FOLKETINGETS EU- BESLETNINGSPROCES ER UTIDSSVARENDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKETINGETS EU- BESLETNINGSPROCES ER UTIDSSVARENDE"

Transkript

1 NOTAT FOLKETINGETS EU- BESLETNINGSPROCES ER UTIDSSVARENDE Kontakt: Senioranalytiker, ph.d., Maja Kluger Rasmussen RESUME Den 1. november træder den nye Europa- Kommission til. Det første Kommissionen skal kaste sig over er arbejdsprogrammet for Men der er også andre vigtige tiltag, Jean- Claude Juncker har lovet at tage fat på. Det gælder den politiske dialog med nationale parlamenter. Det er en vigtig og krævende opgave, da nationale parlamenter har set deres indflydelse svinde ind i takt med, at EU- integrationen er øget, og Europa- Parlamentet har fået mere magt. I dette notat sætter Tænketanken EUROPA fokus på nationale parlamenters sårbare rolle i EU og giver fem konkrete forslag til, hvad der kan gøres for at styrke deres position. En opgave, Junckers første næstformand, Frans Timmermans, skal være med til at løfte. Notatet viser, at Folketingets Europaudvalg ofte kommer for sent ind i EU s beslutningsproces og derfor har begrænset mulighed for at kontrollere regeringen. Folketingets EU- beslutningsproces er stadig utidssvarende og må moderniseres. De nationale parlamenter risikerer at blive marginaliseret på grund af EU s stigende brug af tidlige aftaler, da 85 pct. af EU s lovgivning i dag bliver forhandlet på plads allerede ved første behandling. Det gør det meget svært for de nationale parlamenter at følge med og ikke mindst at kontrollere deres regeringer. Juncker tilbyder en håndsrækning til nationale parlamenter og lægger op til, at nationale parlamenter igen kan komme på banen. Teten ligger dog ikke kun hos Kommissionen. Også nationale parlamenter og regeringerne kan gøre noget aktivt Tænketanken EUROPA 2014 thinkeuropa.dk

2 for at ændre de interne procedurer, så de nationale parlamentarikere får en større rolle i den samlede EU- beslutningsproces. HOVEDKONKLUSIONER: Den danske model for EU- koordination mellem regeringen og Folketinget trænger til et grundigt eftersyn. Europaudvalget inddrages ofte for sent, hvilket gør det svært at kontrollere regeringen. Tendensen til at træffe beslutninger i EU allerede ved første behandling har gjort EU s beslutningsproces mere effektiv, men udgør en demokra- tisk udfordring, da nationale parlamenter hægtes af. Der er behov for, at Folketinget inddrages tidligere i processen, mens sagerne behandles på arbejdsgruppe- og COREPER- niveau i Rådet. Lissabontraktatens lancering af det såkaldte gule og orange kort, der giver nationale parlamenter rollen som vogtere af nærhedsprincippet, er en symbolsk gestus til nationale parlamenter, men uden bid. Nationale parlamenter skal ikke kun spille en rolle som bremseklods, som tilfældet er i dag, men have en konstruktiv og proaktiv rolle. Kommissionen skal tænke i nye baner. F.eks. kunne man give nationale parlamenter mulighed for at give Kommissionen idéer til ny lovgivning à la Europa- Parlamentets indirekte initiativret. Der er brug for faste procedurer for en styrket politisk dialog mellem Kommissionen og de nationale parlamenter. Kommissionen bør inddrage udtalelser fra de nationale parlamenter i deres konsekvensanalyser. Kommissærerne og deres embedsmænd skal regelmæssigt besøge nationale parlamenter. Nationale parlamenter skal have en repræsentant til stede under trialog- møderne, der rapporterer tilbage til nationale paramenter og holder dem ajourførte om nyeste udviklinger i forhandlingerne. 2

3 Den nye Kommissions udfordring: inddragelsen af nationale parlamenter Den 1. november træder den nye Europa- Kommission til. Der er nok at gå i gang med. Som det første skal kommissærerne kaste sig over Kommissionens årlige arbejdsprogram. Her fremlægger Kommissionen de lovforslag, den har tænkt sig at fremsætte i Udover at få styr på hvilken lovgivning Kommissionen skal koncentrere sit arbejde om det næste år, skal Kommissionen også tage stilling til nogle strukturelle ændringer. Det gælder forholdet til nationale parlamenter. 29 parlamentariske kamre fra 22 medlemslande har i et brev til Juncker lagt pres på, at Kommissionen skal nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra nationale parlamenter og EU s institutioner. Den skal se nærmere på, hvordan nationale parlamenter kan inddrages bedre i EU's beslutningsproces. Og det er der god grund til, da nationale parlamenter i stigende grad er blevet hægtet af EU s beslutningsproces. Frans Timmermans (første næstformand og kommissær på området for bedre regulering og nærhedsprincippet) har varslet en forstærket politisk dialog mellem Kommission og nationale parlamenter. Hvad det betyder ligger endnu ikke klart. I dette notat sætter Tænketanken Europa fokus på de udfordringer, den nyligt tiltrådte Kommission står overfor, når det gælder inddragelsen af nationale parlamenter i EU s beslutningsproces. Der gives også fem bud på, hvordan nationale parlamenter kan inddrages bedre i fremtiden. Selv den danske model er utidssvarende Én af de største udfordringer, nationale parlamenter i EU står overfor, er det stigende antal beslutninger, der træffes gennem tidlige aftaler. Figur 1 viser, at antallet af beslutninger truffet ved første behandling er steget markant over tid. Det har hægtet nationale parlamenter af også det det danske Folketing. 3

4 Figur 1. Antallet af sager afsluttet ved første behandling er steget eksplosivt Udviklingen i afslutningstrin i sager efter den fælles beslutningsprocedure (pct.) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 85% 72% 50% 28% 22% 23% 5% 8% 7% Første behandling Anden behandling Tredje behandling Kilde: Tendensen til at vedtage EU- lovgivning tidligt begyndte efter Amsterdam- traktaten i Traktaten gjorde det muligt for Rådet og Europa- Parlamentet at vedtage et lovforslag efter kun én behandling for at sikre effektivitet i lovgiv- ningsarbejdet. De tidlige aftaler har haft vidtgående konsekvenser for nationale parlamenters mulighed for at kontrollere deres regering, når det gælder EU- politik. Det skyldes, at beslutninger truffet ved første behandling forudsætter, at et kompromis mellem Rådet og Europa- Parlamentet skæres til tidligt. De tidlige aftaler har reduceret kredsen af faktiske beslutningstagere og accelereret beslutningsprocessen. Toneangivende grupper i Europa- Parlamentet (ordføreren og skyggeordføreren), Rådet (formandsskabet) og Kommissionen forhandler love på plads i et uformelt samspil de såkaldte trialog- møder. Trialog- møderne har banet vejen for kompromiser og en mere effektiv lovgivningsproces, men det udgør også en demokratisk udfordring. Når magten indsnævres til en lille kreds af beslutningstagere, bliver andre skubbet ud på et sidespor. Forhandlingerne er blevet mindre gennemsigtige, og nationale parlamenter har mistet indflydelse. For hvordan skal nationale parlamenter stille kritiske spørgsmål til deres regeringer, når kompromisset skal findes bag lukkede døre? Det udfordrer den danske model. Danmark har længe været et land, andre har kigget mod for inspiration til, hvordan man kan kontrollere sin regering i EU- politikken. Særligt nyere medlemslande, såsom Polen, Slovakiet, Slovenien og de baltiske lande, har ladet 4

5 sig inspirere af den danske model. Dog er den danske model ikke længere en ledestjerne for andre lande. Den er forældet og ude af trit med EU s lovgivnings- maskineri. Folketinget udøver kontrol med den danske regering gennem sit Europaudvalg. Regeringen har pligt til at forelægge udvalget et mundligt forhandlingsoplæg på sager af større rækkevidde og kan kun binde Danmark i forhandlinger i Rådet med opbakning fra et flertal af udvalgets medlemmer (det såkaldte mandat- system ). Orienteringen af Folketingets Europaudvalg sker nogle gange først, efter at Rådet har givet formandsskabet grønt lys til at indgå i forhandlinger med Europa- Parlamentet, dvs. efter de uformelle forhandlingsmøder er begyndt. Allerede i 2006 erklærede den tidligere formand af udvalget, Svend Auken, Folketingets EU- beslutningsproces håbløst utidssvarende. 1 Han var stærk fortaler for, at regeringen skal indhente et mandat, inden de reelle forhandlinger går i gang i EU. Det rykkede dog ikke synderligt på situationen. I dag bliver mandater i mange tilfælde først givet kort tid inden, at COREPER giver formandsskabet mandat til at indlede forhandlinger med Europa- Parlamentet, det vil sige, når der er fundet fælles fodslag i Rådet. Det gør det svært hvis ikke umuligt for Europaudvalget at ændre slagets gang. Figur 2 viser, at det danske Folketing langt fra står alene i at komme for sent ind i processen. De fleste parlamenter bliver først inddraget, lige før ministrene mødes i Bruxelles for at blåstemple en aftale, der allerede er forhandlet på plads på det diplomatiske plan. Figur 2. Nationale parlamenters kontrol med deres regeringer Hvor ofte giver nationale parlamenter deres regering et bindende mandat? (frekvenser fra 37 parlamentariske kamre) Altid/for det meste Nogle gange Få gange/aldrig Kilde: Jensen M.D. & Martinsen, D. (2014) Out of time? National Parliaments and Early Decision-Making in the European Union, Government and Opposition, forthcoming 1 Auken, S. (2006), Ny fremdrift i EU kræver dansk nytænkning, Berlingske Tidende, 13. marts 5

6 Den danske model er ikke tidssvarende, og den trænger til en modernisering. Den sene inddragelse af Europaudvalget gør Folketinget til et gummistempel af regeringen. Det er dog ikke kun nationale parlamenter, der hægtes af på tidlige aftaler. Også nationale regeringer er udfordret. De har også svært ved at få oplysninger om, hvad der sker bag de lukkede trialog- døre, når formandsskabet forhandler på Rådets vegne. Hvis Folketinget vil være med, hvor beslutningerne tages, må det op i gear og komme tidligere ind i processen. Regeringen skal pålægges at informere og hente et forhandlingsmandat hos Europaudvalget, når forhandlingerne i Rådet finder sted på arbejdsgruppe- og COREPER- niveau. Folketinget kan desuden introducere nye procedurer i Europaudvalget, hvormed regeringen løbende orienterer udvalget, mens trialog- møderne kører. Her er det vigtigt tidligt i processen at få fagudvalg på banen og få et dynamisk samspil mellem Europaudvalget og fagudvalg. Mange af Europaudvalgets medlemmer er generalister, mens fagudvalgene har den dybere faglige indsigt. Figur 3 viser, at mange nationale parlamenter i EU hverken bliver inddraget eller har mulighed for at give sin regering instrukser forud for en tidlig beslutning. Figur 3. Nationale parlamenters inddragelse i tidlige afgørelser Hvordan bliver nationale parlamenter inddraget i tidlige afgørelser? (frekvenser fra 37 parlamentariske kamre) Underrettet og mulighed for at vejlede 3 3 Underrettet, men ingen mulighed for at vejlede Nogle gange underrettet efter "tidlig enighed" 16 Ikke underrettet 8 Andet Kilde: Jensen M.D. & Martinsen, D. (2014) Out of time? National Parliaments and Early Decision-Making in the European Union, Government and Opposition, forthcoming 6

7 Folketinget har selv et ansvar for at bringe sig selv frem i førersædet, således at vi igen kan blive et land, andre lande skæver til for inspiration. Teten ligger flere steder, både hos Folketinget, regeringen og EU s institutioner. Blandt andet indførte EU med Lissabontraktaten i 2009 nye procedurer for at informere og inddrage nationale parlamenter i EU s beslutningsproces. Det nye alarmklokkesystem Nationale parlamenter fik med Lissabontraktaten en formel rolle i forhold til overholdelsen af nærhedsprincippet. Nærhedsprincippet betyder, at beslutnin- gerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt. EU skal kun træffe beslutnin- ger på områder, hvor det bedre kan gennemføres på EU- plan fremfor på nationalt, regionalt eller lokalt plan. Kommissionen skal altid undersøge, om dets forslag stemmer overens med nærhedsprincippet, inden den fremsætter lovforslag. Nationale parlamenter har med Lissabontraktaten fået et alarmklokke- system. De skal sørge for, at EU ikke vedtager lovgivning på områder, som bedre kan reguleres af medlemslandene selv. Traktaten giver nationale parlamenter mulighed for tidligt i lovgivningsprocessen at påtale brud på nærhedsprincippet. Retten til at gøre indvendinger ligger hos hvert enkelt parlament, der inden for en frist på otte uger kan sende en begrundet udtalelse til Kommissionen, hvis de mener, nærhedsprincippet er overtrådt. De kan nemlig give Kommissionen et gult og orange kort, jf. boks 1. Boks 1: Lissabontraktatens gule og orange kort Det gule kort: Hvis en tredjedel af nationale parlamenter i EU reagerer inden for otte uger, efter Kommissionen har offentliggjort et lovforslag, er Kommissionen forpligtet til at tage sit forslag op til fornyet overvejelse. Når det gælder retlige og indre anliggender, kræver det opbakning fra en fjerdedel af nationale parlamenter for at kunne udløse et gult kort. Kommissionen er forpligtet til at begrunde sin afgørelse, hvad enten den vælger at opretholde, tilbagetrække eller revidere lovforslag. Det orange kort: Det orange kort kræver, at mindst halvdelen af de nationale parlamenter mener, at et lovforslag strider mod nærhedsprincippet. Ligesom det gule kort kan Kommissionen vælge at opretholde, revidere eller trække sit lovforslag tilbage. Kommissionen kan dog kun opretholde sit lovforslag med støtte fra Rådet og Europa- Parlamentet. Hvis nationale parlamenter får medhold hos enten Rådet eller Parlamentet, er Kommission tvunget til at tage forslaget af bordet. Forslaget falder bort, hvis et simpelt flertal i Europa- Parlamentet eller 55 pct. af landene i Rådet også mener, at nærhedsprincippet er overskredet. 7

8 Lissabontraktaten giver desuden nationale parlamenter bedre adgang til information om Kommissionens arbejde. Kommissionen har forpligtet sig til at sende alle sine forslag til EU- lovgivning samt grøn- og hvidbøger direkte til de nationale parlamenter, så snart de offentliggøres. Oversendelsen af dokumenter fra Kommissionen har dog i praksis fundet sted siden september 2006, hvor kommissionsformand José Manuel Barroso 2 lancerede det såkaldte Barroso- initiativ med henblik på at styrke Kommissionens politiske dialog med nationale parlamenter. Bestemmelserne i Lissabontraktaten er et babyskridt i retningen af at styrke nationale parlamenters rolle i EU. Dog fungerer det bedre på papiret end i praksis. Særligt fire udfordringer melder sig. For det første er vurderingen af, om nærhedsprincippet er overholdt, en politisk vurdering fremfor en objektiv vurdering. Nærhedsprincippet er defineret i meget generelle vendinger og er aldrig blevet defineret juridisk. For det andet er idéen om et system for tidlig varsling med det gule og orange kort lidt af en misvisende benævnelse, da parlamenter først bliver involveret, når Kommissionen har fremlagt sit lovforslag. Den heftige lobbyisme af Kommissionen, allerede inden et forslag er fremsat, viser vigtigheden af at blive inddraget, allerede inden et forslag formelt fremsættes. For det tredje er otte uger meget begrænset tid til både at behandle en sag internt i et parlament og koordinere med et tilstrækkeligt antal parlamenter for at kunne udløse et gult eller orange kort. Til dags dato er der kun givet to gule kort og intet orange kort, selvom flere parlamenter mange gange har sendt en begrundet udtalelse af sted til Kommissionen, dog uden at møde tærsklen for et gult eller orange kort. For det fjerde giver muligheden for at give et gult og orange kort nationale parlamenter en stopklodsrolle, fremfor en konstruktiv og proaktiv rolle. Ordningen for tidlig varsling giver i teorien nationale parlamenter muligheden for at give et negativt tjek af Kommissionens lovforslag (dvs. at kunne bremse lovgivning) fremfor et positivt tjek (dvs. muligheden for at kunne påvirke Kommissionens lovforslag, inden de fremsættes). Det gule og det orange kort giver kun nationale parlamenter mulighed for at få Kommissionen til at revurdere sine lovforslag, men de forbliver afhængige af Rådet og Europa- Parlamentet for at kunne blokere forslag. Uden et rødt kort (der pålægger Kommissionen at trække forslag tilbage der strider mod nærhedsprincippet) forbliver nationale parlamenters vogterolle over nærheds- princippet en vingeskudt and. Timmermans har selv som tidligere hollandsk 2 COM(2006) 211: A Citizen s Agenda: Delivering Results for Europe, side 9 8

9 udenrigsminister slået til lyd for at introducere et rødt kort og give nationale parlamenters rolle som vogtere af nærhedsprincippet tyngde bag sig. 3 Udfordringen for Junckers Kommission bliver at tænke på nye måder at inddrage nationale parlamenter i EU s beslutningsproces. Det giver det næste afsnit nogle bud på. Fem forslag til, hvordan Kommissionen kan styrke samarbejdet med nationale parlamenter Nationale parlamenter spiller en central rolle i at varetage borgernes interesser og bringe borgerne tættere på EU. En styrket og mere direkte rolle for nationale parlamenter i EU s beslutningsproces kan være med til at mindske EU s demokratiske underskud. Figur 4 viser, at nationale parlamenter skriver flere politiske udtalelser end begrundede udtalelser. Figur 4. Nationale parlamenters aktivitetsniveau over tid Hvor mange udtalelser og begrundede udtalelser skriver nationale parlamenter? (frekvenser) Udtalelser Begrundede udtalelser Kilde: Der er stor forskel på nationale kamres aktivitetsniveau. Nogle parlamenter (såsom det portugisiske parlament, det tjekkiske senat og det tyske Bundesrat) er meget aktive, mens andre forholder sig mere passivt (f.eks. det tyske Bundestag, det belgiske senat og det ungarske parlament). En nærmere analyse af, hvilke parlamenter der benytter sig mest af udtalelser, viser, at det særligt er parlamenter, der står svagt i forhold til at kunne kontrollere deres regering, når det gælder EU- spørgsmål. Det gælder: 3 Frans Timmermans, Monnet s Europe needs reform to fit the 21st century, Financial Times, 14 November

10 Andet kamre i lande, der har et to- kammer system, skriver flere udtalelser (41 pct. af de samlede udtalelser) end første kamre (32 pct.) og ét- kammer systemer (20 pct.). Parlamenter med et dokumentbaseret kontrolsystem: 70 pct. af de udtalel- ser, der er skrevet i perioden , er skrevet af parlamenter med et dokumentbaseret kontrolsystem (som f.eks. det britiske parlament), mens kun 21 pct. er skrevet af parlamenter med et mandatbaseret system (som f.eks. Danmark). Parlamenter, der sjældent giver bindende instrukser til deres regering (henholdsvis 76 og 63 pct.), skriver flere udtalelser og begrundede udta- lelser end parlamenter, der ofte giver deres regering bindende instrukser (henholdsvis 15 og 32 pct.) 4. Interessen for at deltage proaktivt i udformningen af Kommissionens lovforslag er høj hos de fleste parlamenter. Der er derfor god mulighed for at udbygge nationale parlamenters rolle yderligere i de tidlige faser af Kommissionens lovforberedende arbejde. En større rolle for nationale parlamenter vil tilskynde nationale politikere til at engagere sig mere i EU- politik og drage ansvar for de beslutninger, der træffes i EU. Et vigtigt skridt i den retning er derfor at give nationale parlamenter en konstruktiv og proaktiv rolle i EU. En konstruktiv rolle indebærer, at nationale parlamenter kan præge Kommissionens lovforslag tidligt i processen. Det kan se ud på flere måder. F.eks. har Folketinget Europaudvalg, det engelske House of Lords og det hollandske Tweede Kamerlid har gjort sig til talsmand for at indføre et såkaldt grønt kort. 5 Forslag 1: Nationale parlamenter skal have muligheden for at forelægge Kommissionen idéer til lovforslag (et grønt kort). Timmermans kan med rette søge inspiration fra den måde, Europa- Parlamentet inddrages i de tidlige stadier af EU s politikformulering. Siden 1993 har Europa- Parlamentet haft ret til at forelægge Kommissionen idéer til lovforslag, når det gælder implementeringen af traktaterne (artikel 225 i Lissabontraktaten). Desuden søger Parlamentet uformelt at påvirke Kommissionens initiativret ved at skrive rapporter (egenbetænkninger), hvor parlamentarikerne ofte kommer med forslag til lovgivning (artikel 48 i Europa- Parlamentets forretningsorden). Kommissionen har forpligtet sig til at give Parlamentet et skriftligt svar inden for tre måneder efter modtagelsen af en egen betænkning, hvor den skitserer det videre forløb. 4 Tænketankens egen analyse på baggrund af eget datasæt. 5 Folketinget (2014) Nationale parlamenter i et europæisk samarbejde under forandring, Europaudvalget, Folketinget; House of Lords (2014) The role of nationale parliaments in the European Union, European Union Committee, House of Lords, 9th Report of Session

11 Nationale parlamenter kunne få en lignende rolle. F.eks. har Folketingets Europaudvalg forslået, at hvis en tredjedel af alle nationale parlamenter anmoder Kommissionen om at fremsætte et lovforslag, skal Kommissionen tage det op til overvejelse. 6 Hvis Kommissionen ikke vælger at fremsætte lovforslaget, skal det begrundes grundigt. Det grønne kort handler ikke om at give nationale parlamenter reel initiativret. Det drejer sig heller ikke om at plædere for etableringen af et parlament for nationale parlamenter én idé, der har været oppe at vende flere gange, senest under konventets arbejde. Det handler derimod om at give nationale parlamen- ter muligheden for at spille en proaktiv rolle i EU ved at give Kommissionen idéer til lovgivning samt en retningssnor for, hvor nationale parlamenter gerne vil hen. Et grønt kort vil give nationale parlamenter mere indflydelse på indholdet af Kommissionens lovforslag. Det kan suppleres med muligheden for at kommente- re på Kommissionens lovforslag, når de fremsættes og ikke kun i forhold til nærhedsprincippet. Forslag 2: Nationale parlamenter har inden for en frist på f.eks. 10 uger muligheden for at kommentere på indholdet af Kommissionens lovforslag. Hvis en tredjedel af nationale parlamenter ønsker at ændre forslaget, skal Kommissionen tage højde for deres indsigelser og give en skriftlig begrundelse, såfremt Kommissionen vælger ikke at følge parlamenternes forslag. Rent praktisk kunne nationale parlamenter gennem COSAC (Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires) 7 identificere et antal lovforslag fra Kommissionens årlige arbejdsprogram, som flertallet af parlamenter ønsker at granske særlig grundigt. Det vil hjælpe dem med at koordinere deres indsats. Kommissionen kunne gøre bedre brug af nationale parlamenters udtalelser. Forslag 3: Kommissionen medtager en oversigt over nationale parlamenters holdninger til dets grøn- og hvidbøger i konsekvensanalysen vedhæftet dets endelige lovforslag. Kommissionen er forpligtet til at lave konsekvensanalyser af alle dets lovforslag og foretage høringer af berørte interessenter. Kommissionen afrapporterer disse høringssvar i sine konsekvensanalyser. På samme vis kunne nationale parlamenters holdning til Kommissionens hvid- og grønpapirer også inkluderes. Her kunne Kommissionen gøre rede for, hvordan nationale parlamenters holdning er taget i betragtning. Det vil samtidig give Rådet og Europa- Parlamentet indsigt i nationale parlamenters holdninger på området. 6 Folketinget (2014) Twenty-Three Recommendations to strengthen the role of national parliaments in a changing European governance, European Affairs Committee, Danish Parliament 7 COSAC er et mødeforum for europaudvalg i de nationale parlamenter i EU s medlemslande og kandidatlandene samt medlemmer af Europa-Parlamentet. 11

12 Flere nationale parlamenter, herunder Folketinget, ønsker faste procedurer for, hvordan Kommissionen forholder sig til og responderer på nationale parlamen- ters skriftlige forespørgsler. En styrket dialog mellem Kommissionen og nationale parlamenter skal ikke kun handle om, hvordan nationale parlamenter kommer tidligere på banen. En oprigtig dialog kræver gensidig informations- og synspunktsudveksling, hvor nationale parlamentarikere har mulighed for at diskutere med kommissærerne og deres embedsmænd. F.eks. kunne kommissærerne fast besøge de nationale parlamenter én gang om året for at diskutere deres arbejdsprogram samt tage imod invitationer for at diskutere med dem, hvis konkrette sager er af særlig betydning for nationale parlamenter. Kommissionen skal gøres nærværende i medlemslandene. I Junckers udnævnelsesbrev til Timmermans 8 skriver han, at det er vigtigt, at Timmermans arbejder på, at kommissærerne i højere grad besøger nationale parlamenter for at forklare sig og redegøre for, hvordan de forholder sig til nationale parlamenters spørgsmål. Noget Timmermans selv har udtrykt opbakning til i december Forslag 4: Kommissionen skal lave en fast procedure for, hvordan den forholder sig til forespørgsler fra nationale parlamenter. Det gælder både tidsfristen for at svare på forespørgslerne og kommissærernes besøg til nationale parlamenter. Det kritiske punkt for nationale parlamenter er deres stærkt begrænsede mulighed for at følge med i trialog- møderne og den accelererede beslutningspro- ces under tidlige afgørelser. Én mulighed for at styrke nationale parlamenters informationsniveau senere i lovgivningsprocessen er at lade repræsentanter fra nationale parlamenter overvære trialog- møder. Forslag 5: Nationale parlamenter skal have en repræsentant til stede under trialog- møderne, der hurtigt rapporterer tilbage til nationale parlamenter. Den nationale repræsentant kunne f.eks. være en repræsentant fra det nationale parlament, der har formandsskabet i Rådet, såsom formanden for det pågælden- de lands europaudvalg. Ovenstående forslag udgør idéer til, hvad Timmermans særligt skal have for øje i sit kommende arbejde med at styrke nationale parlamenters rolle i EU's beslutningsproces. Vi skal dog ikke glemme, at det danske Folketing selv kan gøre sit for at forbedre dets mulighed for at gøre sin indflydelse gældende ved at føre den danske model up- to- date. Der er behov for at involvere 8 9 Frans Timmermans, Monnet s Europe needs reform to fit the 21st century, Financial Times, 14 November

13 Europaudvalget tidligere i processen og at være bedre til at informere om de seneste udviklinger i trialog- møderne. Der ligger også en stor udfordring hos nationale parlamenter selv i forhold til at styrke og effektivisere samarbejdet mellem nationale parlamenter i COSAC- regi. De begrundede udtalelser og politiske udtalelserne fra nationale parlamenter viser, at nationale parlamenter ikke har deres fokus det samme sted. Spektret for de sager, nationale parlamenter vælger at fokusere på, er meget bredt, hvilket resulterer i, at det gule og det orange kort sjældent aktiveres. Bedre koordinering i COSAC, i forhold til hvilke sager nationale parlamenter skal fokusere på, vil styrke koordinationen. Det vil også bane vejen for, at de fremover kan få en mere konstruktiv og proaktiv rolle, som ikke kun vedbliver på papiret, men udmøntes i praksis. Men det kræver, at Junckers nye Kommission indfører nye procedurer. 13

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD BRIEF RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD Kontakt: Projektmedarbejder, Helga Molbæk-Steensig +45 61 26 14 18 hms@thinkeuropa.dk Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mgh@thinkeuropa.dk

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli IP/09/620 Strasbourg, den 22. april 2009 Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli En tekstbesked (sms), der sendes fra udlandet i EU, vil fra 1. juli højst koste

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. marts 2009 Dok.id J. nr. Internationalt Kontor Supplerende samlenotat om forslag om fælles regler for

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

RETSFORBEHOLDET HAR SPILLET KONKURS

RETSFORBEHOLDET HAR SPILLET KONKURS BRIEF RETSFORBEHOLDET HAR SPILLET KONKURS Kontakt: Projektmedarbejder, Rasmus Leander Nielsen +45 26 25 26 44 rln@thinkeuropa.dk Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I begyndelsen

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere