EMFF OPERATIONAL PROGRAMME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMFF OPERATIONAL PROGRAMME"

Transkript

1 EMFF OPERATIONAL PROGRAMME CCI Title Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible to EC decision number EC decision date 2014DK14MFOP001 European Maritime and Fisheries Fund - Operational Programme for Denmark 01-Jan Dec-2023 EN 1 EN

2 1. PREPARATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME AND INVOLVEMENT OF PARTNERS 1.1 Preparation of the Operational Programme and involvement of partners NaturErhvervstyrelsen har koordineret forberedelsen af det danske operationelle program. Forberedelsen startede allerede i 2012, og arbejdet har været organiseret i en projektgruppe med deltagelse af eksperter repræsenterende alle dele af programmets områder inkl. de nye vedrørende dataindsamling, fiskerikontrol og IMP. I henhold til EU-forordningen skal der etableres et partnerskab i forbindelse med udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og de enkelte programmer for perioden [1]. Følgende partnere skal deltage i partnerskabet: De kompetente regionale og lokale myndigheder, by-myndigheder og andre offentlige myndigheder Arbejdsmarkedets parter Organer, der repræsenterer civilsamfundet, herunder miljøpartnere, ikke-statslige organisationer og organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling og ikkeforskelsbehandling Partnerskabet skal inddrages i udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og statusrapporter samt i forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af EHFF-programmet. Desuden skal partnerne deltage i overvågningsudvalget for programmet. I det følgende beskrives etableringen af partnerskabet, inddragelsen af partnerskabet i processen og resultaterne af inddragelsen. Etablering af partnerskabet NaturErhvervstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har som forvaltningsmyndigheder for henholdsvis Landdistriktsfonden og Hav- og Fiskerifonden samt Regionalfonden og Socialfonden lagt vægt på at inddrage de væsentligste aktører i udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og de operationelle programmer for perioden Partnerskabsaftalen og de operationelle programmer er blevet til i dialog med de væsentligste parter, der skal medvirke til at løse de vigtigste udfordringer inden for området for Danmark i perioden De involverede parter har således været aktører, der enten har en væsentlig faglig interesse i og viden om de indsatser, der skal adresseres via ESI-fondene, eller som i sidste ende skal medvirke i implementeringen af de operationelle programmer. Partnerskabet for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet er etableret ved, at de relevante offentlige myndigheder, interesseorganisationer, arbejdsmarkedets parter, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt repræsentanter for de lokale aktionsgrupper blev inviteret til at deltage i to workshops i 2012, jf. nedenfor. Inddragelsen af partnerskabet Workshops EN 2 EN

3 Udarbejdelsen af partnerskabsaftalen blev formelt skudt i gang med en workshop den 27. september 2012, hvor de forordningsmæssige rammer og indledende overvejelser om den danske indsats under Landdistriktsfonden, Hav- og Fiskerifonden, Regionalfonden og Socialfonden i den kommende periode blev præsenteret. Medlemmer af overvågningsudvalgene for de operationelle programmer, relevante organisationer inden for landbrug og fiskeri, relevante ministerier, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, de lokale aktionsgrupper samt øvrige parter bag de regionale vækstfora, herunder arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for de regionale videns- og uddannelsesinstitutioner, modtog direkte invitation til workshoppen. Workshoppen blev desuden annonceret offentligt på hjemmesiden. De inviterede på fiskeri- og akvakulturområdet fremgår af bilag 1. Der er i forlængelse af workshoppen den 27. september 2012 afholdt en separat workshop om Hav- og fiskeriprogrammet den 2. oktober 2012, hvor overvågningsudvalget for EFF og andre relevante parter var inviteret. De inviterede fremgår af bilag 1. I overensstemmelse med introduktion af de nye områder dataindsamling, fiskerikontrol og Integreret havpolitik har eksperter fra disse områder været en integreret del af partnerskabet, og disse aktører har deltaget i workshops, bilaterale møder og høringer mv. og den endelige formulering af programmet. På workshoppen om programmet den 2. oktober 2012 var der oplæg fra Danmarks Fiskeriforening, Dansk Akvakultur, Greenpeace, Finansministeriet og NaturErhvervstyrelsen om forventninger, udfordringer og muligheder for det kommende program frem mod Efterfølgende var deltagerne inddelt i arbejdsgrupper med henblik drøftelser af følgende hovedspørgsmål: Er der nogle EU-prioriteter, der er vigtigere end andre? Hvilke udfordringer skal EHFF være med til at løse? Hvordan kan EHFF bidrage konkrete idéer til indsatser? De synspunkter og forslag, der kom fra arbejdsgrupperne er præsenteret i bilag 1. Tværgående inddragelse og koordinering Med henblik på koordinering af forberedelsen af partnerskabsaftalen har der været nedsat en gruppe med deltagelse af Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet (formand) og Fødevareministeriet. Der er desuden etableret en tværministeriel følgegruppe (embedsmænd) vedrørende ESIfondene. Den tværministerielle følgegruppe har haft deltagelse fra Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet, Klima- og Energiministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Uddannelse, Forskning og Innovation, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Erhvervsog Vækstministeriet og Fødevareministeriet. Den tværministerielle embedsmandsgruppe har afholdt tre møder. EN 3 EN

4 Herudover har den fælles strategi på tværs af fondene været til diskussion i Danmarks Vækstråd den 8. november 2012 på baggrund af præsentationen af Kommissionens positionspapir for Danmark. Kommissionens positionspapir blev præsenteret for partnerskabet ved et arrangement med EU-kommissær Johannes Hahn den 3. december 2012 på EU-Kommissionens Repræsentation i København. Der var inviteret repræsentanter for ministerier, regioner, relevante organisationer og foreninger, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt rådgivningsfirmaer mv. NaturErhvervstyrelsen har orienteret Fiskeriudviklingsudvalget (overvågningsudvalget) om status for arbejdet med EHFF-programmet ved møderne i 2012 og Medlemmerne af overvågningsudvalget fremgår af kapitel Alle medlemmer af overvågningsudvalget er desuden blevet inviteret til at deltage i en operationel interessentgruppe, der løbende er blevet inddraget i udarbejdelsen af programmet. Der er i denne gruppe afholdt møder den 19. marts og 8. maj En samlet deltagerliste fra disse møder er vedlagt som bilag 1. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i 2012 afholdt fire regionale møder om den kommende programperiode. Der er afholdt møder i Nykøbing Falster, Mørke, Herning og Middelfart. Formålet med møderne var at invitere de regionale og lokale interessenter til at deltage i diskussionen om indholdet i de kommende programmer. Bilaterale møder mv. NaturErhvervstyrelsen har inddraget relevante ministerier (Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Klima- og Energiministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Forsvarsministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet, herunder Søfartsstyrelsen) og organisationer (bl.a. Dansk Akvakultur og Danmarks Fiskeriforening, Visit Nordjylland og Videncenter for kystturisme) i forbindelse med udarbejdelsen af EHFFprogrammet. NaturErhvervstyrelsen har desuden modtaget en række skriftlige bidrag og forslag fra interessenter til det kommende program. Resultater af inddragelsen Generelt Der har generelt været opbakning til arbejdet med Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, herunder de identificerede udfordringer og hvordan de skal adresseres. Partnerskabet har særligt medvirket til at identificere relevante udfordringer og bidraget med information i den forbindelse, samt peget på relevante løsningsmodeller og konkrete indsatser, der vurderes at kunne medvirke til at løse de overordnede udfordringer vedrørende produktivitet, jobskabelse og styrkelse af fiskerisektoren samt natur og miljø. Partnerskabet har løbende medvirket til at kvalificere indholdet af såvel partnerskabsaftalen som de operationelle programmer, og partnerskabet har medvirket til at beskrive snitflader til andre EU-fonde og nationalt finansierede initiativer. Partnerskabet er blevet præsenteret for situationsbeskrivelse, SWOT og de identificerede udfordringer, valg af tematiske mål, strategien og potentielle områder, hvor de fire fonde kan understøtte hinanden, samt resultatorienteringen. EN 4 EN

5 De bidrag, som partnerskabet har leveret, er løbende blevet vurderet og så vidt muligt inddraget i udarbejdelsen af udkast til partnerskabsaftale og de operationelle programmer. Konkrete tilkendegivelser fra interessenter om programmets SWOT-analyse samt håndtering heraf fremgår af bilag 1. Den offentlige høring af udkast til Fiskeriudviklingsprogram Det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram blev sammen med den strategiske miljøvurdering sendt i høring d. 14. april 2014 med svarfrist d. 10. juni Høringen blev annonceret på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og var offentlig tilgængelig på Høringsportalen (horingsportalen.dk), ligesom høringsmaterialet blev sendt direkte til en række interesseorganisationer, myndigheder og universiteter, som fremgår af bilag 1. Under høringen af udkast til det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram er der indkommet 29 høringssvar fra interesseorganisationer, kommuner og regioner. Høringssvarene var i overvejende grad positivt indstillet overfor udkastet til Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, men havde samtidig en række ønsker og kritikpunkter af forskellig karakter, herunder ønsker om, at programmet skulle omfatte flere støtteordninger. De væsentligste bemærkninger og NaturErhvervstyrelsens håndtering heraf fremgår af bilag 1. I den ordinære høring af udkast til Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og den strategiske miljøvurdering blev der rejst kritik af miljøvurderingsrapporten, hvilket foranledigede en supplerende høring af en revideret miljøvurderingsrapport og udkast til Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet. Der indkom 6 høringssvar fra interessenter i den supplerende høring. Alle høringssvar tilkendegav imidlertid, at de ikke havde bemærkninger til høringsmaterialet. [1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Havog Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, artikel Outcome of the ex-ante evaluation Description of the ex-ante evaluation process Følgende beskrivelse fremgår af evaluators beskrivelse af processen for forhåndsevalueringen. Ex ante-processen var kendetegnet ved en vekselvirkning mellem kommenteringer af programudkast, som blev sendt til ex ante-evaluator, og møder, hvor disse EN 5 EN

6 blev drøftet. Ex ante-evaluator drøftede programmet, foretog vurdering og gav anbefalinger til specifikke emner både på skrift (de foreløbige vurderinger) og i møder med NAER og interessenter. Processen var tilrettelagt i en detaljeret tidplan, som løbende er blevet opdateret af ex ante-evaluator med inputs fra NAER. Nedenstående tabel giver et overblik over processen. Ex ante-proces Januar 2013: Kick-off møde o Output: Tidsplan og metodenotat Februar 2013: Vurdering af notater 1. udkast o Output: Foreløbig vurdering af notater Marts 2013: Vurdering af notater 2. udkast o Output: Foreløbig vurdering af notater Møde om udkast o Output: Diskussion om udkast og videreudvikling Deltagelse i møde med aktører o Output: Drøftelse af SWOT Maj 2013 Deltagelse i møde med aktører o Output: Drøftelse af SWOT Juli 2013 Vurdering af 1. programudkast o Output: Foreløbig rapport Oktober 2013 Vurdering af 2. programudkast o Output: Opdatering af foreløbig rapport Februar 2014 Deltagelse i WS ( ) o OutputNote/interventions logikker Juli 2014 Forberedelse af resume til PA EN 6 EN

7 o Output: Udarbejdelse af resume Oktober 2014 Vurdering af indikatorerne o Output: Vurdering af resultatindikatorerne November 2014 Vurdering af endeligt program o Output: Udarbejdelse af udkast til endelig rapport Overview of the recommendations of the ex-ante evaluators and brief description of how they have been addressed Topic Recommendation How was the recommendation addressed, or why was it not taken into account 1 - SWOT analysis, needs assessment Anbefalingen fokuserede på at sikre konsekvens og årsagssammenhæng i situationsanalysen og SWOTanalysen og behovsvurdering Den endelige SWOT-analyse er blevet forbedret, og det vurderes, at den afspejler evaluators kommentarer. Situationsanalysen (ikke medtaget som en del af programdokumenterne) blev også forbedret på baggrund af de anbefalinger, ex anteevaluator fremkom med i Baggrundsbeskrivelser og argumentation samt begrundelse for 'behovsvalg' er blevet styrket. Behov, som er identificeret i SWOT-analysen, men som ikke er adresseret i programmet, er blevet justeret, og der er redegjort for, hvorfor de ikke er medtaget i programmet. De behov, som programmet adresserer, afspejler tydeligt partnerskabsaftalen. EN 7 EN

8 Topic Recommendation How was the recommendation addressed, or why was it not taken into account 2 - Construction of the intervention logic, including the contribution to the EU 2020, the internal coherence of the proposed programme and its relationship with other relevant instruments, the establishment of quantified targets and milestones and the distribution of budgetary resources 3 - Consistency with the CSF, the Partnership Agreement, the relevant country specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and where appropriate at national level, the National Reform Programme 4 - Rationale for the forms of support proposed in the programme (Article 66 CPR) 5 - Human resources and administrative capacity and the management of the programme 6 - Procedures for monitoring the programme and collecting the data Beskrivelsen af interventionslogikken skulle udvikles for at kunne forstå sammenhængen interventionslogikken i programmet. Ingen anbefaling Ingen anbefaling Er der ikke tilstrækkelig med ressourcer til implementering af et program, kan dette resultere i store forsinkelser. Det er derfor vigtigt at vurdere de administrative og menneskelige ressourcer beskrevet i programmet, og om disse er realistiske. Ex ante-evaluator har pointeret vigtigheden af Anbefaling er fulgt. Den tidligere - mere uens - beskrivelse af foranstaltningerne er blevet adresseret i programudkastet. Ingen opfølgning Ingen opfølgning Evaluator er blevet præsenteret for et internt notat fra programmyndigheden, hvor der grundigt redegøres for de administrative omkostninger ved at gennemføre EMFFprogrammet. I moniteringssystemet sikres det, at data indsamles, lagres og genereres til EN 8 EN

9 Topic Recommendation How was the recommendation addressed, or why was it not taken into account necessary to carry out evaluations datatilgængelighed. evalueringsformål. 7 - Measures to promote equal opportunities between men and women, prevent discrimination and promote sustainable development 8 - Measures taken to reduce the administrative burden on beneficiaries Ingen anbefaling Ligeledes er det nødvendigt, at træning af projektholdere bliver en del af programmet for at sikre, at reglerne for bl.a. forpligtelser og afrapportering er klart forståelige. Introduktion af f.eks. mere simple støttekategorier og flat-rates på direkte omkostninger vil reducere byrderne. Ingen opfølgning Der vil blive taget hensyn til anbefalingerne ved implementering af programmet. Eksempelvis afholdes informationsmøder for potentielle støttemodtagere forud for åbning af støtteordninger. Der forberedes anvendelse af mere simple støttekategorier og standardomkostninger for en række foranstaltninger. 9 - Requirements for the Strategic Environmental Assessment Den strategiske miljøvurdering blev gennemført af et særskilt team af miljøeksperter, men i tæt samarbejde med ex anteevalueringen. Den strategiske miljøvurdering gav ikke anledning til at ændre i programmet. EN 9 EN

10 2. SWOT AND IDENTIFICATION OF NEEDS 2.1 Swot analysis and identification of needs Union priority 1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries Strengths God geografisk placering i forhold til traditionelt rige fiskeressourcer Positivt driftsresultat og værditilvækst for de fleste kommercielle fartøjer Reguleringssystemet medvirker til en økonomisk effektiv sektor uden overkapacitet Samlet set er der god balance mellem kapacitet og fiskerimuligheder for de aktive fartøjer, som varetager den altovervejende del af fiskeriet opgjort både i mængde og værdi. Reguleringen af fiskeriet ved omsættelige rettigheder sikrer, at kapaciteten i den aktive del af fiskerflåden tilpasses til fiskerimulighederne. De biologiske indikatorer i flåderapporten (2013) indikerer overkapacitet i visse segmenter, især de små og mellemstore fartøjer, som driver demersalt fiskeri, især torsk, fladfisk og jomfruhummer. Bestandene af fladfisk og jomfruhummer er stabile og ikke overfiskede og torskebestanden er dækket af forvaltningsplaner i Nordsøen og Østersøen. Det forventes, at forvaltningsplanerne vil sikre at bestandssituationen kan forbedres. Tilbagegangen for torskebestanden i Østersøen var et uventet brud på flere års fremgang for bestanden og skyldes ikke overfiskeri eller overkapacitet. Situationen for de pelagiske bestande og industrifiskebestandene kan svinge fra år til år, men er generelt stabil og hverken de biologiske eller økonomiske indikatorer viser overkapacitet. Det bemærkes at de biologiske indikatorer varierer med bestandssituationen, men ikke viser om kapaciteten for et flådesegment er tilpasset. De økonomiske indikatorer viser overkapacitet for mindre fartøjer. Hovedparten af disse fartøjer er ikkekommercielle og kan ikke udnyttes fuldt ud idet ejerne ikke har rettigheder og ikke har en normal indkomst fra fiskeriet. Kystfiskerordningen skal bidrage til, at der opretholdes kommercielle fartøjer under 17 m. Stærk industrifiskerisektor Strategisk infrastruktur i større havne medvirker til en værdiforøgelse af landingerne Full-service model i større havne Mange mindre landingssteder sikrer lokal forsyning Forvaltningsplaner og redskabskrav er med til at modvirke uønskede negative effekter på fiskebestande og utilsigtede bifangster Flere fiskerier er MSC-certificerede og har dermed bedre markedsadgang Stærke samarbejdsrelationer mellem fiskere, forskere og myndigheder Stor viden om danske fiskerier (fangster, bestande, havdage o.l.) Stærk organisationsstruktur i fiskerierhvervet Weaknesses Negativ påvirkning af økosystemer, habitater, havpattedyr og fugle EN 10 EN

11 Ikke god økologisk tilstand i en del af de danske vandløb og søer Ikke god miljøtilstand i en del af de danske havområder Uønskede bifangster og discard Mangelfuld viden, data og kortlægning i forbindelse med økosystemforvaltning, havstrategiindsatser og marine habitater i Natura 2000-udpegninger Mangelfuld infrastruktur til effektiv håndtering af fisk i de mindre fiskerihavne Manglende viden om og materiel til håndtering og sikring af kvaliteten af de fangede fisk på mindre fartøjer Mangel på anden erhvervsaktivitet i mindre havne og landingssteder Uhensigtsmæssig geografisk fordeling af fiskeauktioner Problemer med rekruttering og generationsskifte, herunder vanskelige finansieringsforhold for nyetablerede fiskere Dårlige arbejdsforhold på fiskerfartøjer Mange gamle fartøjer med højt energiforbrug Som følge af indsatsen under EFF programmet er problemet af mindre betydning end tidligere. Mange mindre, passive fartøjer Få aftagere (fiskeauktioner o.l.) Kun en del af fangsten udnyttes Opportunities Positiv udvikling i fiskerimuligheder som følge af kapacitetstilpasning og forvaltningsplaner mv. Fiskeri kan fortsat sikre en bæredygtig forsyning af sunde kvalitetsfødevarer Økosystembaseret forvaltning af fiskeriet kan bidrage til sunde marine økosystemer og bæredygtig fødevareproduktion MSY-forvaltning kan bidrage til bæredygtighed i fiskeriet og forøge det samfundsøkonomiske udbytte og fangstmængder på sigt Marine Natura 2000-områder kan bidrage positivt til beskyttelse af marine habitater og truede arter Genopretning og beskyttelse af akvatisk natur kan øge biodiversiteten og skabe nye habitater for fisk og skaldyr En styrkelse af energieffektiviteten kan mindske klimapåvirkning og omkostninger Klyngeudvikling og havnesamarbejder Fiskerihavne kan bidrage til at bevare og udvikle lokale samfund og økonomi Fortsat udvikling af skånsomme og bæredygtige fiskerier Udvikling af mærkning og certificering Udvikling af nye anvendelsesmuligheder for discardfisk og nye arter, som bidrag til bioøkonomi Tiltrækning af udenlandske landinger ny hjemhavn med lagerfaciliteter Threats Negativt image EN 11 EN

12 Voksende konkurrence omkring udnyttelse af havarealerne (vindmølleparker, offshore foretagender, olieledninger o.l.) Stigende krav til erhvervets hensyn til miljø og natur kan indebære begrænsninger i fiskerimuligheder Faldende priser på fisk Manglende stabilitet i fangstmuligheder (skiftende naturforhold, klimaændringer, fiskeridødelighed) Øgede omkostninger som følge af stigende brændstofpriser Færre fiskerfartøjer og koncentration på færre fiskerihavn Kompleks detailregulering kan medføre unødvendigt bureaukrati Pres på fiskerihavne til byomdannelse og turismefaciliteter frem for fiskerifaciliteter Fortsat vanskelige finansieringsforhold i sektoren Identification of needs on basis of the SWOT analysis På baggrund af ovenstående er det i samarbejde med partnerskabet vurderet, at de behov som er de mest centrale behov er som følger: Viden, rådgivning, overvågning og værktøjer mhp. bedre forvaltning og økosystemforvaltning inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter Redskaber, innovation og teknologier til mere bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt fiskeri, kvalitet- og værdiforøgelse Beskyttelse og genskabelse af økosystemer og akvatisk biodiversitet Udvikling af systemer til håndtering og anvendelse af fangster i overensstemmelse med landingsforpligtelsen Indsatser for arbejdsmiljø og sikkerhed på fartøjerne Innovation inden for bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt fiskeri, kvalitet- og værdiforøgelse Fortsat udvikling af en langsigtet, bæredygtig fiskeriforvaltning Fortsat udvikling af de store såvel som de små havnes aktivitetsniveau, herunder tilpasning af fysiske strukturer Skabe rammer for nye klynger og havnesamarbejder Adgang til finansiering Færdigheder og udveksling af best practice Det vurderes, at der ikke er behov for en direkte indsats vedrørende fiskerflådens kapacitet. Ophugning og oplægning vurderes som uegnet i dansk fiskeri, fordi der anvendes omsættelige fiskerirettigheder for størstedelen af fiskeriet. Det forventes, at regulering og kontrol vil sikre, EN 12 EN

13 at der sker en tilpasning på sigt, og den indikerede overkapacitet i visse segmenter har ikke betydning for fiskeriindsatsen. Denne tilpasning er baseret på markedskræfterne og vil på kort sigt sikre balance mellem fiskerimuligheder og fiskeriindsats. På længere sigt må det antages at kapaciteten også vil tilpasse sig. Det må dog også imødeses, at det er økonomisk rationelt at opretholde en vis overkapacitet, og at ikke økonomiske faktorer vil betyde at en del mindre fartøjer opretholdes i fiskeriet selv om de ikke er økonomisk bæredygtige. Tematisk koncentration For programmets indsats er de vigtigste behov, som udtrykt i strategien udvikling af bæredygtig fiskeriforvaltning, håndtering af landingsforpligtelsen og understøttelse af naturdirektiverne (Natura 2000, MSFD, og Vandrammedirektivet). Som udtryk for fokusering af indsatsen vil der også være en række udfordringer og behov, som er identificeret i SWOTanalysen, men som ikke er medtaget i programmet: Motorudskiftning og investeringer, der alene har til formål at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet, er ikke medtaget. Dette fravalg er dels et udtryk for en fokusering og dels et udtryk for, at der under EFF-programmet blev ydet betydelig støtte til motorudskiftning og til investeringer, der havde til formål at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed om bord. Dette har betydet forbedrede arbejdsforhold om bord og en reduktion i fartøjernes brændstofforbrug. Færdigheder og professionel træning vil ikke indgå i programmet, da det forudsættes, at kompetenceløft fremmes gennem Undervisningsministeriets generelle uddannelsesindsats. Adgang til finansiering vil ikke direkte blive adresseret med programmet. Det er ikke vurderingen, at programmets muligheder, med den bevillingsmæssige ramme til rådighed og de prioriterede udfordringer, reelt kan være en løsning på fiskeriets finansieringsvanskeligheder. Fiskeriets finansieringsforhold er et emne i opfølgning på Vækstplan fødevares anbefalinger uden for Fødevareministeriets ressort. Arbejdsmiljø og sikkerhed ombord på fartøjer vil ikke være et specifikt indsatsområde i Unionsprioritet 1. Der vil dog ved de øvrige investeringer ombord i forhold til håndtering af uønskede fangster, kvalitet mv. blive taget hensyn til at arbejdsmiljø og sikkerhed ombord ikke forringes ved projektet. Dette program ses ikke, i modsætning til EFF-programmet, som et redskab til tilpasning af flådekapaciteten til fiskerimulighederne. Denne balance sikres gennem entry-exit regulering, gennem anvendelsen af overfør bare fiskerirettigheder og ved kontrol og håndhævelse. På sigt vil disse faktorer sikre, at der ikke er overkapacitet, men på kort sigt vil nogle flådesegmenter indeholde passive fartøjer. SWOT analysis consistency with the Multiannual National Strategic Plan for aquaculture Ikke relevant. EN 13 EN

14 SWOT analysis consistency with the progress to achieve good environmental status through the development and implementation of MSFD I forhold til havstrategidirektivet er der opsat målsætninger om biodiversitet, fiskebestandenes udnyttelse, havets fødenet og om den samlede fysiske påvirkning af havbunden, hvor fiskeri med bundslæbende redskaber udgør en væsentlig påvirkning. Stigende krav til erhvervets hensyn til miljø og natur kan indebære begrænsninger i fiskerimuligheder, dog kan forvaltningsplaner og redskabskrav være med til at modvirke uønskede negative effekter på fiskebestande og utilsigtede bifangster. Økosystembaseret forvaltning af fiskeriet kan bidrage til sunde marine økosystemer og bæredygtig fødevareproduktion Forvaltningsplaner og redskabskrav er med til at modvirke uønskede negative effekter på fiskebestande og utilsigtede bifangster MSY-forvaltning kan bidrage til bæredygtighed i fiskeriet og forøge det samfundsøkonomiske udbytte og fangstmængder på sigt Beskyttelse og genskabelse af økosystemer og akvatisk biodiversitet Redskaber, innovation og teknologier til mere bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt fiskeri, kvalitet- og værdiforøgelse Viden, rådgivning, overvågning og værktøjer mhp. bedre forvaltning og økosystemforvaltning inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter Der er på en række områder en mangelfuld viden, data og kortlægning i forbindelse med havstrategiindsatser Specific needs concerning jobs, the environment, climate change mitigation and adaptation and promotion of innovation Arbejdspladser Indsatser for arbejdsmiljø og sikkerhed på fartøjerne Fortsat udvikling af de store såvel som de små havnes aktivitetsniveau, herunder tilpasning af fysiske strukturer Adgang til finansiering Færdigheder og udveksling af best practice Miljø og klima Viden, rådgivning, overvågning og værktøjer mhp. bedre forvaltning og økosystemforvaltning inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter Redskaber, innovation og teknologier til mere bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt fiskeri, kvalitet- og værdiforøgelse Beskyttelse og genskabelse af akvatisk biodiversitet og økosystemer EN 14 EN

15 Innovation inden for bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt fiskeri, kvalitet- og værdiforøgelse Fortsat udvikling af en langsigtet bæredygtig fiskeriforvaltning Innovation Udvikling af systemer til håndtering og anvendelse af uønskede fangster og andre arter Innovation til mere bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt fiskeri, kvalitet- og værdiforøgelse Union priority 2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture Strengths Generelt Nærhed til EU-markedet Høj kvalitet Høj fødevaresikkerhed Stærkt veterinært system (sygdomsfri status mm.) Generelt højt kompetenceniveau Højt vidensniveau Danmark råder over en stærk og betydelig akvakulturklynge (jf. akvakulturstrategien) Dambrug Produktive og ressourceeffektive teknologier til at mindske miljøpåvirkningerne Regulering på udledning fremfor på foderanvendelsen Førende på viden om udvikling og drift af ny teknologi (recirkuleringsteknologi, rensning, foder mm.) Nicheprodukter (højværdi), herunder økologi Havbrug Rognproduktion Vertikalt integreret produktion (æg til færdigt produkt) Stor eksportandel (+ 90 %) Intet parasitproblem Skaldyr, tang, mm. Politisk bevågenhed Miljøvenlig produktion EN 15 EN

16 Weaknesses Generelt Negativ miljøpåvirkning (kvælstof, fosfor, feromoner, fremmede arter og sygdomme mm.) Mangelfuldt datagrundlag og mangelfuld koordinering af indsamling og anvendelse i forskning Lav produktdifferentiering Et komplekst administrationsgrundlag (miljøgodkendelser og placering mm.) Manglende adgang til risikovillig kapital Manglende midler til markedsføring af certificerede og økologiske produkter Relativt højt antibiotikaforbrug bl.a. pga. mangelfulde vacciner Dambrug Mangelfuld strukturtilpasning (mange små producenter, traditionelle anlæg med opstemninger) Varierende produktkvalitet Svært at tiltrække lånefinansiering til investeringer Manglende generationsskifte Fravær af integration og manglende samarbejde i værdikæden Negativ miljøpåvirkning pga. opstemninger der forhindrer vandringer og spredninger af fisk og anden fauna Havbrug Kort slagtesæson og dermed kort leveringssæson Manglende anvendelsesmuligheder af produktionen fra kompensationsopdræt (stor volumen af muslinger) Relativt højt medicinforbrug bl.a. pga. mangelfulde vacciner Skaldyr, tang, mm. Kort leveringssæson Manglende forædling Høje produktionsomkostninger Ringe markedsadgang og -kendskab Kræver store arealer Opportunities Generelt EN 16 EN

17 Stigende efterspørgsel på fisk og rogn Attraktive produkter, herunder nicheprodukter som økologi mm. Øget fokus i markedsføringen på sundhed, fødevaresikkerhed og miljø Øget fokus i markedsføringen på certificering og dokumentation af dyresundhed, kvalitet og miljøpåvirkning Øget anvendelse af ny teknologi og nye produktionsmetoder Udvikle følgeindustri (forarbejdning, anlægsteknologi, foder, mm.) Overgang til udlederregulering Afledt effekt fra vækst i havbrug Fjernelse af spærringer ved dambrug ved udnyttelse af ændret vandindvinding eller recirkulation Øget vinterproduktion Nye off-shore teknologier Udpegning af off-shore/off-coast lokaliteter Integreret havbrug Skaldyr, tang, mm. Virkemiddel til at fjerne N Anvendelse af nye teknologier Nye markeder og anvendelsesmuligheder af produktionen (medicin, biomasse mm.) Threats Mere restriktiv miljølovgivning (udledninger af kvælstof og fremmedstoffer, begrænsninger af feromoner, udslip af fisk, manglende placeringsmuligheder mv.) Øget krav til dyrevelfærd (arealkrav og medicin mm.) Konkurrence fra tredjelande (prisdumping, statstilskud, lempeligere miljølovgivning, ringe fokus på fødevaresikkerhed, lave lønninger mm.) Faldende priser Stigende omkostninger (især energi, foder, analyser mm.) Svær adgang til ekstern kapital Sygdomsudbrud, algeforekomst og andre påvirkninger fra naturen Færre tilgængelige mediciner og vacciner Lange sagsbehandlingstider for ansøgninger om produktionsudvidelse Identification of needs on basis of the SWOT analysis På baggrund af ovenstående er det i samarbejde med partnerskabet vurderet, at de mest centrale behov er som følger: Investeringer til forøget produktion på et bæredygtigt grundlag herunder økologisk produktion Ny teknologi og investeringer i omkostningseffektiv produktion herunder til havbrug EN 17 EN

18 Forenkling af administrative rammer, herunder udpegning af mulige placeringer af anlæg og bedre integration mellem akvakulturpro-duktion og naturområder Høj grad af recirkulation og fuld recirkulation er introduceret i en del af sektoren. Der er behov for at udbrede de nye teknologier yderligere gennem investeringer Der er behov for nye metoder og teknologier til at begrænse brug af medicin (bl.a. med henblik på øget dyrevelfærd) samt udledning af medicin og hjælpestoffer Fjernelse af spærringer og anden vandløbsrestaurering Færdigheder og udveksling af best practise Indsats ved sygdomsudbrud Tematisk koncentration Som udtryk for fokusering af indsatsen vil der være en række udfordringer og behov, som er identificeret i SWOT-analysen, men som ikke er medtaget i programmet: Færdigheder og udveksling af best practice er, under hensyn til de bevillingsmæssige rammer for programmet og behovet for tematisk koncentration, ikke en del af programmet. Uddannelsesinitiativer henhører under Uddannelsesministeriet. Der er under EFF ydet tilskyd til udvikling af erhvervsuddannelsestilbud som en integreret del af erhvervsuddannelserne på landbrugsområdet. SWOT analysis consistency with the Multiannual National Strategic Plan for aquaculture Akvakulturstrategien er udarbejdet med udgangspunkt i SWOT-analysen og vurderes således at være i overensstemmelse hermed. SWOT analysis consistency with the progress to achieve good environmental status through the development and implementation of MSFD Ved lokalisering og tilladelsesudstedelse til akvakulturanlæg på havet vil der blive taget udgangspunkt i, hvad der er muligt inden for det miljømæssige råderum i direktivforpligtelserne (habitatdirektivet, vandrammedirektiverne og havstrategidirektivet mv.) og efter en konkret vurdering, f.eks. en merudledning af fosfor fra et specifikt havbrug i et område., som vurderes at kunne tåle dette. Specific needs concerning jobs, the environment, climate change mitigation and adaptation and promotion of innovation Arbejdspladser Færdigheder og udvikling af best practice EN 18 EN

19 Miljø og klima Investeringer til forøget produktion på et bæredygtigt grundlag herunder økologi Høj grad af recirkulation og fuld recirkulation er introduceret i en del af sektoren. Der er behov for at udbrede de nye teknologier gennem investeringer og udvikling Der er behov for nye metoder og teknologier til at begrænse brug af medicin (bl.a. med henblik på øget dyrevelfærd) samt udledning af medicin og hjælpestoffer Fjernelse af spærringer og anden vandløbsrestaurering Bedre integration mellem akvakulturproduktion og naturområder Innovation Ny teknologi og investeringer i omkostningseffektiv produktion herunder havbrug Union priority 3 - Fostering the implementation of the CFP Strengths Dataindsamling Stor ekspertise hos hovedaktørerne Gennemført siden 2002 Tilstrækkelig kapacitet tilgængelig til at forvalte et større dataindsamlingsprogram Få partnere involveret i dataindsamlingsarbejde Fælles regler for alle EU s medlemsstater Godt samarbejde med Kommissionen Kontrol og håndhævelse God basisuddannelse og faglig basisviden Hele kontrolkæden er samlet i én styrelse (NaturErhvervstyrelsen), som varetager alle processer fra planlægning til afgørelse, på nær kontrol af import og reeksport under IUU-forordningen, som varetages af Fødevarestyrelsen efter delegation Kontrollørerne er gode til dialog og konflikthåndtering Kontrollørerne kan løse alle kontrolopgaver Kontrollørerne kan hurtigt omstille fra fokus på en kontrolaktivitet til en anden God adgang til og anvendelse af data til kontrol God dokumentation af kontrol og kvalitet Erfaring med at måle hvilken kontrol, der giver effekt Weaknesses Dataindsamling Mangel på sammenhæng mellem dataleverandør og databruger EN 19 EN

20 Mangel på harmonisering af dataindsamling i henhold til forskellige forordninger Indsamlings- og analysemetoderne har ikke udviklet sig og er lavteknologisk Kontrol og håndhævelse Ikke tilstrækkelig oplæring i nye kontrol- og indberetningssystemer Manglende gennemsigtighed for kunden mht. hvorfor de udtages til kontrol Utilstrækkelig performance på IT-systemer Tilfælde af mangel på ensartet sagsdokumentation Kvantitative EU-kontrolmål giver nogle gange forkert prioriteret kontrol Ufleksibel arbejdstilrettelæggelse Opportunities Dataindsamling Data i medfør af DCF kan også bidrage til viden relevant for MSFD Fiskeridata kan linkes til miljødata Større regionalt samarbejde Udvikle samarbejdet med interessenter Metodeudvikling Udvikling af tværnationale aftaler om udvikling og implementering af dataindsamlingsprogrammer Udvikling af samlede nationale dataindsamlings- og overvågningsprogramme Kontrol og håndhævelse Metoder til bedre indlæring af regler Mere dialog med erhvervet om kontrolresultater Mere effektdokumentation Nye kontrolmetoder og værktøjer (eks. kort og kamera) Mere ensartethed i kontroludførslen Systematisk opsamling af relevante erfaringer fra den fysiske kontrol Datadrevet kontrol erhvervet skal have ansvaret for at rette egne data på anmodning Threats Dataindsamling At der ikke sker en koordinering imellem dataindsamlingsforordningen og kontrolforordningen Omkostningstung og ikke tidssvarende R/V skibskapacitet Kontrol og håndhævelse EN 20 EN

Udkast til. Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020. 14. april 2014

Udkast til. Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020. 14. april 2014 Udkast til Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 14. april 2014 Udkast til Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 er udarbejdet på baggrund af EU-Kommissionens retningslinjer

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK

REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK SEPTEMBER 2011 REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK WWF KOMMENTARER TIL EUROPA-KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EN NY FÆLLES FISKERIPOLITIK, OFFENTLIGGJORT DEN 13. JULI 2011 Europæiske fiskebestande har i flere

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning-

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning- 54 EU, diverse Internationale fiskerikommissioner og nationale regeringer beder hvert år Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) om at give en status over fiskebestandene. Forvaltningen af de fleste

Læs mere

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri UDKAST 23. marts 07 Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Den Europæiske Fiskerifond Indhold 1. Indledning 5 2. Vision

Læs mere

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden Regionalchef Preben Gregersen Erhvervsstyrelsen Den strategiske tragt 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinjer DK s nationale reformprogram

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 870 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning 28.8.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 257/135 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Status på arbejdet i IMO og ESSF Samarbejde mellem danske myndigheder Kosan Crisplant den 27. november 2014 Palle Kristensen Søfartsstyrelsen Indhold

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPE OM KYSTFISKERI 22. MAJ 2013 RAPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM KYSTFISKERI Indhold 1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 2.1. Økonomi og beskæftigelse

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 udarbejdet af: NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 29. november 2011 aw@danskepatienter.dk Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Danske Patienter vil hermed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Grobund. Virksomhedsstrategi 2013 2016. Virksomhedsstrategi 2013 2016 NaturErhvervstyrelsen

Grobund. Virksomhedsstrategi 2013 2016. Virksomhedsstrategi 2013 2016 NaturErhvervstyrelsen Grobund Virksomhedsstrategi 2013 2016 1 2 NaturErhvervstyrelsen Virksomhedsstrategi 2013 2016 En af de største udfordringer, verden står overfor i dag, er at udnytte naturressourcerne på den mest fornuftige

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere