Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean"

Transkript

1 Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts

2 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse om produktivitet og lean. Deltagerne i undersøgelsen kommer fra transport, handel, service og industri. 55 pct. af virksomhederne har 1-99 ansatte, 35 pct. har ansatte, medens 10 pct. har over 500 ansatte. Knap 45 pct. af virksomhederne arbejder med lean eller er ved at indføre det. Deltagerne har svaret på et spørgeskema, der blev sendt ud elektronisk og besvaret i løbet af februar Produktivitet For at finde ud af hvor god en virksomhed er til at udnytte sine ressourcer, kan den se på sin produktivitet. Øger virksomheden produktiviteten, betyder det, at man bliver bedre til at bruge virksomhedens ressourcer og omvendt. Produktivitet finder man ved at se på, hvilket resultat man får i forhold til det input, der indgår i processen. Ofte taler man om arbejdsproduktivitet, som opgøres ved, at den mængde varer eller ydelser, man producerer, bliver divideret med antallet af arbejdstimer eller værdien heraf i kroner og ører. Man kan også opgøre det ud fra værdien af den producerede mængde divideret med det samlede input af materialer, maskiner og medarbejderindsats med videre. Som et tilnærmet udtryk for udviklingen i produktivitet kan man f.eks. bruge udviklingen i omkostninger per enhed. Redaktion: Henrik Valentin Jensen Christina Villefrance Møller 2

3 Skab værdi med produktivitet Presset på markeder og likviditet kan tackles ved at styrke produktiviteten. Ny DI undersøgelse med aktuel viden om produktivitet og lean viser, at virksomhederne gør en hel del selv Virksomheder der er i stand til år efter år at forbedre deres produktivitet i forhold til deres konkurrenter, er dem der på langt sigt forbliver på markedet. Det gælder især i en økonomi som vores, hvor vi har et højt niveau for løn og andre omkostninger. Vi er afhængige af vores eksport, hvis vi skal blive ved med at skabe værdi og kunne betale for vores velfærd. I øjeblikket er vi ligesom alle andre lande præget af finanskrisen. For mindre end et år siden var vores udfordring manglen på kvalificeret arbejdskraft. Begge situationer er stærkt udfordrende for den enkelte virksomhed og for økonomien som helhed. Mange virksomheder er for tiden således præget af likviditetsmangel, som de har svært ved at arbejde sig ud af i al den stund, bankerne har strammet kreditterne. Andre virksomheder oplever skærpet priskonkurrence på grund af faldende efterspørgsel. DI s undersøgelse, som du sidder med i hånden, peger på, hvordan virksomhederne er i færd med at styrke sig selv ved at udvikle deres produktivitet. De styrker sig selv både i priskonkurrencen og ruster sig på længere sigt. Samtidig viser undersøgelsen, at virksomheder, der arbejder med lean, får styrket deres likviditet, og at der på det punkt er et betydeligt potentiale. De bedste når helt op på 25 pct. forbedring i deres likviditet. Endelig peger undersøgelsen på nogle af de barrierer der er for at få resultater med lean og peger på mulige løsninger. Det kan du læse mere om i de følgende artikler. 25 Derfor udvikler vi vores produktivitet pct 3

4 Virksomhederne opbygger nye vækstkræfter i krisen Virksomhedernes forbedring af deres produktivitet udvikler virksomheden og styrker den i priskonkurrencen For tiden bliver der arbejdet målrettet i virksomhederne for at blive mere produktive. Det sker med det mål for øje at styrke virksomheden og dens udvikling. Metoderne, der bruges, skal styrke virksomhedernes egne ressourcer og økonomi på længere sigt. Det er et af hovedresultaterne af dette års produktivitetsundersøgelse, som DI har gennemført. En tilsvarende andel har i det seneste år styrket produktiviteten for at kunne følge med i priskonkurrencen. Virksomhedernes fremadrettede fokus for 2009 er at gå efter et bestemt mål for forbedring af deres produktivitet og endnu flere vil styrke medarbejdernes kompetencer. Mange virksomheder vælger således at udvikle sig ud af krisen. Det, virksomhederne i det seneste år har villet opnå med at løfte deres produktivitet, er at få ressourcer til at forbedre virksomhedens evne til udvikling og kunne reagere endnu bedre på det, kunderne efterspørger. Det gælder omkring hver anden. Direktører og fabrikschefers fokus for produktivitet 2009 pct. Nå et bestemt forbedringsmål 26 Øge medarb. Kompetencer 23 Tage ny teknologi i anvendelse 11 Outsce/fjerne mindre produktive 11 Ændre produk.metode 9 Ændre organisationen 8 Ændre produkter 8 Indføre Lean 4 Ikke arbejde på forbedret produktivitet

5 Når spørgsmålet om fremtidigt fokus rettes til den gruppe, der har ansvar for virksomhedens udvikling, er det i praksis alle virksomheder, der har en målsætning om at sætte ind på at styrke deres produktivitet på en eller anden måde. Kun en gruppe på knap 1 pct. vil ikke arbejde for at forbedre deres produktivitet i løbet af i år. I 2009 arbejder godt hver fjerde virksomhed bevidst efter at opnå et bestemt mål for forbedring, og stort set lige så mange vil øge medarbejdernes kompetencer. Det giver basis for en fremadrettet udvikling af produktivitet med indbyggede vækstkræfter. Virksomhedernes ledelser er således i fuld gang med en intelligent udvikling af produktiviteten, hvor der tegner sig en tydelig satsning på forbedringer af vedblivende karakter udvikling af kompetencer, organisation og teknologi. Det er en mere helhedsorienteret tænkning på et tidspunkt, hvor mange virksomheder mærker konsekvenserne af finanskrisen. Danske virksomheder styrker således sig selv på områder, som er vigtige i et fremadrettet perspektiv. 5

6 Lean giver bedre likviditet Virksomheder forbedrer hurtigt deres likviditet, når de starter på lean Finanskrisen har skabt likviditetsbehov i en lang række virksomheder. Hvor de før i tiden har kunnet regne med at få det finansieret på traditionel vis, viser det sig nu vanskeligt for mange at få øget kassekreditten i deres bank. Det kan virksomhederne selv gøre noget for at ændre på ved at arbejde med lean, viser DI s produktivitetsundersøgelse Virksomheder, der starter på lean, får bedre likviditet i takt med at den mængde, de har af varer i arbejde, og størrelsen af deres lagre bliver gjort mindre. Samtidig øger virksomheden sine gennemløbstider, hvilket både giver hurtigere responstid i forhold til kunderne, og at der går kortere tid fra en ordre modtages, til kunderne betaler. Flertallet af leanvirksomhederne forbedrer deres likviditet med omkring 5 pct. Det gælder for seks ud af ti i undersøgelsen. De 10 bedste forbedrer deres likviditet med pct. Samtidig er endnu flere, otte ud af ti, i stand til at sænke deres enhedsomkostninger, hvilket er et tydeligt tegn på produktivitetsgevinst. Sagt enkelt, er der en favorabel driftsøkonomi i lean. Der er eksempler på virksomheder, der har skaffet midlerne til udgifterne ved at indføre lean ved resultaterne fra selve leanarbejdet Ændret likviditetsbinding de seneste 12 måneder andel virksomheder i interval (pct) Øget Uændret (0 pct) Reduceret med < 5 pct Reduceret med 10-5 pct. Andel i pct Akkum. Likvid. pct Reduceret med pct Reduceret > 25 pct 6

7 Det positive er, at der er tale om blivende gevinster. Tre år efter starten på lean indkasserer virksomhederne fortsat likviditetsgevinster og sænker stadig deres enhedsomkostninger. Der er altså ikke kun tale om en engangsgevinst, der kommer, når lagre og varer i arbejde bliver mindre, men resultater der fortsætter år efter år. Det lean gør en virksomhed i stand til er at øge sin kapacitet og samtidig holde fokus på det, der skaber værdi for kunden. Baggrunden er, at virksomheden organiserer sig efter en procestankegang, dvs. den vej flowet af ydelser og produkter til kunderne går. Samtidig bliver fokus sat på at forbedre og fremme de processer, der skaber værdi, medens processerne, der skaber spild, bliver fjernet. DI s undersøgelse peger også på, at jo længere tid virksomheden har arbejdet med lean, desto større succes opnår de. Det er vigtige resultater ikke mindst for den virksomhed, der skal ud at søge nye kreditrammer, eller hvis banken ligefrem sænker kreditrammen. Her kan virksomheden selv træffe beslutninger i stedet for at gøre sig afhængig af andres vurderinger. Sammenlignet med resultaterne for de bedste virksomheder peger det på, at mange kan nå endnu bedre resultater med lean. Det er en interessant mulighed at overveje nu, hvor likviditet er en faktor, der er knaphed på. 100 Ændret enhedsomkostninger seneste 12 mdr. andel virksomheder i interval (pct) Omkostn. pr enhed Akkum. omkost Øget Uændret (0 pct) Reduceret med < 5 pct Reduceret med 10-5 pct. Reduceret med pct Reduceret > 25 pct 7

8 Lean udfordrer den eksisterende kultur Barrieren for lean er virksomhedens kultur. Bliver den tacklet, er der mulighed for bedre resultater I den forandring en virksomhed går igennem, når der indføres lean, er den fremherskende barriere for flertallet af virksomheder organisationens egen kultur og kompetence. Det fremgår af dette års produktivitetsundersøgelse fra DI. Det er en barriere i virksomhedens egne mentale barrierer, som topledelsen bør tage fat på. Noget tyder dog på, at mange virksomheder ikke kommer i gang med det hurtigt nok. Flertallet - to ud af tre leanvirksomheder - peger på, at det er den kultur, der er i organisationen og kompetencerne, der er den største barriere. Konsekvensen er, at de ikke får de resultater, der er potentiale til. To ud af tre virksomheder i dette års undersøgelse peger på kultur og kompetence som den største barriere. Af de andre barrierer, der peges på, er det kun én - at få medarbejderne med - som gælder for et vist omfang af virksomheder. De øvrige barrierer gør sig kun gældende i ret få virksomheder. Kulturbarriererne, der er ved indførsel af lean, er det vigtigt at tage fat om tidligt. Største barriere for at indføre lean (pct) Få lederne til at arbejde med Opbakning fra øvr. organisation Få medarb. til at arbejde med Få ændret kultur og kompetencer Ved ikke Andet

9 Koden i lean er at minimere den tid, det tager at levere en vare eller ydelse. Det strider imod den opfattelse, der gælder mange steder, hvis kode er, at det handler om at minimere omkostningen per enhed - f.eks. kroner per kilo. Et andet central træk ved lean er, at processen principielt kun bør omfatte aktiviteter, der giver kunden værdi. Alt andet opfattes som spild. Det indebærer, at det kan være optimalt at lade selv de mest kostbare maskiner stå stille. Det er ligeledes stik imod den praktiske filosofi, de fleste virksomhedsledere og medarbejdere er flasket op med - at loadfaktoren skal være så høj som mulig. En leanvirksomhed er principielt bygget op efter flowet af varer og ydelser frem til kunden og med så få ansvarsskift undervejs som muligt. Organiseringen går med andre ord på tværs af de klassiske funktioner og vil ofte være organiseret i team, der har ansvar for en proces i værdikæden fra start til slut. Det gælder dog kun et mindre antal af de virksomheder, der deltager i undersøgelsen, at de organiserer sig efter værdikæden. 25 Topledere: Leans organisatoriske ændringer og krav (pct)

10 Toplederne peger på, at lean stiller ændringer og krav til lederne og medarbejdernes kompetencer, medens et mindretal på knap hver tredje mener, at lean stiller krav til topledelsens egne kompetencer. Strategien skal heller ikke ændres, mener toplederne. En årsag til at toplederne ser disse relativt få konsekvenser af strategisk karakter som følge af lean, kan være, at der er en ganske høj og hurtig grad af succes med lean. Det viser sig ved, at mange opnår resultater allerede indenfor det første år nogle sågar allerede i den første fase, hvor lean indføres. Nogle gode råd til at arbejde med kulturen er, at topledelsen skal gøre sig klart, hvilke mentale modeller, der gælder i virksomheden, som ikke passer til lean. På den måde ved du og den øvrige ledelse, hvilke normer og holdninger der skal lægges afstand til. Eksempelvis de tommelfingerregler vi alle sammen er udstyret med om, hvad der er den mest effektive måde at gøre tingene på. Start dagen med at gå en tur gennem virksomheden. Følg dit vigtigste produkt eller ydelse lige nu og se efter varer eller opgaver, der venter på at blive løst. Du vil få blik for det, der reelt skaber værdierne for kunderne, og hvor noget bliver stoppet. Bliv ved med at gå turen gennem virksomheden. Følg op på, at der bliver holdt fast ved de aftalte ændringer. Vis på den måde, at du synes, det er vigtigt. Få arbejdet med opfattelsen af hvad standarder er - og især ikke er. Mange opfatter standarder som noget støvet og rigidt og ikke som et praktisk værktøj, der hjælper til at forbedre værdikæden og processerne. Forklar igen og igen, hvorfor I har standarder og vis, at du selv bruger dem. Skab et miljø, der fremmer og værdsætter eksperimenter. Det er forudsætningen for, at der hele tiden kan findes nye og bedre måder at gøre tingene på. Det er en indsats, som kan gøres gennem en lang række tiltag i såvel ledelse, kommunikation og de værdier, der sættes i højsædet. Vær til stede når nye leantiltag bliver sat i værk, spørg hvad der gør den nye måde bedre end den gamle, og hvordan de har fundet ud af det. 10

11 Det kan betyde, at topledelsen ikke ser nogen grund til at involvere sig stærkt i lean. Overvejelsen kunne være, at når lean kører godt, lean giver jo resultater og er en succes, kan de i stedet tage sig af andre forhold, som er mere presserende. Af samme årsag er der ikke nogen tilskyndelse for topledelsen til, at den tilegner sig nye kompetencer. Hovedparten af toplederne har f.eks. kendskab til, men ikke erfaringer med de værktøjer, der kunne sætte dem i spidsen for lean. At ændre på kulturen er ikke noget, der sker over natten. Det tager tid, og det handler om at vise, hvad der bliver sat pris på og værdsat, og det sker som regel bedst i vores daglige omgang med hinanden. I boksen på denne og forrige side er det nærmere forklaret, hvad vi forstår ved kultur og en leankultur, og der er opstillet nogle gode råd om, hvad topledere kan gøre for at præge kulturen. Kultur i en virksomhed er ikke fast defineret sådan at forstå, at der er sat ord på, den sidder så at sige i væggene, og gør sig gældende som en fælles forståelse af, hvad der er den rigtige måde at gøre ting på, og hvad der er den forkerte. Kernen heri er de grundlæggende antagelser eller mentale modeller, der handles efter i virksomheden, uden at nogen tænker nærmere over det. Der rummes naturligvis mere i en kultur end det, men de mentale modeller og holdninger er det væsentligste at påvirke for at ændre på kulturen. En leankultur værdsætter, at der bliver arbejdet efter standarder, men at de hele tiden kan udfordres af medarbejdere og ledelse. Leankulturen indebærer en løbende systematisk afprøvning af den måde processerne gribes an på. Der er en ustandselig stræben efter løbende forbedringer i værdikæden således, at aktiviteterne passes til, så de giver kunderne mere værdi, og man skærer unødige arbejdstrin væk. Standarderne anvendes til at afprøve og teste om en ændring forbedrer processen. Leankulturen er på den måde eksperimenterende. Det fulde udbytte af lean får man først, når disse holdninger er så indarbejdet, at de begynder at virke i kulturen. 11

12 Kompetence gap blandt lederne svækker lean Selvom kurser og uddannelse er en fast bestanddel i virksomheders aktiviteter i lean, har mange ledere brug for at blive styrket i leanledelse De daglige ledere står temmelig alene med at få lean til at fungere i praksis. For at komme hurtigere frem til snoren og resultaterne, skal virksomhederne sætte mere ind på at ruste de daglige ledere end tilfældet er i mange virksomheder. DI s undersøgelse af produktivitet 2009 viser, at mange daglige ledere endnu ikke er klar til at starte på lean, når introduktionsfasen er overstået. Det er et problem, fordi det ikke kun er et spørgsmål om at tilegne sig værktøjer men også at få flyttet på de mentale modeller. De daglige ledere er dem, der sammen med medarbejderne skal få leanaktiviteterne bragt fra den første planlægnings- og introduktionsfase over i drift. De skal lede processen, og de skal sørge for, at medarbejderne får den nødvendige viden og kunnen til at bruge leanværktøjerne i den praktiske hverdag. De daglige ledere mener dog ikke selv, de har så meget viden og kunnen, at de er i stand til at løfte denne ledelsesopgave. Det er under halvdelen af lederne, der er rutineret brugere af de forskellige værktøjer, som er en del af lean. Figuren nedenfor viser ledernes selvvurderede kompetencer. Daglige lederes Leankompetencer kompetenceniveau udvalgte værktøjer Bruger ikke Kender Rutineret Instruere andre 12

13 Bortset fra værktøjet 5S er færre end hver anden rutineret bruger i værktøjerne og i praksis er det under hver fjerde leder, der mener, de er i stand til at instruere andre i værktøjerne. Ved at koble ledernes selvvurderede kompetenceniveau med vurderingen af succes med lean viser det sig, at jo højere kompetenceniveau, desto mere succes vurderes der også at være ved lean. Det betyder, at virksomhederne ved målrettet at styrke de daglige lederes kunnen og viden om værktøjerne vil gøre lean mere brugelig og give sig selv større chancer for at få succes med lean. Når ledernes kompetence ikke går meget videre end kendskab til værktøjerne, mangler lederne et overblik over, hvad værktøjerne kan, og hvordan de kan få det bedste ud af dem. Det betyder, at der kan være en hel del dyre lærepenge, som skal betales, når lean skal løbes i gang, hvis ikke man sørger for, at lederne er i stand til at instruere medarbejderne i værktøjerne. Virksomhederne har ikke en organisationsstruktur, der er procesorienteret. Den er stadig funktionsopdelt frem for organiseret efter værdistrømmen, og førstelinje lederne indbyrdes organisering fortsætter uforandret. Det betyder, at ledelsens beslutninger og informationsstrømme følger en anden logik, end den logik, der gælder for det operationelle niveau. Sammenholdt med at den øvrige organisation som salg, økonomi, HR og produktudvikling som regel ikke arbejder efter principperne i lean, gør det vilkårene for produktionens udvikling til en leanorganisation svær. Dertil kommer, at der er et overtalligt antal forbedringer i gang på samme tid, hvilket skaber projekt forstoppelse i organisationen. Samlet viser det, at virksomhederne ved at styrke de daglige lederes viden og kunnen er der et ganske stort potentiale for at få succes med lean og bedre resultater, end der opnås i dag. 13

14 Se DI s øvrige rapporter om lean Brugen og nytten af lean", DI 2007 Spørgeskemaundersøgelse blandt 500 ledere Sæt fokus på kulturen, DI 2007 Leanservice undersøgelse på basis af kvalitative interview i servicefunktioner "Intelligent produktivitet", DI 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt 459 ledere Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug, DI 2008 Undersøgelse af effektivitetsmetoder indenfor handel, transport og service på basis af kvalitative interview Du finder undersøgelserne på: og produktion 14

15 DI Lean uddannelser og kurser DI S LEAN LEADERSHIP DI s Lean Leadership er et forløb med fokus på de strategiske, kulturelle og ledelsesmæssige aspekter i en leanorganisation. Målet er at opnå radikale forbedringer, der går længere end de resultater, som kan skabes på kort sigt. Varighed: 4 moduler af i alt 9 dage Kursusstart: 21. oktober 2009 Pris: Medlemmer kr ,- ekskl. moms. Andre kr ,- LEANLEDELSE FOR MELLEMLEDERE For mellemledere, der oplever det som en udfordring at implementere leanindsatser og motivere medarbejdere og teams til løbende forbedringer. Kurset klæder dig på til leanledelse i det daglige. Varighed: 2 moduler af 2 dage Kursusstart: 1. september 2009 Pris: Medlemmer kr , ekskl. moms. Andre kr ,- LEANKULTUR OG LEDERADFÆRD Vi tager fat på ledelses udfordringer ved at implementere lean, når man inddrager medarbejderne i forbedringen af produktions- og forretningsprocesser. Du får redskaber til at fremme den ledelseskultur, der er brug for med lean. Varighed: 2 dage Kursusstart: 10. november 2009 Pris: Medlemmer kr ,- ekskl. moms. Andre kr ,- PERFORMANCE MANAGEMENT Performance Management giver dig redskaber til at nedbryde strategiske mål til forretningsprocesser, som du kan følge op på. For at holde fokus på den daglige forretning etablerer man en række nøgletal. Du får konkret viden om ledelsesmæssige forskelligheder i at følge op på målinger og strategiske mål. Varighed: 2 dage Kursusstart: 5. maj 2009 Pris: Medlemmer kr ,- ekskl. moms. Andre kr ,- LEAN I VIRKSOMHEDENS PRODUKTUDVIKLING Når man bruger leantankegangen i virksomhedens produktudvikling stiger udviklings- og ingeniørproduktiviteten, og videnprocessen bliver mere professionel. Du får styrket samarbejdet mellem produktion og udvikling. Varighed: 2 dage Kursusstart: 21. oktober 2009 Pris: Medlemmer kr ,- ekskl. moms. Andre kr ,- Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser 15

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen 2014 OFFENTLIG INNOVATION Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen OFFENTLIG INNOVATION: UD PÅ KANTEN, IND TIL KERNEN, OVER TIL NABOEN Juli 2014 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere