TOTALvurdering. Estate mæglernes handlingsplan for salg af landbrugsejendomme med. TOTALvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOTALvurdering. Estate mæglernes handlingsplan for salg af landbrugsejendomme med. TOTALvurdering"

Transkript

1 TOTALvurdering TM Estate mæglernes handlingsplan for salg af landbrugsejendomme med TOTALvurdering Autoriseret Nykredit Partner

2 Estate mæglernes TOTALvurdering Nogle mener at ejendomsmæglere er for dyre. Oftest er det fordi de ikke ved, hvad de får for pengene. Hos Estate mæglerne nøjes vi nemlig ikke med at foretage en vurdering ud fra hvad forventningerne er til ejendommens fremtidige afkast og aktivernes regnskabsmæssige værdi. Vi udarbejder en TOTALvurdering, som både tager højde for en kvalitetsvurdering af de enkelte aktiver og aktivernes markedsmæssige værdi, baseret på udbud og efterspørgsel. Vi samarbejder med offentlige myndigheder, landbrugsspecialister og landmandens egne rådgivere, så vi er sikre på, at alle forhold er undersøgt og beskrevet i detaljer, og at der ikke opstår ubehagelige overraskelser undervejs i salgsforløbet, ligesom vi sammen med landmandens skatterådgivere sikrer, at den størst mulige del af overskuddet ved salget lander sikkert på sælgers egen konto. Ligeledes samarbejder vi med Nykredit Østifterne Forsikring, som er specialister i landbrugsforsikringer, der sikrer højest og bredest mulige dækning til konkurrencedygtige priser. Dette kan give køber helt nye mulig-heder og kan dermed være et salgsfremmende aktiv i sig selv. Vi er statsautoriserede ejendomsmæglere og er dermed selv fuldt forsikrede, hvis vi mod forventningerne skulle begå en fejl. Resultatet af dette betyder for dig, at du får fastsat en salgspris på din ejendom - fremfor en vurderingspris. Og en salgspris, der giver dig et langt større overskud, så der mere end rigeligt er penge til at aflønne en professionel ejendomsmægler, til at gennemføre salget for dig. Vi giver dig»syn for sagn«, nedfældet i denne handlingsplan, der giver dig et overblik over, hvad det er vi som minimum leverer for vort salær. Handlingsplanen er vi villige til at skrive under på. Og vi gør det, når vi har foretaget vores vurdering og fastsat salgsprisen på din ejendom - og vel at mærke inden du har bestemt dig for om vi skal sælge ejendommen for dig. Dette sikrer dig størst mulig tryghed og sikkerhed i forløbet. Og vi ved, at vi kan levere et stykke arbejde, der fuldt ud lever op til dine forventninger, og sikrer dig et professionelt resultat. Vi er selv specialister på finansieringsområdet - sammen med vores samarbejdspartner Nykredit - og kan»skrue«en finansieringsmodel sammen der gør handlen mest muligt attraktiv for køber - uden det går ud over sælgers fortjeneste ved salget.

3 Fundamentet i salgsprocessen Taler man om Alfa & Omega i en landbrugshandel, så er det vurderingsarbejdet, der ligger forud for starten af salgsprocessen. Det er her fundamentet til salget støbes. Det er her alle forhold undersøges, vejes, vurderes og vægtes. Og det er her planerne lægges for gennemførelse af salget. Derfor er det her vi primært satser vores ekspertise i en TOTALvurdering, der afdækker alle forholdene omkring ejendommen og dine forventninger til salget. Hvad der sker i de enkelte processer - før vurderingen, ved vurderingsmødet og efter besigtigelsen, frem til salgsvurderingen ligger klar - kan du danne dig et overblik over her. Hvad sker der før vurderingsmødet: Når vi har aftalt mødet, gennemgår vi i korte træk, hvilke papirer og dokumenter der er behov for at du skal finde frem til mødet. Bagest i denne handlingsplan finder du en komplet oversigt, som du kan bruge som huskeliste. Inden mødet modtager du et skema, som vi beder dig udfylde. Det drejer sig om fortegnelse over: - Besætning. - Beholdning af indhøstet avl, afgrøder og foderstoffer. - Maskiner. - Driftsinventar. Almindeligt tilgængelige oplysninger, som vi indhenter inden mødet: Tingbogsoplysninger og servitutter. BBR-oplysninger fra kommunen incl. vandafledningsforhold. GIS-kort og oplysninger fra amtet om: - Fredning, vandindvinding og skovrejsning. - Miljøfølsomme områder - med muligheder for tilskud m.v. Kontakt til amtet, hvis der kan være tale om arealer med indskrænkning i råderetten, som ikke er noteret i tingbogen eller andre offentlige dokumenter. Hvis det er aftalt, tager vi kontakt til dine eksterne rådgivere - revisor/regnskabskontor, pengeinstitut, landboforening og advokat m.m. - omkring fremskaffelse af oplysninger og dokumenter, der skal bruges i forbindelse med vurderingen, samt specielle forhold, der skal tages hensyn til.

4 Vurderingsmødet/ Vurderingen besigtigelsen? Vi starter med en generel snak omkring dine forventninger og motiver til salget og salgsprisen m.m. samt køberpotentialet i nærområdet. Besigtigelse, beskrivelse og vurdering af: - Beboelse. - Driftsbygninger. - Besætning. - Jord og afgrøder. - Maskiner og driftsinventar. - Produktionsrettigheder. Listen over dokumenter gennemgås - herunder: - Gennemgang af de enkelte dokumenter og vurdering af om indholdet stemmer overens med de faktiske forhold. - Er de nødvendige dokumenter og oplysninger ikke til stede, aftales indbyrdes hvordan de skal fremskaffes. - Der kvitteres for de modtagne dokumenter. Gennemgang af handlingsplanen og aftale om det videre forløb. Fotografering af ejendommen til udarbejdelse af salgsmateriale. Efter mødet foretages en vurdering af nærområdet: - Findes der potentielle købere i nærområdet? - Er der naboer, der ifølge landbrugsloven kan gøre krav på tillægsjord? - Ved salg af mindre ejendom - hvordan er de potentielle køberes muligheder for sammenlægning i forhold til landbrugsloven? - Ved salg af større ejendom - hvordan er mulighederne for køb/sammenlægning med andre ejendomme ifølge landbrugsloven, og hvordan er bedriftens videre udviklingsmuligheder? Vi diskuterer ejendommens muligheder, og vore forventninger til salget. - Er det en ejendom, der skal bevares som den er eller skal den udbygges? - Er der tale om en speciel ejendom, der henvender sig til en speciel køberkreds?

5 Efter mødet? Eksterne rådgivere kontaktes efter nærmere aftale omkring driftsforhold, økonomi og skattemæssige forhold. Fremskaffelse af dokumenter og oplysninger omkring ejendommen, bedriften, kapacitetsberegninger m.m. Hvad tages der hensyn til ved vurderingen? Vurderingen foretages udfra en realværdibetragtning, rentabilitetsberegning og en kvalitativ og markedsmæssig vurdering af de enkelte aktiver hver for sig. Desuden foretages en skattemæssig vurdering på vægtning af de forskellige aktiver i forhold til hinanden. Realværdibetragtningen: Er en vurdering af udbud og efterspørgsel og hvor stor interessen er for ejendommen. Hvordan er besætningen sammensat og hvad er markedsprisen. Rentabilitetsberegningen: Udarbejdes som en samlet vurdering af hvor meget ejendommen/bedriften har af indtjeningsmuligheder og afkast m.m. Dette gøres eventuelt i samarbejde med revisor og landbrugskonsulenter Vurdering af de enkelte aktiver: Beboelse og driftsbygninger vurderes ud fra en helhedsbetragtning: - Sundhedstilstand. - Vedligeholdelsestilstand. - Byggemæssige kvaliteter og potentiale. - Hvad trænger til en udskiftning og en»kærlig hånd«. - Er der bygninger, der skal rives ned, foretages der en nedrivningsvurdering, og der kan eventuelt indhentes konkret tilbud på arbejdet. Jord og afgrøder vurderes med baggrund i bl.a. markplaner og leveringskontrakter m.m. Er der tale om specialafgrøder, tages en jordbrugskonsulent med på råd. Maskiner og driftsinventar vurderes ud fra en regnskabsmæssig værdi sammenholdt med maskinauktionernes vurdering - hvor den højeste af flere værdier lægges til grund for vurderingen. Er der mange nyere maskiner, kan det være en fordel for køber, at der udarbejdes en leasingaftale, så købers finansieringsbehov lettes. Mulighederne undersøges og dokumenteres. Produktionsrettigheder vurderes ud fra en markedsmæssig værdi. Skattemæssig vurdering: Den skattemæssige vurdering udarbejdes evt. i samarbejde med revisor. Her vægtes aktiverne - beboelse, driftsbygninger, besætning, jord, maskiner, inventar og produktions-rettigheder - op mod hinanden, og der fastsættes en optimal vægtning bl.a. med baggrund i, hvordan genvundne afskrivninger m.m. kan påvirke salgsprovenuet. Er der tale om generationsskifte til familie eller nære medarbejdere, afdækkes betingelserne for succession i skatteretten efter de gældende regler. Finansiering og forsikring: Inden udkastet til udbudsmaterialet gøres klart, undersøges finansieringsmulighederne grundigt gennem vores samarbejdspartner Nykredit. Forsikringer er i sig selv en post i købers driftsbudgetter. Derfor indhentes der tilbud på forsikringer hos Nykredit Østifterne Forsikring, bl.a. også på drifttabsforsikring i forbindelse med ejerskifte. Så er salgsprisen regnet ud Med baggrund i vores vurderinger og analyser fastsætter vi herefter ejendommens forventede salgspris, og så er det tid til at mødes igen: Vi fremlægger udkast til udbudsmaterialet, herunder: Salgsbudget og provenuberegning. Udkast til salgsmateriale og salgsopstilling. Forslag til markedsføringsplan. Udkast til salgsaftale. Materialet gennemgås og tilrettes, og når vi er enige om betingelserne, er salgsaftalen klar til underskrift og salgsarbejdet kan starte.

6 Hvordan forløber salgsprocessen? Når udbudsvilkårene er tilrettet og salgsaftalen underskrevet, underretter vi sælgers rådgivere om aftalen, og salgsarbejdet går i gang: De sidste fotos og evt. luftfoto tages og salgsmaterialet klargøres til godkendelse. Efter godkendelse sendes salgsopstillinger uopfordret ud til interesserede købere, som vi har noteret i vort veludbyggede køberkartotek. Salgsopstillinger sendes ud til potentielle købere i nærområdet. Annonceudkast udarbejdes og annoncering sættes i gang efter de aftalte planer. Ejendommen sættes til salg på Internettet på Til Salg skilte sættes op - hvis dette ønskes. Når køberne henvender sig: Salgs- og udbudsmateriale sendes ud. Telefonisk opfølgning på købere for afdækning af interessen og supplering af oplysninger omkring ejendommen. Når køber ønsker fremvisning af ejendommen, koordineres dette mellem køber og sælger. Fremvisninger gennemføres. Sælger kontaktes løbende omkring handlingsforløbet. Når køber vil handle: Når køber henvender sig, varetager vi det videre forløb, og forsyner køber og købers rådgivere med de relevante oplysninger, som de har brug for i forbindelse med købet. Når køber og dennes rådgivere har gennem-arbejdet materialet, fremsættes der et købstilbud, som sammen med sælgers udbudsmateriale er det egentlige forhandlingsgrundlag. Vi gennemfører og koordinerer hele forhandlingsforløbet sammen med sælger, køber og deres rådgivere, og udarbejder på dette grundlag udkast til slutseddel/købsaftale. Når betingelserne er godkendt af begge parter underskrives slutsedlen/købsaftalen af begge parter. Er der tale om en købsaftale, der er betinget af godkendelse fra køberes rådgivere, sørger vi for at indhente de fornødne godkendelser, og varetager at købsaftalen bliver endelig. Når aftalen er endelig Når alle betingelser i handlen, finansiering m.v. er på plads, og handlen dermed er endelig, kan sagen gå ind i den afsluttende fase. Men hermed er vort arbejde ikke afsluttet. Vi sørger for klargøring og aflevering af alt materialet til advokat/ejendomskonsulent for udarbejdelse af skøde. Vi deltager altid i skødemødet og kan eventuelt koordinere indkaldelsen. Vi medvirker ved optælling af besætning, inventar, maskiner og beholdninger m.m. Vi foretager aflæsning af el, vand og varme. Vi sikrer overlevering af gødningsregnskab og sprøjtejournaler. Først når alt dette er på plads, er vort arbejde afsluttet, og ejendommen er klar til overtagelse.

7 Oplysninger og dokumenter, som vi skal bruge i forbindelse med vurderingen og udarbejdelsen af salgsmaterialet: Oplysninger og dokumenter, som vi skal bruge i forbindelse med vurderingen og udarbejdelsen af salgsmaterialet: Skøde original/kopi. Matrikelkort original/kopi. Årsopgørelser på faste lån - realkredit m.m. - incl. kontrolkoder (4 cifre) til indhentning af detaljerede restgældsoplysninger. Kopi af pantebreve. BBR-ejermeddelelse. Forsikringspolicer med præmie. Årsopgørelse forbrugsafgifter: El Vand Varme Seneste ejendomsvurdering. Ejendomsskattebillet. Oplysninger om produktionsrettigheder: Dyreenheder/kapacitet Mælkekvote Frøkontrakter Kartoffelkontrakter Skøde original/kopi. Matrikelkort original/kopi. Årsopgørelser på faste lån - realkredit m.m. - incl. kontrolkoder (4 cifre) til indhentning af detaljerede restgældsoplysninger. Kopi af pantebreve. BBR-ejermeddelelse. Forsikringspolicer med præmie. Årsopgørelse forbrugsafgifter: El Vand Varme Seneste ejendomsvurdering. Ejendomsskattebillet. Oplysninger om produktionsrettigheder: Dyreenheder/kapacitet Mælkekvote Frøkontrakter Kartoffelkontrakter Oplysninger om opbevaringsaftaler på husdyrgødning. Kopi af hektarstøtte-ansøgning. Markkort/plan. Bygningstegninger. Oplysninger om kontraktforbehold - købekontrakter m.m. Oplysninger om leasingaftaler. Oplysninger om forpagtningsforhold. Oplysninger om afvandingsforhold/digelaug. Vandingstilladelse. Oplysninger om gødningsaftaler. Oplysninger om jagtforhold. Oplysninger om opbevaringsaftaler på husdyrgødning. Kopi af hektarstøtte-ansøgning. Markkort/plan. Bygningstegninger. Oplysninger om kontraktforbehold - købekontrakter m.m. Oplysninger om leasingaftaler. Oplysninger om forpagtningsforhold. Oplysninger om afvandingsforhold/digelaug. Vandingstilladelse. Oplysninger om gødningsaftaler. Oplysninger om jagtforhold. Vi står inde for de punkter, vi i fællesskab har gennemgået i Estate mæglernes handlingsplan, og at det er dette vi som minimum vil gennemføre i forbindelse med salget af din ejendom. (underskrift) KOPI TIL MÆGLER

8 Midtbyens EjendomsCenter Statsaut. ejendomsmægler & Valuar MDE Bygaden Bykøbing Tlf Fax

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke.

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke. Velkommen hos home Før vi sælger din bolig, vil vi gerne præsentere os Før du sætter din bolig til salg, vil vi gerne fortælle dig, hvordan vi arbejder hos home. Hvem vi samarbejder med, og hvilke fordele

Læs mere

8 TRIN TIL BOLIGHANDEL

8 TRIN TIL BOLIGHANDEL 8 TRIN TIL BOLIGHANDEL Læs denne guide, før du beslutter dig for at købe eller sælge din bolig "8 trin til bolighandel" er en gennemgang af, hvad der sker, når du sætter din bolig til salg. - Læs den før

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne

Indholdsfortegnelse. 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne home køberguide Indholdsfortegnelse 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne 5 Hvordan skal du bo? 6 Villa 6 Rækkehus 7 Ejerlejlighed 7 Forældrekøb af ejerlejlighed 8 Andelsbolig 8 Salg

Læs mere

Boligskifte Trin for trin. 1 bolig bliver til 2

Boligskifte Trin for trin. 1 bolig bliver til 2 Boligskifte Trin for trin 1 bolig bliver til 2 trin for trin 1 bolig bliver til 2 Boligskifte 1 bolig bliver til 2 Indhold 1 2 06 Boligskifte? Skilsmisse Økonomi Den nuværende bolig Pension Forsikring

Læs mere

Guide til køb af bolig

Guide til køb af bolig Guide til køb af bolig Denne guide er for dig, der gerne vil have en hurtig introduktion til nogle af de mange ord og begreber, som du støder på, når du vil købe en bolig. Med guiden i hånden er du godt

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 Kaarde & Erland Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem EDC Kaarde & Erland Ahlgade 3 4300 Holbæk Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 430@edc.dk www.edc.dk udstillinger Vores udstilling på hovedgaden

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

Boligskifte Trin for trin. Nye krav til boligen

Boligskifte Trin for trin. Nye krav til boligen Boligskifte Trin for trin Nye krav til boligen trin for trin Nye krav til boligen Boligskifte Nye krav til boligen Indhold 1 2 06 Boligskifte? Ændrede behov Skab overblik Om- og tilbygninger Andelsbolig

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering www.landbobanken.dk Boligbogen 4. udgave, oktober 2010 Redaktion: Lokale Pengeinstitutter v/morten Egholm Andersen og George Wenning Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere