INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer Generelt Kloak Afløb Vand og sanitet 3.1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1."

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGGESAGENS PARTER FORORD 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1 Forudsætninger 1.2 Pædagogisk v ision 1.3 Arkitektonisk hovedidé Hoveddispositionen Hjemområderne (niveaudelingen) Indskolingen, GFO Aulaen, administrationen og musik/drama Fagcentre, faglokaler Pædagogisk Servicecenter Multisalen Idræt Udeopholds- og læringsarealer 1.4 Beskrivelse af bygningsdele Indskolingen (nybygning) a Ydervægge b Indervægge c Gulvbelægninger d Trapper og ramper e Lofter f Tage og ovenlys GFO (eksi sterende bygning) a Renovering- ombygning Hovedbygningen a Ydervægge b Indervægge c Gulvbelægninger d Trapper og ramper e Lofter f Tage og ovenlys 2. KONSTRUKTIONSREDEGØRELSE 2.1 Indledning 2.2 Konstruktive hovedprincipper Eksisterende bygning Nybygning 2.3 Beregningsforudsætninger og styrkeforhold 2.4 Belastninger 2.5 Geoteknik 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer Generelt Kloak Afløb Vand og sanitet Varme Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 1 af 56

2 3.1.6 Sprinkling og slangevindere CTS-anlæg 3.2. Ventilation Generelt Mekanisk ventilation Naturlig ventilation Røgventilation 3.3. Elinstallationer Generelt Tilstandsvurdering Føringsveje Ombygning af eksisterende hjemklasser/grupper Indretning af nye hjemklasser/grupperum Indretning af nye fagcentre/faglokaler/værksteder Indretning af mediatek/pædagogisk servicecenter Indretning af nye omklædningsrum i parterre 3.4. IT og netv ærksinstallation Krydsfelt PDS-stik 3.5. El i terræn 4. BRANDFORHOLD 4.1 Indledning 4.2 Brandredning adgangsforhold 4.3 Brandsektionering 4.4 Flugtv eje Hovedbygning Nybygget indskolingsbygning 4.5 Redningsåbninger 4.6 Installationer, aktiv brandsikring, røgv entilation 4.7 Bygningsdeles brandmodstandsevne 5. SIKRINGANLÆG 5.1 Flugtv ejsbelysning 5.2 ABA-anlæg 5.3 ABDL-anlæg 5.4 Indbrudssikring 6. AKUSTIK 6.1 Indledning 6.2 Akustiske hovedprincipper Eksisterende bygning Nybygning 7. AREALBEREGNING 7.1 Eksisterende forhold 7.2 Fremtidig udbygning 7.3 Nettoarealer fordelt på funktionsområder Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 2 af 56

3 8. ØKONOMI 8.1 Budget 8.2 Udbudsform 8.3 Entrepriseform 9. TIDSPLAN 10. RUMSKEMAER 11. TEGNINGER Liste 11.2 Arkitekt 11.3 Ingeniør Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 3 af 56

4 BYGGESAGENS PARTER Bygherre: Skoledistrikt: Gentofte Kommune, SKUB Rådhuset Bernstorffsvej Charlottenlund Telefon : Telefax : Tjørnegårds Skolen Brogårdsvej Gentofte Telefon : lokal Byggeprojektudvalg: Skoleinspektør Bodil Filtenborg Viceskoleinspektør Mai-Britt Overbye Lærer Bente Kornum Tj.leg-leder Michael Søgaard Tj.vand-leder Svend Ole Nielsen Pædagog Mette Steenbach Pædagog Lis M. Jacobsen Skolebestyr. formand Theis Andersen Skolebestyr. Niels Holm Svendsen Skolebestyr. Claus Hasselbach Skolebestyr. Trine Kæstel Bygherrerådgiver Ingeniør, NIRAS Ingeniør, NIRAS Arkitekt, CFMT Arkitekt, CFMT Arkitekt, CFMT Arkitekt, CFMT Charlotte Nørbak Michael Steen Hansen Charlotte Halling Olsen Lone Wiggers Kasper Pilemand Marianne Seistrup Karsten Riis Bygherrerådgiver: Arkitektarbejder, Totalrådgiver: Carl Bro as Skoleholmen Greve Telefon : Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue Wildersgade 10B 1408 København K Telefon : Telefax : Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 4 af 56

5 Ingeniørarbejder, NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere AS Rådgivende ingeniørfirma: Sortemosevej Allerød Telefon : Telefax : Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 5 af 56

6 FORORD Nærværende projektforslag er resultatet af en udviklingsproces, hvor SKUB samt distriktets byggeprojektudvalg og dertil knyttede rådgivergruppe gennem møder har samlet og udviklet erfaringer/skitseforslag til en struktur for den fremtidige skole. Processen tager udgangspunkt i Skoleudbygningsprojektes PLAN 2000, omhandlende udbygning og udvikling af Gentoftes Kommunes skolevæsen og tilknyttede institutioner. Perspektivplanens 3 fundamenter, indholdet i undervisning og fritid, de fysiske rammer og planlægningsprocessen, har dannet rammerne for udvekslingen af synspunkter samt parametre i dialogen mellem parterne. Projektgrundlaget er skabt i et klima af troen på visionens bærbarhed, udmøntet i visionære planer for skolen, som i de efterfølgende processer er blevet tilpasset budgetrammerne. Forløbet i eftervisning af projektets visioner i forhold til budgetrammerne har afstedkommet en prioriterings-runde, hvor alle projektets parter deltog, og alle inklusive projektet landede på benene. Ved processen i prioriteringsrunden ændrede nogle funktioner karakter, visse tekniske løsninger blev smallere, men grundlæggende blev gode, fleksible og robuste rammer for fremtidens læringsrum etableret. Essensen af processen kan måles i projektets vitalitet, fornuftens råden, visionen bliver til virkelighed. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 6 af 56

7 1.1 Forudsætninger 1. Programoplæg til EU-udbud- Totalrådgivning. Gentofte, Maglegård og Tjørnegård distrikter Byggeprogram for ud- og ombygning af Tjørnegårdsdistriktet indeholdende distriktets høringssvar Lokalplan 169, for Tjørnegård Skole- og Fritidsområde, Forslag PLAN 2000 udbygning og udvikling, Geoteknisk rapport 6. Tilstandsvurdering 7. Arealanalyse 8. Grøn bygherrevejledning 9. IT-handlingsplan Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 7 af 56

8 1.2 PÆDAGOGIK OG RUM I TJØRNEGÅRDSDISTRIKTET Tjørnegårdsskolen har gennem de sidste fire år arbejdet med at videreudvikle kvaliteten i undervisningen. Vi har de sidste to skoleår sat særlig fokus på kvalitet i tværfaglige forløb og har udviklet en struktur, der giver mulighed for faglig fordybelse og sammenhæng i perioder på hele dage og uger. I den forbindelse samt i forbindelse med opfyldelsen af folkeskoleloven generelt oplever vi et behov for rum til læring, et behov, som vi til vores store glæde har mulighed for at få opfyldt af SKUB på Tjørnegårdsskolen i år og næste år. Gennem det sidste år har der fundet drøftelser sted på forældremøder for den samlede forældregruppe, talrige møder i de tre bestyrelser, personalemøder i skolen, legestuen og fritidscenteret og i udvalg, og børnene har beskrevet mange forslag og ideer. Tjørnegårdsskolen, Legestuen og Jægersborg Fritidscenter har i fællesskab udarbejdet dialogsvar og høringssvar. Vores ønsker til ud- og ombygningen er herefter udarbejdet af et udvalg bestående af lærere, pædagoger, lederne for Legestue, Jægersborg Fritidscenter og Tjørnegårds-skolen samt forældre fra skolebestyrelsen og de øvrige bestyrelser. Det pædagogiske fundament. Det er et overordnet mål, at der skabes fælles rammer til skole og fritid, som giver gode muligheder for både læring og leg. Lærerne og pædagogerne vil få gode samarbejdsmuligheder i et fælles miljø, der muliggør fælles forløb, hvor skole og fritid bidrager med hver deres særpræg, men også for aktiviteter specifikke for skolen og for fritiden. Det vil skabe en god ro i hverdagen, at børnene har den samme base dagen igennem. Børns måde at lære på er forskellig på de forskellige alderstrin, og det er derfor væsentligt, at skolen opdeles i tre afdelinger, børnehaveklasse 2. klasse + 3. klasse, klasse og klasse, således at den fysiske stru ktur, indretningen og inventaret i de enkelte afdelinger understøtter børnenes behov. Inden for hver afdeling knyttes klasserne sammen tre og tre, med tilhørende gruppe- og fællesfaciliteter. Børnene i en klasse er på flere forskellige udviklingstrin, og afdelingsopdelingen vil give mulighed for, at børn fra tre forskellige klassetrin kan samarbejde og dermed udvikle sig fagligt og socialt i overensstemmelse med deres modenhed. Det er af stor betydning, at børn ikke blot får mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder inden for de enkelte fag, men også at de får mulighed for at arbejde med fagene i den helhed, de indgår i. Det er derfor et stort ønske at indrette fagcentre til flere fag, der har faglige fællesområder. Læring foregår, når børn er aktive! Skolens udeareal er derfor også et område, der skal indrettes til ikke blot et værested for børnene, men også et lærested. Det betyder, at der indrettes udearbejdspladser til såvel kreative som boglige aktiviteter, muligheder for fysisk udfoldelse og en indretning, der udfordrer fantasien og skaberglæden. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 8 af 56

9 Et tæt samarbejde mellem lærerne og mellem lærere og pædagoger er nødvendigt for at opfylde intentionerne i skoleloven og de mål, vi lokalt har stillet. Derfor indrettes der lokaliteter til team- og fagsamarbejde. Pædagogikken fortolket i arkitektur Vi har haft et tæt samarbejde med arkitekterne og ingeniørerne, som i fire måneder har haft deres arbejdsplads liggende på skolen. De økonomiske forudsætninger har bevirket, at vi har måttet foretage en række prioriteringer i forhold til vores behov og ønsker. Blandt andet har behovene for tidssvarende idrætsfaciliteter betydet, at vores projektforslag afhænger af, at der udarbejdes en aftale med GBK, således at en stor del af idrætten kan afvikles der. Under de økonomiske og de arealmæssige forudsætninger, der har været, er det lykkedes at komme frem til et projektforslag, der respekterer vores pædagogiske fundament. Vi opfylder behovet for FÆLLESSKAB, ved at alle klasser har en hjemklasse, klassens eget rum, hvor der kan foregå sociale aktiviteter, hvor de kan få fælles instruktioner, kan fremlægge og evaluere projekter og opgaver, hvor projekter og materialer kan stå fremme i en længere periode, og hvor børnene kan sætte deres spor som individer og som klasse. I tilknytning hertil er der ro til fordybelse eller plads til støjende aktiviteter i de tilhørende grupperum, ligesom der er nicher og kroge til fordybelse og selvstændigt arbejde. Endvidere er der fællesområder for tre klasser til fællesaktiviteter, og vores store aula, hvor hele skolen kan samles. Vi opfylder behovet for FORDYBELSE ved, at der er fagcentre og faglokaler, hvor man kan gå i dybden med det faglige, og ved, at der er arbejdspladser tilpasset børnenes behov i de forskellige afdelinger. Vi opfylder behovet for FAGLIGHED ved, at vi får flere udfoldelsesmuligheder i afdelingerne, får mobile værksteder, fagcentre og udendørs læresteder, så mulighederne for faglig fordybelse, tværfaglighed og samarbejde mellem klasser bliver meget store. Vi opfylder behovet for at styrke FANTASIEN ved at indrette udeområderne til et kreativt og fantasibefordrende lære- og værested, og ved at bygninger og lokaler ikke er rette og forudsigelige, men har kroge, gesimser, hemse og plads til forundring. På vegne af bestyrelser og ledelser ved Tjørnegårdsskolen, Legestuen og Jægersborg Fritidscenter Bodil Filtenborg Skoleinspektør Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 9 af 56

10 1.3 Arkitektonisk hovedidé Hoveddispositionen Skolen struktureres som en niveaudelt skole, hvor hovedbygningen primært indeholder mellemniveau og udskolingen med tilhørende fagcentre, m.m. Ved hovedbygningens nordøstfløj tilbygges et indskolingshus med et forbindelsesvolumen, således at indskolingen, der samlet består af 0 til 3 klassetrin, samles i en toetages stru ktur om et nyudlagt gårdrum mellem østfløjen og boldbanerne. Indskolingens nye bygning kobles sammen med eksisterende bygning, Store Legestue. Hovedbygningens etagestruktur afspejler skolens afdelingsniveauer således: 1. Parterre - fagcentre samt gymnastik med omklædning. 2. Stueetage - aula samt rumrelaterede fagcentre og skolens administration sal - mellemniveauet samt Pædagogisk servicecenter og multisal sal - udskolingen samt Pædagogisk servicecenter. Indskolingshus samt nordøstfløj er organiseret således: 1. Parterre - indskolingens 0 og 2 klassetrin samt værksteder, GFO i eksisterende Legestue sal - indskolingens 1 og 3 klassetrin, GFO-personale og administration i eksisterende Legestue. Hov edbygningen, den eksisterende bygning Skolens aflæselighed, der er sammenfaldende med overblik, er udgangspunktet for at organisere skolen i forhold til aulaen. Aulaen giver med sin centrale placering samt sit dobbelthøje volumen godt overblik til skolens almene servicefunktioner (administration, lærersamling, PPD) samt frugtboden og scenen, Pædagogisk servicecenter og multisal. Ad trapper fra aulaen gives der direkte adgang til fagcentre i parterre og til Pædagogisk servicecenter på 1. sal. I aularum bygges et indvendigt, afskærmet plateau, hvor lærerforberedelse samt Specialundervisning ligger i tilknytning til skolens mellemniveau. Under dette volumen forberedes for skolescene, således at kontemporeret optræden kan etableres. I parterre opbygges fagcentre, henholdsvis i sydfløjens østlige og vestlige hjørne. Der ombygges med henblik på størst mulig adgang til centrene fra aula via trapper direkte ned i centrene. Ud for undervisningsområderne etableres gårdrum i niveau med gulvplan, dette giver mulighed for varierende ud- og indvendige læringsforløb. Eksisterende gymnastiksal i stueetage med direkte adgang fra parterre istandsættes. Der etableres bade/omklædningsfaciliteter i nærheden til denne i parterres nordvestlige fløj. I eksi sterende gymnastiksal på 1. sal etableres der en fagsal kaldet multisal, med mulighed for mange bløde fagudfoldelser, salen udføres som funktionel forbindelse mellem mellemniveauets klassetrin på etagen, samt som funktionel forbindelse mellem udskolingens afdeling på 2. sal. Der etableres max. åbninger fra salen mod omgivende hjemområder samt mod gangareal til aula. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 10 af 56

11 I øverste niveau af salens volumen etableres indskudte balkoner, som indbyrdes forbindes med en gangbro. Dette sikrer forbindelse mellem udskolingens afdelinger på 2. sal samt etageflow mellem afdelingsniveauerne. I hovedbygningens sydfløj, 1. og 2. sal, etableres Pædagogisk servicecenter. Dette er udlagt med størst mulig adgang fra mellem- og udskolingsniveauerne samt med direkte forbindelse via trappeanlæg til aularum. Imellem centrets to etager etableres intern trappeforbindelse for at sikre størst mulig fleksibilitet i centret samt etageflow mellem afdelingsniveauerne. Indskolingen, nye- samt eksisterende bygninger Indskolingen anlægges som en to-etages længestruktur som to parallelt liggende længer bestående af østfløj i hovedbygningen og nybygningen, der internt forbindes med en gang. I forbindelsesgangens kobling til indskolingshus forbindes indskolingsfløjen med eksi sterende Store legestue, hvorved hjemområdet og GFO området står i størst mulig kontakt med hinanden. Indskolingen orienteres mod det fremkomne uderum (indskolings gård), hvor parterres klasseafsnit samt GFO har direkte adgang Hjemområderne (niv eaudelingen) Skolen organiseres i 3 afdelinger: 1. Indskolingen, Børnehaveklasse til 3 klasse 2. Mellemniveauet, 4 klasse til 6 klasse 3. Udskolingen, 7 klasse til 9 klasse. 1. Indskolingen RUMSTRUKTUR Hvert klassetrin i indskolingen, er struktureret efter et princip om hjemklasser, der relaterer sig til et hjemområde. Hver klasse er placeret med direkte adgang til et grupperum samt til et samlende rum (hjemområdet) for klassetrinet. Værkstedsgrupper er placeret i nær tilknytning til hjemområdet, og med direkte udgang til udearealerne. I hjemområde er placeret toiletter m. gaderobebokse, køkken/værksted samt lærerfaciliteter. Toiletter m. lockers kaldet BASIS, er placeret i henholdsvis eksisterende legestue og østfløj parterre. FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Klasselokalerne, grupperum, værksteder samt hjemområder er udstyret med henholdsvis rumafgrænsende depotskabe, køkken-/værkstedsborde samt faste arbejdsborde. Interiøret udvikles til størst muligt fleksibel brug, således at rummenes mulige anvendelse gennem sæsonen kan opfylde lærers og elevers behov for arbejdsrum. 2. Mellemniveauet RUMSTRUKTUR Hvert klassetrin på mellemniveauet er struktureret efter et princip om hjemklasser, der relaterer sig til et hjemområde. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 11 af 56

12 Hver klasse er placeret med direkte adgang til et grupperum samt en læseniche, disse med størst mulig direkte kontakt til et fælles hjemområde pr. klassetrin. På 1. sal ved hver adgangstrappe er placeret toiletter samt garderobe med lockers kaldet BASIS, der samlet dækker toilet og garderobebehov for alle 3 klassetrin. Klassetrinets hjemområder er lokaliseret centralt i forhold til skolens fagsal (multirum) samt Pædagogisk servicecenter, således at disse funktioner maksimalt kommer i spil i den daglige undervisning, f. eks. ved værkstedsundervisning og projektarbejder m.m. FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Klasselokalerne, grupperum samt hjemområder er udstyret med henholdsvis rum-afgrænsende depotskabe, læsenicher, køkken/værksteds-borde samt faste arbejds-borde. Interiøret udvikles til størst mulig fleksibel brug, således at rummenes mulige anvendelse gennem sæsonen kan opfylde lærers-/elevers behov for arbejdsrum. 3. Udskolingen RUMSTRUKTUR Hvert klassetrin på udskolingsniveauet, er struktureret efter et princip om hjemklasser, disse relaterer sig for hele udskolingsniveauet til eet fælles niveauhjem. Dette hjemområde er etableret i arealerne tæt ved hemse, placeret i multirum, samt fysiklokale, hvorved varierede muligheder for udfoldelse er åbne. På 2. sal ved hver adgangstrappe, er placeret toiletter samt garderobe med lockers, der samlet dækker toilet og garderobebehov for alle 3 klassetrin. kaldet BASIS, Hver klasse er placeret i klassetringrupperinger med indbyrdes åbenhed med fleksibel og varieret integreret undervisning for øje. Til hver tringruppering er tilknyttet et grupperum, og at der foruden i tilknytning til klassen er etableret læse- og lektienicher. FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Klasselokalerne, grupperum samt niveauhjemområde er udstyret med henholdsvis rumafgrænsende depotskabe, læsenicher, køkken/værksteds-borde samt faste arbejdsborde. Interiøret udvikles til størst mulig fleksibel brug, således at rummenes mulige anvendelse gennem sæsonen kan opfylde lærers-/elevers behov for arbejdsrum Indskolingen, GFO RUMSTRUKTUR Indskolingen og GFO er etableret som en delvis integreret funktion, dvs. at hjemområdet i indskolingen samt fællesområdet i GFO placeres i fælles visuelt- og akustisk rum. Herved skabes der mulighed for glidende overgange mellem skole- og fritid set i forhold til klassetrin. I fritidsordningen bevares elevernes BASIS-rum, toiletter med garderobe lockers, samt køkken og visse værksteds- og legefaciliteter. Lærer- og pædagogansatte har møde- og forberedelsesrum placeret i gl. inspektørbolig. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 12 af 56

13 FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Fællesområdet samt værkstedsafsnit er udstyret med henholdsvis rumafgrænsende depotskabe, køkken- værkstedsborde samt faste arbejdsborde. Interiøret udvikles til størst mulig fleksibel brug, således at funktionerne kan omstilles hen over dagen og giver fleksibel anvendelse i brugen Aulaen, administration og musik/drama RUMSTRUKTUR Aula fremstår som skolens hjerte. Dette centrale rum ønske s styrket ved at etablere funktioner med almen karakter, der ved sin nære placering til aula styrker egen brug samt aulas. Bifunktioner i aula, der ligger som lommer, fastholdes frugtbod, og etableres scene for skuespil, optræden samt et musikrum. Skolens administration samt lærers samlingsrum ligger som i dag i aulas sydlige ende. I umiddelbar tilknytning til aula, ligger Pædagogisk servicecenter på 1. sal. Denne nærhed formidles med en trappe direkte ned i rummet. Centeret indeholder servicetilbud som bibliotek,mediatek og grupperum med IT-arbejdspladser. FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Aula funktionsbestemmes ikke udover de to nye elementer som indføres, som scene under balkonbygnig samt trappe til pædagogisk servicecenter. Depot for sceneelementer samt andre redskaber til brug ved optræden, opbevares i rum op mod gymnastiksal. I øvrigt etableres der depotåbninger til disse rum af hensyn til en større anvendelighed i forhold til aula. I underside af balkon forberedes der rack for div. scenetæpper, kulisser samt lyd- og lyssætning. Trappe mod Pædagogisk servicenter etableres som en bred, rummelig trappe, hvor midlertidigt ophold er naturlig, desuden udstyres den med en plint som entre til trappe. Plinten formgives som en mobil scene, der umiddelbart kan ændres til en mindre platform for leg og anden form for improviseret optræden. Musiklokalet etableres til varieret musikundervisning, der etableres depoter samt et lyddæmpet rum for elektrisk forstærket musikudøvelse. Her indrettes væsentligst med løst inventar. Lærersamlingen etableres som et samlings-, arbejds- og møderum, hvor lærerforberedelse til fællesaktiviteter, emne- og projektundervisnig kan afholdes. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 13 af 56

14 1.3.5 Fagcentre, faglokaler Fagcentre er opdelt i: 1. Naturvidenskabelige fag 2. Musiskbetonede fag 3. Hjemkundskab 4. Fysik- kemi 1. Naturv idenskablige fag Centret er opbygget som et tværfagligt center, hvor enkelt fag- som tværfaglig undervisning kan foregå. Centeret organiseres som et alment læringsværksted, hvor specifikke redskaber og lærebøger opbevares i centralt placerede depoter/skabe. Centeret ligger med adgang til uderum i lysgårde, disse indrettes med møbler specifikt udformet til forsøg og undersøgelser ved udeforhold. 2. Musisk betonede fag Centret er opbygget som et værksted for billedkunst, keramik, træarbejder og håndarbejder, hvor enkeltfag- som tværfaglig undervisning kan foregå. Centeret organiseres som et multiværksted, hvor maskiner/redskaber til forarbejdning er samlet i individuelle zoner. Værkstedet udformes som center for hård fagudfoldelse. Depoter/skabe til opbevaring af redskaber og elevarbejder, placeres centralt i centeret. Centret ligger med adgang til uderum i lysgårde, disse indrettes med møbler og arbejdspladser til udøvelse af grovere og større arbejder. 3. Hjemkundskab Faglokalet ommøbleres og indrettes til mere nutidige forhold (storkøkken), f. eks. gruppebaseret fremstilling af madretter. 4. Fysik og kemi Faglokalet ommøbleres og indrettes som fleksibelt værksted/opholdsrum, således at henholdsvis fysikkemi og sprogundervisning kan gennemføres i lokalet. Redskaber og installationer af gas/el til forsøg er indelukket i forsøgsbokse. Depoter/skabe for de forskellige fagredskaber placeres som fleksible rumafgrænsende elementer Pædagogisk serv icecenter Centeret ligger i hovedbygningens sydøstlige fløj, placeret på henholdsvis 1. og 2. sal, hvor etagerne indbyrdes er forbundet med en åbning i etagedækket, hvori en trappe, med mulighed for opholdlæsning, er opstillet. Centeret er etableret med stor åbenhed til de enkelte etageafsnit, der etableres døre med aflåsningsmulighed ind til centeret. Centeret indeholder servicetilbud som bibliotek, mediatek og grupperum med ITarbejdspladser. Der opbygges et aflukkeligt kontor for lærer, bibliotekar. Desuden forsynes området med et toilet (handicap). FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 14 af 56

15 Centeret apteres med faste rumafgrænsende skabe/reoler, som danner arbejds- og læsenicher. Faste arbejdsborde opsættes mod vinduesfacaden til projekt- og IT-arbejdspladser Multisalen Multisalen ligger i hovedbygningens nordlige afsnit (eks. øvre gymnastiksal), denne står i relativ åben kontakt med hjemområderne på egen etage (mellemniveauet) samt via hemse og trappe fra 2. sal til udskolingens niveauhjem. Multisalen giver mulighed for eleverne til at udforske, udvikle opgaver inden for de musiske fagområder, kreativ fremstilling- illustration inde for de bløde områder. Multisalen danner via sin placering i huset forbindelse mellem eleverne i udskolingen og mellemniveauet, og vil som rum funktionelt blive opfattet som en pendent til aula. Karakteren af indretning i rummet bliver værkstedslignende, hvor møbleringen lægger op til fleksible opstillinger, kontemporerede arbejdsrum ved løsningen af projekt-, tema- og værkstedsopgaver. Der etableres værksteds- køkken arbejdspladser mod gavlvæg som fast møblering Idræt Idræt løses ved at skelne mellem fagene, gymnastik- bevægelse og idræt. Gymnastiksalen i stueetage renoveres og bruges hovedsageligt af mindre klassetrin til boldspil, bevægelse og gymnastik. Større klasser anvender den hovedsageligt til gymnastik. Salen bliver renset for en del utidssvarende redskaber, og vil mere fremstå som en alment anvendelig bevægelsessal. Depotrum til redskaber omorganiseres for en mere hensigtsmæssig brug. Til brug for de ældre klassetrin, etableres der i GBK-hallerne mere tidssvarende idrætsforhold som: fodbold, håndbold, volleyball, basketball, badminton og bordtennis og i øvrigt bevægelse for større børn. Der forberedes for opsætning af diverse redskaber til afskærmning af vægge samt opsættes belysninger for skolebrug i hallerne. Bade- og omklædningsfaciliteter etableres i vestfløjens parterre, for gymnastiksalen samt udvendig idræt på boldbanen. GBK`s badefaciliteter bliver anvendt ved brug af GBK`s faciliteter Udeopholds- læringsarealer Den bærende ide for struktureringen af udearealerne er, mange varierede opholds-lærings- og legerum pakket som tætte parceller i eet sammenhængende uderum. Udearealer opdeles i følgende funktioner: 1. Ankomst og parkering 2. Udskolingen/mellemniveau, ophold- og legearealer bløde 3. Udskolingen/mellemniveau, ophold- lege og læringsarealer hårde 4. Mellemniveau/indskolingen, ophold-, legearealer samt haver bløde 5. Lysgårde til fagcentre Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 15 af 56

16 6. Indskolingsgård m. amfiombygget trappe 7. Idrætsplads 1. Ankomst og parkering Arealerne omlægges moderat, dvs. parkeringsarealet trække s lidt tilbage af hensyn til bedre tilkørsel- og afsætningsforhold ved hovedindgangen på bygningens vestlige side. Der anlægges ekstra P-pladser i forlængelse af nuværende anlæg op mod nordlig skellinie, samtidig med anlægges slipvej på nuværende gangforbindelse mod GBKhallerne. Herved afhjælpes trafikale pressituationer ved morgenankomst. Omlægningen forventes at skulle anvendes som ensrettet vej. NB Der udestår i skrivende stund forsat visse ting, som kan få indflydelse på gennemførelsen. 2. Udskolingen/mellemniveau, bløde Gårdarealer ved Lille Legestue, udlægges som hovedide til et grusbefæstet legeareal med et mønsterudlagt trænetværk som rumdanner over arealet. Fransk bypark. Som kantafgrænsning mod skrænt etableres bevoksning af tætvoksende mellemhøj bøgebevoksning. I denne bevoksning kan etableres labyrinter, gange, huler samt afgrænsede læringspladser. (natur/teknik) 3. Udskolingen/mellemniveau, hårde Eksisterende skolegårds midterarealer udlægges til henholdsvis boldspil og andre fysiske lege med et forsænket baneanlæg, (fodbold og basketball). Som rumadskiller mellem boldlegene udlægges et haveanlæg. Langs banens ene side etableres trinopbygget siddepladser, og på modstående side opbygges en mur ind mod et hævet lærings haveanlæg. Haveanlægget udformes som et rum omgivet af en lav støttemur, med en let transerent bevoksning inden for muren, til visuel definering af haverummet. Haven kan anvendes ved friophold samt som klasselæring. (frugthaven). De forskellige anlægs bløde grænseflader giver gode muligheder for mangeartet legeophold tæt op ad hinanden. 4. Mellemniveau/indskolingen, bløde Arealer ved eksisterende (inspektør) bygning, udlægges som en lund i et mønsterudlagt trænetværk som rumdanner over arealet. Som kantafgrænsning mod skrænt etableres bevoksning af tætvoksende mellemhøj bøgebevoksning. Der etableres skolehaver, naturlegeplads, huler m.m.i disse arealer. 5. Lysgårde til fagcentre Der forsænke s arealer op mod hovedbygningen ud for fagcentre. Arealerne anvendes til læringsgårde med udeindretning af solid karakter. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 16 af 56

17 6. Indskolingsgård Gårdrummet etableres forsænket i niveau med parterre, som et uderum mellem indskolingens fløje, og med trinopbygning til terrænniveau i gårdrummets nordende. Gårdrummets kanter mod facader zones som arbejdsniveauer, hævet ca. 30 cm. over gårdniveau, der etableres direkte adgange fra inderum i hjemområder til denne zone, således at gården indgår i indskolingens læringsområde. Gårdrummet udstyres med inventar af enkel og robust karakter, hvorved mangfoldige lege kan tage form. 7. Idrætsplads Idrætsplads med grønsvær bevares i sin nuværende størrelse og karakter. Der har været ønsker om at kunne forlænge sæsonen for boldspil, hvorved der kræve s en kunstbane. I den tidlige budgetlægning har dette forslag ikke været fremført, det er aftalt at skolebestyrelsen vil tage spørgsmålet op for an evt. økonomisk afklaring. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 17 af 56

18 1.4 BESKRIVELSE AF BYGNINGSDELE Indskolingen (nybygning) a Ydervægge Ydervægge i hjemklassebygningen samt værkstedskuber udføres som teglstensvæg med en filtset overflade. Forbindelsesgang samt dobbelthøjt samlingsrum, udføres i præfabrikerede betonelemnter. Vinduer og døre opbygges i en alu-konstruktion med thermoglas b Indervægge Lette ikke-bærende skillevægge udføres i gipsplader på stålrigler, hvor væggene naturligt danner baggrund for ophængning, monteres inderste lag som krydsfiner. Glasvægge og panelvægge udføres af trærammer, med fyldinger i glas og eller kryd sfiner. Vægge i overgange mellem hjemklassehus og samlingsrum, udføres i teglstensvæg med en filtset overflade. Dør- og vinduespartier mellem hjemklasser og samlingsrum, udføres i trærammer, med fyldinger i glas og med enten skyde- eller sidehængslede døre. OVERFLADER: Murede teglstensvægge pudses og filtses. Gipsvægge armeres med glasfilt og malerbehandles. DØRE- OG VINDUESPARTIER: Indvendige døre udføres i træ og malerbehandles. Vinduespartier, glas- og panelvægge malerbehandles c Gulvbelægninger Belægninger i forbindelsesgang, værksteder og samlingsrum(parterre), udføres i klinker/ fliser udlagt på afretningslag med gulvvarme indbygget. Belægninger i hjemklasser og grupperum, udføres i linoleum limet på afrettet pudslag med gulvvarme indbygget d Trapper og ramper Trappe og balkonetage i samlingsrum udføres i stålkonstruktion med et blændgulv udlagt, hvorpå linoleum pålimes. Håndlister og værn udføres i åben konstruktion af stål. Rampe fra forbindelsesgang til GFO udføres tung opbygning med linoleum pålimet afrettet pudslag e Lofter I hjemklasser og grupperum opsættes gipslofter i perforeret markat, nedstroppet Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 18 af 56

19 fra dækunderside, afgrænset i glatte gipsfriser mod vægelementer. I samlingsrum monteres alu-kassetter i underside af balkondæk. I værksted-, forbindelsesgang og samlingsrums lofter under tagflade, beklædes med akustisk puds på underlag f Tage og ovenlys På bygning med hjemklasser udføres basintag, dvs. fladt tag opbygget som varm konstru ktion med fald 1:40 mod afløb, afdækket med tagpap. På vækstedsrum- forbindelsesgang og samlingsrum udføres fladt tag, opbygget som varm konstruktion med rygning og fald mod tagkanter. Tagene afdække s med zinkfalsede plader. I spalter mellem samlingsrums tag og hjemklassebygnings tagkrone, isættes laternelys, med oplukning for røg- og varme ventilation GFO (eksisterende bygning) a Renovering- ombygning Gl. inspektørbolig ombygges og indrettes til: 1. Sundhedspejerske/læge- modtagelse på 1. sal. 2. Indskolingens personaleophold i stueetage 3. Depoter i høj kælder Hovedbygningen Der ombygges og renoveres til disse funktioner, hvor belægninger, lofter og andre overflader primært genanvendes i fornødent omfang. Store legestue ombygges og indrettes til: 1. Adgang- og Basisområde for indskoling og GFO. 2. Hjemområde m. værksteder, køkken samt adm. for GFO. Eksisterende rumadskillelser i legestues hovedrum nedtages, der etableres et stort fælles være- værkstedsrum med fleksible skabe til nicheopdelinger. Kontor- personale for administration etableres som enhed i rummet, med relativ stor åbenhed til fællesrummet. Adgang- og Basisområde bevares, der etableres dog brandadskillelse med dør ind til gl. inspektørbolig i gangen a Ydervægge Ydervæggene i parterre ved fagcentre samt indskolingsfløjen, nedbrydes brystninger i fuld vinduesbredde til ca. 20cm. over gulvniveau, ved alle vinduer ud for lysgårde. Frilagte facadepartier efter udgravning af lysgårde, repareres og filtses fra eksisterende so kkel og til gårdbund. Ydervæg i gymnastiksal, mod nord, etableres der to døråbninger mod terræn. VINDUER/DØRE Der isættes vindues- samt fløjdørspartier med thermoglas i åbningerne mod fagcentre. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 19 af 56

20 Flugtvejsdøre i gymnastiksal udføres som enkeltfløjede pladedøre i træ b Indervægge HOVEDSKILLERUM Der etableres større hulgennembrydninger i teglstensvægge, der oplægges ståldragere, ommures, og false retableres. Der opsættes hjørnejern og pudsrepareres. OPRINDELIGE YDERVÆGGE (stabiliserende) På 1. sal (multisal og hjemområde) nedbrydes brystninger i teglstens facadevæg mod aula til niveau med gulv, under alle vinduesåbninger. Der gennembrydes for døråbninger i teglstens gavlvægge til multirum, der oplægges ståldragere, ommures, false retableres. Der opsættes hjørnejern og pudsrepareres. TVÆRSKILLEVÆGGE Der etableres rumhøje muråbninger i blivende skillevægge, false retableres. Der opsættes hjørnejern og pudsrepareres. Der opsættes gips -skillevægge samt -karnapper og -læsenicher på stålrigler, som rumopdelere i hjemklasse- og specialfag områder. Hvor væggene udgør naturlige ophængsbaggrunde, udføres inderste lag i væg som finerplade. GLAS- OG DØRPARTIER Der opsættes partier i trækarme med skyde- og sidehængte pladedøre, fyldinger i karmpartier som glas eller finerplader. Branddøre mellem sektioner udføres stål eller træ, som skyde- eller sidehængte døre fastholdt med magnet til ABDL tilslutning. OVERFLADER Pudsede overflader filtses og malerbehandles. Gipsvægge beklædes med filtvæv som malerbehandles. Træ og finerplader malerbehandles. Dørplader malerbehandles c Gulvbelægninger Eksisterende gulvbelægninger i linoleum repareres og udsættes patielt med linoleum i samme farve og kvalitet som eksisterende. Nye gulvbelægninger i hjemklasser, basisrum, hjemområder og fagcentre udføres i linoleum, limet på afrettet pudslag. Belægninger i ny balkonbygning på 1. sal og balkoner med gangbro i multisal, udføres i linoleum limet på afrettet underlag. Gulvbelægninger i vådrum, som bad/omklædning til gymnastik udføres som klinker på pudslag d Trapper og ramper Trappe fra aula til pædagogisk servicecenter samt intern trappe i pædagogisk servicecenter, udføres i stålkonstruktion med et blændgulv udlagt, hvorpå linoleum pålimes. Håndlister og værn udføres i åben konstruktion af stål. Trappe fra aula opbygges med en base i finerplader, ca. 90cm. høj, der danner scene for improviseret optræden/leg. Elementet udformes til en fleksibel brug, dvs. at aftagelige plader kan udvide scenen ved påhægtning. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 20 af 56

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: 21.5.2008 SIDE 1

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE 20130425 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1 INDHOLD INDLEDNING... 03 LANDSKAB...05 URBANT GARDIN... 13 MATERIALE KONCEPT... 29 FACADE... 33

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 Perspektiv af ankomsten fra skoven HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 2 Projektet er udarbejdet af JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ 78 2000 FREDERIKSBERG TLF: 3324 0909 FAX: 3324

Læs mere

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT.

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET. Fokuspunkt 5 i programmet Folkeskolen år 2000 hedder En god start - det fælles grundlag. Der lægges heri op til, at der skal etableres et tættere

Læs mere

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen

Læs mere

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011 1. udgave/ 2011 10 31 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Indledning... 3 2.1 Bygherre... 3 2.2 Brugere... 3 2.3 Baggrund og

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING Totalentreprisekonkurrence 19. december 2011 Holstebro Kommune Udbygning af Holstebro Rådhus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Bekendtgørelse og udvælgelse... 1

Læs mere

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER Titel Modelprogram for folkeskolen Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet er

Læs mere

gode vådrum ved bygningsrenovering

gode vådrum ved bygningsrenovering BvB byggeteknik temahæfte 2002 gode vådrum ved bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E CD-rom Til publikationen hører en CD-rom med den

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

SKOLE+ Inspirationskatalog

SKOLE+ Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG SKOLE+ Inspirationskatalog Udarbejdet for Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale og Anlægsfonden af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Signal Arkitekter. Redaktion: Gitte Mikkelsen,

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS august 2009 side 2 facader Resume Region Sjælland har besluttet, at der skal etableres et moderne lægecenter i den tidligere administrationsbygning på Kalundborg Sygehus. Bygningen, der er en af sygehusets

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

PPB-evaluering af standard og kvalitet. i 11 almene boligbebyggelser opført af konsortierne PPU, Casa Nova, Habitat og Comfort House PPU.

PPB-evaluering af standard og kvalitet. i 11 almene boligbebyggelser opført af konsortierne PPU, Casa Nova, Habitat og Comfort House PPU. PPU Engelholm Allé, Høje-Taastrup Skelbækparken, Ølstykke Grønlykkeparken, Greve Casa Nova Marieparken, Hørsholm Thrigesvej, Herning Rugårdsvej, Odense Habitat Thygesmindevej, Fredericia Højgårdsvej, Haderslev

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere