Ressourceopgørelse for bølgekraft i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourceopgørelse for bølgekraft i Danmark"

Transkript

1 Ressourceopgørelse for bølgekraft i Danmark J. P. Kofoed Carried out under contract for: Klimakommissionen Sekretariatet Energistyrelsen Amaliegade København K DCE Contract Report No. 59 Department of Civil Engineering

2

3 Aalborg University Department of Civil Engineering Wave Energy Research Group DCE Contract Report No. 59 Ressourceopgørelse for bølgekraft i Danmark by J. P. Kofoed May 2009 Aalborg University

4 Scientific Publications at the Department of Civil Engineering Technical Reports are published for timely dissemination of research results and scientific work carried out at the Department of Civil Engineering (DCE) at Aalborg University. This medium allows publication of more detailed explanations and results than typically allowed in scientific journals. Technical Memoranda are produced to enable the preliminary dissemination of scientific work by the personnel of the DCE where such release is deemed to be appropriate. Documents of this kind may be incomplete or temporary versions of papers or part of continuing work. This should be kept in mind when references are given to publications of this kind. Contract Reports are produced to report scientific work carried out under contract. Publications of this kind contain confidential matter and are reserved for the sponsors and the DCE. Therefore, Contract Reports are generally not available for public circulation. Lecture Notes contain material produced by the lecturers at the DCE for educational purposes. This may be scientific notes, lecture books, example problems or manuals for laboratory work, or computer programs developed at the DCE. Theses are monograms or collections of papers published to report the scientific work carried out at the DCE to obtain a degree as either PhD or Doctor of Technology. The thesis is publicly available after the defence of the degree. Latest News is published to enable rapid communication of information about scientific work carried out at the DCE. This includes the status of research projects, developments in the laboratories, information about collaborative work and recent research results. Published 2009 by Aalborg University Department of Civil Engineering Sohngaardsholmsvej 57, DK-9000 Aalborg, Denmark Printed in Aalborg at Aalborg University DCE Contract Report No. 59

5 Forord Denne note er blevet til på baggrund af en henvendelse fra KlimaKommisionen til forfatteren, med henblik på at få et bidrag til vurdering af potentialet af bølgekraft, som del af den fremtidige energiforsyning i Danmark. Dette er i henhold til aftale mellem KlimaKommisionen og Bølgeenergiforskningsgruppen ved Aalborg Universitet (AAU), Institut for Byggeri og Anlæg. Notatet er udarbejdet i perioden januar februar 2009, af Forskningsgruppeleder Jens Peter Kofoed fra bølgeenergiforskningsgruppen ved AAU (tlf: , Aalborg, Feb Version Date Author Comment JPK First draft JPK Second draft, sent to client JPK Final version, sent to client 1

6 2

7 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 5 Resource... 6 Teknologi... 6 Status... 9 Potentiale Økonomi Referencer

8 4

9 Beskrivelse De fleste er efterhånden enige om, at vores fremtidige energi forsyning ikke på længere sigt kan være baseret på fossile brændsler, og vedvarende energikilder må derfor gradvis tage over. Men hvad har bølgeenergi at byde på i denne forbindelse hvad er status, og hvad er teknologiens forcer og ulemper? Indledningsvis er det på sin plads kort at ridse banen for udnyttelse af bølgeenergi til el-produktion op. Motivationen for bølgeenergi deles langt hen ad vejen med motivationen for de øvrige vedvarende energikilder - det vil sige faktorer som de CO2 drevne klimaændringer samt det faktum at de fossile brændsler vi i dag baserer vores civilisation på, er en endelig ressource. Om klimaændringerne er menneskebetinget eller ej har været til stor debat over årene, men tvivlen herom er generelt set formindsket væsentligt på det seneste. Hvorom alting er udgør udtømning af de tilgængelige fossile brændselsressourcer rigelig med motivation til at hurtigst muligt at få kørt alternativerne i stilling, således at overgangen fra olie æraen til den vedvarende energi æra kan ske så lempeligt som muligt. Estimater baseret på nuværende forbrugsniveau peger i retning af udtømning af let tilgængelige oliereserver vil ske inden for ca. 35 år, og tilsvarende for kul indenfor ca. 200 år (se fx Hubbert, 1976, dog er disse tal behæftet med betydelig usikkerhed, Laherrere, 2005). Yderligere taler faktorer som sikkerhedspolitik, forsyningssikkerhed og lokal beskæftigelse også stærkt for de vedvarende energikilder, idet disse som oftest er decentralt og lokalt baserede. Men hvad er så problemerne? Ja, den primære hemsko er udviklingsstade og dermed pris. Dernæst spiller variationen i den vedvarende energi en rolle, idet vi jo også skal bruge el selvom det ikke blæser. Der vil derfor på længere sigt blive brug for et mix af de forskellige tilgængelige vedvarende energikilder, suppleret med opmagasinering elektriciteten, samt udveksling over store afstande. Idet bølgerne genereres af vinden, der føder energi heri over store områder, vil bølgeenergi kunne medvirke til at udjævne energiproduktionen i det samlede system, da denne er mere udjævnet og typisk også faseforskudt i forhold til vind. Endvidere lader bølgeenergien sig lettere forudsige end det er tilfældet for vind, hvilket er af væsentlig betydning for planlægning af den øvrige energiproduktion i nettet. Er der andet der taler for bølgeenergi i forhold til de andre vedvarende energikilder? Tænkes der fremad på storskala udnyttelse af både vind og bølger offshore, så vil energiproduktion pr. arealenhed hav blive en konkurrenceparameter systemerne imellem, og her vil offshore bølgeenergianlæg, for de attraktive placeringer mod åbent hav, typisk have en væsentlig fordel i forhold til offshore vindmøller. Dog kan sameksistens vise sig i visse situationer at være den allerbedste løsning, både med hensyn til udnyttelse af det tilgængelige areal, men også med hensyn til fælles udnyttelse af infrastruktur (ilandføringskabler), service mv. Med hensyn til systemernes påvirkning af miljøet er et af de største problemer for vindmøller deres visuelle påvirkning. Dette problem er for bølgeenergianlæg i sagens natur meget mindre. Endelig kan bølgeenergianlæggene tænkes anbragt som afskærmning for offshore vindparker, og dermed bidrage til at forbedre tilgængeligheden af disse anlæg, og dermed nedbringe vedligeholdelsesudgifter hertil. 5

10 Resource Hvor stor en bølgeenergiressource er der så til rådighed? Et tal i størrelsesordenen PJ/år på verdensplan ( PJ/år, i henhold til Sørensen & Weinstein, 2008), vurderes at være et realistisk bud, med udgangspunkt i de teknologier, der kendes i dag. For at sætte dette i relief er det globale middelenergiforbrug i 2005 opgjort til ca PJ, hvoraf elektricitet udgjorde ca. 10 %. (Til sammenligning kan det nævnes at den mængde solenergi der rammer kloden udgør ca PJ/år, eller gange vores forbrug!). Globalt set er det altså teoretisk muligt at udvinde flere gange klodens elektricitetsforbrug af bølgerne. De europæiske kyster rammes i middel af en mængde bølgeenergi, der svarer til Europas forbrug af elektricitet, og det samme gør sig nogenlunde gældende for Danmark. Det er selvsagt ikke realistisk at tro at al denne energi kan omdannes til elektricitet, men mindre kan også gøre det. Det siger dog at bølgeenergi har potentialet til at kunne bidrage væsentligt til el-produktionen lokalt, regionalt og globalt. Teknologi Når energien i bølgerne skal tappes, er det vigtigt at forstå nogle karakteristika ved havbølger. Når bølgerne bevæger sig henover havoverfladen transmitteres bølgeenergi ligeledes og dette kan på åbent hav ske over store afstand uden nævneværdigt energitab. Selve vandpartiklerne i bølgebevægelsen flytter sig til gengæld ikke på samme måde som tilskuerne ikke flytter sig, men blot skubber til naboen, når der laves bølge på et stadion. De enkelte vandpartikler i bølgen bevæger sig således på dybt vand i cirkulære baner med aftagende radius som man kommer ned igennem vandsøjlen. På lavere vand, hvor vandpartikelbevægelsen rammer havbunden, komprimeres den lodrette komposant, og vandpartikelbanerne bliver til ellipser. I denne situation øges energitabet ved bølgernes udbredelse gennem bundfriktion og bølgebrydning. Bølgeforholdene vil veksle med vejr og vind. Det vil sige, at de karakteristiske bølgeparametre ikke er konstante over tid, og man må derfor ved udformning af bølgeenergianlæg have detaljeret kendskab til den statistiske fordeling af disse for at tilpasse anlægget til en given lokalitet. Endvidere er bølgerne uregelmæssige og retningsspredte, hvilket vil sige at de enkelte bølger i en given bølgetilstand vil have varierende højde, periode og retning. Disse forhold betyder at energiindholdet på åbent hav langt er større end på lavere vand (typisk tæt på land). Tilsvarende er forholdet mellem kraftpåvirkninger i produktionssituationer og i ekstremsituationer langt større på åbent hav end på lavere vand. Dette betyder at det er svært at sige noget entydigt om, om det er økonomisk mest optimalt at placere sådanne anlæg på åbent hav eller på lavere vand, idet anlæg på åbent hav må forventes at kunne producere mest energi, men også må konstrueres til at modstå væsentligt større kræfter. Generelt kan siges at bølgeenergianlæg skal være effektiv til at optage bølgeenergien i mindre, men ofte forekommende bølger, men ineffektiv i store, sjældent forekommende, bølger, da det i disse situationer handler om overlevelse mere end energiproduktion. Hvordan ser et sådan bølgeenergianlæg så ud? Svaret herpå er langt fra entydigt. Idérigdommen er enorm der findes i hundredevis af koncepter og mindst ligeså mange patenter på området, og endnu er der ikke opstået nogen entydig konvergens. Dog lader de fleste anlæg sig klassificere som enten point absorbere, terminators og attenuators. Ved point absorbere forstås flydende legemer med en udbredelse der kun udgør en brøkdel af den typiske bølgelængde den skal virke i bedst. Det vil sige legemet vil bevæges sig op og ned under påvirkning fra bølgerne, og forbindes dette legeme til en fast 6

11 eller relativ reference kan der ekstraheres energi heraf. Eksempler herpå er AquaBuoy, WaveBob og mange andre. Ved terminators forstås anlæg, der ligger på tværs af bølgeretningen, og som så at sige sluger bølgeenergien. Eksempler herpå er kystnære anlæg der står på havbunden, som for eksempel OWC ere og overskylsbaserede anlæg såsom det norske SSG, men også flydende anlæg som det danske Wave Dragon (se Figur 1, tv.) hører til denne gruppe. Attenuators er anlæg, der ligger på langs af bølgeretningen og aktueres af de passerende bølger. Eksempler herpå er det skotske koncept Pelamis, der er 4 rør, der er sammen koblet i 3 led, hvori der er placeres hydrauliske stempler til at tappe energien fra den relative bevægelse mellem de enkelte rør. Det danske anlæg Wave Star (se Figur 1, th.) kan også opfattes som hørende til denne kategori, selvom de egentlig består af en samling af point absorbers. Det er endnu et åbent spørgsmål om der, som for vindmøllernes vedkommende, vil ske en egentlig konvergens. Personligt tror jeg det ikke, da der så mange parametre i spil i forbindelse med udvælgelse af bølgeenergianlæg til en given projektlokalitet, men det er samtidig klart at ikke alle anlæg der er bragt på banen idag vil nå til fuldskalastadiet, og endnu færre til egentlig kommerciel produktion. Figure 1. Prototypeafprøvning af Wave Dragon (tv.) og Wave Star (th.) i Nissum Bredning. En hage ved udviklingen af bølgeenergianlæg er også, at man i opstartsfasen (hvor vi er idag) vil være tilbøjelig til at fokusere på udvikling af mindre anlægstyper (typisk på under 1 MW installeret effekt), da disse er økonomisk set mere overkommelige af få udviklet og afprøvet i stor skala. Når det enkelt stående anlæg er færdigt kan der så bygges kraftværker (bølgeenergifarme i mange MW, fx 100 MW klassen eller mere) ved at multiplicere disse. Det er dog ikke sikkert dette vil være den rigtige løsning til storskala udnyttelse af ressourcen, da man således ender med et meget stort antal enkeltanlæg, der hver især skal tilses og vedligeholdes. På den lange bane er det derfor sandsynligt, at det vil være fornuftigt at fokusere på anlægstyper, der består af væsentligt større, og dermed færre, enheder. Problemet er, at disse er langt mere omkostningningstunge og dermed risikofyldte at udvikle, da man i sagens natur ikke kan bygge mindre end et anlæg. Således vil de anlæg der nemmest/billigst lader sig udvikle, ikke nødvendigvis være de bedste for storskala udnyttelse. 7

12 8

13 Status Udvillingen af bølgeenergianlæg i Danmark har været igang i godt og vel i et par årtier. For år siden blevet udviklingen boosted af Det Danske Bølgeenergiprogram, der blev til via en bevilling på finansloven på 40 mill. over 4 år. Programmet blev administreret af Energistyrelsen, og der blev etableret en praksis hvor udviklingen af bølgeenergianlæggene blev faseopdelt (fase 1 til 4) fra Proof of concept afprøvninger i lille skala til fuldskala demonstration. Dette medførte en bred screening af vidt forskellige idéer (op mod forskellige koncepter blev afprøvet i fase 1), mere detaljerede udviklingsprojekter med feasibility og parametriske studier (fase 2 projekter, projekter) og enkelte af disse har efterfølgende gennemgået langtidsafprøvning i rigtigt, men dog beskyttet, havmiljø i fx. Nissum Bredning (fase 3). Flere af disse, bl.a. Wave Star og Wave Dragon, er nu påvej mod fuldskala afprøvning (fase 4). Denne udvikling og fremgangsmåde blev grundlagt i Det Danske Bølgeenergiprogram omkring årtusindskiftet, men er siden blevet fortsat via andre udviklingsprogrammer som ForskEL og EUDP (Frigaard et al., 2008) Status for branchen i Danmark er pt. at Wave Dragon kæmper for at få finansiering på plads til Walisisk demonstrations projekt (4-7 MW). Dette har vist sig meget svært, og de afsøger også andre muligheder, blandet for evt. afprøvning i den Danske del af Nordsøen. Wave Star har sikret finansiering af pilot projekter, i første omgang en sektion af kommende demonstrationsanlæg (2 stk. fuldstørrelse flydere) ved Roshage, Hanstholm. Dette skal danne baggrund for et fuldt demonstrationsanlæg, formodentligt ved Horns Rev (500 kw), planlagt opførelse inden for de nærmeste par år. Disse koncepter har i nogle år dannet fortrop for udviklingen i Danmark, men de seneste par år er en række andre også kommet på banen med afprøvning, eller konkrete planer her for, af storskala anlæg i havmiljø. Her tænkes på koncepter såsom Poseidon, WavePlane, LeanCon, DEXA mv. På trods af at der allerede er foretaget en bred screening af projekter, kommer der fortsat jævnligt nye idéer til koncepter på banen. Dette gælder både i Danmark og internationalt. Ser man ud over branchen er der således ikke som sådant sket en konvergens imod en bestemt type af anlæg, der skiller sig ud som oplagt vinder, og konkurrencen er stor og fortsat meget åben. Dog må Pelamis fra Skotland nævnes, da de skiller sig ud som brancheledende på nuværende tidspunkt, hvor de har forestået det første salg af bølgeenergianlæg på noget der med rette kan kaldes for kommercielle vilkår. Dette er dog sket til placering i Portugal, der opererer med favorable afregningspriser for el produceret fra bølgeenergi på ca. 1,90 kr/kwh (ca. 0,25 ) for de første installerede anlæg (20 MW). I Danmark gives støtten til udvikling af bølgeenergikoncepter fra offentlig side pt. primært via programmerne ForskEL (PSO midler) og EUDP, men i Danmark opereres ikke med særskilt afregningspris for bølgeenergi som kan matche Portugal, Storbritanien, Irland m.fl. Danmark har dog alligevel en chance for at tiltrække demonstrationsprojekter, idet procedurerne i forbindelse med at opnå tilladelser til at udlægge forsøgsanlæg har vist sig at være væsentligt simplere i Danmark i forhold til andre lande, som fx. Storbritanien, hvor processen er så tung at de enkelte udviklingsselskaber har svært ved at løfte opgaven. 9

14 10

15 Potentiale Potentialet for udnyttelse af bølgeenergi til storskale el-produktion i Danmark, ligger stort set udelukkende i den danske del af Nordsøen, jf. Figur 2. Figure 2. Potentiale for udnyttelse af bølgeenergi i danske farvande. Talværdier angiver middel bølgeenergiflux (den gennemsnitlige effekt der passerer en lodret vandsøjle) i kw/m. Her ligger potentialet (bølgeenergiflux, den gennemsnitlige effekt der passerer en lodret vandsøjle), på ca. 15 kw/m, fra 24 kw/m i den fjerneste del, og ca. 7 kw/m tæt på kysten (Rugbjerg & Nielsen, 1999). I de indre danske farvande ligger potentialet på ca. 1 kw/m og derunder, hvilket gør disse områder stort set uinteressante for andet end forsøgs- og demonstrationsformål. I Ingeniørforeningens Energiplan 2030 (IDA, 2006) opereres der med et delmål for udbygning med bølgekraft på 500 MW i 2030, så 5 % af Danmarks elforbrug (som er på ca. 125 PJ/år) dækkes med el produceret af bølgekraftanlæg. Baseret på en antagelse om en load factor (forholdet mellem antal fuldlasttimer og totalt antal timer pr. år) på 40 %, en middeleffektivitet af bølgeenergiparken på 10 % (forholdet mellem parkens middel el-produktion og middel bølgeenergifluxen over bredden af parken, i realistiske produktionstilstande) og en middel bølgeenergiflux på 15 kw/m, vil dette lægge beslag på en strækning på ca. 133 km i Nordsøen. Dette vurderes at være et realiserbart mål, uden her at angive hvilken type anlæg der vælges. For at få et indtryk af hvad det øvre teoretisk realiserbare loft for el-produktionen i Danmark fra bølgeenergi er, kan følgende scenarie betragtes: Som eksempel forestilles det at, den danske del af Nordsøen, der ligger mindst 25 km fra kysten, samt med en vanddybde på min. 25 m, fyldes ud med Wave Dragon anlæg (svarende til et brutto areal på ca km 2 ). Det antages at der er tale om 4 MW enheder, der hver især vil kunne producere 1 MW i 11

16 middeleffekt i en middel bølgeenergiflux på 16 W/m i det betragtede område. Placeres Wave Dragon anlæggene på linier bestående af to rækker Wave Dragon anlæg med indbyrdes afstande på 2 gange bredden af de enkelte anlæg (som foreslået af Beels et al., 2009), kan der placeres ca. 2,5 anlæg pr. km (dette svarer til en middeleffektivitet af bølgeenergiparken på godt 15 %). Antages det, at der for at få regenereret bølgeenergifluxen skal være en afstand på 40 km mellem linierne vil dette resultere i at der er plads til ca Wave Dragon anlæg, der tilsammen vil producere ca. 83 PJ/år, svarende til ca. 2/3 af Danmarks elforbrug. Da dette vil lægge beslag på en meget stor del af den danske del af Nordsøen, betragtes dette ikke som værende realistisk, blandt under hensyn tagen til skibsruter, fiskeområder, oliefelter mv., kan et praktisk loft måske sættes til ca. halvdelen heraf, dvs. ca. 1/3 af Danmarks elforbrug. Det er klart at denne betragtning er ét groft skud, og det realiserbare loft vil afhænge meget af den fremtidige teknologiudvikling, men det siger dog at allerede med den teknologi, der er kendt i dag, vil bølgekraft kunne bidrage betydeligt til elforsyningen. I forhold til de europæiske Atlanterhavs kyststrækninger ses det af Figur 3, at potentialet i Danmark er temmelig begrænset set i forhold til lande som Storbritannien, Irland, Norge, Frankrig, Portugal mv., der har kyststrækninger med op mod 5 gange større bølgeenergiflux end Danmark. Dette indikerer at hvis man i Danmark får succes med udvikling af en industri omkring bølgekraft, er eksportpotentialet til vores nærområde stort. Figure 3. Bølgeenergipotentialet langs Europas kyster. Talværdier angiver middel bølgeenergiflux (den gennemsnitlige effekt der passerer en lodret vandsøjle) i kw/m. Ved vurdering af potentialet er det dog også vigtigt at notere sig at bølgekraft er en temmelig varierende energikilde. Variationen i middel bølgeenergifluxen fra år til år, ligger på op til +/- 25 %, og 12

17 Power årstidsvariationen (fra sommer til vinter) ligger i størrelsesordenen 1:5, med størst potentiale i vintermånederne (Rugbjerg & Nielsen, 1999). Herudover vil energiproduktionen fra bølgeenergianlæg også variere på korttidsskalaen, idet bølgerne er uregelmæssige. Hvor stor denne bølge-til-bølge variation er, afhænger igen meget af hvilket anlæg der er tale, da nogle anlæg har indbygget større buffer kapacitet i power take-off systemet end andre. I Figur 4 er der vist et eksempel herpå Time Figur 3. Eksempel på tidserie af energiproduktion fra et bølgeenergianlæg. Tidsserien vist på grafen svarer til ca. 20 bølgeperioder, dvs. ca. 2,5 min. i fuld skala. 13

18 14

19 Økonomi På grund af branchens tidlige stade, er erfaringsgrundlaget for at udtale sig om økonomien i bølgeenergianlæg meget begrænset. Dog foreligger der informationer om at 3 stk. Pelamis anlæg (á 750 kw installeret generator kapacitet) til installation i Portugal blev handlet til 8 mill., svarende til ca. 35 mill. dkr. pr. MW. Til sammenligning viser Wave Dragons beregninger beregninger at de første 4 MW anlæg vil koste ca. 16 mill., svarende til ca. 30 mill. dkr. pr. MW, og på sigt (efter salg af hundredevis af anlæg) forventes denne pris at kunne næsten halveres. For større anlæg (op til 12 MW anlæg, beregnet for sites med 48 kw/m eller mere) forventes prisen på sigt at kunne komme ned på ca. 12 mill. dkr. pr. MW (efter installation af hundreder af anlæg). Disse priser indeholder ikke el-tilslutninger, dekommisionering mv. Hertil kommer prisen for at drive og vedligeholde anlæggene, hvilket er en stort set ubekendt størrelse, indtil erfaringer har været indsamlet over en årrække. 15

20 16

21 Referencer Beels, C.; Troch, P., De Visch, K., Kofoed, J. P. & De Backer, G.: Application of the time-dependent mildslope equations for the simulation of wake effects in the lee of a farm of Wave Dragon wave energy converters. Accepted for pulication in Renewable Energy (RENE-S ), Jan Bølgekraftudvalgets Sekretariat (K. Nielsen): Bølgekraft forslag til forsøg og rapportering. (61 pages in danish). Published by Bølgekraftudvalgets Sekretariat / Danish Energy Agency Hubbert, M. K.: Outlook for fuel reserves. Published in the McGraw-Hill Encylopedia of Energy ca IDA: Ingeniørforeningens Energiplan 2030, Hovedrapport. ISBN: , Udgivet af Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. December Frigaard, P., Kofoed, J. P. & Nielsen, K.: Assessment of Wave Energy Devices. Best Practice as used in Denmark. World Renewable Energy Congress (WREC X), Glasgow, Scotland, 21st - 25th July, Laherrere, J.: Forecasting production from discovery. ASPO Lisbon, May 19 20, Rugbjerg, M. & Nielsen, K.: Kortlægning af bølgeenergiforhold i den danske del af Nordsøen. ENERGISTYRELSEN J.no / Juni Sørensen, H. C. and Weinstein, A.: Ocean Energy: Position paper for IPCC. Key Note Paper for the IPCC Scoping Conference on Renewable Energy, Lübeck, Germany, January

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

Aalborg Universitet. Høringskommentarer vedr. 3D CAD manual 2007 Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Høringskommentarer vedr. 3D CAD manual 2007 Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Høringskommentarer vedr. 3D CAD manual 2007 Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld Publication date: 2006 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Sedimentationsforhold ved anlæggelse af lystbådehavn i Liseleje

Sedimentationsforhold ved anlæggelse af lystbådehavn i Liseleje Sedimentationsforhold ved anlæggelse af lystbådehavn i Liseleje J. P. Kofoed P. Frigaard ISSN 1901-726X DCE Technical Report No. 40 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil

Læs mere

ISSN DCE Technical Memorandum No. 3. Department of Civil Engineering

ISSN DCE Technical Memorandum No. 3. Department of Civil Engineering Kommentar til informationsniveauer og modeltyper. B3D og 3D arbejdsmetoder. Det Digitale Byggeri ISSN 1901-7278 DCE Technical Memorandum No. 3 Department of Civil Engineering Aalborg University Department

Læs mere

Aalborg Universitet. Vurdering af sikkerhedsniveau for betonelementer Sørensen, John Dalsgaard. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Vurdering af sikkerhedsniveau for betonelementer Sørensen, John Dalsgaard. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Vurdering af sikkerhedsniveau for betonelementer Sørensen, John Dalsgaard Publication date: 2006 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Kommentar til informationsniveauer og modeltyper Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Kommentar til informationsniveauer og modeltyper Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Kommentar til informationsniveauer og modeltyper Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld Publication date: 2006 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from

Læs mere

Bølgeenergi. gseffektiviteten? farvande og anlægseffektiviteten. ved. Jens Peter Kofoed

Bølgeenergi. gseffektiviteten? farvande og anlægseffektiviteten. ved. Jens Peter Kofoed Bølgeenergi - Hvad er potentialet i danske farvande og anlægseffektiviteten gseffektiviteten? ved Jens Peter Kofoed Bølgeenergiforskningsgruppen Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet IDAs Climate

Læs mere

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri.

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. www.wavestarenergy.com Folketingets Energipolitiske Udvalg den 26. april 2007 1 Bølgeenergi er en 100 år gammel historie.. Det er

Læs mere

Analyse af vindkomfort og sikkerhed omkring Boliger, Centralværkstedet, Århus Rasmussen, Michael Robdrup

Analyse af vindkomfort og sikkerhed omkring Boliger, Centralværkstedet, Århus Rasmussen, Michael Robdrup Aalborg Universitet Analyse af vindkomfort og sikkerhed omkring Boliger, Centralværkstedet, Århus Rasmussen, Michael Robdrup Publication date: 2006 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2011. Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record

Aalborg Universitet. Publication date: 2011. Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Aalborg Universitet Tungmetalforurening og nedsivningskapacitet i nedsivningsbassin på Rute 18, Midtjyske Motorvej syd for Herning Fuglsang, Emil Dietz; Bentzen, Thomas Ruby; Larsen, Torben Publication

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt.

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 277 Offentligt Resen Waves LOPF Bøjer Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Af: Per Resen Steenstrup prs@resen.dk

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Energi på havet - Substitution af materialer

Energi på havet - Substitution af materialer Energi på havet - Substitution af materialer Nyt designkoncept for Wave Star bølgeenergimaskinens arm- og flyderkonstruktion Michael S. Jepsen, Division of Structures, Materials and Geotechnics Department

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark Kriegers Flak Havvindmøllepark Chefkonsulent Lisbeth Nielsen Nye havvindmølleprojekter i Danmark Energiaftale 2012 Horns Rev 3: 400 MW Kriegers Flak: 600 MW 350 MW kystnært udbud 50 MW forsøgsordning for

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller F AK T AAR K 28. november 2012 Nye rammer for kystnære havmøller Partierne bag energiforliget har opnået enighed om de rammer der fremover vil blive gældende for kystnære havmøller. Med denne beslutning

Læs mere

OCD DTU. Screening of aluminium in the offshore industry. Screening. DOC. NO. dokument 1 March 2007

OCD DTU. Screening of aluminium in the offshore industry. Screening. DOC. NO. dokument 1 March 2007 CVR: 27171877 VestJysk Bank: 7606 1064127 OCD DTU Screening of aluminium in the offshore industry Screening DOC. NO. dokument 1 March 2007 info@offshorecenter.dk Tel: +45 36973670 www.offshorecenter.dk../2

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Konference: De almene boliger, Energisystemet og Bæredygtighed i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, København, November 2016

Læs mere

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Vindmøller i Danmark Møde i Darum 25 februar 2015 Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Introduktion af Niels-Erik Født Sydfalster Uddannelse civilingeniør (DTU) PhD (DTU) soldrevne køleanlæg Arbejdet 15

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2010

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2010 Til Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2010 8. september 2016 KBE/KBE Denne plan angår udmøntningen af PSO programmet ForskVE for året 2010. Planen

Læs mere

The Green Power Plant Seahorn Energy

The Green Power Plant Seahorn Energy The Green Power Plant Seahorn Energy Agenda Seahorn Energy Hvorfor lagring? The Green Power Plant (GPP) Økonomien i GPP Fremtidige aspekter 25/06/2013 SEAHORN ENERGY Aps 2 Seahorn Energy Lille dansk virksomhed

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg Kopi til Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt Rosenørns

Læs mere

Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi

Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi Alumnedag 2009 Syddansk Universitet Chefkonsulent Flemming Nissen (SDU) Indhold Det fossiltbaserede energisystem Det kernekraftbaserede energisystem Det VE-baserede

Læs mere

Wave Dragon # 1. Energipolitisk Åbningsdebat, Oktober 2008 H. C. Sørensen

Wave Dragon # 1. Energipolitisk Åbningsdebat, Oktober 2008 H. C. Sørensen Bølgeenergi - danske muligheder for industriel udvikling Hans Christian Sørensen Projektleder, direktør SPOK ApS og bestyrelsesformand ApS/Ltd hcs@wavedragon.net # 1 H. C. Sørensen baggrund Business and

Læs mere

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013 24. Januar 2013 Havvindmøller 6+ MV Tommy Petersen Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The information contained herein

Læs mere

Gas og el det perfekte mix

Gas og el det perfekte mix Professor og centerleder Jacob Østergaard Center for Elteknologi (CET) Naturgas en nødvendig del af løsningen... Hotel Nyborg Strand 26. november 2010 ? Bred politisk enighed om reduktion af CO2-udledning

Læs mere

46.000 indbyggere 1093 km 2 Ca.1700 firmaer Nationalpark Thy; Danmarks første Cold Hawaii Nordeuropas største konsumfiskerihavn.

46.000 indbyggere 1093 km 2 Ca.1700 firmaer Nationalpark Thy; Danmarks første Cold Hawaii Nordeuropas største konsumfiskerihavn. 46.000 indbyggere 1093 km 2 Ca.1700 firmaer Nationalpark Thy; Danmarks første Cold Hawaii Nordeuropas største konsumfiskerihavn Thisted Kommune Geotermisk anlæg Ny udskiftningsordning benyttes Energiministeriets

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Verdens første brintby

Verdens første brintby Verdens første brintby Energi til eget forbrug Verdens oliereserver er ved at slippe op. Indenfor de næste årtier vil manglen på olie føre til markante prisstigninger og til øget afhængighed af oliestaterne.

Læs mere

Overview of Wave Energy Converters

Overview of Wave Energy Converters Overview of Wave Energy Converters Oscillating Water Columns Overtopping devices Point absorbers Wave Mills And many others Overview of WECs 1 Categorization of WECs Often used: Terminators Point absorbers

Læs mere

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2008 og 2009

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2008 og 2009 Til Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2008 og 2009 20. november 2008 KBE/KBE Denne plan angår udmøntningen af det nye PSO program ForskVE for

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Per Vølund Project and Market Director COWI Vind 27 Maj 2013 1 TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Indhold Budget Valg af site blandt 6 Teknik Mølle Fundament

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Elbilers rolle i et intelligent elsystem

Elbilers rolle i et intelligent elsystem Elbilers rolle i et intelligent elsystem Vedvarende energi i transportsektoren Aalborg Universitet 25.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail: abh@energinet.dk Elbilers

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri

Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri - med henblik på forbedringer i fremtidens lavenergibyggeri Tine Steen Larsen Udarbejdet for: Erhvervs- og byggestyrelsen DCE Contract Report No. 100

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Vindmøller i dag og i morgen SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Mølleejere eller aktionær interessen i et stærkt Vestas 2011, 3. kvartal 2015, 3. kvartal 2 Name

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Aalborg Universitet. Wave Star Kramer, Morten Mejlhede; Frigaard, Peter Bak; Brorsen, Michael. Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Wave Star Kramer, Morten Mejlhede; Frigaard, Peter Bak; Brorsen, Michael. Publication date: 2004 Aalborg Universitet Wave Star Kramer, Morten Mejlhede; Frigaard, Peter Bak; Brorsen, Michael Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

BØLGEENNERGI JENS PETER KOFOED BØLGEENERGIFORSKNINGSGRUPPEN INSTITUT FOR BYGGERI & ANLÆG

BØLGEENNERGI JENS PETER KOFOED BØLGEENERGIFORSKNINGSGRUPPEN INSTITUT FOR BYGGERI & ANLÆG BØLGEENNERGI - TEKNOLOGIER UNDER UDVIKLING, POTENTIALE OG FORSKNINGSRESULTATER JENS PETER KOFOED BØLGEENERGIFORSKNINGSGRUPPEN INSTITUT FOR BYGGERI & ANLÆG BØLGEENERGIFORSKNINGSGRUPPEN HJEMMEHØRENDE PÅ

Læs mere

Bølgekraftteknologi. Strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration Partnerskabet for Bølgekraft

Bølgekraftteknologi. Strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration Partnerskabet for Bølgekraft Bølgekraftteknologi. Strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration 2012 Partnerskabet for Bølgekraft Styregruppe Jens Peter Kofoed, Aalborg Universitet (projektleder) Jan Krogh, Aalborg Universitet

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Solceller og det danske energisystem Professor Systemanalyseafdelingen Analyse af solcellers fremtid udført tilbage i 2005-06 MW MW % Solceller år 2005 Udvikling i den Globale solcelle-kapacitet 4000,00

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Transform2012, Dag 2 DGI Byen 22. November 2012 Lektor, PhD, Brian Vad Mathiesen Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

SEKTORANALYSE. Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø. Udarbejdet af Ambassaden i Athen

SEKTORANALYSE. Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø. Udarbejdet af Ambassaden i Athen SEKTORANALYSE Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø Udarbejdet af Ambassaden i Athen Date 12-11-2010 File No. 66.DAN.Grækenland.27-1.ATH Our ref. IE Nøgleord: Grækenland, Ambassaden i

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

HVORFOR BRUGER EU S HORIZON 2020PROGRAM 37 MIO KRONER PÅ FORSKNING OM INDVENDIG EFTERISOLERING? ERNST JAN DE PLACE HANSEN SENIORFORSKER, SBI

HVORFOR BRUGER EU S HORIZON 2020PROGRAM 37 MIO KRONER PÅ FORSKNING OM INDVENDIG EFTERISOLERING? ERNST JAN DE PLACE HANSEN SENIORFORSKER, SBI HVORFOR BRUGER EU S HORIZON 2020PROGRAM 37 MIO KRONER PÅ FORSKNING OM INDVENDIG EFTERISOLERING? ERNST JAN DE PLACE HANSEN SENIORFORSKER, SBI Baggrund 40 % af energiforbruget i Europa sker i bygninger (opvarmning,

Læs mere

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus 1 Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus Program for medlemsmødet 1. Beretning fra bestyrelsen Formål & vision Beretning 2. Forslag til nye

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

Projektet skulle afklare hvilke muligheder, der forelå og hvilket udviklingsarbejde, der eventuelt kunne sættes i gang.

Projektet skulle afklare hvilke muligheder, der forelå og hvilket udviklingsarbejde, der eventuelt kunne sættes i gang. NOTAT Fordeling: 29. august 2002 Elsam: PF TW: HG Telefon: 79 23 33 33 Telefax: 75 56 44 77 Vor ref.: HG/bf Projekt nr.: 11746.51.02 Side 1 af 5 + bilag Kontrol: HG Godkendt: BF Eltra dok nr. 137893, sag

Læs mere

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Teknologiudvikling indenfor biomasse Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Fremtidens teknologi til biomasse Flere faktorer spiller ind: Teknologi Love og afgifter Biologi, økologi

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING HAVNEUDVIDELSE Signaturforklaring: Ny havn/nye havnearealer Vindmøller Bølgeenergi anlæg Forstærkning/ny stensætning

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere