År 2013 den 20. august, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19."

Transkript

1 År 2013 den 20. august, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Bestyrelsesformand Poul M. Jeppesen bød velkommen. Som dirigent og referent valgtes advokat Thomas Rysgaard Rasmussen fra Grubbe Advokater (administrator), der erklærede generalforsamlingen for indvarslet som krævet i vedtægten, ligesom det blev konstateret at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægten og indkaldelsen. Dirigenten konstaterede, at ud af 158 andelshavere var der fra generalforsamlingens start mødt 40 hvoraf 12 havde ladet sig repræsentere ved fuldmagt, Generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsesformand Poul M. Jeppesen forelagde på bestyrelsens vegne beretningen. Den skriftlige beretning vedhæftes nærværende referat som bilag i. Enkelte spørgsmål til beretningen blev besvaret. Forinden dirigenten konstaterede, at beretningen var enstemmigt godkendt med alle stemmer for, blev det konstateret, at der på dette tidspunkt af generalforsamlingen mødte endnu to andelshavere, heraf den ene med fuldmagt, således at der nu i alt var præsenteret Forelæggelse af årsregnskab for 2012/13 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen præsenterede årsrapporten, herunder noten vedrørende andelspriserne. Enkelte spørgsmål under gennemgangen blev besvaret. Årsrapporten angiver på side 22, at der er lyst et realkreditpantebrev stort kr ,00, hvilket er i forbindelse med en omprioritering af lån 030 (et 4 %-lån opr. stort kr ,00) til et 2,5 % lån med uændret løbetid, fast rente og afdrag. Dirigenten konstaterede herefter, at årsrapporten incl. andelsnotens prissætning af andelene med 142,60 x indskud var enstemmigt godkendt med alle stemmer for.

2 2/6 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013/14 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen forelagde budgettet og besvarede undervejs enkelte spørgsmål. Under gennemgangen blev det fremhævet, at posten "vedligeholdelse, genopretning og renovering", der budgetmæssigt er afsat med kr , indeholder et beløb på kr til byggeri af ekstra cykelskur mod Mozartsvej, men der er under dagsordenens punkt 5 a forslag om at dette byggeri ikke kommer til udførelse. Budgettet skal derfor læses med den modifikation, at såfremt det besluttes at annullere byggeriet af det pågældende cykelskur, vil den pågældende budgetpost falde til kr , hvilket beløb vedrører til istandsættelse af en lejebolig (bolig 5). Generalforsamlingen overgik herefter til at drøfte forslaget om forhøjelse af priserne for en almindelig vask fra ler. 12,00 til kr. 14,00 på grund af stigning i vandpriserne. Forslaget blev kort drøftet, hvorefter dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget, idet 32 stemte for, 5 stemte imod og 5 hverken stemte for eller imod. Dirigenten konstaterede herefter, at budgettet i øvrigt var enstemmigt godkendt med alle stemmer for. 5. Forslag. Forslagene Sa (annullering af byggeri af ekstra cykelskur mod Mozartsvej), 5d (bede på Rubinsteinsvej erstattes af eykelstativer), og Se (hele skuret mod Mozatsvej inddrages til cykler) blev behandlet sammen. Med hensyn til bestyrelsens forslag 5a om at annullere byggeriet af et nyt cykelskur ved Mozartsvej, orienterede Poul Jeppesen om at man ved vedtagelsen i 2011 troede, at foreningens nuværende skur ved Mozartsvej ikke kunne anvendes til cykler. Det har senere vist sig, at store dele af skuret kan frigøres til cykelopbevaring, og derfor mener bestyrelsen ikke, at forudsætningerne for den tidligere beslutning om at opføre et nyt skur holder. Bestyrelsen har derfor stillet forslag om, at generalforsamlingen annullerer den tidligere beslutning. Med hensyn til forslag 5d fra Anders Gjandrup om at bedene på Rubinsteinsvej erstattes af cykelstativer blev Anders Gjandrup spurgt, om han har en idé om, hvad det koster. Anders Gjandrup svarede, at han ikke havde fået tilbud herpå

3 3/6 og ikke selv havde en vurdering heraf. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen oplyste hertil, at der ikke på generalforsamlingen kunne afsættes et meget stort beløb uden videre til det pågældende forslag, da der ikke med indkaldelsen var offentliggjort et større beløb i tilknytning til forslaget. En andelshaver foreslog, at man bare overfører budgettet fra annulleringen af cykelskuret ved Mozartsvej til bedene, hvilket advokat Thomas Rysgaard Rasmussen oplyste ikke var muligt, da de to forslag ikke var knyttet sammen som ét forslag. Efter nogen drøftelse opfordrede advokat Thomas Rysgaard Rasmussen til at generalforsamlingen besluttede, at hvis det koster under kr at anlægge de pågældende bede, så er bestyrelsen bemyndiget til uden videre at lade projektet udføre, men såfremt det måtte koste over kr at anlægge de pågældende bede vil der med omdelingen af nærværende referat blive meddelt andelshaverne en frist for at gøre indsigelse imod anlæggelse af fliser ved det pågældende bed, med angivelse af pris. Efter udløb af indsigelsesfristen vil antallet af indsigelser blive vurderet. Der var på generalforsamlingen efter nogen drøftelse enighed om denne fremgangsmåde. Med hensyn til bedene ved Rubinsteinsvej oplyste en andelshaver, at han mente, at det af hensyn til muligheden for at undergrunden kan opsuge regnvand, vil være nødvendigt, at der anlægges en belægning, som vandet kan trænge igennem, dog naturligvis så cyklerne stadig kan stå sikkert på belægningen. Der var enighed om at bestyrelsen skal få vurderet dette nærmere ved udførelsen af projektet. En andelshaver gav udtryk for, at der uændret er behov for at opføre et nyt cykelskur ved Mozartsvej, da der er kommet fiere børnefamilier til ejendommen, som medbringer ladcykler og cykler med anhænger. Det nye skur kunne f.eks. blive benyttet til ladcykler og lignende. Med hensyn til forslaget om at tømme skuret mod Mozartsvej for indhold og bruge det til cykler, blev det kort drøftet, om der er effekter i skuret, der ildce bør lægges andre steder hen. Eksempelvis så ligger foreningens festtelt i skuret, og teltstængerne er så store, at de vanskeligt kan bæres ned i ejendommens kælder, og skulle det være muligt at få dem i kælderen vil de formentlig iklce blive båret op igen, og derfor vil teltet ikke blive brugt, hvis man placerer teltet i kælderen. Generalforsamlingen overgik herefter til afstemning om de 3 forslag. Der var på generalforsamlingen enighed om, at man først stemmer om forslag 5d og 5e inden man stemmer om forslag 5a om annullering af opførelsen af cykelskuret. Dirigenten noterede, at der på dette tidspunkt af generalforsamlingen var 1 andelshaver, der havde forladt generalforsamlingen, hvorefter der var 41 stemmer repræsenteret. Forslag 5d (bede på Rubinsteinsvej erstattes af cykelstativer) - med de ovenfor nævnte bemærkninger om budget og belægningstype - blev vedtaget med 22 stemmer for, 13 stemmer imod og 6 der hverken stemte for eller imod.

4 4/6 Forslag 5e (hele skuret mod Mozatsvej inddrages til cykler) blev sat til afstemning i den fonn at mest mulig af skurets indhold fjernes, hvilket blev vedtaget med 16 stemmer for, 14 stemmer imod og 11 der hverken stemte for eller imod. Forslag 5a om annullering af opførelsen af et nyt cykelskur, der i parentes bemærket alene var et overdækket areal, da der ildce er planlagt montering af sider på cykelskuret, blev vedtaget, idet 34 stemte for, 3 stemte imod og 4 hverken stemte for eller imod. 5b. Forslag om kompostbeholdere i gården. Dirigenten konstaterede, at forslagsstiller Mads Peder Bertelsen ikke var mødt, og at ingen af de tilstedeværende ønskede forslaget behandlet, hvorfor forslaget ansås for bortfaldet og ikke kom til behandling. Sc. Forslag fra Anders Gjandrup om drivhus i gården. Pris kr ,00. Anders Gjandrup præsenterede forslaget og oplyste, at drivhuset vil blive placeret på et betonfundament. Forespurgt oplyste Anders Gjandrup, at han iklce selv havde lagt sig fast på, hvor drivhuset skal placeres, men det kunne f.eks. blive placeret der hvor blomsterkrukkerne nu står placeret ved Mozartsvej. Det blev drøftet, at drivhuset kan monteres med hærdet glas, så det er modstandsdygtigt overfor eksempelvis børn, der spiller bold. Efter nogen yderligere debat satte dirigenten forslaget til afstemning med følgende præciseringer: Forslaget angår opsætning af et diamantdrivhus på ca. 7,5 m 2 indenfor et budget af kr , monteret med hærdet glas og placeret der, hvor krukkerne står nu (op mod Mozartsvej). Det således præciserede forslag blev vedtaget med 18 stemmer for, 12 stemmer imod og 11 der hverken stemte for eller imod. Sf. Forslag om renovering af legeplads. Forslagsstiller Anna Rosenblad oplyste, at intentionen med forslaget var at få nedsat et udvalg, der skal arbejde på at fremsætte et forslag på en fremtidig generalforsamling. Den nuværende legeplads blev drøftet og flere gav udtryk for, at den med fordel kunne opdateres og gøres mere tidssvarende. Enkelte forhold omkring sikkerhed blev drøftet. Dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslag om nedsættelse af et udvalg blev vedtaget, idet 37 stemte for, 2 stemte imod og 2 hverken stemte for eller imod. Til udvalget meldte sig i første omgang Anna Rosenblad og Anne Brunk, men det blev aftalt, at andre andelshavere, der ønsker at deltage i udvalgsarbejdet, er velkomne.

5 5/6 Sg. Forslag om gæstelejlighed på Sjælør Boulevard 1,1.th. Forslagsstiller Anna Rosenblad præsenterede forslaget. Generalforsamlingen drøftede forslaget, hvorunder flere tilkendegav, at de var positivt stillede overfor forslaget, mens andre tilkendegav at de iklce synes om idéen. Dirigenten bemærkede, at forslaget skulle vedtages med vedtægtsmæssigt flertal, idet det følger af vedtægternes 3, at ledige lejeboliger skal sælges som andele. På den baggrund opfordrede dirigenten til at generalforsamlingen ved håndsoprækning tilkendegav interessen for forslag, og at man på baggrund af tilkendegivelsen vurderede, hvorvidt en yderligere behandling af forslaget ville være relevant. Der var på generalforsamlingen enighed om denne fremgangsmåde. Ved den efterfølgende håndsoprækning kunne det konstateres, at ca. 50% af de fremmødte var positivt indstillede overfor forslaget, og 50% var imod forslaget. På den baggrund tilkendegav forslagsstiller Anna Rosenblad at hun trak forslaget, da det ikke ville blive vedtaget med det fornødne flertal. Forslaget kom således ildce til yderligere behandling. (h JVjd% til bestyrelsen. Som bestyrelsesmedlemmer for 2 år valgtes Lars Rasmussen og Jacob Hansen. Som bestyrelsesmedlem for 1 år genvalgtes Andrew Lurie. Som suppleanter for 1 år valgtes Christian Løn og Britta Hansen. Bestyrelsen består herefter af: Poul M. Jeppesen, formand, valgt 29. august 2012 for 2 år. Anna Rosenblad, genvalgt den 29. august 2012 for 2 år, Andrew Lurie, genvalgt den 20. august 2013 for 1 år, Anders Gjandrup, valgt 29. august 2012 for 2 år. Finja Jochim-Vitcetz, valgt 29. august 2012 for 2 år. Lars Rasmussen, valgt 20. august 2013 for 2 år. Jacob Hansen, valgt 20. august 2013 for 2 år. 7. Eventuelt. En andelshaver spurgte om tørrelcældrene ville blive rengjort, hvortil bestyrelsen svarede, at det ildce var sikkert, men at det ville blive afklaret. Intet yderligere at protokollere. Generalforsamlingen hævet kl

6 Som dirigent og referent: Thomas Rysgaard Rasmussen

7 Bilag 1 Bestyrelsens beretning Ordinær generalforsamling i A/B Stubmøllegården den 20. august Præsentation af bestyrelsen Ved sidste generalforsamling lykkedes det for første gang i mange år at få valgt en fuldtallig bestyrelse med 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Det har været nyttigt for bestyrelsesarbejdet da vi efter Jets død har haft behov for at organisere arbejdet så vi deles mere om arbejdet. Ingen af os har hver for sig endnu opnået den samme erfaring som Jet nåede gennem næsten 26 år i bestyrelsen. Og ingen af os har hver for sig har den samme tid til rådighed, som Jet havde i sine seneste år som pensionist. Så det har været godt at vi har været en fuldtallig bestyrelse. Det håber vi gentager sig når vi senere i dagsordenen skal vælge 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Da bestyrelsens medlemmer er vigtige for bestyrelsesarbejdet mener jeg det er på sin plads i denne beretning at give kort præsentation bestyrelsens medlemmer. Finja - valgt sidste år og har bl.a. påtaget sig ansvar for ansøgning om ombygning «Jacob - valgt sidste år har på bl.a. påtaget sig ansvar for låsesystem.» Anders - valgt sidste år har påtaget sig ansvaret for haven. Og har bl.a. anlagt bær og Urtehave i de krukker som tidligere år har været anvendt til sommerblomster. Og har som i vil se set sit snit til på eget initiativ at stille forslag om drivhus, da det var et emne vi ikke nåede at drøfte på det sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamling» Anna - har gennem sine 5 år i bestyrelsen påtaget sig mange opgaver. Og har i den nye bestyrelse tilbudt at tage ansvar for at bringe legpladsen mere Up-to-date. Vi vil høre mere om disse planer senere da Anna på eget initiativ har stillet dette som forslag e Andrew - har været i bestyrelsen i 4 år. Men er her ikke i aften da han ikke har haft held med at få fri fra sit arbejde. Tager bl.a. ansvar for bestyrelsens pengekasse og for ansøgning om ombygning sammen med Finja Tor - som blev valgt for 2 år siden. Har med sin viden om IT har gjort en stor indsats for at få bestyrelsen væk fra papirbaseret dokumentation. Genopstilling ikke da han ønsker mere tid for at til sit IT-studie. «Lars - valgt sidste år har bl.a. påtaget sig ansvar det it-program til projektstyring som Tor har introduceret. Nanna - som gennem 4 år med sit store organisatoriske talent har gjort en vigtig indsats, genopstiller ikke da hun ønsker mere tid sin familie og karrieren. Så bestyrelsens organisering er ændret en del. Men selve arbejdet og driften af foreningen fortsætter i det samme stabile spor vi nu har fulgt i 27 år. Dog som altid med justeringer når vi finder en bedre måde at gøre tingene, eller når det er nødvendigt fordi verden uden om Stubmøllegården ændrer sig.

8 Nogle emner Jeg vil nu forsætte beretning med nogle udvalgte emner og til sidst en mere kronologisk gennemgang af det forgangne år Trappeopgange Trappeopgange rengøres af Team Racoon som har stået for vores trappevask siden år hidtil med trappevask hver uge, men fra og med denne måned med den ændring at vi i sommermåneder kun får vasket hver 14. dag. Vi mener nemlig ikke at behovet for trappevask er så stort om sommeren. Dermed vil udgift til trappevask om sommeren være ca. det halve af hidtil og vi vil derfor om sommeren spare ca kr. Om måneden. Besparelsen kan dog endnu ikke ses af årsrapport, da aftalen ikke var færdig ved budgetmødet i juli. I aftalen med Team Raccon indgår også rengøring af måtte ved hoveddøren og månedlig rengøring af gelænder og rækværk. Men de måtter som mange har foran lejlighedsdør skal man selv huske at rengøre. En lille opfordring fra Team Racoon ang. disse måtter er at måtten bør være af en type der er så stiv at den kan stå op ad døren. Team Racoon starter nemlig rengøring med at stille måtten op ad døren - hvorefter de fejer og vasker. Men hvis måtten glider ned på gulvet - er arbejdet mere besværligt og kan ikke udføres helt så pænt. Prøv derfor når i kommer hjem at stille jeres måtte ad døren - hvis i ser den glider ned, så køb en ny. Cykler I beretning fra sidste år som Nanna holdt. Lovede vi at se på muligheder for opbevaring af cykler i eksisterende skur - her menes det skur mod Mozartsvej tættest på farvehandelen Maling.dk. Dette skur har hidtil ikke været muligt at anvende til cykler, da det har været brugt til andre ting. Men nu er halvdelen af skuret frigivet og allerede så småt ved at blive befolket af cykler - mere om dette når senere i dagsorden hvor der er stillet 2 forslag om cykelskure. Men uanset antal af cykelskure er en lille genganger fra de forrige års beretninger også nødvendig i år: Cykelskure er kun til cykler der bruges jævnligt. Hvis du har en gammel ekstra cykler som du sjældent bruger, så sæt den i dit kælderrum - eller prøv evt. Ved køb af ny cykel at spørge cykelhandler om han vil lade din gamle indgå i handelen. Salg af lejligheder Siden sidste generalforsamling har 12 andelslejligheder skiftet ejer. Det er lidt flere end de seneste år. Det skyldes nok at tendensen på boligmarkedet er at det er blevet nemmere at finde en køber. Om tendens for salgspriser er det svært at sige noget helt præcist da boligmarkedet løbende forandrer sig, men det tyder på at der er en stigende tendens i salgspriser. Den offentlige vurdering som vi bruger til at fastsætte andelskronen og dermed maksimale salgspris er derimod meget stabil - mere om dette når vi senere skal beslutte andelskonen for det kommende år. Den stigende interesse for at købe gør at vi snart genetablere ventelister. Dette arbejde nåede vi desværre ikke at afslutte til generalforsamlingen. Og der vil nok gå et par måneder inden vi er klar. Alle vil når ventelisten åbner få besked i postkasser om de ønsker at stå på venteliste. Lidt kronologisk gennemgang af året der gik * 26. november indsamling af cykler mærket den 27. oktober. Ca. 15. stk. blev indsamlet.

9 e e 13. dec. Knækket kobbeitør på køkkenvandhane Sjælør Boulevard 13,3. th. forårsagede skader i mange lejligheder i opgangen. Forsikringen dækkede, men det tog flere måneder inden de sidste skader var udbedret pga. mange håndværker grupper, taksator og alt skulle affugtes først. Marts: Stillads opstillet ved Rub 25, 3. th. afvanding af tagkvist var defekt. Kr inkl. moms «Marts: Skimmelskade Rub 39, 3.sal th. Et udluftningsrør var utæt, så der blev dannet kondens. «April: Rottehul i gården ved Sjæl. B. 13 opdaget. Der blev gravet op og hul i kloakrør udbedret, så rotter kan holde sig nede i kloakken. «21. maj: Internet omlagt og ny 3 årig kontrakt tegnet med Telenor. Ny kontrakt er 36% billigere end den gamle og serviceaftale samt muligheder for opgradering af hastighed er bedre. Tak til Peter Enger, for sit stabile og dygtige arbejde som netværksadministrator. «31. maj blev varmen lukket, vi åbner igen ca. d. 1.september - der kommer som sædvanlig opslag i opgange. «Juli: Etablering af Kørestolslift ved Sjæl. B. 11. Etablering af liften er ikke noget foreningen har betalt, men bestyrelsen har stået for at give Københavns Kommune de fornødne byggetilladelser og vi har tilset at byggeriet er udført i overensstemmelse med indgåede aftaler. Vi er glade for at vores ejendom er så funktionel at det er muligt at bygge en sådan lift, for de der har behov.. Ogjeg tør godt sige på manges vegne at vi er glade for den låge med automatisk åbner/lukker som er sat op i lågen mod Wagnersvej som led i at liften er etableret. Afslutning: vi ser frem til gårdfesten på lørdag den 23. august. Som afslutning på beretningen vil vi tillade os at se 4 dage frem. For igen i år har Karina Ottesen m.fl. arrangeret gårdfest. Og at dømme på indbydelse opsat i alle opgange, så tegner det til igen i år at blive en god fest for både børn og voksne. Festen starter kl. 13 hvor Karina og hendes team har arrangeret både kroket og bordteimistumering, kage og kaffebord samt lotteri med mange præmier. Senere er der spisning og live musik. Stor tak for det arbejde i yder med denne tradition og en opfordring til alle om at deltage.

År 2011, den 18. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2011, den 18. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2011, den 18. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Miinster-Swendsen bød velkommen, og oplyste at

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat År 2003, onsdag den 2. april fra kl. 18.15, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus. Dagsorden var som

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S.

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S. A/B GUNLØG Formand: Marie Baumann Varmemester: Jan Meincke Mobil: 40366335 Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2003/2004

Bestyrelsens beretning for 2003/2004 Beretning Bestyrelsens beretning for 2003/2004 A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf. 32 57 83 25 www.ingolf.dk Islands Brygge, d. 29. marts 2004 Siden sidste generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere