Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean"

Transkript

1 Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts

2 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse om produktivitet og lean. Deltagerne i undersøgelsen kommer fra transport, handel, service og industri. 55 pct. af virksomhederne har 1-99 ansatte, 35 pct. har ansatte, medens 10 pct. har over 500 ansatte. Knap 45 pct. af virksomhederne arbejder med lean eller er ved at indføre det. Deltagerne har svaret på et spørgeskema, der blev sendt ud elektronisk og besvaret i løbet af februar Produktivitet For at finde ud af hvor god en virksomhed er til at udnytte sine ressourcer, kan den se på sin produktivitet. Øger virksomheden produktiviteten, betyder det, at man bliver bedre til at bruge virksomhedens ressourcer og omvendt. Produktivitet finder man ved at se på, hvilket resultat man får i forhold til det input, der indgår i processen. Ofte taler man om arbejdsproduktivitet, som opgøres ved, at den mængde varer eller ydelser, man producerer, bliver divideret med antallet af arbejdstimer eller værdien heraf i kroner og ører. Man kan også opgøre det ud fra værdien af den producerede mængde divideret med det samlede input af materialer, maskiner og medarbejderindsats med videre. Som et tilnærmet udtryk for udviklingen i produktivitet kan man f.eks. bruge udviklingen i omkostninger per enhed. Redaktion: Henrik Valentin Jensen Christina Villefrance Møller 2

3 Skab værdi med produktivitet Presset på markeder og likviditet kan tackles ved at styrke produktiviteten. Ny DI undersøgelse med aktuel viden om produktivitet og lean viser, at virksomhederne gør en hel del selv Virksomheder der er i stand til år efter år at forbedre deres produktivitet i forhold til deres konkurrenter, er dem der på langt sigt forbliver på markedet. Det gælder især i en økonomi som vores, hvor vi har et højt niveau for løn og andre omkostninger. Vi er afhængige af vores eksport, hvis vi skal blive ved med at skabe værdi og kunne betale for vores velfærd. I øjeblikket er vi ligesom alle andre lande præget af finanskrisen. For mindre end et år siden var vores udfordring manglen på kvalificeret arbejdskraft. Begge situationer er stærkt udfordrende for den enkelte virksomhed og for økonomien som helhed. Mange virksomheder er for tiden således præget af likviditetsmangel, som de har svært ved at arbejde sig ud af i al den stund, bankerne har strammet kreditterne. Andre virksomheder oplever skærpet priskonkurrence på grund af faldende efterspørgsel. DI s undersøgelse, som du sidder med i hånden, peger på, hvordan virksomhederne er i færd med at styrke sig selv ved at udvikle deres produktivitet. De styrker sig selv både i priskonkurrencen og ruster sig på længere sigt. Samtidig viser undersøgelsen, at virksomheder, der arbejder med lean, får styrket deres likviditet, og at der på det punkt er et betydeligt potentiale. De bedste når helt op på 25 pct. forbedring i deres likviditet. Endelig peger undersøgelsen på nogle af de barrierer der er for at få resultater med lean og peger på mulige løsninger. Det kan du læse mere om i de følgende artikler. 25 Derfor udvikler vi vores produktivitet pct 3

4 Virksomhederne opbygger nye vækstkræfter i krisen Virksomhedernes forbedring af deres produktivitet udvikler virksomheden og styrker den i priskonkurrencen For tiden bliver der arbejdet målrettet i virksomhederne for at blive mere produktive. Det sker med det mål for øje at styrke virksomheden og dens udvikling. Metoderne, der bruges, skal styrke virksomhedernes egne ressourcer og økonomi på længere sigt. Det er et af hovedresultaterne af dette års produktivitetsundersøgelse, som DI har gennemført. En tilsvarende andel har i det seneste år styrket produktiviteten for at kunne følge med i priskonkurrencen. Virksomhedernes fremadrettede fokus for 2009 er at gå efter et bestemt mål for forbedring af deres produktivitet og endnu flere vil styrke medarbejdernes kompetencer. Mange virksomheder vælger således at udvikle sig ud af krisen. Det, virksomhederne i det seneste år har villet opnå med at løfte deres produktivitet, er at få ressourcer til at forbedre virksomhedens evne til udvikling og kunne reagere endnu bedre på det, kunderne efterspørger. Det gælder omkring hver anden. Direktører og fabrikschefers fokus for produktivitet 2009 pct. Nå et bestemt forbedringsmål 26 Øge medarb. Kompetencer 23 Tage ny teknologi i anvendelse 11 Outsce/fjerne mindre produktive 11 Ændre produk.metode 9 Ændre organisationen 8 Ændre produkter 8 Indføre Lean 4 Ikke arbejde på forbedret produktivitet

5 Når spørgsmålet om fremtidigt fokus rettes til den gruppe, der har ansvar for virksomhedens udvikling, er det i praksis alle virksomheder, der har en målsætning om at sætte ind på at styrke deres produktivitet på en eller anden måde. Kun en gruppe på knap 1 pct. vil ikke arbejde for at forbedre deres produktivitet i løbet af i år. I 2009 arbejder godt hver fjerde virksomhed bevidst efter at opnå et bestemt mål for forbedring, og stort set lige så mange vil øge medarbejdernes kompetencer. Det giver basis for en fremadrettet udvikling af produktivitet med indbyggede vækstkræfter. Virksomhedernes ledelser er således i fuld gang med en intelligent udvikling af produktiviteten, hvor der tegner sig en tydelig satsning på forbedringer af vedblivende karakter udvikling af kompetencer, organisation og teknologi. Det er en mere helhedsorienteret tænkning på et tidspunkt, hvor mange virksomheder mærker konsekvenserne af finanskrisen. Danske virksomheder styrker således sig selv på områder, som er vigtige i et fremadrettet perspektiv. 5

6 Lean giver bedre likviditet Virksomheder forbedrer hurtigt deres likviditet, når de starter på lean Finanskrisen har skabt likviditetsbehov i en lang række virksomheder. Hvor de før i tiden har kunnet regne med at få det finansieret på traditionel vis, viser det sig nu vanskeligt for mange at få øget kassekreditten i deres bank. Det kan virksomhederne selv gøre noget for at ændre på ved at arbejde med lean, viser DI s produktivitetsundersøgelse Virksomheder, der starter på lean, får bedre likviditet i takt med at den mængde, de har af varer i arbejde, og størrelsen af deres lagre bliver gjort mindre. Samtidig øger virksomheden sine gennemløbstider, hvilket både giver hurtigere responstid i forhold til kunderne, og at der går kortere tid fra en ordre modtages, til kunderne betaler. Flertallet af leanvirksomhederne forbedrer deres likviditet med omkring 5 pct. Det gælder for seks ud af ti i undersøgelsen. De 10 bedste forbedrer deres likviditet med pct. Samtidig er endnu flere, otte ud af ti, i stand til at sænke deres enhedsomkostninger, hvilket er et tydeligt tegn på produktivitetsgevinst. Sagt enkelt, er der en favorabel driftsøkonomi i lean. Der er eksempler på virksomheder, der har skaffet midlerne til udgifterne ved at indføre lean ved resultaterne fra selve leanarbejdet Ændret likviditetsbinding de seneste 12 måneder andel virksomheder i interval (pct) Øget Uændret (0 pct) Reduceret med < 5 pct Reduceret med 10-5 pct. Andel i pct Akkum. Likvid. pct Reduceret med pct Reduceret > 25 pct 6

7 Det positive er, at der er tale om blivende gevinster. Tre år efter starten på lean indkasserer virksomhederne fortsat likviditetsgevinster og sænker stadig deres enhedsomkostninger. Der er altså ikke kun tale om en engangsgevinst, der kommer, når lagre og varer i arbejde bliver mindre, men resultater der fortsætter år efter år. Det lean gør en virksomhed i stand til er at øge sin kapacitet og samtidig holde fokus på det, der skaber værdi for kunden. Baggrunden er, at virksomheden organiserer sig efter en procestankegang, dvs. den vej flowet af ydelser og produkter til kunderne går. Samtidig bliver fokus sat på at forbedre og fremme de processer, der skaber værdi, medens processerne, der skaber spild, bliver fjernet. DI s undersøgelse peger også på, at jo længere tid virksomheden har arbejdet med lean, desto større succes opnår de. Det er vigtige resultater ikke mindst for den virksomhed, der skal ud at søge nye kreditrammer, eller hvis banken ligefrem sænker kreditrammen. Her kan virksomheden selv træffe beslutninger i stedet for at gøre sig afhængig af andres vurderinger. Sammenlignet med resultaterne for de bedste virksomheder peger det på, at mange kan nå endnu bedre resultater med lean. Det er en interessant mulighed at overveje nu, hvor likviditet er en faktor, der er knaphed på. 100 Ændret enhedsomkostninger seneste 12 mdr. andel virksomheder i interval (pct) Omkostn. pr enhed Akkum. omkost Øget Uændret (0 pct) Reduceret med < 5 pct Reduceret med 10-5 pct. Reduceret med pct Reduceret > 25 pct 7

8 Lean udfordrer den eksisterende kultur Barrieren for lean er virksomhedens kultur. Bliver den tacklet, er der mulighed for bedre resultater I den forandring en virksomhed går igennem, når der indføres lean, er den fremherskende barriere for flertallet af virksomheder organisationens egen kultur og kompetence. Det fremgår af dette års produktivitetsundersøgelse fra DI. Det er en barriere i virksomhedens egne mentale barrierer, som topledelsen bør tage fat på. Noget tyder dog på, at mange virksomheder ikke kommer i gang med det hurtigt nok. Flertallet - to ud af tre leanvirksomheder - peger på, at det er den kultur, der er i organisationen og kompetencerne, der er den største barriere. Konsekvensen er, at de ikke får de resultater, der er potentiale til. To ud af tre virksomheder i dette års undersøgelse peger på kultur og kompetence som den største barriere. Af de andre barrierer, der peges på, er det kun én - at få medarbejderne med - som gælder for et vist omfang af virksomheder. De øvrige barrierer gør sig kun gældende i ret få virksomheder. Kulturbarriererne, der er ved indførsel af lean, er det vigtigt at tage fat om tidligt. Største barriere for at indføre lean (pct) Få lederne til at arbejde med Opbakning fra øvr. organisation Få medarb. til at arbejde med Få ændret kultur og kompetencer Ved ikke Andet

9 Koden i lean er at minimere den tid, det tager at levere en vare eller ydelse. Det strider imod den opfattelse, der gælder mange steder, hvis kode er, at det handler om at minimere omkostningen per enhed - f.eks. kroner per kilo. Et andet central træk ved lean er, at processen principielt kun bør omfatte aktiviteter, der giver kunden værdi. Alt andet opfattes som spild. Det indebærer, at det kan være optimalt at lade selv de mest kostbare maskiner stå stille. Det er ligeledes stik imod den praktiske filosofi, de fleste virksomhedsledere og medarbejdere er flasket op med - at loadfaktoren skal være så høj som mulig. En leanvirksomhed er principielt bygget op efter flowet af varer og ydelser frem til kunden og med så få ansvarsskift undervejs som muligt. Organiseringen går med andre ord på tværs af de klassiske funktioner og vil ofte være organiseret i team, der har ansvar for en proces i værdikæden fra start til slut. Det gælder dog kun et mindre antal af de virksomheder, der deltager i undersøgelsen, at de organiserer sig efter værdikæden. 25 Topledere: Leans organisatoriske ændringer og krav (pct)

10 Toplederne peger på, at lean stiller ændringer og krav til lederne og medarbejdernes kompetencer, medens et mindretal på knap hver tredje mener, at lean stiller krav til topledelsens egne kompetencer. Strategien skal heller ikke ændres, mener toplederne. En årsag til at toplederne ser disse relativt få konsekvenser af strategisk karakter som følge af lean, kan være, at der er en ganske høj og hurtig grad af succes med lean. Det viser sig ved, at mange opnår resultater allerede indenfor det første år nogle sågar allerede i den første fase, hvor lean indføres. Nogle gode råd til at arbejde med kulturen er, at topledelsen skal gøre sig klart, hvilke mentale modeller, der gælder i virksomheden, som ikke passer til lean. På den måde ved du og den øvrige ledelse, hvilke normer og holdninger der skal lægges afstand til. Eksempelvis de tommelfingerregler vi alle sammen er udstyret med om, hvad der er den mest effektive måde at gøre tingene på. Start dagen med at gå en tur gennem virksomheden. Følg dit vigtigste produkt eller ydelse lige nu og se efter varer eller opgaver, der venter på at blive løst. Du vil få blik for det, der reelt skaber værdierne for kunderne, og hvor noget bliver stoppet. Bliv ved med at gå turen gennem virksomheden. Følg op på, at der bliver holdt fast ved de aftalte ændringer. Vis på den måde, at du synes, det er vigtigt. Få arbejdet med opfattelsen af hvad standarder er - og især ikke er. Mange opfatter standarder som noget støvet og rigidt og ikke som et praktisk værktøj, der hjælper til at forbedre værdikæden og processerne. Forklar igen og igen, hvorfor I har standarder og vis, at du selv bruger dem. Skab et miljø, der fremmer og værdsætter eksperimenter. Det er forudsætningen for, at der hele tiden kan findes nye og bedre måder at gøre tingene på. Det er en indsats, som kan gøres gennem en lang række tiltag i såvel ledelse, kommunikation og de værdier, der sættes i højsædet. Vær til stede når nye leantiltag bliver sat i værk, spørg hvad der gør den nye måde bedre end den gamle, og hvordan de har fundet ud af det. 10

11 Det kan betyde, at topledelsen ikke ser nogen grund til at involvere sig stærkt i lean. Overvejelsen kunne være, at når lean kører godt, lean giver jo resultater og er en succes, kan de i stedet tage sig af andre forhold, som er mere presserende. Af samme årsag er der ikke nogen tilskyndelse for topledelsen til, at den tilegner sig nye kompetencer. Hovedparten af toplederne har f.eks. kendskab til, men ikke erfaringer med de værktøjer, der kunne sætte dem i spidsen for lean. At ændre på kulturen er ikke noget, der sker over natten. Det tager tid, og det handler om at vise, hvad der bliver sat pris på og værdsat, og det sker som regel bedst i vores daglige omgang med hinanden. I boksen på denne og forrige side er det nærmere forklaret, hvad vi forstår ved kultur og en leankultur, og der er opstillet nogle gode råd om, hvad topledere kan gøre for at præge kulturen. Kultur i en virksomhed er ikke fast defineret sådan at forstå, at der er sat ord på, den sidder så at sige i væggene, og gør sig gældende som en fælles forståelse af, hvad der er den rigtige måde at gøre ting på, og hvad der er den forkerte. Kernen heri er de grundlæggende antagelser eller mentale modeller, der handles efter i virksomheden, uden at nogen tænker nærmere over det. Der rummes naturligvis mere i en kultur end det, men de mentale modeller og holdninger er det væsentligste at påvirke for at ændre på kulturen. En leankultur værdsætter, at der bliver arbejdet efter standarder, men at de hele tiden kan udfordres af medarbejdere og ledelse. Leankulturen indebærer en løbende systematisk afprøvning af den måde processerne gribes an på. Der er en ustandselig stræben efter løbende forbedringer i værdikæden således, at aktiviteterne passes til, så de giver kunderne mere værdi, og man skærer unødige arbejdstrin væk. Standarderne anvendes til at afprøve og teste om en ændring forbedrer processen. Leankulturen er på den måde eksperimenterende. Det fulde udbytte af lean får man først, når disse holdninger er så indarbejdet, at de begynder at virke i kulturen. 11

12 Kompetence gap blandt lederne svækker lean Selvom kurser og uddannelse er en fast bestanddel i virksomheders aktiviteter i lean, har mange ledere brug for at blive styrket i leanledelse De daglige ledere står temmelig alene med at få lean til at fungere i praksis. For at komme hurtigere frem til snoren og resultaterne, skal virksomhederne sætte mere ind på at ruste de daglige ledere end tilfældet er i mange virksomheder. DI s undersøgelse af produktivitet 2009 viser, at mange daglige ledere endnu ikke er klar til at starte på lean, når introduktionsfasen er overstået. Det er et problem, fordi det ikke kun er et spørgsmål om at tilegne sig værktøjer men også at få flyttet på de mentale modeller. De daglige ledere er dem, der sammen med medarbejderne skal få leanaktiviteterne bragt fra den første planlægnings- og introduktionsfase over i drift. De skal lede processen, og de skal sørge for, at medarbejderne får den nødvendige viden og kunnen til at bruge leanværktøjerne i den praktiske hverdag. De daglige ledere mener dog ikke selv, de har så meget viden og kunnen, at de er i stand til at løfte denne ledelsesopgave. Det er under halvdelen af lederne, der er rutineret brugere af de forskellige værktøjer, som er en del af lean. Figuren nedenfor viser ledernes selvvurderede kompetencer. Daglige lederes Leankompetencer kompetenceniveau udvalgte værktøjer Bruger ikke Kender Rutineret Instruere andre 12

13 Bortset fra værktøjet 5S er færre end hver anden rutineret bruger i værktøjerne og i praksis er det under hver fjerde leder, der mener, de er i stand til at instruere andre i værktøjerne. Ved at koble ledernes selvvurderede kompetenceniveau med vurderingen af succes med lean viser det sig, at jo højere kompetenceniveau, desto mere succes vurderes der også at være ved lean. Det betyder, at virksomhederne ved målrettet at styrke de daglige lederes kunnen og viden om værktøjerne vil gøre lean mere brugelig og give sig selv større chancer for at få succes med lean. Når ledernes kompetence ikke går meget videre end kendskab til værktøjerne, mangler lederne et overblik over, hvad værktøjerne kan, og hvordan de kan få det bedste ud af dem. Det betyder, at der kan være en hel del dyre lærepenge, som skal betales, når lean skal løbes i gang, hvis ikke man sørger for, at lederne er i stand til at instruere medarbejderne i værktøjerne. Virksomhederne har ikke en organisationsstruktur, der er procesorienteret. Den er stadig funktionsopdelt frem for organiseret efter værdistrømmen, og førstelinje lederne indbyrdes organisering fortsætter uforandret. Det betyder, at ledelsens beslutninger og informationsstrømme følger en anden logik, end den logik, der gælder for det operationelle niveau. Sammenholdt med at den øvrige organisation som salg, økonomi, HR og produktudvikling som regel ikke arbejder efter principperne i lean, gør det vilkårene for produktionens udvikling til en leanorganisation svær. Dertil kommer, at der er et overtalligt antal forbedringer i gang på samme tid, hvilket skaber projekt forstoppelse i organisationen. Samlet viser det, at virksomhederne ved at styrke de daglige lederes viden og kunnen er der et ganske stort potentiale for at få succes med lean og bedre resultater, end der opnås i dag. 13

14 Se DI s øvrige rapporter om lean Brugen og nytten af lean", DI 2007 Spørgeskemaundersøgelse blandt 500 ledere Sæt fokus på kulturen, DI 2007 Leanservice undersøgelse på basis af kvalitative interview i servicefunktioner "Intelligent produktivitet", DI 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt 459 ledere Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug, DI 2008 Undersøgelse af effektivitetsmetoder indenfor handel, transport og service på basis af kvalitative interview Du finder undersøgelserne på: og produktion 14

15 DI Lean uddannelser og kurser DI S LEAN LEADERSHIP DI s Lean Leadership er et forløb med fokus på de strategiske, kulturelle og ledelsesmæssige aspekter i en leanorganisation. Målet er at opnå radikale forbedringer, der går længere end de resultater, som kan skabes på kort sigt. Varighed: 4 moduler af i alt 9 dage Kursusstart: 21. oktober 2009 Pris: Medlemmer kr ,- ekskl. moms. Andre kr ,- LEANLEDELSE FOR MELLEMLEDERE For mellemledere, der oplever det som en udfordring at implementere leanindsatser og motivere medarbejdere og teams til løbende forbedringer. Kurset klæder dig på til leanledelse i det daglige. Varighed: 2 moduler af 2 dage Kursusstart: 1. september 2009 Pris: Medlemmer kr , ekskl. moms. Andre kr ,- LEANKULTUR OG LEDERADFÆRD Vi tager fat på ledelses udfordringer ved at implementere lean, når man inddrager medarbejderne i forbedringen af produktions- og forretningsprocesser. Du får redskaber til at fremme den ledelseskultur, der er brug for med lean. Varighed: 2 dage Kursusstart: 10. november 2009 Pris: Medlemmer kr ,- ekskl. moms. Andre kr ,- PERFORMANCE MANAGEMENT Performance Management giver dig redskaber til at nedbryde strategiske mål til forretningsprocesser, som du kan følge op på. For at holde fokus på den daglige forretning etablerer man en række nøgletal. Du får konkret viden om ledelsesmæssige forskelligheder i at følge op på målinger og strategiske mål. Varighed: 2 dage Kursusstart: 5. maj 2009 Pris: Medlemmer kr ,- ekskl. moms. Andre kr ,- LEAN I VIRKSOMHEDENS PRODUKTUDVIKLING Når man bruger leantankegangen i virksomhedens produktudvikling stiger udviklings- og ingeniørproduktiviteten, og videnprocessen bliver mere professionel. Du får styrket samarbejdet mellem produktion og udvikling. Varighed: 2 dage Kursusstart: 21. oktober 2009 Pris: Medlemmer kr ,- ekskl. moms. Andre kr ,- Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser 15

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Hvis lean er svaret - Hvad er så problemet?

Hvis lean er svaret - Hvad er så problemet? Hvis lean er svaret - Hvad er så problemet? Leif Beck Fallesen, SCCK 3.04.06 Agenda Lean - døgnflue eller langtidsholdbart ledelsesredskab? Lean i den private sektor - Novo Nordisk og Radiometer Lean i

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan Kære Læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan du læse om hvorfor meningsskabelse er et centralt begreb når vi taler om forandringer i organisationerne.

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean DI S GUIDE TIL LEANLEDELSE Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 DI s Guide til Leanledelse er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret i samarbejde

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse er som tango - rytme, bevægelse og udstråling skal være synkroniseret I mange organisationer

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse FTF og Væksthus for ledelse om ledernes oplevelse af anerkendelse, erfaring med manglen på arbejdskraft, oplevelse af eget ledelsesrum og oplevelse af politisk opbakning

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

GRATIS HR & HVAD KAN DU - OG HVAD MÅ DU?

GRATIS HR & HVAD KAN DU - OG HVAD MÅ DU? GRATIS HR & GRATIS HR & LEDELSESTILBUD LEDELSESTILBUD HVAD KAN DU - OG HVAD MÅ DU? INSPIRATION TIL GOD PERSONALE LEDELSE HVAD MÅ DU..? Ifølge loven og reglerne.. HVAD KAN DU? Den gode måde at drive ledelse

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Projekt versus virksomhed. Copenhagen Business School

Projekt versus virksomhed. Copenhagen Business School Projekt versus virksomhed Jan Mouritsen Copenhagen Business School Udgangspunkt Der er sagt meget om mulige forskelle mellem projekt og virksomhed Lineær cyklisk k tid Dynamisk bureaukratisk Eksperimenterende

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere