Evaluering af familiecentre. Formål, baggrund og hovedresultater. af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af familiecentre. Formål, baggrund og hovedresultater. af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d."

Transkript

1 Evaluering af familiecentre Formål, baggrund og hovedresultater af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d.

2 Præsentation af Baggrund for undersøgelsen Et initiativ fra departementet Kommissoriet Feltarbejde dataindsamling Resultater Oversigt SWOT-analyse Anbefalinger 12 gode råd i etableringen

3 Et initiativ fra Departementet Kommisorium Viden om at familiecentrene er en ressource! Usikkerhed om Ansatte Faggrupper Metoder Målgrupper Effekter Baggrund Familiecentrets organisation og administration, herunder: Organisering Antal ansatte og faggrupper De ansattes efteruddannelse, herunder familiebehandlingsuddannelser Familiecentrets målgrupper og de generelle problemstillinger hos målgruppen Familiecentrets målsætninger, herunder hvilken forskel familiecentret forventer at gøre for familierne Antallet af brugere, deres alder, problemstillinger og deltagelse i familiecentrenes tilbud En vurdering af familiecentrets virkning for målgrupperne baseret på udtalelser og opgørelser fra de ansatte, brugerne eller øvrige relevante interessenter. Dette kan f.eks. vurderes ud fra: Forældrenes omsorgsevne Misbrugsadfærd hos forældre og børn Vurdering af barrierer og muligheder Forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet Budget og finansieringskilder Organisation Familiecentrets målsætninger og forventninger: Antal ansatte og faggrupper Efteruddannelse Familiecentrets aktiviteter indenfor det seneste år: Målgrupper (antal, alder etc.) Generelle Faglige metoder anvendt i familiearbejdet problemstillinger i familiecentret Faglige metoder Børnenes trivsel og skolegang Skabelon til monitorering og evaluering Antal underretninger Antal børn, der anbringes udenfor hjemmet På baggrund af ovenstående beskrivelser ønskes: Vurdering af generelle og gennemgående barrierer og muligheder i familiecentrets arbejde Vurdering af mulighederne for at videreudvikle familiecentrene og anbefalinger hertil Forslag til skabelon til familiecentrene til egen løbende opfølgning og monitorering af effekten for brugerne

4 Feltarbejde & dataindsamling Nov marts 11 Skriftligt materiale, fx Hjemmeside Årsrapport Mødereferater Stillingsbeskrivelser. Interviews

5 Resultater

6 OVERSIGT Narsaq Maniitsoq Ilulissat Sisimiut Nuuk Paamiut Tasiilaq Qaqortoq Nanortalik Antal ansatte og faggrupper Ledelsesmæssige forhold Primære indsatser Tidlig Indsats (Paarisa) Relation til bygderne Monitorering & evaluering Aktuelle udfordringer Bidrag til Familiecenterguiden Diverse 3 ansatte: psykolog, HK (sekretær/ pedel/tolk), tre ledige stillinger Leder ansat, refererer til en bestyrelse Kurser i misbrugsafvænning og kompetenceafklaring Ikke i familiecenterregi - Mundtlig evaluering af kurser, ikke skriftlig dokumenteret. Ingen monitorering. At opbygge indsatser målrettet børn & unge - Mærket af udbredt arbejdsløshed blandt borgerne, og mangel på socialfagligt uddannede personer 8 ansatte: socialrådgiver, SOSUhjælper, (anstaltsbetjent) Leder ansat, refererer til fagchefi Område for Familie Familiehøjskole, familiebehandling, Tidlig Indsats, Åben Rådgivning Både egen indsats (siden 2007) og Paarisas (siden primo 2010) Gennemførte projekter (familiehøjskole) i bygderne, halvtidsansatte forebyggelseskonsulenter i to bygder Mundtlig evaluering af familiehøjskole, registrering af antal klienter, før/efter evaluering af samtaleforløb Mangelfulde kontorpladser, manglende opbakning omkring tidlig indsats fra kommunal ledelse Værktøj til registrering af effekt før/efter af f.eks. samtaleforløb To sideløbende indsatser omkring sårbare mødre 7 ansatte: sygeplejerske, pædagog, socialhjælper, (håndværkeruddannet) Ingen aktuelt, fagchef for forebyggelse fungerende kontaktperson Forebyggelse, familiehøjskoler, hjemmebesøg, gadeplansarbejde Samarbejder med forebyggelseskonsulenter og hjemmehossere Godt kommunalt samarbejde med byer og bygder Sporadisk, mundtlig opfølgning og justering på baggrund heraf. Ingen monitorering. Ansættelse af leder, bygning og opstart af nyt hus Peget på netværk i forskellige forvaltninger som potentiel barriere imod tværfagligt samarbejde Etableres som familiecenter primo 2011, formelt ikke eksisterende 9 personer: socialrådgiver, socialpædagog, socialmedhjælper (reservebetjent) Leder ansat, refererer til fagchefi Område for Familie Forældrekursus, samtaler, krisehjælp, hjemmebesøg, samtalegrupper, ad hoc sociale arrangementer Hjemmehosserne på mor/barn-hjem, Tidlig Indsats adskilt fra familiecentret Bl.a. forældrekursus udenfor byen og uddannelsesprojekt i Itilleq. Tilpasning af indsatser pba. kvalitative tilbagemeldinger, udbredt dokumentation og monitorering (At blive i stand til at gennemføre forældrekursus uden brug af ekstern underviser) - Vellykket uddannelsesprojekt i bygd, som er kopieret til øvrige bygder i Grønland med støtte fra to Departementer 12 ansatte: psykolog, familie-vejleder (social-rådgiver, - pædagog, - medhjælper) Leder ansat, refererer til fagchef (og Velfærdsdirektør) Familieudvikling, Åben Rådgivning, krisecenter, Hjerterummet(Tidlig Indsats), sociale tiltag, samtalegrupper Separat enhed med fire ansatte, formelt under familiecentret Samler indsats og besøger bygderne et par gange årligt. Familiekursus i Fiskenæsset. Evalueringsredskaber ved samtaleforløb. Igangsat monitorering i 2010 med henblik på evaluering i kommende år Manglende miljøarbejdere = manglende kontakt til udsatte unge i gademiljøet. Vil gerne afhænde krisecentret. Skabelon til familieudviklingskurs er, værktøjer til monitorering Ressource til uddannelse og kollegial sparring & supervision af familievejledere i andre byer 2 ansatte: socialpædagog og SOSU-hjælper Leder ansat, refererer til ledende sagsbehandler i Paamiut og fagchef i Nuuk Samtaler med borgere, tidlig indsats mødregruppe, selvhjælpsgrupper Eksisterede både i regi af Paamiut Asasara og kommunal (Ingen, kun én bygd tilbage efter nedlukninger) Ikke systematisk Organisatorisk og administrativt overlap mellem Paamiut Asasara og kommunale opgaver - Har ikke afholdt forældreudviklingskursus siden 2009, trods positive resultater 3 ansatte: socialpædagog, psykolog Leder (har få ledelsesopgaver selv) og referer til ledende fagchef i Tasiilaq og fagchef i Nuuk Samtaler, hjemmebesøg forældreskole, supervision (af medarbejdere i kommunen) Formelt etableret i 2007, men egen indsats fungeret siden 2004 Bygdebesøg ikke gennemført angiveligt på grund af besparelser Ikke systematisk Afgrænse arbejdsområder i relation til kommunen (både Tasiilaq og Nuuk) Årsevaluering vedlagt som bilag, beskriver oplæring af uuddannede medarbejdere Medvirket til oplæring af sagsbehandlere i en forbilledlig løsning på udfordring med manglende uddannet arbejdskraft 4 ansatte (+ 2 deltid): psykolog socialpædagog, socialmedhjælper, misbrugsbehandler (oldfrue, pedel) Leder ansat refererer til nyansat fagchef i Socialforvaltning Forældrekursus, samtaler, misbrugsbehandling, motivationsgrupper (for misbrugere), Åben Rådgivning Formelt etableret i januar 2011 Bygdebesøg tidligere gennemført, men udskudt pga. besparelser Værktøjer til monitorering af ansatte og brugeres aktiviteter, plan om opfølgning på indsatser efter tre år Massive besparelser i kommunen en udfordring for vedligeholde af eksisterende indsatser Værktøjer til monitorering af samtaler og møder for ansatte, grundlag for evaluering Ønske fra både leder og forebyggelseskonsulent at sidstnævnte får placering i familiecentret Planlagt 2 til 3 ansatte. Aktuelt 1 familiebehandler i kommunen Familiebehandler refererer til socialrådgiver i kommunen Samtaler med forældre der visiteres fra socialrådgiver, hjemmebesøg Mulig opstart i 2011 Forebyggelseskonsulenten i tæt samarbejde med bygderne Ikke systematisk Mangler lokaler til etablering af familiecenter - Faguddannet personale og godt tværfagligt samarbejde gode forudsætninger for familiecenter Oversigt over resultater (tabel, side 12)

7 Primære problemstillinger Økonomi Alkohol Arbejdsløshed Utroskab Samliv Anbragt udenfor hjemmet Tidlige relationsproblemer Omsorgssvigt Vold Overgreb Seksuelt misbrug Kommunikation Opdragelse Sorg Vrede Angst

8 Resultater: SWOT-analyse Strengths = styrker Weaknesses = svagheder Opportunities = muligheder Threats = trusler

9 SWOT-analyse External O S Internal W T

10 SWOT-analyse Ydre påvirkning Indre formåen

11 Resultater: SWOT-analyse SWOT-ANALYSE STYRKER i virksomheden SVAGHEDER i virksomheden Indgående lokalkendskab Kompetente og samvittighedsfulde medarbejdere Engagement og indlevelse i indsatserne Indsatser tilpasset lokale ønsker og behov Åbenhed i forhold til borgerne MULIGHEDER i verden Ressourcetilførsel Netværk og vidensdeling med andre familiecentre, f.eks. ved seminarer Nær tilknytning til Tidlig Indsats (Paarisa) Manglende faguddannet personale Svært at rekruttere personale Få medarbejdere Manglende eksplicitte målsætninger Manglende faglig og/eller formel afgrænsning Manglende monitorering af aktiviteter Manglende evaluering af indsats(er) TRUSLER i verden Belastet sagsbehandling/myndighedsfunktion Forankret i forskellige forvaltninger Manglende kulturel forståelse i ledelsesstil Manglende tværfagligt samarbejde Demografisk udvikling (tabel, side 13)

12 Anbefalinger: Tolv punkter (figur, side 26)

13 1. Værdierne bag Klare formål Politiske Praksisorienterede Prioriteringer Kortsigtet Langsigtet

14 2. Genogram Ressource-orienteret tilgang Oversigt over aktører Identificere muligheder og barrierer

15 7. Kombination af tilbud med og uden visitation Med visitation Samtaler Forældrekursus Tidlig Indsats Uden visitation Åben Rådgivning Legestue Miljøarbejdere

16 9. Monitorering Systematis k registrerin g Systematisk Længerevarende Registering af aktiviteterne 10. Evaluering Vurdering Vurdering Tilstand før og efter

17

Redegørelse om børne og ungestrategien

Redegørelse om børne og ungestrategien Redegørelse om børne og ungestrategien Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Departementet for Uddannelse og Forskning Departementet for Sundhed EM 2011/43 Forord I udarbejdelsen af

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Børn og unge

Skatte- og Velfærdskommissionen. Børn og unge Skatte- og Velfærdskommissionen Børn og unge Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.2. Målsætninger 4 2. Børn og unges trivsel 6 2.1. Fysisk og psykisk trivsel 6 2.1.1. Selvmord

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Sammendrag. KANUKOKAs seminar for socialudvalgsformænd og socialdirektører, København 10. 12. September 2013

Sammendrag. KANUKOKAs seminar for socialudvalgsformænd og socialdirektører, København 10. 12. September 2013 Sammendrag KANUKOKAs seminar for socialudvalgsformænd og socialdirektører, København 10. 12. September 2013 Første seminardag Dagens tema: Handicapforsorg Velkomst v/martha Abelsen, formand KANUKOKA Byder

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013

Virksomhedsplan 2012/2013 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA 1 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA AUGUST 2011 2 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA Forord Denne

Læs mere

[ET BØRNEHUS I GRØNLAND]

[ET BØRNEHUS I GRØNLAND] 2009 [ET BØRNEHUS I GRØNLAND] Diskussioner, konklusioner og anbefalinger fra Meeqqat Inuunerissut / Bedre Børnelivs konference Et børnehus i Grønland den 9. og 10. september 2009. Denne rapport er udgivet

Læs mere

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår?

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Danmark I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Den danske regering ser en vellykket familiepolitik, som en familiepolitik, der giver familierne

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb

Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børnefamiliecenter København 03-12-2012 Sagsnr. 2012-179840 Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE Familiedirektoratet Nuuk 2008 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Børnehjemmet Sarliaq Institutionens mail: info@sarliaq.gl. Adresse: Lisbethindsgavlip Aqq.

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner Indledning 3 Den organisatoriske

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2013 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere