NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN"

Transkript

1 NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: Fax: Web: CVR: marts 2008 NKN og NKN trmas Afgørelse i sagen om Vejle Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr med tilhørende miljøvurdering og kommuneplantillæg nr. 21. Vejle Kommune har den 10. oktober 2007 endeligt vedtaget lokalplan nr for et erhvervsområde ved Vejle Nord med tilhørende miljøvurdering samt kommuneplantillæg nr. 21. Planernes vedtagelse er offentliggjort den 20. oktober Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af beboere i lokalplanområdet. Plangrundlaget Lokalplan Lokalplanforslaget blev vedtaget i Byrådet den 13. juni 2007 og har været fremlagt i offentlig høring i 9 uger fra den 20. juni 2007 til den 22. august Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 298 ha. Lokalplanens område ligger i landzone, men overføres til byzone med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan. Lokalplanens område ligger nord for Vejle by og gennemskæres af motorvej E45 i nord-syd gående retning. Øst for motorvejen afgrænses lokalplanområdet af Juelsmindevej mod syd og Horsensvej mod sydøst. Mod nord grænser lokalplanområdet op til det åbne land i form af marker, mens Bjørnkærgrøften og Skærbæk Å løber langs områdets nordvestlige grænse. Lokalplanens område øst for E45 betegnes som det østlige planområde og udgør ca. 204 ha. Lokalplanens område vest for motorvejen, det vestlige planområde, udgør ca. 85 ha og afgrænses mod øst af den planlagte motorvej Rute 18 mod Herning og af en planlagt omfartsvej syd for Hornstrup Mølleby. Mod vest afgrænses området af Viborgvej. Tulips ejendom udgør lokalplanens grænse mod syd.

2 2 Med lokalplanen gives der mulighed for at anvende området til regionale erhvervsformål, især større transport- og logistikvirksomhed, større fremstillings-, service- og lagervirksomhed m.v. Lokalplanen har til formål at udlægge et areal til et nyt attraktivt regionalt erhvervsområde til virksomheder indenfor klasse 1-6, at sikre, at områdets anvendelse og disponering sker efter principperne i Strukturplan for Vejle Nord, at sikre, at området får en enestående og indbydende karakter som kan understøtte Vejles position som attraktiv erhvervsby, og give mulighed for etablering af meget store virksomheder og virksomheder med særlige transportbehov, at sikre, at anvendelsen af området sker med respekt for områdets natur- og drikkevandsinteresser, og at områdets anvendelse ikke udgør en trussel mod drikkevandsinteresserne, at sikre en bebyggelse af høj kvalitet og standard og i en nutidig arkitektur, så bebyggelsen indgår i en harmonisk helhed for området og omgivelserne, at sikre, at området disponeres og bebygges således, at der opnås et harmonisk helhedsindtryk i facader og skiltning m.v., så området fremtræder præsentabelt fra motorvejen, Horsensvej, Juelsmindevej og Viborgvej og præsenterer den enkelte virksomhed bedst muligt, samt at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af område 5.E.5 og 6.E.9 i Vejle Kommuneplan Det følger af rammerne for område 5.E.5, at: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, arealkrævende regionale funktioner og virksomheder som f.eks. større fremstillings- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og større oplagsvirksomhed og engroshandel. Området kan anvendes til virksomheder inden for branchen svær levnedsmiddelindustri og servicefunktioner i tilknytning til levnedsmiddelsindustri. Området må endvidere anvendes til administration og servicevirksomhed. I området må der placeres virksomheder indenfor klasse 4, 5, 6 og 7. I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 1. Der er en konsekvenszone på 500 m fra grænsen af området. Det samlede rumfang af bygningerne på hver enkelt ejendom må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal og højst ½ af grundarealet må bebygges. Bygningshøjden må ikke overstige 12 m. Indenfor et særligt afgrænset område kan Byrådet tillade, at bygninger opføres i en højde af indtil 25 m over terræn, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning, drift eller arkitektur taler for det. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110%. Området, der er vist på kortbilag med skravering er i landzone, men kan overføres til byzone i en lokalplan. Gældende lokalplan nr.: 78, 142. Det følger af rammerne for område 6.E.9, at:

3 3 Områdets anvendelse fastlægges til regionale erhvervsformål, større fremstillings-, service- og lagervirksomhed. I området må der placeres virksomheder inden for klasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Der må ikke drives handel med dagligvarer eller anden detailhandel inden for området. I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 1. I Regionplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde og lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge- og anlægsarbejder indenfor drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår af hensyn til sikring mod forurening af grundvandsressourcer. Indenfor indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet jf. kommunens positivliste. Etablering af en virksomhed kan kun ske på grundlag af en konkret vurdering. Ingen grunde må udstykkes med mindre areal end m². Det bebyggede areal må ikke overstige ½ af grundarealet, og rumfanget af bygningerne må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal. Bygningshøjden må ikke overstige 17 m. Området er i landzone, men det kan overføres til byzone i en lokalplan, der overholder de her angivne rammebestemmelser. En lokalplan skal udarbejdes på grundlag af en samlet plan for området, der afklarer den overordnede planlægning, herunder adgangsforhold til vej og jernbane, afgrænsning mod det åbne land og grøn struktur. Den samlede plan skal fastlægges i et tillæg til kommuneplanen eller ved dennes revision. Vejle Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr. 21 til Vejle Kommuneplan Det følger heraf, der skal udarbejdes et nyt tillæg til kommuneplanen, da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med rammerne for lokalplanlægningen for område 5.E.5 og 6.E.9, og der inddrages et helt nyt område. Den nordlige del af område 5.E.5 indgår i et nyt område 5.E.7 og område 6.E.9 ændres til 6.E.11 og 6.E.12, og der oprettes et nyt område 5.E.8. Det følger endvidere, at ændringerne vedrører: - virksomhedsklasser samt konsekvenszone, idet der ikke skal være virksomheder indenfor klasse 7, - nyt område nord for område 5.E.5 i kommuneplanens rammer, - mulighed for større bygningshøjder i et mindre delområde i 6.E.9, - større bygningshøjder og større rumfang i en del af 5.E.5, - mulighed for mindre grunde end m² i en del af område 6.E.9. Miljøvurdering Kommunen har gennemført en screening af lokalplanen efter miljøvurderingsloven. På grundlag heraf er det kommunens vurdering, at lokalplanen kan have en sandsynlig væsentlig påvirkning af miljøet med hensyn til landskabelig påvirkning samt grundvandsbeskyttelse. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering, der nærmere belyser disse forhold. Herudover er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse til endelig vedtagelse af lokalplanen.

4 4 Klagerne og kommunens bemærkninger To af klagerne har bl.a. anført, at byrådsmedlem Vagn Åge Jensen er inhabil, idet byrådsmedlemmet samt dennes søn og bror har ejendomme, der berøres af lokalplanen, og at byrådsmedlemmet deltog i den endelige vedtagelse af lokalplanen. Ejerne blev tilbudt 50 kr. pr. m², hvilket i byrådsmedlemmets tilfælde er langt over 3 mio. kr., en forskel til den almindelige pris for landbrugsjord på over 1,5 mio. kr. Byrådsmedlemmet har således en ikke uvæsentlig økonomisk interesse for tilvejebringelsen af lokalplanen. Klagerne har endvidere anført, at der er problemer i forhold til miljøvurderingen. En tredje klager har navnlig anført, at den nødvendige planlægningsmæssige begrundelse ikke er til stede, at proportionalitetsprincippet bør medføre, at lokalplanen ikke vedtages for et større område end hvad kommunen må påregne at få behov for indenfor den nærmeste fremtid, samt at kommunen ikke har udarbejdet en tilstrækkelig behovsanalyse for erhvervsjord i kommunen. En fjerde klager har navnlig anført, at ca. 2 % af digerne i området ændres, at der ikke er foretaget en miljøvurdering for en række ejendomme i området, der er af bevaringsværdig karakter, at der er drikkevandsinteresser i området, at miljøvurderingens punkt om befolkning er mangelfuldt belyst samt, at kommunen i deres tilbud om erstatning for ekspropriation ikke har medtaget et erstatningstilbud svarende til genanskaffelsesværdien af en hundesvømmehal, som klager er indehaver af. Kommunen har til klagen vedrørende inhabilitet især fremført, at kommunen ikke finder, at byrådsmedlemmet var inhabilt ved sagens behandling. Om baggrunden herfor oplyser kommunen følgende: Byrådsmedlem Vagn Åge Jensen driver en landbrugsejendom fra adressen Øster Snedevej 35, 7120 Vejle Ø. Et jordtilliggende på ca. 7 ha. af denne ejendom er beliggende i det område på i alt ca. 200 ha., som i Kommuneplan 2012 er udpeget som et fremtidigt erhvervsområde til regionale erhvervsformål, større fremstillings, service- og lagervirksomhed i planen betegnet Industri Nord. Vagn Åge Jensens søn og svigerdatter, Martin og Susanne Hjort Jensen, samt broderen Hans Jørgen Jensen havde tilsvarende hver især en beboelsesejendom med tilhørende jord beliggende inden for kommuneplanens ramme for erhvervsudvikling. På baggrund af kommuneplanen blev der indledt opkøbsforhandlinger med en lang række lodsejere i området, herunder også Vagn Åge Jensen, Martin og Susanne Hjort Jensen samt Hans Jørgen Jensen. Vejle Kommune har på grundlag af kommuneplanen indgået betinget aftale om køb af 1) ejendommen del nr. 2 af matr.nr. 1 cs Bredal By, Engum samt del 4 af matr.nr. 8 s Bredal By, Engum af Vagn Åge Jensen med overtagelse den Købsaftalen er betinget af dels købesummens betaling, dels at sælger fra skattemyndighederne opnår bindende forhåndstilsagn om skattefrihed i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven (handel på ekspropriationslignende vilkår). Betinget skøde er underskrevet af sælger den

5 5 2) ejendommen matr.nr. 8 e Bredal By, Engum beliggende Bredalkærvej 161, 7120 Vejle Øst af Susanne og Martin Hjort Jensen med overtagelse den Købsaftalen er betinget af dels købesummens betaling, dels at sælgerne fra skattemyndigheder opnår bindende forhåndstilsagn om skattefrihed i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven (handel på ekspropriationslignende vilkår). Betinget skøde er underskrevet af sælgerne den ) ejendommen matr.nr. 23 b Bredal By, Engum og matr. nr. 12 d Bredal By, Engum beliggende Bredal Vestermark 31, 7120 Vejle Øst af Hans Jørgen Jensen med overtagelse den Købsaftalen er betinget af dels købesummens betaling, dels at sælger fra skattemyndighederne opnår bindende forhåndstilsagn om skattefrihed i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven (handel på ekspropriationslignende vilkår). Betinget skøde er underskrevet af sælger den Der er ikke tale om, at en eller flere af ovennævnte handler er betinget af Byrådets vedtagelse af lokalplan nr Den for handlernes gennemførelse afgørende skattefritagelse er alene bundet op på Kommuneplan Vedtagelsen af lokalplan nr har ikke nogen selvstændig betydning for spørgsmålet om skattefritagelse for sælgerne i de 3 handler. Vagn Åge Jensen havde således på tidspunktet for lokalplanens endelige godkendelse den udelukkende en almindelig generel interesse som beboer i området, og efter Vejle Kommunes opfattelse ikke en sådan særlig interesse, som kan statuere inhabilitet. Det kan i øvrigt oplyses, at beslutningen om vedtagelse af lokalplan nr blev truffet med alle 27 tilstedeværende stemmer. Vejle Kommune har endvidere til sagen oplyst, at byrådsmedlemmet sidder i Byrådet som almindeligt medlem, og at denne er medlem af Økonomiudvalget (fra 2007), Teknisk Udvalg, 17, stk. 4 udvalg vedr. city og centerbyer samt Kultur- og Fritidsudvalget. Byrådsmedlemmet er almindeligt medlem af Teknisk og Økonomisk Udvalg. Kommunen oplyser herudover, at byrådsmedlemmet ikke har deltaget i udvalgsmøder i forberedelsen til lokalplanforslaget, da denne ikke var medlem af Økonomiudvalget i 2006, hvor lokalplanlægningen blev opstartet på et Økonomiudvalgsmøde den 8. maj Kommunen oplyser dog, at byrådsmedlemmet deltog i møderne omkring godkendelsen af lokalplanforslaget til offentlig høring: - Teknisk Udvalg den 29. maj Økonomiudvalget den 4. juni Byrådet den 13. juni 2007 Og ved lokalplanens endelige godkendelse: - Teknisk Udvalg den 18. september Økonomiudvalget den 24. september Byrådet den 10. oktober Kommunen fastholder endvidere, at byrådsmedlemmet ikke er inhabilt, da handlen er foretaget på baggrund af kommuneplanen.

6 6 Det fremgår af referater fra udvalgsmøder, hvor lokalplanforslaget blev vedtaget, at alle medlemmer har stemt for. Det fremgår endvidere af sagen, at Vagn Åge Jensen ikke deltog i behandlingen af handelssagerne i kommunen. De to af klagerne har hovedsagligt fastholdt deres klagepunkter vedrørende inhabilitet. En anden af klagerne har til kommunens bemærkninger navnlig anført, at byrådsmedlemmet er inhabilt som følge af, at denne har deltaget i planforslagenes vedtagelse i Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet såvel som ved planernes endelige vedtagelse. Afgørelse I sagens afgørelse har deltaget 9 af nævnets 10 medlemmer: Lars Busck (formand), John Harpøth, Marie-Louise Andreasen, Martin Glerup, Mogens Mikkelsen, Anders Stenild, Inger Støjberg, Jens Vibjerg og Poul Søgaard. Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan kommunens afgørelse alene påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det er et retligt spørgsmål, om ovennævnte medlem af byrådet har været inhabil i forbindelse med sagens behandling, og i givet fald om inhabilitet skal medføre planernes ugyldighed. Naturklagenævnet kan derimod ikke tage stilling til, om planerne er hensigtsmæssige og altså dermed heller ikke til, om det er en god ide at udlægge det pågældende område til erhverv, herunder i forhold til borgernes interesser. Dette er en skønsmæssig vurdering. Inhabilitet Det fremgår af forvaltningslovens 3, at den, der er inhabil i forhold til en sag, ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den der virker inden for den offentlige forvaltning er bl.a. inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis: - vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 1, og - hvis vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nært som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 2.

7 7 Forvaltningslovens bestemmelser om personlig inhabilitet har til formål dels at forebygge, at uvedkommende hensyn påvirker behandlingen af den enkelte sag, dels at hindre at der skabes mistillid til den offentlige forvaltning hos befolkningen, hvad enten den pågældende faktisk lader sig påvirke af uvedkommende interesser eller ej. Behandling og vedtagelse af forslagene Naturklagenævnet skal indledningsvist bemærke, at det forhold, at handlerne efter kommunes vurdering er foretaget på baggrund af kommuneplanen ikke har betydning for spørgsmålet om byrådsmedlemmets inhabilitet ved planforslagenes vedtagelse, idet byrådsmedlemmet, dennes søn og broder alle ejede ejendommene ved planforslagenes vedtagelse. Vagn Åge Jensen, dennes søn og bror har solgt dele af deres ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, efter vedtagelse af lokalplanforslaget i Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Naturklagenævnet finder, at Vagn Åge Jensen som grundejer af en af lokalplanområdet omfattet ejendom samt fader og broder til personer, der ejer en af lokalplanområdet omfattet ejendom, har en sådan særlig interesse, der medfører, at han har været inhabil efter forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1 og 2. Vagn Åge Jensen har således været inhabil ved deltagelse i Teknisk Udvalgs, Økonomiudvalgets behandling og Vejle Byråds vedtagelse af planforslagene. Behandling og endelig vedtagelse af planerne Det skal bemærkes, at efter planlovens 47, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Det fremgår ikke direkte af bestemmelsen i planlovens 47, stk. 1, eller af forarbejderne til lovbestemmelsen, i hvilke tilfælde der kan eksproprieres på grundlag af en kommuneplan. Lovbemærkningerne peger imidlertid på, at ekspropriation på grundlag af en kommuneplan skal have sit praktiske anvendelsesområde på et tidligt tidspunkt i planlægningen, hvor det nok er klarlagt, at området skal anvendes til byudvikling, men hvor den endelige anvendelse til f.eks. boligformål, erhvervsformål eller offentlige formål endnu ikke er klarlagt. I nærværende sag er der efter det oplyste ikke foretaget en ekspropriation, men en handel på ekspropriationslignende vilkår. Såfremt der var foretaget ekspropriation, finder Naturklagenævnet i overensstemmelse med nævnets praksis dog næppe, at ekspropriationen kunne ske på grundlag af kommuneplanens bestemmelser, men at det ville forudsætte vedtagelse af lokalplanen.

8 8 Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget i Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet var skøderne på salg af ejendommene underskrevet, men alle tre købsaftaler var betinget dels af købesummens betaling, dels af at sælger fra skattemyndighederne opnår bindende forhåndstilsagn om skattefrihed i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven (handel på ekspropriationslignende vilkår). Købsaftalerne var således ikke endelige ved lokalplanens og kommuneplantillæggets endelige vedtagelse. Naturklagenævnet finder på denne baggrund, at Vagn Åge Jensen også ved den endelige vedtagelse af planerne var inhabil. Retsvirkning Det antages i den juridiske litteratur og følger også af retspraksis, at bestemmelserne om inhabilitet er udtryk for en meget vigtig retsgaranti, som efter en generel vurdering må betragtes som så væsentlig, at tilsidesættelse som udgangspunkt altid d.v.s. uanset modstående hensyn bør medføre afgørelsens ugyldighed. Dette generelle udgangspunkt gælder også ved inhabilitet for enkelte medlemmer af et kollegialt organ. Det antages dog, at der i særlige tilfælde vil kunne ses bort fra ugyldighedsvirkningen, såfremt den inhabiles stemme åbenbart ikke har været udslagsgivende. Dette gælder navnlig i tilfælde, hvor andre omstændigheder taler for ikke at betragte afgørelsen som ugyldig, f.eks. hvis der er tale om en begunstigende forvaltningsakt, som adressaten gennem længere tid har indrettet sig på. Det er dog en yderligere forudsætning for at kunne fravige hovedreglen om, at inhabilitet altid medfører ugyldighed, at der kan skabes rimelig sikkerhed for, at en afgørende påvirkning fra det inhabile medlem i forbindelse med den forudgående drøftelse kan udelukkes. Et flertal i Naturklagenævnet udtaler herefter: I denne sag har det pågældende medlems stemme efter det oplyste ikke været udslaggivende ved forslagenes vedtagelse samt planernes endelige vedtagelse i udvalgene. Der har været klart flertal for vedtagelsen også uden den pågældendes stemme. Ved vurderingen af, om der foreligger den nødvendige rimelige sikkerhed for, at byrådsmedlemmet ikke har øvet en afgørende påvirkning i forbindelse med Vejle Byråds behandling af planforslagene, må det tillægges vægt, at inhabiliteten angår et medlem af Byrådet, der ligeledes er medlem af Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget.

9 9 Byrådsmedlemmet har således ikke kun medvirket til den endelige vedtagelse af planerne, men han har også deltaget i forberedelsen af planerne, herunder vedtagelsen i Byrådet af planforslagene. Hertil kommer, at medlemmets økonomiske interesse ikke alene er personlig, men tillige er på vegne af familie. Sammenfattende finder flertallet, at der må lægges vægt på, at bestemmelserne om inhabilitet er udtryk for en retsgaranti, der har til formål dels at undgå, at uvedkommende hensyn påvirker behandlingen af den enkelte sag og dels at modvirke, at der skabes mistillid til den offentlige sagsbehandling. Nævnet finder, at dette hensyn må veje tungere end hensynet til grundejerne m.fl. i denne sag. Flertallet finder herefter, at byrådsmedlemmets inhabilitet, i overensstemmelse med det forvaltningsretlige udgangspunkt bør medføre, at vedtagelsen af lokalplan nr for et erhvervsområde ved Vejle Nord med tilhørende miljøvurdering samt kommuneplantillæg nr. 21 er ugyldig. Mindretallet (Martin Glerup og Jens Vibjerg) finder ikke, at Vejle Byråds beslutning bør kendes ugyldig. Byrådets beslutning blev taget med 27 stemmer (enstemmigt). Mindretallet skønner ikke, at det inhabile medlem på nogen måde har haft afgørende indflydelse på sagens udfald. I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivelse ophæves Vejle Kommunes vedtagelse af lokalplan nr for et erhvervsområde ved Vejle Nord med tilhørende miljøvurdering samt kommuneplantillæg nr. 21 som ugyldig som følge af byrådsmedlemmets inhabilitet. Naturklagenævnet finder herefter ikke anledning til at tage stilling til de øvrige retlige spørgsmål i sagen. På Naturklagenævnets Vegne Trine Maj Sønderstrup Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. planlovens 58, stk. 4. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1.

10 10

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1431 12 Industriparken 6 ApS (advokat Jesper Hedegaard,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Afgørelse i sagen om den tidligere Præstø Kommunes tilvejebringelse af en lokalplanbestemmelse om ophør af 2 servitutter

Afgørelse i sagen om den tidligere Præstø Kommunes tilvejebringelse af en lokalplanbestemmelse om ophør af 2 servitutter NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. februar 2007 NKN-33-00323 mje Afgørelse i sagen om den tidligere

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND *****

Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND ***** 1 Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND ***** TK 12/2013: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af matr. nr. 22c Kværkeby by, Kværkeby i medfør af planlovens 47 A. Den 27. september 2013

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk)

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Roskilde Kommune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Cc.: Frede Lærke Pedersen, Roskilde Kommune, Teknik- og

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. april 2014 J.nr.: NMK-33-02209 Ref.: NAHAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere