Forslag til Lokalplan Frh Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21"

Transkript

1 Forslag til Lokalplan Frh Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

2 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag Lokalplanpligt Borgerdeltagelse Vedtagelse Tinglysning Hvordan er en lokalplan opbygget Lokalplanredegørelse 6 Lokalplanens område Eksisterende forhold Baggrund for lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanens indhold Bebyggelsens placering og udformning Vejadgang Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Lokalplanens forhold til forsyning og miljøforhold i området Tilladelse fra andre myndigheder Lokalplanbestemmelser 9 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens område og zoneforhold 3. Områdets anvendelse 4. Bebyggelsens omfang og placering 5. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 6. Ubebyggede arealer 7. Beplantning 8. Veje og stier 9. Parkeringsforhold 10. Tekniske anlæg 11. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 12. Grundejerforening 13. Servitutter 14. Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 13 Kortbilag A-M 15 2

3 Forord Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre udviklingen af et boligområde i den vestlige del af Frederikhavn på ejendommen Købstrupvej 21. Boligområdet vil kunne indeholde 27 fritliggende enfamiliehuse på en østvendt skråning ved Købstrupvej. Lokalplanforslaget har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den til den I denne perioden har det været muligt at komme med bemærkninger og ændringsforslag. I forhold til lokalplanforslaget er lokalplanen ændret, idet den maksimale kote for byggeriets højde er nedsat med 1 m i forhold til den maksimale højde i forslaget. Desuden er byggeriets afstand til det vestlige skel forøget. 3

4 Hvad er en lokalplan? Lokalplaners indhold En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslutning til fællesanlæg. Eksisterende lovlig anvendelse kan for t- sætte Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må det kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af Byrådet. Vedtagelse Lokalplaner skal udarbejdes indenfor de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Er dette tilfældet, kan Byrådet alene vedtage lokalplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. En sådan ændring skal godkendes af amtet eller Miljø- og Energiministeriet afhængig af ændringens omfang. Tinglysning Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den tinglyst på de ejendomme, planen omfatter. Hvordan er en lokalplan opbygget En lokalplan består oftest af tre dele: - En redegørelse, - En række bestemmelser og - Et sæt kortbilag. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres. Lovgrundlag Proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af Lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer). Lokalplanpligt Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng og offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan. Borgerdeltagelse Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder: - En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold, - En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og - En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har. Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme der er omfattet af planen, hvad ejendommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der tinglyses på de pågældende ejendomme. Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af: - Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalpla- 4

5 nen omfatter, - Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter og præciserer lokalpla-nens bestemmelser, og - Et illustrationskort, der billedliggør, hvordan området kan komme til at se ud. 5

6 Lokalplanredegørelse Lokalplanens område Lokalplanområdet omfatter et område på 2,7 ha. i Flade Bakker vest for Frederikshavn. Lokalplanområdet består af landbrugsejendommen Lykkensminde, Købstrupvej 21, matr. nr. 2 c Den Melemste Del, Flade. (Se kortbilag A.) Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Købstrupvej, mod syd af et nyudlagt boligområde på Lerstien. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af fællesarealet ved Orionvej i boligområdet Kilden og mod nord afgrænser Købstrupskoven lokalplanområdet. Lokalplanområdet ligger i dag i landzone, men vil ved lokalplanens endelige vedtagelse blive overført til byzone. Eksisterende forhold Lokalplanområdet, der et areal på m2, er en del af en østvendt skråning i et meget kuperet areal i Flade Bakker. Lokalplanområdet ligger som en kile på ca. 280 m. mellem 2 byzonearealer. Mod vest ligger et eksisterende boligområde (Kilden) og mod øst ligger et areal udlagt til offentlige formål (skoler og institutioner). Arealet mod øst overvejes udlagt til erhverv og boligformål. Området syd for arealet er lokalplanlagt for udsigtsboliger. Nord for arealet ligger Købstrupskoven der støder op til det planlagte skicenter. Bebyggelsen placeres på arealer, der er pålagt landbrugspligt, men skråningerne er for stejle til, at de kan anvendes landbrugsmæssigt. Arealet er ved Købstrupvej ca. 40 m. over havet og stiger mod Kilden i vest til ca. 90 m. over havet. Stigningen på de ca. 50 m. er over en afstand på ca. 280 m. Denne store stigning betyder, at en ny bebyggelse, som den her skitserede, ikke vil give anledning til udsigtsgener for eksisterende huse. Der er fra hele arealet udsigt over Frederikshavn og Kattegat. På en del af arealet er udsigten fra Grenen i nord over Hirsholmene og Læsø til Pikkerbakkerne i syd. I lokalplanområdet findes en landbrugsejendom med stuehus og driftsbygninger. Stuehuset bruges til bolig for ejeren af ejendommen. Arealet har tidligere været anvendt for græsning af heste, men har i de sidste 8 år ligget brak. Eksisterende landbrugsejendom i lokalplanområdet. Lokalplanområdet har i dag vejadgang fra den private fællesvej Købstrupvej via Brønderslevvej eller Odinsvej. Baggrund for lokalplanen Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at muliggøre opførelse af individuelle kvalitetshuse beliggende i naturlige omgivelser med en unik udsigt over hav og by. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udstykning af et nyt boligområde med åben-lav bebyggelse. For at bevare området så intakt som muligt skal lokalplanen sikre en bevoksning på friarealerne, der giver området naturpræg samt tager hensyn til dyrelivet i området. Lokalplanen skal sikre en bebyggelse der placeres og udformes således at der skabes optimal udsigt fra den enkelte bolig samtidig med der tages hensyn til det nuværende landskab. Lokalplanen skal desuden sikre et hensigtsmæssigt vejsystem i området. Lokalplanens indhold Med udgangspunkt i et ønske om at landskabet skal bevares og bebyggelsen skal tage hensyn til dyrelivet i området indeholder lokalplanen bestemmelser om: o Vejforhold o Materialer til bygninger og haveanlæg o Bygningers placeringer og omfang o Beplantning i området o Terrænregulering Bebyggelsens placering og udformning Bebyggelsen placeres i mindre grupper adskilt af den slyngede adgangsvej til boligerne. Der er i placering af de enkelte bebyggelser taget vidtstrakt hensyn til udsigten over by og hav, samt specielt hensyn til bibeholdelse af udsigten fra eksisterende ejendomme i boligbebyggelsen Kilden ved koteangivelse på top af tag på de vestlige bebyggelser i lokalplanområdet. For at sikre udsigten fra alle boliger i lokalplanområdet vil der blive tinglyst maksimal byggehøjde med koteangivelse for den enkelte. Der er mulighed for at opføre individuelle huse i forskellige danske byggestile, således at den enkelte i videst mulig omfang får tilgodeset sine ønsker og behov. Der er mulighed for at bygge træhuse, dog må bjælkehuse ikke opføres i rundtømmer. Baraklignende bygninger og skurvogne må ikke etableres i området. Alle huse skal opføres i høj kvalitet såvel arkitektonisk som i valg af materia-ler. (Se ARKINORD A/S 6

7 ide forslag til villa på bakkeskråning bilag K, L og M) Husene kan opføres i indtil 3 etager og bygges ind i skrænten. Der bliver således en etage mere mod øst end mod vest. Det er hensigten at den plejede natur som omkranser de enkelte grunde skal binde arealet sammen således at området får et ensartet udseende der er i harmoni med skoven mod nord, skov og fælledarealet mod øst samt naturgrunden mod syd. Kommuneplanen for Frederikshavn Kommune Lokalplanområdet ligger i det åbne land og er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 79 med lokalplanrammer for området. Kommuneplantillægget følger lokalplanforslaget gennem offentlighedsfasen. Lokalplanområdet overføres til byzone ved den endelige vedtagelse af planen. Fællesarealet skal fremstå som plejet natur forstået som græs med en lav vildt-beplantning af buske. Træer som birk, pil, kirsebær, el m.v. skal nedskæres således at de fremstår som buske eller små flerstammede træer. Skovbyggelinie Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinie i henhold til naturbeskyttelsesloven. Det forudsættes at skovbyggelinien ophæves i forbindelse med lokalplanlægningen. Tilkørsel til husene vil foregå over fællesareal som vist på illustrationsplan. Vejadgang Vejadgang til området er fra en kommende forlængelse af Baldersvej samt Købstrupvej. Naturbeskyttelse Ifølge amtets registreringer findes der indenfor lokalplanområdet beskyttet natur i form af diger, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3.(Se bilag B.) Disse diger bibeholdes som de henlægger og må ikke berøres af bebyggelsen. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Regionplanen Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Regionplanen 2005 for så vidt angår regionplanens retningslinie om udlæg af areal til egentlig byudvikling og byformål, retningslinie om friholdelse af regionalt kystlandskab for byudvikling og retningslinie om beskyttelse af særligt værdifulde landskaber. Strategisk miljøvurdering En vurdering efter lov nr. 316 af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, vurderes ikke at være fornøden, idet den bebyggelse lokalplanen muliggør, har meget lokal karakter og ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt. Lokalplanens forhold til forsyning og miljøforhold i området Bemærkning: Det er i Nordjyllands Amts Udvalg for Teknik og miljø, ved møde den besluttet at der ikke skal laves regionplantillæg for det konkrete projekt, da den muliggjorte byudvikling vurderes at være af underordnet betydning for de landskabelige interesser, som amtet varetager gennem regionplanlægningen Varmeforsyning Lokalplanområdet er beliggende udenfor varmeplanlagt område. Der vil blive udarbejdet projektforslag, der inddrager området i varmeplanen og fastlægger områdets fremtidige kollektive varmeforsyning i form af naturgas. Der må ikke rumopvarmes med el. Rumopvarmning skal foregå med vandbårne anlæg. Området er desuden omfattet af skovbyggelinie i henhold til naturbeskyttelsesloven. Elforsyning Lokalplanområdet elforsynes af Frederikshavn Elnet A/S Det vurderes, at bebyggelsen ikke vil påvirke kystmiljøet visuelt, på grund af lokalplanens bestemmelser om, at husene bygges ind i skrænten, samt at nye bygninger ikke må opføres med en højde på mere end 7,5 m over terræn under forudsætning af at koten på byggeriet maksimalt bliver Desuden er afstanden fra kysten mere end 2200 m. (Se bilag J, lokalområde set fra mole ved møllerne på havnen) Vandforsyning Lokalplanområdet ligger inden for Frederikshavn Vandforsyningsområde. Spildevand Lokalplanområdet ligger udenfor Frederikshavn Kommunes spildevandsplan og skal optages i planen. Området skal til- 7

8 sluttes til det offentlige kloaksystem og skal kloakeres efter separatsystem. Renovation Ejendommene i lokalplanområdet har pligt til at være med i den kommunale ordning for indsamling af dagrenovation i henhold til det gældende regulativ. Det skal sikres, at renovationskøretøjer kan færdes uhindret i området, herunder være på vejene og vende, hvor det er nødvendigt. Som følge af de kraftige terrænstigninger i lokalplan-området skal affaldsstativerne placeres i skel mod vej. Jordforurening Nordjyllands Amt har ikke kortlagt forurening på ejendommen.teknisk Forvaltning i Frederikshavn Kommune skal kontaktes hvis man støder på forurening, f.eks. i forbindelse med gravearbejde. Trafikstøj Nyt byggeri skal udformes således, at støjniveauet ved bebyggelsen og dennes friarealer ikke overstiger 55 db(a). Det indendørs støjniveau i boliger må ikke overstige 30 db(a). Tilladelse fra andre myndigheder Museumsloven I henhold til museumsloven skal Vendsyssel Historiske Museum kontaktes inden byggeriet påbegyndes. Herved har museet mulighed for at undersøge og dokumentere eventuelle kultur- og naturhistoriske værdier inden for området. Hvis der under jordarbejde findes spor af fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag og lign.), skal arbejdet standses, hvis det berører fortidsmindet. Vendsyssels Historiske Museum skal herefter kontaktes. Skovbyggelinie Da lokalplanenes virkeliggørelse forudsætter skov-byggelinien ophævet, vil Skov og Naturstyrelsen blive anmodet om at ophæve byggelinien i forbindelse med behandlingen af lokalplanforslaget. Landbrugsloven Der er landbrugspligt på matr. nr. 2 c Den Mellemste Del, Flade. Ophævelse af landbrugspligt kan ske på erklæring fra praktiserende landinspektør når lokalplanen er endelig vedtaget. 8

9 Lokalplanbestemmelser I henhold til bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2, nævnte område. 3.4 Byrådet kan dog tillade, at der inden for lokalplanområdet drives virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, under forudsætning af at: 1. Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: o Virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom. o o o o at udlægge lokalplanområdet til boligformål som åben-lav bebyggelse at sikre et hensigtsmæssigt vejsystem der tilpasses terræn at sikre en beplantning på arealet der giver området naturpræg og tager hensyn til den nuværende fauna at sikre at bebyggelsens placering og udformning tilpasses landskabelige hensyn, samtidig med at der skabes optimal udsigt fra den enkelte bolig o Virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, og områdets karakter af boligområde ikke brydes - herunder med skiltning eller lignende. o Virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. o Virksomheden ikke i øvrigt giver gener i form af f.eks. støj, støv og lugt. 4. Bebyggelsens omfang og placering 2. Lokalplanens område og zoneforhold 2.1 Lokalplanområdet er beliggende som vist på kortbilag A. Delområde I. 4.1 Bebyggelsen skal opføres som fritliggende en-familiehuse indenfor delområde I. 2.2 Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 2 c Den Mellemste Del, Flade samt alle ejendomme, der efter d udstykkes fra denne ejendom. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i følgende delområ-der, som vist på kortbilag B, Område I. Parcelhuse. Område II. Fælles opholdsareal. 2.4 Med byrådets bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres lokalplanens område fra landzone til byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Delområde I må kun anvendes til boligformål til helårsbeboelse i fritliggende enfamiliehuse. 3.2 Delområde II må kun anvendes til grønt fællesområde og vej. Der må på fællesområdet opføres optil 100 m2 garage til vicevært. 4.2 Bebyggelsen må opføres i op til 3 etager. 4.3 Bygningshøjden excl. skorstene må ikke overstige kote Bygningshøjden må ikke overstige 7,5 m. over terræn målt fra bygningens skæring med den højest beliggende kote. Herfra dog undtaget skorsten.(se kortbilag E og F.) 4.4 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Terrænregulering må foretages inden for de enkelte grunde i det omfang det er nødvendigt af hensyn til opførelse af bebyggelse. Terrænregulering skal godkendes af Frederikshavn Kommune. 4.6 Bebyggelse må ikke opføres nærmere end 2,5 m fra skel. På de tre vestligste grunde må bebyggelsen ikke opføres nærmere end 5 m fra det vestlige skel. Der må bygges i skel mod fællesareal. 3.3 Inden for lokalplanområdet må der ikke opføres eller indrettes butikker til handel med dagligvarer eller udvalgsvarer. 4.7 Der må ikke ske udstykning, hvorved der opstår nye ejendomme mindre end 800 m2 hvoraf min. 400 m2 er beliggende i planens delområde I.(Se kortbilag B.) 4.8 Sekundære bygninger som garager, carporte og ud- 9

10 huse skal integreres i boligbebyggelsen. 4.9 Baraklignende bygninger og skurvogne må ikke opføres i området Dige i skel omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 skal Delområde II. bibeholdes. (Se bilag B.) 4.11 Delområde II må kun anvendes til grønt fælles-område og veje/stier. Der må bygges garage til vicevært på op til 100 m Dige i skel omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 skal bibeholdes. (Se bilag B.) 5. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 5.1 Bygninger skal opføres med flade tage, ensidig taghældning (herunder ensidigt hvælvede tage) eller sadeltage. 5.2 Bygninger opført på grunde beliggende i det vestligste skel i lokalplanområdet (skel mod Kilden) skal opføres med flade tage Facader kan udover at fremstå med materialets naturlige overflade males i jordfarver og sort, grå eller hvid Bygninger må ikke forsynes med iøjnefaldende skiltning, tekster eller lignende Vinduer, døre, udhæng mv. samt andre synlige bygningsdele som trapper, gelændere, altaner kan udover at fremstå med materialets naturlige overflade galvaniseres eller males i jordfarver og sort, grå eller hvid. 6. Ubebyggede arealer 6.1 Delområde II udlægges til fælles friareal for delområde I. 6.2 Parkering af lastbiler, busser samt langtidsopbevaring af campingvogne, uindregistrerede biler, både, hestetrailere og lignende må ikke finde sted udenfor bygninger i lokalplanområdet. 6.3 Affaldsstativer til hver parcel skal placeres afskærmet i skel ud mod vej. 5.3 Tagbeklædninger skal bestå af tegl, betontagsten eller tagpap. 6.4 Terrænreguleringer skal godkendes af Frederikshavn Kommune. 5.4 Tagbeklædninger må ikke bestå af gule eller glaserede tegl. 5.5 Facader skal opføres af murværk eller træ. 5.6 Opmurede facader skal fremstå som blank teglmur eller med en pudset eller vandskuret overflade. 5.7 Facader må ikke opføres i gule mursten eller kalksandsten. 5.8 Bygninger kan opføres som træhuse eller beklædes med træ, bjælkehuse må dog ikke opføres i rundtømmer. 5.9 Sekundære bygninger som garager, carporte, drivhuse og udhuse skal integreres i boligbebyggelsen Til mindre sekundære bygningsdele kan anvendes andre facade- og tag-materialer, hvis de medvirker til at fremme bygningens arkitektur og de kan godkendes af Frederikshavn Kommune. Der må ikke anvendes reflekterende materialer. 6.5 Materialer til brug for haveanlæg skal være naturmaterialer, dog undtaget støttemure samt belægninger der må bestå af grå, eller grå/ sort beton. 6.6 Der må ikke opføres fast hegn i skel, der må dog opsættes et let trådhegn. 6.7 Der må kun opføres fast hegn som afskærmning ved terrasser. 7. Beplantning Delområde I. 7.1 Der skal etableres en vildtbeplantning i skel bestående af en blanding af egnstypiske buske (evt. støttet af et let trådhegn i skel), beplantningen må brede sig ud på fællesareal. Beplantning i skel må ikke bære præg af at være klippede eller uklippede hække. Planter på grunden må ikke virke generende for udsigten fra andre huse i lokalplanområdet eller tilstødende boligområder. 7.2 Vildtbeplantning i skel kan bestå af slåen, hun-derose, hyld, hvidtjørn, skovæble, hassel, brombær og hind- 10

11 bær eller andre egnstypiske arter med samme højde og omfang. 7.3 Beplantning udover viltbeplantningen i skel er valgfri, men må ikke genere udsigten fra andre huse i lokalplanområdet eller tilstødende boligområder. en samlet plan, der skal godkendes af Frederikshavn Kommune. Belysningen skal ske under hensyntagen til områdets landskabsmæssige karakter El-ledninger inden for området må kun fremføres under terræn. 7.4 Af hensyn til udsigt fra eksisterende huse i Kilden må højden af beplantning på grunde mod vest ikke blive højere end kote overkant nye hus (max. kote 89.75) ( se bilag H og I ). 7.5 Hvis der opstår uenighed mellem beboerne, om træer skal fjernes eller nedskæres på grund af udsigtsgener i lokalplanområdet kan tvisten forelægges for grundejerforeningen, som træffer afgørelsen. Delområde II. 7.6 Området skal fremstå som plejet natur forstået som græs med en lav vildtbeplantning af buske. Træer som birk, pil, kirsebær, el m.v. skal nedskæres således at de fremstår som buske eller små flerstammede træer Der må ikke opstilles synlige individuelle antenner Eventuelle bygninger til tekniske installationer skal tilpasses omgivelserne. 11. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Byggelovens 4 fastlægger bl.a., at en række vej- og miljøforhold skal være etableret i overensstemmelse med lovgivningen inden bebyggelsen må tages i brug. Ifølge planlovens 19 skal kommunalbestyrelsen dispensere fra lokalplanens bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når bebyggelsen opføres som lavenergihus, jf. tillæg 9 til Bygningsreglementet. 7.7 Ud over egnstypiske buske må der plantes vildtbeplantning, der ikke er generende for udsigten fra andre huse i lokalplanområdet eller tilstødende boligområder Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bestemmelser i byggelovens 4 er overholdt, herunder at der er etableret afløbsforhold godkendt af Frederikshavn Kommune. 7.8 Hvis der opstår uenighed mellem beboerne, om træer skal fjernes eller nedskæres på grund af udsigtsgener i lokalplanområdet kan tvisten forelægges for grundejerforeningen, som træffer afgørelsen. 8. Veje og stier 8.1 Vejadgang til området skal ske fra en forlængelse af Baldersvej samt den private fællesvej Købstrupvej. De interne veje i lokalplanområdet er private fællesveje og udlægges i en bredde på 6 m. med en kørebanebredde på ca. 5 m. Der etableres gangareal i begge sider i form af armeret græs. Vejudlæg sker efter regler i lov om private fællesveje. 9. Parkeringsforhold 9.1 Ved bebyggelse til fritliggende enfamiliehuse skal der etableres 2 p-pladser pr. bolig på egen grund. 10. Tekniske anlæg 10.1 Valg af master og armaturer i forbindelse med belysning af opholdsarealer, veje og stier skal ske efter 11.2 Ny bebyggelse i området må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i form af naturgas. 12. Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet med medlemspligt for alle grundejere i lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes senest når 1/3 af grundene er solgt, eller når byrådet kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje og fællesarealet Grundejerforeningen skal varetage administration af ny beplantning i lokalplanområdet. Det vil sige, at grundejerforeningen har ansvaret for, at denne beplantning overholder lokalplanens bestemmelser Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på delområde II. 11

12 13. Servitutter 13.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive aflyst ved planens endelige vedtagelse Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen Vedrørende servitutforhold i øvrigt henvises til ejendommens blade i tingbogen. Der findes ingen byrder på ejendommen. 14. Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i følge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke er i strid med hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. 12

13 Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er vedtaget af Frederikshavn Byråd den Erik Sørensen Borgmester Jane Wiis Kommunaldirektør 13

14 14

15 Kortbilag A Oversigtskort med lokalplanområdet Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

16 16

17 Kortbilag B Lokalplankort med delområder Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

18 18

19 Kortbilag C Illustrationsplan Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

20 20

21 Kortbilag D Oversigt højdekurver Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

22 22

23 Kortbilag E Boligsnit Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:200 23

24 24

25 Kortbilag F Boligsnit Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:200 25

26 26

27 Kortbilag G Oversigt snit Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

28 28

29 Kortbilag H Delsnit A-A (Se kortbilag G) Delsnit B-B (Se kortbilag G) Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

30 30

31 Kortbilag I Delsnit C-C (Se kortbilag G) Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:

32 32

33 Lokalplanområde med huse set fra molen ved møllerne. Lokalplanområde uden huse set fra molen ved møllerne. Kortbilag J 33

34 34

35 Kortbilag K Idéforslag til villa på bakkeskråning Lokalplan Udsigtsboliger Lykkensminde Målforhold 1:100 35

36 36

37 Kortbilag L 37

38 38

39 Kortbilag M 39

40 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.:

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Lokalplan nr. 304 Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Copyright Lorem ipsum marts 2007 April 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere