Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean"

Transkript

1 Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts

2 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse om produktivitet og lean. Deltagerne i undersøgelsen kommer fra transport, handel, service og industri. 55 pct. af virksomhederne har 1-99 ansatte, 35 pct. har ansatte, medens 10 pct. har over 500 ansatte. Knap 45 pct. af virksomhederne arbejder med lean eller er ved at indføre det. Deltagerne har svaret på et spørgeskema, der blev sendt ud elektronisk og besvaret i løbet af februar Produktivitet For at finde ud af hvor god en virksomhed er til at udnytte sine ressourcer, kan den se på sin produktivitet. Øger virksomheden produktiviteten, betyder det, at man bliver bedre til at bruge virksomhedens ressourcer og omvendt. Produktivitet finder man ved at se på, hvilket resultat man får i forhold til det input, der indgår i processen. Ofte taler man om arbejdsproduktivitet, som opgøres ved, at den mængde varer eller ydelser, man producerer, bliver divideret med antallet af arbejdstimer eller værdien heraf i kroner og ører. Man kan også opgøre det ud fra værdien af den producerede mængde divideret med det samlede input af materialer, maskiner og medarbejderindsats med videre. Som et tilnærmet udtryk for udviklingen i produktivitet kan man f.eks. bruge udviklingen i omkostninger per enhed. Redaktion: Henrik Valentin Jensen Christina Villefrance Møller 2

3 Skab værdi med produktivitet Presset på markeder og likviditet kan tackles ved at styrke produktiviteten. Ny DI undersøgelse med aktuel viden om produktivitet og lean viser, at virksomhederne gør en hel del selv Virksomheder der er i stand til år efter år at forbedre deres produktivitet i forhold til deres konkurrenter, er dem der på langt sigt forbliver på markedet. Det gælder især i en økonomi som vores, hvor vi har et højt niveau for løn og andre omkostninger. Vi er afhængige af vores eksport, hvis vi skal blive ved med at skabe værdi og kunne betale for vores velfærd. I øjeblikket er vi ligesom alle andre lande præget af finanskrisen. For mindre end et år siden var vores udfordring manglen på kvalificeret arbejdskraft. Begge situationer er stærkt udfordrende for den enkelte virksomhed og for økonomien som helhed. Mange virksomheder er for tiden således præget af likviditetsmangel, som de har svært ved at arbejde sig ud af i al den stund, bankerne har strammet kreditterne. Andre virksomheder oplever skærpet priskonkurrence på grund af faldende efterspørgsel. DI s undersøgelse, som du sidder med i hånden, peger på, hvordan virksomhederne er i færd med at styrke sig selv ved at udvikle deres produktivitet. De styrker sig selv både i priskonkurrencen og ruster sig på længere sigt. Samtidig viser undersøgelsen, at virksomheder, der arbejder med lean, får styrket deres likviditet, og at der på det punkt er et betydeligt potentiale. De bedste når helt op på 25 pct. forbedring i deres likviditet. Endelig peger undersøgelsen på nogle af de barrierer der er for at få resultater med lean og peger på mulige løsninger. Det kan du læse mere om i de følgende artikler. 25 Derfor udvikler vi vores produktivitet pct 3

4 Virksomhederne opbygger nye vækstkræfter i krisen Virksomhedernes forbedring af deres produktivitet udvikler virksomheden og styrker den i priskonkurrencen For tiden bliver der arbejdet målrettet i virksomhederne for at blive mere produktive. Det sker med det mål for øje at styrke virksomheden og dens udvikling. Metoderne, der bruges, skal styrke virksomhedernes egne ressourcer og økonomi på længere sigt. Det er et af hovedresultaterne af dette års produktivitetsundersøgelse, som DI har gennemført. En tilsvarende andel har i det seneste år styrket produktiviteten for at kunne følge med i priskonkurrencen. Virksomhedernes fremadrettede fokus for 2009 er at gå efter et bestemt mål for forbedring af deres produktivitet og endnu flere vil styrke medarbejdernes kompetencer. Mange virksomheder vælger således at udvikle sig ud af krisen. Det, virksomhederne i det seneste år har villet opnå med at løfte deres produktivitet, er at få ressourcer til at forbedre virksomhedens evne til udvikling og kunne reagere endnu bedre på det, kunderne efterspørger. Det gælder omkring hver anden. Direktører og fabrikschefers fokus for produktivitet 2009 pct. Nå et bestemt forbedringsmål 26 Øge medarb. Kompetencer 23 Tage ny teknologi i anvendelse 11 Outsce/fjerne mindre produktive 11 Ændre produk.metode 9 Ændre organisationen 8 Ændre produkter 8 Indføre Lean 4 Ikke arbejde på forbedret produktivitet

5 Når spørgsmålet om fremtidigt fokus rettes til den gruppe, der har ansvar for virksomhedens udvikling, er det i praksis alle virksomheder, der har en målsætning om at sætte ind på at styrke deres produktivitet på en eller anden måde. Kun en gruppe på knap 1 pct. vil ikke arbejde for at forbedre deres produktivitet i løbet af i år. I 2009 arbejder godt hver fjerde virksomhed bevidst efter at opnå et bestemt mål for forbedring, og stort set lige så mange vil øge medarbejdernes kompetencer. Det giver basis for en fremadrettet udvikling af produktivitet med indbyggede vækstkræfter. Virksomhedernes ledelser er således i fuld gang med en intelligent udvikling af produktiviteten, hvor der tegner sig en tydelig satsning på forbedringer af vedblivende karakter udvikling af kompetencer, organisation og teknologi. Det er en mere helhedsorienteret tænkning på et tidspunkt, hvor mange virksomheder mærker konsekvenserne af finanskrisen. Danske virksomheder styrker således sig selv på områder, som er vigtige i et fremadrettet perspektiv. 5

6 Lean giver bedre likviditet Virksomheder forbedrer hurtigt deres likviditet, når de starter på lean Finanskrisen har skabt likviditetsbehov i en lang række virksomheder. Hvor de før i tiden har kunnet regne med at få det finansieret på traditionel vis, viser det sig nu vanskeligt for mange at få øget kassekreditten i deres bank. Det kan virksomhederne selv gøre noget for at ændre på ved at arbejde med lean, viser DI s produktivitetsundersøgelse Virksomheder, der starter på lean, får bedre likviditet i takt med at den mængde, de har af varer i arbejde, og størrelsen af deres lagre bliver gjort mindre. Samtidig øger virksomheden sine gennemløbstider, hvilket både giver hurtigere responstid i forhold til kunderne, og at der går kortere tid fra en ordre modtages, til kunderne betaler. Flertallet af leanvirksomhederne forbedrer deres likviditet med omkring 5 pct. Det gælder for seks ud af ti i undersøgelsen. De 10 bedste forbedrer deres likviditet med pct. Samtidig er endnu flere, otte ud af ti, i stand til at sænke deres enhedsomkostninger, hvilket er et tydeligt tegn på produktivitetsgevinst. Sagt enkelt, er der en favorabel driftsøkonomi i lean. Der er eksempler på virksomheder, der har skaffet midlerne til udgifterne ved at indføre lean ved resultaterne fra selve leanarbejdet Ændret likviditetsbinding de seneste 12 måneder andel virksomheder i interval (pct) Øget Uændret (0 pct) Reduceret med < 5 pct Reduceret med 10-5 pct. Andel i pct Akkum. Likvid. pct Reduceret med pct Reduceret > 25 pct 6

7 Det positive er, at der er tale om blivende gevinster. Tre år efter starten på lean indkasserer virksomhederne fortsat likviditetsgevinster og sænker stadig deres enhedsomkostninger. Der er altså ikke kun tale om en engangsgevinst, der kommer, når lagre og varer i arbejde bliver mindre, men resultater der fortsætter år efter år. Det lean gør en virksomhed i stand til er at øge sin kapacitet og samtidig holde fokus på det, der skaber værdi for kunden. Baggrunden er, at virksomheden organiserer sig efter en procestankegang, dvs. den vej flowet af ydelser og produkter til kunderne går. Samtidig bliver fokus sat på at forbedre og fremme de processer, der skaber værdi, medens processerne, der skaber spild, bliver fjernet. DI s undersøgelse peger også på, at jo længere tid virksomheden har arbejdet med lean, desto større succes opnår de. Det er vigtige resultater ikke mindst for den virksomhed, der skal ud at søge nye kreditrammer, eller hvis banken ligefrem sænker kreditrammen. Her kan virksomheden selv træffe beslutninger i stedet for at gøre sig afhængig af andres vurderinger. Sammenlignet med resultaterne for de bedste virksomheder peger det på, at mange kan nå endnu bedre resultater med lean. Det er en interessant mulighed at overveje nu, hvor likviditet er en faktor, der er knaphed på. 100 Ændret enhedsomkostninger seneste 12 mdr. andel virksomheder i interval (pct) Omkostn. pr enhed Akkum. omkost Øget Uændret (0 pct) Reduceret med < 5 pct Reduceret med 10-5 pct. Reduceret med pct Reduceret > 25 pct 7

8 Lean udfordrer den eksisterende kultur Barrieren for lean er virksomhedens kultur. Bliver den tacklet, er der mulighed for bedre resultater I den forandring en virksomhed går igennem, når der indføres lean, er den fremherskende barriere for flertallet af virksomheder organisationens egen kultur og kompetence. Det fremgår af dette års produktivitetsundersøgelse fra DI. Det er en barriere i virksomhedens egne mentale barrierer, som topledelsen bør tage fat på. Noget tyder dog på, at mange virksomheder ikke kommer i gang med det hurtigt nok. Flertallet - to ud af tre leanvirksomheder - peger på, at det er den kultur, der er i organisationen og kompetencerne, der er den største barriere. Konsekvensen er, at de ikke får de resultater, der er potentiale til. To ud af tre virksomheder i dette års undersøgelse peger på kultur og kompetence som den største barriere. Af de andre barrierer, der peges på, er det kun én - at få medarbejderne med - som gælder for et vist omfang af virksomheder. De øvrige barrierer gør sig kun gældende i ret få virksomheder. Kulturbarriererne, der er ved indførsel af lean, er det vigtigt at tage fat om tidligt. Største barriere for at indføre lean (pct) Få lederne til at arbejde med Opbakning fra øvr. organisation Få medarb. til at arbejde med Få ændret kultur og kompetencer Ved ikke Andet

9 Koden i lean er at minimere den tid, det tager at levere en vare eller ydelse. Det strider imod den opfattelse, der gælder mange steder, hvis kode er, at det handler om at minimere omkostningen per enhed - f.eks. kroner per kilo. Et andet central træk ved lean er, at processen principielt kun bør omfatte aktiviteter, der giver kunden værdi. Alt andet opfattes som spild. Det indebærer, at det kan være optimalt at lade selv de mest kostbare maskiner stå stille. Det er ligeledes stik imod den praktiske filosofi, de fleste virksomhedsledere og medarbejdere er flasket op med - at loadfaktoren skal være så høj som mulig. En leanvirksomhed er principielt bygget op efter flowet af varer og ydelser frem til kunden og med så få ansvarsskift undervejs som muligt. Organiseringen går med andre ord på tværs af de klassiske funktioner og vil ofte være organiseret i team, der har ansvar for en proces i værdikæden fra start til slut. Det gælder dog kun et mindre antal af de virksomheder, der deltager i undersøgelsen, at de organiserer sig efter værdikæden. 25 Topledere: Leans organisatoriske ændringer og krav (pct)

10 Toplederne peger på, at lean stiller ændringer og krav til lederne og medarbejdernes kompetencer, medens et mindretal på knap hver tredje mener, at lean stiller krav til topledelsens egne kompetencer. Strategien skal heller ikke ændres, mener toplederne. En årsag til at toplederne ser disse relativt få konsekvenser af strategisk karakter som følge af lean, kan være, at der er en ganske høj og hurtig grad af succes med lean. Det viser sig ved, at mange opnår resultater allerede indenfor det første år nogle sågar allerede i den første fase, hvor lean indføres. Nogle gode råd til at arbejde med kulturen er, at topledelsen skal gøre sig klart, hvilke mentale modeller, der gælder i virksomheden, som ikke passer til lean. På den måde ved du og den øvrige ledelse, hvilke normer og holdninger der skal lægges afstand til. Eksempelvis de tommelfingerregler vi alle sammen er udstyret med om, hvad der er den mest effektive måde at gøre tingene på. Start dagen med at gå en tur gennem virksomheden. Følg dit vigtigste produkt eller ydelse lige nu og se efter varer eller opgaver, der venter på at blive løst. Du vil få blik for det, der reelt skaber værdierne for kunderne, og hvor noget bliver stoppet. Bliv ved med at gå turen gennem virksomheden. Følg op på, at der bliver holdt fast ved de aftalte ændringer. Vis på den måde, at du synes, det er vigtigt. Få arbejdet med opfattelsen af hvad standarder er - og især ikke er. Mange opfatter standarder som noget støvet og rigidt og ikke som et praktisk værktøj, der hjælper til at forbedre værdikæden og processerne. Forklar igen og igen, hvorfor I har standarder og vis, at du selv bruger dem. Skab et miljø, der fremmer og værdsætter eksperimenter. Det er forudsætningen for, at der hele tiden kan findes nye og bedre måder at gøre tingene på. Det er en indsats, som kan gøres gennem en lang række tiltag i såvel ledelse, kommunikation og de værdier, der sættes i højsædet. Vær til stede når nye leantiltag bliver sat i værk, spørg hvad der gør den nye måde bedre end den gamle, og hvordan de har fundet ud af det. 10

11 Det kan betyde, at topledelsen ikke ser nogen grund til at involvere sig stærkt i lean. Overvejelsen kunne være, at når lean kører godt, lean giver jo resultater og er en succes, kan de i stedet tage sig af andre forhold, som er mere presserende. Af samme årsag er der ikke nogen tilskyndelse for topledelsen til, at den tilegner sig nye kompetencer. Hovedparten af toplederne har f.eks. kendskab til, men ikke erfaringer med de værktøjer, der kunne sætte dem i spidsen for lean. At ændre på kulturen er ikke noget, der sker over natten. Det tager tid, og det handler om at vise, hvad der bliver sat pris på og værdsat, og det sker som regel bedst i vores daglige omgang med hinanden. I boksen på denne og forrige side er det nærmere forklaret, hvad vi forstår ved kultur og en leankultur, og der er opstillet nogle gode råd om, hvad topledere kan gøre for at præge kulturen. Kultur i en virksomhed er ikke fast defineret sådan at forstå, at der er sat ord på, den sidder så at sige i væggene, og gør sig gældende som en fælles forståelse af, hvad der er den rigtige måde at gøre ting på, og hvad der er den forkerte. Kernen heri er de grundlæggende antagelser eller mentale modeller, der handles efter i virksomheden, uden at nogen tænker nærmere over det. Der rummes naturligvis mere i en kultur end det, men de mentale modeller og holdninger er det væsentligste at påvirke for at ændre på kulturen. En leankultur værdsætter, at der bliver arbejdet efter standarder, men at de hele tiden kan udfordres af medarbejdere og ledelse. Leankulturen indebærer en løbende systematisk afprøvning af den måde processerne gribes an på. Der er en ustandselig stræben efter løbende forbedringer i værdikæden således, at aktiviteterne passes til, så de giver kunderne mere værdi, og man skærer unødige arbejdstrin væk. Standarderne anvendes til at afprøve og teste om en ændring forbedrer processen. Leankulturen er på den måde eksperimenterende. Det fulde udbytte af lean får man først, når disse holdninger er så indarbejdet, at de begynder at virke i kulturen. 11

12 Kompetence gap blandt lederne svækker lean Selvom kurser og uddannelse er en fast bestanddel i virksomheders aktiviteter i lean, har mange ledere brug for at blive styrket i leanledelse De daglige ledere står temmelig alene med at få lean til at fungere i praksis. For at komme hurtigere frem til snoren og resultaterne, skal virksomhederne sætte mere ind på at ruste de daglige ledere end tilfældet er i mange virksomheder. DI s undersøgelse af produktivitet 2009 viser, at mange daglige ledere endnu ikke er klar til at starte på lean, når introduktionsfasen er overstået. Det er et problem, fordi det ikke kun er et spørgsmål om at tilegne sig værktøjer men også at få flyttet på de mentale modeller. De daglige ledere er dem, der sammen med medarbejderne skal få leanaktiviteterne bragt fra den første planlægnings- og introduktionsfase over i drift. De skal lede processen, og de skal sørge for, at medarbejderne får den nødvendige viden og kunnen til at bruge leanværktøjerne i den praktiske hverdag. De daglige ledere mener dog ikke selv, de har så meget viden og kunnen, at de er i stand til at løfte denne ledelsesopgave. Det er under halvdelen af lederne, der er rutineret brugere af de forskellige værktøjer, som er en del af lean. Figuren nedenfor viser ledernes selvvurderede kompetencer. Daglige lederes Leankompetencer kompetenceniveau udvalgte værktøjer Bruger ikke Kender Rutineret Instruere andre 12

13 Bortset fra værktøjet 5S er færre end hver anden rutineret bruger i værktøjerne og i praksis er det under hver fjerde leder, der mener, de er i stand til at instruere andre i værktøjerne. Ved at koble ledernes selvvurderede kompetenceniveau med vurderingen af succes med lean viser det sig, at jo højere kompetenceniveau, desto mere succes vurderes der også at være ved lean. Det betyder, at virksomhederne ved målrettet at styrke de daglige lederes kunnen og viden om værktøjerne vil gøre lean mere brugelig og give sig selv større chancer for at få succes med lean. Når ledernes kompetence ikke går meget videre end kendskab til værktøjerne, mangler lederne et overblik over, hvad værktøjerne kan, og hvordan de kan få det bedste ud af dem. Det betyder, at der kan være en hel del dyre lærepenge, som skal betales, når lean skal løbes i gang, hvis ikke man sørger for, at lederne er i stand til at instruere medarbejderne i værktøjerne. Virksomhederne har ikke en organisationsstruktur, der er procesorienteret. Den er stadig funktionsopdelt frem for organiseret efter værdistrømmen, og førstelinje lederne indbyrdes organisering fortsætter uforandret. Det betyder, at ledelsens beslutninger og informationsstrømme følger en anden logik, end den logik, der gælder for det operationelle niveau. Sammenholdt med at den øvrige organisation som salg, økonomi, HR og produktudvikling som regel ikke arbejder efter principperne i lean, gør det vilkårene for produktionens udvikling til en leanorganisation svær. Dertil kommer, at der er et overtalligt antal forbedringer i gang på samme tid, hvilket skaber projekt forstoppelse i organisationen. Samlet viser det, at virksomhederne ved at styrke de daglige lederes viden og kunnen er der et ganske stort potentiale for at få succes med lean og bedre resultater, end der opnås i dag. 13

14 Se DI s øvrige rapporter om lean Brugen og nytten af lean", DI 2007 Spørgeskemaundersøgelse blandt 500 ledere Sæt fokus på kulturen, DI 2007 Leanservice undersøgelse på basis af kvalitative interview i servicefunktioner "Intelligent produktivitet", DI 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt 459 ledere Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug, DI 2008 Undersøgelse af effektivitetsmetoder indenfor handel, transport og service på basis af kvalitative interview Du finder undersøgelserne på: og produktion 14

15 DI Lean uddannelser og kurser DI S LEAN LEADERSHIP DI s Lean Leadership er et forløb med fokus på de strategiske, kulturelle og ledelsesmæssige aspekter i en leanorganisation. Målet er at opnå radikale forbedringer, der går længere end de resultater, som kan skabes på kort sigt. Varighed: 4 moduler af i alt 9 dage Kursusstart: 21. oktober 2009 Pris: Medlemmer kr ,- ekskl. moms. Andre kr ,- LEANLEDELSE FOR MELLEMLEDERE For mellemledere, der oplever det som en udfordring at implementere leanindsatser og motivere medarbejdere og teams til løbende forbedringer. Kurset klæder dig på til leanledelse i det daglige. Varighed: 2 moduler af 2 dage Kursusstart: 1. september 2009 Pris: Medlemmer kr , ekskl. moms. Andre kr ,- LEANKULTUR OG LEDERADFÆRD Vi tager fat på ledelses udfordringer ved at implementere lean, når man inddrager medarbejderne i forbedringen af produktions- og forretningsprocesser. Du får redskaber til at fremme den ledelseskultur, der er brug for med lean. Varighed: 2 dage Kursusstart: 10. november 2009 Pris: Medlemmer kr ,- ekskl. moms. Andre kr ,- PERFORMANCE MANAGEMENT Performance Management giver dig redskaber til at nedbryde strategiske mål til forretningsprocesser, som du kan følge op på. For at holde fokus på den daglige forretning etablerer man en række nøgletal. Du får konkret viden om ledelsesmæssige forskelligheder i at følge op på målinger og strategiske mål. Varighed: 2 dage Kursusstart: 5. maj 2009 Pris: Medlemmer kr ,- ekskl. moms. Andre kr ,- LEAN I VIRKSOMHEDENS PRODUKTUDVIKLING Når man bruger leantankegangen i virksomhedens produktudvikling stiger udviklings- og ingeniørproduktiviteten, og videnprocessen bliver mere professionel. Du får styrket samarbejdet mellem produktion og udvikling. Varighed: 2 dage Kursusstart: 21. oktober 2009 Pris: Medlemmer kr ,- ekskl. moms. Andre kr ,- Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser 15

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse Produktivitet giver frihed

DI s produktivitetsundersøgelse Produktivitet giver frihed DI s produktivitetsundersøgelse 2010 Produktivitet giver frihed DI, Produktivitet April 2010 DI s undersøgelse 281 virksomheder blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER Dansk Industri, Produktivitet April 2013 DI s produktivitetsundersøgelse Undersøgelsen er foretaget som elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04 Kom godt i gang med DI s Guide til Leanledelse DI har samlet en værktøjskasse til dig, der vil have produktivitetsforbedringer med lean. DI s Guide til Leanledelse bygger på modellen Leanrejsen, der er

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER

INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER ØKONOMISK ANALYSE Industri 4.0 kræver nye kompetencer Virksomheder, der målrettet anvender ny teknologi i produktionen, klarer sig generelt bedre end virksomheder, som

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010 Generelle resultater Februar 2011 DATAINDSAMLING & AFRAPPORTERING 2 GENERELT OM METODE OG DATAINDSAMLING Økonomistyrelsens kundetilfredsheds- og effektmåling

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED. Kristina Venø Chef for analyse og evaluering

SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED. Kristina Venø Chef for analyse og evaluering SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED Kristina Venø Chef for analyse og evaluering DAGSORDEN Kort om projektet Læringspunkter midtvejs i projektet Pointer om de lediges oplevelser og perspektiver

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse er som tango - rytme, bevægelse og udstråling skal være synkroniseret I mange organisationer

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Dis Guide For Leanledelse - Leanrejsen - 2010-08-16 Copyright by the Confederation of Danish Industry page 1 of 9

Dis Guide For Leanledelse - Leanrejsen - 2010-08-16 Copyright by the Confederation of Danish Industry page 1 of 9 DI s guide til Leanledelse Introduktion Danske virksomheder efterspørger en guide, der viser dem, hvordan de forankrer lean i deres virksomhed. Med et konstant behov for at forbedre deres konkurrenceevne

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang I april og maj måned 2014 gennemførte vi en kvalitetsundersøgelse af

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering Center for Lean Landets bedste lean kurser info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Lean Service og Administration Lean kursus med certificering 1. Kursusdag Lean Principperne 2. Kursusdag

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Hvis lean er svaret - Hvad er så problemet?

Hvis lean er svaret - Hvad er så problemet? Hvis lean er svaret - Hvad er så problemet? Leif Beck Fallesen, SCCK 3.04.06 Agenda Lean - døgnflue eller langtidsholdbart ledelsesredskab? Lean i den private sektor - Novo Nordisk og Radiometer Lean i

Læs mere

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem Løntermometer Vedligehold dit lønsystem DI og CO-industri har udviklet et Løntermometer til at tage temperaturen på din virksomheds lønsystem, så du løbende kan justere lønsystemet efter virksomhedens

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

The Gold Mine. Lean i service og produktion INVITATION >

The Gold Mine. Lean i service og produktion INVITATION > INVITATION > The Gold Mine Lean i service og produktion DI s Produktivitetskonference 2009 Tirsdag den 31. marts onsdag den 1. april 2009 Munkebjerg Hotel, Vejle The Gold Mine Lean i service og produktion

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal!

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal! Benchmark Management en strategisk benchmark af nøgletal! 1 Hvilke spørgsmål kan jeg på svar på? Er der utilsigtede ledelsesmæssige beslutninger, som har betydning for vores resultatopgørelse? Hvor effektive

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Lean i forsyningskæden

Lean i forsyningskæden Lean i forsyningskæden Sådan fjernes spild og sådan skabes øget værdi i forsyningskæden Claus Fabricius LOGISYS A/S 20 års erfaring med sund fornuft Værdi Synergi Salgsudvikling Logistikudvikling Agenda

Læs mere

Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi

Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi En analyse af jeres nøgletal med sammenlignelige virksomheder i advokatbranchen En unik branchemæssig benchmark Testet og videreudviklet i advokatbranchen

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d. 8. november 2012 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? Det er nu to år siden, arbejdsmiljøreformen trådte i kraft. 3F satte sig for at undersøge, om reformen har påvirket arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

4 Godt arbejde er centralt

4 Godt arbejde er centralt 4 Godt arbejde er centralt Medarbejdernes gode arbejde er det, der muliggør udvikling i virksomhederne. Cevea har i gentagende analyser påpeget, at gode virksomheder klarer sig bedre end deres konkurrenter

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere