FOLKETINGETS EU- BESLETNINGSPROCES ER UTIDSSVARENDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKETINGETS EU- BESLETNINGSPROCES ER UTIDSSVARENDE"

Transkript

1 NOTAT FOLKETINGETS EU- BESLETNINGSPROCES ER UTIDSSVARENDE Kontakt: Senioranalytiker, ph.d., Maja Kluger Rasmussen RESUME Den 1. november træder den nye Europa- Kommission til. Det første Kommissionen skal kaste sig over er arbejdsprogrammet for Men der er også andre vigtige tiltag, Jean- Claude Juncker har lovet at tage fat på. Det gælder den politiske dialog med nationale parlamenter. Det er en vigtig og krævende opgave, da nationale parlamenter har set deres indflydelse svinde ind i takt med, at EU- integrationen er øget, og Europa- Parlamentet har fået mere magt. I dette notat sætter Tænketanken EUROPA fokus på nationale parlamenters sårbare rolle i EU og giver fem konkrete forslag til, hvad der kan gøres for at styrke deres position. En opgave, Junckers første næstformand, Frans Timmermans, skal være med til at løfte. Notatet viser, at Folketingets Europaudvalg ofte kommer for sent ind i EU s beslutningsproces og derfor har begrænset mulighed for at kontrollere regeringen. Folketingets EU- beslutningsproces er stadig utidssvarende og må moderniseres. De nationale parlamenter risikerer at blive marginaliseret på grund af EU s stigende brug af tidlige aftaler, da 85 pct. af EU s lovgivning i dag bliver forhandlet på plads allerede ved første behandling. Det gør det meget svært for de nationale parlamenter at følge med og ikke mindst at kontrollere deres regeringer. Juncker tilbyder en håndsrækning til nationale parlamenter og lægger op til, at nationale parlamenter igen kan komme på banen. Teten ligger dog ikke kun hos Kommissionen. Også nationale parlamenter og regeringerne kan gøre noget aktivt Tænketanken EUROPA 2014 thinkeuropa.dk

2 for at ændre de interne procedurer, så de nationale parlamentarikere får en større rolle i den samlede EU- beslutningsproces. HOVEDKONKLUSIONER: Den danske model for EU- koordination mellem regeringen og Folketinget trænger til et grundigt eftersyn. Europaudvalget inddrages ofte for sent, hvilket gør det svært at kontrollere regeringen. Tendensen til at træffe beslutninger i EU allerede ved første behandling har gjort EU s beslutningsproces mere effektiv, men udgør en demokra- tisk udfordring, da nationale parlamenter hægtes af. Der er behov for, at Folketinget inddrages tidligere i processen, mens sagerne behandles på arbejdsgruppe- og COREPER- niveau i Rådet. Lissabontraktatens lancering af det såkaldte gule og orange kort, der giver nationale parlamenter rollen som vogtere af nærhedsprincippet, er en symbolsk gestus til nationale parlamenter, men uden bid. Nationale parlamenter skal ikke kun spille en rolle som bremseklods, som tilfældet er i dag, men have en konstruktiv og proaktiv rolle. Kommissionen skal tænke i nye baner. F.eks. kunne man give nationale parlamenter mulighed for at give Kommissionen idéer til ny lovgivning à la Europa- Parlamentets indirekte initiativret. Der er brug for faste procedurer for en styrket politisk dialog mellem Kommissionen og de nationale parlamenter. Kommissionen bør inddrage udtalelser fra de nationale parlamenter i deres konsekvensanalyser. Kommissærerne og deres embedsmænd skal regelmæssigt besøge nationale parlamenter. Nationale parlamenter skal have en repræsentant til stede under trialog- møderne, der rapporterer tilbage til nationale paramenter og holder dem ajourførte om nyeste udviklinger i forhandlingerne. 2

3 Den nye Kommissions udfordring: inddragelsen af nationale parlamenter Den 1. november træder den nye Europa- Kommission til. Der er nok at gå i gang med. Som det første skal kommissærerne kaste sig over Kommissionens årlige arbejdsprogram. Her fremlægger Kommissionen de lovforslag, den har tænkt sig at fremsætte i Udover at få styr på hvilken lovgivning Kommissionen skal koncentrere sit arbejde om det næste år, skal Kommissionen også tage stilling til nogle strukturelle ændringer. Det gælder forholdet til nationale parlamenter. 29 parlamentariske kamre fra 22 medlemslande har i et brev til Juncker lagt pres på, at Kommissionen skal nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra nationale parlamenter og EU s institutioner. Den skal se nærmere på, hvordan nationale parlamenter kan inddrages bedre i EU's beslutningsproces. Og det er der god grund til, da nationale parlamenter i stigende grad er blevet hægtet af EU s beslutningsproces. Frans Timmermans (første næstformand og kommissær på området for bedre regulering og nærhedsprincippet) har varslet en forstærket politisk dialog mellem Kommission og nationale parlamenter. Hvad det betyder ligger endnu ikke klart. I dette notat sætter Tænketanken Europa fokus på de udfordringer, den nyligt tiltrådte Kommission står overfor, når det gælder inddragelsen af nationale parlamenter i EU s beslutningsproces. Der gives også fem bud på, hvordan nationale parlamenter kan inddrages bedre i fremtiden. Selv den danske model er utidssvarende Én af de største udfordringer, nationale parlamenter i EU står overfor, er det stigende antal beslutninger, der træffes gennem tidlige aftaler. Figur 1 viser, at antallet af beslutninger truffet ved første behandling er steget markant over tid. Det har hægtet nationale parlamenter af også det det danske Folketing. 3

4 Figur 1. Antallet af sager afsluttet ved første behandling er steget eksplosivt Udviklingen i afslutningstrin i sager efter den fælles beslutningsprocedure (pct.) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 85% 72% 50% 28% 22% 23% 5% 8% 7% Første behandling Anden behandling Tredje behandling Kilde: Tendensen til at vedtage EU- lovgivning tidligt begyndte efter Amsterdam- traktaten i Traktaten gjorde det muligt for Rådet og Europa- Parlamentet at vedtage et lovforslag efter kun én behandling for at sikre effektivitet i lovgiv- ningsarbejdet. De tidlige aftaler har haft vidtgående konsekvenser for nationale parlamenters mulighed for at kontrollere deres regering, når det gælder EU- politik. Det skyldes, at beslutninger truffet ved første behandling forudsætter, at et kompromis mellem Rådet og Europa- Parlamentet skæres til tidligt. De tidlige aftaler har reduceret kredsen af faktiske beslutningstagere og accelereret beslutningsprocessen. Toneangivende grupper i Europa- Parlamentet (ordføreren og skyggeordføreren), Rådet (formandsskabet) og Kommissionen forhandler love på plads i et uformelt samspil de såkaldte trialog- møder. Trialog- møderne har banet vejen for kompromiser og en mere effektiv lovgivningsproces, men det udgør også en demokratisk udfordring. Når magten indsnævres til en lille kreds af beslutningstagere, bliver andre skubbet ud på et sidespor. Forhandlingerne er blevet mindre gennemsigtige, og nationale parlamenter har mistet indflydelse. For hvordan skal nationale parlamenter stille kritiske spørgsmål til deres regeringer, når kompromisset skal findes bag lukkede døre? Det udfordrer den danske model. Danmark har længe været et land, andre har kigget mod for inspiration til, hvordan man kan kontrollere sin regering i EU- politikken. Særligt nyere medlemslande, såsom Polen, Slovakiet, Slovenien og de baltiske lande, har ladet 4

5 sig inspirere af den danske model. Dog er den danske model ikke længere en ledestjerne for andre lande. Den er forældet og ude af trit med EU s lovgivnings- maskineri. Folketinget udøver kontrol med den danske regering gennem sit Europaudvalg. Regeringen har pligt til at forelægge udvalget et mundligt forhandlingsoplæg på sager af større rækkevidde og kan kun binde Danmark i forhandlinger i Rådet med opbakning fra et flertal af udvalgets medlemmer (det såkaldte mandat- system ). Orienteringen af Folketingets Europaudvalg sker nogle gange først, efter at Rådet har givet formandsskabet grønt lys til at indgå i forhandlinger med Europa- Parlamentet, dvs. efter de uformelle forhandlingsmøder er begyndt. Allerede i 2006 erklærede den tidligere formand af udvalget, Svend Auken, Folketingets EU- beslutningsproces håbløst utidssvarende. 1 Han var stærk fortaler for, at regeringen skal indhente et mandat, inden de reelle forhandlinger går i gang i EU. Det rykkede dog ikke synderligt på situationen. I dag bliver mandater i mange tilfælde først givet kort tid inden, at COREPER giver formandsskabet mandat til at indlede forhandlinger med Europa- Parlamentet, det vil sige, når der er fundet fælles fodslag i Rådet. Det gør det svært hvis ikke umuligt for Europaudvalget at ændre slagets gang. Figur 2 viser, at det danske Folketing langt fra står alene i at komme for sent ind i processen. De fleste parlamenter bliver først inddraget, lige før ministrene mødes i Bruxelles for at blåstemple en aftale, der allerede er forhandlet på plads på det diplomatiske plan. Figur 2. Nationale parlamenters kontrol med deres regeringer Hvor ofte giver nationale parlamenter deres regering et bindende mandat? (frekvenser fra 37 parlamentariske kamre) Altid/for det meste Nogle gange Få gange/aldrig Kilde: Jensen M.D. & Martinsen, D. (2014) Out of time? National Parliaments and Early Decision-Making in the European Union, Government and Opposition, forthcoming 1 Auken, S. (2006), Ny fremdrift i EU kræver dansk nytænkning, Berlingske Tidende, 13. marts 5

6 Den danske model er ikke tidssvarende, og den trænger til en modernisering. Den sene inddragelse af Europaudvalget gør Folketinget til et gummistempel af regeringen. Det er dog ikke kun nationale parlamenter, der hægtes af på tidlige aftaler. Også nationale regeringer er udfordret. De har også svært ved at få oplysninger om, hvad der sker bag de lukkede trialog- døre, når formandsskabet forhandler på Rådets vegne. Hvis Folketinget vil være med, hvor beslutningerne tages, må det op i gear og komme tidligere ind i processen. Regeringen skal pålægges at informere og hente et forhandlingsmandat hos Europaudvalget, når forhandlingerne i Rådet finder sted på arbejdsgruppe- og COREPER- niveau. Folketinget kan desuden introducere nye procedurer i Europaudvalget, hvormed regeringen løbende orienterer udvalget, mens trialog- møderne kører. Her er det vigtigt tidligt i processen at få fagudvalg på banen og få et dynamisk samspil mellem Europaudvalget og fagudvalg. Mange af Europaudvalgets medlemmer er generalister, mens fagudvalgene har den dybere faglige indsigt. Figur 3 viser, at mange nationale parlamenter i EU hverken bliver inddraget eller har mulighed for at give sin regering instrukser forud for en tidlig beslutning. Figur 3. Nationale parlamenters inddragelse i tidlige afgørelser Hvordan bliver nationale parlamenter inddraget i tidlige afgørelser? (frekvenser fra 37 parlamentariske kamre) Underrettet og mulighed for at vejlede 3 3 Underrettet, men ingen mulighed for at vejlede Nogle gange underrettet efter "tidlig enighed" 16 Ikke underrettet 8 Andet Kilde: Jensen M.D. & Martinsen, D. (2014) Out of time? National Parliaments and Early Decision-Making in the European Union, Government and Opposition, forthcoming 6

7 Folketinget har selv et ansvar for at bringe sig selv frem i førersædet, således at vi igen kan blive et land, andre lande skæver til for inspiration. Teten ligger flere steder, både hos Folketinget, regeringen og EU s institutioner. Blandt andet indførte EU med Lissabontraktaten i 2009 nye procedurer for at informere og inddrage nationale parlamenter i EU s beslutningsproces. Det nye alarmklokkesystem Nationale parlamenter fik med Lissabontraktaten en formel rolle i forhold til overholdelsen af nærhedsprincippet. Nærhedsprincippet betyder, at beslutnin- gerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt. EU skal kun træffe beslutnin- ger på områder, hvor det bedre kan gennemføres på EU- plan fremfor på nationalt, regionalt eller lokalt plan. Kommissionen skal altid undersøge, om dets forslag stemmer overens med nærhedsprincippet, inden den fremsætter lovforslag. Nationale parlamenter har med Lissabontraktaten fået et alarmklokke- system. De skal sørge for, at EU ikke vedtager lovgivning på områder, som bedre kan reguleres af medlemslandene selv. Traktaten giver nationale parlamenter mulighed for tidligt i lovgivningsprocessen at påtale brud på nærhedsprincippet. Retten til at gøre indvendinger ligger hos hvert enkelt parlament, der inden for en frist på otte uger kan sende en begrundet udtalelse til Kommissionen, hvis de mener, nærhedsprincippet er overtrådt. De kan nemlig give Kommissionen et gult og orange kort, jf. boks 1. Boks 1: Lissabontraktatens gule og orange kort Det gule kort: Hvis en tredjedel af nationale parlamenter i EU reagerer inden for otte uger, efter Kommissionen har offentliggjort et lovforslag, er Kommissionen forpligtet til at tage sit forslag op til fornyet overvejelse. Når det gælder retlige og indre anliggender, kræver det opbakning fra en fjerdedel af nationale parlamenter for at kunne udløse et gult kort. Kommissionen er forpligtet til at begrunde sin afgørelse, hvad enten den vælger at opretholde, tilbagetrække eller revidere lovforslag. Det orange kort: Det orange kort kræver, at mindst halvdelen af de nationale parlamenter mener, at et lovforslag strider mod nærhedsprincippet. Ligesom det gule kort kan Kommissionen vælge at opretholde, revidere eller trække sit lovforslag tilbage. Kommissionen kan dog kun opretholde sit lovforslag med støtte fra Rådet og Europa- Parlamentet. Hvis nationale parlamenter får medhold hos enten Rådet eller Parlamentet, er Kommission tvunget til at tage forslaget af bordet. Forslaget falder bort, hvis et simpelt flertal i Europa- Parlamentet eller 55 pct. af landene i Rådet også mener, at nærhedsprincippet er overskredet. 7

8 Lissabontraktaten giver desuden nationale parlamenter bedre adgang til information om Kommissionens arbejde. Kommissionen har forpligtet sig til at sende alle sine forslag til EU- lovgivning samt grøn- og hvidbøger direkte til de nationale parlamenter, så snart de offentliggøres. Oversendelsen af dokumenter fra Kommissionen har dog i praksis fundet sted siden september 2006, hvor kommissionsformand José Manuel Barroso 2 lancerede det såkaldte Barroso- initiativ med henblik på at styrke Kommissionens politiske dialog med nationale parlamenter. Bestemmelserne i Lissabontraktaten er et babyskridt i retningen af at styrke nationale parlamenters rolle i EU. Dog fungerer det bedre på papiret end i praksis. Særligt fire udfordringer melder sig. For det første er vurderingen af, om nærhedsprincippet er overholdt, en politisk vurdering fremfor en objektiv vurdering. Nærhedsprincippet er defineret i meget generelle vendinger og er aldrig blevet defineret juridisk. For det andet er idéen om et system for tidlig varsling med det gule og orange kort lidt af en misvisende benævnelse, da parlamenter først bliver involveret, når Kommissionen har fremlagt sit lovforslag. Den heftige lobbyisme af Kommissionen, allerede inden et forslag er fremsat, viser vigtigheden af at blive inddraget, allerede inden et forslag formelt fremsættes. For det tredje er otte uger meget begrænset tid til både at behandle en sag internt i et parlament og koordinere med et tilstrækkeligt antal parlamenter for at kunne udløse et gult eller orange kort. Til dags dato er der kun givet to gule kort og intet orange kort, selvom flere parlamenter mange gange har sendt en begrundet udtalelse af sted til Kommissionen, dog uden at møde tærsklen for et gult eller orange kort. For det fjerde giver muligheden for at give et gult og orange kort nationale parlamenter en stopklodsrolle, fremfor en konstruktiv og proaktiv rolle. Ordningen for tidlig varsling giver i teorien nationale parlamenter muligheden for at give et negativt tjek af Kommissionens lovforslag (dvs. at kunne bremse lovgivning) fremfor et positivt tjek (dvs. muligheden for at kunne påvirke Kommissionens lovforslag, inden de fremsættes). Det gule og det orange kort giver kun nationale parlamenter mulighed for at få Kommissionen til at revurdere sine lovforslag, men de forbliver afhængige af Rådet og Europa- Parlamentet for at kunne blokere forslag. Uden et rødt kort (der pålægger Kommissionen at trække forslag tilbage der strider mod nærhedsprincippet) forbliver nationale parlamenters vogterolle over nærheds- princippet en vingeskudt and. Timmermans har selv som tidligere hollandsk 2 COM(2006) 211: A Citizen s Agenda: Delivering Results for Europe, side 9 8

9 udenrigsminister slået til lyd for at introducere et rødt kort og give nationale parlamenters rolle som vogtere af nærhedsprincippet tyngde bag sig. 3 Udfordringen for Junckers Kommission bliver at tænke på nye måder at inddrage nationale parlamenter i EU s beslutningsproces. Det giver det næste afsnit nogle bud på. Fem forslag til, hvordan Kommissionen kan styrke samarbejdet med nationale parlamenter Nationale parlamenter spiller en central rolle i at varetage borgernes interesser og bringe borgerne tættere på EU. En styrket og mere direkte rolle for nationale parlamenter i EU s beslutningsproces kan være med til at mindske EU s demokratiske underskud. Figur 4 viser, at nationale parlamenter skriver flere politiske udtalelser end begrundede udtalelser. Figur 4. Nationale parlamenters aktivitetsniveau over tid Hvor mange udtalelser og begrundede udtalelser skriver nationale parlamenter? (frekvenser) Udtalelser Begrundede udtalelser Kilde: Der er stor forskel på nationale kamres aktivitetsniveau. Nogle parlamenter (såsom det portugisiske parlament, det tjekkiske senat og det tyske Bundesrat) er meget aktive, mens andre forholder sig mere passivt (f.eks. det tyske Bundestag, det belgiske senat og det ungarske parlament). En nærmere analyse af, hvilke parlamenter der benytter sig mest af udtalelser, viser, at det særligt er parlamenter, der står svagt i forhold til at kunne kontrollere deres regering, når det gælder EU- spørgsmål. Det gælder: 3 Frans Timmermans, Monnet s Europe needs reform to fit the 21st century, Financial Times, 14 November

10 Andet kamre i lande, der har et to- kammer system, skriver flere udtalelser (41 pct. af de samlede udtalelser) end første kamre (32 pct.) og ét- kammer systemer (20 pct.). Parlamenter med et dokumentbaseret kontrolsystem: 70 pct. af de udtalel- ser, der er skrevet i perioden , er skrevet af parlamenter med et dokumentbaseret kontrolsystem (som f.eks. det britiske parlament), mens kun 21 pct. er skrevet af parlamenter med et mandatbaseret system (som f.eks. Danmark). Parlamenter, der sjældent giver bindende instrukser til deres regering (henholdsvis 76 og 63 pct.), skriver flere udtalelser og begrundede udta- lelser end parlamenter, der ofte giver deres regering bindende instrukser (henholdsvis 15 og 32 pct.) 4. Interessen for at deltage proaktivt i udformningen af Kommissionens lovforslag er høj hos de fleste parlamenter. Der er derfor god mulighed for at udbygge nationale parlamenters rolle yderligere i de tidlige faser af Kommissionens lovforberedende arbejde. En større rolle for nationale parlamenter vil tilskynde nationale politikere til at engagere sig mere i EU- politik og drage ansvar for de beslutninger, der træffes i EU. Et vigtigt skridt i den retning er derfor at give nationale parlamenter en konstruktiv og proaktiv rolle i EU. En konstruktiv rolle indebærer, at nationale parlamenter kan præge Kommissionens lovforslag tidligt i processen. Det kan se ud på flere måder. F.eks. har Folketinget Europaudvalg, det engelske House of Lords og det hollandske Tweede Kamerlid har gjort sig til talsmand for at indføre et såkaldt grønt kort. 5 Forslag 1: Nationale parlamenter skal have muligheden for at forelægge Kommissionen idéer til lovforslag (et grønt kort). Timmermans kan med rette søge inspiration fra den måde, Europa- Parlamentet inddrages i de tidlige stadier af EU s politikformulering. Siden 1993 har Europa- Parlamentet haft ret til at forelægge Kommissionen idéer til lovforslag, når det gælder implementeringen af traktaterne (artikel 225 i Lissabontraktaten). Desuden søger Parlamentet uformelt at påvirke Kommissionens initiativret ved at skrive rapporter (egenbetænkninger), hvor parlamentarikerne ofte kommer med forslag til lovgivning (artikel 48 i Europa- Parlamentets forretningsorden). Kommissionen har forpligtet sig til at give Parlamentet et skriftligt svar inden for tre måneder efter modtagelsen af en egen betænkning, hvor den skitserer det videre forløb. 4 Tænketankens egen analyse på baggrund af eget datasæt. 5 Folketinget (2014) Nationale parlamenter i et europæisk samarbejde under forandring, Europaudvalget, Folketinget; House of Lords (2014) The role of nationale parliaments in the European Union, European Union Committee, House of Lords, 9th Report of Session

11 Nationale parlamenter kunne få en lignende rolle. F.eks. har Folketingets Europaudvalg forslået, at hvis en tredjedel af alle nationale parlamenter anmoder Kommissionen om at fremsætte et lovforslag, skal Kommissionen tage det op til overvejelse. 6 Hvis Kommissionen ikke vælger at fremsætte lovforslaget, skal det begrundes grundigt. Det grønne kort handler ikke om at give nationale parlamenter reel initiativret. Det drejer sig heller ikke om at plædere for etableringen af et parlament for nationale parlamenter én idé, der har været oppe at vende flere gange, senest under konventets arbejde. Det handler derimod om at give nationale parlamen- ter muligheden for at spille en proaktiv rolle i EU ved at give Kommissionen idéer til lovgivning samt en retningssnor for, hvor nationale parlamenter gerne vil hen. Et grønt kort vil give nationale parlamenter mere indflydelse på indholdet af Kommissionens lovforslag. Det kan suppleres med muligheden for at kommente- re på Kommissionens lovforslag, når de fremsættes og ikke kun i forhold til nærhedsprincippet. Forslag 2: Nationale parlamenter har inden for en frist på f.eks. 10 uger muligheden for at kommentere på indholdet af Kommissionens lovforslag. Hvis en tredjedel af nationale parlamenter ønsker at ændre forslaget, skal Kommissionen tage højde for deres indsigelser og give en skriftlig begrundelse, såfremt Kommissionen vælger ikke at følge parlamenternes forslag. Rent praktisk kunne nationale parlamenter gennem COSAC (Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires) 7 identificere et antal lovforslag fra Kommissionens årlige arbejdsprogram, som flertallet af parlamenter ønsker at granske særlig grundigt. Det vil hjælpe dem med at koordinere deres indsats. Kommissionen kunne gøre bedre brug af nationale parlamenters udtalelser. Forslag 3: Kommissionen medtager en oversigt over nationale parlamenters holdninger til dets grøn- og hvidbøger i konsekvensanalysen vedhæftet dets endelige lovforslag. Kommissionen er forpligtet til at lave konsekvensanalyser af alle dets lovforslag og foretage høringer af berørte interessenter. Kommissionen afrapporterer disse høringssvar i sine konsekvensanalyser. På samme vis kunne nationale parlamenters holdning til Kommissionens hvid- og grønpapirer også inkluderes. Her kunne Kommissionen gøre rede for, hvordan nationale parlamenters holdning er taget i betragtning. Det vil samtidig give Rådet og Europa- Parlamentet indsigt i nationale parlamenters holdninger på området. 6 Folketinget (2014) Twenty-Three Recommendations to strengthen the role of national parliaments in a changing European governance, European Affairs Committee, Danish Parliament 7 COSAC er et mødeforum for europaudvalg i de nationale parlamenter i EU s medlemslande og kandidatlandene samt medlemmer af Europa-Parlamentet. 11

12 Flere nationale parlamenter, herunder Folketinget, ønsker faste procedurer for, hvordan Kommissionen forholder sig til og responderer på nationale parlamen- ters skriftlige forespørgsler. En styrket dialog mellem Kommissionen og nationale parlamenter skal ikke kun handle om, hvordan nationale parlamenter kommer tidligere på banen. En oprigtig dialog kræver gensidig informations- og synspunktsudveksling, hvor nationale parlamentarikere har mulighed for at diskutere med kommissærerne og deres embedsmænd. F.eks. kunne kommissærerne fast besøge de nationale parlamenter én gang om året for at diskutere deres arbejdsprogram samt tage imod invitationer for at diskutere med dem, hvis konkrette sager er af særlig betydning for nationale parlamenter. Kommissionen skal gøres nærværende i medlemslandene. I Junckers udnævnelsesbrev til Timmermans 8 skriver han, at det er vigtigt, at Timmermans arbejder på, at kommissærerne i højere grad besøger nationale parlamenter for at forklare sig og redegøre for, hvordan de forholder sig til nationale parlamenters spørgsmål. Noget Timmermans selv har udtrykt opbakning til i december Forslag 4: Kommissionen skal lave en fast procedure for, hvordan den forholder sig til forespørgsler fra nationale parlamenter. Det gælder både tidsfristen for at svare på forespørgslerne og kommissærernes besøg til nationale parlamenter. Det kritiske punkt for nationale parlamenter er deres stærkt begrænsede mulighed for at følge med i trialog- møderne og den accelererede beslutningspro- ces under tidlige afgørelser. Én mulighed for at styrke nationale parlamenters informationsniveau senere i lovgivningsprocessen er at lade repræsentanter fra nationale parlamenter overvære trialog- møder. Forslag 5: Nationale parlamenter skal have en repræsentant til stede under trialog- møderne, der hurtigt rapporterer tilbage til nationale parlamenter. Den nationale repræsentant kunne f.eks. være en repræsentant fra det nationale parlament, der har formandsskabet i Rådet, såsom formanden for det pågælden- de lands europaudvalg. Ovenstående forslag udgør idéer til, hvad Timmermans særligt skal have for øje i sit kommende arbejde med at styrke nationale parlamenters rolle i EU's beslutningsproces. Vi skal dog ikke glemme, at det danske Folketing selv kan gøre sit for at forbedre dets mulighed for at gøre sin indflydelse gældende ved at føre den danske model up- to- date. Der er behov for at involvere 8 9 Frans Timmermans, Monnet s Europe needs reform to fit the 21st century, Financial Times, 14 November

13 Europaudvalget tidligere i processen og at være bedre til at informere om de seneste udviklinger i trialog- møderne. Der ligger også en stor udfordring hos nationale parlamenter selv i forhold til at styrke og effektivisere samarbejdet mellem nationale parlamenter i COSAC- regi. De begrundede udtalelser og politiske udtalelserne fra nationale parlamenter viser, at nationale parlamenter ikke har deres fokus det samme sted. Spektret for de sager, nationale parlamenter vælger at fokusere på, er meget bredt, hvilket resulterer i, at det gule og det orange kort sjældent aktiveres. Bedre koordinering i COSAC, i forhold til hvilke sager nationale parlamenter skal fokusere på, vil styrke koordinationen. Det vil også bane vejen for, at de fremover kan få en mere konstruktiv og proaktiv rolle, som ikke kun vedbliver på papiret, men udmøntes i praksis. Men det kræver, at Junckers nye Kommission indfører nye procedurer. 13

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 29. april 2014 Europa-Parlamentet: Nationale parlamenter skal være medspillere

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

HVAD KAN BRITERNE LÆRE AF MAASTRICHT, NICE OG LISSABON?

HVAD KAN BRITERNE LÆRE AF MAASTRICHT, NICE OG LISSABON? NOTAT HVAD KAN BRITERNE LÆRE AF MAASTRICHT, NICE OG LISSABON? Kontakt: Senioranalytiker, ph.d., Maja Kluger Rasmussen +45 30 59 55 87 mkr@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske premierminister David Cameron

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv APRIL 2009 BAG OM NYHEDERNE Europa-Parlamentet den oversete indflydelse Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv Det kommende Europa-Parlament, som vælges i juni i år, får større indflydelse på EU

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Folketingets behandling af EU-sager - en oversigt -

Folketingets behandling af EU-sager - en oversigt - Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 2 Offentligt 7. oktober 2010 Folketingets behandling af EU-sager - en oversigt - INDHOLD 1. Indledning 3 2. Europaudvalgets rolle (forhandlingsoplæg m.v.) 4 2.1. Behandling

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 9. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget.

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 281 Offentligt Notat GRUNDNOTAT til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter)

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) DK EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) Del A Generelle spørgsmål I. Personlige og faglige 1. Hvilke

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

Klassisk magtdelingslære:

Klassisk magtdelingslære: EU s politiske system I (12. februar 2007) Klassisk magtdelingslære: 1) Lovgivende magt Parlamentet 2) Udøvende magt Regeringen: a) politisk (forslag til love) b) administrativ (implementering af love)

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 22 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2.1 J.nr.: PD 07-201/EU17-000008 Den 12. oktober 2007 MMO/RUBJ/TAER FVM

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 4. november 2014 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål B og C vedr. EU-kommissionens forslag til

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Aftale muligvis på vej mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 4- pakken:

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget og Skatteudvalget Klima-, EU-konsulenten Energi- og Bygningsudvalgets EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 26. maj 2015 Skatteunddragelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-13400 Den 10. september 2015 NOTAT til Folketingets Europaudvalg samt Miljø- og fødevareudvalg Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 11.3.2010 2009/0814(NLE) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 Udkast til betænkning Íñigo Méndez de Vigo (PE439.159v02-00) om Det Europæiske Råds forslag

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING DET EUROPÆISKE RÅD Det Europæiske Råd, som består af medlemsstaternes stats- og regeringschefer, tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere