V e d t æ g t e r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V e d t æ g t e r - 2009"

Transkript

1 V e d t æ g t e r Grundejerlauget Holte Avlsgård 1. Navn og hjemsted Ejerlaugets navn er Grundejerlauget Holte Avlsgård, beliggende ved Kikhanebakken og Ørnebakken, Holte by, Nærum sogn, Rudersdal Kommune. 2. Område og medlemmer Ejerlauget omfatter alle parceller, der er eller måtte blive udstykket fra de i deklaration, lyst 4. april 1970, omhandlende matr.nr. 3-a m.fl., Holte by, Nærum sogn. Ejerne af disse parceller har ret og pligt til at være medlemmer af ejerlauget. Medlemskredsen opdeles i henhold til 8 i nævnte deklaration således: Gruppe I omfattende matr.nr. 3-a, udlagt til børneinstitution, matr.nr. 3-ff (rest af stamparcel) og 3-x samt matr. nr. 3-fg til og med 3-hy, udstykket til 69

2 fritliggende parcelhuse, tilsammen 72 matr.nre. samt vej- og fællesarealer: matr.nr. 3-hz, sidstnævnte fælles med: Gruppe II matr.nr. 3-ih til og med nr. 3-nn, omfattende 110 udstykkede parceller, hvorpå er opført sammenbyggede gårdhuse ("Klyngehuse"), samt matr.nr. 3-hæ, omfattende fællesareal, veje og grønne områder. Rudersdal kommune er ikke pligtig til at være medlem af ejerlauget. Ejerskifte skal såvel af den tidligere som den nye ejer anmeldes til ejerlauget. 3. Ejerlauget Ejerlauget er i henhold til den ovenfor nævnte deklaration 8 dannet som en grundejerforening med det formål at varetage medlemmernes interesser, herunder a) at varetage medlemmernes tarv såvel over for det offentlige som over for private i alle spørgsmål af fælles interesse, herunder anlæg, vedligeholdelse og renholdelse af veje, vejbelysning, forsyningsledninger, renovation m.v. samt snerydning af de fælles vejanlæg incl. cykle- og gangstier, indtil disse eventuelt måtte blive overtaget af kommunen. Ejerlauget vedligeholder fællesarealerne og -anlæg og modtager skøde på disse samt betaler driften og vedligeholdelsen af fælles antenneanlæg (matr.nr. 3-hz og - ved gruppe II - matr.nr. 3-hæ). Specielt ad gruppe II: b1) at påse den udvendige reparation og vedligeholdelse af de til bebyggelsen hørende 110 klyngehuse, således at bebyggelsen fremtræder som en velholdt enhed, og

3 b2) at sikre, at bebyggelsen stedse fremtræder som en helhed derved, at bygningsændringer, opsætning af hegn, skur m.v. ikke ændrer denne helhed i strid med de på ejendommene lyste deklarationer. I øvrigt: ad gruppe I og II: c) at administrere og inden for bestyrelsens kreds at fordele de i førnævnte deklaration, lyst 4. april 1970, nævnte specificerede opgaver og at forestå dertil hørende fordelinger og opkrævninger, varierende inden for de 2 bebyggelsesgrupper (I-II). 3a Antenneanlæg Ejerlauget driver et fælles antenneanlæg anbragt på matr. nr. 3-a. Udgifterne til antenneanlæggets vedligeholdelse og drift, herunder alle gebyrer, afgifter mv. til signaludbydere m.fl. deles ligeligt mellem alle ejerlaugets medlemmer, der ikke med 3 måneders varsel til en 1. januar skriftligt har meddelt bestyrelsen, at husstanden ikke vil gøre brug af signal fra antenneanlægget. I forbindelse med en husstands framelding kan bestyrelsen kræve, at husstanden indvilliger i fremover at ville give adgang for uanmeldte kontrolbesøg til konstatering af, at der ikke modtages signal fra det fælles antenneanlæg. Såfremt det ved et kontrolbesøg konstateres, at der modtages signal fra det fælles antenneanlæg, eller såfremt kontrollanterne nægtes adgang til husstanden, anses husstanden for genindtrådt som bruger af det fælles antenneanlæg pr. udmeldelsesdato eller dato for sidste kontrolbesøg, og må efterbetale sin andel af antenneforeningens omkostninger i det pågåede tidsrum.

4 En husstand, der har frameldt sig antenneanlægget, kan til enhver tid ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen genindtræde som bruger. 4. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er Ejerlauget højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts på et for medlemmerne egnet sted med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Formanden aflægger beretning. Det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår fremlægges til godkendelse eller anden beslutning. Forslag til budget og kontingent. Indkomne forslag. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indgivet til formanden senest den 1. januar. Kun rettidigt indkomne forslag kan behandles på generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling indkaldes ved til medlemmerne samt ved opslag på hjemmesiden senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes. Indkaldelsen skal ledsages af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Referater fra generalforsamlinger offentliggøres på hjemmesiden.

5 Medlemmerne kan modtage indkaldelser til generalforsamlinger og generalforsamlingsreferater ved almindeligt brev, under forudsætning af, at de har registreret deres ønske herom hos bestyrelsen. Forslag af vidtrækkende økonomisk betydning bør angives i dagsordenen eller i medfølgende bilag. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal. Hver særskilt udmatrikuleret ejendom med undtagelse af matr.nr. 3-hz og 3-hæ giver 1 stemme, jfr. 2. Et medlem kan give møde ved befuldmægtiget i henhold til skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmægtig kan dog afgive mere end 3 stemmer. Restanter har ikke møderet på generalforsamlingen og kan ikke afgive stemme ifølge fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning. Står stemmerne atter lige, bortfalder forslaget. Såfremt 5 medlemmer eller dirigenten forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer inden for hver interessegruppe I og II. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og den ny bestyrelse. Protokollen opbevares hos formanden. Der leveres næstformanden bekræftede udskrifter af alle protokollater. Rudersdal Kommune er berettiget til at lade sig repræsentere på generalforsamlingen.

6 5. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, samt senest 3 uger efter, at mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom ved henvendelse til bestyrelsen om, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indvarsling sker som ved ordinær generalforsamling. 6. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 6 medlemmer (herunder formand, næstformand, kasserer og sekretær), der vælges således: 3 af bestyrelsens medlemmer vælges indenfor medlemskredsen i gruppe I og 3 af bestyrelsens medlemmer vælges indenfor medlemskredsen i gruppe II. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen indtil den ordinære generalforsamling, således at der inden for hver gruppe vælges 1 bestyrelsesmedlem, tilsammen 2, på den ordinære generalforsamling de lige årstal, og 2 inden for hver gruppe, tilsammen 4, de ulige årstal. Formandshverv skal gå på skift inden for de 2 grupper hvert andet år. Næstformanden vælges samtidig inden for den anden gruppe.

7 Med respekt af disse bestemmelser kan genvalg i øvrigt finde sted. Suppleanter, 1 inden for hver gruppe, vælges på generalforsamlingerne for 2 år ad gangen. Suppleanterne har ret til at overvære bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen varetager ejerlaugets daglige ledelse. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det påkrævet, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt enten formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed; står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Dette gælder dog ikke, såfremt der opstår uenighed ved interessekollision mellem de 2 grupper. I så fald træder den nedenfor i 10 omhandlede voldgiftsret i funktion. Over det ved bestyrelsesmøderne og generalforsamlinger passerede føres protokol. Ejerlauget tegnes af formanden respektive fungerende formand i forbindelse med eet bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Hertil kræves tillige generalforsamlingsbeslutning. Til bestyrelsens medlemmer ydes godtgørelse for udlæg og i særlige tilfælde for medgået tid. Bestyrelsen er forpligtet til i elektronisk form at opretholde et arkiv af dokumenter, herunder aftaler med leverandører, dokumenter vedrørende uoverensstemmelser med medlemmer og/eller naboer, betalingsinformationer og regnskabsinformationer, således at fremtidige bestyrelser har adgang til disse dokumenter. Dokumenterne skal være beskyttet af tidssvarende adgangskontrol for at hindre uvedkommende indtrængen, samt tidssvarende back up.

8 7. Ejerlaugets midler. Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører ejerlaugets bøger, derunder kassebog og medlems-fortegnelse. Ejerlaugets midler skal indsættes i en bank eller sparekasse eller på girokonto. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr ,-. Bestyrelse og revisorer har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskaber, herunder bilag, kontoudtog og kontantbeholdning forevist. Regnskabsåret er 1/1 31/12. Regnskabet skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar og skal i revideret stand være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar. I ejerlaugets regnskabsbøger føres i henhold til bestemmelserne i deklaration, tinglyst 4. april , 2. stk. a., b. og c., særskilt regnskab for: a) Udgifter og indtægter, fælles for gruppe I og gruppe II. b) Indtægter og udgifter, der alene vedrører gruppe I c) Indtægter og udgifter, der alene vedrører gruppe II Som følge af, at de under gruppe II hørende fællesarealer har særlig udstrækning, og at fællesopgaverne er af særlig karakter inden for denne gruppe, forventes udgiftsandelene inden for denne gruppe årligt at blive større end inden for gruppe I. De periodevise opkrævninger af bidrag til ejerlauget vil derfor i budget og regnskab være at opdele pr. medlem inden for de respektive 2 grupper således: Udgifter vedrørende det fælles antenneanlæg fordeles ligeligt på gruppe I s og gruppe II s medlemmer, medmindre andet følger af 3a.

9 Udgifter vedrørende vedligeholdelse af fællesarealerne, herunder træfældning, fordeles således, at gruppe I s medlemmer bærer ligeligt 9,37 % og gruppe II s medlemmer bærer ligeligt 90,63 % af disse udgifter. Udgifter til snerydning/glatførebekæmpelse fordeles således, at gruppe I s medlemmer bærer ligeligt 50 % af disse udgifter og gruppe II s medlemmer bærer ligeligt 50 % af disse udgifter. Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling. Et udtrådt medlem har ikke krav på tidligere erlagt kontingent eller på ejerlaugets øvrige midler. 8 Indskud og kontingent Hvert medlem også nye ejere betaler i indskud 50 kr. pr. parcel. Såvel den hidtidige ejer som den nye ejer hæfter for restancer pr. overtagelsesdagen. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår og indbetales til grundejerlaugets konto i to halvårlige rater, der forfalder den 1. juli og den 1. januar følgende år. Er kontingenter eller andre ydelser ikke betalt inden 3 måneder efter forfaldstid kan bestyrelsen pålægge gebyrer for udsendte rykkerskrivelser samt pålægge renter fra forfaldstidspunktet. Bestyrelsen bemyndiges til at justere renten, så den står i rimeligt forhold til bankers og sparekassers udlånsrente. I tilfælde af sygdom, arbejdsløshed eller lignende kan bestyrelsen efter begæring meddele henstand.

10 Medlemmerne hæfter i henhold til deklaration, lyst 4. april 1970, jfr. nærværende vedtægters 7, pro rata for foreningens forpligtelser. 9. Skadesløsholdelse for udgifter Ethvert medlem, der repræsenterer ejerlauget, skal holdes skadesløs for de ham i den anledning afholdte rimelige udgifter. 10. Voldgift og værneting. Opstår der nogen uenighed på grund af interessekollision mellem de 2 hovedgrupper af lodsejere inden for ejerlaugets område: Villa- og enkelthusejer-gruppen (I) på den ene side og Klyngehusgruppen (II) på den anden side, det være sig i anledning af fortolkningen af tinglyste deklarationer eller af nærværende vedtægter, angående drift og vedligeholdelse af fællesarealer, fordeling af betaling i så henseende eller lignende, da skal enhver sådan tvist afgøres ved voldgiftskendelse. Enhver af de 2 i 2, jfr. 6 nævnte grupper af bestyrelsesmedlemmer udpeger i så fald en sagkyndig til voldgiftsmand, og disse voldgiftsmænd skal, inden de påbegynder sagens behandling, udpege en opmand. Kan de ikke, inden 1 uge efter afholdelsen af det lovligt indvarslede bestyrelsesmøde, i hvilket uoverensstemmelsen blev konstateret, enes om valget af en opmand, udnævnes han af Retspræsidenten ved retten i Lyngby.

11 Når den ene gruppe har valgt sin voldgiftsmand, og den anden gruppe ikke inden 8 dage ved dennes formand, respektive gruppenæstformanden, efter at valget er meddelt ham, har valgt en voldgiftsmand, er den anden gruppe berettiget til også at vælge den anden voldgiftsmand, og den afsagte kendelse er desuagtet afgørende for parterne. Opmanden bestemmer de nærmere regler for sagens formelle behandling, herunder tid, sted, frister og eventuelt skrift-veksling m.v. Når voldgiftsmændene har optaget sagen til kendelse, er de pligtige til inden 2 uger derefter at afsige kendelsen. Den afsagte kendelse afgør endeligt sagen. Afsiges kendelse ikke rettidigt, har enhver af parterne ret til at forkaste voldgiften og fordre tvisten afgjort ved domstolene. I alle retsforhold og tvistigheder mellem ejerlauget på den ene side og dets enkelte medlemmer på den anden side vedrørende rettigheder og pligter som følge af medlemsforholdet er vedtaget Lyngby retskreds som jurisdiktion og 1ste instans. Ethvert bestyrelsesmedlem skal ved sin tiltræden skriftligt bekræfte sin forpligtigelse til at være undergivet disse bestemmelser. 11. Godkendelse af vedtægter. Ejerlaugets vedtægter og evt. senere ændringer heraf skal for at være gyldige godkendes af Rudersdals kommunalbestyrelse Vedtaget på ejerlaugets generalforsamling den 10.februar Revision godkendt af Rudersdal kommunalbestyrelse den 22. september 2009.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere