Forslag Lokalplan nr. 1051

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag Lokalplan nr. 1051"

Transkript

1 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord.

2 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven ansvaret for, at der udarbejdes lokalplaner. Der skal tilvejebringes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når der påtænkes større anlægs og byggearbejder. Byrådet kan tilvejebringe lokalplaner for en række andre forhold. Offentliggørelse. Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysninger om indsigelsesfristen, som mindst skal vare 8 uger. Samtidig skal byrådet give skriftlig underretning herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som omfattes af planen, samt foreninger der ønsker underretning, til regionale miljøcenter, miljøministeriet og andre for hvem planen har særlig interesse. De regionale miljøcentre påser, at et forslag til lokalplan er i overensstemmelse med lands- og kommuneplanlægning. Byrådet kan vedtage planen endeligt, hvis der ikke er kommet indsigelser, når indsigelsesfristen er udløbet. Efter vedtagelsen foretages offentlig bekendtgørelse af planen, og der fremsendes skriftlig underretning til ejerne og de der har fremsat indsigelser samt til foreninger og myndigheder. Indhold. En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser, som strider mod en kommuneplan. Lokalplaner kan f.eks. rumme bestemmelser om overførsel af arealer til byzone eller bestemmelser om overførsel af arealer til byzone eller sommerhusområde, om placering af udformning af bebyggelse, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer og fællesanlæg m.m. Når en lokalplan omfatter et område, der overføres til byzone eller sommerhusområde skal den indeholde bestemmelser om områdets anvendelse og udstykning samt om vej- og stiforhold. En lokalplan skal ledsages af en beskrivelse af planens formål og dens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Retsvirkninger. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må der ikke opføres bebyggelse eller ændres anvendelse på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Lokalplanen tinglyses på de enkelte ejendomme, der er omfattet af planen, og der må ikke etableres forhold, som strider mod lokalplanen, efter at den er bekendtgjort. Byrådet kan ifølge planlovens 14 nedlægge forbud mod, at der etableres sådanne forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbudet kan nedlægges for indtil 1 år. Med henblik på at sikre planens gennemførelse, kan byrådet ekspropriere fast ejendom, når det er af væsentlig betydning. Byrådet kan indenfor visse rammer give dispensation fra lokalplaner. 2/26

3 LOKALPLAN NR Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord KNIVKÆRVEJ FRØLUNDEVEJ 3/26

4 LOKALPLAN NR Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord INDHOLD Redegørelse Indledning Forhold til anden planlægning MV-screening Lokalplanens indhold Lokalplanens retsvirkninger Matrikelkort med områdeafgrænsning Lokalplan nr Bestemmelser Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1 Områdeopdeling Kortbilag 2 Illustrationsplan Kortbilag 3 - Udstykningsplan 4/26

5 24. november 2008 REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet for at skabe mulighed for etablering af et mindre boligområde i Frølunde Landsby øst for Knivkærvej. Lokalplanen åbner mulighed for at etablere 8 parcelhusgrunde, hvoraf de 4 kan opdeles og bebygges med dobbelthuse. I planen udlægges endvidere nærrekreative arealer til brug for lokalplanområdets beboere. Der kan opføres byggeri med maksimalt 1½ etage og 8½ meters højde. Området vejbetjenes fra Knivkærvej via ny overkørsel. Offentlig fremlæggelse. Lokalplanen fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 30. november 2008 til den 26. januar Indsigelser eller kommentarer skal være kommunen i hænde senest den 26. januar Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Landinspektørerne Christensen - Kærn Thomsen og Slagelse Kommune Materialet skal sendes til: Slagelse Kommune Plan & Erhverv Caspar Brands Plads 6, Korsør 5/26

6 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens generelle lokalområde L3 - LANDOMRÅDE, FRØLUNDE, TJÆREBY. Lokalområde L3 udgør hele den nordlige del af kommunens landområder. Området er meget kuperet i vest, skrånende mod de flade vejleområder nord for Tjæreby. I øst er området ligeledes bakket skrånende mod Tude Å- og Vårby Å- dalene. Området indeholder de 2 større sommerhusområder ved Storebæltskysten, i alt ca. 800 sommerhuse. Ligeledes indeholder området landsbyen Frølunde samt de meget små landsbyer Tjæreby og Gl. Forlev. Lokalområdet gennemskæres på en kortere strækning af transportkorridoren med motorvej og jernbane. Området har væsentlige, landskabelige kvaliteter og fastlægges derfor delvis som jordbrugs-, beskyttelses- og landskabsområde, som nærmere beskrevet i kommuneplanens hovedstruktur. Generelle rammer for lokalplanlægningen m.v. i område L3: I overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur fastlægges følgende generelle rammer: a. Ved nyanlæg og byggeri i området skal tages omfattende hensyn til områdets landskabelige kvalitet såsom terræn, vådområder, markant beplantning. b. Nye stier skal udføres og placeres, som angivet i hovedstrukturplanen. c. Områdets udnyttelse skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i Planloven om bl.a., at offentlighedens adgang til kysten skal sikres. Lokalplanområdet ligger endvidere i kommuneplanens delområde L3G2. 6/26

7 Rammebestemmelserne for delområde L3G2 (og L3G1) er følgende: Zoneforhold: Landzone Anvendelse: Områdernes anvendelse fastlægges til boligformål og landbrugserhvervsformål samt andre erhvervstyper, som kan indpasses i områderne uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Ny bebyggelse: Bebyggelsesprocenten på den enkelte grund må ikke overstige 25. Etagehøjden må ikke være større end 1½ etage for beboelsesbygninger, og bebyggelsens højde må ikke overstige 8,5 meter. Bebyggelse samt omgivelser af værdi for områdernes landsbymiljø bevares. Ny bebyggelse skal primært opføres som huludfyldning eller tilsvarende og skal i øvrigt udformes i overensstemmelse med den stedlige bebyggelses særlige præg eller skal på anden måde ved sin udformning og indpasning medvirke til at bevare landsbyens eksisterende karakter. Område L3G2 må ikke tages i anvendelse før der er udarbejdet godkendt lokalplan for området. Kysten Lokalplanområdet er beliggende inden for den i Lov om Planlægning afgrænsede kystnærhedszone B, som ikke taler imod den planlagte udvidelse af bebyggelsen i den afgrænsede landsby. 7/26

8 Lokalplanområdet er åbent mod kystlandskabet på vest- og nordsiden. Udbygningen af lokalplanområdet vil udfylde et hul i landsbyen og give byen en naturlig afgrænsning. Der stilles i lokalplanen krav som skal sikre at bebyggelsen tilpasses de eksisterende bebyggelsesforhold i landsbyen og at der ikke bygges højere end 8,5 meter. Af hensyn til landsbyens fremtræden i landskabet er der anført særligt skrappe krav til placeringen af den bebyggelse som afgrænser lokalplanområdet mod nord. Vejadgang Den eksisterende overkørsel til Knivkærvej nedlægges da oversigtsforholdene ved denne er dårlige. Der etableres vejtilslutning til kommunevejen Knivkærvej via ny overkørsel syd for den eksisterende. Den nuværende kørsel med mindre landbrugsmaskiner fra landbrugsbygningerne på matr.nr. 4a til markerne vest for lokalplanområdet omlægges uden om lokalplanområdet ad ny grusvej. Dette for at undgå fremtidige konflikter vedr. vedligeholdelse af den nye interne vej i lokalplanområdet. Kollektiv trafikbetjening Området busbetjenes af lokalrute 35. Varmeplanlægning I gældende varmeplan er området planlagt varmeforsynet med naturgas. Der kan med Byrådets tilladelse fraviges fra kravet om naturgasforsyning for godkendte lavenergihuse, etablering af alternativ energiforsyning, såsom jordvarme, solvarme o. lign. suppleret med el-varme. Kloakplanlægning/ betjening Delområde I er udenfor kloakeret opland. En udmøntning af lokalplanen vil kræve et tillæg til den eksisterende spildevandsplan. Delområde II er omfattet af den eksisterende spildevandsplan. Spildevand føres til de eksisterende kloakanlæg i området via bundfældningstank. Regnvandet skal p.g.a. manglende kapacitet i eksisterende ledninger nedsives. I lokalplanområdet ligger en tinglyst trykledning som skal respekteres eller omlægges af bygherren i forbindelse med byggemodningen. Tilvejebringelse af tillæg til spildevandsplanen henhører under Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør. Vandforsyning og grundvand Lokalplanområdet vil blive vandforsynet fra forsyningsselskabet I/S Frølunde Vandværk, som køber vand fra SK Vand A/S. 8/26

9 Lokalplanområdet ligger i område med begrænset drikkevandsinteresse. Elforsyning Handicapforhold og tilgængelighed Forurening Lokalplanområdet vil blive elforsynet af SEAS-NVE. Adgang til boligerne samt opholdsarealer skal udformes med henblik på størst mulig tilgængelighed for alle. Lokalplanområdet er ikke registreret som affaldsdepot eller lignende, og en sådan registrering er ikke under overvejelse, da området hidtil har været anvendt landbrugsmæssigt. Erfaringen viser, at der kan være forurening på tidligere landbrugsarealer, selv om der ikke på nuværende tidspunkt er kendskab til dette. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres en uforudset forurening, skal arbejdet standses og Slagelse Kommune skal orienteres. Afhængig af en forurenings omfang, vil der blive taget stilling til om det er nødvendigt at fjerne al forureningen eller noget af forureningen kan blive liggende. De øverste 50 cm jord skal dokumenteres at være rent forinden byggeri til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus jf. jordforureningeslovens 72b. Området vil blive omfattet af områdeklassificeringen vedr. jordflytning indenfor byzone. Jord indenfor byzone betragtes som lettere forurenet. Det betyder, at der ved bortkørsel af jord fra området skal ske anmeldelse af jorden til Slagelse Kommune. Affald Arkæologi Miljøvurdering Ejendommen er omfattet af kommunens renovationsregulativ. Der er vedtaget nyt regulativ i forbindelse med indførelse af ny affaldsordning pr. 1. maj Her er der blandt andet krav om øget sortering, dvs. minimum opdeling i restaffald til forbrænding og i bioaffald til kompostering. Affaldsbeholderne må placeres ma. 20 meter fra det sted, hvor skraldebilen kan holde. Der skal være vendeplads for skraldebilen, hvis affaldsbeholderne placeres, så skraldebilen skal køre ind på adgangsvejen ifm. afhentning af affaldet. Området kan være omfattet af arkæologiske interesser, hvorfor der forud for påbegyndelse af jordarbejder bør indhentes en udtalelse jf. museumslovens 25 fra Sydvestsjællands Museum i Sorø. Se MV-creening. 9/26

10 MV-screening af lokalplan nr Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, Nord. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 4a og 5a Frølunde By, Tårnborg. Lokalplanområdet er beliggende i Landsbyen Frølunde i kommuneplanens delområde L3G2 og områdets anvendelse er dermed i den gældende planlægning fastlagt til boligformål og landbrugserhvervsformål samt andre erhvervstyper, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Mod syd og øst grænser lokalplanområdet op til den øvrige bebyggelse i landsbyen. Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at realisere kommuneplanens intensioner om etablering af et mindre boligområde i Frølunde Landsby øst for Knivkærvej. Lokalplanen åbner mulighed for at etablere 8 parcelhusgrunde, hvoraf de 4 kan opdeles og bebygges med dobbelthuse. I planen udlægges endvidere nærrekreative arealer til brug for lokalplanområdets beboere. Der kan opføres byggeri med maksimalt 1½ etage og 8½ meters højde. Området vejbetjenes fra Knivkærvej via ny overkørsel. Lokalplanområdet er beliggende inden for den i Lov om Planlægning afgrænsede kystnærhedszone. Lokalplanområdet er åbent mod kystlandskabet på vest- og nordsiden. Udbygningen af lokalplanområdet vil udfylde et hul i landsbyen og give byen en naturlig afgrænsning. Der stilles i lokalplanen krav som skal sikre at bebyggelsen tilpasses de eksisterende bebyggelsesforhold i landsbyen og at der ikke bygges højere end 8,5 meter. Af hensyn til landsbyens fremtræden i landskabet er der anført særligt skrappe krav til placeringen af den bebyggelse som afgrænser lokalplanområdet mod nord. I bebyggelsens skel mod syd skal et eksisterende beplantningsbælte bevares. Procedure ved MV screening I Lov om miljøvurdering af planer og programmer - (Lov nr. 316 af 5. maj 2004) er der i Bilag 2 fastlagt kriterier der skal anvendes ved vurdering af om en plan eller program kan få betydning for indvirkning på miljøet. Proceduren er yderligere uddybet i vejledningen til loven (Vejledning nr af 18. juni 2006 Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer). Skema 1 Planens karakteristika I skemaet 1 gennemgås planens karakteristika og kendetegn ved indvirkning med udgangspunkt i lovens bilag 2. Der er tilføjet bemærkninger hvor forholdet har nødvendiggjort at punktet uddybes. Skema 1 Planens karakteristika der navnlig skal tages hensyn til: Planens karakteristika (jf. Lovens bilag 2 pkt. 1), idet der navnlig tages hensyn til: Ikke relevant I mindre grad I større grad Bemærkninger I hvilket omfang planen kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter mht. beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler. I hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki. Kommuneplan, spildevandsplan, varmeplan

11 Hvorvidt planen har relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Hvorvidt der eksisterer miljøproblemer af relevans for planen. Hvorvidt planen har relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning (f.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse) Skema 2 Kendetegn ved indvirkning og det berørte område I skemaet 2 gennemgås planens kendetegn ved indvirkning og det berørte område med udgangspunkt i lovens bilag 2. Der er tilføjet bemærkninger hvor forholdet har nødvendiggjort at punktet uddybes. Skema 2 Kendetegn ved indvirkning og det berørte område. Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område jf. Lovens bilag 2 pkt. 2. Miljøparametre: Kulturarv Beskyttelseslinie for synlige fortidsminder Beskyttelseszone omkring landsbykirker Ener-fredninger af kirkeomgivelser Beskyttede sten- og jorddiger Beskyttede fortidsminder Kulturmiljø Kulturhistoriske landskabstræk Arkitektonisk arv Fredede bygningsværker Bevaringsværdige bygningsværker Bevaringsværdige sammenhænge Arkæologisk arv Synlige og usynlige fortidsminder Materielle goder Steder med speciel social værdi: Forsamlingshus, gadekær o.lign. Befolkningen Afstande til offentlig og privat service. Ikke relevant for planen Ikke væsentlig påvirkning Væsentlig påvirkning Bemærkninger Offentlige transportmuligheder Bus nr. 35 Opholdsarealer Tryghed, kriminalitet Friluftsliv rekreative interesser Af hensyn til kystlandskabet er der indarbejdet særlige krav til den bebyggelse som bliver synlig fra landskabet. Menneskers Sundhed Påvirkninger: Støj, vibrationer, lugt, skygger, refleksioner, lys mv. I anlægsfasen kan der forventes at være en hvis påvirkning i form af støj. Trafiksikkerhed De 8 parceller vil ikke medføre en væsentlig forøgelse af trafikken på Knivkærvej. Menneskers sundhed og sikkerhed: Brand, eksplosion, giftudslip, GMO, arbejdsmiljø. Grønne områder, skovrejsning Luft 11/26

12 Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område jf. Lovens bilag 2 pkt. 2. Miljøparametre: Forurening: CO 2, SO 2, NO, partikler, VOC, støv, mm. Klimatiske faktorer Mikroklima Drivhuseffekt og ændret vandstand som følge af global opvarmning Vand Grundvand: Sårbarhed, potentiel risiko for forurening Afledning af overfladevand fra befæstede arealer Recipientpåvirkning fra overfladevand Afledning af spildevand og rensning Recipientpåvirkning fra spildevandsudledning Havmiljø Jordbund Risiko for forurening af jord. Forurenede grunde på vidensniveau I og II Flytning af jord Deponering af jord Råstoffer Deponi af affald Landskab Strandbeskyttelseslinie Sø- og åbeskyttelseslinie Skovbyggelinie Klitfrede arealer Ikke relevant for planen Ikke væsentlig påvirkning Væsentlig påvirkning Bemærkninger I anlægsfasen kan der forventes at være en hvis påvirkning af luft i form af støv. Kystnærhedszonen Af hensyn til kystlandskabet er der indarbejdet særlige krav til den bebyggelse som bliver synlig fra landskabet. Landskabsfredninger Landskabskarakter Der opføres bebyggelse i 1½ plan på eksisterende landbrugsjord. Bebyggelsen placeres som en huludfyldning i tilknytning til eksisterende landsbymæssig bebyggelse. Jordbalance i anlægsprojekter Arealforbrug til byudvikling Skovrejsning / Ophævelse af fredskov Visuel påvirkning Se ovenstående. Fauna, Flora, Biologisk mangfoldighed Beskyttede naturtyper iht. Naturbeskyttelseslovens 3 (Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv.) Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000, EF-Habitatområder, Ramsarområ- der, fuglebeskyttelsesområder) Rødlistede plante- og dyrearter samt øvrige fugle Spredningskorridorer og barrierer herfor Vildtreservater 12/26

13 Sammenfatning af MV-screening af lokalplan nr Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, Nord. Lokalplanen fastlægger anvendelsen for et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen fastlægger anvendelsen af området til boligformål i overensstemmelse med gældende kommuneplanlægning i tilknytning til eksisterende boligområde i landzone. Lokalplanen vil ikke få indvirkning på kulturarven, arkitektonisk arv og der er ikke registreret synlige og usynlige fortidsminder i området. Planområdet er placeret i kystnærhedszonen, hvilket har medført særlige krav til placering af bebyggelse m.v. Lokalplanen forventes ikke at påvirke menneskers sundhed i negativ retning idet der er tale om et mindre boligområde med tilhørende rekreativt område. Der vil ikke være nævneværdig støj fra området og bebyggelsens facader og tage skal opføres i ikke reflekterende materialer. Lokalplanen vil ikke bidrage nævneværdigt til luftforurening og der vil ikke være nogen mærkbar klimatisk påvirkning. Lokalplanens anvendelse vil ikke skabe nogen risiko for forurening af grundvandet og der vil ikke være nogen nævneværdig påvirkning af recipienter fra overfladevand samt spildevandsudledning udover det der forventes fra et almindeligt boligområde. Området er ikke kortlagt som forurenet, der er ingen oplysninger om forurening og lokalplanen vil ikke medføre nogen risiko for jordforurening. Lokalplanen vil ændre landskabets karakter fra mark i drift til boligområde i 1 ½ plan med afskærmende beplantning. Der vil således være en visuel påvirkning af området. Påvirkningen vurderes dog ikke at være væsentlig idet bebyggelsen placeres i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse og placeringen tidligere har været genstand for planmæssige vurderinger i forbindelse med udarbejdelsen af den gældende kommuneplan. Lokalplanen får ikke nogen påvirkning på beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens 3. Området ligger heller ikke i et Internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000, EF-Habitatområde, Ramsarområde, fuglebeskyttelsesområde). Der vil ikke ske nogen påvirkning af Rødlistede plante- og dyrearter, spredningskorridorer eller vildtreservater. På baggrund af MV-screeningen vurderes lokalplan nr ikke at skulle miljøvurderes. 13/26

14 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen giver mulighed for at etablere boliger i et mindre boligområde i Frølunde Landsby øst for Knivkærvej. Lokalplanen åbner mulighed for at etablere 8 parcelhusgrunde, hvoraf de 4 kan opdeles og bebygges med dobbelthuse. Grunde for dobbelthuse skal være mindst 500 m² pr. bolig og for parcelhuse 1000 m². De bebyggelsesregulerende bestemmelser er fastsat således at der ikke bliver tale om et komprimeret byggeri, men et byggeri som i struktur og form indpasses i den omgivne landsby. Endvidere er der af hensyn til landsbyens fremtidige fremtræden i kystlandskabet fastsat bestemmelser om bygningernes placering som sikrer at den nye bebyggelse ikke kommer til at virke massiv og dominerende set fra kysten. I planen udlægges nærrekreative arealer til brug for lokalplanområdets beboere. Lokalplanområdet er ubebygget og er henlagt i græs. Parcelhuse kan opføres i 1½ plan, d.v.s med en udnyttet tagetage. Husene skal opføres i murværk og tagsten må ikke være glaserede, stærkt skinnende/reflekterende. Udhuse og carporte kan dog opføres i træ. Boligerne skal vejbetjenes ad ny stikvej fra kommunevejen Knivkærvej. 14/26

15 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlægningslovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (planlægningslovens 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 24. november 2008 og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den 31. december /26

16 Del af matr. nr. 4a og 5a Frølunde By, Tårnborg MATRIKELKORT MED OMRÅDEAFGRÆNSNING 16/26

17 LOKALPLAN NR BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbestemmelse nr. 833 af 18. august 2004) fastsættes flg. bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanens formål er at sikre: at området kan anvendes til boligformål, at ny bebyggelse gives en udformning, der gør, at den har et godt samspil med den omgivende landsbybebyggelse, at ny bebyggelse placeres så landsbyen får en tydelig, men åben afgrænsning mod kystlandskabet. at eksisterende beplantning bevares, at bebyggelsen indrettes med grønne friarealer, at området vejbetjenes fra Knivkærvej, 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på matrikelkortet og omfatter del af matr. nr. 4a og 5a Frølunde By, Tårnborg. Området omfatter herudover alle parceller, der efter den 1. juli 2008 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone efter lokalplanens vedtagelse. 2.3 Lokalplanområdet deles ind i 2 delområder benævnt I og II (se kortbilag 1). 17/26

18 2.4 Se landzoneadministration under 11 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Området må kun anvendes til boligformål. 3.2 Bebyggelse indenfor delområde I kan anvendes til bolig for én familie ved opførelse af parcelhuse. Der må ikke opføres dobbelthuse i delområde I. 3.3 Bebyggelse indenfor delområde II kan anvendes til bolig for én familie ved opførelse af parcelhuse eller til to familier ved opførelse af dobbelthuse. 3.4 Der kan inden for området drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder for eksempel liberalt erhverv og kontorvirksomhed, dog under forudsætning af: at virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning el. lign.) og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse i den enkelte bolig, at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende samt at virksomheden ikke fremkalder behov for parkering, som ikke er til stede i området. Ejendomme må herudover ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 4 UDSTYKNINGER 4.1 Lokalplanområdet må kun udstykkes efter en samlet udstykningsplan i princippet som vist på kortbilag 2 og Ingen boligparcel må udstykkes med en grundstørrelse mindre end 1000 m² til parcelhusbebyggelse for én familie og 500 m² til dobbelthusbebyggelse for to familier. 18/26

19 5 VEJ- OG STIFORHOLD. 5.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra kommunevejen Knivkærvej, i princippet som vist på kortbilag Boligvejene, der får status som private fællesveje, udlægges i en bredde af 7 m. Vejene anlægges med 5 m kørebane og med 1 m græsrabat i hver side. Kørebane anlægges med fast belægning. 5.3 Boligvejene skal anlægges som stilleveje efter færdselslovens bestemmelser. 5.4 Til hver bolig må etableres én overkørsel på maks. 4 m. Placering af overkørsel skal godkendes af Slagelse Kommune. 5.5 Alle parceller skal have kørende adgang til boligvej og der skal på hver parcel sikres parkeringsplads til 2 biler pr. bolig. 5.6 For at sikre ejeren af landbrugsejendommen matr.nr. 4a adgang til markerne vest for lokalplanområdet skal der udlægges et 6 meter bredt areal til grusvej i lokalplanområdets østlige side som vist på kortbilag 2 og Vejprojekter skal planlægges, indrettes og disponeres efter en samlet plan godkendt af Slagelse Kommune. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten for de enkelte parceller til parcelbebyggelse må ikke overstige 30. Bebyggelsesprocenten for de enkelte parceller til dobbelthusbebyggelse må ikke overstige Bygningshøjde Bebyggelsen skal opføres i 1 eller 1½ etage og bygningshøjden må ikke overstige 8½ meter målt fra et niveauplan fastsat af Slagelse kommune i henhold til bygningsreglementet (se 6.10). 6.3 Facadehøjde Bygningers facadehøjde, målt til skæring mellem facadens og tagfladens yderside, må ikke overstige 3½ 19/26

20 meter. 6.4 Længehuse og tage Ny bebyggelse skal opføres som længehuse med symmetriske sadeltage med en hældning på mellem 25 og 50 o. Tage på garager, carporte eller udhuse skal udføres med samme taghældning som beboelsesbygningen eller med taghældning under 5 o. 6.5 Mindre bygninger Der kan på grunden opføres anden form for bebyggelse udhus, carport/garage og lign. Udhuse, garager, carporte og lign. kan opføres i naboskel i overensstemmelse med byggelovens bestemmelser, se dog nedenfor og 6.7, 6.8 og 6.9. Garage, carport og udhus skal udføres mindst 1,5 m fra naboskel, hvis taghældningen udføres som hovedhus. 6.6 Placering af bebyggelse Beboelsesbygninger i delområde I skal placeres således at den ene facade er parallel med det østlige naboskel, i princippet som vist på kortbilag For at sikre udsigtsmulighederne for boligerne må der ikke opføres nogen form for bebyggelse (herunder tagudhæng) i en afstand af 12 meter fra naboskellet mod nord (lokalplanområdets nordlige afgrænsning). 6.8 For at sikre et beplantningsbælte i delområde II må der ikke opføres nogen form for bebyggelse i en afstand af 5 meter fra naboskellet mod syd og øst (se 8.4). 6.9 Alle bygninger skal placeres min. 2,5 m fra skel mod vej og sti. Ovenstående byggelinier fremgår af kortbilag 3. Bebyggelsen skal herudover placeres i henhold til byggelovens almindelige bestemmelser Sokkelkote og terrænregulering Ved placering af bygninger på de enkelte parceller skal sokkelkote særskilt godkendes af kommunen for at sikre den bedst mulige landskabelige indpasning og mindst mulige terrænregulering. 20/26

21 Til brug ved fastlæggelse af niveauplan (jf. 6.2) og godkendelse af sokkelkote (ma. 20 cm over fastsat niveauplan) skal der fremsendes terrænreguleringsplan til godkendelse i Slagelse Kommune. 7 BEBYGGELSENS UDSEENDE. 7.1 Facader Facader skal udføres som blank mur i teglsten, der kan vandskures/filtses. Facader på mindre, sekundære bygninger som skure, garager og drivhuse må udføres i andre materialer. 7.2 Farver Farverne på al bebyggelse skal være rød, hvid, gul, sort eller farver dannet af disse. Ved opførelse af dobbelthuse skal farverne på den enkelte bygning - dvs. samtlige boliger i en bygning - være ens. 7.3 Tage Tage indenfor området skal dækkes med røde, sorte eller blådæmpede tagsten. Tagstenene må ikke være glaserede, stærkt skinnende/reflekterende. Glansværdien må således ikke overstige 25. Mindre tagflader, f.eks. på kviste, udestuer o. lign. kan endvidere tillades dækket med glas, zink, listepapdækning, kobber el.lign. Til tagbelægning på carporte, garager og udhuse med flade tage kan der anvendes mørk tagpap/listet tagpap. 7.4 Antenner Der må ikke opsættes udvendige antenner på bygninger (se 8.6). 7.5 Skiltning, bortset fra almindelig navne- og nummerskiltning ved boliger, må ikke finde sted i området. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Indenfor lokalplanområdet skal der udlægges et fælles friareal med legeområde, som vist på kortbilag 2. De fælles friarealer skal indrettes og beplantes, så 21/26

22 der opnås en god helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar (bænke, borde, affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering. Det skal samtidig sikres, at de funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden. 8.2 Der må kun foretages +/- 0,5 m terrænregulering, der naturligt tilpasser sig områdets karakter og ikke skaber gener for omgivelserne. 8.3 Hegn i lokalplanområdet skal være levende hegn, bortset fra evt. afskærmning omkring terrasser. Plankeværk og lign. er således ikke tilladt i og langs skel. Levende hegn kan evt. suppleres med trådhegn. Hegn mod veje skal plantes på egen grund min. 40 cm fra skel. 8.4 Det eksisterende beplantningsbælte langs skellet som afgrænser lokalplanområdet mod syd skal bevares (se bilag 2). 8.5 De træer som er vist på kortbilag 3 må ikke fældes og grene, hvis diameter er større end 10 cm, må ikke beskæres. Bestemmelsen gælder ikke for syge og udgåede træer. 8.6 Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier. 8.7 Oplag af både, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted. 8.8 Lokalplanområdet er omfattet af Slagelse Kommunes renovationsregulativ. 8.9 Friarealernes disponering hvad angår terrænregulering, indretning, beplantning, udstyr og belysning skal i øvrigt planlægges og udføres efter en samlet plan godkendt af Slagelse Kommune. 9 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 9.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Slagelse Kommunes anvisninger. I gældende varmeplan er området planlagt varmeforsynet med naturgas. 22/26

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Strategisk miljøvurdering, screening af Dragør Kommune affaldsplan

Strategisk miljøvurdering, screening af Dragør Kommune affaldsplan Strategisk miljøvurdering, screening af Dragør Kommune affaldsplan Loven om miljøvurdering af planer og programmer 1 medfører, at der skal foretages en miljøscreening af affaldsplanen for nærmere vurdering

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

PLAN ERHVERV. Oktober Forslag. Lokalplan nr Daginstitution på Vejsgården i Vemmelev

PLAN ERHVERV. Oktober Forslag. Lokalplan nr Daginstitution på Vejsgården i Vemmelev PLAN ERHVERV Oktober 2009 Forslag Lokalplan nr. 1072 Daginstitution på Vejsgården i Vemmelev HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ Bo- og Naboskab 9h Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej 9ag Søledsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Miljøvurderingsscreening

Miljøvurderingsscreening Vækst og Plan 03.03.2015 Miljøvurderingsscreening Forslag til lokalplan 1143 Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 23 til Slagelse Kommuneplan 2013 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold: 2 Forholdet til den øvrige planlægning: 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 4 1. Formål 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s --T- -s -,- - L 159608 Skive kommune Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen.. - Manenlyst Teknisk forvaltning 1995 O 250 500 750 1 O00 1250 m Lokalplan nr. 64.1 - Et område til åben-lav

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere