Dagsorden for konstituerende styrelsesmøde i KAPS 21. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for konstituerende styrelsesmøde i KAPS 21. november 2014"

Transkript

1 1 Dagsorden for konstituerende styrelsesmøde i KAPS 21. november 2014 Deltagende: Niels Morre, Lotte Sønderby, Susanne Zajac, Mads Huse-Pedersen, Charlotte Igel Referent: Charlotte Godkendelse af dagsorden Godkendt Valg af referent Charlotte Igel Godkendelse af referat fra GF 2014 Godkendt Præsentation af styrelsesmedlemmer. Begrundelser for opstillinger og ønsker for arbejdet i styrelsesarbejdet Susanne Zajac: Ansat indenfor syge/dagpengeområdet i Fønix i Roskilde kommune - Voksenområdet. Funktioner: Samtale/forløb, supervision af andre personalegrupper, idéskaber og perspektivering til folk, der skal tilbage på arbejdsmarkedet. Ønsker at skabe et netværk el. et selskab indenfor det sociale/beskæftigelsesområdet. Fordele ved at være generalist, man skal vide lidt om alting. Det alternative, kommunale område (alt det, der ikke er børn, unge, og familie) skal høres mere, fordi der bliver flere og flere områder for psykologer. Interesser: Det generelle, uddannelsesmæssige løft af området i modsætning til eller som supplement til specialistuddannelsen, fordi heller ikke en specialistuddannelse indeholder hele paletten. Psykologerne indenfor området skal også have en stemme indenfor det politiske og reformerne og også offentligheden. F.eks. i forhold til psykiatriens diagnosetænkning, kan psykologen udvide historien og skabe muligheder for personen ved at beskrive funktionsniveauet i stedet. Samarbejde mellem private psykologer, sagsbehandlere, og kommunalt ansatte psykologer, så der ikke gives kontraindicerende anbefalinger til, hvad der tjener den sygemeldte bedst.

2 2 Mads Huse-Pedersen: Er ansat under børn/familie i Sønderborg kommune og har p.t. TR-funktionen. Interesseret i arbejdsmiljø, organisering, og strukturer. Psykologer skal uddannes og varetage opgaver, de er kvalificeret til, og hvis arbejdsområderne udvides, f.eks. til at omfatte opgaver indenfor serviceloven, skal psykologerne opkvalificeres, så brugerne altid kun møder psykologer af en vis standard. Psykologer skal kende deres kompetancer og begrænsninger, og være tryg ved at sige både ja og nej til opgaverne. Politikerne skal klædes på, f.eks. til at kende forskel på en cand.psyk. og en cand.pæd.psyk., så de ved, hvad de får og hvilke funktioner, hver gruppe bedst er i stand til at varetage. Mads s ønske er, at cand.psyk er i alle landets PPR kontorer får en specialistuddannelse i børnepsykologi, fremfor tværfaglige diplomuddannelser på bachelorniveau, hvor det faglige niveau alligevel er for lavt, og som alligevel koster noget nær det samme som kurser, der rækker frem mod specialistuddannelsen. TR-funktionen skal styrkes. Således skal det ikke være muligt at udelukke TR fra ansættelsessamtaler med cand.pæd.psyk er og TR bør deltage, samarbejde og netværke på AC møder, hvor DJØF erne og andre tillidsrepræsentanter deltager. Hvis alle områder (folkeskole, administration, børnehaver, sagsbehandler) åbner det mulighed for, at psykologerne får mere tid til og klarhed over deres arbejde ude i felten. MED-udvalgene skal styrkes, der er tegn på det modsatte, idet det forlyder, at KL ønsker nedlæggelse af MED på grund af de økonomiske udgifter i den forbindelse. Charlotte Igel: Er ansat i Børnekonsulentcentret (BKC) i Holbæk kommune, hvorunder er PPR-funktionen. Indtil for kort tid siden i PPR i Roskilde kommune. Interesseret i organisation, strukturer, trivsel, og psykologers faglige identitet. De strukturelle forhold i PPR er bygget op om skolernes og institutionernes behov, hvilket medfører, at psykologerne oftest fysisk er placeret på skolerne, i en organisation med personale og ledelse, som ikke er deres egen. Det er en forældet struktur, skabt i samarbejde med det gamle skolepsykologiske PPR. Den struktur isolerer og svækker psykologens eget gruppetilhørsforhold til PPR og risikerer at alliere psykologen med institutionens ønsker og behov, som ikke altid er fagligt begrundet i barnets og familiens behov. Derfor bør der undersøges hos PPR erne i hele landet og interveneres i PPR s strukturelle og organisatoriske forhold, så de bliver mere up-to-date, og ikke begrundet i tradition og den gamle skolepsykologiske struktur. I disse år sker der mange omorganiseringer, som ofte bærer præg af gammel vin på nye flasker, og som må koste kommunerne en bondegård. Penge, der kunne være brugt på børn og familier og PPR s arbejde. Omorganiseringerne koster desuden på psykologernes behov for grundlæggende tryghed og kontinuitet i arbejdet, og på troen på at bruge det, der virker i forvejen. Det giver trivselsproblemer.

3 3 Organisatorisk og strukturelt skal der åbnes mulighed for, at psykologer får bragt deres holdninger og synspunkter opad i organisationen, også videre end TR kan gøre det, fordi det flere steder virker, som om der er en flaskehals eller noget, der ikke bliver formidlet. Det skal være tilladt at kommunikere opad, også selvom det betyder, at ens egen chef ikke synes, det er en god idé. Vi skal styrke psykologernes faglige identitet. På konferencer og kurser og i dagligdagen udtrykker psykologerne bekymring for deres fremtid i PPR. KL og kommunerne siger, at psykologer skal være efterspørgselsstyret. Hvad betyder det? Skal vi udføre arbejde, som ikke er psykologarbejde og skal vi arbejde med noget, vi ved fra forskning, ingen effekt har? Psykiatrien har de seneste år ædt sig mere og mere ind på vores område, og fået lov til det. Ja, artiklerne i DP viser, at vi ovenikøbet tager deres fagterminologi og sprog til os. Med hvad med vores eget sprog? Har vi overhovedet et sprog? Ja, vi har. Vi skal findes vores egne sprog (dynamisk, eksistentielt, narrativt, systemisk) frem og blive sikre i vores nuværende og tidligere paradigmer, tro på det, vi allerede har lært. Vi behøver ikke at søge svaret andetsteds, vores grunduddannelse til psykologer er forudsætning nok til at have en fagidentitet og tro på os selv. Niels Morre: Er ansat i PPR i Syddjurs kommune. Arbejder et sted mellem folkeskole- og serviceloven, og er optaget af, hvordan det kan lade sig gøre, både internt i PPR, men også sådan, at PPR-psykologerne ikke fratager og overflødiggør dagsbehandlingspsykologernes arbejde. Niels er nu formand i Social- og Sundhedspolitisk udvalg (SOS), som er et decentralt udvalg under Dansk Psykologforening (DP), som i den forbindelse fungerer som en naturlig forlængelse af Psykologkampagnens gruppe omkring PPR Hvad skal PPR-psykologens lave?. Der er forskellige opfattelser af dette, Kira West og Line fra Psykologkampagnen ønsker svar på, hvordan inklusion lader sig gennemføre, mens Niels hellere vil føre dialogen videre til at tale om, hvad psykologer kan, og hvordan psykologer i kommunerne kan bidrage i familier, så flere børn bliver velfungerende hjemmefra, og dermed bedre kan håndtere skolens dagligdag, hvor der er flere belastede børn nu end tidligere. SOS er blevet en slags omdrejningspunkt for Psykologkampagnen, det er dér, trådene skal samles. Sammenholdt med ovennævnte er Niels optaget af, hvordan psykologfagligheden kan få mere plads i Serviceloven. Som det er nu, er det socialrådgivere, der leder og fordeler arbejdet og fagligheden i børneindsatser. Vi skal blive en mere naturlig del af en 50, f.eks. ved ændring af formuleringer fra kan til skal eller/og psykologer som konsulenter i dagligdagen. Niels påpeger, at det er KAPS, der varetager det fagpolitiske under Dansk Psykologforening. KL vil gerne have os, så vi skal gribe deres invitationer, når de er der!

4 4 Lotte Sønderby: Arbejder i regionen i retspsykiatrien, indenfor voksenområdet. Optaget af, at der tildeles flere ressourcer til forebyggelse i kommunerne, så børn og familier ikke ryger videre til regionerne. Også optaget af ikke at specialisere sig mere end til specialistuddannelsen (ikke to specialistuddannelser), fordi hun tror mere på samarbejde og netværksarbejde. At vi skal dele hinandens viden og vi skal kunne åbne mange hypoteser, så vi har noget at lukke og arbejde med bagefter. Når psykologer blive ansat et sted eller når de er nyuddannede skal de tilbydes uddannelse og introduktion til alle tilstødende områder. En PPR psykolog skal ikke kun vide noget om børn, de skal også uddannes i socioøkonomiske forhold, to-sprogsfamilier, misbrug, demens, osv. Alt sammen for at kunne arbejde hele vejen rundt om barnet. Uddannelsen tænkes at være gratis for psykologen, det vil naturligt være arbejdspladsen, der betaler for psykologens uddannelse. Konstituering Formand: Niels Morre Næstformand: Susanne Zajac Kasserer: Mads Huse-Pedersen Web: Charlotte Igel Alle sender de data, der skal fremgå af hjemmesiden på DP. Som minimum navn, stilling, adresse, og tlf.nr. Charlotte kontakter webansvarlig Heidi Strimmel, så oplysningerne lægges på KAPS hjemmeside. Niels og Lotte sørger for at få fremsendt gamle referater til Charlotte, som sørger for, at disse lægges på hjemmesiden. Charlotte laver kort oplæg om idéer til Facebook, til næste bestyrelsesmøde og resten af bestyrelsen forbereder spørgsmål, kommentarer eller/og idéer. Præsentation af aktuelle arbejdsopgaver v. Niels: Diverse høringssvar. Løbende opgaver. Opfølgning på temadag, voksenområdet. Susanne og Lotte. Deltagelse i Servicelovspsykologer - arr. af temadag. Niels. Deltagelse i centrale udvalg. Er uddelegeret. Fast punkt på dagsorden. Følge og påvirke psykologkampagnen. Lotte og Niels i SOS, fast punkt på styrelsesmøder. Udvikle og implementere web-rum for kommunale psykologer. Charlotte. Udvikle ideer til introduktion-/uddannelsesforløb for nyansatte psykologer.

5 5 Arbejde med temaet "organisationsformers indflydelse på psykologarbejde". Mads og Charlotte. Psykologundersøgelser i paragraf-50-opgaver. Niels Psykologundersøgelser i kommunalt arbejde på voksenområdet. Vi behøver kun tage stilling til de høringssvar, som Niels fremsender til os. Vi er enige i, at vores svar skal afspejle KAPS holdning. Derfor fremsender vi vores svar til alle i bestyrelsen, så de har mindst én uge til at reagere i, før vi fremsender høringssvaret endeligt. Hvis vi ikke hører noget fra enkelte medlemmer, har vi bemyndigelse til at fremsende vores svar, med det enkelte medlems accept. Dette er for ikke at trække sagen så meget i langdrag, at vi kommer for sent med vores høringssvar. Fordeling af udvalgsposter og ad-hoc-grupper Der er ingen ad-hoc-grupper p.t. Niels og Lotte: Deltager i Social- og Sundhedspolitisk udvalg (SOS). Niels er formand. SOS er et udvalg, der også varetager borgersynspunkter. Det er det udvalg, der samler op på Psykologkampagnens fire områder: PPR, misbrug, geronto, og job, og det er også udvalg, der forsøger at skaffe nye psykologopgaver. Mads: Går ind i Løn og Stillingsudvalget, som er et fagpolitisk udvalg. Susanne: Går ind i Uddannelses- og forskningsudvalget (UFO), som linker direkte til psykologuddannelsen på universitetet (institutlederen er også medlem af udvalget). Charlotte: Går ind i Arbejdsmiljøudvalget, som er et centralt og fast udvalg. Møderne i udvalgene afholdes i København ml (20) hver gang. Nogle møder kan deltages i via Skype. Niels meddeler udvalgene, hvem der er de nye repræsentanter for KAPS. Årsplan og mødedatoer frem til næste generalforsamling 16. januar 2015 kl i Odense (Charlotte indkalder, Mads er referent) 27. februar 2015 kl i Odense (Mads indkalder, Susanne er referent) 24. april 2015 kl i Århus (Susanne indkalder, Lotte er referent) 19. juni 2015 kl i København (Lotte indkalder, Niels er referent) 14. el. 28. august 2015 kl i Odense (Niels indkalder, Charlotte er referent)

6 Evt. Der er tavshedspligt på KAPS bestyrelsesmøder. 6

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING Det hele menneske Aldrig har så få hjulpet så mange GF Et levende fællesskab sundhed i fokus Mental Den 22. og 23. marts 2014 ToRVEhallerne i Vejle GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Det hele menneske. i fokus. Aldrig. har så få. hjulpet. så mange. Arbejdsprogram 2014-2016 Arbejdsprogram 2014-2016 SIDE 1

Det hele menneske. i fokus. Aldrig. har så få. hjulpet. så mange. Arbejdsprogram 2014-2016 Arbejdsprogram 2014-2016 SIDE 1 Det hele menneske Aldrig har så få hjulpet så mange GF Et levende fællesskab i fokus sundhed Mental DANSK PSYKOLOG FORENING Arbejdsprogram 2014-2016 Arbejdsprogram 2014-2016 SIDE 1 ARBEJDSPROGRAM 2014-2016

Læs mere

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte Valdemar Hein, formand for Lokalforening Sjælland og tillidsrepræsentant, tandlæge i Fredensborg Kommune. Rekruttering er dér, hvor det største slag skal slås Det gælder det ikke kun om at rekruttere,

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Dialogforum Nordjyllands temadag 2013. Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet. Hvidbog

Dialogforum Nordjyllands temadag 2013. Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet. Hvidbog Dialogforum Nordjyllands temadag 2013 Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet Hvidbog Indholdsfortegnelse Forord... 3 Program for temadagen... 4 Fælles oplæg vedr. diagnosers rolle og betydning generelt...

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Høringssvar personalepolitik

Høringssvar personalepolitik Høringssvar personalepolitik Overord net tema Rekrutteri ng Bemærkninger Behandling af ansøgere ordentligt giver indtryk af at det også kunne ske på en uordentlig måde, og det er ingen vel interesserede

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere