Lean og fejlanalyse i en mediko-teknisk virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean og fejlanalyse i en mediko-teknisk virksomhed"

Transkript

1 Lean og fejlanalyse i en mediko-teknisk virksomhed Eksamensprojektet udført på Institut for Management Danmarks Tekniske Universitet i samarbejde med Vejleder: Niels Møller Rapporten udarbejdet af Jeanette Thorup Andersen s December 2008

2 Abstrakt (Dansk) Denne rapport beskæftiger sig med Lean og fejlanalyse i den mediko-tekniske virksomhed. Først har jeg foretaget et litteraturstudie i Lean og undersøgt forskellige metoder til at analysere og vurdere konsekvenserne af fejl, samt en undersøgelse af årsagerne til at fejlene opstår. er en meget dynamisk virksomhed, der i løbet af kort tid har haft en betydelig vækst. Virksomheden er derfor præget at utidssvarende arbejdsprocesser, og medarbejdere har svært ved at håndtere det øgede pres. Ligeledes er computersystemerne forældede, og kan ikke samarbejde ordentligt. Det gør at der er en stor forsinkelse i de elektroniske processer. Disse faktorer er med til at øge risikoen for, at der opstår fejl. For i det hele taget at konstatere at fejlene er der, og undersøge hvilke typer af fejl der er tale om, gennemgik jeg kreditnotaer, igangværende ordrer og annullerede ordrer. Fejlene undersøges herefter nærmere ud fra forskellige metoder. Her benyttes dobbeltoprettelse af ordrer som eksempel. Det er en betydelig fejl, der i sidste ende kan være til gene for kunden, hvis ikke den opdages i tide. Hvilken betydning som fejlen har, undersøges ved hjælp af FMEA analysen. Her blev fejlen vurderet i tre kategorier: konsekvens, sandsynlighed, og hvor svær fejlen er at opdage. Six Sigma blev introduceret, som en matematisk metode til at eliminere fejl gennem et indsamling og analyse af et statistisk datagrundlag. For at finde frem til mulige årsager til fejlen, blev der opstillet et fiskebensdiagram. Da også kan have behov for en fremadrettet planlægning, blev SWOT analysen benyttet til at undersøge hvilke interne og eksterne parametre der har betydning for virksomheden. Konklusionen er, at der i bliver lavet en del fejl. Der bliver efterfølgende brugt meget arbejdstid på at finde, undersøge og rette op på fejlene. Jeg fandt frem til fire parametre, der udgør de væsentligste årsager til fejl. Det drejer sig om menneskelige fejl, standarder (eller manglen på samme), planlægning og computersystemer. Jeanette Thorup Andersen, s

3 Abstract (English) This report deals with Lean and error analysis in the medico-technical company KCI Medical. At first I made a literature study in Lean and different methods to analyze and evaluate the consequences of errors. Also studying the reasons why the errors occur. is a very dynamic company, which in a short period of time has had a significant growth. The company is therefore characterized by the outdated operations. Employees are finding it hard to cope with the increased pressure. In the same way, computer systems have become outdated and can not cooperate with each other. Because of this, there is a significant delay in the electronic process. Those factors are increasing the risk of errors. In order to investigate the different types of errors. And in order to establish the fact that the errors did indeed occur. I analyzed credit notes, open orders and canceled orders. Afterwards the errors are analyzed by different methods, using double orders as an example. It is a significant mistake that ultimately may be an irritation to the customer, if not discovered in time. The impact of errors is analyzed using the FMEA analysis. Here errors is giving a rank in three categories: Severity, occurrence and detect ability. Six Sigma was introduced as a mathematical method to eliminate errors through the collection and analysis of statistical data. To identify possible causes of the error, the fishbone diagram was used. The SWOT analysis was used to examine the internal and external parameters which affect the company. This can be used in the continuing strategically planning. The conclusion is that in mistakes sometimes occur. There will consequently be spent a lot of work hours in order to find, investigate and correct the mistakes I found four parameters to be the main causes of errors. It is about human error, standards (or lack thereof), planning and computer systems. Jeanette Thorup Andersen, s

4 Forord Denne rapport er udarbejdet som afsluttende eksamensprojekt på civilingeniørstudiet. Rapporten er udført på Institut for Management i samarbejde med virksomheden KCI Medical i efteråret En stor tak til min vejleder Niels Møller, der med sin kyndige vejledning har sørget for at holde mig på rette spor, og fået mig til at se tingene fra andre perspektiver. Der skal også lyde en stor tak til Henrik B. Olesen og Gert Andersen fra, uden dem var dette projekt aldrig blevet til noget. Derudover vil jeg også sige tak til alle medarbejderne i, der tålmodigt har svaret på mine nysgerrige spørgsmål. Jeanette Thorup Andersen s Jeanette Thorup Andersen, s

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Formål Mål Opgavebeskrivelse Succes kriterier Metode Rapportens opbygning Beskrivelse af virksomheden Gazellevirksomhed Beskrivelse af produkter Dynamiske madrasser V.A.C. terapienheder Udlejningsprocessen Tegning af processen ved udlejning Ordresystemet Virksomhedens udfordringer LEAN Historie Lean grundbegreber Trin: Forstå kunderne Trin: Overtag styringen Trin: Skab synlighed Trin: Stol på standarder Trin: Tydeliggør ansvaret Trin: Skab flow Trin: Undgå spild (Muda) Trin: Løbende forbedringer (kaizen) Trin: Maksimer kundeværdi Fejlteori Definition af fejl Standarder Uheld Identificering af fejl Fejlmulighed og effekt analyse (FMEA) Six Sigma (6σ) Fiskebens analyse, årsags- og effektdiagram SWOT analyse Beskrivelse af arbejdsprocesser Kundeservice / Customer Care Procestiden Ordresystem Telefon statistik Jeanette Thorup Andersen, s

6 6.1.4 Eksempel på fejlmuligheder Service Høje krav (tempo) og stress Reparationer Downrapport Lager Lagerstyring Engangsmaterialer Kommunikation Finance/bogholderiet Medarbejderne i Mine egne erfaringer Opsummeringaf arbejdsprocesserne Analyse af de beskrevne processer Lean i virksomheden Problemområder Eksempel på spild ved TheraKair Visio madrasser Konkurrerende virksomheder Systematisering Fejlanalyse Kreditnotaer Igangværende ordrer / Open orders Annullerede ordrer FMEA analyse i virksomheden Dobbeltoprettelser Ordre der ligger i systemet Manglende faktura Fiskebensanalyse Six Sigma SWOT i virksomheden Opsummering Mine forslag Ændringer i arbejdsprocesser efter projektets opstart Konklusion Litteraturliste Jeanette Thorup Andersen, s

7 1 Indledning Alle virksomheder verden over, har det mål at have en effektiv produktion, være bedst/billigst og undgå fejl. Mange af virksomhederne vil nok mene, at de har det, men Lean er et nyttigt redskab til at sætte fokus på optimering af arbejdsprocesserne. I en Leantankegang er der altid mulighed for forbedringer, da ingen processer anses for at være perfekte. Som udgangspunkt har Lean til hensigt at optimere arbejdsprocesserne, på en måde, der får medarbejderne til at arbejde klogere, ikke hurtigere. Ved indførsel af Leantankegang, vil virksomhederne opleve store forbedringer, i og med, at der rettes op på problemer i arbejdsprocesserne. Dels gennem bedre flow og standardiserede arbejdsprocesser, der skaber kortere ekspeditionstid for kunden, og dels ved at reducere spild og fejl. Lean var oprindeligt udviklet til produktionsvirksomheder, men gennem de senere år, er Lean blevet benyttet inden for flere og flere forskellige områder af virksomheder og organisationer. I denne opgave benyttes de grundlæggende Leanbegreber i den administrative del af en virksomhed. 1.1 Problemformulering I findes et stort spild i form af fejl. Denne opgave har derfor til hensigt at undersøge og vurdere disse fejl samt identificere årsagerne, med henblik på at kunne reducere antallet af fejl i fremtiden. Ved at fokusere på et af de grundlæggende Leanprincipper, om at reducere spild ønsker jeg at undersøge, hvordan fejl påvirker virksomheden, og dens kunder. For at simplificere problemstillingen, vil jeg primært se på arbejdsprocesserne i forbindelse med udlejning af produkterne. Her ser jeg på de involverede afdelinger, men med kundeservice som referencepunkt. Når det findes relevant drages der paralleller til salg af varer Formål Formålet med projektet er, at undersøge om det er muligt, at forbedre arbejdsprocesserne i virksomheden. Dels ved at mindske de arbejdsprocesser, der ikke skaber værdi for kunden, samt skabe kortere ekspeditionstid og reducere fejl. Formålet for virksomheden er, at reducere omkostningerne, øge konkurrenceevnen samt udvikle bedre og mere effektive arbejdsprocesser. For mig er målet, at tilegne mig mere viden indenfor Lean og fejlanalyse gennem teori og praktisk erfaring. Jeanette Thorup Andersen, s

8 Virksomheden ønsker, at jeg finder frem til konkrete tiltag der kan indføres, dels her og nu uden yderligere omkostninger, dels hvad der kan indføres ved en lille økonomisk investering (dette skal dog bevilges fra international side), og endelig hvad der kan arbejdes hen imod på længere sigt Mål Målet er udarbejdelsen af en rapport. Rapportens mål er at skabe et overblik over de forskellige arbejdsprocesser i virksomheden. De kortlagte arbejdsgange beskrives, og ud fra disse, afklares det hvilke, der skaber værdi og hvor der er spild i arbejdsgangene. Rapporten identificerer de potentielle fejlkilder, samt mulige årsager til fejlene. Ud fra dette kommer rapporten med forslag til forbedringer af arbejdsgangene og muligheder for at reducere antallet af fejl Opgavebeskrivelse Denne opgaves fokus er, at undersøge og kortlægge arbejdsprocesserne i virksomheden. For at tilegne mig viden, har jeg gennemgået et litteraturstudie omkring forskellige metoder, modeller, fejlanalyse og Lean. Denne teoretiske baggrund vil gøre at jeg er i stand til at identificere spild, og kunne pege på potentielle fejlkilder i virksomheden. I opgaven, vil jeg: Gennemgå arbejdsprocesserne ved hjælp af en værdistrømsanalyse (value stream mapping) i virksomheden, og lokalisere spild og fejl. Undersøge og analysere fejl. Jeg ser på hvilke konsekvenser de har, og hvad årsagerne er til, at fejlene i første omgang opstår. Desuden gives der bud på hvordan fejl kan reduceres i fremtiden Succes kriterier Succesmålet med opgaven vil være, at virksomheden opnår bedre arbejdsgange, så der bliver lavet færre fejl og skabt større flow. Jeg vil blive i stand til at identificere typiske fejl, og være i stand til at pege på mulige forbedringer. 1.2 Metode Undersøgelsen af arbejdsprocesserne i virksomheden, sker dels ud fra egne erfaringer fra et studiejob i kundeservice igennem knap et år inden projektets begyndelse, dels ud fra teori tilegnet gennem litteraturstudie, og dels gennem observationer og interview/samtaler med medarbejderne. Jeanette Thorup Andersen, s

9 I forbindelse med kortlægningen af arbejdsprocesserne, foretog jeg observationer af medarbejdere og arbejdsprocesser i forskellige afdelinger i virksomheden, som en del af dataindsamlingen. Observationerne giver primære og kvalitative data, da det er mig selv der foretager disse iagttagelser. Observationerne er feltundersøgelser, der foregår i virksomheden. Desuden er der tale om en åben, deltagende undersøgelse, da medarbejderne, ved at de bliver observeret. Da jeg har et studiejob i virksomheden er det nødvendigvis en deltagende observation. Så vidt muligt er undersøgelserne strukturerede, idet jeg har et klart formål med observationerne. Jeg har dog også været udsat for at der dukker andre ting op, end dem jeg på et givent tidspunkt har i sinde at observere, derfor er der også tale om visse ustrukturerede observationer. Desuden er der tale om direkte observationer, fordi de deltagende ved at de bliver observeret og er bekendt med formålet med observationerne [Andersen, 2005]. 1.3 Rapportens opbygning I rapporten, vil virksomheden først blive præsenteret, med den hensigt at opridse virksomhedens situation og problemer. Herefter præsenteres teori inden for Lean og fejlanalyse, der benyttes til en nærmere undersøgelse. Der foretages en undersøgelse af arbejdsprocesser og fejlkilder i virksomheden. For til sidst at komme med forslag til hvordan arbejdsprocesserne kan forbedres, og reducere antallet af fejl. Kapitel 2 Beskrivelse af virksomheden : I dette afsnit bliver virksomheden præsenteret. Kapitel 3 LEAN: Gennem et litteraturstudie, bliver teorien omkring Lean præsenteret Kapitel 4 Fejlteori: Eftersom der er et stort spild i virksomheden i form af fejl, undersøges teorien omkring fejl, og fejlanalyse nærmere. Kapitel 5 SWOT analyse: teori omkring SWOT analyse Kapitel 6 Beskrivelse af arbejdsprocesser: Beskrivelse af arbejdsprocesserne i virksomheden Kapitel 7 Analyse af de beskrevne processer: De beskrevne arbejdsprocesser undersøges og analyseres. Kapitel 8 Opsummering: Dette kapitel opridser problemstillingerne, og giver forslag til hvad kan gøre for at forbedre arbejdsprocesserne. Kapitel 9 Konklusion: Her findes den samlede konklusion af opgaven. Jeanette Thorup Andersen, s

10 2 Beskrivelse af virksomheden I dette afsnit præsenteres virksomheden, der er case i denne rapport. Her vil organisation, udlejningsprodukter og arbejdsprocesser blive introduceret, med henblik på det videre arbejde med arbejdsprocesser, spild og fejl i rapporten. (Kinetic Concepts inc.) er en international mediko-teknisk virksomhed, med hovedsæde i USA, hvor virksomheden blev grundlagt i På verdensplan er der 7000 ansatte i over 20 forskellige lande [www.kci-medical.com]. Den skandinaviske afdeling er beliggende i Gentofte i Danmark. I Danmark og Sverige har KCI den største omsætning i Skandinavien, mens Norge og Finland kun udgør en mindre del af omsætning. Derudover er virksomheden ved at opstarte salg på Island og i de baltiske lande. har en stor del udlejning af deres produkter inden for sundhedssektoren (beskrivelse af udlejnings produkterne findes i afsnit 2.2). Ud over kontoret i Gentofte, er der også et lager i Horsens, hvorfra kørsel til Jylland og Fyn styres. I november 2008 flyttes virksomhedens hovedsæde fra Gentofte til Ballerup. Denne rapport tager dog udgangspunkt i hvordan forholdene var før flytningen. Organisationsformen i er top-down, og organisationen er underlagt flere internationale retningslinier. I afsnit 6 har jeg valgt at se på arbejdsprocesserne i afdelingerne der har forbindelse med udlejning af produkterne. er en medicinal virksomhed, der er førende på markedet inden for sårbehandling. Dels med dynamiske madrasser til at forhindre og aflaste tryksår 1, og dels med vakuummaskiner (V.A.C. terapienheder) til at forøge helingsprocessen af sår. Inden for disse kategorier er der flere forskellige produkter alt afhængig af patientens situation. Derudover sælges en række engangsartikler, der benyttes i forbindelse med terapienhederne og underlag/bleer til madrasserne. Sygehuse udgør langt den største del af kundekredsen. sælger deres produkter, men der er også en stor del udlejning af madrasser og terapienheder. Dette gør, at ordresystemet skal kunne håndtere et stort antal igangværende ordrer på samme tid. 1 Decubitus, på dansk kaldet tryksår, liggesår eller siddesår, opstår pga. et længerevarende tryk og reducering af ilttilførslen, på steder hvor knoglerne ligger lige under huden. Hos raske mennesker, vil naturlige reflekser sørge for bevægelse inden et tryksår opstår, men lammelse, diabetes og medicin kan nedsætte denne naturlige refleks, og øge risikoen for at tryksår opstår. Derudover udgør underernæring og dehydrering også risikofaktorer. Ældre mennesker har også en øget risiko for tryksår pga. immobilitet og mere tynd og følsom hud. [www.sundhedsguiden.dk]. Jeanette Thorup Andersen, s

11 Da størstedelen af kunderne er inden for hospitalsvæsnet, kan det være nødvendigt, at produkterne bliver leveret hurtigst muligt i akutte situationer. Der er derfor telefonvagt 24 timer i døgnet og mulighed for teknisk support. KCI beskæftiger sig desuden med løbende uddannelse og efteruddannelse af brugerne (læger/sygeplejersker) i håndtering af produkterne. 2.1 Gazellevirksomhed er i 2008 blevet nomineret af børsen til at være en gazellevirksomhed. Denne udnævnelse gives til virksomheder, der har haft en vækst over de seneste 4 år på mere end 100 % og en omsætning på over 1 mio.kr. Kravene der, skal være opfyldt for at en virksomhed kan kalde sig gazelle, er vist i nedenstående oversigt. Virksomhedsform: A/S eller ApS Brancher: udvalgte brancher frasorteres (fx holdingselskaber) Aktivitet: 1 mio. kr. i omsætning Rentabilitet: summen af primært resultat > 0 Vækst over 4 år: > 100 % I 2008 opnåede virksomheder i Danmark at få denne status som gazellevirksomhed [www.borsen.dk]. 2.2 Beskrivelse af produkter Som tidligere nævnt, udgør udlejning af dynamiske madrasser og avancerede V.A.C. terapienheder inden for sårbehandling en stor del af s omsætning. Produkterne er med til at fremme en hurtig og effektiv sårheling samt forebygge dannelsen af tryksår Dynamiske madrasser Madrassystemerne er en avanceret form for luftmadras, der fungerer ved automatisk at ændre lufttrykket i lamellerne, så kontaktfladen med patienten ændres. Denne pulsation gennem lamellerne i madrassen, er med til at stimulere den naturlige blodtilførsel til området, og på den måde kan risikoen for a der opstår tryksår minimeres. Jeanette Thorup Andersen, s

12 Figur 2-1: ProfiCare (blå) og TheraKair (grøn) madrasser I Figur 2-1 er der vist de to mest almindelige typer af madrasser til udlejning: Proficare og TheraKair. Proficare benyttes til forbygning af tryksår, hvor patienten stadig er mobil. Hvis patienten har en medium til høj risiko for at danne tryksår benyttes Proficare som forbyggende behandling. TheraKair Visio er en mere avanceret madrastype, der benyttes, når patienten allerede har fået tryksår eller har en meget høj risiko for at danne tryksår. TheraKair Visio madrassen er lavet af goretex, så der kan komme luft op gennem madrassens membran, og på den måde sørge for at såret er tørt, får tilført ilt og forbedrer blodtilførslen. Disse faktorer minimerer risikoen for tryksår, og er fremmende for behandling hvis der allerede er opstået tryksår V.A.C. terapienheder V.A.C. (Vacuum Assisted Closure) terapisystem benyttes til behandling af komplekse sår, som kroniske, kirurgiske sår og traumatiske sår som ex brandsår, snitsår, forfrysninger osv.. V.A.C. behandling fungerer ved at lægge en speciel svamp i såret, og sætte vakuum på. Undertrykket i såret gør, at sårrandende bliver trukket sammen. Svampen er med til at fremme celledannelsen og dannelsen af nye blodkar. Desuden fjernes overskydende sårvæske fra såret, da det bliver opsamlet i en udskiftelig beholder (canister) monteret på selve maskinen. Det er denne kombination af faktorer, der er fremmende for en effektiv helingsproces af såret. Figur 2-2: V.A.C. terapienheder ATS (v), og Freedom (h) Figur 2-2 viser de to typer V.A.C. terapisystemer, der er mest benyttet ved udlejning. V.A.C. ATS (Advanced Therapy System) er velegnet til store sår, mens V.A.C. Freedom er velegnet til mindre sår. V.A.C. Freedom har den fordel at den er lille og let, hvilket gør den Jeanette Thorup Andersen, s

13 nem at transportere. Til gengæld kan V.A.C. Freedom ikke opnå helt det samme tryk som den større V.A.C. ATS. Når kunderne lejer en V.A.C. Freedom medfølger en taske til enheden, der gør, at patienten har nemmere mulighed for at bevæge sig rundt. Dette betyder, at patienten tidligere kan udskrives fra hospitalet, og komme til ambulant behandling. Der er desuden ved at blive introduceret nye typer af V.A.C. terapisystemer på markedet. Disse skal på sigt erstatte ATS og Freedom, da de er mere brugervenlige, og har flere muligheder end de eksisterende terapisystemer. Da disse kun er i opstartsfasen, vil de ikke blive beskrevet yderligere. 2.3 Udlejningsprocessen Nedenfor er beskrevet fremgangsmåden i, når kunden ønsker at leje et af produkterne. Jeg ønsker i denne opgave at tage udgangspunkt i udlejning af produkter, da jeg på forhånd ved, at der opstår fejl i denne proces Tegning af processen ved udlejning Nedenfor er vist en skematisk fremstilling af processen ved udlejning af produkterne. Fra kunden kontakter virksomheden, til produktet bliver leveret (Figur 2-3), eller afhentet igen hos kunden (Figur 2-4). Bestilling Kunden Ringer Kundeservice Ordren oprettes Service folk Modtager ordren Servicefolk Enhed tages fra lager Servicefolk Leverer/ installerer Kundeservice Opdaterer ordren Figur 2-3 Bestilling og levering af udlejningsprodukt Jeanette Thorup Andersen, s

14 Afmelding Kunden Ringer Kundeservice Ordre klar til afhentning Service afhenter Kundeservice ordre lukkes helt Bogholderiet faktura sendes Enhed bliver rengjort Selvtest udføres Reparation Tilbage på lager Figur 2-4: Afmelding og afhentning af udlejningsprodukt Figurerne ovenfor opridser kun de store træk, hvordan bestilling af produkterne håndteres i virksomheden. Senere i opgaven (Kapitel 6), ser jeg på hvordan arbejdsprocesserne i de enkelte afdelinger ser ud. I realiteten er der en del afvigelser fra denne beskrivelse af arbejdsgangen. Eksempelvis kører servicefolkene typisk rundt med ekstra produkter, så det ikke er nødvendigt at køre tilbage til lageret ved hver eneste levering. Desuden samles der sammen til bunker, så der bliver leveret flere ordrer til samme hospital ved en kørsel. Derudover er der mulighed for kunderne, at indgå forskellige lejeaftaler: Depotaftale: der bliver leveret et produkt til depot på hospitalet/afdelingen. Når produktet tages i brug, ringes til, og en ny enhed bliver leveret til depot. Dette gør det muligt for servicefolkene ikke at skulle til alle hospitalerne hver dag. Ved f.eks. at aflevere 5 enheder til depot, skal de kun til det pågældende hospital 2-3 dage om ugen. Kunden betaler kun for den periode produktet benyttes. Fast i afdelingen: fungerer lidt på samme måde som depotaftalen, men her rengører hospitalet selv enheden efter brug, og stiller den tilbage i depot. Kunden skal stadig ringe/faxe oplysningerne om tilmelding/afmelding til kundeservice. Langtidsleje: det er muligt at leje produktet for en længere periode (typisk 3-12 måneder) her er tilmelding/afmelding af patientbehandlingerne ikke nødvendig, kunden betaler for hele perioden, men til lavere pris. Jeanette Thorup Andersen, s

15 Tabel 2-1 viser en oversigt over de forskellige lejetyper, og hvordan de behandles i kundeservice og i ordresystemet. Type Beskrivelse af lejetyper Almindelig udlejning (Rent) Depot/ Kontrakt (Depot / Rent) Fast i afdelingen (Depot / Rent fast i afd.) Langtidsleje (Long Term Rental) Demo (Demo) Defekt (Down) Kunden ringer og KCI leverer produkt. Kunden ringer og afmelder produkt. Produktet afhentes af KCI. Produkt håndteres af KCI. Kunden kontakter KCI og melder produktet til og af. Enheden ligger i afdelingen i en fastsat periode, og afregnes når den tages i brug, pr. lejedøgn. KCI vasker og stiller et nyt produkt i depot på afdelingen. Produkt håndteres af kunden. Kunden kontakter KCI og melder produktet til og af. Produktet ligger i afdelingen i en fastsat periode og afregnes den tages i brug pr. lejedøgn. Kunden rengør selv produktet. Kunden ringer ikke og melder produktet til og af. Produktet ligger i afdelingen i en fast aftalt periode til en fast aftalt pris. Kunden rengør selv produktet. Gratis afprøvning. Benyttes internt til at registrere enheder, der er til reparation i ordresystemet. Tabel 2-1: Beskrivelse af de forskellige typer leje Når produkterne registreres i ordresystemet, benyttes en af disse lejetyper, der er angivet i parentes Ordresystemet Ordresystemet benyttes primært i kundeservice, til at håndtere ordrebehandlingen. Alle udlejningsprodukterne har et individuelt dymo nummer, der samtidig fortæller hvad det er for en type produkt. Eksempelvis har V.A.C. Freedom numrene 19xx, 20xx og 21xx mens V.A.C. ATS har numrene 28xx og 29xx. Disse numre gør det muligt at følge hver enkelt udlejningsenhed og dets historik i ordresystemet. Figur 2-5 viser et screen print af ordresystemet, og hvilke moduler det er opbygget af. Jeanette Thorup Andersen, s

16 Figur 2-5: ordresystemets opbygning Ordrebehandlingen i computer systemet gennemgår 4 steps: Place order: ordre oprettes, delivery form printes Update order: ordre opdateres med det unikke enheds nummer, når enheden er blevet leveret Order Pickup: ordren afmeldes, afmeldingsdato påføres, pick-up form printes Close order: ordren lukkes helt, når enheden er blevet afhentet Desuden er der mulighed for under søgefunktionen at søge blandt alle ordre i systemet, både igangværende og afsluttede. Eksempelvis kan man ved at søge på en enheds unikke nummer, se hele dens historik om hvor og hvornår den har været udlejet. Utility funktionen benyttes af bogholderiet til deres utility rapport, der laves hver uge. Utility rapporten indeholder information om, hvor meget de forskellige produkter har været udlejet, og hvordan salget går i forhold til det budgetterede. I funktionen reports, findes lister over alle igangværende ordrer. Det er denne funktion jeg benytter i afsnit 7.3.2, i forbindelse med min undersøgelse af de igangværende ordrer. Jeanette Thorup Andersen, s

17 2.4 Virksomhedens udfordringer har inden for de seneste år oplevet en øget vækst i omsætningen. De gamle arbejdsgange, med mange papirbunker er forældede, og kan ikke leve op til det nuværende arbejdstryk. Ofte er det kulturvaner, der præger arbejdsgangene i, dvs. at det er vaner der har udviklet sig til standarder. Så selv det at have en standard for en proces, er ikke ens betydende for at det er bedste praksis, men kun et udtryk for, at sådan plejer vi at gøre. Nye arbejdsprocesser kan være svære at indføre, da medarbejderne ikke altid er lige villige til forandring i deres arbejdsgange. Der er en vis tryghed ved de gamle kendte arbejdsgange. har som målsætning, at indføre et integreret computersystem til håndtering af ordrer, lager og økonomi i virksomheden. Derfor bliver der ikke investeret i at forbedre de nuværende computersystemer. Indførslen af et nyt system, er dog blevet udskudt flere gange. Eftersom der er tale om en international virksomhed, er den underlagt visse retningslinier fra international side. Derfor er det ikke altid lige hurtigt at få indført nye ting især hvis økonomiske investeringer er nødvendige. I dette afsnit blev virksomheden præsenteret. Derudover blev nogle af de problemstillinger virksomheden står over for skitseret. beskæftiger sig med udlejning af hospitalsudstyr inden for sårbehandling. I løbet af kort tid, har virksomheden vokset sig stor, med det resultat, at de gamle arbejdsprocesser ikke kan følge med. Jeanette Thorup Andersen, s

18 3 LEAN I dette afsnit præsenteres baggrunden for Lean. Herunder beskrives hensigten med at indføre Lean i en virksomhed, og de forskellige Leanprincipper introduceres. Lean benyttes senere som et værktøj til at analysere arbejdsprocesserne i. Lean er i de senere år blevet et meget omtalt værktøj inden for virksomhedsledelse. Derfor vil mange virksomheder gerne vide mere omkring Lean, i en forhåbning om at kunne forenkle produktions og arbejdsprocesserne. Med større fokus på kundens ønsker og behov, kan de ikke værdiskabende processer minimeres. Lean går ikke ud på, at medarbejderne skal arbejde hurtigere, da det ikke har den helt store betydning. I en typisk virksomhed, er langt de fleste aktiviteter ikke værdiskabende for kunden. Hvis medarbejderne arbejder hurtigere, vil procestiden ikke kunne ændres så meget, og der er en øget risiko for at der begås fejl. Gennem Lean er der derimod fokus på at forbedre arbejdsprocesserne og skabe flow, hvilket har en større effekt på gennemløbstiden. Med andre ord, går Lean i sin enkelthed ud på: work smarter not harder [Christiansen et al, 2006]. Selv om en virksomhed har indført Lean, er der stadig ting at arbejde med, da et af grundbegreberne i Lean er løbende forbedringer. Her har alle medarbejderne ansvar for at udvikle virksomheden og komme med forslag til forbedringer. 3.1 Historie Lean bygger på en omstrukturering af produktionen, udviklet i Japan på Toyota fabrikkerne i 1950 erne. Her lykkedes det for Toyota, at reducere produktionstiden, mindske lagre og reducere antallet af fejl. Dette var med til at øge deres konkurrenceevne i forhold til de konkurrerende bilfirmaer [Christiansen et al, 2006]. Først i slutningen af 1980 erne sætter to vestlige forskere, James P. Womack og Daniel T. Jones, sig for at undersøge og klarlægge, hvorfor Toyota har så stor succes med produktivitet og kvalitet af deres bilproduktion. Dette førte til udgivelsen af to bøger. Den første dokumenterede forskellene mellem Toyotas bilproduktion og de øvrige bilproducenter. Bog nummer to Lean Thinking, blev en stor succes, da den beskrev fem grundlæggende principper for Lean, bogen blev dermed et redskab til virksomheder, der ville indføre Lean [Christiansen et al, 2006] [Womack et al, 2003]. Jeanette Thorup Andersen, s

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum.

Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum. Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum. Trim din virksomhed...2 Forbedringer...2 De fem principper i lean...2 Husmetaforen...3 De ni trin i leanhuset...3 Trin 1: Organiser opgaverne...3

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Lean Six Sigma i service

Lean Six Sigma i service Hvorfor du både bør anvende og i procesoptimering i servicevirksomheder Lene Tolstrup Christensen & Rune Josefsen, Kvalitor København 2007 Introduktion Vi kender alle historierne om store internationale

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland

Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland 1 Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland Udgivet af Kvalitetskontoret Planlægning, Kvalitet og Analyse Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0 Værdistrømsanalysen (Value Stream Mapping - VSM) er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. I fasen Konvertering ændres varestrømmen, arbejdspladsernes og maskinernes placering,

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Værktøjskassen Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Værktøjskassen Begreber: Gemba Gemba betyder

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way www.bischoff-academy.dk Velkommen til The Visible Way Focus Action Complete Practice www.bischoff-academy.dk, bischoff@bischoff-academy.dk Kursus 1 Lean light Lidt historik Tiden før Lean rigtigt startede

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Lean forklaret for sjuskehoveder

Lean forklaret for sjuskehoveder Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 07-09-2007 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

Strategidagen den 25. april 2008

Strategidagen den 25. april 2008 Lean Six Sigma Strategidagen den 25. april 2008 Annette Kjærgaard Annette.kjaergaard@teknologisk.dk Center for kvalitets- Center og for miljøledelse Produktion Kort introduktion til Lean Highland Park

Læs mere

Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1

Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1 Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1 Indhold Meget kort om Ingeniørhøjskolen i Århus Kvalitet er også

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

DATAFANGST. Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst. Af Kim Rønhof

DATAFANGST. Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst. Af Kim Rønhof 1 DATAFANGST Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst Af Kim Rønhof 1 2 Der er således 3 begreber i dagens oplæg Lean(e) Kvalitetsarbejde Og Datafangst 3 Først hvad er lean? Lean handler

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

Øget produktivitet. med it-støttede arbejdsprocesser. Med inspiration fra Lean-værktøjskassen. Manager Bo Nielsen bni@r-m.com, +45 29 48 82 74

Øget produktivitet. med it-støttede arbejdsprocesser. Med inspiration fra Lean-værktøjskassen. Manager Bo Nielsen bni@r-m.com, +45 29 48 82 74 Øget produktivitet med it-støttede arbejdsprocesser Med inspiration fra Lean-værktøjskassen Manager Bo Nielsen bni@r-m.com, +45 29 48 82 74 Management Consulting Forandringens dilemma nye it-systemer gør

Læs mere

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort BILAG til vejledning af IKV Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Nedenfor ses oversigt over vejledende svar

Læs mere

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Skab orden og overblik ved hjælp af 5S - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Vi har for lidt plads! Mange sygehuse er opført for år tilbage og ikke dimensioneret til at rumme

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 26. SEPTEMBER 2013 LEAN (PÅ EN TIME ) AU STUDIER. Foto: AU Kom.

AARHUS UNIVERSITET 26. SEPTEMBER 2013 LEAN (PÅ EN TIME ) AU STUDIER. Foto: AU Kom. LEAN (PÅ EN TIME ) AU STUDIER Foto: AU Kom. præsen TATION 1 LEAN Lidt historie om Lean Henry Ford 2. verdenskrig Toyota 1950 - Womark/Jones (lean thinking) 1990 - Danmark (offentlig sektor) 2003? - 2 Trivsel

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK 5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK FÅ SERVICELOGISTIK, DER UNDER- STØTTER DEN FAGLIGE STRUKTUR Hospitalets servicelogistik er ofte et område, der rummer stort potentiale for forbedringer. Det handler

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma Green Belt uddannelse der betaler sig uddannelse der betaler sig Uddannelsen Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med struktureret projektledelse af procesoptimerings opgaver, og har en fremtrædende rolle i virksomhedens projekter

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse?

System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse? System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse? Læringsmål Efter sessionen har du fået indsigt i: Næste relevante skridt

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma Black Belt uddannelse der betaler sig uddannelse der betaler sig Uddannelsen Uddannelsen er for dig, der skal arbejde med struktureret projektledelse af procesoptimerings opgaver efter Lean Six Sigma metoden. Din rolle i virksomheden er at

Læs mere

5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem

5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem 5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem Kilde: http://dms.dartmouth.edu/cms/ (Worksheets) Hvad er 5P? 5P er en struktureret metode til at danne et fælles billede af det kliniske mikrosystem. Ethvert system

Læs mere

Lean Six Sigma Yellow Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Yellow Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig der har lyst til at få indsigt i tankerne bag Lean Six Sigma samt de muligheder, der ligger i projektmetoden DMAIC. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma giver dig indsigt i tankerne bag

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Lean I Mikrofyn. Lean i Mikrofyn "It is not enough to wish, think or hope. To succeed, you must act!"

Lean I Mikrofyn. Lean i Mikrofyn It is not enough to wish, think or hope. To succeed, you must act! Lean i Mikrofyn "It is not enough to wish, think or hope. To succeed, you must act!" Machine Control Division 1 Lean I Mikrofyn Hvornår startede vi? Hvorfor startede vi? Hvad ville vi opnå? Hvad har vi

Læs mere

BYG BRO MELLEM SILOERNE

BYG BRO MELLEM SILOERNE Bo Vestergaard BYG BRO MELLEM SILOERNE Ledelsesprocesser, der skaber sammenhængende borger- og patientforløb* Forskningsbaseret og praktisk tilgang med høj succesrate Byg bro mellem siloerne Ledelsesprocesser,

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data og forandringsledelse.

Læs mere

Arbejdsgange i ambulatorier og operationsgange. Netværksdage om sygehusbyggeri, 28. august 2012 Lars Dyrby Johansen, Region Sjælland

Arbejdsgange i ambulatorier og operationsgange. Netværksdage om sygehusbyggeri, 28. august 2012 Lars Dyrby Johansen, Region Sjælland Arbejdsgange i ambulatorier og operationsgange Netværksdage om sygehusbyggeri, 28. august 2012 Lars Dyrby Johansen, Region Sjælland Om projektet Formål Det overordnede formål med projektet er at synliggøre

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Velkommen til. Lær at se lean som metode til udvikling i køkkenet! Ulla Lundstrøm 41 89 04 27 ulm@bdo.dk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Velkommen til. Lær at se lean som metode til udvikling i køkkenet! Ulla Lundstrøm 41 89 04 27 ulm@bdo.dk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Velkommen til Lær at se lean som metode til udvikling i køkkenet! Ulla Lundstrøm 41 89 04 27 ulm@bdo.dk Forudsætninger for udvikling Viden Handle Reflektere Sætte fokus! Vurdere erfaring Fordele ved lean

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Introduktion, indhold

Læs mere

Om forfatteren og bogen

Om forfatteren og bogen Om forfatteren og bogen Jeg er født i 1973 og er uddannet cand.merc. Jeg har siden 1995 arbejdet med blandt andet revision, regnskab og økonomistyring. Jeg er pt. ansat som Business Controller i en mellemstor

Læs mere

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering 26.05.2011 Bjørn Nedergaard Jensen Berlingske Media 2 En af Danmarks største medieudgivere og leverandør af både trykte og digitale udgivelser. Koncernen

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig Forudsætning for deltagelse Green Belt 2 Black Belt uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at løfte dit niveau indenfor Lean Six Sigma. Det er en

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Hudafdelingen og allergicenteret OUH. Lean. Hanne Sylvester Hvid. 13.01.09 Lean for funktionsledere 5S /Lean-staben på OUH

Hudafdelingen og allergicenteret OUH. Lean. Hanne Sylvester Hvid. 13.01.09 Lean for funktionsledere 5S /Lean-staben på OUH Hudafdelingen og allergicenteret OUH 1 Lean Hanne Sylvester Hvid Lean er overordnet på OUH valgt som redskab til: Forandring og forbedring af arbejdsprocesser og patientforløb 2 Lean er ledelsesstyret

Læs mere

HR-services til nye tider

HR-services til nye tider HR-services til nye tider Arbejdsstyrken i Danmark er under forandring. Vi tror, HR-services er en del af løsningen. cgi.com 2 cgi.com 3 Fleksible løsninger til en udfordrende fremtid Staten bliver løbende

Læs mere

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen.

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen. Identifikation af kundeværdi er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. Ved denne kaizenevent identificeres den værdi, virksomhedens ydelser har for kunderne. I fasen Konvertering

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Præsentation af mig Hanne Lundquist Faglærer EUC Lillebælt 5½ år KURSER, JEG BL.A. HAR UDVIKLET OG UNDERVIST I: Kundeservice, kundefokus, Voice of the

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter:

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter: 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål med redskabet... 2 1.2. Baggrund for projektet... 2 1.3. Viden til at handle... 3 1.4. Formål med vejledningen... 3 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4 Sammenhæng til

Læs mere

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Forbedringsmodellen En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Maria Staun, kvalitetskonsulent, Improvement Advisor, Sygehus Lillebælt Timeplan Inden kl. 1500 Inden

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv

Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv Forventninger Udbytte Viden om relationel koordinering Kobling mellem Lean og relationel koordinering Medarbejderkompetencer i relationel koordinering

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN 2 Post Danmarks organisation Bestyrelse Direktion Intern Revision Stabs- og Støtte Funktioner Kunderettede - forretningsenheder Interne

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Figurer på nettet www.di.dk/innovation. Bog nr. 4 i serien "Innovationsprocessen"

Figurer på nettet www.di.dk/innovation. Bog nr. 4 i serien Innovationsprocessen Figurer på nettet www.di.dk/innovation Bog nr. 4 i serien "Innovationsprocessen" Figur side 17 Har din virksomhed behov for at styrke sin udviklingsevne? Udfyld skemaet med situationen i jeres virksomhed.

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011

Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011 Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011 Idékatalog med MIPS-reducerende tiltag for kredsmedarbejdere 2011 Baggrund I foråret 2011 var der udfordringer med at optimere brugen

Læs mere