Skøde 22/ Anders Pedersen f d. 4/ Marie Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen"

Transkript

1 Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/ Anders Pedersen f d. 4/ Marie Jensen Skøde 29/ Frederik Jensen Vedding f. 25/ Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/ Skøde 29/ Anders Pilegård f. 20/ d. 3/ Anne Marie Dejbjerg f. 8/ d. 2/ Skøde 25/ Svend Søndergård Andersen f. 12/ Annelise Andersen f. 4/9 1955

2 Skøde Underskrevne Selvejergårdmand Jørgen Andersen i Aalsbo gør vitterligt at have solgt og overdraget Tømmermand Anders Pedersen af Fjelsted Nymark, parcel matr. nr. 1 c af den mig ved skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergårde af 1 marts dette år tilhørende gård i Aalsbo, hvilken jordparcel ved en af Indenrigsministeriet under 23 november d. a. approberet udstykning, er ansat for hartkorn 2 tdr. 3 skp. 1 fjk. 1 ¾ alb., gammelskat 15 Rd. 59 s. Og som køberen, bemeldte Anders Pedersen har berigtiget den betingede købesum med kontant at betale mig 1000 Rd. og derfor under F. D. at meddele mig obligation for 6600 Rd. til sammen 7600 Rd. er syv tusinde og seks hundrede Rigsdaler Rigsmønt. Så meddeler jeg ham hermed lovligt skøde på parcellen matr. nr. 1c i Aalsbo by Rørup sogn, med det derpå værende Husmand Jørgen Hansen af mig i fæste overdragede hus, hvilken samlede ejendom står for hartkorn 2 tdr. 3 skp. 1 fjk. 1 ¾ alb. således er køberen A Pedersen retmæssig tilhørende, og overdrages ham med alle de rettigheder og herligheder, såvelsom med de byrder og forpligtelser, hvormed jeg ifølge overnævnte skøde selv har ejet samme og for øvrigt på følgende betingelser. 1) Køberen respektere i alle måder det af mig under dags dato udstedte fæstebrev til Husmand Jørgen Hansen, hvor efter denne for han og hustruens levetid er overdraget brugen af såvel det af ham beboede hus som en dette tillagt jordlod stor kvadrat alen ved og omkring huset. I årlig landgilde heraf betales 7 Rd. er syv Rigsdaler, medens fæsteren er fritaget for skatter og afgifter af jordlodden, der ikke er særlig skyldsat, men i henseende til hartkorn og gammelskat ligger under matr. nr. 1c som køberen følgelig som huset ejer oppebærer den foranførte landgilde af fæsteren, så betaler han og hartkorns skatter af alle slags såvelsom tiende af den fæsteren overdragede jordlod, og holder sig i alle henseende fæstebrevet efterretteligt. 2) Køberen har såvel som fæsteren vej til ejendommen fra Lillemarksgyden. 3) I henseende til hegnsforpligtelser, da overtager køberen så vidt de ældre hegn angår, den hegningsbyrde, der ifølge den oprindelige hegnsdeling og bylaugets vedtægter, som påhvilet ejeren af matr. nr. 1 i Aalsbo. Forventede nye hegninger såvel mellem køberen og mig, som køberen og fæsteren, bliver reglen halvhegn både hvad første opførelse og den årlige vedligeholdelse angår. 4) Køberen er pligtig at have ejendommen bebygget inden forløbet af 2 år fra udstyknings- approbationen eller inden 23 november1860 og indtræder i denne henseende ganske i de mig som sælger påhvilende forpligtelser. 5) Adgangen til de over den solgte parcel retligne løbende veje og stier, er alle vedkommende reserverede Således meddeles dette skøde til bekræftelse under navn i undertegnede vidners nærværelse Aalsbo den 30 september 1859 Til vitterlighed Jørgen Andersen E. Selmer C. Nellemann I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 23 november 1858 vides fra Amtets side intet Imod foranstående skødes tinglæsning at erindre. Fyns Stiftsamt den 18 oktober 1859 Fisher At der i anledningen af handelen mellem undertegnede om jordlodden matr. nr. 1c i Aalsbo med hartkorn 2 tdr. 3 skp. 1 fjk 1 ¾ alb. for købesum 7600 Rd ikke har været oprettet skriftlig købekontrakt bevidnes hermed. Aalsbo den 30 september 1859 Anders Pedersen Jørgen Andersen

3 Læst inden Vedellsborg birkeret den 22 oktober 1859 og protokolleret i nr 4 fol 53 Kort forevist. Fæstebrev. N 4 fjerde klasse Skilling Underskrevne Jørgen Andersen Selvejergårdmand i Aalsbo, gør vitterligt at som jeg ved fæstebrev af 31 december 1846 har i fæste overdraget Husmand Jørgen Hansen af Aalsbo, samt de mig øvrig tilhørende husbygninger på matr. nr. 26 i Aalsbo, samt en jordlod i bankerne der i fæstebrevet fejlagtigt er betegnet som matr. nr. 28, men da ommeldte husbygninger under 1 juli 1857 er afbrændte, og på grund af afstanden fra nærmeste bygning ikke kunne genopføres på brandtomten, så er jeg med fæsteren under 22 december forrige år kommen overens om at ham under 31 december 1846 meddelte fæstebrev i alle måder sættes ud af kraft, og at den af ham ifølge fæstebrev hidtil i brug havte have i byen og jordlod i bankerne, tilbagegives mig som ejer, medens jeg i stedet for overlader Jørgen Hansen en jordlod i Lillemarken af størrelse kvadratalen hvorpå han mod en slags godtgørelse af mig af 50 Rd. foruden ansvars summen for de afbrændte bygninger for egen regning besørger opførelsen af de for lodens drift og en families beboelse fornødne bygninger Som følge heraf og da Jørgen Hansen har fuldført opførelsen af de fornødne bygninger nemlig 6 fag til beboelse og 7 fag til udhus, skøder og fæster jeg hermed ham for sin og eventuelt hans enkes levetid, brugen af dette hus med den rette tilliggende jordlod af størrelse kvadratalen, med fæsteret efter loven på følgende vilkår. 1) At han i årlig landgilde svarer 7 Rd. er syv Rigsdaler Rigsmønt, som hvert års Mortensdag betales til mig eller efterfølgende ejere og hvorfor i udeblivelsestilfælde hermed er betinget udpantningsret i fæsterens ejendele af alle slags, overensstemmende med bestemmelsen i lov af 27 maj 1848 post 3. 2) At fæsteren endvidere betaler brandkontingentet af husets brandforsikringssum, men er fritaget for alle hartkorns skatter og afgifter af jordlodden, der ikke er særlig skyldsat. Som disse selvfølgelig bliver at udrede af ejeren, således betaler denne også selv tiende af jorden det følger imidlertid af sig selv, at fæsteren foruden alle personlige skatter for sig og familie, udreder ethvert personligt ombud, der retligt påhviler ham som jordløs Husmand. 3) At fæsteren vedligeholder husets bygninger, såvel indvendig som udvendig, på tag og fag, således at det ved fæstets ophør kan afleveres i alle måder i forsvarlig stand. Han holder derfor bygningerne forsikrede imod ildsvåde til deres omtrentlige værdi 4) At fæsteren vedligeholder hegn om lodden, hvad de ældre hegn angår, i den udstrækning hvori de ifølge hegnsdelingen er pålagt min gård, og hvad det nye opførte skelhegn mellem fæsteren og mig angår, da som halvhegn. 5) For øvrigt holder fæsteren sig fæstelovgivningens bestemmelser efterrettelig. Således meddeles dette fæstebrev til bekræftelse under mit navn i undertegnede vidners nærværelse Aalsbo den 30 september 1859 Jørgen Andersen Til vitterlighed E Selmer C Nellemann Læst i Wedellsborg birkeret den 22 oktober 1859 og protokolleret 1 nr. 4 fol 54 Brun

4 Stempel 20 kr. Købekontrakt Underskrevne Ellen Katrine Madsen født Jørgensen, enke efter Husmand Anders Madsen i Aalsbo, som ved testamentarisk disposition, har indsat mig som den længstlevende til arving af fællesboets faste ejendom, sælger hermed den mig tilhørende jordlod matr. nr. 21b Aalsbo i Rørup sogn af hartkorn 2 S. 1 F. 1 ¾ A. gammelskat 4 kr. 19 øre til Gårdejer Anders Pedersen af Aalsbo mark på følgende betingelser 1) Jordloden modtages af køberen med den derpå værende udsæd af alle slags, og er fra dags dato hans. I købet medfølger og er til køberen afleveret den sælgerinden tilhørende ko. Den ved sælgerindens hus forefindende gødning med følger ligeledes og er køberens 2) Købesummen er 3000 kr. tre tusinde kroner, hvoraf i dag er betalt 500 kr. fem hundrede kroner, og resten 2000 kr. to tusinde kroner, lader sælgerinden indestå med første prioritets panteret i den solgte ejendom, uopsigelig fra hendes side i 10 ti, år, fra december 1883, imod fire procent årlig rente og et årligt afdrag af 100 kr. et hundrede kroner, erlagt i hvert års december termin, første gang betalt december 1884 uopsigeligheden selvfølgelig betinget af, at såvel renter som afdrag prompte betales. Renter a. 4 procent svares fra dags dato af 2500 kr. to tusinde og femhundrede kroner, og betales med halvdelen i hver juni og december termin. Når de 500 kr. er betalt i december d. a. skal skøde meddeles og obligation udstedes i overensstemmelse med denne posts bestemmelse. 3) Af den medfølgende avl skal køberen levere sælgerinden 4 fire skæpper rug 4 fire skæpper byg og 2 to skæpper hvede i velrenset varer, inden 1 november d. a. og uden udgift for sælgerinden. Ligeledes forbeholder sælgerinden sig halvdelen af kartoflerne, som avles i de to pletter kartofler der er lagt i den solgte lod, således forstået. At da der er lagt 2 forskellige slags kartofler, en slags i hver plet, for hun halvdelen af avlen i hver plet. Hun skal følgelig selv deltage i kartoffel opgravningen tillige med køberen, men denne skal hjemkøre hende sin part af udbyttet. Fra dato til januar 1884 skal køberen, som vederlag for den medfulgte ko, overlade sælgerinden ugentlig 2 to kander nymalket mælk, som hun selv lader afhente morgen eller aften når hun selv vil, hun skal modtage på en gang. Er hun ikke fornøjet med mælken, skal køberen betale hende denne med 16 seksten øre pr. kande. Køberen skal endvidere føde sælgerindens får med signe egne fra nu af til slagtetiden i forestående efterår, og besørger han fårets pasning uden udgift eller ulejlighed for sælgerinden. 4) Køberen svarer skatter og afgifter til stat og sognekommunen af den købte jordlod og dens hartkorn fra dags dato, dog fuld tiende af alle slags for året ) Alle af handelen flydende udgifter betales af parterne med halvdelen af hver, såvel hvad udgifterne til stempel, papir som tinglæsning og halvprocent afgift angår. Udgifterne ved obligations udstedelse og tinglæsning afholdes selvfølgelig af køberen.

5 6) Ejendommen overdrages køberen med de samme rettigheder og herligheder, såvelsom med de byrder og forpligtelser, hvormed den ifølge skøde af 20 december 1877 tinglæst 1 juni 1878 tilhører afdøde Anders Madsen. Jeg Gårdejer Anders Pedersen køber på de forestående betingelser jordloden matr. nr 21b Aalsbo og forpligter mig til at afgøre købesummen som bestemt i anden post og for øvrigt at opfylde kontraktens bestemmelser. Værdien af den i handelen medfulgte ko er 160 kr. et hundrede og tres kroner. Søndergårde d. 16 juli 1883 Anders Pedersen Ellen Kathrine Madsen Til vitterlighed A. Jorgensen Beck E. Selmer Modtaget 500 kr. Fem hundrede kroner hvorfor kvitteres Søndergårde d. 16 juli 1883 Afskriftens rigtighed bekræftes af undertegnede sælger og køber. Anders Pedersen Ellen Kathrine Madsen I afdrag på købesummen er mig i dag betalt 500 kr. tilligemed 41kr. 64 øre som rentepenge til 11 december termin 1883 Aalsbo den november 1883 Ellen Kathrine Madsen. Stempel 1 kr. 86 øre Fæstebrev Underskrevne Enke efter Gårdejer Anders Pedersen af Aalsbo, efter hvem jeg hensidder i uskiftet bo, tilstår herved at have stædet og fæstet til min søn Hans Peder Pedersen det under min gård i Aalsbo ifølge skøde til min mand tgl. 22 oktober 1859 hørende fæstehus, som ligger på parcellen matr. nr. 1d Aalsbo Rørup sogn og er skyldsat under dette nr. for hartkorn 3 fjk. 1 ¾ alb. gl. skat. 1 kr. 30 øre hvilket hus Anders Christiansen sidst har haft i fæste men nu er fra død på følgende vilkår: 1) Ejendommen med bygninger har fæsteren modtaget og han påtager sig deres fulde vedligeholdelse på tag og fag, indvendig og udvendig, ligesom deres fulde brandforsikring, således at de i vedligeholdt stand kan afleveres ved fæstets ophør. 2) Jordtilliggendet er fæsteren påvist i marken og har de samme grænser, som ifølge fæstebrev til Anders Christiansen, tgl. 7 april skulde der altså findes uoverensstemmelser imellem det virkelige areal opgivet til 17, 180 kvadrat alen og matrikelkortet, bliver altså det ældre fæstebrev og grænsen i marken gældende. Jorden skal drives forsvarligt 3) I årlig landgilde betaler fæsteren 10 kr. er ti kroner som betales hver Mortensdag på ejerens bopæl under udpantningstvang, første gang i ) Alle såvel Kongelige som Kommunale afgifter og byrder og tiender, enten de består i penge, naturalydelser eller arbejde udreder fæsteren for så vidt og med de beløb, de opkræver fra i dag. Hegnene om jorden vedligeholdes som pålagt ved hegnsdelingen og i øvrigt som halvhegn

6 5) I indfæstning er betalt 800 kr. otte hundrede kroner ved forstrækninger ydede mig af fæsteren Hans Peder Pedersen nydes bruges og i fæste beholdes så længe han og hans hustru er i live, sidstnævnte kun mens hun i enkestand forbliver, alt imod at de holde sig dette fæstebrev og lovgivningens regler efterrettelige. Skulle fæsteren udelukket fra selv at kunne bruge og bebo huset, derved at han bor andet sted, skal det stå ham frit for at udleje det på eget ansvar og sædvanlig opsigelsestid. Som fæster erkender jeg Hans Peder Pedersen at være indgået på denne akkord Til stadfæstelse med vore underskrifter vidnes fast med tilføjende at under fæstestedet også hører matr. nr. 1e samme sted med hartkorn 1 fjk. ¼ alb. og gl. skat 44 øre og at der på ejerindens ejendom hæfter pantegæld, hvorom anmærkning frafaldes, ligesom om ejerindens mangel på adkomst p. t. Kærlingbjerg d. 10 december 1896 Hans Peder Pedersen Marie Pedersen f. Jensen Til vitterlighed A. Olsen S. Christensen Stpl. Er beregnet således, landgilde årlig 10 kr.. Vedligeholdelse 10 kr. for 5 år 100 kr. + indfæstning 800 altså 1/6 del af 980 kr. = 1 kr. 50 øre for neds. A. Olsen Læst inden Wedellsborg birk ord. Ret d. 19/12 96 og indført i pantebog nr 17 fol 303 V. Bernth. Stempel 30 øre Udskrift af Wedellsborg Birks Auktionsprotokol År 1898 den 15 juli kl. 10 formiddag blev auktionsretten sat på den Anders Pedersens enke tilhørende ejendom i Aalsbo Rørup sogn og betjent af den ordinære auktionsforvalter og skriver med nedentegnede vidner, hvor da foretoges tvangsauktion over den Anders Pedersens enke tilhørende ejendom matr. nr. 1c, 1d, 1e og 21b af Aalsbo by, Rørup sogn, og matr. nr. 2d af Assenbølle by, Vissenbjerg sogn. Auktionsforvalteren bemærkede, at auktionen var bleven tillyst i overensstemmelse med det på mødet den 23 s. m. vedtagne, idet en bekendtgørelse af nævnte dato var indrykket i morgenavisen af Berlinske Politiske og Avertissements Tidende for den s. m. i Fyns Stiftstiende for den s. m. i Fyns Tiende for den s. m. af hvilke aviser eksemplarer fremlagdes. Samtlige de tidligere fremlagte dokumenter var tilstede i retten, panteattesterne er sålydende. Panteattester Segl 30 øre Ifølge skøde af 30 september 1859 læst 22 oktober s. a. ejer Anders Pedersen gården Matr. nr. 1c Aalsbo by Rørup sogn hartkorn 2 tdr. 2 skp. 0 fjk 2 ¾ alb. gl. skat 29 kr. 48 øre 1d ¼ e ¼ b ¾ sidstnævnte ifølge skøde af 23 læst 26 januar 1884 på hvilken tiendepligtige ejendom hæfter kr. ifølge obligation af 12 december 1891 læst 9 januar 1892 fra Anders Pedersen til Kreditforeningen af Grundejere i Fyns stift med 1ste

7 prioritet i matr. nr. 1c, 1d, 1e og 21b samt ejendom i Odense Herred 6000 kr. ifølge skadesløsbrev af dec læst 15 januar 1887 fra do. til Firmaet Brødrene Schnockenburg i Aarup med prioritet og opryknings ret efter kr. til Fyns Stift Kreditforening i matr. nr. 1c og 21b med kakkelovne og komfur. Det bemærkes at der på matr. nr. 1d og 1e hæfter fæstebrev af 10 dec læst 19 s. m. fra Anders Pedersens enke til Hans Peder Pedersen Frl. I Wedellsborg birks auktions ret 27 maj 98 og 16 juni 98 samt 23 juni 1898 A. Olsen V. Beruth Stempel 30 øre Panteattest Efter skøde af 16 juni 1887 læst 24 november 1887 ejer Anders Pedersen matr. nr. 2d Assenbølle by Vissenbjerg sogn af hartkorn 1 fjk. ¾ alb. gl. skat 64 øre, på hvilken ejendom hviler følgende hæftelser m. v kr. 11 øre ifølge skadesløsbrev af 23/ læst 2/ til brødrene Schnockenburg i Odense med 1ste prioritets panteret i matr. nr. 2d under 15/ er der læst påtegning af 14 s. m. hvorved modereres med hensyn til hæftelse nr kr. ifølge obligation af 12 december 1891 læst 15/ til Kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift med 1ste prioritets panteret i do. med bygninger, besætning og inventarium m. v. kongetiende af 2d ¼ fjk. rug, byg og havre. Skøde af 12 december 1813 læst 18/ fra Mathias Larsen til Gæstgiver Amundsen i Gribsvad ( på matr. nr. 2d ) hvorefter denne parcel har det hele udhegn, men får vejrettighed gennem sælgerens løkker / nu 2a, b, c, e, i og 34. Odense Herredskontor den 18 maj 1898 Aug. Jørgensen F. W. Jørgensen Frl. I Wedellsborg birks auktions ret 27 maj 1898 og 16 juni 1898 samt 23 juni 1898 A. Olsen V. Beruth Der fremlagdes en af Sagfører C. Knudsen af Aarup fremsendte opgørelse af 14 s. m. vedrørende ejendommens gæld til brødrene Schnackenburg med bemærkning, at der endvidere skal skyldes renter. Rekvirenten Sagfører C. Knudsen mødte ved Sagfører Kjørboe der tillige mødte i egenskab af Direktør i vedkommende Kreditforening og aflyste i at de køberen udenfor købesummen i henhold til 6 og 7 i auktionsvilkårene pålagde restancer, driftsudgifter, exkution og auktionsomkostninger, beregnede efter en købesum af kr. ikke ville overstige en sum af 1200 kr. hvorefter Komporenten begærede auktionen fremmet, idet han indvidere oplyste, at der i retten er tilstede 3 matrikelkort over ejendommen samt 2 af Landinspektør Boesen i 1891 udstedte arealattester, hvorefter ejendommens samlede areal udgør 25 tdr. 230 kvadrat alen land Rekvisita og fæsteren H. P. Pedersen var mødt Da ingen yderlige bemærkninger fremsattes fremmedes auktionen, efter at auktionsvilkårene og de fremlagte panteattester samt det i dag tilførte var oplæst og idet de salget vedrørende dokumenter var henlagte til lysthavendes eftersyn. Ejendommen blev derefter først opråbt således at køberen er pligtig at respektere H. P. Pedersens fæsteret, herpå gaves intet bud. Derefter opråbtes den med ret for køberen, for så vidt prioritetsgælden ikke dækkes, til at udsige fæsteren efter lovens forskrifter. Højeste og eneste bud nemlig kr. afgav derefter Komporenten Kjørboe for vedkommende Kreditforening, idet han tilkendegav, at han, da Kreditforeningen ved dette bud kun til dels vil få dækning, forbeholder samme ret til at forlange sig ejendommen udlagt derfor, og da ingen trods denne tilkendegivelse efter 3 gang gentagen opfordring gjorde overbud, begærede han auktionen standset, idet han frafaldt hammerslag.

8 Ingen ny auktion blev begæret. Oplæst vedtaget. Auktionsretten hævet V. Beruth Kjørboe H. P. Pedersen Vidner S. Christensen F. Pedersen Arrestforvarer Kusk Udskriftens rigtighed bekræftes Wedellsborg birk den 26 oktober 1898 V. Beruth Stempel 80 kr. Valdemar Bernth Birkedommer og skriver i Wedellsborg birk gør vitterligt i 1898 den 26 oktober kl. 12 blev fogedretten sat på tingstedet og betjent med nedentegnede personale. Der fremlagdes en rekvisition fra direktionen for Kreditforeninger af grundejere i Fyns Stift dateret 25 s. m. med 3 bilag nemlig udskrift af den under 15 juli d. a. afholdte tvangsauktion over Anders Pedersens ifølge panteattest tilhørende ejendom matr. nr. 1c m. fl. Aalsbo, Rørup sogn og 2d Assenbølle Vissenbjerg sogn, transport købekontrakt af 24 og 25 d. m. fra bemeldte Direktion til Gårdbestyrer Frederik Jensen af Eskildstrup på den ret som kreditforeningen erhvervede ved nynævnte auktion til at erholde ejendommen udlagt som ufyldestgjort panthaver ved fogeden for dem højeste bud12000 kr. og erklæring fra rekvirentens Sagfører C. Knudsen om at være fyldestgjort for omkostningerne og at intet fra rekvirentens side er til hinder for skødes meddelelse. Udskriften følger, det i øvrigt fremlagte er sålydende. Direktionen for Kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift Odense den 25 oktober 1898 Til Kongens foged i Wedellsborg birk Ved hermed at fremmede 1. Akts beskrivelse af den under 15 juli d. a. afholdte tvangsauktion over den Gårdmand Anders Pedersens enke tilhørende ejendom matr. nr. 1c, 1d, 1e og 21b på Aalsbo mark i Rørup sogn af hartkorn 2 tdr. 5 skp. 3 fjk. 0½ alb. gammelskat 35 kr. 41 øre samt matr. nr. 2d af Assenbølle mark Vissenbjerg sogn Odense Herred, af hartkorn 1 fjk. 0 ¾ alb. Gammelskat 64 øre med tilbehør af besætning inventarium m. v. der udviser, at kreditforeningen blev højestbydende med kr. for hvilket bud foreningen som ikke fuldt dækket panthaver reserverede sig ejendomsudlæg ved Kongens Foged 2. Behørig stemplet købekontrakt af 24 ds. med påtegnet transport af dags dato, herved foreningen for en købesum af kr. har overdraget retten som højestbydende og særlig retten til at erholde fogedudlægsskøde på ejendommen til Gårdbestyrer Frederik Jensen af Eskildstrup 3. En erklæring fra aktionsrekvirenten tillader man sig at anmode Hr. Frederik Jensen den del af pågældende ejendom, som ligger under birket, med tilbehør, og derpå at meddele ham fogedudlægsskøde. Omkostningerne herved betales af foreningen. P. f. v. Kjerbol Fremlagt i Wedellsborg birks fogedret den 26 oktober 1898 V. Beruth.

9 Segl. 83 kr. 30 øre. Imellem os undertegnede Direktionen for Kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift som sælger og Gårdbestyre Frederik Jensen, født i Vedding fortiden af Eskildstrup pr. Bogense er indgået følgende købekontrakt a. Ved den under 15 juli d. a. afholdte tvangsauktion over Gårdmand Anders Pedersens enkes ejendom på Aalsbo mark i Rørup sogn, skyldsat således Hartkorn gl. skat Matr. nr. 1c 2 tdr. 2 skp. 0 fjk. 2 ¾ alb. 29 kr. 48 øre 1d 3-1 ¾ e 1 - ¼ b ¾ hvormed fulgte matr. nr. 2d af Assenbølle mark i Vissenbjerg sogn skyldsat for hartkorn 1 fjk. 0 ¾ alb. med gammelskat 64 øre samt tilbehør af afgrøde, besætning og inventarium, blev Kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift højestbydende med kr. for hvilket bud foreningen som ikke fuldt dækket panthaver reserverede sig ejendomsudlæg ved Kongens Foged. Den af kreditforeningen således erhvervede ret til at få fogedudlægsskøde på nævnte ejendom med tilbehør sælger foreningen herved til gårdbestyrer Frederik Jensen af Eskilstrup på efterfølgende vilkår. 1. Ejendommen, dens jorder, bygninger og disses tilbehør overgår til køberen i den stand, hvori samme nu forefindes, og medfølger der samme al den indavlede afgrøde og tilstedeværende fourage og gødning samt besætning, bestående af 1 hest, 2 køer og 1 kvie og 2 store kalve, inventarium og redskaber. Overtagelsen sker samtidig med at den kontante del af købesummen nemlig som nedenfor fastsat 4000 kr. betales 2. Køberen indtræder i enhver henseende i Kreditforeningens rettigheder og forpligtelser som højestbydende ved auktionen og erhverver følgelig ejendommen i overensstemmelse med de ved denne fremlagte dokumenter, særlig panteattest, hvortil henvises. I så henseende bemærkes særlig, at ejendommen er tiendepligtig og at et hus med jord er bortfæstet men at fæsteren ifølge det ved auktionen reserverede kan udrives med lovens varsel. Matr. nr. 2d af Assenbølle er ligeledes tiendepligtig og bebyrdet med uhegnspligt 3 Ligesom Kreditforeningen allerede har betalt alle af tvangsrealisationen fulgte omkostninger der skal være køberen ganske uvedkommende, således har foreningen allerede betalt eller forpligter sig til at betale alle til dato og til overtagelsen påløbne udgifter ved ejendommens bestyrelse ag drift samt alle til dato forfaldne skatter og afgifter af enhver art, der alt ligeledes skal være køberen udvedkommende, køberen modtager følgelig ejendommen uden restancer af nogen art, men er forpligtet til at udrede alle fra i dag forfaldne skatter og afgifter til stat, Amt og Kommune, såvelsom tiende. 4 Købesummen er akkorderet til kr. skriver femten tusinde kroner, hvoraf 400 kr. regnes for matr. nr. 2d af Assenbølle og 2600 kr. for besætning, inventarium og afgrøde. Heraf betales de 4000 kr. kontant senest onsdag den 26 ds. skadesløst på Kreditforeningens kontor i Odense, medens resten kr. berigtiges derved,

10 at køberen overtager en så stor del af den i ejendommen indestående prioritetsgæld til Kreditforeningens 7de serie 1ste afdeling og følgelig for disse kr. udsteder ny panteobligation til foreningen af det indhold, direktionen bestemmer og særlig indtil videre lydende på en årlig ydelse på 4½ % fra 11 december d. a. samt med halvårlig forudbetaling og hvorved gives 1ste prioritet i den solgte ejendom med besætning, inventarium m. v. Denne obligation udstedes samtidig med at de 4000 kr. betales og når købesummen således i det hele er berigtiget meddeler foreningen herpå tegnet køberen transport på retten til at få fogedudlægsskøde eller skøder på den solgte ejendom, hvilket skøde eller skøder foreningen foranlediger udstedt og tinglæst, samt ejendommen frigjort for anden gæld end de kr. hvorfor køberen udsteder obligation. 5 Alle omkostninger af enhver art ved nærværende kontrakt, og ved erhvervelse af tinglæsning af skøde eller skøder samt ved udstedelse af tinglæsning af panteobligation for kr. inklusive den statutmæssige foreskrevne ½ % til foreningens reserve og administrationsfond og ved udslettelse af gæld udredes af Kreditforeningen, således at køberen ganske fritages for disse omkostninger. Odense den 24 oktober 1898 b. Medunderskrevne Gårdbestyrer Frederik Jensen erkender herved at have indgået foranstående kontrakt, hvis bestemmelser jeg i enhver henseende forpligter mig til nøje at erholde. I søgsmålstilfælde er jeg og arvinger underkastede den ved forordningen af 25 januar 1828 hjemlede hurtigere retsforfølgning, ligesom jeg forpligter mig til at svare skadesløse omkostninger. Odense den 24 oktober 1898 Direktionen for kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift. Som køber Frederik Jensen Til vitterlighed om ægte underskrift og rigtig datering August Pedersen Elias Hansen Kjørboe C. Berg Transport Da køberen Gårdbestyrer Frederik Jensen nu har berigtiget Købesummen på den i post 4 nævnte måde, transportere og overdrager Direktionen herved til ham retten til at blive meddelt fogedudlægsskøde eller skøde på den i kontrakten omhandlede ejendom, således at han i et og alt indtræder i foreningens sted betræffende ejendommen Direktionen for Kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift. Odense den 25 oktober 1898 Kjørboe C. Berg Fremlagt i Wedellsborg birks fogedret den 26 oktober 1898 V Beruth Som rekvirent for Kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift af den under 15 juli d. a. afholdte tvangsauktion over den Gårdejer Anders Pedersen ( hans enke ) af Aalsbo mark, tilhørende ejendom matr. nr. 1c, 1d, 1e og 21b af Aalsbo i Rørup sogn og matr. nr. 2d af Assenbølle i Vissenbjerg sogn attesteres jeg herved, at bemeldte Kreditforening der som ufyldestgjort pantehaver lod sig ejendommen udlægge i henhold til auktionslovens 38 og som senere har transporteret sin ret til at erholde udlægsskøde til Gårdejer Frederik Jensen har indbetalt

11 auktionsomkostningerne, og at der fra rekvirentens side overhovedet intet er til hinder for, at der udstedes udlægsskøde. Odense den 25 oktober 1898 C. Knudsen Sagfører Fremlagt i Wedellsborg birks fogedret den 26 oktober 1898 V. Beruth Da den i rekvisitionen indeholdte begæring om at erholde fogedudlægsskøde meddelt Frederik Jensen som transporthaver på Kreditforeningens ret fandtes hjemlet ved det fremlagte, og da samtidig Kreditforeningen under 9 januar 1892 læst med 1ste prioritet i ejendommen for kr. forsynede obligation forevist kvitteret, så udlagde Fogden fornævnte Frederik Jensen, i henhold til det på auktionen passerede og i kontinuation af det 29 april d. a. afholdte udlæg i ejendommen. Matr. nr. 1c Aalsbo by Rørup sogn hartkorn 2 tdr. 2 skp. 0 fjk 2 ¾ alb. gl. skat 29 kr. 48 øre 1d ¼ e ¼ b ¾ med det til samme hørende udlagte tilbehør af besætning, inventarium, avl, afgrøde og gødning m. v. og således som samme ved auktionen er beskreven i hvilken henseende bemærkes, at et hus med jord er bortfæstet til Hans Peder Pedersen ved et fæstebrev af 10 december 1896 læst 19 s. m. og at ejendommen er tiendepligtig. Samtidig med dette skødes læsning vil der være at udslette som bortfalden i medfør af 44 i lov om tvangsauktioner en hæftelse på 6000 kr. ifølge skadesløsbrev af december 1896, læst 15 januar 1887 til firmaet brødrene Schnockenburg i Aarup I gebyr beregnes 6 kr. vidnerne 133 øre = syv kroner tretitre øre Fogedretten hævet vidner V. Beruth A. Olsen Joh. Graff Til bekræftelse under min hand og embeds segl Wedellsborg birk den 26 oktober 1898 V. Beruth. Stempel 26 kr. 40 øre Skøde Underskrevne Proprietær Rasmus Boe af St. Vistorp sælger, skøder og endelig overdrager herved fra mig og mine arvinger til Gårdejer Frederik Jensen Vedding, Aalsbo Lillemark, de mig ifølge tinglæst adkomst tilhørende, ved Landbrugsministeriets skrivelse af 5ds fra min øvrige ejendom udstykkede parceller i Rørup sogn, Nemlig Matr. nr 1g Gildebro Mølle af hartkorn 0 skp 0 fjk 1 ¼ alb. Matr. nr. 4c Aalsbo af hartkorn hvilken parceller allerede er overtaget af køberen, der udreder alle deraf fra 8 marts f. a. og i fremtiden gående skatter og afgifter af enhver art.

12 Købesummen for parcellerne har udgjort 2637 kr. 64 øre, skriver to tusinde seks hundrede og tretisyv kroner 64 øre, der er berigtiget ved kontant betaling, hvorfor sælgerens underskrift herpå tillige gælder som kvittering. Omkostningerne ved dette skødes oprettelse, stempling og tinglæsning samt ved parcellernes udstykning og bonitering udredes af køberen alene. Og da nu købesummen som anført er berigtiget ved kontant betaling, så skal de fornævnte parceller fra dato tilhøre nævnte Frederik Jensen Vedding som hans retmæssige ejendom med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed de hidtil har været ejet og herved særlig bemærkes, at jagtretten på matr. nr. 4c Aalsbo er overdraget Stamhuset Erholm og Søndergårde. For vandhjemmel er jeg ansvarlig efter loven. Medunderskrevne Frederik Jensen Vedding tiltræder herved som køber foranstående skøde overensstemmende hermed jeg forbinder mig. På tro og love attesteres, at parcellernes værdi i almindelig handel og vandel antages at være lig med købesummen. Parcellerne er ved Landbrugsministeriets fornævnte udstykningsskrivelse pålagt i halvårlig ydelse for tiende efter lov 15 maj 1903 henholdsvis 0 kr. 00 øre og 1 kr. 06 øre Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse p. t Aarup den 10 maj 1920 Som sælger Som køber Rasmus h. Boe F. Jensen Vedding Til vitterlighed J. Hincke Ifølge approbation af 1/ og 5/ er matr. 4c af Aalsbo by, Rørup sogn skyldsat for hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fjk. 0 alb. Gildebro mølle 1g 0 tdr. 0 skp. 0 fjk. 1 ¼ alb. 0 5/ På overnævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen. Ejendomsskyldvurdering: ikke særskilt Assens Amtstue, den 20/ Lauritzen Læst o. s. v. den 1/ nr. 33 fol 52 samt indført i realregistret for Rørup K Stephensen / Karl Andersen L. S. Fm.

13 Lillemark Stempel 25 kr. Købekontrakt Jeg underskrevne Gårdejer Frederik Jensen Vedding, Lillemark sælger og afhænder herved til Husejer Hans Jensen, Aalsbo Skovlund den mig tilhørende husejendom, grund og bygninger, disses mur og nagelfaste tilbehør, herunder kakkelovn, komfur og indmuret kedel, hegn plantninger m. v. nemlig en endnu ikke udstykket parcel stor 1 skp. land af matr. nr. 1d Aalsbo by, Rørup sogn. Ejendommen sælges som den nu er og forefindes og med de samme almindelige rettigheder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har ejet og besiddet samme. Overtagelsen finder sted 1 maj d. a. og står ejendommen fra nævnte dag at regne for køberens regning og risiko i enhver henseende, imod at han på den anden side i ildsvådestilfælde hæver brandassurancen til anordningsmæssig anvendelse. Omkostningerne ved nærværende købekontrakts affattelse og stempling samt skødets tinglæsning bæres af køberen, hvorimod sælgeren bærer omkostningerne ved udstykningen. Købesummen andrager 2450 kr. skriver to tusinde fire hundrede og halvtreds kroner og berigtiges kontant og skadesløst i 11 december d. a. tilligemed rente 4½ % p. a. fra overtagelsesdagen 1 maj d. a. indtil betaling sker. Samtidig med købesummens berigtigelse meddeles der køberen lovligt skøde på det solgte fri for anden gæld og besvær end forannævnt og under sælgerens hjemmelsansvar. Da ejendommen ikke er særlig skyldsat erklærer vi på tro og love dens værdi at være lig købesummen.

14 Til bekræftelse underskrevet vidnefast, idet jeg Hans Jensen som køber forpligter mig til prompte at opfylde nærværende købekontrakts bestemmelser. I søgsmålstilfælde nærværende kontrakt vedrørende vedtages den ved retsplejelovens kap. 41 hjemlede hurtige retsforfølgning. Den tabende part betaler skadesløst sagsomkostninger. Det tilføjes, at køberen foruden selve huset skal have 2 skp. land grund i alt, således at den parcel, der udstykkes fra matr. nr. 1d udgør godt 1 skp. land, da den til huset hørende grund og have knapt andrager 1 skp. land Ved nærværelse i Middelfart den 13 januar 1926 Som sælger Som køber F. Jensen Vedding H. Jensen Til vitterlighed Karl Andersen / Th. Rasmussen Skøde Da købesummen nu er berigtiget ved udstedelse af obligation for beløbet, så meddeles der herved køberen Hans Jensen dette skøde på den foran ommeldte til ham afhændede ejendom, der nu ved Landbrugsministeriets udstykningsskrivelse af 12/ er skyldsat under matr. nr. 1f Aalsbo by Rørup sogn for hartkorn 1 fjk. 0 alb. og pålagt i halvårlig tiendevederlag 25 øre hvorefter den fremtidigt skal tilhøre ham som af ham lovligt erhvervet fri for anden gæld og besvær end foran nævnt og under sælgerens hjemmelsansvar. Til bekræftelse underskrevet vidnefast Ved nærværelse i Middelfart den 16 december F. Jensen Vedding Til vitterlighed Karl Andersen/ Th. Rasmussen Ifølge approbationen af 12/ er matr. nr 1f af Aalsbo by Rørup sogn, skyldsat for hartkorn 1 fjk. 0 alb. H. Jensen På overnævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen. Ejendomsskyldvurdering ikke særskilt. Assens Amtstue den 17/ Lauritzen Læst i Middelfart Købstad m. v. ret den 17/ protokolleret i pantebog nr. 34 fol 330 samt indført i realregistret for Rørup sogn fol 51. Parcelkort forevist K. Stephensen / Karl Andersen L. S. Fm.

15 Lillemark 1939 Matr. nr. 1 c m. fl. Aalsbo by, Rørup sogn. Købers bopæl : Vester Hæsinge. Anmelderens navn og bopæl : A. Helner Sagfører cand. Jur. Aarup Stempel 144 kr. 80 øre. Betinget Skøde Underskrevne Gårdejer Frederik Jensen Vedding, Lillemark pr. Gelsted, Sælger overdrager og betinget af købesummens rigtige erlæggelse skøder herved til medunderskrevne Landmand Anders Pilegaard, Vester Hæsinge, en del af den mig ifølge tinglyst skøde tilhørende ejendom Lillemark kaldet, skyldsat under Rørup sogn For Hartkorn Således :

16 Matr. nr. 1 c Aalsbo By 2 tdr 2 skp. 0 fdk. 2 ¾ alb c ibid b ibid ¾ d ibid ¾ e ibid ¼ g Gildebro Mølle ¼ - nemlig matr. nr. 1 c, en del af 4 c, 1 d, 1 e og en del af matr. nr. 1 g, idet køberen er gjort bekendt med, at sælgeren har frasolgt matr. nr. 21 b samt en del af matr. 4 c og 1 g, hvilke parceller for tiden er ved at blive frastykket ejendommen gennem Landinspektør R. Eriksen, Aarup. Med i handelen følger ejendommens rette til og underliggende efter sket udstykning af samlet areal ca tdr. land, de på samme værende bygninger med disses jord mur og nagelfaste tilbehør, herunder 1 kakkelovn, komfur og indmuret vaskegryde, alle elektriske og andre installationer samt alle i mark og have værende hegn, træer, buske og plantninger. Endvidere medfølger i handelen al på ejendommen værende besætning, maskiner og redskaber, avl og afgrøde, således som dette er specificeret på vedhæftede af køber og sælger underskrevne inventarfortegnelse. Handelen er i øvrigt indgået på følgende nærmere Vilkår. 1. Ejendommen overdrages køberen således som den nu er og forefindes og er køberen forevist, hvorved bemærkes, at køberen i marken har fået påvist de inden handelen frasolgte parceller, og i øvrigt med de samme almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed ejendommen hidtil har været ejet. Det bemærkes udtrykkelig, at der ifølge tingbogen ikke påhviler ejendommen servitutter eller grundbyrder. 2. Overtagelsen har fundet sted, og ejendommen henligger således allerede nu for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf følger, at han er berettiget til i ildebrandstilfælde at hæve assurancesummerne til anordningsmæssig anvendelse. Den 18 november 1942 danner skæringsdag for alle af ejendommen gående indtægter og udgifter, med hensyn til hvilke sædvanlig refusionsopgørelse vil være at udfærdige. 3. Køberen indtræder fra skæringsdagen i sælgerens rettigheder og forpligtelser overfor lokale andelsselskaber, såsom Slagteri, Mejeri og Elektricitetsværk, og køber og sælger hæver mælkepenge og overskud på Mejeriet af den af hver i sær leverede mælkemængde. 4. Af hensyn til bestemmelserne i lov af 11 maj 1935 om skove erklærer sælgeren på tro og love, at der ikke på den solgte ejendom findes skov eller fredskovpligtig areal. 5. Købesummen er aftalt til kr ,00 hvilke femti to tusinde kroner berigtiges ved at køberen dels 1. senest den 20. ds. kontant betaler kr ,00 skriver toti tusinde kroner, dels 2. indfrier eller overtager den i ejendommen til Fyens Kreditforening, Odense, i 3 lån indestående restgæld efter at udstykningssagen er berigtiget overfor Kreditforeningen, hvilke lån mulig står til forhøjet rente og med statutmæssige forpligtelser og i tingbogen henstår uaflyst for opr. kr ,00 dels endelig 3. udsteder pantebrev til sælgeren for det herefter tilbageværende restbeløb af

17 købesummen med 3. prioritets panteret i ejendommen næst restgælden til Kreditforeningen. Kapitalen ifølge pantebrevet forrentes fra skæringsdagen at regne med 4% p. a. og afdrages med kr. 250,00 i hver ordinær juni og december termin, første gang dog i juni termin Kapitalen henstår i øvrigt fra kreditors side uanset ejerskifte uopsigelig indtil december termin 1952, til hvilken termin restkapitalen er forfalden til betaling uden yderligere opsigelse. Debitor er berettiget til når som helst uden forudgående varsel at indfri kapitalen ifølge pantebrevet. 6. Når udstykningen af den af sælgeren frasolgte jord er approberet af Landbrugsministeriet og jorden er relaxeret af Kreditforeningens pant, og sælgeren endelig har modtaget det ovennævnte pantebrev for restkøbesummen, er han pligtig at give og køberen pligtig at tag endeligt og ubetinget skøde på den solgte ejendom uden andre hæftelser end fornævnte. Såfremt det skulde vise sig, at pantebrevet til sælgeren på grund af bestemmelserne i loven om gældsbegrænsning ikke vil kunne tinglyses fuldt ud, forpligter køberen sig til at udrede den overskydende del af beløbet kontant. 7. Det med nærværende betingede skødes udstedelse og stempling og det endelige skødes tinglysning forbundne omkostninger betales af køber og sælger med halvdelen til hver, medens køberen alene udreder de med gældsovertagelsen og med udstedelse af pantebrevet til sælgeren forbundne omkostninger. 8. Sælgeren skal være berettiget til at bebo stuehuset på ejendommen indtil den 18 december d. a. uden vederlag, dog at han skal overlade køberen et opholdsrum samt yde ham kost i dette tidsrum, hvorimod at køberen vederlagsfrit skal levere mælk til sælgerens husholdning. 9. Af hensyn til stemplingen ansætter vi på tro og love værdien af den faste ejendom til kr ,00 og værdien af den medfølgende løsøre til kr , Medunderskrevne Landmand Anders Pilegaard, Vester Hæsinge, erkender herved på de foran omhandlede vilkår at have købt den fornævnte ejendom, og jeg forpligter mig til nøje at opfylde disse vilkår. p. t. Aarup, den 18 november 1942 Som sælger : Som køber : F. Jensen Vedding Anders Pilegaard. Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed : A. Helner

18 Lillemark Sagfører, Aarup. Endeligt Skøde Da Landbrugsministeriet nu har approberet udstykningen af de i foranstående betingede skøde nævnte parceller, hvoraf den solgte ejendom nu er skyldsat under Rørup sogn for hartkorn således : Matr. nr. 1 c Aalsbo By 2 tdr 2 skp. 0 fdk. 2 ¾ alb c ibid ½ d ibid ¾ e ibid ¼ g Gildebro Mølle ¼ - og da panthaverne i den solgte ejendom, Fyens Kreditforening har relaxeret de frasolgte parceller af sit pant, og da køberen derefter nu har berigtiget købesummen kr ,00 1. ved overtagelse af restgælden til Kreditforeningen kr ,73 2. ved kontant betaling den 20/11 42 af kr ,00

19 3. ved kontant betaling i dag kr ,27 4. ved udstedelse i dag af pantebrev til sælger til dennes tilfredshed for restkøbesummen ,00 I alt kr ,00 og da køberen endvidere har lovet i alle ord og punkter at holde sig skødets bestemmelser efterrettelig, så endelig skøder og overdrager jeg, Gårdejer Frederik Jensen Vedding, herved til Landmand Anders Pilegaard den ovennævnte mig tilhørende ejendom, idet jeg indestår for vandhjemmel efter loven p. t. Aarup, den 22 januar Fr. Jensen Vedding Som sælgers ægtefælle : Anna Jensen Vedding Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed A. Helner Sagfører, Aarup. Ifølge approbation af 3/ er fornævnte ejendom i Rørup sogn skyldsat for hartkorn således : Matr. nr. 1 c Aalsbo By 2 tdr 2 skp. 0 fdk. 2 ¾ alb c ibid ½ d ibid ¾ e ibid ¼ g Gildebro Mølle ¼ - Ikke særskilt vurderet til ejendomsskyld. Assens Amtstue, den 23 januar A. Jensen. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. fredag den 29 jan J. Bondesen. Inventarieliste Besætning 3. Avl. 2. Heste ca. 100 tdr. sæd 7. Køer 1000 tdr. roer 5 Stk. ungkvæg 35 læs halm 31 Stk. høns. 2 Maskiner. 2 Arbejdsvogne 1. Fjedervogn 1. Plov 3 Harver 1 Tromle

20 2 Radrensere 1 Selvbinder 1 Tærskemaskine 1 Rensemaskine 1 Hakkelsemaskine 1 Kværn 1 Håndsåmaskine P. t. Aarup, den 22 januar Som sælger : Som køber : Fr. Jensen Vedding Anders Pilegaard Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed : A. Helner, Sagfører, Aarup.

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776 Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/11 1823 + Niels Olsen

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d.

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. Matr. nr. 22a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Hans Andersen Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. 24/3 1867 Skøde

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Fæstebrev Johan Rasmussen Bødker d. 8/4 1759 Karen Clausdatter d. 7/3 1758 Fæstebrev 2/3 1759 Jens Johansen d. 15/7 1770 Maren Hansdatter Fæstebrev 30/1 1771 + Hans

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Matr.nr. 5b Drastrup By, Frejlev og matr. nr. 2ak Sofiendal By, Skalborg 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00533 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Sommerhusgrund beliggende Bjerghuse 147, Fjand, 6990 Ulfborg 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus Fødselsdato: Sælger: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail Fødselsdato: Køber: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail SLUTSEDDEL KOLONIHAVE/HUS 1 /

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

08/01/2010 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88

08/01/2010  Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/88

Læs mere

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter Fæstebrev Matr. nr.8a Aalsbo by Rørup Kildegaard Niels Hansen Fæstebrev Peder Nielsen (Stedfader til Niels Andersen ) d. 11/3 1705 Anna Nielsdatter Fæstebrev 13/6 1731 Niels Andersen d. 26/4 1764 Johanne

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere