VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING""

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012

2 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område. Foreningens område er det område, som er omfattet af Lokalplan nr Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidig fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, herunder også overholdelsen af de i området pålagte tinglyste servitutbestemmelser. Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant. De af foreningen til gennemførelse af nævnte forenings formål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig, efter påkrav, at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg. Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3-del flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne. Medlemmer 3 De til enhver tid værende ejere er forpligtede til at være medlem af grundejerforeningen. Selskabsejede parceller skal repræsenteres ved en navngiven person. Ejerne af matr.nr. 252 a er dog ikke forpligtet til at være medlem. Medlemskabet ophører ved salg af ejendommen, og den ny ejer indtræder i foreningen fra overtagelsesdagen at regne og med samme rettigheder og forpligtelser, som de øvrige ejere i området. Udtræden af foreningen sker uden krav mod foreningen på refusion af kontingent eller udbetaling af andelen i foreningens formue. Sælger og køber hæfter solidarisk overfor foreningen, og sælgerens eventuelle kontingentrestancer og eventuelt andre forpligtelser overfor foreningen. Ejerskifte skal straks anmeldes til foreningens bestyrelse. 2

3 Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. 4 I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. Hvert medlem betaler for hver grund han ejer det på generalforsamlingen vedtagne kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, der erlægges senest den 1. juni for det pågældende kalenderår. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens girokonto, eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted. Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende be!øb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 10 kalenderdage at berigtige restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til ¼-del af årskontingentet. Er restancen ikke indbetalt senest 8 kalenderdage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling, samt valgbarhed. Generalforsamling 5 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes inden april måneds udgang. Medlemsforslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til formanden inden 1. april. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3-del af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom overfor formanden. Indkaldelse til generalforsamling sker elektronisk, dog pr. brev til husstande der ikke er tilknyttet service, senest 14 dage før generalforsamlingsdatoen, og skal indeholde oplysninger om de punkter, der skal behandles. Samtidig med indkaldelsen til den årlige generalforsamling, fremsendes revideret årsregnskab for grundejerforeningen samt bestyrelsens budgetforslag over normale vedligeholdelsesudgifter og ekstraordinære anlægsudgifter. Derudover medsendes de indkomne forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen. 3

4 6 Dagsorden for ordinær generalforsamling Dagsordenen skal indeholde følgende punkter 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens årsberetning 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for grundejerforeningen 4. Behandling af budgetter for del kommende år 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Generalforsamlingens ledelse af afstemningsregler Generalforsamlingen ledes af dirigenten. 7 Stemmeberettigede er alle foreningens medlemmer. Medlemmer, der ejer flere ejendomme, har én stemme for hver grund, han ejer. Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt fra et andet medlem, dog kan ingen repræsentere flere end 5 medlemmer. Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog at forslag om lovændringer kræver mindst halvdelen af medlemmernes stemmer. Såfremt sådanne forslag vedtages, men uden tilstrækkelig tilslutning, skal de forelægges en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest første måned efter den ordinære generalforsamling. Stemmer mindst halvdelen af de fremmødte ved den ekstraordinære generalforsamling for forslaget, er det vedtaget. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men dirigenten eller mindst ¼-del af de tilstedeværende kan dog forlange skriftlig afstemning. Ændringer af vedtægter kan ikke træde i kraft før kommunen har meddelt godkendelse. Over det på generalforsamlinger passerede føres protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 4

5 8 Bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, således at der i lige år vælges 2 og i ulige år vælges 3 nye medlemmer. Hvis antallet kommer under 3, indtræder der en suppleant indtil næste valgperiode. På generalforsamlingen vælges der hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, for et år ad gangen. Den af suppleanterne, der er valgt med flest stemmer, indkaldes først. Vælges suppleanterne med lige mange stemmer, så skal der foretages omvalg, hvis der ikke kan indgås en frivillig prioriteringsrækkefølge, evt. ved lodtrækning. Når en suppleant indtræder i bestyrelsen, så beklæder suppleanten bestyrelsesposten valgperioden ud (et tidsrum på mellem 0-2 år). Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden. Formanden tegner bestyrelsen sammen med 1 bestyrelsesmedlem. Gældsstiftelse og større investeringer udover, hvad der er nødvendigt i forbindelse med den daglige drift, kan kun ske efter en generalforsamlings beslutning. Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvis stemmerne står lige, tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Over det på møderne passerede føres protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Regnskab og revision Regnskabsåret er gældende fra 1. april til 31. marts. 9 Kassereren, der vælges af bestyrelsen og kan være medlem af denne, modtager indbetalinger og foretager udbetalinger, der bogføres i en af bestyrelsen autoriseret kassebog. Likvide midler indsættes på konto i et pengeinstitut Der kan kun hæves på kontoen af kassereren. Alle udbetalinger skal forud godkendes af formanden, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf ingen må være kasserer. Revisor har ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn. Revisionen foretager omhyggelig gennemgang af årsregnskaberne med tilhørende bilag. Indestående i pengeinstitut samt kassebeholdning afstemmes, og årsregnskaberne påføres revisionspåtegning. 10 Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt. 5

6 11 Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen. 6

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

'"/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden".

'/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er Parcelforeningen Nordstranden. '"/edtægter for " Parcelforeningen Nordstranden" Navn, hjemsted og formål s1 Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden". s2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens ret, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere