Lokal udviklingsstrategi for Fiskeri LAG Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal udviklingsstrategi for Fiskeri LAG Nord"

Transkript

1 Lokal udviklingsstrategi for Fiskeri LAG Nord Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden

2 Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe Ansøgning om godkendelse af lokal udviklingsstrategi indgives i form af denne skabelon. Skabelonen hjælper jer til at komme igennem de punkter, der er nødvendige at få afklaret som led i udarbejdelse af den lokale udviklingsstrategi. Punkter mærket med * er valgfrie, men kan være nyttige at få afklaret for at få afstemt forventningerne internt i bestyrelsen og i forhold til den lokale aktionsgruppe. Læs hele skemaet igennem, inden der startes på udarbejdelsen af den lokale udviklingsstrategi. A. Formalia; navn og adresse A1. Navn på lokal aktionsgruppe: Fiskeri LAG Nord A2. Den lokale aktionsgruppes adresse (vejnavn, postnummer og by): Fyrbrovej 8, 9990 Skagen (Formandens adresse indtil koordinator er ansat) A3. Afkrydsning for type af lokale aktionsgruppe: Lokal aktionsgruppe under fiskeriudviklingsprogrammet x B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B1. Kontaktperson (formand): Leo Mikkelsen B2. Kontaktpersons adresse (vejnavn, postnummer og by) Fyrbrovej 8, 9990 Skagen B3. Telefon nr.: B4. C. Bilag C1. Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: Angiv her hvis der er vedlagt bilag til denne udviklingsstrategi SWOT-analysen udarbejdet på bestyrelsesmødet d. 28/ (Bilag 1). Opsamlinger fra delmøderne (Bilag 2).

3 D. Redegørelse for udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi og gennemførelse D1. Inddragelse af medlemmer En redegørelse for hvordan medlemmerne er blevet inddraget i udarbejdelsen af denne strategi og hvordan de tænkes involveret i gennemførelsen af strategien. Her kan beskrives, hvordan strategien er blevet udarbejdet, hvordan den er blevet kommunikeret ud til medlemmerne samt godkendelsesproceduren blandt medlemmerne. Dertil kan beskrives, hvordan det fremover påtænkes at gennemføre aktiviteter og generelt formidle disse til den øvrige del af den lokale aktionsgruppe. Herunder beskrives hvordan, det er sikret at medlemmer, der repræsenterer lokale borgere, foreninger/organisationer og erhvervsliv med interesse i/tilknytning til fiskeriområderne er blevet involveret i udarbejdelsen af strategien samt hvordan, det fremover forventes at involvere disse i gennemførelsen af strategien samt formidle om forhold, der berører dem specifikt. Det kan blandt andet beskrives, om det påtænkes at nedsætte arbejdsgrupper, ligge mødereferater ud på nettet, lave nyhedsbreve eller andet. Ad D1) Fiskeri LAG Nords bestyrelsesmedlemmer har godkendt strategiens form, indhold og proces. Yderligere har bestyrelsesmedlemmerne deltaget aktivt i udarbejdelsen af strategien vha. forskellige processer herunder to afholdte temamøder forinden bestyrelsens endelige drøftelse og behandling af udviklingsstrategien. Medlemmerne har entydigt præciseret målsætninger og indsatsområder. Yderligere har aktionsgruppen oprettet en hjemmeside, som fremover skal anvendes til at kanalisere viden om aktionsgruppens arbejde ud til alle medlemmer og andre interesserede. På hjemmesiden vil det ligeledes være muligt at finde bestyrelsens dagsordener, referater og andet relevant viden om aktionsgruppens virke. Desuden har medlemmer uden for bestyrelsen deltaget i de fem afholdte delmøder i de respektive kommuner jf. punkt D2. Disse delmøder har blandt andet dannet grundlag for formuleringen af strategiernes målsætning og indsatsområde jf. punkt D2. Bestyrelsen forventes fremover at have en aktiv rolle med hensyn til udmøntning af udviklingsstrategiens indsatsområder med lokal involvering og netværksdannelse.

4 D2. Inddragelse af det lokale liv* En redegørelse for hvordan lokale organisationer, foreninger, borgere og erhvervsliv er blevet inddraget i udarbejdelsen af denne strategi - fx gennem medlemmerne - og hvordan de tænkes involveret i gennemførelsen af strategien. Her kan beskrives, hvilken dialog eller samarbejde, der har været i forbindelse med, at strategien er blevet udarbejdet og hvordan, det fremover påtænkes at formidle (generelt) om gennemførelsen af projekter og aktiviteter til lokale organisationer, foreninger, borgere og offentlige myndigheder. Det kan blandt andet beskrives, hvordan det påtænkes at inddrage det lokale liv yderligere i arbejdet for at gennemføre den lokale udviklingsstrategi og nå de kvantificerede målsætninger. Ad D2) Der er d afholdt en stiftende generalforsamling, hvor borgere, erhvervs-, forenings- og organisationsrepræsentanter i de forskellige lokalområder har haft mulighed for indmeldelse i foreningen og valg til bestyrelsen. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsstrategien afholdt delmøder i lokalområderne (Nykøbing, Thisted, Brovst, Strandby og Lønstrup), hvor bestyrelsesmedlemmer og lokale aktører har fået mulighed for at komme med input til strategiens udformning og indhold. Yderligere er udviklingsstrategien sendt til godkendelse hos medlemmerne. Fremover vil Fiskeri LAG Nord informere om aktiviteter, tiltag og projekter vha. hjemmesiden Desuden forventes bestyrelsen fremover at have en aktiv rolle med hensyn til udmøntning af udviklingsstrategiens indsatsområder med lokal involvering og netværksdannelse.

5 D3. Inddragelse af offentlige myndigheder En redegørelse for hvordan offentlige myndigheder (kommunale såvel som regionale) er blevet inddraget i udarbejdelsen af denne strategi herunder godkendelsen af denne og hvordan de tænkes involveret i gennemførelsen af strategien. Ad D3) Der er i alle fem involverede kommuner udpeget ét kommunalt bestyrelsesmedlem til at sidde i Fiskeri LAG Nords bestyrelse. Ligeledes har Region Nordjylland udpeget ét regionalt bestyrelsesmedlem, som deltager i bestyrelsesarbejdet. Udarbejdelsen af forhåndsgodkendelsen og udviklingsstrategien er ligeledes bistået af embedsmænd fra de involverede kommuner. Endelig er udviklingsstrategien sendt til høring hos de respektive kommuner samt hos Region Nordjylland. Bestyrelsen har deltagelse fra de fem kommuner samt Region Nordjylland. Herved forventes også sikret fortsat dialog med de respektive myndigheder i den forestående udmøntning af udviklingsstrategien.

6 D4. Rolle-/opgavefordelingen mellem formanden/bestyrelsen/koordinatoren* En beskrivelse af hvilken fordeling af opgaver/ansvarsområder, der er mellem ovennævnte, hvilken rolle, der lægges op til at hhv. formand, bestyrelse/bestyrelsesmedlemmer og koordinator påtager sig og hvilke opgaver eller aktiviteter, der evt. tænkes at inddrages udover de obligatoriske. Fiskeri LAG Nords bestyrelse består af 21 medlemmer. Bestyrelsen har udarbejdet en forhåndsansøgning og en lokal udviklingsstrategi efter endelig godkendelse fra medlemmerne. Det er bestyrelsens opgave at varetage den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes virksomhed, føre tilsyn, arbejde for gennemførsel af strategien og prioritere og indstille projekter til Ministeriet. Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelser i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende informeres om formandens afgørelse. Formanden er overordnet ansvarlig for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen ansætter en koordinator, som skal varetage foreningens anliggender. Koordinatoren refererer til bestyrelsesformanden og i dennes fravær til bestyrelsens næstformand. Koordinatoren er sekretariatsleder for den lokale aktionsgruppe, kontaktperson i forhold til Ministeriet, samt rådgiver for lokale projektholdere. Det er ligeledes koordinatorens ansvarsområde at føre tilsyn, godkende projektgennemførelsen og afslutte projekter. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med koordinatoren om den pågældendes opgaver og beføjelser. Ansvarsområder for projektgennemførsler herunder ansvaret for tilsyn, godkendelse og afslutning af projekter er placeret hos bestyrelsen, indtil der er truffet en endelig beslutning om sekretariatsfunktionen. Herefter overgår ansvaret til koordinatoren.

7 E. Analyse af området E1. En overordnet analyse af den nuværende situation for det område den lokale aktionsgruppe dækker Her skal være en overordnet analyse af den nuværende situation i det område, den lokale aktionsgruppe dækker, herunder problemstillinger af særlig lokal betydning. Der bør tages udgangspunkt i beskrivelsen af områdets socioøkonomiske forudsætninger, som beskrevet i forhåndsansøgningen (som evt. uddybes her). Bagest i skabelonen findes en kort beskrivelse af SWOT-analysen, der kan være udgangspunkt for analysen samt eksempler på anvendelsen fra det danske fiskeriudviklingsprogram. De udfordringer/problemstillinger, der findes at være de væsentligste i forhold til den lokale aktionsgruppes indsats, skal fremhæves. Ad E1) De Socioøkonomiske forudsætninger for arbejdet med lokal udvikling gennem aktionsgruppen er forholdsvis ensartede for hele aktionsgruppens område. Området er hovedsageligt karakteriseret ved følgende parametre: Kommunernes befolkningsgrundlag og areal Thy-Mors omfatter Thisted Kommune og Morsø Kommune med et befolkningstal på godt indbyggere fordelt over et areal på 1461 km². Jammerbugt Kommune omfatter et befolkningstal på indbyggere fordelt over et areal på 863 km². Frederikshavn Kommune har et indbyggertal på indbyggere og et areal på 648 km². Hjørring Kommune har indbyggere og et areal på 923 km². Befolkningsudvikling og uddannelsesniveau Fælles for de involverede kommuner er, at der fremtidigt forventes et faldende befolkningstal i de kommende år. I befolkningsprognosen for kommunerne regnes der med en stigende levealder, men eftersom antallet af ældre ventes at stige kraftigt generelt i hele landet, betyder det samtidig, at flere dødsfald kan ventes. Selv om der ligeledes regnes med stigende fertilitetsniveau pr. fødedygtig kvinde, ventes der et fald i antal antallet af fødedygtige kvinder i kommunen, hvorfor der således forventes et stigende fødselsunderskud. Det vil sige, at der både i Frederikshavn, Hjørring, Thisted, Morsø og Jammerbugt Kommune, ifølge prognosen forventes en fortsat nedgang i folketallet i fremtiden. Det generelle billede viser, at der nu og fremover kan forventes en fraflytning blandt de 18 til 24-årige. Her er dog tale om en naturlig udvikling, da de nævnte årgange er uddannelsessøgende, som søger mod de større uddannelsesbyer. Kommunernes udfordringer består derfor i at få de unge mennesker til at bosætte sig i de fem kommuner efter endt uddannelse. Tabel 1: Befolkningsudvikling Befolkningsfremskrivning 2007 efter område og tid Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Morsø Thisted I alt

8 Når de unge ikke vender tilbage til kommunerne, påvirker dette i stor grad kommunernes uddannelsesniveau og arbejdsstyrkens øvrige sammensætning (jf. tabel 2). En mere markant satsning på brede rammebetingelser, som eksempelvis fysisk og digital infrastruktur, god offentlig service, en bred vifte af uddannelsestilbud og kulturelle tilbud er fremtidige parametre, som kan være med til at bremse den negative udvikling og fremme bosætning, pendling og erhvervsstruktur. Store dele at kommunerne er præget af et lavere uddannelsesniveau end landsgennemsnittet, samt af at en forholdsvis lille andel af indbyggerne i kommunerne er i besiddelse af en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Tabel 2: Uddannelsesniveau Befolkningens højeste fuldførte uddannelse efter tid og uddannelse Frederikshavn Hjørring Jammer- Morsø Thisted Danmark Område i pct. (2006) bugt Grundskole 38,9 38,3 39,7 43,5 40,3 32,1 Almen Gymnasial udd. 2,3 3,1 2,6 2,3 2,6 5,9 Erhvervsgymnasial udd. 1,9 2,3 1,5 1,8 2,3 2,4 Erhvervsudd. 38,9 36,2 37,7 36,1 37,1 33,2 Korte vidg. udd. 3,7 3,4 3,4 2,9 3,0 4,4 Mellemlange vidg. udd. 9,3 11,4 9,4 8,8 9,4 11,7 Bachelor 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 1,4 Lang videregående udd. 1,9 2,4 2,2 2,0 2,3 5,7 Uoplyst 2,7 2,7 2,8 2,4 2,5 3,3 I alt Uddannelsesniveauet har en væsentlig betydning for det gennemsnitlige indkomstniveau. Ligesom flere analyser peger på den negative sammenhæng mellem lavt uddannelsesniveau og graden af vækst og innovation hos virksomhederne. En af drivkræfterne til at skabe mere vækst og beskæftigelse er uddannelse og kompetenceudvikling. Der vil i fremtiden blive stillet stigende krav til virksomhedernes og dermed arbejdskraftens kompetencer og viden, hvilket gør uddannelsesniveauet til et centralt konkurrenceparameter. Det generelle billede af de involverede kommuner i forhold til uddannelsesområdet er, at man her ligger et stykke under landsgennemsnittet. Uddannelsesefterslæbet handler først og fremmest om, at der er for få borgere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Konsekvensen for det ovenstående er, at den arbejdskraft, som er repræsenteret i kommunerne mangler kompetencer og viden i forhold til de stigende krav, virksomhederne bliver stillet over for i fremtiden. Det sætter gang i en spiral, hvor det af samme grund kan være svært at tiltrække de pågældende videnvirksomheder, som kommunerne efterspørger, hvilket samtidig bevirker, at det bliver sværere at tiltrække højtuddannede til området. Den nødvendige tiltrækning af viden og kvalificeret arbejdskraft til landdistrikterne er i et vist omfang proportionalt med pendlings- og bosætningsmulighederne. Hvilket kræver ekstra fokus på infrastruktur, offentlig service og kulturtilbud. Arbejdsløshed Mens den generelle ledighed i en længere periode har været generelt stigende for Nordjylland, har der været et fald i ledigheden de seneste par år. I forhold til landsgennemsnittet er arbejdsløsheden både i Hjørring og Frederikshavn dog relativ høj, idet ledighedsprocenten for hele landet ligger på 4,0 % marts 2007, mens den er henholdsvis 6,7 % for Hjørring og 7,1 % for Frederikshavn på samme tidspunkt. Antallet af arbejdsledige i Jammerbugt Kommune er i perioden faldet med 41,4 % (på landsplan udgjorde faldet dog 48,6 %). Thisted og Morsø har derimod i forhold til det føromtalte lave uddannelsesniveau en bemærkelsesværdig lav ledighedsprocent med henholdsvis 2,1 % for Thisted og 2,4 % for Morsø.

9 Erhvervspendling Et dynamisk og velfungerende arbejdsmarked forudsætter enten, at den kvalificerede arbejdskraft er der, hvor der er brug for den eller at arbejdskraften er villig til dagligt at transportere sig kortere eller længere for at nå frem til arbejdspladsen. I Hjørring Kommune var der i 2006 i alt 5.135, der pendler ind i kommunen, mens ca pendler den anden vej. For Frederikshavn gælder det, at mens der er sket mindre fald i indpendlingen, så er udpendlingen steget kraftigt i perioden (3.100 til 5.229). For Jammerbugt Kommune var der i 2005 i alt 5415 der pendlede ind i kommunen, mens 8858 personer pendlede ud af kommunen. Pendlingstallene viser, at der i samtlige kommuner er en høj grad af mobilitet, og med en stadig mere udbygget infrastruktur generelt i området, er behovet for at bo tæt på arbejdspladsen blevet mindre. Bosætningsmønstret er i dag i højere grad bestemt af de generelle beskæftigelsesmuligheder i området, priserne på boliger, områdets udbud af kultur, forlystelser, uddannelsesmuligheder mv.. Da beskæftigelsesmulighederne netop er kendetegnet ved erhverv inden for de primære erhverv, betyder det bl.a., at folk med en anden erhvervsmæssigbaggrund ofte må pendle ud af kommunerne. Erhvervsstruktur En kommunes udviklingsmuligheder er meget afhængig af, hvordan erhvervsstrukturen er sammensat. For Hjørring og Frederikshavn gælder det overordnet, at man har specialiseret sig i brancher og kompetencer indenfor landbrug, godstrafik, fiskeri, det maritime, fødevareindustrien, bygge og anlæg, hotel og restaurant, detailhandel og offentlig administration. Af erhvervsstrukturen fremgår det samtidig, at Hjørring og Frederikshavn har en relativ høj andel af jobs inden for de primære erhverv og en relativ lav andel af de tertiære erhverv i forhold til landsgennemsnittet. Kendetegnet for arbejdsstederne i både Hjørring og Frederikshavn er, at der ofte er tale om meget små virksomheder eller enkeltmandsvirksomheder. Den høje andel af små virksomheder skyldes blandt andet, at landbrug og til dels fiskeri fortsat er en væsentlig branche sammenlignet med andre dele af landet. Frederikshavn har arbejdspladser indenfor kommunens grænse. De største arbejdspladser tæller bl.a. Frederikshavn Kommune, Sygehus Vendsyssel, Martin Gruppen, Skibsmotorfabrikken Man Diesel, Nordjyske Bank og Danish Crown. I Hjørring Kommune er der i alt arbejdspladser. De største arbejdspladser i Hjørring Kommune tæller blandt andet Hjørring Kommune, Sygehus Vendsyssel, FBE (Forsvarets Bygnings- og Etablissementtjeneste), EUC Nord og Skagerak fiskeeksport A/S. Thisted og Morsø er kendetegnet ved, at der er meget få større virksomheder og et stort antal meget små virksomheder i området. I 2005 var der i alt 34 virksomheder med mere end 100 ansatte. Disse virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder som slagterier i Nykøbing Mors, Hurup og Thisted, træindustrivirksomheder (døre, vinduer og møbler), fiskeindustrivirksomheder i Nykøbing og Hanstholm, metalindustrivirksomheder, plastvirksomheder og specialvirksomheder som Oticon (høreapparater) og Coloplast (stomiposer). Thisted Kommune har ligeledes mange virksomheder indenfor fødevarefremstilling, ligesom fiskeri og landbrug fortsat er fremtrædende erhverv. Af større videnstunge aktører kan nævnes Sygehus Thy-Mors og uddannelsesinstitutionerne Morsø Gymnasium, Thisted Gymnasium og EUC Nordvest. Jammerbugt Kommune havde i 2004 i alt arbejdssteder. Dette antal er gennem den seneste 10 års periode faldet med 328 svarende til et fald på 12 %. Faldet er dels forekommet på små arbejdspladser med mellem 1 og 9 ansatte, dels på arbejdssteder med over 50 ansatte. Arbejdssteder med mellem 10 og 49 ansatte har derimod oplevet en stigning. I samme periode har det samlede fald på landsplan udgjort 7 %.

10 Dominerende erhverv og iværksætteri i Region Nordjylland Region Nordjylland ligger sidst blandt de fem regioner i Danmark, når vi måler for præstationerne for iværksætteri. Denne lave placering skyldes, at der både etableres relativt få nye virksomheder i regionen, samt at regionen har problemer med at skabe vækst i de nye virksomheder. Det gælder således, at i Nordjylland voksede de nystartede virksomheder langsommere over de første fire år end i de øvrige regioner. Nordjylland placerer sig således ikke særligt mindeværdigt, når det gælder iværksætteri. Desuden har regionen den næstlaveste vækstrate for nystartede virksomheder, og endeligt har Region Nordjylland den mindste andel af vækstiværksættere. Region Nordjyllands kommuners score ift. gennemsnittet af alle Danmarks kommuner (vækstindeks) Nyetablerede virksomhede r pr. indbygger Overlevelsesf rekvens Finansierings virksomhede r pr. indbygger Areal til erhverv pr. indbygger Kontorareal pr. indbygger Udgifter erhvervsfremme pr. indbygger Morsø Thisted Frederikshavn Jammerbugt Hjørring

11 F. Strategi F1. Overordnede målsætninger for den lokale aktionsgruppe En beskrivelse af den lokale aktionsgruppes overordnede målsætninger. Der er tale om de overordnede målsætninger fra forhåndsansøgningen, som her uddybes. Her kan beskrives: En overordnet vision for perioden Kort om de vigtigste temaer for den lokale aktionsgruppes indsats Endeligt bør der tages stilling til: hvilken lokal identitet strategien overordnet kan være med til at definere (afstemt efter de stedlige behov og potentialer), hvordan samarbejdsrelationer mellem offentlige myndigheder, borgere, interesseorganisationer samt kultur- og fritidslivet forankres og udbygges. Ad F1) Vision Det er aktionsgruppens mål at fremme initiativer, som sikrer aktivitet og bæredygtig udvikling i såvel nuværende som tidligere fiskeriafhængige områder. Den lokale aktionsgruppe ønsker at fokusere på følgende overordnede indsatsområder: Fiskerikultur og erhverv Turisme Naturen Befolkningen

12 F2. Kvantificerede målsætninger Her anføres, hvilke overordnede effektmål aktionsgruppen har fastsat for indsatsen. Den lokale aktionsgruppe tager her stilling til, hvordan gruppen vil måle, om de overordnede mål bliver nået samt graden af målopfyldelse. Eksempel: Er målet med indsatsen at opnå et øget antal lokale arbejdspladser, et øget antal fritids-/kulturtilbud eller andet, skal det fremgå af strategien, hvor mange nye arbejdspladser eller fritids-/kulturtilbud indsatsen forventes at ville medføre. Der beskrives således kvantificerbare mål (konkrete tal eller procent). Derudover kan der være andre faktorer/måder, hvorpå aktionsgruppen ønsker at måle om aktiviteterne har haft den ønskede effekt på den lokale aktionsgruppes område. Ad F2) Effektmål: Indenfor området fiskerikultur og erhverv er det aktionsgruppens mål at fastholde beskæftigelse og aktivitet inden for fiskerirelaterede områder og med følgende kvantitative mål: Etablering/fastholdelse af 10 nye arbejdspladser inden for fiskerierhvervet Etablering af 2 nye mikrovirksomheder Indenfor området turisme er aktionsgruppens mål at styrke turismeudviklingen i nuværende og tidligere fiskeriafhængige områder. Aktiviteterne skal baseres på såvel nye tiltag i et naturligt samspil med områdernes historie, som en udnyttelse og videreudvikling af de eksisterende turismetilbud og med følgende kvantitative mål: Etablering/fastholdelse af 10 nye arbejdspladser Etablering af 3 nye turismeaktiviteter/oplevelsessteder Indenfor naturen vil aktionsgruppens sikre såvel de fastboende som områdets turisters adgang og kendskab til områdets mangfoldighed i naturen specielt i områder, som har tilknytning til fiskeriområderne langs fjord og strand, men også inden for de udpegede nationalparkområder. Målet er at sikre følgende kvantitative mål: Etablering af 2 nye tilbud inden for natur- og kulturarv Gennemførelsen af 4 netværksdannelser Indenfor befolkningen ønsker aktionsgruppen at fremme aktiviteter, der kan være medvirkende til at gøre det attraktivt erhvervsmæssigt, kulturelt som socialt - at bosætte sig og opholde sig i området, for såvel fastboende som turister. Målet er bl.a. at sikre følgende kvantitative mål: Etablering/fastholdelse af 10 ikke fiskerirelaterede arbejdspladser evt. offentlige - i fiskerbyerne Gennemførelse af områdefornyelse i mindst 2 udvalgte fiskerbyer for så vidt angår saneringer og kvarterløft Etablering af 2 nye institutioner inden for kultur, service eller uddannelse i kystområderne

13 F3. Forventede aktiviteter En overordnet redegørelse for forventede aktiviteter, dvs. beskrivelse af hvilke aktiviteter aktions-gruppen forestiller sig at sætte i værk i løbet af programperioden, herunder finansiering af strategien og hvordan der tænkes opnået en lokal, helhedsorienteret og integreret udvikling i områdets fiskeriområde(r). Det kan beskrives, hvorledes, det forventes at sikre, at aktiviteterne er sammenkædet og koordineret som en helhed, der indgår i den overordnede strategi. Endvidere kan det her beskrives om det forventes, at der gennemføres samarbejdsprojekter med fx andre lokale aktionsgrupper i Danmark eller andre EU-lande. Endeligt kan der også her gøres rede for, hvor udfarende og opsøgende aktionsgruppen ønsker at være i forbindelse med projekter og formidling. Er der fx et ønske om, at koordinatoren også skal kunne rådgive om andre muligheder under fiskeriprogrammet, kan det beskrives her. Til aktiviteter hører også kompetenceudvikling, der kan dække over relevant uddannelse af aktører (nøglepersoner) involveret i udviklingen af attraktive levevilkår, herunder deltagelse i kurser/seminarer, besøg til andre lokale aktionsgrupper og lignende aktiviteter. Ad F3) Jf. effektmålene i punkt F2 knytter understående målsætninger sig til de fire hovedindsatsområder: Fiskerikultur og erhverv: Målsætningen bygger således på at støtte projekter 1. som fremmer initiativer, der gør arbejdspladser indenfor fiskerierhvervet mere attraktive, og således også gør det attraktivt for unge at beskæftige sig indenfor fiskerisektoren. 2. som fremmer og udvikler fiskeri, herunder fastholder almindelig fiskeri, skaldyrs fiskeri og muslingeopdræt i hele Limfjorden overfor habitat og vandrammedirektiv. 3. til undersøgelse og gennemførelse af muligheder for nye fiske- og fangstformer herunder også tiltag med nye aktiviteter ved havne og kystlandingspladser. 4. som fremmer formidling af fiskerikulturarven med afsæt i den lokale kultur og historie. 5. som medfører bæredygtige og kvalitetsfremmende projekter på tværs af værdikæden, herunder støtte til projekter om akvakultur. 6. som skaber muligheder for fiskeriaktiviteter på arealer ved bl.a. kystlandingspladserne. 7. som muliggør erhvervsrelaterede tiltag ved såvel havneanlæg som på arealer ved bl.a. kystlandingspladser. 8. som medfører miljøforbedringer og bygningsforbedringer, når det kan henhøres til fiskerirelaterede områder i kysten, bygninger, mole- og kajanlæg, tilkørsler og øvrige adgangsforhold. 9. som sikrer netværk og samarbejde mellem fiskeriets forskellige aktører virksomheder og producenter med henblik på nye produktkoncepter, nicheproduktioner, kvalitetsfødevarer, special produkter og -bearbejdning, formidling og salg mv. 10. hvor der kan ske turismetiltag med nye aktiviteter ved havne og kystlandingspladser i et naturligt samspil mellem områdets historie og de nye

14 tiltag. 11. som fremmer en bæredygtig udvikling socialt og kulturelt i kystsamfund, der tidligere har været afhængige af kystfiskeri. 12. som er medvirkende til at understøtte bevaringen af kystlandingspladserne og det kystnære fiskeri. Turisme: Målsætningen bygger således på at støtte projekter 1. som fremmer fiskerirelateret turisme i kyst- og fjordområderne, herunder bl.a. formidlingen af fiskerierhvervets udvikling og historie. 2. som formidler kulturarv og udvikler autentiske oplevelser i kystby-miljøer, evt. som områdefornyelse. 3. tiltag som skaber øget aktivitet i ydersæsoner. 4. der muliggør nye aktiviteter for såvel lokale som turister ved havne, anlægspladser og kystlandingspladser, hvor områdets historie indgår i samspil med nye tiltag. 5. til nye aktiviteter ved havne og kystlandingspladser, til fiskerirelalterede mikrovirksomheder og anlæg, reetablering af fiskelejer, bådbyggertraditioner, strandcentre, hummerhus, fiskens hus mv. og hvor områdets historie indgår i samspil med nye tiltag. Naturen: Målsætningen bygger således på at støtte projekter 1. som forbedrer adgangen til naturen ved reetablering af veje/stier, som forbinder kystområderne med fiske og kystlandingspladser mv. 2. som fremmer kendskabet til naturen gennem formidling og afholdelsen af naturbaserede aktiviteter. 3. som tilgodeser såvel en bevaring af naturen og kulturarven, som projekter der fremmer en aktiv fritidsudnyttelse af naturen. 4. som tilgodeser mulighederne for at bevare naturen og kulturarven. 5. som styrker værdien af de overordnede mål for indholdet i de etablerede Nationalparkområder. Befolkningen: Målsætningen bygger således på at støtte projekter 1. der tiltrækker offentlige/halvoffentlige arbejdspladser indenfor fiskeri og produktudvikling og turisme. 2. der indebærer nye tiltag inden for det sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige område. 3. som medfører netværkssamarbejder i små foreninger bl.a. med henblik på fremme af aktiviteter for børn og unge. 4. i kulturarvsområder langs kysterne, som i et samspil med kulturarv, natur og historie, kan være med til at skabe og videreudvikle aktiviteter og bosætning. 5. der medfører formidling og forbedring af tilgængeligheden til naturen og det mangfoldige landskab. 6. som indebærer en lokal formidlinglingsindsats - i bl.a. undervisningssammenhæng for at tydeliggøre fiskerierhvervet og dets muligheder, med henblik på dels at tiltrække unge til erhvervet, og dels at udnytte fiskerierhvervet i en turismesammenhæng.

15 G. Andre målsætninger G1. Eventuelle yderligere målsætninger, som ikke søges medfinansieret under fiskeriudviklingsprogrammet Her kan det beskrives, hvordan aktionsgruppen vil arbejde mod yderligere mål uden om fiskeriudviklingsprogrammet, hvis dette ønskes. Ad G1) Generelt set vil det være væsentligt for Fiskeri LAG Nords fremtidige virke at opbygge og bevare et tæt samarbejde med Landdistriktsprogrammet og andre lokale fiskeriaktionsgrupper. Ligesom et samarbejde mellem Fiskeri LAG Nords koordinator og koordinatorer fra andre lokale fiskeriaktionsgrupper vil være fordelagtigt. Med hensyn til Fiskeri LAG Nords indsatsområder vil et samspil med tiltagene indenfor Landdistriktsprogrammet ligeledes være væsentlig.

16 H. Budget og Tidsplan H1. Budget og tidsplan Udviklingsstrategien skal indeholde nogle overordnede overvejelser om budget og tidsplan for gennemførelse af aktiviteterne. Budgettet skal være opdelt på lønomkostninger og administrationsomkostninger. Her kan fx beskrives hvordan, der økonomisk vil blive prioriteret mellem indsatsområderne. Her kan også indgå overvejelser om medfinansering, og hvem der evt. kunne tage del i denne medfinansering. Det bør overvejes om aktionsgruppen vil hjælpe projektholdere med at skaffe yderligere finansiering gennem private investorer, kommunen og/eller fonde, der medfinansierer projekterne. Overvejelser vedr. tidsplan kan indeholde en beskrivelse af, om der er forberedende arbejde inden projekter kan sættes i søen. Fx om indsatsområderne (målene) blive prioriteret ligeligt gennem perioden, eller om der vil blive fokuseret forskelligt i løbet af programperioden. I forhold til den økonomiske prioritet mellem indsatsområderne, vil fordelingen af Fiskeri LAG Nords midler ske ud fra en vurdering om de enkelte projektansøgningers indhold og kvalitet og dermed ikke i forhold til geografi eller indsatsområde. Fiskeri LAG Nords sekretariat vil servicere projektansøgere og bistå ved udarbejdelsen af blandt andet finansieringsplaner. Koordinator kan rådgive om mulighederne for medfinansiering, dog ikke aktivt medvirke til at skaffe denne. Tidsplan: Bestyrelsen vil fremover afholde fire årlige (bevillings)møder med forudbestemte fastlagte ansøgningsterminer. Budget: Budgettet til løn og administration skal opdeles i 1) Løn 2) Kommunikation 3) Øvrig administration. Bestyrelsen vil særskilt ansøge Direktoratet om tilladelse til forhøjelse af løn- og administrationsomkostningerne ud over det fastsatte maksimum på 10 % begrundet i bl.a. aktionsgruppens geografiske område med deraf følgende øgende driftsopgaver i administration, kommunikation mv.

17 I. Bemærkninger I1. Evt. bemærkninger: Procedurebeskrivelse for ansøgning (understående punkter skal indgå): Samlet projektbeskrivelse Udfyldelse af ansøgningsskema Ansøgers data, navn, adresse, mail, pengeinstitut, nemkonto, cpr.nr. mv. Samlet finansieringsplan En redegørelse for projektets forhold til Fiskeri LAG Nords udviklingsstrategi Dokumentation for den fremtidige drift Evt. dokumentation for etablering af nye arbejdspladser Kvantificerede mål Tilladelser fra andre myndigheder

18 J. Underskrifter (skal underskrives af ansøger/formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening - tegningsret) Dato: Formandens navn (blokbogstaver): Leo Mikkelsen Formandens underskrift: Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Dato: Bestyrelsesmedlems navn (blokbogstaver): Bestyrelsesmedlems underskrift: Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Dato: Bestyrelsesmedlems navn (blokbogstaver): Bestyrelsesmedlems underskrift: Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Udfyldes af Direktoratet for FødevareErhverv Dato: SB-1 (signatur): Dato: SB-2 (signatur):

19 BILAG 1 Resultater fra SWOT-brainstorm fiskerilag bestyrelsesmøde d. 28/ Gruppe I Styrker Svagheder Muligheder Befolkningen Den indre infrastruktur Befolkningen (kompetencer) Fisk aktivt fiskeri Manglende arbejdskraft (manglende mobilitet) Produktudvikling (fisk) Akvakultur Turisme - potentiale Fiskeri (begrænsninger, sårbarhed pga. afhængighed) Turisme Industri - fisk - værftsindustri - vindenergi Gruppe II Styrker Svagheder Muligheder Økonomi Vedvarende energi - lavindkomstområde iværksætterkultur - manglende aktivitetsniveau Forskelligheder - store og små havne - hav og fjord Naturens mangfoldighed Kompetenceniveau - højt/lavt - manglende uddannelsesmuligheder - mange ufaglærte få med længere uddannelse Bosætning - fraflytning - mørke vinduer - færre statslige arbejdspladser - infrastruktur Naturen - nationalpark - windsurfing - hav nationalpark Turisme - helårsturisme - kystfjordturisme - oplevelsesturisme Gruppe III Styrker Svagheder Muligheder Mange små byer med tradition for sammenhold og foreningsaktive borgere Affolkning i fiskerbyerne Udvikling af fiskebestande i erhvervsrettet øjemed Naturen - kyststrækning med variation Godt turismegrundlag med et meget aktivt fiskeri Kortsigtet fortjeneste/investering i kystnære byggeområder (dårlig udnyttelse) kortsigtet anvendelse af attraktive arealer Nedgang i fiskeriet (krabber og søstjerner) Formidling af fiskerikultur Udbygning af turismen

20 Heraf udledes 4 mulige indsatsområder Turisme Naturen Fiskerikultur- og erhverv Udbygning af turismen Godt turismegrundlag med meget aktivt fiskeri Helårsturisme, kyst- og fjordturisme, oplevelsesturisme Nationalpark, windsurfing, havnationalpark Kyststrækninger med variation / naturens mangfoldighed Naturens forskelligheder store og små havne, hav og fjord Naturens mangfoldighed Produktudvikling / udvikling af fiskeribestande i erhvervsrettet øjemed Akvakultur Fiskeindustri Værftsindustri Vindenergi Formidling af fiskerikultur Befolkningen (arbejdskraft) Der skal arbejdes for at mindske affolkningen i fiskerbyerne Forbedring af den indre infrastruktur Vedvarende energi iværksætterkultur Udnytte de mange mindre byer og deres tradition for sammenhold samt foreningsaktivitet Bosætning - fraflytning - mørke vinduer - færre statslige arbejdspladser - manglende arbejdskraft - manglende uddannelsesmuligheder

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I henhold til bekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2009

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Skabelon til årlig beretning

Skabelon til årlig beretning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade 30, DK-1780 København V, Tlf: 33 95 80 00 Skabelon til årlig beretning Årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under landdistriktseller

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG NORD Vedtægter for LAG-NORD I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Frederikshavn, Brønderslev og Frederikshavn Kommune

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

lokal udviklingsstrategi for LAG Thy-Mors landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013

lokal udviklingsstrategi for LAG Thy-Mors landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 lokal udviklingsstrategi for LAG Thy-Mors landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 LAG Thy-Mors Januar 2007 2 Billeder fra Morsø Kulturatlas (www.kma-mors.dk) og www.danmarksnationalparker.dk (fotograf:

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Landdistriktspolitik Thisted Kommune

Landdistriktspolitik Thisted Kommune Landdistriktspolitik Thisted Kommune (udkast oktober2007) 1 Indholdsfortegnelse 1 DEFINITION AF LANDDISTRIKTERNE I THISTED KOMMUNE 3 2 INDLEDNING 3 3 VISION 4 4 INDSATSOMRÅDER 4 4.1 Erhvervsudvikling 4

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere