Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning"

Transkript

1 Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl Mødet holdes hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg Plan for dagen: Velkomst og morgenmad Forsyningsoperatøruddannelsen hvilken værdi har forsyningsoperatøruddannelsen for både EnergiMidt og for medarbejderne? Hvad har været godt ved uddannelsen? Forslag til forbedringer/ændringer? Rundvisning i Energi Midts energirigtige og prisbelønnede administrationsbygning Information om Fur projektet v/gitte Thybo Frokost Afholdelse af ordinært møde i uddannelsesudvalget inkl. kaffepause Tak for i dag Dagsorden for udvalgsmødet 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra det sidste møde 3. Gensidig information 4. Styrker og svagheder muligheder og trusler for forsyningsuddannelserne 5. Markedsføring af el-forsyningsuddannelserne 6. Ny svendeprøvevejledning 7. Udvikling af nye AMU uddannelser til kraftværkerne 8. Behov for erhvervsuddannelse inden for vand-, spildevand- og affaldsområdet? 9. Tilknytning af nye kurser 10. Behovet for en overbygning til forsyningsoperatøruddannelsen? 11. Eventuelt 12. Næste møde

2 DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden EGNE NOTATER 2. Godkendelse af referat fra de to sidste møder Referatet fra mødet den 31. maj 2012 er vedlagt som bilag 2 3. Gensidig information Information fra formandskabet Information fra udvalgsmedlemmer Anders Klitgaard har fået ny stilling hos Vattenfall og har ikke tid til at sidde i udvalget længere. Der skal derfor udpeges en ny repræsentant fra DI til udvalget. Vattenfall er ved at undersøge om de vil pege på en anden i stedet for Anders. Information fra sekretariatet Information fra LUU Der blev holdt møde i LUU på Skive TS den 29. august. Referatet herfra er ikke kommet endnu, men det videresendes, når det kommer. 4. Styrker og svagheder muligheder og trusler for forsyningsuddannelserne IF afholder seminar d. 1. november. Formålet med seminaret er at få vedtaget en overordnet, strategisk handlingsplan for IF udvalget. For at få det bedste beslutningsgrundlag for vedtagelsen af ny handlingsplan er det vigtigt at tage pulsen på, hvad der er på spil i de enkelte UU. Alle udviklingsudvalg skal derfor forud for IF seminaret identificere de væsentlige problemstillinger og udfordringer inden for eget udvalgsområde. Resultaterne heraf skal vi bruge til at få opstillet en række konkrete bud på udviklingsaktiviteter, som skal indgå i udvalgets fremadrettede handlingsplan for forsyningsområdet. Desuden vil resultaterne indgå det samlede diskussions- og beslutningsgrundlag, som skal ligge til grund for drøftelse af en fælles strategisk handlingsplan for IF den 1. november på IF seminaret. Vi skal med andre ord lave et servicetjek af vores område for at se om vi er på rette vej i forhold til fremtidens udfordringer?

3 DAGSORDEN En måde at arbejde med dette er ved at lave en såkaldt SWOT-analyse. Bogstaverne i SWOT står for Strenghts (Styrker), Weaknesses (Svagheder), Opportunities (Muligheder) og Threats (Trusler). EGNE NOTATER I bilag 4 beskrives lidt mere om SWOT-analysen og samt finde sekretariatets indledende bud på nogle af de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som kendetegner forsyningsuddannelserne. 5. Markedsføring af el-forsyningsuddannelserne Der er pt. iværksat eller planlagt følgende initiativer vedr. markedsføring af forsyningsuddannelserne: Udsendelse af pjecer udarbejdet af Skive TS. Udsendelsen er blevet noget forsinket grundet travlhed på skolen, men de udsendes i uge 43. Sekretariatet og Skive TS udarbejder i fællesskab artikler/historier om de nye AMU-kurser, som bl.a. skal bringes i fagbladet KOGL, på IU s hjemmeside mv.: o November: Varmt arbejde første gang at det lovpligtige kursus afholdes særlig rettet mod forsyningsbranchen - Nordvestjysk Elforsyning foreslås anvendt som casehistorie o December: Sikkerhedskurset casehistorie: Energi Midt få kurset afholdt hos demsom virksomhedsforlagt. o Januar: Kabelmontage kurset afholdes i uge interview med virksomhed som planlægger at have deltagere med på det første hold. o Februar: historie vedr. forsyningsoperatør Information om kurserne/uddannelsen udsendes via Dansk Energis nyhedsmail. Vi har fået bevilliget kr. fra AER til et projekt der skal skaffe flere aktive praktikpladser til forsyningsoperatøruddannelsen se bilag 5 for uddybende beskrivelse. Indstilling: Udvalget bedes diskutere og kommenter de planlagte initiativer og evt. beslutte yderligere tiltag 6. Ny svendeprøvevejledning Skuemestrene holdt møde den 29. august og arbejdede her bl.a. med at udforme en ny svendeprøvevejledning. Denne nye vejledning er vedlagt som bilag 6. Indstilling: Udvalget bedes drøfte og beslutte om vejledningen kan godkendes.

4 DAGSORDEN 7. Udvikling af nye AMU uddannelser til kraftværkerne EGNE NOTATER Til orientering Status på udvikling af AMU-kurser til kraftværkerne: Siden sidste møde har Dong og Vattenfall drøftet anvendelsen af AMU-kurser internt og begge har meldt tilbage at man ønsker at gå videre med en mere konkret udvikling og planlægning af de nye kurser. Verdo, som ligger i Randers vil også gerne deltage i udviklingsarbejdet. Det er ønsket, at der udvikles to kurser. Det ene skal være et 2 dages kursus med arbejdstitlen Sikkerhed på kraftværker dette kursus skal både være for værkernes egne medarbejdere og for de eksterne fx håndværkere der færdes på værkerne evt. som et krav for at de får lov til at arbejde på værkerne. Det andet kursus skal vare 2-3 dage og have arbejdstitlen Drift og vedligehold på kraftværker og har værkernes egne medarbejdere som målgruppe. Der arbejdes pt. på at finde en dato for et møde i oktober, hvor arbejdsgruppen kan mødes og tale nærmere om indholdet i de to kurser. 8. Behov for erhvervsuddannelse inden for vand-, spildevand- og affaldsområdet? Sekretariatet har lavet en kort indledende analyse af EUDuddannelsesbehovet inden for vand- spildevand og affaldsområdet. Se venligst bilag 8 9. Tilknytning af nye kurser Elforsyning, L-AUS og Installation af solceller På sidste udvalgsmøde blev det besluttet at kurserne Elforsyning, L-AUS og Installation af solceller skulle søges tilknyttet vores FKB. En tilknytning kræver, at vi ud fra kompetencebeskrivelserne i vores FKB argumenter for, at kursets indhold er relevant for vores område. Sekretariatet har i samarbejde med Skive TS forsøgt at finde disse argumenter, men det vurderes, at kurset Installation af solceller handler så meget om installationer, hvilket ikke indgår i vores FKB, at vi ikke kan argumentere for at kurset bør tilknyttes vores FKB. - det var netop alt vedr. installationer, som ETIE fik os til at udskrive af vores FKB. Indstilling: Det indstilles derfor vi kun søger kurset Elforsyning, L-AUS tilknyttet vores FKB. (skolen udbyder i forvejen de to kurser ved at låne en godkendelse, så i praksis har det kun ringe betydning)

5 DAGSORDEN GIS Ved sidste møde blev det foreslået at der tilknyttes kurser vedr. GIS til forsynings-fkb en. Der findes i dag to AMUkurser vedr. GIS. Målbeskrivelserne for disse fremgår af bilag 9. EGNE NOTATER Indstilling: Udvalget bedes drøfte og vurdere om disse kurser svarer til behovet for operatørerne i forsyningsbranchen eller der skal udvikles et nyt kursus der findes dog en del private GIS-kurser, så det kan blive en udfordring at udvikle et nyt kursus, da vi jo ikke må udvikle et AMU-kursus, hvis der i forvejen findes et privat udbud. 10. Behovet for en overbygning til forsyningsoperatøruddannelsen? Skive TS har foreslået, at man begynder at overveje, om det er relevant at udvikle et overbyggende trin på forsyningsoperatøruddannelsen. Sådanne overvejelser kan fx tage udgangspunkt i, om der findes nogen jobprofiler i branchen, som er naturlige skridt videre for de dygtigste forsyningsoperatører, og som man kan kvalificere dem til via fx et års ekstra uddannelse? Indstilling: Udvalget bedes tage en første umiddelbar drøftelse af om det er tanker sekretariatet bør arbejde videre med og evt. i hvilken retning. 11. Eventuelt 12. Næste møde Næste møde er fastlagt til den 17. december

6 Bilag 2 Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 31. maj 2012 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 1780 København V, mødelokalerne på 5. sal Deltagere: Christine Bernt Henriksen, DI Claus Eskesen, 3F John Hansen, 3F Søren Dath, DI Per Holm Pedersen, 3F Anders Klitgaard, DI Niels Christian Kjær, DI Per Hangaard, DI Poul Dreyer, 3F Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Afbud fra: David Gibson, 3F Ken Thon, DI Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra de to sidste møder 3. Informationer fra udvalgsmedlemmer 4. Orienteringspunkter Energi og miljø team hos IU 4.3. Energiaftalen 2020 samt andre politiske initiativer 5. Markedsføring af forsyningsuddannelserne 6. Status fra opgavekommissionens første møde 7. Ønske om forsyningsoperatørspeciale rettet mod vand, spildevand og affald 8. Kraftværksanalysen 9. Tilknytning og udvikling af nye AMU-kurser til FKB Eventuelt 11. Næste møde

7 DAGSORDEN REFERAT 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Dagsordnen blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra de to sidste møder Det seneste møde den 22. februar blev holdt sammen med LUU på Skive TS. Derfor blev referatet fra UU-udvalgets møde den 14. december ikke behandlet her. Begge referater er derfor officielt til godkendelse på dette møde. Bilag 2.1 Referat for udvalgsmødet den 14. december 2011 Bilag 2.2 Referat fra udvalgsmødet den 22. februar 2012 Godkendelse af referat fra de to sidste møder Referaterne blev godkendt med den tilføjelse i referatet fra mødet den 14/ punkt 3.2, at Kontaktinformationer fås bl.a. gennem Dansk Energi, 3F og DI 3. Informationer fra udvalgsmedlemmer Jens Nybo Stilling Sørensen har fået nyt job som funktionær og er ikke længere medlem af 3F. Derfor udtræder han er udvalget. I stedet har 3F udpeget forhandlingssekretær John Hansen som medlem af udvalget. 4. Orienteringspunkter 4.1 Industriens Uddannelser har udviklet en ny internetportal, som skal gøre det lettere at finde frem til de relevante kurser for den enkelte medarbejder og virksomhed. Portalen hedder og skal efter planen lanceres den 15. juni. Hanne Hvitfeld fra IU, som er projektleder for udviklingen af portalen, vil komme og præsentere den for udvalget. 4.2 Energi og miljø team hos IU Der er lavet et Energi og miljø team hos IU, som har til opgave at undersøge og skabe overblik over udviklingen og uddannelsesbehovet inden for det energi- og miljøtekniske område. På mødet vil udvalget få en kort præsentation af teamets arbejde ind til nu. 4.3 Energiaftalen 2020 samt andre politiske initiativer I marts blev der indgået en bred politisk aftale om energipolitiske initiativer for perioden En kort sammenfatning af energiaftalen kan ses i bilag 4.3 Der er nu en række forhandlinger i gang om hvordan energiaftalen skal implementeres. Informationer fra udvalgsmedlemmer Udvalget bøde velkommen til John Hansen, som er formand for 3F s Energipolitiske udvalg Søren Dath gav et referat fra mødet i LUU på Skive TS den 30. maj. Referatet er vedlagt som bilag. Orienteringspunkter Internetportalen blev præsenteret på mødet af Hanne Hvitfeld fra IF, som er projektleder på udviklingen af portalen. Energi og miljø team hos IU Miljø og Energi teamets arbejde kan følges på Her kan man i den overordnede menu klikke på Energi og miljø og komme direkte hen til de seneste nyheder og initiativer vedr. uddannelsesbehov inden for energi og miljø. Energiaftalen 2020 samt andre politiske initiativer Energiaftalen blev kort drøftet, men det er umiddelbart endnu muligt at sige noget om, hvilke konkrete uddannelseshov den nye energipolitiske situation i DK vil skabe. Building up Skills: Der er igangsat et større EU-projekt, som har til formål at viden om vedvarende energiløsninger i bygninger og energieffektivisering forankres som en del af pensum ved uddannelse og efteruddannelse af bygningshåndværkere og installatører. Nærmere information om projektet kan ses her: lls/sider/forside.aspx

8 DAGSORDEN 5. Markedsføring af forsyningsuddannelserne En vigtig opgave for udvalget pt. jo at markedsføre både forsyningsoperatøruddannelsen og de nye AMU uddannelser. Der er pt. igangsat eller gennemført følgende initiativer: Skive TS har udarbejdet en række pjecer som kan sendes ud til alle de adresse vi kan skaffe denne adresseliste er pt. under udarbejdelse. Det er tanken at vi vedlægger et brev med både skolen og udvalget/organisationerne som afsender. Skive TS har som en del af deres nuværende AERprojekt deltaget med en stand på El og Teknik messen i Odense i marts. Kontakt til Dansk Energi vedr. omtale af uddannelserne i deres blad og nyhedsbrev Udsendelse af information til DI s energi netværk Kontakt med 3F s medlemsblad vedr. artikel. Der er søgt et AER projekt, som har til formål at skaffe flere praktikpladser til forsyningsoperatørelever, men vi har endnu ikke fåret svar på om det er bevilliget. REFERAT Markedsføring af forsyningsuddannelserne Beslutning: Udvalget (organisationerne) vil gerne stå som medafsende på skolens pjecer der skal dog tilføjes yderligere information om amukurs.dk, deltagerbetaling og veugodtgørelse. Organisationerne vil også gerne have pjecerne som PDF, der kan udsendes som mail. Pjecerne skal også ud til job- og UU-centre. Udvalget vil gerne holde møde på El og Teknik messen, når den afholdes næste gang i OBS. Efter udvalgsmødet er der kommet besked om, at det søgte AER-projekt er blevet bevilliget. Sekretariatet tager kontakt til skolerne og aftaler nærmere vedr. projektet, med henblik på at det starter op efter sommerferien. Udvalget bedes drøfte om der skal iværksættes yderligere initiativer. 6. Status fra opgavekommissionens første møde Den nedsatte opgavekommission bestående af Søren Dath, Ken Thon, Peter Andersen og Poul Dreyer hold deres første møde den 26. marts. Her blev en række udfordringer vedr. svendeprøven drøftet og det blev besluttet, at der er behov for at revidere censorvejledningen, og at det anbefales at der holdes en censorkonference hvor skolen og censorerne få lejlighed at drøfte praksis vedr. afholdelse af svendeprøven. Status fra opgavekommissionens første møde Beslutning: Det blev godkendt, at der udarbejdes en revideret censorvejledning og at der holdes et censormøde, hvor skolen også deltager. Der ud over blev det understreget, at eksamensopgaverne i fremtiden skal sendes til godkendelse i opgavekommissionen. Udvalget bedes godkende at dette arbejde iværksættes. 7. Ønske om forsyningsoperatørspeciale rettet mod vand, spildevand og affald Sekretariatet har modtaget en henvendelse fra EUC Syd og virksomheden ARWOS med forslag om oprettelsen af en erhvervsuddannelse inden for vand-, spildevand- og affaldsområdet. Denne uddannelse kunne evt. ligge som et speciale på forsyningsoperatøruddannelsen. Ønske om forsyningsoperatørspeciale rettet mod vand, spildevand og affald Beslutning: Det blev besluttet, at der skal iværksættes en nærmere undersøgelse af uddannelsesbehovet og hvordan det bedst dækkes. Formandskabet og sekretariatet arbejder videre med dette. I bilag 7 findes en kort beskrivelse af de jobfunktioner som uddannelsen skal dække. Der skal nu iværksættes en nærmere undersøgelse af ud-

9 DAGSORDEN dannelsesbehovet på området for at finde ud af om et speciale på forsyningsoperatøruddannelsen er den rette løsning til at dække uddannelsesbehovet inden for vand, spildevand og affald. REFERAT 8. Kraftværksanalysen Sekretariatet har været i gang med at undersøge behovet for AMU uddannelser rettet mod kraftværksområdet er i samarbejde med AMU Hoverdal i gang med at lave første udkast til et kursus med arbejdstitlen kendt dit kraftværk Sekretariatet vil præsentere både analysens resultater og Første udkast til et nyt AMU kursus på mødet Kraftværksanalysen Der er gennemført en analyse af kraftværkernes jobprofiler og uddannelsesbehov på AMU-niveau, som viser at der ud over de eksisterende kurser kan være behov for at udvikle et kursus med arbejdstitlen kend dit kraftværk. Kurset skal have en varighed af ca. 1 uge, men der er mulighed for at det kan opdeles i to kurser af 2/3 dages varighed. Der findes en række kurser rettet mod kraftværkerne inden for vvs, smede og automatik områderne, og der er vurderingen at disse dækker de mere specialiserede tekniskfaglige uddannelsesbehov. Beslutning: Det blev besluttet, at sekretariatet i samarbejde med AMU Hoverdal skal lave et udkast til indholdet af et kend dit kraft værk - kursus, som virksomhederne kan anvende i deres interne beslutningsproces vedr. anvendelsen af kurserne. Hvis virksomhederne beslutter, at de ønsker at anvende kurset/kurserne afholdes et fælles møde, hvor detaljer vedr. det præcise kursusindhold og afholdelse aftales. 9. Tilknytning og udvikling af nye AMUkurser til FKB 2782 Skive TS har stillet forslag om at følgende kurser søges tilknyttet FKB 2782: Elforsyning, L-AUS L-AUS, tavle- og installationsarbejde Installation af solceller Tilknytning og udvikling af nye AMUkurser til FKB 2782 Beslutning: Udvalget besluttede, at kurserne Elforsyning, L-AUS og Installation af solceller skal søges tilknyttet FKB 2782, men ikke L-AUS, tavle- og installationsarbejde. Alle tre kurser hører under ETIE s FKB 2770 Elforsyningsanlæg, og vi skal derfor søge ETIE om godkendelse. Der er endvidere blevet godkendt følgende nye kursus som også kan tilknyttes FKB 2782: Håndtering af uheld og ulykker (3 dage) Deltageren kan med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen tage ansvar for sikkerhedsmæssig korrekt håndtering af uheld og ulykker, når de opstår. Herunder kan medarbejderen iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Når internt uhelds- Beslutning vedr Håndtering af uheld og ulykker: Udvalget vurderede ikke umiddelbart, at der var behov for dette kursus. Udvalget bad om nærmere information om baggrunden for udviklingen af kurset. Denne baggrund er, at kurset som udgangspunkt er udviklet til procesindustrien, hvor man havde brug for et kursus som supplement til de eksisterende arbejdsmiljøkurser. På opfordring fra ministeriet er kurset blevet formuleret så bredt og placeret i Fælleskatalo-

10 DAGSORDEN /ulykkesberedskab har taget over, kan medarbejderen supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv. Endelig kan medarbejderen deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen. Udvalget bedes beslutte om de 4 foreslåede kurser og evt. flere skal søges tilknyttet vores FKB REFERAT get, således at det kan anvendes af alle uddannelsesområder. Af øvrige uddannelsesbehov kan der evt. være behov for et kursus i GIS på brugerniveau og IF er ved at udvikle et nyt dokumentationskursus, som også kan være relevant for forsyningsområdet. Endvidere er det relevant at se på, hvad der findes af kurser inden for biogas, og om der er nogle udviklingsbehov her. 10. Eventuelt Eventuelt Ingen bemærkninger 11. Næste møde Næste møde er fastlagt til den 24. september. Det foreslås at dette møde holdes hos Energi Midt hvor vi kan hører om deres energi-projekter på Fur. Næste møde Næste møde holdes hos Energi Midt evt. på Fur. Temaet for mødet skal være fremtidige uddannelsesbehov i forsyningsbranchen. Der inviteres gerne eksterne oplægsholdere.

11 SWOT for forsyningsuddannelserne BILAG 2 SWOT for forsyningsuddannelserne Kort om SWOT 1. At lave en swot-analyse er i første omgang en fælles brainstorm som kortlægger: hvad vi selv er gode til (vores styrker), og som vi derfor skal prøve at drage mest mulig nytte af. hvad vi kunne være bedre til (vores svagheder), men som vi selv har direkte indflydelse på at gøre noget ved. Det vil sige de ting, som vi kan kontrollere. hvilke muligheder i vores omgivelser, og som vi måske kan udnytte bedre til at styrke vores fælles eud og amu arbejde - det kan være øget aktivitet, bedre indhold, styrket samarbejde osv. hvilke trusler i vores omverden, som vi ikke har direkte indflydelse på, men som vi kan prøve at påvirke enten ved aktivt at prøve at ændre dem eller ved at minimere effekten af dem Vi er i den sammenhæng udviklingsudvalget og de lokale uddannelsesudvalg på skolerne, men naturligvis også skuemestrene, de praktikansvarlige i virksomhederne, og skolerne for at nævne nogle få. Alle som har mulighed, forudsætninger og engagement til at sikre, at vi til enhver tid har de rigtige varer på hylderne og arbejder for, at vi både i dag og på sigt har de forsyningsuddannelser der er behov for. Styrker er dermed fællesmængden af styrker på tværs af udvalg, skoler og virksomheder/medarbejdere, og svagheder er de forhold, som vi med fordel kan samarbejde om for at ændre til det bedre. Vi har også en omverden, som vi er nødt til at forholde os til. Der er her en række forskellige forhold, som på godt og ondt har indflydelse på, hvad vi kan og ikke kan i dag, men som vi enten kan prøve at lave om på eller på anden måde påvirke (trusler) eller udnytte bedre (muligheder). På næste side findes en SWOT-skabelon som vi sammen skal udfylde på udvalgsmødet. De orange firkanter er sekretariatets bud på hvad der fx kan nævnes som henholdsvis Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler Indstilling: Det indstilles, at udviklingsudvalget på mødet i fællesskab brainstormer og udfylder SWOT-skemaet og efterfølgende diskuterer og supplerer/kvalitetssikrer den udarbejdede SWOT - Har vi det hele med?

12 SWOT for forsyningsuddannelserne 2. At lave en swot-analyse handler i anden omgang om, at vi skal få omsat vores fælles forståelse af de fundne styrker, svagheder, muligheder og trusler til noget konkret i form af opgaver og projekter hvordan kommer vi videre, og hvad er vigtigst at arbejde med? Indstilling: Det indstilles, at udviklingsudvalget diskuterer: Hvordan kan vi bruge vores styrker til at udnytte de vigtigste muligheder bedre? Hvordan får vi gjort vores væsentligste svagheder til styrker? Hvordan kan vi søge at påvirke de vigtigste trusler? Ud fra denne diskussion bedes udvalget beslutte hvilke 2-3 styrker, svagheder, trusler og muligheder, som det er vigtigst at arbejde videre med i det kommende år? Den videre proces Resultaterne af disse diskussioner vil danne grundlag for sekretariatets udarbejdelse af en handlingsplan for 2013 samt indgå som del af det samlede materiale til IF seminaret d. 1. november. Udkast til UU handlingsplan for 2013 forventes præsenteret på udvalgsmødet d. 17. december.

13 SWOT for forsyningsuddannelserne Styrker - det vi skal prøve at bruge bedre / mere aktivt Muligheder - muligheder i vores omgivelser, som vi måske kan udnytte bedre? Engageret LUU Godt netværk i forsyningsbranchen Den hurtige teknologiske udvikling i forsyningsbranchen skaber behov for uddannelse Velfungerende skole God opbakning i branchen Internt Politiske vinde Eksternt Svagheder - det vi selv kan ændre til det bedre Trusler - trusler i vores omgivelser, som vi kan påvirke, men ikke kontrollere Hovedforløbet udbydes kun ét sted i landet Grænser til elektrikerne /ETIE Finanskrisen

14 Bilag 5 AER-projekt Flere aktive praktikpladser for forsyningsoperatørelever Projektbeskrivelse: Projektets formål er at skaffe flere aktive praktikpladser for forsyningsoperatørelever. Det skal ske ved at foretage personlige opsøgende besøg på mulige praktikvirksomheder, der endnu ikke er godkendt eller på virksomheder, der ikke udnytter deres godkendelse. Besøgene foretages af medarbejdere fra de to skoler eller af medlemmer fra UU eller LUU. Her ud over skal projektet øge kendskabet til forsyningsoperatøruddannelsen blandt elever på grundforløbet Strøm, Styring og It. Det skal ske gennem udarbejdelsen af skriftligt informationsmateriale og afholdelsen af informationsmøder. Projektet gennemføres i samarbejde mellem IF, Skive TS og TEC med sekretariatet som projektleder. Tid: Projektet løber fra 1/ til 1/ Budget: Lønudgifter/frikøb af medarbejdere: kr Revisionsudgifter: kr Andet: kr I alt beløb: Kr Status: Der har den 17. september været afholdt opstartsmøde i projektgruppen, som består af Bjarne Emig, Skive TS, Bent W Larsen, TEC og Solvej Knoth IF. Her blev der besluttet følgende: Virksomhedsbesøg: Projektet ses som en forlængelse af de AER-projekter der er kørt med LUU i Skive som ansøger. Ved de tidligere projekter har man haft fokus på at besøge virksomheder i Jylland og på Fyn, i dette projekt vil fokus ligge på virksomheder på Sjælland og øerne, men virksomheder i Jylland kan også besøges som en del af projektet. De to skoler deler virksomhederne der skal besøges imellem sig på følgende måde: Skive TS besøger el-forsyningsselskaber TEC besøger under-entreprenører til el-selskaberne, som også kan være relevante praktikvirksomheder. Skolerne udarbejder hver en liste med virksomheder, som de ønsker at besøge som en del af projektet, og koordinere listerne med hinanden. Udgangspunktet er, at det er skolerne der foretager de opsøgende besøg, men udvalgsmedlemmer kan også deltage i besøgene.

15 Information rettet mod unge på grundforløbet Der skal laves noget informationsmateriale som fortæller om arbejdet som forsyningsoperatør, om uddannelsen og om skolen i Skive, som bl.a. kan vejlede eleverne på grundforløbet på TEC. Materialet skal bestå en lille pjece som indeholder en række QR-koder der henviser til små film, som fx vise en forsyningsoperatør fortælle om sit arbejde, skolehjemmet i skive og undervisningslokalerne. Filmene bliver lavet af lærer på skolerne dvs. i lidt håndholdt kvalitet. Pjecerne og filmen skal være færdig i foråret 2013 der udarbejdes en nærmere procesplan.

16 Svendeprøvevejledning forsyningsoperatør (Censorvejledning) August 2012

17 Indhold Formål med vejledningen... 3 Generelt vedr. svendeprøven... 4 Tidspunkt, sted og varighed... 4 Udarbejdelse og godkendelse af opgaver Retningslinjer for den skriftlige prøve... 5 Bedømmelse... 5 Karaktergivning... 5 Retningslinjer for den praktiske prøve... 6 Retningslinjer for den mundtlige prøve... 6 Bedømmelse... 6 Votering og karaktergivning... 6 Den samlede svendeprøvekarakter... 8 Ved uenighed... 8 Karaktergivning til eleven og indberetning... 8 Når noget går galt... 9 Sygdom... 9 Uregelmæssigheder... 9 Hvis eksaminanden dumper Klageadgang og klagefrist Censorudpegning Kompetencemål for Forsyningsoperatøruddannelsen... 12

18 Formål med vejledningen Svendeprøvevejledningen er et redskab, som beskriver procedure og krav vedrørende afholdelse af afsluttende eksamen. Den er således en hjælp til de censorer, som skal sikre, at der sker en ensartet bedømmelse af de opstillede faglige mål og en hjælp til skolernes tilrettelæggelse af svendeprøven. De faglige mål fremgår af uddannelsens bilag til bekendtgørelsen samt uddannelsesordningen, der er uddannelsens officielle dokumenter. Uddannelsens kompetencemål er den afsluttende eksamens udgangspunkt. Kompetencemålene er også skolernes grundlag for tilrettelæggelse af svendeprøven. Vejledningen skal derfor også anvendes af skolens lærere til at sikre, at prøven tilrettelægges efter gældende regler. Ud over vejledningen skal censorerne være bekendte med følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Strøm, Styring og it nr. 509 af 31. maj 2012 Uddannelsesordningen for uddannelsen til Forsyningsoperatør Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af 16/08/2012 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20/03/2007 Links til love og bekendtgørelser kan findes på Industriens Uddannelsers hjemmeside: Side 3 af 12

19 Generelt vedr. svendeprøven Svendeprøven på forsyningsoperatøruddannelsen består af en skriftlig prøve, en praktisk prøve i form af en praktikopgave udført i forbindelse med skoleundervisningen og en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i den praktiske opgaves løsning og dokumentation. Tidspunkt, sted og varighed Svendeprøven afvikles i den sidste skoleperiode og foregår på skolen. Den skriftlige prøve varer 2 timer, den praktiske prøve varer 80 timer og den mundtlige prøve varer 30 minutter inkl. votering. Udarbejdelse og godkendelse af opgaver. Opgaverne til den skriftlige prøve og grundlaget for den praktiske opgave i form af spørgsmål, opgaver, projekteringsgrundlag og lignende udarbejdes af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg har nedsat en opgavekommission, som på udvalgets vegne godkender skolens forslag til eksamensopgaver. Skolen indsender opgaverne til det faglige udvalg senest 2 måneder før den afsluttende prøve. Side 4 af 12

20 Retningslinjer for den skriftlige prøve Den skriftlige prøve afholdes inden den praktiske prøve. Den skriftlige prøve varer 2 klokketimer. Under besvarelsen har eksaminanden egne notater, elektronisk tilgængelig eller medbragt faglitteratur og håndbøger samt lignende materiale, der er godkendt af skolen, til rådighed. Opgaver som har været anvendt ved tidligere eksaminer må ikke medtages. Prøven består af et antal skriftlige spørgsmål inden for grundfag og områdefag Den skriftlige prøve omfatter et opgavesæt, der indeholder 25 opgaver fordelt som henholdsvis 20 generelle og 5 problemorienterede opgaver. De generelle opgaver inddeles i hovedgrupper. Der skal normalt være en afkrydsningsopgave med 4 svarmuligheder og en opgave med formuleringssvar i hver hovedgruppe. Bedømmelse Lærer og censorer gennemser og bedømmer sammen de skriftlige prøver inden de mundtlige prøver påbegyndes. Læreren har rettet de skriftlige opgaver og pointgivet de enkelte opgaver i eksaminandens besvarelse. Læreren har gjort notater i besvarelserne, så censorerne kan se baggrunden for lærernes pointafgivelse. Censorerne kontrollerer de rettede opgaver og vurderer de givne point. Censorerne kan med fordel starte med de opgaver, der ligger i grænseområderne mellem to karakterer. Læreren har lavet et overskueligt skema, hvor censorerne kan se lærerens karakterer og fordeling. Karaktergivning Der anvendes et pointsystem, hvor 100 point sammenlagt er maksimum. Der gives point for hver opgave og disse lægges sammen og der gives én samlet karakter for den skriftlige prøve efter følgende pointtabel: Point Karakter % % % % % % % - 3 Side 5 af 12

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.30-12.00 Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 1780 København V, mødelokalerne på 5. sal Deltagere:

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere)

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere) Svendeprøvevejledning Overfladebehandleruddannelsen (Censorvejledning for skuemestre og lærere) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for svendeprøven... 4 Udarbejdelse af svendeprøveopgaver...

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation November 2010 Skuemestervejledning Skibsteknikerassistent Skibstekniker, design Skibstekniker, konstruktion Skibstekniker, maritime rør Skibstekniker, reparation Skibsteknikerassistent Industriens Uddannelser,

Læs mere

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent November 2010 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Svendeprøvevejledning industrioperatør

Svendeprøvevejledning industrioperatør Svendeprøvevejledning industrioperatør (Censorvejledning) Oktober 2012 Formål med vejledningen... 3 Udarbejdelse og godkendelse af opgaver... 4 Den skriftlige prøve... 4 Den praktiske prøve... 4 Retningslinjer

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser November 2010 Skuemestervejledning Klejnsmed Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik Svejser Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør November 2013 Skuemestervejledning Ædelstensfatter Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker Oktober 2012 Skuemestervejledning Elektronikfagtekniker Radio-tv-fagtekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning

Læs mere

Svendeprøvevejledning

Svendeprøvevejledning Version 2, 23.november 2015 Svendeprøvevejledning Overfladebehandleruddannelsen (Censorvejledning for skuemestre og lærere) November 2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med vejledningen... 3 2. Formalia

Læs mere

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed.

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed. Juni 2011 Skuemestervejledning Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Materielmekaniker Kranmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Industrioperatør. Textil

Industrioperatør. Textil Industrioperatør Textil 1 Indhold Uddannelsens formål s. 3 Uddannelsesforløb s.4 Uddannelsesforløb Textil s. 5 Kompetencemål s.6-7 Skoleundervisning s. 8 Grundforløbet s. 9 Hovedforløb H1 s. 10 Hovedforløb

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Invitation til udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.30-12.00 Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 1780 København V, mødelokalerne på 5. sal Efter

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Skuemestervejledning. Automatiktekniker. Automatiktekniker i elevatorbranchen. Automatiktekniker i elektrobranchen

Skuemestervejledning. Automatiktekniker. Automatiktekniker i elevatorbranchen. Automatiktekniker i elektrobranchen Oktober 2012 Skuemestervejledning Automatiktekniker Automatiktekniker i elevatorbranchen Automatiktekniker i elektrobranchen Elektrotekniker, under udløb fra og med 15. januar 2010 Industriens Uddannelser,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Skuemesterguide. til elektrikeruddannelsen

Skuemesterguide. til elektrikeruddannelsen til elektrikeruddannelsen 2013 1 Indholdsfortegnelse 2 Formål med vejledningen... 2 3 Generelt for hele uddannelsen... 3 3.1 EUD elektrikeren... 3 3.2 EUX elektrikeren... 3 3.3 Uddannelsesplan og bedømmelsesplan...

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Elektronikoperatør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Censorvejledning for plastmageruddannelsen

Censorvejledning for plastmageruddannelsen Censorvejledning for plastmageruddannelsen 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vejledningen... 2 2 Generel vejledning... 3 2.1 Censorerne... 3 Kriterier for udpegning af Censorer... 3 Begrænsninger

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Ædelstensfatter. Ædelmetalstøber. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Butiksguldsmed.

Skuemestervejledning. November 2010. Ædelstensfatter. Ædelmetalstøber. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Butiksguldsmed. November 2010 Skuemestervejledning Ædelstensfatter Ædelmetalstøber Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Butiksguldsmed Ciselør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør BEK nr 241 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN TIL MØDE Mandag den 31. maj 2010 I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Selve udviklingsudvalgets møde afholdes hos Thy-Mors Energi A/S, Løvevej 5, 7700 Thisted, der også er vært ved kaffe

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V Marts 2013 Skuemestervejledning Beslagsmedeuddannelsen Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning... 3 Indledning... 3 Skuemestrene...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 7. marts, 2017 kl. 10.00-14.00 Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af 3F:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Svendeprøvevejledning

Svendeprøvevejledning Svendeprøvevejledning Vindmølleoperatør (Censorvejledning for skuemestre og lærere) Januar 2012 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for svendeprøven... 4 Indhold af svendeprøven... 4 Bedømmelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 10.00-12.30 Med efterfølgende rundvisning på DONG DONG Brydehusvej 32, 2750 Ballerup Udviklingsudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør BEK nr 498 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.7IT.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Skuemestervejledning. Metalsmed. April Metaltrykker - Gravør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D København V.

Skuemestervejledning. Metalsmed. April Metaltrykker - Gravør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D København V. April 2014 Skuemestervejledning Metalsmed - Metaltrykker - Gravør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Skuemester 3 Inhabilitet

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere