Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag Tværhøjgård - den vestlige del"

Transkript

1 Lokalplan nr Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

2 Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er vedtaget af Greve Byråd den 3. februar 2009 og offentliggjort fra den 13. februar til den 10. april Eventuelle indsigelser skal senest den 10. april 2009 sendes til: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen Greve eller til: Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Lokalplanområdet og lokalplanområdets omgivelser 3 Lokalplanens baggrund og formål 4 Lokalplanens indhold 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning 10 Forslag til kommuneplantillæg nr Lokalplanens bestemmelser 17 1 Lokalplanens formål 17 2 Lokalplanens område og zonestatus 17 3 Områdets anvendelse 17 4 Udstykning 18 5 Veje stier og parkering 18 6 Ledningsanlæg og tekniske anlæg 19 7 Bebyggelsens omfang og placering 19 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 21 9 Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Servitutter Ophævelse af lokalplan Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Lokalplanens endelige retsvirkninger 26 Vedtagelsespåtegning 26 Bilag: Lokalplanafgrænsning Bilag 1 Delområdeafgrænsning Bilag 2 Strukturplan for hele lokalplanområdet Bilag 3A - strukturplan for delområde B Bilag 3B - strukturplan for delområde C Bilag 3C Ny vejadgang Bilag 4 Vejprofiler Bilag 5 Principper for skolesti og støjvold Bilag 6 Række- og dobbelthusmodeller Bilag 7 Principper for udformning af facader - 2-plans huse Bilag 8A Principper for udformning af facader - 1-plans huse Bilag 8B Signaturbeskrivelse til Principper for beplantning Bilag 9A Principper for beplantning Bilag 9B Regn- og spildevandsafledning Bilag 10 Oversigt over servitutter Bilag 11

3 Forslag til Lokalplan nr for Tværhøjgård - den vestlige del Redegørelse Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Greve kommune nordøst for Greve Landsby, syd for Kildebrønde og nord for erhvervsområdet ved Ventrupvejen/Ventrupparken. Størsteparten af lokalplanområdet omfatter en del af Tværhøjgårds jorder, og er afgrænset af Greve Centervej mod syd, Olsbækken mod nord, Greve Landevej mod vest og det åbne land mod øst, der er udlagt til fremtidigt byområde. Søndergård Kildebrønde Kildebrønde By, Kildebrønde Strøby Huse, ev el an de ve j Olsbækk en Gr Lokalplanområdet og lokalplanområdets omgivelser Nordholm j ve r to Østergård Gr Tværhøj ev ec e Greve By, Greve nte rve e g Kø t ug Mo B Gr j Lyshøj Placering af lokalplanområdet - angivet med grå farve Ventrupgård Grevegård Lokalplanforslaget omfatter et byzoneareal på ca. 61 ha, der i dag Brogård hovedsageligt drives som landbrug. Det højeste punkt i terrænet (kote 16) forefindes i lokalplanområdets nordvestlige område, hvorfra terrænet falder svagt til alle sider ned til kote ca. 11,5 i områdets sydøstlige område ud mod Greve Centervej samt kote ca. 11 mod nord ved Olsbækken. Landskabet ved Tværhøjgård indeholder generelt en del mindre vandhuller samt et mose/eng-område. Tre af disse vandhuller forefindes indenfor lokalplanområdet, og er registeret som 3vandhuller, jf. naturbeskyttelsesloven.

4 Luftfoto af lokalplanområdet DDO, COWI Lokalplanens baggrund og formål Forud for lokalplanarbejdet har Greve Kommune i maj 2007 fået udarbejdet Forslag til helhedsplan for Tværhøjgård fase 1, for Baggrundskortet er ophavsretsbeskyttet. DDO, COWI at vurdere mulighederne for en udbygning af arealet ved Tværhøjgård. Helhedsplanen ligger på et område, som er overvejende ubebygget på ca. 100 ha beliggende i byzone, hvoraf de 65 ha er udlagt til byudvikling. Skitse til helhedsplan for Tværhøjgård med angivelse af lokalplanområdet Af helhedsplanen fremgår det, at hele området ønskes udlagt som kombineret bolig- og erhvervsområde, der disponeres med en fordelingsvej i en bøjle fra rundkørslen ved Ventrupparken til en ny rundkørsel ved Ventrupvej. 4

5 Omvendt lægges en grøn bøjle fra den grønne kile mod nord ned gennem boligområderne, som skaber en sammenhængende grøn struktur, herunder sikring af indsigtskiler til bl.a. Kildebrønde Kirke mod nord. Området på ydersiden af fordelingsvejen udlægges til parcelhusområder, mens området i den centrale del udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i 1 til 2 etager. Lokalplanen omfatter således den vestlige del af Forslag til helhedsplan for Tværhøjgård fase 1. I forhold til helhedsplanen er der sket mindre tilretninger, der ikke ændrer på det overordnede indhold. Formålet er at sikre, at området kan anvendes til boliger i form af både åben-lav og tæt-lav bebyggelse med tilhørende vej, parkering, belysning og beplantning samt at udlægge areal til en daginstitution. Endvidere skal det sikres, at bebyggelsen ved anlæg af støjvolde og beplantning beskyttes mod støj fra Greve Centervej. Da landskabet ved Tværhøjgård spiller en central rolle i forhold til at skabe visuelle og rumlige kvaliteter, har det ved udarbejdelsen af planen været vigtigt at understøtte landskabet og at respektere markante grønne elementer som vandhuller, engområde, Olsbækken etc. som det centrale tema i udstykningen, hvor bebyggelsen forholder sig til den landskabelige sammenhæng. Der er arbejdet med tætheder og koncentrationspunkter i bebyggelsen, der kan virke som identifikationspunkter og samlingssteder for de forskellige delområder, og hvor der samtidig er mulighed for at bosætte sig i omgivelser, hvor der er plads til individuel udfoldelse. Der udlægges brede grønne kiler i bebyggelsen som sikrer udsyn og adgang til det grønne område omkring bebyggelsen. Lokalplanens indhold I lokalplanen udlægges areal til boliger og offentlige formål samt tilhørende veje, stier og grønne områder. Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 246 boliger i form af 74 åben-lav boliger og 172 tæt-lav boliger og udlægger areal til opførelse af en fremtidig daginstitution. Planen angiver endvidere bestemmelser omkring bebyggelsens omfang og udseende samt udformningen og placeringen af veje, stier og fælles opholdsarealer. 5

6 En forudsætning for udbygning af hele lokalplanområdet er, at der skal anlægges en rundkørsel som vejtilslutning til Greve Centervej, samt at der etableres en stikvej fra Greve Centervej, som adgangsvej til de eksisterende ejendomme langs Gammel Greve Centervej, som herefter nedlægges, således at denne ikke får tilslutning til den nye rundkørsel. Bebyggelsen Lokalplanområdet inddeles i 3 boligområder 1 parcelhusområde samt 2 områder til række og dobbelthuse. Parcelhusområdet er opdelt i 3 øer, adskilt af grønne kiler. Parcelhusene er placeret omkring en indre grønning. Der kan i alt udstykkes op til 74 parcelhusgrunde med en min. parcelstørrelse på 600 m². Parcelhusområderne opføres som individuelle byggerier, hvor den samlede bebyggelse som helhed kommer til at fremtræde med en helhedsvirkning omkring materialevalg, bygningshøjder og tagformer. Illustration af boligområderne Parcelhusene kan opføres i 1, 1½ eller 2 etager med en bebyggelsesprocent på 30 dog må det bebyggede areal ikke overstige 25 % af grundarealet. For at give parcelhuse, som ligger ud til det åbne landskab ud mod Greve Landevej og Olsbækken, en særlig karakter, skal de opføres i 2 etager med fladt skrånende tage og stå med filtsede/pudsede hvide murfacader. De øvrige parcelhuse skal være murede med røde tegltage, dog kan 2 etages huse også udføres med fladt skrånende tage. 6

7 Række- og dobbelthusene er placeret i to delområder, som ligger ud til de fælles engområder. Der kan i alt udstykkes op til 172 tæt-lav boliger. Bebyggelsen er udlagt med grønne forbindelser i form af stier og grønne områder, der giver bebyggelsen et åbent præg og hvor der skabes rum for nye oplevelsesmuligheder. Der lægges op til, at der indenfor hver storparcel kan opføres bebyggelse med variation i det arkitektoniske udtryk, der samtidig fremstår som en harmonisk helhed. Eksempel på facadeudformning på bebyggelse i 2-plan Ud til fordelingsvejen samt de fælles grønne områder opføres bebyggelsen i 2 etager og kan andre steder opføres i 1-2 etager. For hvert delområde må bebyggelsesprocenten som helhed ikke overstige 35. Bebyggelsen opføres i teglsten med blankt murværk og med tegltage, hvilket giver en enkel og afklaret arkitektur. Der lægges op til skift i materialevalg, teglstenens farve og evt. vinduesproportionering mellem de to forskellige tæt-lave bebyggelser indenfor området. Boligtyper Den tæt-lave bebyggelse vil omfatte en variation af boligtyper med 3 til 5 rums boliger i 2 etagers rækkehuse med henblik på børnefamilier. En mindre andel vil blive opført i ét plan med en boligindretning, der er velegnet til seniorer. Størrelsen på boligerne vil variere fra min. 80 m2 til max. 150 m2. Boligindretningen bygger på traditionelle 2 etagers rækkehuse med opholdsrum i underetagen og værelser i øverste etage. Boligløsningerne vil blive optimeret omkring orientering mod udendørs opholdsarealer og solorientering. Det betyder en variation omkring planløsninger med høj grad af gennemlyste opholdsrum i stueetagen med adgang til såvel øst- som vestterrasser. Dobbelthusene åbner mulighed for en mere fleksibel planløsning, da boligerne får facader til tre sider og dermed også mulighed for indpasning af vinduer og terrassedøre i gavlen. Veje Boligområderne vejforsynes via en ny rundkørsel ved Ventrupvej, samt på sigt via den eksisterende rundkørsel ved Ventrupparken. Den ny rundkørsel anlægges i samme dimensioner som den eksisterende ved Ventrupparken. I forbindelse med etablering af den ny rundkørsel, etableres der af trafiksikkerhedsmæssige hensyn en ny vejadgang til de eksisterende ejendomme syd for Greve Centervej, med overkørsel direkte til Greve Centervej, hvorefter en del af Gammel Greve Centervej nedlægges. Dog bibeholdes en sti til Ventrupvej. 7

8 Den første del af vejbøjlen mellem rundkørslerne anlægges som fordelingsvej, der kan indsnævres på udvalgte strækninger. Mellem kørebane og cykel/gangstier etableres der grønne rabatter med vejtræer. Fordelingsvejen anlægges med fælles cykel-/gangstier på begge sider og med brede grønne rabatter. Hastighedsdæmpende kryds Fra fordelingsvejen etableres der tilslutninger til boligområderne, der udformes som firbenede kryds. Krydsene udformes så de virker hastighedsdæmpende. Boligvejene indrettes med kørebane og rabatter, hvor der er plads til enkeltparkering, træplantning etc. Kørebanen kan indsnævres på udvalgte strækninger og krydsningspunkter indrettes som mindre torvedannelser, hvor hastigheden tvinges ned. Ved blinde veje anlægges der vendeplads, der udformes som pladsdannelse. Boligvejene gøres grønne med plantning af mindre træer. Området kan med politiets tilladelse indrettes, så det får status som lege-opholdsområde med største hastighed på 15 km/t. Parkeringspladser I parcelhusområdet anlægges der 2 p-pladser pr. bolig på egen grund. Derudover skal der langs boligvejene etableres parkeringslommer i rabatten svarende til ½ p-plads pr. bolig. I områderne med tæt-lav bebyggelse anlægges der 1 p-plads pr. bolig i tilknytning til boligbebyggelsen. Derudover skal der anlægges yderligere 1 p-plads pr. bolig, som placeres i lommer langs med boligvejene. Stier Ud over en række rekreative stier gennem bebyggelsens grønne områder, skal gående og cyklende færdsel kunne samles i et trafiksikret skolestisystem over Greve Centervej og Køge Bugt Motorvejen. Skolevejen udgøres af cykel- og gangstier langs fordelingsvejen med sikre krydsninger ved de firbenede kryds samt af en dobbeltrettet sti i den store grønning. Støjvolden afsluttes vest for ejendommen tættest på den eksisterende rundkørsel ved Ventrupparken. Fra den nye støjvold fører en gang- og cykelbro over Greve Centervej og ligger af på den eksisterende støjvold syd for Greve Centervej. Herfra anlægges rampe som del af voldens sydside, og forbindes til den eksisterende dobbeltrettede cykelsti langs Ventrupparken. Fra Ventrupparken ledes man af en sikker stiforbindelse op til Grevestien via eksisterende rampe. Grevestien leder over motorvejen til skolen. Alle gang- og cykelstier etableres med fast belægning, hvorimod rekreative stier anlægges i grus. 8

9 I lokalplanområdets vestlige og nordlige grænse mod det grønne område mod Greve Landevej og Olsbækken anlægges en rekreativ grussti uden belysning. Fra denne sti skal der udlægges mindst 2 stiforbindelser mellem bebyggelsen og Olsbækken, der giver adgang til den eksisterende sti langs med Olsbækken. Også disse skal anlægges i grus og uden belysning. Grønne områder Bebyggelsens grønne kiler skaber udkig og indblik i bebyggelsen. Der etableres en forholdsvis stram overgang mellem de områder, som ønskes bebygget med henholdsvis tæt-lave boliger og parcelhuse. Boligområderne åbner sig mod den grønne hovedstruktur ved en række kiler ind gennem de enkelte boligområder, således at der opleves en visuel tilknytning til de store grønne områder i store dele af bebyggelsen. Samtidig sikres en god tilgængelighed til de store grønne rekreative friarealer. Alle boliger får adgang til de fælles grønne arealer. Eksempel på grønning De grønne områder i bebyggelsen udlægges med græs til boldspil og indrettes til ophold for områdets beboere og leg for små børn. Mere pladskrævende aktiviteter udlægges i de store grønne kiler. Der plantes hjemmehørende træer, buske og urter, der understøtter naturtypen. De udpegede 3-vandhuller beliggende indenfor det fælles friareal samt i delområde L skal bevares og vedligeholdes. Der lægges i valget af beplantning vægt på hjemmehørende træer, buske og urter. Beplantningen skal desuden ved blomster, frugtsætning, farver etc. bidrage til en oplevelse af årstidernes variationer. Fordelingsvejens buede forløb forstærkes af allétræer, der plantes i brede rabatter mellem vej og sti. Langs boligveje og inde i bebyggelsen plantes mindre træer i et mere frit forløb. Eksempel på vejtræer Hække langs fordelingsvejens vestlige side skal have en buskpræget karakter. Samme type afgrænsning anvendes hele vejen rundt om hver enkelt boligø ud mod de fælles grønninger. Hække langs fordelingsvejens østlige side skal fremstå præcise, brede og klippede. Overgangszonen med rekreativ sti mellem parcelhusområdet og landskabet etableres i en bræmme af græs med beplantninger af hjemmehørende træer og buske, der kan skabe en naturlig overgang mellem boligområdet og landskabet. Tværgående stier giver adgang til stien langs Olsbækken. Arealet mellem boligerne og Olsbækken skal drives som landbrugsareal, med plads til etablering af regnvandsbassiner samt rekreative stier. Bassiner til opsamling af overskydende overfladevand fra lokalplanområdet, inden det udledes i Olsbækken, skal bearbejdes landskabeligt. 9

10 Støjvold Daginstitution Der er udlagt ca. 20 m brede arealer til støjdæmpende foranstaltninger mod Greve Centervej i form af en støjvold. Områderne er ikke tillagt nogen særlige rekreative værdier, idet tilsvarende arealer inde i bebyggelsen vil give langt større værdier for områdets beboere. Støjvolden vil fremtræde grøn med f.eks. græs og/eller buske/mindre træer. Der er udlagt et ca m² stort areal til offentlige formål, eksempelvis en daginstitution. Der skal udarbejdes en særskilt lokalplan for daginstitutionen, når der foreligger et konkret projekt. Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Landsplandirektiv: Fingerplan 2007 Landsplandirektiv: Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplan 2007, hvor arealet er udlagt som Byområde i byfinger Ydre Køgefinger samt Ydre kiler Den Grønne kiles forlængelse. Byudvikling Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen, hvor arealet er udlagt til byformål. Kystnærhedszonen En mindre del af lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen. Det omfattede areal er i lokalplanen udlagt til jordbrugsformål samt støjvold. Det vurderes, at det tiltænkte anlæg i form af en støjvold i ca. 3 m s højde ikke vil have en visuel påvirkning af kysten. Kirkeomgivelser En mindre del af lokalplanområdet ligger inden for et område omkring Kildebrønde Kirke, der i Regionplan 2005 er udpeget som kirkeomgivelsesområde. Der er udlagt grønne kiler for at sikre indsigtsforholdene til kirken. Kulturmiljø Lokalplanområdet grænser mod nord op til et areal, der i regionplanen er udpeget som område med kulturmiljø og kulturhistoriske værdier. Grundvandsinteresser Lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, og stort set hele området er beliggende i kildepladszone. I sådanne områder skal der før nyanlæg af særligt forurenende aktiviteter foretages en vurdering af konsekvenserne for grundvandet, og i kildepladszonen må der som hovedregel ikke placeres grundvandstruende aktiviteter. I delområde L forefindes 3 drikkevandsboringer. Med henblik på at beskytte grundvandet mv. henstiller Greve Byråd til, at der ikke anvendes kemiske ukrudtsmidler og lignende ved vedligeholdelse og dyrkning af de ubebyggede arealer. 10

11 Kommuneplan I Kommuneplan er lokalplanområdet omfattet af Kommuneplanramme 2E39 Tværhøjgård, som udlægger den centrale del af området til erhvervs og/eller boligområde, del af rammeområde 5L1B, der i henhold til kommuneplanen skal tilbageføres til landzone samt en del af rammeområde 5R12, der udlægger arealet til offentlige formål og rekreation/fritidsformål. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Derfor fremlægger Byrådet et forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til kommuneplan , der giver mulighed for at fastholde en bræmme på 25 m langs det nye boligområde i byzone (del af rammeområde 5L1B). Lokalplan nr Vandforsyning Elforsyning En mindre del af området er omfattet af lokalplan nr vedtaget af Greve Byråd den Ved vedtagelsen af lokalplan nr ophæves lokalplan nr indenfor nærværende lokalplans område. Området forsynes med vand fra Greve Vandværk A.m.b.a. Elforsyningen af lokalplanområdet er tilknyttet DONG Energys ledningsnet. Spildevandsplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan for Greve Kommune, hvor området er planlagt separatkloakeret. Den planlagte hovedkloaks fremføring samt placering af regnvandsbassiner er skitseret i bilag 10, og vil blive endeligt fastlagt ved projekteringen. Regnvand Det bestående areal henligger hovedsageligt som landbrugsjord, og er beliggende i et område, der må betegnes som hydraulisk sårbart. Som følge heraf er der begrænsninger på størrelsen af den udledte regnmængde, der kan udledes til Olsbækken, der afgrænser området mod nord. Udledning af regnvand til Olsbækken forudsætter kommunens tilladelse, se endvidere afsnittet Naturbeskyttelse. Som følge af den maksimalt tilladte udledning på 1 l/sek/red. ha, skal der etableres regnvandsbassiner i forbindelse med forsinkelse af regnvand før overfladevandet ledes videre mod Køge Bugt. Disse bassiner skal etableres i området mellem bebyggelsen og Olsbækkilen. Bassinerne udføres åbne med relativt flade anlæg og uden indhegning. Det forventes, at Greve Kommune vil etablere endnu et bassin i forbindelse med en forestående regulering af Olsbækken. 11

12 Spildevand Afledningen af spildevand vil blive udført som konventionelt gravitationssytem. Al spildevand vil jf. spildevandsplanen blive ledt til Mosede Renseanlæg, hvorfra det rensede vand udledes i Køge Bugt. Varmeforsyning Jordforurening Miljøvurdering De nye boliger skal tilsluttes naturgas eller fjernvarmeforsyning- Når bebyggelse opføres som lavenergihuse kan der dog søges dispensation fra dette krav. Greve Kommune er ikke bekendt med, at der er sket forurening i eller omkring lokalplanområdet. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet inden for lokalplanområdet konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes. Myndigheder har ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer pligt til at foretage en miljøvurdering af bl.a. lokalplaner, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er i henhold til loven gennemført en screening af potentielle væsentlige indvirkninger på miljøet som følge af lokalplanens gennemførelse. Greve Kommune har truffet afgørelse om, at nærværende lokalplan giver anledning til at udarbejde en miljøvurdering. Der er således udarbejdet en miljørapport, som offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Resultatet af miljøvurderingen drejer sig overordnet om påvirkning i forhold til natur, landskab/rekreation/kultur, trafik og overflade-/grundvand. På baggrund af analysen af de potentielle påvirkninger set i forhold til sårbarheden af den pågældende lokalitet og den øvrige planægning for området, vurderes de miljømæssige påvirkninger samlet set ikke at medføre væsentlige negative konsekvenser for området. Konklusionerne af miljøvurderingen fremgår af nedenstående. Natur Påvirkningen af naturen i planområdet vurderes at være begrænset, idet de beskyttede naturtyper ikke påvirkes direkte. Et levende hegn fjernes helt, hvilket medfører en forringelse af naturindholdet. Til gengæld etableres to regnvandsbassiner langs Olsbækken, der på sigt kan få et naturindhold samtidig med, at de kan forbedre spredningsmulighederne i området. Landskab, rekreation og kultur Påvirkningerne af landskabet er begrænsede, da der er tale om et relativt lavt byggeri inden for et område, der ikke besidder særlige landskabelige værdier. De eksisterende rekreative interesser opretholdes og forbedres ved etablering af rekreativ sti imellem boligområdet og den rekreative sti langs Olsbækken. 12

13 De kulturhistoriske værdier inden for området er begrænsede. Nord for planområdet ligger Kildebrønde Kirke, der er omgivet af et område udpeget som kirkeomgivelser. Sigtelinjer i retning af kirken vurderes ikke at blive påvirket. Trafik På baggrund af lokalplanen alene påvirkes trafikken ikke væsentligt. Dog er krydset Greve Centervej/Greve Landevej tæt på at overskride kapacitetsgrænsen og afviklingen i krydset vil være følsom over for selv mindre ændringer af trafikmængden. Overfladevand og grundvand Overfladevand fra helhedsplanens område kan håndteres inden for lokalplanens område ved at etablere regnvandsbassiner med en tilstrækkelig kapacitet. En fremtidig omlægning af Grevebæk vil dog kunne influere på udnyttelsen af den nordøstlige del af helhedsplanens område. Der er ikke særlige grundvandsrisici forbundet med udviklingen af lokalplanområdet eller realisering af helhedsplanen. Naturbeskyttelse Arkæologi Planområdet indeholder ikke biologiske interesseområder jf. regionplanen, men indeholder beskyttede naturelementer i form af 3 vandhuller samt Olsbækken, der alle er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Der må ikke foretages ændringer i den fysiske tilstand af vandhullerne eller Olsbækken - herunder udledning af regnvand, med mindre der er givet tilladelse af kommunen. Køge Museum har foretaget en arkivalsk arkæologisk kontrol af området og oplyser, at der ikke er registreret arkæologiske fund. Det er museets vurdering, at der i det store område er terrænmæssige forhold i form af små bakker, som er meget gunstige for tilstedeværelsen af især bebyggelser fra bronzealder og jernalder, og områdets nærhed til Olsbækken kan også afstedkomme forekomst af mindre bopladser fra ældre stenalder. Hvis der i forbindelse med jord- og anlægsarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Skjulte fortidsminder, i form af bopladser, grave eller lign., er beskyttet af Museumslovens Kap. 8 17, stk. 2, og kan kræves udgravet for bygherrens regning. Det kan betyde anlægsstop af påbegyndte jordarbejder indtil en udgravning er gennemført. Der skal derfor foretages nærmere undersøgelser på arealet inden selve byggemodningen igangsættes. Landbrugspligt Matr. nr. 11a, 11f, 13 a, 13 aa, 13d, 13i, samt 18kn alle Greve By, Greve er omfattet af landbrugspligt. Bortset fra delområde L forudsættes landbrugspligten ophævet efter reglerne i landbrugslovens 6 ved realisering af lokalplan nr

14 Støjforhold Området grænser op mod Greve Centervej og er påvirket af trafikstøjen herfra. Det skal sikres, at der ved boligerne er et maksimalt støjniveau på 58 db(a) på mindst en af boligens facader samt på primære udendørs opholdsarealer. Det indendørs støjniveau må maximalt være 30 db(a), jf. miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Jordan Akustik har i august 2008 udarbejdet en støjrapport, hvor beregninger af støjniveauet viser, at for at overholde Miljøstyrelsens grænseværdi på 58 db(a), skal der etableres støjdæmpende foranstaltninger i form af en ca. 3 m høj jordvold ud til Greve Centervej. Vejforhold Servitutter Nedlæggelse af del af Gammel Greve Centervej, etablering af veje og stier forudsætter tilladelse fra Greve Kommune, jf. Lov om offentlige veje og Privatvejsloven. Planlovens 18 medfører, at private tilstandsservitutter, hvis indhold er uforeneligt med en senere gennemført planlægning, falder bort som følge af planen. Hvis servitut og lokalplan ikke kan opfyldes samtidig, anses servitutten for at være fortrængt af lokalplanen. Det kaldes indholdsmæssig uforenelighed. En række servitutter vil efter lokalplanens vedtagelse kunne aflyses jf. tinglysningslovens 10 og 20. Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening for hvert boligområde, hvortil grundejerne i området har medlemspligt. Grundejerforeningerne skal indgå i én fælles grundejerforening, der tillige varetager vedligeholdelsen af delområderne F1 og F2 samt fordelingsvejen. 14

15 Forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for rammeområde 5L1, Jordbrugsområde Nordøst I henhold til lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes herved de på næste side viste rammebestemmelser for indholdet af en lokalplan, der tilvejebringes inden for område 5L1, Jordbrugsområde Nordøst. Langs Olsbækken og Køge-Tåstrup Landevej er udpeget et m bredt bælte (B), der skal tilbageføres til landzone. Formålet med dette tillæg er at fastholde et 25m bredt areal (B1) i kanten af ovennævnte bælte i byzone. Supplerende rammebestemmelse for område 5L1 i det åbne land Området omfatter et stort jordbrugsareal mellem Greve Landsby og kommunegrænsen mellem Greve og Ishøj, som er udlagt til jordbrugsformål. De væsentligste bestemmelser for området er, at landskabets nuværende karakter med levende hegn, diger, grøfter, trægrupper, søer, vandhuller og moser m.v. skal bevares og styrkes ved naturpleje. Offentlig tilgængelighed skal sikres ved etablering af transportstier og rekreative stier. Der er en særlig bestemmelse B for et m bredt bælte langs Olsbækken og Køge-Tåstrup Landevej, der skal tilbageføres til landzone. Formålet med dette tillæg er alene at fastholde et 25m bredt areal (B1) i kanten af ovennævnte bælte i byzone. Vedtagelsespåtegning I henhold til 24 i lov om planlægning er forslag til kommuneplantillæg nr. 11 vedtaget af Byrådet den 3. februar 2009 til offentlig fremlæggelse fra den 13. februar 2009 til den 10. april P.b.v. Hans Barlach Borgmester Jesper Brandt Centerchef 15

16 Ny bestemmelse: B1: Et bælte på 25 m langs den sydlige og vestlige kant af rammeområdet fastholdes i byzone. Placeringen fremgår af ovenstående kort. 16

17 Forslag til Lokalplan nr for Tværhøjgård bestemmelser 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. At udlægge areal til boliger i form af både tæt-lav og åbenlav boligbebyggelse med dertilhørende vej, parkering, belysning og beplantning. At udlægge areal til offentlige formål. At udlægge et areal ned mod Olsbækkilen til jordbrugs-, offentlige- og rekreative formål. At sikre forbindelsen mellem landskabet og bebyggelsen ved udlæg af grønne kiler. At opdele boligbebyggelsen i klart afgrænsede boligkvarterer med gæsteparkering og grønne opholdsarealer. At sikre vejtilslutning til Greve Centervej. At beskytte boligbebyggelsen mod støj ved anlæg af støjdæmpende foranstaltninger. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1. Området omfatter matr. nr. 13b og 18ia samt del af matr. nr. 11a, 11f, 13a, 13aa, 13d, 13i, 18ib, 18kn, 24h, 109 samt del af Greve Centervej litra ce alle Greve By, Greve samt alle parceller der efter d udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i områderne A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, F1, F2 og L, som vist på bilag Delområde L tilbageføres til landzone med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan. Resten af lokalplanområdet forbliver i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 For hele området gælder, at boligbebyggelse skal udføres i energiklasse 1 fastsat i Bygningsreglement Delområde A udlægges til boligformål. Boligerne skal opføres som åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse). Inden for delområdet må der opføres op til 74 boliger. Der må kun etableres en bolig for en familie på hver parcelhusgrund 3.3 Delområde B udlægges til boligformål. Boligerne skal opføres som tæt-lav boligbebyggelse (række- eller dobbelthuse). Inden for delområdet kan der opføres op til 76 boliger. Der må kun etableres en bolig for en hver familie på hver grund. 17

18 3.4 Delområde C udlægges til boligformål. Boligerne skal opføres som tæt-lav boligbebyggelse (række- eller dobbelthuse). Inden for delområdet kan der opføres op til 96 boliger. Der må kun etableres en bolig for en hver familie på hver grund. 3.5 Delområde D udlægges til offentlige formål, herunder institutioner for børn eller andre institutionslignende formål for andre aldersgrupper. 3.6 Delområde F udlægges til fælles friarealer for hele lokalplanområdet herunder støjvold og rekreative stier. Delområdet må ikke bebygges bortset fra mindre bygninger til brug for områdets anvendelse som fælles friareal. Delområde F2 skal dog bevares ubebygget. 3.7 Delområde L udlægges til jordbrugs-, offentlige- og rekreative formål. Indenfor området skal der anlægges regnvandsbassiner og stier fra boligområderne til Olsbækken. Der må ikke opføres bebyggelse til bymæssige formål. 4 Udstykning 4.1 Indenfor delområde A må der ikke foretages udstykning, der strider mod strukturplanens intentioner og principper, jf. bilag 3A. Mindste grundstørrelse indenfor delområdet er 600 m². 4.2 Indenfor delområderne B og C må der ikke foretages udstykning, der strider mod strukturplanens intentioner og principper, jf. bilag 3B, bilag 3C og bilag 7. Mindste grundstørrelse indenfor delområderne er 160 m² ekcl. andel i fællesarealer. 4.3 Indenfor delområde L må der udstykkes areal til regnvandsbassiner med en omtrentlig placering som vist på bilag 9B og Veje, stier og parkering 5.1 Vejadgang til delområderne A, B, C og D skal ske fra Greve Centervej ad ny rundkørsel ved Ventrupvej. Vejadgang til ejendommene syd for Greve Centervej skal ske ved etablering af ny vejadgang med overkørsel direkte til Gammel Greve Centervej, hvorefter den eksisterende vejadgang indenfor lokalplanens område nedlægges, jf. bilag 4. Dog bibeholdes en sti til Ventrupvej. 5.2 Der udlægges arealer til veje, stier og fælles parkeringspladser der anlægges med en beliggenhed, bredde og udformning i princippet som vist på bilag 3A, 3B, 3C samt bilag 5. Parkeringsbåse skal mindst være 2,5m ibredden og 5m i længden. 5.3 Fordelingsvejen anlægges i en bredde på 26,5 m med en befæstet kørebanebredde på 6,5 m, der kan indsnævres på udvalgte strækninger, jf. bilag 5 snit A-A. 18

19 Der skal etableres fælles cykel/gangstier langs begge sider af fordelingsvejen med en befæstet gang/cykelbredde på 3,0 m. Mellem kørebane og cykel/gangstier skal der etableres 2,5 m brede grønne rabatter med vejtræer samt grønne rabatter på 4,5 m s bredde mellem cykel/gangstier og boligparceller. Fra fordelingsvejen etableres tilslutninger til boligområderne, der skal udformes som firbenede kryds. 5.4 Boligvejene anlægges med en bredde på 10 m, med en befæstet kørebanebredde på 5 m, jf. bilag 5 snit B-B og C-C. Ved blinde veje skal der anlægges vendeplads, der udformes som pladsdannelse. Vendepladsen skal kunne betjene renovationsbiler. 5.5 I delområde F1 anlægges en 3 m bred cykel/gangsti med tilslutning via bro og ramper til Ventrupparken, som vist i princippet på bilag 3A, bilag 6 og bilag 9B. Stien anlægges med fast belægning og belysning. 5.6 I delområde F2 anlægges en 3 m bred rekreativ sti, som vist i princippet på bilag 3A. Stien anlægges i grus. Indenfor delområde L skal der udlægges areal til 2 rekreative grusstier, der giver adgang til den eksisterende sti langs Olsbækken, jf. bilag 9B. Den ene af stierne skal anlægges i forbindelse med opførelsen af boligerne i nærværende lokalplan. Den anden sti skal anlægges, når den resterende bebyggelse indenfor helhedsplanens område opføres. 5.7 I delområde A skal der anlægges 2 p-pladser pr. bolig på egen grund. Derudover skal der langs boligvejene etableres græsarmerede parkeringslommer i rabatten svarende til ½ p-plads pr. bolig. 5.8 I delområde B og C skal der anlægges 1 p-plads i tilknytning til boligen i form af en carport. Derudover skal der anlægges yderligere 1 p-plads pr. bolig, som anlægges som græsarmerede lommer langs med boligvejene. 5.9 Færdselsarealerne skal hvad angår niveauforhold mellem de forskellige færdselsarealer udføres i overensstemmelse med vejreglerne samt reglerne om tilgængelighed i gældende bygningsreglement og Dansk Standards (DS) anvisning for handicappede. 6 Ledningsanlæg og tekniske anlæg og overfladevand 6.1 Alle lednings- og forsyningsanlæg må alene udføres som jordkabler. 19

20 Belysning af veje, stier, parkeringspladser og andre færdselsarealer skal overholde vejreglerne for belysning. Nye boliger skal forsynes med kollektiv varme efter projektudarbejdelse efter varmeforsyningsloven (naturgas eller fjernvarme) Når bebyggelse opføres som lavenergibyggeri kan der søges dispensation fra denne bestemmelse. 6.4 Der skal etableres regnvandsbassiner, der sikrer en max. afledning af overfladevand på 1 l/s/reduceret areal, beregnet på grundlag af CDS 10 års regn, klimafaktor 1,3. Bassinerne skal placeres i delområde L, som vist på bilag 3A, 9B og Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Delområde A 7.11 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Dog må det bebyggede areal max. udgøre 25 % af grundarealet Bebygget og befæstet må i alt højst udgøre 35% af grundarealet Boligbebyggelsen i delområde A1 skal opføres i 2 etager. Boligbebyggelse i delområde A2 må opføres i op til 2 etager. Højden på byggeriet må ikke overstige 8,5 m Boligbebyggelsen i delområde A1 skal placeres med facade eller gavl i en linie 2,5 m fra skel mod Olsbækken og 8 m fra skel mod Greve Landevej som vist på bilag 3A. Boligbebyggelse i delområde A2 skal placeres i en afstand af min. 5 m fra vejskel og min. 2,5 m fra øvrige skel Carporte og udhuse må kun placeres i en afstand af min. 4 m fra skel mod vej, sti eller fælles friarealer. Herudover gælder bygningsreglementets bestemmelser. 7.2 Delområde B 7.21 Bebyggelsesprocenten for delområdet som helhed må ikke overstige 35. Ved beregning af bebyggelsesprocenten indgår andel af fællesarealer men ikke vej- og stiarealer Bebyggelsen skal opføres i henhold til en af kommunen godkendt bebyggelsesplan for delområdet. Herefter kan der ikke opføres yderligere bebyggelse, dette gælder også udhuse og udestuer og lign Boligbebyggelse i delområde B1 skal opføres i 2 etager. Boligbebyggelse i delområde B2 kan opføres i op til 2 etager. Højden på byggeriet må ikke overstige 8,5 m. 20

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere