Forslag til Lokalplan Frh Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21"

Transkript

1 Forslag til Lokalplan Frh Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

2 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag Lokalplanpligt Borgerdeltagelse Vedtagelse Tinglysning Hvordan er en lokalplan opbygget Lokalplanredegørelse 6 Lokalplanens område Eksisterende forhold Baggrund for lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanens indhold Bebyggelsens placering og udformning Vejadgang Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Lokalplanens forhold til forsyning og miljøforhold i området Tilladelse fra andre myndigheder Lokalplanbestemmelser 9 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens område og zoneforhold 3. Områdets anvendelse 4. Bebyggelsens omfang og placering 5. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 6. Ubebyggede arealer 7. Beplantning 8. Veje og stier 9. Parkeringsforhold 10. Tekniske anlæg 11. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 12. Grundejerforening 13. Servitutter 14. Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 13 Kortbilag A-M 15 2

3 Forord Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre udviklingen af et boligområde i den vestlige del af Frederikhavn på ejendommen Købstrupvej 21. Boligområdet vil kunne indeholde 27 fritliggende enfamiliehuse på en østvendt skråning ved Købstrupvej. Lokalplanforslaget har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den til den I denne perioden har det været muligt at komme med bemærkninger og ændringsforslag. I forhold til lokalplanforslaget er lokalplanen ændret, idet den maksimale kote for byggeriets højde er nedsat med 1 m i forhold til den maksimale højde i forslaget. Desuden er byggeriets afstand til det vestlige skel forøget. 3

4 Hvad er en lokalplan? Lokalplaners indhold En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslutning til fællesanlæg. Eksisterende lovlig anvendelse kan for t- sætte Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må det kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af Byrådet. Vedtagelse Lokalplaner skal udarbejdes indenfor de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Er dette tilfældet, kan Byrådet alene vedtage lokalplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. En sådan ændring skal godkendes af amtet eller Miljø- og Energiministeriet afhængig af ændringens omfang. Tinglysning Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den tinglyst på de ejendomme, planen omfatter. Hvordan er en lokalplan opbygget En lokalplan består oftest af tre dele: - En redegørelse, - En række bestemmelser og - Et sæt kortbilag. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres. Lovgrundlag Proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af Lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer). Lokalplanpligt Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng og offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan. Borgerdeltagelse Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder: - En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold, - En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og - En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har. Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme der er omfattet af planen, hvad ejendommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der tinglyses på de pågældende ejendomme. Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af: - Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalpla- 4

5 nen omfatter, - Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter og præciserer lokalpla-nens bestemmelser, og - Et illustrationskort, der billedliggør, hvordan området kan komme til at se ud. 5

6 Lokalplanredegørelse Lokalplanens område Lokalplanområdet omfatter et område på 2,7 ha. i Flade Bakker vest for Frederikshavn. Lokalplanområdet består af landbrugsejendommen Lykkensminde, Købstrupvej 21, matr. nr. 2 c Den Melemste Del, Flade. (Se kortbilag A.) Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Købstrupvej, mod syd af et nyudlagt boligområde på Lerstien. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af fællesarealet ved Orionvej i boligområdet Kilden og mod nord afgrænser Købstrupskoven lokalplanområdet. Lokalplanområdet ligger i dag i landzone, men vil ved lokalplanens endelige vedtagelse blive overført til byzone. Eksisterende forhold Lokalplanområdet, der et areal på m2, er en del af en østvendt skråning i et meget kuperet areal i Flade Bakker. Lokalplanområdet ligger som en kile på ca. 280 m. mellem 2 byzonearealer. Mod vest ligger et eksisterende boligområde (Kilden) og mod øst ligger et areal udlagt til offentlige formål (skoler og institutioner). Arealet mod øst overvejes udlagt til erhverv og boligformål. Området syd for arealet er lokalplanlagt for udsigtsboliger. Nord for arealet ligger Købstrupskoven der støder op til det planlagte skicenter. Bebyggelsen placeres på arealer, der er pålagt landbrugspligt, men skråningerne er for stejle til, at de kan anvendes landbrugsmæssigt. Arealet er ved Købstrupvej ca. 40 m. over havet og stiger mod Kilden i vest til ca. 90 m. over havet. Stigningen på de ca. 50 m. er over en afstand på ca. 280 m. Denne store stigning betyder, at en ny bebyggelse, som den her skitserede, ikke vil give anledning til udsigtsgener for eksisterende huse. Der er fra hele arealet udsigt over Frederikshavn og Kattegat. På en del af arealet er udsigten fra Grenen i nord over Hirsholmene og Læsø til Pikkerbakkerne i syd. I lokalplanområdet findes en landbrugsejendom med stuehus og driftsbygninger. Stuehuset bruges til bolig for ejeren af ejendommen. Arealet har tidligere været anvendt for græsning af heste, men har i de sidste 8 år ligget brak. Eksisterende landbrugsejendom i lokalplanområdet. Lokalplanområdet har i dag vejadgang fra den private fællesvej Købstrupvej via Brønderslevvej eller Odinsvej. Baggrund for lokalplanen Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at muliggøre opførelse af individuelle kvalitetshuse beliggende i naturlige omgivelser med en unik udsigt over hav og by. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udstykning af et nyt boligområde med åben-lav bebyggelse. For at bevare området så intakt som muligt skal lokalplanen sikre en bevoksning på friarealerne, der giver området naturpræg samt tager hensyn til dyrelivet i området. Lokalplanen skal sikre en bebyggelse der placeres og udformes således at der skabes optimal udsigt fra den enkelte bolig samtidig med der tages hensyn til det nuværende landskab. Lokalplanen skal desuden sikre et hensigtsmæssigt vejsystem i området. Lokalplanens indhold Med udgangspunkt i et ønske om at landskabet skal bevares og bebyggelsen skal tage hensyn til dyrelivet i området indeholder lokalplanen bestemmelser om: o Vejforhold o Materialer til bygninger og haveanlæg o Bygningers placeringer og omfang o Beplantning i området o Terrænregulering Bebyggelsens placering og udformning Bebyggelsen placeres i mindre grupper adskilt af den slyngede adgangsvej til boligerne. Der er i placering af de enkelte bebyggelser taget vidtstrakt hensyn til udsigten over by og hav, samt specielt hensyn til bibeholdelse af udsigten fra eksisterende ejendomme i boligbebyggelsen Kilden ved koteangivelse på top af tag på de vestlige bebyggelser i lokalplanområdet. For at sikre udsigten fra alle boliger i lokalplanområdet vil der blive tinglyst maksimal byggehøjde med koteangivelse for den enkelte. Der er mulighed for at opføre individuelle huse i forskellige danske byggestile, således at den enkelte i videst mulig omfang får tilgodeset sine ønsker og behov. Der er mulighed for at bygge træhuse, dog må bjælkehuse ikke opføres i rundtømmer. Baraklignende bygninger og skurvogne må ikke etableres i området. Alle huse skal opføres i høj kvalitet såvel arkitektonisk som i valg af materia-ler. (Se ARKINORD A/S 6

7 ide forslag til villa på bakkeskråning bilag K, L og M) Husene kan opføres i indtil 3 etager og bygges ind i skrænten. Der bliver således en etage mere mod øst end mod vest. Det er hensigten at den plejede natur som omkranser de enkelte grunde skal binde arealet sammen således at området får et ensartet udseende der er i harmoni med skoven mod nord, skov og fælledarealet mod øst samt naturgrunden mod syd. Kommuneplanen for Frederikshavn Kommune Lokalplanområdet ligger i det åbne land og er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 79 med lokalplanrammer for området. Kommuneplantillægget følger lokalplanforslaget gennem offentlighedsfasen. Lokalplanområdet overføres til byzone ved den endelige vedtagelse af planen. Fællesarealet skal fremstå som plejet natur forstået som græs med en lav vildt-beplantning af buske. Træer som birk, pil, kirsebær, el m.v. skal nedskæres således at de fremstår som buske eller små flerstammede træer. Skovbyggelinie Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinie i henhold til naturbeskyttelsesloven. Det forudsættes at skovbyggelinien ophæves i forbindelse med lokalplanlægningen. Tilkørsel til husene vil foregå over fællesareal som vist på illustrationsplan. Vejadgang Vejadgang til området er fra en kommende forlængelse af Baldersvej samt Købstrupvej. Naturbeskyttelse Ifølge amtets registreringer findes der indenfor lokalplanområdet beskyttet natur i form af diger, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3.(Se bilag B.) Disse diger bibeholdes som de henlægger og må ikke berøres af bebyggelsen. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Regionplanen Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Regionplanen 2005 for så vidt angår regionplanens retningslinie om udlæg af areal til egentlig byudvikling og byformål, retningslinie om friholdelse af regionalt kystlandskab for byudvikling og retningslinie om beskyttelse af særligt værdifulde landskaber. Strategisk miljøvurdering En vurdering efter lov nr. 316 af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, vurderes ikke at være fornøden, idet den bebyggelse lokalplanen muliggør, har meget lokal karakter og ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt. Lokalplanens forhold til forsyning og miljøforhold i området Bemærkning: Det er i Nordjyllands Amts Udvalg for Teknik og miljø, ved møde den besluttet at der ikke skal laves regionplantillæg for det konkrete projekt, da den muliggjorte byudvikling vurderes at være af underordnet betydning for de landskabelige interesser, som amtet varetager gennem regionplanlægningen Varmeforsyning Lokalplanområdet er beliggende udenfor varmeplanlagt område. Der vil blive udarbejdet projektforslag, der inddrager området i varmeplanen og fastlægger områdets fremtidige kollektive varmeforsyning i form af naturgas. Der må ikke rumopvarmes med el. Rumopvarmning skal foregå med vandbårne anlæg. Området er desuden omfattet af skovbyggelinie i henhold til naturbeskyttelsesloven. Elforsyning Lokalplanområdet elforsynes af Frederikshavn Elnet A/S Det vurderes, at bebyggelsen ikke vil påvirke kystmiljøet visuelt, på grund af lokalplanens bestemmelser om, at husene bygges ind i skrænten, samt at nye bygninger ikke må opføres med en højde på mere end 7,5 m over terræn under forudsætning af at koten på byggeriet maksimalt bliver Desuden er afstanden fra kysten mere end 2200 m. (Se bilag J, lokalområde set fra mole ved møllerne på havnen) Vandforsyning Lokalplanområdet ligger inden for Frederikshavn Vandforsyningsområde. Spildevand Lokalplanområdet ligger udenfor Frederikshavn Kommunes spildevandsplan og skal optages i planen. Området skal til- 7

8 sluttes til det offentlige kloaksystem og skal kloakeres efter separatsystem. Renovation Ejendommene i lokalplanområdet har pligt til at være med i den kommunale ordning for indsamling af dagrenovation i henhold til det gældende regulativ. Det skal sikres, at renovationskøretøjer kan færdes uhindret i området, herunder være på vejene og vende, hvor det er nødvendigt. Som følge af de kraftige terrænstigninger i lokalplan-området skal affaldsstativerne placeres i skel mod vej. Jordforurening Nordjyllands Amt har ikke kortlagt forurening på ejendommen.teknisk Forvaltning i Frederikshavn Kommune skal kontaktes hvis man støder på forurening, f.eks. i forbindelse med gravearbejde. Trafikstøj Nyt byggeri skal udformes således, at støjniveauet ved bebyggelsen og dennes friarealer ikke overstiger 55 db(a). Det indendørs støjniveau i boliger må ikke overstige 30 db(a). Tilladelse fra andre myndigheder Museumsloven I henhold til museumsloven skal Vendsyssel Historiske Museum kontaktes inden byggeriet påbegyndes. Herved har museet mulighed for at undersøge og dokumentere eventuelle kultur- og naturhistoriske værdier inden for området. Hvis der under jordarbejde findes spor af fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag og lign.), skal arbejdet standses, hvis det berører fortidsmindet. Vendsyssels Historiske Museum skal herefter kontaktes. Skovbyggelinie Da lokalplanenes virkeliggørelse forudsætter skov-byggelinien ophævet, vil Skov og Naturstyrelsen blive anmodet om at ophæve byggelinien i forbindelse med behandlingen af lokalplanforslaget. Landbrugsloven Der er landbrugspligt på matr. nr. 2 c Den Mellemste Del, Flade. Ophævelse af landbrugspligt kan ske på erklæring fra praktiserende landinspektør når lokalplanen er endelig vedtaget. 8

9 Lokalplanbestemmelser I henhold til bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2, nævnte område. 3.4 Byrådet kan dog tillade, at der inden for lokalplanområdet drives virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, under forudsætning af at: 1. Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: o Virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom. o o o o at udlægge lokalplanområdet til boligformål som åben-lav bebyggelse at sikre et hensigtsmæssigt vejsystem der tilpasses terræn at sikre en beplantning på arealet der giver området naturpræg og tager hensyn til den nuværende fauna at sikre at bebyggelsens placering og udformning tilpasses landskabelige hensyn, samtidig med at der skabes optimal udsigt fra den enkelte bolig o Virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, og områdets karakter af boligområde ikke brydes - herunder med skiltning eller lignende. o Virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. o Virksomheden ikke i øvrigt giver gener i form af f.eks. støj, støv og lugt. 4. Bebyggelsens omfang og placering 2. Lokalplanens område og zoneforhold 2.1 Lokalplanområdet er beliggende som vist på kortbilag A. Delområde I. 4.1 Bebyggelsen skal opføres som fritliggende en-familiehuse indenfor delområde I. 2.2 Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 2 c Den Mellemste Del, Flade samt alle ejendomme, der efter d udstykkes fra denne ejendom. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i følgende delområ-der, som vist på kortbilag B, Område I. Parcelhuse. Område II. Fælles opholdsareal. 2.4 Med byrådets bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres lokalplanens område fra landzone til byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Delområde I må kun anvendes til boligformål til helårsbeboelse i fritliggende enfamiliehuse. 3.2 Delområde II må kun anvendes til grønt fællesområde og vej. Der må på fællesområdet opføres optil 100 m2 garage til vicevært. 4.2 Bebyggelsen må opføres i op til 3 etager. 4.3 Bygningshøjden excl. skorstene må ikke overstige kote Bygningshøjden må ikke overstige 7,5 m. over terræn målt fra bygningens skæring med den højest beliggende kote. Herfra dog undtaget skorsten.(se kortbilag E og F.) 4.4 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Terrænregulering må foretages inden for de enkelte grunde i det omfang det er nødvendigt af hensyn til opførelse af bebyggelse. Terrænregulering skal godkendes af Frederikshavn Kommune. 4.6 Bebyggelse må ikke opføres nærmere end 2,5 m fra skel. På de tre vestligste grunde må bebyggelsen ikke opføres nærmere end 5 m fra det vestlige skel. Der må bygges i skel mod fællesareal. 3.3 Inden for lokalplanområdet må der ikke opføres eller indrettes butikker til handel med dagligvarer eller udvalgsvarer. 4.7 Der må ikke ske udstykning, hvorved der opstår nye ejendomme mindre end 800 m2 hvoraf min. 400 m2 er beliggende i planens delområde I.(Se kortbilag B.) 4.8 Sekundære bygninger som garager, carporte og ud- 9

10 huse skal integreres i boligbebyggelsen. 4.9 Baraklignende bygninger og skurvogne må ikke opføres i området Dige i skel omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 skal Delområde II. bibeholdes. (Se bilag B.) 4.11 Delområde II må kun anvendes til grønt fælles-område og veje/stier. Der må bygges garage til vicevært på op til 100 m Dige i skel omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 skal bibeholdes. (Se bilag B.) 5. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 5.1 Bygninger skal opføres med flade tage, ensidig taghældning (herunder ensidigt hvælvede tage) eller sadeltage. 5.2 Bygninger opført på grunde beliggende i det vestligste skel i lokalplanområdet (skel mod Kilden) skal opføres med flade tage Facader kan udover at fremstå med materialets naturlige overflade males i jordfarver og sort, grå eller hvid Bygninger må ikke forsynes med iøjnefaldende skiltning, tekster eller lignende Vinduer, døre, udhæng mv. samt andre synlige bygningsdele som trapper, gelændere, altaner kan udover at fremstå med materialets naturlige overflade galvaniseres eller males i jordfarver og sort, grå eller hvid. 6. Ubebyggede arealer 6.1 Delområde II udlægges til fælles friareal for delområde I. 6.2 Parkering af lastbiler, busser samt langtidsopbevaring af campingvogne, uindregistrerede biler, både, hestetrailere og lignende må ikke finde sted udenfor bygninger i lokalplanområdet. 6.3 Affaldsstativer til hver parcel skal placeres afskærmet i skel ud mod vej. 5.3 Tagbeklædninger skal bestå af tegl, betontagsten eller tagpap. 6.4 Terrænreguleringer skal godkendes af Frederikshavn Kommune. 5.4 Tagbeklædninger må ikke bestå af gule eller glaserede tegl. 5.5 Facader skal opføres af murværk eller træ. 5.6 Opmurede facader skal fremstå som blank teglmur eller med en pudset eller vandskuret overflade. 5.7 Facader må ikke opføres i gule mursten eller kalksandsten. 5.8 Bygninger kan opføres som træhuse eller beklædes med træ, bjælkehuse må dog ikke opføres i rundtømmer. 5.9 Sekundære bygninger som garager, carporte, drivhuse og udhuse skal integreres i boligbebyggelsen Til mindre sekundære bygningsdele kan anvendes andre facade- og tag-materialer, hvis de medvirker til at fremme bygningens arkitektur og de kan godkendes af Frederikshavn Kommune. Der må ikke anvendes reflekterende materialer. 6.5 Materialer til brug for haveanlæg skal være naturmaterialer, dog undtaget støttemure samt belægninger der må bestå af grå, eller grå/ sort beton. 6.6 Der må ikke opføres fast hegn i skel, der må dog opsættes et let trådhegn. 6.7 Der må kun opføres fast hegn som afskærmning ved terrasser. 7. Beplantning Delområde I. 7.1 Der skal etableres en vildtbeplantning i skel bestående af en blanding af egnstypiske buske (evt. støttet af et let trådhegn i skel), beplantningen må brede sig ud på fællesareal. Beplantning i skel må ikke bære præg af at være klippede eller uklippede hække. Planter på grunden må ikke virke generende for udsigten fra andre huse i lokalplanområdet eller tilstødende boligområder. 7.2 Vildtbeplantning i skel kan bestå af slåen, hun-derose, hyld, hvidtjørn, skovæble, hassel, brombær og hind- 10

11 bær eller andre egnstypiske arter med samme højde og omfang. 7.3 Beplantning udover viltbeplantningen i skel er valgfri, men må ikke genere udsigten fra andre huse i lokalplanområdet eller tilstødende boligområder. en samlet plan, der skal godkendes af Frederikshavn Kommune. Belysningen skal ske under hensyntagen til områdets landskabsmæssige karakter El-ledninger inden for området må kun fremføres under terræn. 7.4 Af hensyn til udsigt fra eksisterende huse i Kilden må højden af beplantning på grunde mod vest ikke blive højere end kote overkant nye hus (max. kote 89.75) ( se bilag H og I ). 7.5 Hvis der opstår uenighed mellem beboerne, om træer skal fjernes eller nedskæres på grund af udsigtsgener i lokalplanområdet kan tvisten forelægges for grundejerforeningen, som træffer afgørelsen. Delområde II. 7.6 Området skal fremstå som plejet natur forstået som græs med en lav vildtbeplantning af buske. Træer som birk, pil, kirsebær, el m.v. skal nedskæres således at de fremstår som buske eller små flerstammede træer Der må ikke opstilles synlige individuelle antenner Eventuelle bygninger til tekniske installationer skal tilpasses omgivelserne. 11. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Byggelovens 4 fastlægger bl.a., at en række vej- og miljøforhold skal være etableret i overensstemmelse med lovgivningen inden bebyggelsen må tages i brug. Ifølge planlovens 19 skal kommunalbestyrelsen dispensere fra lokalplanens bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når bebyggelsen opføres som lavenergihus, jf. tillæg 9 til Bygningsreglementet. 7.7 Ud over egnstypiske buske må der plantes vildtbeplantning, der ikke er generende for udsigten fra andre huse i lokalplanområdet eller tilstødende boligområder Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bestemmelser i byggelovens 4 er overholdt, herunder at der er etableret afløbsforhold godkendt af Frederikshavn Kommune. 7.8 Hvis der opstår uenighed mellem beboerne, om træer skal fjernes eller nedskæres på grund af udsigtsgener i lokalplanområdet kan tvisten forelægges for grundejerforeningen, som træffer afgørelsen. 8. Veje og stier 8.1 Vejadgang til området skal ske fra en forlængelse af Baldersvej samt den private fællesvej Købstrupvej. De interne veje i lokalplanområdet er private fællesveje og udlægges i en bredde på 6 m. med en kørebanebredde på ca. 5 m. Der etableres gangareal i begge sider i form af armeret græs. Vejudlæg sker efter regler i lov om private fællesveje. 9. Parkeringsforhold 9.1 Ved bebyggelse til fritliggende enfamiliehuse skal der etableres 2 p-pladser pr. bolig på egen grund. 10. Tekniske anlæg 10.1 Valg af master og armaturer i forbindelse med belysning af opholdsarealer, veje og stier skal ske efter 11.2 Ny bebyggelse i området må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i form af naturgas. 12. Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet med medlemspligt for alle grundejere i lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes senest når 1/3 af grundene er solgt, eller når byrådet kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje og fællesarealet Grundejerforeningen skal varetage administration af ny beplantning i lokalplanområdet. Det vil sige, at grundejerforeningen har ansvaret for, at denne beplantning overholder lokalplanens bestemmelser Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på delområde II. 11

12 13. Servitutter 13.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive aflyst ved planens endelige vedtagelse Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen Vedrørende servitutforhold i øvrigt henvises til ejendommens blade i tingbogen. Der findes ingen byrder på ejendommen. 14. Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i følge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke er i strid med hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. 12

13 Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er vedtaget af Frederikshavn Byråd den Erik Sørensen Borgmester Jane Wiis Kommunaldirektør 13

14 14

15 Kortbilag A Oversigtskort med lokalplanområdet Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

16 16

17 Kortbilag B Lokalplankort med delområder Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

18 18

19 Kortbilag C Illustrationsplan Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

20 20

21 Kortbilag D Oversigt højdekurver Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

22 22

23 Kortbilag E Boligsnit Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:200 23

24 24

25 Kortbilag F Boligsnit Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:200 25

26 26

27 Kortbilag G Oversigt snit Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

28 28

29 Kortbilag H Delsnit A-A (Se kortbilag G) Delsnit B-B (Se kortbilag G) Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

30 30

31 Kortbilag I Delsnit C-C (Se kortbilag G) Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

32 32

33 Lokalplanområde med huse set fra molen ved møllerne. Lokalplanområde uden huse set fra molen ved møllerne. Kortbilag J 33

34 34

35 Kortbilag K Idéforslag til villa på bakkeskråning Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:100 35

36 36

37 Kortbilag L 37

38 38

39 Kortbilag M 39

40 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.:

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden midt

Forslag til Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden midt Forslag til Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden midt 2 Forslag til Lokalplan FRE 10.09.02. Boligområde Gaden midt Indholdsfortegnelse Indhold Forord... 5 Hvad er en lokalplan?... 7 Lokalplaners indhold

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan FRE.10.31.03 Flade Engvej 7

Lokalplan FRE.10.31.03 Flade Engvej 7 Lokalplan FRE.10.31.03 Flade Engvej 7 maj 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....2 Hvad er en lokalplan?.... 3 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag... 4 Lokalplanpligt...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Sæbyvej. Havbakken SÆBYVEJ E45. Hulda Lütkens Vej LOKALPLAN FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Sæbyvej. Havbakken SÆBYVEJ E45. Hulda Lütkens Vej LOKALPLAN FREDERIKSHAVN KOMMUNE E45 Sæbyvej Havbakken Hulda Lütkens Vej SÆBYVEJ 92-106 LOKALPLAN 12.24.02. FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Hvad er en lokalplan?... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr Videbæk i juni Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde

Videbæk i februar 2000 J. Nr Videbæk i juni Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11-82 Videbæk i juni 2000 Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere