Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Mineraler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Mineraler"

Transkript

1 Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Erhvervsmuligheder i råstofsektoren Mineraler Informationshæfte Marts 2009

2 Status pr. 1. januar Hæftet er udarbejdet af Råstofdirektoratet i samarbejde med Grønlands Turist- og Erhvervsråd Materialet kan frit kopieres til ikke-kommercielle formål

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Status på udvalgte tilladelser, Forundersøgelsesfasen Efterforskningsfasen Aktiviteter i efterforskningsfasen Erhvervsmuligheder i efterforskningsfasen Anlægsfasen Aktiviteter i anlægsfasen Erhvervsmuligheder i anlægsfasen Produktionsfasen Aktiviteter i produktionsfasen Erhvervsmuligheder i produktionsfasen Afviklingsfasen Aktiviteter i afviklingsfasen Erhvervsmuligheder i afviklingsfasen At arbejde i branchen for hårde mineraler Samarbejde er nøglen til markedet Før du går i gang Lokale faktorer Nationale faktorer Globale faktorer Afslutning Hvis du vil vide mere Forsiden viser dumperkørsel ved olivinminen, Maniitsoq 3

4 Kære virksomhedsleder Grønland har, i de senere år, mærket en stærkt stigende interesse fra mineralindustrien. Interessen kan dels tilskrives Råstofdirektoratets omfattende markedsføringstiltag over for branchen, dels en gunstig udvikling i mineralpriserne. Den finansielle krise har dog ramt globalt i 2008 og vil sandsynligvis også smitte af på flere råstofaktiviteter i Grønland. Som under den seneste lavkonjunktur i starten af årtusindet, må en afdæmpet udvikling forventes i de kommende år. Herunder er en graf over antallet af efterforskningstilladelser i årene Som det fremgår, er antallet af efterforskningstilladelser inden for hårde mineraler mere end fordoblet inden for de seneste par år. Det betyder, at antallet af efterforskningstilladelser er på det højeste niveau nogensinde. Antal efterforskningstilladelser

5 Efterforskning og udvinding af mineralske råstoffer er præget af et stort behov for risikovillig kapital, da branchen er præget af stor usikkerhed for, om et projekt vil munde ud i en mine, der kan give overskud. I 2005 godkendte Råstofdirektoratet efterforskningsudgifter for 190 mio. kr. I 2006 var samme tal 135 mio. kr. og i 2007 var dette beløb knap 500 mio. kr. Figuren herunder illustrerer de godkendte udgifter. Efterforskningsudgifter Mio. DKK Anm.: 2007 er foreløbige tal Den store aktivitet på tilladelser i efterforskningsfasen har dannet grundlag for de udnyttelsestilladelser (tilladelse til minedrift) som Landsstyret har meddelt. Udnyttelsestilladelserne er: 1. Olivinminen ved Maniitsoq der fortsætter driften uden ændringer. 2. Bly/zinkminen ved Uummannaq der er under opbygning. 3. Guldminen ved Nanortalik. Nalunaq Gold Mine A/S har meddelt at produktionen stopper (muligvis midlertidigt) fra primo Molybdænminen i Østgrønland der er i godkendelsesfasen. Forventes meddelt primo Flere andre efterforskningsprojekter er nået langt i efterforskningen, og rettighedshaverne er begyndt at indsamle information til et lønsomhedsstudium. Det betyder at der er mulighed for at de, i de kommende år, ansøger om en udnyttelsestilladelse. De fire mest modne projekter ligger i Syd- og Vestgrønland. Det er eudialytforekomsten Kringlerne ved Narsaq, rubinforekomsten Fiskenæsset ved Qeqertarsuatsiaat, jernforekomsten Isua ved Nuuk og diamantforekomsten Garnet Lake ved Kangerlussuaq. To projekter, der er påbegyndt arbejdet vedrørende 5

6 miljøundersøgelser, er Citronen Fjord i Nordøstgrønland og Skærgården i Østgrønland. De nævnte projekter er afmærket på nedenstående kort. Citronen Fjord Maarmorilik Malmbjerg Garnet Lake Skærgården Seqi Isua Fiskenæsset Nalunaq Kringlerne Da omkostningsniveauet i Grønland er højt, skal mineralforekomster i Grønland generelt være større eller af højere kvalitet end i de traditionelle minelande. Efterhånden som der opbygges en mineinfrastruktur i Grønland, forventes omkostningsniveauet at falde. Uanset det højere omkostningsniveau i Grønland, forventes interessen for mineralefterforskning og minedrift i Grønland fortsat at være høj, da det er blevet dyrere at finde nye forekomster i de traditionelle minelande. Det grønlandske samfund skal have mest muligt ud af efterforsknings- og mineaktiviteterne i landet. Dette hæfte er derfor udarbejdet med henblik på at orientere om den seneste udvikling i mineralbranchen og at opfordre dig, som grønlandsk virksomhedsleder, til at overveje om denne branche er interessant for din forretning. 6

7 Læsevejledning Kapitlerne 3-7 omhandler faserne fra en forekomst efterforskes, over produktionsfasen og videre til en mine går ind i afviklingsfasen. Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden. Har du kun begrænset kendskab til branchen, anbefales det at nærlæse kapitlerne 1 og 2 samt De giver et overblik over råstofsektoren og status på udvalgte tilladelser, samt branchen generelt og de faktorer der påvirker den. Endvidere gives nogle idéer til hvor og hvordan du kan starte. Har du nogen kommentarer til hæftet eller spørgsmål til branchen og de muligheder den kan give dig, er du velkommen til at rette henvendelse til Råstofdirektoratet. Vores kontaktoplysninger findes i kapitel 11. God læselyst! Med venlig hilsen Råstofdirektoratet 7

8 1. Indledning Alle miner i Grønland har været igennem en efterforskningsfase, hvor en række undersøgelser og analyser bliver foretaget, og en anlægsfase hvor infrastruktur og produktionsanlæg bliver opbygget. Produktionsfasen, hvor selve minen er i drift, kan løbe mellem 4-5 år som guldminen foreløbig har været i drift, og op til 100 år som olivinminen har potentiale til. Minedriften vil herefter blive afviklet, og anlæg og infrastruktur bliver fjernet. Der gennemføres miljømonitering i mindst to år efter afviklingen, der skal sikre, at miljøet ikke vil blive påvirket af den tidligere mine. I dette kapitel er et mineralprojekts forløb beskrevet overordnet. De enkelte fasers arbejdsopgaver og arbejdskraftbehov er nærmere beskrevet i kapitlerne 3-7. Den første fase vil som regel være efterforskningsfasen. I denne fase afgrænser efterforskningsselskabet en mineralforekomst. Inden en ansøgning om udnyttelsestilladelse til minedrift bliver afleveret til Råstofdirektoratet, vil der ofte være gennemført efterforskning i mere end 10 år. Eksempler Molybdænforekomsten på østkysten, Malmbjerg, blev opdaget tilbage i midten af 1950 erne, og flere efterforskningsselskaber har haft aktiviteter i området siden da. Råstofdirektoratet modtog en ansøgning om udnyttelse af molybdænforekomsten i Bly- og zinkforekomsten ved Maarmorilik blev opdaget før 2. verdenskrig. I 1973 blev minen, Den Sorte Engel, åbnet, og den lukkede igen i En ansøgning om genåbning af minen er behandlet, og det nye selskab bag genåbningen, BLACK ANGEL MINING A/S, er i anlægsfasen. Guldforekomsten ved Nalunaq blev opdaget i I 2003 blev anlægsfasen påbegyndt, og i 2004 begyndte brydningen. En ansøgning om en udnyttelsestilladelse udarbejdes i sidste del af efterforskningsfasen, hvis efterforskningsfasen har overbevist om tilstedeværelsen af en forekomst. Ansøgningen skal vedlægges et lønsomhedsstudium, der består af alle relevante planer, undersøgelser og analyser af projektet, herunder miljøstudier (baselinestudier flere år før minens start samt en omfattende VVM Vurdering af 8

9 Virkninger på Miljøet), rentabilitet og infrastruktur. På baggrund af disse oplysninger kan Landsstyret herefter vælge at meddele en udnyttelsestilladelse. Efterforskningsfasen er nærmere beskrevet i kapitel 4. Hvis udnyttelsestilladelsen meddeles, kan anlægsfasen påbegyndes hvor infrastruktur, produktionsanlæg osv. opbygges. Afhængig af bl.a. forekomstens art, beliggenhed, om det skal være et åbent brud eller en undergrundsmine samt den eksisterende infrastruktur vil anlægsfasen typisk vare 1-3 år. I denne fase vil der som regel være store investeringer. Eksempel Anlægsfasen for minen ved Malmbjerg er foreløbig budgetteret med investeringer på 5 mia. kr. over tre år. Dette mineprojekt vil blive det største i Grønland, hvis det gennemføres. Anlægsinvesteringerne for guldminen Nalunaq og olivinminen Minelco lå på et samlet niveau på mere end 500 mio. kr. Anlægsfasen er nærmere beskrevet i kapitel 5. Den efterfølgende produktionsfase vil variere fra mine til mine, og alene de nuværende mineprojekter i Grønland indebærer produktionsfaser i intervallet år. Antallet af år kan bl.a. afhænge af mineralforekomstens størrelse, rentabilitet samt pris og efterspørgsel på metallet. Denne fase vil som regel kræve meget arbejdskraft over en lang periode. Eksempel Produktionsomkostningerne for Den Sorte Engel i 1980 erne lå på mio. kr. om året i datidens priser og med datidens teknik. Reguleret med reguleringsprisindekset, der er den reelle prisudvikling uden afgifter, svarer det til ca. 350 mio. kr. i nutidspriser. Den sorte Engel havde ansatte i produktionsfasen. Produktionsfasen er nærmere beskrevet i kapitel 6. Når forekomsten ikke længere vurderes rentabel, afvikles minen. 9

10 Afviklingsfasen vil ofte tage op til 3 år og afhænge af hvor mange produktionsanlæg og hvor meget infrastruktur, der skal fjernes. Nedlukningsplanen, der angiver hvilke anlæg og hvilken infrastruktur, der skal fjernes, er en del af ansøgningsmaterialet og opdateres årligt samt ved ændringer forårsaget af nye anlæg eller lukning af eksisterende anlæg. Nedlukningsomkostningerne ligger i niveauet mio. kr. for de hidtil kendte mineprojekter i Grønland. Afviklingsfasen er nærmere beskrevet i kapitel 7. En forundersøgelsestilladelse giver et selskab ret til at lave mineralrelaterede aktiviteter i Grønland på et meget indledende stadium. Almindeligvis vil et mineralprojekt ikke gå igennem en forundersøgelsesfase, hvorfor fasen ikke fremgår af nedenstående illustration. Forundersøgelsesfasen er nærmere beskrevet i kapitel 3. Illustrationen herunder viser varigheden for de enkelte faser, som et mineralprojekt kan gennemgå. De angivne varigheder er baseret på Råstofdirektoratets erfaring, men kan være meget forskellige fra projekt til projekt. Efterforskning Anlæg Produktion Afvikling Mindst 10 år Ca. 1-3 år år Op til 3 år De fire faser, som et projekt kan gennemgå, kræver forskellige typer af arbejdskraft. 10

11 Eksempel på personalesammensætning i minebranchen Fordelingen af medarbejdertyper i en mine kan beskrives ved nedenstående diagram, der er hentet fra Råstofdirektoratets udgivelse Arbejdsbetingelser og jobmuligheder i råstofsektoren. Eksempel på sammensætning af personale i minebranchen 13% 25% 5% 4% 7% 33% Ledelse, handel og økonomi Personer med højere uddannelse ol. Kontor og administration Konstruktion og udvinding Installation, vedligeholdelse og reparation Arbejde i procesanlæg 13% Transport og materialeflytning Som det fremgår af diagrammet, er over 75% af personalet ansat med håndværks- og entreprenørmæssige opgaver. Det drejer sig både om opgaver i og uden for brydningsområdet. Opgaverne vedrører brydning, transport og afskibning af malm, vedligehold af maskiner osv. 11

12 2. Status på udvalgte tilladelser, 2008 I dette kapitel vil de mest modne mineralprojekter i Grønland blive beskrevet. Ud over de beskrevne projekter er der omkring 75 efterforskningsprojekter på forskellige stadier. Projekterne er ikke beskrevet her, men oplysninger omkring efterforskningstilladelserne kan findes på Råstofdirektoratets hjemmeside Oplysninger om de enkelte projekters efterspørgsel på arbejdsopgaver fås ved henvendelse til rettighedshaveren. Mineaktiviteter Der er i alt 4 meddelte/ansøgte udnyttelsestilladelser i Grønland. To af projekterne er i produktionsfasen, det er Minelco A/S og Nalunaq Gold Mine A/S. Et projekt er i anlægsfasen, det er BLACK ANGEL MINING A/S. Det sidste projekt, Malmbjerg ved Ittoqqortoormiit, vil blive Grønlands største mine hvis tilladelsen, som forventet, bliver meddelt, og minen kommer i produktion. Herunder er hver af de fire mineprojekter kort beskrevet. Minelco A/S Udnyttelsestilladelsen for olivinminen blev meddelt i foråret 2005, og brydningen begyndte i efteråret Forekomsten er stor nok til at der kan brydes olivin i år. Minen opererer som et åbent brud, og malmens lødighed er på 96%, hvilket er meget højt. Der er omkring 30 ansatte. Olivin bruges bl.a. til højovnsslagge, til sandblæsning og som slibemiddel. Andre anvendelser er støbesand samt formsand. Nuuk Minelco A/S 12

13 BLACK ANGEL MINING A/S Udnyttelsestilladelsen blev meddelt i 2008, og projektet er fortsat i anlægsfasen hvor produktionsanlæg og infrastrukturen er ved at blive genopbygget. Arbejdet holder pause over vinteren 2008/09 og forventes genoptaget i foråret I driftsfasen forventes minen at skabe ca. 100 arbejdspladser. Ud over at bryde pillerne i den gamle mine, Den Sorte Engel, har Råstofdirektoratet modtaget en ansøgning om brydning i Nunngaruttunnellen. Ved Indlandsisen, hvor isranden er smeltet tilbage, er en ny forekomst af samme type kommet til syne. Råstofdirektoratet forventer at modtage en ansøgning om udnyttelse af denne forekomst i de kommende år. Bly anvendes bl.a. til vvsinstallationer og kabler. Zink anvendes bl.a. til galvanisering af stål. Uummannaq Maarmorilik 13

14 Malmbjerg Molybdenum A/S International Molybdenum Ltd. ansøgte om en udnyttelsestilladelse til molybdænforekomsten, Malmbjerg, i Udnyttelsestilladelsen forventes at blive underskrevet af Landsstyret primo Anlægsfasen for projektet nord for Ittoqqortoormiit forventes at blive påbegyndt i 2010 under forudsætning af tilfredsstillende økonomiske konjunkturer. Denne fase er beregnet til at vare 3-4 år. Det forventes at der vil være ca. 600 ansatte i anlægsfasen. I produktionsfasen forventes beskæftigelsen at udgøre ca. 500 personer. Produktionen vil foregå i et åbent brud, molybdæn vil efterfølgende blive udvundet på et oparbejdningsanlæg på stedet. Koncentratet vil herefter blive transporteret via en 70 km lang vej sydpå til havnen og videre med skib til salg på verdensmarkedet. Molybdæn bruges i stållegeringer og som smøremiddel. Malmbjerg Ittoqqortoormiit 14

15 Nalunaq Gold Mine A/S Udnyttelsestilladelsen til guldminen blev meddelt i 2003 og produktionen begyndte i De fleste arbejdsopgaver har været udliciteret til underleverandører. Der er mellem 60 og 100 ansatte i minen. Nalunaq Gold Mine A/S har meddelt at de indstiller produktionen (muligvis midlertidigt) fra primo Guld anvendes bl.a. som legeringsbestanddel og til smykker. Nanortalik Nalunaq Gold Mine A/S Tilladelseskortene er hentet på Råstofdirektoratets hjemmeside En miniguide til selv at lave lignende udtræk findes i dette hæftes kapitel 11. Efterforskningsaktiviteter Mange efterforskningstilladelser bliver tilbageleveret efter nogle få år. Årsagen kan fx være, at forekomsten ikke vurderes at være rentabel, eller at tilladelsens rettighedshaver ikke kan rejse tilstrækkelig kapital til efterforskningen. Erfaringsmæssigt er det altså kun få procent af efterforskningstilladelserne, der resulterer i en ansøgning om en udnyttelsestilladelse. Det er derfor vigtigt for samfundet, at der hele tiden er et stort antal efterforskningstilladelser i gang. Der er ca. firs ansøgte/meddelte efterforskningstilladelser pr. 1. januar 2009, og de er placeret over hele Grønland. Kortet på side 2 viser status pr. 1. januar Kortet opdateres den 1. og den 16. i hver måned, og det nyeste kort findes på Råstofdirektoratets hjemmeside eller det direkte link: En anvisning til brug af kortet findes i kapitel 11 i dette hæfte. Flere efterforskningsprojekter er så modne, at der muligvis vil blive ansøgt om op til fire udnyttelsestilladelser i de kommende år. 15

16 Eudialytprojektet ved Kringlerne Selskabet bag efterforskningstilladelsen ved Kringlerne hedder Rimbal Pty. Ltd. Selskabet forventer at udvinde niobium, tantal, zirkonium og sjældne jordartsmetaller. Tilladelsen til efterforskning i området blev meddelt i Selskabet er ved at udarbejde et lønsomhedsstudium og har lavet miljøstudier. I en eventuel driftsfase forventes projektet at generere ca. 80 arbejdspladser. Eudialyt er et mineral, som blandt andet indeholder tantal, niobium og zirkonium. Niobium og tantal bruges til specialstållegeringer og elektronik. Zirkonium indgår som legeringsandel ved fremstilling af specialstål, og de sjældne jordartsmetaller bruges bl.a. til katalysatorer og indgår i materialer til elektronikindustrien. Narsaq Kringlerne 16

17 Jernprojektet ved Isua Selskabet bag efterforskningstilladelsen ved Isua hedder London Mining Ltd., og projektets efterforskning er rettet mod jernmalm i en forekomst, som har været kendt siden 1960 erne. London Mining Ltd. s tilladelse til efterforskning blev meddelt i Selskabet er ved at udarbejde et lønsomhedsstudium og er i gang med at lave miljøstudier. En ansøgning om udnyttelsestilladelse kan muligvis forventes ultimo I en eventuel driftsfase forventes projektet at generere arbejdspladser. Jern bruges bl.a. til stål og støbejern i mange forskellige legeringer. Nuuk Isua 17

18 Diamantprojektet ved Garnet Lake Rettighedshaverne til efterforskningstilladelsen ved Garnet Lake hedder Hudson Resources Inc., og selskabets efterforskning er rettet mod diamanter. Den nuværende tilladelse til efterforskning blev meddelt i Selskabet er meget aktivt i felten og er i gang med bl.a. miljøundersøgelser. I en eventuel driftsfase forventes projektet at generere arbejdspladser. Diamanter bruges bl.a. som smykker og i industrien til bore- og skæreudstyr. Garnet Lake Kangerlussuaq 18

19 Rubinprojektet ved Fiskenæsset Rettighedshaveren bag efterforskningstilladelsen ved Fiskenæsset er True North Gems Inc. Tilladelsen til efterforskning blev meddelt i Selskabet er meget aktivt i felten og er i gang med lønsomhedsstudiet. I en eventuel driftsfase forventes projektet at generere ca. 40 arbejdspladser. Rubiner anvendes som smykkesten. Fiskenæsset by Fiskenæsset rubinforekomst Projektet ved Skærgården i Østgrønland og projektet ved Citronen Fjord i Nordgrønland er lovende projekter, der kan komme ind på listen over modne projekter inden for nogle år, hvis de internationale markedsforhold udvikler sig gunstigt. Rettighedshaveren på efterforskningstilladelsen ved Skærgården er det australske selskab Platina Resources Ltd. Efterforskningen er rettet mod guld, palladium, platin og titan. Selskabet er ved at foretage de indledende undersøgelser til de miljøstudier, der er en del af lønsomhedsstudiet. Rettighedshaveren på efterforskningstilladelsen ved Citronen Fjord er det australske selskab Ironbark Gold Ltd. Efterforskningen er rettet mod bly og zink. Miljøundersøgelserne er påbegyndt. Tilladelseskortene er alle hentet på Råstofdirektoratets hjemmeside En miniguide til at lave kortudtræk findes i dette hæftes kapitel

20 3. Forundersøgelsesfasen En rettighedshaver, der er blevet meddelt en forundersøgelsestilladelse i Grønland, har tilladelse til at lave råstofrelaterede aktiviteter i begrænset omfang. Tilladelsen meddeles for 5 år og dækker enten Vestgrønland, Østgrønland eller Nordgrønland (se nedenstående kort). Tilladelsen meddeles uden eneret. Det betyder, at selskabet ikke har en fortrinsret, såfremt det finder en forekomst under forundersøgelsestilladelsen, samt at andre må foretage undersøgelser i området. For en nærmere beskrivelse af de aktiviteter og erhvervsmuligheder der er i forundersøgelsesfasen, henvises til kapitel 4 om efterforskningstilladelser. 20

21 4. Efterforskningsfasen En rettighedshaver, der er blevet meddelt en efterforskningstilladelse i Grønland, har tilladelse til at gennemføre efterforskningsaktiviteter rettet mod hårde mineraler. Fra myndighedernes side er der krav om aktivitet relateret til efterforskningstilladelsen. Tilladelsen meddeles for 5 år og kan, efter ansøgning, forlænges til en ny tilladelse for 5 eller 2 år. Formålet med selskabets arbejde i denne fase er at afdække størrelsen og lødigheden af den forekomst, som selskabets efterforskning er rettet imod. Det gøres med henblik på at undersøge om forekomsten vil være rentabel i forbindelse med etablering af en mine. Hvis selskabet, på baggrund af efterforskningsarbejdet, vurderer, at en ansøgning om udnyttelse er relevant, skal selskabet udarbejde et lønsomhedsstudium, der skal vedlægges ansøgningen. Et lønsomhedsstudium indeholder grundige miljøundersøgelser, hvor bl.a. dyrelivet i området beskrives og det naturlige indhold af forskellige mineraler i miljøet omkring forekomsten måles ( baselinestudier ). Målingerne skal bruges som grundlag for miljøovervågningen under og efter minedriften. Ligeledes udarbejdes en egentlig VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) med det formål at begrænse miljøpåvirkningen. Desuden skal selskabet fremlægge planer for anlægs-, produktions- og afviklingsfasen, bl.a.: 1. Organisationsstruktur og bemanding 2. Beredskabsplaner og brandværn 3. Opbygning af infrastruktur, herunder veje, bygninger og landingspladser 4. Brydnings- og knusningsmetode 5. Oplagsplads til udsprængt malm (der skal udskibes og deponeres) 6. Udskibning, kommunikation og forsyning 7. Miljømonitering og kontrolsystemer 8. Studier af projektets påvirkning på samfundet, både under og efter minens drift 9. Projektets økonomi, herunder cashflow og følsomhedsanalyser 10. Nedlukning af minen Listen er ikke udtømmende og varierer fra projekt til projekt. Lønsomhedsstudiet udarbejdes i slutningen af efterforskningsfasen. 21

22 4.1 Aktiviteter i efterforskningsfasen Fasen er præget af de første år med undersøgelser, som ofte er geologiske, geofysiske og geokemiske. Det kan involvere entreprenørarbejde i større eller mindre grad. Et selskab, med en tilladelse til at lave efterforskning i Grønland, har ret til følgende: Geologiske og geokemiske undersøgelser Prøvetagning vha. håndholdt udstyr Boringer med håndholdt udstyr Geofysiske undersøgelser uden brug af eksplosive materialer Desuden kan selskabet søge om tilladelse til at udføre en række andre aktiviteter. Det kunne for eksempel være nogle af følgende: Boringer med andet end håndholdt udstyr Sprængninger Anvendelse af undersøgelsesudstyr med radioaktive kilder Anvendelse af køretøjer, entreprenørmateriel etc. Terrænregulering som landingsbaner og midlertidige arbejdsveje Installering af faste anlæg, installationer, bygninger osv. Etablering af skakter, stoller, ramper m.m. Aktiviteter i forbindelse med lønsomhedsstudier Listen er ikke udtømmende og varierer fra projekt til projekt. 4.2 Erhvervsmuligheder i efterforskningsfasen I de første år af en efterforskningstilladelse vil der som regel være mindre aktivitet end i de efterfølgende år. Eksempler på aktiviteter i efterforskningsfasen Logistiske opgaver Håndværksmæssige Service m.m. Akademisk arbejde og Transport af mandskab, udstyr og geologiske prøver, herunder: opgaver Entreprenørarbejde Opførsel/nedtagning af lejre Catering Overnatning Varehandel administration Afrapportering, herunder: Udarbejdelse af Bådcharter Helikoptercharter Containerleje Borearbejde Sprængningsarbejde Gravearbejde Beredskab regnskaber, feltrapporter og geologiske rapporter 22

23 Eksempler på aktiviteter i efterforskningsfasen, fortsat Håndværksmæssige opgaver, fortsat Kørsel med større maskiner Assistenter Akademisk arbejde og administration, fortsat Udarbejdelse af lønsomhedsstudium, herunder: Miljøstudier, økonomiske studier, infrastrukturmæssig planlægning Laboratoriearbejde Rådgivning og konsulentydelser, advokat, revision etc. Citronen Fjord, Nordøstgrønland - lejr for efterforskningstilladelse 23

24 5. Anlægsfasen I anlægsfasen etableres infrastruktur som veje, indkvartering og landingsbaner samt produktionsfaciliteter som knuseanlæg og driftsbygninger. Anlægsfasen kan strække sig fra den sidste del af efterforskningstilladelsens levetid, såfremt de installationer der laves vedrører både efterforskningsfasen og produktionsfasen. Antallet af år og investeringerne der skal foretages, afhænger af projektets størrelse og tidligere aktiviteter i området. Eksempler Et stort projekt der skal opbygges fra bunden, er Malmbjergprojektet nord for Ittoqqortoormiit. Det ventes at anlægsinvesteringerne vil nærme sig 5 mia. kr., og at anlægsarbejdet vil strække sig over ca. 3 år, hvorefter projektet vil overgå til produktionsfasen. Et projekt hvor der i forvejen er etableret noget infrastruktur, indkvartering og havnefaciliteter, er Den Sorte Engel/Maarmorilik, nord for Uummannaq. Her har aktiviteterne været rettet mod genopbygning og renovering af eksisterende infrastruktur. Det forventede antal arbejdspladser kan give et fingerpeg om hvor stort et projekt forventes at blive, og dermed hvor meget arbejde der vil blive i anlægs-, produktionsog afviklingsfasen. To projekter i eller på vej ind i anlægsfasen Uummannaq: Bly/zinkforekomsten, Den Sorte Engel/Maarmorilik (ca. 100 arbejdspladser i drift) Ittoqqortoormiit: Molybdænforekomsten, Malmbjerg (ca. 500 arbejdspladser i drift, ca. 600 arbejdspladser i anlægsfasen) Fire projekter er meget fremskredne i arbejdet og Råstofdirektoratet forventer at modtage ansøgninger om udnyttelsestilladelse i de kommende år. Narsaq: Eudialytforekomsten, Kringlerne (ca. 80 arbejdspladser) Qeqertarsuatsiaat: Rubinforekomsten, Fiskenæsset (ca. 40 arbejdspladser) Nuuk: Jernforekomsten, Isua ( arbejdspladser) Kangerlussuaq: Diamantforekomsten, Garnet Lake ( arbejdspladser) Andre fremskredne projekter er palladium-guld-platin-titan-forekomsten ved Skærgården på Østkysten og zinkforekomsten ved Citronen Fjord i Nordøstgrønland. 24

25 Antal arbejdspladser i alt Råstofdirektoratet forventer at disse aktiviteter, inklusive olivinminen, Maarmorilik og Malmbjerg ville kunne generere omkring arbejdspladser i branchen i de kommende år. Dette tal inkluderer administration, logistik og serviceopgaver ud over de håndværksmæssige opgaver. 5.1 Aktiviteter i anlægsfasen Som udgangspunkt er der ingen eller ringe infrastruktur ved opstarten af et mineprojekt i Grønland. Alt, der skal til for at få et samfund som en mineby til at fungere, skal derfor opbygges fra bunden: Beboelsesbygninger og fællesområder (køkken, spisesal, tv-stue m.m.). Driftsbygninger og produktionsanlæg Veje Landingsbane/helikopterlandeplads Havn Kommunikationsforbindelser (Internet, telefon, TV, radio osv.) Drikkevandsforsyning Forsyning af el, som regel fra dieseldrevne generatorer Listen er ikke udtømmende og varierer fra projekt til projekt. Det anbefales derfor at tage kontakt til de enkelte rettighedshavere for at få en udførlig liste. 5.2 Erhvervsmuligheder i anlægsfasen Skemaet herunder er eksempler på faggrupper og brancher der anvendes i denne fase. Listen er ikke udtømmende og kan igen variere fra projekt til projekt. Eksempler på aktiviteter i anlægsfasen Logistiske opgaver Håndværksmæssige Service m.m. Akademisk arbejde og Transport af opgaver Catering administration mandskab og materiel, herunder: Bådcharter Helikoptercharter Containerleje Opsætning/opbygning af beboelse, telte og/eller bygninger. Entreprenørarbejde Opstilling af kommunikationsfaciliteter. Rengøring Beredskab i forbindelse med brand, ulykker og evakuering Afrapportering til myndighederne Udarbejdelse af regnskaber og rapporter 25

26 Eksempler på aktiviteter i anlægsfasen, fortsat Logistiske opgaver, forts. Skibsfragt Håndværksmæssige opgaver, forts. Vedligeholdelse af bygninger, elinstallationer, veje og maskinpark m.m. herunder: Service m.m. forts. Miljøoprydning Lagerarbejde Akademisk arbejde og administration, forts. Kontorarbejde, billetbestilling osv. Ingeniører Biologer Tømrerarbejde Lagerstyring Elektrikerarbejde Uddannelse Snedkerarbejde Mekanikerarbejde Maskinførere Konsulentarbejde omkring minedrift og planlægning Dumper-kørsel Gravearbejde Bore- og sprængningsarbejde Tabellen herunder viser fordelinger af de forskellige typer udgifter, der generelt vil forekomme ved anlægning af en mine. Procenterne er baseret på Råstofdirektoratets erfaringer og kan derfor kun ses som vejledende. Beskrivelse Type opgaver, se ovenstående skema Procentvis fordeling Opbygning af infrastruktur, herunder veje og landingsplads Håndværksmæssige opgaver 25 Indirekte omkostninger, herunder kontorhold, bogholderi, lagerstyring, catering, vaskeri etc. Logistiske opgaver, serviceopgaver, akademisk arbejde og administration 23 Anlægning af mine, herunder gravearbejde, bore- og sprængningsarbejde Håndværksmæssige opgaver 20 Procesanlæg, herunder mekanikerarbejde og elektrikerarbejde Håndværksmæssige opgaver 15 Beredskab Serviceopgaver 12 Terrænopfyldning, herunder bore- og sprængningsopgaver og dumperkørsel Håndværksmæssige opgaver 5 26

27 Ved en mine som Maarmorilik vil opbygning af infrastruktur formentlig være en mindre del af de samlede omkostninger, idet en del af infrastrukturen allerede er opbygget. En mine som Malmbjerg, hvor al infrastruktur skal opbygges fra starten, vil formentligt bruge en større procentandel på opbygning af infrastrukturen. Udskibningshavn ifm. olivinminen, Maniitsoq 27

28 6. Produktionsfasen Produktionsfasen er den fase hvor minen er i drift, og længden afhænger bl.a. af forekomstens størrelse, den anvendte teknologi og antallet af ansatte. Varigheden er forskellig fra projekt til projekt. De nuværende grønlandske råstofprojekter vil formodentligt have levetider på mellem 5 og 100 år. Eksempel Den Sorte Engel: Der var produktion af bly og zink i Den sorte Engel i 17 år ( ). Minelco A/S: Olivinminen ved Maniitsoq har brudt olivin siden Minen har olivin nok til produktion i 100 år, hvis den nuværende produktion opretholdes. Nalunaq Gold Mine A/S: Guldminen Nalunaq begyndte brydningen i 2004 og lukker (muligvis midlertidigt) ned for produktionen primo Der skelnes mellem to typer miner; åbne brud og undergrundsminer. I et åbent brud ligger forekomsten i overfladen, og det er muligt, langt hen ad vejen, at udvinde malmen ved hjælp af traditionelt entreprenørarbejde. I en undergrundsmine ligger forekomsten under overfladen. Det er derfor nødvendigt at bore og sprænge minegange, der følger den forekomst, som skal udvindes. Denne type minebrydning kræver særlig viden, som bl.a. kan erhverves på minekurser, der fx udbydes på Mine- og Entreprenørskolen i Sisimiut. Se kapitel 11 for yderligere information. Efter brydning skal malmen transporteres til et forarbejdningsanlæg, der kan ligge i eller uden for Grønland, hvor den del af malmen, der ikke skal bruges, sorteres fra. Det forarbejdede materiale skal herefter udskibes til videre forarbejdning. Malmen der sorteres fra, skal opbevares under sikkerheds- og miljømæssigt forsvarlige forhold. I lønsomhedsstudiet, der blev vedlagt ansøgningen om udnyttelsestilladelse og de efterfølgende tilladelser, er det beskrevet, hvordan disse processer skal foregå, således at alle processer udføres miljø-, sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 28

Mineralefterforskning i Grønland 2014

Mineralefterforskning i Grønland 2014 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineralefterforskning i Grønland 2014 Beskrivelse af aktiviteter Juli 2014 Folder Mineralefterforskning i Grønland 2014 beskrivelse af aktiviteter Version 1, juli 2014

Læs mere

Minedrift i lille skala kom godt i gang

Minedrift i lille skala kom godt i gang Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Minedrift i lille skala kom godt i gang (småskala small scale) Kvarsit med Grønlandit Licenskort over Grønland. De blå og røde markeringer

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland Mineralstrategi 2009 Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland M i n e r a l s t r at e g i 2 0 0 9 7 Mineralstrategi 2009 (Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

Råstofredegørelsen 2013

Råstofredegørelsen 2013 Råstofredegørelsen 2013 Udgiver Naalakkersuisut Copyright Naalakkersuisut Produktion ProGrafisk ApS Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning........................................................ 4 2.0 Organisationsændring

Læs mere

NunaMinerals søger guldet i Grønland

NunaMinerals søger guldet i Grønland NunaMinerals søger guldet i Grønland NunaMinerals formål er på kommerciel basis at udvikle og udnytte Grønlands naturgivne mineralressourcer, herunder guld. Succeskriteriet er skabelse af en indtægtsgivende

Læs mere

NunaMinerals 26. februar 2010

NunaMinerals 26. februar 2010 f-09 m-09 a-09 m-09 j-09 j-09 a-09 s-09 o-09 n-09 d-09 j-10 f-10 PRAETORIAN RESEARCH På rette sted på rette tid Med en historisk høj guldpris, first mover advantage i Grønland, som har mulighed for at

Læs mere

NCHA. noäzzzmz«om nzmmz zu Aalsllassanul lkummallssanullu Naalakkevsuisoqamk Râslnldeparlemenlel Inuussuussarslcrnennul. Suliffeqamennul Nluemermullu Naalakkersu soqarñk Deparlemenlel far Erhverv. Arbejdsmarked

Læs mere

Nuuk d. 02. januar 2012. Departementet for Uddannelse og Forskning. Postboks 1029. 3900 Nuuk. Palle Christiansen, Naalakersuisoq

Nuuk d. 02. januar 2012. Departementet for Uddannelse og Forskning. Postboks 1029. 3900 Nuuk. Palle Christiansen, Naalakersuisoq Nuuk d. 02. januar 2012 Til: Departementet for Uddannelse og Forskning Postboks 1029 3900 Nuuk Att.: Cc.: Palle Christiansen, Naalakersuisoq Mikael Kristensen, Departementschef Jesper V. Nielsen, AC Fuldmægtig

Læs mere

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1 PROJEKTRESUME UDVINDING AF RUBINER OG PINK SAFIRER FRA AAPPALUTTOQ Dette resumé beskriver True North Gems Inc.s (TNG) mineprojekt om udvinding af rubiner og pink safirer 30 km sydøst for Qeqertarsuatsiaat

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Borgermøde i Sisimiut 10. maj 2015 kl. 19.00 22.00 Ca. 68 mødte op Spørgsmål fra salen Marius Olsen: Det siges, at der er planer om at overholde de gældende overenskomster for arbejderne, hvilke overenskomster

Læs mere

Minedrift og miljø i Grønland

Minedrift og miljø i Grønland 38/2001 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Minedrift og miljø i Grønland Danmarks Miljøundersøgelser 2001 Minedrift og miljø i Grønland Poul Johansen Gert Asmund Christian M. Glahder Peter

Læs mere

Med folkets mandat? Høringsprocesser og borgerinddragelse på råstofområdet

Med folkets mandat? Høringsprocesser og borgerinddragelse på råstofområdet Med folkets mandat? Høringsprocesser og borgerinddragelse på råstofområdet Ved Rune Langhoff Juli 2013 Delrapport # 2 Råstofaktiviteter i Grønland: Med folkets mandat? Høringsprocesser og borgerinddragelse

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Telekommunikation til miner i Grønland

Telekommunikation til miner i Grønland Telekommunikation til miner i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 Faser 3 Forundersøgelser 3 Efterforskningsfasen 3 Anlægsfasen 4 Produktionsfasen............................. 4 Afviklingsfasen 4

Læs mere

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET Orientering 2009 DISKO VEST RUNDREJSE, VINTEREN 2008 Virksomheder i West Disko Area licenser med feltaktiviteter i 2008 I marts og tidligt i april 2008 afholdt olieselskaberne

Læs mere

Koncessionskort 1. januar 2006 Eksempel på koncessionskort over Grønland. Opdaterede kort vises med 14 dages mellemrum, hver den 1. og 16.

Koncessionskort 1. januar 2006 Eksempel på koncessionskort over Grønland. Opdaterede kort vises med 14 dages mellemrum, hver den 1. og 16. Årsberetning 2005 Koncessionskort 1. januar 2006 Eksempel på koncessionskort over Grønland. Opdaterede kort vises med 14 dages mellemrum, hver den 1. og 16. i måneden, på Råstofdirektoratets hjemmeside

Læs mere

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FREMME AF KOMMERCIELT ERHVERVSSAMARBEJDE MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Sammenfatning... 3 2. Grønlands økonomiske og erhvervsmæssige forhold... 8 2.1

Læs mere

Den geologiske baggrund for Grønlands naturressourcer

Den geologiske baggrund for Grønlands naturressourcer Minik Rosing, Professor, Geologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, minik@snm.ku.dk Den geologiske baggrund for Grønlands naturressourcer Baggrundspapir fra Med bidrag fra:

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Emne: Råstoffer 10. juni 2015 Høringstype: Redegørelse-rapporter Departement: Råstofdepartement

Emne: Råstoffer 10. juni 2015 Høringstype: Redegørelse-rapporter Departement: Råstofdepartement Høringssvar afgivet af små skala operatørerne "Ice Cold Gems" i forbindelse med "Redegørelse om samfundsmæssig perspektiver for udvikling af et grønlandsk smykkestenserhverv" Generelt kommentar: Man bør

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

TIDSSKRIFTET GRØNLAND

TIDSSKRIFTET GRØNLAND TIDSSKRIFTET GRØNLAND NR. 2-3/AUGUST 2008 56. ÅRGANG DET GRØNLANDSKE SELSKAB Nye samlinger og projekter på Arktisk Institut modtager løbende nye samlinger af fotografier, tegninger, dokumenter, kort mm.

Læs mere

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Møde med Offshore Center Danmark Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Oversigt 1. Grønland i tal 2. Kort præsentation af Nunaoil A/S 3. Licenssystemet 4. Olie- og gassektoren i Grønland 5. Olieefterforskning

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - fjerde møde af 4 høringsmøder - panel debat

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - fjerde møde af 4 høringsmøder - panel debat Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - fjerde møde af 4 høringsmøder - panel debat Katuaq, Nuuk, d. 8. oktober 2012, kl. 19:00 22:00. Mødeledere ved høringsmødet:

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar 13. januar 2015 Mediebilledet i Grønland - set indefra og udefra 15-17 Nuuk Arctic Base Supply's mødelokale, ABN v/ Naimah

Læs mere

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Nuuk, 25.april 2006 Meddelelse nr. 8/2006 Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Resultaterne af NunaMinerals kerneboringer på Storø i 2005 viser, at de guldførende strukturer findes

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Forord Naalakkersuisut nedsatte i 2009 en Transportkommission, der skulle give forslag til billige, effektive og samfundsmæssigt ansvarlige transportmuligheder

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd

NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd Nuuk, Greenland 27. januar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Side 1 of 5 NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd

Læs mere

TANBREEZ Mining Greenland A/S

TANBREEZ Mining Greenland A/S TANBREEZ Mining Greenland A/S Terms of Reference (ToR) for SIA Juni 2010 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE PAGE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Anvendte begreber 3 1.2 Formål med SIA 4 2 LOVGIVNING

Læs mere

NunaMinerals 4. april 2014

NunaMinerals 4. april 2014 Anledning: 2013 årsrapport Sidder på guld, men fattes penge NunaMinerals lever på en kreditfacilitet på DKK 3,5 mio. stillet til rådighed af det grønlandske selvstyre, hvilket ikke er nok til fortsat drift

Læs mere

Teknisk uddannelses- og kompetenceopbygning til råstofudvinding i GRØNLAND. ATV anbefalingsrapport

Teknisk uddannelses- og kompetenceopbygning til råstofudvinding i GRØNLAND. ATV anbefalingsrapport Teknisk uddannelses- og kompetenceopbygning til råstofudvinding i GRØNLAND ATV anbefalingsrapport INDHOLD Forord....3 Indledning....4 Anbefalinger angående uddannelse og kompetenceopbygning....5 To scenarier

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Notat. om Finansudvalgets studierejse til Grønland. Den 9. oktober 2008

Notat. om Finansudvalgets studierejse til Grønland. Den 9. oktober 2008 Den 9. oktober 2008 Notat om Finansudvalgets studierejse til Grønland En delegation fra Finansudvalget har i dagene 9.-16. august marts 2008 foretaget en studierejse til Grønland. Der henvises til det

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 8. februar 2014 FM 2014/133 Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 Naalakkersuisut Februar 2014 FM 2014/133 IASN-2013-093824 Indhold 1 Forord... 7 2 Sammenfatning... 8 2.1 Olie/gas... 8 2.2 Mineraler...

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år.

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år. C.V. Personlig information Navn: Niels Thomsen Adresse: Akinnguata Qaava 5 Telefon: +299 58 66 36 E-mail: nt@halibut.gl Fødselsdag: 18. August 1981. Familie: Interesser: Samlevende med Pilunnguaq. Sammen

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

NunaMinerals A/S. Exploring the mineral potential of Greenland. Investorpræsentation April 2009

NunaMinerals A/S. Exploring the mineral potential of Greenland. Investorpræsentation April 2009 1 NunaMinerals A/S Exploring the mineral potential of Greenland Investorpræsentation April 2009 2 DISCLAIMER The forward-looking statements contained in this presentation, including descriptions of NunaMinerals

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk www.prowood.dk BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE Specialprodukter i træ Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og behov. Vi fremstiller for eksempel nye

Læs mere

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark Folketing Rollefordeling EPU Skatteudvalg - Finansudvalg Skatteministeriet Klima, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere

Hvidbog Høringssvar fra Høringsportal. For. True North Gems Aappaluttoq Rubin og Pink Safir Projekt

Hvidbog Høringssvar fra Høringsportal. For. True North Gems Aappaluttoq Rubin og Pink Safir Projekt Hvidbog Høringssvar fra Høringsportal For True North Gems Aappaluttoq Rubin og Pink Safir Projekt Udarbejdet af True North Gems Version 02. Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse I. Høringssvar relateret til

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring Kontaminering/tilbagekaldelse Spørgeskema Virksomheden 1. (a) Navn på virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen (b) Adresse _ (c)

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere