Boligområde i Svinninge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligområde i Svinninge"

Transkript

1 LOKALPLAN NR Boligområde i Svinninge området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej Kalundborgvej Ledegårdsvej Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Landlystvej Landlystvej Landlystvej Landlystvej Landlystvej Landlystvej Landlystvej Landlystvej Landlystvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Kastanie Alle PLANAFDELINGEN APRIL

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og udformning af bebyggelse samt materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Lokalplanen udarbejdes først som et forslag, der fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Byrådets vedtagelse af planen kan kun påklages med hensyn til retlige spørgsmål. D.v.s. at der kan klages til Naturklagenævnet, hvis Byrådet ikke har haft den fornødne lovhjemmel til at vedtage planen og dens indhold. Forslaget har været fremlagt i hørring fra den til den Efter høringsfristens udløb tog Byrådet endelig stilling til planen, der blev vedtaget d Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde mellem ejernes arkitekt Form Arkitekter A/S og Holbæk Kommune. 2

3 Indhold Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet og naboarealer Lokalplanens udstrækning og afgrænsning Hidtidige planforhold og anvendelse af området Landskabelige forhold, naturbeskyttelse og kulturhistoriske interesser Trafi kale forhold Tekniske forhold Fremtidsplaner Lokalplanens indhold Disponering Bebyggelse Veje, fortove, stier Grønne områder og beplantning Miljø og sundhed Forholdet til anden planlægning Kommuneplan Bolig- og befolkningsprognose Kollektiv trafi k Regn- og spildevand Forsyningsforhold Dræn Trafi kstøj Miljøvurdering Sundhedskonsekvensvurdering Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Servitutter Borgerinddragelse Lokalplanbestemmelser Område og zonestatus Lokalplanens formål Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang Bebyggelsen udseende Ubebyggede arealer, grønne områder, beplantning Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Grundejerforening Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug Ophævelse af servitutter Retsvirkninger Vedtagelse Bilag 1: Lokalplanområdet Bilag 2: Arealanvendelse Bilag 3: Etapeplan Bilag 4; Beskyttede diger Bilag 5: Rundkørsel - boligveje Bilag 6: Snit A og B fordelingsveje Bilag 7: Snit C og D - boligveje Bilag 8: Stiprofi l

4 REDEGØRELSE Redegørelse 1. Lokalplanens baggrund og formål Allerede i 2006 tilkendegav daværende Svinninge Kommune, at man ville lokalplanlægge til åben-lav bebyggelse syd for Svinninge. Ønsket var forstærket af, at de seneste udstykninger på Østre-Hovvej og Vestre-Hovvej blev meldt hurtigt udsolgt. Behovet for at planlægge for nye boliger blev derfor hurtig aktuel. I de senere år er der bygget en del tæt-lav bebyggelse, så de oprindelige kommuneplanrammer angiver derfor, at området skal anvendes til parcelhuse. Efterspørgselen på tæt-lav beboelser har sidenhen været stigende, og den nye kommuneplan for Holbæk Kommune har derfor åbnet for, at ca. 30 % af boligerne kan anvendes til tæt-lav bebyggelse Med kommuneplanen lægges op til, at den nye bebyggelse skal afslutte Svinninge By mod syd. Mellem lokalplanområdet og Gudmandstrup friholdes et areal for bebyggelse, så Gudmandstrup også i fremtiden kan fremstå som en selvstændig landsby. Udover disponeringen af arealet til boligbebyggelse skal lokalplanen sikre udsigter mod Hjembæk Kirke og det omliggende landskab. Det eksisterende stiforløb Aggersvoldstien løber gennem lokalplanområdet. Stien ligger centralt i området, og vil få karakter af en hovedsti i området. Lokalplanen vil sikre dette stiforløb og sammenhængen med det øvrige stinet i lokalplanområdet. Aggersvoldstien er desuden en god mulighed for at sikre adgangen fra lokalplanområdet til det åbne land. Inden for lokalplanområdet fi ndes beskyttede diger som bevares med lokalplanen (se bilag 4) Lokalplanen har også til formål at sikre den trafi kale afvikling fra og til lokalplanområdet. I hovedtræk skal ca. 1/3 del af lokalplanområdet trafi k- forsynes via Landlystvej, mens resten forsynes via Ringstedvej. Endelig har lokalplanen til formål at sikre indretningen af de grønne områder, placering af regnvandsbassiner, samt udstykningsskitse og udformning af bebyggelsen. 2. Lokalplanområdet og naboarealer 2.1 Lokalplanens udstrækning og afgrænsning Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 7c, 7d, 7x, 31a og 41a alle Svinninge By, Svinninge i alt 13.1 hektar. Lokalplanområdet er placeret syd for Svinninge, og forventes at afslutte byen mod syd. Syd for lokalplanområdet ligger markerne mellem Gudmandstrup og Svinninge. Længere mod syd fi ndes skovene og moseområderne omkring Aggersvold og via Aggersvoldstien og små kommuneveje er der adgang til den 4

5 REDEGØRELSE regionale stirute Jyderupstien. Mod vest afsluttes lokalplanområdet til markerne i det åbne land. Mod nord kobler lokalplanområdet sig til Svinninges sydvestlige hjørne med parcelhuskvarterer. Østgrænsen består af den gamle amtsvej Ringstedvej. Videre mod øst findes et stort tidligere jorddeponi, der nu fungerer som fælles grønt friareal, samt en del af Svinninges nyere boligområder. Fødevarefabrikken Beauvais ligger i nærheden. Fabrikken kan af og til give anledning til lugtgener i nærområdet, men de forventes at være meget begrænset for lokalplanområdet, da fabrikken ligger nordøst for området, og da fabrikkens tekniske udvikling forventes at nedbringe dette problem væsentligt i fremtiden. Seas-NVE Aldi Brugs / Netto Skole Idræt j borgve Kalund Svinninge Å Lokalplanområde Rin gst ed vej Beauvais Bakke Oversigtskort 5

6 REDEGØRELSE 2.2 Hidtidige planforhold og anvendelse af området Lokalplanområdet består overvejende af matr.nr. 7d, 31a og 41a som hidtil har været marker til 2 mindre landbrugsejendomme, som ligger hhv. midt i lokalplanområdet og ud mod Ringstedvej. Matr.nr. 7c og 7x består af eksisterende beboelser. Midt igennem området forløber Aggersvoldstien som er anlagt på privat initiativ. Eksisterende hegn er kilde til mange små naturoplevelser Med lokalplanen overføres hele området til byzone. 2.3 Landskabelige forhold, naturbeskyttelse og kulturhistoriske interesser Lokalplanområdet fremstår med åbne marker der gennemskæres af et markant nord-sydgående hegn. Især i den nordøstlige del er der tættere beplantning med frugttræer og læhegn, som følge af gartnerproduktion på arealet. Desuden fi ndes beplantning i det meste af det nordlige skel og på en mindre strækning i det sydlige skel. En del af det store nord-sydgående hegn er karakterskabende for lokalplanområdet og især den nordlige del søges bevaret med lokalplanen. Det meste af det gamle ejendomsskel i det nord-syd gående skel samt i en del af det nordlige skel og en mindre del af det sydlige skel er et beskyttet dige som er omfattet af museumsloven. Der vil blive behov for en vejgennemføring midt i det nord-syd gående dige. Der er dog allerede etableret et digegennembrud på stedet, hvor der passende kan anlægges en vejgennemføring. Udover de beskyttede digers kulturhistoriske betydning udgør diger og hegn også vigtige levesteder for dyr og planter. Hegn og diger er med til at skabe karakter i lokalplanområdet og er kilde til mange små naturoplevelser i lokalplanområdet. Beskyttelsen fastholdes derfor med lokalplanen. Fra lokalplanområdet er der en smuk udsigt til landskabet mod vest til bakkerne ved Lysbjerg, mod sydvest til Hjembæk Kirke og mod sydøst til hatbakkerne ved Kundby. Med udlæg af fælles friareal i den nordvestlige del af lokalplanområdet bevares muligheden for udsynet mod vest. Udsigten mod Lysbjerg vest for lokalplanområdet 6

7 REDEGØRELSE 2.4 Trafikale forhold Veje Lokalplanområdet trafi kforsynes med ca. 1/3 del via Landlystvej, der igen har forbindelse til Kalundborgvej og ca. 2/3 dele til Ringstedvej. Der etableres én adgang til Ringstedvej ca. midt for lokalplanområdet. Denne placering er den bedste i forhold til oversigtsforholdene på Ringstedvej. Samtidig med etablering af udkørsel og udbygning i lokalplanområdet skal det undersøges om hastigheden på Ringstedvej kan nedsættes. Stier Aggersvoldstien centralt i lokalplanområdet er hovedsti med forbindelse til det øvrige hovedstinet i Svinninge. Hvert delområde i lokalplanområdet kobles på hovedstinettet med stikstier der har forbindelse til boligvejene. Stinettet i lokalplanområdet kobles sammen med boligområdet Havrevænget via eksisterende udlæg til stiksti der er udlagt i dette område. Stierne forbinder det lokale boligområde med bycentret, eller fungerer som udgangspunkt for den daglige motionstur for beboeren. Med stiudlægget tilstræbes det at skabe varierede muligheder for valg af rute, når den daglige motion i lokalområdet skal udøves. (se bilag 2). 2.5 Tekniske forhold I forbindelse med udbygning af lokalplanområdet skal der anlægges et regnvandsbassin i lokalplanens sydøstlige del. Lokalplanområdet forsynes med offentlig kloak- og regnvandsledninger. Det bliver frivilligt om man ønsker at anlægge en almen varmeforsyning (naturgasledning) i området. Området forsynes fra alment vandværk. Lokalplanområdet skal være tilsluttet et fælles antenneanlæg. Der etableres som minimum belysning på vejene og hovedstinettet. 2.6 Fremtidsplaner Fremtidig udbygning af Svinninge forventes at ske øst for byen. Strategien bunder dels i hensynet til de store husdyrbrug længere mod vest, samt mulighederne for en bedre trafi kafvikling af en boligudbygning øst for byen. Samtidig ønskes det, at fastholde de resterende markarealer mellem lokalplanområdet og landsbyen Gudmandstrup, så landsbyen fortsat kan fremstå som en selvstændig landsby. 7

8 REDEGØRELSE 3. Lokalplanens indhold 3.1 Disponering Udsigten mod vest og mod Hjembæk Kirke skal sikres. Det sker ved at udlægge veje, stier og grønne områder så udsigten kan opleves herfra. De grønne områder anlægges som græsarealer, hvor der kan beplantes med trægrupper. Aggersvoldstiens forløb gennem lokalplanområdet udlægges som hovedsti. Den nordlige del af det eksisterende hegn langs Aggersvoldstien samt hegnet i den nordlige og sydlige lokalplangrænser bevares (se bilag 4). De gamle hegn kan tyndes og der kan indplantes nye træer som del af almindelig vedligeholdelse. Øvrige hegn og beplantninger forudsættes ikke bevaret i forbindelse med udbygningen. Der forudsættes ikke en egentlig hegnsplantning mod det åbne land udover eksisterende beplantning eller de hække og træer der bliver en del af haverne på grundene i de sydlige og vestlige skel Regnvandsbassinet anlægges så det kan indgå som et rekreativt element i bebyggelsen. Eksempler på tæt-lavbebyggelser der kan opføres i lokalplanområdet 3.2 Bebyggelse I kommuneplanens rammer giver mulighed for at bygge tæt-lav bebyggelse samt at opføre bebyggelse op til 2 plan, med en maksimal højde på 8½ meter. Muligheden for at bygge i 2 plan giver større valgfrihed i arkitekturen. Kommuneplanens rammebestemmelser omkring bebyggelsesprocent er 30% for åben lav bebyggelse og 40 % for tæt-lav bebyggelse. Af hensyn til oplevelsen af bebyggelsen i landskabet må der ikke anvendes refl ekterende tagmaterialer som fx glaserede tagsten. Aktuelt reguleres dette med angivelse af en glansværdi. Ellers er der som udgangspunkt ingen særlige bebyggelsesregulerende bestemmelser for området, ud over de der gælder efter byggelovgivningen. 3.3 Veje, fortove, stier Der er to adgange til lokalplanområdet, som fungerer uafhængigt af hinanden for dermed at undgå for stor belastning af Landlystvej. Den nordvestlige trediedel af lokalplanområdet vejforsynes via Landlystvej. Resten af lokalplanområdet forsynes med en ny udkørsel til Ringstedvej mod vest. Eksempler på åben-lavbebyggelser der kan opføres i lokalplanområdet Fordelingsveje Fordelingsveje udlægges med et kørebaneareal på 6 meter med et fortov og rabat i den ene side på 1,8 meter og 0,5 meter rabat i den anden side. Fordelingsvejen fra Ringstedvej udlægges med minimum 3 indsnævringer, hvor kørebanen reduceres til 3 meter i bredden. Ved Ringstedvej skal oversigtsarealerne sikres med hjørneafskæring. Tilslutningen til Ringstedvej skal godkendes af vejmyndigheden. Kørebaner kan afgrænses med kantsten. Se skitsen i bilag 2. 8

9 REDEGØRELSE Eksempel på indsnævring på fordelingsvej Boligveje Boligveje udlægges med et trassé på 7,8 meter med græsrabat i den ene side på 0,5 meter, med kørebane på 5,5 meter, med fortov i modstående side på 1,5 meter samt rabat med belysning på 0,3 meter som angivet på bilag 7. Blinde veje Boligveje der ender blindt afsluttes med en vendeplads på minimum 15x15 meter. Stier Der udlægges stinet i lokalplanområdet der skal sikre mange muligheder for at gå ture og motionere. Lokalplanen angiver fx stiudlæg i syd- og vestskel, som er forbundet med stikstier fra boligvejene. Disse stier er overvejene tænkt rekreativt, som udgangspunkt for aftenturen og oplevelse af landskabet. Lokalplanen angiver et sydligt stiforløb langs hele det sydlige skel. En lille del krydser matr.nr. 7x som er en del af en eksisterende ejendom der ikke søges ændret med lokalplanen, men muligheden for at føre stien igennem i ejendommens sydlige skel forhindres ikke med lokalplanen. Ellers er det tilstræbt at få tværgående stier gennem bebyggelsen og frem til de grønne områder og hovedstinettet der fører videre til bycenteret. Placeringen af stierne kan ses på bilag 2 Stier skal udlægges med grus eller anden fast belægning. Hovedstien X-Y svarende til eksisterende sti midt i lokalplanområdet udlægges med asfaltbelægning og belysning. Krydsningen mellem hovedstien X-Y midt i lokalplanområdet og fordelingsvejen A-B fra Ringstedvej skal indrettes, så den tilgodeser trafi ksikkerheden for de cyklende og gående. 9

10 REDEGØRELSE 3.4 Grønne områder og beplantning I lokalplanens nordvestlige del anlægges et grønt område med mulighed for at indrette boldbane og legeplads. Området kan udlægges som græsareal og beplantes med trægrupper. Med udlægget sikres muligheden for at opleve udsigten til landskabet mod vest. I forbindelse med eksisterende beplantning mod nord udlægges to mindre lokale grønne områder. Områderne kan udlægges i græs og eksisterende frugttræer bør bevares. I lokalplanens sydøstlige del udlægges et grønt område med regnvandsbassin. Bassinet skal udformes, så det udgør et rekreativt element, der falder naturligt ind i området. Eksempel på regnvandsbassin De diger der er beskyttet jf. museumsloven se bilag 4 ønskes så vidt muligt bevaret med lokalplanen. Digerne er bevokset med gamle levende hegn, som er værd at bevare. Det forhindrer ikke, at der kan ske en almindelig vedligeholdelse af hegnet, blot selve diget ikke påvirkes. Enkelte steder kan det blive nødvendigt at bryde lidt af diget fx ved vejgennemføringerne til Landlystvej mod nord samt af fordelingsvejen fra Ringstedvej og stiføring mod nordøst. Med vejudlæg etableres beplantning på egnede steder i vejforløbet. Det kan fx ske, hvor der etableres indsnævringer, og i midterområderne på boligvejene samt ved udkørsler fra boligvejene som skitseret på bilag 2, 5 og 6. Vejtræer skal være opstammede træer. I de grønne områder er der mulighed for at indbygge overskudsjord fra bebyggelsen, se kortbilag 2. Jordudlæg skal formes i små bløde afrundede voldanlæg, som snor sig gennem det grønne område. De kan fx bruges til at danne små rum og som små kælkebakker. De kan nogle steder suppleres med lav beplantning. For at sikre at de små jordvolde er egnede til beplantning skal jorden ikke ødelægges (komprimeres) under udlægning. Volde anlægges med skråninger 1:2 for at undgå erosion. Øvrig regulering af terræn skal holdes inden for ½ meter og så der sikres en naturlig overgang til naboskel. Principskitse for regnvandsbassin 10

11 REDEGØRELSE 3.5 Miljø og sundhed Med bebyggelsen er der lagt vægt på at udnytte udsynet til det omgivende landskab, og at give mulighed for gå- og løbeture. Der er desuden god tilgængelighed til fods og på cykel til både centerområdet samt til skole- og idrætsområder. De store grønne områder lægger op til en aktiv udnyttelse for beboerne. 4. Forholdet til anden planlægning 4.1 Kommuneplan Lokalplanområdet blev udlagt i den seneste revision af kommuneplanen for den tidligere Svinninge Kommune. I rammebestemmelserne blev det fastlagt at området skulle udbygges som et parcelhusområde. Kommuneplanen indeholdt desuden bestemmelser om tæthed samt at området skulle udbygges efter en etapeopdeling så der udbygges fra nord, tættest på den eksisterende bebyggelse. I mellemtiden er der udarbejdet en ny kommuneplan for den nye Holbæk Kommune som afl øser kommuneplanen for Svinninge. I den nye kommuneplan fastholdes området til boligudbygning dog med den ændring, at der gives mulighed for at indarbejde en del af boligerne som tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsen må ikke opføres over 2 etager eller højere end 8½ meter. Eksempel på små voldanlæg med beplantning Den nye kommuneplan indeholder desuden et sæt generelle rammebestemmelser herunder gælder aktuelt for lokalplanområdet at: - Der skal anlægges 2 parkeringspladser per åben-lav bolig og 1½ parkeringsplads per tæt-lav bolig. - Der indrettes gode lege- og opholdsarealer. - Der indrettes stier med adgang til overordnet stinet. - Der tages stilling til eksisterende bevaringsværdig beplantning og ny beplantning skal udføres i overensstemmelse med egnens karakteristiske beplantning, hvor der så vidt muligt anvendes danske arter. - Der drages omsorg for kirkeomgivelser. - Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes. - Tekniske anlæg kan indarbejdes under fornøden hensyntagen til området. Regnvandsbassiner skal indgå som rekreativt element. Minimøller kan ikke opsættes. - Der skal skabes smukke indfaldsveje til byen og drages omsorg for at byen afsluttes visuelt ordentligt. - Sundhed fremmes med stier, aktivitetspladser og fælleshuse mv. Området ligger inden for et jordbrugsområde med særlige drikkevandsinteresser. Med lokalplanen overføres området til byzone. Den nye anvendelse vurderes ikke at være i konfl ikt med drikkevandsinteresserne. Området ligger desuden inden for kirkeomgivelserne til Hjembæk Kirke. Med udlægget af friarealet og stierne i lokalplanen sikres, at Hjembæk Kirke fortsat kan opleves fra lokalplanområdet. Museumsloven I forhold til museumsloven er fl ere af skellene bestående af beskyttet dige. De beskyttede diger søges så vidt muligt bevaret. 3 steder i området bliver det aktuelt at føre veje eller stier igennem et beskyttet diger. 11

12 REDEGØRELSE 4.3 Bolig- og befolkningsprognose I kommuneplanen forventes udbygningen at kunne ske i de kommende 6-10 år. Sammen med en fremtidig udbygning andetsteds på boliger forventes lokalplanområdet at kunne dække behovet for byggegrunde i Svinninge frem til Med den forventede udbygningstakt forventes en samlet befolkningstilvækst på ca. 220 personer frem til På kort sigt viser udviklingen for 0-5 årige og 6-15 årige en svagt stigende tendens. Andelen af ældre viser en stigende tendens. Befolkning Svinninge Hvis fremskrivningerne holder forventes tilvæksten at kunne dækkes med de nuværende faciliteter i børnehave og skole, men behovet følges tæt ved at sammenholde befolkningsudviklingen med den aktuelle kapacitet. Prognose 2010 Forskel prognose og status 2010 Prognose 2011 Prognose år år år år år år Befolkningsprognose Svinninge 4.4 Kollektiv trafik I Svinninge er der busforbindelser mod Ringsted, Slagelse samt Holbæk, Kalundborg og Odsherredområdet. Der er desuden togforbindelse mod Holbæk og Odsherred. Via stisystemerne i Svinninge er der gode adgangsmuligheder til station og stoppesteder. 4.5 Regn- og spildevand Området skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem. Der er separat kloakering i området. Holbæk Kommunes myndighedsopgaver på spildevandsområdet varetages af Holbæk Forsyning. Eksisterende ejendomme indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes i forbindelse med etablering af offentlig kloak. Spildevandsanlægget skal etableres på privat anledning, og det kræver Byrådets godkendelse. Det forventes, at det udførte kloakanlæg skal overtages af kommunen. Tilslutning og overtagelse skal betragtes som et hele i forbindelse med tilladelsen til udførelsen. Inden kloakanlægget udføres, skal der være truffet en aftale mellem Byrådet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse med komunens overdragelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. 12

13 REDEGØRELSE Det er Byrådet, der afgør, om det ønsker at overtage et privat fælles spildevandsanlæg. Regnsvand skal så vidt muligt nedsives på egen grund, hvis jordbundsforholdene og grundvandsspejlet tillader det. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommune - bygningsmyndigheden. 4.6 Forsyningsforhold I forbindelse med byggemodning skal der tages hensyn til eksisterende elkabler og vandforsyningsledninger som krydser området. Der er mulighed for at forsyne området med naturgas, men lokalplanen vil ikke betinge dette. Byrådet kan dog via varmeforsyningsloven forlange at grundejerne tilsluttes en kollektiv varmeforsyning fx naturgas. Der gøres opmærksom på, at efter Bekendtgørelse BEK nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg kan der opnås dispensation fra tilslutningspligten, hvis der opføres 0-energihuse jf. bygningsreglementet. Bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes almen el- og vandforsyning. Der stilles ingen særlige krav til antenne og telefoni, men bebyggelsen skal være tilsluttet et net til modtagelse af TV- og kommunikation fx kabel- eller fi bernet, se i øvrigt Dræn I forbindelse med byggemodning af området skal der drages omsorg for at drænledninger som har betydning for vandafl edningen fra naboarealer opretholdes. Se iøvrigt deklaration af 30. marts Ved eventuel omlægning eller ændringer af hoveddræn skal der indhentes tilladelse fra vandløbsmyndigheden. 4.8 Trafikstøj Ny bebyggelse kan ikke tages i brug før det er sikret ved støjberegning, at opholdsarealerne ikke belastes med trafi kstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Dette forhold er særligt aktuelt i bebyggelsen der ligger ud mod Ringstedvej. 4.9 Miljøvurdering Under arbejdet med lokalplanen er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af screeningsresultatet har Byrådet besluttet, at der ikke skal gennemføres en særlig miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering, da lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt Sundhedskonsekvensvurdering Byrådet lægger vægt på at lokalplanerne bliver vurderet i forhold til folkesundheden, og at der om nødvendigt foretages en sundhedskonsekvensvurdering efter Sundhedslovens

14 REDEGØRELSE I den konkrete lokalplan er der arbejdet konsekvent med gode stiforbindelser med forbindelse til skole, idræt og bycenter. Der gives mulighed for, at de bløde trafi kanter kan færdes sikkert. Der er store grønne friarealer tæt på beboelsen, og der lægges op til trampestier i de grønne områder. Med disponeringen af lokalplanområdet lægges der op til at området skal kunne bruges både til den daglige motionstur, og til at man kan komme sikkert frem til centrale funktioner i lokalområdet, uden at det er nødvendigt at tage bilen. De grønne områder skal kunne anvendes bredt til leg, nærrekreative aktiviteter og sport mv.. De skal dermed både tjene det sunde motionsformål og det sociale samvær. Sikring af udsynet til det omgivende landskab samt indarbejdelse af regnvandsbassiner som rekreativt element i et grønt område skal være med til at styrke den generelle folkesundhed i boligområdet. Det er vurderet, at der ikke er behov for en egentlig sundhedskonsekvensvurdering i forbindelse med lokalplanarbejdet. 5. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Ophævelse af landbrugspligt: Der er noteret landbrugspligt på matr. nr. 7d, 31a og 41a Svinninge by, Svinninge. Ansøgning om ophævelse af landbrugspligt skal stiles til Jordbrugskommissionen i Statsforvalningen Sjælland, Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F. I forbindelse med vejtilslutninger til Ringstedvej og Landlystvej skal der indhentes tilladelse fra vejmyndigheden. Specielt for tilslutningen ved Ringstedvej skal der drages omsorg for, at der ved udstykningen af hjørnegrundene sikres hjørneafskæringer af hensyn til oversigten til Ringstedvej. På samme måde skal oversigten over hjørneafskæringerne sikres med en oversigtsdeklaration. Det ville være naturligt at afklare vejadgang og lyse oversigtsdeklarationen allerede i forbindelse med de matrikulære arbejder med byggemodningen. Ved eventuel omlægning eller ændringer af hoveddræn skal der indhentes tilladelse fra vandløbsmyndigheden. 6. Servitutter Der er lyst følgende servitutter for området som omfattes af lokalplanen. Matr.nr 7c Svinninge By, Svinninge Nr om adgangsbegrænsning mv. I forhold til Ringstedvej er det Holbæk Kommune der er vejmyndighed og som skal tage stilling til dispensation fra adgangsbegrænsningen samt udarbejde en tilladelse til tilslutning af adgangsvej fra boligområdet til Ringstedvej Nr om forsynings/afl øbsledninger mv. Om drænledning. Det skal sikres at vandafl edningen opretholdes efter en byggemodning af området 14

15 REDEGØRELSE Matr.nr. 7d m.fl. Svinninge By, Svinninge Nr om forsynings/afl øbsledninger mv. Om el-ledning. Nr om adgangsbegrænsning mv. vedr. 7d Se under 7c nr. 001 Nr om forsynings/afl øbsledninger mv. Se under 7c nr. 002 Nr om forsynings/afl øbsledninger mv. Om vandledning Nr om natursti mv. ej til hinder for prioritering Stien vil fremover indgå som hovedsti i lokalplanområdet. Deklarationen er ikke til hinder for lokalplanens gennemførelse Matr.nr. 7x Svinninge By, Svinninge Nr om forsynings/afl øbsledninger mv. Om 10 kv el-ledning Nr om adgangsbegrænsning mv. Se under 7c nr. 001 Matr.nr. 41a Svinninge, By Svinninge Nr om adgangsbegrænsning mv. Om adgangsbegrænsning til Ringstedvej. Betyder at der ikke kan etableres direkte adgang fra en bolig til Ringstedvej Nr om byggelinier mv. Byggelinie for Ringstedvej. Lokalplanen respekterer byggelinien på 20 meter med tillæg på 1,5 gange højdeforskellen + 1 meter Nr om forsynings/afl øbsledninger mv. Om vandledning 7. Borgerinddragelse I forbindelse med planarbejdet har der været afholdt et forfasemøde, hvor plan- og idégrundlaget blev præsenteret. Bebyggelsens udformning blev diskuteret en del. Overvejene var holdningen, at der skulle være rimeligt frie rammer for udformningen af bebyggelsen. Lokalt har der også været forslag om at etablere udkørsel til Ringstedvej via en rundkørsel, som samtidig kunne tilkoble trafi kken via Kastanie Allé fra de nye boligområder øst for Ringstedvej. En rundkørsel ville desuden tage toppen af farten på Ringstedvej og gøre krydsning af en hovedsti mere sikker. I forbindelse med lokalplanarbejdet har spørgsmålet været vendt med Vejafdelingen i Teknik & Miljø. Her lægges op til den forskudte løsning som angivet i lokalplanen. Ringstedvej er forbindelse over Mørkøv til 15

16 REDEGØRELSE Skovvejen eller Ringsted og skal kunne håndtere tung trafi k som fx. lastbiler fra Beauvais i Svinninge. Der er store krav til fremkommelighed på Ringstedvej, og der skal være tungtvejende argumenter for at anlægge en rundkørsel, som de fx kendes fra Skovvejen. Anlægsomkostningerne til en rundkørsel på det angivne sted kan slet ikke modsvares af den relativt begrænsede trafi k som de nævnte boligområder repræsenterer. I stedet har Teknik & Miljø anbefalet den forskudte løsning, som også vurderes at være en tilfredsstillende løsning i trafi ksikkerhedsmæssig forstand. Med den forskudte løsning kommer fordelingsvejen også til at ligge mere centralt i lokalplanområdet, med de fordele det giver i forhold til lokalplanområdets interne vejforsyning. Samtidig lægger redegørelsen op til at muligheden for hastighedsbegrænsning mellem Gudmandstrup og Svinninge tages op efterhånden som lokalplanområdet udbygges, og Ringstedvej, ud for lokalplanområdet, dermed kommer til at ligge i bymæssig bebyggelse. 16

17 REDEGØRELSE Lokalplanbestemmelser Efter lov om planlægning (jf. lbk. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes hermed følgende bestemmelser for lokalplanområdet som angivet jf Område og zonestatus 1.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1. Området omfatter matr. nr. 7c, 7d, 7x, 31a og 41a alle Svinninge By, Svinninge, samt alle parceller der efter den 28. maj 2008 udstykkes herfra. og dækker et areal på ca. 13 hektar jf.bilag 1, 1.2 Lokalplanområdet udgør ca. 13 ha. og er ved lokalplanens udarbejdelse beliggende i landzone. i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse overføres lokalplanområdet til byzone. 2 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: 2.1 At muliggøre boligudbygning med parcelhuse og tæt-lavbeboelse. 2.2 At sikre en fornuftig fordeling af tæt-lav og åben-lav bebyggelse i lokalplanområdet. 2.3 At sikre en god disponering af friarealerne i bebyggelsen. 2.4 At bevare eksisterende stistruktur i området og udbygge et lokalt stinet med sammenhæng til det øvrige stinet i Svinninge til gavn for sundheden og oplevelsen af lokalområdet. 2.5 At sikre en god vejforsyning, hvor det meste af trafi kken afvikles til Ringstedvej. 2.6 At muliggøre oplevelsen af det omgivende landskab med disponering af grønne områder og stier 3 Arealanvendelse 3.1 Lokalplanområdet kan udstykkes til åben-lav og tæt-lav bebyggelse som skitseret på bilag Lokalplanområdet udlægges med grønne områder som vist på bilag Det grønne område mod sydøst udlægges med regnvandsbassin. 3.4 I forbindelse med det grønne område mod nordvest kan der opføres et hus med tilhørende parkering til fælles formål for områdets beboere som skitseret på bilag 2. 17

18 LOKALPLANBESTEMMELSER 3.5 Inden for området kan der drives mindre ikke generende enkeltmandsvirksomheder, som fx revisor, arkitekt, advokat og frisør. 3.6 Virksomheder jf. 3.5 skal kunne drives inden for rammerne af eksisterende beboelse, og der må ikke være udendørs oplag i forbindelse med virksomheden. Ejendommen og dens omgivelser må ikke miste karakteren af beboelse. 3.7 Parkering til erhverv jf. 3.5 skal holdes på egen grund. 3.8 Der kan ikke udbygges til butiksformål i lokalplanområdet. 3.9 Der kan opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. 4 Udstykning 4.1 Lokalplanen udstykkes efter principperne som vist på bilag 2, der kan ikke ske yderligere udstykning i lokalplanområdet. 4.2 Parcelhusgrunde kan ikke udstykkes med grundarealer mindre end 700 m 2 per boligenhed. 5 Bebyggelsens omfang 5.1 Bebyggelsesprocenten på hver enkelt ejendom må ikke overstige 30 for åben lav bebyggelse. 5.2 Den nordlige del af lokalplanområdet kan anvendes til tæt-lav bebyggelse. Området til tæt-lav bebyggelse defi neres som det område der er angivet til formålet på bilag Bebyggelsesprocenten i området under et til tæt-lav bebyggelse må ikke overstige 40. Bebyggelsesprocenten skal udregnes på basis af en samlet bebyggelsesplan for området som anvist på bilag 2. Vejareal indgår ikke i beregningen. 5.4 Nye boliger skal opføres som lavenergihuse og skal som minimum opfylde klassifi kationen for lavenergiklasse 1 i det gældende bygningsreglement. 5.5 Inden for det markerede område på bilag 2 kan der opføres bebyggelse i indtil 2 plan. På øvrige arealer må maksimalt op-føres bebyggelse i 1½ plan. 5.6 Inden for markeret område mod nordvest kan opføres huse i træ, se bilag Bygningshøjden må maksimalt være 8½ meter målt fra niveauplan fastsat efter bygningsreglementet. Skorstene er ikke om-fattet af denne bestemmelse. 18

19 LOKALPLANBESTEMMELSER 5.8 Hvor det er markeret på bilag 2 skal bygninger placeres med gavl eller facade mod vej i byggelinje eller inden for byggefelt. 6 Bebyggelsen udseende 6.1 Beboelsesbygninger skal fremtræde med facader og gavle i blank mur eller pudsede, vandskurede eller tilsvarende overfl a- debehandlet murværk. Indtil 50 % af facaden samt gavltrekanter, tilbygninger og karnapper kan udføres i træ. Karnapper og mindre dele af facaden kan desuden udføres i eternit, jern, zink eller kobber. I delområde mod nordvest kan der opføres egentlige træhuse. 6.2 Blankt murværk skal fremstå i gule, røde, brune eller sorte sten. Pudsede og andre overfl adebehandlede mure skal fremstå i en eller fl ere jordfarver. Træværk skal fremstå i træets natur-lige farve eller fremstå i matrød, mørkgrøn, brun, hvid eller sort overfl ade eller blandinger af disse farver. 6.3 Tage på beboelsesbygninger skal dækkes af tagmateriale af tegl, beton, eternit, skiffer eller beklædes med tagpap. Tilbyg-ninger skal have samme tagmateriale som beboelsesbygningen eller tagpap. 6.4 Tagmateriale skal fremstå i sort, brun, grå eller rød farve. Der må ikke anvendes tagmaterialer med en glansværdi over Solfangere skal nedfældes i tagfl aden og må ikke medføre blændingsgener. 6.6 Skilte ved de enkelte bebyggelser må ikke være større end 0,2 m² og ikke højere end 1 meter over terræn. 6.7 Der må ikke opsættes antenneanlæg, paraboler eller lignende på taget eller på facader mod vej eller sti. 6.8 Der må ikke opsættes minivindmøller i lokalplanområdet. 7 Ubebyggede arealer, grønne områder, beplantning 7.1 Grønne områder udlægges som vist på bilag Der kan anlægges søer som kan fungere til regnvandsafl edning på de grønne områder syd for adgangsvej. 7.3 Søer skal anlægges, så der falder naturligt ind i terrænet. 7.4 Beplantning skal så vidt muligt udføres med danske arter. 7.5 Der kan etableres beplantning på de grønne områder i form af lunde og busketter. 19

20 LOKALPLANBESTEMMELSER 7.6 I det grønne område mod nordvest skal der være et egnet areal til boldspil fx i form af et plant græsareal af passende størrelse som skitseret på bilag Der skal etableres legeplads på de grønne områder. 7.8 Overskudsjord kan indbygges i dele af det grønne område inden for de områder der er angivet på bilag Indbygning af jord jf. 7.9 kan maksimalt ske op til ca. 1½ meter over omgivende terræn og med maksimale skråninger svarende til 1: Indbygget jord skal formes i bløde bakker der er udlagt i punktform eller som volde i varierende højde der slynger sig gennem det grønne område Grønne områder og indbygget jord skal tilsås med græs På boliggrundene må terræn ikke ændres mere end +/- ½ meter og ikke nærmere end 0,4 meter til naboskel Hegn og hække skal mod veje, stier og fællesarealer plantes mindst 30 cm. fra skel Der må ikke være oplag eller parkering på de fælles friarealer. 8 Veje, stier og parkering 8.1 Veje og stier udlægges i princippet som vist på bilag Veje belægges med asfalt. 8.3 Hovedstien benævnt X-Y på bilag 2 befæstes med asfalt eller belægningssten. Færdselsarealet udlægges med en bredde på 3 meter med minimum ½ meter rabatareal i hver side. Der etableres belysning i vestsiden af stien (se snit på bilag 8). 8.4 Øvrige stier kan udlægges med fast belægning eller som grusstier. Færdselsarealet udlægges med en bredde på 1½ meter med minimum ½ meter rabatareal i hver side jf bilag Over de grønne fællesarealer kan der udlægges trampestier fx som klippede græsbaner eller som grusstier. 8.6 Fordelingsvej A-B jf. snit på bilag 6 udlægges med et trassé på 8,3 meter med græsrabat mod nord på ½ meter, med kørebane på 6 meter, med fortov mod syd på 1½ meter samt rabat med belysning på 0,3 meter. Mindst 3 steder indsnævres kørebanen til 3 meter i princippet som vist på skitsen og bilag Hvor vej A-B krydser hovedstien X-Y, skal der indrettes en overkørsel der tilgodeser trafi ksikkerheden for cyklende og gående. 20

21 LOKALPLANBESTEMMELSER 8.8 Øvrige veje udlægges med et trassé på 7,8 meter med græsrabat i den ene side på ½ meter, med kørebane på 5½ meter, med fortov i modstående side på 1½ meter samt rabat med belysning på 0,3 meter som angivet på bilag Rundkørsler til åben-lav bebyggelsen kan udlægges med én ensrettet kørebane på mindst 4 meter jf. bilag Rundkørsler skal kunne overholde vejreglernes kørekurver for lastbiler op til 10 meter Blinde veje ved tæt-lav bebyggelser skal afsluttes med vendepladser på minimum 15x15 meter Vendeplads ved tæt-lavbebyggelsen mod nordvest kan undlades Der skal anlægges minimum 2 parkeringspladser til hver åbenlav beboelse Der skal anlægges minimum 1½ parkeringsplads til hver tæt-lav beboelse Parkering med køretøjer over 3500 kg totalvægt må ikke fi nde sted inden for lokalplanområdet Hovedstien X-Y udlægges som offentlig. Alle andre stier og veje udlægges som privat fællesvej. 9 Tekniske anlæg 9.1 Ledningsanlæg skal føres under terræn. 9.2 Bebyggelsen skal forsynes med net til modtagelse af TV- og kommunikation fx med kabel eller fi bernet. 9.3 Bebyggelsen skal tilsluttes alment vandværk. 9.4 Bebyggelsen skal tilsluttes offentlig regn- og spildevandssystem iht. spildevandsplanen. 9.5 Belysning skal indrettes, så den imødekommer funktionelle og æstetiske krav og ikke virke generende for beboelser. Belysningsklassen skal mindst svare til E2 jf. vejregler for vejbelysning. 10 Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal sørge for drift og vedligeholdelse af private fællesveje, stier og grønne områder som angivet på bilag 2, 21

22 LOKALPLANBESTEMMELSER samt fælleshus Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver som efter lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningens vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Holbæk Kommune Grundejerforeningen skal oprettes når Holbæk Kommune kræver det Grundejerforeningen skal efter krav fra Holbæk Kommune optage medlemmer fra tilgrænsende områder Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealerne jf. bilag 2, hvis ejer eller Holbæk Kommune kræver det. 11 Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug 11.1 Bebyggelsen skal tilsluttes tekniske anlæg som angivet i 9 om tekniske anlæg Stier, veje og grønne områder skal være anlagt Anlægskravet i 11.2 kan ske etapevis som angivet på bilag Hovedstien X-Y skal anlægges i etape 1 i hele sin udstrækning Ud mod Ringstedvej kan ny bebyggelse ikke tages i brug før det er sikret ved støjberegning, at opholdsarealerne ikke belastes med trafi kstøj der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier Der skal foreligge tilladelser til vejtilslutninger fra vejmyndigheden til hhv. Landlystvej mht. etape 1 og til Holbækvej mht. etape Vejprojekt skal godkendes af vejmyndigheden iht. vejlovgivningen før anlægsarbejdet kan begynde. 12 Ophævelse af servitutter 12.1 Ingen af de eksisterende servitutter er til hinder for lokalplanens gennemførelse. 13 Retsvirkninger 14.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må de ejendomme, der er omfattet af planen, efter planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i 22

23 overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse kan ske som hidtil. Lokalplanen medfører i sig selv ikke krav om etablering af de anlæg mv. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses på ejendomme, der er omfattet af planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 14 Vedtagelse Lokalplanen Boligområde i Svinninge er endelig vedtaget af byrådet den 28. april 2010 Søren Kjærsgaard / borgmester Hans Søie kommunaldirektør

24 Landlystvej Landlystvej Landlystvej Landlystvej Landlystvej Landlystvej Landlystvej Landlystvej Landlystvej Kastanie Alle Erantisvej Rosenvej Ringstedvej Lokalplangrænse 0 50 m 100 m Havrevænget 7c 7d Rugvænget 7x 31a 41a Bilag 1 Lokalplanområdet 24

25 743 m m2 Huse som kan opføres i træ Byggelinje Grønt område Bilag 2 Arealanvendelse 25 Rin gst edv ej

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde 23-07-2015 J.nr. 15/25490 Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for P. Vejsgaardsvænget 36-66, Ryomgård 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde.

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN Lokalplan B54.1-1 for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan 2001-2012 Forslag vedtaget: 12.12.2006 Offentlig høring: 19.12.2006-06.02.2007

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Lokalplan nr. 304 Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Copyright Lorem ipsum marts 2007 April 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets

Læs mere

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplan nr. 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen oktober 2012 2 / 21 Baggrund

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej.

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej. Rosenkildevej Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013 Rådhusvej Lærkevej Hertelsvej Præstøvej Præstøvej Forslag til Lokalplan 100-63

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120 Sags. nr. 727-2012-3729 Lokalplan nr. 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder April 2013 Lokalplan nr. 1120 for boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere