Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning"

Transkript

1 Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl Mødet holdes hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg Plan for dagen: Velkomst og morgenmad Forsyningsoperatøruddannelsen hvilken værdi har forsyningsoperatøruddannelsen for både EnergiMidt og for medarbejderne? Hvad har været godt ved uddannelsen? Forslag til forbedringer/ændringer? Rundvisning i Energi Midts energirigtige og prisbelønnede administrationsbygning Information om Fur projektet v/gitte Thybo Frokost Afholdelse af ordinært møde i uddannelsesudvalget inkl. kaffepause Tak for i dag Dagsorden for udvalgsmødet 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra det sidste møde 3. Gensidig information 4. Styrker og svagheder muligheder og trusler for forsyningsuddannelserne 5. Markedsføring af el-forsyningsuddannelserne 6. Ny svendeprøvevejledning 7. Udvikling af nye AMU uddannelser til kraftværkerne 8. Behov for erhvervsuddannelse inden for vand-, spildevand- og affaldsområdet? 9. Tilknytning af nye kurser 10. Behovet for en overbygning til forsyningsoperatøruddannelsen? 11. Eventuelt 12. Næste møde

2 DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden EGNE NOTATER 2. Godkendelse af referat fra de to sidste møder Referatet fra mødet den 31. maj 2012 er vedlagt som bilag 2 3. Gensidig information Information fra formandskabet Information fra udvalgsmedlemmer Anders Klitgaard har fået ny stilling hos Vattenfall og har ikke tid til at sidde i udvalget længere. Der skal derfor udpeges en ny repræsentant fra DI til udvalget. Vattenfall er ved at undersøge om de vil pege på en anden i stedet for Anders. Information fra sekretariatet Information fra LUU Der blev holdt møde i LUU på Skive TS den 29. august. Referatet herfra er ikke kommet endnu, men det videresendes, når det kommer. 4. Styrker og svagheder muligheder og trusler for forsyningsuddannelserne IF afholder seminar d. 1. november. Formålet med seminaret er at få vedtaget en overordnet, strategisk handlingsplan for IF udvalget. For at få det bedste beslutningsgrundlag for vedtagelsen af ny handlingsplan er det vigtigt at tage pulsen på, hvad der er på spil i de enkelte UU. Alle udviklingsudvalg skal derfor forud for IF seminaret identificere de væsentlige problemstillinger og udfordringer inden for eget udvalgsområde. Resultaterne heraf skal vi bruge til at få opstillet en række konkrete bud på udviklingsaktiviteter, som skal indgå i udvalgets fremadrettede handlingsplan for forsyningsområdet. Desuden vil resultaterne indgå det samlede diskussions- og beslutningsgrundlag, som skal ligge til grund for drøftelse af en fælles strategisk handlingsplan for IF den 1. november på IF seminaret. Vi skal med andre ord lave et servicetjek af vores område for at se om vi er på rette vej i forhold til fremtidens udfordringer?

3 DAGSORDEN En måde at arbejde med dette er ved at lave en såkaldt SWOT-analyse. Bogstaverne i SWOT står for Strenghts (Styrker), Weaknesses (Svagheder), Opportunities (Muligheder) og Threats (Trusler). EGNE NOTATER I bilag 4 beskrives lidt mere om SWOT-analysen og samt finde sekretariatets indledende bud på nogle af de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som kendetegner forsyningsuddannelserne. 5. Markedsføring af el-forsyningsuddannelserne Der er pt. iværksat eller planlagt følgende initiativer vedr. markedsføring af forsyningsuddannelserne: Udsendelse af pjecer udarbejdet af Skive TS. Udsendelsen er blevet noget forsinket grundet travlhed på skolen, men de udsendes i uge 43. Sekretariatet og Skive TS udarbejder i fællesskab artikler/historier om de nye AMU-kurser, som bl.a. skal bringes i fagbladet KOGL, på IU s hjemmeside mv.: o November: Varmt arbejde første gang at det lovpligtige kursus afholdes særlig rettet mod forsyningsbranchen - Nordvestjysk Elforsyning foreslås anvendt som casehistorie o December: Sikkerhedskurset casehistorie: Energi Midt få kurset afholdt hos demsom virksomhedsforlagt. o Januar: Kabelmontage kurset afholdes i uge interview med virksomhed som planlægger at have deltagere med på det første hold. o Februar: historie vedr. forsyningsoperatør Information om kurserne/uddannelsen udsendes via Dansk Energis nyhedsmail. Vi har fået bevilliget kr. fra AER til et projekt der skal skaffe flere aktive praktikpladser til forsyningsoperatøruddannelsen se bilag 5 for uddybende beskrivelse. Indstilling: Udvalget bedes diskutere og kommenter de planlagte initiativer og evt. beslutte yderligere tiltag 6. Ny svendeprøvevejledning Skuemestrene holdt møde den 29. august og arbejdede her bl.a. med at udforme en ny svendeprøvevejledning. Denne nye vejledning er vedlagt som bilag 6. Indstilling: Udvalget bedes drøfte og beslutte om vejledningen kan godkendes.

4 DAGSORDEN 7. Udvikling af nye AMU uddannelser til kraftværkerne EGNE NOTATER Til orientering Status på udvikling af AMU-kurser til kraftværkerne: Siden sidste møde har Dong og Vattenfall drøftet anvendelsen af AMU-kurser internt og begge har meldt tilbage at man ønsker at gå videre med en mere konkret udvikling og planlægning af de nye kurser. Verdo, som ligger i Randers vil også gerne deltage i udviklingsarbejdet. Det er ønsket, at der udvikles to kurser. Det ene skal være et 2 dages kursus med arbejdstitlen Sikkerhed på kraftværker dette kursus skal både være for værkernes egne medarbejdere og for de eksterne fx håndværkere der færdes på værkerne evt. som et krav for at de får lov til at arbejde på værkerne. Det andet kursus skal vare 2-3 dage og have arbejdstitlen Drift og vedligehold på kraftværker og har værkernes egne medarbejdere som målgruppe. Der arbejdes pt. på at finde en dato for et møde i oktober, hvor arbejdsgruppen kan mødes og tale nærmere om indholdet i de to kurser. 8. Behov for erhvervsuddannelse inden for vand-, spildevand- og affaldsområdet? Sekretariatet har lavet en kort indledende analyse af EUDuddannelsesbehovet inden for vand- spildevand og affaldsområdet. Se venligst bilag 8 9. Tilknytning af nye kurser Elforsyning, L-AUS og Installation af solceller På sidste udvalgsmøde blev det besluttet at kurserne Elforsyning, L-AUS og Installation af solceller skulle søges tilknyttet vores FKB. En tilknytning kræver, at vi ud fra kompetencebeskrivelserne i vores FKB argumenter for, at kursets indhold er relevant for vores område. Sekretariatet har i samarbejde med Skive TS forsøgt at finde disse argumenter, men det vurderes, at kurset Installation af solceller handler så meget om installationer, hvilket ikke indgår i vores FKB, at vi ikke kan argumentere for at kurset bør tilknyttes vores FKB. - det var netop alt vedr. installationer, som ETIE fik os til at udskrive af vores FKB. Indstilling: Det indstilles derfor vi kun søger kurset Elforsyning, L-AUS tilknyttet vores FKB. (skolen udbyder i forvejen de to kurser ved at låne en godkendelse, så i praksis har det kun ringe betydning)

5 DAGSORDEN GIS Ved sidste møde blev det foreslået at der tilknyttes kurser vedr. GIS til forsynings-fkb en. Der findes i dag to AMUkurser vedr. GIS. Målbeskrivelserne for disse fremgår af bilag 9. EGNE NOTATER Indstilling: Udvalget bedes drøfte og vurdere om disse kurser svarer til behovet for operatørerne i forsyningsbranchen eller der skal udvikles et nyt kursus der findes dog en del private GIS-kurser, så det kan blive en udfordring at udvikle et nyt kursus, da vi jo ikke må udvikle et AMU-kursus, hvis der i forvejen findes et privat udbud. 10. Behovet for en overbygning til forsyningsoperatøruddannelsen? Skive TS har foreslået, at man begynder at overveje, om det er relevant at udvikle et overbyggende trin på forsyningsoperatøruddannelsen. Sådanne overvejelser kan fx tage udgangspunkt i, om der findes nogen jobprofiler i branchen, som er naturlige skridt videre for de dygtigste forsyningsoperatører, og som man kan kvalificere dem til via fx et års ekstra uddannelse? Indstilling: Udvalget bedes tage en første umiddelbar drøftelse af om det er tanker sekretariatet bør arbejde videre med og evt. i hvilken retning. 11. Eventuelt 12. Næste møde Næste møde er fastlagt til den 17. december

6 Bilag 2 Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 31. maj 2012 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 1780 København V, mødelokalerne på 5. sal Deltagere: Christine Bernt Henriksen, DI Claus Eskesen, 3F John Hansen, 3F Søren Dath, DI Per Holm Pedersen, 3F Anders Klitgaard, DI Niels Christian Kjær, DI Per Hangaard, DI Poul Dreyer, 3F Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Afbud fra: David Gibson, 3F Ken Thon, DI Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra de to sidste møder 3. Informationer fra udvalgsmedlemmer 4. Orienteringspunkter Energi og miljø team hos IU 4.3. Energiaftalen 2020 samt andre politiske initiativer 5. Markedsføring af forsyningsuddannelserne 6. Status fra opgavekommissionens første møde 7. Ønske om forsyningsoperatørspeciale rettet mod vand, spildevand og affald 8. Kraftværksanalysen 9. Tilknytning og udvikling af nye AMU-kurser til FKB Eventuelt 11. Næste møde

7 DAGSORDEN REFERAT 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Dagsordnen blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra de to sidste møder Det seneste møde den 22. februar blev holdt sammen med LUU på Skive TS. Derfor blev referatet fra UU-udvalgets møde den 14. december ikke behandlet her. Begge referater er derfor officielt til godkendelse på dette møde. Bilag 2.1 Referat for udvalgsmødet den 14. december 2011 Bilag 2.2 Referat fra udvalgsmødet den 22. februar 2012 Godkendelse af referat fra de to sidste møder Referaterne blev godkendt med den tilføjelse i referatet fra mødet den 14/ punkt 3.2, at Kontaktinformationer fås bl.a. gennem Dansk Energi, 3F og DI 3. Informationer fra udvalgsmedlemmer Jens Nybo Stilling Sørensen har fået nyt job som funktionær og er ikke længere medlem af 3F. Derfor udtræder han er udvalget. I stedet har 3F udpeget forhandlingssekretær John Hansen som medlem af udvalget. 4. Orienteringspunkter 4.1 Industriens Uddannelser har udviklet en ny internetportal, som skal gøre det lettere at finde frem til de relevante kurser for den enkelte medarbejder og virksomhed. Portalen hedder og skal efter planen lanceres den 15. juni. Hanne Hvitfeld fra IU, som er projektleder for udviklingen af portalen, vil komme og præsentere den for udvalget. 4.2 Energi og miljø team hos IU Der er lavet et Energi og miljø team hos IU, som har til opgave at undersøge og skabe overblik over udviklingen og uddannelsesbehovet inden for det energi- og miljøtekniske område. På mødet vil udvalget få en kort præsentation af teamets arbejde ind til nu. 4.3 Energiaftalen 2020 samt andre politiske initiativer I marts blev der indgået en bred politisk aftale om energipolitiske initiativer for perioden En kort sammenfatning af energiaftalen kan ses i bilag 4.3 Der er nu en række forhandlinger i gang om hvordan energiaftalen skal implementeres. Informationer fra udvalgsmedlemmer Udvalget bøde velkommen til John Hansen, som er formand for 3F s Energipolitiske udvalg Søren Dath gav et referat fra mødet i LUU på Skive TS den 30. maj. Referatet er vedlagt som bilag. Orienteringspunkter Internetportalen blev præsenteret på mødet af Hanne Hvitfeld fra IF, som er projektleder på udviklingen af portalen. Energi og miljø team hos IU Miljø og Energi teamets arbejde kan følges på Her kan man i den overordnede menu klikke på Energi og miljø og komme direkte hen til de seneste nyheder og initiativer vedr. uddannelsesbehov inden for energi og miljø. Energiaftalen 2020 samt andre politiske initiativer Energiaftalen blev kort drøftet, men det er umiddelbart endnu muligt at sige noget om, hvilke konkrete uddannelseshov den nye energipolitiske situation i DK vil skabe. Building up Skills: Der er igangsat et større EU-projekt, som har til formål at viden om vedvarende energiløsninger i bygninger og energieffektivisering forankres som en del af pensum ved uddannelse og efteruddannelse af bygningshåndværkere og installatører. Nærmere information om projektet kan ses her: lls/sider/forside.aspx

8 DAGSORDEN 5. Markedsføring af forsyningsuddannelserne En vigtig opgave for udvalget pt. jo at markedsføre både forsyningsoperatøruddannelsen og de nye AMU uddannelser. Der er pt. igangsat eller gennemført følgende initiativer: Skive TS har udarbejdet en række pjecer som kan sendes ud til alle de adresse vi kan skaffe denne adresseliste er pt. under udarbejdelse. Det er tanken at vi vedlægger et brev med både skolen og udvalget/organisationerne som afsender. Skive TS har som en del af deres nuværende AERprojekt deltaget med en stand på El og Teknik messen i Odense i marts. Kontakt til Dansk Energi vedr. omtale af uddannelserne i deres blad og nyhedsbrev Udsendelse af information til DI s energi netværk Kontakt med 3F s medlemsblad vedr. artikel. Der er søgt et AER projekt, som har til formål at skaffe flere praktikpladser til forsyningsoperatørelever, men vi har endnu ikke fåret svar på om det er bevilliget. REFERAT Markedsføring af forsyningsuddannelserne Beslutning: Udvalget (organisationerne) vil gerne stå som medafsende på skolens pjecer der skal dog tilføjes yderligere information om amukurs.dk, deltagerbetaling og veugodtgørelse. Organisationerne vil også gerne have pjecerne som PDF, der kan udsendes som mail. Pjecerne skal også ud til job- og UU-centre. Udvalget vil gerne holde møde på El og Teknik messen, når den afholdes næste gang i OBS. Efter udvalgsmødet er der kommet besked om, at det søgte AER-projekt er blevet bevilliget. Sekretariatet tager kontakt til skolerne og aftaler nærmere vedr. projektet, med henblik på at det starter op efter sommerferien. Udvalget bedes drøfte om der skal iværksættes yderligere initiativer. 6. Status fra opgavekommissionens første møde Den nedsatte opgavekommission bestående af Søren Dath, Ken Thon, Peter Andersen og Poul Dreyer hold deres første møde den 26. marts. Her blev en række udfordringer vedr. svendeprøven drøftet og det blev besluttet, at der er behov for at revidere censorvejledningen, og at det anbefales at der holdes en censorkonference hvor skolen og censorerne få lejlighed at drøfte praksis vedr. afholdelse af svendeprøven. Status fra opgavekommissionens første møde Beslutning: Det blev godkendt, at der udarbejdes en revideret censorvejledning og at der holdes et censormøde, hvor skolen også deltager. Der ud over blev det understreget, at eksamensopgaverne i fremtiden skal sendes til godkendelse i opgavekommissionen. Udvalget bedes godkende at dette arbejde iværksættes. 7. Ønske om forsyningsoperatørspeciale rettet mod vand, spildevand og affald Sekretariatet har modtaget en henvendelse fra EUC Syd og virksomheden ARWOS med forslag om oprettelsen af en erhvervsuddannelse inden for vand-, spildevand- og affaldsområdet. Denne uddannelse kunne evt. ligge som et speciale på forsyningsoperatøruddannelsen. Ønske om forsyningsoperatørspeciale rettet mod vand, spildevand og affald Beslutning: Det blev besluttet, at der skal iværksættes en nærmere undersøgelse af uddannelsesbehovet og hvordan det bedst dækkes. Formandskabet og sekretariatet arbejder videre med dette. I bilag 7 findes en kort beskrivelse af de jobfunktioner som uddannelsen skal dække. Der skal nu iværksættes en nærmere undersøgelse af ud-

9 DAGSORDEN dannelsesbehovet på området for at finde ud af om et speciale på forsyningsoperatøruddannelsen er den rette løsning til at dække uddannelsesbehovet inden for vand, spildevand og affald. REFERAT 8. Kraftværksanalysen Sekretariatet har været i gang med at undersøge behovet for AMU uddannelser rettet mod kraftværksområdet er i samarbejde med AMU Hoverdal i gang med at lave første udkast til et kursus med arbejdstitlen kendt dit kraftværk Sekretariatet vil præsentere både analysens resultater og Første udkast til et nyt AMU kursus på mødet Kraftværksanalysen Der er gennemført en analyse af kraftværkernes jobprofiler og uddannelsesbehov på AMU-niveau, som viser at der ud over de eksisterende kurser kan være behov for at udvikle et kursus med arbejdstitlen kend dit kraftværk. Kurset skal have en varighed af ca. 1 uge, men der er mulighed for at det kan opdeles i to kurser af 2/3 dages varighed. Der findes en række kurser rettet mod kraftværkerne inden for vvs, smede og automatik områderne, og der er vurderingen at disse dækker de mere specialiserede tekniskfaglige uddannelsesbehov. Beslutning: Det blev besluttet, at sekretariatet i samarbejde med AMU Hoverdal skal lave et udkast til indholdet af et kend dit kraft værk - kursus, som virksomhederne kan anvende i deres interne beslutningsproces vedr. anvendelsen af kurserne. Hvis virksomhederne beslutter, at de ønsker at anvende kurset/kurserne afholdes et fælles møde, hvor detaljer vedr. det præcise kursusindhold og afholdelse aftales. 9. Tilknytning og udvikling af nye AMUkurser til FKB 2782 Skive TS har stillet forslag om at følgende kurser søges tilknyttet FKB 2782: Elforsyning, L-AUS L-AUS, tavle- og installationsarbejde Installation af solceller Tilknytning og udvikling af nye AMUkurser til FKB 2782 Beslutning: Udvalget besluttede, at kurserne Elforsyning, L-AUS og Installation af solceller skal søges tilknyttet FKB 2782, men ikke L-AUS, tavle- og installationsarbejde. Alle tre kurser hører under ETIE s FKB 2770 Elforsyningsanlæg, og vi skal derfor søge ETIE om godkendelse. Der er endvidere blevet godkendt følgende nye kursus som også kan tilknyttes FKB 2782: Håndtering af uheld og ulykker (3 dage) Deltageren kan med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen tage ansvar for sikkerhedsmæssig korrekt håndtering af uheld og ulykker, når de opstår. Herunder kan medarbejderen iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Når internt uhelds- Beslutning vedr Håndtering af uheld og ulykker: Udvalget vurderede ikke umiddelbart, at der var behov for dette kursus. Udvalget bad om nærmere information om baggrunden for udviklingen af kurset. Denne baggrund er, at kurset som udgangspunkt er udviklet til procesindustrien, hvor man havde brug for et kursus som supplement til de eksisterende arbejdsmiljøkurser. På opfordring fra ministeriet er kurset blevet formuleret så bredt og placeret i Fælleskatalo-

10 DAGSORDEN /ulykkesberedskab har taget over, kan medarbejderen supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv. Endelig kan medarbejderen deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen. Udvalget bedes beslutte om de 4 foreslåede kurser og evt. flere skal søges tilknyttet vores FKB REFERAT get, således at det kan anvendes af alle uddannelsesområder. Af øvrige uddannelsesbehov kan der evt. være behov for et kursus i GIS på brugerniveau og IF er ved at udvikle et nyt dokumentationskursus, som også kan være relevant for forsyningsområdet. Endvidere er det relevant at se på, hvad der findes af kurser inden for biogas, og om der er nogle udviklingsbehov her. 10. Eventuelt Eventuelt Ingen bemærkninger 11. Næste møde Næste møde er fastlagt til den 24. september. Det foreslås at dette møde holdes hos Energi Midt hvor vi kan hører om deres energi-projekter på Fur. Næste møde Næste møde holdes hos Energi Midt evt. på Fur. Temaet for mødet skal være fremtidige uddannelsesbehov i forsyningsbranchen. Der inviteres gerne eksterne oplægsholdere.

11 SWOT for forsyningsuddannelserne BILAG 2 SWOT for forsyningsuddannelserne Kort om SWOT 1. At lave en swot-analyse er i første omgang en fælles brainstorm som kortlægger: hvad vi selv er gode til (vores styrker), og som vi derfor skal prøve at drage mest mulig nytte af. hvad vi kunne være bedre til (vores svagheder), men som vi selv har direkte indflydelse på at gøre noget ved. Det vil sige de ting, som vi kan kontrollere. hvilke muligheder i vores omgivelser, og som vi måske kan udnytte bedre til at styrke vores fælles eud og amu arbejde - det kan være øget aktivitet, bedre indhold, styrket samarbejde osv. hvilke trusler i vores omverden, som vi ikke har direkte indflydelse på, men som vi kan prøve at påvirke enten ved aktivt at prøve at ændre dem eller ved at minimere effekten af dem Vi er i den sammenhæng udviklingsudvalget og de lokale uddannelsesudvalg på skolerne, men naturligvis også skuemestrene, de praktikansvarlige i virksomhederne, og skolerne for at nævne nogle få. Alle som har mulighed, forudsætninger og engagement til at sikre, at vi til enhver tid har de rigtige varer på hylderne og arbejder for, at vi både i dag og på sigt har de forsyningsuddannelser der er behov for. Styrker er dermed fællesmængden af styrker på tværs af udvalg, skoler og virksomheder/medarbejdere, og svagheder er de forhold, som vi med fordel kan samarbejde om for at ændre til det bedre. Vi har også en omverden, som vi er nødt til at forholde os til. Der er her en række forskellige forhold, som på godt og ondt har indflydelse på, hvad vi kan og ikke kan i dag, men som vi enten kan prøve at lave om på eller på anden måde påvirke (trusler) eller udnytte bedre (muligheder). På næste side findes en SWOT-skabelon som vi sammen skal udfylde på udvalgsmødet. De orange firkanter er sekretariatets bud på hvad der fx kan nævnes som henholdsvis Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler Indstilling: Det indstilles, at udviklingsudvalget på mødet i fællesskab brainstormer og udfylder SWOT-skemaet og efterfølgende diskuterer og supplerer/kvalitetssikrer den udarbejdede SWOT - Har vi det hele med?

12 SWOT for forsyningsuddannelserne 2. At lave en swot-analyse handler i anden omgang om, at vi skal få omsat vores fælles forståelse af de fundne styrker, svagheder, muligheder og trusler til noget konkret i form af opgaver og projekter hvordan kommer vi videre, og hvad er vigtigst at arbejde med? Indstilling: Det indstilles, at udviklingsudvalget diskuterer: Hvordan kan vi bruge vores styrker til at udnytte de vigtigste muligheder bedre? Hvordan får vi gjort vores væsentligste svagheder til styrker? Hvordan kan vi søge at påvirke de vigtigste trusler? Ud fra denne diskussion bedes udvalget beslutte hvilke 2-3 styrker, svagheder, trusler og muligheder, som det er vigtigst at arbejde videre med i det kommende år? Den videre proces Resultaterne af disse diskussioner vil danne grundlag for sekretariatets udarbejdelse af en handlingsplan for 2013 samt indgå som del af det samlede materiale til IF seminaret d. 1. november. Udkast til UU handlingsplan for 2013 forventes præsenteret på udvalgsmødet d. 17. december.

13 SWOT for forsyningsuddannelserne Styrker - det vi skal prøve at bruge bedre / mere aktivt Muligheder - muligheder i vores omgivelser, som vi måske kan udnytte bedre? Engageret LUU Godt netværk i forsyningsbranchen Den hurtige teknologiske udvikling i forsyningsbranchen skaber behov for uddannelse Velfungerende skole God opbakning i branchen Internt Politiske vinde Eksternt Svagheder - det vi selv kan ændre til det bedre Trusler - trusler i vores omgivelser, som vi kan påvirke, men ikke kontrollere Hovedforløbet udbydes kun ét sted i landet Grænser til elektrikerne /ETIE Finanskrisen

14 Bilag 5 AER-projekt Flere aktive praktikpladser for forsyningsoperatørelever Projektbeskrivelse: Projektets formål er at skaffe flere aktive praktikpladser for forsyningsoperatørelever. Det skal ske ved at foretage personlige opsøgende besøg på mulige praktikvirksomheder, der endnu ikke er godkendt eller på virksomheder, der ikke udnytter deres godkendelse. Besøgene foretages af medarbejdere fra de to skoler eller af medlemmer fra UU eller LUU. Her ud over skal projektet øge kendskabet til forsyningsoperatøruddannelsen blandt elever på grundforløbet Strøm, Styring og It. Det skal ske gennem udarbejdelsen af skriftligt informationsmateriale og afholdelsen af informationsmøder. Projektet gennemføres i samarbejde mellem IF, Skive TS og TEC med sekretariatet som projektleder. Tid: Projektet løber fra 1/ til 1/ Budget: Lønudgifter/frikøb af medarbejdere: kr Revisionsudgifter: kr Andet: kr I alt beløb: Kr Status: Der har den 17. september været afholdt opstartsmøde i projektgruppen, som består af Bjarne Emig, Skive TS, Bent W Larsen, TEC og Solvej Knoth IF. Her blev der besluttet følgende: Virksomhedsbesøg: Projektet ses som en forlængelse af de AER-projekter der er kørt med LUU i Skive som ansøger. Ved de tidligere projekter har man haft fokus på at besøge virksomheder i Jylland og på Fyn, i dette projekt vil fokus ligge på virksomheder på Sjælland og øerne, men virksomheder i Jylland kan også besøges som en del af projektet. De to skoler deler virksomhederne der skal besøges imellem sig på følgende måde: Skive TS besøger el-forsyningsselskaber TEC besøger under-entreprenører til el-selskaberne, som også kan være relevante praktikvirksomheder. Skolerne udarbejder hver en liste med virksomheder, som de ønsker at besøge som en del af projektet, og koordinere listerne med hinanden. Udgangspunktet er, at det er skolerne der foretager de opsøgende besøg, men udvalgsmedlemmer kan også deltage i besøgene.

15 Information rettet mod unge på grundforløbet Der skal laves noget informationsmateriale som fortæller om arbejdet som forsyningsoperatør, om uddannelsen og om skolen i Skive, som bl.a. kan vejlede eleverne på grundforløbet på TEC. Materialet skal bestå en lille pjece som indeholder en række QR-koder der henviser til små film, som fx vise en forsyningsoperatør fortælle om sit arbejde, skolehjemmet i skive og undervisningslokalerne. Filmene bliver lavet af lærer på skolerne dvs. i lidt håndholdt kvalitet. Pjecerne og filmen skal være færdig i foråret 2013 der udarbejdes en nærmere procesplan.

16 Svendeprøvevejledning forsyningsoperatør (Censorvejledning) August 2012

17 Indhold Formål med vejledningen... 3 Generelt vedr. svendeprøven... 4 Tidspunkt, sted og varighed... 4 Udarbejdelse og godkendelse af opgaver Retningslinjer for den skriftlige prøve... 5 Bedømmelse... 5 Karaktergivning... 5 Retningslinjer for den praktiske prøve... 6 Retningslinjer for den mundtlige prøve... 6 Bedømmelse... 6 Votering og karaktergivning... 6 Den samlede svendeprøvekarakter... 8 Ved uenighed... 8 Karaktergivning til eleven og indberetning... 8 Når noget går galt... 9 Sygdom... 9 Uregelmæssigheder... 9 Hvis eksaminanden dumper Klageadgang og klagefrist Censorudpegning Kompetencemål for Forsyningsoperatøruddannelsen... 12

18 Formål med vejledningen Svendeprøvevejledningen er et redskab, som beskriver procedure og krav vedrørende afholdelse af afsluttende eksamen. Den er således en hjælp til de censorer, som skal sikre, at der sker en ensartet bedømmelse af de opstillede faglige mål og en hjælp til skolernes tilrettelæggelse af svendeprøven. De faglige mål fremgår af uddannelsens bilag til bekendtgørelsen samt uddannelsesordningen, der er uddannelsens officielle dokumenter. Uddannelsens kompetencemål er den afsluttende eksamens udgangspunkt. Kompetencemålene er også skolernes grundlag for tilrettelæggelse af svendeprøven. Vejledningen skal derfor også anvendes af skolens lærere til at sikre, at prøven tilrettelægges efter gældende regler. Ud over vejledningen skal censorerne være bekendte med følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Strøm, Styring og it nr. 509 af 31. maj 2012 Uddannelsesordningen for uddannelsen til Forsyningsoperatør Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af 16/08/2012 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20/03/2007 Links til love og bekendtgørelser kan findes på Industriens Uddannelsers hjemmeside: Side 3 af 12

19 Generelt vedr. svendeprøven Svendeprøven på forsyningsoperatøruddannelsen består af en skriftlig prøve, en praktisk prøve i form af en praktikopgave udført i forbindelse med skoleundervisningen og en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i den praktiske opgaves løsning og dokumentation. Tidspunkt, sted og varighed Svendeprøven afvikles i den sidste skoleperiode og foregår på skolen. Den skriftlige prøve varer 2 timer, den praktiske prøve varer 80 timer og den mundtlige prøve varer 30 minutter inkl. votering. Udarbejdelse og godkendelse af opgaver. Opgaverne til den skriftlige prøve og grundlaget for den praktiske opgave i form af spørgsmål, opgaver, projekteringsgrundlag og lignende udarbejdes af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg har nedsat en opgavekommission, som på udvalgets vegne godkender skolens forslag til eksamensopgaver. Skolen indsender opgaverne til det faglige udvalg senest 2 måneder før den afsluttende prøve. Side 4 af 12

20 Retningslinjer for den skriftlige prøve Den skriftlige prøve afholdes inden den praktiske prøve. Den skriftlige prøve varer 2 klokketimer. Under besvarelsen har eksaminanden egne notater, elektronisk tilgængelig eller medbragt faglitteratur og håndbøger samt lignende materiale, der er godkendt af skolen, til rådighed. Opgaver som har været anvendt ved tidligere eksaminer må ikke medtages. Prøven består af et antal skriftlige spørgsmål inden for grundfag og områdefag Den skriftlige prøve omfatter et opgavesæt, der indeholder 25 opgaver fordelt som henholdsvis 20 generelle og 5 problemorienterede opgaver. De generelle opgaver inddeles i hovedgrupper. Der skal normalt være en afkrydsningsopgave med 4 svarmuligheder og en opgave med formuleringssvar i hver hovedgruppe. Bedømmelse Lærer og censorer gennemser og bedømmer sammen de skriftlige prøver inden de mundtlige prøver påbegyndes. Læreren har rettet de skriftlige opgaver og pointgivet de enkelte opgaver i eksaminandens besvarelse. Læreren har gjort notater i besvarelserne, så censorerne kan se baggrunden for lærernes pointafgivelse. Censorerne kontrollerer de rettede opgaver og vurderer de givne point. Censorerne kan med fordel starte med de opgaver, der ligger i grænseområderne mellem to karakterer. Læreren har lavet et overskueligt skema, hvor censorerne kan se lærerens karakterer og fordeling. Karaktergivning Der anvendes et pointsystem, hvor 100 point sammenlagt er maksimum. Der gives point for hver opgave og disse lægges sammen og der gives én samlet karakter for den skriftlige prøve efter følgende pointtabel: Point Karakter % % % % % % % - 3 Side 5 af 12

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN TIL MØDE Mandag den 31. maj 2010 I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Selve udviklingsudvalgets møde afholdes hos Thy-Mors

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD:

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: BILAG 1 Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: Input fra Gruppe 2, bestående af UG 2 - Smede og svejseteknik, UU Svejse-, skibsbygning-og støberiindustri, UU Plastindustri, UU Produktør

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00. DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Leif Kloster Kurt Thuesen David Jensen LEDIG Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet Anders Mortensen Afbud fra: Niels Henning Holm

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere