Lokal udviklingsstrategi for Fiskeri LAG Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal udviklingsstrategi for Fiskeri LAG Nord"

Transkript

1 Lokal udviklingsstrategi for Fiskeri LAG Nord Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden

2 Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe Ansøgning om godkendelse af lokal udviklingsstrategi indgives i form af denne skabelon. Skabelonen hjælper jer til at komme igennem de punkter, der er nødvendige at få afklaret som led i udarbejdelse af den lokale udviklingsstrategi. Punkter mærket med * er valgfrie, men kan være nyttige at få afklaret for at få afstemt forventningerne internt i bestyrelsen og i forhold til den lokale aktionsgruppe. Læs hele skemaet igennem, inden der startes på udarbejdelsen af den lokale udviklingsstrategi. A. Formalia; navn og adresse A1. Navn på lokal aktionsgruppe: Fiskeri LAG Nord A2. Den lokale aktionsgruppes adresse (vejnavn, postnummer og by): Fyrbrovej 8, 9990 Skagen (Formandens adresse indtil koordinator er ansat) A3. Afkrydsning for type af lokale aktionsgruppe: Lokal aktionsgruppe under fiskeriudviklingsprogrammet x B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B1. Kontaktperson (formand): Leo Mikkelsen B2. Kontaktpersons adresse (vejnavn, postnummer og by) Fyrbrovej 8, 9990 Skagen B3. Telefon nr.: B4. C. Bilag C1. Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: Angiv her hvis der er vedlagt bilag til denne udviklingsstrategi SWOT-analysen udarbejdet på bestyrelsesmødet d. 28/ (Bilag 1). Opsamlinger fra delmøderne (Bilag 2).

3 D. Redegørelse for udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi og gennemførelse D1. Inddragelse af medlemmer En redegørelse for hvordan medlemmerne er blevet inddraget i udarbejdelsen af denne strategi og hvordan de tænkes involveret i gennemførelsen af strategien. Her kan beskrives, hvordan strategien er blevet udarbejdet, hvordan den er blevet kommunikeret ud til medlemmerne samt godkendelsesproceduren blandt medlemmerne. Dertil kan beskrives, hvordan det fremover påtænkes at gennemføre aktiviteter og generelt formidle disse til den øvrige del af den lokale aktionsgruppe. Herunder beskrives hvordan, det er sikret at medlemmer, der repræsenterer lokale borgere, foreninger/organisationer og erhvervsliv med interesse i/tilknytning til fiskeriområderne er blevet involveret i udarbejdelsen af strategien samt hvordan, det fremover forventes at involvere disse i gennemførelsen af strategien samt formidle om forhold, der berører dem specifikt. Det kan blandt andet beskrives, om det påtænkes at nedsætte arbejdsgrupper, ligge mødereferater ud på nettet, lave nyhedsbreve eller andet. Ad D1) Fiskeri LAG Nords bestyrelsesmedlemmer har godkendt strategiens form, indhold og proces. Yderligere har bestyrelsesmedlemmerne deltaget aktivt i udarbejdelsen af strategien vha. forskellige processer herunder to afholdte temamøder forinden bestyrelsens endelige drøftelse og behandling af udviklingsstrategien. Medlemmerne har entydigt præciseret målsætninger og indsatsområder. Yderligere har aktionsgruppen oprettet en hjemmeside, som fremover skal anvendes til at kanalisere viden om aktionsgruppens arbejde ud til alle medlemmer og andre interesserede. På hjemmesiden vil det ligeledes være muligt at finde bestyrelsens dagsordener, referater og andet relevant viden om aktionsgruppens virke. Desuden har medlemmer uden for bestyrelsen deltaget i de fem afholdte delmøder i de respektive kommuner jf. punkt D2. Disse delmøder har blandt andet dannet grundlag for formuleringen af strategiernes målsætning og indsatsområde jf. punkt D2. Bestyrelsen forventes fremover at have en aktiv rolle med hensyn til udmøntning af udviklingsstrategiens indsatsområder med lokal involvering og netværksdannelse.

4 D2. Inddragelse af det lokale liv* En redegørelse for hvordan lokale organisationer, foreninger, borgere og erhvervsliv er blevet inddraget i udarbejdelsen af denne strategi - fx gennem medlemmerne - og hvordan de tænkes involveret i gennemførelsen af strategien. Her kan beskrives, hvilken dialog eller samarbejde, der har været i forbindelse med, at strategien er blevet udarbejdet og hvordan, det fremover påtænkes at formidle (generelt) om gennemførelsen af projekter og aktiviteter til lokale organisationer, foreninger, borgere og offentlige myndigheder. Det kan blandt andet beskrives, hvordan det påtænkes at inddrage det lokale liv yderligere i arbejdet for at gennemføre den lokale udviklingsstrategi og nå de kvantificerede målsætninger. Ad D2) Der er d afholdt en stiftende generalforsamling, hvor borgere, erhvervs-, forenings- og organisationsrepræsentanter i de forskellige lokalområder har haft mulighed for indmeldelse i foreningen og valg til bestyrelsen. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsstrategien afholdt delmøder i lokalområderne (Nykøbing, Thisted, Brovst, Strandby og Lønstrup), hvor bestyrelsesmedlemmer og lokale aktører har fået mulighed for at komme med input til strategiens udformning og indhold. Yderligere er udviklingsstrategien sendt til godkendelse hos medlemmerne. Fremover vil Fiskeri LAG Nord informere om aktiviteter, tiltag og projekter vha. hjemmesiden Desuden forventes bestyrelsen fremover at have en aktiv rolle med hensyn til udmøntning af udviklingsstrategiens indsatsområder med lokal involvering og netværksdannelse.

5 D3. Inddragelse af offentlige myndigheder En redegørelse for hvordan offentlige myndigheder (kommunale såvel som regionale) er blevet inddraget i udarbejdelsen af denne strategi herunder godkendelsen af denne og hvordan de tænkes involveret i gennemførelsen af strategien. Ad D3) Der er i alle fem involverede kommuner udpeget ét kommunalt bestyrelsesmedlem til at sidde i Fiskeri LAG Nords bestyrelse. Ligeledes har Region Nordjylland udpeget ét regionalt bestyrelsesmedlem, som deltager i bestyrelsesarbejdet. Udarbejdelsen af forhåndsgodkendelsen og udviklingsstrategien er ligeledes bistået af embedsmænd fra de involverede kommuner. Endelig er udviklingsstrategien sendt til høring hos de respektive kommuner samt hos Region Nordjylland. Bestyrelsen har deltagelse fra de fem kommuner samt Region Nordjylland. Herved forventes også sikret fortsat dialog med de respektive myndigheder i den forestående udmøntning af udviklingsstrategien.

6 D4. Rolle-/opgavefordelingen mellem formanden/bestyrelsen/koordinatoren* En beskrivelse af hvilken fordeling af opgaver/ansvarsområder, der er mellem ovennævnte, hvilken rolle, der lægges op til at hhv. formand, bestyrelse/bestyrelsesmedlemmer og koordinator påtager sig og hvilke opgaver eller aktiviteter, der evt. tænkes at inddrages udover de obligatoriske. Fiskeri LAG Nords bestyrelse består af 21 medlemmer. Bestyrelsen har udarbejdet en forhåndsansøgning og en lokal udviklingsstrategi efter endelig godkendelse fra medlemmerne. Det er bestyrelsens opgave at varetage den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes virksomhed, føre tilsyn, arbejde for gennemførsel af strategien og prioritere og indstille projekter til Ministeriet. Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelser i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende informeres om formandens afgørelse. Formanden er overordnet ansvarlig for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen ansætter en koordinator, som skal varetage foreningens anliggender. Koordinatoren refererer til bestyrelsesformanden og i dennes fravær til bestyrelsens næstformand. Koordinatoren er sekretariatsleder for den lokale aktionsgruppe, kontaktperson i forhold til Ministeriet, samt rådgiver for lokale projektholdere. Det er ligeledes koordinatorens ansvarsområde at føre tilsyn, godkende projektgennemførelsen og afslutte projekter. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med koordinatoren om den pågældendes opgaver og beføjelser. Ansvarsområder for projektgennemførsler herunder ansvaret for tilsyn, godkendelse og afslutning af projekter er placeret hos bestyrelsen, indtil der er truffet en endelig beslutning om sekretariatsfunktionen. Herefter overgår ansvaret til koordinatoren.

7 E. Analyse af området E1. En overordnet analyse af den nuværende situation for det område den lokale aktionsgruppe dækker Her skal være en overordnet analyse af den nuværende situation i det område, den lokale aktionsgruppe dækker, herunder problemstillinger af særlig lokal betydning. Der bør tages udgangspunkt i beskrivelsen af områdets socioøkonomiske forudsætninger, som beskrevet i forhåndsansøgningen (som evt. uddybes her). Bagest i skabelonen findes en kort beskrivelse af SWOT-analysen, der kan være udgangspunkt for analysen samt eksempler på anvendelsen fra det danske fiskeriudviklingsprogram. De udfordringer/problemstillinger, der findes at være de væsentligste i forhold til den lokale aktionsgruppes indsats, skal fremhæves. Ad E1) De Socioøkonomiske forudsætninger for arbejdet med lokal udvikling gennem aktionsgruppen er forholdsvis ensartede for hele aktionsgruppens område. Området er hovedsageligt karakteriseret ved følgende parametre: Kommunernes befolkningsgrundlag og areal Thy-Mors omfatter Thisted Kommune og Morsø Kommune med et befolkningstal på godt indbyggere fordelt over et areal på 1461 km². Jammerbugt Kommune omfatter et befolkningstal på indbyggere fordelt over et areal på 863 km². Frederikshavn Kommune har et indbyggertal på indbyggere og et areal på 648 km². Hjørring Kommune har indbyggere og et areal på 923 km². Befolkningsudvikling og uddannelsesniveau Fælles for de involverede kommuner er, at der fremtidigt forventes et faldende befolkningstal i de kommende år. I befolkningsprognosen for kommunerne regnes der med en stigende levealder, men eftersom antallet af ældre ventes at stige kraftigt generelt i hele landet, betyder det samtidig, at flere dødsfald kan ventes. Selv om der ligeledes regnes med stigende fertilitetsniveau pr. fødedygtig kvinde, ventes der et fald i antal antallet af fødedygtige kvinder i kommunen, hvorfor der således forventes et stigende fødselsunderskud. Det vil sige, at der både i Frederikshavn, Hjørring, Thisted, Morsø og Jammerbugt Kommune, ifølge prognosen forventes en fortsat nedgang i folketallet i fremtiden. Det generelle billede viser, at der nu og fremover kan forventes en fraflytning blandt de 18 til 24-årige. Her er dog tale om en naturlig udvikling, da de nævnte årgange er uddannelsessøgende, som søger mod de større uddannelsesbyer. Kommunernes udfordringer består derfor i at få de unge mennesker til at bosætte sig i de fem kommuner efter endt uddannelse. Tabel 1: Befolkningsudvikling Befolkningsfremskrivning 2007 efter område og tid Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Morsø Thisted I alt

8 Når de unge ikke vender tilbage til kommunerne, påvirker dette i stor grad kommunernes uddannelsesniveau og arbejdsstyrkens øvrige sammensætning (jf. tabel 2). En mere markant satsning på brede rammebetingelser, som eksempelvis fysisk og digital infrastruktur, god offentlig service, en bred vifte af uddannelsestilbud og kulturelle tilbud er fremtidige parametre, som kan være med til at bremse den negative udvikling og fremme bosætning, pendling og erhvervsstruktur. Store dele at kommunerne er præget af et lavere uddannelsesniveau end landsgennemsnittet, samt af at en forholdsvis lille andel af indbyggerne i kommunerne er i besiddelse af en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Tabel 2: Uddannelsesniveau Befolkningens højeste fuldførte uddannelse efter tid og uddannelse Frederikshavn Hjørring Jammer- Morsø Thisted Danmark Område i pct. (2006) bugt Grundskole 38,9 38,3 39,7 43,5 40,3 32,1 Almen Gymnasial udd. 2,3 3,1 2,6 2,3 2,6 5,9 Erhvervsgymnasial udd. 1,9 2,3 1,5 1,8 2,3 2,4 Erhvervsudd. 38,9 36,2 37,7 36,1 37,1 33,2 Korte vidg. udd. 3,7 3,4 3,4 2,9 3,0 4,4 Mellemlange vidg. udd. 9,3 11,4 9,4 8,8 9,4 11,7 Bachelor 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 1,4 Lang videregående udd. 1,9 2,4 2,2 2,0 2,3 5,7 Uoplyst 2,7 2,7 2,8 2,4 2,5 3,3 I alt Uddannelsesniveauet har en væsentlig betydning for det gennemsnitlige indkomstniveau. Ligesom flere analyser peger på den negative sammenhæng mellem lavt uddannelsesniveau og graden af vækst og innovation hos virksomhederne. En af drivkræfterne til at skabe mere vækst og beskæftigelse er uddannelse og kompetenceudvikling. Der vil i fremtiden blive stillet stigende krav til virksomhedernes og dermed arbejdskraftens kompetencer og viden, hvilket gør uddannelsesniveauet til et centralt konkurrenceparameter. Det generelle billede af de involverede kommuner i forhold til uddannelsesområdet er, at man her ligger et stykke under landsgennemsnittet. Uddannelsesefterslæbet handler først og fremmest om, at der er for få borgere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Konsekvensen for det ovenstående er, at den arbejdskraft, som er repræsenteret i kommunerne mangler kompetencer og viden i forhold til de stigende krav, virksomhederne bliver stillet over for i fremtiden. Det sætter gang i en spiral, hvor det af samme grund kan være svært at tiltrække de pågældende videnvirksomheder, som kommunerne efterspørger, hvilket samtidig bevirker, at det bliver sværere at tiltrække højtuddannede til området. Den nødvendige tiltrækning af viden og kvalificeret arbejdskraft til landdistrikterne er i et vist omfang proportionalt med pendlings- og bosætningsmulighederne. Hvilket kræver ekstra fokus på infrastruktur, offentlig service og kulturtilbud. Arbejdsløshed Mens den generelle ledighed i en længere periode har været generelt stigende for Nordjylland, har der været et fald i ledigheden de seneste par år. I forhold til landsgennemsnittet er arbejdsløsheden både i Hjørring og Frederikshavn dog relativ høj, idet ledighedsprocenten for hele landet ligger på 4,0 % marts 2007, mens den er henholdsvis 6,7 % for Hjørring og 7,1 % for Frederikshavn på samme tidspunkt. Antallet af arbejdsledige i Jammerbugt Kommune er i perioden faldet med 41,4 % (på landsplan udgjorde faldet dog 48,6 %). Thisted og Morsø har derimod i forhold til det føromtalte lave uddannelsesniveau en bemærkelsesværdig lav ledighedsprocent med henholdsvis 2,1 % for Thisted og 2,4 % for Morsø.

9 Erhvervspendling Et dynamisk og velfungerende arbejdsmarked forudsætter enten, at den kvalificerede arbejdskraft er der, hvor der er brug for den eller at arbejdskraften er villig til dagligt at transportere sig kortere eller længere for at nå frem til arbejdspladsen. I Hjørring Kommune var der i 2006 i alt 5.135, der pendler ind i kommunen, mens ca pendler den anden vej. For Frederikshavn gælder det, at mens der er sket mindre fald i indpendlingen, så er udpendlingen steget kraftigt i perioden (3.100 til 5.229). For Jammerbugt Kommune var der i 2005 i alt 5415 der pendlede ind i kommunen, mens 8858 personer pendlede ud af kommunen. Pendlingstallene viser, at der i samtlige kommuner er en høj grad af mobilitet, og med en stadig mere udbygget infrastruktur generelt i området, er behovet for at bo tæt på arbejdspladsen blevet mindre. Bosætningsmønstret er i dag i højere grad bestemt af de generelle beskæftigelsesmuligheder i området, priserne på boliger, områdets udbud af kultur, forlystelser, uddannelsesmuligheder mv.. Da beskæftigelsesmulighederne netop er kendetegnet ved erhverv inden for de primære erhverv, betyder det bl.a., at folk med en anden erhvervsmæssigbaggrund ofte må pendle ud af kommunerne. Erhvervsstruktur En kommunes udviklingsmuligheder er meget afhængig af, hvordan erhvervsstrukturen er sammensat. For Hjørring og Frederikshavn gælder det overordnet, at man har specialiseret sig i brancher og kompetencer indenfor landbrug, godstrafik, fiskeri, det maritime, fødevareindustrien, bygge og anlæg, hotel og restaurant, detailhandel og offentlig administration. Af erhvervsstrukturen fremgår det samtidig, at Hjørring og Frederikshavn har en relativ høj andel af jobs inden for de primære erhverv og en relativ lav andel af de tertiære erhverv i forhold til landsgennemsnittet. Kendetegnet for arbejdsstederne i både Hjørring og Frederikshavn er, at der ofte er tale om meget små virksomheder eller enkeltmandsvirksomheder. Den høje andel af små virksomheder skyldes blandt andet, at landbrug og til dels fiskeri fortsat er en væsentlig branche sammenlignet med andre dele af landet. Frederikshavn har arbejdspladser indenfor kommunens grænse. De største arbejdspladser tæller bl.a. Frederikshavn Kommune, Sygehus Vendsyssel, Martin Gruppen, Skibsmotorfabrikken Man Diesel, Nordjyske Bank og Danish Crown. I Hjørring Kommune er der i alt arbejdspladser. De største arbejdspladser i Hjørring Kommune tæller blandt andet Hjørring Kommune, Sygehus Vendsyssel, FBE (Forsvarets Bygnings- og Etablissementtjeneste), EUC Nord og Skagerak fiskeeksport A/S. Thisted og Morsø er kendetegnet ved, at der er meget få større virksomheder og et stort antal meget små virksomheder i området. I 2005 var der i alt 34 virksomheder med mere end 100 ansatte. Disse virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder som slagterier i Nykøbing Mors, Hurup og Thisted, træindustrivirksomheder (døre, vinduer og møbler), fiskeindustrivirksomheder i Nykøbing og Hanstholm, metalindustrivirksomheder, plastvirksomheder og specialvirksomheder som Oticon (høreapparater) og Coloplast (stomiposer). Thisted Kommune har ligeledes mange virksomheder indenfor fødevarefremstilling, ligesom fiskeri og landbrug fortsat er fremtrædende erhverv. Af større videnstunge aktører kan nævnes Sygehus Thy-Mors og uddannelsesinstitutionerne Morsø Gymnasium, Thisted Gymnasium og EUC Nordvest. Jammerbugt Kommune havde i 2004 i alt arbejdssteder. Dette antal er gennem den seneste 10 års periode faldet med 328 svarende til et fald på 12 %. Faldet er dels forekommet på små arbejdspladser med mellem 1 og 9 ansatte, dels på arbejdssteder med over 50 ansatte. Arbejdssteder med mellem 10 og 49 ansatte har derimod oplevet en stigning. I samme periode har det samlede fald på landsplan udgjort 7 %.

10 Dominerende erhverv og iværksætteri i Region Nordjylland Region Nordjylland ligger sidst blandt de fem regioner i Danmark, når vi måler for præstationerne for iværksætteri. Denne lave placering skyldes, at der både etableres relativt få nye virksomheder i regionen, samt at regionen har problemer med at skabe vækst i de nye virksomheder. Det gælder således, at i Nordjylland voksede de nystartede virksomheder langsommere over de første fire år end i de øvrige regioner. Nordjylland placerer sig således ikke særligt mindeværdigt, når det gælder iværksætteri. Desuden har regionen den næstlaveste vækstrate for nystartede virksomheder, og endeligt har Region Nordjylland den mindste andel af vækstiværksættere. Region Nordjyllands kommuners score ift. gennemsnittet af alle Danmarks kommuner (vækstindeks) Nyetablerede virksomhede r pr. indbygger Overlevelsesf rekvens Finansierings virksomhede r pr. indbygger Areal til erhverv pr. indbygger Kontorareal pr. indbygger Udgifter erhvervsfremme pr. indbygger Morsø Thisted Frederikshavn Jammerbugt Hjørring

11 F. Strategi F1. Overordnede målsætninger for den lokale aktionsgruppe En beskrivelse af den lokale aktionsgruppes overordnede målsætninger. Der er tale om de overordnede målsætninger fra forhåndsansøgningen, som her uddybes. Her kan beskrives: En overordnet vision for perioden Kort om de vigtigste temaer for den lokale aktionsgruppes indsats Endeligt bør der tages stilling til: hvilken lokal identitet strategien overordnet kan være med til at definere (afstemt efter de stedlige behov og potentialer), hvordan samarbejdsrelationer mellem offentlige myndigheder, borgere, interesseorganisationer samt kultur- og fritidslivet forankres og udbygges. Ad F1) Vision Det er aktionsgruppens mål at fremme initiativer, som sikrer aktivitet og bæredygtig udvikling i såvel nuværende som tidligere fiskeriafhængige områder. Den lokale aktionsgruppe ønsker at fokusere på følgende overordnede indsatsområder: Fiskerikultur og erhverv Turisme Naturen Befolkningen

12 F2. Kvantificerede målsætninger Her anføres, hvilke overordnede effektmål aktionsgruppen har fastsat for indsatsen. Den lokale aktionsgruppe tager her stilling til, hvordan gruppen vil måle, om de overordnede mål bliver nået samt graden af målopfyldelse. Eksempel: Er målet med indsatsen at opnå et øget antal lokale arbejdspladser, et øget antal fritids-/kulturtilbud eller andet, skal det fremgå af strategien, hvor mange nye arbejdspladser eller fritids-/kulturtilbud indsatsen forventes at ville medføre. Der beskrives således kvantificerbare mål (konkrete tal eller procent). Derudover kan der være andre faktorer/måder, hvorpå aktionsgruppen ønsker at måle om aktiviteterne har haft den ønskede effekt på den lokale aktionsgruppes område. Ad F2) Effektmål: Indenfor området fiskerikultur og erhverv er det aktionsgruppens mål at fastholde beskæftigelse og aktivitet inden for fiskerirelaterede områder og med følgende kvantitative mål: Etablering/fastholdelse af 10 nye arbejdspladser inden for fiskerierhvervet Etablering af 2 nye mikrovirksomheder Indenfor området turisme er aktionsgruppens mål at styrke turismeudviklingen i nuværende og tidligere fiskeriafhængige områder. Aktiviteterne skal baseres på såvel nye tiltag i et naturligt samspil med områdernes historie, som en udnyttelse og videreudvikling af de eksisterende turismetilbud og med følgende kvantitative mål: Etablering/fastholdelse af 10 nye arbejdspladser Etablering af 3 nye turismeaktiviteter/oplevelsessteder Indenfor naturen vil aktionsgruppens sikre såvel de fastboende som områdets turisters adgang og kendskab til områdets mangfoldighed i naturen specielt i områder, som har tilknytning til fiskeriområderne langs fjord og strand, men også inden for de udpegede nationalparkområder. Målet er at sikre følgende kvantitative mål: Etablering af 2 nye tilbud inden for natur- og kulturarv Gennemførelsen af 4 netværksdannelser Indenfor befolkningen ønsker aktionsgruppen at fremme aktiviteter, der kan være medvirkende til at gøre det attraktivt erhvervsmæssigt, kulturelt som socialt - at bosætte sig og opholde sig i området, for såvel fastboende som turister. Målet er bl.a. at sikre følgende kvantitative mål: Etablering/fastholdelse af 10 ikke fiskerirelaterede arbejdspladser evt. offentlige - i fiskerbyerne Gennemførelse af områdefornyelse i mindst 2 udvalgte fiskerbyer for så vidt angår saneringer og kvarterløft Etablering af 2 nye institutioner inden for kultur, service eller uddannelse i kystområderne

13 F3. Forventede aktiviteter En overordnet redegørelse for forventede aktiviteter, dvs. beskrivelse af hvilke aktiviteter aktions-gruppen forestiller sig at sætte i værk i løbet af programperioden, herunder finansiering af strategien og hvordan der tænkes opnået en lokal, helhedsorienteret og integreret udvikling i områdets fiskeriområde(r). Det kan beskrives, hvorledes, det forventes at sikre, at aktiviteterne er sammenkædet og koordineret som en helhed, der indgår i den overordnede strategi. Endvidere kan det her beskrives om det forventes, at der gennemføres samarbejdsprojekter med fx andre lokale aktionsgrupper i Danmark eller andre EU-lande. Endeligt kan der også her gøres rede for, hvor udfarende og opsøgende aktionsgruppen ønsker at være i forbindelse med projekter og formidling. Er der fx et ønske om, at koordinatoren også skal kunne rådgive om andre muligheder under fiskeriprogrammet, kan det beskrives her. Til aktiviteter hører også kompetenceudvikling, der kan dække over relevant uddannelse af aktører (nøglepersoner) involveret i udviklingen af attraktive levevilkår, herunder deltagelse i kurser/seminarer, besøg til andre lokale aktionsgrupper og lignende aktiviteter. Ad F3) Jf. effektmålene i punkt F2 knytter understående målsætninger sig til de fire hovedindsatsområder: Fiskerikultur og erhverv: Målsætningen bygger således på at støtte projekter 1. som fremmer initiativer, der gør arbejdspladser indenfor fiskerierhvervet mere attraktive, og således også gør det attraktivt for unge at beskæftige sig indenfor fiskerisektoren. 2. som fremmer og udvikler fiskeri, herunder fastholder almindelig fiskeri, skaldyrs fiskeri og muslingeopdræt i hele Limfjorden overfor habitat og vandrammedirektiv. 3. til undersøgelse og gennemførelse af muligheder for nye fiske- og fangstformer herunder også tiltag med nye aktiviteter ved havne og kystlandingspladser. 4. som fremmer formidling af fiskerikulturarven med afsæt i den lokale kultur og historie. 5. som medfører bæredygtige og kvalitetsfremmende projekter på tværs af værdikæden, herunder støtte til projekter om akvakultur. 6. som skaber muligheder for fiskeriaktiviteter på arealer ved bl.a. kystlandingspladserne. 7. som muliggør erhvervsrelaterede tiltag ved såvel havneanlæg som på arealer ved bl.a. kystlandingspladser. 8. som medfører miljøforbedringer og bygningsforbedringer, når det kan henhøres til fiskerirelaterede områder i kysten, bygninger, mole- og kajanlæg, tilkørsler og øvrige adgangsforhold. 9. som sikrer netværk og samarbejde mellem fiskeriets forskellige aktører virksomheder og producenter med henblik på nye produktkoncepter, nicheproduktioner, kvalitetsfødevarer, special produkter og -bearbejdning, formidling og salg mv. 10. hvor der kan ske turismetiltag med nye aktiviteter ved havne og kystlandingspladser i et naturligt samspil mellem områdets historie og de nye

14 tiltag. 11. som fremmer en bæredygtig udvikling socialt og kulturelt i kystsamfund, der tidligere har været afhængige af kystfiskeri. 12. som er medvirkende til at understøtte bevaringen af kystlandingspladserne og det kystnære fiskeri. Turisme: Målsætningen bygger således på at støtte projekter 1. som fremmer fiskerirelateret turisme i kyst- og fjordområderne, herunder bl.a. formidlingen af fiskerierhvervets udvikling og historie. 2. som formidler kulturarv og udvikler autentiske oplevelser i kystby-miljøer, evt. som områdefornyelse. 3. tiltag som skaber øget aktivitet i ydersæsoner. 4. der muliggør nye aktiviteter for såvel lokale som turister ved havne, anlægspladser og kystlandingspladser, hvor områdets historie indgår i samspil med nye tiltag. 5. til nye aktiviteter ved havne og kystlandingspladser, til fiskerirelalterede mikrovirksomheder og anlæg, reetablering af fiskelejer, bådbyggertraditioner, strandcentre, hummerhus, fiskens hus mv. og hvor områdets historie indgår i samspil med nye tiltag. Naturen: Målsætningen bygger således på at støtte projekter 1. som forbedrer adgangen til naturen ved reetablering af veje/stier, som forbinder kystområderne med fiske og kystlandingspladser mv. 2. som fremmer kendskabet til naturen gennem formidling og afholdelsen af naturbaserede aktiviteter. 3. som tilgodeser såvel en bevaring af naturen og kulturarven, som projekter der fremmer en aktiv fritidsudnyttelse af naturen. 4. som tilgodeser mulighederne for at bevare naturen og kulturarven. 5. som styrker værdien af de overordnede mål for indholdet i de etablerede Nationalparkområder. Befolkningen: Målsætningen bygger således på at støtte projekter 1. der tiltrækker offentlige/halvoffentlige arbejdspladser indenfor fiskeri og produktudvikling og turisme. 2. der indebærer nye tiltag inden for det sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige område. 3. som medfører netværkssamarbejder i små foreninger bl.a. med henblik på fremme af aktiviteter for børn og unge. 4. i kulturarvsområder langs kysterne, som i et samspil med kulturarv, natur og historie, kan være med til at skabe og videreudvikle aktiviteter og bosætning. 5. der medfører formidling og forbedring af tilgængeligheden til naturen og det mangfoldige landskab. 6. som indebærer en lokal formidlinglingsindsats - i bl.a. undervisningssammenhæng for at tydeliggøre fiskerierhvervet og dets muligheder, med henblik på dels at tiltrække unge til erhvervet, og dels at udnytte fiskerierhvervet i en turismesammenhæng.

15 G. Andre målsætninger G1. Eventuelle yderligere målsætninger, som ikke søges medfinansieret under fiskeriudviklingsprogrammet Her kan det beskrives, hvordan aktionsgruppen vil arbejde mod yderligere mål uden om fiskeriudviklingsprogrammet, hvis dette ønskes. Ad G1) Generelt set vil det være væsentligt for Fiskeri LAG Nords fremtidige virke at opbygge og bevare et tæt samarbejde med Landdistriktsprogrammet og andre lokale fiskeriaktionsgrupper. Ligesom et samarbejde mellem Fiskeri LAG Nords koordinator og koordinatorer fra andre lokale fiskeriaktionsgrupper vil være fordelagtigt. Med hensyn til Fiskeri LAG Nords indsatsområder vil et samspil med tiltagene indenfor Landdistriktsprogrammet ligeledes være væsentlig.

16 H. Budget og Tidsplan H1. Budget og tidsplan Udviklingsstrategien skal indeholde nogle overordnede overvejelser om budget og tidsplan for gennemførelse af aktiviteterne. Budgettet skal være opdelt på lønomkostninger og administrationsomkostninger. Her kan fx beskrives hvordan, der økonomisk vil blive prioriteret mellem indsatsområderne. Her kan også indgå overvejelser om medfinansering, og hvem der evt. kunne tage del i denne medfinansering. Det bør overvejes om aktionsgruppen vil hjælpe projektholdere med at skaffe yderligere finansiering gennem private investorer, kommunen og/eller fonde, der medfinansierer projekterne. Overvejelser vedr. tidsplan kan indeholde en beskrivelse af, om der er forberedende arbejde inden projekter kan sættes i søen. Fx om indsatsområderne (målene) blive prioriteret ligeligt gennem perioden, eller om der vil blive fokuseret forskelligt i løbet af programperioden. I forhold til den økonomiske prioritet mellem indsatsområderne, vil fordelingen af Fiskeri LAG Nords midler ske ud fra en vurdering om de enkelte projektansøgningers indhold og kvalitet og dermed ikke i forhold til geografi eller indsatsområde. Fiskeri LAG Nords sekretariat vil servicere projektansøgere og bistå ved udarbejdelsen af blandt andet finansieringsplaner. Koordinator kan rådgive om mulighederne for medfinansiering, dog ikke aktivt medvirke til at skaffe denne. Tidsplan: Bestyrelsen vil fremover afholde fire årlige (bevillings)møder med forudbestemte fastlagte ansøgningsterminer. Budget: Budgettet til løn og administration skal opdeles i 1) Løn 2) Kommunikation 3) Øvrig administration. Bestyrelsen vil særskilt ansøge Direktoratet om tilladelse til forhøjelse af løn- og administrationsomkostningerne ud over det fastsatte maksimum på 10 % begrundet i bl.a. aktionsgruppens geografiske område med deraf følgende øgende driftsopgaver i administration, kommunikation mv.

17 I. Bemærkninger I1. Evt. bemærkninger: Procedurebeskrivelse for ansøgning (understående punkter skal indgå): Samlet projektbeskrivelse Udfyldelse af ansøgningsskema Ansøgers data, navn, adresse, mail, pengeinstitut, nemkonto, cpr.nr. mv. Samlet finansieringsplan En redegørelse for projektets forhold til Fiskeri LAG Nords udviklingsstrategi Dokumentation for den fremtidige drift Evt. dokumentation for etablering af nye arbejdspladser Kvantificerede mål Tilladelser fra andre myndigheder

18 J. Underskrifter (skal underskrives af ansøger/formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening - tegningsret) Dato: Formandens navn (blokbogstaver): Leo Mikkelsen Formandens underskrift: Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Dato: Bestyrelsesmedlems navn (blokbogstaver): Bestyrelsesmedlems underskrift: Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Dato: Bestyrelsesmedlems navn (blokbogstaver): Bestyrelsesmedlems underskrift: Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Udfyldes af Direktoratet for FødevareErhverv Dato: SB-1 (signatur): Dato: SB-2 (signatur):

19 BILAG 1 Resultater fra SWOT-brainstorm fiskerilag bestyrelsesmøde d. 28/ Gruppe I Styrker Svagheder Muligheder Befolkningen Den indre infrastruktur Befolkningen (kompetencer) Fisk aktivt fiskeri Manglende arbejdskraft (manglende mobilitet) Produktudvikling (fisk) Akvakultur Turisme - potentiale Fiskeri (begrænsninger, sårbarhed pga. afhængighed) Turisme Industri - fisk - værftsindustri - vindenergi Gruppe II Styrker Svagheder Muligheder Økonomi Vedvarende energi - lavindkomstområde iværksætterkultur - manglende aktivitetsniveau Forskelligheder - store og små havne - hav og fjord Naturens mangfoldighed Kompetenceniveau - højt/lavt - manglende uddannelsesmuligheder - mange ufaglærte få med længere uddannelse Bosætning - fraflytning - mørke vinduer - færre statslige arbejdspladser - infrastruktur Naturen - nationalpark - windsurfing - hav nationalpark Turisme - helårsturisme - kystfjordturisme - oplevelsesturisme Gruppe III Styrker Svagheder Muligheder Mange små byer med tradition for sammenhold og foreningsaktive borgere Affolkning i fiskerbyerne Udvikling af fiskebestande i erhvervsrettet øjemed Naturen - kyststrækning med variation Godt turismegrundlag med et meget aktivt fiskeri Kortsigtet fortjeneste/investering i kystnære byggeområder (dårlig udnyttelse) kortsigtet anvendelse af attraktive arealer Nedgang i fiskeriet (krabber og søstjerner) Formidling af fiskerikultur Udbygning af turismen

20 Heraf udledes 4 mulige indsatsområder Turisme Naturen Fiskerikultur- og erhverv Udbygning af turismen Godt turismegrundlag med meget aktivt fiskeri Helårsturisme, kyst- og fjordturisme, oplevelsesturisme Nationalpark, windsurfing, havnationalpark Kyststrækninger med variation / naturens mangfoldighed Naturens forskelligheder store og små havne, hav og fjord Naturens mangfoldighed Produktudvikling / udvikling af fiskeribestande i erhvervsrettet øjemed Akvakultur Fiskeindustri Værftsindustri Vindenergi Formidling af fiskerikultur Befolkningen (arbejdskraft) Der skal arbejdes for at mindske affolkningen i fiskerbyerne Forbedring af den indre infrastruktur Vedvarende energi iværksætterkultur Udnytte de mange mindre byer og deres tradition for sammenhold samt foreningsaktivitet Bosætning - fraflytning - mørke vinduer - færre statslige arbejdspladser - manglende arbejdskraft - manglende uddannelsesmuligheder

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema og udviklingsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Tema og udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Godkendelse af LAG strategiplan 1 2. Servicestrategi - Tema- og Udviklingsudvalgets

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 1 2. Udkast Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe Læsø, Samsø og Ærø (LAG Læsø, Samsø og Ærø) November 2007 2 Indholdsfortegnelse. A. Formalia; navn og adresse 3 B. Kontaktperson 3 C. Bilag

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15 Indholdsfortegnelse PDF startside Vores kommune...1/15 Vores kommune Hjørring kommune...2/15 52.782.538.900 kroner for rammen om det gode liv...2/15 Afvejninger og nogle hovedprincipper...3/15 Hvilken

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi A r b e j d s m a r k e d s o m r å d e t Udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Læs mere

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Kan borgere der på frivillig basis engagerer sig i sit lokalområde skabe udvikling? Ja, lyder svaret fra EU, og det skal ske gennem såkaldte lokale aktionsgrupper.

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I henhold til bekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2009

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Bemærk - alle oplysninger under punkt A, B, C og G skal udfyldes

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Skabelon til årlig beretning

Skabelon til årlig beretning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade 30, DK-1780 København V, Tlf: 33 95 80 00 Skabelon til årlig beretning Årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under landdistriktseller

Læs mere

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12.

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12. Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter Glamsbjerg den 12. marts 2009 1 Disposition Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2017 Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 Læs side 11 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2017 INDLEDNING

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 3. Formål

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Bilag E 2 SWOT analyse udviklingsstrategi for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. Indledning. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i bilag E 1, som skal understøtte analysen og ses i sammenhæng hermed. Desuden

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG LAG Djursland din lokale aktionsgruppe Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG Landdistriktsprogrammet 2007-2009 Akse 1 Erhverv Jordbrugsog Fødevaresektoren 142 mio. kr. pr. år i 2007 og 2008 156 mio.

Læs mere

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 Perioden maj 2015 april 2016 En lokal aktionsgruppe (en LAG) er et partnerskab mellem borgere, virksomheder,

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi LAG Ikast-Brande Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013. Revideret 01-04-2008 Godkendt af vækstforum/region Midtjylland

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Aabenraa 2007 2013

Udviklingsstrategi for LAG Aabenraa 2007 2013 Udviklingsstrategi for LAG Aabenraa 2007 2013 En strategi i led af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram 2007 2013 INDHOLD A. Formalia... 3 B. Kontaktperson... 3 C. Bilag... 3 D. Redegørelse for udarbejdelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere