Forslag til Lokalplan Frh Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21"

Transkript

1 Forslag til Lokalplan Frh Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

2 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag Lokalplanpligt Borgerdeltagelse Vedtagelse Tinglysning Hvordan er en lokalplan opbygget Lokalplanredegørelse 6 Lokalplanens område Eksisterende forhold Baggrund for lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanens indhold Bebyggelsens placering og udformning Vejadgang Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Lokalplanens forhold til forsyning og miljøforhold i området Tilladelse fra andre myndigheder Lokalplanbestemmelser 9 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens område og zoneforhold 3. Områdets anvendelse 4. Bebyggelsens omfang og placering 5. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 6. Ubebyggede arealer 7. Beplantning 8. Veje og stier 9. Parkeringsforhold 10. Tekniske anlæg 11. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 12. Grundejerforening 13. Servitutter 14. Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 13 Kortbilag A-M 15 2

3 Forord Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre udviklingen af et boligområde i den vestlige del af Frederikhavn på ejendommen Købstrupvej 21. Boligområdet vil kunne indeholde 27 fritliggende enfamiliehuse på en østvendt skråning ved Købstrupvej. Lokalplanforslaget har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den til den I denne perioden har det været muligt at komme med bemærkninger og ændringsforslag. I forhold til lokalplanforslaget er lokalplanen ændret, idet den maksimale kote for byggeriets højde er nedsat med 1 m i forhold til den maksimale højde i forslaget. Desuden er byggeriets afstand til det vestlige skel forøget. 3

4 Hvad er en lokalplan? Lokalplaners indhold En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslutning til fællesanlæg. Eksisterende lovlig anvendelse kan for t- sætte Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må det kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af Byrådet. Vedtagelse Lokalplaner skal udarbejdes indenfor de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Er dette tilfældet, kan Byrådet alene vedtage lokalplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. En sådan ændring skal godkendes af amtet eller Miljø- og Energiministeriet afhængig af ændringens omfang. Tinglysning Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den tinglyst på de ejendomme, planen omfatter. Hvordan er en lokalplan opbygget En lokalplan består oftest af tre dele: - En redegørelse, - En række bestemmelser og - Et sæt kortbilag. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres. Lovgrundlag Proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af Lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer). Lokalplanpligt Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng og offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan. Borgerdeltagelse Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder: - En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold, - En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og - En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har. Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme der er omfattet af planen, hvad ejendommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der tinglyses på de pågældende ejendomme. Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af: - Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalpla- 4

5 nen omfatter, - Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter og præciserer lokalpla-nens bestemmelser, og - Et illustrationskort, der billedliggør, hvordan området kan komme til at se ud. 5

6 Lokalplanredegørelse Lokalplanens område Lokalplanområdet omfatter et område på 2,7 ha. i Flade Bakker vest for Frederikshavn. Lokalplanområdet består af landbrugsejendommen Lykkensminde, Købstrupvej 21, matr. nr. 2 c Den Melemste Del, Flade. (Se kortbilag A.) Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Købstrupvej, mod syd af et nyudlagt boligområde på Lerstien. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af fællesarealet ved Orionvej i boligområdet Kilden og mod nord afgrænser Købstrupskoven lokalplanområdet. Lokalplanområdet ligger i dag i landzone, men vil ved lokalplanens endelige vedtagelse blive overført til byzone. Eksisterende forhold Lokalplanområdet, der et areal på m2, er en del af en østvendt skråning i et meget kuperet areal i Flade Bakker. Lokalplanområdet ligger som en kile på ca. 280 m. mellem 2 byzonearealer. Mod vest ligger et eksisterende boligområde (Kilden) og mod øst ligger et areal udlagt til offentlige formål (skoler og institutioner). Arealet mod øst overvejes udlagt til erhverv og boligformål. Området syd for arealet er lokalplanlagt for udsigtsboliger. Nord for arealet ligger Købstrupskoven der støder op til det planlagte skicenter. Bebyggelsen placeres på arealer, der er pålagt landbrugspligt, men skråningerne er for stejle til, at de kan anvendes landbrugsmæssigt. Arealet er ved Købstrupvej ca. 40 m. over havet og stiger mod Kilden i vest til ca. 90 m. over havet. Stigningen på de ca. 50 m. er over en afstand på ca. 280 m. Denne store stigning betyder, at en ny bebyggelse, som den her skitserede, ikke vil give anledning til udsigtsgener for eksisterende huse. Der er fra hele arealet udsigt over Frederikshavn og Kattegat. På en del af arealet er udsigten fra Grenen i nord over Hirsholmene og Læsø til Pikkerbakkerne i syd. I lokalplanområdet findes en landbrugsejendom med stuehus og driftsbygninger. Stuehuset bruges til bolig for ejeren af ejendommen. Arealet har tidligere været anvendt for græsning af heste, men har i de sidste 8 år ligget brak. Eksisterende landbrugsejendom i lokalplanområdet. Lokalplanområdet har i dag vejadgang fra den private fællesvej Købstrupvej via Brønderslevvej eller Odinsvej. Baggrund for lokalplanen Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at muliggøre opførelse af individuelle kvalitetshuse beliggende i naturlige omgivelser med en unik udsigt over hav og by. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udstykning af et nyt boligområde med åben-lav bebyggelse. For at bevare området så intakt som muligt skal lokalplanen sikre en bevoksning på friarealerne, der giver området naturpræg samt tager hensyn til dyrelivet i området. Lokalplanen skal sikre en bebyggelse der placeres og udformes således at der skabes optimal udsigt fra den enkelte bolig samtidig med der tages hensyn til det nuværende landskab. Lokalplanen skal desuden sikre et hensigtsmæssigt vejsystem i området. Lokalplanens indhold Med udgangspunkt i et ønske om at landskabet skal bevares og bebyggelsen skal tage hensyn til dyrelivet i området indeholder lokalplanen bestemmelser om: o Vejforhold o Materialer til bygninger og haveanlæg o Bygningers placeringer og omfang o Beplantning i området o Terrænregulering Bebyggelsens placering og udformning Bebyggelsen placeres i mindre grupper adskilt af den slyngede adgangsvej til boligerne. Der er i placering af de enkelte bebyggelser taget vidtstrakt hensyn til udsigten over by og hav, samt specielt hensyn til bibeholdelse af udsigten fra eksisterende ejendomme i boligbebyggelsen Kilden ved koteangivelse på top af tag på de vestlige bebyggelser i lokalplanområdet. For at sikre udsigten fra alle boliger i lokalplanområdet vil der blive tinglyst maksimal byggehøjde med koteangivelse for den enkelte. Der er mulighed for at opføre individuelle huse i forskellige danske byggestile, således at den enkelte i videst mulig omfang får tilgodeset sine ønsker og behov. Der er mulighed for at bygge træhuse, dog må bjælkehuse ikke opføres i rundtømmer. Baraklignende bygninger og skurvogne må ikke etableres i området. Alle huse skal opføres i høj kvalitet såvel arkitektonisk som i valg af materia-ler. (Se ARKINORD A/S 6

7 ide forslag til villa på bakkeskråning bilag K, L og M) Husene kan opføres i indtil 3 etager og bygges ind i skrænten. Der bliver således en etage mere mod øst end mod vest. Det er hensigten at den plejede natur som omkranser de enkelte grunde skal binde arealet sammen således at området får et ensartet udseende der er i harmoni med skoven mod nord, skov og fælledarealet mod øst samt naturgrunden mod syd. Kommuneplanen for Frederikshavn Kommune Lokalplanområdet ligger i det åbne land og er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 79 med lokalplanrammer for området. Kommuneplantillægget følger lokalplanforslaget gennem offentlighedsfasen. Lokalplanområdet overføres til byzone ved den endelige vedtagelse af planen. Fællesarealet skal fremstå som plejet natur forstået som græs med en lav vildt-beplantning af buske. Træer som birk, pil, kirsebær, el m.v. skal nedskæres således at de fremstår som buske eller små flerstammede træer. Skovbyggelinie Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinie i henhold til naturbeskyttelsesloven. Det forudsættes at skovbyggelinien ophæves i forbindelse med lokalplanlægningen. Tilkørsel til husene vil foregå over fællesareal som vist på illustrationsplan. Vejadgang Vejadgang til området er fra en kommende forlængelse af Baldersvej samt Købstrupvej. Naturbeskyttelse Ifølge amtets registreringer findes der indenfor lokalplanområdet beskyttet natur i form af diger, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3.(Se bilag B.) Disse diger bibeholdes som de henlægger og må ikke berøres af bebyggelsen. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Regionplanen Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Regionplanen 2005 for så vidt angår regionplanens retningslinie om udlæg af areal til egentlig byudvikling og byformål, retningslinie om friholdelse af regionalt kystlandskab for byudvikling og retningslinie om beskyttelse af særligt værdifulde landskaber. Strategisk miljøvurdering En vurdering efter lov nr. 316 af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, vurderes ikke at være fornøden, idet den bebyggelse lokalplanen muliggør, har meget lokal karakter og ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt. Lokalplanens forhold til forsyning og miljøforhold i området Bemærkning: Det er i Nordjyllands Amts Udvalg for Teknik og miljø, ved møde den besluttet at der ikke skal laves regionplantillæg for det konkrete projekt, da den muliggjorte byudvikling vurderes at være af underordnet betydning for de landskabelige interesser, som amtet varetager gennem regionplanlægningen Varmeforsyning Lokalplanområdet er beliggende udenfor varmeplanlagt område. Der vil blive udarbejdet projektforslag, der inddrager området i varmeplanen og fastlægger områdets fremtidige kollektive varmeforsyning i form af naturgas. Der må ikke rumopvarmes med el. Rumopvarmning skal foregå med vandbårne anlæg. Området er desuden omfattet af skovbyggelinie i henhold til naturbeskyttelsesloven. Elforsyning Lokalplanområdet elforsynes af Frederikshavn Elnet A/S Det vurderes, at bebyggelsen ikke vil påvirke kystmiljøet visuelt, på grund af lokalplanens bestemmelser om, at husene bygges ind i skrænten, samt at nye bygninger ikke må opføres med en højde på mere end 7,5 m over terræn under forudsætning af at koten på byggeriet maksimalt bliver Desuden er afstanden fra kysten mere end 2200 m. (Se bilag J, lokalområde set fra mole ved møllerne på havnen) Vandforsyning Lokalplanområdet ligger inden for Frederikshavn Vandforsyningsområde. Spildevand Lokalplanområdet ligger udenfor Frederikshavn Kommunes spildevandsplan og skal optages i planen. Området skal til- 7

8 sluttes til det offentlige kloaksystem og skal kloakeres efter separatsystem. Renovation Ejendommene i lokalplanområdet har pligt til at være med i den kommunale ordning for indsamling af dagrenovation i henhold til det gældende regulativ. Det skal sikres, at renovationskøretøjer kan færdes uhindret i området, herunder være på vejene og vende, hvor det er nødvendigt. Som følge af de kraftige terrænstigninger i lokalplan-området skal affaldsstativerne placeres i skel mod vej. Jordforurening Nordjyllands Amt har ikke kortlagt forurening på ejendommen.teknisk Forvaltning i Frederikshavn Kommune skal kontaktes hvis man støder på forurening, f.eks. i forbindelse med gravearbejde. Trafikstøj Nyt byggeri skal udformes således, at støjniveauet ved bebyggelsen og dennes friarealer ikke overstiger 55 db(a). Det indendørs støjniveau i boliger må ikke overstige 30 db(a). Tilladelse fra andre myndigheder Museumsloven I henhold til museumsloven skal Vendsyssel Historiske Museum kontaktes inden byggeriet påbegyndes. Herved har museet mulighed for at undersøge og dokumentere eventuelle kultur- og naturhistoriske værdier inden for området. Hvis der under jordarbejde findes spor af fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag og lign.), skal arbejdet standses, hvis det berører fortidsmindet. Vendsyssels Historiske Museum skal herefter kontaktes. Skovbyggelinie Da lokalplanenes virkeliggørelse forudsætter skov-byggelinien ophævet, vil Skov og Naturstyrelsen blive anmodet om at ophæve byggelinien i forbindelse med behandlingen af lokalplanforslaget. Landbrugsloven Der er landbrugspligt på matr. nr. 2 c Den Mellemste Del, Flade. Ophævelse af landbrugspligt kan ske på erklæring fra praktiserende landinspektør når lokalplanen er endelig vedtaget. 8

9 Lokalplanbestemmelser I henhold til bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2, nævnte område. 3.4 Byrådet kan dog tillade, at der inden for lokalplanområdet drives virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, under forudsætning af at: 1. Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: o Virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom. o o o o at udlægge lokalplanområdet til boligformål som åben-lav bebyggelse at sikre et hensigtsmæssigt vejsystem der tilpasses terræn at sikre en beplantning på arealet der giver området naturpræg og tager hensyn til den nuværende fauna at sikre at bebyggelsens placering og udformning tilpasses landskabelige hensyn, samtidig med at der skabes optimal udsigt fra den enkelte bolig o Virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, og områdets karakter af boligområde ikke brydes - herunder med skiltning eller lignende. o Virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. o Virksomheden ikke i øvrigt giver gener i form af f.eks. støj, støv og lugt. 4. Bebyggelsens omfang og placering 2. Lokalplanens område og zoneforhold 2.1 Lokalplanområdet er beliggende som vist på kortbilag A. Delområde I. 4.1 Bebyggelsen skal opføres som fritliggende en-familiehuse indenfor delområde I. 2.2 Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 2 c Den Mellemste Del, Flade samt alle ejendomme, der efter d udstykkes fra denne ejendom. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i følgende delområ-der, som vist på kortbilag B, Område I. Parcelhuse. Område II. Fælles opholdsareal. 2.4 Med byrådets bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres lokalplanens område fra landzone til byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Delområde I må kun anvendes til boligformål til helårsbeboelse i fritliggende enfamiliehuse. 3.2 Delområde II må kun anvendes til grønt fællesområde og vej. Der må på fællesområdet opføres optil 100 m2 garage til vicevært. 4.2 Bebyggelsen må opføres i op til 3 etager. 4.3 Bygningshøjden excl. skorstene må ikke overstige kote Bygningshøjden må ikke overstige 7,5 m. over terræn målt fra bygningens skæring med den højest beliggende kote. Herfra dog undtaget skorsten.(se kortbilag E og F.) 4.4 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Terrænregulering må foretages inden for de enkelte grunde i det omfang det er nødvendigt af hensyn til opførelse af bebyggelse. Terrænregulering skal godkendes af Frederikshavn Kommune. 4.6 Bebyggelse må ikke opføres nærmere end 2,5 m fra skel. På de tre vestligste grunde må bebyggelsen ikke opføres nærmere end 5 m fra det vestlige skel. Der må bygges i skel mod fællesareal. 3.3 Inden for lokalplanområdet må der ikke opføres eller indrettes butikker til handel med dagligvarer eller udvalgsvarer. 4.7 Der må ikke ske udstykning, hvorved der opstår nye ejendomme mindre end 800 m2 hvoraf min. 400 m2 er beliggende i planens delområde I.(Se kortbilag B.) 4.8 Sekundære bygninger som garager, carporte og ud- 9

10 huse skal integreres i boligbebyggelsen. 4.9 Baraklignende bygninger og skurvogne må ikke opføres i området Dige i skel omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 skal Delområde II. bibeholdes. (Se bilag B.) 4.11 Delområde II må kun anvendes til grønt fælles-område og veje/stier. Der må bygges garage til vicevært på op til 100 m Dige i skel omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 skal bibeholdes. (Se bilag B.) 5. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 5.1 Bygninger skal opføres med flade tage, ensidig taghældning (herunder ensidigt hvælvede tage) eller sadeltage. 5.2 Bygninger opført på grunde beliggende i det vestligste skel i lokalplanområdet (skel mod Kilden) skal opføres med flade tage Facader kan udover at fremstå med materialets naturlige overflade males i jordfarver og sort, grå eller hvid Bygninger må ikke forsynes med iøjnefaldende skiltning, tekster eller lignende Vinduer, døre, udhæng mv. samt andre synlige bygningsdele som trapper, gelændere, altaner kan udover at fremstå med materialets naturlige overflade galvaniseres eller males i jordfarver og sort, grå eller hvid. 6. Ubebyggede arealer 6.1 Delområde II udlægges til fælles friareal for delområde I. 6.2 Parkering af lastbiler, busser samt langtidsopbevaring af campingvogne, uindregistrerede biler, både, hestetrailere og lignende må ikke finde sted udenfor bygninger i lokalplanområdet. 6.3 Affaldsstativer til hver parcel skal placeres afskærmet i skel ud mod vej. 5.3 Tagbeklædninger skal bestå af tegl, betontagsten eller tagpap. 6.4 Terrænreguleringer skal godkendes af Frederikshavn Kommune. 5.4 Tagbeklædninger må ikke bestå af gule eller glaserede tegl. 5.5 Facader skal opføres af murværk eller træ. 5.6 Opmurede facader skal fremstå som blank teglmur eller med en pudset eller vandskuret overflade. 5.7 Facader må ikke opføres i gule mursten eller kalksandsten. 5.8 Bygninger kan opføres som træhuse eller beklædes med træ, bjælkehuse må dog ikke opføres i rundtømmer. 5.9 Sekundære bygninger som garager, carporte, drivhuse og udhuse skal integreres i boligbebyggelsen Til mindre sekundære bygningsdele kan anvendes andre facade- og tag-materialer, hvis de medvirker til at fremme bygningens arkitektur og de kan godkendes af Frederikshavn Kommune. Der må ikke anvendes reflekterende materialer. 6.5 Materialer til brug for haveanlæg skal være naturmaterialer, dog undtaget støttemure samt belægninger der må bestå af grå, eller grå/ sort beton. 6.6 Der må ikke opføres fast hegn i skel, der må dog opsættes et let trådhegn. 6.7 Der må kun opføres fast hegn som afskærmning ved terrasser. 7. Beplantning Delområde I. 7.1 Der skal etableres en vildtbeplantning i skel bestående af en blanding af egnstypiske buske (evt. støttet af et let trådhegn i skel), beplantningen må brede sig ud på fællesareal. Beplantning i skel må ikke bære præg af at være klippede eller uklippede hække. Planter på grunden må ikke virke generende for udsigten fra andre huse i lokalplanområdet eller tilstødende boligområder. 7.2 Vildtbeplantning i skel kan bestå af slåen, hun-derose, hyld, hvidtjørn, skovæble, hassel, brombær og hind- 10

11 bær eller andre egnstypiske arter med samme højde og omfang. 7.3 Beplantning udover viltbeplantningen i skel er valgfri, men må ikke genere udsigten fra andre huse i lokalplanområdet eller tilstødende boligområder. en samlet plan, der skal godkendes af Frederikshavn Kommune. Belysningen skal ske under hensyntagen til områdets landskabsmæssige karakter El-ledninger inden for området må kun fremføres under terræn. 7.4 Af hensyn til udsigt fra eksisterende huse i Kilden må højden af beplantning på grunde mod vest ikke blive højere end kote overkant nye hus (max. kote 89.75) ( se bilag H og I ). 7.5 Hvis der opstår uenighed mellem beboerne, om træer skal fjernes eller nedskæres på grund af udsigtsgener i lokalplanområdet kan tvisten forelægges for grundejerforeningen, som træffer afgørelsen. Delområde II. 7.6 Området skal fremstå som plejet natur forstået som græs med en lav vildtbeplantning af buske. Træer som birk, pil, kirsebær, el m.v. skal nedskæres således at de fremstår som buske eller små flerstammede træer Der må ikke opstilles synlige individuelle antenner Eventuelle bygninger til tekniske installationer skal tilpasses omgivelserne. 11. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Byggelovens 4 fastlægger bl.a., at en række vej- og miljøforhold skal være etableret i overensstemmelse med lovgivningen inden bebyggelsen må tages i brug. Ifølge planlovens 19 skal kommunalbestyrelsen dispensere fra lokalplanens bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når bebyggelsen opføres som lavenergihus, jf. tillæg 9 til Bygningsreglementet. 7.7 Ud over egnstypiske buske må der plantes vildtbeplantning, der ikke er generende for udsigten fra andre huse i lokalplanområdet eller tilstødende boligområder Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bestemmelser i byggelovens 4 er overholdt, herunder at der er etableret afløbsforhold godkendt af Frederikshavn Kommune. 7.8 Hvis der opstår uenighed mellem beboerne, om træer skal fjernes eller nedskæres på grund af udsigtsgener i lokalplanområdet kan tvisten forelægges for grundejerforeningen, som træffer afgørelsen. 8. Veje og stier 8.1 Vejadgang til området skal ske fra en forlængelse af Baldersvej samt den private fællesvej Købstrupvej. De interne veje i lokalplanområdet er private fællesveje og udlægges i en bredde på 6 m. med en kørebanebredde på ca. 5 m. Der etableres gangareal i begge sider i form af armeret græs. Vejudlæg sker efter regler i lov om private fællesveje. 9. Parkeringsforhold 9.1 Ved bebyggelse til fritliggende enfamiliehuse skal der etableres 2 p-pladser pr. bolig på egen grund. 10. Tekniske anlæg 10.1 Valg af master og armaturer i forbindelse med belysning af opholdsarealer, veje og stier skal ske efter 11.2 Ny bebyggelse i området må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i form af naturgas. 12. Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet med medlemspligt for alle grundejere i lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes senest når 1/3 af grundene er solgt, eller når byrådet kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje og fællesarealet Grundejerforeningen skal varetage administration af ny beplantning i lokalplanområdet. Det vil sige, at grundejerforeningen har ansvaret for, at denne beplantning overholder lokalplanens bestemmelser Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på delområde II. 11

12 13. Servitutter 13.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive aflyst ved planens endelige vedtagelse Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen Vedrørende servitutforhold i øvrigt henvises til ejendommens blade i tingbogen. Der findes ingen byrder på ejendommen. 14. Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i følge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke er i strid med hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. 12

13 Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er vedtaget af Frederikshavn Byråd den Erik Sørensen Borgmester Jane Wiis Kommunaldirektør 13

14 14

15 Kortbilag A Oversigtskort med lokalplanområdet Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

16 16

17 Kortbilag B Lokalplankort med delområder Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

18 18

19 Kortbilag C Illustrationsplan Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

20 20

21 Kortbilag D Oversigt højdekurver Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

22 22

23 Kortbilag E Boligsnit Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:200 23

24 24

25 Kortbilag F Boligsnit Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:200 25

26 26

27 Kortbilag G Oversigt snit Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

28 28

29 Kortbilag H Delsnit A-A (Se kortbilag G) Delsnit B-B (Se kortbilag G) Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

30 30

31 Kortbilag I Delsnit C-C (Se kortbilag G) Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

32 32

33 Lokalplanområde med huse set fra molen ved møllerne. Lokalplanområde uden huse set fra molen ved møllerne. Kortbilag J 33

34 34

35 Kortbilag K Idéforslag til villa på bakkeskråning Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:100 35

36 36

37 Kortbilag L 37

38 38

39 Kortbilag M 39

40 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.:

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden midt

Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden midt Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden midt september 2007 2 Lokalplan FRE 10.09.02. Boligområde Gaden midt Indholdsfortegnelse Indhold Forord... 5 Hvad er en lokalplan?... 7 Lokalplaners indhold Eksisterende

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001 ~li 0 ved Norden- Helårsbeboelse huse Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold 5 Forhold til anden planlægning 5 Forsyningsforhold

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Hotel Frydenstrand grunden

Hotel Frydenstrand grunden LOKALPLAN 10.22.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Hotel Frydenstrand grunden 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3... 4 Hvad er en lokalplan?... 5 Lokalplaners indhold... 5 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte...

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere