DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav Incassobrev Frivilligt forlig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154"

Transkript

1 DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav Incassobrev Frivilligt forlig Vejledning i forbindelse med underskrivelse af frivilligt forlig Stævning Købekontrakt med ejendomsforbehold Panthaverdeklaration Ægtepagt om rent kombinationssæreje Gaveægtepagt Gældsbrev Kassekreditkontrakt Købsaftale (slutseddel) vedrørende fast ejendom Fortrydelsesret vedrørende køb af fast ejendom Skøde Kreditforeningspantebrev (side 1 og 2) Sælgerpantebrev i fast ejendom Justitsministeriets pantebrevsformular A Løsøreejerpantebrev - Bil

2 Kautionserklæring Statstidende - Eksempler på kundgørelser Tingbladet - Eksempler på kundgørelser Udebliverdom Indkaldelse til fogedretten Udlægsforretning - udkørende fogedforretning Fogedforretning vedrørende kreditkøb Incoterms

3 Betalingspåkrav Kreditor skal udfylde og bruge denne blanket som betalingspåkrav ved indledningen af en forenklet inkassoproces, jf. retsplejelovens kap. 44 a. Det samlede krav må højst være på kr. eksklusive renter og omkostninger. Kreditor (og eventuel advokat): Rubrik 1 Skriv kreditors navn, adresse og eventuelt telefonnummer og sagsnummer. Hvis adressen er udenlandsk, skal du også angive en dansk postadresse, hvortil meddelelser om sagen sendes. Kreditor: Eventuel advokat: Er kreditor momsregistreret? Ja: Nej: kræver betaling fra Skyldner: Rubrik 2 Skriv skyldners navn, adresse og eventuelt opholdsadresse eller lignende. Skyldner: Betalingspåkravet bliver indleveret til Fogedretten i: Rubrik 3

4 Kravets størrelse: Rubrik 4 Du skal specificere kravets størrelse med angivelse af hovedstol (gældens størrelse uden renter og omkostninger) og eventuelle renter, gebyrer og andre udenretlige omkostninger: Hovedstol: Eventuelle renter: Angiv rentesats og periode: kr. Angiv rentebeløbets størrelse ved betalingspåkravets indlevering: Eventuelle udenretlige omkostninger: Rykkergebyr(er): Inkassogebyr(er): Eventuelle andre udenretlige omkostninger (for eksempel omkostninger til egeninkasso og/eller fremmedinkasso) angiv hvilke og beløb: kr. kr. kr. I alt: kr. kr. Sagsfremstilling: Rubrik 5 Betalingspåkravet skal indeholde en kort beskrivelse af de faktiske og retlige omstændigheder, som kravet er begrundet med. Du skal skrive, hvad beløbene i rubrik 4 skyldes for. BP01 2

5 Kreditor skal oplyse, om inkassolovens krav om rykkerbrev er Rubrik 6 opfyldt: Ja Nej Inden indleveringen af betalingspåkravet skal du sende et rykkerbrev (en påkravsskrivelse) til skyldner. Rykkerbrevet skal opfylde betingelserne i inkassolovens 10, jf. dog 11. Er det sket? Kreditor skal oplyse, hvordan sagen skal forløbe i følgende situationer: Rubrik 7 Ja Nej Ønsker du betalingspåkravet forkyndt, hvis skyldner har afgivet insolvenserklæring og derfor er beskyttet mod udlæg efter reglerne i retsplejelovens 490? Ønsker du, at fogedretten automatisk skal iværksætte udlæg, hvis skyldner ikke kommer med indsigelser (protester) mod dit krav? Ønsker du, at retssag automatisk skal indledes i civilretten på grundlag af betalingspåkravet, hvis skyldner kommer med indsigelser (protester) mod dit krav? Retsafgift: Rubrik 8 Angiv den samlede indbetalte retsafgift: Angiv, hvordan retsafgiften er indbetalt til fogedretten for eksempel via check, kontant eller ved overførsel til fogedrettens kontonummer: Angiv registrerings- og kontonummer til brug for eventuel tilbagebetaling af retsafgift: Reg.nr.: Kontonr.: Dato og underskrift (kreditor eller kreditors advokat) Rubrik 9 kr. Vejledning til skyldner Betalingspåkrav Du har fået et betalingspåkrav forkyndt i en såkaldt forenklet inkassosag. Kreditor har fremsat et krav, som svarer til det beløb, kreditor mener, at du skylder. Fogedretten har fastsat omkostningerne i forbindelse med sagen, og opgørelsen er vedhæftet betalingspåkravet. Hvis du ikke har indsigelser (protester) mod kravet, vil fogedretten give betalingspåkravet en påtegning, som betyder, at betalingspåkravet får samme bindende virkning som en dom. Forkyndelse Forkyndelsen kan være sket ved en stævningsmands-, post- eller brevforkyndelse. Ved stævningsmands- og postforkyndelse er forkyndelsen sket enten ved, at betalingspåkravet er afleveret til dig personligt eller i en lukket kuvert til andre personer. Det skal i denne situation være anført på kuverten, hvornår det er sket. Ved brevforkyndelse anses forkyndelsen at være sket den dato, du har anført på kvitteringen for modtagelsen (modtagelsesbeviset), eller hvis der ikke er anført en dato den dag, hvor kvitteringen er sendt tilbage. Betaling Du kan altid standse sagen i fogedretten ved at betale kreditor det beløb, som du skylder. Beløbets størrelse fremgår af fogedrettens opgørelse, som er vedhæftet betalingspåkravet. Der kan dog være påløbet yderligere renter. Hvis du ønsker at betale kreditor, skal du kontakte kreditor eller kreditors advokat for at få oplyst kravets præcise størrelse og derefter indbetale beløbet til kreditor eller kreditors advokat. Hvis du er ude af stand til at betale, men erkender at skylde beløbet, behøver du ikke foretage dig noget. Hvad der videre vil ske, afhænger af kreditors ønsker og er beskrevet i afsnittet Ingen indsigelser. Indsigelser (protester) Hvis du ikke er enig i kreditors krav, skal du skriftligt give fogedretten besked. Den vedlagte blanket til eventuelle indsigelser er kun ment som en hjælp, og du kan bruge den, hvis du vil. Indsigelsen skal være modtaget i fogedretten senest 14 dage efter, at betalingspåkravet er forkyndt. Hvis forkyndelsen er sket i udlandet, Færøerne eller Grønland, er fristen dog 4 uger efter forkyndelsen. BP01 3

6 Konsekvensen af, at du kommer med indsigelser (protester) mod kreditors krav, afhænger af, hvad kreditor har bedt om i betalingspåkravet. Se rubrik 7, hvor kreditor enten har svaret ja eller nej til, om kreditor ønsker, at retssag skal indledes i civilretten, hvis du kommer med indsigelser mod kravet. Hvis kreditor har svaret ja, vil en civil retssag automatisk blive indledt, og du vil modtage nærmere besked om sagens videre behandling fra civilretten. Hvis kreditor derimod har svaret nej, vil betalingspåkravet blive sendt tilbage til kreditor. Fogedsagen vil herefter være slut, men kreditor kan senere anlægge en almindelig civil retssag mod dig. Du skal være opmærksom på, at en civil retssag vil medføre yderligere omkostninger. Afhængig af sagens resultat kan du risikere at blive pålagt at betale disse omkostninger. Hvis dine indsigelser ikke er modtaget i fogedretten inden fristens udløb, vil fogedretten give betalingspåkravet påtegning om, at du ikke rettidigt er kommet med indsigelser. Sagen vil blive behandlet, som om du er enig i kreditors krav. Ingen indsigelser Hvis du er enig i kreditors krav, behøver du ikke foretage dig noget. Fogedretten giver betalingspåkravet påtegning om, at du ikke er kommet med indsigelser. Betalingspåkravet får herefter samme bindende virkning (retskraft) som en dom og kan danne grundlag for udlæg (tvangsfuldbyrdelse) hos dig. Du skal betale et beløb i sagsomkostninger til kreditor. Beløbets størrelse fremgår af fogedrettens opgørelse af kravet, der er vedhæftet betalingspåkravet. Opgørelsen dækker de omkostninger, der er løbet på indtil nu. Hvis sagen fortsætter i fogedretten, vil der løbe yderligere omkostninger på. Det afhænger af, hvad kreditor har anført i betalingspåkravets rubrik 7, hvad fogedretten skal gøre efter påtegningen af betalingspåkravet. Hvis kreditor har svaret ja til, at fogedretten automatisk skal iværksætte et udlæg, hvis du ikke kommer med indsigelser, vil fogedretten gøre det. Fogedsagen vil i så fald foregå efter de almindelige regler. Det betyder blandt andet, at du vil blive indkaldt til et møde i fogedretten. På mødet skal du oplyse om dine og din husstands økonomiske forhold. Hvis kreditor har svaret nej, vil fogedretten i stedet sende betalingspåkravet tilbage til kreditor, hvorefter fogedsagen er slut. Kreditor vil senere kunne bede fogedretten om at iværksætte udlæg på grundlag af det påtegnede betalingspåkrav. Forældelsesfristen for kreditors krav er 20 år. Genoptagelse Fogedrettens påtegning på betalingspåkravet om, at du ikke rettidigt er kommet med indsigelser mod kreditors krav, kan ikke ankes. Derimod kan sagen blive genoptaget. Det kan ske, hvis du skriftligt inden 4 uger efter, at fogedretten har givet betalingspåkravet påtegningen, anmoder fogedretten om det. Sagen kan undtagelsesvis også blive genoptaget, hvis en anmodning kommer senere end 4 uger efter, men inden 1 år. Fogedretten kan betinge en genoptagelse af, at du betaler eller stiller sikkerhed for de pålagte sagsomkostninger. Yderligere oplysninger Du er velkommen til at henvende dig personligt eller telefonisk til fogedretten, hvis du har spørgsmål. Du kan også læse mere på BP01 4

7 152

8 153

9 154

10 155

11 156

12 157

13 158

14 159

15 160

16 161

17 162

18 163

19 164

20 165

21 166

22 167

23 168

24 169

25 170

26 171

27 172

28 173

29 174

30 175

31 176

32 177

33 178

34 179

35 180

36 181

37 182

38 183

39 184

40 185

41 186

42 187

43 188

44 189

45 190

46 191

47 192

48 193

49 194

50 195

51 196

52 197

53 198

54 199

55 200

56 201

57 202

58 203

59 204

60 205

61 INCOTERMS

62 207

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning BIND II RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning KOMMENTERET RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 REDIGERET AF BERNHARD GOMARD, JENS MØLLER,

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle?

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? DIFKO INKASSO A/S Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? Ny forældelseslov Ubetalte regninger som du har liggende nu Hvordan afbryder man den 3-årige forældelse? Tidlige sager som er afsluttet

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på under 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring Faktura rykker inkasso Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed. Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog

Læs mere

Gør-det-selv-Inkasso

Gør-det-selv-Inkasso Gør-det-selv-Inkasso Skrevet af Lise Elisabeth Haaning En e-guide, der sparer dig for rigtig mange timers research og giver dig overblik og praktiske værktøjer til selv at tage kampen op med de manglende

Læs mere

SKEMA A - Udfyldes altid

SKEMA A - Udfyldes altid Klageformular Se medfølgende klagevejledning, inden du udfylder klageformularen Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5000 Fax 4171 5100 CVR 2845 8185

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Banking 10 Ordliste 28 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Sydbank MasterCard Private

Sydbank MasterCard Private Sydbank MasterCard Private Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 29 Gode råd om Sydbank MasterCard

Læs mere