BYGNINGSUNDERSØGELSE. 16. rapport. Bakkehuset Kvottrupvej Hinnerup. Sagsnr. B Juli Dansk Bygningsanalyse AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSUNDERSØGELSE. 16. rapport. Bakkehuset Kvottrupvej Hinnerup. Sagsnr. B Juli Dansk Bygningsanalyse AS"

Transkript

1 Dansk Bygningsanalyse AS Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby T E I BYGNINGSUNDERSØGELSE 16. rapport Bakkehuset Kvottrupvej Hinnerup Sagsnr. B Juli 2015 CVR- nr Sydbank Reg. nr Kontonr IBAN DK BIC SYBKDK22

2 Dansk Bygningsanalyse AS Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup Att.: Morten Toft Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby T E I Kolding, den Sagsnr. B KL/bj 5. driftskontrol af indeklimaet i Bakkehuset Præstemarkskolen, Kvottrupvej 9, 8382 Hinnerup Den har vi foretaget skimmelsvampeundersøgelse på ovennævnte adresse. Vi har tidligere foretaget undersøgelser i Bakkehuset, som følger: 3. rapport dateret den omhandler skimmelsvampeundersøgelse af Kærhuset og Bakkehuset samt af- snittet, der indeholder sundhedsplejerske og tandlæge i Toftehuset på ovennævnte adresse. 4. rapport dateret den omhandlende 1. driftskontrol af indeklimaet i Bakkehuset. 9. rapport dateret den omhandlende 2. driftskontrol af indeklimaet i Bakkehuset. 11. rapport dateret den omhandlende 3. driftskontrol af indeklimaet i Bakkehuset. 12. rapport dateret den omhandlende 4. driftskontrol af indeklimaet i Bakkehuset. Baggrund Ved undersøgelse af indeklimaet i Bakkehuset og Kærhuset (se vor 3. rapport dateret den ) blev der ved besig- tigelserne og efterfølgende laboratorieanalyser af de hjemtagne prøver konstateret vækstområder af skimmelsvampe i Bakkehuset. Pågældende områder er markeret på tegningsbilag 2 i 3. rapport. Det blev derfor anbefalet, at der blev indført skærpet rengøring i lokaler markeret med gult. I lokaler markeret med grønt kunne der på besigtigelsestidspunktet ikke konstateres en belastning af indeklimaet. Med et interval på 3 måneder foretages en driftskontrol af omhandlende lokaler. Den sundhedsfaglige vurdering fremgår af ovennævnte 3. rapport i sagen. Formål Formålet med driftskontrollen er at undersøge, om belastningen af skimmelsvampe i indeklimaet i udvalgte lokaler i Bak- kehuset afviger fra det forventelige niveau og dermed, om den skærpede rengøring har haft den tilsigtede effekt. CVR- nr Sydbank Reg. nr Kontonr IBAN DK BIC SYBKDK22

3 Resume Vi har udtaget repræsentative prøver fra indeklimaet i ovenstående klasselokaler. Resultatet af undersøgelsen viser, at der kan konstateres en målbar forurening med atypiske skimmelsvampesporer i indemiljøet i lokale 03, lokale 12, lokale 23 og lokale 31. Det er vores vurdering, at dette til dels skyldes en mangelfuld rengøring. Det anbefales fortsat, at der fremadrettet foreta- ges en effektiv rengøring af disse områder med et passende interval. Ligeledes skal der fokuseres på effektiv normal/daglig rengøring af øvrige lokaler. Det anbefales ligeledes fortsat, at der i alle pauser foretages en grundig udluftning ved åbning af vinduer/yderdøre. Ud- luftningen foretages uagtet vejrforhold. I lokale 23 bør der dog efter vores vurdering foretages en skimmelsvampesanering af lokalet eller på anden måde udføres foranstaltninger til nedbringelse af den konstaterede forurening før videre brug af lokalet. Undersøgelsesmetoder Forekomst af skimmelsvampe på overflader er undersøgt ved hjælp af kontaktaftryk. Eventuel vækst eller sporestøv fra skimmelsvampene overføres til aftryksplader med V8- agar (dyrkningsmedium) tilsat antibiotika. Pladerne inkuberes 4-6 dage ved stuetemperatur. Den fremkomne vækst analyseres ved mikroskopi. Dyrkning og identifikation er foretaget på vort Laboratorium for Indeklima. Afhængigt af antallet af de fremvoksede skimmelsvampekolonier på kontaktaftrykket vurderes skimmelsvampeforekom- sten som ringe (1-10 kolonier), moderat (11-50 kolonier) eller massiv (mere end 50 kolonier). Dominerende arter/slægter er fremhævet. Luftens indhold af skimmelsporer er undersøgt ved 1 minuts opsamling af luftbåret støv på petriskåle med V8- agar tilsat antibiotika. Opsamlingen er foretaget med en BC100 Biocollector med opsamling af 100 l/min. Skålene er efter opsamling hjembragt til vort Laboratorium for Indeklima for dyrkning, tælling og identifikation. Antallet af kolonier omsættes til en- heden CFU/m 3 (Colony Forming Units spiringsdygtige enheder pr. kubikmeter luft), og sammenlignes med intervallerne angivet i By og Byg- anvisning 204. Ingen Svag Middel Stor <100 CFU/m CFU/m CFU/m 3 >>500 CFU/m 3 Intervallerne udgør en definition af eksponeringskildens styrke samt risikoen for sundhedsmæssig effekt af skimmelsvam- pebelastningen. Tallene for luftens indhold af skimmelsvampesporer er kun vejledende, det må formodes, at de kan være større end de angivne tal. Resultatet er et udtryk for et øjebliksbillede, og det må derfor formodes, at resultatet under andre omstæn- digheder vil variere fra det angivne. Dette skyldes luftmålingers generelle metodemæssige usikkerheder såsom effekten af luftens bevægelser skabt af lokalets brug, ventilation etc. samt arternes forskellige sporestørrelser og deraf forskellige indslagshastigheder. Bygningsundersøgelser Indeklima og skimmelsvampe Træødelæggende svampe Asbestanalyser PCB og andre miljøfarlige materialer 2

4 Jf. retningslinjerne Recognition, Evaluation and Control of Indoor Mold fra 2008, udgivet af American Industrial Hygiene Association (AIHA), kan kontaktaftryksplader anvendes til evaluering af overfladekontaminering i forbindelse med skim- melsvampeproblemer i bygninger og således karakterisere den mikrobiologiske flora i indeklimaet. Der sker med tiden aflejring af skimmelsvampesporer på vandrette overflader, og ved at sammenholde sporeforekomsterne i støvet med eventuelle vækstområder kan kontaminering af støvet vurderes. Støvets indhold af spiringsdygtige skimmelsvampesporer er således undersøgt ved hjælp af kontaktaftryk. Støvets indhold af skimmelsvampe har desuden vist sig at være en god indikator for personers eksponering for skimmelsvampe. Som med alle analyser er viden om biologi og byggeteknik nød- vendig for at kunne vurdere indeklimabelastninger i bygninger. Skimmelsvampe i indeklimaet kan inddeles i to overordnede grupper: Luftbårne/støvbundne skimmelsvampe, som er typisk forekommende i almindelig inde- og udeluft/husstøv, som kan tilskrives den naturligt forekommende skimmelsvampeflora i vore omgivelser. Fugtskadeskimmelsvampe, som kun forekommer i større/atypiske mængder, såfremt en bygningskonstruktion er eller har været opfugtet. Enkelte fugtskadeskimmelsvampe kan på visse materialer efter langvarig og kraftig op- fugtning producere giftstoffer (sekundære metabolitter kaldet mycotoxiner). Disse skimmelsvampe benævnes særligt biologisk aktive skimmelsvampe (SBAS) og kan med fordel anvendes som indikatorer på fugtproblemer i bygninger. Hvor det har været muligt og relevant, er antallet af kolonier anført i nedenstående skema. Analyseresultaterne foreligger nu, og vi kan derfor oplyse følgende: Undersøgelses- og laboratorieresultater Ved besigtigelsen kan vi konstatere, at rengøringsniveauet generelt er mangelfuldt. Ved besigtigelsen kunne der således konstateres en del støv. Vi kan ikke afvise, at dette er i et omfang, der kan påvirke indeklimaet negativt. Rengøringsniveauet i lokalerne er således ikke tilfredsstillende. I det følgende henvises til prøve- og fotonumre samt tegningsbilag 1. Bagest i rapporten findes en generel skimmelsvam- peforklaring, en beskrivelse af de fundne dominerende skimmelsvampearter/- slægter samt en notits om fugt. Resultat af laboratorieanalysen SKIMMELSVAMPE på overflader KA14 taget i rum 38 på væghylde, se foto 2 Vækst på MATERIALE Dyrkningssvar Vækst på SUBSTRAT Moderat Penicillium spp. Arthrinium sp. Cladosporium spp. Sterilt mycelium KA15 taget i rum 36 på kateder, se foto 4 Penicillium spp. Stachybotrys chartarum Aureobasidium pullulans Geotrichum sp. Cladosporium spp. Gær Sterilt mycelium Moderat Bygningsundersøgelser Indeklima og skimmelsvampe Træødelæggende svampe Asbestanalyser PCB og andre miljøfarlige materialer 3

5 SKIMMELSVAMPE på overflader Vækst på MATERIALE Dyrkningssvar Vækst på SUBSTRAT KA16 taget i rum 31 på reol, se foto 6 Penicillium spp. Stachybotrys chartarum Arthrinium sp. Absidia sp. Cladosporium spp. Gær Sterilt mycelium Moderat KA17 taget i rum 33 på reol, se foto 8 Penicillium spp. Mucor sp. Fusarium sp. Ulocladium sp. Cladosporium spp. Gær Moderat KA18 taget i rum 28 på reol, se foto 10 Rhodotorula sp. Arthrinium sp. Geomyces sp. Cladosporium spp. Gær Sterilt mycelium Moderat KA19 taget i rum 23 på kate- der/pult ved lærer, se foto 12 Trichoderma sp. Penicillium sp. Sterilt mycelium Moderat KA20 taget i rum 19 på lærerbord, se foto 14 Penicillium spp. Rhodotorula sp. Chaetomium globosum Aspergillus versicolor Cladosporium spp. Gær Sterilt mycelium Moderat KA21 taget i rum 15 på lærerbord, se foto 16 Penicillium spp. Botrytis sp. Chaetomium globosum/2 Aspergillus versicolor/2 Mucor sp. Cladosporium spp. Gær Sterilt mycelium Massiv Bygningsundersøgelser Indeklima og skimmelsvampe Træødelæggende svampe Asbestanalyser PCB og andre miljøfarlige materialer 4

6 SKIMMELSVAMPE på overflader KA22 taget i rum 12 på vin- due/glasskab, se foto 18 KA23 taget i rum 03 på reol, se foto 19 Vækst på MATERIALE 0<ringe<10, 10<moderat<50, massiv>50. Fremhævet skrift = dominerende. KA = kontaktaftryk. Dyrkningssvar Penicillium spp. Stachybotrys chartarum/16 Arthrinium sp. Botrytis sp. Fusarium sp. Cladosporium spp. Sterilt mycelium Penicillium spp. Aspergillus versicolor/4 Aspergillus niger Vækst på SUBSTRAT Massiv Moderat SKIMMELSVAMPE i luften KI14 taget i rum 38, se foto 1 KI15 taget i rum 36, se foto 3 KI16 taget i rum 31, se foto 5 KI17 taget i rum 33, se foto 7 KI18 taget i rum 28, se foto 9 KI19 taget i rum 23, se foto 11 Dyrkningssvar Cladosporium spp./23 Rhodotorula sp./62 Geotrichum sp./1 Sterilt mycelium/11 Cladosporium spp./19 Rhodotorula sp./12 Penicillium sp./1 Fungi imperfecti/2 Gær/2 Sterilt mycelium/9 Cladosporium spp./25 Penicillium spp./28 Gær/1 Cladosporium spp./18 Rhodotorula sp./16 Geotrichum sp./1 Fungi imperfecti/1 Penicillium spp./6 Gær/2 Sterilt mycelium/4 Cladosporium spp./81 Rhodotorula sp./45 Fungi imperfecti/3 Penicillium sp./2 Gær/4 Sterilt mycelium/6 Cladosporium spp./5 Penicillium spp./58 Gær/1 Vækst på SUBSTRAT Total CFU/m 3 Bygningsundersøgelser Indeklima og skimmelsvampe Træødelæggende svampe Asbestanalyser PCB og andre miljøfarlige materialer 5

7 SKIMMELSVAMPE i luften KI20 taget i rum 19, se foto 13 KI21 taget i rum 15, se foto 15 KI22 taget i rum 12, se foto 17 KI23 udemåling, se foto 20 KI = kimtal. Dyrkningssvar Cladosporium spp./38 Rhodotorula sp./24 Fungi imperfecti/2 Penicillium spp./4 Geotrichum sp./2 Gær/2 Sterilt mycelium/6 Cladosporium spp./79 Rhodotorula sp./24 Geotrichum sp./1 Gær/4 Sterilt mycelium/6 Cladosporium spp./72 Rhodotorula sp./6 Fungi imperfecti/2 Penicillium sp./5 Phoma sp./1 Botrytis sp./1 Gær/3 Sterilt mycelium/8 Cladosporium spp./116 Rhodotorula sp./13 Fungi imperfecti/5 Geotrichum sp./1 Gær/6 Sterilt mycelium/12 Vækst på SUBSTRAT Total CFU/m 3 Konklusion Lokale 15, lokale 19, lokale 28, lokale 33, lokale 36 og lokale 38 Ved analyse af støvets og luftens indhold af spiringsdygtige skimmelsvampesporer på KA14- KA18 og KA20- KA21 samt luft- prøverne KI14, KI15, KI17, KI18, KI20, KI21 og KI22 kan vi konstatere at artssammensætningen af skimmelsvampe på over- flader i de pågældende klasselokaler er karakteristisk for almindeligt husstøv. Udefrakommende sporer vil med tiden aflej- res på overflader, og de konstaterede sporeforekomster kan således tilskrives den naturligt forekommende skimmelsvam- peflora i vore omgivelser. I forlængelse heraf skal det dog nævnes, at mængden af skimmelsvampe i støvet fortsat indike- rer, at rengøringsniveauet generelt ikke er tilstrækkeligt. Lokale 03, lokale 12, lokale 23 og lokale 31 Ved analyse af støvets indhold af spiringsdygtige skimmelsvampesporer på KA19, KA22 og KA23 kan vi konstatere, at der i indeklimaet, foruden den naturligt forekommende skimmelsvampeflora, er atypisk forekomst af sporer fra fugtskadeskim- melsvampe, herunder særligt biologisk aktive skimmelsvampe. Bygningsundersøgelser Indeklima og skimmelsvampe Træødelæggende svampe Asbestanalyser PCB og andre miljøfarlige materialer 6

8 Dette underbygges af vores luftmålinger KI19 og KI16, der jf. analyseresultaterne viser atypiske værdier/- mængder af skimmelsvampesporer, herunder skimmelsvampeslægten Penicillium. I den forbindelse henledes opmærksomheden på vor udemåling prøve KI23 som viser udeluftens indhold og sammensætning af spiringsdygtige skimmelsvampesporer på det aktuelle besigtigelsestidspunkt (udefrakommende skimmelsvampesporer). Opsummering lokale 03, lokale 12, lokale 23 og lokale 31 Der kan konstateres en målbar forurening af indeklimaet i lokale 03, lokale 12, lokale 23 og lokale 31. Det er vores vurde- ring, at forureningen skyldes en ophobning af skimmelsvampesporer fra de tidligere konstaterede skimmelsvampevækst- områder i loftkonstruktionerne. Tiltag fremadrettet Med henvisning til vores 3. rapport dateret den er der tidligere konstateret vækstområder, der karakteriseres som moderat fugt/skimmelsvampevækst. Det skal derfor fortsat pointeres, at det skærpede rengøringsniveau i omhandlende lokaler opretholdes frem til en skim- melsvampesanering af bygningen. Det anbefales, at der i lokale 23 foretages en skimmelsvampesanering af loftkonstruktionen eller på anden måde udføres foranstaltninger til nedbringelse af den konstaterede forurening før videre brug af lokalet. Det skal bemærkes, at der tid- ligere er konstateret et forhøjet forureningsniveau af atypiske skimmelsvampesporer i lokale 23 der henvises til vores 11. rapport dateret den Det anbefales generelt, at der i alle pauser foretages en grundig udluftning ved åbning af vinduer/yderdøre. Udluftningen foretages uagtet vejrforhold. Næste driftskontrol I perioden frem til skimmelsvampesanering, udføres der fortsat driftskontrol med et interval på 3 måneder. Ved driftskon- trollen udtages nye kontaktaftryk og kimtalsmålinger for dermed at dokumentere, at belastningen i lokalerne ikke afviger fra det, der kan forventes. Næste driftskontrol i Bakkehuset udføres derfor i september måned 2015, efter nærmere aftale. Skimmelsvampeforklaringer Skimmelvækst opstår på bygningsdele, der er opfugtede over længere perioder. Opfugtningen i boligen skyldes ofte uhen- sigtsmæssige boligvaner, men der kan også være tale om opfugtning som følge af vandskader, konstruktionsfejl og man- gelfuld ventilation. Der kan f.eks. være tale om brud på vandførende rør, kondensdannelser på kolde overflader, mangl- ende dampspærre m.m. Skimmelvækst er ofte skjult i konstruktioner f.eks. i isoleringen i flade tage, bag paneler på væg- ge, på bagsiden af gipsplader osv. Der findes mange tusinde forskellige skimmelsvampearter. Blandt disse er mange ganske harmløse, mens andre skimmel- svampe kan være stærkt generende og skabe indeklimaproblemer, når de forekommer i indemiljøet. De indeklimatiske problemer, der kan opstå, skyldes både afgasning af generende flygtige stoffer og frigivelse af skimmelsvampesporer til indeluften. Der er derfor tale om principielt 2 sundhedsmæssige problemstillinger, som er forbundet med skimmelsvampene: Bygningsundersøgelser Indeklima og skimmelsvampe Træødelæggende svampe Asbestanalyser PCB og andre miljøfarlige materialer 7

9 Allergi og irritation Når skimmelsvampeoverfølsomme mennesker udsættes for skimmelsvampesporer og - fragmenter, reagerer de i mere eller mindre grad med de symptomer, vi kender fra høfeber (snue, øjnene løber i vand osv.) til akut astma. Hvis menne- sker, der er disponerede for skimmelsvampeallergi, udsættes for en stor koncentration af skimmelsporer og - fragmenter i længere tid, kan de udvikle allergiske symptomer. Afgasning og svampegift Aktivt voksende skimmelsvampe afgasser flygtige stoffer såkaldte mvoc er der kan give ubehagelige muglugte og således virke generende. Desuden kan nogle skimmelsvampe producere giftige stoffer mycotoxiner der optages i spo- rerne og i de bygningsmaterialer, de vokser på. Ved indånding af større mængder sporer kan disse stoffer frigives i lunger- ne og medføre helbredsmæssige gener som hud- og slimhindeirritation, udtalt træthed, vejrtrækningsbesvær, almen util- pashed m.m. Indånding af mycotoxiner i de mængder, der forekommer i indemiljøet i ikke- industrielle sammenhænge f.eks. i boliger og i kontorbygninger anses dog normalt ikke for at give anledning til sygdom, jf. Sundhedsstyrelsens udgi- velse Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fra Mange allergener fra skimmelsvampe er proteiner med enzymatiske egenskaber. Disse findes i sporer, hyfer og fragmen- ter og bliver frigivet i større mængder under spiring og vækst. Sporernes spiringsevne er derfor vigtig for udviklingen af de allergiske reaktioner. Om end ikke- spiringsdygtige skimmelsvampe således frigiver færre allergener end spiringsdygtige skimmelsvampe, kan ikke- spiringsdygtige skimmelsvampe stadig have en væsentlig rolle i skimmelsvamperelateret allergi og respiratoriske problemer, idet de også indeholder potentielle skadelige stoffer som glukaner og mycotoxiner 1. Følgende dominerende skimmelsvampearter/- slægter er fundet Penselskimmel (Penicillium spp.) omfatter en meget stor slægt af skimmelsvampe, hvoraf nogle arter finder anvendelse inden for f.eks. osteproduktion, antibiotikaproduktion m.m. Som skadevoldere findes de i fugtige bygninger, hvor tapet, læder, isoleringsmaterialer m.m. typisk angribes, såvel som fødevarer angribes (f.eks. de almindelig kendte blågrønne kolonier på brød, der har været gemt for længe). I husstøv ses ofte naturlige sporeaflejringer fra flere arter hørende til denne slægt. Da Penicillium- arterne ofte producerer mange og små sporer, spredes de nemt i indeluften og er derfor ofte et allergipro- blem. Nogle Penicillium- arter kan ved vækst afgasse generende stoffer. Trichoderma sp. er en almindelig forekommende skimmelsvampeslægt i naturen, hvor den primært forekommer på cellu- loseholdigt materiale som døde plantedele. I bygninger ses den på tapeter, tekstiler og vandskadet træ. Skimmelsvampen finder stor anvendelse inden for industri og i forskningen. Trichoderma kan som mange andre skimmelsvampe udløse allergiske reaktioner hos overfølsomme mennesker. Nogle Trichoderma- arter kan producere mycotoxiner og afgasse flygtige stoffer, der kan være generende i indeklimaet. Fugt I nedenstående skema kan aflæses sammenhængen mellem fugtprocenter og risikoen for skimmelvækst: 1 Retningslinjerne Dampness and Mould fra Verdenssundhedsorganisationen WHO (2009). Bygningsundersøgelser Indeklima og skimmelsvampe Træødelæggende svampe Asbestanalyser PCB og andre miljøfarlige materialer 8

10 RISIKO FOR SKIMMELVÆKST Relativ fugtighed i eller på materia- le Ingen risiko Middel eller svag risiko Stor risiko <75% 75-85% >85% Tilsvarende træfugt <16% 16-20% >20% I normalt anvendte beboelsesrum vil den relative luftfugtighed være ca %. Vi gør opmærksom på, at alle vore ydelser udføres efter ABR89 Almindelige betingelser for rådgivning og bistand. Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, er De fortsat velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Kaare Lauridsen bygningskonstruktør Kristina Behrens Laboratoriet for Indeklima Faktura følger Bygningsundersøgelser Indeklima og skimmelsvampe Træødelæggende svampe Asbestanalyser PCB og andre miljøfarlige materialer 9

11 B /KL Foto 1 Foto 2 Foto 3

12 B /KL Foto 4 Foto 5 Foto 6

13 B /KL Foto 7 Foto 8 Foto 9

14 B /KL Foto 10 Foto 11 Foto 12

15 B /KL Foto 13 Foto 14 Foto 15

16 B /KL Foto 16 Foto 17 Foto 18

17 B /KL Foto 19 Foto 20

18 Prøver udtaget den KA18 KI18 KI19 KA19 KI20 KA20 KI21 KA21 KA23 Rum 23 Rum 19 Rum 15 Loft misfarvet Rum 28 #2 Rum 03 #1 KI23, se foto 20 (udelup) Rum 33 #3 Rum 12 Rum 11 #1 #1 #1 Rum 31 #2 Rum 38 Planudsnit- Stueetage Rum 36 #4 Rum 43 Prøver udtaget Prøver den udtaget den KA17 KA16 KI17 KI16 KA15 KI15 KA22 KA14 KI22 KI14 Rum 44A Rum 44 Rum 47 #1 Det skal bemærkes, at den ovenfor viste plantegning kan afvige fra de faktuelle forhold, hvorfor størrelser, indretning samt øvrig målsætning og markering kun er vejledende. Skadested: Præstemarkskolen, KvoKrupvej 9, 8382 Hinnerup - Bakkehuset SKIMMELSVAMPEUNDERSØGELSE Note: Bemærk at prøvenummering "nuls7lles" fra 10. Rapport. Således er der fremover fortløbende prøvenr. for prøver udtaget i Bakkehuset! #1 #2 #3 Rum renoveret. Nyere Troldtekt- lo3er. Nyere vinduespar8er + brystninger. Udsugning af rum etableret (ekstern motor). Ved hultagning kan der konstateres vand over dampspærren. Kra3ig misfarvning af bagvedliggende krydsfiner. Signaturforklaringer: Normal rengøring Skærpet rengøring opretholdes USlgængeligt FugtaUegninger Materialeprøver/a7ryksplader*: Ingen sporeforekomst Ringe sporeforekomst Moderat sporeforekomst Massiv sporeforekomst Øvrige prøver: Kimtal, lu7 forringet Kimtal, lu7 ikke forringet Vækstområde Ikke vækstområde Ikke vækstområde, men atypisk sporeforekomst Konsulent: KL BesigWgelsesdato(er): Sagsnr.: Rapporteringsdato: Bilag nr.: B #4 Flere synlige vækstområder. Ubehag ved ophold i rummet. Åbent 8l lo3rum! Pakhustorvet 4 - DK 6000 Kolding - Telefon Telefax Stades Krog 6 - DK 2800 Kgs. Lyngby - Telefon Telefax e- mail: *) Vedr. signaturer for a7ryksplader. Grøn farve illustrerer forekomster af skimmelsvampe, der er karakteriswsk for støvede overflader. Rød farve illustrerer forekomster af skimmelsvampe, der o7e forårsages af opfugtninger i bygningen, og som kan være problemawske i indeklimamæssig henseende.

BYGNINGSUNDERSØGELSE. 3. rapport. Askov-Malt Skole Maltvej 86, Askov 6600 Vejen. Sagsnr. B-8245 Juli 2010

BYGNINGSUNDERSØGELSE. 3. rapport. Askov-Malt Skole Maltvej 86, Askov 6600 Vejen. Sagsnr. B-8245 Juli 2010 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Lønningen 13 og 44 9990 Skagen. Sagsnr. B-9912 December 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Lønningen 13 og 44 9990 Skagen. Sagsnr. B-9912 December 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 19. september 2014 437198_FFM14_1131 12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 30. januar 2014 437198_FFM12_151 10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Askov Malt Skole Maltvej 86 6600 Vejen. Sagsnr. B-8245 December 2009

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Askov Malt Skole Maltvej 86 6600 Vejen. Sagsnr. B-8245 December 2009 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Hunderupvej 116 5230 Odense M. Sagsnr. B-9868 November 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Hunderupvej 116 5230 Odense M. Sagsnr. B-9868 November 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimakontrol

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimakontrol Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimakontrol 30. september 2016 Titel: Kruså Skole, Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimakontrol Rekvirent: Aabenraa Kommune Att.: Kim Hovmand Larsen Børn og Skole/Skole

Læs mere

Alslev Præstegård Bygningsundersøgelse

Alslev Præstegård Bygningsundersøgelse Alslev Præstegård Bygningsundersøgelse Sag nr.: 6125-15 Dato: 22. juli 2015 Ingeniørgruppen Varde AS, rådgivende ingeniører F.R.I Nordre Boulevard 88a, 6800 Varde, tlf. 7522 1711, www.igv.dk Sag nr. 6125-15

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

Banke Invest Aps Vestergade 191 A, 1. sal th Svendborg. Fredensvej, 5900 Rudkøbing

Banke Invest Aps Vestergade 191 A, 1. sal th Svendborg. Fredensvej, 5900 Rudkøbing Haderslevvej 08 DK 6000 Kolding JOL/- 6.09.5 SAG: 86506- Telefon: + 75 5 00 Telefax: + 75 5 6 7 E-mail: lab@goritas.dk Banke Invest Aps Vestergade 9 A,. sal th. 5700 Svendborg Att.: Jan Banke Hansen Vedr.:

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS Dansk Bygningsanalyse AS Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby T +45 75 50 83 00 E info@dba.as I www.dba.as Besigtigelsesnotat

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Claus Ellegaard Mobil 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk Ramsherred 25 Rudkøbing Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimaundersøgelse

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimaundersøgelse Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimaundersøgelse 29. april 2016 Titel: Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimaundersøgelse Rekvirent: Aabenraa Kommune Att.: Kim Hovmand Larsen Børn og Skole/Skole

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Topstykket 18 DK-3460 Birkerød

Læs mere

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer.

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer. Bedre at forebygge end at udbedre skader vi screener bygninger for at undgå problemer PROFIL DANSK BYGNINGSANALYSE AS er et selskab i den internationale Shield Group. Vi er et landsdækkende, rådgivende

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Vandskade i bygninger

Vandskade i bygninger Vandskade i bygninger Fugt og skimmel - information til personalet om sundhedsrisici Informationspjece Juli 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Baggrund Denne informationspjece er udarbejdet efter ønske

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 27. marts 2014 Notat vedr. kontrolundersøgelse

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 4. december 2014. Ringkøbingvej 23, 7620 Lemvig. Matr. nr. 2b, Bjerregård, Lemvig Jorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 4. december 2014. Ringkøbingvej 23, 7620 Lemvig. Matr. nr. 2b, Bjerregård, Lemvig Jorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 4. december 2014 Ringkøbingvej 23, 7620 Lemvig Matr. nr. 2b, Bjerregård, Lemvig Jorder Udført for Lemvig Kommune 19. januar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 29. januar 2013 437198_FFM12_071 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion I forbindelse med en fugt- og skimmelteknisk inspektion er det vigtigt, at visse forbehold er taget før konsulenten ankommer til adressen. Dette vil sikre,

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014. Toftevej 15, 7620 Lemvig. Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014. Toftevej 15, 7620 Lemvig. Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014 Toftevej 15, 7620 Lemvig Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. oktober 2014 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person Tabel 17. Vurdering af risiko for vækst af skimmelsvampe, udtrykt ved direkte og indirekte mål. Risiko for vækst 0 1 Ingen risiko Svag risiko Fugt-historie vedr. vandskader Ingen eller Varighed < 1 uge

Læs mere

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Generende både når de vokser og når de tørrer ud Svamperesterne

Læs mere

Fugt- og skimmelsvampundersøgelse i kældre

Fugt- og skimmelsvampundersøgelse i kældre Fugt- og skimmelsvampundersøgelse i kældre Besigtiget: 10. november 2015 Rapportdato: 23. november 2015 Konsulent: Morten H. Brandt Mobil: 2680 3445 Mail: mhb@obh-gruppen.dk Sagsnr.: 20151021 EJENDOMMEN:

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Køgevej 90 4000 Roskilde 17. september 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1324390_373957_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

BYGNINGSRELATEREDE GENER

BYGNINGSRELATEREDE GENER BYGNINGSRELATEREDE GENER Hvad ved vi om indeklima, svampe og bygningsrelaterede gener RISIKOFAKTORER TEMPERATUR 20-22 o Støv tobaksrøg, jord, husstøvmider oa. Mikroorganismer skimmelsvampe Fugt Flygtige

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012 Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg Udført for Lemvig Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse mandag d. 24. februar 2014. Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia. Matr. nr. 225r, Fredericia Stadsjorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse mandag d. 24. februar 2014. Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia. Matr. nr. 225r, Fredericia Stadsjorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse mandag d. 24. februar 2014 Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Matr. nr. 225r, Fredericia Stadsjorder Udført for Fredericia Kommune 10. marts 2014 Indledning - formål

Læs mere

DMR Skimmel. FUGT- OG SKIMMELUNDERSØGELSE Ansgarsvej 10, Fredericia. Byg & BBR Gothersgade Fredericia. Kolding

DMR Skimmel. FUGT- OG SKIMMELUNDERSØGELSE Ansgarsvej 10, Fredericia. Byg & BBR Gothersgade Fredericia. Kolding FUGT- OG SKIMMELUNDERSØGELSE Ansgarsvej 10, 1. 7000 Fredericia Rekvirent: Fredericia Kommune Byg & BBR Gothersgade 20 7000 Fredericia Dato: 30. januar 2017 DMR-sagsnr.: 2017-800-018 2017-01-30 Ry 86 95

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Att.: Henrik K. Goldschmidt. Bomhusvej 18, 2100 København Ø. Svampe- og skimmelundersøgelse af tagkonstruktion.

Att.: Henrik K. Goldschmidt. Bomhusvej 18, 2100 København Ø. Svampe- og skimmelundersøgelse af tagkonstruktion. Lautrupvang 4B DK 2750 Ballerup SBJ/- Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Kuben Management Carl Jacobsen 31, 3. 2500 Valby Att.: Henrik K. Goldschmidt Vedr.:

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 23. april 2015. Vibevej 22, 9870 Sindal. Matr. nr. 1t, Den nordlige Del, Hørmested

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 23. april 2015. Vibevej 22, 9870 Sindal. Matr. nr. 1t, Den nordlige Del, Hørmested Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 23. april 2015 Vibevej 22, 9870 Sindal Matr. nr. 1t, Den nordlige Del, Hørmested Udført for Hjørring Kommune 22. maj 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 26. januar 2015. Brovejen 5, 1. tv, 5900 Rudkøbing, matrikelnr. 363a Rudkøbing Bygrunde

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 26. januar 2015. Brovejen 5, 1. tv, 5900 Rudkøbing, matrikelnr. 363a Rudkøbing Bygrunde Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 26. januar 2015 Brovejen 5, 1. tv, 5900 Rudkøbing, matrikelnr. 363a Rudkøbing Bygrunde Udført for Langeland Kommune Indledning - formål med besigtigelsen A.1.

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. 2. rapport. Storegade 39 6800 Vamdrup. Sagsnr. B-9144 Maj 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. 2. rapport. Storegade 39 6800 Vamdrup. Sagsnr. B-9144 Maj 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Kontrolrapport. Den 6. og 9. december 2011 foretog atter skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Kontrolrapport. Den 6. og 9. december 2011 foretog atter skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Phoung Phan Stationsvej 2 7000 Fredericia Vedr.: Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Kontrolrapport

Læs mere

Skimmelsvampe i bygninger

Skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampe i bygninger Kolle giebyggeri i Nuuk, Peter Barfoed Sommerhus i Ålborg, Poul Erik Birgitte Andersen Center for Mikrobiel Bioteknologi Institut for Systembiologi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger Ole Valbjørn By og Byg Anvisning 204 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger

Læs mere

Mikrobiologisk undersøgelse

Mikrobiologisk undersøgelse Mikrobiologisk undersøgelse 24698-1 Rolfs Plads 4A, 4.th 2000 Frederiksberg HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Topstykket 18 DK-3460 Birkerød Telefon 4566 2662 info@hussvamp.dk

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund Notat SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ Baggrund Lyngkilde a/s er af Faxe Kommunale ejendomme, Karsten Møller blevet bedt om at besigtige

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Lomborgvej 115, 7620 Lemvig Matr. nr. 13v, Enlige Gårde, Lomborg

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Lomborgvej 115, 7620 Lemvig Matr. nr. 13v, Enlige Gårde, Lomborg Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012 Lomborgvej 115, 7620 Lemvig Matr. nr. 13v, Enlige Gårde, Lomborg Udført for Lemvig Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører

HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Konstruktiv beskyttelse Svampemidler Kontraktforskning

Læs mere

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE HVORDAN UNDERSØGER VI I PRAKSIS FOREKOMSTEN AF SKIMMELSVAMPE I BOLIGER, OG HVORDAN INDDRAGER VI FORSKNINGEN I UDVIKLINGEN AF DE UNDERSØGELSESMETODER, VI ANVENDER? V. ADM.

Læs mere

Analyserapport. Protox Afgasningstest for produktet Hysan HSS (5%) Sagsnr Februar Ole Munck Rædersvej Kolding Danmark

Analyserapport. Protox Afgasningstest for produktet Hysan HSS (5%) Sagsnr Februar Ole Munck Rædersvej Kolding Danmark Analyserapport Protox Afgasningstest for produktet Hysan HSS (5%) Februar 2006 Kunde: Protox Ole Munck Rædersvej 3 6000 Kolding Danmark Dato: 7. februar 2006 Udført af: Eurofins Danmark A/S Smedeskovvej

Læs mere

Kontrol af skimmelsanering

Kontrol af skimmelsanering Kontrol af skimmelsanering 26237-4 Møllevej 9A 2791 Dragør HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Topstykket 18 DK-3460 Birkerød Telefon 4566 2662 info@hussvamp.dk www.hussvamp.dk

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 18. marts 2015. Østre Skolevej 11 st., 5700 Svendborg. Matr. nr. 7ba, Svendborg Markjorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 18. marts 2015. Østre Skolevej 11 st., 5700 Svendborg. Matr. nr. 7ba, Svendborg Markjorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 18. marts 2015 Østre Skolevej 11 st., 5700 Svendborg Matr. nr. 7ba, Svendborg Markjorder Udført for Svendborg Kommune 17. april 2015 Indledning - formål med

Læs mere

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr.

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr. Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen Gyngemose Parkvej 10-16 og 22-24 2860 Søborg Rapport nr. 120646 14. juni 2012 E/F Åkandehusene 2 v / Gitte Tonn Gyngemose Parkvej

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 15. juli 2015. Fuglestræde 12, Vester Hassing, 9310 Vodskov. Matr. nr. 148, V. Hassing By, V.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 15. juli 2015. Fuglestræde 12, Vester Hassing, 9310 Vodskov. Matr. nr. 148, V. Hassing By, V. Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 15. juli 2015 Fuglestræde 12, Vester Hassing, 9310 Vodskov Matr. nr. 148, V. Hassing By, V. Hassing Udført for Aalborg Kommune 3. august 2015 Indledning - formål

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 16. august 2011 437198_FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr RANDERS KOMMUNE HOBROVEJENS SKOLE UNDERSØGELSE AF KÆLDER ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Besigtigelse

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i i SFO-institutionen Rollingen, Gl. Strandvej 2 i Fakse

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i i SFO-institutionen Rollingen, Gl. Strandvej 2 i Fakse NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i i SFO-institutionen Rollingen, Gl. Strandvej 2 i Fakse Sag nr. 257-15 Notatet er udarbejdet den 12. oktober 2012 af Lotte Pia Uttrup. Sag 257_15 Rekvirent

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 6. november 2014. Vestergade 33A, st. og 33B, st., 7620 Lemvig. Matr. nr. 38, Lemvig Bygrunde

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 6. november 2014. Vestergade 33A, st. og 33B, st., 7620 Lemvig. Matr. nr. 38, Lemvig Bygrunde Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 6. november 2014 Vestergade 33A, st. og 33B, st., 7620 Lemvig Matr. nr. 38, Lemvig Bygrunde Udført for Lemvig Kommune 19. november 2014 Indledning - formål

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Plan og Byggesag Køgevej 80, Postbox 100 4000 Roskilde 21. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1311826_366017_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse,

Læs mere

Allergi en udfordring for indeklimaforskningen

Allergi en udfordring for indeklimaforskningen Allergi en udfordring for indeklimaforskningen Seniorforsker Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Professor Torben Sigsgaard Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut

Læs mere

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr. 257-1 Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Rekvirent

Læs mere

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Undervisningsministeriet, Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI) i samarbejde med faglærer Jill Valsgard,

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde Sag nr. 371-2 Notatet er udarbejdet den 15. juni 2011 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_2 Rekvirent Roskilde

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Indledende indeklimaundersøgelse

Indledende indeklimaundersøgelse Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu Indledende indeklimaundersøgelse Dårligt indeklima kan give gener, symptomer og sygdom. Undersøgelser viser, at utilstrækkelig

Læs mere

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V.

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V. Herlev Hovedgade 119 DK 2730 Herlev SBR/xx Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 Email: goritas@goritas.dk EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen Silkeborg Kommune Att.: Grethe Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 1. februar 2010 AHP/hbs Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen Efter aftale med Grethe Larsen har Byggeri den 18. januar

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Skimmelsvamp i Grønland

Skimmelsvamp i Grønland Skimmelsvamp i Grønland Niels Ebbehøj Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital Ilulissat 2008. Foto Niels Ebbehøj Erhvervssygdomssager 2010 Andet Indeklima Psykiske lidelser Knæ og ben Ryg

Læs mere

Hvad gør de sundhedsfaglige specialister i sådanne sager? Allergologen/lungemedicineren professor, overlæge Ronald Dahl

Hvad gør de sundhedsfaglige specialister i sådanne sager? Allergologen/lungemedicineren professor, overlæge Ronald Dahl Hvad gør de sundhedsfaglige specialister i sådanne sager? Allergologen/lungemedicineren professor, overlæge Ronald Dahl Skimmelsvampe Syge huse = syge mennesker Steen Rønborg 2008 Skimmelsvampe i hjemmet

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 5. november 2015. Bøgelundvej 7, Bonnet, 7620 Lemvig. Matr. nr. 52n, Ramme Hgd.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 5. november 2015. Bøgelundvej 7, Bonnet, 7620 Lemvig. Matr. nr. 52n, Ramme Hgd. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 5. november 2015 Bøgelundvej 7, Bonnet, 7620 Lemvig Matr. nr. 52n, Ramme Hgd., Ramme Udført for Lemvig Kommune 3. december 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 7. januar 2015 Høje Bøge Vej 12, værelse 9, 5700 Svendborg Matr. nr. 10v,

Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 7. januar 2015 Høje Bøge Vej 12, værelse 9, 5700 Svendborg Matr. nr. 10v, Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 7. januar 2015 Høje Bøge Vej 12, værelse 9, 5700 Svendborg Matr. nr. 10v, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder Udført for Svendborg Kommune 29. januar 2015 Indledning

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere