KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1999"

Transkript

1 1 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1999 DER VAR EN GANG ET LIGHUS Af Inger Johannesen Beretningen om den jødiske menigheds lighus i Randers kan passende starte i eventyrets sprog, da ikke mange kender til lighusets eksistens. Men det er ganske vist, at dette lighus tilhørte et societet ved navn Den mosaiske Menigheds Liig-Societet i Randers af 1.ste Marts Societetet havde følgende formål: "Societetets Øiemed er i Forbindelse med den fornødne Omfang har velordnede Liigbegjængelser også et sørge for Forplainingen af fattige Syge i Samfundet forsaavidt Kassen formaar det, og paa Samfundets Bekostning at foranstalte Disses Begravelse". 1 Formålet blev udmøntet i paragrafferne, hvor blandt andet societetets forpligtelser i forbindelse med døende og dødsfald blev fastslået. Der var regler for ligvognen, hvem der kunne benytte societetets ligvogn for at bringe lig til lighuset og begravelsespladsen. Der var bestemmelser for selve begravelsen og deltagernes adfærd ved begravelserne. Læseren af lovene lades ikke i tvivl: Hensigten var at skabe ordentlige begravelser i henhold til jødiske traditioner, derfor skabte man de ønskede rammer med lighus, ligvogn, hestene, samt reglerne for deltagernes påklædning og adfærd. I den sammenhæng indgår lighuset, altså det i paragraf fjorten nævnte sted nr. 151 Litr. e Udenfor Østerport. Huset er denne artikels hovedtema. Ligsocietetets love fra 1837 nævner altså stedet, der fungerede som lighus. Der tilføjes i parentes, at stedet er societetets ejendom. Man lånte ifølge et referat i protokollen tilsyneladende penge af en P. Nørlem, så huskøbet på 700 Rbd. kunne finansieres, men mærkeligt nok står Den mosaiske Menighed i Randers opført som ejer i skøde- og panteprotokollen. I protokollen er matrikelnummer 151 Litr. e Udenfor Østerport opdelt i to numre: Første navn i protokollen under nr. 151 e er Ludvig Bush, opført ud for datoen den 5. september Under det navn kommer Den mosaiske Menighed, opført ud for datoen den 8. februar Matrikelnummer 151 f har Niels Hansen Bay som ejer, opført under datoen 5. september Ejerskabet skiftede i 1841, hvor bedemand Albrecht overtog matriklen den 18. juni. Matrikel 151 e Udenfor Østerport var altså delt i de to matrikelnumre e og f. Til yderligere belysning af historien om matrikelnummer 151 Litr. e Udenfor Østerport kan tilføjes et uddrag af udskrift fra Randers købstads skøde- og panteprotokol: "Aar 1836 den 5. September blev inden Randers By-tingret, tinglæst saalydende: Vi underskrevne Kjøbmand Niels Hansen Bay og Tømmermester Ludvig Busse i Randers tilstaa herved, at det af os i Interessentskab af mig opbygte Sted No. 151 Litr. e og f uden for denne Byes Østerport, der bestaa af 10 Fag 1 Etage Grundmur, af os er bleven delt saaledes: 1. Jeg Niels H. Bay erholde de 5 østreste og Ludvig Bussse de 5 vestreste Fag og følger derhos den til hver af Stederne indhegnede Grund, hvoraf vi hver især svarer 5 Rdl. Sølv i Grundskat. 2...". 2 Købmanden og tømreren opførte altså sammen huset, der senere i teksten ansættes til en samlet værdi af 1200 Rbd. Ved tinglysningen i september var ejeren af nr. 151 Litr. e, L. Bush, men papirerne vedrørende denne tinglysning blev underskrevet den 27 januar Efter underskrivelsen må L. Bush have handlet sin halvdel af huset videre til Den mosaiske Menighed. Det forklarer sandsynligvis, hvorfor februar i skøde- og panteprotokollen står efter september i Følgende forhold omkring lighuset kan dermed fastslås: Huset var placeret på matrikelnummer 151 Litr. e Udenfor Østerport, som var beliggende skråt over for den jødiske begravelsesplads ved

2 2 det nuværende Udbyhøjvej, og nummeret havde to ejere. Liig-Societetet ejede huset på matrikel nr. 151 e, som var Den mosaiske Menigheds halvdel af matriklen. Dette lighus blev benyttet til opbevaring af lig, og her kunne den rituelle rensning af ligene foregå, hvis det var familiens ønske. 3 Samtidig var lighuset stort nok til udlejning, og en korporal Bosse boede ifølge forhandlingsprotokollen for Liig-Societetet til leje i lighuset. Den årlige leje for den nye lejer, handskemager Christian Emil Hindrup, der flyttede ind i 1839, skulle i henhold til protokollen være på 30 Rbd. Ifølge societetets kassebog blev den dog 36 Rbd. pr. år. Handskemageren kan derfor ved 1840-folketællingen findes Udenfor Østerport, sammen med hustruen Johanne på 34 år, deres fire børn og svigermoderen Ane Wulff på 55 år. 4 Handskemager Christian Hindrups hjem Handskemager Christian Hindrup findes ved folketællingerne i både1845, 1850 og 1855 som boende på matrikelnummer 179 Udenfor Østerport, stadig sammen med den øvrige familie. Christian Hindrup havde i 1850 skiftet erhverv til kontorist. Ved samme folketælling var svigermoderen ikke længere at finde i familiens hjem. 5 De nye matrikelnumre blev indført i 1843: Nr. 151 e skiftede således til nr. 179 og nr. 151 f blev nr Før vi går videre med familien, så skal brandtaksationen fra 1847 drages med ind i beretningen om lighuset. Ejerne havde begæret en taksation, og den afgivne rapport fortæller følgende om familien Hindrups hjem: "Mændene erklærede at have afholdt disse Forretninger overensstemmende med Brandtaxationsvurderingen og ikke taget Hensyn til andet end Bygningernes rette Værdie, deres nuværende Tilstand og Materialernes Beskaffenhed, hvilket de bekræftede med deres Underskrift under Tilbud af Eed. 3. Matr. No. 179/gl. No. 151 e/tilhørende det mosaiske Troessamfund og beliggende uden for Østerport, der blev taxeret saaledes: Eet Forhuus 1 Etage 5 Fag, Grundmur til Gaden og til Gaarden, teglhængt og understrøget Tag, har muret Gavl i den vestre Ende og i den Østlige er Gavlen af Bræder og fælleds med No. 180, indrettet til Beboelse med 2 Værelser, 1 Ildsted, 2 Kjøkkener og Spisekammer, 2 Kakkelovne. - Vi ansætte og taxerer denne Bygning i Sedler og Tegn og Fag Sedler Sølv. Skriver Eet Tusinde Rigsbankdaler Sølv, hvorfor dette Sted er forsikkret i Brandkassen. Eierne var ikke tilstede, men Police blev begjært. Manden afgav samme Erklæring som under Dagforretningen. Det er anført, hvilket de under Tilbud af Eed bekræftede med Underskrift. 4. Matr. No. 180/gl. No. 151 f/ tilhørende Bedemand Albrecht og beliggende uden for Østerport...". 6 Klagen over taksationen står opført i ligsocietetets forhandlingsprotokoll. Under 20. May tilskreven Amtet saaledes: "Det, det mosaiske Samfunds Liigsocietets tilhørende Sted No. 179 udenfor Østerport som er brandfrie og hidindtil har været fritaget for Brandcontingent, er foruden den ordinære Afgift efter den nyere Omtaxation af 25, bleven ansat af Hr. Cancelliraad Kühnell med en forhaiet Afgift for Aar 1847 med 50 skilling, for Aaret Rbd. 4 skilling og ligesaa for 1849 paa Grund af et Skillerum af Brædder paa Loftet som er opsat fordi Naboen hr. Bedemand Albrecht ei skulle have Adgang. Da dette Sted er sammenbygget med hr. Bedemand Albrechts, forhen at har været een Bygning men nu har tvende Eiere og tvende Huusnumre, men i et og alt en Grundmur, undtagen det ovenmeldte Skillerum, hvorfor vi formene at det ifølge Cancelliresolution af 5. Oct maatte være fritagen for forhaiede Afgift af 1 Rbd. 4 skilling aarligt, tillade vi os herved at anmode Dem om at resolvere hvorvidt vi ere pligtig at betale, og saafremt vi ere fritagne, da at faa den i Aarene 1847 og 1848 formeget erlagte Brandcontingent tilbagebetalt". 7 Klagen gav et positivt resultat, da societetet ifølge kassebogen fik en godtgørelse for brandkontingentet i 1849 på 2 rigsdaler 8 skilling. Naboen, bedemand Albrecht, tilbød i øvrigt at købe ligsocietetets hus. Det blev opført i protokollen for societetet under 5. februar 1844, at Albrecht ville betale 700 Rbd. for huset. Netop den pris, som sadelmager M. Michelsen fra societetet et par år i forvejen havde forestillet sig salget af huset skulle indbringe. Sadelmageren

3 3 stillede i 1841 dette forslag i societetet: Huset skulle afhændes, når den derfor erlagte pris på 700 Rbd. kunne opnås. De 400 Rbd. skulle bruges til opførelse af et halvtag i synagogens gård i Snaregade, som skulle fungere som opbevaringsplads for ligvognen og lig. Halvtaget skulle tilhøre Liigsocietetet, og Det mosaiske Troessamfund skulle ifølge M. Michelsen svare 4% renter p.a. af kapitalen. De resterende 300 Rbd. fra salget skulle betale gælden til P. Nørlem. På det tidspunkt, forslaget blev stillet, kunne der ikke skaffes et flertal for salget. Tre år senere blev salget af stedet igen stillet i bero. I stedet besluttede man få måneder efter Albrechts tilbud, at lighuset skulle have en ny gavl og forskellige reparationer af huset skulle gennemføres. 8 Debatten om salget af huset fortsatte, men lad os først hilse på den nye lejer af huset. Ny lejer i lighuset i 1858 Tilbage til familien Hindrup, der ifølge 1860-folketællingen ikke længere boede alene i lighuset. Familien Christensen delte huset med Enkefru Hindrup, som i 1858 ifølge forhandlingsprotokollen fik en snak med bestyrelsen om den resterende husleje for det år. Den indbetalte husleje for Madame Hindrup, som oplyses i societetets kassebog, var i 1858 på 12 Rbd. for 1/4 år. 9 To ugifte børn boede stadig hjemme hos Enkefru Hindrup, og hun havde måske svært ved at udrede huslejen. Huslejen var nu næsten oppe på 50 Rbd., som societetets medlemmer i 1850 mente var det minimalt acceptable beløb for udlejningen pr. år. Kunne den leje ikke opnås, og Hindrups leje blev sat op fra 1850, så skulle man hellere afhænde stedet til Rbd. I 1857 blev bestyrelsen bemyndiget til at sælge, hvis en undersøgelse viste, at et passende overskud kunne indbringes ved salg. Planerne var på det tidspunkt, at man for salgssummen skulle afvikle prioritetsgælden, opføre et nyt lighus og låne resten af beløbet til menigheden til opførelsen af den ny synagoge. Et halvt år senere havde generalforsamlingen besluttet, at stedet ikke skulle afhændes. 10 Altså hele tiden frem og tilbage mellem salg og ikke salg. Sagen var dog langt fra afgjort. Fra 1858 var lejerne i nr. 179 Enkefru Hindrup og graverkarl Anders Jørgen Christensen og familie. Man hører ikke mere om den overenskomst, som bestyrelsen arrangerede med Fru Hindrup i forbindelse med huslejen. Det er kun Christensens leje, der fremover blev opført i kassebogen. Den startede på 48 Rbd. årlig i 1858 og var i 1864 oppe på 56 Rbd. På det niveau holdt den sig frem til 1870, hvor lejen steg til 60 Rigsdaler. 11 Lejen blev stadig kun bogført under navnet Christensen, skønt Enkefru Hindrup ved folketællingen i 1870 var udskiftet med en ny lejer ved navn Thomas Henrik Petersen. Lighuset blev nu beboet af familierne Petersen og Christensen. 12 Man diskuterede samtidig stadig salg af lighuset. Repræsentantskabet besluttede på et møde, at de ved generalforsamlingen i februar 1860 endnu en gang ville forsøge at få medlemmernes opbakning til at sælge stedet. Begrundelsen: Det gav hvert år tab. Resultatet: De skulle sælge stedet ved en pris af minimum 800 Rbd. Et bud på 800 Rbd. for huset kom to år senere, men nu vedtog generalforsamlingen med 10 stemmer for og 12 imod at undlade salg. 13 Medlemmerne skulle i 1875 tage stilling til et ganske andet problem: Madame Albrechtsen døde i Hun ejede nummer 180, der var sammenbygget med societetets hus. Huset var til salg. Med fleste stemmer besluttede medlemmerne, at bestyrelsen var bemyndiget til at give indtil 1100 Rbd. for købet af huset. 14 Pludselig var køb i stedet for salg på tale, og societetet købte. Societetets kassebog fortæller resten af denne historie: Under udgifter i april og maj 1875 står Randers Skiftesal med beløb på henholdsvis 48 rigsdaler 4 mark 8 skilling samt 3 rigsdaler 5 mark 9 skilling. I december måned en udgift på 915 Rbd., der blev bogført som skifteretten for Albrechtsens sted. Skifteretten fik yderligere 26 rigsdaler 15 skilling, der var renter for Madame Albrechtsens sted. Sagfører Jensens regning lød på 55 rigsdaler 2 mark 10 skilling. Det kostede at få købet bragt i orden. Til de normale årlige skatter blev nu skatten for Albrechtsens sted på 3 rigsdaler 2 skilling tilføjet. 15 Under indtægterne blev salget af bankaktien noteret til 173 rigsdaler 4 mark 4 skilling. I december 1875 modtog man et lån af tømrer Petersen på 1000 Rbd. Sådan blev købet af huset tilsyneladende

4 4 finansieret. Man havde fået udvidet kredsen af lejere ved købet af Albrechtsens sted. 16 Indtægterne fra huslejen i oktober måned var således: Tømrer Peter Andersen 10 Rbd., graver Christoffer Christensen 45 Rbd. og Madame Christensen 30 Rbd. Kun en person betalte leje i april, nemlig Christensen med 30 Rbd.. I de syv år fra købet af nr. 180 frem til salget i 1882 bliver billedet af lejerne mere broget: En ny lejer ved navn Sine Jensen føjes i 1879 til listen. I årene efter hed hun mærkeligt nok Sine Nielsen. Tømreren forsvandt som lejer i En Peder Laugesen blev lejer i Altså mennesker, der kommer og går. Desuden mere stabile lejere, som var Madame Christensen og graver Christensen. Den samlede lejeindtægt ser i 1880 ud til at have været på 400 kr. årlig. Og debatten om salget af huset fortsatte. Salget af lighuset Man må have set en fordel i at købe nummer 180, men spørgsmålet om salg af lighuset forstummede bestemt ikke af den grund. I 1876 fremgår det af protokollen, at bestyrelsen igen forhandlede om salg af stedet. Året efter var man i societetet stemt for at sælge, og denne gang for omkring de 6000 kr. med en udbetaling på minimum 2000 kr. Udbetalingen kunne ifølge generalforsamlingen i 1878 nedsættes til 1000 kr., når bare den blev kombineret med en passende sum i årlig udbetaling. Diskussionen om salg fortsatte, og de efterfølgende tre år talte man på møderne om en acceptabel pris helt nede omkring de 4800 kr. og 4500 kr. Det endte med et nettobeløb på 2800 kr. ved salget, som ifølge protokollen endelig fandt salget sted i 1882, og bestyrelsen skulle sørge for den bedste forrentning af kapitalen. Der blev yderligere truffet den beslutning, at anvendelse af beløbet krævede mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved en ny generalforsamling. 17 Man indkasserede afdrag på ejendommen i perioden I alt 500 kr. fordelt med 200 kr. pr. år de første to år, og desuden renterne fra samme ejendom. Det fik prisen på lighuset op på 3300 kr. uden renter. Et tankeeksperiment: De gav 915 Rbd. for nr De påtænkte en overgang at sælge nr. 179 for 700 Rbd. I alt 1615 Rbd., der skal ganges med to for at omsætte til kroner. Ikke helt forkert i forhold til den reelt indkomne sum, men så langt fra det tidligere forlangte beløb på 6000 kr. Men det var måske højt sat. Året efter købet af nr. 180, da fik man afviklet gælden til P. Nørlem ved at udbetale 2 gange 300 kr. I 1877 betalte man 100 kr., men de opførtes under den mere anonyme betegnelse afbetaling af lån. Posten renter til P. Nørlem havde ellers været en fast post gennem societetets to kassebøger, nu stod der tømrer Petersen ud for renteudgiften. Han fik den sidste udbetaling på 50 kr. i juni Nr. 151 e overgår i skøde- og panteprotokollen den 8. januar 1883 til Johanne Hansen, enke efter arrestforvarer Hansen. Samme protokol indfører under samme dato ejerskiftet af huset nr. 151 f, der går fra Det mosaiske Ligsocietet i Randers til tømrer Niels Nielsen Gylling. 19 Lighuset i dag Huset på Udbyhøjvej nr. 18 ejes i dag af Birgit Faber Laursen. Hun købte sammen med sin mand i 1975 huset af mosteren, Frk. Inger Faber. Mosteren flyttede fra Århus op til mormoderen i Randers, da hun skulle arbejde på kontor i Randers og gerne gik den aldrende mormoder til hænde i huset på Udbyhøjvej 18. Inger Faber var lejer hos mormoderen og arvede senere huset. Mormoderen var Enkefru Nielsine Marie Lindgren, som ejede huset fra Hun havde boet i huset gennem længere tid sammen med ægtemanden, Hans Peter Lindgren, graver ved Østre Kirkegård, der står opført som ejer af stedet fra Faktisk havde mosternes mor, altså Birgit Faber Laursens mormor, en overgang haft systue i dette hus i Randers. Det var efter Enkefru Lindgrens død, og da mosteren ikke boede i huset, blev det brugt til systue af mormoderen. Birgit Faber sad til leje i huset, og hun fungerede som en slags vicevært for huset efter mormoderens død. Hun ændrede senere status fra lejer og vicevært til ejer af huset.

5 5 Huset og gårdhaven blev lavet om, da Birgit Faber Laursen og manden købte huset. De havde kendskab til husets fortid, og blev derfor ikke overraskede over fundet af resterne fra gravsten i haven. Resterne fra gravstene dukkede op til overfladen, da kristtjørnen i gårdhaven måtte lade livet for at give plads for andre planter. Da familien Faber Laursen fik huset, der er på godt hundrede kvadratmeter, var det netop blevet godkendt som et 1-families hus. I øvrigt blev nummer 20 på samme måde lavet om til et 1-families hus, og der var i mange år blomsterhandel i denne del af matrikelnummer 151 Litr. e udenfor Østerport. 20 Det var historien om lighuset, og det er ganske vist, at huset står endnu og i lighed med begravelsespladsen minder om den jødiske menighed i Randers. Kilder Brandtaksationen 1847: Brandtaksation 1847 for nr. 853, 3/p Randers Lokalhistoriske Arkiv. Ejendomsregister for Randers købstads byggrunde: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Folketælling fra 1801: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Folketælling fra 1840: Erhvervsarkivet i Århus, 2, kort nr Folketælling fra 1845: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Folketælling fra 1850: Erhvervsarkivet i Århus, 2, kort nr Folketælling fra 1855: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Folketælling fra 1860: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Folketælling fra 1870: Randers Lokalhistoriske Arkiv. Forhandlingsprotokol for ligsocietetet med love: Rigsarkivet, arkiv nr , pk. nr Kassebog vedr. begravelsespladsen : Rigsarkivet, arkiv nr , pk. nr Kassebog vedr. begravelsesplads og fattigvæsen : Rigsarkivet, arkiv nr , pk. nr Udskrift fra skøde- og panteprotokol af 5. september 1836: Udlånt af Birgit Faber Laursen. 1 Forhandlingsprotokol for ligsocietet med love. Se i øvrigt artiklen Sygepleje, Velgørenhed og Liibegjængelser andetsteds i denne bog. 2 Ejendomsregister for Randers købstads byggrunde: Heri oplysninger om ejerforhold efter skøde- og panteprotokol. Udskrift fra skøde- og panteprotokol fra 1836 er udlånt af den nuværende ejer af ejendommen, fru Birgit Faber Laursen. Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under december kvartal 1841, forslaget fra sadelmager M. Michelsen om salg af huset. Heraf fremgår prisen for huset på 700 Rbd., "hvorpaa endnu skyldes 300 Rbd. til P. Nørlem". 3 Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Paragraf 15 vedrørende behandling af ligene. 4 Folketællingen 1840, nr. 2, kortnr : Folketællingen har Udenfor Østerport placeret lige efter Østergade. Der er opført 34 familier under Udenfor Østerport. Måske har der endnu ikke været så meget orden i matrikuleringen, at de respektive familier kunne opføres under de allerede eksisterende numre. Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1838, 31. december. Kassebog vedr. begravelsespladsen : Under Kassebogen er fra 1837 ført på dansk og er ikke pagineret. 5 Folketællingerne 1845, 1850, 1855: En frøken Ane Colding på 65 år boede hos familien Hindrup i Hun var flyttet i Brandtaksationen /p Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1849, 20. maj. 8 Kassebog vedr. begravelsespladsen : Under 1849, august. Brandkontingent. Under 1844, december. Priserne for håndværkerne i forbindelse med reparation og gavl. Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1844, 5. februar. Under 1841, 14. december 9 Kassebog vedr. begravelsespladsen : Under Folketællingen 1860: I 2. rode Udenfor Østerport nr. 179 boede i 1860 Anders Jørgen Christensen på 44 år, gift med Johanne Kjerstine Villasen på 41 år, og deres to døtre og to sønner på mellem 4-16 år. Desuden Johanne Marie Hindrup, født Christensen, hendes datter på 22 og en 11-årig søn.

6 6 10 Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1850, 13. januar. Under 1857, 1. februar, 21. juni. Såvel i 1850 som i 1857 var bestyrelsen indstillet på salg. I 1850 blev huslejen i det sidste halvår hævet for Hindrups, så de betalte det år to gange 9 Rbd. og to gange 12 Rbd. Kassebogen vedr. begravelsespladsen : Under Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1858, 21. marts. Overenskomst med Madame Hindrup. Kassebøgerne vedr. begravelsespladsen , : Indbetalinger af husleje for de respektive år. Der findes enkelte år, hvor huslejen ikke blev indbetalt med det fastsatte beløb. Også uden, det blev kommenteret. 12 Folketællingen 1870: Enkefru Hindrups efterfølger i nr. 179 var Thomas Henrik Petersen på 49 år, Axeline Petersen, født Andersen, 47 år, og deres tre børn på mellem 7-9 år. 13 Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1860, 31. januar. Under 1860, 12. februar. Under 1862, 21. januar. 14 Forhandlingsprotokol for ligsocietetet : Under 1875, 28. marts. 15 Kassebogen vedr. begravelsespladsen : Under Folketællingen 1870: Christoffer Christensen på 55 år boede i 1870 i nr. 180 Udenfor Østerport, sammen med hustuen Marie Kathrine Andersdatter på 58 år, en søn på 17 år, som var bogtrykkerlærling og en tjenestekarl. Den anden familie på adressen: Henning Larsen på 29 år og husmoder Ane Christensen på 30 år. Hvad angår de senere lejere, så er de og deres leje oplyst i kassebogen for begravelsespladsen. 17 Forhandlingsprotokol for ligsocietetet for : Under 1876, 19. marts. Under 1877, 12. marts. Under 1878, 22. august. Under 1879, 16. april. Under 1881, 15. juni. Under 1882, 14. juni. 18 Kassebog vedr. begravelsespladsen : Under 1876, 1877, Renter til P. Nørlem står allerede opført fra Ejendomsregister for Randers købstads byggrunde 20 Oplysningerne om huset nyere historie stammer fra Birgit F. Laursen, den nuværende ejer af ejendommen på Udbyhøjvej 18.

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE I GAVLEN på et lille uanseligt hus i Skolestræde har i mange år siddet en plade, som fortæller, at digteren J. P. Jacobsen blev født der. Det skal hans fader,

Læs mere

Roskilde Lervarefabrik

Roskilde Lervarefabrik Roskilde Lervarefabrik Af Mette Høj En af Brack & Sønners store succes'er er spisestellet B&S Ildfast, der blev produceret fra 1941 til 1960'erne. Foto Henrik Jørgensen, Roskilde Museum. Mange vil sikkert

Læs mere

Historien om et 1900-talshus fra Hjørring

Historien om et 1900-talshus fra Hjørring Historien om et 1900-talshus fra Hjørring af Lykke Olsen Fig. 1. Fotografi af den nordlige del af Bispensgade/Aalborgvej taget mellem 1913 og 1924. Indtil 1914 hed gaden Aalborgvej, men i 1914 blev den

Læs mere

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

Sagen om Rungsted Havn

Sagen om Rungsted Havn Sagen om Rungsted Havn Status marts 2010 Forholdene omkring Rungsted Havn har givet anledning til betydelig usikkerhed og store konflikter. Det hele er udløst af, at Hørsholm Kommune p.t. forsøger at tiltage

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921

Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921 Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921 Lene Hadsbjerg Roskilde var i perioden efter 1850 en by i forandring. Det svagt stigende befolkningstal, den øgede handel og den gryende industrielle udvikling

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 KOLDING STADSARKIV 1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring 1820. Formålet med disse foreninger

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen Herstedøster Skole Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963 Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen 1 1 Forhistorien I 1912 begyndte skoledirektionen i Københavns Amt og skolekommissionen

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

100 års jubilæum SAMMENSKREVET OG FORFATTET AF ERIK AUGUSTINUSSEN, GAMMERØD

100 års jubilæum SAMMENSKREVET OG FORFATTET AF ERIK AUGUSTINUSSEN, GAMMERØD 100 års jubilæum FOR BORUP KIRKES SELVEJE 7.FEBRUAR 2012 SAMMENSKREVET OG FORFATTET AF ERIK AUGUSTINUSSEN, GAMMERØD Den 7. februar 2012 kan Borup sogn fejre 100-året for, at kirken overgik til selveje

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan.

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. U.2003.1095V Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. Amt meddelte i 1972 landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Årsskrift 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Beretning 2011 Året begyndte med en generalforsamling i god ro og orden. Bagefter var der foredrag af Rikke Godtfredsen, vores sognepræst. Hun

Læs mere

Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007.

Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007. Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007. Resume Stubmøllen er opført 1629 og dermed Danmarks ældst bevarede stubmølle. Man

Læs mere

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Lemvig Redaktion: Elky Madsen Leo Skaaning Bent Kruuse Jørn

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere