Salg af erhvervsarealer Afkørsel 41, Stensved Etape 1 Udbudsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg af erhvervsarealer Afkørsel 41, Stensved Etape 1 Udbudsmateriale"

Transkript

1 Salg af erhvervsarealer Afkørsel 41, Stensved Etape 1 Udbudsmateriale Februar 2015

2 Indholdsfortegnelse 1.Udstykningsforslag Oplysning om arealerne Beliggenhed Hvad må der bygges Arealernes data Hvad koster et areal Overtagelse Betalingsbetingelser Sælgers udgifter og byggemodning generelt Købers udgifter og forpligtelser Bebyggelsen, servitutter, planforhold m.v Miljøforhold Trafikale forhold Arkæologiske undersøgelser Grundejerforening Jeg vil gerne købe et areal Hvad gør jeg nu Flere købere, der ønsker samme grund Hvem kan jeg kontakte i Vordingborg Kommune Blanketten "Købstilbud" Bilag Udstykningsforslag Købsaftale Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni Tingbogsattest for hovedarealet Servitutredegørelse Lokalplan nr. E

3 1. Udstykningsforslag Udstykningsforslaget kan udskrives i større størrelse og ligger som bilag

4 2. Oplysning om arealerne 2.1. Beliggenhed Vordingborg Kommune udbyder nyt erhvervsområdet til salg med den tætteste beliggenhed ved Sydmotorvejens afkørsel nr. 41. Erhvervsområdet er omkranset af utrolig smukke omgivelser af marker, skov og ikke mindst storslået udsigt til Farøbroerne fra flere af arealerne. Erhvervsområdet, der efterfølgende kaldes Afkørsel 41 er beliggende vest for Stensved på den østlige side af motorvejsafkørsel nr. 41, på den overordnede motorvej E47. Afkørsel 41 omfatter matrikler på syd og nordsiden af Mønsvej og Vordingborgvej, som det fremgår af oversigtskortet på side 3. Det samlede erhvervsareal udgør i alt 28,6 ha. med byggefelter på godt 5 ha. Det forventes, at Afkørsel 41 opdeles i 3 etaper, og det er nu etape 1, den sydlige del, der udbydes til salg. På oversigtskortet fremgår et udstykningsforslag, men da området endnu ikke er udstykket kan arealerne ændres efter nærmere aftale. 2.2 Hvad må der bygges Ifølge lokalplanen for Afkørsel 41 er der bestemmelser der indenfor etape 1 s område - muliggør opførelse af erhvervsbyggeri dels til erhverv med et særligt transportbehov, det vil sige virksomheder, som har behov for nem adgang til det overordnede vejnet, som f.eks. transport- og logistik-, fremstillings-, lager-, service- og engrosvirksomheder. I etape 2 er der yderligere mulighed for at etablere håndværks- og servicevirksomhed, herunder også el- og gas-ladestationer samt benzinstationer og tilknyttet administration. I etape 3 kan der opføres håndværks- og servicevirksomhed, herunder også el- og gas-ladestationer samt benzinstationer og tilknyttet administration. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40%. Der sælges erhvervsarealer på minimum m2. Byggeriet må maksimalt opføres i en højde på 8,5 meter. Øvrige bestemmelser reguleres efter Lokalplan nr. E , Erhvervsområde ved afkørsel 41 i Stensved, som findes i bilagssamlingens pkt Arealernes data Etape 1 udgør følgende arealer, som sælges og udstykkes efter nærmere aftale: Matr.nr. 17 c Bakkebølle, Vordingborg Jorder af areal m 2 Matr.nr. 43 a Bakkebølle, Vordingborg Jorder af areal m 2 Matr.nr. 1 o Vestenbæk By, Kalvehave af areal m 2 Matr.nr. 10 c Vestenbæk By, Kalvehave af areal m 2 Matr.nr. 17 d Bakkebølle, Vordingborg Jorder af areal 9 m 2 4

5 2.4 Hvad koster et areal Arealer sælges for 85 kr. pr. m 2 + moms. I punkterne 2.7 og 2.8 er beskrevet hvilke omkostninger der er inkluderet i prisen, ligesom hvilke omkostninger der skal betales af køber. Samtidig med afgivelse af købstilbud/accept, deponeres 10% af den foreløbige købesum, som sikkerhed for købers opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med handlen. Beløbet indbetales på Vordingborg Kommunes deponeringskonto i Nordea, Ringsted på reg.nr kontonr med tydelig angivelse af navn og adresse. Såfremt køber misligholder sine forpligtelser bliver deponeringen ikke tilbagebetalt. Restkøbesummen deponeres samme sted senest pr. overtagelsesdagen. Købesummen reguleres efter endelig opmåling af arealet, og reguleringen afregnes kontant på anfordring. Købesummen frigives til sælgers fri disposition når skøde er tinglyst i købers navn. 2.5 Overtagelse Grunden forventes byggemodnet og klar til bebyggelse 1. august Herefter overtages grunden til den 1. i måneden efter at Kommunalbestyrelsen har accepteret købstilbud. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted. Sælger påtager sig intet ansvar for grundens bæredygtighed. Dersom køber, inden byggeri finder sted og senest 12 måneder efter overtagelsen dokumenterer, at bebyggelse ikke kan finde sted uden væsentlige udgifter til ekstrafundering på grund af jordens bæreevne, er køber berettiget til at annullere handlen og få rimelige, dokumenterede udgifter til bundundersøgelser refunderet af sælger. 2.6 Betalingsbetingelser Senest 1 måned efter at Kommunalbestyrelsen har godkendt handlen er køber pligtig til at kontakte en landinspektør for udstykning af arealet. Endvidere skal køber tage skøde på arealet straks udstykningssagen er godkendt i Kort- og Matrikelstyrelsen. Sker dette ikke, kan Kommunalbestyrelsen annullere handlen og frit sælge arealet til anden side, og køberen er forpligtet til at betale renter og omkostninger til kommunen for den forløbne tid. Annullerer sælger handlen, fordi køber ikke rettidigt har taget skøde på arealet, er køber pligtig at betale kr. for omkostninger ved sagens behandling plus renter af købesummen. Renter beregnes med diskontoen + 5% p.a. af købesummen fra overtagelsesdagen at regne og indtil sælger annullerer handlen. Alle med handlens berigtigelse forbundne omkostninger til landinspektør, stempel- og tinglysningsafgifter betales af køber. Grunden er ikke selvstændigt matrikuleret ved købet, og 5

6 alle udstykningsomkostninger betales af køber. Den samme bestemmelse er gældende, såfremt der skal foretages skelforandringer eller det købte areal skal sammenlægges med eksisterende ejendom. Såfremt køberen, inden at have taget skøde på arealet, ønsker at træde tilbage fra handlen, er køber forpligtet til at betale renter af købesummen med tillæg af kr. for omkostninger ved sagens behandling. Renter beregnes fra tidspunkt, hvor accept af købet gives, til den dag hvor ophævelsen godkendes. Renter og omkostninger modregnes ved tilbagebetaling af købers depositum. 2.7 Sælgers udgifter og byggemodning generelt Sælger (Vordingborg Kommune) betaler: 1. Normalt tilslutningsbidrag til kloakforsyning (spildevand). Tilslutningsbidraget er baseret på, at der ikke skal kloakeres yderligere i forbindelse med udstykning og bebyggelse. Såfremt købers projekt nødvendiggør ændring af eksisterende ledninger eller etablering af nye, betales de derved forbundne udgifter af køber. 2. Udgiften til første anlæg af vej udfor grunden, dog bortset fra eventuel senere fast belægning af eksisterende fortove. 3. Udgift til belysning af veje. 4. Udgift til etablering af regnvandsledning- og bassin. Køber forpligter sig til at tåle udførelsen af de for vejanlæg nødvendige skråningsanlæg på grunden. Kloakeringen er udført med separate ledninger for spildevand og regnvand. Til regnvandsledningerne må føres overfladevand og drænvand, medens der til spildevandsledningerne kun må føres almindeligt spildevand. De for områdets forsyning med hensyn til el-, telefon-, kloak- og antenneanlæg eller andre fornødne master og ledningsanlæg skal tåles anbragt på parcellerne uden erstatning. 2.8 Købers udgifter og forpligtelser Foruden købesummen som beregnet efter punkt 2.4 skal køber betale tilslutningsbidrag for vand, el og kollektiv varmeforsyning, som betales i henhold til de respektive værkers takster og bestemmelser. Følgende stikledninger fra hovedledninger i vej eller skel til arealet betales af køber: 1. Området forsynes med vand fra enten Stensved Vandværk eller Vordingborg Forsyning. Tilslutningsbidraget opkræves når køber ved, hvor stort stik der skal etableres til ejendommen. 2. Området forsynes fra SEAS-NVE. Spørgsmål om tilslutningsbidrag m.v. kan rettes til SEAS-NVE, tlf.nr Hele Afkørsel 41 er beliggende i Vordingborg Forsynings forsyningsområde vedrørende spildevand. 6

7 Spørgsmål om evt. yderligere tilslutningsbidrag m.v. kan rettes til Vordingborg Forsyning, tlf.nr , dog jfr. pkt. 2.7 nr Køber skal etablere regnvandsanlæg på egen grund, da der pr. ejendom maksimalt kan tillades at lede 8 liter/sek. til regnvandsledning. 5. Køber skal selv sørge for, at der etableres overkørsel fra vej til egen grund. Området er frit stillet vedrørende opvarmning og det vil være oplagt, at man etablerer alternative energiformer som solceller eller lignende. 2.9 Bebyggelsen, servitutter og bestemmelser m.v. Området reguleres i forhold til lokalplan nr. E Erhvervsområde ved afkørsel 41 i Stensved, jfr. punkt 3.3. Tingbogsattest vedrørende de udbudte arealer findes som bilag 4.3. Foreløbig servitutredegørelse findes som bilag 4.4. Køberen og efterfølgende ejere har fuld hegnspligt mod veje og stier, og halv hegnspligt i de andre skel, dog er der også fuld hegnspligt i disse, så længe Vordingborg Kommune er ejer af naboarealerne. Øvrige bestemmelser vedrørende ubebyggede arealer og beplantning fremgår af lokalplanens 7. Videresalg af den ubebyggede grund eller af ubebyggede dele deraf må ikke ske, med mindre Vordingborg Kommune i hvert enkelt tilfælde på forhånd har givet tilladelse hertil. Kommunen har forkøbsret til det pågældende areal til samme pris, hvortil det er solgt af kommunen, dog med tillæg af dokumenterede udgifter til værdiforøgende forbedringer, men uden tillæg af renter, skatter, afgifter og lignende. Evt. tilladelse til videresalg kan gøres betinget af, at salgsprisen ikke overstiger ovennævnte pris. Såfremt køberen ikke inden 3 år efter grundens overtagelse har påbegyndt en forskriftsmæssig bebyggelse, som skal videreføres uden væsentlig forsinkelse, kan Kommunalbestyrelsen til enhver tid fordre ejendommen tilbageskødet kommunen til samme pris, hvortil den er solgt af kommunen, evt. med tillæg af dokumenterede udgifter til værdiforøgende forbedringer, men uden tillæg af renter, skatter, afgifter og lignende. Som bebyggelse på grunden medregnes i den forbindelse ikke skure, udhuse eller lignende. Kommunens tilbagekøbsret er gældende ved enhver form for overgang af ejendomsretten til parcellen, også i tilfælde af tvangsauktion over denne. Kommunen kan gennemtvinge tilbagekøbsretten ved en fogedforretning og lade skødet aflyse på grundlag af en udskrift af fogedbogen. Kommunen er forpligtet til på begæring at kvittere deklarationen til aflysning og udslettelse af tingbogen, når det overfor kommunen er godtgjort, at bestemmelserne i nærværende deklaration er opfyldt Ovenstående 2 afsnit er tinglyst på arealerne som servitutstiftende, og med Vordingborg Kommunalbestyrelse som påtaleberettiget. Stadig henstilling af motorkøretøjer på vejarealer er ikke tilladt. 7

8 2.10 Miljøforhold Afkørsel 41 etape 1 er udtaget af områdeklassificering: Byzoneområdet er generelt markarealer og enkelte boligbebyggelser af nyere dato efter Området er udlagt til erhvervsområde men endnu ikke benyttet. Der er kun enkelt kilder i nærheden, der vurderes at kunne have givet anledning til diffus forurening i området. Uddybende oplysninger kan findes på Trafikale forhold Vordingborg har gode trafikale forbindelser. Fra togstationen i Vordingborg, der ligger 6 km. fra området, er der flere busruter at vælge imellem. Sydmotorvejens afkørsel 41 ligger blot 500 m. fra området Arkæologiske undersøgelser Der foretages arkæologiske undersøgelser i forbindelse med byggemodningen. Dog skal køber forvente, at der stilles krav om yderligere undersøgelser i forbindelse med byggeansøgningen. Museerne.dk Vordingborg kontaktes for eventuelle udgravninger i arkæologiske interesseområder Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplansområdet. Grundejerforeningen skal overtage alle fællesarealer, vejbelysning, veje, vejriste og regnvandsledning med bassin. Se nærmere herom i lokalplanens 11. Kommunalbestyrelsen bestemmer, når grundejerforeningen skal oprettes. 3. Jeg vil gerne købe et areal 3.1 Hvad gør jeg nu Hvis du er interesseret i at købe et areal, eller en del af et areal skal blanketten købstilbud udfyldes og sendes til Vordingborg Kommune. Blanketten finder du i punkt 3.4 på side 9. 8

9 Vordingborg Kommune kan tilbyde alle købere et møde med en task-force gruppe, der kan guide og vejlede dig videre i processen omkring planforhold, miljøforhold og andre myndighedsforhold. 3.2 Flere købere, der ønsker samme areal Salget sker efter Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme nr. 799 af 24. juni Kommunen forbeholder sig ret til at vælge mellem de indkomne købstilbud. Ved ens købstilbud forbeholder kommunen sig ret til at søge at opnå overbud. Endelig forbeholder kommunen sig ret til at forkaste alle tilbud. På blanketten købstilbud i pkt. 3.4 er der mulighed for at afkrydse, hvorvidt køber er interesseret i at blive kontaktet med henblik på at revidere sit købstilbud. Såfremt der kun er én køber vil arealet naturligvis blive solgt til den annoncerede pris. 3.3 Hvem kan jeg kontakte i Vordingborg Kommune Lene Vaupel Afdeling for Kommunale bygninger Direkte tlf.nr Mail: 9

10 3.4 Blanketten Købstilbud KØBSTILBUD Afkørsel 41 etape 1 sendes til Vordingborg Kommune, Afdeling for Kommunale bygninger, att. Lene Vaupel, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg eller mail Jeg tilbyder at købe areal som skitseret på udstykningsforslaget i bilag 4.1: Areal nr. 1 på ca m 2 til 85 kr./m 2 eller kr. Areal nr. 2 på ca m 2 til 85 kr./m 2 eller kr. Areal nr. 3 på ca m 2 til 85 kr./m 2 eller kr. Areal nr. 4 på ca m 2 til 85 kr./m 2 eller kr. Areal nr. 5 på ca m 2 til 85 kr./m 2 eller kr. Areal nr. 6 på ca m 2 til 85 kr./m 2 eller kr. solgt Alternativ størrelse på ca. m 2 til 85 kr./m 2 eller kr. Jeg ønsker at blive kontaktet for at revidere mit købstilbud, hvis der er flere købstilbud på det ønskede areal. Prisen er ekskl. moms, diverse tilslutningsbidrag, afgifter og omkostninger. Jeg erklærer, at arealet skal anvendes til: Jeg er som køber bekendt med de for området gældende bestemmelser for anvendelse, og med Vordingborg Kommunes betingelser for salg af arealer i øvrigt af februar Navn (firma): Adresse: Postnr. og by: CVR.nr.: Tlf.nr. + mail: Dato / underskrift: Arealet udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Indkomne købstilbud skal være skriftlige og er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering. Vordingborg Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne købstilbud eller forkaste dem alle. 10

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Generelle salgsvilkår

Generelle salgsvilkår Generelle salgsvilkår 15-09-2011/A Indledning Solrød Kommune udbyder med dette udbudsmateriale op til 40 grunde i den nye bydel Trylleskov Strand. Grundene sælges til en fast pris jf. tilbudsblanketten,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder 16 attraktive parcelhusgrunde til salg. Byggemodning af det nye boligområde

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2

Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2 Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2 September 1 2008 Revideret juli 2014 Hillerød Kommune Erhvervsgrund i Rønnevang Syd 3 1. Introduktion 3 2. Oplysninger om erhvervsområdet 4 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere