Forside til projektrapport 3 semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside til projektrapport 3 semester"

Transkript

1 Forside til projektrapport 3 semester År: 2014 Semester: 3 Hus: 19.2 Projekttitel: Paradokset om den kriminelle lavalder Projektvejleder: Anne Egelund Gruppenummer: 10 Studerende (fulde navn og studie nummer) Emil Gjelstrup Martensen Nicolai Alexis Roed Ibsen Antal anslag:

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Motivation Problemfelt Projekt beskrivelse Problemformulering Arbejdsspørgsmål Begrebsforklaring Kriminel lavalder Straf Ungt individ Rationalitetsbegreb i forhold til disciplinering Blå blok Afgrænsning Den socialpolitiske og retspolitiske udvikling ift. ungdomskriminalitet Kort historik Danmark i internationalt perspektiv Institutioner og ungdomssanktioner Konsekvens for unge og forældre Metode Rationalitet Grounded theory og medium-range theory hos Bryderup Kvantitativ date fra Det Kriminalpræventive Råd Kritisk teori ifølge Habermas Diskursteori ifølge Michel Foucault Artikler Vi er magtesløse, Vi er magtesløse Indsatsen skal skærpes for helt unge kriminelle Virker det at straffe børn? Statistik Statistik fra DKR Vold med videre Seksualforbrydelser Butikstyveri

3 5.1.4 Indbrud I alt Delkonklusion på statistikken Antallet af kriminelle blandt 14 og 15 årige Statistik for de 14 årige Statistik for de 15 årige Delkonklusion Inge M. Bryderup Teori og empiri Indledning Bryderups metodiske tilgang Interviewets opbygning Gennemgående træk i de unges opvækst Oplevelser af fængsler, ungdomssanktioner o. lign Vejen ud af kriminalitet og forestillinger om fremtiden Gode råd fra de unge Delkonklusion Michel Foucault Governmentalitet og fysiske og samfundsstrukturers virkning på magtforhold og disciplinering Disciplinering Dean og Villadsen om Foucaults governmentalitetsbegreb og rationalet bag politisk handling og disciplinering Governmentalitet Analyse Disciplinering og rationalitet Governmentalitet i samfundet Konklussion (mangler) Perspektivering Litteratur Bøger Artikler Rapporter Internet

4 1 Indledning 1.1 Motivation Begrebet kriminelle lavalder er et begreb, der ofte for tid til anden kommer på dagsorden hos politikkerne i Danmark. Oftest er det medierne, der er med til at sætte begrebet på dagsordenen, som følge af situationer og kriminelle handlinger, der er blevet begået af yngre borgere i Danmark. Seneste eksempel på dette var problemet omkring pigebander, som var begyndt at opstå rundt omkring i Danmark. Politikkerne sætter ofte begrebet den kriminelle lavalder på dagsorden, efter at medierne har bragt sager som pigebanderne eller lignende. Det starter ofte en diskussion omkring en mulig ændring af den kriminelle lavalder. Der er politikkere der argumentere for at den skal sænkes eller øges, oftest afhængigt af hvilke problem medierne har bragt op. Vi finder det interessant at undersøge hvorledes en sænkning af den kriminelle lavalder påvirker et ungt individ. Paradokset omkring sænkningen af den kriminelle lavalder er interessant, da der er mange forskellige aldersgrænser rundt om i verden for den kriminelle lavalder, så hvad er egentlig den bedste og hvad kan det skyldes af politikkerne ønsker at sænke den kriminelle lavalder og hvilke effekter vil det have på et rationelt ungt individ, og hvor rationelt kan man forvente et ungt individ at agere i samfundet. 1.2 Problemfelt Problemstillingen omkring sænkning er af den kriminelle lavalder er en problemstilling der regelmæssigt dukker op i vores medier i hverdagene. Der bliver ofte stillet spørgsmålstegn omkring sænkning af den kriminelle lavalder, det sker oftest i tilfælde hvor medierne har bragt indslag om ungdomskriminalitet. I den seneste tid er der blevet brugt mange ressource på at rapportere om pigebander, især i tilfældet hvor den tidligere politiker Naser Khadars datter, blev overfaldet af en såkaldt pigebande.(obelitz et.al, Ekstra Bladet, 26/08/2014:side 7) Volden af disse pigebander var grovere end man hidtil havde set, og efter dækningen af sagen om Khadars datter, dukkede der flere lignende sager op, som alle havde det tilfælles, at de var begået af pigebander rundt om i landet. Den pludselige stigende mængde af pigebander i Danmark skabte debatter på Christiansborg, omkring disse pigebander og den kriminelle lavalder, især debatten omkring sænkningen af den kriminelle lavalder kom i fokus, da nogle partier mente at, der skulle ske en 4

5 lovændring således at den kriminelle lavalder blev sænket. På den måde kunne man nemmere straffe pigerne, da mange af pigerne i disse bander var for unge til at blive straffet i forhold til den eksisterende kriminelle lavalder. En sænkning skulle hjælpe med at komme disse pigebander til livs, ved at straffe pigerne. Vi vil gerne ud fra et sociologisk og politologisk perspektiv undersøger problemet omkring sænkningen af den kriminelle lavalder, hvis man sænker den kriminelle lavalder betyder det automatisk at man kan straffe unge i en yngre alder, hvilket vi formoder vil have nogle konsekvenser for det enkelte unge individ. Vi vil kort ud fra kvantitative metoder, hovedsageligt statistik, undersøge tendenser i Danmark omkring ungdomskriminalitet, for på den måde kort at give en beskrivelse om problemet og om problemet overhovedet er et problem, eller bare en opblæst sag fra mediernes side. Vi vil derudover bruge Inge M. Bryderups undersøgelse og teori omkring unge kriminelle til at danne en forståelse af, hvad der sker med unge når de bliver straffet og samtidigt danne en forståelse af unge, altså bruge hendes teori og empiri til at analysere og vurdere de unges opfattelse af at være kriminel. 1.3 Projekt beskrivelse Formålet med vores opgaver er at undersøge om et ungt individ er i stand til at forstå og handle rationelt ved en eventuel lovændring af den kriminelle lavalder, altså de unge individer som bliver ramt af, nu at kunne blive straffet som voksne, hvor de førhen kun ville blive straffet som unge under den kriminelle lavalder, hvilket har en relativ mildere straf end kriminelle over den kriminelle lavalder. Det hele er bygget op på et eventuelt lovforslag om sænkning af den kriminelle lavalder, som gentagende gange sættes på dagsorden på Christiansborg.( Løkke et.al, Berlingske tidende, 14/09/2014:side 31) Vi ønsker i vores projekt at have fokus på individet, som bliver ramt af denne eventuelle lovændring, primært individernes selvopfattelse af det at være kriminel, og i mindre grad have fokus på det politiske, med viden om det ikke kan undgås i vores projekt og også er den dimension, der er med til at gøre projektet tværfagligt. Vi har tænkt os hovedsageligt at bruge Michel Foucaults teori om govermentality og disciplinering af unge individer. For at være i stand til at forstå unge individers rationalitet, har vi tænkt os at bruge Inge M. Bryderups empiri og teori, som er en række dybdegående interviews med ungdomskriminelle. Inge M. Bryderup har ud fra disse interview dannet sig en form for teori, som kan hjælpe os med at beskrive og forstå 5

6 disciplineringen af unge individer. Derudover har vi tænkt os at bruge Michel Foucaults mere generelle teori og forståelse af fængsling og straf. 1.4 Problemformulering Hvordan påvirkes unge individers syn deres kriminalitet i forhold til den kriminelle lavalder? Arbejdsspørgsmål Hvilke normative mål kan ligge til grund for debatten om en sænkning af den kriminelle lavalder? Hvordan disciplinere den kriminelle lave alder unge individer? Hvilke argumenter giver statistikker over ungdomskriminalitet i forhold til sænkningen af den kriminelle lavalder? 1.5 Begrebsforklaring Kriminel lavalder: Lov som fastslår i hvilken alder et individ kan blive straffet som alle andre individer i landet. Individer under den kriminelle lavalder, kan fx ikke blive straffet med fængselsstraf, men vil som reelt få tildelt en anden form for straf, som fx en tilsynsværge eller at blive placeret på et institution med pædagoger, der er i stand til at tackle og hjælpe disse unge individer på rette vej, men det er ikke et fængsel som sådan. Individer over den kriminelle lavalder, er i stand til at blive straffet på lige fod med ældre individer, det kan hermed betyde fængselsstraf Straf: Michel Foucault arbejder med tre forskellige former for straf, som eksistere i forskellige tidsperioder i historien. Den første periode og første form for straf Foucault arbejder med er straffen der eksistere i middelalderen og som enevældes pinestraf. En straf hvis formål var at skabe rædsel og skræk. De kriminelle blev straffet direkte på kroppen - der var stedet og beviset for - at retfærdigheden var sket fyldest. 6

7 Den anden periode og straf beskriver det 18. århundredes straf. Man forstod de sociale bånd imellem mennesker som en kontrakt. Lovovertrædelser, så man som værende kontraktbrud af den sociale kontrakt, og man forsøgte derfor via strafarbejde at genindsætte moralen i kroppen, med det formål at reintegrere forbryderen i samfundet. Det offentlige strafarbejde skal forstås som en moralsk opbyggelse. Hermed er straffens genstand flyttet fra kroppen, som det var i middelalderen, til sjælen. Det egentlige mål med kroppens arbejde, er sjælens arbejde, altså udfører man sit strafarbejde, for at få en bedre morale og samvittighed, og derved lette sjælen. Den tredje form for straf omhandler det moderne fængsel. Den beskriver tankerne bag det moderne fængsel; udelukkelse gennem indelukning af individet. Det handler om at disciplinere de kriminelle således, at de overholder landets love og regler. Det er også her, Foucault beskriver ideen om panoptikon. Panoptikon bygger på konstant overvågning og viden om, at man potentiel altid er overvåget. Det er ikke længere de mange der ser på de få, men de få der ser på de mange (Jensen, i overvågning og straf, 2002: 8-9) Ungt individ: Individer under den kriminelle lavalder på 15 år Rationalitetsbegreb i forhold til disciplinering: Hvilke tanker og reaktioner kan man forventer af et individ. I projektet er det hovedsageligt de unge individer der drejer sig om. Er et ungt individ i stand til at handle rationelt, det vil sige, er individet i stand til at tænke og forstå, at hvis jeg gør x (kriminel handling), så bliver jeg straffet pga. y (lov). Rationalitet indebære også hvilke tanker og effekt en eventuel fængsling af individet vil have Blå blok: Udtrykket blå blok bruges gentagende gange i vores projekt, begrebet indebære de politikkere, og partierne de repræsentere. Begrebet indebære Lars løkke og Venstre, Kristian Thulesen Dahl og Dansk folkeparti, Anders Samuelsen og Liberal alliance, Søren Pape Poulsen og Konservativt folkeparti 1.6 Afgrænsning Inden vi startede projektet havde vi også andre ideer. Vi overvejede at lave en diskursanalyse, hvori vi ville analysere sproget af to forskellige medier, som har to forskellige politiske vinkler. Vi havde overvejet at bruge to aviser og i disse aviser lave en diskursanalyse af sproget på forskellige artikler. Vores ide var at man kunne bruge Politikken/Information( rød avis) og Berlingske 7

8 tidende/jyllandsposten( blå avis). Ud fra disse to aviser, som er placeret forskelligt i det politiske spektrum, overvejede vi at lave diskursanalyse for at undersøge forskellen i brug af ord og sprog med henblik på rød vs blå politik. Vi havde derudover også overvejet at gå mere kvantitativt til problemet, og via statistikker undersøge argumenter for og imod en sænkning af den kriminelle lavalder, vi har stadig en lille del af statistikkerne med i vores projekt, men de bruges mest som forklaring og forståelse af vores paradoks og ikke som en væsentlig del af opgaven. 2 Den socialpolitiske og retspolitiske udvikling ift. ungdomskriminalitet. 2.1 Kort historik Siden den første danske Børnelov fra 1905 har der været særlig lovgivning for usædelige og kriminelle børn og unge(bryderup, 2010: 16). Dette medførte opdragelsesanstalter og ungdomshjem og ungdomsfængsler, og forældre mistede forældremyndigheden, hvis et barn var blevet anbragt. En anbringelse kunne ske både pga. kriminalitet, men også hvis det blev anslået at barnet havde behov for forsørgelse, da et sådan barn kunne tænkes at blive kriminelt(bryderup, 2010: 17). Senere i 1923 først og derefter i 1933 blev lovgivningen ændret til at omfatte barnets kriminalitet og opførsel, frem for barnets sociale status. I 1958 kunne børn anbringes frivilligt og i Bistandsloven fra 1976 omfattede loven alle børn. Dette videreføres og lovgivningen specificeres i 1998 omkring forebyggende arbejde og særlige sociale problemer for unge(bryderup, 2010: 17-18). Lovgivning ændrer sig fra den første Børnelov i 1905, hvor det socialpolitiske fokus var på unge kriminelle og unge med behov for forsørgelse, til i dag, hvor lovgivningen omfatter alle børn og unge. 2.2 Danmark i internationalt perspektiv Der har altså traditionelt i Danmark ikke været en opdeling af unge med sociale problemer ift., om de har været kriminelle eller om de har brug for omsorg og forsørgelse. I de fleste andre lande er der en opdeling på dette område, hvor der findes institutioner med child welfare eller child 8

9 protection, mens unge kriminelles forhold bliver afgjort af ungdomsdomstole, hvor dommerne tilser at de bliver anbragt på særlige institutioner eller i ungdomsfængsler(bryderup, 2010: 18-19). Danmark er ligeledes tilsluttet FN s Børnekonvention, der kræver at børn og voksne ikke skal i de samme institutioner, og børn skal behandles menneskeligt og med respekt for menneskets naturlige værdighed og på en måde, der tager hensyn til deres aldersmæssige behov. Derudover må børn heller ikke isolationsfængsles(bryderup, 2010: 20). 2.3 Institutioner og ungdomssanktioner Ifølge Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold fastsættes betingelserne for en anbringelse af unge på en sikret afdeling eller sikret institution således(bekendtgørelse nr. 419, 30, stk. 1, nr. 1-7, april 2014): Anbringelsesgrundlag m.v. på en sikret afdeling 30. En sikret afdeling kan anvendes for unge når: 1) dette er absolut påkrævet for at afværge, at den unge skader sig selv eller andre, og faren herfor ikke på forsvarlig måde har kunnet afværges ved andre mere lempelige forholdsregler, 2) det i en indledende iagttagelsesperiode er absolut påkrævet for at tilvejebringe et grundlag for den videre socialpædagogiske behandling, 3) det på baggrund af den indledende iagttagelsesperiode, jf. nr. 2, fastslås, at det er absolut påkrævet, at der iværksættes et længerevarende behandlingsforløb på en sikret afdeling, 4) opholdet træder i stedet for varetægtsfængsling, jf. retsplejelovens 765, 9

10 5) opholdet er led i afsoning, jf. 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og betingelserne i nr. 1, 2 eller 3 samtidig er opfyldt, 6) opholdet er led i en idømt foranstaltning, jf. straffelovens 74 a, eller 7) der er tale om udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark, jf Yderligere nævnes det i bekendtgørelsen at punkt 4-6 kræver, at den unge er fyldt 15 år. De øvrige punkter kan også anvendes i forhold til unge mellem 12 og 15 år. Punkt 6 omtaler ungdomssanktionen, som kort forklares i næste afsnit. I 2001 blev der indført faseinddelt ungdomssanktion for årige, der har begået kriminalitet af alvorlig karakter, herunder primært vold. Ungdomssanktionen betyder, at den unge skal undergive sig en struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling af to års varighed (Bryderup, 2010: 23). Den første fase foregår som udgangspunkt på sikrede institutioner, og dommen fungerer både som strafferetslig indsats og socialretslig indsats. Varigheden er typisk to måneder, men kan variere. Målet er at få standset den unges kriminelle handlinger samt at danne grundlaget for den videre behandling(www.socialstyrelsen.dk, 4). Anden fase foregår fx på en åben døgninstitution under lempeligere forhold. Anden fase tager ca. et år, så de første to faser sammenlagt varer omkring 14 måneder. Tredje fase foregår i ambulant regi, hvor den unge har kontakt og er under tilsyn af de sociale myndigheder. Tredje fase varer den resterende tid til de samlede to år er gået. 2.4 Konsekvens for unge og forældre I Finansloven for 2004 blev der afsat yderligere penge af til oprettelse af flere sikrede institutioner og driften af disse. Dette skete under overskriften Hård kurs over for unge kriminelle, og det nævnes, at formålet bl.a. også er at styrke indsatsen mod kriminelle under den kriminelle lavalder 10

11 på 15 år. Det bliver nævnt at samfundets reaktion på kriminalitet skal være konsekvent og mærkbar (Bryderup, 2010: 26). I 2006 blev det muligt for kommunerne at sanktionere forældre med kriminelle børn, hvis kommunen vurderer at forældrene ikke lever op til deres ansvar. Forældre kan pålægges at foretage visse aktive handlinger for at leve op til dette ansvar, og skønnes det af kommunen, at dette ikke efterleves, kan der indføres et stop for udbetaling af familieydelsen (Bryderup, 2010: 26). Retorikken og mulighederne for sanktioner er altså blevet skærpet. 3 Metode 3.1 Rationalitet Ser vi på rationalitetsbegrebet i forhold til individet omfatter det ofte et liberalt syn. Hvis en person skal være i stand til at tage ansvar for sine handlinger, må dette individ givetvis også først kunne påstås at handle rationelt. Rationalitet kan forstås i en både objektiv forstand og en subjektiv forstand. Et individs rationale kan siges altid at være det, som dette individ foretager sig, da individet, som rationelt væsen, ville have handlet anerledes, hvis der var tilstrækkeligt rationale til det. Den mere objektive rationalitetsopfattelse skal ses i lyset af samfundets rationaler. Dette kan være kriminalitet eller sociale normer. Et individ, der ikke handler i overensstemmelse med samfundets rationaler kan siges ikke at agere rationelt, set i et samfundsperspektiv. Det individuelle rationale og samfundsrationalet er to forskellige rationaler, det er vigtigt at skelne i mellem, hvis man ser individet som utilitaristisk. 3.2 Grounded theory og medium-range theory hos Bryderup Vi har skrevet lidt om Bryderups metode I forhold til udvikling af generelle problemstillinger eller teorier ud fra kvalitative og kvantitative data. Primært med vægten på de kvalitative biografiske interviews. Bryderup gør det tidligt i sin bog klart at hun arbejder ud fra et konstruktivistisk 11

12 udgangspunkt, og hun tillægger de fleste begreber en art socialkonstruktivistisk betydning. Dette er både i forhold til de unges egen diskurs på området, men samtidig også hendes egen. Med grounded theory som udgangspunkt arbejder Bryderup med medium-range theory. Denne teori søger ikke kun at afklare mikrosociologiske fænomener, men med den teoribeskrivelse(mellem grand theory og grounded theory) søges der en belysning af bredere sociale og samfundsmæssige problemstillinger. 3.3 Kvantitativ date fra Det Kriminalpræventive Råd Flemming Balvig har indsamlet data i form af omfattende og gentagende spørgeskemaundersøgelser, foretaget over en lang årrække i bl.a. Gladsaxe Kommune. Flere af spørgsmålene er generelle spørgsmål om kriminelle vaner, mens andre spørgsmål søger mere normative spørgsmål omkring rygning, alkohol, udeblivelse hjemmefra, udeblivelse fra skole og i hvilket omfang man tror, at det, man lærer i skolen, bliver brugbart senere i livet mm. Denne normative dataundersøgelse kan være med til at søge en konklusion, hvor de mere generelle kriminelle vaner bliver undersøgt, men hvor de samtidig bliver sat op i forhold til teorier om sociale udfordringer og problemer som katalysator for kriminel adfærd. De mere deskriptive afklarende spørgsmål er med til at vise, i hvilket omfang kriminaliteten har udviklet sig, mens de normative spørgsmål søger at beskrive den kriminelle udvikling. 3.4 Kritisk teori ifølge Habermas Igennem dette projekt om den kriminelle lavalder har vi søgt at påpege det umiddelbare paradoks, der ligger i, at der politisk findes et ønske om en ændring, en sænkning, af den kriminelle lavalder, mens statistikker fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at der med den nuværende kriminelle lavalder har været et generelt fald i kriminalitet over de seneste mange år. Den kritiske teori arbejder eksplicit med normative idealer, der søger at belyse hvorledes eksisterende paradigmer bør udvikles, således at de gavner samfundet og individet(juul, 2012: 321). Ifølge Habermas og Honneth er det altså den menneskelige moralske erfaring, der skaber grundlaget for en kritisk teoretisk tilgang, hvilket er i modsætning til positivistiske 12

13 vidensparadigmer, der påstår, at moralske erfaringer ikke kan eller bør danne grundlag for vidensskabelse(juul, 2012: 320). Habermas søger at bevise moralske erfaringer gennem det, han omtaler som kommunikationen i livsverdenen eller civilsamfundet. Her refereres til den kritiske marxistiske system- og kapitalismekritik, og Habermas påstår, at mennesker i hverdagslivet har et grundlæggende ønske om at forstå hinanden, mens der i systemet(staten, bureaukratiet mm.) er en fordrejet kommunikation, der er skabt af magt og penge(juul, 2012: ). Denne teori om en moralsk forankret erfaring i mennesket kan afprøves gennem vores problemstilling. Det politiske ønske om en ændring af den kriminelle lavalder kan anses som et ønske om en samfundsændring. Det interessante er dog, hvorledes der samfundsteoretisk ikke er en underbygning af dette ønske, da der ikke er noget, der peger på en nødvendighed af en ændring af den kriminelle lavalder. Ser man på forslaget om en ændring af den kriminelle lavalder som en form for new public management med et ønske om en styring af kriminaliteten er der dog ikke grundlag for en videnskabsteoretisk kritik i form af kritisk teori, da en sådan samfundsændring vil have et normativt ideal. Dette normative ideal kan så kritiseres ud fra, ifølge Habermas, kommunikationen i menneskets livsverden, der danner grundlaget for moralske erfaringer, og som er forudsætningen for, at mennesker kan udvikle identitet, mening og solidaritet (Juul, 2012: 324). Vi har også søgt, gennem Bryderup, at forklare ungdomskriminalitet som fænomen gennem kvalitative interviews. Disse kvalitative interviews underbygger til dels Habermas teori om de moralske erfaringer, der danner grundlag for vidensskabelse og samfundsudviklinger. De unge fortæller selv, hvorledes de oplever kriminalitet som henholdsvis deres eget problem, og som et samfundsproblem. Der er kritik af en pædagogik, der bruger straf som redskab, mens der er ros af en pædagogik, hvor dialog er redskabet. Dette er altså en normativ kritik af givne samfundsforhold og institutioner, de unge selv har oplevet. De unges moralske erfaringer danner altså grundlag for kritisk teoris påstand om, at samfundsudviklinger bør ske med et mål for øje. I dette tilfælde en ændring i forhold til hvilken pædagogik, der virker bedst for at holde unge ud af kriminalitet. Den kritiske teori bør se på idehistoriske udviklinger, men for at udvikle normative idealer for udviklingen af samfundet, er det nødvendigt at se på samtidens fænomener. Den kritiske teori er 13

14 altså forankret i, at man, for at kunne kritisere redskaberne for videns- og samfundsudvikling, er nødt til at have et normativt ideal, man stræber efter. Vi ser ikke i denne sammenhæng på den kritiske realismes og kritiske teoris historiske udvikling fra marxistisk kapitalismekritik, men vi ser på, hvordan moderne positivistisk epistemologi kan kritiseres ud fra manglen på normative idealer. I forhold til mediebilledet og politikeres eksponering i det offentlige rum kan den kritiske teori også anvendes. Ifølge Habermas kritiske teori er de politiske ønsker om ændringer i samfundet grundlæggende iværksat af et ønske om magt og penge(juul, 2012: ). Politiske ytringer i det offentlige rum antager form som en invasion af den menneskelige livsverden. Politisk eksponering og statsligt bureaukrati invaderer ifølge Habermas menneskets livsverden(civilsamfundet). Et politisk ønske om en sænkning af den kriminelle lavalder koloniserer altså den demokratiske forstående dialog, og dermed er velfærdsstaten, som socialpolitisk problemløser, altså med til at finde tekniske løsninger på materielle problemer(juul, 2012: 329). Materielle problemer skal ses i en ny bureaukratisk new public management-ide, hvor kriminalitet er til skade for økonomisk vækst. Dermed materialiseres kriminalitet som fænomen og kan måles og vejes og omskabes til økonomiske tal, hvor der på bundlinjen kan aflæses et resultat. Med denne teknik kan velfærdsstaten altså fungere uden den menneskelige livsverdens forstående kommunikation, og dermed handler det ikke om at formulere værdier og ideer for fremtiden, som i kritisk teori er afgørende for samfundsvidenskaben. Der er dog ikke noget problem i at kommunikation i civilsamfundet koloniserer systemkommunikationen, da dette grundlæggende er med til at skabe normativ vidensdannelse(juul, 2012: ). I vores analyse af vores problemstilling påpeger vi yderligere problematikken i, at en samfundsudvikling, her en ændring af den kriminelle lavalder, kan være svær at analysere, da bevæggrundene for en sådan ændring skal ekspliciteres før det er muligt at forholde sig til en sådan ændring. Om en ændring er populistisk eller om den har til formål at ændre grundlæggende samfundsstrukturer normativt er afgørende for, hvordan kritisk teori kan analysere fænomenet. En generel kritik af kritisk teori vil grundlæggende være af filosofisk karakter, da der her er tale om en kritik af moral -begrebet, der er en grundlæggende nødvendighed for en samfundsvidenskabelig normativ analyse. Den menneskelige moral eller de normative idealer 14

15 baseres på en epistemologi om en universel sandhed, der foreskriver at mennesker har et moralfællesskab, de gennem samfundet forsøger at manifestere. En anden men meget lig kritik er fra den logiske positivisme, der ikke ser naturvidenskaben og samfundsvidenskaben som adskillelig, og derfor kan normativ vidensdannelse ikke lade sig gøre, da normative udviklinger er individuelle, og de kan derfor heller ikke i samfundsvidenskaben være genstand for generelle teorier eller love. 3.4 Diskursteori ifølge Michel Foucault Ordet diskurs eller diskurser betyder oftest i den brede betydning: betydningshorisont eller en bestemt måde at tale om eller forstå verden på.(juul et.al, 2012: 237) Lig med fænomenologien og hermeneutikken er sociale forholds mening afgørende for at begribe hvad, der foregår og er på spil. Forskellen ligger dog i at diskursanalyser modsat metodehermeneutikken ikke forsøger at finde det rigtige eller sande svar på analysen, og der er ingen dyb mening ved fremtrædelserne af analysen, som vi kan forstå gennem hermeneutiske metoder. Diskursanalysen forsøger i stedet at finde de konkrete fortolkningskonflikter, der er i spild, i stedet for selve fortolkningerne.(juul et.al, 2012:237) Diskursanalysen har højere grad fokus på konflikter og magtkampen imellem forskellige diskurser end hermeneutikken og fænomenologien. Diskursbegrebet indebærer, at man ikke har fokus på det enkelte individ, når man forsøger at analysere et socialt fænomen. I stedet bliver individets handlinger og synspunkter formet af samfundets omgivelser og af den sammenhæng, vi er placeret i. En sammenhæng som vi ikke selv er i stand til at fastsætte.(juulet.al, 2012: 238) For Foucault, som er vores primære teoretiker og en af de store teoretikere inden for diskurser, er diskurser ikke kun et sprogligt fænomen, men i stedet mener Foucault at det er praksisser, der indeholder sproglige og handlingsmæssige aspekter. For den arkæologiske diskursanalyse mener Foucault, at udsagn skal være i centrum. Det vil sige, at det, der siges og gøres, er udgangspunkt for analysen. I vores projekt er udgangspunktet blandt andet de udsagn, som politikkerne fra blå blok fx er kommet med i deres lovforslag omkring den kriminelle lavalder, men det kan også være de udsagn, som eksisterer i vores interviews foretaget af Inge M. Bryderup. Et udsagn som ungdomskriminalitet kan ændre mening over tid, en ændring af diskurs. I vores opgave står diskursen i ungdomskriminalitet over for en mulig forandring. Politikerne fra blå blok forsøger at ændre diskursen i udsagnet. Folks synspunkt bliver formet af den sammenhæng udsagnet placeres 15

16 i. Det vil sige at lykkedes det blå blok at ændre den kriminelle lavalder fra 15 til 12 år, så vil diskursen omkring ungdomskriminalitet også ændre sig. Man er indtil videre ungdomskriminel under 15 år, men ændrer loven sig, så ændrer diskursen sig til, at man fra nu af er ungdomskriminel under 12 år og dermed er kriminel over 12 år, hvor man før var kriminel over 15 år. Foucault bruger også et begreb inden for diskursanalysen, som han kalder governmentalitet, der er en analyse der fokuserer på magt og viden. Disse to begreber bliver centrum for vidensproduktionen. Governmentalitetsanalysen forsøger at påvise de former for magt og viden, der skaber bestemte menneskelige subjekter; altså subjekter der forstår sig selv og handler overens med det praksisparadigme der er til stede. Påvisningen af disse magt- og videnskampe bliver en form for kritik af de gældende sandheder og praksisser, da Foucault ikke mener disse er naturlige og uproblematiske.(juul et.al, 2012:251) En måde hvorpå governmentalitet kunne analyseres i vores projekt, kunne være med dette lovforslag fra blå blok, som startede hele paradokset. Lovforslaget forsøger at sænke den kriminelle lavalder til 12 år. Hvis man accepterer denne nye diskurs, accepterer man samtidigt også en stigende magt over for sig selv og andre individer. Individet er med dette lovforslag med til at acceptere at begrænse sig selv for at kunne få straffet kriminelle i en tidligere alder. De unge kriminelle, som nu ville kunne straffes i en tidligere alder, bliver til subjekter, som har viden omkring magten. Altså individet ved, at disse nye love giver en forøget magt over individet, eftersom at man nu kan straffes i en tidligere alder. 4 Artikler Vi vil i dette afsnit prøve at aktualisere og forklare paradokset omkring den kriminelle lavalder. De tre artikler, vi har valgt, er hver især med til at give en bedre forståelse af paradokset, og hvordan paradokset i det hele taget er opstået. Artiklerne er fra henholdsvis Berlingske Tidende og Ekstra Bladet. Artiklen fra Ekstra Bladet er med til at beskrive og forklare en form for start på problemet. Det er svært at sige, hvornår paradokset er opstået, eftersom det er et paradoks, der fra tid til anden dukker op i de danske medier og på Christiansborg. Artiklen fra Ekstra Bladet kan ses som startskuddet på denne omgangs debat om den kriminelle lavalder. Den første af artiklerne fra Berlingske Tidende er en kronik, der er skrevet af forskellige højt rangerede personer i partierne 16

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu!

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! En kvalitativ undersøgelse af unge kriminelles selvopfattelse Line Græsted Jensen &

Læs mere

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 20.1 Projekttitel: Tv-overvågning i udsatte boligområder Projektvejleder: Esben Holm Nielsen Gruppenr.: 6 Studerende (fulde

Læs mere

Anders, Nicolai, Mads, Mathias, Andre, Samer og Emil

Anders, Nicolai, Mads, Mathias, Andre, Samer og Emil Anders, Nicolai, Mads, Mathias, Andre, Samer og Emil Indholdsfortegnelse 1. Indledende afsnit... 5 1.1 Motivation... 5 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Indledning... 6 1.4 Projekt design... 7 1.5 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ungdomsdomstol for unge mellem 12 og 17 år

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ungdomsdomstol for unge mellem 12 og 17 år Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. november 2014 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Benhke (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5

Indholdsfortegnelse... 1. 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5 2. Begrebsafklaring... 6 2.1 Straffeattester... 6 2.2 Recidiv... 7 2.3 Sagsomkostninger... 8 2.4 Resocialisering...

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder?

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? 2012 Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? A study of the conditions of the social workers professionalism, in a Danish job center. Is there room enough

Læs mere

Tv-overvågning i udsatte boligområder

Tv-overvågning i udsatte boligområder Tv-overvågning i udsatte boligområder Samfundsvidenskabelig basisstudie. 2. semester. Hus 20.2. 2012. Roskilde Universitet Gruppe 19: Rikke Krag Christensen, Trine Langkjær Rasmussen, Tobias Christian

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

Den mandlige Pædagog

Den mandlige Pædagog 7. semester Gruppe nr. 35 PS10503 PS10514 PS10512 Den mandlige Pædagog Udarbejdet af: Peter Bitsch PS10503 David Jørgensen PS10514 Troels Muhlig PS10512 Vejleder: Helle Meyer Anslag: 83238 Dato for aflevering:

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: Semester: Hus: Projekttitel: Projektvejleder: Gruppenr.: 2013 3. semester 19.2 ARBEJD!

Læs mere

Udsat til børneforsorg

Udsat til børneforsorg Frank Ebsen Udsat til børneforsorg Om etablering af familiepleje, børneanstalter og indsats i hjemmet for udsatte børn i Danmark LUND DISSERTATIONS IN SOCIAL WORK Lunds universitet Udsat til børneforsorg

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Diskrimination i det københavnske natteliv

Diskrimination i det københavnske natteliv Diskrimination i det københavnske natteliv Stine Laura Muldbak Andersen Freja Dencker Mangs Sørensen Sascha Hohlmann Anne Katrine Thestrup Hus 19.2, 3. semester projekt 2013 Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

ANALYSE AF MÅLGRUPPEN KRIMINELLE UDSATTE UNGE, SOM HAR ET MISBRUG OG/ELLER EN PSYKISK LIDELSE

ANALYSE AF MÅLGRUPPEN KRIMINELLE UDSATTE UNGE, SOM HAR ET MISBRUG OG/ELLER EN PSYKISK LIDELSE ANALYSE AF MÅLGRUPPEN KRIMINELLE UDSATTE UNGE, SOM HAR ET MISBRUG OG/ELLER EN PSYKISK LIDELSE OPLEVELSER OG UDFORDRINGER MED SOCIALFORVALTNINGENS INDSATSER EN KVALITATIV UNDERSØGELSE Udarbejdet af Socialforvaltningens

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

Fra velfærdsstat til konkurrencestat

Fra velfærdsstat til konkurrencestat Fra velfærdsstat til konkurrencestat - Konsekvenser for den danske borger Gruppe 17: Camilla Natasja Brink Henriksen Jeanette Jonasson Matilde Zachariassen Niklas Joensen Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Udviklingshæmmede og sociale medier

Udviklingshæmmede og sociale medier Udviklingshæmmede og sociale medier (Mentally challenged people and their use of social media) UCSJ Nykøbing Falster Bachelor eksamen Januar 2015 Vejleder: Fritz Jensen Anslag: 59141 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Gruppe 12 Roskilde Universitet: SamBas 19.1 30.05.2011 Cannabis Kabalen. Cannabis Kabalen

Gruppe 12 Roskilde Universitet: SamBas 19.1 30.05.2011 Cannabis Kabalen. Cannabis Kabalen Af: Jonas M. M. With, Maja H. Andreasen, Kathrine Eg, Christina I. Madsen, Ronni F. Nordstrøm og Sebastian Brerup Vejleder: Erik Gaden SamBas, 2. semester, Roskilde Universitet 1 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING: ARBEJDSSPØRGSMÅL BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING PROJEKTBESKRIVELSE VIDENSKABSTEORI- KRITISK REALISME VALG AF TEORI

PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING: ARBEJDSSPØRGSMÅL BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING PROJEKTBESKRIVELSE VIDENSKABSTEORI- KRITISK REALISME VALG AF TEORI Indholdsfortegnelse PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING: ARBEJDSSPØRGSMÅL BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING PROJEKTBESKRIVELSE METODE DEN KVALITATIVE METODE FOKUSGRUPPEINTERVIEW REFLEKSIONER OVER FOKUSGRUPPEINTERVIEWET

Læs mere

1. PROJEKTBESKRIVELSE OG MOTIVATION... 2 2. PROBLEMFELT...

1. PROJEKTBESKRIVELSE OG MOTIVATION... 2 2. PROBLEMFELT... Indholdsfortegnelse 1. PROJEKTBESKRIVELSE OG MOTIVATION... 2 2. PROBLEMFELT... 3 2.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3. METODE... 6 3.1 PROJEKTDESIGN... 7 3.2 POSITIONERING... 8 3.3 AFGRÆNSNING... 9 3.4 EMPIRISKE

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere