side 49 9 Må ikke forveksles med java.util.date

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 49 9 Må ikke forveksles med java.util.date"

Transkript

1 6. Evaluering (herunder afprøvning af programmet) Kapitlet indeholder en beskrivelse af teststrategien for afprøvningen af programmet og beskrivelse af de test, som er blevet udført samt resultaterne af de enkelte test. 6.1 Teststrategi Teknisk test af software kan overordnet opdeles i struktural test (white-box test) og i funktionel test (back-box test). Hertil kommer test af programmets brugervenlighed. Formålet med aftestningen er ikke at få bevist produktet er fejlfrit, men styrke troen på programmets anvendelighed. Ved valg af testmetoder er der lagt vægt på, at Aftalekalenderen indeholder en grafisk brugergrænseflade som en vigtig og central komponent i problemstillingen. Hertil kommer, at datoberegningerne er krumtappen i programmet, hvilket gør, at datoberegningerne er udvalgt specielt til aftestning. Den grafiske brugergrænseflade og projektets fokus gør også, at en test af programmets brugervenlighed er et godt valg. Omfattende test er tidskrævende, derfor er valg af metoder og omfang også afhængig af tiden, der er til rådighed til testen. Hvor meget tid der er nok afhænger af hvad produktet skal anvendes til og hvad konsekvensen af en fejl er. Ved valg af strategi har jeg fravalgt ren struktural test af tidsmæssige årsager. Test af denne type kunne være anvendt til f.eks. at teste programmets datastruktur. Testen kunne have testet de forskellige forgreninger, således at de enkelte klassers metoders egnethed (eller samlede komponenter) kunne blive bekræftet. Struktural test giver en høj sikkerhed for, at de testede metoder virker efter forventningerne. Overblik over de udvalgte test: I afsnit 6.2 manuel og maskinel kontrol af datoberegning I afsnit 6.3 funktionstest med særlig fokus på brugergrænsefladen I afsnit 6.4 brugervenlighed (usability test) 6.2 Test af datoberegninger Indledning Beregninger af datoer mv. sker i klassen Date, der ligger i programmets util-pakke 9. Test af datoberegningerne er som udgangspunkt sket ved at sammenligne Aftalekalenderens datoer med den trykte kalender fra Mayland, der som kilde må forventes at have stor troværdighed. Sammenligningen er foregået stikprøvevis for perioden Som stikprøve er der udvalgt februar, august, september samt december og januar. Månederne er udvalgt som repræsentanter for en månedslængde på dage, 30 dage og 31 dage og herudover er årsskiftet udvalgt. Aftestningen af Aftalekalenderen er afgrænset til informationerne, som den grafiske brugergrænseflade viser, nemlig fra mandag til fredag for hver uge. Ugenummeret vises ud fra en 9 Må ikke forveksles med java.util.date side 49

2 beregning, der er baseret på mandagens dato. Resultatet af denne test var, at de beregnede datoer, ugedage og ugenumre var i overensstemmelse med de trykte kalendere. Der blev ikke fundet fejl ved testen. Maskinel kontrol af datoer Ud fra de relativt store forskydninger i ugenummeret omkring årsskiftet og forskydningerne omkring skudår, vil test med flere datoer være at foretrække. Hertil kommer, at der ikke direkte er testet datoer, som falder på en lørdag eller en søndag, samt at ugenumrene kun er testet ud fra mandage. Hvis Date-klassen evt. skulle genbruges i en anden sammenhæng, ville det være rart at vide, at disse områder er testet. For at få en mere omfattende test anvendes en maskinel kontrol. En maskinel kontrol er både hurtigere og sikrere end en manuel kontrol ved stigende datamængder, under forudsætning af et sikkert datagrundlag, og at kontrollen bliver udført korrekt. Ulempen er, at der skal udvikles noget midlertidig kode, som også bør testes. Fordelen ved en manuel kontrol er, at den er mindre tidskrævende at udføre ved små datamængder, og at den erfarne tester kan foretage en løbende evaluering under processen. For at kunne udføre kontrollen skal der være et sammenligningsgrundlag. Sammenligningsgrundlaget blev udarbejdet vha. de indbyggede datofunktioner i MS-Excel. Det færdige grundlag blev herefter importeret som en separat tabel i Aftalekalenderens database. Tabellen dækker følgende perioder: begge år inkl do. Perioderne er valgt ud fra, at de indeholder både årtusindskifte og århundredskifte, hvilket er interessant pga. af skudår. Figur 6-1 I figuren ovenfor ses starten af tabellen, der anvendes som testgrundlag. På nær datoen der er i datoformat, er de øvrige attributter i heltalsformat. Efter beregninger i Excel blev værdierne sammenholdt med papirkalenderne efter samme princip som beskrevet ovenfor. Det viste sig, at ugenumre ikke kunne bruges direkte, idet januar iflg. Excel altid starter med uge 1, hvilket er en anden måde at nummerere ugerne på, end vi anvender i Danmark. Ugenumrene blev tilpasset side 50

3 manuelt, idet der dog hovedsageligt var tale om en forskydning på en uge, hvilket gør, at der kunne rettes for et år pr. arbejdsgang. Kort beskrivelse af kontrollen Ved udførelse af kontrolprogrammet kontrolleres datoen ud fra dag, måned og år. Ud fra datoen beregnes og kontrolleres ugenummeret. Der regnes frem fra datoerne lige før de to perioder (dvs. henholdsvis og ) til testdatoen. Beregningen sker ved at beregne talværdien for startdatoen og tillægge linienummeret. (figur 6-1). Ud fra det beregnede tal dannes et Dateobjekt med metoden fromdaynummer(). Herefter sammenlignes de beregnede datoværdier og ugenummer med tabellens værdier. Ved fejl udskives de fejlbehæftede datoer. Testprogrammet blev kontrolleret ved at indføre nogle fejl i tabellen ved en ekstra kontrolkørsel. Programmet fremgår af kildekoden (test.datotest). Vedr. tabellen Testdato, se Databasefil side 38. Resultat Testen af datoer forløb uden bemærkninger. Testen af ugeberegningen forløb med nogle afgrænsede fejl vedr. uge 1 og uge 52/53, således at ikke alle datoer i årets første og sidste uge gav det rigtige ugenummer. Et eksempel på fejlen er fredag den 2. januar 2004, som programmet beregnede som uge 53 (burde være 1). De øvrige datoer i den samme uge gav det rigtige resultat. Fejlen fremgik ikke af Aftalekalenderen, idet ugenummeret blev beregnet ud fra mandag. Fejlen blev rettet på en time ved at ændre ugeberegningen. Herefter kørte kontrollen igennem uden fejl. Bemærkninger til testberegningerne Testen bygger primært på fremregning af datoerne, hvor metoden fromdaynumber() kaldes med forskellige værdier. Testen kunne forbedres ved også at regne baglæs ud fra datoen i tabellen. Den beregnede dato sammenlignes her med udgangspunktet (dvs. henholdsvis og ). Herved bliver metoden todaynumber() kaldt med forskellige datoer. Endvidere kunne der udbygges med kontrol af ugedagen. Af tidsmæssige årsager er testen ikke blev udbygget på de ovennævnte områder. 6.3 Funktionstest Formål Formålet med funktionstesten er på en systematisk måde at kontrollere programmets funktionalitet for at sikre, at programmet fungerer som forventet og løser opgaven. Der tages udgangspunkt i opgaverne ved udarbejdelsen af en testsuite. Testsuiten bør indeholde input, der dækker både typiske og ekstreme tilfælde samt de resultater, der forventes ( Peter Sestoft, 1998). side 51

4 Afgrænsning Ved valg af testopgaver til denne test er der specielt fokus på den grafiske brugergrænseflade, hvor kalenderen ses med de bookede aktiviteter. Dette skyldes, at netop denne del af opgaven er særlig velegnet til denne form for test på grund af de mere komplekse sammenhænge, der indgår i opbygningen af brugergrænsefladen. Forud for testen ligger udviklerens alm. aftestning samt en brugertest (der ikke må forveksles med testen i afsnit 6.4). Brugertesten er foretaget ved, at brugeren (tandlægen) selv har defineret opgaverne med udgangspunkt i kravspecifikationen. Udvikleren har givet en introduktion af funktionerne, idet brugervejledningen ikke har været færdig på testtidspunktet. Brugertesten forløb uden bemærkninger. Opgaverne, der kan testes på, er selvfølgelig begrænset til de funktioner, der er til rådighed i den nuværende version, hvorved ikke alle funktioner ifølge kravspecifikationen er til rådighed. Testen er foretaget af udvikleren og er foregået på den samme computer, som udviklingen af programmet er foregået på. Hovedpunkter i testen med resultater Testsuiten med de enkelte resultater fremgår bilagene afsnit 9.7. Navigation i kalenderen Målet med denne del er at teste funktionerne bag navigationsknapper. Testen indeholder forskellige kombinationer af brugen af knapperne. Derudover er det undersøgt, om det er muligt at bladre længere end et år frem, hvilket netop er grænsen ved kun at anvende månedsknapperne (se figur afsnit 9.7.). Tilsvarende testes muligheden for at gå tilbage i tiden. Testen forløb uden fejl. Valideringskontrol af museklik på brugergrænsefladen Målet med denne test er at sikre en korrekt beregning/håndtering af museklik, når brugeren klikker på brugergrænsefladen. I denne test er der fokus på klik, der sker uden for områder, hvor der ligger funktionalitet. Hvis denne test afvikles som forventet med korrekt validering, og en test af funktionerne bag ugens 5 søjler giver et korrekt resultat, giver det en øget tiltro til systemets beregninger, når brugeren klikker på brugergrænsefladen. Testen er ikke en ren funktionstest /blackbokstest, idet koden er forsynet med nogle tekster, der udskrives afhængig af, hvilken gren af koden, der bliver nået. Testen forløb uden fejl. Booking i randområderne (udkanten) af ugeoversigten Testen er en grundlæggende test af booking af aktiviteter. Da aktiviteten patientbehandling er en udvidelse af aktivitet, har jeg udvalgt netop denne type til aftestning. I forbindelse med løsning af opgaven skal flere ting observeres som beskrevet under forventet resultat. Opgaven indeholder i begrænset omfang således også patientoprettelse og kontrol af information vedr. aftalte patientbehandlinger. Testen forløb uden fejl. side 52

5 Booking, fokus på korrekt visning af fortsat behandling Et vigtig element i kravspecifikationen er visningen af, at en patient fortsætter behandlingen, hvis patienten umiddelbart efter har tid hos den anden behandler. Denne visning bygger på nogle beregninger, som denne tests mål er at efterprøve. Testen forløb uden fejl. Sletning af aftaler Testens hovedformål er at afprøve sletninger af aftalerne og genskabe dem ved genbooking. Herudover er der forsøgt at slette en patient, hvor der er registreret aftaler, hvilket ikke bør kunne ske. Testen forløb uden fejl. Booking med fokus på min. og max. behandlingstid I forbindelse med opstart af booking (bookingvindue åbnes) beregner systemet en minimum og maximum behandlingstid. Fra brugerens synspunkt ses dette ved at minus og plusknappen ændrer status, hvis et klik på knappen gør, at en grænse kan overskrides. Se evt. figur 4-3 side 34. Funktionen sikrer, at der ikke sker en ubevidst overlapning af aktiviteterne. Resultatet forløb uden fejl på nær den sidste test, hvor resultatet er forkert. (Efterfølgende blev fejlen undersøgt nærmere med tilsvarende test.) Beskrivelse af testfejl: For tandplejeren er der den afsat frokost fra 12:00-13:00. Derudover er der ikke booket andre aktiviteter ind den dag. Ved en booking, der starter kl. 8:00, bør den max. behandlingstid være til kl , hvor der frokost. Systemet beregnede klokkeslættet til kl. 18:00, der er klokkeslættet for dagens afslutning. Fejlen er uheldig, idet brugeren får en falsk sikkerhed mod overlapning og skal derfor rettes. De efterfølgende tests for at komme fejlen nærmere peger på, at hvis dagen for behandleren indeholder mere end to aktiviteter (mere end den igangværende), er beregningen ok. Fejlen forventes at kunne rettes på en ½ dag. Konklusion på funktionstest Resultatet af testen er, at de testede funktioner virker som forventet, dog med en enkelt undtagelse, der kræver en rettelse. Testen kan ikke give nogen garanti for, at der ikke findes andre fejl, men testen øger tilliden til de anvendte funktioner. Af tidsmæssige årsager er testen blevet begrænset. 6.4 Test af Aftalekalenderens brugervenlighed Formål Denne tests formål er at finde brugsproblemer med den nuværende version af Aftalekalenderen. I forbindelse med design af brugergrænsefladen er der anvendt papirprototyper i skitseform og i endelig form, hvilket burde begrænse antallet af alvorlige brugsfejl i den nuværende form. Som de øvrige brugervenlighedstest under design fasen er testen udarbejdet som tænke højt test (Lauesen, 2001). side 53

6 Testen vil ikke kunne afdække alle fejl, men vil give en idé om antallet og typen af fejl. Testen kan opfattes som en stikprøve, hvor de fejl, der er i materialet (programmet), er repræsenteret i stikprøven med en vis sandsynlighed. Afgrænsning Af tidsmæssige og ressourcemæssige årsager er testen afgrænset til kun at omfatte én person. Det optimale antal er omkring 5-6 personer. (Lauesen, 2001). Testopgaverne er lavet ud fra kravspecifikationen med fradrag af den funktionalitet, der ikke er implementeret endnu. Endvidere er der taget udgangspunkt i projektets prioriterede række af usability faktorer, der lægger mere vægt på effektivt at bruge for den erfarne og mindre vægt på let at lære. Dette medfører, at testen starter med (efter indledning hvor formålet og tænke højt test forklares), at testlederen giver en introduktion, hvor der kort vises betjeningen af systemet, uden at der forklares, hvilke arbejdsopgaver, der skal løses. For at få et billede af effektiviteten tælles antallet af museklik, og testlederen spørger ind til løsningen af opgaverne. Endvidere er der fokus på forbedringer i tidsbruget på løsning af en konkret opgave. Testpersonen Den foretrukne testperson til testen ville være en repræsentant for brugergruppen, som ikke har deltaget i udviklingsprocessen. Denne person vil ikke have nogen mening om de fundne løsninger, vha. papirprototyperne, og vil være mere kritisk over for systemet. Det var imidlertid ikke praktisk muligt. Computer der blev anvendt til testen Bærbar pc, men overholder på de øvrige punkter i kravspecifikationen. Testlog Under testen skriver testlederen en testlog. Et resumé af loggen og kommentarer er givet under hvert spørgsmål i punktet Kommentarer til opgaven. Opgave 1 Tema: Bladre i kalenderen og finde en bestemt dato Udgang for løsning af delopgaverne: 6. marts 2003 (Systemdato) find nemmest muligt nedenstående datoer og returner til udgangspunkt efter hver delopgave: 1a: b: c: d: e: f: Kommentarer til opgaven Der blev talt antal museklik på kalenderens navigationsknapper som et mål for, hvor effektivt /hvor hurtigt det er muligt at finde frem til de enkelte datoer i kalenderen. Alle datoer blev nået på 1-2 museklik (der er det mindst mulige) på nær , hvor der blev anvendt 3. Resultat: OK side 54

7 Begrundelsen for at testpersonen skal finde tilbage til dags dato skyldes, at man i det daglige arbejde veksler mellem 2 perioder, nemlig den aktuelle uge og i ugerne et halvår frem. Dvs. at der er meget bladren frem og tilbage. Resultat: Testpersonen løste opgaven med at genfinde dags dato men bemærkede, at det burde være muligt med et enkelt klik at vende tilbage til dags dato. Idéen er medtaget som forbedring a2 i bilaget afsnit 9.6. Opgave 2 Tema: Aflæsning af information Testlederen vælger en forudbestemt uge i aftalekalenderen, hvor der er afsat mange aktiviteter. Hjælp: Farvekodebeskrivelse ( rød betyder tandplejers patientbehandling osv.) Spørgsmål: Hvad sker der i denne uge og hvornår? Start venligst mandag kl. 8:00. Kommentarer til opgaven Formålet med denne opgave var at sikre sig, at kalenderen var forståelig. Denne type opgaver kan tjekkes med en papirprototype men blev gentaget her, fordi den tidligere havde givet problemer omkring aflæsningen af tidspunkterne, og fordi opgaven er helt central. Resultat: OK. Testlederen måtte spørge lidt ind for at få alle oplysninger frem, men så kom svaret prompte. Der mangler følgende funktionalitet : Patientens navn kommer frem ved at højreklikke med musen på en patientbehandling Muligheden for at få markeret den enkelte aftale med en indramning, hvilket som forventet blev bemærket af brugeren. Funktionaliteten er medtaget under use case 2.1 i bilaget afsnit 9.6 Opgave 3 Tema: Booking Spørgsmål: delopgave a: Den 10. december 2003 kl. 8:30-9:00 skal du selv til tandlægen for at få en alm. undersøgelse, og den efterfølgende halve time skal du have renset tænder hos tandplejeren. delopgave b: Du har en ny patient Peter Jensen i telefonen, og han skal til behandling den 10. december 2003 hos tandlægen og tandplejeren. Han ønsker at komme til tidligst muligt. Behandlingstiden skal være 45 min hos tandlægen og 30 min. hos tandplejeren. Gæt selv de evt. manglende oplysninger eller spørg. side 55

8 delopgave c: Der skal den 10. december 2003 fra kl. 8:30 afsættes 15 min til at fjerne tråde på patienten Ole Hansen. Kommentarer til opgaven Delopgave a er lige til at løse, idet der er tale om simpel booking. I delopgave b skal der byttes om på behandlingerne for at få den rigtige løsning, og der mangler cpr. nr. samt behandlingsforkortelser. I delopgave c er der tale om en overbooking. Resultat: OK. Cpr. nr. feltet er formateret ( xxxxxx-xxxx ), hvilket kræver, at markøren sættes først i feltet for at kunne udfylde det korrekt. Testlederen måtte konstatere, at det skal læres, for at brugeren kan gøre det rigtigt. I sidste delopgave gik det fint. Testlederen måtte gentage anvendelsen af shift-tasten i forbindelse med overbooking. Testpersonen havde lidt besvær med at anvende shifttasten på den bærbare computer samtidig med, at der skulle klikkes med musen. Opgave 4 Tema: Ændring af arbejdstid Spørgsmål/arbejdopgave: Den 4. marts 2003 starter tandplejeren sin arbejdsdag kl. 9:00, kontroller og ret Aftalebogen ud fra disse oplysninger. Kommentarer til opgaven Den 4. marts 2003 fra kl. 8:00 9:30 er der i Aftalekalenderen en hvid blok ( fri ) som viser, at tandplejeren normalt begynder sin arbejdsdag kl. 9:30. Hvis systemet havde fuld funktionalitet, kunne blokken ændres, så den kun dækkede tidsintervallet 8:00 9:00. I den nuværende version skal blokken slettes, hvorved perioden bliver grøn for ledig tid, og der skal derefter laves en ny hvid blok, der dækker tidsintervallet 8:00 9:00. Opgaven kræver en god forståelse af systemet og viden om, hvordan det gøres. Opgaven vurderes af testlederen som relativ svær med den korte introduktion. Resultat Efter nogle overvejelser fra testdeltagerens side men uden hjælp, lykkes det at løse opgaven. Det må dog betegnes som ret besværligt at løse opgaven i den nuværende version, hvilket også var forventet. Opgaveløsningen viser en god forståelsen af systemet hos testpersonen, hvilket er vigtigt for korrekt anvendelse af systemet. Opgave 5 Tema: Fri opgave hvor testdeltageren har mulig for at oprette aktivitet og patienter efter eget ønske eller stoppe Kommentarer til opgaven Opgaven bliver givet som en frivillig opgave. Opgaven kan kun forventes at give et resultat på grund af det store forretningskendskab, og at testpersonen nu har et grundlæggende kendskab til side 56

9 systemet. Der er fra testlederens side fokus på arbejdshastigheden og på testdeltagerens bemærkning. Der spørges ind til, hvordan systemet løser testdeltagerens opgave. Testlederen prøver at få et billede af, om det er et system, testpersonen kan lide. Efter testen spørges der direkte, om testpersonen kan lide det. Resultat Der er nu gået 1½ time, siden testen begynde, men testdeltageren ønsker selv at fortsætte med egne opgaver for prøve systemet noget mere. Det er meget tydeligt at arbejdshastigheden vokser, efterhånden som rutinen vokser. Testpersonen nævner søgningen af nye tider som et væsentlig plus i forhold til den manuelle aftalekalender. Testpersonen er ikke helt glad for kombinationen af tastatur og mus, men måske er det kun den bærbare pc s placering af taster, der er grunden til den uhensigtsmæssige betjening. Testlederen mener ikke, at det reelt er et problem, men kan ikke bevise det. Kombinationen af taster anvendes kun ved sletning eller oprettelse af en overbooking. I forbindelse med afprøvningen stod det klart, at når de sidste funktioner i systemet er på plads, skal man ikke kunne vælge en patient på højresiden ved at klikke på en patientbehandling i kalenderen. De to sider skal fungere uafhængigt af hinanden. På venstresiden (kalenderen) kan man med et venstre klik oprette eller rette en booking, med et højreklik kan man få vist indholdet af en enkelt aftale uden mulighed for at rette. I den nuværende version glemmer brugeren ofte, at man allerede har en patient fremme og klikker på venstresiden for at få en ny patient frem, hvilket medfører en fejlmeddelelse. Afslutningsvis udtrykker brugeren tilfredshed med systemet og ser frem til at anvende det, når de sidste funktioner er på plads. Bemærkninger om hastighed (performance) I forbindelse med aftestningen har der ikke været direkte fokus på performancekravene, som er nævnt i kravspecifikationen. Dette skyldes, at programmet fungerer væsentligt hurtigere end forudsat. Selv om ODBC forbindelse er relativ langsom er mængden af data, der overføres, ret beskeden. Det er tydeligt, at brugerne ikke venter mærkbart ved udførelsen af opgaverne. Den største belastning af systemet er i forbindelse med oprettelse af en aktivitet, hvor aktiviteten skrives i databasen, og ugens aktiviteter genindlæses til strukturen, hvilket afvikles umiddelbart uden ventetid. Genindlæsningen kunne ved en mindre ændring reduceres til den aktuelle dag. Træstruktur-designet understøtter denne forbedring, hvilket også var én af ideerne bag designet, således er det kun er en gren og ikke hele træet, der skal udskiftes. Det er min vurdering, at forbedringen bør laves, da metoden, der skal laves, er simpel, og reduktionen i datamængden er på faktor 5 (snit). En performence test vil kræve, at databasen var fyldt med en del data for at give et realistisk billede. Til brug for hurtig at udsøge og sortere posterne er der opbygget indeks for datofeltet og for felterne til registrering af tidspunkterne i aktivitetstabellen. Indeksene gør, at udsøgningen i forbindelse med visning bliver hurtigere, men opdateringerne bliver langsommere, idet indeksene skal opbygges. side 57

10 Ved opdatering af aktiviteterne foretages beregningen af feltet fortsat. I den nuværende version opdateres hele patientbehandlingstabellen, men opdateringen skal begrænses til den aktuelle dags behandlinger. Med et stigende antal poster vurderer jeg, at denne forskel vil være meget markant. De 2 forbedringer er medtaget i afsnit 9.6 som punkt c Konklusion på produktet Med udgangspunkt i de gennemførte tests vurderes Aftalekalenderens funktionalitet ganske positivt. De grafiske brugergrænseflader og de tilhørende funktioner løser generelt deres opgaver ganske godt. Der skal dog laves nogle få layoutmæssige rettelser for at gøre dem færdige. Udviklingen har været tidsmæssig begrænset, men alligevel kan produktet løse de fleste opgaver. Dette gælder både set fra brugernes synspunkt, men også fra et teknisk synspunkt. Aftalekalenderen løser arbejdsopgaverne vedr. navigation og visning af kalenderen, hvilket ligeledes gælder booking af aktiviteter og visning af detaljer vedr. den enkelte patient så som stamoplysninger, fremtidige patientbehandlinger og tidligere patientbehandlinger. Patientoplysningerne kan hentes ved udsøgning. Hertil kommer implementeringen af fortsat behandling som beskrevet i kravspecifikationen. Primært på 2 områder mangler funktionaliteten i forhold til den optimale løsning 10, nemlig flytning af patientbehandlinger (use case 3) og indrapportering/visning af dagens aktiviteter i listeform (dagsoversigten, use case 5). 1. Flytning kan i den nuværende udgave foretages ved at slette en patientbehandling og oprette en ny patientbehandling på rette dag/tidspunkt, men det løser ikke opgaven fuldt ud. Automatisk flytning er væsentlig for klinikken, idet systemet vil kunne forbedre effektiviteten og sikkerheden i arbejdsopgaven væsentligt. 2. Dagsoversigten skal anvendes til indrapportering af dagens undersøgelser og udeblivelser. Desuden kan behandlerne lade øjnene løbe henover navnene for at få et overblik, men allerede under forundersøgelsen blev det vurderet, at det ikke var muligt at få denne del implementeret under projektperioden. Ud fra brugertesten og usability testene vurderes det, at den del, der er lykkedes bedst, er visning og navigationen i kalenderen, hvilket dog også svarer til, hvor hovedvægten af ressourcerne er lagt. Det gælder både grafisk og teknisk design. Brugerne navigerer f.eks. nemt rundt i kalenderen og kan ved brug af højst 2 klik nå de allerfleste datoer. Herefter kommer tilgangen til oplysningerne fra patientsiden, hvilket er nyt i forhold til papirkalenderen. Løsningen er en god hjælp, når der arbejdes med information vedr. den enkelte patient. Som det fremgår af testene er resultatet, at produktet sandsynligvis er ret brugervenligt, vurderet ud fra den prioritering af brugervenlighed, der er foretaget. Produktet er effektivt at bruge, brugerne kan lide systemet, men det kræver nogen indlæring for at kunne anvende det. 10 Mål der rækker ud over projektperioden side 58

11 Uddannelsesbehovet formodes at kunne holdes inden for kravspecifikationens rammer på 2 arbejdsdage. Det vurderes ud fra målgruppen, at en enkelt dags undervisning vil være nok. I afsnit 9.6 findes en oversigt, der sammenholder løsningen med kravspecifikationen, herunder use case beskrivelserne. Desuden indeholder bilaget oplysninger om kendte tekniske mangler og forslag til forbedringer. Den samlede tid, der skal anvendes for at fremstille en endelig version af programmet, er vurderet til ca. 10 dage. Kommentar til fleksibilitet Konstruktionen af programmet er relativ fleksibelt. Fleksibiliteten er ikke direkte testet, men selve konstruktions komponenter giver en god fleksibilitet. Her kan nævnes følgende punkter: Valg af udviklingssproget Java gør, at løsningen i høj grad er platform uafhængig. Forbindelsen til databasen er en JDBC-løsning, hvilket gør, at databasen kan udskiftes med en anden database, hvortil der, for den aktuelle platform, findes en JDBC-driver. En udskiftning af ODBC-JDBC broen til en ren JDBC forbindelse forventes at give en hurtigere løsning. Skærmopløsningen kan ændres, idet komponenterne vil tilpasse sig. Arbejdstiden kan ændres fra de 8:00-18:00 til et andet tidsinterval. Dog ikke over midnat pga. sommertid. 11 Lørdagsåbent/ flere behandlere vil også kræve en ændring i koden. Se kommentarer til figur 3-9 datastruktur for visning af kalender på side Konklusion på processen Udviklingsmetoden, som den er beskrevet i metodeafsnittet, har givet en god styring og struktur under projektet. Metodens styrke har været at bevare fokus på målet samt udnytte de mange muligheder, der lå i projektet. Projektet, der er udviklerens første, har givet viden og forståelse inden for mange området, der har været berørt. Opgaven har involveret en bred vifte af værktøjer/arbejdmetoder for at skabe løsningen. Resultatet skal ses som en samlet proces fra forundersøgelse til konklusion/afslutning efter den sidste test. Under uddannelsen har jeg erhvervet viden i de enkelte fagområder, men kun i mindre grad afprøvet denne viden samlet. Jeg har lært meget af at lave en samlet løsning. Den beslutning, der bliver taget på et hvilket som helst tidspunkt, får betydning for resten af processen. Det gælder både positivt og negativt. Virkningen af beslutningerne undervejs stopper ikke, når produktet er færdigt, men har også stor betydning, når det skal vedligeholdes. Det er svært at udvælge én ting, der har været særlig væsentlig, men udviklingen vha. papirprototyper har ud fra en ressorcemæssig synsvinkel været særdeles effektiv. Desuden har det været utrolig spændende og givtigt at udvikle koden til løsningen. Under uddannelsen løses mindre opgaver i de forskellige områder, men det forøger viden at skabe en samlet løsning, hvor tingene skal virke sammen. Tidsplanen i afsnit 2.6 holdt indtil eksamensperioden startede, herefter måtte det konstateres, at de andre fag krævede en del flere ressourcer, end der var afsat. Hertil kommer, at der er blevet anvendt flere timer til kode og design end reserveret i tidsplanen for at nå den helhed, der er skabt. 11 På forsiden er der anvendt intervallet 9:00-15:00. Kræver kun rettelse i klassen Konstanter. side 59

12 Efter forlængelsen af projektet, blev testfasen udvidet med usability testen for at kunne bedømme brugervenligheden. side 60

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

2. Metode. 2.1 Interessentanalyse Interessenterne i projektet er vist i nedenstående figur: Aftalekalenderprojektet. Indledning

2. Metode. 2.1 Interessentanalyse Interessenterne i projektet er vist i nedenstående figur: Aftalekalenderprojektet. Indledning 2. Metode Indledning Projektet er udført med flg. faser: Foranalyse (uden iterationer) Analyse (udarbejdelse af kravspecifikation afsnit 9.1, herunder use case beskrivelser afsnit 9.2) Design af skærmbilleder

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Testhæfte til test af

Testhæfte til test af Testhæfte til test af www.nyhavnslægen.dk Formål Formålet med at foretage en tænke-højt-test af www.nyhavnslægen.dk efterfulgt af en kortsortering er at afdække, hvad der fungerer og ikke fungerer set

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Bias Reducing Operating System - BROS -

Bias Reducing Operating System - BROS - Bias Reducing Operating System - BROS - Accepttestspecifikation Projektgruppe 3: Rasmus Lund Jensen (11111) Nicolai Glud(11102) Jacob Roesen(10095) Mick Holmark(11065) Johnny Kristensen(10734) 1 Versionshistorik

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion

Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion Denne FarmTest af Driftschefen fra ICEconsult indeholder en afprøvning af programmet foretaget på tre store DPL-svinebedrifter. Formål med

Læs mere

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen.

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Vejledning i www.tempobooking.dk s butiksadministration. Efter butiks LOGIN vises dagsoversigten: Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Butiksadministrationen

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

Computerspil. Hangman. Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium.

Computerspil. Hangman. Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium. 10-02-2015 Computerspil Hangman Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium. Kom/it c Indhold Intro... 2 Indledende aktivitet... 2 Kommunikations

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test

Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test til lærere i alle fag August 2017 Forord Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i august 2017 indført nye, forbedrede visninger af elevernes

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

TDjournal - lige en tand bedre

TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - klinikkens vigtigste værktøj TDjournal og TDadmin fremtidens system til visionære tandlægeklinikker I mere end 20 år har A-Data udviklet software og udbudt hardware

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Tak for sidst. Det var super hyggeligt at se så mange på Sandbjerg. Hermed et ganske kort nyhedsbrev med lidt opdatering og information på projektet.

Tak for sidst. Det var super hyggeligt at se så mange på Sandbjerg. Hermed et ganske kort nyhedsbrev med lidt opdatering og information på projektet. NYHEDSBREV FEB.08 Kære alle Tak for sidst. Det var super hyggeligt at se så mange på Sandbjerg. Hermed et ganske kort nyhedsbrev med lidt opdatering og information på projektet. Vi har nu fået hjemmesiden

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Indledning: Testen foregår på tid, da jeg ønsker at finde ud af, hvor lang tid brugeren er om at komme til disse mål.

Indledning: Testen foregår på tid, da jeg ønsker at finde ud af, hvor lang tid brugeren er om at komme til disse mål. Indledning: En brugertest er et godt redskab at bruge, når man skal teste brugervenligheden på en hjemmeside. Det er en af de mest anvendte usability testmetoder. Testen kan have to formål: at informere,

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Vejman.dk mobile løsninger. Ved. Paul Stühler

Vejman.dk mobile løsninger. Ved. Paul Stühler Vejman.dk mobile løsninger Ved. Paul Stühler Baggrund for opgaven Generelt er der ønsker fra vores brugere om. Øget fleksibilitet gennem adgang til vejman.dk på mobile enheder. Behov for at arbejde målrettet

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

i modellen. Alle detaljer og analysemuligheder gennemgås dog ikke i denne skrivelse det er blot en introduktion, så du kommer godt fra start.

i modellen. Alle detaljer og analysemuligheder gennemgås dog ikke i denne skrivelse det er blot en introduktion, så du kommer godt fra start. SÅDAN KOMMER DU I GANG - en introduktion til KL s model for benchmarking på ungdomsuddannelsesområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel på ungdomsuddannelsesområdet.

Læs mere

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring.

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med PM5. Der er visse ting der skal gøres i den rigtige rækkefølge, for at du får det bedste ud af systemet fra starten af. De enkelte punkter er

Læs mere

Vejledning for BTK s banebookingsystem

Vejledning for BTK s banebookingsystem Vejledning for BTK s banebookingsystem Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tegningsregler... 2 Banebooking i klubhuset... 3 Banebooking på Internettet... 9 Udfordringskampe... 12 Reservering af en double

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med PBS Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Læsevejledning...3 Den private nøgle...4 Introduktion...4

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 Kort gennemgang af planerne for de kommende versioner V. Ole Windeløv, Produktchef for Videndelingsystemer Hvordan ser vi markedet og udviklingen BørneIntra er i dag

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

App til indmelding af glemt check ud

App til indmelding af glemt check ud App koncept til indmelding af glemt check ud App til indmelding af glemt check ud 5. mar. 2015 Side 1 App koncept til indmelding af glemt check ud 1 Introduktion Flg. er en besvarelse til en idekonkurrence

Læs mere

Releasenote til JobKon 5. januar 2015

Releasenote til JobKon 5. januar 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 5. januar 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 19. december 2014 Den 5. januar 2015 implementeres det nye modul JobKon: 1. GENERELT OM JOBKON...

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

DiTac Software Solutions ApS

DiTac Software Solutions ApS DiGet Data Transfer DiTac Software Solutions ApS Møllerjorden 38 Postboks 38 4320 Lejre +45 41 13 53 91 www.tachograf.dk Indhold Side Introduktion 3 Arbejdsgang 4 DiGet Data Transfer 1 Start programmet...

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Handling Forklaring Illustration

Handling Forklaring Illustration 3. Følge op på patients data Formål At vide hvad der vises på Overblik og i Patientmenu og hvilken betydning de forskellige ikoner har. At kunne følge op på patientens data. At kunne anvende de muligheder

Læs mere

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland Tabulex Trio Tjenestetid Grønland Trio Tjenestetid Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Kap 1. Tjenestetid... 4 Tjenestetid Grundtid... 4 Særlige aftaleforhold... 5 Regulering af beskæftigelsesgrad... 5

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

DDELIBRA GO. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense, Næstved og Frederiksberg.

DDELIBRA GO. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense, Næstved og Frederiksberg. DDELIBRA GO DDElibra GO er det nye alternativ til bibliotekernes trykte bestillings- og hyldekontrollister - præsenteret på en tablet eller smartphone. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense,

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Testspecifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Testspecifikation Udgave 1 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Testspecifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC Testspecifikation

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Indstilllinger Indstillinger-vinduet kan hentes frem fra hovedmenuen Diverse Vedligeholdelse fanen Kalender.

Indstilllinger Indstillinger-vinduet kan hentes frem fra hovedmenuen Diverse Vedligeholdelse fanen Kalender. Guide: ClinicCare læge Kalender Version: 20. april 2016 Indstilllinger Indstillinger-vinduet kan hentes frem fra hovedmenuen Diverse Vedligeholdelse fanen Kalender. Kalenderen aktiveres under Indstillinger/Kalender,

Læs mere

Vejledning i booking af lokale via Planbook Web www.faxebooking.dk

Vejledning i booking af lokale via Planbook Web www.faxebooking.dk Lokale reserves via Faxe Kommunes hjemmeside www.faxekommune.dk / Kultur og Fritid / Ansøgning om / Udlån af kommunale lokaler I venstre side klik på linket Reserver lokale her. 1 Herefter kommer du ind

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.:

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.: Studie-IT Tlf.: 9940 9720 Vejledning Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS Indhold Indledning.... 2 Udvælgelse af data. i istads... 2 Generering af data... 5 Generering af data fra et excel-ark...

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelse

Fremsøg sendte meddelelse Fremsøg sendte meddelelse Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i digital post. Version: 2.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere