Lean og fejlanalyse i en mediko-teknisk virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean og fejlanalyse i en mediko-teknisk virksomhed"

Transkript

1 Lean og fejlanalyse i en mediko-teknisk virksomhed Eksamensprojektet udført på Institut for Management Danmarks Tekniske Universitet i samarbejde med Vejleder: Niels Møller Rapporten udarbejdet af Jeanette Thorup Andersen s December 2008

2 Abstrakt (Dansk) Denne rapport beskæftiger sig med Lean og fejlanalyse i den mediko-tekniske virksomhed. Først har jeg foretaget et litteraturstudie i Lean og undersøgt forskellige metoder til at analysere og vurdere konsekvenserne af fejl, samt en undersøgelse af årsagerne til at fejlene opstår. er en meget dynamisk virksomhed, der i løbet af kort tid har haft en betydelig vækst. Virksomheden er derfor præget at utidssvarende arbejdsprocesser, og medarbejdere har svært ved at håndtere det øgede pres. Ligeledes er computersystemerne forældede, og kan ikke samarbejde ordentligt. Det gør at der er en stor forsinkelse i de elektroniske processer. Disse faktorer er med til at øge risikoen for, at der opstår fejl. For i det hele taget at konstatere at fejlene er der, og undersøge hvilke typer af fejl der er tale om, gennemgik jeg kreditnotaer, igangværende ordrer og annullerede ordrer. Fejlene undersøges herefter nærmere ud fra forskellige metoder. Her benyttes dobbeltoprettelse af ordrer som eksempel. Det er en betydelig fejl, der i sidste ende kan være til gene for kunden, hvis ikke den opdages i tide. Hvilken betydning som fejlen har, undersøges ved hjælp af FMEA analysen. Her blev fejlen vurderet i tre kategorier: konsekvens, sandsynlighed, og hvor svær fejlen er at opdage. Six Sigma blev introduceret, som en matematisk metode til at eliminere fejl gennem et indsamling og analyse af et statistisk datagrundlag. For at finde frem til mulige årsager til fejlen, blev der opstillet et fiskebensdiagram. Da også kan have behov for en fremadrettet planlægning, blev SWOT analysen benyttet til at undersøge hvilke interne og eksterne parametre der har betydning for virksomheden. Konklusionen er, at der i bliver lavet en del fejl. Der bliver efterfølgende brugt meget arbejdstid på at finde, undersøge og rette op på fejlene. Jeg fandt frem til fire parametre, der udgør de væsentligste årsager til fejl. Det drejer sig om menneskelige fejl, standarder (eller manglen på samme), planlægning og computersystemer. Jeanette Thorup Andersen, s

3 Abstract (English) This report deals with Lean and error analysis in the medico-technical company KCI Medical. At first I made a literature study in Lean and different methods to analyze and evaluate the consequences of errors. Also studying the reasons why the errors occur. is a very dynamic company, which in a short period of time has had a significant growth. The company is therefore characterized by the outdated operations. Employees are finding it hard to cope with the increased pressure. In the same way, computer systems have become outdated and can not cooperate with each other. Because of this, there is a significant delay in the electronic process. Those factors are increasing the risk of errors. In order to investigate the different types of errors. And in order to establish the fact that the errors did indeed occur. I analyzed credit notes, open orders and canceled orders. Afterwards the errors are analyzed by different methods, using double orders as an example. It is a significant mistake that ultimately may be an irritation to the customer, if not discovered in time. The impact of errors is analyzed using the FMEA analysis. Here errors is giving a rank in three categories: Severity, occurrence and detect ability. Six Sigma was introduced as a mathematical method to eliminate errors through the collection and analysis of statistical data. To identify possible causes of the error, the fishbone diagram was used. The SWOT analysis was used to examine the internal and external parameters which affect the company. This can be used in the continuing strategically planning. The conclusion is that in mistakes sometimes occur. There will consequently be spent a lot of work hours in order to find, investigate and correct the mistakes I found four parameters to be the main causes of errors. It is about human error, standards (or lack thereof), planning and computer systems. Jeanette Thorup Andersen, s

4 Forord Denne rapport er udarbejdet som afsluttende eksamensprojekt på civilingeniørstudiet. Rapporten er udført på Institut for Management i samarbejde med virksomheden KCI Medical i efteråret En stor tak til min vejleder Niels Møller, der med sin kyndige vejledning har sørget for at holde mig på rette spor, og fået mig til at se tingene fra andre perspektiver. Der skal også lyde en stor tak til Henrik B. Olesen og Gert Andersen fra, uden dem var dette projekt aldrig blevet til noget. Derudover vil jeg også sige tak til alle medarbejderne i, der tålmodigt har svaret på mine nysgerrige spørgsmål. Jeanette Thorup Andersen s Jeanette Thorup Andersen, s

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Formål Mål Opgavebeskrivelse Succes kriterier Metode Rapportens opbygning Beskrivelse af virksomheden Gazellevirksomhed Beskrivelse af produkter Dynamiske madrasser V.A.C. terapienheder Udlejningsprocessen Tegning af processen ved udlejning Ordresystemet Virksomhedens udfordringer LEAN Historie Lean grundbegreber Trin: Forstå kunderne Trin: Overtag styringen Trin: Skab synlighed Trin: Stol på standarder Trin: Tydeliggør ansvaret Trin: Skab flow Trin: Undgå spild (Muda) Trin: Løbende forbedringer (kaizen) Trin: Maksimer kundeværdi Fejlteori Definition af fejl Standarder Uheld Identificering af fejl Fejlmulighed og effekt analyse (FMEA) Six Sigma (6σ) Fiskebens analyse, årsags- og effektdiagram SWOT analyse Beskrivelse af arbejdsprocesser Kundeservice / Customer Care Procestiden Ordresystem Telefon statistik Jeanette Thorup Andersen, s

6 6.1.4 Eksempel på fejlmuligheder Service Høje krav (tempo) og stress Reparationer Downrapport Lager Lagerstyring Engangsmaterialer Kommunikation Finance/bogholderiet Medarbejderne i Mine egne erfaringer Opsummeringaf arbejdsprocesserne Analyse af de beskrevne processer Lean i virksomheden Problemområder Eksempel på spild ved TheraKair Visio madrasser Konkurrerende virksomheder Systematisering Fejlanalyse Kreditnotaer Igangværende ordrer / Open orders Annullerede ordrer FMEA analyse i virksomheden Dobbeltoprettelser Ordre der ligger i systemet Manglende faktura Fiskebensanalyse Six Sigma SWOT i virksomheden Opsummering Mine forslag Ændringer i arbejdsprocesser efter projektets opstart Konklusion Litteraturliste Jeanette Thorup Andersen, s

7 1 Indledning Alle virksomheder verden over, har det mål at have en effektiv produktion, være bedst/billigst og undgå fejl. Mange af virksomhederne vil nok mene, at de har det, men Lean er et nyttigt redskab til at sætte fokus på optimering af arbejdsprocesserne. I en Leantankegang er der altid mulighed for forbedringer, da ingen processer anses for at være perfekte. Som udgangspunkt har Lean til hensigt at optimere arbejdsprocesserne, på en måde, der får medarbejderne til at arbejde klogere, ikke hurtigere. Ved indførsel af Leantankegang, vil virksomhederne opleve store forbedringer, i og med, at der rettes op på problemer i arbejdsprocesserne. Dels gennem bedre flow og standardiserede arbejdsprocesser, der skaber kortere ekspeditionstid for kunden, og dels ved at reducere spild og fejl. Lean var oprindeligt udviklet til produktionsvirksomheder, men gennem de senere år, er Lean blevet benyttet inden for flere og flere forskellige områder af virksomheder og organisationer. I denne opgave benyttes de grundlæggende Leanbegreber i den administrative del af en virksomhed. 1.1 Problemformulering I findes et stort spild i form af fejl. Denne opgave har derfor til hensigt at undersøge og vurdere disse fejl samt identificere årsagerne, med henblik på at kunne reducere antallet af fejl i fremtiden. Ved at fokusere på et af de grundlæggende Leanprincipper, om at reducere spild ønsker jeg at undersøge, hvordan fejl påvirker virksomheden, og dens kunder. For at simplificere problemstillingen, vil jeg primært se på arbejdsprocesserne i forbindelse med udlejning af produkterne. Her ser jeg på de involverede afdelinger, men med kundeservice som referencepunkt. Når det findes relevant drages der paralleller til salg af varer Formål Formålet med projektet er, at undersøge om det er muligt, at forbedre arbejdsprocesserne i virksomheden. Dels ved at mindske de arbejdsprocesser, der ikke skaber værdi for kunden, samt skabe kortere ekspeditionstid og reducere fejl. Formålet for virksomheden er, at reducere omkostningerne, øge konkurrenceevnen samt udvikle bedre og mere effektive arbejdsprocesser. For mig er målet, at tilegne mig mere viden indenfor Lean og fejlanalyse gennem teori og praktisk erfaring. Jeanette Thorup Andersen, s

8 Virksomheden ønsker, at jeg finder frem til konkrete tiltag der kan indføres, dels her og nu uden yderligere omkostninger, dels hvad der kan indføres ved en lille økonomisk investering (dette skal dog bevilges fra international side), og endelig hvad der kan arbejdes hen imod på længere sigt Mål Målet er udarbejdelsen af en rapport. Rapportens mål er at skabe et overblik over de forskellige arbejdsprocesser i virksomheden. De kortlagte arbejdsgange beskrives, og ud fra disse, afklares det hvilke, der skaber værdi og hvor der er spild i arbejdsgangene. Rapporten identificerer de potentielle fejlkilder, samt mulige årsager til fejlene. Ud fra dette kommer rapporten med forslag til forbedringer af arbejdsgangene og muligheder for at reducere antallet af fejl Opgavebeskrivelse Denne opgaves fokus er, at undersøge og kortlægge arbejdsprocesserne i virksomheden. For at tilegne mig viden, har jeg gennemgået et litteraturstudie omkring forskellige metoder, modeller, fejlanalyse og Lean. Denne teoretiske baggrund vil gøre at jeg er i stand til at identificere spild, og kunne pege på potentielle fejlkilder i virksomheden. I opgaven, vil jeg: Gennemgå arbejdsprocesserne ved hjælp af en værdistrømsanalyse (value stream mapping) i virksomheden, og lokalisere spild og fejl. Undersøge og analysere fejl. Jeg ser på hvilke konsekvenser de har, og hvad årsagerne er til, at fejlene i første omgang opstår. Desuden gives der bud på hvordan fejl kan reduceres i fremtiden Succes kriterier Succesmålet med opgaven vil være, at virksomheden opnår bedre arbejdsgange, så der bliver lavet færre fejl og skabt større flow. Jeg vil blive i stand til at identificere typiske fejl, og være i stand til at pege på mulige forbedringer. 1.2 Metode Undersøgelsen af arbejdsprocesserne i virksomheden, sker dels ud fra egne erfaringer fra et studiejob i kundeservice igennem knap et år inden projektets begyndelse, dels ud fra teori tilegnet gennem litteraturstudie, og dels gennem observationer og interview/samtaler med medarbejderne. Jeanette Thorup Andersen, s

9 I forbindelse med kortlægningen af arbejdsprocesserne, foretog jeg observationer af medarbejdere og arbejdsprocesser i forskellige afdelinger i virksomheden, som en del af dataindsamlingen. Observationerne giver primære og kvalitative data, da det er mig selv der foretager disse iagttagelser. Observationerne er feltundersøgelser, der foregår i virksomheden. Desuden er der tale om en åben, deltagende undersøgelse, da medarbejderne, ved at de bliver observeret. Da jeg har et studiejob i virksomheden er det nødvendigvis en deltagende observation. Så vidt muligt er undersøgelserne strukturerede, idet jeg har et klart formål med observationerne. Jeg har dog også været udsat for at der dukker andre ting op, end dem jeg på et givent tidspunkt har i sinde at observere, derfor er der også tale om visse ustrukturerede observationer. Desuden er der tale om direkte observationer, fordi de deltagende ved at de bliver observeret og er bekendt med formålet med observationerne [Andersen, 2005]. 1.3 Rapportens opbygning I rapporten, vil virksomheden først blive præsenteret, med den hensigt at opridse virksomhedens situation og problemer. Herefter præsenteres teori inden for Lean og fejlanalyse, der benyttes til en nærmere undersøgelse. Der foretages en undersøgelse af arbejdsprocesser og fejlkilder i virksomheden. For til sidst at komme med forslag til hvordan arbejdsprocesserne kan forbedres, og reducere antallet af fejl. Kapitel 2 Beskrivelse af virksomheden : I dette afsnit bliver virksomheden præsenteret. Kapitel 3 LEAN: Gennem et litteraturstudie, bliver teorien omkring Lean præsenteret Kapitel 4 Fejlteori: Eftersom der er et stort spild i virksomheden i form af fejl, undersøges teorien omkring fejl, og fejlanalyse nærmere. Kapitel 5 SWOT analyse: teori omkring SWOT analyse Kapitel 6 Beskrivelse af arbejdsprocesser: Beskrivelse af arbejdsprocesserne i virksomheden Kapitel 7 Analyse af de beskrevne processer: De beskrevne arbejdsprocesser undersøges og analyseres. Kapitel 8 Opsummering: Dette kapitel opridser problemstillingerne, og giver forslag til hvad kan gøre for at forbedre arbejdsprocesserne. Kapitel 9 Konklusion: Her findes den samlede konklusion af opgaven. Jeanette Thorup Andersen, s

10 2 Beskrivelse af virksomheden I dette afsnit præsenteres virksomheden, der er case i denne rapport. Her vil organisation, udlejningsprodukter og arbejdsprocesser blive introduceret, med henblik på det videre arbejde med arbejdsprocesser, spild og fejl i rapporten. (Kinetic Concepts inc.) er en international mediko-teknisk virksomhed, med hovedsæde i USA, hvor virksomheden blev grundlagt i På verdensplan er der 7000 ansatte i over 20 forskellige lande [www.kci-medical.com]. Den skandinaviske afdeling er beliggende i Gentofte i Danmark. I Danmark og Sverige har KCI den største omsætning i Skandinavien, mens Norge og Finland kun udgør en mindre del af omsætning. Derudover er virksomheden ved at opstarte salg på Island og i de baltiske lande. har en stor del udlejning af deres produkter inden for sundhedssektoren (beskrivelse af udlejnings produkterne findes i afsnit 2.2). Ud over kontoret i Gentofte, er der også et lager i Horsens, hvorfra kørsel til Jylland og Fyn styres. I november 2008 flyttes virksomhedens hovedsæde fra Gentofte til Ballerup. Denne rapport tager dog udgangspunkt i hvordan forholdene var før flytningen. Organisationsformen i er top-down, og organisationen er underlagt flere internationale retningslinier. I afsnit 6 har jeg valgt at se på arbejdsprocesserne i afdelingerne der har forbindelse med udlejning af produkterne. er en medicinal virksomhed, der er førende på markedet inden for sårbehandling. Dels med dynamiske madrasser til at forhindre og aflaste tryksår 1, og dels med vakuummaskiner (V.A.C. terapienheder) til at forøge helingsprocessen af sår. Inden for disse kategorier er der flere forskellige produkter alt afhængig af patientens situation. Derudover sælges en række engangsartikler, der benyttes i forbindelse med terapienhederne og underlag/bleer til madrasserne. Sygehuse udgør langt den største del af kundekredsen. sælger deres produkter, men der er også en stor del udlejning af madrasser og terapienheder. Dette gør, at ordresystemet skal kunne håndtere et stort antal igangværende ordrer på samme tid. 1 Decubitus, på dansk kaldet tryksår, liggesår eller siddesår, opstår pga. et længerevarende tryk og reducering af ilttilførslen, på steder hvor knoglerne ligger lige under huden. Hos raske mennesker, vil naturlige reflekser sørge for bevægelse inden et tryksår opstår, men lammelse, diabetes og medicin kan nedsætte denne naturlige refleks, og øge risikoen for at tryksår opstår. Derudover udgør underernæring og dehydrering også risikofaktorer. Ældre mennesker har også en øget risiko for tryksår pga. immobilitet og mere tynd og følsom hud. [www.sundhedsguiden.dk]. Jeanette Thorup Andersen, s

11 Da størstedelen af kunderne er inden for hospitalsvæsnet, kan det være nødvendigt, at produkterne bliver leveret hurtigst muligt i akutte situationer. Der er derfor telefonvagt 24 timer i døgnet og mulighed for teknisk support. KCI beskæftiger sig desuden med løbende uddannelse og efteruddannelse af brugerne (læger/sygeplejersker) i håndtering af produkterne. 2.1 Gazellevirksomhed er i 2008 blevet nomineret af børsen til at være en gazellevirksomhed. Denne udnævnelse gives til virksomheder, der har haft en vækst over de seneste 4 år på mere end 100 % og en omsætning på over 1 mio.kr. Kravene der, skal være opfyldt for at en virksomhed kan kalde sig gazelle, er vist i nedenstående oversigt. Virksomhedsform: A/S eller ApS Brancher: udvalgte brancher frasorteres (fx holdingselskaber) Aktivitet: 1 mio. kr. i omsætning Rentabilitet: summen af primært resultat > 0 Vækst over 4 år: > 100 % I 2008 opnåede virksomheder i Danmark at få denne status som gazellevirksomhed [www.borsen.dk]. 2.2 Beskrivelse af produkter Som tidligere nævnt, udgør udlejning af dynamiske madrasser og avancerede V.A.C. terapienheder inden for sårbehandling en stor del af s omsætning. Produkterne er med til at fremme en hurtig og effektiv sårheling samt forebygge dannelsen af tryksår Dynamiske madrasser Madrassystemerne er en avanceret form for luftmadras, der fungerer ved automatisk at ændre lufttrykket i lamellerne, så kontaktfladen med patienten ændres. Denne pulsation gennem lamellerne i madrassen, er med til at stimulere den naturlige blodtilførsel til området, og på den måde kan risikoen for a der opstår tryksår minimeres. Jeanette Thorup Andersen, s

12 Figur 2-1: ProfiCare (blå) og TheraKair (grøn) madrasser I Figur 2-1 er der vist de to mest almindelige typer af madrasser til udlejning: Proficare og TheraKair. Proficare benyttes til forbygning af tryksår, hvor patienten stadig er mobil. Hvis patienten har en medium til høj risiko for at danne tryksår benyttes Proficare som forbyggende behandling. TheraKair Visio er en mere avanceret madrastype, der benyttes, når patienten allerede har fået tryksår eller har en meget høj risiko for at danne tryksår. TheraKair Visio madrassen er lavet af goretex, så der kan komme luft op gennem madrassens membran, og på den måde sørge for at såret er tørt, får tilført ilt og forbedrer blodtilførslen. Disse faktorer minimerer risikoen for tryksår, og er fremmende for behandling hvis der allerede er opstået tryksår V.A.C. terapienheder V.A.C. (Vacuum Assisted Closure) terapisystem benyttes til behandling af komplekse sår, som kroniske, kirurgiske sår og traumatiske sår som ex brandsår, snitsår, forfrysninger osv.. V.A.C. behandling fungerer ved at lægge en speciel svamp i såret, og sætte vakuum på. Undertrykket i såret gør, at sårrandende bliver trukket sammen. Svampen er med til at fremme celledannelsen og dannelsen af nye blodkar. Desuden fjernes overskydende sårvæske fra såret, da det bliver opsamlet i en udskiftelig beholder (canister) monteret på selve maskinen. Det er denne kombination af faktorer, der er fremmende for en effektiv helingsproces af såret. Figur 2-2: V.A.C. terapienheder ATS (v), og Freedom (h) Figur 2-2 viser de to typer V.A.C. terapisystemer, der er mest benyttet ved udlejning. V.A.C. ATS (Advanced Therapy System) er velegnet til store sår, mens V.A.C. Freedom er velegnet til mindre sår. V.A.C. Freedom har den fordel at den er lille og let, hvilket gør den Jeanette Thorup Andersen, s

13 nem at transportere. Til gengæld kan V.A.C. Freedom ikke opnå helt det samme tryk som den større V.A.C. ATS. Når kunderne lejer en V.A.C. Freedom medfølger en taske til enheden, der gør, at patienten har nemmere mulighed for at bevæge sig rundt. Dette betyder, at patienten tidligere kan udskrives fra hospitalet, og komme til ambulant behandling. Der er desuden ved at blive introduceret nye typer af V.A.C. terapisystemer på markedet. Disse skal på sigt erstatte ATS og Freedom, da de er mere brugervenlige, og har flere muligheder end de eksisterende terapisystemer. Da disse kun er i opstartsfasen, vil de ikke blive beskrevet yderligere. 2.3 Udlejningsprocessen Nedenfor er beskrevet fremgangsmåden i, når kunden ønsker at leje et af produkterne. Jeg ønsker i denne opgave at tage udgangspunkt i udlejning af produkter, da jeg på forhånd ved, at der opstår fejl i denne proces Tegning af processen ved udlejning Nedenfor er vist en skematisk fremstilling af processen ved udlejning af produkterne. Fra kunden kontakter virksomheden, til produktet bliver leveret (Figur 2-3), eller afhentet igen hos kunden (Figur 2-4). Bestilling Kunden Ringer Kundeservice Ordren oprettes Service folk Modtager ordren Servicefolk Enhed tages fra lager Servicefolk Leverer/ installerer Kundeservice Opdaterer ordren Figur 2-3 Bestilling og levering af udlejningsprodukt Jeanette Thorup Andersen, s

14 Afmelding Kunden Ringer Kundeservice Ordre klar til afhentning Service afhenter Kundeservice ordre lukkes helt Bogholderiet faktura sendes Enhed bliver rengjort Selvtest udføres Reparation Tilbage på lager Figur 2-4: Afmelding og afhentning af udlejningsprodukt Figurerne ovenfor opridser kun de store træk, hvordan bestilling af produkterne håndteres i virksomheden. Senere i opgaven (Kapitel 6), ser jeg på hvordan arbejdsprocesserne i de enkelte afdelinger ser ud. I realiteten er der en del afvigelser fra denne beskrivelse af arbejdsgangen. Eksempelvis kører servicefolkene typisk rundt med ekstra produkter, så det ikke er nødvendigt at køre tilbage til lageret ved hver eneste levering. Desuden samles der sammen til bunker, så der bliver leveret flere ordrer til samme hospital ved en kørsel. Derudover er der mulighed for kunderne, at indgå forskellige lejeaftaler: Depotaftale: der bliver leveret et produkt til depot på hospitalet/afdelingen. Når produktet tages i brug, ringes til, og en ny enhed bliver leveret til depot. Dette gør det muligt for servicefolkene ikke at skulle til alle hospitalerne hver dag. Ved f.eks. at aflevere 5 enheder til depot, skal de kun til det pågældende hospital 2-3 dage om ugen. Kunden betaler kun for den periode produktet benyttes. Fast i afdelingen: fungerer lidt på samme måde som depotaftalen, men her rengører hospitalet selv enheden efter brug, og stiller den tilbage i depot. Kunden skal stadig ringe/faxe oplysningerne om tilmelding/afmelding til kundeservice. Langtidsleje: det er muligt at leje produktet for en længere periode (typisk 3-12 måneder) her er tilmelding/afmelding af patientbehandlingerne ikke nødvendig, kunden betaler for hele perioden, men til lavere pris. Jeanette Thorup Andersen, s

15 Tabel 2-1 viser en oversigt over de forskellige lejetyper, og hvordan de behandles i kundeservice og i ordresystemet. Type Beskrivelse af lejetyper Almindelig udlejning (Rent) Depot/ Kontrakt (Depot / Rent) Fast i afdelingen (Depot / Rent fast i afd.) Langtidsleje (Long Term Rental) Demo (Demo) Defekt (Down) Kunden ringer og KCI leverer produkt. Kunden ringer og afmelder produkt. Produktet afhentes af KCI. Produkt håndteres af KCI. Kunden kontakter KCI og melder produktet til og af. Enheden ligger i afdelingen i en fastsat periode, og afregnes når den tages i brug, pr. lejedøgn. KCI vasker og stiller et nyt produkt i depot på afdelingen. Produkt håndteres af kunden. Kunden kontakter KCI og melder produktet til og af. Produktet ligger i afdelingen i en fastsat periode og afregnes den tages i brug pr. lejedøgn. Kunden rengør selv produktet. Kunden ringer ikke og melder produktet til og af. Produktet ligger i afdelingen i en fast aftalt periode til en fast aftalt pris. Kunden rengør selv produktet. Gratis afprøvning. Benyttes internt til at registrere enheder, der er til reparation i ordresystemet. Tabel 2-1: Beskrivelse af de forskellige typer leje Når produkterne registreres i ordresystemet, benyttes en af disse lejetyper, der er angivet i parentes Ordresystemet Ordresystemet benyttes primært i kundeservice, til at håndtere ordrebehandlingen. Alle udlejningsprodukterne har et individuelt dymo nummer, der samtidig fortæller hvad det er for en type produkt. Eksempelvis har V.A.C. Freedom numrene 19xx, 20xx og 21xx mens V.A.C. ATS har numrene 28xx og 29xx. Disse numre gør det muligt at følge hver enkelt udlejningsenhed og dets historik i ordresystemet. Figur 2-5 viser et screen print af ordresystemet, og hvilke moduler det er opbygget af. Jeanette Thorup Andersen, s

16 Figur 2-5: ordresystemets opbygning Ordrebehandlingen i computer systemet gennemgår 4 steps: Place order: ordre oprettes, delivery form printes Update order: ordre opdateres med det unikke enheds nummer, når enheden er blevet leveret Order Pickup: ordren afmeldes, afmeldingsdato påføres, pick-up form printes Close order: ordren lukkes helt, når enheden er blevet afhentet Desuden er der mulighed for under søgefunktionen at søge blandt alle ordre i systemet, både igangværende og afsluttede. Eksempelvis kan man ved at søge på en enheds unikke nummer, se hele dens historik om hvor og hvornår den har været udlejet. Utility funktionen benyttes af bogholderiet til deres utility rapport, der laves hver uge. Utility rapporten indeholder information om, hvor meget de forskellige produkter har været udlejet, og hvordan salget går i forhold til det budgetterede. I funktionen reports, findes lister over alle igangværende ordrer. Det er denne funktion jeg benytter i afsnit 7.3.2, i forbindelse med min undersøgelse af de igangværende ordrer. Jeanette Thorup Andersen, s

17 2.4 Virksomhedens udfordringer har inden for de seneste år oplevet en øget vækst i omsætningen. De gamle arbejdsgange, med mange papirbunker er forældede, og kan ikke leve op til det nuværende arbejdstryk. Ofte er det kulturvaner, der præger arbejdsgangene i, dvs. at det er vaner der har udviklet sig til standarder. Så selv det at have en standard for en proces, er ikke ens betydende for at det er bedste praksis, men kun et udtryk for, at sådan plejer vi at gøre. Nye arbejdsprocesser kan være svære at indføre, da medarbejderne ikke altid er lige villige til forandring i deres arbejdsgange. Der er en vis tryghed ved de gamle kendte arbejdsgange. har som målsætning, at indføre et integreret computersystem til håndtering af ordrer, lager og økonomi i virksomheden. Derfor bliver der ikke investeret i at forbedre de nuværende computersystemer. Indførslen af et nyt system, er dog blevet udskudt flere gange. Eftersom der er tale om en international virksomhed, er den underlagt visse retningslinier fra international side. Derfor er det ikke altid lige hurtigt at få indført nye ting især hvis økonomiske investeringer er nødvendige. I dette afsnit blev virksomheden præsenteret. Derudover blev nogle af de problemstillinger virksomheden står over for skitseret. beskæftiger sig med udlejning af hospitalsudstyr inden for sårbehandling. I løbet af kort tid, har virksomheden vokset sig stor, med det resultat, at de gamle arbejdsprocesser ikke kan følge med. Jeanette Thorup Andersen, s

18 3 LEAN I dette afsnit præsenteres baggrunden for Lean. Herunder beskrives hensigten med at indføre Lean i en virksomhed, og de forskellige Leanprincipper introduceres. Lean benyttes senere som et værktøj til at analysere arbejdsprocesserne i. Lean er i de senere år blevet et meget omtalt værktøj inden for virksomhedsledelse. Derfor vil mange virksomheder gerne vide mere omkring Lean, i en forhåbning om at kunne forenkle produktions og arbejdsprocesserne. Med større fokus på kundens ønsker og behov, kan de ikke værdiskabende processer minimeres. Lean går ikke ud på, at medarbejderne skal arbejde hurtigere, da det ikke har den helt store betydning. I en typisk virksomhed, er langt de fleste aktiviteter ikke værdiskabende for kunden. Hvis medarbejderne arbejder hurtigere, vil procestiden ikke kunne ændres så meget, og der er en øget risiko for at der begås fejl. Gennem Lean er der derimod fokus på at forbedre arbejdsprocesserne og skabe flow, hvilket har en større effekt på gennemløbstiden. Med andre ord, går Lean i sin enkelthed ud på: work smarter not harder [Christiansen et al, 2006]. Selv om en virksomhed har indført Lean, er der stadig ting at arbejde med, da et af grundbegreberne i Lean er løbende forbedringer. Her har alle medarbejderne ansvar for at udvikle virksomheden og komme med forslag til forbedringer. 3.1 Historie Lean bygger på en omstrukturering af produktionen, udviklet i Japan på Toyota fabrikkerne i 1950 erne. Her lykkedes det for Toyota, at reducere produktionstiden, mindske lagre og reducere antallet af fejl. Dette var med til at øge deres konkurrenceevne i forhold til de konkurrerende bilfirmaer [Christiansen et al, 2006]. Først i slutningen af 1980 erne sætter to vestlige forskere, James P. Womack og Daniel T. Jones, sig for at undersøge og klarlægge, hvorfor Toyota har så stor succes med produktivitet og kvalitet af deres bilproduktion. Dette førte til udgivelsen af to bøger. Den første dokumenterede forskellene mellem Toyotas bilproduktion og de øvrige bilproducenter. Bog nummer to Lean Thinking, blev en stor succes, da den beskrev fem grundlæggende principper for Lean, bogen blev dermed et redskab til virksomheder, der ville indføre Lean [Christiansen et al, 2006] [Womack et al, 2003]. Jeanette Thorup Andersen, s

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø Mads W. Schøtt-Bejegaard Lean og det psykosociale arbejdsmiljø! Cand.Soc.HRM Lean og det psykosociale arbejdsmiljø - En beskrivelse af spændingsfeltet mellem Lean og det psykosociale arbejdsmiljø i Jobcenter

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935 Aarhus School of Business and Social Sciences, AARHUS UNIVERSITET. Forfattere: Kim Tøttrup Torben Brinck Vejleder: Vibeke Thøis Madsen Anslag: 109.935 [FORANDRING FRYDER] En opgave om hvordan man implementerer

Læs mere

Udvikling af service delivery system for Compare Support A/S

Udvikling af service delivery system for Compare Support A/S Udvikling af service delivery system for Compare Support A/S Eksamensprojekt af Benjamin Andersen Under vejledning af Jens Dahl-Pedersen Juni 2007 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Inette Fuglsang Vintersfjord Holdnummer: RO123279J4-E

Inette Fuglsang Vintersfjord Holdnummer: RO123279J4-E OPTIMERING OG KONTINUERLIG FORBEDRING AF ARBEJDSGANGE I EAT- KØKKENET. Optimisation and continuous improvement of the working procedures in the EAT-kitchen Afsluttende eksamensprojekt omhandlende opstartsfasen

Læs mere

Strategic Development for Lean Implementation in the Healthcare Area

Strategic Development for Lean Implementation in the Healthcare Area Strategic Development for Lean Implementation in the Healthcare Area Polytechnic Master Thesis Autumn 2007 Technical University of Denmark, DTU Department of Management Engineering, IPL Strategiudvikling

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN ANNONCE - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA APRIL 2007 Lean som løftestang til vækst Med

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler.

Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler. Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler. Marianne Bøgh Pedersen Danmarks Biblioteksskole Årgang 2007 Speciale efterår 2008

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 2010 Nærved ulykker Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 1 Indledning 1.1 Abstract. This report is about the conception near by accidents, and how they best can be exploited in the construction business.

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen September 2006 PUBLIKATIONEN

Læs mere

Servicehåndtering i Watergroup A/S

Servicehåndtering i Watergroup A/S Casper Skovgaard s072750 Kongens Lyngby, 31.01.2011 IMM.B.ENG.2010-53 DTU Vejleder: Mads Nyborg Danmarks Tekniske Universitet Institut for Information og Matematisk Modellering Byg. 321, 2800 Kgs. Lyngby,

Læs mere

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne 8. semester humanistisk datalogi Udarbejdet af: Morten Møller Jacobsen Vejleder: Tom Nyvang Censor: Ellen Christiansen Usabilitymetoder i systemudvikling

Læs mere

Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus

Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus How to make the packaging of food carts more effective in the kitchen at Århus Hospital Professionsbachelor, Ernæring og sundhed,

Læs mere

Sorgenfri Blomster på internettet

Sorgenfri Blomster på internettet Sorgenfri Blomster på internettet Om optimering af webshop ABSTRACT E commerce is not a new phenomenon; in fact e commerce is older than the WWW itself. Recent years have shown a steady incline in people

Læs mere

Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed

Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed Bachelor Rapport A10592 / Per Byskov Rasmussen Afleveret den / - Afleveret den: - - Navn og studie nummer Per Byskov Rasmussen A10592 Uddannelsessted,

Læs mere

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen Digitale værktøjer i det udførende byggeri Af Michael Mortensen Et 7. semester speciale på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Campus Horsens. Vejleder: Jacob Strunge 24/10/2014

Læs mere