Fra PUSH til PULL. Efterspørgselsdrevet uddannelsesplanlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra PUSH til PULL. Efterspørgselsdrevet uddannelsesplanlægning"

Transkript

1 Fra PUSH til PULL Artiklen handler om, hvordan mellemledere og deres organisationer kan få et større udbytte af deres lederuddannelser. En vej til dette er, at uddannelserne i højere grad tager afsæt i mellemledernes efterspørgsel efter viden og kompetencer. Dermed er tilgangen ændret fra push til pull. Artiklen formidler resultaterne af forskningsprojektet Arbejdspladsnær læring, fra push til pull. Ole Legarth Ernst Side 0 af 11

2 Forskningsprojektet Arbejdspladsnær læring, fra push til pull Forskningsprojektet undersøger, hvordan uddannelsesinstitutioner kan gå fra uddannelsesplanlægning med udgangspunkt i prædefinerede lektionsplaner og pensum (push) til just-in-time -udvikling af undervisningsforløb i samarbejde med studerende og deres organisationer (pull). De studerende er mellemledere på videre- og efteruddannelserne. Det undersøges, hvordan undervisningen kan blive mere arbejdspladsnær ved, at mellemlederne arbejder med konkrete udfordringer, som de og organisationen identificerer. Multicasestudie Der er gennemført et multicasestudie af seks ledere og deres organisationer. De seks cases er valgt fra et tidligere udviklingsprojekt på Erhvervsakademi Aarhus Den fælles akademiuddannelse for offentlige ledere. Uddannelsen søger at fremme ledernes efterspørgsel efter viden og kompetencer, ved at lederne arbejder med egne ledelsesudfordringer. Et eksempel på en ledelsesudfordring: Den nye strategi for AffaldVarme Aarhus betød betydelige besparelser på driftsbudgettet. På den baggrund aftalte mellemlederen denne ledelsesudfordring med sin chef: Hvordan kan medarbejderne inddrages i processen med at finde effektiviseringer? Ledelsesudfordringen blev aftalt med mellemlederens chef for at sikre organisatorisk læring og forankring. Undervisningsforløbet blev afsluttet med eksamen i akademifaget Det strategiske lederskab. Side 1 af 11

3 Forskningsprojektet undersøger, i hvor høj grad og hvordan de seks lederes arbejde med deres ledelsesudfordringer har været medvirkende til at fremme udbyttet af Den fælles akademiuddannelse for offentlige ledere. En case forstås i denne sammenhæng som samspillet mellem uddannelsesinstitution, mellemleder og dennes arbejdsplads. Teorien bag Forskningsprojektet tager udgangspunkt i forskningen om transfer og transformativ læring og undersøger, hvilke faktorer, som biddrager til at skabe transfer. Med udgangspunkt i forskning om transformativ læring undersøges desuden sammenhængen mellem inddragelse af ledelsesudfordringer i undervisningen og den lærendes identitet. Projektet identificerer de påvirkende faktorer i undervisningen, på arbejdspladsen og hos mellemlederen. Teorier om transfer belyser sammenhængen mellem den undervisning og den læring, der sker på uddannelsesinstitutionen og anvendelsen i praksis. Transformativ læring er et nyere begreb end transfer og er opstået på baggrund af de tiltagende forandringer i samfundet og på arbejdspladserne. Transformativ læring ser på sammenhængen mellem læring og forandringer i selvet, identiteten og personligheden. Begrebet supplerer således begrebet transfer. Side 2 af 11

4 Påvirkende faktorer Forskningsprojektet peger på, at især fire forhold har betydning for, om arbejdet med ledelsesudfordringen skaber udbytte for mellemlederen og dennes organisation. Artiklen ser på de påvirkende faktorers teoretiske og empiriske grundlag og giver anbefalinger til, hvordan de forskellige aktører kan arbejde med de påvirkende faktorer. Side 3 af 11

5 A: Chefens aktive opbakning Mellemlederen har brug for den nærmeste chefs og organisationens aktive opbakning og støtte, når det lærte skal anvendes i organisationen. Ligesom jeg skal anerkende mine medarbejdere i det, de laver og dét, de gør, så har jeg brug for, han prøver på at fortælle mig, at det jeg gør er godt. Han er glad for det, jeg gør, han er glad for det resultat, jeg har skabt på de her to år. Men jeg kunne godt tænke mig skridtet mere, en rigtig interesse i hvad, det er, jeg bruger så meget energi på. Jeg vil ikke sige, at det er hendes skyld, for jeg kunne jo godt sige, jeg har brug for, at du kommer herud og så sætter dig ned og lytter Jeg tror egentlig ikke, det er uvilje men en forventning, der ikke er afklaret mellem os. Kilde: Forskningsprojektet Arbejdspladsnær læring, fra push til pull. Empirisk begrundelse for anbefalingen Det fremgår af casestudierne, at mellemlederne generelt ikke oplever at have chefens aktive støtte og opbakning. Den støtte, som mellemlederne mangler fra nærmeste chef ses af mellemlederne som en vigtig forudsætning for både transfer og transformativ læring. Mellemledere har især brug for den nærmeste chefs aktive opbakning til at sikre, at de organisatoriske forudsætninger for arbejdet med ledelsesudfordringen er til stede. Hvis de organisatoriske forudsætninger ikke er til stede, kan det blive svært at anvende det lærte. Mellemlederne påpeger, at fraværet af støtte fra nærmeste chef har negativ indflydelse på deres motivation. Især virker den manglende anerkendelse af arbejdet med ledelsesudfordringen demotiverende. Chefens involvering ses som et dilemma. På den ene side ses chefens involvering som en forudsætning for den organisatoriske forankring. På den anden side er mellemlederne nervøse for at miste det frirum, som undervisningen er for dem. For hovedparten af mellemlederne er det væsentligt, at chefens indflydelse ikke direkte påvirker måden der undervises på eller det, der undervises i på uddannelsen. Det går gennem alle casene, at Side 4 af 11

6 en forudsætning for at undervisningen også kommer til at handle om det, som kan være svært og konfliktfyldt er, at der etableres et fortroligt undervisningsrum. Det vil sige, at det, som bliver sagt i fortrolighed ikke bliver refereret uden for undervisningsrummet. Flere mellemledere nævner, at de ønsker og har en forventning, om at den nærmeste chef læser deres eksamensrapport. Mellemlederne lægger vægt på, at det er dem selv, som definerer ledelsesudfordringen, og at chefens støtte ikke bliver dirigerende i forhold til konkrete handlinger og adfærd. Teoretisk begrundelse for anbefalingen En række undersøgelser 1 påviser, at et støttende miljø (transferklimaet) fremmer lysten til og muligheden for at anvende det lærte. Hvis den lærende oplever støtte fra ledelse og kollegaer, fremmer det motivationen for at anvende det lærte. Den måde, støtten gives på, er afgørende for den lærendes selvopfattelse. Wahlgren henviser til undersøgelser, som peger på at den instrumentelle støtte ses som et indgreb i den lærendes frihed til selv at vælge, hvad der skal gøres. Den har derfor en negativ effekt på den lærendes selvopfattelse 2. Refleksioner i forbindelse med anbefalingen: Det er vigtigt, at mellemlederen sikrer sig, at der er opbakning i organisationen før arbejdet med ledelsesudfordringen. Mellemlederen skal være proaktiv i forhold til at søge opbakning i organisationen. Opbakningen kommer ikke af sig selv og i den form, som mellemlederen kunne ønske sig, med mindre mellemlederen aktivt inddrager organisationen. o o En mere formaliseret forventningsafstemning er tilrådelig, så det bliver eksplicit, hvad parterne forventer af hinanden. Det bør overvejes, om en mere formaliseret aftale om samarbejde mellem mellemlederen, uddannelsen og chef kan etableres. Meget peger på, at mellemlederens evne til at sætte mål og forpligte sig til disse mål påvirker graden af transfer. Det er derfor vigtigt, at mellemlederens chef ikke tager over. Det er især vigtigt, at det er mellemlederen, som er den drivende kraft i at definere ledelsesudfordringen. 1 E.F Holton et al, 2000 (refereret i Bjarne Wahlgren, Transfer mellem uddannelse og arbejde, Nationalt center for kompetenceudvikling, Wahlgren, Transfer mellem uddannelse og arbejde, 2009 Side 5 af 11

7 o Det anbefales, at chefen indtager en coachende og faciliterende rolle i forbindelse med arbejdet med ledelsesudfordringen. Den afsluttende evaluering kan med fordel inddrage mellemlederens nærmeste chef. o Der er positive erfaringer med evaluering i form af et afsluttende seminar med deltagelse af undervisere, mellemledere, chefer og repræsentanter fra de deltagende organisationers HR-afdelinger. Mellemlederne ser evalueringsseminaret som en anerkendelse af deres arbejde med ledelsesudfordringen. B: Ansvar for eget udviklingsforløb Mellemlederen skal inddrages løbende i planlægningen af undervisningen og indgå aktivt i valget af undervisningsindhold, for at det lærte kan anvendes i organisationen. Ved, at jeg tør lukke op og andre tør lukke op, og vi så sammen kan sige det her kan vi egentlig høre, at vi har fællesskab om gud sådan har jeg det også. Så giver det også indflydelse til at sige til dem, som underviser hvad der kunne være godt at have som emne. Jeg tror, den der kontrakt der bliver indgået med hinanden, formelt eller uformelt der i starten - det er ret vigtigt, fordi det er et tillidsrum, hvor du går ind, du blotter dig også. Kilde: Forskningsprojektet Arbejdspladsnær læring, fra push til pull. Empirisk begrundelse for anbefalingen Hvorvidt medinddragelsen opleves som motiverende og relevant handler i høj grad om timingen af medinddragelsen, og hvad mellemlederen konkret bliver inddraget i. Det tyder på, at mellemlederne forventer, at underviseren og uddannelsen lægger en struktur for læringen, sådan at underviseren fungerer som lærings- og proceskonsulent. Derimod ser mellemlederen det som væsentligt at have endog særdeles stor indflydelse på, hvad der skal læres. I Side 6 af 11

8 forhold til valg at teorier, metoder og modeller mv. forventer mellemlederne, at underviseren kan guide dem i forhold til til- og fravalg. Projektet peger på, at mellemlederen i ganske høj grad enten ved selvstudie eller i netværksgrupper kan tilegne sig teorier, metoder og modeller. Der er grænser for hvor meget mellemlederne ønsker at blive inddraget. For stor medinddragelse kan skabe usikkerhed især i begyndelsen af forløbet. En forudsætning for, om medinddragelsen lykkes, er at der bliver opbygget et trygt og fortroligt læringsrum. Teoretisk begrundelse for anbefalingen Det er påvist, at medinddragelse sikrer en bedre tilpasning mellem behov og undervisning, og at en god sammenhæng mellem behov og undervisning påvirker den lærendes motivation positivt 3. Refleksioner i forbindelse med anbefalingen: Det er vigtigt at få en forventningsafstemning med hensyn til graden og timingen af medinddragelse i planlægningen af undervisningen og valg af teori. o Underviseren skal tydeliggøre retning, formål og pædagogik/proces. o Valg af undervisningsindhold bør i høj grad ligge hos de studerende. Coaching giver mulighed for, at den studerende i meget høj grad vælger, hvilke teorier, der skal arbejdes med. Det anbefales, at mellemlederen får mulighed for at vælge halvdelen af pensum individuelt. Metoder mv. til at indkredse og definere ledelsesudfordringer bør fylde meget i undervisningen. Denne kompetence er vigtig for det videre arbejde med at anvende teorien i praksis. For deltagerne er det især i starten udfordrende, at forløbet er baseret på en høj grad af selvstudium. Det er derfor vigtigt, at der er en dialog om denne del af uddannelsen, og at forventningerne er afstemt. Eventuelt kan der tilbydes kursus i studieteknik for de deltagere, der finder denne præmis udfordrende. I begyndelsen af undervisningsforløbet er det vigtigt, at underviseren aktivt efterspørger input og ønsker til undervisningen. Det er lige så vigtigt, at der bliver fulgt op på ønskerne for at skabe den nødvendige troværdighed om medinddragelsen. Det er vigtigt, at den psykologiske kontrakt i forhold til medinddragelse løbende tages op til genforhandling, da ønsket om medinddragelse kan svinge hen over forløbet. 3 Clark et al 1993 Side 7 af 11

9 C: Personlig udviklingsproces Uddannelsesforløbet skal understøtte mellemlederens personlige udvikling for, at det lærte bliver anvendt i organisationen. Jeg tør stå meget mere ved mig selv. Jeg har haft det i mig hele tiden, og jeg har kunnet det hele tiden, men fik ikke lov så det der med at turde at stige på hesten en gang til og så komme ud med et resultat det hjælper jo også på rygraden. Jeg blevet meget skarpere på mig selv som leder, altså blevet mere afklaret på nogle ting. Det er vigtigt som leder, særligt en som mig, som gerne vil sørge for at alt er så godt, alle har det godt. Når vi ikke kan finde ud af at få det til at fungere, at man også er i stand til at sige, at nu er det nok, nu har vi prøvet nok, nu sætter jeg en streg. Kilde: Forskningsprojektet Arbejdspladsnær læring, fra push til pull. Empirisk begrundelse for anbefalingen Tilegnelse af teorier, metoder og modeller sikrer ikke automatisk, at de bliver anvendt, selv om både uddannelse og arbejdsplads muliggør transfer. Det kræver tillid og mod at turde handle i nye sammenhænge. Ofte vil udfaldet af ledelsesudfordringen være usikker og forbundet med risici. Det er ofte komplekse problemstillinger, og mellemlederen vil møde tilbageslag og modstand i processen. Derfor kommer mellemlederens personlighed i spil, og mellemlederens selvopfattelse og identitet kan blive berørt. Dette ses af de mellemlederen som både motiverende og udfordrende. Mellemlederne nævner følgende personlige egenskaber som forudsætninger for at arbejde med ledelsesudfordringen i praksis: Mod Tro på egen formåen og evne til at finde nye strategier (self-efficacy) Standhaftighed og modstandsdygtighed, evne til at komme videre trods modstand (resilience) Side 8 af 11

10 Teoretisk begrundelse for anbefalingen Forskningsprojektet benytter sig af Illeris definition af transformativ læring Begrebet transformativ læring omfatter al læring, der indebærer ændringer i den enkeltes identitet 4. Illeris siger om progressiv transformativ læring Det gælder om i en eller anden form at blive bedre eller komme videre, det er fremadrettet og fremskridtsorienteret læring af en karakter, der indebærer, at et eller andet, der er identitetsrelateret, en forståelse, en adfærdsmåde, en oplevelsesmåde, omdannes til noget bedre, rigtigere, mere perspektivrigt eller givende 5. Refleksioner i forbindelse med anbefalingen: Mellemledernes arbejde med deres ledelsesudfordringer er en transformativ proces, og det er derfor vigtigt, at uddannelsen ikke kun ses som tilegnelse af teori, men i lige så høj grad som en personlig udviklingsproces. Det er derfor vigtigt i tilrettelæggelsen af uddannelsen at overveje forholdet mellem lederuddannelse og lederudvikling. Lederuddannelse sigter i høj grad på transfer, at det lærte bliver anvendt. Lederudvikling kan støtte mellemlederens transformative læring forstået som at kunne forholde sig til det lærte. I forhold til lederudvikling bør der være fokus på følgende personlige egenskaber: o Mod o Self-efficacy (tro på egen formåen og evne til at finde nye strategier) o Resilience (standhaftighed og modstandsdygtighed, evne til at komme videre trods modstand) Det er vigtigt, at der skabes et trygt læringsmiljø. Det er vigtigt, at mellemlederen får lejlighed til at se tilbage på uddannelsesforløbet, efter at uddannelsesforløbet er afsluttet (gerne efter nogle måneder) for at få lejlighed til at reflektere over, hvad uddannelsen betyder for den enkelte. 4 Illeris, 2013, Transformativ læring & identitet 5 Illeris, 2013, Transformativ læring & identitet Side 9 af 11

11 D: Kvalificeret sparring og coaching Mellemlederen skal tilbydes sparring og coaching for at fremme, at det lærte bliver anvendt i organisationen. Jeg tror, det er den uddannelse, hvor jeg har oplevet - virkeligt har fået oplevelse af at jeg er god til noget. Altså sådan virkelig, fordi der har været det her coaching forløb som på en anden måde - når man skriver en opgave og får en karakter eller feedback, får en direkte du ved - direkte respons på det man gør, og det synes jeg har, været rigtigt godt. Der er vel også en form for transformation i forhold til den coaching, altså for gu er der refleksionsrum. Der kommer da også en transformation i forhold til at blive klogere på sin egen ledelsesudfordring, men altså også i forhold til at blive klogere på mig selv. Kilde: Forskningsprojektet Arbejdspladsnær læring, fra push til pull. Empirisk begrundelse for anbefalingen Mellemlederne tillægger coaching og sparring stor betydning for både transfer og transformativ læring. Coaching ses af mellemlederne som specielt vigtig i den transformative proces. Det er typisk, at mellemlederen på et tidspunkt sidder fast i sin ledelsesudfordring og af en eller anden grund ikke på egen hånd kan komme videre. Mellemlederne fortæller, at når modet, standhaftigheden eller troen på egen formåen slipper op, er det af afgørende betydning for læringsprocessen, at det er muligt at få situationen vendt med sin coach. Teoretisk begrundelse for anbefalingen Illeris påpeger, at coaching kan fremme transformativ læring Endeligt tilsigter coaching i vid udstrækning transformativ læring gennem tilskyndelse til øget selvstændighed og selvforståelse 6. 6 Illeris, 2013, Transformativ læring & identitet Side 10 af 11

12 Wahlgren påpeger desuden, at coaching kan være en væsentlig årsag til, at det lærte bliver anvendt med succes. Wahlgren henviser til en metaanalyse 7 Først i forbindelse med coaching i klassen steg anvendelsen markant. Metaanalysen peger på at betydningen af øvelse, feedback og coaching som væsentlige faktorer for anvendelsen af det lærte 8. Refleksioner i forbindelse med anbefalingen: Coaching bør prioriteres højt som undervisningsform. Coaching er især vigtig i forhold til transformativ læring. Formen for den individuelle støtte kan tage form af coaching, vejledning og ekspertrådgivning alt efter hvad behovet er for den enkelte mellemleder. Den personlige relation mellem coach og mellemleder er af meget stor betydning. Det anbefales derfor, at den studerende får mulighed for at vælge coach hvis muligt. 7 Wahlgren, 2009, Transfer mellem uddannelse og arbejde 8 Wahlgren, 2009, Transfer mellem uddannelse og arbejde Side 11 af 11

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

I lære som leder hele livet

I lære som leder hele livet I lære som leder hele livet Hvis vi skal rustes til organisationens og omverdenens krav om at lede i forandringer Er ledelsesopgaven i dag i høj grad at skabe læring, og det er vigtigt at finde nye veje

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Mit indlæg omkring transfer

Mit indlæg omkring transfer Mit indlæg omkring transfer Hvad er det for faktorer, der påvirker en transfer? Hvordan kan vi reducere udfordringerne omkring en transfer? Hvad skal man overhovedet forstå ved transfer? Anvendelsesorienteret

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Læring i praksis gennem undervisning og forskning

Læring i praksis gennem undervisning og forskning Læring i praksis gennem undervisning og forskning Poula Helth Københavns Universitet 29. September 2015 Poula Helth: Ph.d. stud. i læring i praksis CVL/CBS Ekstern lektor CBS Underviser i personligt lederskab

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

Praktikprojektet - Det gode refleksionsrum i praksis. Temaeftermiddag for vejledere fra praktikken Thisted 8. maj 2014

Praktikprojektet - Det gode refleksionsrum i praksis. Temaeftermiddag for vejledere fra praktikken Thisted 8. maj 2014 Praktikprojektet - Det gode refleksionsrum i praksis Temaeftermiddag for vejledere fra praktikken Thisted 8. maj 2014 Program Velkomst Præsentation af Praktikprojektet Præsentation af Forummetoden Praktikprojektets

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Kompetenceudviklings aktiviter og evaluering

Kompetenceudviklings aktiviter og evaluering Kompetenceudviklings aktiviter og evaluering Hvad er det vi taler om fokus på kurser: Transfer: Det begreb der beskriver den dynamiske proces, når læring på et kursus/uddannelses omdannes, forankres så

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING MODUL 5 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Individuelt oplæg hver gang. Litteratur til i dag Vigtigt?

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Evaluering og dokumentation af proces. Den fælles AU i Ledelse for 1. linjeledere i kommuner. Rammer for undervisningsforløbet

Evaluering og dokumentation af proces. Den fælles AU i Ledelse for 1. linjeledere i kommuner. Rammer for undervisningsforløbet Evaluering og dokumentation af proces Den fælles AU i Ledelse for 1. linjeledere i kommuner Rammer for undervisningsforløbet Forløbet er gennemført med udgangspunkt i fagmodulerne: Ledelse i praksis, Strategisk

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder:

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012): Transfer Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Transfer fra diplomuddannelser - en pædagogisk ledelsesopgave

Transfer fra diplomuddannelser - en pædagogisk ledelsesopgave Transfer fra diplomuddannelser - en pædagogisk ledelsesopgave Agenda Hvem er vi? hvem er I ( ved bordene) Om projektet : Baggrund og teoretisk sammenhæng Konkrete pædagogiske ledelses-tiltag Undervisernes

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan?

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Den 17.1-2013 Notat om: Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Af lektor Albert Astrup Christensen Dette notat indeholder idéer til styrkelse af transfer i forbindelse med planlægning og gennemførelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Bueskyttens læring til lederne

Bueskyttens læring til lederne 1 Bueskyttens læring til lederne Vi sad 3500 ledere nede i konferencesalen, da han pludselig dukkede op på scenen foran os med en stor konkurrencebue. Han lagde en pil på, trak linen og pilen baglæns alt

Læs mere

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring Et væsentligt parameter i MITrack er at kunne dokumentere den unges læring i særdeleshed overfor den unge selv for at bidrage til transfer, men ligeledes

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

LÆRING I VIRKELIGHEDEN TRANSFER

LÆRING I VIRKELIGHEDEN TRANSFER LÆRING I VIRKELIGHEDEN TRANSFER 2014/15 2016 2016/17 LIV I 147 SSA/SSH Tidlig opsporing af sygdomstegn hos personer med demens AMU LIV II 148 SSA/SSH Tidlig opsporing af sygdomstegn AMU M & M 145 sygeplejersker

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017 STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN Arbejdsmiljødagene 2017 Lidt om mig Lidt om Jer Hvem er her i dag håndsoprækning: Arbejdsmiljørepræsentanter? Arbejdsmiljøledere? Hele arbejdsmiljøgruppen?

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området Hvorfor Ledelse, Didaktik og Udvikling? Det aktuelle pres på udvikling af skolens undervisning

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP)

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) FÅ VÆRKTØJERNE TIL AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE SALGSLEDERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Du kommer på en rejse, hvor du får tilført praksisnære værktøjer og redskaber

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Skolens overordnede pædagogiske overvejelser

Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Skolens elev- og læringssyn 1. Læring opfattes som en proces og et resultat, der finder sted i et samspil mellem elevens individuelle konstruktioner og de sociale

Læs mere

Velkommen til! Dagtilbud & Skole. Outro/Intro-møde Pædagogen i skolen d. 14.1.2015

Velkommen til! Dagtilbud & Skole. Outro/Intro-møde Pædagogen i skolen d. 14.1.2015 Velkommen til! Kl. 9.00-10.00: Deltagere på hold 1 samt relevante ledere (deltagere på hold 2 er velkomne - men det er ikke et must!) Fælles indblik i hold 1's læringsudbytte, samt forventningsafstemning

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Ved Christian Ahlefeldt Laurvigen Netværksdag 2010 Medico Industrien Hvad er DJØF? Faglig organisation for nøglemedarbejdere og ledere Medlemmer

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan?

Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan? Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan? CBS/ELU konference: Videnmedarbejdere i Staten og deres kompetenceudvikling. Symbion, 26. okt. 2006 - Bent Gringer, SCKK (bg@sckk.dk) Vores antagelse:

Læs mere

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole Velkommen til!! 1) Præsentation af læringsudbytte Tjek ind + Padlet 2) Evaluering af 1. modul 3) Indhold på modul 2 og 3 + Netværk 4) Fra videnshaver til læringsagent de første skridt Hvad er en agent

Læs mere

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19.

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19. Læring med effekt effekt af kompetenceudvikling i SKAT Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis NCE-Metropol 19. februar 2013 Dorthe Solberg, SKAT - HR Udvikling Læring med effekt Målet med

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere