KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1999"

Transkript

1 1 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1999 DER VAR EN GANG ET LIGHUS Af Inger Johannesen Beretningen om den jødiske menigheds lighus i Randers kan passende starte i eventyrets sprog, da ikke mange kender til lighusets eksistens. Men det er ganske vist, at dette lighus tilhørte et societet ved navn Den mosaiske Menigheds Liig-Societet i Randers af 1.ste Marts Societetet havde følgende formål: "Societetets Øiemed er i Forbindelse med den fornødne Omfang har velordnede Liigbegjængelser også et sørge for Forplainingen af fattige Syge i Samfundet forsaavidt Kassen formaar det, og paa Samfundets Bekostning at foranstalte Disses Begravelse". 1 Formålet blev udmøntet i paragrafferne, hvor blandt andet societetets forpligtelser i forbindelse med døende og dødsfald blev fastslået. Der var regler for ligvognen, hvem der kunne benytte societetets ligvogn for at bringe lig til lighuset og begravelsespladsen. Der var bestemmelser for selve begravelsen og deltagernes adfærd ved begravelserne. Læseren af lovene lades ikke i tvivl: Hensigten var at skabe ordentlige begravelser i henhold til jødiske traditioner, derfor skabte man de ønskede rammer med lighus, ligvogn, hestene, samt reglerne for deltagernes påklædning og adfærd. I den sammenhæng indgår lighuset, altså det i paragraf fjorten nævnte sted nr. 151 Litr. e Udenfor Østerport. Huset er denne artikels hovedtema. Ligsocietetets love fra 1837 nævner altså stedet, der fungerede som lighus. Der tilføjes i parentes, at stedet er societetets ejendom. Man lånte ifølge et referat i protokollen tilsyneladende penge af en P. Nørlem, så huskøbet på 700 Rbd. kunne finansieres, men mærkeligt nok står Den mosaiske Menighed i Randers opført som ejer i skøde- og panteprotokollen. I protokollen er matrikelnummer 151 Litr. e Udenfor Østerport opdelt i to numre: Første navn i protokollen under nr. 151 e er Ludvig Bush, opført ud for datoen den 5. september Under det navn kommer Den mosaiske Menighed, opført ud for datoen den 8. februar Matrikelnummer 151 f har Niels Hansen Bay som ejer, opført under datoen 5. september Ejerskabet skiftede i 1841, hvor bedemand Albrecht overtog matriklen den 18. juni. Matrikel 151 e Udenfor Østerport var altså delt i de to matrikelnumre e og f. Til yderligere belysning af historien om matrikelnummer 151 Litr. e Udenfor Østerport kan tilføjes et uddrag af udskrift fra Randers købstads skøde- og panteprotokol: "Aar 1836 den 5. September blev inden Randers By-tingret, tinglæst saalydende: Vi underskrevne Kjøbmand Niels Hansen Bay og Tømmermester Ludvig Busse i Randers tilstaa herved, at det af os i Interessentskab af mig opbygte Sted No. 151 Litr. e og f uden for denne Byes Østerport, der bestaa af 10 Fag 1 Etage Grundmur, af os er bleven delt saaledes: 1. Jeg Niels H. Bay erholde de 5 østreste og Ludvig Bussse de 5 vestreste Fag og følger derhos den til hver af Stederne indhegnede Grund, hvoraf vi hver især svarer 5 Rdl. Sølv i Grundskat. 2...". 2 Købmanden og tømreren opførte altså sammen huset, der senere i teksten ansættes til en samlet værdi af 1200 Rbd. Ved tinglysningen i september var ejeren af nr. 151 Litr. e, L. Bush, men papirerne vedrørende denne tinglysning blev underskrevet den 27 januar Efter underskrivelsen må L. Bush have handlet sin halvdel af huset videre til Den mosaiske Menighed. Det forklarer sandsynligvis, hvorfor februar i skøde- og panteprotokollen står efter september i Følgende forhold omkring lighuset kan dermed fastslås: Huset var placeret på matrikelnummer 151 Litr. e Udenfor Østerport, som var beliggende skråt over for den jødiske begravelsesplads ved

2 2 det nuværende Udbyhøjvej, og nummeret havde to ejere. Liig-Societetet ejede huset på matrikel nr. 151 e, som var Den mosaiske Menigheds halvdel af matriklen. Dette lighus blev benyttet til opbevaring af lig, og her kunne den rituelle rensning af ligene foregå, hvis det var familiens ønske. 3 Samtidig var lighuset stort nok til udlejning, og en korporal Bosse boede ifølge forhandlingsprotokollen for Liig-Societetet til leje i lighuset. Den årlige leje for den nye lejer, handskemager Christian Emil Hindrup, der flyttede ind i 1839, skulle i henhold til protokollen være på 30 Rbd. Ifølge societetets kassebog blev den dog 36 Rbd. pr. år. Handskemageren kan derfor ved 1840-folketællingen findes Udenfor Østerport, sammen med hustruen Johanne på 34 år, deres fire børn og svigermoderen Ane Wulff på 55 år. 4 Handskemager Christian Hindrups hjem Handskemager Christian Hindrup findes ved folketællingerne i både1845, 1850 og 1855 som boende på matrikelnummer 179 Udenfor Østerport, stadig sammen med den øvrige familie. Christian Hindrup havde i 1850 skiftet erhverv til kontorist. Ved samme folketælling var svigermoderen ikke længere at finde i familiens hjem. 5 De nye matrikelnumre blev indført i 1843: Nr. 151 e skiftede således til nr. 179 og nr. 151 f blev nr Før vi går videre med familien, så skal brandtaksationen fra 1847 drages med ind i beretningen om lighuset. Ejerne havde begæret en taksation, og den afgivne rapport fortæller følgende om familien Hindrups hjem: "Mændene erklærede at have afholdt disse Forretninger overensstemmende med Brandtaxationsvurderingen og ikke taget Hensyn til andet end Bygningernes rette Værdie, deres nuværende Tilstand og Materialernes Beskaffenhed, hvilket de bekræftede med deres Underskrift under Tilbud af Eed. 3. Matr. No. 179/gl. No. 151 e/tilhørende det mosaiske Troessamfund og beliggende uden for Østerport, der blev taxeret saaledes: Eet Forhuus 1 Etage 5 Fag, Grundmur til Gaden og til Gaarden, teglhængt og understrøget Tag, har muret Gavl i den vestre Ende og i den Østlige er Gavlen af Bræder og fælleds med No. 180, indrettet til Beboelse med 2 Værelser, 1 Ildsted, 2 Kjøkkener og Spisekammer, 2 Kakkelovne. - Vi ansætte og taxerer denne Bygning i Sedler og Tegn og Fag Sedler Sølv. Skriver Eet Tusinde Rigsbankdaler Sølv, hvorfor dette Sted er forsikkret i Brandkassen. Eierne var ikke tilstede, men Police blev begjært. Manden afgav samme Erklæring som under Dagforretningen. Det er anført, hvilket de under Tilbud af Eed bekræftede med Underskrift. 4. Matr. No. 180/gl. No. 151 f/ tilhørende Bedemand Albrecht og beliggende uden for Østerport...". 6 Klagen over taksationen står opført i ligsocietetets forhandlingsprotokoll. Under 20. May tilskreven Amtet saaledes: "Det, det mosaiske Samfunds Liigsocietets tilhørende Sted No. 179 udenfor Østerport som er brandfrie og hidindtil har været fritaget for Brandcontingent, er foruden den ordinære Afgift efter den nyere Omtaxation af 25, bleven ansat af Hr. Cancelliraad Kühnell med en forhaiet Afgift for Aar 1847 med 50 skilling, for Aaret Rbd. 4 skilling og ligesaa for 1849 paa Grund af et Skillerum af Brædder paa Loftet som er opsat fordi Naboen hr. Bedemand Albrecht ei skulle have Adgang. Da dette Sted er sammenbygget med hr. Bedemand Albrechts, forhen at har været een Bygning men nu har tvende Eiere og tvende Huusnumre, men i et og alt en Grundmur, undtagen det ovenmeldte Skillerum, hvorfor vi formene at det ifølge Cancelliresolution af 5. Oct maatte være fritagen for forhaiede Afgift af 1 Rbd. 4 skilling aarligt, tillade vi os herved at anmode Dem om at resolvere hvorvidt vi ere pligtig at betale, og saafremt vi ere fritagne, da at faa den i Aarene 1847 og 1848 formeget erlagte Brandcontingent tilbagebetalt". 7 Klagen gav et positivt resultat, da societetet ifølge kassebogen fik en godtgørelse for brandkontingentet i 1849 på 2 rigsdaler 8 skilling. Naboen, bedemand Albrecht, tilbød i øvrigt at købe ligsocietetets hus. Det blev opført i protokollen for societetet under 5. februar 1844, at Albrecht ville betale 700 Rbd. for huset. Netop den pris, som sadelmager M. Michelsen fra societetet et par år i forvejen havde forestillet sig salget af huset skulle indbringe. Sadelmageren

3 3 stillede i 1841 dette forslag i societetet: Huset skulle afhændes, når den derfor erlagte pris på 700 Rbd. kunne opnås. De 400 Rbd. skulle bruges til opførelse af et halvtag i synagogens gård i Snaregade, som skulle fungere som opbevaringsplads for ligvognen og lig. Halvtaget skulle tilhøre Liigsocietetet, og Det mosaiske Troessamfund skulle ifølge M. Michelsen svare 4% renter p.a. af kapitalen. De resterende 300 Rbd. fra salget skulle betale gælden til P. Nørlem. På det tidspunkt, forslaget blev stillet, kunne der ikke skaffes et flertal for salget. Tre år senere blev salget af stedet igen stillet i bero. I stedet besluttede man få måneder efter Albrechts tilbud, at lighuset skulle have en ny gavl og forskellige reparationer af huset skulle gennemføres. 8 Debatten om salget af huset fortsatte, men lad os først hilse på den nye lejer af huset. Ny lejer i lighuset i 1858 Tilbage til familien Hindrup, der ifølge 1860-folketællingen ikke længere boede alene i lighuset. Familien Christensen delte huset med Enkefru Hindrup, som i 1858 ifølge forhandlingsprotokollen fik en snak med bestyrelsen om den resterende husleje for det år. Den indbetalte husleje for Madame Hindrup, som oplyses i societetets kassebog, var i 1858 på 12 Rbd. for 1/4 år. 9 To ugifte børn boede stadig hjemme hos Enkefru Hindrup, og hun havde måske svært ved at udrede huslejen. Huslejen var nu næsten oppe på 50 Rbd., som societetets medlemmer i 1850 mente var det minimalt acceptable beløb for udlejningen pr. år. Kunne den leje ikke opnås, og Hindrups leje blev sat op fra 1850, så skulle man hellere afhænde stedet til Rbd. I 1857 blev bestyrelsen bemyndiget til at sælge, hvis en undersøgelse viste, at et passende overskud kunne indbringes ved salg. Planerne var på det tidspunkt, at man for salgssummen skulle afvikle prioritetsgælden, opføre et nyt lighus og låne resten af beløbet til menigheden til opførelsen af den ny synagoge. Et halvt år senere havde generalforsamlingen besluttet, at stedet ikke skulle afhændes. 10 Altså hele tiden frem og tilbage mellem salg og ikke salg. Sagen var dog langt fra afgjort. Fra 1858 var lejerne i nr. 179 Enkefru Hindrup og graverkarl Anders Jørgen Christensen og familie. Man hører ikke mere om den overenskomst, som bestyrelsen arrangerede med Fru Hindrup i forbindelse med huslejen. Det er kun Christensens leje, der fremover blev opført i kassebogen. Den startede på 48 Rbd. årlig i 1858 og var i 1864 oppe på 56 Rbd. På det niveau holdt den sig frem til 1870, hvor lejen steg til 60 Rigsdaler. 11 Lejen blev stadig kun bogført under navnet Christensen, skønt Enkefru Hindrup ved folketællingen i 1870 var udskiftet med en ny lejer ved navn Thomas Henrik Petersen. Lighuset blev nu beboet af familierne Petersen og Christensen. 12 Man diskuterede samtidig stadig salg af lighuset. Repræsentantskabet besluttede på et møde, at de ved generalforsamlingen i februar 1860 endnu en gang ville forsøge at få medlemmernes opbakning til at sælge stedet. Begrundelsen: Det gav hvert år tab. Resultatet: De skulle sælge stedet ved en pris af minimum 800 Rbd. Et bud på 800 Rbd. for huset kom to år senere, men nu vedtog generalforsamlingen med 10 stemmer for og 12 imod at undlade salg. 13 Medlemmerne skulle i 1875 tage stilling til et ganske andet problem: Madame Albrechtsen døde i Hun ejede nummer 180, der var sammenbygget med societetets hus. Huset var til salg. Med fleste stemmer besluttede medlemmerne, at bestyrelsen var bemyndiget til at give indtil 1100 Rbd. for købet af huset. 14 Pludselig var køb i stedet for salg på tale, og societetet købte. Societetets kassebog fortæller resten af denne historie: Under udgifter i april og maj 1875 står Randers Skiftesal med beløb på henholdsvis 48 rigsdaler 4 mark 8 skilling samt 3 rigsdaler 5 mark 9 skilling. I december måned en udgift på 915 Rbd., der blev bogført som skifteretten for Albrechtsens sted. Skifteretten fik yderligere 26 rigsdaler 15 skilling, der var renter for Madame Albrechtsens sted. Sagfører Jensens regning lød på 55 rigsdaler 2 mark 10 skilling. Det kostede at få købet bragt i orden. Til de normale årlige skatter blev nu skatten for Albrechtsens sted på 3 rigsdaler 2 skilling tilføjet. 15 Under indtægterne blev salget af bankaktien noteret til 173 rigsdaler 4 mark 4 skilling. I december 1875 modtog man et lån af tømrer Petersen på 1000 Rbd. Sådan blev købet af huset tilsyneladende

4 4 finansieret. Man havde fået udvidet kredsen af lejere ved købet af Albrechtsens sted. 16 Indtægterne fra huslejen i oktober måned var således: Tømrer Peter Andersen 10 Rbd., graver Christoffer Christensen 45 Rbd. og Madame Christensen 30 Rbd. Kun en person betalte leje i april, nemlig Christensen med 30 Rbd.. I de syv år fra købet af nr. 180 frem til salget i 1882 bliver billedet af lejerne mere broget: En ny lejer ved navn Sine Jensen føjes i 1879 til listen. I årene efter hed hun mærkeligt nok Sine Nielsen. Tømreren forsvandt som lejer i En Peder Laugesen blev lejer i Altså mennesker, der kommer og går. Desuden mere stabile lejere, som var Madame Christensen og graver Christensen. Den samlede lejeindtægt ser i 1880 ud til at have været på 400 kr. årlig. Og debatten om salget af huset fortsatte. Salget af lighuset Man må have set en fordel i at købe nummer 180, men spørgsmålet om salg af lighuset forstummede bestemt ikke af den grund. I 1876 fremgår det af protokollen, at bestyrelsen igen forhandlede om salg af stedet. Året efter var man i societetet stemt for at sælge, og denne gang for omkring de 6000 kr. med en udbetaling på minimum 2000 kr. Udbetalingen kunne ifølge generalforsamlingen i 1878 nedsættes til 1000 kr., når bare den blev kombineret med en passende sum i årlig udbetaling. Diskussionen om salg fortsatte, og de efterfølgende tre år talte man på møderne om en acceptabel pris helt nede omkring de 4800 kr. og 4500 kr. Det endte med et nettobeløb på 2800 kr. ved salget, som ifølge protokollen endelig fandt salget sted i 1882, og bestyrelsen skulle sørge for den bedste forrentning af kapitalen. Der blev yderligere truffet den beslutning, at anvendelse af beløbet krævede mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved en ny generalforsamling. 17 Man indkasserede afdrag på ejendommen i perioden I alt 500 kr. fordelt med 200 kr. pr. år de første to år, og desuden renterne fra samme ejendom. Det fik prisen på lighuset op på 3300 kr. uden renter. Et tankeeksperiment: De gav 915 Rbd. for nr De påtænkte en overgang at sælge nr. 179 for 700 Rbd. I alt 1615 Rbd., der skal ganges med to for at omsætte til kroner. Ikke helt forkert i forhold til den reelt indkomne sum, men så langt fra det tidligere forlangte beløb på 6000 kr. Men det var måske højt sat. Året efter købet af nr. 180, da fik man afviklet gælden til P. Nørlem ved at udbetale 2 gange 300 kr. I 1877 betalte man 100 kr., men de opførtes under den mere anonyme betegnelse afbetaling af lån. Posten renter til P. Nørlem havde ellers været en fast post gennem societetets to kassebøger, nu stod der tømrer Petersen ud for renteudgiften. Han fik den sidste udbetaling på 50 kr. i juni Nr. 151 e overgår i skøde- og panteprotokollen den 8. januar 1883 til Johanne Hansen, enke efter arrestforvarer Hansen. Samme protokol indfører under samme dato ejerskiftet af huset nr. 151 f, der går fra Det mosaiske Ligsocietet i Randers til tømrer Niels Nielsen Gylling. 19 Lighuset i dag Huset på Udbyhøjvej nr. 18 ejes i dag af Birgit Faber Laursen. Hun købte sammen med sin mand i 1975 huset af mosteren, Frk. Inger Faber. Mosteren flyttede fra Århus op til mormoderen i Randers, da hun skulle arbejde på kontor i Randers og gerne gik den aldrende mormoder til hænde i huset på Udbyhøjvej 18. Inger Faber var lejer hos mormoderen og arvede senere huset. Mormoderen var Enkefru Nielsine Marie Lindgren, som ejede huset fra Hun havde boet i huset gennem længere tid sammen med ægtemanden, Hans Peter Lindgren, graver ved Østre Kirkegård, der står opført som ejer af stedet fra Faktisk havde mosternes mor, altså Birgit Faber Laursens mormor, en overgang haft systue i dette hus i Randers. Det var efter Enkefru Lindgrens død, og da mosteren ikke boede i huset, blev det brugt til systue af mormoderen. Birgit Faber sad til leje i huset, og hun fungerede som en slags vicevært for huset efter mormoderens død. Hun ændrede senere status fra lejer og vicevært til ejer af huset.

5 5 Huset og gårdhaven blev lavet om, da Birgit Faber Laursen og manden købte huset. De havde kendskab til husets fortid, og blev derfor ikke overraskede over fundet af resterne fra gravsten i haven. Resterne fra gravstene dukkede op til overfladen, da kristtjørnen i gårdhaven måtte lade livet for at give plads for andre planter. Da familien Faber Laursen fik huset, der er på godt hundrede kvadratmeter, var det netop blevet godkendt som et 1-families hus. I øvrigt blev nummer 20 på samme måde lavet om til et 1-families hus, og der var i mange år blomsterhandel i denne del af matrikelnummer 151 Litr. e udenfor Østerport. 20 Det var historien om lighuset, og det er ganske vist, at huset står endnu og i lighed med begravelsespladsen minder om den jødiske menighed i Randers. Kilder Brandtaksationen 1847: Brandtaksation 1847 for nr. 853, 3/p Randers Lokalhistoriske Arkiv. Ejendomsregister for Randers købstads byggrunde: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Folketælling fra 1801: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Folketælling fra 1840: Erhvervsarkivet i Århus, 2, kort nr Folketælling fra 1845: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Folketælling fra 1850: Erhvervsarkivet i Århus, 2, kort nr Folketælling fra 1855: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Folketælling fra 1860: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Folketælling fra 1870: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Forhandlingsprotokol for ligsocietetet med love: Rigsarkivet, arkiv nr , pk. nr Kassebog vedr. begravelsespladsen : Rigsarkivet, arkiv nr , pk. nr Kassebog vedr. begravelsesplads og fattigvæsen : Rigsarkivet, arkiv nr , pk. nr Udskrift fra skøde- og panteprotokol af 5. september 1836: Udlånt af Birgit Faber Laursen. 1 Forhandlingsprotokol for ligsocietet med love. Se i øvrigt artiklen Sygepleje, Velgørenhed og Liibegjængelser andetsteds i denne bog. 2 Ejendomsregister for Randers købstads byggrunde: Heri oplysninger om ejerforhold efter skøde- og panteprotokol. Udskrift fra skøde- og panteprotokol fra 1836 er udlånt af den nuværende ejer af ejendommen, fru Birgit Faber Laursen. Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under december kvartal 1841, forslaget fra sadelmager M. Michelsen om salg af huset. Heraf fremgår prisen for huset på 700 Rbd., "hvorpaa endnu skyldes 300 Rbd. til P. Nørlem". 3 Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Paragraf 15 vedrørende behandling af ligene. 4 Folketællingen 1840, nr. 2, kortnr : Folketællingen har Udenfor Østerport placeret lige efter Østergade. Der er opført 34 familier under Udenfor Østerport. Måske har der endnu ikke været så meget orden i matrikuleringen, at de respektive familier kunne opføres under de allerede eksisterende numre. Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1838, 31. december. Kassebog vedr. begravelsespladsen : Under Kassebogen er fra 1837 ført på dansk og er ikke pagineret. 5 Folketællingerne 1845, 1850, 1855: En frøken Ane Colding på 65 år boede hos familien Hindrup i Hun var flyttet i Brandtaksationen /p Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1849, 20. maj. 8 Kassebog vedr. begravelsespladsen : Under 1849, august. Brandkontingent. Under 1844, december. Priserne for håndværkerne i forbindelse med reparation og gavl. Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1844, 5. februar. Under 1841, 14. december 9 Kassebog vedr. begravelsespladsen : Under Folketællingen 1860: I 2. rode Udenfor Østerport nr. 179 boede i 1860 Anders Jørgen Christensen på 44 år, gift med Johanne Kjerstine Villasen på 41 år, og deres to døtre og to sønner på mellem 4-16 år. Desuden Johanne Marie Hindrup, født Christensen, hendes datter på 22 og en 11-årig søn.

6 6 10 Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1850, 13. januar. Under 1857, 1. februar, 21. juni. Såvel i 1850 som i 1857 var bestyrelsen indstillet på salg. I 1850 blev huslejen i det sidste halvår hævet for Hindrups, så de betalte det år to gange 9 Rbd. og to gange 12 Rbd. Kassebogen vedr. begravelsespladsen : Under Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1858, 21. marts. Overenskomst med Madame Hindrup. Kassebøgerne vedr. begravelsespladsen , : Indbetalinger af husleje for de respektive år. Der findes enkelte år, hvor huslejen ikke blev indbetalt med det fastsatte beløb. Også uden, det blev kommenteret. 12 Folketællingen 1870: Enkefru Hindrups efterfølger i nr. 179 var Thomas Henrik Petersen på 49 år, Axeline Petersen, født Andersen, 47 år, og deres tre børn på mellem 7-9 år. 13 Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1860, 31. januar. Under 1860, 12. februar. Under 1862, 21. januar. 14 Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1875, 28. marts. 15 Kassebogen vedr. begravelsespladsen : Under Folketællingen 1870: Christoffer Christensen på 55 år boede i 1870 i nr. 180 Udenfor Østerport, sammen med hustuen Marie Kathrine Andersdatter på 58 år, en søn på 17 år, som var bogtrykkerlærling og en tjenestekarl. Den anden familie på adressen: Henning Larsen på 29 år og husmoder Ane Christensen på 30 år. Hvad angår de senere lejere, så er de og deres leje oplyst i kassebogen for begravelsespladsen. 17 Forhandlingsprotokol for ligsocietetet for : Under 1876, 19. marts. Under 1877, 12. marts. Under 1878, 22. august. Under 1879, 16. april. Under 1881, 15. juni. Under 1882, 14. juni. 18 Kassebog vedr. begravelsespladsen : Under 1876, 1877, Renter til P. Nørlem står allerede opført fra Ejendomsregister for Randers købstads byggrunde 20 Oplysningerne om huset nyere historie stammer fra Birgit F. Laursen, den nuværende ejer af ejendommen på Udbyhøjvej 18.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen.

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen. Kongerslev Gården i Kongerslev Omkring 1916-18 køber Mormor og Morfar en gård i Kongerslev, som er på 16 tdr. land. På denne gård blev vores mor Nelly og vores moster Ingeborg født d. 17-10-1918. Gården

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK. Navn og beliggenhed

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK. Navn og beliggenhed VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK Navn og beliggenhed 1 Selskabet er et andelsselskab hvis navn er Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk. Vandværket er beliggende Emmedsbovej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Vedtægter Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Generelle bestemmelser 1. Navnet er Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Grundejerforeningen og vandværket

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer Vedtægter For Nimtofte Vandværk A.m.b.a CVR nummer 34775702 Stiftet den 1 januar 2013 1 VEDTÆGTER FOR NIMTOFTE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis

Læs mere

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk.

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk. Kontrakt for Hjedding Andelsmejeri 1882 Kilder Kildeintroduktion: Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 i Vestjylland og betegnes som Danmarks første andelsmejeri. Særligt i 1880'ernes sidste halvdel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især skifter indtil 1919 Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S UGELBØLLE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S UGELBØLLE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S UGELBØLLE VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 10. december 1970 er et interessentselskab, hvis navn er I/S Ugelbølle Vandværk. Selskabet har hjemsted i Rønde Kommune.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Foreningens navn og hjemsted... 3 1... 3 2... 3 Foreningens område og medlemskreds... 3 3... 3 4... 3 5... 3 Forenings formål og opgaver...

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Alle, der beskæftiger sig med lokalhistorie eller slægtshistorie på Bornholm, støder på - og værdsætter - det gårdregister, som Kr. Kure har udarbejdet ud

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. a.m.b.a VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet Råbylille Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager i forbindelse med

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere