Introduktion til DataHub projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til DataHub projekt"

Transkript

1 Introduktion til DataHub projekt Rev. 1 6/ / DATE JGR MBN NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED Energinet.dk Doc. no. DATE NAME Dok /10, Sag 10/3365 1/11

2 1. INDLEDNING Formål Energinet.dk Mission Vision Fakta om Energinet.dk Energinet.dk's kerneopgaver Energinet.dk's interne værdier Elmarkedet 5 2. DATAHUB PROJEKTET Opgavebeskrivelse DataHub - Overordnet beskrivelse IT-systemer DataHub Aktørtestsystem Interface til aktører og interne IT-systemer Netvirksomheder Elleverandører Balanceansvarlige Kunde, offentlighed og myndigheder Energinet.dk Panda Vision PROJEKTLEVERANCER OG FORVENTET TIDSPLAN 11 Dok /10, Sag 10/3365 2/11

3 1. Indledning 1.10 Formål Energinet.dk er af Klima- og Energiministeren blevet bedt om at etablere en DataHub til det danske elmarked. I sommeren 2009 startede Energinet.dk på den baggrund projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. DataHub'en skal være en Business-to-Business (B2B) løsning (datatrafikalt knudepunkt), som administrerer transaktioner og kommunikation mellem alle elmarkedets aktører i Danmark: Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og Energinet.dk. Dette betyder, at aktørerne skal kommunikere med DataHub'en på en standardiseret måde, og aktørerne skal ikke længere udveksle data bilateralt, som det sker i dag. DataHub'en skal indeholde alle nødvendige data til markedsafregning og tilbudsgivning, som aktørerne har behov for. I tillæg til B2B løsningen, skal kunderne (elforbrugerne) tilbydes adgang til at se egne data (stamdata og elforbrug) vha. sikker adgang på en webportal. Legitime interessenter skal skaffes adgang til dataudtræk fra DataHub'en til samfundsnyttige formål Energinet.dk Mission Som ansvarlig for el- og naturgassystemerne ejer vi den overordnede infrastruktur, sørger for en sikker energiforsyning og skaber rammerne for velfungerende energimarkeder og effektiv indpasning af vedvarende energi Vision Gennem internationale og fortrinsvise markedsbaserede løsninger vil vi muliggøre øget anvendelse af vedvarende energi og bidrage til håndtering af de globale energi- og klimaudfordringer Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima- og Energiministeriet Egen bestyrelse Etableret på baggrund af Lov om Energinet Danmark af 14. december 2004 Fusion mellem Elkraft, Eltra og Gastra i 2005 Ca. 500 medarbejdere, hovedparten i Erritsø og Ballerup Ejer og driver energiens motorveje Det overordnede el- og naturgasnet Det regionale elnet i Nordsjælland Ejer og driver Gaslageret i Lille Torup mellem Viborg og Års Medejer af den nordiske elbørs, Nord Pool Spot Medejer af den danske gasbørs, Nord Pool Gas Medejer af European Market Coupling Company Årlig omsætning på 8-9 mia. kr. Dok /10, Sag 10/3365 3/11

4 Forbrugerne betaler til vores aktiviteter via tariffer på el- og gasregningen Energinet.dk's kerneopgaver Vores økonomi skal hvile i sig selv, dvs. vi skal ikke skabe overskud Vi har ansvaret for den overordnede forsyningssikkerhed på el- og gasområdet på både kort og lang sigt Vi planlægger og udbygger det danske el- og gassystem Vi sikrer velfungerende konkurrence på markederne for el og gas Vi støtter produktion af miljøvenlig strøm Vi støtter forskning, udvikling og demonstration af nye teknologier til miljøvenlig elproduktion Vi opgør udledningen af stoffer til miljøet fra det samlede energisystem Vi sikrer, at energisektorens beredskab er velfungerende Vi sikrer: o at der altid er strøm i stikkontakterne og gas i hanerne o o den nødvendige udbygning af el- og gasnettet forsyningen af gas, når produktionen i Nordsøen klinger af o at strømmen føres i land fra nye havvindmølleparker Vi udvikler et mere fleksibelt elsystem, der kan håndtere markant mere vedvarende energi Vi sikrer velfungerende markeder for el og gas konkurrence og gennemsigtige priser Vi yder tilskud til miljøvenlig el- og kraftvarmeproduktion Energinet.dk's interne værdier Værdierne fortæller, hvordan vi vil arbejde for at nå vores mål. Vores værdier udtrykker, hvad der kendetegner os, og hvad vi kan forvente af hinanden. Dermed lægger de også fast, hvad vores omverden kan forvente af os. Værdierne er et kompas, der udstikker retningen for alt, hvad vi gør. I løbet af 2009 er vi sammen nået frem til et værdisæt, som vi udfolder efter bedste evne: Udvikling Vi skaber forandring og nye løsninger. Vi har plads til nye idéer, personlig og faglig udvikling Engagement Vi tager ansvar, er opsøgende og vi motiverer hinanden Forretningsorientering Vi er økonomiske ansvarlige, er effektive og er opmærksomme på behov og muligheder i vores omverden Ansvarlighed Vi gør det, vi siger. Vi tager opgave, samfund og miljø alvorligt og vi behandler hinanden og andre med respekt Dok /10, Sag 10/3365 4/11

5 1.12 Elmarkedet Engrosmarked Nord Pool Balanceansvarlig Systemansvarlig Balanceansvarlig Detailmarked Elleverandør Elleverandør Elleverandør Netvirksomhed Netvirksomhed Netvirksomhed Figur 1 Figur 1 illustrerer principperne for elmarkedet og viser de aktører, der agerer i markedet. Danmark er opdelt i ca. 85 geografiske netområder, og hvert netområde ejes af en netvirksomhed. Netvirksomhederne har ansvaret for at drive og udbygge ledningsnettene, og netvirksomhederne har ansvaret for at foretage alle målinger hos forbrugere og producenter i netområdet og at videreformidle målinger til relevante aktører. Elforbrugeren er fysisk tilsluttet nettet hos den netvirksomhed, hvor forbrugeren geografisk er placeret, men elforbrugeren kan indgå aftale om køb af el med en af de ca. 100 elleverandører der agerer i Danmark. Elforbrugeren kan altså vælge at skifte elleverandør, men kan ikke skifte netvirksomhed. Elleverandørerne handler deres energi med de balanceansvarlige på engrosmarkedet. Der er pt. ca. 50 balanceansvarlige aktører i Danmark. De balanceansvarlige køber og sælger el i engrosmarkedet, f.eks. fra den nordiske elbørs Nord Pool. De balanceansvarlige indmelder dagligt deres handelsplaner på timebasis til den systemansvarlige (Energinet.dk) der har det overordnede ansvar for at sikre den fysiske energibalance i elmarkedet (forbrug = produktion), og derudover har ansvaret for et velfungerende elmarked. En mere detaljeret beskrivelse af elmarkedet kan bl.a. ses i "Forskrift A: Principper for elmarkedet" der kan findes på Energinet.dk's hjemmeside. Dok /10, Sag 10/3365 5/11

6 2. DataHub projektet DataHub projektet er organisatorisk forankret i Markedsafdelingen i Energinet.dk. Til projektet er der oprettet projektkontor med dedikeret projektleder og projektkoordinator. Der vil i projektet være tilknyttet tilstrækkelige ressourcer fra Energinet.dk fra relevante sektioner (Elmarked, IT, jura osv.) Opgavebeskrivelse Følgende 2 dokumenter beskriver det scope for DataHub projektet, der er aftalt med Energistyrelsen: 11. juni 2009 Energinet.dk 3. november 2009 Energinet.dk "Referencemodel for implementering af et centralt markeds register i det danske elmarked" "Uldne punkter i referencemodellen" Nedenstående dokumenter danner desuden baggrund for DataHub projektet: 21. april 2009 Energistyrelsen: "STAMDATAREGISTER OG DATAHUB til håndtering af måledata i det danske elmarked" 24. april 2009 Connie Hedegaard "L 3 betænkningsbidrag med henblik på etableringen af en datahub i elmarkedet" 30. april 2009 Det Energipolitiske udvalg "Det Energipolitiske Udvalg L 3 - Bilag 27" Maj 2009 NordREG "Market Design Common Nordic end-user market" - Report 03/2009 Februar 2008 NordREG "Harmonized supplier switching model" - Report 2/2008 Dokumenterne er tilgængelige på Introduktionen af en DataHub i elmarkedet, betyder at de gældende markedsforskrifter for elmarkedet skal revideres. Markedsforskrifterne er et regelsæt udarbejdet af Energinet.dk og definerer, hvorledes alle aktører i elmarkedet skal agere i forhold til hinanden, og hvilke roller de har. Markedsforskrifterne er nødvendige rammer for at sikre, at markedets aktører og infrastrukturselskaber følger elforsyningslovene. Forskrifterne anmeldes til myndighederne i overensstemmelse med loven. De gældende markedsforskrifter kan findes på Dok /10, Sag 10/3365 6/11

7 Referencedokument af juni 2009 krav til funktionalitet og arbejdsdeling i branchen EU s liberaliseringspakke -eldirektivet -forordning om netadgang Uldne punkter i referencedokument krav til samfakturering Markedsforskrifter D1, F, H1, H2 - incl: BRS er og RSM er DataHub - Kravspecifikation Alle måledata Stamdata alle kunder Leverandørskift Saldoafregning Formidle data til samfakturering kundeadgang via www Energitilsynet EDI Guide Aktørtest - Kravspecifikation Ny kommunikationsstandard NordREG Harmonized Supplier Switching Model, NordREG Report 2, 2008 Marked Design Rapport 3, 2009 Ønskeliste Ændringsønsker fra aktørene Aktørsystemer - Ændringsspecifikation Ny kommunikationsstandard Ændrede processer Figur 2 Figur 2 illustrerer hvorledes de ovenstående dokumenter giver input til udarbejdelsen af nye markedsforskrifter. Udover de nævnte dokumenter, er der input til projektet fra EU Kommisionen ("3. Liberaliseringspakke"), fra Energitilsynet, og der har fra elmarkedets aktører været ønsker om ændringer til uhensigtsmæssigheder i de gældende regler. Ultimo juni 2010 er de nye forskrifter fastlagte, og "EDI-Guide" der beskriver dataudvekslingen mellem markedets aktører er ligeledes fastlagt. På baggrund af de nye markedsforskrifter og EDI-Guide udarbejdes der kravspecifikationer til de IT-systemer, der skal agere i elmarkedet - herunder DataHub'en og Aktørtestsystemet, som dette udbud omhandler. Aktørerne i markedet skal herefter specificere de ændringer, der skal foretages i deres lokale IT-systemer. Dok /10, Sag 10/3365 7/11

8 2.11 DataHub - Overordnet beskrivelse Figur 3 Figur 3 illustrerer DataHub'ens interessenter og funktioner IT-systemer DataHub DataHub'en skal lagre stamdata for alle målepunkter i Danmark, bl.a. adresseinformation, navn på kunde, elleverandør og netvirksomhed. Disse stamdata er variable over tid. For hvert målepunkt skal der registreres målinger (forbrug, produktion eller udveksling). Disse målinger kan være foretaget på kvarters-, times-, måneds- eller årsbasis. DataHub'en vil være en kombineret informations- og transaktionsportal, som dels skal rumme aktuelle og historiske forbrugs- og produktionsdata (målinger), og dels skal håndtere processen for leverandørskifte (stamdata). Målet er en specialbygget applikation opbygget af standardmoduler. Målarkitekturen er en lagopdelt applikation (præsentation, logik og data). Slutbrugergrænsefladen skal primært være webbaseret. Systemet skal håndtere store datamængder (målinger) fra ca. 3,2 mio. målepunkter. Systemet skal håndtere store transaktionsmængder, dagligt modtages 1 mio. timesmålinger, og der forventes ca. 0,5 mio. stamdataændringer pr. år (f.eks. flytninger eller skift af elleverandør). Systemet vil indeholde personfølsomme oplysninger, hvilket stiller krav til sikkerhedsniveauet. Der forventes integrationer til andre systemer hos Energinet.dk. Systemet vil blive omdrejningspunkt for markedskommunikationen, hvorfor der er krav om høj oppetid. Dok /10, Sag 10/3365 8/11

9 Aktørtestsystem Til test og verifikation af It-kommunikationen fra markedets aktører, skal der udvikles et Aktørtestsystem, hvor aktørerne gennemfører specificerede test-cases. Slutbrugergrænsefladen på aktørtestsystemet skal være webbaseret. Testscenarierne skal kunne afvikles individuelt af aktørerne og deres IT-leverandører, med mindst mulig involvering fra Energinet.dk's side. Aktørtestsystemet skal efterfølgende fungere som en service på markedet - ved test af nye releases til eksisterende aktørers systemer eller test af nye aktørers systemer Interface til aktører og interne IT-systemer Netvirksomheder Det er netvirksomhedernes ansvar at vedligeholde stamdata for målepunkter - på nær oplysningen om elleverandør og balanceansvarlig. Det er også netvirksomhedernes ansvar at indmelde målinger pr. målepunkt og eventuelle korrektioner til disse målinger. Den primære kommunikation mellem netvirksomhederne og DataHub'en sker via EDI-udveksling (webservice), men DataHub'en skal tilbyde adgang via en webportal, således at netvirksomhederne kan udføre kontrolfunktioner i DataHub'en Elleverandører Når en elleverandør overtager en kunde på et målepunkt, er det elleverandørens ansvar at ajourføre "elleverandør" oplysningen på målepunktet. Elleverandøren har ret til de målinger, der er foretaget på de målepunkter, hvor elleverandøren har kunder. Den primære kommunikation mellem elleverandørerne og DataHub'en sker via EDI-udveksling, men DataHub'en skal tilbyde adgang via en webportal, således at elleverandørerne f.eks. kan hente måledata og stamdata samt udføre kontrolfunktioner i DataHub'en Balanceansvarlige Den balanceansvarlige er aktøren i engrosmarkedet, der handler el med elleverandørerne (detailmarkedet). De balanceansvarlige aktører skal modtage målinger pr. elleverandør fra DataHub'en. Den primære kommunikation mellem balanceansvarlige og DataHub'en sker via EDI-udveksling, men DataHub'en skal tilbyde adgang via en webportal, således at den balanceansvarlige f.eks. kan hente måledata og stamdata samt udføre kontrolfunktioner i DataHub'en Kunde, offentlighed og myndigheder Alle elkunder i Danmark skal ved indlogning på webportalen (identificeret ved "NemId") kunne se registrerede stamdata og registreret forbrug på egne målepunkter samt oplysninger om eventuelt leverandørskifte på målepunktet. Myndigheder skal via webportalen kunne hente foruddefinerede dataudtræk, og uden indlogning (offentlighed) skal webportalen vise diverse statistikdata for elmarkedet Energinet.dk DataHub systemet administreres hos Energinet.dk. Der skal kunne udføres systemkonfigureringer, overvågning af systemet, administration af brugere/rettigheder samt fejlsøgninger i processer. Dok /10, Sag 10/3365 9/11

10 Panda, PandaService og Selvbetjeningsportal Panda er et eksisterende IT-system hos Energinet.dk. Panda udfører afregningen i engrosmarkedet primært på basis af målinger, der modtages fra DataHub'en. På basis af det beregnede forbrug pr. netområde beregner Panda de net-, system- og PSOafgifter, der skal opkræves hos netvirksomhederne. Alle produktionsanlæg i Danmark (kraftværker og vindmøller) er registreret med relevante stamdata i Panda, og i Panda beregnes hver måned det pristillæg, der skal udbetales til ejerne af produktionsanlæggene. Alle afregningsbilag og stamdata for produktionsanlæg fra Panda gøres tilgængelige på Energinet.dk's Selvbetjeningsportal, hvor der pt. er registreret ca brugere. Da brugerne af Data- Hub'en også vil være brugere af den eksisterende Selvbetjeningsportal, forventes det, at der i udbudsmaterialet vil være en option om integration af Selvbetjeningsportalen ind i DataHub portalen Vision På sigt forventes DataHub'en at skulle udbygges med yderligere funktionalitet, hvoraf nogle emner kan nævnes: Elbiler. Det forventes, at der i forbindelse med udbredelse af elbiler i Danmark vil blive etableret offentlige ladestandere til elbiler. DataHub'en kan her få en central rolle mht. håndtering af målinger/afregninger fra disse ladestandere. Samfakturering. I dag modtager elkunder, der har skiftet elleverandør, både en faktura fra sin netvirksomhed og fra sin elleverandør. Her kan DataHub'en få en rolle mht. udveksling af fakturaoplysninger, således at der udsendes en samlet faktura fra elleverandøren til kunden. Nordisk og europæisk elmarked. Når der oprettes en datahub i de øvrige nordiske lande (eller europæiske), forventes de nationale datahubs at blive udvekslingspunkterne mellem landene. Således at en dansk elleverandør kun skal kommunikere med den danske DataHub, men kan agere i markedet i de øvrige tilknyttede lande. Engrosmarkedet. Afregningerne for engrosmarkedet, der i dag foretages i Panda systemet, forventes med fordel at ville kunne integreres i DataHub'en. Dok /10, Sag 10/ /11

11 3. Projektleverancer og forventet tidsplan Figur 4 Figur 4 illustrerer skitse af den forventede tidsplan for projektet. Dette udbud omfatter design, udvikling, implementering, test og idriftsættelse af IT-systemerne DataHub'en og Aktørtestsystemet samt efterfølgende vedligehold af disse. Som brugerinterface til eksterne brugere skal der udvikles en fælles Webportalløsning. Leverandøren skal deltage aktivt i implementeringsfasen, der forventes at blive en kompliceret proces. Ved implementeringen skal initielle data fra ca. 80 netvirksomheders (forskellige) ITsystemer konverteres til DataHub'en, og dataudvekslingen med de ca. 150 aktører i markedet skal være testet uden fejl, inden idriftsættelsen kan finde sted. Samtidig med idriftsættelsen skal de eksisterende processer og dataudveksling være operationelle. I tæt samarbejde med Energinet.dk skal der udarbejdes et endeligt design for systemerne, bl.a. baseret på de forretningsmæssige krav beskrevet i de nye markedsforskrifter og EDI-Guide. Energinet.dk deltager ikke i systemudviklingen, men er til rådighed i forbindelse med afklarende spørgsmål. Ændringerne, der skal foretages i aktørernes egne IT-systemer som følge af ændringerne i markedsreglerne, er udenfor dette projekts scope. Dok /10, Sag 10/ /11

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 01-05-2010 02-07-2010 DATE MLM ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624 31785-10 NAME Doc.

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark Årsrapport 2009 Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelse og direktion 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Påtegninger 7 Ledelsesberetning 13 Forord 13 El- og gasmarkedet 13 Samarbejde med

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Halvårsrapport 2009. Koncernregnskab

Halvårsrapport 2009. Koncernregnskab Halvårsrapport 2009 Koncernregnskab Indhold Hvad er Energinet.dk 1 Koncernoversigt 2 Hoved- og nøgletal 3 Påtegninger 5 Ledelsens beretning 9 Resultatopgørelse 23 Balance 24 Egenkapitalopgørelse 27 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere

Årsrapport 2007. for Energinet.dk

Årsrapport 2007. for Energinet.dk Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 for Energinet.dk Videndeling, samarbejde og innovation Energinet.dk s nye hovedsæde Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelsen 5 Hoved- og nøgletal 6 Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger Notat Aspekter vedr. krav til elbil ladeinfrastruktur 29. september 2010 ABH/ LRO 1. Baggrund Det vurderes, at en god ladeinfrastruktur i det offentlige rum er værdifuldt for at understøtte en udbredelse

Læs mere

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Koncernårsrapport 2012 Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Nøgletal Finansielle nøgletal Resultatopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning DKK

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Arbejdsgruppens leverancer er: Roadmap som skal udgøre en veldefineret drejebog for implementering

Læs mere

Årsrapport 2011. Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107

Årsrapport 2011. Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107 Årsrapport 2011 Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107 FINANSIELLE NØGLETAL 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse Omsætning DKK mio. 7.369 8.480 9.145 8.360 9.792 Over- og underdækning DKK mio. 530

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

Årsrapport 2006. for Energinet.dk

Årsrapport 2006. for Energinet.dk Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 for Energinet.dk Hvem er Energinet.dk Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse 4 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El- og gastransmissionsnettets

Læs mere

Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012

Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012 Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012 KOMMISSORIUM for arbejdsgruppen til indførelse af dansk informationsmodel for formidling af data mellem elsektorens aktører Arbejdsgruppen

Læs mere

Indhold. Hvem er Energinet.dk. Mission. Vision. Hvem er Energinet.dk 1

Indhold. Hvem er Energinet.dk. Mission. Vision. Hvem er Energinet.dk 1 Halvårsrapport 2007 Indhold Hvem er Energinet.dk Hvem er Energinet.dk 1 Koncernoversigt 2 Hoved- og nøgletal 3 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 8 Ledelsens beretning 12 Finansiel beretning 15 Anvendt

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2. Rapporten kan downloades på: www.energinet.

ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2. Rapporten kan downloades på: www.energinet. ForskEL-udbud 2016 ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/da/forskning/ Foto: Jørgen Schytte 2 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist...

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer...

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... Elmarkedet i Danmark 9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... 4 2. Engrosmarkedet... 6 2.1 Et marked

Læs mere

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen OmEnergi Maj 2012 TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen Indhold Elforbindelser giver billigere VE... 4 Fart på ny el-infrastruktur

Læs mere

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer.

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. 2 Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Bilag:

Indholdsfortegnelse: Bilag: 1 Indholdsfortegnelse: 0.0 Resumé Side 3 1.0 Indledning Side 4 2.0 Hvad forstås ved prisfleksibelt elforbrug. Side 5 3.0 Hvorfor prisfleksibelt elforbrug? Side 6 4.0 Prisfleksibelt elforbrug og dets betydning

Læs mere