Forslag Lokalplan nr. 1051

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag Lokalplan nr. 1051"

Transkript

1 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord.

2 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven ansvaret for, at der udarbejdes lokalplaner. Der skal tilvejebringes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når der påtænkes større anlægs og byggearbejder. Byrådet kan tilvejebringe lokalplaner for en række andre forhold. Offentliggørelse. Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysninger om indsigelsesfristen, som mindst skal vare 8 uger. Samtidig skal byrådet give skriftlig underretning herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som omfattes af planen, samt foreninger der ønsker underretning, til regionale miljøcenter, miljøministeriet og andre for hvem planen har særlig interesse. De regionale miljøcentre påser, at et forslag til lokalplan er i overensstemmelse med lands- og kommuneplanlægning. Byrådet kan vedtage planen endeligt, hvis der ikke er kommet indsigelser, når indsigelsesfristen er udløbet. Efter vedtagelsen foretages offentlig bekendtgørelse af planen, og der fremsendes skriftlig underretning til ejerne og de der har fremsat indsigelser samt til foreninger og myndigheder. Indhold. En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser, som strider mod en kommuneplan. Lokalplaner kan f.eks. rumme bestemmelser om overførsel af arealer til byzone eller bestemmelser om overførsel af arealer til byzone eller sommerhusområde, om placering af udformning af bebyggelse, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer og fællesanlæg m.m. Når en lokalplan omfatter et område, der overføres til byzone eller sommerhusområde skal den indeholde bestemmelser om områdets anvendelse og udstykning samt om vej- og stiforhold. En lokalplan skal ledsages af en beskrivelse af planens formål og dens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Retsvirkninger. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må der ikke opføres bebyggelse eller ændres anvendelse på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Lokalplanen tinglyses på de enkelte ejendomme, der er omfattet af planen, og der må ikke etableres forhold, som strider mod lokalplanen, efter at den er bekendtgjort. Byrådet kan ifølge planlovens 14 nedlægge forbud mod, at der etableres sådanne forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbudet kan nedlægges for indtil 1 år. Med henblik på at sikre planens gennemførelse, kan byrådet ekspropriere fast ejendom, når det er af væsentlig betydning. Byrådet kan indenfor visse rammer give dispensation fra lokalplaner. 2/26

3 LOKALPLAN NR Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord KNIVKÆRVEJ FRØLUNDEVEJ 3/26

4 LOKALPLAN NR Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord INDHOLD Redegørelse Indledning Forhold til anden planlægning MV-screening Lokalplanens indhold Lokalplanens retsvirkninger Matrikelkort med områdeafgrænsning Lokalplan nr Bestemmelser Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1 Områdeopdeling Kortbilag 2 Illustrationsplan Kortbilag 3 - Udstykningsplan 4/26

5 24. november 2008 REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet for at skabe mulighed for etablering af et mindre boligområde i Frølunde Landsby øst for Knivkærvej. Lokalplanen åbner mulighed for at etablere 8 parcelhusgrunde, hvoraf de 4 kan opdeles og bebygges med dobbelthuse. I planen udlægges endvidere nærrekreative arealer til brug for lokalplanområdets beboere. Der kan opføres byggeri med maksimalt 1½ etage og 8½ meters højde. Området vejbetjenes fra Knivkærvej via ny overkørsel. Offentlig fremlæggelse. Lokalplanen fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 30. november 2008 til den 26. januar Indsigelser eller kommentarer skal være kommunen i hænde senest den 26. januar Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Landinspektørerne Christensen - Kærn Thomsen og Slagelse Kommune Materialet skal sendes til: Slagelse Kommune Plan & Erhverv Caspar Brands Plads 6, Korsør 5/26

6 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens generelle lokalområde L3 - LANDOMRÅDE, FRØLUNDE, TJÆREBY. Lokalområde L3 udgør hele den nordlige del af kommunens landområder. Området er meget kuperet i vest, skrånende mod de flade vejleområder nord for Tjæreby. I øst er området ligeledes bakket skrånende mod Tude Å- og Vårby Å- dalene. Området indeholder de 2 større sommerhusområder ved Storebæltskysten, i alt ca. 800 sommerhuse. Ligeledes indeholder området landsbyen Frølunde samt de meget små landsbyer Tjæreby og Gl. Forlev. Lokalområdet gennemskæres på en kortere strækning af transportkorridoren med motorvej og jernbane. Området har væsentlige, landskabelige kvaliteter og fastlægges derfor delvis som jordbrugs-, beskyttelses- og landskabsområde, som nærmere beskrevet i kommuneplanens hovedstruktur. Generelle rammer for lokalplanlægningen m.v. i område L3: I overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur fastlægges følgende generelle rammer: a. Ved nyanlæg og byggeri i området skal tages omfattende hensyn til områdets landskabelige kvalitet såsom terræn, vådområder, markant beplantning. b. Nye stier skal udføres og placeres, som angivet i hovedstrukturplanen. c. Områdets udnyttelse skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i Planloven om bl.a., at offentlighedens adgang til kysten skal sikres. Lokalplanområdet ligger endvidere i kommuneplanens delområde L3G2. 6/26

7 Rammebestemmelserne for delområde L3G2 (og L3G1) er følgende: Zoneforhold: Landzone Anvendelse: Områdernes anvendelse fastlægges til boligformål og landbrugserhvervsformål samt andre erhvervstyper, som kan indpasses i områderne uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Ny bebyggelse: Bebyggelsesprocenten på den enkelte grund må ikke overstige 25. Etagehøjden må ikke være større end 1½ etage for beboelsesbygninger, og bebyggelsens højde må ikke overstige 8,5 meter. Bebyggelse samt omgivelser af værdi for områdernes landsbymiljø bevares. Ny bebyggelse skal primært opføres som huludfyldning eller tilsvarende og skal i øvrigt udformes i overensstemmelse med den stedlige bebyggelses særlige præg eller skal på anden måde ved sin udformning og indpasning medvirke til at bevare landsbyens eksisterende karakter. Område L3G2 må ikke tages i anvendelse før der er udarbejdet godkendt lokalplan for området. Kysten Lokalplanområdet er beliggende inden for den i Lov om Planlægning afgrænsede kystnærhedszone B, som ikke taler imod den planlagte udvidelse af bebyggelsen i den afgrænsede landsby. 7/26

8 Lokalplanområdet er åbent mod kystlandskabet på vest- og nordsiden. Udbygningen af lokalplanområdet vil udfylde et hul i landsbyen og give byen en naturlig afgrænsning. Der stilles i lokalplanen krav som skal sikre at bebyggelsen tilpasses de eksisterende bebyggelsesforhold i landsbyen og at der ikke bygges højere end 8,5 meter. Af hensyn til landsbyens fremtræden i landskabet er der anført særligt skrappe krav til placeringen af den bebyggelse som afgrænser lokalplanområdet mod nord. Vejadgang Den eksisterende overkørsel til Knivkærvej nedlægges da oversigtsforholdene ved denne er dårlige. Der etableres vejtilslutning til kommunevejen Knivkærvej via ny overkørsel syd for den eksisterende. Den nuværende kørsel med mindre landbrugsmaskiner fra landbrugsbygningerne på matr.nr. 4a til markerne vest for lokalplanområdet omlægges uden om lokalplanområdet ad ny grusvej. Dette for at undgå fremtidige konflikter vedr. vedligeholdelse af den nye interne vej i lokalplanområdet. Kollektiv trafikbetjening Området busbetjenes af lokalrute 35. Varmeplanlægning I gældende varmeplan er området planlagt varmeforsynet med naturgas. Der kan med Byrådets tilladelse fraviges fra kravet om naturgasforsyning for godkendte lavenergihuse, etablering af alternativ energiforsyning, såsom jordvarme, solvarme o. lign. suppleret med el-varme. Kloakplanlægning/ betjening Delområde I er udenfor kloakeret opland. En udmøntning af lokalplanen vil kræve et tillæg til den eksisterende spildevandsplan. Delområde II er omfattet af den eksisterende spildevandsplan. Spildevand føres til de eksisterende kloakanlæg i området via bundfældningstank. Regnvandet skal p.g.a. manglende kapacitet i eksisterende ledninger nedsives. I lokalplanområdet ligger en tinglyst trykledning som skal respekteres eller omlægges af bygherren i forbindelse med byggemodningen. Tilvejebringelse af tillæg til spildevandsplanen henhører under Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør. Vandforsyning og grundvand Lokalplanområdet vil blive vandforsynet fra forsyningsselskabet I/S Frølunde Vandværk, som køber vand fra SK Vand A/S. 8/26

9 Lokalplanområdet ligger i område med begrænset drikkevandsinteresse. Elforsyning Handicapforhold og tilgængelighed Forurening Lokalplanområdet vil blive elforsynet af SEAS-NVE. Adgang til boligerne samt opholdsarealer skal udformes med henblik på størst mulig tilgængelighed for alle. Lokalplanområdet er ikke registreret som affaldsdepot eller lignende, og en sådan registrering er ikke under overvejelse, da området hidtil har været anvendt landbrugsmæssigt. Erfaringen viser, at der kan være forurening på tidligere landbrugsarealer, selv om der ikke på nuværende tidspunkt er kendskab til dette. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres en uforudset forurening, skal arbejdet standses og Slagelse Kommune skal orienteres. Afhængig af en forurenings omfang, vil der blive taget stilling til om det er nødvendigt at fjerne al forureningen eller noget af forureningen kan blive liggende. De øverste 50 cm jord skal dokumenteres at være rent forinden byggeri til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus jf. jordforureningeslovens 72b. Området vil blive omfattet af områdeklassificeringen vedr. jordflytning indenfor byzone. Jord indenfor byzone betragtes som lettere forurenet. Det betyder, at der ved bortkørsel af jord fra området skal ske anmeldelse af jorden til Slagelse Kommune. Affald Arkæologi Miljøvurdering Ejendommen er omfattet af kommunens renovationsregulativ. Der er vedtaget nyt regulativ i forbindelse med indførelse af ny affaldsordning pr. 1. maj Her er der blandt andet krav om øget sortering, dvs. minimum opdeling i restaffald til forbrænding og i bioaffald til kompostering. Affaldsbeholderne må placeres ma. 20 meter fra det sted, hvor skraldebilen kan holde. Der skal være vendeplads for skraldebilen, hvis affaldsbeholderne placeres, så skraldebilen skal køre ind på adgangsvejen ifm. afhentning af affaldet. Området kan være omfattet af arkæologiske interesser, hvorfor der forud for påbegyndelse af jordarbejder bør indhentes en udtalelse jf. museumslovens 25 fra Sydvestsjællands Museum i Sorø. Se MV-creening. 9/26

10 MV-screening af lokalplan nr Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, Nord. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 4a og 5a Frølunde By, Tårnborg. Lokalplanområdet er beliggende i Landsbyen Frølunde i kommuneplanens delområde L3G2 og områdets anvendelse er dermed i den gældende planlægning fastlagt til boligformål og landbrugserhvervsformål samt andre erhvervstyper, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Mod syd og øst grænser lokalplanområdet op til den øvrige bebyggelse i landsbyen. Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at realisere kommuneplanens intensioner om etablering af et mindre boligområde i Frølunde Landsby øst for Knivkærvej. Lokalplanen åbner mulighed for at etablere 8 parcelhusgrunde, hvoraf de 4 kan opdeles og bebygges med dobbelthuse. I planen udlægges endvidere nærrekreative arealer til brug for lokalplanområdets beboere. Der kan opføres byggeri med maksimalt 1½ etage og 8½ meters højde. Området vejbetjenes fra Knivkærvej via ny overkørsel. Lokalplanområdet er beliggende inden for den i Lov om Planlægning afgrænsede kystnærhedszone. Lokalplanområdet er åbent mod kystlandskabet på vest- og nordsiden. Udbygningen af lokalplanområdet vil udfylde et hul i landsbyen og give byen en naturlig afgrænsning. Der stilles i lokalplanen krav som skal sikre at bebyggelsen tilpasses de eksisterende bebyggelsesforhold i landsbyen og at der ikke bygges højere end 8,5 meter. Af hensyn til landsbyens fremtræden i landskabet er der anført særligt skrappe krav til placeringen af den bebyggelse som afgrænser lokalplanområdet mod nord. I bebyggelsens skel mod syd skal et eksisterende beplantningsbælte bevares. Procedure ved MV screening I Lov om miljøvurdering af planer og programmer - (Lov nr. 316 af 5. maj 2004) er der i Bilag 2 fastlagt kriterier der skal anvendes ved vurdering af om en plan eller program kan få betydning for indvirkning på miljøet. Proceduren er yderligere uddybet i vejledningen til loven (Vejledning nr af 18. juni 2006 Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer). Skema 1 Planens karakteristika I skemaet 1 gennemgås planens karakteristika og kendetegn ved indvirkning med udgangspunkt i lovens bilag 2. Der er tilføjet bemærkninger hvor forholdet har nødvendiggjort at punktet uddybes. Skema 1 Planens karakteristika der navnlig skal tages hensyn til: Planens karakteristika (jf. Lovens bilag 2 pkt. 1), idet der navnlig tages hensyn til: Ikke relevant I mindre grad I større grad Bemærkninger I hvilket omfang planen kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter mht. beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler. I hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki. Kommuneplan, spildevandsplan, varmeplan

11 Hvorvidt planen har relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Hvorvidt der eksisterer miljøproblemer af relevans for planen. Hvorvidt planen har relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning (f.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse) Skema 2 Kendetegn ved indvirkning og det berørte område I skemaet 2 gennemgås planens kendetegn ved indvirkning og det berørte område med udgangspunkt i lovens bilag 2. Der er tilføjet bemærkninger hvor forholdet har nødvendiggjort at punktet uddybes. Skema 2 Kendetegn ved indvirkning og det berørte område. Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område jf. Lovens bilag 2 pkt. 2. Miljøparametre: Kulturarv Beskyttelseslinie for synlige fortidsminder Beskyttelseszone omkring landsbykirker Ener-fredninger af kirkeomgivelser Beskyttede sten- og jorddiger Beskyttede fortidsminder Kulturmiljø Kulturhistoriske landskabstræk Arkitektonisk arv Fredede bygningsværker Bevaringsværdige bygningsværker Bevaringsværdige sammenhænge Arkæologisk arv Synlige og usynlige fortidsminder Materielle goder Steder med speciel social værdi: Forsamlingshus, gadekær o.lign. Befolkningen Afstande til offentlig og privat service. Ikke relevant for planen Ikke væsentlig påvirkning Væsentlig påvirkning Bemærkninger Offentlige transportmuligheder Bus nr. 35 Opholdsarealer Tryghed, kriminalitet Friluftsliv rekreative interesser Af hensyn til kystlandskabet er der indarbejdet særlige krav til den bebyggelse som bliver synlig fra landskabet. Menneskers Sundhed Påvirkninger: Støj, vibrationer, lugt, skygger, refleksioner, lys mv. I anlægsfasen kan der forventes at være en hvis påvirkning i form af støj. Trafiksikkerhed De 8 parceller vil ikke medføre en væsentlig forøgelse af trafikken på Knivkærvej. Menneskers sundhed og sikkerhed: Brand, eksplosion, giftudslip, GMO, arbejdsmiljø. Grønne områder, skovrejsning Luft 11/26

12 Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område jf. Lovens bilag 2 pkt. 2. Miljøparametre: Forurening: CO 2, SO 2, NO, partikler, VOC, støv, mm. Klimatiske faktorer Mikroklima Drivhuseffekt og ændret vandstand som følge af global opvarmning Vand Grundvand: Sårbarhed, potentiel risiko for forurening Afledning af overfladevand fra befæstede arealer Recipientpåvirkning fra overfladevand Afledning af spildevand og rensning Recipientpåvirkning fra spildevandsudledning Havmiljø Jordbund Risiko for forurening af jord. Forurenede grunde på vidensniveau I og II Flytning af jord Deponering af jord Råstoffer Deponi af affald Landskab Strandbeskyttelseslinie Sø- og åbeskyttelseslinie Skovbyggelinie Klitfrede arealer Ikke relevant for planen Ikke væsentlig påvirkning Væsentlig påvirkning Bemærkninger I anlægsfasen kan der forventes at være en hvis påvirkning af luft i form af støv. Kystnærhedszonen Af hensyn til kystlandskabet er der indarbejdet særlige krav til den bebyggelse som bliver synlig fra landskabet. Landskabsfredninger Landskabskarakter Der opføres bebyggelse i 1½ plan på eksisterende landbrugsjord. Bebyggelsen placeres som en huludfyldning i tilknytning til eksisterende landsbymæssig bebyggelse. Jordbalance i anlægsprojekter Arealforbrug til byudvikling Skovrejsning / Ophævelse af fredskov Visuel påvirkning Se ovenstående. Fauna, Flora, Biologisk mangfoldighed Beskyttede naturtyper iht. Naturbeskyttelseslovens 3 (Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv.) Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000, EF-Habitatområder, Ramsarområ- der, fuglebeskyttelsesområder) Rødlistede plante- og dyrearter samt øvrige fugle Spredningskorridorer og barrierer herfor Vildtreservater 12/26

13 Sammenfatning af MV-screening af lokalplan nr Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, Nord. Lokalplanen fastlægger anvendelsen for et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen fastlægger anvendelsen af området til boligformål i overensstemmelse med gældende kommuneplanlægning i tilknytning til eksisterende boligområde i landzone. Lokalplanen vil ikke få indvirkning på kulturarven, arkitektonisk arv og der er ikke registreret synlige og usynlige fortidsminder i området. Planområdet er placeret i kystnærhedszonen, hvilket har medført særlige krav til placering af bebyggelse m.v. Lokalplanen forventes ikke at påvirke menneskers sundhed i negativ retning idet der er tale om et mindre boligområde med tilhørende rekreativt område. Der vil ikke være nævneværdig støj fra området og bebyggelsens facader og tage skal opføres i ikke reflekterende materialer. Lokalplanen vil ikke bidrage nævneværdigt til luftforurening og der vil ikke være nogen mærkbar klimatisk påvirkning. Lokalplanens anvendelse vil ikke skabe nogen risiko for forurening af grundvandet og der vil ikke være nogen nævneværdig påvirkning af recipienter fra overfladevand samt spildevandsudledning udover det der forventes fra et almindeligt boligområde. Området er ikke kortlagt som forurenet, der er ingen oplysninger om forurening og lokalplanen vil ikke medføre nogen risiko for jordforurening. Lokalplanen vil ændre landskabets karakter fra mark i drift til boligområde i 1 ½ plan med afskærmende beplantning. Der vil således være en visuel påvirkning af området. Påvirkningen vurderes dog ikke at være væsentlig idet bebyggelsen placeres i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse og placeringen tidligere har været genstand for planmæssige vurderinger i forbindelse med udarbejdelsen af den gældende kommuneplan. Lokalplanen får ikke nogen påvirkning på beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens 3. Området ligger heller ikke i et Internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000, EF-Habitatområde, Ramsarområde, fuglebeskyttelsesområde). Der vil ikke ske nogen påvirkning af Rødlistede plante- og dyrearter, spredningskorridorer eller vildtreservater. På baggrund af MV-screeningen vurderes lokalplan nr ikke at skulle miljøvurderes. 13/26

14 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen giver mulighed for at etablere boliger i et mindre boligområde i Frølunde Landsby øst for Knivkærvej. Lokalplanen åbner mulighed for at etablere 8 parcelhusgrunde, hvoraf de 4 kan opdeles og bebygges med dobbelthuse. Grunde for dobbelthuse skal være mindst 500 m² pr. bolig og for parcelhuse 1000 m². De bebyggelsesregulerende bestemmelser er fastsat således at der ikke bliver tale om et komprimeret byggeri, men et byggeri som i struktur og form indpasses i den omgivne landsby. Endvidere er der af hensyn til landsbyens fremtidige fremtræden i kystlandskabet fastsat bestemmelser om bygningernes placering som sikrer at den nye bebyggelse ikke kommer til at virke massiv og dominerende set fra kysten. I planen udlægges nærrekreative arealer til brug for lokalplanområdets beboere. Lokalplanområdet er ubebygget og er henlagt i græs. Parcelhuse kan opføres i 1½ plan, d.v.s med en udnyttet tagetage. Husene skal opføres i murværk og tagsten må ikke være glaserede, stærkt skinnende/reflekterende. Udhuse og carporte kan dog opføres i træ. Boligerne skal vejbetjenes ad ny stikvej fra kommunevejen Knivkærvej. 14/26

15 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlægningslovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (planlægningslovens 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 24. november 2008 og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den 31. december /26

16 Del af matr. nr. 4a og 5a Frølunde By, Tårnborg MATRIKELKORT MED OMRÅDEAFGRÆNSNING 16/26

17 LOKALPLAN NR BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbestemmelse nr. 833 af 18. august 2004) fastsættes flg. bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanens formål er at sikre: at området kan anvendes til boligformål, at ny bebyggelse gives en udformning, der gør, at den har et godt samspil med den omgivende landsbybebyggelse, at ny bebyggelse placeres så landsbyen får en tydelig, men åben afgrænsning mod kystlandskabet. at eksisterende beplantning bevares, at bebyggelsen indrettes med grønne friarealer, at området vejbetjenes fra Knivkærvej, 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på matrikelkortet og omfatter del af matr. nr. 4a og 5a Frølunde By, Tårnborg. Området omfatter herudover alle parceller, der efter den 1. juli 2008 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone efter lokalplanens vedtagelse. 2.3 Lokalplanområdet deles ind i 2 delområder benævnt I og II (se kortbilag 1). 17/26

18 2.4 Se landzoneadministration under 11 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Området må kun anvendes til boligformål. 3.2 Bebyggelse indenfor delområde I kan anvendes til bolig for én familie ved opførelse af parcelhuse. Der må ikke opføres dobbelthuse i delområde I. 3.3 Bebyggelse indenfor delområde II kan anvendes til bolig for én familie ved opførelse af parcelhuse eller til to familier ved opførelse af dobbelthuse. 3.4 Der kan inden for området drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder for eksempel liberalt erhverv og kontorvirksomhed, dog under forudsætning af: at virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning el. lign.) og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse i den enkelte bolig, at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende samt at virksomheden ikke fremkalder behov for parkering, som ikke er til stede i området. Ejendomme må herudover ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 4 UDSTYKNINGER 4.1 Lokalplanområdet må kun udstykkes efter en samlet udstykningsplan i princippet som vist på kortbilag 2 og Ingen boligparcel må udstykkes med en grundstørrelse mindre end 1000 m² til parcelhusbebyggelse for én familie og 500 m² til dobbelthusbebyggelse for to familier. 18/26

19 5 VEJ- OG STIFORHOLD. 5.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra kommunevejen Knivkærvej, i princippet som vist på kortbilag Boligvejene, der får status som private fællesveje, udlægges i en bredde af 7 m. Vejene anlægges med 5 m kørebane og med 1 m græsrabat i hver side. Kørebane anlægges med fast belægning. 5.3 Boligvejene skal anlægges som stilleveje efter færdselslovens bestemmelser. 5.4 Til hver bolig må etableres én overkørsel på maks. 4 m. Placering af overkørsel skal godkendes af Slagelse Kommune. 5.5 Alle parceller skal have kørende adgang til boligvej og der skal på hver parcel sikres parkeringsplads til 2 biler pr. bolig. 5.6 For at sikre ejeren af landbrugsejendommen matr.nr. 4a adgang til markerne vest for lokalplanområdet skal der udlægges et 6 meter bredt areal til grusvej i lokalplanområdets østlige side som vist på kortbilag 2 og Vejprojekter skal planlægges, indrettes og disponeres efter en samlet plan godkendt af Slagelse Kommune. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten for de enkelte parceller til parcelbebyggelse må ikke overstige 30. Bebyggelsesprocenten for de enkelte parceller til dobbelthusbebyggelse må ikke overstige Bygningshøjde Bebyggelsen skal opføres i 1 eller 1½ etage og bygningshøjden må ikke overstige 8½ meter målt fra et niveauplan fastsat af Slagelse kommune i henhold til bygningsreglementet (se 6.10). 6.3 Facadehøjde Bygningers facadehøjde, målt til skæring mellem facadens og tagfladens yderside, må ikke overstige 3½ 19/26

20 meter. 6.4 Længehuse og tage Ny bebyggelse skal opføres som længehuse med symmetriske sadeltage med en hældning på mellem 25 og 50 o. Tage på garager, carporte eller udhuse skal udføres med samme taghældning som beboelsesbygningen eller med taghældning under 5 o. 6.5 Mindre bygninger Der kan på grunden opføres anden form for bebyggelse udhus, carport/garage og lign. Udhuse, garager, carporte og lign. kan opføres i naboskel i overensstemmelse med byggelovens bestemmelser, se dog nedenfor og 6.7, 6.8 og 6.9. Garage, carport og udhus skal udføres mindst 1,5 m fra naboskel, hvis taghældningen udføres som hovedhus. 6.6 Placering af bebyggelse Beboelsesbygninger i delområde I skal placeres således at den ene facade er parallel med det østlige naboskel, i princippet som vist på kortbilag For at sikre udsigtsmulighederne for boligerne må der ikke opføres nogen form for bebyggelse (herunder tagudhæng) i en afstand af 12 meter fra naboskellet mod nord (lokalplanområdets nordlige afgrænsning). 6.8 For at sikre et beplantningsbælte i delområde II må der ikke opføres nogen form for bebyggelse i en afstand af 5 meter fra naboskellet mod syd og øst (se 8.4). 6.9 Alle bygninger skal placeres min. 2,5 m fra skel mod vej og sti. Ovenstående byggelinier fremgår af kortbilag 3. Bebyggelsen skal herudover placeres i henhold til byggelovens almindelige bestemmelser Sokkelkote og terrænregulering Ved placering af bygninger på de enkelte parceller skal sokkelkote særskilt godkendes af kommunen for at sikre den bedst mulige landskabelige indpasning og mindst mulige terrænregulering. 20/26

21 Til brug ved fastlæggelse af niveauplan (jf. 6.2) og godkendelse af sokkelkote (ma. 20 cm over fastsat niveauplan) skal der fremsendes terrænreguleringsplan til godkendelse i Slagelse Kommune. 7 BEBYGGELSENS UDSEENDE. 7.1 Facader Facader skal udføres som blank mur i teglsten, der kan vandskures/filtses. Facader på mindre, sekundære bygninger som skure, garager og drivhuse må udføres i andre materialer. 7.2 Farver Farverne på al bebyggelse skal være rød, hvid, gul, sort eller farver dannet af disse. Ved opførelse af dobbelthuse skal farverne på den enkelte bygning - dvs. samtlige boliger i en bygning - være ens. 7.3 Tage Tage indenfor området skal dækkes med røde, sorte eller blådæmpede tagsten. Tagstenene må ikke være glaserede, stærkt skinnende/reflekterende. Glansværdien må således ikke overstige 25. Mindre tagflader, f.eks. på kviste, udestuer o. lign. kan endvidere tillades dækket med glas, zink, listepapdækning, kobber el.lign. Til tagbelægning på carporte, garager og udhuse med flade tage kan der anvendes mørk tagpap/listet tagpap. 7.4 Antenner Der må ikke opsættes udvendige antenner på bygninger (se 8.6). 7.5 Skiltning, bortset fra almindelig navne- og nummerskiltning ved boliger, må ikke finde sted i området. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Indenfor lokalplanområdet skal der udlægges et fælles friareal med legeområde, som vist på kortbilag 2. De fælles friarealer skal indrettes og beplantes, så 21/26

22 der opnås en god helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar (bænke, borde, affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering. Det skal samtidig sikres, at de funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden. 8.2 Der må kun foretages +/- 0,5 m terrænregulering, der naturligt tilpasser sig områdets karakter og ikke skaber gener for omgivelserne. 8.3 Hegn i lokalplanområdet skal være levende hegn, bortset fra evt. afskærmning omkring terrasser. Plankeværk og lign. er således ikke tilladt i og langs skel. Levende hegn kan evt. suppleres med trådhegn. Hegn mod veje skal plantes på egen grund min. 40 cm fra skel. 8.4 Det eksisterende beplantningsbælte langs skellet som afgrænser lokalplanområdet mod syd skal bevares (se bilag 2). 8.5 De træer som er vist på kortbilag 3 må ikke fældes og grene, hvis diameter er større end 10 cm, må ikke beskæres. Bestemmelsen gælder ikke for syge og udgåede træer. 8.6 Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier. 8.7 Oplag af både, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted. 8.8 Lokalplanområdet er omfattet af Slagelse Kommunes renovationsregulativ. 8.9 Friarealernes disponering hvad angår terrænregulering, indretning, beplantning, udstyr og belysning skal i øvrigt planlægges og udføres efter en samlet plan godkendt af Slagelse Kommune. 9 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 9.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Slagelse Kommunes anvisninger. I gældende varmeplan er området planlagt varmeforsynet med naturgas. 22/26

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

PLAN ERHVERV. Oktober 2009. Lokalplan nr. 1008. Boligbebyggelse i Løvegade ved Nansensgade

PLAN ERHVERV. Oktober 2009. Lokalplan nr. 1008. Boligbebyggelse i Løvegade ved Nansensgade PLAN ERHVERV Oktober 2009 Lokalplan nr. 1008 Boligbebyggelse i Løvegade ved Nansensgade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 04.44 for et boligområde ved Sømærkevej April 2000 Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen l 3300 Frederiksværk Tlf. 47 77 10 22 Kopi: Frederiksværk

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere