Lean og fejlanalyse i en mediko-teknisk virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean og fejlanalyse i en mediko-teknisk virksomhed"

Transkript

1 Lean og fejlanalyse i en mediko-teknisk virksomhed Eksamensprojektet udført på Institut for Management Danmarks Tekniske Universitet i samarbejde med Vejleder: Niels Møller Rapporten udarbejdet af Jeanette Thorup Andersen s December 2008

2 Abstrakt (Dansk) Denne rapport beskæftiger sig med Lean og fejlanalyse i den mediko-tekniske virksomhed. Først har jeg foretaget et litteraturstudie i Lean og undersøgt forskellige metoder til at analysere og vurdere konsekvenserne af fejl, samt en undersøgelse af årsagerne til at fejlene opstår. er en meget dynamisk virksomhed, der i løbet af kort tid har haft en betydelig vækst. Virksomheden er derfor præget at utidssvarende arbejdsprocesser, og medarbejdere har svært ved at håndtere det øgede pres. Ligeledes er computersystemerne forældede, og kan ikke samarbejde ordentligt. Det gør at der er en stor forsinkelse i de elektroniske processer. Disse faktorer er med til at øge risikoen for, at der opstår fejl. For i det hele taget at konstatere at fejlene er der, og undersøge hvilke typer af fejl der er tale om, gennemgik jeg kreditnotaer, igangværende ordrer og annullerede ordrer. Fejlene undersøges herefter nærmere ud fra forskellige metoder. Her benyttes dobbeltoprettelse af ordrer som eksempel. Det er en betydelig fejl, der i sidste ende kan være til gene for kunden, hvis ikke den opdages i tide. Hvilken betydning som fejlen har, undersøges ved hjælp af FMEA analysen. Her blev fejlen vurderet i tre kategorier: konsekvens, sandsynlighed, og hvor svær fejlen er at opdage. Six Sigma blev introduceret, som en matematisk metode til at eliminere fejl gennem et indsamling og analyse af et statistisk datagrundlag. For at finde frem til mulige årsager til fejlen, blev der opstillet et fiskebensdiagram. Da også kan have behov for en fremadrettet planlægning, blev SWOT analysen benyttet til at undersøge hvilke interne og eksterne parametre der har betydning for virksomheden. Konklusionen er, at der i bliver lavet en del fejl. Der bliver efterfølgende brugt meget arbejdstid på at finde, undersøge og rette op på fejlene. Jeg fandt frem til fire parametre, der udgør de væsentligste årsager til fejl. Det drejer sig om menneskelige fejl, standarder (eller manglen på samme), planlægning og computersystemer. Jeanette Thorup Andersen, s

3 Abstract (English) This report deals with Lean and error analysis in the medico-technical company KCI Medical. At first I made a literature study in Lean and different methods to analyze and evaluate the consequences of errors. Also studying the reasons why the errors occur. is a very dynamic company, which in a short period of time has had a significant growth. The company is therefore characterized by the outdated operations. Employees are finding it hard to cope with the increased pressure. In the same way, computer systems have become outdated and can not cooperate with each other. Because of this, there is a significant delay in the electronic process. Those factors are increasing the risk of errors. In order to investigate the different types of errors. And in order to establish the fact that the errors did indeed occur. I analyzed credit notes, open orders and canceled orders. Afterwards the errors are analyzed by different methods, using double orders as an example. It is a significant mistake that ultimately may be an irritation to the customer, if not discovered in time. The impact of errors is analyzed using the FMEA analysis. Here errors is giving a rank in three categories: Severity, occurrence and detect ability. Six Sigma was introduced as a mathematical method to eliminate errors through the collection and analysis of statistical data. To identify possible causes of the error, the fishbone diagram was used. The SWOT analysis was used to examine the internal and external parameters which affect the company. This can be used in the continuing strategically planning. The conclusion is that in mistakes sometimes occur. There will consequently be spent a lot of work hours in order to find, investigate and correct the mistakes I found four parameters to be the main causes of errors. It is about human error, standards (or lack thereof), planning and computer systems. Jeanette Thorup Andersen, s

4 Forord Denne rapport er udarbejdet som afsluttende eksamensprojekt på civilingeniørstudiet. Rapporten er udført på Institut for Management i samarbejde med virksomheden KCI Medical i efteråret En stor tak til min vejleder Niels Møller, der med sin kyndige vejledning har sørget for at holde mig på rette spor, og fået mig til at se tingene fra andre perspektiver. Der skal også lyde en stor tak til Henrik B. Olesen og Gert Andersen fra, uden dem var dette projekt aldrig blevet til noget. Derudover vil jeg også sige tak til alle medarbejderne i, der tålmodigt har svaret på mine nysgerrige spørgsmål. Jeanette Thorup Andersen s Jeanette Thorup Andersen, s

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Formål Mål Opgavebeskrivelse Succes kriterier Metode Rapportens opbygning Beskrivelse af virksomheden Gazellevirksomhed Beskrivelse af produkter Dynamiske madrasser V.A.C. terapienheder Udlejningsprocessen Tegning af processen ved udlejning Ordresystemet Virksomhedens udfordringer LEAN Historie Lean grundbegreber Trin: Forstå kunderne Trin: Overtag styringen Trin: Skab synlighed Trin: Stol på standarder Trin: Tydeliggør ansvaret Trin: Skab flow Trin: Undgå spild (Muda) Trin: Løbende forbedringer (kaizen) Trin: Maksimer kundeværdi Fejlteori Definition af fejl Standarder Uheld Identificering af fejl Fejlmulighed og effekt analyse (FMEA) Six Sigma (6σ) Fiskebens analyse, årsags- og effektdiagram SWOT analyse Beskrivelse af arbejdsprocesser Kundeservice / Customer Care Procestiden Ordresystem Telefon statistik Jeanette Thorup Andersen, s

6 6.1.4 Eksempel på fejlmuligheder Service Høje krav (tempo) og stress Reparationer Downrapport Lager Lagerstyring Engangsmaterialer Kommunikation Finance/bogholderiet Medarbejderne i Mine egne erfaringer Opsummeringaf arbejdsprocesserne Analyse af de beskrevne processer Lean i virksomheden Problemområder Eksempel på spild ved TheraKair Visio madrasser Konkurrerende virksomheder Systematisering Fejlanalyse Kreditnotaer Igangværende ordrer / Open orders Annullerede ordrer FMEA analyse i virksomheden Dobbeltoprettelser Ordre der ligger i systemet Manglende faktura Fiskebensanalyse Six Sigma SWOT i virksomheden Opsummering Mine forslag Ændringer i arbejdsprocesser efter projektets opstart Konklusion Litteraturliste Jeanette Thorup Andersen, s

7 1 Indledning Alle virksomheder verden over, har det mål at have en effektiv produktion, være bedst/billigst og undgå fejl. Mange af virksomhederne vil nok mene, at de har det, men Lean er et nyttigt redskab til at sætte fokus på optimering af arbejdsprocesserne. I en Leantankegang er der altid mulighed for forbedringer, da ingen processer anses for at være perfekte. Som udgangspunkt har Lean til hensigt at optimere arbejdsprocesserne, på en måde, der får medarbejderne til at arbejde klogere, ikke hurtigere. Ved indførsel af Leantankegang, vil virksomhederne opleve store forbedringer, i og med, at der rettes op på problemer i arbejdsprocesserne. Dels gennem bedre flow og standardiserede arbejdsprocesser, der skaber kortere ekspeditionstid for kunden, og dels ved at reducere spild og fejl. Lean var oprindeligt udviklet til produktionsvirksomheder, men gennem de senere år, er Lean blevet benyttet inden for flere og flere forskellige områder af virksomheder og organisationer. I denne opgave benyttes de grundlæggende Leanbegreber i den administrative del af en virksomhed. 1.1 Problemformulering I findes et stort spild i form af fejl. Denne opgave har derfor til hensigt at undersøge og vurdere disse fejl samt identificere årsagerne, med henblik på at kunne reducere antallet af fejl i fremtiden. Ved at fokusere på et af de grundlæggende Leanprincipper, om at reducere spild ønsker jeg at undersøge, hvordan fejl påvirker virksomheden, og dens kunder. For at simplificere problemstillingen, vil jeg primært se på arbejdsprocesserne i forbindelse med udlejning af produkterne. Her ser jeg på de involverede afdelinger, men med kundeservice som referencepunkt. Når det findes relevant drages der paralleller til salg af varer Formål Formålet med projektet er, at undersøge om det er muligt, at forbedre arbejdsprocesserne i virksomheden. Dels ved at mindske de arbejdsprocesser, der ikke skaber værdi for kunden, samt skabe kortere ekspeditionstid og reducere fejl. Formålet for virksomheden er, at reducere omkostningerne, øge konkurrenceevnen samt udvikle bedre og mere effektive arbejdsprocesser. For mig er målet, at tilegne mig mere viden indenfor Lean og fejlanalyse gennem teori og praktisk erfaring. Jeanette Thorup Andersen, s

8 Virksomheden ønsker, at jeg finder frem til konkrete tiltag der kan indføres, dels her og nu uden yderligere omkostninger, dels hvad der kan indføres ved en lille økonomisk investering (dette skal dog bevilges fra international side), og endelig hvad der kan arbejdes hen imod på længere sigt Mål Målet er udarbejdelsen af en rapport. Rapportens mål er at skabe et overblik over de forskellige arbejdsprocesser i virksomheden. De kortlagte arbejdsgange beskrives, og ud fra disse, afklares det hvilke, der skaber værdi og hvor der er spild i arbejdsgangene. Rapporten identificerer de potentielle fejlkilder, samt mulige årsager til fejlene. Ud fra dette kommer rapporten med forslag til forbedringer af arbejdsgangene og muligheder for at reducere antallet af fejl Opgavebeskrivelse Denne opgaves fokus er, at undersøge og kortlægge arbejdsprocesserne i virksomheden. For at tilegne mig viden, har jeg gennemgået et litteraturstudie omkring forskellige metoder, modeller, fejlanalyse og Lean. Denne teoretiske baggrund vil gøre at jeg er i stand til at identificere spild, og kunne pege på potentielle fejlkilder i virksomheden. I opgaven, vil jeg: Gennemgå arbejdsprocesserne ved hjælp af en værdistrømsanalyse (value stream mapping) i virksomheden, og lokalisere spild og fejl. Undersøge og analysere fejl. Jeg ser på hvilke konsekvenser de har, og hvad årsagerne er til, at fejlene i første omgang opstår. Desuden gives der bud på hvordan fejl kan reduceres i fremtiden Succes kriterier Succesmålet med opgaven vil være, at virksomheden opnår bedre arbejdsgange, så der bliver lavet færre fejl og skabt større flow. Jeg vil blive i stand til at identificere typiske fejl, og være i stand til at pege på mulige forbedringer. 1.2 Metode Undersøgelsen af arbejdsprocesserne i virksomheden, sker dels ud fra egne erfaringer fra et studiejob i kundeservice igennem knap et år inden projektets begyndelse, dels ud fra teori tilegnet gennem litteraturstudie, og dels gennem observationer og interview/samtaler med medarbejderne. Jeanette Thorup Andersen, s

9 I forbindelse med kortlægningen af arbejdsprocesserne, foretog jeg observationer af medarbejdere og arbejdsprocesser i forskellige afdelinger i virksomheden, som en del af dataindsamlingen. Observationerne giver primære og kvalitative data, da det er mig selv der foretager disse iagttagelser. Observationerne er feltundersøgelser, der foregår i virksomheden. Desuden er der tale om en åben, deltagende undersøgelse, da medarbejderne, ved at de bliver observeret. Da jeg har et studiejob i virksomheden er det nødvendigvis en deltagende observation. Så vidt muligt er undersøgelserne strukturerede, idet jeg har et klart formål med observationerne. Jeg har dog også været udsat for at der dukker andre ting op, end dem jeg på et givent tidspunkt har i sinde at observere, derfor er der også tale om visse ustrukturerede observationer. Desuden er der tale om direkte observationer, fordi de deltagende ved at de bliver observeret og er bekendt med formålet med observationerne [Andersen, 2005]. 1.3 Rapportens opbygning I rapporten, vil virksomheden først blive præsenteret, med den hensigt at opridse virksomhedens situation og problemer. Herefter præsenteres teori inden for Lean og fejlanalyse, der benyttes til en nærmere undersøgelse. Der foretages en undersøgelse af arbejdsprocesser og fejlkilder i virksomheden. For til sidst at komme med forslag til hvordan arbejdsprocesserne kan forbedres, og reducere antallet af fejl. Kapitel 2 Beskrivelse af virksomheden : I dette afsnit bliver virksomheden præsenteret. Kapitel 3 LEAN: Gennem et litteraturstudie, bliver teorien omkring Lean præsenteret Kapitel 4 Fejlteori: Eftersom der er et stort spild i virksomheden i form af fejl, undersøges teorien omkring fejl, og fejlanalyse nærmere. Kapitel 5 SWOT analyse: teori omkring SWOT analyse Kapitel 6 Beskrivelse af arbejdsprocesser: Beskrivelse af arbejdsprocesserne i virksomheden Kapitel 7 Analyse af de beskrevne processer: De beskrevne arbejdsprocesser undersøges og analyseres. Kapitel 8 Opsummering: Dette kapitel opridser problemstillingerne, og giver forslag til hvad kan gøre for at forbedre arbejdsprocesserne. Kapitel 9 Konklusion: Her findes den samlede konklusion af opgaven. Jeanette Thorup Andersen, s

10 2 Beskrivelse af virksomheden I dette afsnit præsenteres virksomheden, der er case i denne rapport. Her vil organisation, udlejningsprodukter og arbejdsprocesser blive introduceret, med henblik på det videre arbejde med arbejdsprocesser, spild og fejl i rapporten. (Kinetic Concepts inc.) er en international mediko-teknisk virksomhed, med hovedsæde i USA, hvor virksomheden blev grundlagt i På verdensplan er der 7000 ansatte i over 20 forskellige lande [www.kci-medical.com]. Den skandinaviske afdeling er beliggende i Gentofte i Danmark. I Danmark og Sverige har KCI den største omsætning i Skandinavien, mens Norge og Finland kun udgør en mindre del af omsætning. Derudover er virksomheden ved at opstarte salg på Island og i de baltiske lande. har en stor del udlejning af deres produkter inden for sundhedssektoren (beskrivelse af udlejnings produkterne findes i afsnit 2.2). Ud over kontoret i Gentofte, er der også et lager i Horsens, hvorfra kørsel til Jylland og Fyn styres. I november 2008 flyttes virksomhedens hovedsæde fra Gentofte til Ballerup. Denne rapport tager dog udgangspunkt i hvordan forholdene var før flytningen. Organisationsformen i er top-down, og organisationen er underlagt flere internationale retningslinier. I afsnit 6 har jeg valgt at se på arbejdsprocesserne i afdelingerne der har forbindelse med udlejning af produkterne. er en medicinal virksomhed, der er førende på markedet inden for sårbehandling. Dels med dynamiske madrasser til at forhindre og aflaste tryksår 1, og dels med vakuummaskiner (V.A.C. terapienheder) til at forøge helingsprocessen af sår. Inden for disse kategorier er der flere forskellige produkter alt afhængig af patientens situation. Derudover sælges en række engangsartikler, der benyttes i forbindelse med terapienhederne og underlag/bleer til madrasserne. Sygehuse udgør langt den største del af kundekredsen. sælger deres produkter, men der er også en stor del udlejning af madrasser og terapienheder. Dette gør, at ordresystemet skal kunne håndtere et stort antal igangværende ordrer på samme tid. 1 Decubitus, på dansk kaldet tryksår, liggesår eller siddesår, opstår pga. et længerevarende tryk og reducering af ilttilførslen, på steder hvor knoglerne ligger lige under huden. Hos raske mennesker, vil naturlige reflekser sørge for bevægelse inden et tryksår opstår, men lammelse, diabetes og medicin kan nedsætte denne naturlige refleks, og øge risikoen for at tryksår opstår. Derudover udgør underernæring og dehydrering også risikofaktorer. Ældre mennesker har også en øget risiko for tryksår pga. immobilitet og mere tynd og følsom hud. [www.sundhedsguiden.dk]. Jeanette Thorup Andersen, s

11 Da størstedelen af kunderne er inden for hospitalsvæsnet, kan det være nødvendigt, at produkterne bliver leveret hurtigst muligt i akutte situationer. Der er derfor telefonvagt 24 timer i døgnet og mulighed for teknisk support. KCI beskæftiger sig desuden med løbende uddannelse og efteruddannelse af brugerne (læger/sygeplejersker) i håndtering af produkterne. 2.1 Gazellevirksomhed er i 2008 blevet nomineret af børsen til at være en gazellevirksomhed. Denne udnævnelse gives til virksomheder, der har haft en vækst over de seneste 4 år på mere end 100 % og en omsætning på over 1 mio.kr. Kravene der, skal være opfyldt for at en virksomhed kan kalde sig gazelle, er vist i nedenstående oversigt. Virksomhedsform: A/S eller ApS Brancher: udvalgte brancher frasorteres (fx holdingselskaber) Aktivitet: 1 mio. kr. i omsætning Rentabilitet: summen af primært resultat > 0 Vækst over 4 år: > 100 % I 2008 opnåede virksomheder i Danmark at få denne status som gazellevirksomhed [www.borsen.dk]. 2.2 Beskrivelse af produkter Som tidligere nævnt, udgør udlejning af dynamiske madrasser og avancerede V.A.C. terapienheder inden for sårbehandling en stor del af s omsætning. Produkterne er med til at fremme en hurtig og effektiv sårheling samt forebygge dannelsen af tryksår Dynamiske madrasser Madrassystemerne er en avanceret form for luftmadras, der fungerer ved automatisk at ændre lufttrykket i lamellerne, så kontaktfladen med patienten ændres. Denne pulsation gennem lamellerne i madrassen, er med til at stimulere den naturlige blodtilførsel til området, og på den måde kan risikoen for a der opstår tryksår minimeres. Jeanette Thorup Andersen, s

12 Figur 2-1: ProfiCare (blå) og TheraKair (grøn) madrasser I Figur 2-1 er der vist de to mest almindelige typer af madrasser til udlejning: Proficare og TheraKair. Proficare benyttes til forbygning af tryksår, hvor patienten stadig er mobil. Hvis patienten har en medium til høj risiko for at danne tryksår benyttes Proficare som forbyggende behandling. TheraKair Visio er en mere avanceret madrastype, der benyttes, når patienten allerede har fået tryksår eller har en meget høj risiko for at danne tryksår. TheraKair Visio madrassen er lavet af goretex, så der kan komme luft op gennem madrassens membran, og på den måde sørge for at såret er tørt, får tilført ilt og forbedrer blodtilførslen. Disse faktorer minimerer risikoen for tryksår, og er fremmende for behandling hvis der allerede er opstået tryksår V.A.C. terapienheder V.A.C. (Vacuum Assisted Closure) terapisystem benyttes til behandling af komplekse sår, som kroniske, kirurgiske sår og traumatiske sår som ex brandsår, snitsår, forfrysninger osv.. V.A.C. behandling fungerer ved at lægge en speciel svamp i såret, og sætte vakuum på. Undertrykket i såret gør, at sårrandende bliver trukket sammen. Svampen er med til at fremme celledannelsen og dannelsen af nye blodkar. Desuden fjernes overskydende sårvæske fra såret, da det bliver opsamlet i en udskiftelig beholder (canister) monteret på selve maskinen. Det er denne kombination af faktorer, der er fremmende for en effektiv helingsproces af såret. Figur 2-2: V.A.C. terapienheder ATS (v), og Freedom (h) Figur 2-2 viser de to typer V.A.C. terapisystemer, der er mest benyttet ved udlejning. V.A.C. ATS (Advanced Therapy System) er velegnet til store sår, mens V.A.C. Freedom er velegnet til mindre sår. V.A.C. Freedom har den fordel at den er lille og let, hvilket gør den Jeanette Thorup Andersen, s

13 nem at transportere. Til gengæld kan V.A.C. Freedom ikke opnå helt det samme tryk som den større V.A.C. ATS. Når kunderne lejer en V.A.C. Freedom medfølger en taske til enheden, der gør, at patienten har nemmere mulighed for at bevæge sig rundt. Dette betyder, at patienten tidligere kan udskrives fra hospitalet, og komme til ambulant behandling. Der er desuden ved at blive introduceret nye typer af V.A.C. terapisystemer på markedet. Disse skal på sigt erstatte ATS og Freedom, da de er mere brugervenlige, og har flere muligheder end de eksisterende terapisystemer. Da disse kun er i opstartsfasen, vil de ikke blive beskrevet yderligere. 2.3 Udlejningsprocessen Nedenfor er beskrevet fremgangsmåden i, når kunden ønsker at leje et af produkterne. Jeg ønsker i denne opgave at tage udgangspunkt i udlejning af produkter, da jeg på forhånd ved, at der opstår fejl i denne proces Tegning af processen ved udlejning Nedenfor er vist en skematisk fremstilling af processen ved udlejning af produkterne. Fra kunden kontakter virksomheden, til produktet bliver leveret (Figur 2-3), eller afhentet igen hos kunden (Figur 2-4). Bestilling Kunden Ringer Kundeservice Ordren oprettes Service folk Modtager ordren Servicefolk Enhed tages fra lager Servicefolk Leverer/ installerer Kundeservice Opdaterer ordren Figur 2-3 Bestilling og levering af udlejningsprodukt Jeanette Thorup Andersen, s

14 Afmelding Kunden Ringer Kundeservice Ordre klar til afhentning Service afhenter Kundeservice ordre lukkes helt Bogholderiet faktura sendes Enhed bliver rengjort Selvtest udføres Reparation Tilbage på lager Figur 2-4: Afmelding og afhentning af udlejningsprodukt Figurerne ovenfor opridser kun de store træk, hvordan bestilling af produkterne håndteres i virksomheden. Senere i opgaven (Kapitel 6), ser jeg på hvordan arbejdsprocesserne i de enkelte afdelinger ser ud. I realiteten er der en del afvigelser fra denne beskrivelse af arbejdsgangen. Eksempelvis kører servicefolkene typisk rundt med ekstra produkter, så det ikke er nødvendigt at køre tilbage til lageret ved hver eneste levering. Desuden samles der sammen til bunker, så der bliver leveret flere ordrer til samme hospital ved en kørsel. Derudover er der mulighed for kunderne, at indgå forskellige lejeaftaler: Depotaftale: der bliver leveret et produkt til depot på hospitalet/afdelingen. Når produktet tages i brug, ringes til, og en ny enhed bliver leveret til depot. Dette gør det muligt for servicefolkene ikke at skulle til alle hospitalerne hver dag. Ved f.eks. at aflevere 5 enheder til depot, skal de kun til det pågældende hospital 2-3 dage om ugen. Kunden betaler kun for den periode produktet benyttes. Fast i afdelingen: fungerer lidt på samme måde som depotaftalen, men her rengører hospitalet selv enheden efter brug, og stiller den tilbage i depot. Kunden skal stadig ringe/faxe oplysningerne om tilmelding/afmelding til kundeservice. Langtidsleje: det er muligt at leje produktet for en længere periode (typisk 3-12 måneder) her er tilmelding/afmelding af patientbehandlingerne ikke nødvendig, kunden betaler for hele perioden, men til lavere pris. Jeanette Thorup Andersen, s

15 Tabel 2-1 viser en oversigt over de forskellige lejetyper, og hvordan de behandles i kundeservice og i ordresystemet. Type Beskrivelse af lejetyper Almindelig udlejning (Rent) Depot/ Kontrakt (Depot / Rent) Fast i afdelingen (Depot / Rent fast i afd.) Langtidsleje (Long Term Rental) Demo (Demo) Defekt (Down) Kunden ringer og KCI leverer produkt. Kunden ringer og afmelder produkt. Produktet afhentes af KCI. Produkt håndteres af KCI. Kunden kontakter KCI og melder produktet til og af. Enheden ligger i afdelingen i en fastsat periode, og afregnes når den tages i brug, pr. lejedøgn. KCI vasker og stiller et nyt produkt i depot på afdelingen. Produkt håndteres af kunden. Kunden kontakter KCI og melder produktet til og af. Produktet ligger i afdelingen i en fastsat periode og afregnes den tages i brug pr. lejedøgn. Kunden rengør selv produktet. Kunden ringer ikke og melder produktet til og af. Produktet ligger i afdelingen i en fast aftalt periode til en fast aftalt pris. Kunden rengør selv produktet. Gratis afprøvning. Benyttes internt til at registrere enheder, der er til reparation i ordresystemet. Tabel 2-1: Beskrivelse af de forskellige typer leje Når produkterne registreres i ordresystemet, benyttes en af disse lejetyper, der er angivet i parentes Ordresystemet Ordresystemet benyttes primært i kundeservice, til at håndtere ordrebehandlingen. Alle udlejningsprodukterne har et individuelt dymo nummer, der samtidig fortæller hvad det er for en type produkt. Eksempelvis har V.A.C. Freedom numrene 19xx, 20xx og 21xx mens V.A.C. ATS har numrene 28xx og 29xx. Disse numre gør det muligt at følge hver enkelt udlejningsenhed og dets historik i ordresystemet. Figur 2-5 viser et screen print af ordresystemet, og hvilke moduler det er opbygget af. Jeanette Thorup Andersen, s

16 Figur 2-5: ordresystemets opbygning Ordrebehandlingen i computer systemet gennemgår 4 steps: Place order: ordre oprettes, delivery form printes Update order: ordre opdateres med det unikke enheds nummer, når enheden er blevet leveret Order Pickup: ordren afmeldes, afmeldingsdato påføres, pick-up form printes Close order: ordren lukkes helt, når enheden er blevet afhentet Desuden er der mulighed for under søgefunktionen at søge blandt alle ordre i systemet, både igangværende og afsluttede. Eksempelvis kan man ved at søge på en enheds unikke nummer, se hele dens historik om hvor og hvornår den har været udlejet. Utility funktionen benyttes af bogholderiet til deres utility rapport, der laves hver uge. Utility rapporten indeholder information om, hvor meget de forskellige produkter har været udlejet, og hvordan salget går i forhold til det budgetterede. I funktionen reports, findes lister over alle igangværende ordrer. Det er denne funktion jeg benytter i afsnit 7.3.2, i forbindelse med min undersøgelse af de igangværende ordrer. Jeanette Thorup Andersen, s

17 2.4 Virksomhedens udfordringer har inden for de seneste år oplevet en øget vækst i omsætningen. De gamle arbejdsgange, med mange papirbunker er forældede, og kan ikke leve op til det nuværende arbejdstryk. Ofte er det kulturvaner, der præger arbejdsgangene i, dvs. at det er vaner der har udviklet sig til standarder. Så selv det at have en standard for en proces, er ikke ens betydende for at det er bedste praksis, men kun et udtryk for, at sådan plejer vi at gøre. Nye arbejdsprocesser kan være svære at indføre, da medarbejderne ikke altid er lige villige til forandring i deres arbejdsgange. Der er en vis tryghed ved de gamle kendte arbejdsgange. har som målsætning, at indføre et integreret computersystem til håndtering af ordrer, lager og økonomi i virksomheden. Derfor bliver der ikke investeret i at forbedre de nuværende computersystemer. Indførslen af et nyt system, er dog blevet udskudt flere gange. Eftersom der er tale om en international virksomhed, er den underlagt visse retningslinier fra international side. Derfor er det ikke altid lige hurtigt at få indført nye ting især hvis økonomiske investeringer er nødvendige. I dette afsnit blev virksomheden præsenteret. Derudover blev nogle af de problemstillinger virksomheden står over for skitseret. beskæftiger sig med udlejning af hospitalsudstyr inden for sårbehandling. I løbet af kort tid, har virksomheden vokset sig stor, med det resultat, at de gamle arbejdsprocesser ikke kan følge med. Jeanette Thorup Andersen, s

18 3 LEAN I dette afsnit præsenteres baggrunden for Lean. Herunder beskrives hensigten med at indføre Lean i en virksomhed, og de forskellige Leanprincipper introduceres. Lean benyttes senere som et værktøj til at analysere arbejdsprocesserne i. Lean er i de senere år blevet et meget omtalt værktøj inden for virksomhedsledelse. Derfor vil mange virksomheder gerne vide mere omkring Lean, i en forhåbning om at kunne forenkle produktions og arbejdsprocesserne. Med større fokus på kundens ønsker og behov, kan de ikke værdiskabende processer minimeres. Lean går ikke ud på, at medarbejderne skal arbejde hurtigere, da det ikke har den helt store betydning. I en typisk virksomhed, er langt de fleste aktiviteter ikke værdiskabende for kunden. Hvis medarbejderne arbejder hurtigere, vil procestiden ikke kunne ændres så meget, og der er en øget risiko for at der begås fejl. Gennem Lean er der derimod fokus på at forbedre arbejdsprocesserne og skabe flow, hvilket har en større effekt på gennemløbstiden. Med andre ord, går Lean i sin enkelthed ud på: work smarter not harder [Christiansen et al, 2006]. Selv om en virksomhed har indført Lean, er der stadig ting at arbejde med, da et af grundbegreberne i Lean er løbende forbedringer. Her har alle medarbejderne ansvar for at udvikle virksomheden og komme med forslag til forbedringer. 3.1 Historie Lean bygger på en omstrukturering af produktionen, udviklet i Japan på Toyota fabrikkerne i 1950 erne. Her lykkedes det for Toyota, at reducere produktionstiden, mindske lagre og reducere antallet af fejl. Dette var med til at øge deres konkurrenceevne i forhold til de konkurrerende bilfirmaer [Christiansen et al, 2006]. Først i slutningen af 1980 erne sætter to vestlige forskere, James P. Womack og Daniel T. Jones, sig for at undersøge og klarlægge, hvorfor Toyota har så stor succes med produktivitet og kvalitet af deres bilproduktion. Dette førte til udgivelsen af to bøger. Den første dokumenterede forskellene mellem Toyotas bilproduktion og de øvrige bilproducenter. Bog nummer to Lean Thinking, blev en stor succes, da den beskrev fem grundlæggende principper for Lean, bogen blev dermed et redskab til virksomheder, der ville indføre Lean [Christiansen et al, 2006] [Womack et al, 2003]. Jeanette Thorup Andersen, s

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Strategidagen den 25. april 2008

Strategidagen den 25. april 2008 Lean Six Sigma Strategidagen den 25. april 2008 Annette Kjærgaard Annette.kjaergaard@teknologisk.dk Center for kvalitets- Center og for miljøledelse Produktion Kort introduktion til Lean Highland Park

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Forbedringsmodellen En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Maria Staun, kvalitetskonsulent, Improvement Advisor, Sygehus Lillebælt Timeplan Inden kl. 1500 Inden

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig Forudsætning for deltagelse Green Belt 2 Black Belt uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at løfte dit niveau indenfor Lean Six Sigma. Det er en

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma Green Belt uddannelse der betaler sig uddannelse der betaler sig Uddannelsen Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med struktureret projektledelse af procesoptimerings opgaver, og har en fremtrædende rolle i virksomhedens projekter

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Master Black Belt, Cand. Oecon. og MMD Ane S. Ry Storm Management A/S April 2012 Min opgave Effektivitet

Læs mere

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Skab orden og overblik ved hjælp af 5S - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Vi har for lidt plads! Mange sygehuse er opført for år tilbage og ikke dimensioneret til at rumme

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Om arbejdsløshed Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011

Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011 Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011 Idékatalog med MIPS-reducerende tiltag for kredsmedarbejdere 2011 Baggrund I foråret 2011 var der udfordringer med at optimere brugen

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S

Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S Læs en ægte succeshistorie om brugen af Lean administration som værktøj til vækst og som kulturbærer. af ERP System Manager Flemming Ravnholt fra Multi-Wing Nedenfor

Læs mere

Kvalitetsledelse. Lasse Sall lqs@force.dk Tlf. 22 69 76 17

Kvalitetsledelse. Lasse Sall lqs@force.dk Tlf. 22 69 76 17 LEAN & Kvalitetsledelse Lasse Sall lqs@force.dk Tlf. 22 69 76 17 Lasse Sall, konsulent Fagområder: Miljø- og Kvalitetsledelse LEAN Ledelse Mine styrkeområder er: Helhedsorienterede løsninger Kunden i centrum

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Leder, brug din kommunikation

Leder, brug din kommunikation Leder, brug din kommunikation - og skab flere resultater med færre ressourcer LEDELSE, MERE LEDELSE, BEDRE LEDELSE. Det er ofte svaret på, hvordan vi løser vores udfordringer; lige fra at øge konkurrenceevnen

Læs mere

Yderligere digitalisering på jordforureningsområdet

Yderligere digitalisering på jordforureningsområdet Yderligere digitalisering på jordforureningsområdet Et interaktivt administrativt system til håndtering af jord / spor J Kristian Lei Kaltoft, Aarhus Kommune Et bud på en nyt system Hvorfor? Hvad er fælles

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Præsentation af mig Hanne Lundquist Faglærer EUC Lillebælt 5½ år KURSER, JEG BL.A. HAR UDVIKLET OG UNDERVIST I: Kundeservice, kundefokus, Voice of the

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Refleksionsark type 1 og 2

Refleksionsark type 1 og 2 Refleksionsark type 1 og 2 2006 Diabetes type 1og 2, 2006 Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde Dato aftalt drøftet 1b. Aftaleark* Problemlister

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere