EMFF OPERATIONAL PROGRAMME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMFF OPERATIONAL PROGRAMME"

Transkript

1 EMFF OPERATIONAL PROGRAMME CCI Title Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible to EC decision number EC decision date 2014DK14MFOP001 European Maritime and Fisheries Fund - Operational Programme for Denmark 01-Jan Dec-2023 EN 1 EN

2 1. PREPARATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME AND INVOLVEMENT OF PARTNERS 1.1 Preparation of the Operational Programme and involvement of partners NaturErhvervstyrelsen har koordineret forberedelsen af det danske operationelle program. Forberedelsen startede allerede i 2012, og arbejdet har været organiseret i en projektgruppe med deltagelse af eksperter repræsenterende alle dele af programmets områder inkl. de nye vedrørende dataindsamling, fiskerikontrol og IMP. I henhold til EU-forordningen skal der etableres et partnerskab i forbindelse med udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og de enkelte programmer for perioden [1]. Følgende partnere skal deltage i partnerskabet: De kompetente regionale og lokale myndigheder, by-myndigheder og andre offentlige myndigheder Arbejdsmarkedets parter Organer, der repræsenterer civilsamfundet, herunder miljøpartnere, ikke-statslige organisationer og organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling og ikkeforskelsbehandling Partnerskabet skal inddrages i udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og statusrapporter samt i forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af EHFF-programmet. Desuden skal partnerne deltage i overvågningsudvalget for programmet. I det følgende beskrives etableringen af partnerskabet, inddragelsen af partnerskabet i processen og resultaterne af inddragelsen. Etablering af partnerskabet NaturErhvervstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har som forvaltningsmyndigheder for henholdsvis Landdistriktsfonden og Hav- og Fiskerifonden samt Regionalfonden og Socialfonden lagt vægt på at inddrage de væsentligste aktører i udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og de operationelle programmer for perioden Partnerskabsaftalen og de operationelle programmer er blevet til i dialog med de væsentligste parter, der skal medvirke til at løse de vigtigste udfordringer inden for området for Danmark i perioden De involverede parter har således været aktører, der enten har en væsentlig faglig interesse i og viden om de indsatser, der skal adresseres via ESI-fondene, eller som i sidste ende skal medvirke i implementeringen af de operationelle programmer. Partnerskabet for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet er etableret ved, at de relevante offentlige myndigheder, interesseorganisationer, arbejdsmarkedets parter, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt repræsentanter for de lokale aktionsgrupper blev inviteret til at deltage i to workshops i 2012, jf. nedenfor. Inddragelsen af partnerskabet Workshops EN 2 EN

3 Udarbejdelsen af partnerskabsaftalen blev formelt skudt i gang med en workshop den 27. september 2012, hvor de forordningsmæssige rammer og indledende overvejelser om den danske indsats under Landdistriktsfonden, Hav- og Fiskerifonden, Regionalfonden og Socialfonden i den kommende periode blev præsenteret. Medlemmer af overvågningsudvalgene for de operationelle programmer, relevante organisationer inden for landbrug og fiskeri, relevante ministerier, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, de lokale aktionsgrupper samt øvrige parter bag de regionale vækstfora, herunder arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for de regionale videns- og uddannelsesinstitutioner, modtog direkte invitation til workshoppen. Workshoppen blev desuden annonceret offentligt på hjemmesiden. De inviterede på fiskeri- og akvakulturområdet fremgår af bilag 1. Der er i forlængelse af workshoppen den 27. september 2012 afholdt en separat workshop om Hav- og fiskeriprogrammet den 2. oktober 2012, hvor overvågningsudvalget for EFF og andre relevante parter var inviteret. De inviterede fremgår af bilag 1. I overensstemmelse med introduktion af de nye områder dataindsamling, fiskerikontrol og Integreret havpolitik har eksperter fra disse områder været en integreret del af partnerskabet, og disse aktører har deltaget i workshops, bilaterale møder og høringer mv. og den endelige formulering af programmet. På workshoppen om programmet den 2. oktober 2012 var der oplæg fra Danmarks Fiskeriforening, Dansk Akvakultur, Greenpeace, Finansministeriet og NaturErhvervstyrelsen om forventninger, udfordringer og muligheder for det kommende program frem mod Efterfølgende var deltagerne inddelt i arbejdsgrupper med henblik drøftelser af følgende hovedspørgsmål: Er der nogle EU-prioriteter, der er vigtigere end andre? Hvilke udfordringer skal EHFF være med til at løse? Hvordan kan EHFF bidrage konkrete idéer til indsatser? De synspunkter og forslag, der kom fra arbejdsgrupperne er præsenteret i bilag 1. Tværgående inddragelse og koordinering Med henblik på koordinering af forberedelsen af partnerskabsaftalen har der været nedsat en gruppe med deltagelse af Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet (formand) og Fødevareministeriet. Der er desuden etableret en tværministeriel følgegruppe (embedsmænd) vedrørende ESIfondene. Den tværministerielle følgegruppe har haft deltagelse fra Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet, Klima- og Energiministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Uddannelse, Forskning og Innovation, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Erhvervsog Vækstministeriet og Fødevareministeriet. Den tværministerielle embedsmandsgruppe har afholdt tre møder. EN 3 EN

4 Herudover har den fælles strategi på tværs af fondene været til diskussion i Danmarks Vækstråd den 8. november 2012 på baggrund af præsentationen af Kommissionens positionspapir for Danmark. Kommissionens positionspapir blev præsenteret for partnerskabet ved et arrangement med EU-kommissær Johannes Hahn den 3. december 2012 på EU-Kommissionens Repræsentation i København. Der var inviteret repræsentanter for ministerier, regioner, relevante organisationer og foreninger, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt rådgivningsfirmaer mv. NaturErhvervstyrelsen har orienteret Fiskeriudviklingsudvalget (overvågningsudvalget) om status for arbejdet med EHFF-programmet ved møderne i 2012 og Medlemmerne af overvågningsudvalget fremgår af kapitel Alle medlemmer af overvågningsudvalget er desuden blevet inviteret til at deltage i en operationel interessentgruppe, der løbende er blevet inddraget i udarbejdelsen af programmet. Der er i denne gruppe afholdt møder den 19. marts og 8. maj En samlet deltagerliste fra disse møder er vedlagt som bilag 1. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i 2012 afholdt fire regionale møder om den kommende programperiode. Der er afholdt møder i Nykøbing Falster, Mørke, Herning og Middelfart. Formålet med møderne var at invitere de regionale og lokale interessenter til at deltage i diskussionen om indholdet i de kommende programmer. Bilaterale møder mv. NaturErhvervstyrelsen har inddraget relevante ministerier (Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Klima- og Energiministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Forsvarsministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet, herunder Søfartsstyrelsen) og organisationer (bl.a. Dansk Akvakultur og Danmarks Fiskeriforening, Visit Nordjylland og Videncenter for kystturisme) i forbindelse med udarbejdelsen af EHFFprogrammet. NaturErhvervstyrelsen har desuden modtaget en række skriftlige bidrag og forslag fra interessenter til det kommende program. Resultater af inddragelsen Generelt Der har generelt været opbakning til arbejdet med Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, herunder de identificerede udfordringer og hvordan de skal adresseres. Partnerskabet har særligt medvirket til at identificere relevante udfordringer og bidraget med information i den forbindelse, samt peget på relevante løsningsmodeller og konkrete indsatser, der vurderes at kunne medvirke til at løse de overordnede udfordringer vedrørende produktivitet, jobskabelse og styrkelse af fiskerisektoren samt natur og miljø. Partnerskabet har løbende medvirket til at kvalificere indholdet af såvel partnerskabsaftalen som de operationelle programmer, og partnerskabet har medvirket til at beskrive snitflader til andre EU-fonde og nationalt finansierede initiativer. Partnerskabet er blevet præsenteret for situationsbeskrivelse, SWOT og de identificerede udfordringer, valg af tematiske mål, strategien og potentielle områder, hvor de fire fonde kan understøtte hinanden, samt resultatorienteringen. EN 4 EN

5 De bidrag, som partnerskabet har leveret, er løbende blevet vurderet og så vidt muligt inddraget i udarbejdelsen af udkast til partnerskabsaftale og de operationelle programmer. Konkrete tilkendegivelser fra interessenter om programmets SWOT-analyse samt håndtering heraf fremgår af bilag 1. Den offentlige høring af udkast til Fiskeriudviklingsprogram Det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram blev sammen med den strategiske miljøvurdering sendt i høring d. 14. april 2014 med svarfrist d. 10. juni Høringen blev annonceret på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og var offentlig tilgængelig på Høringsportalen (horingsportalen.dk), ligesom høringsmaterialet blev sendt direkte til en række interesseorganisationer, myndigheder og universiteter, som fremgår af bilag 1. Under høringen af udkast til det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram er der indkommet 29 høringssvar fra interesseorganisationer, kommuner og regioner. Høringssvarene var i overvejende grad positivt indstillet overfor udkastet til Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, men havde samtidig en række ønsker og kritikpunkter af forskellig karakter, herunder ønsker om, at programmet skulle omfatte flere støtteordninger. De væsentligste bemærkninger og NaturErhvervstyrelsens håndtering heraf fremgår af bilag 1. I den ordinære høring af udkast til Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og den strategiske miljøvurdering blev der rejst kritik af miljøvurderingsrapporten, hvilket foranledigede en supplerende høring af en revideret miljøvurderingsrapport og udkast til Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet. Der indkom 6 høringssvar fra interessenter i den supplerende høring. Alle høringssvar tilkendegav imidlertid, at de ikke havde bemærkninger til høringsmaterialet. [1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Havog Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, artikel Outcome of the ex-ante evaluation Description of the ex-ante evaluation process Følgende beskrivelse fremgår af evaluators beskrivelse af processen for forhåndsevalueringen. Ex ante-processen var kendetegnet ved en vekselvirkning mellem kommenteringer af programudkast, som blev sendt til ex ante-evaluator, og møder, hvor disse EN 5 EN

6 blev drøftet. Ex ante-evaluator drøftede programmet, foretog vurdering og gav anbefalinger til specifikke emner både på skrift (de foreløbige vurderinger) og i møder med NAER og interessenter. Processen var tilrettelagt i en detaljeret tidplan, som løbende er blevet opdateret af ex ante-evaluator med inputs fra NAER. Nedenstående tabel giver et overblik over processen. Ex ante-proces Januar 2013: Kick-off møde o Output: Tidsplan og metodenotat Februar 2013: Vurdering af notater 1. udkast o Output: Foreløbig vurdering af notater Marts 2013: Vurdering af notater 2. udkast o Output: Foreløbig vurdering af notater Møde om udkast o Output: Diskussion om udkast og videreudvikling Deltagelse i møde med aktører o Output: Drøftelse af SWOT Maj 2013 Deltagelse i møde med aktører o Output: Drøftelse af SWOT Juli 2013 Vurdering af 1. programudkast o Output: Foreløbig rapport Oktober 2013 Vurdering af 2. programudkast o Output: Opdatering af foreløbig rapport Februar 2014 Deltagelse i WS ( ) o OutputNote/interventions logikker Juli 2014 Forberedelse af resume til PA EN 6 EN

7 o Output: Udarbejdelse af resume Oktober 2014 Vurdering af indikatorerne o Output: Vurdering af resultatindikatorerne November 2014 Vurdering af endeligt program o Output: Udarbejdelse af udkast til endelig rapport Overview of the recommendations of the ex-ante evaluators and brief description of how they have been addressed Topic Recommendation How was the recommendation addressed, or why was it not taken into account 1 - SWOT analysis, needs assessment Anbefalingen fokuserede på at sikre konsekvens og årsagssammenhæng i situationsanalysen og SWOTanalysen og behovsvurdering Den endelige SWOT-analyse er blevet forbedret, og det vurderes, at den afspejler evaluators kommentarer. Situationsanalysen (ikke medtaget som en del af programdokumenterne) blev også forbedret på baggrund af de anbefalinger, ex anteevaluator fremkom med i Baggrundsbeskrivelser og argumentation samt begrundelse for 'behovsvalg' er blevet styrket. Behov, som er identificeret i SWOT-analysen, men som ikke er adresseret i programmet, er blevet justeret, og der er redegjort for, hvorfor de ikke er medtaget i programmet. De behov, som programmet adresserer, afspejler tydeligt partnerskabsaftalen. EN 7 EN

8 Topic Recommendation How was the recommendation addressed, or why was it not taken into account 2 - Construction of the intervention logic, including the contribution to the EU 2020, the internal coherence of the proposed programme and its relationship with other relevant instruments, the establishment of quantified targets and milestones and the distribution of budgetary resources 3 - Consistency with the CSF, the Partnership Agreement, the relevant country specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and where appropriate at national level, the National Reform Programme 4 - Rationale for the forms of support proposed in the programme (Article 66 CPR) 5 - Human resources and administrative capacity and the management of the programme 6 - Procedures for monitoring the programme and collecting the data Beskrivelsen af interventionslogikken skulle udvikles for at kunne forstå sammenhængen interventionslogikken i programmet. Ingen anbefaling Ingen anbefaling Er der ikke tilstrækkelig med ressourcer til implementering af et program, kan dette resultere i store forsinkelser. Det er derfor vigtigt at vurdere de administrative og menneskelige ressourcer beskrevet i programmet, og om disse er realistiske. Ex ante-evaluator har pointeret vigtigheden af Anbefaling er fulgt. Den tidligere - mere uens - beskrivelse af foranstaltningerne er blevet adresseret i programudkastet. Ingen opfølgning Ingen opfølgning Evaluator er blevet præsenteret for et internt notat fra programmyndigheden, hvor der grundigt redegøres for de administrative omkostninger ved at gennemføre EMFFprogrammet. I moniteringssystemet sikres det, at data indsamles, lagres og genereres til EN 8 EN

9 Topic Recommendation How was the recommendation addressed, or why was it not taken into account necessary to carry out evaluations datatilgængelighed. evalueringsformål. 7 - Measures to promote equal opportunities between men and women, prevent discrimination and promote sustainable development 8 - Measures taken to reduce the administrative burden on beneficiaries Ingen anbefaling Ligeledes er det nødvendigt, at træning af projektholdere bliver en del af programmet for at sikre, at reglerne for bl.a. forpligtelser og afrapportering er klart forståelige. Introduktion af f.eks. mere simple støttekategorier og flat-rates på direkte omkostninger vil reducere byrderne. Ingen opfølgning Der vil blive taget hensyn til anbefalingerne ved implementering af programmet. Eksempelvis afholdes informationsmøder for potentielle støttemodtagere forud for åbning af støtteordninger. Der forberedes anvendelse af mere simple støttekategorier og standardomkostninger for en række foranstaltninger. 9 - Requirements for the Strategic Environmental Assessment Den strategiske miljøvurdering blev gennemført af et særskilt team af miljøeksperter, men i tæt samarbejde med ex anteevalueringen. Den strategiske miljøvurdering gav ikke anledning til at ændre i programmet. EN 9 EN

10 2. SWOT AND IDENTIFICATION OF NEEDS 2.1 Swot analysis and identification of needs Union priority 1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries Strengths God geografisk placering i forhold til traditionelt rige fiskeressourcer Positivt driftsresultat og værditilvækst for de fleste kommercielle fartøjer Reguleringssystemet medvirker til en økonomisk effektiv sektor uden overkapacitet Samlet set er der god balance mellem kapacitet og fiskerimuligheder for de aktive fartøjer, som varetager den altovervejende del af fiskeriet opgjort både i mængde og værdi. Reguleringen af fiskeriet ved omsættelige rettigheder sikrer, at kapaciteten i den aktive del af fiskerflåden tilpasses til fiskerimulighederne. De biologiske indikatorer i flåderapporten (2013) indikerer overkapacitet i visse segmenter, især de små og mellemstore fartøjer, som driver demersalt fiskeri, især torsk, fladfisk og jomfruhummer. Bestandene af fladfisk og jomfruhummer er stabile og ikke overfiskede og torskebestanden er dækket af forvaltningsplaner i Nordsøen og Østersøen. Det forventes, at forvaltningsplanerne vil sikre at bestandssituationen kan forbedres. Tilbagegangen for torskebestanden i Østersøen var et uventet brud på flere års fremgang for bestanden og skyldes ikke overfiskeri eller overkapacitet. Situationen for de pelagiske bestande og industrifiskebestandene kan svinge fra år til år, men er generelt stabil og hverken de biologiske eller økonomiske indikatorer viser overkapacitet. Det bemærkes at de biologiske indikatorer varierer med bestandssituationen, men ikke viser om kapaciteten for et flådesegment er tilpasset. De økonomiske indikatorer viser overkapacitet for mindre fartøjer. Hovedparten af disse fartøjer er ikkekommercielle og kan ikke udnyttes fuldt ud idet ejerne ikke har rettigheder og ikke har en normal indkomst fra fiskeriet. Kystfiskerordningen skal bidrage til, at der opretholdes kommercielle fartøjer under 17 m. Stærk industrifiskerisektor Strategisk infrastruktur i større havne medvirker til en værdiforøgelse af landingerne Full-service model i større havne Mange mindre landingssteder sikrer lokal forsyning Forvaltningsplaner og redskabskrav er med til at modvirke uønskede negative effekter på fiskebestande og utilsigtede bifangster Flere fiskerier er MSC-certificerede og har dermed bedre markedsadgang Stærke samarbejdsrelationer mellem fiskere, forskere og myndigheder Stor viden om danske fiskerier (fangster, bestande, havdage o.l.) Stærk organisationsstruktur i fiskerierhvervet Weaknesses Negativ påvirkning af økosystemer, habitater, havpattedyr og fugle EN 10 EN

11 Ikke god økologisk tilstand i en del af de danske vandløb og søer Ikke god miljøtilstand i en del af de danske havområder Uønskede bifangster og discard Mangelfuld viden, data og kortlægning i forbindelse med økosystemforvaltning, havstrategiindsatser og marine habitater i Natura 2000-udpegninger Mangelfuld infrastruktur til effektiv håndtering af fisk i de mindre fiskerihavne Manglende viden om og materiel til håndtering og sikring af kvaliteten af de fangede fisk på mindre fartøjer Mangel på anden erhvervsaktivitet i mindre havne og landingssteder Uhensigtsmæssig geografisk fordeling af fiskeauktioner Problemer med rekruttering og generationsskifte, herunder vanskelige finansieringsforhold for nyetablerede fiskere Dårlige arbejdsforhold på fiskerfartøjer Mange gamle fartøjer med højt energiforbrug Som følge af indsatsen under EFF programmet er problemet af mindre betydning end tidligere. Mange mindre, passive fartøjer Få aftagere (fiskeauktioner o.l.) Kun en del af fangsten udnyttes Opportunities Positiv udvikling i fiskerimuligheder som følge af kapacitetstilpasning og forvaltningsplaner mv. Fiskeri kan fortsat sikre en bæredygtig forsyning af sunde kvalitetsfødevarer Økosystembaseret forvaltning af fiskeriet kan bidrage til sunde marine økosystemer og bæredygtig fødevareproduktion MSY-forvaltning kan bidrage til bæredygtighed i fiskeriet og forøge det samfundsøkonomiske udbytte og fangstmængder på sigt Marine Natura 2000-områder kan bidrage positivt til beskyttelse af marine habitater og truede arter Genopretning og beskyttelse af akvatisk natur kan øge biodiversiteten og skabe nye habitater for fisk og skaldyr En styrkelse af energieffektiviteten kan mindske klimapåvirkning og omkostninger Klyngeudvikling og havnesamarbejder Fiskerihavne kan bidrage til at bevare og udvikle lokale samfund og økonomi Fortsat udvikling af skånsomme og bæredygtige fiskerier Udvikling af mærkning og certificering Udvikling af nye anvendelsesmuligheder for discardfisk og nye arter, som bidrag til bioøkonomi Tiltrækning af udenlandske landinger ny hjemhavn med lagerfaciliteter Threats Negativt image EN 11 EN

12 Voksende konkurrence omkring udnyttelse af havarealerne (vindmølleparker, offshore foretagender, olieledninger o.l.) Stigende krav til erhvervets hensyn til miljø og natur kan indebære begrænsninger i fiskerimuligheder Faldende priser på fisk Manglende stabilitet i fangstmuligheder (skiftende naturforhold, klimaændringer, fiskeridødelighed) Øgede omkostninger som følge af stigende brændstofpriser Færre fiskerfartøjer og koncentration på færre fiskerihavn Kompleks detailregulering kan medføre unødvendigt bureaukrati Pres på fiskerihavne til byomdannelse og turismefaciliteter frem for fiskerifaciliteter Fortsat vanskelige finansieringsforhold i sektoren Identification of needs on basis of the SWOT analysis På baggrund af ovenstående er det i samarbejde med partnerskabet vurderet, at de behov som er de mest centrale behov er som følger: Viden, rådgivning, overvågning og værktøjer mhp. bedre forvaltning og økosystemforvaltning inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter Redskaber, innovation og teknologier til mere bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt fiskeri, kvalitet- og værdiforøgelse Beskyttelse og genskabelse af økosystemer og akvatisk biodiversitet Udvikling af systemer til håndtering og anvendelse af fangster i overensstemmelse med landingsforpligtelsen Indsatser for arbejdsmiljø og sikkerhed på fartøjerne Innovation inden for bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt fiskeri, kvalitet- og værdiforøgelse Fortsat udvikling af en langsigtet, bæredygtig fiskeriforvaltning Fortsat udvikling af de store såvel som de små havnes aktivitetsniveau, herunder tilpasning af fysiske strukturer Skabe rammer for nye klynger og havnesamarbejder Adgang til finansiering Færdigheder og udveksling af best practice Det vurderes, at der ikke er behov for en direkte indsats vedrørende fiskerflådens kapacitet. Ophugning og oplægning vurderes som uegnet i dansk fiskeri, fordi der anvendes omsættelige fiskerirettigheder for størstedelen af fiskeriet. Det forventes, at regulering og kontrol vil sikre, EN 12 EN

13 at der sker en tilpasning på sigt, og den indikerede overkapacitet i visse segmenter har ikke betydning for fiskeriindsatsen. Denne tilpasning er baseret på markedskræfterne og vil på kort sigt sikre balance mellem fiskerimuligheder og fiskeriindsats. På længere sigt må det antages at kapaciteten også vil tilpasse sig. Det må dog også imødeses, at det er økonomisk rationelt at opretholde en vis overkapacitet, og at ikke økonomiske faktorer vil betyde at en del mindre fartøjer opretholdes i fiskeriet selv om de ikke er økonomisk bæredygtige. Tematisk koncentration For programmets indsats er de vigtigste behov, som udtrykt i strategien udvikling af bæredygtig fiskeriforvaltning, håndtering af landingsforpligtelsen og understøttelse af naturdirektiverne (Natura 2000, MSFD, og Vandrammedirektivet). Som udtryk for fokusering af indsatsen vil der også være en række udfordringer og behov, som er identificeret i SWOTanalysen, men som ikke er medtaget i programmet: Motorudskiftning og investeringer, der alene har til formål at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet, er ikke medtaget. Dette fravalg er dels et udtryk for en fokusering og dels et udtryk for, at der under EFF-programmet blev ydet betydelig støtte til motorudskiftning og til investeringer, der havde til formål at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed om bord. Dette har betydet forbedrede arbejdsforhold om bord og en reduktion i fartøjernes brændstofforbrug. Færdigheder og professionel træning vil ikke indgå i programmet, da det forudsættes, at kompetenceløft fremmes gennem Undervisningsministeriets generelle uddannelsesindsats. Adgang til finansiering vil ikke direkte blive adresseret med programmet. Det er ikke vurderingen, at programmets muligheder, med den bevillingsmæssige ramme til rådighed og de prioriterede udfordringer, reelt kan være en løsning på fiskeriets finansieringsvanskeligheder. Fiskeriets finansieringsforhold er et emne i opfølgning på Vækstplan fødevares anbefalinger uden for Fødevareministeriets ressort. Arbejdsmiljø og sikkerhed ombord på fartøjer vil ikke være et specifikt indsatsområde i Unionsprioritet 1. Der vil dog ved de øvrige investeringer ombord i forhold til håndtering af uønskede fangster, kvalitet mv. blive taget hensyn til at arbejdsmiljø og sikkerhed ombord ikke forringes ved projektet. Dette program ses ikke, i modsætning til EFF-programmet, som et redskab til tilpasning af flådekapaciteten til fiskerimulighederne. Denne balance sikres gennem entry-exit regulering, gennem anvendelsen af overfør bare fiskerirettigheder og ved kontrol og håndhævelse. På sigt vil disse faktorer sikre, at der ikke er overkapacitet, men på kort sigt vil nogle flådesegmenter indeholde passive fartøjer. SWOT analysis consistency with the Multiannual National Strategic Plan for aquaculture Ikke relevant. EN 13 EN

14 SWOT analysis consistency with the progress to achieve good environmental status through the development and implementation of MSFD I forhold til havstrategidirektivet er der opsat målsætninger om biodiversitet, fiskebestandenes udnyttelse, havets fødenet og om den samlede fysiske påvirkning af havbunden, hvor fiskeri med bundslæbende redskaber udgør en væsentlig påvirkning. Stigende krav til erhvervets hensyn til miljø og natur kan indebære begrænsninger i fiskerimuligheder, dog kan forvaltningsplaner og redskabskrav være med til at modvirke uønskede negative effekter på fiskebestande og utilsigtede bifangster. Økosystembaseret forvaltning af fiskeriet kan bidrage til sunde marine økosystemer og bæredygtig fødevareproduktion Forvaltningsplaner og redskabskrav er med til at modvirke uønskede negative effekter på fiskebestande og utilsigtede bifangster MSY-forvaltning kan bidrage til bæredygtighed i fiskeriet og forøge det samfundsøkonomiske udbytte og fangstmængder på sigt Beskyttelse og genskabelse af økosystemer og akvatisk biodiversitet Redskaber, innovation og teknologier til mere bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt fiskeri, kvalitet- og værdiforøgelse Viden, rådgivning, overvågning og værktøjer mhp. bedre forvaltning og økosystemforvaltning inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter Der er på en række områder en mangelfuld viden, data og kortlægning i forbindelse med havstrategiindsatser Specific needs concerning jobs, the environment, climate change mitigation and adaptation and promotion of innovation Arbejdspladser Indsatser for arbejdsmiljø og sikkerhed på fartøjerne Fortsat udvikling af de store såvel som de små havnes aktivitetsniveau, herunder tilpasning af fysiske strukturer Adgang til finansiering Færdigheder og udveksling af best practice Miljø og klima Viden, rådgivning, overvågning og værktøjer mhp. bedre forvaltning og økosystemforvaltning inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter Redskaber, innovation og teknologier til mere bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt fiskeri, kvalitet- og værdiforøgelse Beskyttelse og genskabelse af akvatisk biodiversitet og økosystemer EN 14 EN

15 Innovation inden for bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt fiskeri, kvalitet- og værdiforøgelse Fortsat udvikling af en langsigtet bæredygtig fiskeriforvaltning Innovation Udvikling af systemer til håndtering og anvendelse af uønskede fangster og andre arter Innovation til mere bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt fiskeri, kvalitet- og værdiforøgelse Union priority 2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture Strengths Generelt Nærhed til EU-markedet Høj kvalitet Høj fødevaresikkerhed Stærkt veterinært system (sygdomsfri status mm.) Generelt højt kompetenceniveau Højt vidensniveau Danmark råder over en stærk og betydelig akvakulturklynge (jf. akvakulturstrategien) Dambrug Produktive og ressourceeffektive teknologier til at mindske miljøpåvirkningerne Regulering på udledning fremfor på foderanvendelsen Førende på viden om udvikling og drift af ny teknologi (recirkuleringsteknologi, rensning, foder mm.) Nicheprodukter (højværdi), herunder økologi Havbrug Rognproduktion Vertikalt integreret produktion (æg til færdigt produkt) Stor eksportandel (+ 90 %) Intet parasitproblem Skaldyr, tang, mm. Politisk bevågenhed Miljøvenlig produktion EN 15 EN

16 Weaknesses Generelt Negativ miljøpåvirkning (kvælstof, fosfor, feromoner, fremmede arter og sygdomme mm.) Mangelfuldt datagrundlag og mangelfuld koordinering af indsamling og anvendelse i forskning Lav produktdifferentiering Et komplekst administrationsgrundlag (miljøgodkendelser og placering mm.) Manglende adgang til risikovillig kapital Manglende midler til markedsføring af certificerede og økologiske produkter Relativt højt antibiotikaforbrug bl.a. pga. mangelfulde vacciner Dambrug Mangelfuld strukturtilpasning (mange små producenter, traditionelle anlæg med opstemninger) Varierende produktkvalitet Svært at tiltrække lånefinansiering til investeringer Manglende generationsskifte Fravær af integration og manglende samarbejde i værdikæden Negativ miljøpåvirkning pga. opstemninger der forhindrer vandringer og spredninger af fisk og anden fauna Havbrug Kort slagtesæson og dermed kort leveringssæson Manglende anvendelsesmuligheder af produktionen fra kompensationsopdræt (stor volumen af muslinger) Relativt højt medicinforbrug bl.a. pga. mangelfulde vacciner Skaldyr, tang, mm. Kort leveringssæson Manglende forædling Høje produktionsomkostninger Ringe markedsadgang og -kendskab Kræver store arealer Opportunities Generelt EN 16 EN

17 Stigende efterspørgsel på fisk og rogn Attraktive produkter, herunder nicheprodukter som økologi mm. Øget fokus i markedsføringen på sundhed, fødevaresikkerhed og miljø Øget fokus i markedsføringen på certificering og dokumentation af dyresundhed, kvalitet og miljøpåvirkning Øget anvendelse af ny teknologi og nye produktionsmetoder Udvikle følgeindustri (forarbejdning, anlægsteknologi, foder, mm.) Overgang til udlederregulering Afledt effekt fra vækst i havbrug Fjernelse af spærringer ved dambrug ved udnyttelse af ændret vandindvinding eller recirkulation Øget vinterproduktion Nye off-shore teknologier Udpegning af off-shore/off-coast lokaliteter Integreret havbrug Skaldyr, tang, mm. Virkemiddel til at fjerne N Anvendelse af nye teknologier Nye markeder og anvendelsesmuligheder af produktionen (medicin, biomasse mm.) Threats Mere restriktiv miljølovgivning (udledninger af kvælstof og fremmedstoffer, begrænsninger af feromoner, udslip af fisk, manglende placeringsmuligheder mv.) Øget krav til dyrevelfærd (arealkrav og medicin mm.) Konkurrence fra tredjelande (prisdumping, statstilskud, lempeligere miljølovgivning, ringe fokus på fødevaresikkerhed, lave lønninger mm.) Faldende priser Stigende omkostninger (især energi, foder, analyser mm.) Svær adgang til ekstern kapital Sygdomsudbrud, algeforekomst og andre påvirkninger fra naturen Færre tilgængelige mediciner og vacciner Lange sagsbehandlingstider for ansøgninger om produktionsudvidelse Identification of needs on basis of the SWOT analysis På baggrund af ovenstående er det i samarbejde med partnerskabet vurderet, at de mest centrale behov er som følger: Investeringer til forøget produktion på et bæredygtigt grundlag herunder økologisk produktion Ny teknologi og investeringer i omkostningseffektiv produktion herunder til havbrug EN 17 EN

18 Forenkling af administrative rammer, herunder udpegning af mulige placeringer af anlæg og bedre integration mellem akvakulturpro-duktion og naturområder Høj grad af recirkulation og fuld recirkulation er introduceret i en del af sektoren. Der er behov for at udbrede de nye teknologier yderligere gennem investeringer Der er behov for nye metoder og teknologier til at begrænse brug af medicin (bl.a. med henblik på øget dyrevelfærd) samt udledning af medicin og hjælpestoffer Fjernelse af spærringer og anden vandløbsrestaurering Færdigheder og udveksling af best practise Indsats ved sygdomsudbrud Tematisk koncentration Som udtryk for fokusering af indsatsen vil der være en række udfordringer og behov, som er identificeret i SWOT-analysen, men som ikke er medtaget i programmet: Færdigheder og udveksling af best practice er, under hensyn til de bevillingsmæssige rammer for programmet og behovet for tematisk koncentration, ikke en del af programmet. Uddannelsesinitiativer henhører under Uddannelsesministeriet. Der er under EFF ydet tilskyd til udvikling af erhvervsuddannelsestilbud som en integreret del af erhvervsuddannelserne på landbrugsområdet. SWOT analysis consistency with the Multiannual National Strategic Plan for aquaculture Akvakulturstrategien er udarbejdet med udgangspunkt i SWOT-analysen og vurderes således at være i overensstemmelse hermed. SWOT analysis consistency with the progress to achieve good environmental status through the development and implementation of MSFD Ved lokalisering og tilladelsesudstedelse til akvakulturanlæg på havet vil der blive taget udgangspunkt i, hvad der er muligt inden for det miljømæssige råderum i direktivforpligtelserne (habitatdirektivet, vandrammedirektiverne og havstrategidirektivet mv.) og efter en konkret vurdering, f.eks. en merudledning af fosfor fra et specifikt havbrug i et område., som vurderes at kunne tåle dette. Specific needs concerning jobs, the environment, climate change mitigation and adaptation and promotion of innovation Arbejdspladser Færdigheder og udvikling af best practice EN 18 EN

19 Miljø og klima Investeringer til forøget produktion på et bæredygtigt grundlag herunder økologi Høj grad af recirkulation og fuld recirkulation er introduceret i en del af sektoren. Der er behov for at udbrede de nye teknologier gennem investeringer og udvikling Der er behov for nye metoder og teknologier til at begrænse brug af medicin (bl.a. med henblik på øget dyrevelfærd) samt udledning af medicin og hjælpestoffer Fjernelse af spærringer og anden vandløbsrestaurering Bedre integration mellem akvakulturproduktion og naturområder Innovation Ny teknologi og investeringer i omkostningseffektiv produktion herunder havbrug Union priority 3 - Fostering the implementation of the CFP Strengths Dataindsamling Stor ekspertise hos hovedaktørerne Gennemført siden 2002 Tilstrækkelig kapacitet tilgængelig til at forvalte et større dataindsamlingsprogram Få partnere involveret i dataindsamlingsarbejde Fælles regler for alle EU s medlemsstater Godt samarbejde med Kommissionen Kontrol og håndhævelse God basisuddannelse og faglig basisviden Hele kontrolkæden er samlet i én styrelse (NaturErhvervstyrelsen), som varetager alle processer fra planlægning til afgørelse, på nær kontrol af import og reeksport under IUU-forordningen, som varetages af Fødevarestyrelsen efter delegation Kontrollørerne er gode til dialog og konflikthåndtering Kontrollørerne kan løse alle kontrolopgaver Kontrollørerne kan hurtigt omstille fra fokus på en kontrolaktivitet til en anden God adgang til og anvendelse af data til kontrol God dokumentation af kontrol og kvalitet Erfaring med at måle hvilken kontrol, der giver effekt Weaknesses Dataindsamling Mangel på sammenhæng mellem dataleverandør og databruger EN 19 EN

20 Mangel på harmonisering af dataindsamling i henhold til forskellige forordninger Indsamlings- og analysemetoderne har ikke udviklet sig og er lavteknologisk Kontrol og håndhævelse Ikke tilstrækkelig oplæring i nye kontrol- og indberetningssystemer Manglende gennemsigtighed for kunden mht. hvorfor de udtages til kontrol Utilstrækkelig performance på IT-systemer Tilfælde af mangel på ensartet sagsdokumentation Kvantitative EU-kontrolmål giver nogle gange forkert prioriteret kontrol Ufleksibel arbejdstilrettelæggelse Opportunities Dataindsamling Data i medfør af DCF kan også bidrage til viden relevant for MSFD Fiskeridata kan linkes til miljødata Større regionalt samarbejde Udvikle samarbejdet med interessenter Metodeudvikling Udvikling af tværnationale aftaler om udvikling og implementering af dataindsamlingsprogrammer Udvikling af samlede nationale dataindsamlings- og overvågningsprogramme Kontrol og håndhævelse Metoder til bedre indlæring af regler Mere dialog med erhvervet om kontrolresultater Mere effektdokumentation Nye kontrolmetoder og værktøjer (eks. kort og kamera) Mere ensartethed i kontroludførslen Systematisk opsamling af relevante erfaringer fra den fysiske kontrol Datadrevet kontrol erhvervet skal have ansvaret for at rette egne data på anmodning Threats Dataindsamling At der ikke sker en koordinering imellem dataindsamlingsforordningen og kontrolforordningen Omkostningstung og ikke tidssvarende R/V skibskapacitet Kontrol og håndhævelse EN 20 EN

Udkast til. Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020. 14. april 2014

Udkast til. Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020. 14. april 2014 Udkast til Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 14. april 2014 Udkast til Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 er udarbejdet på baggrund af EU-Kommissionens retningslinjer

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Bekendtgørelsen indeholder 4 tilskudsordninger, der i 2015 var udstedt i 4 separate bekendtgørelser. Den

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/KLE /2.2. Fiskeripolitisk kontor Sagsnr.: 7166 Den 9. januar 2012 FVM 001 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg onsdag den 30. april 2014 kl. 15.00-18.30 i forbindelse med Fiskerihavnsudvalgets studietur til Portugal og Spanien Indholdsfortegnelse Punkt 0 Meddelelser

Læs mere

Danmarks Fiskeriforenings høringssvar for udkast til Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram (j. nr )

Danmarks Fiskeriforenings høringssvar for udkast til Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram (j. nr ) NaturErhvervstyrelsen Att. Policy Nyropsgade 30 DK-1780 København Mail: policy@naturerhverv.dk Mail: amkw@naturerhverv.dk Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia Tlf. +45 70 10 40 40 Fax. +45 75 45 19 28

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 851 Offentligt Det talte ord gælder Samråd om råderum i Kattegat Samrådsspørgsmål AZ Ministeren bedes redegøre for den videnskabelige

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Bekendtgørelsen indeholder tre tilskudsordninger. Den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Kan borgere der på frivillig basis engagerer sig i sit lokalområde skabe udvikling? Ja, lyder svaret fra EU, og det skal ske gennem såkaldte lokale aktionsgrupper.

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon

Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon Blå vækstområder i Guldborgsund Kommune Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon pdol@orbicon.dk 21347781 FN verdensmål 2030 Forbrug i EU Fokusområder Produktion af muslinger og tang Etablering eller

Læs mere

GRUNDNOTAT til FMPU og FEU

GRUNDNOTAT til FMPU og FEU Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 533 Offentligt GRUNDNOTAT til FMPU og FEU Kommissionens forslag til beslutning, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF,

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE Ved den seneste reform af den fælles landbrugspolitik blev strukturen med denne politiks to søjler bevaret, og udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER BEVARELSE AF FISKERESSOURCERNE Bevarelse af fiskeressourcerne omfatter bl.a. sikring af en miljømæssig bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. Med det formål at

Læs mere

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN AARHUS UNI VERSITET NLK I KORTE TRÆK Del af regeringsgrundlaget oktober 2011 Udpeget af regeringen marts 2012 Statusrapport 26. september 2012 Endelig rapport 18. april 2013

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK

REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK SEPTEMBER 2011 REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK WWF KOMMENTARER TIL EUROPA-KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EN NY FÆLLES FISKERIPOLITIK, OFFENTLIGGJORT DEN 13. JULI 2011 Europæiske fiskebestande har i flere

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt København 12. april 2013 Til fødevareminister Mette Gjerskov, Folketingets fødevareudvalg samt Europaudvalget Vedr. rådsmøde den 22 23. april. Fremtidens

Læs mere

På vej mod naturskånsomt fiskeri

På vej mod naturskånsomt fiskeri På vej mod naturskånsomt fiskeri På vej mod naturskånsomt fiskeri Hvorfor naturskånsomt fiskeri? Amindelige fiskeredskaber i Europa Den marine biodiversitet er hastigt faldende, og fiskeriet er en vigtig

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Havstrategidirektivet (HSD) mod en integreret havforvaltning? Henrik Wichmann BLST-Natur

Havstrategidirektivet (HSD) mod en integreret havforvaltning? Henrik Wichmann BLST-Natur Havstrategidirektivet (HSD) mod en integreret havforvaltning? Henrik Wichmann BLST-Natur HSD behov for fælles indsats - EU s 6. miljøhandlingsprogram 2002 - havstrategi - Direktiv 2008 - operative havstrategier

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til: Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020.

Høringssvar vedr. udkast til: Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020. NaturErhverv Att: Policy Nyropsgade 30 1780 København V. Journalnummer 14-8050-000010 d. 5. juni 2014 Høringssvar vedr. udkast til: Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020. På baggrund af

Læs mere

Bekendtgørelse om fiskeri, natur og miljø 1)

Bekendtgørelse om fiskeri, natur og miljø 1) BEK nr 926 af 24/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-86191-000005 Senere

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Fiskeriudvikling Den Europæiske Fiskerifond EFF

Fiskeriudvikling Den Europæiske Fiskerifond EFF Fiskeriudvikling Den Europæiske Fiskerifond EFF Af Lise Bomholt, udviklingsafdelingen Sammenfatning For at Bønnerup Havn skal kunne udvikle sig og overleve som erhvervshavn, skal der landes flere fisk,

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 28253 Den 31. oktober 2014 FVM 335 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING

DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING Der blev for første gang formuleret er fælles fiskeripolitik i Romtraktaten. Oprindeligt var den forbundet med landbrugspolitikken, men med tiden er den

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Klik her for

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Fiskeri: Omfang, forvaltning og bæredygtighed - en perspektivering på Einars oplæg

Fiskeri: Omfang, forvaltning og bæredygtighed - en perspektivering på Einars oplæg Fiskeri: Omfang, forvaltning og bæredygtighed - en perspektivering på Einars oplæg IDA, 23. oktober 2013 Troels J. Hegland, PhD Adjunkt, Innovative Fisheries Management, AAU tjh@plan.aau.dk 1 Dagsorden

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

1. Sammenfatning af arbejdsprogrammet MiFi s prioriteringer i 2006

1. Sammenfatning af arbejdsprogrammet MiFi s prioriteringer i 2006 1. Sammenfatning af arbejdsprogrammet MiFi fordeler i 2006 sine midler til henholdsvis 3 eksisterende projekter (alle igangsat i 2005) og 5 nye projekter (projektstart 2006). Dertil kommer et eller flere

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. november 2002 PE 319.376/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 319.376) Patricia McKenna Akvakultur

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Den Europæiske Fiskerifond 26. april 2007 2 Indhold 1. Indledning 5 2. Den aktuelle

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 2. april 2014 J.nr.: 13/03872 /lonros Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 Udkast til nationalt program for EU s Socialfond og udkast til nationalt

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

109. plenarforsamling den 3.-4. december 2014 FORSLAG TIL UDTALELSE

109. plenarforsamling den 3.-4. december 2014 FORSLAG TIL UDTALELSE 109. plenarforsamling den 3.-4. december 2014 NAT-V-044 FORSLAG TIL UDTALELSE Innovation i den blå økonomi: indfrielse af havenes potentiale for vækst og beskæftigelse Ordfører: Adam Banaszak (PL/ECR)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR workshop - sådan kommer du godt i gang Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR handler om at skabe værdi for både forretningen, mennesker og miljø At skabe sunde og sikre arbejdspladser At få mere

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

CBD COP13 - teknisk gennemgang

CBD COP13 - teknisk gennemgang Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 377 Offentligt CBD COP13 - teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 5. april 2017 Hans Christian Karsten Biodiversitetskonventionen

Læs mere

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden Regionalchef Preben Gregersen Erhvervsstyrelsen Den strategiske tragt 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinjer DK s nationale reformprogram

Læs mere

SKEMA til virksomhedsberetninger for miljøsektoren- 1. Sammenfatning af virksomheden med årets vigtigste resultater MiFi aktiviteter i 2005

SKEMA til virksomhedsberetninger for miljøsektoren- 1. Sammenfatning af virksomheden med årets vigtigste resultater MiFi aktiviteter i 2005 1 SKEMA til virksomhedsberetninger for miljøsektoren- må højst fylde 5 sider 1. Sammenfatning af virksomheden med årets vigtigste resultater MiFi har i 2005 holdt to møder hhv. d. 28/1 og d. 14-15/9. Begge

Læs mere

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME FORORD Danmarks fødevare- og landbrugssektor er stærk, men også under stigende pres fra voksende global konkurrence.

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur, fiskeri, natur og miljø samt afsætningsfremme 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur, fiskeri, natur og miljø samt afsætningsfremme 1) BEK nr 532 af 31/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-86192-000002 Senere ændringer

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 25 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 25 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 25 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation

Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation AARHUS UNIVERSITET Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation 2014-2020 Anja Skjoldborg Hansen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Indhold Baggrund for Horizon 2020 Væsentligste forskelle

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed

Læs mere