KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1999"

Transkript

1 1 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1999 DER VAR EN GANG ET LIGHUS Af Inger Johannesen Beretningen om den jødiske menigheds lighus i Randers kan passende starte i eventyrets sprog, da ikke mange kender til lighusets eksistens. Men det er ganske vist, at dette lighus tilhørte et societet ved navn Den mosaiske Menigheds Liig-Societet i Randers af 1.ste Marts Societetet havde følgende formål: "Societetets Øiemed er i Forbindelse med den fornødne Omfang har velordnede Liigbegjængelser også et sørge for Forplainingen af fattige Syge i Samfundet forsaavidt Kassen formaar det, og paa Samfundets Bekostning at foranstalte Disses Begravelse". 1 Formålet blev udmøntet i paragrafferne, hvor blandt andet societetets forpligtelser i forbindelse med døende og dødsfald blev fastslået. Der var regler for ligvognen, hvem der kunne benytte societetets ligvogn for at bringe lig til lighuset og begravelsespladsen. Der var bestemmelser for selve begravelsen og deltagernes adfærd ved begravelserne. Læseren af lovene lades ikke i tvivl: Hensigten var at skabe ordentlige begravelser i henhold til jødiske traditioner, derfor skabte man de ønskede rammer med lighus, ligvogn, hestene, samt reglerne for deltagernes påklædning og adfærd. I den sammenhæng indgår lighuset, altså det i paragraf fjorten nævnte sted nr. 151 Litr. e Udenfor Østerport. Huset er denne artikels hovedtema. Ligsocietetets love fra 1837 nævner altså stedet, der fungerede som lighus. Der tilføjes i parentes, at stedet er societetets ejendom. Man lånte ifølge et referat i protokollen tilsyneladende penge af en P. Nørlem, så huskøbet på 700 Rbd. kunne finansieres, men mærkeligt nok står Den mosaiske Menighed i Randers opført som ejer i skøde- og panteprotokollen. I protokollen er matrikelnummer 151 Litr. e Udenfor Østerport opdelt i to numre: Første navn i protokollen under nr. 151 e er Ludvig Bush, opført ud for datoen den 5. september Under det navn kommer Den mosaiske Menighed, opført ud for datoen den 8. februar Matrikelnummer 151 f har Niels Hansen Bay som ejer, opført under datoen 5. september Ejerskabet skiftede i 1841, hvor bedemand Albrecht overtog matriklen den 18. juni. Matrikel 151 e Udenfor Østerport var altså delt i de to matrikelnumre e og f. Til yderligere belysning af historien om matrikelnummer 151 Litr. e Udenfor Østerport kan tilføjes et uddrag af udskrift fra Randers købstads skøde- og panteprotokol: "Aar 1836 den 5. September blev inden Randers By-tingret, tinglæst saalydende: Vi underskrevne Kjøbmand Niels Hansen Bay og Tømmermester Ludvig Busse i Randers tilstaa herved, at det af os i Interessentskab af mig opbygte Sted No. 151 Litr. e og f uden for denne Byes Østerport, der bestaa af 10 Fag 1 Etage Grundmur, af os er bleven delt saaledes: 1. Jeg Niels H. Bay erholde de 5 østreste og Ludvig Bussse de 5 vestreste Fag og følger derhos den til hver af Stederne indhegnede Grund, hvoraf vi hver især svarer 5 Rdl. Sølv i Grundskat. 2...". 2 Købmanden og tømreren opførte altså sammen huset, der senere i teksten ansættes til en samlet værdi af 1200 Rbd. Ved tinglysningen i september var ejeren af nr. 151 Litr. e, L. Bush, men papirerne vedrørende denne tinglysning blev underskrevet den 27 januar Efter underskrivelsen må L. Bush have handlet sin halvdel af huset videre til Den mosaiske Menighed. Det forklarer sandsynligvis, hvorfor februar i skøde- og panteprotokollen står efter september i Følgende forhold omkring lighuset kan dermed fastslås: Huset var placeret på matrikelnummer 151 Litr. e Udenfor Østerport, som var beliggende skråt over for den jødiske begravelsesplads ved

2 2 det nuværende Udbyhøjvej, og nummeret havde to ejere. Liig-Societetet ejede huset på matrikel nr. 151 e, som var Den mosaiske Menigheds halvdel af matriklen. Dette lighus blev benyttet til opbevaring af lig, og her kunne den rituelle rensning af ligene foregå, hvis det var familiens ønske. 3 Samtidig var lighuset stort nok til udlejning, og en korporal Bosse boede ifølge forhandlingsprotokollen for Liig-Societetet til leje i lighuset. Den årlige leje for den nye lejer, handskemager Christian Emil Hindrup, der flyttede ind i 1839, skulle i henhold til protokollen være på 30 Rbd. Ifølge societetets kassebog blev den dog 36 Rbd. pr. år. Handskemageren kan derfor ved 1840-folketællingen findes Udenfor Østerport, sammen med hustruen Johanne på 34 år, deres fire børn og svigermoderen Ane Wulff på 55 år. 4 Handskemager Christian Hindrups hjem Handskemager Christian Hindrup findes ved folketællingerne i både1845, 1850 og 1855 som boende på matrikelnummer 179 Udenfor Østerport, stadig sammen med den øvrige familie. Christian Hindrup havde i 1850 skiftet erhverv til kontorist. Ved samme folketælling var svigermoderen ikke længere at finde i familiens hjem. 5 De nye matrikelnumre blev indført i 1843: Nr. 151 e skiftede således til nr. 179 og nr. 151 f blev nr Før vi går videre med familien, så skal brandtaksationen fra 1847 drages med ind i beretningen om lighuset. Ejerne havde begæret en taksation, og den afgivne rapport fortæller følgende om familien Hindrups hjem: "Mændene erklærede at have afholdt disse Forretninger overensstemmende med Brandtaxationsvurderingen og ikke taget Hensyn til andet end Bygningernes rette Værdie, deres nuværende Tilstand og Materialernes Beskaffenhed, hvilket de bekræftede med deres Underskrift under Tilbud af Eed. 3. Matr. No. 179/gl. No. 151 e/tilhørende det mosaiske Troessamfund og beliggende uden for Østerport, der blev taxeret saaledes: Eet Forhuus 1 Etage 5 Fag, Grundmur til Gaden og til Gaarden, teglhængt og understrøget Tag, har muret Gavl i den vestre Ende og i den Østlige er Gavlen af Bræder og fælleds med No. 180, indrettet til Beboelse med 2 Værelser, 1 Ildsted, 2 Kjøkkener og Spisekammer, 2 Kakkelovne. - Vi ansætte og taxerer denne Bygning i Sedler og Tegn og Fag Sedler Sølv. Skriver Eet Tusinde Rigsbankdaler Sølv, hvorfor dette Sted er forsikkret i Brandkassen. Eierne var ikke tilstede, men Police blev begjært. Manden afgav samme Erklæring som under Dagforretningen. Det er anført, hvilket de under Tilbud af Eed bekræftede med Underskrift. 4. Matr. No. 180/gl. No. 151 f/ tilhørende Bedemand Albrecht og beliggende uden for Østerport...". 6 Klagen over taksationen står opført i ligsocietetets forhandlingsprotokoll. Under 20. May tilskreven Amtet saaledes: "Det, det mosaiske Samfunds Liigsocietets tilhørende Sted No. 179 udenfor Østerport som er brandfrie og hidindtil har været fritaget for Brandcontingent, er foruden den ordinære Afgift efter den nyere Omtaxation af 25, bleven ansat af Hr. Cancelliraad Kühnell med en forhaiet Afgift for Aar 1847 med 50 skilling, for Aaret Rbd. 4 skilling og ligesaa for 1849 paa Grund af et Skillerum af Brædder paa Loftet som er opsat fordi Naboen hr. Bedemand Albrecht ei skulle have Adgang. Da dette Sted er sammenbygget med hr. Bedemand Albrechts, forhen at har været een Bygning men nu har tvende Eiere og tvende Huusnumre, men i et og alt en Grundmur, undtagen det ovenmeldte Skillerum, hvorfor vi formene at det ifølge Cancelliresolution af 5. Oct maatte være fritagen for forhaiede Afgift af 1 Rbd. 4 skilling aarligt, tillade vi os herved at anmode Dem om at resolvere hvorvidt vi ere pligtig at betale, og saafremt vi ere fritagne, da at faa den i Aarene 1847 og 1848 formeget erlagte Brandcontingent tilbagebetalt". 7 Klagen gav et positivt resultat, da societetet ifølge kassebogen fik en godtgørelse for brandkontingentet i 1849 på 2 rigsdaler 8 skilling. Naboen, bedemand Albrecht, tilbød i øvrigt at købe ligsocietetets hus. Det blev opført i protokollen for societetet under 5. februar 1844, at Albrecht ville betale 700 Rbd. for huset. Netop den pris, som sadelmager M. Michelsen fra societetet et par år i forvejen havde forestillet sig salget af huset skulle indbringe. Sadelmageren

3 3 stillede i 1841 dette forslag i societetet: Huset skulle afhændes, når den derfor erlagte pris på 700 Rbd. kunne opnås. De 400 Rbd. skulle bruges til opførelse af et halvtag i synagogens gård i Snaregade, som skulle fungere som opbevaringsplads for ligvognen og lig. Halvtaget skulle tilhøre Liigsocietetet, og Det mosaiske Troessamfund skulle ifølge M. Michelsen svare 4% renter p.a. af kapitalen. De resterende 300 Rbd. fra salget skulle betale gælden til P. Nørlem. På det tidspunkt, forslaget blev stillet, kunne der ikke skaffes et flertal for salget. Tre år senere blev salget af stedet igen stillet i bero. I stedet besluttede man få måneder efter Albrechts tilbud, at lighuset skulle have en ny gavl og forskellige reparationer af huset skulle gennemføres. 8 Debatten om salget af huset fortsatte, men lad os først hilse på den nye lejer af huset. Ny lejer i lighuset i 1858 Tilbage til familien Hindrup, der ifølge 1860-folketællingen ikke længere boede alene i lighuset. Familien Christensen delte huset med Enkefru Hindrup, som i 1858 ifølge forhandlingsprotokollen fik en snak med bestyrelsen om den resterende husleje for det år. Den indbetalte husleje for Madame Hindrup, som oplyses i societetets kassebog, var i 1858 på 12 Rbd. for 1/4 år. 9 To ugifte børn boede stadig hjemme hos Enkefru Hindrup, og hun havde måske svært ved at udrede huslejen. Huslejen var nu næsten oppe på 50 Rbd., som societetets medlemmer i 1850 mente var det minimalt acceptable beløb for udlejningen pr. år. Kunne den leje ikke opnås, og Hindrups leje blev sat op fra 1850, så skulle man hellere afhænde stedet til Rbd. I 1857 blev bestyrelsen bemyndiget til at sælge, hvis en undersøgelse viste, at et passende overskud kunne indbringes ved salg. Planerne var på det tidspunkt, at man for salgssummen skulle afvikle prioritetsgælden, opføre et nyt lighus og låne resten af beløbet til menigheden til opførelsen af den ny synagoge. Et halvt år senere havde generalforsamlingen besluttet, at stedet ikke skulle afhændes. 10 Altså hele tiden frem og tilbage mellem salg og ikke salg. Sagen var dog langt fra afgjort. Fra 1858 var lejerne i nr. 179 Enkefru Hindrup og graverkarl Anders Jørgen Christensen og familie. Man hører ikke mere om den overenskomst, som bestyrelsen arrangerede med Fru Hindrup i forbindelse med huslejen. Det er kun Christensens leje, der fremover blev opført i kassebogen. Den startede på 48 Rbd. årlig i 1858 og var i 1864 oppe på 56 Rbd. På det niveau holdt den sig frem til 1870, hvor lejen steg til 60 Rigsdaler. 11 Lejen blev stadig kun bogført under navnet Christensen, skønt Enkefru Hindrup ved folketællingen i 1870 var udskiftet med en ny lejer ved navn Thomas Henrik Petersen. Lighuset blev nu beboet af familierne Petersen og Christensen. 12 Man diskuterede samtidig stadig salg af lighuset. Repræsentantskabet besluttede på et møde, at de ved generalforsamlingen i februar 1860 endnu en gang ville forsøge at få medlemmernes opbakning til at sælge stedet. Begrundelsen: Det gav hvert år tab. Resultatet: De skulle sælge stedet ved en pris af minimum 800 Rbd. Et bud på 800 Rbd. for huset kom to år senere, men nu vedtog generalforsamlingen med 10 stemmer for og 12 imod at undlade salg. 13 Medlemmerne skulle i 1875 tage stilling til et ganske andet problem: Madame Albrechtsen døde i Hun ejede nummer 180, der var sammenbygget med societetets hus. Huset var til salg. Med fleste stemmer besluttede medlemmerne, at bestyrelsen var bemyndiget til at give indtil 1100 Rbd. for købet af huset. 14 Pludselig var køb i stedet for salg på tale, og societetet købte. Societetets kassebog fortæller resten af denne historie: Under udgifter i april og maj 1875 står Randers Skiftesal med beløb på henholdsvis 48 rigsdaler 4 mark 8 skilling samt 3 rigsdaler 5 mark 9 skilling. I december måned en udgift på 915 Rbd., der blev bogført som skifteretten for Albrechtsens sted. Skifteretten fik yderligere 26 rigsdaler 15 skilling, der var renter for Madame Albrechtsens sted. Sagfører Jensens regning lød på 55 rigsdaler 2 mark 10 skilling. Det kostede at få købet bragt i orden. Til de normale årlige skatter blev nu skatten for Albrechtsens sted på 3 rigsdaler 2 skilling tilføjet. 15 Under indtægterne blev salget af bankaktien noteret til 173 rigsdaler 4 mark 4 skilling. I december 1875 modtog man et lån af tømrer Petersen på 1000 Rbd. Sådan blev købet af huset tilsyneladende

4 4 finansieret. Man havde fået udvidet kredsen af lejere ved købet af Albrechtsens sted. 16 Indtægterne fra huslejen i oktober måned var således: Tømrer Peter Andersen 10 Rbd., graver Christoffer Christensen 45 Rbd. og Madame Christensen 30 Rbd. Kun en person betalte leje i april, nemlig Christensen med 30 Rbd.. I de syv år fra købet af nr. 180 frem til salget i 1882 bliver billedet af lejerne mere broget: En ny lejer ved navn Sine Jensen føjes i 1879 til listen. I årene efter hed hun mærkeligt nok Sine Nielsen. Tømreren forsvandt som lejer i En Peder Laugesen blev lejer i Altså mennesker, der kommer og går. Desuden mere stabile lejere, som var Madame Christensen og graver Christensen. Den samlede lejeindtægt ser i 1880 ud til at have været på 400 kr. årlig. Og debatten om salget af huset fortsatte. Salget af lighuset Man må have set en fordel i at købe nummer 180, men spørgsmålet om salg af lighuset forstummede bestemt ikke af den grund. I 1876 fremgår det af protokollen, at bestyrelsen igen forhandlede om salg af stedet. Året efter var man i societetet stemt for at sælge, og denne gang for omkring de 6000 kr. med en udbetaling på minimum 2000 kr. Udbetalingen kunne ifølge generalforsamlingen i 1878 nedsættes til 1000 kr., når bare den blev kombineret med en passende sum i årlig udbetaling. Diskussionen om salg fortsatte, og de efterfølgende tre år talte man på møderne om en acceptabel pris helt nede omkring de 4800 kr. og 4500 kr. Det endte med et nettobeløb på 2800 kr. ved salget, som ifølge protokollen endelig fandt salget sted i 1882, og bestyrelsen skulle sørge for den bedste forrentning af kapitalen. Der blev yderligere truffet den beslutning, at anvendelse af beløbet krævede mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved en ny generalforsamling. 17 Man indkasserede afdrag på ejendommen i perioden I alt 500 kr. fordelt med 200 kr. pr. år de første to år, og desuden renterne fra samme ejendom. Det fik prisen på lighuset op på 3300 kr. uden renter. Et tankeeksperiment: De gav 915 Rbd. for nr De påtænkte en overgang at sælge nr. 179 for 700 Rbd. I alt 1615 Rbd., der skal ganges med to for at omsætte til kroner. Ikke helt forkert i forhold til den reelt indkomne sum, men så langt fra det tidligere forlangte beløb på 6000 kr. Men det var måske højt sat. Året efter købet af nr. 180, da fik man afviklet gælden til P. Nørlem ved at udbetale 2 gange 300 kr. I 1877 betalte man 100 kr., men de opførtes under den mere anonyme betegnelse afbetaling af lån. Posten renter til P. Nørlem havde ellers været en fast post gennem societetets to kassebøger, nu stod der tømrer Petersen ud for renteudgiften. Han fik den sidste udbetaling på 50 kr. i juni Nr. 151 e overgår i skøde- og panteprotokollen den 8. januar 1883 til Johanne Hansen, enke efter arrestforvarer Hansen. Samme protokol indfører under samme dato ejerskiftet af huset nr. 151 f, der går fra Det mosaiske Ligsocietet i Randers til tømrer Niels Nielsen Gylling. 19 Lighuset i dag Huset på Udbyhøjvej nr. 18 ejes i dag af Birgit Faber Laursen. Hun købte sammen med sin mand i 1975 huset af mosteren, Frk. Inger Faber. Mosteren flyttede fra Århus op til mormoderen i Randers, da hun skulle arbejde på kontor i Randers og gerne gik den aldrende mormoder til hænde i huset på Udbyhøjvej 18. Inger Faber var lejer hos mormoderen og arvede senere huset. Mormoderen var Enkefru Nielsine Marie Lindgren, som ejede huset fra Hun havde boet i huset gennem længere tid sammen med ægtemanden, Hans Peter Lindgren, graver ved Østre Kirkegård, der står opført som ejer af stedet fra Faktisk havde mosternes mor, altså Birgit Faber Laursens mormor, en overgang haft systue i dette hus i Randers. Det var efter Enkefru Lindgrens død, og da mosteren ikke boede i huset, blev det brugt til systue af mormoderen. Birgit Faber sad til leje i huset, og hun fungerede som en slags vicevært for huset efter mormoderens død. Hun ændrede senere status fra lejer og vicevært til ejer af huset.

5 5 Huset og gårdhaven blev lavet om, da Birgit Faber Laursen og manden købte huset. De havde kendskab til husets fortid, og blev derfor ikke overraskede over fundet af resterne fra gravsten i haven. Resterne fra gravstene dukkede op til overfladen, da kristtjørnen i gårdhaven måtte lade livet for at give plads for andre planter. Da familien Faber Laursen fik huset, der er på godt hundrede kvadratmeter, var det netop blevet godkendt som et 1-families hus. I øvrigt blev nummer 20 på samme måde lavet om til et 1-families hus, og der var i mange år blomsterhandel i denne del af matrikelnummer 151 Litr. e udenfor Østerport. 20 Det var historien om lighuset, og det er ganske vist, at huset står endnu og i lighed med begravelsespladsen minder om den jødiske menighed i Randers. Kilder Brandtaksationen 1847: Brandtaksation 1847 for nr. 853, 3/p Randers Lokalhistoriske Arkiv. Ejendomsregister for Randers købstads byggrunde: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Folketælling fra 1801: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Folketælling fra 1840: Erhvervsarkivet i Århus, 2, kort nr Folketælling fra 1845: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Folketælling fra 1850: Erhvervsarkivet i Århus, 2, kort nr Folketælling fra 1855: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Folketælling fra 1860: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Folketælling fra 1870: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Forhandlingsprotokol for ligsocietetet med love: Rigsarkivet, arkiv nr , pk. nr Kassebog vedr. begravelsespladsen : Rigsarkivet, arkiv nr , pk. nr Kassebog vedr. begravelsesplads og fattigvæsen : Rigsarkivet, arkiv nr , pk. nr Udskrift fra skøde- og panteprotokol af 5. september 1836: Udlånt af Birgit Faber Laursen. 1 Forhandlingsprotokol for ligsocietet med love. Se i øvrigt artiklen Sygepleje, Velgørenhed og Liibegjængelser andetsteds i denne bog. 2 Ejendomsregister for Randers købstads byggrunde: Heri oplysninger om ejerforhold efter skøde- og panteprotokol. Udskrift fra skøde- og panteprotokol fra 1836 er udlånt af den nuværende ejer af ejendommen, fru Birgit Faber Laursen. Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under december kvartal 1841, forslaget fra sadelmager M. Michelsen om salg af huset. Heraf fremgår prisen for huset på 700 Rbd., "hvorpaa endnu skyldes 300 Rbd. til P. Nørlem". 3 Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Paragraf 15 vedrørende behandling af ligene. 4 Folketællingen 1840, nr. 2, kortnr : Folketællingen har Udenfor Østerport placeret lige efter Østergade. Der er opført 34 familier under Udenfor Østerport. Måske har der endnu ikke været så meget orden i matrikuleringen, at de respektive familier kunne opføres under de allerede eksisterende numre. Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1838, 31. december. Kassebog vedr. begravelsespladsen : Under Kassebogen er fra 1837 ført på dansk og er ikke pagineret. 5 Folketællingerne 1845, 1850, 1855: En frøken Ane Colding på 65 år boede hos familien Hindrup i Hun var flyttet i Brandtaksationen /p Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1849, 20. maj. 8 Kassebog vedr. begravelsespladsen : Under 1849, august. Brandkontingent. Under 1844, december. Priserne for håndværkerne i forbindelse med reparation og gavl. Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1844, 5. februar. Under 1841, 14. december 9 Kassebog vedr. begravelsespladsen : Under Folketællingen 1860: I 2. rode Udenfor Østerport nr. 179 boede i 1860 Anders Jørgen Christensen på 44 år, gift med Johanne Kjerstine Villasen på 41 år, og deres to døtre og to sønner på mellem 4-16 år. Desuden Johanne Marie Hindrup, født Christensen, hendes datter på 22 og en 11-årig søn.

6 6 10 Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1850, 13. januar. Under 1857, 1. februar, 21. juni. Såvel i 1850 som i 1857 var bestyrelsen indstillet på salg. I 1850 blev huslejen i det sidste halvår hævet for Hindrups, så de betalte det år to gange 9 Rbd. og to gange 12 Rbd. Kassebogen vedr. begravelsespladsen : Under Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1858, 21. marts. Overenskomst med Madame Hindrup. Kassebøgerne vedr. begravelsespladsen , : Indbetalinger af husleje for de respektive år. Der findes enkelte år, hvor huslejen ikke blev indbetalt med det fastsatte beløb. Også uden, det blev kommenteret. 12 Folketællingen 1870: Enkefru Hindrups efterfølger i nr. 179 var Thomas Henrik Petersen på 49 år, Axeline Petersen, født Andersen, 47 år, og deres tre børn på mellem 7-9 år. 13 Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1860, 31. januar. Under 1860, 12. februar. Under 1862, 21. januar. 14 Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1875, 28. marts. 15 Kassebogen vedr. begravelsespladsen : Under Folketællingen 1870: Christoffer Christensen på 55 år boede i 1870 i nr. 180 Udenfor Østerport, sammen med hustuen Marie Kathrine Andersdatter på 58 år, en søn på 17 år, som var bogtrykkerlærling og en tjenestekarl. Den anden familie på adressen: Henning Larsen på 29 år og husmoder Ane Christensen på 30 år. Hvad angår de senere lejere, så er de og deres leje oplyst i kassebogen for begravelsespladsen. 17 Forhandlingsprotokol for ligsocietetet for : Under 1876, 19. marts. Under 1877, 12. marts. Under 1878, 22. august. Under 1879, 16. april. Under 1881, 15. juni. Under 1882, 14. juni. 18 Kassebog vedr. begravelsespladsen : Under 1876, 1877, Renter til P. Nørlem står allerede opført fra Ejendomsregister for Randers købstads byggrunde 20 Oplysningerne om huset nyere historie stammer fra Birgit F. Laursen, den nuværende ejer af ejendommen på Udbyhøjvej 18.

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

c) at redegøre for betingelser for at få overdraget ejendomsretten over veje- og fællesarealer

c) at redegøre for betingelser for at få overdraget ejendomsretten over veje- og fællesarealer Grundejerforeningen Nørhede Vest Udvalget for veje og fællesarealer September 2009 Orientering til samtlige grundejere i Nørhede Vest Ved generalforsamlingen i 2007 blev der nedsat et udvalg, som skulle

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng I henhold til 11 i Tårnby Kommunes Lokalplan 95 for villabebyggelse på Nordre Eng skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE I GAVLEN på et lille uanseligt hus i Skolestræde har i mange år siddet en plade, som fortæller, at digteren J. P. Jacobsen blev født der. Det skal hans fader,

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere