Vejledning om hegn og hegnssyn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om hegn og hegnssyn."

Transkript

1 Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet Stenløse Tlf.: e-post: Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse om: - Hvad er Hegnssynet? - Hvem kan rejse en sag? - Hvad sker der ved selve hegnsynsforretningen? - Lovhjemmel - Hvad er et hegn? - Regler for fælleshegn og eget hegn - Opsætning og vedligeholdelse af hegn - Ændringer af hegn - Hvilke sager kan Hegnsynet behandle? - Grene - Hvilke sager kan Hegnsynet ikke behandle? - Beliggenhed/placering af skel - Træer - Bygninger - Hvordan gennemføres et hegnssyn? - Fremmøde - Forlig og afgørelse - Hvad koster et hegnssyn? - Hvad kan du gøre, når afgørelsen er truffet? - Domstolsprøvelse Hvad er Hegnssynet? Hegnsynet er udpeget af Kommunalbestyrelsen for en 4-årig periode (valgperioden for kommunalbestyrelsen). Hegnsynet består af en formand og 2 medlemmer, der skal i hegnsynet været en plantningskyndig person og en bygningskyndig person, derudover stiller Kommunen en sekretær til rådighed for Hegnsynet. Hegnsynet er et privat tvistnævn som fungerer uafhængigt af anden administrativ myndighed. Kommunalbestyrelsen har efter lovgivningen ingen beføjelser over for Hegnsynets sagsbehandling. Hvem kan rejse en sag? Efter Hegnsloven kan en hegnssynssag ved Hegnsynet i almindelighed kun rejses af grundejere. Ejes ejendommen af flere personer, skal samtlige ejere underskrive anmodningen, eller der skal vedlægges fuldmagt. Ejerforholdet fremgår af ejendommens skøde. Ejendommens lejer/forpagter er ikke part i en hegnssag ved Hegnsynet.

2 Hvad sker der ved selve hegnssynsforretningen? Hegnsynet hører på begge parters påstande og besigtiger de faktiske forhold på stedet. Hegnsynet vil forsøge at få naboerne til at blive enige om en løsning indgåelse af forlig. Et forlig underskrives af parterne. Hvis parterne ikke vil indgå forlig, afsiger Hegnsynet kendelse. Hegnsynets afgørelser, kendelser, kan indbringes for domstolene. Sagen mellem parterne, kan altså prøves ved domstolene. Et forlig kan ikke indbringes for domstolene, men sagen kan genoptages, hvis der er sket væsentlige ændringer. Hvis de arbejder, der ved Hegnsynets deltagelse eller ved dom i retten er besluttet skal gøres, ikke bliver gjort eller ikke bliver gjort rigtigt eller ikke bliver gjort til tiden, kan Hegnsynet efter anmodning fra den forurettede part bestemme, at det manglende arbejde udføres af formanden, og regningen sendes til den, der ikke har gjort de ting, som han/hun er blevet pålagt at gøre. Det kaldes tvangsfuldbyrdelse, jf. Hegnslovens 44. Lovhjemmel Gældende regler for hegnssyn kan læses i bekendtgørelse af lov om hegn, Lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007, som ændret ved L nr Hvad er et hegn? Et hegn kan have mange udformninger. Det kan f.eks. være en hæk, et plankeværk, raftehegn, trådhegn eller en mur. Hegn opdeles i "fælleshegn", "egne hegn" og "indre hegn". Fælleshegn - der står i skellet mellem to grunde Eget hegn - der står langs skellet med en afstand på minimum 60 cm fra (fælleshegnets) hækkens rodfæste indtil 1,75 meter. Indre hegn er et hegn, som enten ikke følger skellinjen, eller som står mere end 1,75 meter fra skellet. De to første typer hegn hører under Hegnsloven. For det indre hegn gælder der ingen lovregler. Regler for fælleshegn og eget hegn Naboerne må selv bestemme, hvordan deres hegn skal se ud, men udgangspunktet er, at hegnet skal være 1,8 meter højt. Et fælleshegn skal stå i selve skellet. Hegnet skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille de to grunde. Egne hegn må have en højde på 1,8 meter plus afstanden til skellet. Dette hegn må dog ikke genere det fælles hegn, og der skal være plads til at vedligeholde fælleshegnet (min. 60 cm). Egne hegn må heller ikke være til større ulempe for naboen end et fælleshegn.

3 Opsætning og vedligeholdelse af hegn Naboer skal normalt deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn. Hvis begge naboer har en interesse i at opsætte et fælleshegn, har de ifølge Hegnsloven pligt til at deltage i opsætning af hegnet. Du skal derfor blive enig med din nabo om, hvilke slags hegn I vil have. Hvis du skal opsætte et hegn, der grænser op til en vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel, skal du først selv undersøge om der er fastsat særlige begrænsninger i lokalplaner/ byplanvedtægter, tinglyste servitutter eller andet særligt retsgrundlag herudover gælder følgende regler: Hegnet skal det stå på egen grund. Hegnet må ikke vokse ud på vejen, stien eller pladsen. Hegnet må ikke spærre for udsynet og oversigten ved vejkryds eller sving. Man skal normalt selv opsætte, vedligeholde og betale for hegnet. Hegnet skal holdes i god stand og må ikke blive beskadiget. En hæk skal normalt klippes en til to gange om året. Naboer må selv finde ud af, hvordan og hvornår vedligeholdelsen skal foregå. Den jord, der støder op til et fælleshegn, må ikke anvendes, så det skader hegnet. Ændringer af hegn Hvis du ønsker at ændre et fælleshegn, skal du være enig med din nabo om det. Kan I ikke blive enig - og ønsker du fortsat at ændre hegnet - skal du henvende dig til Hegnsynet. Egne hegn (jf. ovenstående) må du derimod gerne ændre eller fjerne. Du skal blot være opmærksom på, at hvis der ikke er et andet hegn mellem de to ejendomme, skal din nabo skriftligt have besked mindst en måned før, du foretager ændringerne. Hvilke sager kan Hegnsynet behandle? Hegnssynet kan behandle nabotvister om: Hegn inden for en afstand på 1,75 meter fra skel (materialet er underordnet, det er funktionen (hegnskarakter), der er afgørende), dvs. levende hegn, hegnsmur, raftehegn mm. - Fælleshegn (hegn i skel) - Egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel) Grene, som vokser ind gennem hegnet eller så tæt hen over hegnet, at dette herved udsættes for beskadigelse, eller som er til ulempe for den for naboejendommens drift nødvendige færdsel med redskaber, maskiner og køretøjer, er naboen berettiget til at afkappe i skellinjen. Grene, der på grund af alder, råd el lign skønnes at være farlige for sikkerheden på naboejendommen, kan Hegnsynet efter naboens begæring pålægge ejeren at fjerne.

4 Hvilke sager kan Hegnsynet ikke behandle? Hegnssynet kan ikke behandle tvister om: Bygningsmur der ligger op til skel (Bygningsmyndigheden i Egedal Kommune har kompetence til at behandle sådanne sager) Beliggenhed/placering af skel (Spørgsmål afgøres efter udstykningsloven af en praktiserende landinspektør). Du skal selv rekvirerer og betale en landinspektør for at afsætte skellet. Du bør være opmærksom på, at en skelforretning kan være en ret dyr affære, og det skal meget anbefales, at du og din nabo løser problemerne uden at anvende denne formelle fremgangsmåde, da parterne ofte kommer til at stå meget stejlt over for hinanden, når skelforretningsproceduren anvendes - og det vil ikke virke fremmende for et godt naboskab siden hen. Sol, skygge eller andre gener fra enkeltstående høje træer, herunder blade/nåle fra træer. Opsætning af espalier, halvtage o. lign. på plankeværk eller mur i naboskel, der ikke er fælleshegn. Træer, bliver normalt ikke regnet for et hegn, men i nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn. Hegnsynet vurderer, om træerne har karakter af et hegn. Der gælder følgende regler: Der skal være et vist antal træer (min. 4). De skal være ensartede og af samme størrelse. Træerne skal stå på række. Der skal være kort indbyrdes afstand mellem træerne. Træerne må ikke stå længere end 1,75 meter fra skellet. Træerne skal udgøre en væsentlig del af skellets længde. Hvis du ønsker at klage over, at naboens træer skygger, eller at grenene vokser ind over din grund eller lignende, er det et privatretligt anliggende som skal afgøres efter naborettens almindelige uskrevne regler, som er opstillet efter retspraksis. Efter den almindelige naboret skal en grundejer ikke affinde sig med ulemper fra naboejendommen, som går væsentlig ud over, hvad der efter kvarterets beskaffenhed og ejendommenes beliggenhed er rimeligt. Tvister herom skal afgøres ved sagsanlæg ved de almindelige domstole. Danske domstole har afgjort en række sager om høje træer, og det har vist sig vanskeligt at få en nabo dømt til at fælde eller beskære et højt træ, der skygger på nabogrunden, eller som spærrer for en god udsigt, fx over havet. Da der ikke kan udledes et klart svar på, hvor store generne fra et træ skal være, før du kan kræve det beskåret eller fældet, vil det klogeste som oftest være at indgå en aftale med ejeren af træet, fx ved at tilbyde at betale for at beskære eller fælde træet.

5 Bygninger Hegnsynet tager sig ikke af sager om bygninger i skellet. Carporte, udhus og lignende bygninger skal opfylde reglerne i Bygningsreglementet. Carporte og udhuse må gerne stå i skellet og erstatte hegnet, hvor de står. I skellet må bygningerne normalt ikke være højere end 2,5 meter. Der er også regler for, hvor lang en bygning i skellet må være. Hvis du vil klage over bygninger i skellet, skal du henvende dig til Egedal Kommune, Center for Plan, Kultur og Erhverv Byggesag. Hvordan gennemføres et hegnssyn? Hegnssynsforretningen starter, når en af parterne (en af grundejerne ved skel) skriftligt anmoder om et hegnssyn. Derefter fastlægger Hegnsynets sekretariat, om betingelserne for, at Hegnsynet kan behandle sagen, er opfyldt. Hvis dette ikke er tilfældet, kontaktes klageren skriftligt med opfordring til en uddybning/præcisering af manglende betingelser. Hvis anmodningen opfylder betingelserne indkaldes til hegnssyn. Fremmøde Hegnssynets afgørelser beror på, hvad der sker på åstedet, hvor alle parter er tilstede, og hvor sagens kerne kan besigtiges. Parterne har ansvaret for at oplyse sagen tilstrækkeligt, da hegnssynet kun tager stilling til de fremførte påstande (krav) og anbringender (begrundelse for krav). Udeblivelse fra hegnssynet er kun gyldigt, hvis Hegnsynet skønner, at udeblivelsen er undskyldelig (f.eks. pludselig sygdom, uforudsete trafikhindringer). Varetagelse af egne eller andres erhvervsinteresser, rejser, ferier ol. betragtes i henhold til Hegnslovens 34. stk. 7 ikke som gyldigt forfald. Forlig og afgørelse Formanden undersøger, hvorvidt det er muligt for parterne at indgå forlig på åstedet. I dette tilfælde underskrives forligsprotokollen af parterne på åstedet. Er et forlig ikke muligt, træffer Hegnsynets medlemmer en afgørelse ved en kendelse, som meddeles skriftligt til parterne inden for 3 uger. Hvad koster et hegnssyn? - Et hegnssyn koster kroner. En hegnssynssag anses for påbegyndt, når anmodningen er kommet Formanden for Hegnsynet i hænde eller modtaget af Hegnsynets sekretariat. På det tidspunkt, Hegnsynets sekretær indkalder parterne til hegnssyn, starter hegnssynsforretningen. Trækker klager sin anmodning tilbage på dette tidspunkt, dvs. før der har været afholdt besigtigelses- og forhandlingsmøde, skal klager betale et vederlag til Formanden for Hegnsynet på 700 kr. Afholdes hegnssynet, udgør vederlaget til Hegnsynet kr. Det fremgår af afgørelsen, hvem der skal betale vederlaget og evt. fordeling af beløbet mellem parterne. Egedal Kommune opkræver på vegne af Hegnsynet i Egedal medlemmer vederlaget.

6 Hvad kan du gøre, når afgørelsen er truffet? Når hegnssynsforretningen er overstået, kan Hegnsynet normalt ikke inddrages yderligere. I forliget eller kendelsen fremgår en frist for udførelse af arbejdet. Fristen løber fra du har modtaget kendelsen eller forliget og er normalt min. 4 uger. Opstår der senere uenighed om kendelsen, kan du søge Hegnsynet om genoptagelse (gives kun, hvis lovens betingelser herfor er opfyldt). Domstolsprøvelse Hegnssynets kendelse er den endelige administrative afgørelse og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Hegnssynets kendelse kan af hver af parterne indbringes for domstolene senest 4 uger efter, at kendelsen er meddelt. Retten kan dog undtagelsesvis tillade, at sagen indbringes efter udløbet af fristen, når ansøgning herom indgives senest 6 måneder efter, at kendelsen er meddelt. Sagsanlæg sker ved indgivelse af stævning til: Retten i Hillerød Søndre Jernbanevej 18 B 3400 Hillerød Tlf:

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

Hegnsloven indeholder regler om opsætning af hegn, ændring af hegn og vedligeholdelse af hegn.

Hegnsloven indeholder regler om opsætning af hegn, ændring af hegn og vedligeholdelse af hegn. HEGNSREGLERNE En kort orientering: De almindelige regler om hegn og hegning findes i hegnsloven fra 1950. Lovens almindelige regler gælder ikke for Københavns Kommune. Loven omfatter både fælleshegn, dvs.

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 120 DECEMBER 2009 Regionsmøde 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vellykket Årsmøde 2014 138 JUNI 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Amager d. 18.03.2015 Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes i Lumsås Forsamlingshus, Oddenvej 184, 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 115 SEPTEMBER 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Disse vedtægter og regulativ er med ændringer vedtaget senest marts 2014 og erstatter tidligere optryk. Har man planer om at bygge (ombygning, tilbygning eller nybygning)

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere