Vedtæter. for. Ejerlejlighedsforeningen H.C.Ørstedsve 21/Amallevej som vedtaget med ændringer på ordinær generalforsamling den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtæter. for. Ejerlejlighedsforeningen H.C.Ørstedsve 21/Amallevej 22 24. som vedtaget med ændringer på ordinær generalforsamling den 22.03."

Transkript

1 - Matr.nr.: 21 dt Frederiksberg Anmelder: I Amagerbrogje IB JAKOB JENSEN Vedtæter for Ejerlejlighedsforeningen H.C.Ørstedsve 21/Amallevej København S Giro Fax som vedtaget med ændringer på ordinær generalforsamling den Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen H.C.ørstedsvej 21/Amalievej Foreningens hjemsted er Frederiksberg Foreningens formål er at administrere ejendommen matr. 21 dt af Frederiksberg, be liggende H.C.ørstedsvej 21 Amalievej og at varetage medlemmernes fællesin teresser, herunder sørge for at ro og orden opretholdes i ejendommen og at ejendom mens vedligeholdelsestilstand altid er forsvarlig. Foreningens kapitalfoihold For foreningens forpligtelser med hensyn til admini;tration, fællesudgifter mv. hæfter medlemmerne pro rata, i det omfang det er muligt i henhold til love og administrative bestemmelser. Til dækning af foreningens udgifter, jvf. 3., betaler medlemmerne i forhold til neden nævnte fordelingstal en ydelse. Ydelsens størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af et af den udarbejdet driftsbudget. Opkrævning af :kstraordinære ydelser kan kun ske efter vedtagelse af en generalforsamling. Til finansiering af vedligeholdelses eller forbedriiigsarbejder på den i 3 nævnte ejendom kan foreningen optage lån. Låneoptagelse skal bemyndiges af generalforsam lingen med simpelt flertal. Den ordinære ydelse erlægges månedsvis, kvartalsvis eller halvårsvis forud efter be

2 ejendom. 5. Forenïngens medlemmer. styrelsens bestemmelser. side 2 ophører først endeligt, når den nye ejers skøde er tinglyst uden præjudicerende retsan mærkninger. Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejerc af ejerlejlighederne i forannævnte begæres nærværende vedtægt lyst pantstiftende, jf. 20. Til sikkerhed for betaling af de medlemmerne påhvilimde pligtige bidrag til foreningen, Medlemskab er pligtmæssigt og indtræder den dag, da den pågældende ejers skøde, uanset om det er berigtiget, anmeldes til tinglysning. Den tidligere ejers medlemskab Rettigheder og forpligtelser fordeles mellem medlemmerne i følgende fordelingstal: Nr. Beliggenhed Areal Ford.tal Tinglysnings i Særskilt indgang , Amalievej 22A st. 3.tv. 97 X , st.th , st.tv , 1.tv , 1.th , 2.th , 2.tv. 97 X , i m2 beløb i 1cr. 6.

3 side ,th , 3.th , 3.th , 3.th , 3.th. 7 I 2.500, ty , 4.th , 4.th , 4.th , 4.th , 4.th , , , , , , I 2.500, , , , , , I 2.500, , , , , , I 2.500, , , , , , I 2.500, , 101 s ,

4 9. Fordelingstal i alt 156 Vedtægten lyses pantstiftende for i alt , H.C.Ørstedsvej , St. + kld , St. + kid , side 4 Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte ejere. Jndvendi; vedligeholdelse omfatter foruden Fællesareal for samtlige numre er: Trapperum, loftn,m, kælderrum og cykelhalvtag. mm skal anmeldes til og registreres af bestyrelsen. Pulterrum, der står til den enkelte lejligheds disposition, vil fortsat tilhøre lejligheden og vil kun kunne fratages denne med ejerlejlighedsindehaverens samtykke. Bytte af pulter Hvis en lejlighed groft forsømmes eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligehildelse og istandsættelse foretaget tapetsering, maling og hvidtning også vedligeholdelst af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder el ledninger, el kontakter, radiatorer, vand og gasledninger, kort sagt alt, hvad der er installeret inden for lejlighedens vægge. Foreningen sørger dog for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsled finger og fællesinstallationer uden for de enkelte lej ligheders, indtil disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder. Ejerlejlighedsejeme må ikke lade foretage ændringer reparationer eller maling af ejen inden en af bestyrelsen fastsat frist. Efterkommes best yrelsens krav ikke, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for ejerens regning på forening.ns vegne og om nødvendigt søge fyldestgørelse i foreningens panteret. Ejeren og de personer, der har ophold i hans lejlighed, må nøje efterkomme de af be Er intet vedtaget gælder de i standardlejekontrakten e fastsatte regler om husorden. styrelsen fastsatte ordensregler. Vedligeholdelse og orden

5 side 5 dommens ydre eller ydersiden af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke. Mïsligholdelse. 10. Såfremt et medlem ikke betaler de i 4 omtalte ydelser inden for den af bestyrelsen fastsatte betalingsfrist, tillægges ydelsen procesrente fra forfaldsdagen. Betaler det pågældende medlem ikke efter skriftlig påmindelse inden en af bestyrelsen fastsat frist overgives sagen til incasso. foreningen skal i så fald være berettiget til at søge sig fyldestgjort i sin panteret efter de herom gældende regler. Til fastlæggelse af medlemmets restance samt stønlsen heraf skal foreningens bog holderi bekræftet af bestyrelsens formand samt af e: bestyrelsesmedlem til enhver tid være afgørende. Anke. 11. Bestyrelsens beslutninger kan af et medlem eller al administrator indankes for først kommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingens beslutninger kan prøves ved dc ordinære domstole. Sag anlægges ved den underret, hvor ejendommen er beliggende. Anke har ikke opsættende virkning for så vidt angår bestyrelsens beslutninger i henhold til 10 og ej heller ved beslutninger, som ikke tåle; udsættelse. Administration. 12. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggen :le. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fællesanliggender, herunder betaling af fællesudgifte, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerfc:csikring), renholdelse, vedligehol delse og fornyelser i det omfang sådanne foranstaltiiinger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede. Bestyrelsen fører forsvarligi regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, hewader de af ejerne aflcrævede bidrag

6 side 6 til fællesudgifter. Bestyrelsen kan antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Et medlem af bestyrelsen er berettiget til efter behør.g varsel at foretage besigtigelse af medlemmernes lejligheder. Et medlem af bestyrelser., eller en håndværker rekvireret af bestyrelsen, kan skaffe sig adgang for reparationer cig lign. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskab og revishin. 13. Foreningen antager en stats.aut. eller registreret revisr til at revidere foreningens regn skab. Det reviderede regnskab, forsynet med revisors påtegning, udsendes sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling. GeneraIforsamJin. 14. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april med 14 dages varsel efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne. Generalforsamlingen vælger en dirigent. Den ordinære generalforsamling har følgende dagso:den: 1. Formandens beretning om det forløbne år 2. Regnskab og revisors påtegning 3. Bestyrelsens og medlemmernes forslag 4. Valg af bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Eventuelt. 15. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en gneralforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller en fjerdedel af forenin,ens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden.

7 Adgang til foreningens generalforsamling har foreningens medlemmer, dens eventuelle administrator og dens revisor. Lejere kan deltage, mcd uden stemmeret. Fordelingstallet Bestyrelse. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal undtagen i tilfælde, 16. Indkaldelse skal ske skriftligt med 14 dages varsel. løsning. angiver hvert enkelt medlems antal stemmer. dirigenten. Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er for mandens og i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand cg kasserer. der skal være medlemmer af foreningen. Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, der består af medlemmer, ) Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest otte dage forud for generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt. varsel indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 6 uger efter den første generalforsamling, og på denne kan de forslag, der har været behandlet på første ge neralforsamling vedtages med to tredjedels flertal uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. Hvis det fornødne antal stemmer ikke er repræsenteiet, skal der med 14 dages skriftlig samtlige medlemmer. Forslag om vedtægtsændringer eller væsentlige forandringer af de fælles bestanddele, kan kun vedtages på generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af stemmerne er repræsenteret og med mindst to trcdjeilels flertal. ) Forslag til foreningens opløsning kan kun vedtagc enstemmigt med tilslutning fra hvor der til afstemning foreligger forslag til vedtægtsændringer eller foreningens op side 7

8 6: side 8 I ejerlejlighed 3 I ejerlejlighed 4 I ejerlejlighed 5 I ejerlejlighed 6 I ejerlejlighed 7 I ejerlejlighed 8 pantstiftende i henhold til nedenstående, idet der samtidig henvises til vedtægternes foreningen måtte få imod det enkelte medlem, vil nærværende vedtægter være at tinglyse bestyrelsen. foreningen forpligtes ved underskrift af et medlem af bestyrelsen sammen med bestyrel I ejerlejlighed 13 I ejerlejlighed 14 sens formand og i tilfælde af forfald af bestyrelsens formand, da af et andet medlem af I ejerlejlighed 2 I ejerlejlighed i Bestyrelsen holder møde, når et af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. I hver af ejerlejlighederne 15, 16, 17, og 18 I ejerlejlighed 19 I ejerlejlighed 20 I hver af ejerlejlighedeme 21, 23, 24 og 26 I ejerlejlighed 25 I hver af ejerlejlighedeme 27, 28, 29, 30 og 32 I ejerlejlighed 31 I hver af ejerlejlighederne 33, 34, 35, 36 og 38 I ejerlejlighed 37 I hver af ejerlejlighederne 39, 40, 41, 42 og 44 I ejerlejlighed 43 I ejerlejlighed 45 I hver af ejerlejlighedeme 9, 10, ii, og 12 Til sikkerhed for skadesløs betaling af ethvert krav med renter og omkostninger, som I ejerlejlighed 46 I ejerlejlighed 48 I ejerlejlighed 47 med et andet bestyrelsesmedlem er bemyndiget til pi foreningens vegne at underskrive Pantehæftelsen respekterer de servitutter og byrder, der ved nærværende vedtægts ting lysning påhviler ejendommen og de deri indrettede ejerlejligheder, hvorom der henvises til disses blade i tingbogen, men respekterer i øvrigt ingen pantegæld. Meddelelser i henhold til retsptejelovens kap. 51 og iwrige meddelelser, der efter loven skal sendes til pantekreditor skal sendes til Ejerlejlihedsforeningen H. C. Ørstedsvej 21/Amalievej 22 H. C. Ørstedsvej 21, 1875 Freieriksberg C, der i Øvrigt sammen for 1cr , for 1cr , for kr , for kr , for kr , for 1cr , for kr , for kr , for 1cr , for kr , for 1cr , for 1cr , for 1cr , for kr , for kr , for kr , for 1cr , for kr , for 1cr , for 1cr , for kr , for kr , for kr , for kr , for 1cr , for 1cr ,

9 styrelse for ejerlejlighedsforeningen. side 9 Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 21 dt Frederiksberg. for panteretten. Vedtægternes 20 begæres tillige lyst pantstifteude i de enkelte ejerlejligheder for beløb, som er anført ovenfor under 20. I øvrigt er de i Justitsministeriets pantebrevsformular A trykte bestemmelser gældende toriums, iyknings og relaksationspåtegninger. påtegninger af enhver art på pantehæftelsen, herunder kvitterings, transport, mora henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen. Påtaleberettiget i henhold til nærværende vedtægter er den til enhver tid siddende be Med hensyn til de ejendommen og ejerlejhghedeme påhvilende servitutter og byrder Således vedtaget på generalforsamlingen den i 995 Tomas Klint, medl. af best. Ole Rahr, medl. af best. Per Holten-Andersen, dirigent Inge Birch, medl. af best. John Sandersen, medl. af best. / Marianne Kesselhahn, medl. af best. 21.

10 i i ftg\ ÜøjQNf r)\ \Ir\0>

11 side 10 Til vitterlighed om underskriftemes ægthed, dateringens rigtighed samt underskrivernes myndighed: Navn: / Stilling: I211) Bopæl: JC%4 C/ /q 36Ç0 %1 4%2I Stilling: Bopæl: /y

12 Gæld lyst senest Anm: Lyst første gang den: under nr.: Ejendomsejer: Ejendomsselsk Maguma ApS Lyst som servitut på ejerlejlighederne 1-is og ikke eksisterer. Afvist f.s.v. angår ejerlejlighederne is, 17, 18 og 19, idet disse Senest ændret den : under nr.: * * * * * *** Allan Bo Poulsen 1 *** * *** Side: 11 Retten i Frederiksb g den * * * Retten i Frederiksberg * Tinglysningsafdelingen Påtegning pä byrde vedrørende matr.nr. 21 DT Ejerlej. 48, Frederiksberg

13 Gæld lyst senest Anm: Påtegning på Byrde lyst pantstiftende. Dkk vedrørende matr.nr. 21 DT Ejerlej. 48, Frederiksberg Ejendomsejer: Ejendomsselsk Maguma ApS ikke eksisterer. Afvist f.s.v. angår ejerlejlighederne 16, 17, 18 og 19, idet disse Senest ændret den : under nr.: Lyst første gang den: under nr.: Lyst pantstiftende f.s.v. angår ejerlejlighederne 1-15 og * * *** * * * Retten i Frederiksberg * Tinglysningsafdelingen * * * Allan Bo Poulsen *** * *** Side: 12 Retten i Frederiksb g fen

14 Indertegnede Dorte Lenau og Tomas Klint, som ejer ejerlejlighed nr. 15, matr. nr. 21 Frederiksberg den 2$. september Frederiksberg C. G1ro Fax3l København S Amalievej 4.th. liggende Advokat Amagerbrogade 184 ejerlejlighed nr. 15 IB JAKOB JENSEN atr.nr. 21 dt Frederiksberg, Anmelder: 18?5 rvl2 tilling: )Lopæl: fi Bopæl: Stilling: ti lavn: OAL Navn: g underskrivernes myndighed: ii vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed Tomas Klint Sti O28 K 95E2.- - Dorte Lenau DgMMKOWøtTS FSEfiOLAPRA1 KUI MGT Mû #STEMUNG F?ç%( FREI BERG RETTEN PA SrEMPELMÆRKE i IAmalievej jerlejlighedens forpligtelser overfor Ej erlejlighedsforeningen H.C.Ørstedsvej edtægter tinglyses pantstiftende for ialt kr ,00 til sikkerhed for t Frederiksberg, Amalievej 4.th., erklærer os indforstået med, at foran stående 13.

15 *** * *** Side: 14 ** * * * *** * * * Retten i Frederiksberg * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegnrng på Byrde lyst pantstiftende. Dkk Vedrørende matr.nr. 21 DT Ejerlej. 15, Frederiksberg Ejendomsejer: Dorte Lenau m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Nu lyst for Dkk Anm: Pantebrev Charles F.Nielsen, Dkk Pantebrev, Nykredit, Dkk Retten i Frederiksberg d191f Allan Poulsen ö

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6 VEDTÆGTER For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 Side 1 af 6 Navn, hjemsted og formål l. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. 2. Foreningen har sit hjemsted i København. Foreningen

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Matr. nr. 3892 af Sundbyøster lej. 1-126, Beliggende Reberbanegade 43-53, Frankrigsgade 15 og Ålandsgade 26-32, 2300 København S

Matr. nr. 3892 af Sundbyøster lej. 1-126, Beliggende Reberbanegade 43-53, Frankrigsgade 15 og Ålandsgade 26-32, 2300 København S Matr. nr. 3892 af Sundbyøster lej. 1-126, Beliggende Reberbanegade 43-53, Frankrigsgade 15 og Ålandsgade 26-32, 2300 København S Vedtægter 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Hollændervænget

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere