Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Mineraler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Mineraler"

Transkript

1 Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Erhvervsmuligheder i råstofsektoren Mineraler Informationshæfte Marts 2009

2 Status pr. 1. januar Hæftet er udarbejdet af Råstofdirektoratet i samarbejde med Grønlands Turist- og Erhvervsråd Materialet kan frit kopieres til ikke-kommercielle formål

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Status på udvalgte tilladelser, Forundersøgelsesfasen Efterforskningsfasen Aktiviteter i efterforskningsfasen Erhvervsmuligheder i efterforskningsfasen Anlægsfasen Aktiviteter i anlægsfasen Erhvervsmuligheder i anlægsfasen Produktionsfasen Aktiviteter i produktionsfasen Erhvervsmuligheder i produktionsfasen Afviklingsfasen Aktiviteter i afviklingsfasen Erhvervsmuligheder i afviklingsfasen At arbejde i branchen for hårde mineraler Samarbejde er nøglen til markedet Før du går i gang Lokale faktorer Nationale faktorer Globale faktorer Afslutning Hvis du vil vide mere Forsiden viser dumperkørsel ved olivinminen, Maniitsoq 3

4 Kære virksomhedsleder Grønland har, i de senere år, mærket en stærkt stigende interesse fra mineralindustrien. Interessen kan dels tilskrives Råstofdirektoratets omfattende markedsføringstiltag over for branchen, dels en gunstig udvikling i mineralpriserne. Den finansielle krise har dog ramt globalt i 2008 og vil sandsynligvis også smitte af på flere råstofaktiviteter i Grønland. Som under den seneste lavkonjunktur i starten af årtusindet, må en afdæmpet udvikling forventes i de kommende år. Herunder er en graf over antallet af efterforskningstilladelser i årene Som det fremgår, er antallet af efterforskningstilladelser inden for hårde mineraler mere end fordoblet inden for de seneste par år. Det betyder, at antallet af efterforskningstilladelser er på det højeste niveau nogensinde. Antal efterforskningstilladelser

5 Efterforskning og udvinding af mineralske råstoffer er præget af et stort behov for risikovillig kapital, da branchen er præget af stor usikkerhed for, om et projekt vil munde ud i en mine, der kan give overskud. I 2005 godkendte Råstofdirektoratet efterforskningsudgifter for 190 mio. kr. I 2006 var samme tal 135 mio. kr. og i 2007 var dette beløb knap 500 mio. kr. Figuren herunder illustrerer de godkendte udgifter. Efterforskningsudgifter Mio. DKK Anm.: 2007 er foreløbige tal Den store aktivitet på tilladelser i efterforskningsfasen har dannet grundlag for de udnyttelsestilladelser (tilladelse til minedrift) som Landsstyret har meddelt. Udnyttelsestilladelserne er: 1. Olivinminen ved Maniitsoq der fortsætter driften uden ændringer. 2. Bly/zinkminen ved Uummannaq der er under opbygning. 3. Guldminen ved Nanortalik. Nalunaq Gold Mine A/S har meddelt at produktionen stopper (muligvis midlertidigt) fra primo Molybdænminen i Østgrønland der er i godkendelsesfasen. Forventes meddelt primo Flere andre efterforskningsprojekter er nået langt i efterforskningen, og rettighedshaverne er begyndt at indsamle information til et lønsomhedsstudium. Det betyder at der er mulighed for at de, i de kommende år, ansøger om en udnyttelsestilladelse. De fire mest modne projekter ligger i Syd- og Vestgrønland. Det er eudialytforekomsten Kringlerne ved Narsaq, rubinforekomsten Fiskenæsset ved Qeqertarsuatsiaat, jernforekomsten Isua ved Nuuk og diamantforekomsten Garnet Lake ved Kangerlussuaq. To projekter, der er påbegyndt arbejdet vedrørende 5

6 miljøundersøgelser, er Citronen Fjord i Nordøstgrønland og Skærgården i Østgrønland. De nævnte projekter er afmærket på nedenstående kort. Citronen Fjord Maarmorilik Malmbjerg Garnet Lake Skærgården Seqi Isua Fiskenæsset Nalunaq Kringlerne Da omkostningsniveauet i Grønland er højt, skal mineralforekomster i Grønland generelt være større eller af højere kvalitet end i de traditionelle minelande. Efterhånden som der opbygges en mineinfrastruktur i Grønland, forventes omkostningsniveauet at falde. Uanset det højere omkostningsniveau i Grønland, forventes interessen for mineralefterforskning og minedrift i Grønland fortsat at være høj, da det er blevet dyrere at finde nye forekomster i de traditionelle minelande. Det grønlandske samfund skal have mest muligt ud af efterforsknings- og mineaktiviteterne i landet. Dette hæfte er derfor udarbejdet med henblik på at orientere om den seneste udvikling i mineralbranchen og at opfordre dig, som grønlandsk virksomhedsleder, til at overveje om denne branche er interessant for din forretning. 6

7 Læsevejledning Kapitlerne 3-7 omhandler faserne fra en forekomst efterforskes, over produktionsfasen og videre til en mine går ind i afviklingsfasen. Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden. Har du kun begrænset kendskab til branchen, anbefales det at nærlæse kapitlerne 1 og 2 samt De giver et overblik over råstofsektoren og status på udvalgte tilladelser, samt branchen generelt og de faktorer der påvirker den. Endvidere gives nogle idéer til hvor og hvordan du kan starte. Har du nogen kommentarer til hæftet eller spørgsmål til branchen og de muligheder den kan give dig, er du velkommen til at rette henvendelse til Råstofdirektoratet. Vores kontaktoplysninger findes i kapitel 11. God læselyst! Med venlig hilsen Råstofdirektoratet 7

8 1. Indledning Alle miner i Grønland har været igennem en efterforskningsfase, hvor en række undersøgelser og analyser bliver foretaget, og en anlægsfase hvor infrastruktur og produktionsanlæg bliver opbygget. Produktionsfasen, hvor selve minen er i drift, kan løbe mellem 4-5 år som guldminen foreløbig har været i drift, og op til 100 år som olivinminen har potentiale til. Minedriften vil herefter blive afviklet, og anlæg og infrastruktur bliver fjernet. Der gennemføres miljømonitering i mindst to år efter afviklingen, der skal sikre, at miljøet ikke vil blive påvirket af den tidligere mine. I dette kapitel er et mineralprojekts forløb beskrevet overordnet. De enkelte fasers arbejdsopgaver og arbejdskraftbehov er nærmere beskrevet i kapitlerne 3-7. Den første fase vil som regel være efterforskningsfasen. I denne fase afgrænser efterforskningsselskabet en mineralforekomst. Inden en ansøgning om udnyttelsestilladelse til minedrift bliver afleveret til Råstofdirektoratet, vil der ofte være gennemført efterforskning i mere end 10 år. Eksempler Molybdænforekomsten på østkysten, Malmbjerg, blev opdaget tilbage i midten af 1950 erne, og flere efterforskningsselskaber har haft aktiviteter i området siden da. Råstofdirektoratet modtog en ansøgning om udnyttelse af molybdænforekomsten i Bly- og zinkforekomsten ved Maarmorilik blev opdaget før 2. verdenskrig. I 1973 blev minen, Den Sorte Engel, åbnet, og den lukkede igen i En ansøgning om genåbning af minen er behandlet, og det nye selskab bag genåbningen, BLACK ANGEL MINING A/S, er i anlægsfasen. Guldforekomsten ved Nalunaq blev opdaget i I 2003 blev anlægsfasen påbegyndt, og i 2004 begyndte brydningen. En ansøgning om en udnyttelsestilladelse udarbejdes i sidste del af efterforskningsfasen, hvis efterforskningsfasen har overbevist om tilstedeværelsen af en forekomst. Ansøgningen skal vedlægges et lønsomhedsstudium, der består af alle relevante planer, undersøgelser og analyser af projektet, herunder miljøstudier (baselinestudier flere år før minens start samt en omfattende VVM Vurdering af 8

9 Virkninger på Miljøet), rentabilitet og infrastruktur. På baggrund af disse oplysninger kan Landsstyret herefter vælge at meddele en udnyttelsestilladelse. Efterforskningsfasen er nærmere beskrevet i kapitel 4. Hvis udnyttelsestilladelsen meddeles, kan anlægsfasen påbegyndes hvor infrastruktur, produktionsanlæg osv. opbygges. Afhængig af bl.a. forekomstens art, beliggenhed, om det skal være et åbent brud eller en undergrundsmine samt den eksisterende infrastruktur vil anlægsfasen typisk vare 1-3 år. I denne fase vil der som regel være store investeringer. Eksempel Anlægsfasen for minen ved Malmbjerg er foreløbig budgetteret med investeringer på 5 mia. kr. over tre år. Dette mineprojekt vil blive det største i Grønland, hvis det gennemføres. Anlægsinvesteringerne for guldminen Nalunaq og olivinminen Minelco lå på et samlet niveau på mere end 500 mio. kr. Anlægsfasen er nærmere beskrevet i kapitel 5. Den efterfølgende produktionsfase vil variere fra mine til mine, og alene de nuværende mineprojekter i Grønland indebærer produktionsfaser i intervallet år. Antallet af år kan bl.a. afhænge af mineralforekomstens størrelse, rentabilitet samt pris og efterspørgsel på metallet. Denne fase vil som regel kræve meget arbejdskraft over en lang periode. Eksempel Produktionsomkostningerne for Den Sorte Engel i 1980 erne lå på mio. kr. om året i datidens priser og med datidens teknik. Reguleret med reguleringsprisindekset, der er den reelle prisudvikling uden afgifter, svarer det til ca. 350 mio. kr. i nutidspriser. Den sorte Engel havde ansatte i produktionsfasen. Produktionsfasen er nærmere beskrevet i kapitel 6. Når forekomsten ikke længere vurderes rentabel, afvikles minen. 9

10 Afviklingsfasen vil ofte tage op til 3 år og afhænge af hvor mange produktionsanlæg og hvor meget infrastruktur, der skal fjernes. Nedlukningsplanen, der angiver hvilke anlæg og hvilken infrastruktur, der skal fjernes, er en del af ansøgningsmaterialet og opdateres årligt samt ved ændringer forårsaget af nye anlæg eller lukning af eksisterende anlæg. Nedlukningsomkostningerne ligger i niveauet mio. kr. for de hidtil kendte mineprojekter i Grønland. Afviklingsfasen er nærmere beskrevet i kapitel 7. En forundersøgelsestilladelse giver et selskab ret til at lave mineralrelaterede aktiviteter i Grønland på et meget indledende stadium. Almindeligvis vil et mineralprojekt ikke gå igennem en forundersøgelsesfase, hvorfor fasen ikke fremgår af nedenstående illustration. Forundersøgelsesfasen er nærmere beskrevet i kapitel 3. Illustrationen herunder viser varigheden for de enkelte faser, som et mineralprojekt kan gennemgå. De angivne varigheder er baseret på Råstofdirektoratets erfaring, men kan være meget forskellige fra projekt til projekt. Efterforskning Anlæg Produktion Afvikling Mindst 10 år Ca. 1-3 år år Op til 3 år De fire faser, som et projekt kan gennemgå, kræver forskellige typer af arbejdskraft. 10

11 Eksempel på personalesammensætning i minebranchen Fordelingen af medarbejdertyper i en mine kan beskrives ved nedenstående diagram, der er hentet fra Råstofdirektoratets udgivelse Arbejdsbetingelser og jobmuligheder i råstofsektoren. Eksempel på sammensætning af personale i minebranchen 13% 25% 5% 4% 7% 33% Ledelse, handel og økonomi Personer med højere uddannelse ol. Kontor og administration Konstruktion og udvinding Installation, vedligeholdelse og reparation Arbejde i procesanlæg 13% Transport og materialeflytning Som det fremgår af diagrammet, er over 75% af personalet ansat med håndværks- og entreprenørmæssige opgaver. Det drejer sig både om opgaver i og uden for brydningsområdet. Opgaverne vedrører brydning, transport og afskibning af malm, vedligehold af maskiner osv. 11

12 2. Status på udvalgte tilladelser, 2008 I dette kapitel vil de mest modne mineralprojekter i Grønland blive beskrevet. Ud over de beskrevne projekter er der omkring 75 efterforskningsprojekter på forskellige stadier. Projekterne er ikke beskrevet her, men oplysninger omkring efterforskningstilladelserne kan findes på Råstofdirektoratets hjemmeside Oplysninger om de enkelte projekters efterspørgsel på arbejdsopgaver fås ved henvendelse til rettighedshaveren. Mineaktiviteter Der er i alt 4 meddelte/ansøgte udnyttelsestilladelser i Grønland. To af projekterne er i produktionsfasen, det er Minelco A/S og Nalunaq Gold Mine A/S. Et projekt er i anlægsfasen, det er BLACK ANGEL MINING A/S. Det sidste projekt, Malmbjerg ved Ittoqqortoormiit, vil blive Grønlands største mine hvis tilladelsen, som forventet, bliver meddelt, og minen kommer i produktion. Herunder er hver af de fire mineprojekter kort beskrevet. Minelco A/S Udnyttelsestilladelsen for olivinminen blev meddelt i foråret 2005, og brydningen begyndte i efteråret Forekomsten er stor nok til at der kan brydes olivin i år. Minen opererer som et åbent brud, og malmens lødighed er på 96%, hvilket er meget højt. Der er omkring 30 ansatte. Olivin bruges bl.a. til højovnsslagge, til sandblæsning og som slibemiddel. Andre anvendelser er støbesand samt formsand. Nuuk Minelco A/S 12

13 BLACK ANGEL MINING A/S Udnyttelsestilladelsen blev meddelt i 2008, og projektet er fortsat i anlægsfasen hvor produktionsanlæg og infrastrukturen er ved at blive genopbygget. Arbejdet holder pause over vinteren 2008/09 og forventes genoptaget i foråret I driftsfasen forventes minen at skabe ca. 100 arbejdspladser. Ud over at bryde pillerne i den gamle mine, Den Sorte Engel, har Råstofdirektoratet modtaget en ansøgning om brydning i Nunngaruttunnellen. Ved Indlandsisen, hvor isranden er smeltet tilbage, er en ny forekomst af samme type kommet til syne. Råstofdirektoratet forventer at modtage en ansøgning om udnyttelse af denne forekomst i de kommende år. Bly anvendes bl.a. til vvsinstallationer og kabler. Zink anvendes bl.a. til galvanisering af stål. Uummannaq Maarmorilik 13

14 Malmbjerg Molybdenum A/S International Molybdenum Ltd. ansøgte om en udnyttelsestilladelse til molybdænforekomsten, Malmbjerg, i Udnyttelsestilladelsen forventes at blive underskrevet af Landsstyret primo Anlægsfasen for projektet nord for Ittoqqortoormiit forventes at blive påbegyndt i 2010 under forudsætning af tilfredsstillende økonomiske konjunkturer. Denne fase er beregnet til at vare 3-4 år. Det forventes at der vil være ca. 600 ansatte i anlægsfasen. I produktionsfasen forventes beskæftigelsen at udgøre ca. 500 personer. Produktionen vil foregå i et åbent brud, molybdæn vil efterfølgende blive udvundet på et oparbejdningsanlæg på stedet. Koncentratet vil herefter blive transporteret via en 70 km lang vej sydpå til havnen og videre med skib til salg på verdensmarkedet. Molybdæn bruges i stållegeringer og som smøremiddel. Malmbjerg Ittoqqortoormiit 14

15 Nalunaq Gold Mine A/S Udnyttelsestilladelsen til guldminen blev meddelt i 2003 og produktionen begyndte i De fleste arbejdsopgaver har været udliciteret til underleverandører. Der er mellem 60 og 100 ansatte i minen. Nalunaq Gold Mine A/S har meddelt at de indstiller produktionen (muligvis midlertidigt) fra primo Guld anvendes bl.a. som legeringsbestanddel og til smykker. Nanortalik Nalunaq Gold Mine A/S Tilladelseskortene er hentet på Råstofdirektoratets hjemmeside En miniguide til selv at lave lignende udtræk findes i dette hæftes kapitel 11. Efterforskningsaktiviteter Mange efterforskningstilladelser bliver tilbageleveret efter nogle få år. Årsagen kan fx være, at forekomsten ikke vurderes at være rentabel, eller at tilladelsens rettighedshaver ikke kan rejse tilstrækkelig kapital til efterforskningen. Erfaringsmæssigt er det altså kun få procent af efterforskningstilladelserne, der resulterer i en ansøgning om en udnyttelsestilladelse. Det er derfor vigtigt for samfundet, at der hele tiden er et stort antal efterforskningstilladelser i gang. Der er ca. firs ansøgte/meddelte efterforskningstilladelser pr. 1. januar 2009, og de er placeret over hele Grønland. Kortet på side 2 viser status pr. 1. januar Kortet opdateres den 1. og den 16. i hver måned, og det nyeste kort findes på Råstofdirektoratets hjemmeside eller det direkte link: En anvisning til brug af kortet findes i kapitel 11 i dette hæfte. Flere efterforskningsprojekter er så modne, at der muligvis vil blive ansøgt om op til fire udnyttelsestilladelser i de kommende år. 15

16 Eudialytprojektet ved Kringlerne Selskabet bag efterforskningstilladelsen ved Kringlerne hedder Rimbal Pty. Ltd. Selskabet forventer at udvinde niobium, tantal, zirkonium og sjældne jordartsmetaller. Tilladelsen til efterforskning i området blev meddelt i Selskabet er ved at udarbejde et lønsomhedsstudium og har lavet miljøstudier. I en eventuel driftsfase forventes projektet at generere ca. 80 arbejdspladser. Eudialyt er et mineral, som blandt andet indeholder tantal, niobium og zirkonium. Niobium og tantal bruges til specialstållegeringer og elektronik. Zirkonium indgår som legeringsandel ved fremstilling af specialstål, og de sjældne jordartsmetaller bruges bl.a. til katalysatorer og indgår i materialer til elektronikindustrien. Narsaq Kringlerne 16

17 Jernprojektet ved Isua Selskabet bag efterforskningstilladelsen ved Isua hedder London Mining Ltd., og projektets efterforskning er rettet mod jernmalm i en forekomst, som har været kendt siden 1960 erne. London Mining Ltd. s tilladelse til efterforskning blev meddelt i Selskabet er ved at udarbejde et lønsomhedsstudium og er i gang med at lave miljøstudier. En ansøgning om udnyttelsestilladelse kan muligvis forventes ultimo I en eventuel driftsfase forventes projektet at generere arbejdspladser. Jern bruges bl.a. til stål og støbejern i mange forskellige legeringer. Nuuk Isua 17

18 Diamantprojektet ved Garnet Lake Rettighedshaverne til efterforskningstilladelsen ved Garnet Lake hedder Hudson Resources Inc., og selskabets efterforskning er rettet mod diamanter. Den nuværende tilladelse til efterforskning blev meddelt i Selskabet er meget aktivt i felten og er i gang med bl.a. miljøundersøgelser. I en eventuel driftsfase forventes projektet at generere arbejdspladser. Diamanter bruges bl.a. som smykker og i industrien til bore- og skæreudstyr. Garnet Lake Kangerlussuaq 18

19 Rubinprojektet ved Fiskenæsset Rettighedshaveren bag efterforskningstilladelsen ved Fiskenæsset er True North Gems Inc. Tilladelsen til efterforskning blev meddelt i Selskabet er meget aktivt i felten og er i gang med lønsomhedsstudiet. I en eventuel driftsfase forventes projektet at generere ca. 40 arbejdspladser. Rubiner anvendes som smykkesten. Fiskenæsset by Fiskenæsset rubinforekomst Projektet ved Skærgården i Østgrønland og projektet ved Citronen Fjord i Nordgrønland er lovende projekter, der kan komme ind på listen over modne projekter inden for nogle år, hvis de internationale markedsforhold udvikler sig gunstigt. Rettighedshaveren på efterforskningstilladelsen ved Skærgården er det australske selskab Platina Resources Ltd. Efterforskningen er rettet mod guld, palladium, platin og titan. Selskabet er ved at foretage de indledende undersøgelser til de miljøstudier, der er en del af lønsomhedsstudiet. Rettighedshaveren på efterforskningstilladelsen ved Citronen Fjord er det australske selskab Ironbark Gold Ltd. Efterforskningen er rettet mod bly og zink. Miljøundersøgelserne er påbegyndt. Tilladelseskortene er alle hentet på Råstofdirektoratets hjemmeside En miniguide til at lave kortudtræk findes i dette hæftes kapitel

20 3. Forundersøgelsesfasen En rettighedshaver, der er blevet meddelt en forundersøgelsestilladelse i Grønland, har tilladelse til at lave råstofrelaterede aktiviteter i begrænset omfang. Tilladelsen meddeles for 5 år og dækker enten Vestgrønland, Østgrønland eller Nordgrønland (se nedenstående kort). Tilladelsen meddeles uden eneret. Det betyder, at selskabet ikke har en fortrinsret, såfremt det finder en forekomst under forundersøgelsestilladelsen, samt at andre må foretage undersøgelser i området. For en nærmere beskrivelse af de aktiviteter og erhvervsmuligheder der er i forundersøgelsesfasen, henvises til kapitel 4 om efterforskningstilladelser. 20

21 4. Efterforskningsfasen En rettighedshaver, der er blevet meddelt en efterforskningstilladelse i Grønland, har tilladelse til at gennemføre efterforskningsaktiviteter rettet mod hårde mineraler. Fra myndighedernes side er der krav om aktivitet relateret til efterforskningstilladelsen. Tilladelsen meddeles for 5 år og kan, efter ansøgning, forlænges til en ny tilladelse for 5 eller 2 år. Formålet med selskabets arbejde i denne fase er at afdække størrelsen og lødigheden af den forekomst, som selskabets efterforskning er rettet imod. Det gøres med henblik på at undersøge om forekomsten vil være rentabel i forbindelse med etablering af en mine. Hvis selskabet, på baggrund af efterforskningsarbejdet, vurderer, at en ansøgning om udnyttelse er relevant, skal selskabet udarbejde et lønsomhedsstudium, der skal vedlægges ansøgningen. Et lønsomhedsstudium indeholder grundige miljøundersøgelser, hvor bl.a. dyrelivet i området beskrives og det naturlige indhold af forskellige mineraler i miljøet omkring forekomsten måles ( baselinestudier ). Målingerne skal bruges som grundlag for miljøovervågningen under og efter minedriften. Ligeledes udarbejdes en egentlig VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) med det formål at begrænse miljøpåvirkningen. Desuden skal selskabet fremlægge planer for anlægs-, produktions- og afviklingsfasen, bl.a.: 1. Organisationsstruktur og bemanding 2. Beredskabsplaner og brandværn 3. Opbygning af infrastruktur, herunder veje, bygninger og landingspladser 4. Brydnings- og knusningsmetode 5. Oplagsplads til udsprængt malm (der skal udskibes og deponeres) 6. Udskibning, kommunikation og forsyning 7. Miljømonitering og kontrolsystemer 8. Studier af projektets påvirkning på samfundet, både under og efter minens drift 9. Projektets økonomi, herunder cashflow og følsomhedsanalyser 10. Nedlukning af minen Listen er ikke udtømmende og varierer fra projekt til projekt. Lønsomhedsstudiet udarbejdes i slutningen af efterforskningsfasen. 21

22 4.1 Aktiviteter i efterforskningsfasen Fasen er præget af de første år med undersøgelser, som ofte er geologiske, geofysiske og geokemiske. Det kan involvere entreprenørarbejde i større eller mindre grad. Et selskab, med en tilladelse til at lave efterforskning i Grønland, har ret til følgende: Geologiske og geokemiske undersøgelser Prøvetagning vha. håndholdt udstyr Boringer med håndholdt udstyr Geofysiske undersøgelser uden brug af eksplosive materialer Desuden kan selskabet søge om tilladelse til at udføre en række andre aktiviteter. Det kunne for eksempel være nogle af følgende: Boringer med andet end håndholdt udstyr Sprængninger Anvendelse af undersøgelsesudstyr med radioaktive kilder Anvendelse af køretøjer, entreprenørmateriel etc. Terrænregulering som landingsbaner og midlertidige arbejdsveje Installering af faste anlæg, installationer, bygninger osv. Etablering af skakter, stoller, ramper m.m. Aktiviteter i forbindelse med lønsomhedsstudier Listen er ikke udtømmende og varierer fra projekt til projekt. 4.2 Erhvervsmuligheder i efterforskningsfasen I de første år af en efterforskningstilladelse vil der som regel være mindre aktivitet end i de efterfølgende år. Eksempler på aktiviteter i efterforskningsfasen Logistiske opgaver Håndværksmæssige Service m.m. Akademisk arbejde og Transport af mandskab, udstyr og geologiske prøver, herunder: opgaver Entreprenørarbejde Opførsel/nedtagning af lejre Catering Overnatning Varehandel administration Afrapportering, herunder: Udarbejdelse af Bådcharter Helikoptercharter Containerleje Borearbejde Sprængningsarbejde Gravearbejde Beredskab regnskaber, feltrapporter og geologiske rapporter 22

23 Eksempler på aktiviteter i efterforskningsfasen, fortsat Håndværksmæssige opgaver, fortsat Kørsel med større maskiner Assistenter Akademisk arbejde og administration, fortsat Udarbejdelse af lønsomhedsstudium, herunder: Miljøstudier, økonomiske studier, infrastrukturmæssig planlægning Laboratoriearbejde Rådgivning og konsulentydelser, advokat, revision etc. Citronen Fjord, Nordøstgrønland - lejr for efterforskningstilladelse 23

24 5. Anlægsfasen I anlægsfasen etableres infrastruktur som veje, indkvartering og landingsbaner samt produktionsfaciliteter som knuseanlæg og driftsbygninger. Anlægsfasen kan strække sig fra den sidste del af efterforskningstilladelsens levetid, såfremt de installationer der laves vedrører både efterforskningsfasen og produktionsfasen. Antallet af år og investeringerne der skal foretages, afhænger af projektets størrelse og tidligere aktiviteter i området. Eksempler Et stort projekt der skal opbygges fra bunden, er Malmbjergprojektet nord for Ittoqqortoormiit. Det ventes at anlægsinvesteringerne vil nærme sig 5 mia. kr., og at anlægsarbejdet vil strække sig over ca. 3 år, hvorefter projektet vil overgå til produktionsfasen. Et projekt hvor der i forvejen er etableret noget infrastruktur, indkvartering og havnefaciliteter, er Den Sorte Engel/Maarmorilik, nord for Uummannaq. Her har aktiviteterne været rettet mod genopbygning og renovering af eksisterende infrastruktur. Det forventede antal arbejdspladser kan give et fingerpeg om hvor stort et projekt forventes at blive, og dermed hvor meget arbejde der vil blive i anlægs-, produktionsog afviklingsfasen. To projekter i eller på vej ind i anlægsfasen Uummannaq: Bly/zinkforekomsten, Den Sorte Engel/Maarmorilik (ca. 100 arbejdspladser i drift) Ittoqqortoormiit: Molybdænforekomsten, Malmbjerg (ca. 500 arbejdspladser i drift, ca. 600 arbejdspladser i anlægsfasen) Fire projekter er meget fremskredne i arbejdet og Råstofdirektoratet forventer at modtage ansøgninger om udnyttelsestilladelse i de kommende år. Narsaq: Eudialytforekomsten, Kringlerne (ca. 80 arbejdspladser) Qeqertarsuatsiaat: Rubinforekomsten, Fiskenæsset (ca. 40 arbejdspladser) Nuuk: Jernforekomsten, Isua ( arbejdspladser) Kangerlussuaq: Diamantforekomsten, Garnet Lake ( arbejdspladser) Andre fremskredne projekter er palladium-guld-platin-titan-forekomsten ved Skærgården på Østkysten og zinkforekomsten ved Citronen Fjord i Nordøstgrønland. 24

25 Antal arbejdspladser i alt Råstofdirektoratet forventer at disse aktiviteter, inklusive olivinminen, Maarmorilik og Malmbjerg ville kunne generere omkring arbejdspladser i branchen i de kommende år. Dette tal inkluderer administration, logistik og serviceopgaver ud over de håndværksmæssige opgaver. 5.1 Aktiviteter i anlægsfasen Som udgangspunkt er der ingen eller ringe infrastruktur ved opstarten af et mineprojekt i Grønland. Alt, der skal til for at få et samfund som en mineby til at fungere, skal derfor opbygges fra bunden: Beboelsesbygninger og fællesområder (køkken, spisesal, tv-stue m.m.). Driftsbygninger og produktionsanlæg Veje Landingsbane/helikopterlandeplads Havn Kommunikationsforbindelser (Internet, telefon, TV, radio osv.) Drikkevandsforsyning Forsyning af el, som regel fra dieseldrevne generatorer Listen er ikke udtømmende og varierer fra projekt til projekt. Det anbefales derfor at tage kontakt til de enkelte rettighedshavere for at få en udførlig liste. 5.2 Erhvervsmuligheder i anlægsfasen Skemaet herunder er eksempler på faggrupper og brancher der anvendes i denne fase. Listen er ikke udtømmende og kan igen variere fra projekt til projekt. Eksempler på aktiviteter i anlægsfasen Logistiske opgaver Håndværksmæssige Service m.m. Akademisk arbejde og Transport af opgaver Catering administration mandskab og materiel, herunder: Bådcharter Helikoptercharter Containerleje Opsætning/opbygning af beboelse, telte og/eller bygninger. Entreprenørarbejde Opstilling af kommunikationsfaciliteter. Rengøring Beredskab i forbindelse med brand, ulykker og evakuering Afrapportering til myndighederne Udarbejdelse af regnskaber og rapporter 25

26 Eksempler på aktiviteter i anlægsfasen, fortsat Logistiske opgaver, forts. Skibsfragt Håndværksmæssige opgaver, forts. Vedligeholdelse af bygninger, elinstallationer, veje og maskinpark m.m. herunder: Service m.m. forts. Miljøoprydning Lagerarbejde Akademisk arbejde og administration, forts. Kontorarbejde, billetbestilling osv. Ingeniører Biologer Tømrerarbejde Lagerstyring Elektrikerarbejde Uddannelse Snedkerarbejde Mekanikerarbejde Maskinførere Konsulentarbejde omkring minedrift og planlægning Dumper-kørsel Gravearbejde Bore- og sprængningsarbejde Tabellen herunder viser fordelinger af de forskellige typer udgifter, der generelt vil forekomme ved anlægning af en mine. Procenterne er baseret på Råstofdirektoratets erfaringer og kan derfor kun ses som vejledende. Beskrivelse Type opgaver, se ovenstående skema Procentvis fordeling Opbygning af infrastruktur, herunder veje og landingsplads Håndværksmæssige opgaver 25 Indirekte omkostninger, herunder kontorhold, bogholderi, lagerstyring, catering, vaskeri etc. Logistiske opgaver, serviceopgaver, akademisk arbejde og administration 23 Anlægning af mine, herunder gravearbejde, bore- og sprængningsarbejde Håndværksmæssige opgaver 20 Procesanlæg, herunder mekanikerarbejde og elektrikerarbejde Håndværksmæssige opgaver 15 Beredskab Serviceopgaver 12 Terrænopfyldning, herunder bore- og sprængningsopgaver og dumperkørsel Håndværksmæssige opgaver 5 26

27 Ved en mine som Maarmorilik vil opbygning af infrastruktur formentlig være en mindre del af de samlede omkostninger, idet en del af infrastrukturen allerede er opbygget. En mine som Malmbjerg, hvor al infrastruktur skal opbygges fra starten, vil formentligt bruge en større procentandel på opbygning af infrastrukturen. Udskibningshavn ifm. olivinminen, Maniitsoq 27

28 6. Produktionsfasen Produktionsfasen er den fase hvor minen er i drift, og længden afhænger bl.a. af forekomstens størrelse, den anvendte teknologi og antallet af ansatte. Varigheden er forskellig fra projekt til projekt. De nuværende grønlandske råstofprojekter vil formodentligt have levetider på mellem 5 og 100 år. Eksempel Den Sorte Engel: Der var produktion af bly og zink i Den sorte Engel i 17 år ( ). Minelco A/S: Olivinminen ved Maniitsoq har brudt olivin siden Minen har olivin nok til produktion i 100 år, hvis den nuværende produktion opretholdes. Nalunaq Gold Mine A/S: Guldminen Nalunaq begyndte brydningen i 2004 og lukker (muligvis midlertidigt) ned for produktionen primo Der skelnes mellem to typer miner; åbne brud og undergrundsminer. I et åbent brud ligger forekomsten i overfladen, og det er muligt, langt hen ad vejen, at udvinde malmen ved hjælp af traditionelt entreprenørarbejde. I en undergrundsmine ligger forekomsten under overfladen. Det er derfor nødvendigt at bore og sprænge minegange, der følger den forekomst, som skal udvindes. Denne type minebrydning kræver særlig viden, som bl.a. kan erhverves på minekurser, der fx udbydes på Mine- og Entreprenørskolen i Sisimiut. Se kapitel 11 for yderligere information. Efter brydning skal malmen transporteres til et forarbejdningsanlæg, der kan ligge i eller uden for Grønland, hvor den del af malmen, der ikke skal bruges, sorteres fra. Det forarbejdede materiale skal herefter udskibes til videre forarbejdning. Malmen der sorteres fra, skal opbevares under sikkerheds- og miljømæssigt forsvarlige forhold. I lønsomhedsstudiet, der blev vedlagt ansøgningen om udnyttelsestilladelse og de efterfølgende tilladelser, er det beskrevet, hvordan disse processer skal foregå, således at alle processer udføres miljø-, sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 28

Råstofredegørelsen 2013

Råstofredegørelsen 2013 Råstofredegørelsen 2013 Udgiver Naalakkersuisut Copyright Naalakkersuisut Produktion ProGrafisk ApS Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning........................................................ 4 2.0 Organisationsændring

Læs mere

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland Mineralstrategi 2009 Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland M i n e r a l s t r at e g i 2 0 0 9 7 Mineralstrategi 2009 (Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen

Læs mere

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FREMME AF KOMMERCIELT ERHVERVSSAMARBEJDE MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Sammenfatning... 3 2. Grønlands økonomiske og erhvervsmæssige forhold... 8 2.1

Læs mere

Minedrift i lille skala kom godt i gang

Minedrift i lille skala kom godt i gang Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Minedrift i lille skala kom godt i gang (småskala small scale) Kvarsit med Grønlandit Licenskort over Grønland. De blå og røde markeringer

Læs mere

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 8. februar 2014 FM 2014/133 Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 Naalakkersuisut Februar 2014 FM 2014/133 IASN-2013-093824 Indhold 1 Forord... 7 2 Sammenfatning... 8 2.1 Olie/gas... 8 2.2 Mineraler...

Læs mere

Hvidbog Høringssvar fra Høringsportal. For. True North Gems Aappaluttoq Rubin og Pink Safir Projekt

Hvidbog Høringssvar fra Høringsportal. For. True North Gems Aappaluttoq Rubin og Pink Safir Projekt Hvidbog Høringssvar fra Høringsportal For True North Gems Aappaluttoq Rubin og Pink Safir Projekt Udarbejdet af True North Gems Version 02. Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse I. Høringssvar relateret til

Læs mere

Minedrift og miljø i Grønland

Minedrift og miljø i Grønland 38/2001 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Minedrift og miljø i Grønland Danmarks Miljøundersøgelser 2001 Minedrift og miljø i Grønland Poul Johansen Gert Asmund Christian M. Glahder Peter

Læs mere

Råstoffer og bæredygtig

Råstoffer og bæredygtig Råstoffer og bæredygtig økonomisk vækst Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) 11. oktober 2012 0 Forfatter(e): Christian Jervelund Niels Christian Fredslund Rikke Riber Rasmussen Daniel Mekonnen Stine Larsen

Læs mere

TANBREEZ Mining Greenland A/S

TANBREEZ Mining Greenland A/S TANBREEZ Mining Greenland A/S Terms of Reference (ToR) for SIA Juni 2010 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE PAGE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Anvendte begreber 3 1.2 Formål med SIA 4 2 LOVGIVNING

Læs mere

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer indhold forord...4 rapportens opbygning...5 indledning...6 en samfundsgavnlig udnyttelse af grønlands råstoffer...8

Læs mere

Redegørelse om samfundsmæssige perspektiver for udvikling af et grønlandsk smykkestenserhverv

Redegørelse om samfundsmæssige perspektiver for udvikling af et grønlandsk smykkestenserhverv Redegørelse om samfundsmæssige perspektiver for udvikling af et grønlandsk smykkestenserhverv Råstofdepartementet og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Indhold 1 Sammenfatning og konklusion...

Læs mere

Udkast til Vurdering af den sociale bæredygtighed i forbindelse med Aappaluttoq Rubin-projektet, True North Gems Inc.

Udkast til Vurdering af den sociale bæredygtighed i forbindelse med Aappaluttoq Rubin-projektet, True North Gems Inc. Udkast til Vurdering af den sociale bæredygtighed i forbindelse med Aappaluttoq Rubin-projektet, (I overensstemmelse med RD-retningslinjerne for vurdering af den sociale bæredygtighed af november 2009)

Læs mere

ØKONOMISKE MIDLER TIL BYGGERI I NUUK

ØKONOMISKE MIDLER TIL BYGGERI I NUUK ØKONOMISKE MIDLER TIL BYGGERI I NUUK 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD SPECIALE TITEL: Økonomiske Midler Til Byggerier I Nuuk VEJLEDER: Vibeke Kragh FORFATTER: Andreas Kold Larsen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV Søfartsstyrelsen December 2014 Forord... 3 1 2 3 Sammenfatning... 4 Metode og afgrænsning... 9 Generelle udviklingstendenser i Arktis...

Læs mere

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitetsstyregruppen Nuuk 2010 Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapporten i overskrifter 2-3. Det grønlandske samfund og økonomien 5-13. Kort om GrønlandsBANKEN...15-16

Indholdsfortegnelse. Årsrapporten i overskrifter 2-3. Det grønlandske samfund og økonomien 5-13. Kort om GrønlandsBANKEN...15-16 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Årsrapporten i overskrifter 2-3 Det grønlandske samfund og økonomien 5-13 Kort om GrønlandsBANKEN.........................15-16 Hoved- og nøgletal i sammendrag 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Mobilitet i Grønland. Den komparative analyse Sammenfattende analyse

Mobilitet i Grønland. Den komparative analyse Sammenfattende analyse Mobilitet i Grønland Den komparative analyse Sammenfattende analyse Mobilitet i Grønland Den komparative analyse Sammenfattende analyse NORDREGIO 2009 Nordic Council of Ministers Research Programme Report

Læs mere

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling April, 2008 Evalueringsrapport vedrørende Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling Hans Jørgen Knudsen, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner

Læs mere

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning Greenland Development A/S Januar 2010 Rådgivende ingeniører og planlæggere HOVEDKONTOR Postboks 769 3900 Nuuk Telefon +299 32 31 11 E-mail niras@greennet.gl Web www.niras.gl KONTOR I ALLERØD Sortemosevej

Læs mere

2010 ÅRSRAPPORT indholdsfortegnelse:

2010 ÅRSRAPPORT indholdsfortegnelse: 2010 ÅRSRAPPORT indholdsfortegnelse: Fremadrettede udsagn... 2 Selskabsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Idegrundlag og målsætning...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet

Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet Greenland Minerals and Energy A/S: Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet Denne samling spørgsmål og svar er et praktisk værktøj til at hjælpe interesserede med at finde information om sjældne

Læs mere

Årsrapport 2012. Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk. Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland

Årsrapport 2012. Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk. Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland Årsrapport 2012 Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland Koncernens hoved- og nøgletal (mio. kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Omsætning 1.152,1

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 01/2015 ÅRSRAPPORT 2014. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN ÅRSRAPPORT 2014 1/72

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 01/2015 ÅRSRAPPORT 2014. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN ÅRSRAPPORT 2014 1/72 Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 01/2015 ÅRSRAPPORT 2014 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN ÅRSRAPPORT 2014 1/72 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapporten i overskrifter... 3-4 Det grønlandske samfund og økonomien...

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

HVAD ER RADIOAKTIVE STOFFER? URAN SOM ENERGIKILDE. Oplysning om uranudvinding Hvad er uran og hvad bruges det til?

HVAD ER RADIOAKTIVE STOFFER? URAN SOM ENERGIKILDE. Oplysning om uranudvinding Hvad er uran og hvad bruges det til? + Oplysning om uranudvinding Hvad er uran og hvad bruges det til? Miljø og sundhed URAN SOM ENERGIKILDE HVAD ER RADIOAKTIVE STOFFER? URANFOREKOMSTER I GRØNLAND Kvanefjeld Puissattaq Illorsuit Sarfartoq

Læs mere

Grønlands Økonomi 2014

Grønlands Økonomi 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Grønlands Økonomi 2014 Konjunkturudsigter Aktuel økonomisk politik Boliger Økonomisk Råd blev nedsat af Naalakkersuisut i 2009 og dette er rådets 5.

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7.

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7. ÅRSRAPPORT 2014 Delta-1 T4 T8 Alpha-1 GRO#3 Gamma-1 Hellefisk-1 Ikermiut-1 Kangâmiut-1 Nukik-2 Nukik-1 AT7 LF7 AT2 Qulleq-1 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelsens forord 4 Ledelsesberetning 5 NUNAOIL

Læs mere