INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer Generelt Kloak Afløb Vand og sanitet 3.1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1."

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGGESAGENS PARTER FORORD 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1 Forudsætninger 1.2 Pædagogisk v ision 1.3 Arkitektonisk hovedidé Hoveddispositionen Hjemområderne (niveaudelingen) Indskolingen, GFO Aulaen, administrationen og musik/drama Fagcentre, faglokaler Pædagogisk Servicecenter Multisalen Idræt Udeopholds- og læringsarealer 1.4 Beskrivelse af bygningsdele Indskolingen (nybygning) a Ydervægge b Indervægge c Gulvbelægninger d Trapper og ramper e Lofter f Tage og ovenlys GFO (eksi sterende bygning) a Renovering- ombygning Hovedbygningen a Ydervægge b Indervægge c Gulvbelægninger d Trapper og ramper e Lofter f Tage og ovenlys 2. KONSTRUKTIONSREDEGØRELSE 2.1 Indledning 2.2 Konstruktive hovedprincipper Eksisterende bygning Nybygning 2.3 Beregningsforudsætninger og styrkeforhold 2.4 Belastninger 2.5 Geoteknik 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer Generelt Kloak Afløb Vand og sanitet Varme Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 1 af 56

2 3.1.6 Sprinkling og slangevindere CTS-anlæg 3.2. Ventilation Generelt Mekanisk ventilation Naturlig ventilation Røgventilation 3.3. Elinstallationer Generelt Tilstandsvurdering Føringsveje Ombygning af eksisterende hjemklasser/grupper Indretning af nye hjemklasser/grupperum Indretning af nye fagcentre/faglokaler/værksteder Indretning af mediatek/pædagogisk servicecenter Indretning af nye omklædningsrum i parterre 3.4. IT og netv ærksinstallation Krydsfelt PDS-stik 3.5. El i terræn 4. BRANDFORHOLD 4.1 Indledning 4.2 Brandredning adgangsforhold 4.3 Brandsektionering 4.4 Flugtv eje Hovedbygning Nybygget indskolingsbygning 4.5 Redningsåbninger 4.6 Installationer, aktiv brandsikring, røgv entilation 4.7 Bygningsdeles brandmodstandsevne 5. SIKRINGANLÆG 5.1 Flugtv ejsbelysning 5.2 ABA-anlæg 5.3 ABDL-anlæg 5.4 Indbrudssikring 6. AKUSTIK 6.1 Indledning 6.2 Akustiske hovedprincipper Eksisterende bygning Nybygning 7. AREALBEREGNING 7.1 Eksisterende forhold 7.2 Fremtidig udbygning 7.3 Nettoarealer fordelt på funktionsområder Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 2 af 56

3 8. ØKONOMI 8.1 Budget 8.2 Udbudsform 8.3 Entrepriseform 9. TIDSPLAN 10. RUMSKEMAER 11. TEGNINGER Liste 11.2 Arkitekt 11.3 Ingeniør Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 3 af 56

4 BYGGESAGENS PARTER Bygherre: Skoledistrikt: Gentofte Kommune, SKUB Rådhuset Bernstorffsvej Charlottenlund Telefon : Telefax : Tjørnegårds Skolen Brogårdsvej Gentofte Telefon : lokal Byggeprojektudvalg: Skoleinspektør Bodil Filtenborg Viceskoleinspektør Mai-Britt Overbye Lærer Bente Kornum Tj.leg-leder Michael Søgaard Tj.vand-leder Svend Ole Nielsen Pædagog Mette Steenbach Pædagog Lis M. Jacobsen Skolebestyr. formand Theis Andersen Skolebestyr. Niels Holm Svendsen Skolebestyr. Claus Hasselbach Skolebestyr. Trine Kæstel Bygherrerådgiver Ingeniør, NIRAS Ingeniør, NIRAS Arkitekt, CFMT Arkitekt, CFMT Arkitekt, CFMT Arkitekt, CFMT Charlotte Nørbak Michael Steen Hansen Charlotte Halling Olsen Lone Wiggers Kasper Pilemand Marianne Seistrup Karsten Riis Bygherrerådgiver: Arkitektarbejder, Totalrådgiver: Carl Bro as Skoleholmen Greve Telefon : Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue Wildersgade 10B 1408 København K Telefon : Telefax : Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 4 af 56

5 Ingeniørarbejder, NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere AS Rådgivende ingeniørfirma: Sortemosevej Allerød Telefon : Telefax : Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 5 af 56

6 FORORD Nærværende projektforslag er resultatet af en udviklingsproces, hvor SKUB samt distriktets byggeprojektudvalg og dertil knyttede rådgivergruppe gennem møder har samlet og udviklet erfaringer/skitseforslag til en struktur for den fremtidige skole. Processen tager udgangspunkt i Skoleudbygningsprojektes PLAN 2000, omhandlende udbygning og udvikling af Gentoftes Kommunes skolevæsen og tilknyttede institutioner. Perspektivplanens 3 fundamenter, indholdet i undervisning og fritid, de fysiske rammer og planlægningsprocessen, har dannet rammerne for udvekslingen af synspunkter samt parametre i dialogen mellem parterne. Projektgrundlaget er skabt i et klima af troen på visionens bærbarhed, udmøntet i visionære planer for skolen, som i de efterfølgende processer er blevet tilpasset budgetrammerne. Forløbet i eftervisning af projektets visioner i forhold til budgetrammerne har afstedkommet en prioriterings-runde, hvor alle projektets parter deltog, og alle inklusive projektet landede på benene. Ved processen i prioriteringsrunden ændrede nogle funktioner karakter, visse tekniske løsninger blev smallere, men grundlæggende blev gode, fleksible og robuste rammer for fremtidens læringsrum etableret. Essensen af processen kan måles i projektets vitalitet, fornuftens råden, visionen bliver til virkelighed. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 6 af 56

7 1.1 Forudsætninger 1. Programoplæg til EU-udbud- Totalrådgivning. Gentofte, Maglegård og Tjørnegård distrikter Byggeprogram for ud- og ombygning af Tjørnegårdsdistriktet indeholdende distriktets høringssvar Lokalplan 169, for Tjørnegård Skole- og Fritidsområde, Forslag PLAN 2000 udbygning og udvikling, Geoteknisk rapport 6. Tilstandsvurdering 7. Arealanalyse 8. Grøn bygherrevejledning 9. IT-handlingsplan Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 7 af 56

8 1.2 PÆDAGOGIK OG RUM I TJØRNEGÅRDSDISTRIKTET Tjørnegårdsskolen har gennem de sidste fire år arbejdet med at videreudvikle kvaliteten i undervisningen. Vi har de sidste to skoleår sat særlig fokus på kvalitet i tværfaglige forløb og har udviklet en struktur, der giver mulighed for faglig fordybelse og sammenhæng i perioder på hele dage og uger. I den forbindelse samt i forbindelse med opfyldelsen af folkeskoleloven generelt oplever vi et behov for rum til læring, et behov, som vi til vores store glæde har mulighed for at få opfyldt af SKUB på Tjørnegårdsskolen i år og næste år. Gennem det sidste år har der fundet drøftelser sted på forældremøder for den samlede forældregruppe, talrige møder i de tre bestyrelser, personalemøder i skolen, legestuen og fritidscenteret og i udvalg, og børnene har beskrevet mange forslag og ideer. Tjørnegårdsskolen, Legestuen og Jægersborg Fritidscenter har i fællesskab udarbejdet dialogsvar og høringssvar. Vores ønsker til ud- og ombygningen er herefter udarbejdet af et udvalg bestående af lærere, pædagoger, lederne for Legestue, Jægersborg Fritidscenter og Tjørnegårds-skolen samt forældre fra skolebestyrelsen og de øvrige bestyrelser. Det pædagogiske fundament. Det er et overordnet mål, at der skabes fælles rammer til skole og fritid, som giver gode muligheder for både læring og leg. Lærerne og pædagogerne vil få gode samarbejdsmuligheder i et fælles miljø, der muliggør fælles forløb, hvor skole og fritid bidrager med hver deres særpræg, men også for aktiviteter specifikke for skolen og for fritiden. Det vil skabe en god ro i hverdagen, at børnene har den samme base dagen igennem. Børns måde at lære på er forskellig på de forskellige alderstrin, og det er derfor væsentligt, at skolen opdeles i tre afdelinger, børnehaveklasse 2. klasse + 3. klasse, klasse og klasse, således at den fysiske stru ktur, indretningen og inventaret i de enkelte afdelinger understøtter børnenes behov. Inden for hver afdeling knyttes klasserne sammen tre og tre, med tilhørende gruppe- og fællesfaciliteter. Børnene i en klasse er på flere forskellige udviklingstrin, og afdelingsopdelingen vil give mulighed for, at børn fra tre forskellige klassetrin kan samarbejde og dermed udvikle sig fagligt og socialt i overensstemmelse med deres modenhed. Det er af stor betydning, at børn ikke blot får mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder inden for de enkelte fag, men også at de får mulighed for at arbejde med fagene i den helhed, de indgår i. Det er derfor et stort ønske at indrette fagcentre til flere fag, der har faglige fællesområder. Læring foregår, når børn er aktive! Skolens udeareal er derfor også et område, der skal indrettes til ikke blot et værested for børnene, men også et lærested. Det betyder, at der indrettes udearbejdspladser til såvel kreative som boglige aktiviteter, muligheder for fysisk udfoldelse og en indretning, der udfordrer fantasien og skaberglæden. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 8 af 56

9 Et tæt samarbejde mellem lærerne og mellem lærere og pædagoger er nødvendigt for at opfylde intentionerne i skoleloven og de mål, vi lokalt har stillet. Derfor indrettes der lokaliteter til team- og fagsamarbejde. Pædagogikken fortolket i arkitektur Vi har haft et tæt samarbejde med arkitekterne og ingeniørerne, som i fire måneder har haft deres arbejdsplads liggende på skolen. De økonomiske forudsætninger har bevirket, at vi har måttet foretage en række prioriteringer i forhold til vores behov og ønsker. Blandt andet har behovene for tidssvarende idrætsfaciliteter betydet, at vores projektforslag afhænger af, at der udarbejdes en aftale med GBK, således at en stor del af idrætten kan afvikles der. Under de økonomiske og de arealmæssige forudsætninger, der har været, er det lykkedes at komme frem til et projektforslag, der respekterer vores pædagogiske fundament. Vi opfylder behovet for FÆLLESSKAB, ved at alle klasser har en hjemklasse, klassens eget rum, hvor der kan foregå sociale aktiviteter, hvor de kan få fælles instruktioner, kan fremlægge og evaluere projekter og opgaver, hvor projekter og materialer kan stå fremme i en længere periode, og hvor børnene kan sætte deres spor som individer og som klasse. I tilknytning hertil er der ro til fordybelse eller plads til støjende aktiviteter i de tilhørende grupperum, ligesom der er nicher og kroge til fordybelse og selvstændigt arbejde. Endvidere er der fællesområder for tre klasser til fællesaktiviteter, og vores store aula, hvor hele skolen kan samles. Vi opfylder behovet for FORDYBELSE ved, at der er fagcentre og faglokaler, hvor man kan gå i dybden med det faglige, og ved, at der er arbejdspladser tilpasset børnenes behov i de forskellige afdelinger. Vi opfylder behovet for FAGLIGHED ved, at vi får flere udfoldelsesmuligheder i afdelingerne, får mobile værksteder, fagcentre og udendørs læresteder, så mulighederne for faglig fordybelse, tværfaglighed og samarbejde mellem klasser bliver meget store. Vi opfylder behovet for at styrke FANTASIEN ved at indrette udeområderne til et kreativt og fantasibefordrende lære- og værested, og ved at bygninger og lokaler ikke er rette og forudsigelige, men har kroge, gesimser, hemse og plads til forundring. På vegne af bestyrelser og ledelser ved Tjørnegårdsskolen, Legestuen og Jægersborg Fritidscenter Bodil Filtenborg Skoleinspektør Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 9 af 56

10 1.3 Arkitektonisk hovedidé Hoveddispositionen Skolen struktureres som en niveaudelt skole, hvor hovedbygningen primært indeholder mellemniveau og udskolingen med tilhørende fagcentre, m.m. Ved hovedbygningens nordøstfløj tilbygges et indskolingshus med et forbindelsesvolumen, således at indskolingen, der samlet består af 0 til 3 klassetrin, samles i en toetages stru ktur om et nyudlagt gårdrum mellem østfløjen og boldbanerne. Indskolingens nye bygning kobles sammen med eksisterende bygning, Store Legestue. Hovedbygningens etagestruktur afspejler skolens afdelingsniveauer således: 1. Parterre - fagcentre samt gymnastik med omklædning. 2. Stueetage - aula samt rumrelaterede fagcentre og skolens administration sal - mellemniveauet samt Pædagogisk servicecenter og multisal sal - udskolingen samt Pædagogisk servicecenter. Indskolingshus samt nordøstfløj er organiseret således: 1. Parterre - indskolingens 0 og 2 klassetrin samt værksteder, GFO i eksisterende Legestue sal - indskolingens 1 og 3 klassetrin, GFO-personale og administration i eksisterende Legestue. Hov edbygningen, den eksisterende bygning Skolens aflæselighed, der er sammenfaldende med overblik, er udgangspunktet for at organisere skolen i forhold til aulaen. Aulaen giver med sin centrale placering samt sit dobbelthøje volumen godt overblik til skolens almene servicefunktioner (administration, lærersamling, PPD) samt frugtboden og scenen, Pædagogisk servicecenter og multisal. Ad trapper fra aulaen gives der direkte adgang til fagcentre i parterre og til Pædagogisk servicecenter på 1. sal. I aularum bygges et indvendigt, afskærmet plateau, hvor lærerforberedelse samt Specialundervisning ligger i tilknytning til skolens mellemniveau. Under dette volumen forberedes for skolescene, således at kontemporeret optræden kan etableres. I parterre opbygges fagcentre, henholdsvis i sydfløjens østlige og vestlige hjørne. Der ombygges med henblik på størst mulig adgang til centrene fra aula via trapper direkte ned i centrene. Ud for undervisningsområderne etableres gårdrum i niveau med gulvplan, dette giver mulighed for varierende ud- og indvendige læringsforløb. Eksisterende gymnastiksal i stueetage med direkte adgang fra parterre istandsættes. Der etableres bade/omklædningsfaciliteter i nærheden til denne i parterres nordvestlige fløj. I eksi sterende gymnastiksal på 1. sal etableres der en fagsal kaldet multisal, med mulighed for mange bløde fagudfoldelser, salen udføres som funktionel forbindelse mellem mellemniveauets klassetrin på etagen, samt som funktionel forbindelse mellem udskolingens afdeling på 2. sal. Der etableres max. åbninger fra salen mod omgivende hjemområder samt mod gangareal til aula. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 10 af 56

11 I øverste niveau af salens volumen etableres indskudte balkoner, som indbyrdes forbindes med en gangbro. Dette sikrer forbindelse mellem udskolingens afdelinger på 2. sal samt etageflow mellem afdelingsniveauerne. I hovedbygningens sydfløj, 1. og 2. sal, etableres Pædagogisk servicecenter. Dette er udlagt med størst mulig adgang fra mellem- og udskolingsniveauerne samt med direkte forbindelse via trappeanlæg til aularum. Imellem centrets to etager etableres intern trappeforbindelse for at sikre størst mulig fleksibilitet i centret samt etageflow mellem afdelingsniveauerne. Indskolingen, nye- samt eksisterende bygninger Indskolingen anlægges som en to-etages længestruktur som to parallelt liggende længer bestående af østfløj i hovedbygningen og nybygningen, der internt forbindes med en gang. I forbindelsesgangens kobling til indskolingshus forbindes indskolingsfløjen med eksi sterende Store legestue, hvorved hjemområdet og GFO området står i størst mulig kontakt med hinanden. Indskolingen orienteres mod det fremkomne uderum (indskolings gård), hvor parterres klasseafsnit samt GFO har direkte adgang Hjemområderne (niv eaudelingen) Skolen organiseres i 3 afdelinger: 1. Indskolingen, Børnehaveklasse til 3 klasse 2. Mellemniveauet, 4 klasse til 6 klasse 3. Udskolingen, 7 klasse til 9 klasse. 1. Indskolingen RUMSTRUKTUR Hvert klassetrin i indskolingen, er struktureret efter et princip om hjemklasser, der relaterer sig til et hjemområde. Hver klasse er placeret med direkte adgang til et grupperum samt til et samlende rum (hjemområdet) for klassetrinet. Værkstedsgrupper er placeret i nær tilknytning til hjemområdet, og med direkte udgang til udearealerne. I hjemområde er placeret toiletter m. gaderobebokse, køkken/værksted samt lærerfaciliteter. Toiletter m. lockers kaldet BASIS, er placeret i henholdsvis eksisterende legestue og østfløj parterre. FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Klasselokalerne, grupperum, værksteder samt hjemområder er udstyret med henholdsvis rumafgrænsende depotskabe, køkken-/værkstedsborde samt faste arbejdsborde. Interiøret udvikles til størst muligt fleksibel brug, således at rummenes mulige anvendelse gennem sæsonen kan opfylde lærers og elevers behov for arbejdsrum. 2. Mellemniveauet RUMSTRUKTUR Hvert klassetrin på mellemniveauet er struktureret efter et princip om hjemklasser, der relaterer sig til et hjemområde. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 11 af 56

12 Hver klasse er placeret med direkte adgang til et grupperum samt en læseniche, disse med størst mulig direkte kontakt til et fælles hjemområde pr. klassetrin. På 1. sal ved hver adgangstrappe er placeret toiletter samt garderobe med lockers kaldet BASIS, der samlet dækker toilet og garderobebehov for alle 3 klassetrin. Klassetrinets hjemområder er lokaliseret centralt i forhold til skolens fagsal (multirum) samt Pædagogisk servicecenter, således at disse funktioner maksimalt kommer i spil i den daglige undervisning, f. eks. ved værkstedsundervisning og projektarbejder m.m. FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Klasselokalerne, grupperum samt hjemområder er udstyret med henholdsvis rum-afgrænsende depotskabe, læsenicher, køkken/værksteds-borde samt faste arbejds-borde. Interiøret udvikles til størst mulig fleksibel brug, således at rummenes mulige anvendelse gennem sæsonen kan opfylde lærers-/elevers behov for arbejdsrum. 3. Udskolingen RUMSTRUKTUR Hvert klassetrin på udskolingsniveauet, er struktureret efter et princip om hjemklasser, disse relaterer sig for hele udskolingsniveauet til eet fælles niveauhjem. Dette hjemområde er etableret i arealerne tæt ved hemse, placeret i multirum, samt fysiklokale, hvorved varierede muligheder for udfoldelse er åbne. På 2. sal ved hver adgangstrappe, er placeret toiletter samt garderobe med lockers, der samlet dækker toilet og garderobebehov for alle 3 klassetrin. kaldet BASIS, Hver klasse er placeret i klassetringrupperinger med indbyrdes åbenhed med fleksibel og varieret integreret undervisning for øje. Til hver tringruppering er tilknyttet et grupperum, og at der foruden i tilknytning til klassen er etableret læse- og lektienicher. FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Klasselokalerne, grupperum samt niveauhjemområde er udstyret med henholdsvis rumafgrænsende depotskabe, læsenicher, køkken/værksteds-borde samt faste arbejdsborde. Interiøret udvikles til størst mulig fleksibel brug, således at rummenes mulige anvendelse gennem sæsonen kan opfylde lærers-/elevers behov for arbejdsrum Indskolingen, GFO RUMSTRUKTUR Indskolingen og GFO er etableret som en delvis integreret funktion, dvs. at hjemområdet i indskolingen samt fællesområdet i GFO placeres i fælles visuelt- og akustisk rum. Herved skabes der mulighed for glidende overgange mellem skole- og fritid set i forhold til klassetrin. I fritidsordningen bevares elevernes BASIS-rum, toiletter med garderobe lockers, samt køkken og visse værksteds- og legefaciliteter. Lærer- og pædagogansatte har møde- og forberedelsesrum placeret i gl. inspektørbolig. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 12 af 56

13 FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Fællesområdet samt værkstedsafsnit er udstyret med henholdsvis rumafgrænsende depotskabe, køkken- værkstedsborde samt faste arbejdsborde. Interiøret udvikles til størst mulig fleksibel brug, således at funktionerne kan omstilles hen over dagen og giver fleksibel anvendelse i brugen Aulaen, administration og musik/drama RUMSTRUKTUR Aula fremstår som skolens hjerte. Dette centrale rum ønske s styrket ved at etablere funktioner med almen karakter, der ved sin nære placering til aula styrker egen brug samt aulas. Bifunktioner i aula, der ligger som lommer, fastholdes frugtbod, og etableres scene for skuespil, optræden samt et musikrum. Skolens administration samt lærers samlingsrum ligger som i dag i aulas sydlige ende. I umiddelbar tilknytning til aula, ligger Pædagogisk servicecenter på 1. sal. Denne nærhed formidles med en trappe direkte ned i rummet. Centeret indeholder servicetilbud som bibliotek,mediatek og grupperum med IT-arbejdspladser. FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Aula funktionsbestemmes ikke udover de to nye elementer som indføres, som scene under balkonbygnig samt trappe til pædagogisk servicecenter. Depot for sceneelementer samt andre redskaber til brug ved optræden, opbevares i rum op mod gymnastiksal. I øvrigt etableres der depotåbninger til disse rum af hensyn til en større anvendelighed i forhold til aula. I underside af balkon forberedes der rack for div. scenetæpper, kulisser samt lyd- og lyssætning. Trappe mod Pædagogisk servicenter etableres som en bred, rummelig trappe, hvor midlertidigt ophold er naturlig, desuden udstyres den med en plint som entre til trappe. Plinten formgives som en mobil scene, der umiddelbart kan ændres til en mindre platform for leg og anden form for improviseret optræden. Musiklokalet etableres til varieret musikundervisning, der etableres depoter samt et lyddæmpet rum for elektrisk forstærket musikudøvelse. Her indrettes væsentligst med løst inventar. Lærersamlingen etableres som et samlings-, arbejds- og møderum, hvor lærerforberedelse til fællesaktiviteter, emne- og projektundervisnig kan afholdes. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 13 af 56

14 1.3.5 Fagcentre, faglokaler Fagcentre er opdelt i: 1. Naturvidenskabelige fag 2. Musiskbetonede fag 3. Hjemkundskab 4. Fysik- kemi 1. Naturv idenskablige fag Centret er opbygget som et tværfagligt center, hvor enkelt fag- som tværfaglig undervisning kan foregå. Centeret organiseres som et alment læringsværksted, hvor specifikke redskaber og lærebøger opbevares i centralt placerede depoter/skabe. Centeret ligger med adgang til uderum i lysgårde, disse indrettes med møbler specifikt udformet til forsøg og undersøgelser ved udeforhold. 2. Musisk betonede fag Centret er opbygget som et værksted for billedkunst, keramik, træarbejder og håndarbejder, hvor enkeltfag- som tværfaglig undervisning kan foregå. Centeret organiseres som et multiværksted, hvor maskiner/redskaber til forarbejdning er samlet i individuelle zoner. Værkstedet udformes som center for hård fagudfoldelse. Depoter/skabe til opbevaring af redskaber og elevarbejder, placeres centralt i centeret. Centret ligger med adgang til uderum i lysgårde, disse indrettes med møbler og arbejdspladser til udøvelse af grovere og større arbejder. 3. Hjemkundskab Faglokalet ommøbleres og indrettes til mere nutidige forhold (storkøkken), f. eks. gruppebaseret fremstilling af madretter. 4. Fysik og kemi Faglokalet ommøbleres og indrettes som fleksibelt værksted/opholdsrum, således at henholdsvis fysikkemi og sprogundervisning kan gennemføres i lokalet. Redskaber og installationer af gas/el til forsøg er indelukket i forsøgsbokse. Depoter/skabe for de forskellige fagredskaber placeres som fleksible rumafgrænsende elementer Pædagogisk serv icecenter Centeret ligger i hovedbygningens sydøstlige fløj, placeret på henholdsvis 1. og 2. sal, hvor etagerne indbyrdes er forbundet med en åbning i etagedækket, hvori en trappe, med mulighed for opholdlæsning, er opstillet. Centeret er etableret med stor åbenhed til de enkelte etageafsnit, der etableres døre med aflåsningsmulighed ind til centeret. Centeret indeholder servicetilbud som bibliotek, mediatek og grupperum med ITarbejdspladser. Der opbygges et aflukkeligt kontor for lærer, bibliotekar. Desuden forsynes området med et toilet (handicap). FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 14 af 56

15 Centeret apteres med faste rumafgrænsende skabe/reoler, som danner arbejds- og læsenicher. Faste arbejdsborde opsættes mod vinduesfacaden til projekt- og IT-arbejdspladser Multisalen Multisalen ligger i hovedbygningens nordlige afsnit (eks. øvre gymnastiksal), denne står i relativ åben kontakt med hjemområderne på egen etage (mellemniveauet) samt via hemse og trappe fra 2. sal til udskolingens niveauhjem. Multisalen giver mulighed for eleverne til at udforske, udvikle opgaver inden for de musiske fagområder, kreativ fremstilling- illustration inde for de bløde områder. Multisalen danner via sin placering i huset forbindelse mellem eleverne i udskolingen og mellemniveauet, og vil som rum funktionelt blive opfattet som en pendent til aula. Karakteren af indretning i rummet bliver værkstedslignende, hvor møbleringen lægger op til fleksible opstillinger, kontemporerede arbejdsrum ved løsningen af projekt-, tema- og værkstedsopgaver. Der etableres værksteds- køkken arbejdspladser mod gavlvæg som fast møblering Idræt Idræt løses ved at skelne mellem fagene, gymnastik- bevægelse og idræt. Gymnastiksalen i stueetage renoveres og bruges hovedsageligt af mindre klassetrin til boldspil, bevægelse og gymnastik. Større klasser anvender den hovedsageligt til gymnastik. Salen bliver renset for en del utidssvarende redskaber, og vil mere fremstå som en alment anvendelig bevægelsessal. Depotrum til redskaber omorganiseres for en mere hensigtsmæssig brug. Til brug for de ældre klassetrin, etableres der i GBK-hallerne mere tidssvarende idrætsforhold som: fodbold, håndbold, volleyball, basketball, badminton og bordtennis og i øvrigt bevægelse for større børn. Der forberedes for opsætning af diverse redskaber til afskærmning af vægge samt opsættes belysninger for skolebrug i hallerne. Bade- og omklædningsfaciliteter etableres i vestfløjens parterre, for gymnastiksalen samt udvendig idræt på boldbanen. GBK`s badefaciliteter bliver anvendt ved brug af GBK`s faciliteter Udeopholds- læringsarealer Den bærende ide for struktureringen af udearealerne er, mange varierede opholds-lærings- og legerum pakket som tætte parceller i eet sammenhængende uderum. Udearealer opdeles i følgende funktioner: 1. Ankomst og parkering 2. Udskolingen/mellemniveau, ophold- og legearealer bløde 3. Udskolingen/mellemniveau, ophold- lege og læringsarealer hårde 4. Mellemniveau/indskolingen, ophold-, legearealer samt haver bløde 5. Lysgårde til fagcentre Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 15 af 56

16 6. Indskolingsgård m. amfiombygget trappe 7. Idrætsplads 1. Ankomst og parkering Arealerne omlægges moderat, dvs. parkeringsarealet trække s lidt tilbage af hensyn til bedre tilkørsel- og afsætningsforhold ved hovedindgangen på bygningens vestlige side. Der anlægges ekstra P-pladser i forlængelse af nuværende anlæg op mod nordlig skellinie, samtidig med anlægges slipvej på nuværende gangforbindelse mod GBKhallerne. Herved afhjælpes trafikale pressituationer ved morgenankomst. Omlægningen forventes at skulle anvendes som ensrettet vej. NB Der udestår i skrivende stund forsat visse ting, som kan få indflydelse på gennemførelsen. 2. Udskolingen/mellemniveau, bløde Gårdarealer ved Lille Legestue, udlægges som hovedide til et grusbefæstet legeareal med et mønsterudlagt trænetværk som rumdanner over arealet. Fransk bypark. Som kantafgrænsning mod skrænt etableres bevoksning af tætvoksende mellemhøj bøgebevoksning. I denne bevoksning kan etableres labyrinter, gange, huler samt afgrænsede læringspladser. (natur/teknik) 3. Udskolingen/mellemniveau, hårde Eksisterende skolegårds midterarealer udlægges til henholdsvis boldspil og andre fysiske lege med et forsænket baneanlæg, (fodbold og basketball). Som rumadskiller mellem boldlegene udlægges et haveanlæg. Langs banens ene side etableres trinopbygget siddepladser, og på modstående side opbygges en mur ind mod et hævet lærings haveanlæg. Haveanlægget udformes som et rum omgivet af en lav støttemur, med en let transerent bevoksning inden for muren, til visuel definering af haverummet. Haven kan anvendes ved friophold samt som klasselæring. (frugthaven). De forskellige anlægs bløde grænseflader giver gode muligheder for mangeartet legeophold tæt op ad hinanden. 4. Mellemniveau/indskolingen, bløde Arealer ved eksisterende (inspektør) bygning, udlægges som en lund i et mønsterudlagt trænetværk som rumdanner over arealet. Som kantafgrænsning mod skrænt etableres bevoksning af tætvoksende mellemhøj bøgebevoksning. Der etableres skolehaver, naturlegeplads, huler m.m.i disse arealer. 5. Lysgårde til fagcentre Der forsænke s arealer op mod hovedbygningen ud for fagcentre. Arealerne anvendes til læringsgårde med udeindretning af solid karakter. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 16 af 56

17 6. Indskolingsgård Gårdrummet etableres forsænket i niveau med parterre, som et uderum mellem indskolingens fløje, og med trinopbygning til terrænniveau i gårdrummets nordende. Gårdrummets kanter mod facader zones som arbejdsniveauer, hævet ca. 30 cm. over gårdniveau, der etableres direkte adgange fra inderum i hjemområder til denne zone, således at gården indgår i indskolingens læringsområde. Gårdrummet udstyres med inventar af enkel og robust karakter, hvorved mangfoldige lege kan tage form. 7. Idrætsplads Idrætsplads med grønsvær bevares i sin nuværende størrelse og karakter. Der har været ønsker om at kunne forlænge sæsonen for boldspil, hvorved der kræve s en kunstbane. I den tidlige budgetlægning har dette forslag ikke været fremført, det er aftalt at skolebestyrelsen vil tage spørgsmålet op for an evt. økonomisk afklaring. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 17 af 56

18 1.4 BESKRIVELSE AF BYGNINGSDELE Indskolingen (nybygning) a Ydervægge Ydervægge i hjemklassebygningen samt værkstedskuber udføres som teglstensvæg med en filtset overflade. Forbindelsesgang samt dobbelthøjt samlingsrum, udføres i præfabrikerede betonelemnter. Vinduer og døre opbygges i en alu-konstruktion med thermoglas b Indervægge Lette ikke-bærende skillevægge udføres i gipsplader på stålrigler, hvor væggene naturligt danner baggrund for ophængning, monteres inderste lag som krydsfiner. Glasvægge og panelvægge udføres af trærammer, med fyldinger i glas og eller kryd sfiner. Vægge i overgange mellem hjemklassehus og samlingsrum, udføres i teglstensvæg med en filtset overflade. Dør- og vinduespartier mellem hjemklasser og samlingsrum, udføres i trærammer, med fyldinger i glas og med enten skyde- eller sidehængslede døre. OVERFLADER: Murede teglstensvægge pudses og filtses. Gipsvægge armeres med glasfilt og malerbehandles. DØRE- OG VINDUESPARTIER: Indvendige døre udføres i træ og malerbehandles. Vinduespartier, glas- og panelvægge malerbehandles c Gulvbelægninger Belægninger i forbindelsesgang, værksteder og samlingsrum(parterre), udføres i klinker/ fliser udlagt på afretningslag med gulvvarme indbygget. Belægninger i hjemklasser og grupperum, udføres i linoleum limet på afrettet pudslag med gulvvarme indbygget d Trapper og ramper Trappe og balkonetage i samlingsrum udføres i stålkonstruktion med et blændgulv udlagt, hvorpå linoleum pålimes. Håndlister og værn udføres i åben konstruktion af stål. Rampe fra forbindelsesgang til GFO udføres tung opbygning med linoleum pålimet afrettet pudslag e Lofter I hjemklasser og grupperum opsættes gipslofter i perforeret markat, nedstroppet Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 18 af 56

19 fra dækunderside, afgrænset i glatte gipsfriser mod vægelementer. I samlingsrum monteres alu-kassetter i underside af balkondæk. I værksted-, forbindelsesgang og samlingsrums lofter under tagflade, beklædes med akustisk puds på underlag f Tage og ovenlys På bygning med hjemklasser udføres basintag, dvs. fladt tag opbygget som varm konstru ktion med fald 1:40 mod afløb, afdækket med tagpap. På vækstedsrum- forbindelsesgang og samlingsrum udføres fladt tag, opbygget som varm konstruktion med rygning og fald mod tagkanter. Tagene afdække s med zinkfalsede plader. I spalter mellem samlingsrums tag og hjemklassebygnings tagkrone, isættes laternelys, med oplukning for røg- og varme ventilation GFO (eksisterende bygning) a Renovering- ombygning Gl. inspektørbolig ombygges og indrettes til: 1. Sundhedspejerske/læge- modtagelse på 1. sal. 2. Indskolingens personaleophold i stueetage 3. Depoter i høj kælder Hovedbygningen Der ombygges og renoveres til disse funktioner, hvor belægninger, lofter og andre overflader primært genanvendes i fornødent omfang. Store legestue ombygges og indrettes til: 1. Adgang- og Basisområde for indskoling og GFO. 2. Hjemområde m. værksteder, køkken samt adm. for GFO. Eksisterende rumadskillelser i legestues hovedrum nedtages, der etableres et stort fælles være- værkstedsrum med fleksible skabe til nicheopdelinger. Kontor- personale for administration etableres som enhed i rummet, med relativ stor åbenhed til fællesrummet. Adgang- og Basisområde bevares, der etableres dog brandadskillelse med dør ind til gl. inspektørbolig i gangen a Ydervægge Ydervæggene i parterre ved fagcentre samt indskolingsfløjen, nedbrydes brystninger i fuld vinduesbredde til ca. 20cm. over gulvniveau, ved alle vinduer ud for lysgårde. Frilagte facadepartier efter udgravning af lysgårde, repareres og filtses fra eksisterende so kkel og til gårdbund. Ydervæg i gymnastiksal, mod nord, etableres der to døråbninger mod terræn. VINDUER/DØRE Der isættes vindues- samt fløjdørspartier med thermoglas i åbningerne mod fagcentre. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 19 af 56

20 Flugtvejsdøre i gymnastiksal udføres som enkeltfløjede pladedøre i træ b Indervægge HOVEDSKILLERUM Der etableres større hulgennembrydninger i teglstensvægge, der oplægges ståldragere, ommures, og false retableres. Der opsættes hjørnejern og pudsrepareres. OPRINDELIGE YDERVÆGGE (stabiliserende) På 1. sal (multisal og hjemområde) nedbrydes brystninger i teglstens facadevæg mod aula til niveau med gulv, under alle vinduesåbninger. Der gennembrydes for døråbninger i teglstens gavlvægge til multirum, der oplægges ståldragere, ommures, false retableres. Der opsættes hjørnejern og pudsrepareres. TVÆRSKILLEVÆGGE Der etableres rumhøje muråbninger i blivende skillevægge, false retableres. Der opsættes hjørnejern og pudsrepareres. Der opsættes gips -skillevægge samt -karnapper og -læsenicher på stålrigler, som rumopdelere i hjemklasse- og specialfag områder. Hvor væggene udgør naturlige ophængsbaggrunde, udføres inderste lag i væg som finerplade. GLAS- OG DØRPARTIER Der opsættes partier i trækarme med skyde- og sidehængte pladedøre, fyldinger i karmpartier som glas eller finerplader. Branddøre mellem sektioner udføres stål eller træ, som skyde- eller sidehængte døre fastholdt med magnet til ABDL tilslutning. OVERFLADER Pudsede overflader filtses og malerbehandles. Gipsvægge beklædes med filtvæv som malerbehandles. Træ og finerplader malerbehandles. Dørplader malerbehandles c Gulvbelægninger Eksisterende gulvbelægninger i linoleum repareres og udsættes patielt med linoleum i samme farve og kvalitet som eksisterende. Nye gulvbelægninger i hjemklasser, basisrum, hjemområder og fagcentre udføres i linoleum, limet på afrettet pudslag. Belægninger i ny balkonbygning på 1. sal og balkoner med gangbro i multisal, udføres i linoleum limet på afrettet underlag. Gulvbelægninger i vådrum, som bad/omklædning til gymnastik udføres som klinker på pudslag d Trapper og ramper Trappe fra aula til pædagogisk servicecenter samt intern trappe i pædagogisk servicecenter, udføres i stålkonstruktion med et blændgulv udlagt, hvorpå linoleum pålimes. Håndlister og værn udføres i åben konstruktion af stål. Trappe fra aula opbygges med en base i finerplader, ca. 90cm. høj, der danner scene for improviseret optræden/leg. Elementet udformes til en fleksibel brug, dvs. at aftagelige plader kan udvide scenen ved påhægtning. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 20 af 56

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole September 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk GENTOFTE KOMMUNE Lene Jensby Lange

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Pædagogisk organisering

Pædagogisk organisering Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28. FIRKLØVERSKOLEN Paderup afd. Apollovej 62, 8900 Randers, Hovedadm. Firkløverskolen består af treafdelinger, hvoraf

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG PROJEKTFORSLAG DEC. 2008 Indhold Beliggenhed Situationsplan Boafsnit Snit Facader Skitse fra Gårdrum Skole Snit Facader Skitse fra Torv Administration Snit Facader Skitse fra Ankomst 3 4 5 6 8 9 10 11

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

højt. Adgang til udendørsarealerne var ligeledes prioriteret højt.

højt. Adgang til udendørsarealerne var ligeledes prioriteret højt. byg bæredygtigt byggeri 4 204 20 RENOVERING DYVEKESKOLEN Dyvekeskolen er opført 968-73, tegnet af arkitekterne P. Hougaard Nielsen og C.J. Nørgaard Pedersen. Den var bygget som en stor lidt lukket karré

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Model 1 Alle på uglegårdsskolen

Model 1 Alle på uglegårdsskolen Model 1 Alle på uglegårdsskolen Budget perioden 2012 2015 Udove Forslag skoleudbygningsplan 2012 2013 2014 2015 2016 Uglegårdsskolen Hjemkundskab Uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 / Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 Bygherre: Frederikshavn Kommune Ydelse: Helhedsplan, Arkitektrådgivning, Projektering, Udførelse Type: Ombygning af klasserfløj

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Albertslund Lille Skole, Projektforslag

Albertslund Lille Skole, Projektforslag Albertslund Lille Skole, Projektforslag Projektforslag vedrørende om- og tilbygningsarbejder på Albertslund Lille Skole 30.01.13 Albertslund Lille Skole Projektforslag udarbejdet i forbindelse med ønske

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Dato: 11.02.11 Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Bygherre: Koldkærferiecenter Sønderskovvej 49 9370 Hals Facader 2 Facader 3 Situationsplan 4 Areal oversigt Kolkær feriecenter Areal oversigt

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning.

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning. THORA NOTAT SAG NR: 0556 DATO : 15.02.2008 Vedrørende : Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo Afd. 9 Byengen / Nordengen Sag : Udvidelse af stueetage Specifikation : Prissætning ved entreprenør Omfang

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere