Skøde 22/ Anders Pedersen f d. 4/ Marie Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen"

Transkript

1 Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/ Anders Pedersen f d. 4/ Marie Jensen Skøde 29/ Frederik Jensen Vedding f. 25/ Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/ Skøde 29/ Anders Pilegård f. 20/ d. 3/ Anne Marie Dejbjerg f. 8/ d. 2/ Skøde 25/ Svend Søndergård Andersen f. 12/ Annelise Andersen f. 4/9 1955

2 Skøde Underskrevne Selvejergårdmand Jørgen Andersen i Aalsbo gør vitterligt at have solgt og overdraget Tømmermand Anders Pedersen af Fjelsted Nymark, parcel matr. nr. 1 c af den mig ved skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergårde af 1 marts dette år tilhørende gård i Aalsbo, hvilken jordparcel ved en af Indenrigsministeriet under 23 november d. a. approberet udstykning, er ansat for hartkorn 2 tdr. 3 skp. 1 fjk. 1 ¾ alb., gammelskat 15 Rd. 59 s. Og som køberen, bemeldte Anders Pedersen har berigtiget den betingede købesum med kontant at betale mig 1000 Rd. og derfor under F. D. at meddele mig obligation for 6600 Rd. til sammen 7600 Rd. er syv tusinde og seks hundrede Rigsdaler Rigsmønt. Så meddeler jeg ham hermed lovligt skøde på parcellen matr. nr. 1c i Aalsbo by Rørup sogn, med det derpå værende Husmand Jørgen Hansen af mig i fæste overdragede hus, hvilken samlede ejendom står for hartkorn 2 tdr. 3 skp. 1 fjk. 1 ¾ alb. således er køberen A Pedersen retmæssig tilhørende, og overdrages ham med alle de rettigheder og herligheder, såvelsom med de byrder og forpligtelser, hvormed jeg ifølge overnævnte skøde selv har ejet samme og for øvrigt på følgende betingelser. 1) Køberen respektere i alle måder det af mig under dags dato udstedte fæstebrev til Husmand Jørgen Hansen, hvor efter denne for han og hustruens levetid er overdraget brugen af såvel det af ham beboede hus som en dette tillagt jordlod stor kvadrat alen ved og omkring huset. I årlig landgilde heraf betales 7 Rd. er syv Rigsdaler, medens fæsteren er fritaget for skatter og afgifter af jordlodden, der ikke er særlig skyldsat, men i henseende til hartkorn og gammelskat ligger under matr. nr. 1c som køberen følgelig som huset ejer oppebærer den foranførte landgilde af fæsteren, så betaler han og hartkorns skatter af alle slags såvelsom tiende af den fæsteren overdragede jordlod, og holder sig i alle henseende fæstebrevet efterretteligt. 2) Køberen har såvel som fæsteren vej til ejendommen fra Lillemarksgyden. 3) I henseende til hegnsforpligtelser, da overtager køberen så vidt de ældre hegn angår, den hegningsbyrde, der ifølge den oprindelige hegnsdeling og bylaugets vedtægter, som påhvilet ejeren af matr. nr. 1 i Aalsbo. Forventede nye hegninger såvel mellem køberen og mig, som køberen og fæsteren, bliver reglen halvhegn både hvad første opførelse og den årlige vedligeholdelse angår. 4) Køberen er pligtig at have ejendommen bebygget inden forløbet af 2 år fra udstyknings- approbationen eller inden 23 november1860 og indtræder i denne henseende ganske i de mig som sælger påhvilende forpligtelser. 5) Adgangen til de over den solgte parcel retligne løbende veje og stier, er alle vedkommende reserverede Således meddeles dette skøde til bekræftelse under navn i undertegnede vidners nærværelse Aalsbo den 30 september 1859 Til vitterlighed Jørgen Andersen E. Selmer C. Nellemann I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 23 november 1858 vides fra Amtets side intet Imod foranstående skødes tinglæsning at erindre. Fyns Stiftsamt den 18 oktober 1859 Fisher At der i anledningen af handelen mellem undertegnede om jordlodden matr. nr. 1c i Aalsbo med hartkorn 2 tdr. 3 skp. 1 fjk 1 ¾ alb. for købesum 7600 Rd ikke har været oprettet skriftlig købekontrakt bevidnes hermed. Aalsbo den 30 september 1859 Anders Pedersen Jørgen Andersen

3 Læst inden Vedellsborg birkeret den 22 oktober 1859 og protokolleret i nr 4 fol 53 Kort forevist. Fæstebrev. N 4 fjerde klasse Skilling Underskrevne Jørgen Andersen Selvejergårdmand i Aalsbo, gør vitterligt at som jeg ved fæstebrev af 31 december 1846 har i fæste overdraget Husmand Jørgen Hansen af Aalsbo, samt de mig øvrig tilhørende husbygninger på matr. nr. 26 i Aalsbo, samt en jordlod i bankerne der i fæstebrevet fejlagtigt er betegnet som matr. nr. 28, men da ommeldte husbygninger under 1 juli 1857 er afbrændte, og på grund af afstanden fra nærmeste bygning ikke kunne genopføres på brandtomten, så er jeg med fæsteren under 22 december forrige år kommen overens om at ham under 31 december 1846 meddelte fæstebrev i alle måder sættes ud af kraft, og at den af ham ifølge fæstebrev hidtil i brug havte have i byen og jordlod i bankerne, tilbagegives mig som ejer, medens jeg i stedet for overlader Jørgen Hansen en jordlod i Lillemarken af størrelse kvadratalen hvorpå han mod en slags godtgørelse af mig af 50 Rd. foruden ansvars summen for de afbrændte bygninger for egen regning besørger opførelsen af de for lodens drift og en families beboelse fornødne bygninger Som følge heraf og da Jørgen Hansen har fuldført opførelsen af de fornødne bygninger nemlig 6 fag til beboelse og 7 fag til udhus, skøder og fæster jeg hermed ham for sin og eventuelt hans enkes levetid, brugen af dette hus med den rette tilliggende jordlod af størrelse kvadratalen, med fæsteret efter loven på følgende vilkår. 1) At han i årlig landgilde svarer 7 Rd. er syv Rigsdaler Rigsmønt, som hvert års Mortensdag betales til mig eller efterfølgende ejere og hvorfor i udeblivelsestilfælde hermed er betinget udpantningsret i fæsterens ejendele af alle slags, overensstemmende med bestemmelsen i lov af 27 maj 1848 post 3. 2) At fæsteren endvidere betaler brandkontingentet af husets brandforsikringssum, men er fritaget for alle hartkorns skatter og afgifter af jordlodden, der ikke er særlig skyldsat. Som disse selvfølgelig bliver at udrede af ejeren, således betaler denne også selv tiende af jorden det følger imidlertid af sig selv, at fæsteren foruden alle personlige skatter for sig og familie, udreder ethvert personligt ombud, der retligt påhviler ham som jordløs Husmand. 3) At fæsteren vedligeholder husets bygninger, såvel indvendig som udvendig, på tag og fag, således at det ved fæstets ophør kan afleveres i alle måder i forsvarlig stand. Han holder derfor bygningerne forsikrede imod ildsvåde til deres omtrentlige værdi 4) At fæsteren vedligeholder hegn om lodden, hvad de ældre hegn angår, i den udstrækning hvori de ifølge hegnsdelingen er pålagt min gård, og hvad det nye opførte skelhegn mellem fæsteren og mig angår, da som halvhegn. 5) For øvrigt holder fæsteren sig fæstelovgivningens bestemmelser efterrettelig. Således meddeles dette fæstebrev til bekræftelse under mit navn i undertegnede vidners nærværelse Aalsbo den 30 september 1859 Jørgen Andersen Til vitterlighed E Selmer C Nellemann Læst i Wedellsborg birkeret den 22 oktober 1859 og protokolleret 1 nr. 4 fol 54 Brun

4 Stempel 20 kr. Købekontrakt Underskrevne Ellen Katrine Madsen født Jørgensen, enke efter Husmand Anders Madsen i Aalsbo, som ved testamentarisk disposition, har indsat mig som den længstlevende til arving af fællesboets faste ejendom, sælger hermed den mig tilhørende jordlod matr. nr. 21b Aalsbo i Rørup sogn af hartkorn 2 S. 1 F. 1 ¾ A. gammelskat 4 kr. 19 øre til Gårdejer Anders Pedersen af Aalsbo mark på følgende betingelser 1) Jordloden modtages af køberen med den derpå værende udsæd af alle slags, og er fra dags dato hans. I købet medfølger og er til køberen afleveret den sælgerinden tilhørende ko. Den ved sælgerindens hus forefindende gødning med følger ligeledes og er køberens 2) Købesummen er 3000 kr. tre tusinde kroner, hvoraf i dag er betalt 500 kr. fem hundrede kroner, og resten 2000 kr. to tusinde kroner, lader sælgerinden indestå med første prioritets panteret i den solgte ejendom, uopsigelig fra hendes side i 10 ti, år, fra december 1883, imod fire procent årlig rente og et årligt afdrag af 100 kr. et hundrede kroner, erlagt i hvert års december termin, første gang betalt december 1884 uopsigeligheden selvfølgelig betinget af, at såvel renter som afdrag prompte betales. Renter a. 4 procent svares fra dags dato af 2500 kr. to tusinde og femhundrede kroner, og betales med halvdelen i hver juni og december termin. Når de 500 kr. er betalt i december d. a. skal skøde meddeles og obligation udstedes i overensstemmelse med denne posts bestemmelse. 3) Af den medfølgende avl skal køberen levere sælgerinden 4 fire skæpper rug 4 fire skæpper byg og 2 to skæpper hvede i velrenset varer, inden 1 november d. a. og uden udgift for sælgerinden. Ligeledes forbeholder sælgerinden sig halvdelen af kartoflerne, som avles i de to pletter kartofler der er lagt i den solgte lod, således forstået. At da der er lagt 2 forskellige slags kartofler, en slags i hver plet, for hun halvdelen af avlen i hver plet. Hun skal følgelig selv deltage i kartoffel opgravningen tillige med køberen, men denne skal hjemkøre hende sin part af udbyttet. Fra dato til januar 1884 skal køberen, som vederlag for den medfulgte ko, overlade sælgerinden ugentlig 2 to kander nymalket mælk, som hun selv lader afhente morgen eller aften når hun selv vil, hun skal modtage på en gang. Er hun ikke fornøjet med mælken, skal køberen betale hende denne med 16 seksten øre pr. kande. Køberen skal endvidere føde sælgerindens får med signe egne fra nu af til slagtetiden i forestående efterår, og besørger han fårets pasning uden udgift eller ulejlighed for sælgerinden. 4) Køberen svarer skatter og afgifter til stat og sognekommunen af den købte jordlod og dens hartkorn fra dags dato, dog fuld tiende af alle slags for året ) Alle af handelen flydende udgifter betales af parterne med halvdelen af hver, såvel hvad udgifterne til stempel, papir som tinglæsning og halvprocent afgift angår. Udgifterne ved obligations udstedelse og tinglæsning afholdes selvfølgelig af køberen.

5 6) Ejendommen overdrages køberen med de samme rettigheder og herligheder, såvelsom med de byrder og forpligtelser, hvormed den ifølge skøde af 20 december 1877 tinglæst 1 juni 1878 tilhører afdøde Anders Madsen. Jeg Gårdejer Anders Pedersen køber på de forestående betingelser jordloden matr. nr 21b Aalsbo og forpligter mig til at afgøre købesummen som bestemt i anden post og for øvrigt at opfylde kontraktens bestemmelser. Værdien af den i handelen medfulgte ko er 160 kr. et hundrede og tres kroner. Søndergårde d. 16 juli 1883 Anders Pedersen Ellen Kathrine Madsen Til vitterlighed A. Jorgensen Beck E. Selmer Modtaget 500 kr. Fem hundrede kroner hvorfor kvitteres Søndergårde d. 16 juli 1883 Afskriftens rigtighed bekræftes af undertegnede sælger og køber. Anders Pedersen Ellen Kathrine Madsen I afdrag på købesummen er mig i dag betalt 500 kr. tilligemed 41kr. 64 øre som rentepenge til 11 december termin 1883 Aalsbo den november 1883 Ellen Kathrine Madsen. Stempel 1 kr. 86 øre Fæstebrev Underskrevne Enke efter Gårdejer Anders Pedersen af Aalsbo, efter hvem jeg hensidder i uskiftet bo, tilstår herved at have stædet og fæstet til min søn Hans Peder Pedersen det under min gård i Aalsbo ifølge skøde til min mand tgl. 22 oktober 1859 hørende fæstehus, som ligger på parcellen matr. nr. 1d Aalsbo Rørup sogn og er skyldsat under dette nr. for hartkorn 3 fjk. 1 ¾ alb. gl. skat. 1 kr. 30 øre hvilket hus Anders Christiansen sidst har haft i fæste men nu er fra død på følgende vilkår: 1) Ejendommen med bygninger har fæsteren modtaget og han påtager sig deres fulde vedligeholdelse på tag og fag, indvendig og udvendig, ligesom deres fulde brandforsikring, således at de i vedligeholdt stand kan afleveres ved fæstets ophør. 2) Jordtilliggendet er fæsteren påvist i marken og har de samme grænser, som ifølge fæstebrev til Anders Christiansen, tgl. 7 april skulde der altså findes uoverensstemmelser imellem det virkelige areal opgivet til 17, 180 kvadrat alen og matrikelkortet, bliver altså det ældre fæstebrev og grænsen i marken gældende. Jorden skal drives forsvarligt 3) I årlig landgilde betaler fæsteren 10 kr. er ti kroner som betales hver Mortensdag på ejerens bopæl under udpantningstvang, første gang i ) Alle såvel Kongelige som Kommunale afgifter og byrder og tiender, enten de består i penge, naturalydelser eller arbejde udreder fæsteren for så vidt og med de beløb, de opkræver fra i dag. Hegnene om jorden vedligeholdes som pålagt ved hegnsdelingen og i øvrigt som halvhegn

6 5) I indfæstning er betalt 800 kr. otte hundrede kroner ved forstrækninger ydede mig af fæsteren Hans Peder Pedersen nydes bruges og i fæste beholdes så længe han og hans hustru er i live, sidstnævnte kun mens hun i enkestand forbliver, alt imod at de holde sig dette fæstebrev og lovgivningens regler efterrettelige. Skulle fæsteren udelukket fra selv at kunne bruge og bebo huset, derved at han bor andet sted, skal det stå ham frit for at udleje det på eget ansvar og sædvanlig opsigelsestid. Som fæster erkender jeg Hans Peder Pedersen at være indgået på denne akkord Til stadfæstelse med vore underskrifter vidnes fast med tilføjende at under fæstestedet også hører matr. nr. 1e samme sted med hartkorn 1 fjk. ¼ alb. og gl. skat 44 øre og at der på ejerindens ejendom hæfter pantegæld, hvorom anmærkning frafaldes, ligesom om ejerindens mangel på adkomst p. t. Kærlingbjerg d. 10 december 1896 Hans Peder Pedersen Marie Pedersen f. Jensen Til vitterlighed A. Olsen S. Christensen Stpl. Er beregnet således, landgilde årlig 10 kr.. Vedligeholdelse 10 kr. for 5 år 100 kr. + indfæstning 800 altså 1/6 del af 980 kr. = 1 kr. 50 øre for neds. A. Olsen Læst inden Wedellsborg birk ord. Ret d. 19/12 96 og indført i pantebog nr 17 fol 303 V. Bernth. Stempel 30 øre Udskrift af Wedellsborg Birks Auktionsprotokol År 1898 den 15 juli kl. 10 formiddag blev auktionsretten sat på den Anders Pedersens enke tilhørende ejendom i Aalsbo Rørup sogn og betjent af den ordinære auktionsforvalter og skriver med nedentegnede vidner, hvor da foretoges tvangsauktion over den Anders Pedersens enke tilhørende ejendom matr. nr. 1c, 1d, 1e og 21b af Aalsbo by, Rørup sogn, og matr. nr. 2d af Assenbølle by, Vissenbjerg sogn. Auktionsforvalteren bemærkede, at auktionen var bleven tillyst i overensstemmelse med det på mødet den 23 s. m. vedtagne, idet en bekendtgørelse af nævnte dato var indrykket i morgenavisen af Berlinske Politiske og Avertissements Tidende for den s. m. i Fyns Stiftstiende for den s. m. i Fyns Tiende for den s. m. af hvilke aviser eksemplarer fremlagdes. Samtlige de tidligere fremlagte dokumenter var tilstede i retten, panteattesterne er sålydende. Panteattester Segl 30 øre Ifølge skøde af 30 september 1859 læst 22 oktober s. a. ejer Anders Pedersen gården Matr. nr. 1c Aalsbo by Rørup sogn hartkorn 2 tdr. 2 skp. 0 fjk 2 ¾ alb. gl. skat 29 kr. 48 øre 1d ¼ e ¼ b ¾ sidstnævnte ifølge skøde af 23 læst 26 januar 1884 på hvilken tiendepligtige ejendom hæfter kr. ifølge obligation af 12 december 1891 læst 9 januar 1892 fra Anders Pedersen til Kreditforeningen af Grundejere i Fyns stift med 1ste

7 prioritet i matr. nr. 1c, 1d, 1e og 21b samt ejendom i Odense Herred 6000 kr. ifølge skadesløsbrev af dec læst 15 januar 1887 fra do. til Firmaet Brødrene Schnockenburg i Aarup med prioritet og opryknings ret efter kr. til Fyns Stift Kreditforening i matr. nr. 1c og 21b med kakkelovne og komfur. Det bemærkes at der på matr. nr. 1d og 1e hæfter fæstebrev af 10 dec læst 19 s. m. fra Anders Pedersens enke til Hans Peder Pedersen Frl. I Wedellsborg birks auktions ret 27 maj 98 og 16 juni 98 samt 23 juni 1898 A. Olsen V. Beruth Stempel 30 øre Panteattest Efter skøde af 16 juni 1887 læst 24 november 1887 ejer Anders Pedersen matr. nr. 2d Assenbølle by Vissenbjerg sogn af hartkorn 1 fjk. ¾ alb. gl. skat 64 øre, på hvilken ejendom hviler følgende hæftelser m. v kr. 11 øre ifølge skadesløsbrev af 23/ læst 2/ til brødrene Schnockenburg i Odense med 1ste prioritets panteret i matr. nr. 2d under 15/ er der læst påtegning af 14 s. m. hvorved modereres med hensyn til hæftelse nr kr. ifølge obligation af 12 december 1891 læst 15/ til Kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift med 1ste prioritets panteret i do. med bygninger, besætning og inventarium m. v. kongetiende af 2d ¼ fjk. rug, byg og havre. Skøde af 12 december 1813 læst 18/ fra Mathias Larsen til Gæstgiver Amundsen i Gribsvad ( på matr. nr. 2d ) hvorefter denne parcel har det hele udhegn, men får vejrettighed gennem sælgerens løkker / nu 2a, b, c, e, i og 34. Odense Herredskontor den 18 maj 1898 Aug. Jørgensen F. W. Jørgensen Frl. I Wedellsborg birks auktions ret 27 maj 1898 og 16 juni 1898 samt 23 juni 1898 A. Olsen V. Beruth Der fremlagdes en af Sagfører C. Knudsen af Aarup fremsendte opgørelse af 14 s. m. vedrørende ejendommens gæld til brødrene Schnackenburg med bemærkning, at der endvidere skal skyldes renter. Rekvirenten Sagfører C. Knudsen mødte ved Sagfører Kjørboe der tillige mødte i egenskab af Direktør i vedkommende Kreditforening og aflyste i at de køberen udenfor købesummen i henhold til 6 og 7 i auktionsvilkårene pålagde restancer, driftsudgifter, exkution og auktionsomkostninger, beregnede efter en købesum af kr. ikke ville overstige en sum af 1200 kr. hvorefter Komporenten begærede auktionen fremmet, idet han indvidere oplyste, at der i retten er tilstede 3 matrikelkort over ejendommen samt 2 af Landinspektør Boesen i 1891 udstedte arealattester, hvorefter ejendommens samlede areal udgør 25 tdr. 230 kvadrat alen land Rekvisita og fæsteren H. P. Pedersen var mødt Da ingen yderlige bemærkninger fremsattes fremmedes auktionen, efter at auktionsvilkårene og de fremlagte panteattester samt det i dag tilførte var oplæst og idet de salget vedrørende dokumenter var henlagte til lysthavendes eftersyn. Ejendommen blev derefter først opråbt således at køberen er pligtig at respektere H. P. Pedersens fæsteret, herpå gaves intet bud. Derefter opråbtes den med ret for køberen, for så vidt prioritetsgælden ikke dækkes, til at udsige fæsteren efter lovens forskrifter. Højeste og eneste bud nemlig kr. afgav derefter Komporenten Kjørboe for vedkommende Kreditforening, idet han tilkendegav, at han, da Kreditforeningen ved dette bud kun til dels vil få dækning, forbeholder samme ret til at forlange sig ejendommen udlagt derfor, og da ingen trods denne tilkendegivelse efter 3 gang gentagen opfordring gjorde overbud, begærede han auktionen standset, idet han frafaldt hammerslag.

8 Ingen ny auktion blev begæret. Oplæst vedtaget. Auktionsretten hævet V. Beruth Kjørboe H. P. Pedersen Vidner S. Christensen F. Pedersen Arrestforvarer Kusk Udskriftens rigtighed bekræftes Wedellsborg birk den 26 oktober 1898 V. Beruth Stempel 80 kr. Valdemar Bernth Birkedommer og skriver i Wedellsborg birk gør vitterligt i 1898 den 26 oktober kl. 12 blev fogedretten sat på tingstedet og betjent med nedentegnede personale. Der fremlagdes en rekvisition fra direktionen for Kreditforeninger af grundejere i Fyns Stift dateret 25 s. m. med 3 bilag nemlig udskrift af den under 15 juli d. a. afholdte tvangsauktion over Anders Pedersens ifølge panteattest tilhørende ejendom matr. nr. 1c m. fl. Aalsbo, Rørup sogn og 2d Assenbølle Vissenbjerg sogn, transport købekontrakt af 24 og 25 d. m. fra bemeldte Direktion til Gårdbestyrer Frederik Jensen af Eskildstrup på den ret som kreditforeningen erhvervede ved nynævnte auktion til at erholde ejendommen udlagt som ufyldestgjort panthaver ved fogeden for dem højeste bud12000 kr. og erklæring fra rekvirentens Sagfører C. Knudsen om at være fyldestgjort for omkostningerne og at intet fra rekvirentens side er til hinder for skødes meddelelse. Udskriften følger, det i øvrigt fremlagte er sålydende. Direktionen for Kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift Odense den 25 oktober 1898 Til Kongens foged i Wedellsborg birk Ved hermed at fremmede 1. Akts beskrivelse af den under 15 juli d. a. afholdte tvangsauktion over den Gårdmand Anders Pedersens enke tilhørende ejendom matr. nr. 1c, 1d, 1e og 21b på Aalsbo mark i Rørup sogn af hartkorn 2 tdr. 5 skp. 3 fjk. 0½ alb. gammelskat 35 kr. 41 øre samt matr. nr. 2d af Assenbølle mark Vissenbjerg sogn Odense Herred, af hartkorn 1 fjk. 0 ¾ alb. Gammelskat 64 øre med tilbehør af besætning inventarium m. v. der udviser, at kreditforeningen blev højestbydende med kr. for hvilket bud foreningen som ikke fuldt dækket panthaver reserverede sig ejendomsudlæg ved Kongens Foged 2. Behørig stemplet købekontrakt af 24 ds. med påtegnet transport af dags dato, herved foreningen for en købesum af kr. har overdraget retten som højestbydende og særlig retten til at erholde fogedudlægsskøde på ejendommen til Gårdbestyrer Frederik Jensen af Eskildstrup 3. En erklæring fra aktionsrekvirenten tillader man sig at anmode Hr. Frederik Jensen den del af pågældende ejendom, som ligger under birket, med tilbehør, og derpå at meddele ham fogedudlægsskøde. Omkostningerne herved betales af foreningen. P. f. v. Kjerbol Fremlagt i Wedellsborg birks fogedret den 26 oktober 1898 V. Beruth.

9 Segl. 83 kr. 30 øre. Imellem os undertegnede Direktionen for Kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift som sælger og Gårdbestyre Frederik Jensen, født i Vedding fortiden af Eskildstrup pr. Bogense er indgået følgende købekontrakt a. Ved den under 15 juli d. a. afholdte tvangsauktion over Gårdmand Anders Pedersens enkes ejendom på Aalsbo mark i Rørup sogn, skyldsat således Hartkorn gl. skat Matr. nr. 1c 2 tdr. 2 skp. 0 fjk. 2 ¾ alb. 29 kr. 48 øre 1d 3-1 ¾ e 1 - ¼ b ¾ hvormed fulgte matr. nr. 2d af Assenbølle mark i Vissenbjerg sogn skyldsat for hartkorn 1 fjk. 0 ¾ alb. med gammelskat 64 øre samt tilbehør af afgrøde, besætning og inventarium, blev Kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift højestbydende med kr. for hvilket bud foreningen som ikke fuldt dækket panthaver reserverede sig ejendomsudlæg ved Kongens Foged. Den af kreditforeningen således erhvervede ret til at få fogedudlægsskøde på nævnte ejendom med tilbehør sælger foreningen herved til gårdbestyrer Frederik Jensen af Eskilstrup på efterfølgende vilkår. 1. Ejendommen, dens jorder, bygninger og disses tilbehør overgår til køberen i den stand, hvori samme nu forefindes, og medfølger der samme al den indavlede afgrøde og tilstedeværende fourage og gødning samt besætning, bestående af 1 hest, 2 køer og 1 kvie og 2 store kalve, inventarium og redskaber. Overtagelsen sker samtidig med at den kontante del af købesummen nemlig som nedenfor fastsat 4000 kr. betales 2. Køberen indtræder i enhver henseende i Kreditforeningens rettigheder og forpligtelser som højestbydende ved auktionen og erhverver følgelig ejendommen i overensstemmelse med de ved denne fremlagte dokumenter, særlig panteattest, hvortil henvises. I så henseende bemærkes særlig, at ejendommen er tiendepligtig og at et hus med jord er bortfæstet men at fæsteren ifølge det ved auktionen reserverede kan udrives med lovens varsel. Matr. nr. 2d af Assenbølle er ligeledes tiendepligtig og bebyrdet med uhegnspligt 3 Ligesom Kreditforeningen allerede har betalt alle af tvangsrealisationen fulgte omkostninger der skal være køberen ganske uvedkommende, således har foreningen allerede betalt eller forpligter sig til at betale alle til dato og til overtagelsen påløbne udgifter ved ejendommens bestyrelse ag drift samt alle til dato forfaldne skatter og afgifter af enhver art, der alt ligeledes skal være køberen udvedkommende, køberen modtager følgelig ejendommen uden restancer af nogen art, men er forpligtet til at udrede alle fra i dag forfaldne skatter og afgifter til stat, Amt og Kommune, såvelsom tiende. 4 Købesummen er akkorderet til kr. skriver femten tusinde kroner, hvoraf 400 kr. regnes for matr. nr. 2d af Assenbølle og 2600 kr. for besætning, inventarium og afgrøde. Heraf betales de 4000 kr. kontant senest onsdag den 26 ds. skadesløst på Kreditforeningens kontor i Odense, medens resten kr. berigtiges derved,

10 at køberen overtager en så stor del af den i ejendommen indestående prioritetsgæld til Kreditforeningens 7de serie 1ste afdeling og følgelig for disse kr. udsteder ny panteobligation til foreningen af det indhold, direktionen bestemmer og særlig indtil videre lydende på en årlig ydelse på 4½ % fra 11 december d. a. samt med halvårlig forudbetaling og hvorved gives 1ste prioritet i den solgte ejendom med besætning, inventarium m. v. Denne obligation udstedes samtidig med at de 4000 kr. betales og når købesummen således i det hele er berigtiget meddeler foreningen herpå tegnet køberen transport på retten til at få fogedudlægsskøde eller skøder på den solgte ejendom, hvilket skøde eller skøder foreningen foranlediger udstedt og tinglæst, samt ejendommen frigjort for anden gæld end de kr. hvorfor køberen udsteder obligation. 5 Alle omkostninger af enhver art ved nærværende kontrakt, og ved erhvervelse af tinglæsning af skøde eller skøder samt ved udstedelse af tinglæsning af panteobligation for kr. inklusive den statutmæssige foreskrevne ½ % til foreningens reserve og administrationsfond og ved udslettelse af gæld udredes af Kreditforeningen, således at køberen ganske fritages for disse omkostninger. Odense den 24 oktober 1898 b. Medunderskrevne Gårdbestyrer Frederik Jensen erkender herved at have indgået foranstående kontrakt, hvis bestemmelser jeg i enhver henseende forpligter mig til nøje at erholde. I søgsmålstilfælde er jeg og arvinger underkastede den ved forordningen af 25 januar 1828 hjemlede hurtigere retsforfølgning, ligesom jeg forpligter mig til at svare skadesløse omkostninger. Odense den 24 oktober 1898 Direktionen for kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift. Som køber Frederik Jensen Til vitterlighed om ægte underskrift og rigtig datering August Pedersen Elias Hansen Kjørboe C. Berg Transport Da køberen Gårdbestyrer Frederik Jensen nu har berigtiget Købesummen på den i post 4 nævnte måde, transportere og overdrager Direktionen herved til ham retten til at blive meddelt fogedudlægsskøde eller skøde på den i kontrakten omhandlede ejendom, således at han i et og alt indtræder i foreningens sted betræffende ejendommen Direktionen for Kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift. Odense den 25 oktober 1898 Kjørboe C. Berg Fremlagt i Wedellsborg birks fogedret den 26 oktober 1898 V Beruth Som rekvirent for Kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift af den under 15 juli d. a. afholdte tvangsauktion over den Gårdejer Anders Pedersen ( hans enke ) af Aalsbo mark, tilhørende ejendom matr. nr. 1c, 1d, 1e og 21b af Aalsbo i Rørup sogn og matr. nr. 2d af Assenbølle i Vissenbjerg sogn attesteres jeg herved, at bemeldte Kreditforening der som ufyldestgjort pantehaver lod sig ejendommen udlægge i henhold til auktionslovens 38 og som senere har transporteret sin ret til at erholde udlægsskøde til Gårdejer Frederik Jensen har indbetalt

11 auktionsomkostningerne, og at der fra rekvirentens side overhovedet intet er til hinder for, at der udstedes udlægsskøde. Odense den 25 oktober 1898 C. Knudsen Sagfører Fremlagt i Wedellsborg birks fogedret den 26 oktober 1898 V. Beruth Da den i rekvisitionen indeholdte begæring om at erholde fogedudlægsskøde meddelt Frederik Jensen som transporthaver på Kreditforeningens ret fandtes hjemlet ved det fremlagte, og da samtidig Kreditforeningen under 9 januar 1892 læst med 1ste prioritet i ejendommen for kr. forsynede obligation forevist kvitteret, så udlagde Fogden fornævnte Frederik Jensen, i henhold til det på auktionen passerede og i kontinuation af det 29 april d. a. afholdte udlæg i ejendommen. Matr. nr. 1c Aalsbo by Rørup sogn hartkorn 2 tdr. 2 skp. 0 fjk 2 ¾ alb. gl. skat 29 kr. 48 øre 1d ¼ e ¼ b ¾ med det til samme hørende udlagte tilbehør af besætning, inventarium, avl, afgrøde og gødning m. v. og således som samme ved auktionen er beskreven i hvilken henseende bemærkes, at et hus med jord er bortfæstet til Hans Peder Pedersen ved et fæstebrev af 10 december 1896 læst 19 s. m. og at ejendommen er tiendepligtig. Samtidig med dette skødes læsning vil der være at udslette som bortfalden i medfør af 44 i lov om tvangsauktioner en hæftelse på 6000 kr. ifølge skadesløsbrev af december 1896, læst 15 januar 1887 til firmaet brødrene Schnockenburg i Aarup I gebyr beregnes 6 kr. vidnerne 133 øre = syv kroner tretitre øre Fogedretten hævet vidner V. Beruth A. Olsen Joh. Graff Til bekræftelse under min hand og embeds segl Wedellsborg birk den 26 oktober 1898 V. Beruth. Stempel 26 kr. 40 øre Skøde Underskrevne Proprietær Rasmus Boe af St. Vistorp sælger, skøder og endelig overdrager herved fra mig og mine arvinger til Gårdejer Frederik Jensen Vedding, Aalsbo Lillemark, de mig ifølge tinglæst adkomst tilhørende, ved Landbrugsministeriets skrivelse af 5ds fra min øvrige ejendom udstykkede parceller i Rørup sogn, Nemlig Matr. nr 1g Gildebro Mølle af hartkorn 0 skp 0 fjk 1 ¼ alb. Matr. nr. 4c Aalsbo af hartkorn hvilken parceller allerede er overtaget af køberen, der udreder alle deraf fra 8 marts f. a. og i fremtiden gående skatter og afgifter af enhver art.

12 Købesummen for parcellerne har udgjort 2637 kr. 64 øre, skriver to tusinde seks hundrede og tretisyv kroner 64 øre, der er berigtiget ved kontant betaling, hvorfor sælgerens underskrift herpå tillige gælder som kvittering. Omkostningerne ved dette skødes oprettelse, stempling og tinglæsning samt ved parcellernes udstykning og bonitering udredes af køberen alene. Og da nu købesummen som anført er berigtiget ved kontant betaling, så skal de fornævnte parceller fra dato tilhøre nævnte Frederik Jensen Vedding som hans retmæssige ejendom med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed de hidtil har været ejet og herved særlig bemærkes, at jagtretten på matr. nr. 4c Aalsbo er overdraget Stamhuset Erholm og Søndergårde. For vandhjemmel er jeg ansvarlig efter loven. Medunderskrevne Frederik Jensen Vedding tiltræder herved som køber foranstående skøde overensstemmende hermed jeg forbinder mig. På tro og love attesteres, at parcellernes værdi i almindelig handel og vandel antages at være lig med købesummen. Parcellerne er ved Landbrugsministeriets fornævnte udstykningsskrivelse pålagt i halvårlig ydelse for tiende efter lov 15 maj 1903 henholdsvis 0 kr. 00 øre og 1 kr. 06 øre Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse p. t Aarup den 10 maj 1920 Som sælger Som køber Rasmus h. Boe F. Jensen Vedding Til vitterlighed J. Hincke Ifølge approbation af 1/ og 5/ er matr. 4c af Aalsbo by, Rørup sogn skyldsat for hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fjk. 0 alb. Gildebro mølle 1g 0 tdr. 0 skp. 0 fjk. 1 ¼ alb. 0 5/ På overnævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen. Ejendomsskyldvurdering: ikke særskilt Assens Amtstue, den 20/ Lauritzen Læst o. s. v. den 1/ nr. 33 fol 52 samt indført i realregistret for Rørup K Stephensen / Karl Andersen L. S. Fm.

13 Lillemark Stempel 25 kr. Købekontrakt Jeg underskrevne Gårdejer Frederik Jensen Vedding, Lillemark sælger og afhænder herved til Husejer Hans Jensen, Aalsbo Skovlund den mig tilhørende husejendom, grund og bygninger, disses mur og nagelfaste tilbehør, herunder kakkelovn, komfur og indmuret kedel, hegn plantninger m. v. nemlig en endnu ikke udstykket parcel stor 1 skp. land af matr. nr. 1d Aalsbo by, Rørup sogn. Ejendommen sælges som den nu er og forefindes og med de samme almindelige rettigheder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har ejet og besiddet samme. Overtagelsen finder sted 1 maj d. a. og står ejendommen fra nævnte dag at regne for køberens regning og risiko i enhver henseende, imod at han på den anden side i ildsvådestilfælde hæver brandassurancen til anordningsmæssig anvendelse. Omkostningerne ved nærværende købekontrakts affattelse og stempling samt skødets tinglæsning bæres af køberen, hvorimod sælgeren bærer omkostningerne ved udstykningen. Købesummen andrager 2450 kr. skriver to tusinde fire hundrede og halvtreds kroner og berigtiges kontant og skadesløst i 11 december d. a. tilligemed rente 4½ % p. a. fra overtagelsesdagen 1 maj d. a. indtil betaling sker. Samtidig med købesummens berigtigelse meddeles der køberen lovligt skøde på det solgte fri for anden gæld og besvær end forannævnt og under sælgerens hjemmelsansvar. Da ejendommen ikke er særlig skyldsat erklærer vi på tro og love dens værdi at være lig købesummen.

14 Til bekræftelse underskrevet vidnefast, idet jeg Hans Jensen som køber forpligter mig til prompte at opfylde nærværende købekontrakts bestemmelser. I søgsmålstilfælde nærværende kontrakt vedrørende vedtages den ved retsplejelovens kap. 41 hjemlede hurtige retsforfølgning. Den tabende part betaler skadesløst sagsomkostninger. Det tilføjes, at køberen foruden selve huset skal have 2 skp. land grund i alt, således at den parcel, der udstykkes fra matr. nr. 1d udgør godt 1 skp. land, da den til huset hørende grund og have knapt andrager 1 skp. land Ved nærværelse i Middelfart den 13 januar 1926 Som sælger Som køber F. Jensen Vedding H. Jensen Til vitterlighed Karl Andersen / Th. Rasmussen Skøde Da købesummen nu er berigtiget ved udstedelse af obligation for beløbet, så meddeles der herved køberen Hans Jensen dette skøde på den foran ommeldte til ham afhændede ejendom, der nu ved Landbrugsministeriets udstykningsskrivelse af 12/ er skyldsat under matr. nr. 1f Aalsbo by Rørup sogn for hartkorn 1 fjk. 0 alb. og pålagt i halvårlig tiendevederlag 25 øre hvorefter den fremtidigt skal tilhøre ham som af ham lovligt erhvervet fri for anden gæld og besvær end foran nævnt og under sælgerens hjemmelsansvar. Til bekræftelse underskrevet vidnefast Ved nærværelse i Middelfart den 16 december F. Jensen Vedding Til vitterlighed Karl Andersen/ Th. Rasmussen Ifølge approbationen af 12/ er matr. nr 1f af Aalsbo by Rørup sogn, skyldsat for hartkorn 1 fjk. 0 alb. H. Jensen På overnævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen. Ejendomsskyldvurdering ikke særskilt. Assens Amtstue den 17/ Lauritzen Læst i Middelfart Købstad m. v. ret den 17/ protokolleret i pantebog nr. 34 fol 330 samt indført i realregistret for Rørup sogn fol 51. Parcelkort forevist K. Stephensen / Karl Andersen L. S. Fm.

15 Lillemark 1939 Matr. nr. 1 c m. fl. Aalsbo by, Rørup sogn. Købers bopæl : Vester Hæsinge. Anmelderens navn og bopæl : A. Helner Sagfører cand. Jur. Aarup Stempel 144 kr. 80 øre. Betinget Skøde Underskrevne Gårdejer Frederik Jensen Vedding, Lillemark pr. Gelsted, Sælger overdrager og betinget af købesummens rigtige erlæggelse skøder herved til medunderskrevne Landmand Anders Pilegaard, Vester Hæsinge, en del af den mig ifølge tinglyst skøde tilhørende ejendom Lillemark kaldet, skyldsat under Rørup sogn For Hartkorn Således :

16 Matr. nr. 1 c Aalsbo By 2 tdr 2 skp. 0 fdk. 2 ¾ alb c ibid b ibid ¾ d ibid ¾ e ibid ¼ g Gildebro Mølle ¼ - nemlig matr. nr. 1 c, en del af 4 c, 1 d, 1 e og en del af matr. nr. 1 g, idet køberen er gjort bekendt med, at sælgeren har frasolgt matr. nr. 21 b samt en del af matr. 4 c og 1 g, hvilke parceller for tiden er ved at blive frastykket ejendommen gennem Landinspektør R. Eriksen, Aarup. Med i handelen følger ejendommens rette til og underliggende efter sket udstykning af samlet areal ca tdr. land, de på samme værende bygninger med disses jord mur og nagelfaste tilbehør, herunder 1 kakkelovn, komfur og indmuret vaskegryde, alle elektriske og andre installationer samt alle i mark og have værende hegn, træer, buske og plantninger. Endvidere medfølger i handelen al på ejendommen værende besætning, maskiner og redskaber, avl og afgrøde, således som dette er specificeret på vedhæftede af køber og sælger underskrevne inventarfortegnelse. Handelen er i øvrigt indgået på følgende nærmere Vilkår. 1. Ejendommen overdrages køberen således som den nu er og forefindes og er køberen forevist, hvorved bemærkes, at køberen i marken har fået påvist de inden handelen frasolgte parceller, og i øvrigt med de samme almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed ejendommen hidtil har været ejet. Det bemærkes udtrykkelig, at der ifølge tingbogen ikke påhviler ejendommen servitutter eller grundbyrder. 2. Overtagelsen har fundet sted, og ejendommen henligger således allerede nu for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf følger, at han er berettiget til i ildebrandstilfælde at hæve assurancesummerne til anordningsmæssig anvendelse. Den 18 november 1942 danner skæringsdag for alle af ejendommen gående indtægter og udgifter, med hensyn til hvilke sædvanlig refusionsopgørelse vil være at udfærdige. 3. Køberen indtræder fra skæringsdagen i sælgerens rettigheder og forpligtelser overfor lokale andelsselskaber, såsom Slagteri, Mejeri og Elektricitetsværk, og køber og sælger hæver mælkepenge og overskud på Mejeriet af den af hver i sær leverede mælkemængde. 4. Af hensyn til bestemmelserne i lov af 11 maj 1935 om skove erklærer sælgeren på tro og love, at der ikke på den solgte ejendom findes skov eller fredskovpligtig areal. 5. Købesummen er aftalt til kr ,00 hvilke femti to tusinde kroner berigtiges ved at køberen dels 1. senest den 20. ds. kontant betaler kr ,00 skriver toti tusinde kroner, dels 2. indfrier eller overtager den i ejendommen til Fyens Kreditforening, Odense, i 3 lån indestående restgæld efter at udstykningssagen er berigtiget overfor Kreditforeningen, hvilke lån mulig står til forhøjet rente og med statutmæssige forpligtelser og i tingbogen henstår uaflyst for opr. kr ,00 dels endelig 3. udsteder pantebrev til sælgeren for det herefter tilbageværende restbeløb af

17 købesummen med 3. prioritets panteret i ejendommen næst restgælden til Kreditforeningen. Kapitalen ifølge pantebrevet forrentes fra skæringsdagen at regne med 4% p. a. og afdrages med kr. 250,00 i hver ordinær juni og december termin, første gang dog i juni termin Kapitalen henstår i øvrigt fra kreditors side uanset ejerskifte uopsigelig indtil december termin 1952, til hvilken termin restkapitalen er forfalden til betaling uden yderligere opsigelse. Debitor er berettiget til når som helst uden forudgående varsel at indfri kapitalen ifølge pantebrevet. 6. Når udstykningen af den af sælgeren frasolgte jord er approberet af Landbrugsministeriet og jorden er relaxeret af Kreditforeningens pant, og sælgeren endelig har modtaget det ovennævnte pantebrev for restkøbesummen, er han pligtig at give og køberen pligtig at tag endeligt og ubetinget skøde på den solgte ejendom uden andre hæftelser end fornævnte. Såfremt det skulde vise sig, at pantebrevet til sælgeren på grund af bestemmelserne i loven om gældsbegrænsning ikke vil kunne tinglyses fuldt ud, forpligter køberen sig til at udrede den overskydende del af beløbet kontant. 7. Det med nærværende betingede skødes udstedelse og stempling og det endelige skødes tinglysning forbundne omkostninger betales af køber og sælger med halvdelen til hver, medens køberen alene udreder de med gældsovertagelsen og med udstedelse af pantebrevet til sælgeren forbundne omkostninger. 8. Sælgeren skal være berettiget til at bebo stuehuset på ejendommen indtil den 18 december d. a. uden vederlag, dog at han skal overlade køberen et opholdsrum samt yde ham kost i dette tidsrum, hvorimod at køberen vederlagsfrit skal levere mælk til sælgerens husholdning. 9. Af hensyn til stemplingen ansætter vi på tro og love værdien af den faste ejendom til kr ,00 og værdien af den medfølgende løsøre til kr , Medunderskrevne Landmand Anders Pilegaard, Vester Hæsinge, erkender herved på de foran omhandlede vilkår at have købt den fornævnte ejendom, og jeg forpligter mig til nøje at opfylde disse vilkår. p. t. Aarup, den 18 november 1942 Som sælger : Som køber : F. Jensen Vedding Anders Pilegaard. Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed : A. Helner

18 Lillemark Sagfører, Aarup. Endeligt Skøde Da Landbrugsministeriet nu har approberet udstykningen af de i foranstående betingede skøde nævnte parceller, hvoraf den solgte ejendom nu er skyldsat under Rørup sogn for hartkorn således : Matr. nr. 1 c Aalsbo By 2 tdr 2 skp. 0 fdk. 2 ¾ alb c ibid ½ d ibid ¾ e ibid ¼ g Gildebro Mølle ¼ - og da panthaverne i den solgte ejendom, Fyens Kreditforening har relaxeret de frasolgte parceller af sit pant, og da køberen derefter nu har berigtiget købesummen kr ,00 1. ved overtagelse af restgælden til Kreditforeningen kr ,73 2. ved kontant betaling den 20/11 42 af kr ,00

19 3. ved kontant betaling i dag kr ,27 4. ved udstedelse i dag af pantebrev til sælger til dennes tilfredshed for restkøbesummen ,00 I alt kr ,00 og da køberen endvidere har lovet i alle ord og punkter at holde sig skødets bestemmelser efterrettelig, så endelig skøder og overdrager jeg, Gårdejer Frederik Jensen Vedding, herved til Landmand Anders Pilegaard den ovennævnte mig tilhørende ejendom, idet jeg indestår for vandhjemmel efter loven p. t. Aarup, den 22 januar Fr. Jensen Vedding Som sælgers ægtefælle : Anna Jensen Vedding Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed A. Helner Sagfører, Aarup. Ifølge approbation af 3/ er fornævnte ejendom i Rørup sogn skyldsat for hartkorn således : Matr. nr. 1 c Aalsbo By 2 tdr 2 skp. 0 fdk. 2 ¾ alb c ibid ½ d ibid ¾ e ibid ¼ g Gildebro Mølle ¼ - Ikke særskilt vurderet til ejendomsskyld. Assens Amtstue, den 23 januar A. Jensen. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. fredag den 29 jan J. Bondesen. Inventarieliste Besætning 3. Avl. 2. Heste ca. 100 tdr. sæd 7. Køer 1000 tdr. roer 5 Stk. ungkvæg 35 læs halm 31 Stk. høns. 2 Maskiner. 2 Arbejdsvogne 1. Fjedervogn 1. Plov 3 Harver 1 Tromle

20 2 Radrensere 1 Selvbinder 1 Tærskemaskine 1 Rensemaskine 1 Hakkelsemaskine 1 Kværn 1 Håndsåmaskine P. t. Aarup, den 22 januar Som sælger : Som køber : Fr. Jensen Vedding Anders Pilegaard Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed : A. Helner, Sagfører, Aarup.

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter Fæstebrev Matr. nr.8a Aalsbo by Rørup Kildegaard Niels Hansen Fæstebrev Peder Nielsen (Stedfader til Niels Andersen ) d. 11/3 1705 Anna Nielsdatter Fæstebrev 13/6 1731 Niels Andersen d. 26/4 1764 Johanne

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus Fødselsdato: Sælger: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail Fødselsdato: Køber: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail SLUTSEDDEL KOLONIHAVE/HUS 1 /

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Tisetvej 56 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens navn: Tisetvej 56 Matr. nr.: Del nr. 1

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00735 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Abildholthus Tidligere skovløberbolig beliggende Abildholtvej 10, 7500 Holstebro 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00695 Dato: 19-02-2015 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Dybkjærgård Landejendom beliggende ved Reerslev 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere