ODS træk af en historisk ordbogs historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODS træk af en historisk ordbogs historie"

Transkript

1 25 Henrik Andersson ODS træk af en historisk ordbogs historie The 28-volume historical Ordbog over det danske Sprog (ODS, Dictionary of the Danish Language), by far the most comprehensive dictionary of the Danish language, was initiated c by Verner Dahlerup and published by Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL, Society for Danish Language and Literature). In 1907, Dahlerup presented his principles for the new dictionary in the periodical Danske Studier (Studies in Danish). From his article it appears that ODS was conceived on a much smaller scale than it proved to be after Dahlerup handed over his project to DSL in The paper explains to what extent DSL did or did not realize the 1907-principles as to entry structure, definitions, etymology, word usage, foreign words etc. 1. Indledning Den 20. oktober 2005 udkom det femte og sidste af supplementsbindene til Ordbog over det danske Sprog, ODS. Hermed kunne man endelig sige, at værket var afsluttet, for strengt taget havde ODS været over 100 år undervejs, fra grundlæggeren Verner Dahlerup skrev den første seddel 1. august 1901, til sidste supplementsbind kom på gaden. Jeg vil i det følgende give et indtryk af, hvordan ODS oprindelig var tænkt, da værket blev grundlagt, og hvordan det faktisk blev. Jeg vil komme ind på, hvordan værket i konceptionsfasen og forskellige stadier af redigeringen har stillet sig til nogle af leksikografiens grundproblemer som: principper for valg af opslagsord, beskrivelse af sproghistoriske forhold, sprogbrugsmarkering og udformning af definitioner. Jeg vil langtfra behandle alle de emner, der kunne have interesse, men alligevel så mange, at behandlingen kun kan blive ret overfladisk. Fremstillingen indeholder ikke meget nyt; det meste kan læses i de fremstillinger, der er nævnt i litteraturlisten, og kan derfor være kendt af mange danskere i forvejen. Ikke desto mindre håber jeg, at artiklen især for nordiske leksikografer uden for Danmark vil have berettigelse som samlet fremstilling af et langt, omsider afsluttet forløb. LexicoNordica

2 26 2. ODS historie 2.1. Forudsætningerne ODS blev grundlagt ca af Verner Dahlerup, den senere professor i dansk sprog ved Københavns Universitet. Det, der satte ham i gang, var, at han havde konstateret store mangler i det, der dengang var standardordbogen i Danmark, Molbechs Ordbog 1 2, 2. udgave Dahlerup var inspireret af de store nationalordbogsprojekter i Sverige, Tyskland, England og Holland, men han havde tænkt sig, at afløseren for Molbech skulle være betydelig mere beskeden i omfang end de udenlandske forbilleder. I begyndelsen forestillede han sig en dobbelt Molbech, senere en ordbog på 8 12 bind, men ikke mere. I årene mellem 1900 og 1. verdenskrigs udbrud arbejdede Dahlerup dels med at tilvejebringe en seddelsamling til brug for den kommende ordbog, dels med udformning af redaktionsprincipper, dels med udgivelsen af et prøvehæfte. Samlingen voksede så meget, at han havde mellem en kvart og en halv million sedler i 1915, en imponerende indsats af én redaktør og et par medhjælpere. Dahlerup udgav i 1909 et prøvehæfte med det alfabetiske interval A Aarefistel. Prøvehæftet blev distribueret privat, så det er ikke så nemt at få fat i i dag. Det blev i øvrigt godt modtaget Dahlerups plan Verner Dahlerup offentliggjorde i 1907, to år før udgivelsen af prøvehæftet, en artikel i tidsskriftet Danske Studier, hvor han præsenterede de overordnede principper for den ordbog, han var begyndt på. Her forklarede han, på hvilke punkter den nye ordbog skulle adskille sig fra Molbechs, og i hvilke henseender Molbech kunne tjene som forbillede. Dahlerup mente, at den overordnede plan for Molbechs ordbog var værd at efterligne. Han erklærer: Jeg vil ligesom han [: Molbech] indskrænke ordbogen til et sådant omfang, at den i hovedsagen kan blive én mands værk og kan gøres færdig i løbet af en forholdsvis kort tid, altså ikke over en halv snes år fra trykningens begyndelse. (Dahlerup 1907:66) Ak ja. Planen var altså i begyndelsen, at den skulle være omtrent dobbelt så stor som Molbechs, men langt mindre end SAOB, Oxforderordbogen, Grimm og den hollandske ordbog. Den kommende ordbog

3 27 skulle renoncere på fuldstændighed til fordel for ensartethed, overskuelighed og gevinsten ved en hurtig produktionstid. Dahlerup kom i 1907 med en forudsigelse, der skulle vise sig at blive alt for sand. For tre af de kæmpemæssige europæiske ordbøger, den svenske, den tyske og den hollandske, vil det gå sådan, at der vil gå flere menneskealdre med til deres udgivelse, og da sproget selvfølgelig vil forandre sig i løbet af så lang tid, vil de, inden de bliver færdige, være ufuldstændige, netop på grund af deres stræben efter absolut fuldstændighed. Ikke blot fuldstændigheden, men også ensartetheden lider ved langsom udgivelsesmåde; videnskaben gør så raske fremskridt, at selv det fra begyndelsen af bedst ledede ordbogsforetagende må blive forældet for de første binds vedkommende, når slutningen lader vente på sig i et par menneskealdre. (Dahlerup 1907:67) Verner Dahlerups prognose er ud over sund fornuft grundet på dystre erfaringer inden for dansk ordbogshistorie. Første bind af Videnskabernes Selskabs Ordbog udkom som tangforløsning i 1793, ottende og sidste bind udkom 1905, altså kun et par år før Dahlerups præsentationsartikel, og den blev et uhyre ujævnt værk. Har Molbechs ordbog sin styrke i dens overordnede rammer, finder Dahlerup, at der er meget at kritisere i detaljen. Der er først og fremmest det vigtige spørgsmål: Hvilke ord skal med og hvilke ikke? Molbechs ordbog fulgte akademiprincippet, hvorimod Dahlerups skal være deskriptiv. Molbech forviste ifølge Dahlerup alt hvad der smager af dialekt, lav talebrug, unational og ukorrekt sprogbrug (Dahlerup 1907:68). Eller set fra Molbechs side: Selv den hyppigste Brug af et nydannet Ord, især i Talesproget, giver det ingen Auctoritet, og beviser intet for dets Brugbarhed i den rene Tale og gode Stiil, eller for dets Optagelighed i en Ordbog, saalænge det støder et for Sprogbrugen dannet Øre og den finere Sprogsands. (Molbech 1859:viii) Blandt Molbechs egne eksempler på sådanne ord er geburtsdag og fødselsdag. På Molbechs tid var geburtsdag det almindelige; ordet fødselsdag har vel nærmest virket affekteret dengang, i hvert fald i talesprog. Alligevel optog Molbech det usædvanlige ord fødselsdag og udelod geburtsdag. Resultatet kan man se i ODS artikel om Geburtsdag : efter midten af 19. aarh. fortrængt af Fødselsdag (ODS VI sp. 732 l. 15f.) og tilsvarende i artiklen Fødselsdag, der har nogle herlige citater, der dokumenterer magtkampen mellem de to ord, dels fra Nicolai Holms Glade Aar (1915): Geburtsdag.. holdt vi i Hjemmet, lige til jeg blev

4 28 Student (: 1861) (ODS VI sp. 379 l. 5ff.), dels fra Oehlenschläger: Det er min Geburts-- min Fødselsdag, vilde jeg sige (ODS VI sp. 379 l. 23f.). Kom så ikke og sig, at normative indgreb i sproget ikke kan have effekt! Det er Molbech, vi kan takke (eller klandre) for, at geburtsdag blev udkonkurreret af fødselsdag i dansk. Molbechs ordbog havde først og fremmest et pædagogisk (vejledende) formål, hvor Dahlerups overordnet er historisk: Mit hovedformål er at give et videnskabeligt og praktisk hjælpemiddel til forståelse af sproget i de sidste 200 år, fra Holberg til vore Dage.. jeg kan ikke først og fremmest spørge: bør det og det ord bruges?, men: bruges det, eller har det været brugt?; hvis dette er tilfældet, optager jeg ordet, for så vidt hensynet til bogens omfang tillader det. (Dahlerup 1907:71) Dahlerup vil have faste tidsgrænser i sprogbeskrivelsen, i modsætning til Molbech, hvis ordbog omhandler det danske sprog efter den nuværende sprogbrug, som det vagt hedder. Han vil inden for visse grænser medtage flere dialektord og flere fremmedord. Kunstigt dannede neologismer medtages, hvis de har været brugt i autentisk sprog, mens der ses bort fra sådanne, der kun har været foreslået uden at slå an. Dahlerup vil ikke udelukke ord, bare fordi de tilhører et bestemt ikkeneutralt stilleje (fx poetisk sprog, folkeligt sprog). Et er, hvilke ord der skulle med i Dahlerups ordbog, noget andet, hvad der skulle oplyses om de udvalgte ord. Dahlerup fandt, at Molbechs ordbog dels manglede visse ord, dels havde for mange ligegyldige oplysninger om nogle de ord, der blev taget med. Mange af definitionerne var efter Dahlerups mening overflødige og intetsigende, fx bjørn: et hos os fremmedt Pattedyr, som lever paa Bierge og i lidet beboede Lande ; løvejagt: Jagt efter Løver. Som Dahlerup skriver: Ved han [: han, der bruger en større modersmålsordbog] ikke i forvejen, hvad en bjørn er, skal han ikke blive klogere ved Molbechs forklaring (Dahlerup 1907:75). I stedet for ævlende eller intetsigende betydningsforklaringer er ordbogens bruger efter Dahlerups mening bedre oplyst med et godt citat. Ved sjældnere ord ville Dahlerup foretrække en lille illustration frem for en omstændelig betydningsforklaring, hvad der praktiseres i prøvehæftet fra De ord, der medtages, skal beskrives langt mere fyldestgørende end hos Molbech, med angivelse af overførte betydninger og faste vendinger. Rækkefølgen af betydninger hos Molbech er kritisabel. Enten er den tilfældig, eller også kommer den almindeligste først. Her vil Dahlerup følge et andet princip: Først når man som udgangspunkt tager

5 29 ordets ældste betydning, vil man kunne vise, hvorledes dets senere betydninger historisk og logisk ( semasiologisk ) forholder sig til hverandre. (Dahlerup 1907:76 77). De forskellige betydningers alder skal belyses med citater og andre tidsbestemmelser, og ordene skal forsynes med etymologiske oplysninger for at vise deres slægtskabsforhold til fremmede sprog, men: den egentlige forhistoriske etymologi [kan] i reglen forbigås, da den som oftest ikke viser noget om ordenes betydninger i dansk. Jeg indlader mig altså ikke på at undersøge, hvad ord som fader og datter har betydet i det indoeuropæiske grundsprog. (Dahlerup 1907:77) Den nye ordbog skulle i modsætning til Molbechs give mere detaljerede oplysninger om ordenes geografiske udbredelse og angivelse af, om ordene først og fremmest tilhører talesproget eller skriftsproget. Dette er i hovedtræk de tanker, ODS grundlægger gjorde sig om ordbogens principper Projektet overtages af DSL Dahlerup indså efterhånden, at opgaven med den nye ordbog langt oversteg én mands kræfter, så i 1915 overlod han til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der var blevet stiftet 4 år tidligere, at virkeliggøre ideen. Hermed kom der skred i tingene, og ordbogens plan blev på væsentlige punkter omdefineret. I stedet for Dahlerups 8 12 bind blev omfanget nu beregnet til bind, og arbejdet skulle udføres af et team af redaktører, ikke som Dahlerup havde tænkt og Molbech faktisk havde præsteret det, af én enkelt redaktør. DSL s daværende formand, Lis Jacobsen, var en intiativrig dame. Som datter af nationalbankdirektør Marcus Rubin havde hun gode kontakter til tidens politikere og indflydelsesrige personer i det frisindede borgerskab (heriblandt finansministeren (Edvard Brandes), Gyldendals direktør og formanden for Carlsbergfondet), så hun fik en aftale i stand om finansiering og udgivelse af projektet. Sammen med projektets faglige leder, Harald Juul- Jensen, udarbejdede hun et sæt detaljerede redaktionsregler, der blev trykt I DSL s regi udkom 1. bind 1919 (et halvbind var udkommet året før, så nogle regner ODS historie fra 1918). Det var næsten helt redigeret af Juul-Jensen; der dannede sig nemlig hurtigt den fordeling af projektledelsen, at Lis Jacobsen tog sig af ordbogens administration og kontakt til offentligheden samt arbejdets organisation, mens Juul-Jensen

6 30 tog sig af det faglige arbejde. Der er stadig folk, der kender ODS som Lis Jacobsens ordbog, men hendes indsats, som ikke skal forklejnes, er i virkeligheden såre beskeden målt i spalter. Hun redigerede intervallet Di Dims, ca. 35 spalter, herefter trak hun sig tilbage fra redigeringsarbejdet og holdt sig til det administrative. Det var planen, at der skulle komme et bind om året, og planen blev overholdt et godt stykke tid. Men omfangsberegningerne måtte revideres løbende, viste det sig. Da 3. bind var udkommet i 1921 og man var nået til slutningen af bogstav D, var de beregnede bind blevet til 20, og 10 år senere, da man med udsendelsen af bind 10 var nået halvvejs i alfabetet, til bogstav K, hed planen for det samlede værk nu ca. 25 bind. Det kom til at passe meget godt, da det samlede værk jo endte med at blive på 27 egentlige ordbogsbind. Men hvis sandheden skal frem, fortsatte ordbogen med at svulme. Årsagerne var bl.a., at seddelkartoteket blev stadig bedre, at der efterhånden blev medtaget flere fremmedord, end det oprindelig havde været planen, og at det danske ordforråd fik en voldsom tilvækst efter De sidste ODS-bind er så bredt redigeret, at det samlede værk anslås at ville have fyldt 38 bind, hvis alle bindene havde haft samme standard som de sidste. I de 37 år, ODS var under udgivelse, , var værket ikke, som i dag, en historisk ordbog, men snarere en samtidsordbog med historisk resonansbund, sådan som det også var Dahlerups plan. Hvert bind blev så vidt muligt ført helt up to date mht. tilvækst i ordforråd og kildemateriale. Fx kan bindet med bogstav N, der udkom 1933, citere Henri Nathansens roman Mendel Philipsen og Søn, der udkom året før. Og sådan er det hele vejen igennem. Det er først med værkets afslutning i 1956, at ODS blev en historisk ordbog. DSL supplerede Dahlerups samling, bl.a. med tidligere tilvejebragte samlinger som Israel Levins værdifulde forarbejder til en aldrig realiseret ordbog og Jørgen Blochs omfattende, men ikke fuldstændige forarbejder til en Holbergordbog. Seddelsamlingen blev løbende suppleret. Det betød, at ODS kom til at mangle det enhedspræg, som var en af Dahlerups kongstanker. Tilvækst i ordforrådet gjorde hurtigt de første bind forældede som samtidsordbog, og de første bind tog sig mere og mere underernærede ud i sammenligning med de senere. ODS lignede i begyndelsen ret meget den forbedrede, udvidede Molbech, som den ifølge Dahlerups plan skulle være, men som tiden gik og produktionsplanen blev overskredet, kom den mere og mere til at ligne de europæiske gigantprojekter på godt og ondt. På godt, fordi den endte med at blive en næsten udtømmende beskrivelse af sproget i perioden, på ondt, fordi ordbogen efterhånden mistede de kvaliteter, Dahlerup havde

7 31 ønsket, den skulle have: Den blev uensartet i stedet for ensartet, de stadig større artikler blev svære at overskue, og produktionstiden blev så lang, at de første bind var forældede, da de sidste bind udkom. Manglerne var så følelige, at der måtte et supplement til for at gøre værket homogent. Hvor skæv ODS blev, fremgår af, at de tre første supplementsbind supplerer 5½ ODS-bind, intervallet A til og med F, mens der kun skulle to supplementsbind til at afrunde de sidste 21½ ODS-bind, intervallet G til og med Ø Sammenligning af Dahlerups plan og DSL s udførelse Jeg vil nu demonstrere med nogle konkrete eksempler, i hvilket omfang Dahlerups oprindelige ideer blev realiseret. Det deskriptive princip blev i alt væsentligt gennemført, både i udvalg og beskrivelse af opslagsord. Ganske vist blev det de anerkendte forfattere, der kom til at sætte det mest fremtrædende præg på ODS, men der var ingen ord, der blev udeladt, fordi de ikke var fine nok til at komme med. Hvis man i dag synes, at ODS kan virke lidt sippet i sin beskrivelse af ord, der har med tabuerede områder som fx det seksuelle at gøre, skal man huske på, at den for sin tid nærmest var lovlig frisindet. Aage Hansen, den længst tilknyttede og mest produktive af ODS redaktører, fortæller: I 1923 skal der have været stor opstandelse i Finansudvalget fordi et par af medlemmerne under bogstavet F havde fundet et ord der havde såret dem dybt, og de skal have udtrykt deres forundring over at Statens penge blev anvendt til udgivelse af et værk der trykte sådanne uartige ord. (Hansen 1971: 119) Det kan ikke nægtes, at ODS overvejende litterære præg også er en styrke. Det gør, at citaterne som regel er præcise, informative og udtryksfulde. Kaj Bom han blev kendt i offentligheden som slangmagisteren, men hans enorme viden om det danske sprog var uhyre alsidig og kom også ODS-Supplementet (ODS-S) til stor nytte blev ansat som redaktør i 1942, og han påtalte en del tilfælde, hvor redaktørerne efter hans mening havde overset især folkelige måder at bruge de beskrevne ord på. Og rigtigt er det da også, at ODS er præget af, at den hovedsagelig er udarbejdet af akademikere fra det bedre borgerskab. Supplementet har tilføjet en del af det stof, som Bom savnede (og i mange tilfælde selv leverede). Selv om det velfriserede sprog har overvægt, er ODS en deskriptiv ordbog. I ganske få tilfælde er naturen gået

8 32 over optugtelsen i redaktørernes sprogbeskrivelse, som fx i artiklen Klimaks, gradvis stigning; stigende skala, hvor der tilføjes: ogs. (mindre rigtigt) om højdepunkt, kulmination, men i reglen holdt redaktørerne sig på måtten Markeringen vulg. ODS bruger udtrykket vulg. (vulgært) om sprogbrug, der forbindes med lav social status, men der ligger ikke noget tilsigtet nedsættende i ordet vulgært i denne sammenhæng. Alligevel valgte ODS-S at bruge andre ord til beskrivelse af lavsproglige fænomener ( lavt talespr. (lavt talesprog), dagl. (dagligdags), jarg. (jargon)), dels fordi det ikke er nærliggende at opfatte ordet vulgært som en neutral beskrivelse, dels, og det er faktisk meget værre, fordi markeringen vulgært sammenblander to forskellige kategorier: lavsocialt sprog (fx formen adjøs for adjø) og tabueret sprog (fx røv) Tidsafgrænsning før 1700 Dahlerup savnede faste tidsgrænser i sprogbeskrivelsen hos Molbech, og dem fik han i ODS. Mens SAOB valgte at lave en kontinuerlig beskrivelse af svensk fra 1521 og frem, holdt ODS fast ved Dahlerups begrænsede periode: yngre nydansk, fra 1700 til redaktørens samtid. Hvis de beskrevne ord var ældre end 1700, blev dette oplyst i den etymologiske parentes efter den gængse sproghistoriske periodisering, med termerne: run., dvs. sproget i runeindskrifterne, æda., sproget i de ældste danske håndskrifter ca , glda., gammeldansk ca , ænyd., ældre nydansk ca ODS brugte hovedsagelig de forhåndenværende specialordbøger til disse dateringer, for runesproget Ordlisten i håndudgaven af Wimmers De danske runemindesmærker, for de ældste danske håndskrifter G.F.V. Lunds Det ældste danske skriftsprogs ordforråd, for gammeldansk og ældre nudansk Kalkars ordbog. Hvis der ikke eksplicit er angivet en kilde, betyder forkortelsen run. altså findes i Wimmers ordliste, æda. findes i Lunds ordbog, glda. og ænyd. findes hos Kalkar. Flere af disse kilder lader en del tilbage at ønske Lunds ordbog er bare et glossar, Kalkars ordbog er ufuldstændig, og dens bestemmelse af folkeviseord som gammeldansk, altså middelaldersprog, er ikke uproblematisk. Der er hermed kun tale om en nødtørftig datering af det ældre danske sprog. Men det fungerer i hovedsagen ganske godt,

9 33 og fravalget af selvstændige undersøgelser og problematiserende etymologier har sparet megen tid og bidraget til, at ODS ikke blev en ny skandale a la Videnskabernes Selskabs Ordbog Tidsafgrænsning efter 1700 ODS gør et stort nummer ud af at datere ordenes og betydningernes brug inden for perioden 1700 og frem. Ordbogens inventar af faste markeringer er følgende: korstegn, nu næppe br., foræld., gldgs., l.br. (evt. nu l.br.) og sj. (evt. nu sj.). Er et ord, dvs. et opslagsord, en betydning eller et udtryk helt ubrugeligt i redaktørens samtid, markeres det med et kors. I de første ODSbind var der et omvendt proportionalt forhold mellem materialets spinkelhed og redaktørernes skråsikkerhed. Aage Hansen fortæller: Ordbogen havde et tegn, et kors, der angav en eller anden form for uddød. Tegnet er en del brugt i de første bind. Men da vi havde oplevet eksempler på at ord og former som vi havde slået ihjel, levede i bedste velgående i en eller anden afkrog af landet, så blev vi modstandere af dødsstraffen og i de senere bind findes tegnet så godt som aldrig. I stedet brugte vi det sikrere udtryk: nu næppe br. der dog nok fik en lovlig vid anvendelse. (Hansen 1974:114) Onde tunger har faktisk hævdet, at betegnelsen nu næppe br. blev brugt så hyppigt, at ODS kalder hovedparten af det danske ordforråd nu næppe br. Det er dog en overdrivelse, men ODS-S har i mange tilfælde også i den sidste del af alfabetet måttet modificere både korstegnet og markeringen nu næppe br. Selvfølgelig ville det være unfair at bebrejde ODS, at ODS-S har måttet komme med den supplerende oplysning: senere øget brug ved adjektivet meningsfuld, der kaldes nu næppe br., for det var sikkert rigtigt, da bogstav M blev redigeret i Man kan ikke forlange, at ordbogsredaktører har profetiske evner, men der er andre eksempler, hvor korstegn og nu næppe br. skyldes mangler i materialet. Tag fx Aftenbakke. Bet. 2, om person, indledes med et korstegn og belægges med to eksempler, Moths ordbog fra ca. 1700, mens det yngste belæg er fra Her må ODS-S gå ind og modificere korstegnet og tilføje yngre hjemmel i form af et citat fra kilden Danske Folkemaal. I ret mange tilfælde har Supplementet måttet modificere nu næppe br. med formlen læs: sj. i 20. årh., læs: i 20. årh. fagl. og lign.

10 34 Til den ældre del af primærperioden bruger ODS også termen foræld., forældet. Ifølge indledningen til bind 1 bruges forældet om ord, der endnu kan bruges i redaktørernes samtid, men tilhører arkaiserende stil eller om gamle ord, der kun bruges ved omtalen af ældre tiders forhold. Termen forældet er uheldig, fordi den ligesom termen vulgært sammenblander to kategorier, historie og stil, der bør holdes adskilt. Tag som konkrete eksempler de to artikler Adrienne og allersom-. Adrienne, slobbroklignende damekjole med langt slæb er forældet i den forstand, at det er et gammelt ord, der kun bruges om ældre tiders forhold. Allersom- er forældet i den forstand, at det bruges i arkaiserende stil, men ellers er fuldt brugeligt i ODS bind 1 s nutid omkring 1919, hvad de yngste to citater af Henrik Pontoppidan og P.E. Benzon da også tyder på. Først fra og med bind 6 skelnede redaktionen mellem foræld. og arkais.. Betegnelsen gldgs., gammeldags, bruges ved ord, der på redaktionstidspunktet næsten kun brugtes af den ældre generation, fx glosen Agtersting i stedet for Bagsting, udtalen ['al ' mese] i stedet for ['al ' mise]. ODS-S opererer ikke med disse termer. Det er den mangeårige leder af ODS-S Anne Duekildes fortjeneste, at termerne korstegn, foræld. og gldgs. blev samlet under én hat: ældre spr., i beskrivelsen af det ældre ordforråd, der først kom med i Supplementet. I stedet for foræld. bruger ODS-S hist. (historisk) til at betegne ord af typen Adrienne og arkais. om ord af typen allersom-. Hvad termerne l.br., lidet brugt eller brugeligt, og den stærkere sj. angår, bruges de i de første seks bind af ODS, selv om eksempelstoffet tyder på, at ordet ikke var sjældent i de ældre århundreder. Her har redaktøren kun haft samtidssproget i tankerne, og i de senere bind bruges da også nu l.br., nu sj. i disse tilfælde Fremmedord Dahlerup ville medtage flere fremmedord end Molbech. De låneord, som tilhører eller tilhørte almensproget, skal med, også fordi de kan have udviklet sig betydningsmæssigt som Examen i bet. undersøgelse hos Holberg, resolut i bet. rundhåndet, også hos Holberg, respektiv i bet. højtæret (endnu i beg. af 1800-tallet), Katastrofe i bet. skelsættende begivenhed af glædelig art, hos fru Gyllembourg. Derimod hører ord som Bonmot, en vogue, ladylike, Prygelknabe, up to date og Weltschmerz efter Dahlerups mening hjemme i en fremmedordbog, ikke

11 35 i ODS. Dahlerups begrundelse for at udelade disse ord var, at de skrives, udtales og bruges ganske som i vedkommende fremmede sprog, altså i Dansk næsten.. som en slags citater. (Dahlerup 1907:71). På dette punkt fulgte DSL ikke Dahlerups princip (hvis man kan tale om et sådant): Bonmot, ladylike, Prygelknabe og Weltschmerz kom faktisk med i ODS, og de to tilbageværende, en vogue og up to date, tog vi med i Supplementet. Selv om ODS tog flere fremmedord med, end Dahlerup havde forestillet sig, var den meget tilbageholdende på dette punkt i de første mange bind. ODS-S måtte skrive virkelig mange fremmedordsartikler fra grunden af for at opnå egalitet på dette punkt. Supplementet har nok medtaget flere fremmedord, end det var tænkt på noget tidspunkt i ODS redigeringstid, navnlig i de sidste bind, fordi samtidsordbogen Den Danske Ordbog 1 6 først blev påbegyndt omkring Fra den dato måtte ODS-S så vidt muligt medtage låneord, der blev optaget i Den Danske Ordbog, selv om de kun var spinkelt belagt i slutningen af perioden Man kan sige, at ODS med undfangelsen af Den Danske Ordbog nu også fik rollen som historisk resonansbund for den nye ordbog. Var et fremmedord taget med i Den Danske Ordbog, blev et skaldet første belæg fra fx 1950 pludselig interessant for Supplementet. Denne praksis præger de to sidste supplementsbind, som er redigeret efter 1990, men den er i modstrid med hovedværket, der nok førte sprogbeskrivelsen helt op til samtiden, men samtidig som hovedregel prioriterede det ældre sprog højere end nutidssproget, når det kom til stykket, dvs. fx når omfangsberegningerne blev overskredet og der skulle skæres i materialet. Fremmedordsstoffet er næsten umuligt at afgrænse teoretisk. Lad mig citere ODS indledning: valget af de ord, der medtages, og af dem, der udskydes, [må i mange tilfælde] blive vilkaarligt; vi har medtaget Aluminium, men udeladt Antracit, vi har medtaget applicere, men udeladt aggravere o. a. lign., fordi et valg skulde træffes, men vi vilde dog neppe være kommet i strid med vort princip, om vi havde valgt modsat. (ODS I, XXVII) Det er da ærlig snak! Rækkefølgen af betydningerne Mht. rækkefølgen af betydningerne præciserede Lis Jacobsens og Juul- Jensens redaktionsregler en af Dahlerups ideer. Dahlerups grundtanke var, at for at brugeren kunne få en forestilling om betydningsudvikling,

12 36 skulle den ældste sættes først. Det præciseres i DSL s redaktionsregler: Først hedder det, som talt ud af Dahlerups mund: Ved den rækkefølge, i hvilken betydningsudviklingerne meddeles, er ordets betydningsudvikling bestemmende (ODS I, XXXVIII). Men så kommer det afgørende: Den logisk oprindeligste, den primære betydning sættes først, uafhængigt af om denne er den tidligst forekommende i dansk eller ej (ibid.). Et eksempel på, at graden af tilknytning til ordets grundbetydning vejer tungere end høj alder, ses i artiklen angribe, hvis grundbetydning er gribe fat i. Her kommer bet. 2 øve direkte mekanisk virkning paa før bet. 5 gaa løs paa i fjendtlig hensigt og bet. 6 om skadelig indvirkning af forskellig art, skønt 5 og 6 kan føres tilbage til begyndelsen af ODS primærperiode, mens bet. 2 set fra et ODS bind 1-perspektiv tilhører nutidssproget (tidligst belagt 1877) Definitioner Dahlerup kritiserede visse af Molbechs betydningsforklaringer, men man skal huske, at han i begyndelsen af artiklen fremhævede betydningsangivelserne som et af fortrinene ved Molbechs ordbog: på de steder, hvor det er af vigtighed at få betydningerne præcist angivet, og hvor en definition virkelig kan gives, er Molbechs angivelser næsten altid gode og træffende (Dahlerup 1907:67). Det, Dahlerup ville undgå i den nye ordbog, var lidetsigende, banale eller omstændelige betydningsforklaringer. Dahlerups idé om illustrationer i stedet for parafraser blev droppet af DSL. Til gengæld kan man i de første bind generelt se en vilje til kortfattethed: Hvis man sammenligner Bord fra bd. 2 med Stol fra bd. 22, får man et indtryk af, hvordan grundighed vandt frem på kortfattethedens og lettilgængelighedens bekostning: Bord defineres således (ODS bet. 2, 1920): om det stykke bohave, hvis væsentligste del er en vandret plade. Her mærker man Dahlerups nærvær. Det gør man ikke længere i Stol bet. 2, 1944, hvor vi får Johs. Brøndum-Nielsen i fri dressur: brugsgenstand, møbel, indrettet som (flyttelig) siddeplads (for en enkelt person; mods. Bænk), i alm. bestaaende af et (vandret) sæde (af træ, rørfletning, stof, polstring olgn.), understøttet af (3 ell. 4) ben (jf. dog Jagtstol) ell. lave fødder (jf. dog Knub-, Kubbe-, Pudestol) ell. spec. (tillige) gænger (jf. Gynge-, Rokkestol, sml. Rullestol) og (mods. Taburet) som stuemøbel i alm. forsynet med rygstød (jf. Bag-, Rygstol), ofte tillige med arme (jf. Armstol) ell. sidelæn.

13 37 Folk, der udtrykker sig uden unødige omsvøb, kalder en spade for en spade. Ganske vist har redaktører af betydningsordbøger netop til opgave, ikke at kalde en spade for en spade, men omskrivninger kan gøres mere eller mindre kortfattede. Ifølge Molbech 1859 betyder en spade: et Redskab til at grave Jorden med, hvis Blad sædvanlig er af Jern. (dog haves ogsaa Træspader, som kun ere beslaaede med Jern.) s. [: se] Tørvespade. Til sammenligning er ODS 1942 omstændelig, både umolbechsk og udahlerupsk, men altså, bevares, udtømmende: haandredskab til gravning i jord, afgravning ell. afstikning af (græs)tørv olgn., bestaaende af et (i reglen plant ell. svagt buet, rektangulært) træell. (især) staalblad (med ombøjet kant til at træde paa), fastgjort til enden af et næsten lige skaft, der i reglen foroven er forsynet med et tværstykke ell. haandgreb til at fatte om under arbejdet. Det kan faktisk lade sig gøre at formulere en tilfredsstillende definition kort og præcist, som i Den Danske Ordbog: redskab som består af et skaft med en kraftig, skarp metalplade forneden, og som bruges til at grave med, løsne jord med, skære rødder over med m.m. Det skulle hermed være demonstreret, at ODS definitionspraksis bevægede sig fra et princip om kortfattethed til en stræben efter at få alt med, hvad der kan føre til unødig omstændelighed. Især de mange parentetiske forbehold og modifikationer, som var yndet af nogle af redaktørerne, er ikke behagelige for læseren. Det skal retfærdigvis nævnes, at det er let at finde eksempler på korte, træffende betydningsforklaringer i ODS, også i de sidste bind. 3. ODS nu og i fremtiden Med udsendelsen af det sidste supplementsbind er ODS historie ikke slut. En måneds tid efter udsendelsen af ODS-S bind 5, i november 2005, kunne DSL lægge en første version af ODS 1 28 på nettet, til gratis afbenyttelse for enhver med en internetforbindelse. Netudgaven er en del af DSL s seneste kæmpeprojekt ordnet.dk, der skal blive en stor portal for dansk sprog, der under én hat samler både DSL s leksikografiske og litterære udgivelser og sprogteknologiske initiativer såsom elektroniske tekstkorpora. Netudgaven af ODS er det første skridt, de to næste år vil der blive arbejdet videre med den leksikografiske og sprogteknologiske side af portalen, således at søgefaciliteterne i den

14 38 nuværende ret primitive netudgave af ODS vil blive forbedret (en version, der muliggjorde søgning med jokertegn i opslagsord og ordklassespecifik søgning blev allerede lagt ud i marts 2006). ODS-S vil tidligst komme på nettet i løbet af 2007, Den Danske Ordbog, der beskriver nutidssproget og blev afsluttet kort efter ODS-S, vil blive lagt ud, og tekstkorpusset kaldet Korpus 2000 vil blive opdateret, teknisk forbedret og få et stadig mere brugervenligt interface. Senere er det meningen, at Holbergordbogen og Gammeldansk Ordbog skal indlemmes i portalen sammen med serien Danske Klassikere og Selskabets litterære standardudgaver. Men det er endnu fremtidsmusik. Netversionen af ODS har vakt ret stor opmærksomhed i offentligheden. Især har det været en god historie for medierne, at vi har haft et hold kinesere, der ikke forstod et kvidder dansk, til at taste det store ordbogsværk ind. Mange har spurgt, om det ikke var mere nærliggende at scanne værket, men det ville have været meget mere tidkrævende, have medført flere fejl og være blevet langt dyrere. DSL var så heldig at kunne trække på erfaringerne med digitaliseringen af SAOB og Grimms ordbog. SAOB brugte scanning til at tilvejebringe sin elektroniske version, og det tog ca. 15 år, inden den var tilgængelig. Selv om scanningsudstyret er blevet bedre og bedre, både hvad hardware og software angår, er der stadig så mange fejl, at det er et hårdt og tidkrævende arbejde at læse korrektur. Det kan være slemt nok med almindelig løbende tekst, men rent galt bliver det, når der er tale om avancerede ordbøger med mange forskellige skriftsnit. Grimms ordbog blev tastet ind af et kinesisk bureau, som havde specialiseret sig i den slags opgaver. Grimmprojektet blev styret af en afdeling ved Triers Universitet med det imposante navn: Kompetenzzentrum für elektronische Erschliessungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften. Princippet var, at to hold kinesere tastede hver sin version af ordbogen ind. Indtasterne markerede eksplicit de steder, hvor de af forskellige grunde havde problemer med at tolke forlægget. De to uafhængige versioner blev kørt sammen i Trier, og umarkerede uoverensstemmelser mellem de to versioner, dvs. indtastningsfejl, blev rettet. Denne fremgangsmåde skulle give en fejlprocent så beskeden som 0,01 promille. DSL valgte den samme fremgangsmåde og lod Trier stå for koordineringen af indtastning og den del af efterbehandlingen, som kunne foretages automatisk. Løsningen har vist sig hurtig, billig og effektiv. Det tog kineserne ca. 9 måneder at taste ODS ind, og indtastningen kostede ca danske kroner, og vi har erfaret, at der faktisk er meget få fejl i det indtastede materiale.

15 39 Litteratur Ordbøger Den Danske Ordbog 1 6. København Kalkar, Otto: Ordbog til det ældre danske sprog 1 5. København (1 4), (5 (Tillæg)). Lund, G.F.V.: Det ældste danske skriftsprogs ordforråd. København Molbech = Molbechs ordbog 1 2. København Moths ordbog (manuskript, Det Kgl. Bibliotek). ODS = Ordbog over det danske Sprog København ODS-S = Supplement til Ordbog over det danske Sprog 1 5. København Videnskabernes Selskabs Ordbog 1 8. København Wimmer = Wimmer, Ludv. F. A.: De danske runemindesmærker: Håndudgave ved Lis Jacobsen. København Ordsamling: Anden litteratur Andersson, Henrik 2006: Om supplementet til Ordbog over det danske Sprog. I: Nyt fra Sprognævnet 2006 nr. 1, marts Dahlerup, Verner 1907: Principer for ordbogsarbejde. I: Danske Studier 1907, Duekilde, Anne 1974: Brugsbetegnelserne i Ordbog over det danske Sprog. I: Danske Studier 1974, Duekilde, Anne 1995: Hovedværk og supplement. I: Nordiske studier i leksikografi 3. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Reykjavik juni Reykjavik Hansen, Aage 1971: Ordbog over det danske Sprog. I: Danske opslagsværker 4. København Hjorth, Poul Lindegård 1970: Vejledning i brug af Ordbog over det danske Sprog. Optrykt i ODS bd. 28 fra og med 3. oplag (1983). København. Henrik Andersson, seniorredaktør Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Christians Brygge 1 DK-1219 København K

ordbøgerne og internettet

ordbøgerne og internettet IV ordbøgerne og internettet betragtninger over ordnet.dk a f c a n d. m a g., m p h i l l a r s t r a p - j e n s e n l e d e n d e r e d a k t ø r, d e t d a n s k e s p r o g - o g l i t t e r a t u

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Digitaliseringen af den store danske ordbog et kapitel i historien om ODS på nettet

Digitaliseringen af den store danske ordbog et kapitel i historien om ODS på nettet Digitaliseringen af den store danske ordbog et kapitel i historien om ODS på nettet I oktober 2005 udkom det femte og sidste suppleringsbind til Ordbog over det danske Sprog ODS eller den store danske

Læs mere

Kulturudvalget 2013-14 (Omtryk - 09-12-2013 - Fejl i folder) KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt

Kulturudvalget 2013-14 (Omtryk - 09-12-2013 - Fejl i folder) KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt Kulturudvalget 2013-14 (Omtryk - 09-12-2013 - Fejl i folder) KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt However, the most impressive Scandinavian dictionary website at the moment is no doubt the Danish Ordnet.dk

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Dansk sproghistorie 12

Dansk sproghistorie 12 Dansk sproghistorie 12 opsamling og afrunding Thomas Olander Roots of Europe, INSS, Københavns Universitet 29. november 2010 i dag opfølgning dansk sproghistorie i overblik fonetik morfosyntaks og leksikon

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Sprogtip 2009 Indholdsfortegnelse Websites om sprog 4 Bedragede eller bedrog? 6 Konfiskering eller konfiskation? 8 Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Dobbelt- eller enkeltkonsonant anden del

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

virkeligheden står gemytlig her med betydningen som har Gemüt, følelse, altså: følelsesfuld, og det giver unægtelig en anden mening.

virkeligheden står gemytlig her med betydningen som har Gemüt, følelse, altså: følelsesfuld, og det giver unægtelig en anden mening. FORORD Nærværende vejledning i brug af Ordbog over det danske Sprog bygger naturligvis i ganske overvejende grad på de oplysninger, som findes i ordbogens bd. 1 og bd. 28 samt i de interne publikationer

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Encyclopædica Brittanica;

Encyclopædica Brittanica; Encyclopædica Brittanica; E L L E R, E T A N T A L F R E M S T I L L I N G E R O M de!iønne og nyttige V I D E N S K A B E R, I H V I L K E D I S K U R S E R diverſe Phænomeners Beskrivelser & Forklaringer

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Forord Forord Hvem er bogen for?

Forord Forord Hvem er bogen for? Forord Forord 11 Meget hurtig var jeg til at sige ja, da en ven spurgte mig, om jeg ville skrive denne bog. Der er så meget at sige om de svære samtaler, der findes så mange måder at sige det på. Medierne

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

134 TijdSchrift voor Skandinavistiek

134 TijdSchrift voor Skandinavistiek Recensies 133 H.C. Andersen. Rejseskitser 1826-1872. Billedbog uden Billeder. Et Besøg i Portugal 1866. København: DSL & Borgens Forlag, 2003. 235 s. & 98 s. [Danske Klassikere] Efterskrift og noter ved

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Af Thomas Troelsgård. Projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog

Læs mere

Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU. Roman. Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen. Vild Maskine

Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU. Roman. Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen. Vild Maskine Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU Roman Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen Vild Maskine FUCK OFF / I LOVE YOU er oversat fra nynorsk af Arko Højholt og Mads Heinesen. Copyright Det Norske Samlaget 2013

Læs mere

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen 195 Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Dette er en emnebaseret opsummering af de diskussioner, der fandt sted efter hvert enkelt indlæg samt i den afsluttende

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Danske børnehaver er ikke gode nok til at udvikle børnenes sprog

Danske børnehaver er ikke gode nok til at udvikle børnenes sprog Danske børnehaver er ikke gode nok til at udvikle børnenes sprog Af: Justin Markussen Brown, postdoc, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet 19. september 2015 kl. 03:27 Danske pædagoger

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

stavning bøjning udtale oprindelse betydning brug Baggrund og omfang

stavning bøjning udtale oprindelse betydning brug Baggrund og omfang Siden november 2009 har Den Danske Ordbog været tilgængelig på nettet. Redaktionen af Sprogmuseet har i den anledning bedt mig give en omtale af ordbogen, dens omfang og anlæg generelt og mere specifikt

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Historiske ordbøger. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren

Historiske ordbøger. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren 1 Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Historiske ordbøger Årets udgave af LexicoNordica er en lille smule tyndere end det omfangsrige bind i 2005, som med sine 370 sider satte en rekord for tidsskriftet.

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE

Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE FLERE FORFATTERE Når sygdommen rammer BIBELSTUDIE LOHSE Indhold

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Undgå eksamenssnyd en hjælp til studerende

Undgå eksamenssnyd en hjælp til studerende Undgå eksamenssnyd en hjælp til studerende Eksamenssnyd er en forseelse, som Erhvervsakademi Aarhus ser med største alvor på, fordi forseelsen medfører, at man ikke kan stole på erhvervsakademiets eksamensbeviser.

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Per-Olof Johansson: Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang Indlæg på blog om Bonde-Practica 13.januar 2014 Københavns

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

Bogens indhold LÆSETEORI LÆSEUDVIKLING. Forord til dansk udgave... 7 Indledning... 10

Bogens indhold LÆSETEORI LÆSEUDVIKLING. Forord til dansk udgave... 7 Indledning... 10 Bogens indhold Forord til dansk udgave.................................. 7 Indledning................................................. 10 DEL I LÆSETEORI 1. Hvad sker der, når man læser Læseprocesmodellen................................

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben-

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- Recensies 163 Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- 164 TijdSchrift voor Skandinavistiek havn 1998. [Delvist illustreret] ISBN 87-12-03081-3. Stig Toftgaard Andersen: Talemåder

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Lidt om færøsk sprogrøgt Kaj T. Larsen Sprog i Norden, 1975, s. 53-56 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Dansk Sprognævn Betingelser

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Encyclopædica Brittanica;

Encyclopædica Brittanica; Encyclopædica Brittanica; E L L E R, E T A N T A L F R E M S T I L L I N G E R O M de!iønne og nyttige V I D E N S K A B E R, I H V I L K E D I S K U R S E R diverſe Phænomeners Beskrivelser & Forklaringer

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m.

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. Vejledning i projektskrivning Vejledning i rapportskrivning En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere Heini Havreki Verkætlanarfrágreiðing Skeið

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Regler for kommatering fra 2004

Regler for kommatering fra 2004 fra 2004 Hvor der er parentes om kommaet, betyder det(,) at kommaet afhænger af(,) om man vælger den ene eller anden variant(,) der er beskrevet i regel 2a. 1. Helsætningskomma Der skal altid sættes komma

Læs mere

Hvad ethvert barn bør vide.

Hvad ethvert barn bør vide. Kvindens Hvem, Hvad, Hvor 1965: Hvad ethvert barn bør vide. Psykologparret Inge og Sten Hegeler udsendte i 1961 bogen Kærlighedens ABZ, som forargede mange danskere. I Kvindens Hvem, Hvad, Hvor fra 1965

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Forord Åh nej ikke endnu en af disse amerikanske bøger med ti nemme løsninger på store problemer! Sådan omtrent var min første reaktion, da jeg fik denne bog i hænde. Men det skulle vise sig, at mine fordomme

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere