Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag Tværhøjgård - den vestlige del"

Transkript

1 Lokalplan nr Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

2 Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er vedtaget af Greve Byråd den 3. februar 2009 og offentliggjort fra den 13. februar til den 10. april Eventuelle indsigelser skal senest den 10. april 2009 sendes til: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen Greve eller til: Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Lokalplanområdet og lokalplanområdets omgivelser 3 Lokalplanens baggrund og formål 4 Lokalplanens indhold 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning 10 Forslag til kommuneplantillæg nr Lokalplanens bestemmelser 17 1 Lokalplanens formål 17 2 Lokalplanens område og zonestatus 17 3 Områdets anvendelse 17 4 Udstykning 18 5 Veje stier og parkering 18 6 Ledningsanlæg og tekniske anlæg 19 7 Bebyggelsens omfang og placering 19 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 21 9 Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Servitutter Ophævelse af lokalplan Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Lokalplanens endelige retsvirkninger 26 Vedtagelsespåtegning 26 Bilag: Lokalplanafgrænsning Bilag 1 Delområdeafgrænsning Bilag 2 Strukturplan for hele lokalplanområdet Bilag 3A - strukturplan for delområde B Bilag 3B - strukturplan for delområde C Bilag 3C Ny vejadgang Bilag 4 Vejprofiler Bilag 5 Principper for skolesti og støjvold Bilag 6 Række- og dobbelthusmodeller Bilag 7 Principper for udformning af facader - 2-plans huse Bilag 8A Principper for udformning af facader - 1-plans huse Bilag 8B Signaturbeskrivelse til Principper for beplantning Bilag 9A Principper for beplantning Bilag 9B Regn- og spildevandsafledning Bilag 10 Oversigt over servitutter Bilag 11

3 Forslag til Lokalplan nr for Tværhøjgård - den vestlige del Redegørelse Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Greve kommune nordøst for Greve Landsby, syd for Kildebrønde og nord for erhvervsområdet ved Ventrupvejen/Ventrupparken. Størsteparten af lokalplanområdet omfatter en del af Tværhøjgårds jorder, og er afgrænset af Greve Centervej mod syd, Olsbækken mod nord, Greve Landevej mod vest og det åbne land mod øst, der er udlagt til fremtidigt byområde. Søndergård Kildebrønde Kildebrønde By, Kildebrønde Strøby Huse, ev el an de ve j Olsbækk en Gr Lokalplanområdet og lokalplanområdets omgivelser Nordholm j ve r to Østergård Gr Tværhøj ev ec e Greve By, Greve nte rve e g Kø t ug Mo B Gr j Lyshøj Placering af lokalplanområdet - angivet med grå farve Ventrupgård Grevegård Lokalplanforslaget omfatter et byzoneareal på ca. 61 ha, der i dag Brogård hovedsageligt drives som landbrug. Det højeste punkt i terrænet (kote 16) forefindes i lokalplanområdets nordvestlige område, hvorfra terrænet falder svagt til alle sider ned til kote ca. 11,5 i områdets sydøstlige område ud mod Greve Centervej samt kote ca. 11 mod nord ved Olsbækken. Landskabet ved Tværhøjgård indeholder generelt en del mindre vandhuller samt et mose/eng-område. Tre af disse vandhuller forefindes indenfor lokalplanområdet, og er registeret som 3vandhuller, jf. naturbeskyttelsesloven.

4 Luftfoto af lokalplanområdet DDO, COWI Lokalplanens baggrund og formål Forud for lokalplanarbejdet har Greve Kommune i maj 2007 fået udarbejdet Forslag til helhedsplan for Tværhøjgård fase 1, for Baggrundskortet er ophavsretsbeskyttet. DDO, COWI at vurdere mulighederne for en udbygning af arealet ved Tværhøjgård. Helhedsplanen ligger på et område, som er overvejende ubebygget på ca. 100 ha beliggende i byzone, hvoraf de 65 ha er udlagt til byudvikling. Skitse til helhedsplan for Tværhøjgård med angivelse af lokalplanområdet Af helhedsplanen fremgår det, at hele området ønskes udlagt som kombineret bolig- og erhvervsområde, der disponeres med en fordelingsvej i en bøjle fra rundkørslen ved Ventrupparken til en ny rundkørsel ved Ventrupvej. 4

5 Omvendt lægges en grøn bøjle fra den grønne kile mod nord ned gennem boligområderne, som skaber en sammenhængende grøn struktur, herunder sikring af indsigtskiler til bl.a. Kildebrønde Kirke mod nord. Området på ydersiden af fordelingsvejen udlægges til parcelhusområder, mens området i den centrale del udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i 1 til 2 etager. Lokalplanen omfatter således den vestlige del af Forslag til helhedsplan for Tværhøjgård fase 1. I forhold til helhedsplanen er der sket mindre tilretninger, der ikke ændrer på det overordnede indhold. Formålet er at sikre, at området kan anvendes til boliger i form af både åben-lav og tæt-lav bebyggelse med tilhørende vej, parkering, belysning og beplantning samt at udlægge areal til en daginstitution. Endvidere skal det sikres, at bebyggelsen ved anlæg af støjvolde og beplantning beskyttes mod støj fra Greve Centervej. Da landskabet ved Tværhøjgård spiller en central rolle i forhold til at skabe visuelle og rumlige kvaliteter, har det ved udarbejdelsen af planen været vigtigt at understøtte landskabet og at respektere markante grønne elementer som vandhuller, engområde, Olsbækken etc. som det centrale tema i udstykningen, hvor bebyggelsen forholder sig til den landskabelige sammenhæng. Der er arbejdet med tætheder og koncentrationspunkter i bebyggelsen, der kan virke som identifikationspunkter og samlingssteder for de forskellige delområder, og hvor der samtidig er mulighed for at bosætte sig i omgivelser, hvor der er plads til individuel udfoldelse. Der udlægges brede grønne kiler i bebyggelsen som sikrer udsyn og adgang til det grønne område omkring bebyggelsen. Lokalplanens indhold I lokalplanen udlægges areal til boliger og offentlige formål samt tilhørende veje, stier og grønne områder. Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 246 boliger i form af 74 åben-lav boliger og 172 tæt-lav boliger og udlægger areal til opførelse af en fremtidig daginstitution. Planen angiver endvidere bestemmelser omkring bebyggelsens omfang og udseende samt udformningen og placeringen af veje, stier og fælles opholdsarealer. 5

6 En forudsætning for udbygning af hele lokalplanområdet er, at der skal anlægges en rundkørsel som vejtilslutning til Greve Centervej, samt at der etableres en stikvej fra Greve Centervej, som adgangsvej til de eksisterende ejendomme langs Gammel Greve Centervej, som herefter nedlægges, således at denne ikke får tilslutning til den nye rundkørsel. Bebyggelsen Lokalplanområdet inddeles i 3 boligområder 1 parcelhusområde samt 2 områder til række og dobbelthuse. Parcelhusområdet er opdelt i 3 øer, adskilt af grønne kiler. Parcelhusene er placeret omkring en indre grønning. Der kan i alt udstykkes op til 74 parcelhusgrunde med en min. parcelstørrelse på 600 m². Parcelhusområderne opføres som individuelle byggerier, hvor den samlede bebyggelse som helhed kommer til at fremtræde med en helhedsvirkning omkring materialevalg, bygningshøjder og tagformer. Illustration af boligområderne Parcelhusene kan opføres i 1, 1½ eller 2 etager med en bebyggelsesprocent på 30 dog må det bebyggede areal ikke overstige 25 % af grundarealet. For at give parcelhuse, som ligger ud til det åbne landskab ud mod Greve Landevej og Olsbækken, en særlig karakter, skal de opføres i 2 etager med fladt skrånende tage og stå med filtsede/pudsede hvide murfacader. De øvrige parcelhuse skal være murede med røde tegltage, dog kan 2 etages huse også udføres med fladt skrånende tage. 6

7 Række- og dobbelthusene er placeret i to delområder, som ligger ud til de fælles engområder. Der kan i alt udstykkes op til 172 tæt-lav boliger. Bebyggelsen er udlagt med grønne forbindelser i form af stier og grønne områder, der giver bebyggelsen et åbent præg og hvor der skabes rum for nye oplevelsesmuligheder. Der lægges op til, at der indenfor hver storparcel kan opføres bebyggelse med variation i det arkitektoniske udtryk, der samtidig fremstår som en harmonisk helhed. Eksempel på facadeudformning på bebyggelse i 2-plan Ud til fordelingsvejen samt de fælles grønne områder opføres bebyggelsen i 2 etager og kan andre steder opføres i 1-2 etager. For hvert delområde må bebyggelsesprocenten som helhed ikke overstige 35. Bebyggelsen opføres i teglsten med blankt murværk og med tegltage, hvilket giver en enkel og afklaret arkitektur. Der lægges op til skift i materialevalg, teglstenens farve og evt. vinduesproportionering mellem de to forskellige tæt-lave bebyggelser indenfor området. Boligtyper Den tæt-lave bebyggelse vil omfatte en variation af boligtyper med 3 til 5 rums boliger i 2 etagers rækkehuse med henblik på børnefamilier. En mindre andel vil blive opført i ét plan med en boligindretning, der er velegnet til seniorer. Størrelsen på boligerne vil variere fra min. 80 m2 til max. 150 m2. Boligindretningen bygger på traditionelle 2 etagers rækkehuse med opholdsrum i underetagen og værelser i øverste etage. Boligløsningerne vil blive optimeret omkring orientering mod udendørs opholdsarealer og solorientering. Det betyder en variation omkring planløsninger med høj grad af gennemlyste opholdsrum i stueetagen med adgang til såvel øst- som vestterrasser. Dobbelthusene åbner mulighed for en mere fleksibel planløsning, da boligerne får facader til tre sider og dermed også mulighed for indpasning af vinduer og terrassedøre i gavlen. Veje Boligområderne vejforsynes via en ny rundkørsel ved Ventrupvej, samt på sigt via den eksisterende rundkørsel ved Ventrupparken. Den ny rundkørsel anlægges i samme dimensioner som den eksisterende ved Ventrupparken. I forbindelse med etablering af den ny rundkørsel, etableres der af trafiksikkerhedsmæssige hensyn en ny vejadgang til de eksisterende ejendomme syd for Greve Centervej, med overkørsel direkte til Greve Centervej, hvorefter en del af Gammel Greve Centervej nedlægges. Dog bibeholdes en sti til Ventrupvej. 7

8 Den første del af vejbøjlen mellem rundkørslerne anlægges som fordelingsvej, der kan indsnævres på udvalgte strækninger. Mellem kørebane og cykel/gangstier etableres der grønne rabatter med vejtræer. Fordelingsvejen anlægges med fælles cykel-/gangstier på begge sider og med brede grønne rabatter. Hastighedsdæmpende kryds Fra fordelingsvejen etableres der tilslutninger til boligområderne, der udformes som firbenede kryds. Krydsene udformes så de virker hastighedsdæmpende. Boligvejene indrettes med kørebane og rabatter, hvor der er plads til enkeltparkering, træplantning etc. Kørebanen kan indsnævres på udvalgte strækninger og krydsningspunkter indrettes som mindre torvedannelser, hvor hastigheden tvinges ned. Ved blinde veje anlægges der vendeplads, der udformes som pladsdannelse. Boligvejene gøres grønne med plantning af mindre træer. Området kan med politiets tilladelse indrettes, så det får status som lege-opholdsområde med største hastighed på 15 km/t. Parkeringspladser I parcelhusområdet anlægges der 2 p-pladser pr. bolig på egen grund. Derudover skal der langs boligvejene etableres parkeringslommer i rabatten svarende til ½ p-plads pr. bolig. I områderne med tæt-lav bebyggelse anlægges der 1 p-plads pr. bolig i tilknytning til boligbebyggelsen. Derudover skal der anlægges yderligere 1 p-plads pr. bolig, som placeres i lommer langs med boligvejene. Stier Ud over en række rekreative stier gennem bebyggelsens grønne områder, skal gående og cyklende færdsel kunne samles i et trafiksikret skolestisystem over Greve Centervej og Køge Bugt Motorvejen. Skolevejen udgøres af cykel- og gangstier langs fordelingsvejen med sikre krydsninger ved de firbenede kryds samt af en dobbeltrettet sti i den store grønning. Støjvolden afsluttes vest for ejendommen tættest på den eksisterende rundkørsel ved Ventrupparken. Fra den nye støjvold fører en gang- og cykelbro over Greve Centervej og ligger af på den eksisterende støjvold syd for Greve Centervej. Herfra anlægges rampe som del af voldens sydside, og forbindes til den eksisterende dobbeltrettede cykelsti langs Ventrupparken. Fra Ventrupparken ledes man af en sikker stiforbindelse op til Grevestien via eksisterende rampe. Grevestien leder over motorvejen til skolen. Alle gang- og cykelstier etableres med fast belægning, hvorimod rekreative stier anlægges i grus. 8

9 I lokalplanområdets vestlige og nordlige grænse mod det grønne område mod Greve Landevej og Olsbækken anlægges en rekreativ grussti uden belysning. Fra denne sti skal der udlægges mindst 2 stiforbindelser mellem bebyggelsen og Olsbækken, der giver adgang til den eksisterende sti langs med Olsbækken. Også disse skal anlægges i grus og uden belysning. Grønne områder Bebyggelsens grønne kiler skaber udkig og indblik i bebyggelsen. Der etableres en forholdsvis stram overgang mellem de områder, som ønskes bebygget med henholdsvis tæt-lave boliger og parcelhuse. Boligområderne åbner sig mod den grønne hovedstruktur ved en række kiler ind gennem de enkelte boligområder, således at der opleves en visuel tilknytning til de store grønne områder i store dele af bebyggelsen. Samtidig sikres en god tilgængelighed til de store grønne rekreative friarealer. Alle boliger får adgang til de fælles grønne arealer. Eksempel på grønning De grønne områder i bebyggelsen udlægges med græs til boldspil og indrettes til ophold for områdets beboere og leg for små børn. Mere pladskrævende aktiviteter udlægges i de store grønne kiler. Der plantes hjemmehørende træer, buske og urter, der understøtter naturtypen. De udpegede 3-vandhuller beliggende indenfor det fælles friareal samt i delområde L skal bevares og vedligeholdes. Der lægges i valget af beplantning vægt på hjemmehørende træer, buske og urter. Beplantningen skal desuden ved blomster, frugtsætning, farver etc. bidrage til en oplevelse af årstidernes variationer. Fordelingsvejens buede forløb forstærkes af allétræer, der plantes i brede rabatter mellem vej og sti. Langs boligveje og inde i bebyggelsen plantes mindre træer i et mere frit forløb. Eksempel på vejtræer Hække langs fordelingsvejens vestlige side skal have en buskpræget karakter. Samme type afgrænsning anvendes hele vejen rundt om hver enkelt boligø ud mod de fælles grønninger. Hække langs fordelingsvejens østlige side skal fremstå præcise, brede og klippede. Overgangszonen med rekreativ sti mellem parcelhusområdet og landskabet etableres i en bræmme af græs med beplantninger af hjemmehørende træer og buske, der kan skabe en naturlig overgang mellem boligområdet og landskabet. Tværgående stier giver adgang til stien langs Olsbækken. Arealet mellem boligerne og Olsbækken skal drives som landbrugsareal, med plads til etablering af regnvandsbassiner samt rekreative stier. Bassiner til opsamling af overskydende overfladevand fra lokalplanområdet, inden det udledes i Olsbækken, skal bearbejdes landskabeligt. 9

10 Støjvold Daginstitution Der er udlagt ca. 20 m brede arealer til støjdæmpende foranstaltninger mod Greve Centervej i form af en støjvold. Områderne er ikke tillagt nogen særlige rekreative værdier, idet tilsvarende arealer inde i bebyggelsen vil give langt større værdier for områdets beboere. Støjvolden vil fremtræde grøn med f.eks. græs og/eller buske/mindre træer. Der er udlagt et ca m² stort areal til offentlige formål, eksempelvis en daginstitution. Der skal udarbejdes en særskilt lokalplan for daginstitutionen, når der foreligger et konkret projekt. Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Landsplandirektiv: Fingerplan 2007 Landsplandirektiv: Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplan 2007, hvor arealet er udlagt som Byområde i byfinger Ydre Køgefinger samt Ydre kiler Den Grønne kiles forlængelse. Byudvikling Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen, hvor arealet er udlagt til byformål. Kystnærhedszonen En mindre del af lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen. Det omfattede areal er i lokalplanen udlagt til jordbrugsformål samt støjvold. Det vurderes, at det tiltænkte anlæg i form af en støjvold i ca. 3 m s højde ikke vil have en visuel påvirkning af kysten. Kirkeomgivelser En mindre del af lokalplanområdet ligger inden for et område omkring Kildebrønde Kirke, der i Regionplan 2005 er udpeget som kirkeomgivelsesområde. Der er udlagt grønne kiler for at sikre indsigtsforholdene til kirken. Kulturmiljø Lokalplanområdet grænser mod nord op til et areal, der i regionplanen er udpeget som område med kulturmiljø og kulturhistoriske værdier. Grundvandsinteresser Lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, og stort set hele området er beliggende i kildepladszone. I sådanne områder skal der før nyanlæg af særligt forurenende aktiviteter foretages en vurdering af konsekvenserne for grundvandet, og i kildepladszonen må der som hovedregel ikke placeres grundvandstruende aktiviteter. I delområde L forefindes 3 drikkevandsboringer. Med henblik på at beskytte grundvandet mv. henstiller Greve Byråd til, at der ikke anvendes kemiske ukrudtsmidler og lignende ved vedligeholdelse og dyrkning af de ubebyggede arealer. 10

11 Kommuneplan I Kommuneplan er lokalplanområdet omfattet af Kommuneplanramme 2E39 Tværhøjgård, som udlægger den centrale del af området til erhvervs og/eller boligområde, del af rammeområde 5L1B, der i henhold til kommuneplanen skal tilbageføres til landzone samt en del af rammeområde 5R12, der udlægger arealet til offentlige formål og rekreation/fritidsformål. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Derfor fremlægger Byrådet et forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til kommuneplan , der giver mulighed for at fastholde en bræmme på 25 m langs det nye boligområde i byzone (del af rammeområde 5L1B). Lokalplan nr Vandforsyning Elforsyning En mindre del af området er omfattet af lokalplan nr vedtaget af Greve Byråd den Ved vedtagelsen af lokalplan nr ophæves lokalplan nr indenfor nærværende lokalplans område. Området forsynes med vand fra Greve Vandværk A.m.b.a. Elforsyningen af lokalplanområdet er tilknyttet DONG Energys ledningsnet. Spildevandsplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan for Greve Kommune, hvor området er planlagt separatkloakeret. Den planlagte hovedkloaks fremføring samt placering af regnvandsbassiner er skitseret i bilag 10, og vil blive endeligt fastlagt ved projekteringen. Regnvand Det bestående areal henligger hovedsageligt som landbrugsjord, og er beliggende i et område, der må betegnes som hydraulisk sårbart. Som følge heraf er der begrænsninger på størrelsen af den udledte regnmængde, der kan udledes til Olsbækken, der afgrænser området mod nord. Udledning af regnvand til Olsbækken forudsætter kommunens tilladelse, se endvidere afsnittet Naturbeskyttelse. Som følge af den maksimalt tilladte udledning på 1 l/sek/red. ha, skal der etableres regnvandsbassiner i forbindelse med forsinkelse af regnvand før overfladevandet ledes videre mod Køge Bugt. Disse bassiner skal etableres i området mellem bebyggelsen og Olsbækkilen. Bassinerne udføres åbne med relativt flade anlæg og uden indhegning. Det forventes, at Greve Kommune vil etablere endnu et bassin i forbindelse med en forestående regulering af Olsbækken. 11

12 Spildevand Afledningen af spildevand vil blive udført som konventionelt gravitationssytem. Al spildevand vil jf. spildevandsplanen blive ledt til Mosede Renseanlæg, hvorfra det rensede vand udledes i Køge Bugt. Varmeforsyning Jordforurening Miljøvurdering De nye boliger skal tilsluttes naturgas eller fjernvarmeforsyning- Når bebyggelse opføres som lavenergihuse kan der dog søges dispensation fra dette krav. Greve Kommune er ikke bekendt med, at der er sket forurening i eller omkring lokalplanområdet. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet inden for lokalplanområdet konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes. Myndigheder har ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer pligt til at foretage en miljøvurdering af bl.a. lokalplaner, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er i henhold til loven gennemført en screening af potentielle væsentlige indvirkninger på miljøet som følge af lokalplanens gennemførelse. Greve Kommune har truffet afgørelse om, at nærværende lokalplan giver anledning til at udarbejde en miljøvurdering. Der er således udarbejdet en miljørapport, som offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Resultatet af miljøvurderingen drejer sig overordnet om påvirkning i forhold til natur, landskab/rekreation/kultur, trafik og overflade-/grundvand. På baggrund af analysen af de potentielle påvirkninger set i forhold til sårbarheden af den pågældende lokalitet og den øvrige planægning for området, vurderes de miljømæssige påvirkninger samlet set ikke at medføre væsentlige negative konsekvenser for området. Konklusionerne af miljøvurderingen fremgår af nedenstående. Natur Påvirkningen af naturen i planområdet vurderes at være begrænset, idet de beskyttede naturtyper ikke påvirkes direkte. Et levende hegn fjernes helt, hvilket medfører en forringelse af naturindholdet. Til gengæld etableres to regnvandsbassiner langs Olsbækken, der på sigt kan få et naturindhold samtidig med, at de kan forbedre spredningsmulighederne i området. Landskab, rekreation og kultur Påvirkningerne af landskabet er begrænsede, da der er tale om et relativt lavt byggeri inden for et område, der ikke besidder særlige landskabelige værdier. De eksisterende rekreative interesser opretholdes og forbedres ved etablering af rekreativ sti imellem boligområdet og den rekreative sti langs Olsbækken. 12

13 De kulturhistoriske værdier inden for området er begrænsede. Nord for planområdet ligger Kildebrønde Kirke, der er omgivet af et område udpeget som kirkeomgivelser. Sigtelinjer i retning af kirken vurderes ikke at blive påvirket. Trafik På baggrund af lokalplanen alene påvirkes trafikken ikke væsentligt. Dog er krydset Greve Centervej/Greve Landevej tæt på at overskride kapacitetsgrænsen og afviklingen i krydset vil være følsom over for selv mindre ændringer af trafikmængden. Overfladevand og grundvand Overfladevand fra helhedsplanens område kan håndteres inden for lokalplanens område ved at etablere regnvandsbassiner med en tilstrækkelig kapacitet. En fremtidig omlægning af Grevebæk vil dog kunne influere på udnyttelsen af den nordøstlige del af helhedsplanens område. Der er ikke særlige grundvandsrisici forbundet med udviklingen af lokalplanområdet eller realisering af helhedsplanen. Naturbeskyttelse Arkæologi Planområdet indeholder ikke biologiske interesseområder jf. regionplanen, men indeholder beskyttede naturelementer i form af 3 vandhuller samt Olsbækken, der alle er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Der må ikke foretages ændringer i den fysiske tilstand af vandhullerne eller Olsbækken - herunder udledning af regnvand, med mindre der er givet tilladelse af kommunen. Køge Museum har foretaget en arkivalsk arkæologisk kontrol af området og oplyser, at der ikke er registreret arkæologiske fund. Det er museets vurdering, at der i det store område er terrænmæssige forhold i form af små bakker, som er meget gunstige for tilstedeværelsen af især bebyggelser fra bronzealder og jernalder, og områdets nærhed til Olsbækken kan også afstedkomme forekomst af mindre bopladser fra ældre stenalder. Hvis der i forbindelse med jord- og anlægsarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Skjulte fortidsminder, i form af bopladser, grave eller lign., er beskyttet af Museumslovens Kap. 8 17, stk. 2, og kan kræves udgravet for bygherrens regning. Det kan betyde anlægsstop af påbegyndte jordarbejder indtil en udgravning er gennemført. Der skal derfor foretages nærmere undersøgelser på arealet inden selve byggemodningen igangsættes. Landbrugspligt Matr. nr. 11a, 11f, 13 a, 13 aa, 13d, 13i, samt 18kn alle Greve By, Greve er omfattet af landbrugspligt. Bortset fra delområde L forudsættes landbrugspligten ophævet efter reglerne i landbrugslovens 6 ved realisering af lokalplan nr

14 Støjforhold Området grænser op mod Greve Centervej og er påvirket af trafikstøjen herfra. Det skal sikres, at der ved boligerne er et maksimalt støjniveau på 58 db(a) på mindst en af boligens facader samt på primære udendørs opholdsarealer. Det indendørs støjniveau må maximalt være 30 db(a), jf. miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Jordan Akustik har i august 2008 udarbejdet en støjrapport, hvor beregninger af støjniveauet viser, at for at overholde Miljøstyrelsens grænseværdi på 58 db(a), skal der etableres støjdæmpende foranstaltninger i form af en ca. 3 m høj jordvold ud til Greve Centervej. Vejforhold Servitutter Nedlæggelse af del af Gammel Greve Centervej, etablering af veje og stier forudsætter tilladelse fra Greve Kommune, jf. Lov om offentlige veje og Privatvejsloven. Planlovens 18 medfører, at private tilstandsservitutter, hvis indhold er uforeneligt med en senere gennemført planlægning, falder bort som følge af planen. Hvis servitut og lokalplan ikke kan opfyldes samtidig, anses servitutten for at være fortrængt af lokalplanen. Det kaldes indholdsmæssig uforenelighed. En række servitutter vil efter lokalplanens vedtagelse kunne aflyses jf. tinglysningslovens 10 og 20. Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening for hvert boligområde, hvortil grundejerne i området har medlemspligt. Grundejerforeningerne skal indgå i én fælles grundejerforening, der tillige varetager vedligeholdelsen af delområderne F1 og F2 samt fordelingsvejen. 14

15 Forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for rammeområde 5L1, Jordbrugsområde Nordøst I henhold til lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes herved de på næste side viste rammebestemmelser for indholdet af en lokalplan, der tilvejebringes inden for område 5L1, Jordbrugsområde Nordøst. Langs Olsbækken og Køge-Tåstrup Landevej er udpeget et m bredt bælte (B), der skal tilbageføres til landzone. Formålet med dette tillæg er at fastholde et 25m bredt areal (B1) i kanten af ovennævnte bælte i byzone. Supplerende rammebestemmelse for område 5L1 i det åbne land Området omfatter et stort jordbrugsareal mellem Greve Landsby og kommunegrænsen mellem Greve og Ishøj, som er udlagt til jordbrugsformål. De væsentligste bestemmelser for området er, at landskabets nuværende karakter med levende hegn, diger, grøfter, trægrupper, søer, vandhuller og moser m.v. skal bevares og styrkes ved naturpleje. Offentlig tilgængelighed skal sikres ved etablering af transportstier og rekreative stier. Der er en særlig bestemmelse B for et m bredt bælte langs Olsbækken og Køge-Tåstrup Landevej, der skal tilbageføres til landzone. Formålet med dette tillæg er alene at fastholde et 25m bredt areal (B1) i kanten af ovennævnte bælte i byzone. Vedtagelsespåtegning I henhold til 24 i lov om planlægning er forslag til kommuneplantillæg nr. 11 vedtaget af Byrådet den 3. februar 2009 til offentlig fremlæggelse fra den 13. februar 2009 til den 10. april P.b.v. Hans Barlach Borgmester Jesper Brandt Centerchef 15

16 Ny bestemmelse: B1: Et bælte på 25 m langs den sydlige og vestlige kant af rammeområdet fastholdes i byzone. Placeringen fremgår af ovenstående kort. 16

17 Forslag til Lokalplan nr for Tværhøjgård bestemmelser 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. At udlægge areal til boliger i form af både tæt-lav og åbenlav boligbebyggelse med dertilhørende vej, parkering, belysning og beplantning. At udlægge areal til offentlige formål. At udlægge et areal ned mod Olsbækkilen til jordbrugs-, offentlige- og rekreative formål. At sikre forbindelsen mellem landskabet og bebyggelsen ved udlæg af grønne kiler. At opdele boligbebyggelsen i klart afgrænsede boligkvarterer med gæsteparkering og grønne opholdsarealer. At sikre vejtilslutning til Greve Centervej. At beskytte boligbebyggelsen mod støj ved anlæg af støjdæmpende foranstaltninger. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1. Området omfatter matr. nr. 13b og 18ia samt del af matr. nr. 11a, 11f, 13a, 13aa, 13d, 13i, 18ib, 18kn, 24h, 109 samt del af Greve Centervej litra ce alle Greve By, Greve samt alle parceller der efter d udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i områderne A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, F1, F2 og L, som vist på bilag Delområde L tilbageføres til landzone med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan. Resten af lokalplanområdet forbliver i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 For hele området gælder, at boligbebyggelse skal udføres i energiklasse 1 fastsat i Bygningsreglement Delområde A udlægges til boligformål. Boligerne skal opføres som åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse). Inden for delområdet må der opføres op til 74 boliger. Der må kun etableres en bolig for en familie på hver parcelhusgrund 3.3 Delområde B udlægges til boligformål. Boligerne skal opføres som tæt-lav boligbebyggelse (række- eller dobbelthuse). Inden for delområdet kan der opføres op til 76 boliger. Der må kun etableres en bolig for en hver familie på hver grund. 17

18 3.4 Delområde C udlægges til boligformål. Boligerne skal opføres som tæt-lav boligbebyggelse (række- eller dobbelthuse). Inden for delområdet kan der opføres op til 96 boliger. Der må kun etableres en bolig for en hver familie på hver grund. 3.5 Delområde D udlægges til offentlige formål, herunder institutioner for børn eller andre institutionslignende formål for andre aldersgrupper. 3.6 Delområde F udlægges til fælles friarealer for hele lokalplanområdet herunder støjvold og rekreative stier. Delområdet må ikke bebygges bortset fra mindre bygninger til brug for områdets anvendelse som fælles friareal. Delområde F2 skal dog bevares ubebygget. 3.7 Delområde L udlægges til jordbrugs-, offentlige- og rekreative formål. Indenfor området skal der anlægges regnvandsbassiner og stier fra boligområderne til Olsbækken. Der må ikke opføres bebyggelse til bymæssige formål. 4 Udstykning 4.1 Indenfor delområde A må der ikke foretages udstykning, der strider mod strukturplanens intentioner og principper, jf. bilag 3A. Mindste grundstørrelse indenfor delområdet er 600 m². 4.2 Indenfor delområderne B og C må der ikke foretages udstykning, der strider mod strukturplanens intentioner og principper, jf. bilag 3B, bilag 3C og bilag 7. Mindste grundstørrelse indenfor delområderne er 160 m² ekcl. andel i fællesarealer. 4.3 Indenfor delområde L må der udstykkes areal til regnvandsbassiner med en omtrentlig placering som vist på bilag 9B og Veje, stier og parkering 5.1 Vejadgang til delområderne A, B, C og D skal ske fra Greve Centervej ad ny rundkørsel ved Ventrupvej. Vejadgang til ejendommene syd for Greve Centervej skal ske ved etablering af ny vejadgang med overkørsel direkte til Gammel Greve Centervej, hvorefter den eksisterende vejadgang indenfor lokalplanens område nedlægges, jf. bilag 4. Dog bibeholdes en sti til Ventrupvej. 5.2 Der udlægges arealer til veje, stier og fælles parkeringspladser der anlægges med en beliggenhed, bredde og udformning i princippet som vist på bilag 3A, 3B, 3C samt bilag 5. Parkeringsbåse skal mindst være 2,5m ibredden og 5m i længden. 5.3 Fordelingsvejen anlægges i en bredde på 26,5 m med en befæstet kørebanebredde på 6,5 m, der kan indsnævres på udvalgte strækninger, jf. bilag 5 snit A-A. 18

19 Der skal etableres fælles cykel/gangstier langs begge sider af fordelingsvejen med en befæstet gang/cykelbredde på 3,0 m. Mellem kørebane og cykel/gangstier skal der etableres 2,5 m brede grønne rabatter med vejtræer samt grønne rabatter på 4,5 m s bredde mellem cykel/gangstier og boligparceller. Fra fordelingsvejen etableres tilslutninger til boligområderne, der skal udformes som firbenede kryds. 5.4 Boligvejene anlægges med en bredde på 10 m, med en befæstet kørebanebredde på 5 m, jf. bilag 5 snit B-B og C-C. Ved blinde veje skal der anlægges vendeplads, der udformes som pladsdannelse. Vendepladsen skal kunne betjene renovationsbiler. 5.5 I delområde F1 anlægges en 3 m bred cykel/gangsti med tilslutning via bro og ramper til Ventrupparken, som vist i princippet på bilag 3A, bilag 6 og bilag 9B. Stien anlægges med fast belægning og belysning. 5.6 I delområde F2 anlægges en 3 m bred rekreativ sti, som vist i princippet på bilag 3A. Stien anlægges i grus. Indenfor delområde L skal der udlægges areal til 2 rekreative grusstier, der giver adgang til den eksisterende sti langs Olsbækken, jf. bilag 9B. Den ene af stierne skal anlægges i forbindelse med opførelsen af boligerne i nærværende lokalplan. Den anden sti skal anlægges, når den resterende bebyggelse indenfor helhedsplanens område opføres. 5.7 I delområde A skal der anlægges 2 p-pladser pr. bolig på egen grund. Derudover skal der langs boligvejene etableres græsarmerede parkeringslommer i rabatten svarende til ½ p-plads pr. bolig. 5.8 I delområde B og C skal der anlægges 1 p-plads i tilknytning til boligen i form af en carport. Derudover skal der anlægges yderligere 1 p-plads pr. bolig, som anlægges som græsarmerede lommer langs med boligvejene. 5.9 Færdselsarealerne skal hvad angår niveauforhold mellem de forskellige færdselsarealer udføres i overensstemmelse med vejreglerne samt reglerne om tilgængelighed i gældende bygningsreglement og Dansk Standards (DS) anvisning for handicappede. 6 Ledningsanlæg og tekniske anlæg og overfladevand 6.1 Alle lednings- og forsyningsanlæg må alene udføres som jordkabler. 19

20 Belysning af veje, stier, parkeringspladser og andre færdselsarealer skal overholde vejreglerne for belysning. Nye boliger skal forsynes med kollektiv varme efter projektudarbejdelse efter varmeforsyningsloven (naturgas eller fjernvarme) Når bebyggelse opføres som lavenergibyggeri kan der søges dispensation fra denne bestemmelse. 6.4 Der skal etableres regnvandsbassiner, der sikrer en max. afledning af overfladevand på 1 l/s/reduceret areal, beregnet på grundlag af CDS 10 års regn, klimafaktor 1,3. Bassinerne skal placeres i delområde L, som vist på bilag 3A, 9B og Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Delområde A 7.11 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Dog må det bebyggede areal max. udgøre 25 % af grundarealet Bebygget og befæstet må i alt højst udgøre 35% af grundarealet Boligbebyggelsen i delområde A1 skal opføres i 2 etager. Boligbebyggelse i delområde A2 må opføres i op til 2 etager. Højden på byggeriet må ikke overstige 8,5 m Boligbebyggelsen i delområde A1 skal placeres med facade eller gavl i en linie 2,5 m fra skel mod Olsbækken og 8 m fra skel mod Greve Landevej som vist på bilag 3A. Boligbebyggelse i delområde A2 skal placeres i en afstand af min. 5 m fra vejskel og min. 2,5 m fra øvrige skel Carporte og udhuse må kun placeres i en afstand af min. 4 m fra skel mod vej, sti eller fælles friarealer. Herudover gælder bygningsreglementets bestemmelser. 7.2 Delområde B 7.21 Bebyggelsesprocenten for delområdet som helhed må ikke overstige 35. Ved beregning af bebyggelsesprocenten indgår andel af fællesarealer men ikke vej- og stiarealer Bebyggelsen skal opføres i henhold til en af kommunen godkendt bebyggelsesplan for delområdet. Herefter kan der ikke opføres yderligere bebyggelse, dette gælder også udhuse og udestuer og lign Boligbebyggelse i delområde B1 skal opføres i 2 etager. Boligbebyggelse i delområde B2 kan opføres i op til 2 etager. Højden på byggeriet må ikke overstige 8,5 m. 20

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN Lokalplan B54.1-1 for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan 2001-2012 Forslag vedtaget: 12.12.2006 Offentlig høring: 19.12.2006-06.02.2007

Læs mere

Lokalplan for boliger nord for Dalvejen i Vinge. Vedtaget d. 29. april 2015. Lokalplan nr. 065

Lokalplan for boliger nord for Dalvejen i Vinge. Vedtaget d. 29. april 2015. Lokalplan nr. 065 Lokalplan for boliger nord for alvejen i Vinge Vedtaget d. 2. april 2015 Lokalplan nr. 065 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed og eksisterende forhold... 3 Baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere