Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning"

Transkript

1 Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl Mødet holdes hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg Plan for dagen: Velkomst og morgenmad Forsyningsoperatøruddannelsen hvilken værdi har forsyningsoperatøruddannelsen for både EnergiMidt og for medarbejderne? Hvad har været godt ved uddannelsen? Forslag til forbedringer/ændringer? Rundvisning i Energi Midts energirigtige og prisbelønnede administrationsbygning Information om Fur projektet v/gitte Thybo Frokost Afholdelse af ordinært møde i uddannelsesudvalget inkl. kaffepause Tak for i dag Dagsorden for udvalgsmødet 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra det sidste møde 3. Gensidig information 4. Styrker og svagheder muligheder og trusler for forsyningsuddannelserne 5. Markedsføring af el-forsyningsuddannelserne 6. Ny svendeprøvevejledning 7. Udvikling af nye AMU uddannelser til kraftværkerne 8. Behov for erhvervsuddannelse inden for vand-, spildevand- og affaldsområdet? 9. Tilknytning af nye kurser 10. Behovet for en overbygning til forsyningsoperatøruddannelsen? 11. Eventuelt 12. Næste møde

2 DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden EGNE NOTATER 2. Godkendelse af referat fra de to sidste møder Referatet fra mødet den 31. maj 2012 er vedlagt som bilag 2 3. Gensidig information Information fra formandskabet Information fra udvalgsmedlemmer Anders Klitgaard har fået ny stilling hos Vattenfall og har ikke tid til at sidde i udvalget længere. Der skal derfor udpeges en ny repræsentant fra DI til udvalget. Vattenfall er ved at undersøge om de vil pege på en anden i stedet for Anders. Information fra sekretariatet Information fra LUU Der blev holdt møde i LUU på Skive TS den 29. august. Referatet herfra er ikke kommet endnu, men det videresendes, når det kommer. 4. Styrker og svagheder muligheder og trusler for forsyningsuddannelserne IF afholder seminar d. 1. november. Formålet med seminaret er at få vedtaget en overordnet, strategisk handlingsplan for IF udvalget. For at få det bedste beslutningsgrundlag for vedtagelsen af ny handlingsplan er det vigtigt at tage pulsen på, hvad der er på spil i de enkelte UU. Alle udviklingsudvalg skal derfor forud for IF seminaret identificere de væsentlige problemstillinger og udfordringer inden for eget udvalgsområde. Resultaterne heraf skal vi bruge til at få opstillet en række konkrete bud på udviklingsaktiviteter, som skal indgå i udvalgets fremadrettede handlingsplan for forsyningsområdet. Desuden vil resultaterne indgå det samlede diskussions- og beslutningsgrundlag, som skal ligge til grund for drøftelse af en fælles strategisk handlingsplan for IF den 1. november på IF seminaret. Vi skal med andre ord lave et servicetjek af vores område for at se om vi er på rette vej i forhold til fremtidens udfordringer?

3 DAGSORDEN En måde at arbejde med dette er ved at lave en såkaldt SWOT-analyse. Bogstaverne i SWOT står for Strenghts (Styrker), Weaknesses (Svagheder), Opportunities (Muligheder) og Threats (Trusler). EGNE NOTATER I bilag 4 beskrives lidt mere om SWOT-analysen og samt finde sekretariatets indledende bud på nogle af de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som kendetegner forsyningsuddannelserne. 5. Markedsføring af el-forsyningsuddannelserne Der er pt. iværksat eller planlagt følgende initiativer vedr. markedsføring af forsyningsuddannelserne: Udsendelse af pjecer udarbejdet af Skive TS. Udsendelsen er blevet noget forsinket grundet travlhed på skolen, men de udsendes i uge 43. Sekretariatet og Skive TS udarbejder i fællesskab artikler/historier om de nye AMU-kurser, som bl.a. skal bringes i fagbladet KOGL, på IU s hjemmeside mv.: o November: Varmt arbejde første gang at det lovpligtige kursus afholdes særlig rettet mod forsyningsbranchen - Nordvestjysk Elforsyning foreslås anvendt som casehistorie o December: Sikkerhedskurset casehistorie: Energi Midt få kurset afholdt hos demsom virksomhedsforlagt. o Januar: Kabelmontage kurset afholdes i uge interview med virksomhed som planlægger at have deltagere med på det første hold. o Februar: historie vedr. forsyningsoperatør Information om kurserne/uddannelsen udsendes via Dansk Energis nyhedsmail. Vi har fået bevilliget kr. fra AER til et projekt der skal skaffe flere aktive praktikpladser til forsyningsoperatøruddannelsen se bilag 5 for uddybende beskrivelse. Indstilling: Udvalget bedes diskutere og kommenter de planlagte initiativer og evt. beslutte yderligere tiltag 6. Ny svendeprøvevejledning Skuemestrene holdt møde den 29. august og arbejdede her bl.a. med at udforme en ny svendeprøvevejledning. Denne nye vejledning er vedlagt som bilag 6. Indstilling: Udvalget bedes drøfte og beslutte om vejledningen kan godkendes.

4 DAGSORDEN 7. Udvikling af nye AMU uddannelser til kraftværkerne EGNE NOTATER Til orientering Status på udvikling af AMU-kurser til kraftværkerne: Siden sidste møde har Dong og Vattenfall drøftet anvendelsen af AMU-kurser internt og begge har meldt tilbage at man ønsker at gå videre med en mere konkret udvikling og planlægning af de nye kurser. Verdo, som ligger i Randers vil også gerne deltage i udviklingsarbejdet. Det er ønsket, at der udvikles to kurser. Det ene skal være et 2 dages kursus med arbejdstitlen Sikkerhed på kraftværker dette kursus skal både være for værkernes egne medarbejdere og for de eksterne fx håndværkere der færdes på værkerne evt. som et krav for at de får lov til at arbejde på værkerne. Det andet kursus skal vare 2-3 dage og have arbejdstitlen Drift og vedligehold på kraftværker og har værkernes egne medarbejdere som målgruppe. Der arbejdes pt. på at finde en dato for et møde i oktober, hvor arbejdsgruppen kan mødes og tale nærmere om indholdet i de to kurser. 8. Behov for erhvervsuddannelse inden for vand-, spildevand- og affaldsområdet? Sekretariatet har lavet en kort indledende analyse af EUDuddannelsesbehovet inden for vand- spildevand og affaldsområdet. Se venligst bilag 8 9. Tilknytning af nye kurser Elforsyning, L-AUS og Installation af solceller På sidste udvalgsmøde blev det besluttet at kurserne Elforsyning, L-AUS og Installation af solceller skulle søges tilknyttet vores FKB. En tilknytning kræver, at vi ud fra kompetencebeskrivelserne i vores FKB argumenter for, at kursets indhold er relevant for vores område. Sekretariatet har i samarbejde med Skive TS forsøgt at finde disse argumenter, men det vurderes, at kurset Installation af solceller handler så meget om installationer, hvilket ikke indgår i vores FKB, at vi ikke kan argumentere for at kurset bør tilknyttes vores FKB. - det var netop alt vedr. installationer, som ETIE fik os til at udskrive af vores FKB. Indstilling: Det indstilles derfor vi kun søger kurset Elforsyning, L-AUS tilknyttet vores FKB. (skolen udbyder i forvejen de to kurser ved at låne en godkendelse, så i praksis har det kun ringe betydning)

5 DAGSORDEN GIS Ved sidste møde blev det foreslået at der tilknyttes kurser vedr. GIS til forsynings-fkb en. Der findes i dag to AMUkurser vedr. GIS. Målbeskrivelserne for disse fremgår af bilag 9. EGNE NOTATER Indstilling: Udvalget bedes drøfte og vurdere om disse kurser svarer til behovet for operatørerne i forsyningsbranchen eller der skal udvikles et nyt kursus der findes dog en del private GIS-kurser, så det kan blive en udfordring at udvikle et nyt kursus, da vi jo ikke må udvikle et AMU-kursus, hvis der i forvejen findes et privat udbud. 10. Behovet for en overbygning til forsyningsoperatøruddannelsen? Skive TS har foreslået, at man begynder at overveje, om det er relevant at udvikle et overbyggende trin på forsyningsoperatøruddannelsen. Sådanne overvejelser kan fx tage udgangspunkt i, om der findes nogen jobprofiler i branchen, som er naturlige skridt videre for de dygtigste forsyningsoperatører, og som man kan kvalificere dem til via fx et års ekstra uddannelse? Indstilling: Udvalget bedes tage en første umiddelbar drøftelse af om det er tanker sekretariatet bør arbejde videre med og evt. i hvilken retning. 11. Eventuelt 12. Næste møde Næste møde er fastlagt til den 17. december

6 Bilag 2 Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 31. maj 2012 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 1780 København V, mødelokalerne på 5. sal Deltagere: Christine Bernt Henriksen, DI Claus Eskesen, 3F John Hansen, 3F Søren Dath, DI Per Holm Pedersen, 3F Anders Klitgaard, DI Niels Christian Kjær, DI Per Hangaard, DI Poul Dreyer, 3F Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Afbud fra: David Gibson, 3F Ken Thon, DI Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra de to sidste møder 3. Informationer fra udvalgsmedlemmer 4. Orienteringspunkter Energi og miljø team hos IU 4.3. Energiaftalen 2020 samt andre politiske initiativer 5. Markedsføring af forsyningsuddannelserne 6. Status fra opgavekommissionens første møde 7. Ønske om forsyningsoperatørspeciale rettet mod vand, spildevand og affald 8. Kraftværksanalysen 9. Tilknytning og udvikling af nye AMU-kurser til FKB Eventuelt 11. Næste møde

7 DAGSORDEN REFERAT 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Dagsordnen blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra de to sidste møder Det seneste møde den 22. februar blev holdt sammen med LUU på Skive TS. Derfor blev referatet fra UU-udvalgets møde den 14. december ikke behandlet her. Begge referater er derfor officielt til godkendelse på dette møde. Bilag 2.1 Referat for udvalgsmødet den 14. december 2011 Bilag 2.2 Referat fra udvalgsmødet den 22. februar 2012 Godkendelse af referat fra de to sidste møder Referaterne blev godkendt med den tilføjelse i referatet fra mødet den 14/ punkt 3.2, at Kontaktinformationer fås bl.a. gennem Dansk Energi, 3F og DI 3. Informationer fra udvalgsmedlemmer Jens Nybo Stilling Sørensen har fået nyt job som funktionær og er ikke længere medlem af 3F. Derfor udtræder han er udvalget. I stedet har 3F udpeget forhandlingssekretær John Hansen som medlem af udvalget. 4. Orienteringspunkter 4.1 Industriens Uddannelser har udviklet en ny internetportal, som skal gøre det lettere at finde frem til de relevante kurser for den enkelte medarbejder og virksomhed. Portalen hedder og skal efter planen lanceres den 15. juni. Hanne Hvitfeld fra IU, som er projektleder for udviklingen af portalen, vil komme og præsentere den for udvalget. 4.2 Energi og miljø team hos IU Der er lavet et Energi og miljø team hos IU, som har til opgave at undersøge og skabe overblik over udviklingen og uddannelsesbehovet inden for det energi- og miljøtekniske område. På mødet vil udvalget få en kort præsentation af teamets arbejde ind til nu. 4.3 Energiaftalen 2020 samt andre politiske initiativer I marts blev der indgået en bred politisk aftale om energipolitiske initiativer for perioden En kort sammenfatning af energiaftalen kan ses i bilag 4.3 Der er nu en række forhandlinger i gang om hvordan energiaftalen skal implementeres. Informationer fra udvalgsmedlemmer Udvalget bøde velkommen til John Hansen, som er formand for 3F s Energipolitiske udvalg Søren Dath gav et referat fra mødet i LUU på Skive TS den 30. maj. Referatet er vedlagt som bilag. Orienteringspunkter Internetportalen blev præsenteret på mødet af Hanne Hvitfeld fra IF, som er projektleder på udviklingen af portalen. Energi og miljø team hos IU Miljø og Energi teamets arbejde kan følges på Her kan man i den overordnede menu klikke på Energi og miljø og komme direkte hen til de seneste nyheder og initiativer vedr. uddannelsesbehov inden for energi og miljø. Energiaftalen 2020 samt andre politiske initiativer Energiaftalen blev kort drøftet, men det er umiddelbart endnu muligt at sige noget om, hvilke konkrete uddannelseshov den nye energipolitiske situation i DK vil skabe. Building up Skills: Der er igangsat et større EU-projekt, som har til formål at viden om vedvarende energiløsninger i bygninger og energieffektivisering forankres som en del af pensum ved uddannelse og efteruddannelse af bygningshåndværkere og installatører. Nærmere information om projektet kan ses her: lls/sider/forside.aspx

8 DAGSORDEN 5. Markedsføring af forsyningsuddannelserne En vigtig opgave for udvalget pt. jo at markedsføre både forsyningsoperatøruddannelsen og de nye AMU uddannelser. Der er pt. igangsat eller gennemført følgende initiativer: Skive TS har udarbejdet en række pjecer som kan sendes ud til alle de adresse vi kan skaffe denne adresseliste er pt. under udarbejdelse. Det er tanken at vi vedlægger et brev med både skolen og udvalget/organisationerne som afsender. Skive TS har som en del af deres nuværende AERprojekt deltaget med en stand på El og Teknik messen i Odense i marts. Kontakt til Dansk Energi vedr. omtale af uddannelserne i deres blad og nyhedsbrev Udsendelse af information til DI s energi netværk Kontakt med 3F s medlemsblad vedr. artikel. Der er søgt et AER projekt, som har til formål at skaffe flere praktikpladser til forsyningsoperatørelever, men vi har endnu ikke fåret svar på om det er bevilliget. REFERAT Markedsføring af forsyningsuddannelserne Beslutning: Udvalget (organisationerne) vil gerne stå som medafsende på skolens pjecer der skal dog tilføjes yderligere information om amukurs.dk, deltagerbetaling og veugodtgørelse. Organisationerne vil også gerne have pjecerne som PDF, der kan udsendes som mail. Pjecerne skal også ud til job- og UU-centre. Udvalget vil gerne holde møde på El og Teknik messen, når den afholdes næste gang i OBS. Efter udvalgsmødet er der kommet besked om, at det søgte AER-projekt er blevet bevilliget. Sekretariatet tager kontakt til skolerne og aftaler nærmere vedr. projektet, med henblik på at det starter op efter sommerferien. Udvalget bedes drøfte om der skal iværksættes yderligere initiativer. 6. Status fra opgavekommissionens første møde Den nedsatte opgavekommission bestående af Søren Dath, Ken Thon, Peter Andersen og Poul Dreyer hold deres første møde den 26. marts. Her blev en række udfordringer vedr. svendeprøven drøftet og det blev besluttet, at der er behov for at revidere censorvejledningen, og at det anbefales at der holdes en censorkonference hvor skolen og censorerne få lejlighed at drøfte praksis vedr. afholdelse af svendeprøven. Status fra opgavekommissionens første møde Beslutning: Det blev godkendt, at der udarbejdes en revideret censorvejledning og at der holdes et censormøde, hvor skolen også deltager. Der ud over blev det understreget, at eksamensopgaverne i fremtiden skal sendes til godkendelse i opgavekommissionen. Udvalget bedes godkende at dette arbejde iværksættes. 7. Ønske om forsyningsoperatørspeciale rettet mod vand, spildevand og affald Sekretariatet har modtaget en henvendelse fra EUC Syd og virksomheden ARWOS med forslag om oprettelsen af en erhvervsuddannelse inden for vand-, spildevand- og affaldsområdet. Denne uddannelse kunne evt. ligge som et speciale på forsyningsoperatøruddannelsen. Ønske om forsyningsoperatørspeciale rettet mod vand, spildevand og affald Beslutning: Det blev besluttet, at der skal iværksættes en nærmere undersøgelse af uddannelsesbehovet og hvordan det bedst dækkes. Formandskabet og sekretariatet arbejder videre med dette. I bilag 7 findes en kort beskrivelse af de jobfunktioner som uddannelsen skal dække. Der skal nu iværksættes en nærmere undersøgelse af ud-

9 DAGSORDEN dannelsesbehovet på området for at finde ud af om et speciale på forsyningsoperatøruddannelsen er den rette løsning til at dække uddannelsesbehovet inden for vand, spildevand og affald. REFERAT 8. Kraftværksanalysen Sekretariatet har været i gang med at undersøge behovet for AMU uddannelser rettet mod kraftværksområdet er i samarbejde med AMU Hoverdal i gang med at lave første udkast til et kursus med arbejdstitlen kendt dit kraftværk Sekretariatet vil præsentere både analysens resultater og Første udkast til et nyt AMU kursus på mødet Kraftværksanalysen Der er gennemført en analyse af kraftværkernes jobprofiler og uddannelsesbehov på AMU-niveau, som viser at der ud over de eksisterende kurser kan være behov for at udvikle et kursus med arbejdstitlen kend dit kraftværk. Kurset skal have en varighed af ca. 1 uge, men der er mulighed for at det kan opdeles i to kurser af 2/3 dages varighed. Der findes en række kurser rettet mod kraftværkerne inden for vvs, smede og automatik områderne, og der er vurderingen at disse dækker de mere specialiserede tekniskfaglige uddannelsesbehov. Beslutning: Det blev besluttet, at sekretariatet i samarbejde med AMU Hoverdal skal lave et udkast til indholdet af et kend dit kraft værk - kursus, som virksomhederne kan anvende i deres interne beslutningsproces vedr. anvendelsen af kurserne. Hvis virksomhederne beslutter, at de ønsker at anvende kurset/kurserne afholdes et fælles møde, hvor detaljer vedr. det præcise kursusindhold og afholdelse aftales. 9. Tilknytning og udvikling af nye AMUkurser til FKB 2782 Skive TS har stillet forslag om at følgende kurser søges tilknyttet FKB 2782: Elforsyning, L-AUS L-AUS, tavle- og installationsarbejde Installation af solceller Tilknytning og udvikling af nye AMUkurser til FKB 2782 Beslutning: Udvalget besluttede, at kurserne Elforsyning, L-AUS og Installation af solceller skal søges tilknyttet FKB 2782, men ikke L-AUS, tavle- og installationsarbejde. Alle tre kurser hører under ETIE s FKB 2770 Elforsyningsanlæg, og vi skal derfor søge ETIE om godkendelse. Der er endvidere blevet godkendt følgende nye kursus som også kan tilknyttes FKB 2782: Håndtering af uheld og ulykker (3 dage) Deltageren kan med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen tage ansvar for sikkerhedsmæssig korrekt håndtering af uheld og ulykker, når de opstår. Herunder kan medarbejderen iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Når internt uhelds- Beslutning vedr Håndtering af uheld og ulykker: Udvalget vurderede ikke umiddelbart, at der var behov for dette kursus. Udvalget bad om nærmere information om baggrunden for udviklingen af kurset. Denne baggrund er, at kurset som udgangspunkt er udviklet til procesindustrien, hvor man havde brug for et kursus som supplement til de eksisterende arbejdsmiljøkurser. På opfordring fra ministeriet er kurset blevet formuleret så bredt og placeret i Fælleskatalo-

10 DAGSORDEN /ulykkesberedskab har taget over, kan medarbejderen supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv. Endelig kan medarbejderen deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen. Udvalget bedes beslutte om de 4 foreslåede kurser og evt. flere skal søges tilknyttet vores FKB REFERAT get, således at det kan anvendes af alle uddannelsesområder. Af øvrige uddannelsesbehov kan der evt. være behov for et kursus i GIS på brugerniveau og IF er ved at udvikle et nyt dokumentationskursus, som også kan være relevant for forsyningsområdet. Endvidere er det relevant at se på, hvad der findes af kurser inden for biogas, og om der er nogle udviklingsbehov her. 10. Eventuelt Eventuelt Ingen bemærkninger 11. Næste møde Næste møde er fastlagt til den 24. september. Det foreslås at dette møde holdes hos Energi Midt hvor vi kan hører om deres energi-projekter på Fur. Næste møde Næste møde holdes hos Energi Midt evt. på Fur. Temaet for mødet skal være fremtidige uddannelsesbehov i forsyningsbranchen. Der inviteres gerne eksterne oplægsholdere.

11 SWOT for forsyningsuddannelserne BILAG 2 SWOT for forsyningsuddannelserne Kort om SWOT 1. At lave en swot-analyse er i første omgang en fælles brainstorm som kortlægger: hvad vi selv er gode til (vores styrker), og som vi derfor skal prøve at drage mest mulig nytte af. hvad vi kunne være bedre til (vores svagheder), men som vi selv har direkte indflydelse på at gøre noget ved. Det vil sige de ting, som vi kan kontrollere. hvilke muligheder i vores omgivelser, og som vi måske kan udnytte bedre til at styrke vores fælles eud og amu arbejde - det kan være øget aktivitet, bedre indhold, styrket samarbejde osv. hvilke trusler i vores omverden, som vi ikke har direkte indflydelse på, men som vi kan prøve at påvirke enten ved aktivt at prøve at ændre dem eller ved at minimere effekten af dem Vi er i den sammenhæng udviklingsudvalget og de lokale uddannelsesudvalg på skolerne, men naturligvis også skuemestrene, de praktikansvarlige i virksomhederne, og skolerne for at nævne nogle få. Alle som har mulighed, forudsætninger og engagement til at sikre, at vi til enhver tid har de rigtige varer på hylderne og arbejder for, at vi både i dag og på sigt har de forsyningsuddannelser der er behov for. Styrker er dermed fællesmængden af styrker på tværs af udvalg, skoler og virksomheder/medarbejdere, og svagheder er de forhold, som vi med fordel kan samarbejde om for at ændre til det bedre. Vi har også en omverden, som vi er nødt til at forholde os til. Der er her en række forskellige forhold, som på godt og ondt har indflydelse på, hvad vi kan og ikke kan i dag, men som vi enten kan prøve at lave om på eller på anden måde påvirke (trusler) eller udnytte bedre (muligheder). På næste side findes en SWOT-skabelon som vi sammen skal udfylde på udvalgsmødet. De orange firkanter er sekretariatets bud på hvad der fx kan nævnes som henholdsvis Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler Indstilling: Det indstilles, at udviklingsudvalget på mødet i fællesskab brainstormer og udfylder SWOT-skemaet og efterfølgende diskuterer og supplerer/kvalitetssikrer den udarbejdede SWOT - Har vi det hele med?

12 SWOT for forsyningsuddannelserne 2. At lave en swot-analyse handler i anden omgang om, at vi skal få omsat vores fælles forståelse af de fundne styrker, svagheder, muligheder og trusler til noget konkret i form af opgaver og projekter hvordan kommer vi videre, og hvad er vigtigst at arbejde med? Indstilling: Det indstilles, at udviklingsudvalget diskuterer: Hvordan kan vi bruge vores styrker til at udnytte de vigtigste muligheder bedre? Hvordan får vi gjort vores væsentligste svagheder til styrker? Hvordan kan vi søge at påvirke de vigtigste trusler? Ud fra denne diskussion bedes udvalget beslutte hvilke 2-3 styrker, svagheder, trusler og muligheder, som det er vigtigst at arbejde videre med i det kommende år? Den videre proces Resultaterne af disse diskussioner vil danne grundlag for sekretariatets udarbejdelse af en handlingsplan for 2013 samt indgå som del af det samlede materiale til IF seminaret d. 1. november. Udkast til UU handlingsplan for 2013 forventes præsenteret på udvalgsmødet d. 17. december.

13 SWOT for forsyningsuddannelserne Styrker - det vi skal prøve at bruge bedre / mere aktivt Muligheder - muligheder i vores omgivelser, som vi måske kan udnytte bedre? Engageret LUU Godt netværk i forsyningsbranchen Den hurtige teknologiske udvikling i forsyningsbranchen skaber behov for uddannelse Velfungerende skole God opbakning i branchen Internt Politiske vinde Eksternt Svagheder - det vi selv kan ændre til det bedre Trusler - trusler i vores omgivelser, som vi kan påvirke, men ikke kontrollere Hovedforløbet udbydes kun ét sted i landet Grænser til elektrikerne /ETIE Finanskrisen

14 Bilag 5 AER-projekt Flere aktive praktikpladser for forsyningsoperatørelever Projektbeskrivelse: Projektets formål er at skaffe flere aktive praktikpladser for forsyningsoperatørelever. Det skal ske ved at foretage personlige opsøgende besøg på mulige praktikvirksomheder, der endnu ikke er godkendt eller på virksomheder, der ikke udnytter deres godkendelse. Besøgene foretages af medarbejdere fra de to skoler eller af medlemmer fra UU eller LUU. Her ud over skal projektet øge kendskabet til forsyningsoperatøruddannelsen blandt elever på grundforløbet Strøm, Styring og It. Det skal ske gennem udarbejdelsen af skriftligt informationsmateriale og afholdelsen af informationsmøder. Projektet gennemføres i samarbejde mellem IF, Skive TS og TEC med sekretariatet som projektleder. Tid: Projektet løber fra 1/ til 1/ Budget: Lønudgifter/frikøb af medarbejdere: kr Revisionsudgifter: kr Andet: kr I alt beløb: Kr Status: Der har den 17. september været afholdt opstartsmøde i projektgruppen, som består af Bjarne Emig, Skive TS, Bent W Larsen, TEC og Solvej Knoth IF. Her blev der besluttet følgende: Virksomhedsbesøg: Projektet ses som en forlængelse af de AER-projekter der er kørt med LUU i Skive som ansøger. Ved de tidligere projekter har man haft fokus på at besøge virksomheder i Jylland og på Fyn, i dette projekt vil fokus ligge på virksomheder på Sjælland og øerne, men virksomheder i Jylland kan også besøges som en del af projektet. De to skoler deler virksomhederne der skal besøges imellem sig på følgende måde: Skive TS besøger el-forsyningsselskaber TEC besøger under-entreprenører til el-selskaberne, som også kan være relevante praktikvirksomheder. Skolerne udarbejder hver en liste med virksomheder, som de ønsker at besøge som en del af projektet, og koordinere listerne med hinanden. Udgangspunktet er, at det er skolerne der foretager de opsøgende besøg, men udvalgsmedlemmer kan også deltage i besøgene.

15 Information rettet mod unge på grundforløbet Der skal laves noget informationsmateriale som fortæller om arbejdet som forsyningsoperatør, om uddannelsen og om skolen i Skive, som bl.a. kan vejlede eleverne på grundforløbet på TEC. Materialet skal bestå en lille pjece som indeholder en række QR-koder der henviser til små film, som fx vise en forsyningsoperatør fortælle om sit arbejde, skolehjemmet i skive og undervisningslokalerne. Filmene bliver lavet af lærer på skolerne dvs. i lidt håndholdt kvalitet. Pjecerne og filmen skal være færdig i foråret 2013 der udarbejdes en nærmere procesplan.

16 Svendeprøvevejledning forsyningsoperatør (Censorvejledning) August 2012

17 Indhold Formål med vejledningen... 3 Generelt vedr. svendeprøven... 4 Tidspunkt, sted og varighed... 4 Udarbejdelse og godkendelse af opgaver Retningslinjer for den skriftlige prøve... 5 Bedømmelse... 5 Karaktergivning... 5 Retningslinjer for den praktiske prøve... 6 Retningslinjer for den mundtlige prøve... 6 Bedømmelse... 6 Votering og karaktergivning... 6 Den samlede svendeprøvekarakter... 8 Ved uenighed... 8 Karaktergivning til eleven og indberetning... 8 Når noget går galt... 9 Sygdom... 9 Uregelmæssigheder... 9 Hvis eksaminanden dumper Klageadgang og klagefrist Censorudpegning Kompetencemål for Forsyningsoperatøruddannelsen... 12

18 Formål med vejledningen Svendeprøvevejledningen er et redskab, som beskriver procedure og krav vedrørende afholdelse af afsluttende eksamen. Den er således en hjælp til de censorer, som skal sikre, at der sker en ensartet bedømmelse af de opstillede faglige mål og en hjælp til skolernes tilrettelæggelse af svendeprøven. De faglige mål fremgår af uddannelsens bilag til bekendtgørelsen samt uddannelsesordningen, der er uddannelsens officielle dokumenter. Uddannelsens kompetencemål er den afsluttende eksamens udgangspunkt. Kompetencemålene er også skolernes grundlag for tilrettelæggelse af svendeprøven. Vejledningen skal derfor også anvendes af skolens lærere til at sikre, at prøven tilrettelægges efter gældende regler. Ud over vejledningen skal censorerne være bekendte med følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Strøm, Styring og it nr. 509 af 31. maj 2012 Uddannelsesordningen for uddannelsen til Forsyningsoperatør Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af 16/08/2012 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20/03/2007 Links til love og bekendtgørelser kan findes på Industriens Uddannelsers hjemmeside: Side 3 af 12

19 Generelt vedr. svendeprøven Svendeprøven på forsyningsoperatøruddannelsen består af en skriftlig prøve, en praktisk prøve i form af en praktikopgave udført i forbindelse med skoleundervisningen og en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i den praktiske opgaves løsning og dokumentation. Tidspunkt, sted og varighed Svendeprøven afvikles i den sidste skoleperiode og foregår på skolen. Den skriftlige prøve varer 2 timer, den praktiske prøve varer 80 timer og den mundtlige prøve varer 30 minutter inkl. votering. Udarbejdelse og godkendelse af opgaver. Opgaverne til den skriftlige prøve og grundlaget for den praktiske opgave i form af spørgsmål, opgaver, projekteringsgrundlag og lignende udarbejdes af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg har nedsat en opgavekommission, som på udvalgets vegne godkender skolens forslag til eksamensopgaver. Skolen indsender opgaverne til det faglige udvalg senest 2 måneder før den afsluttende prøve. Side 4 af 12

20 Retningslinjer for den skriftlige prøve Den skriftlige prøve afholdes inden den praktiske prøve. Den skriftlige prøve varer 2 klokketimer. Under besvarelsen har eksaminanden egne notater, elektronisk tilgængelig eller medbragt faglitteratur og håndbøger samt lignende materiale, der er godkendt af skolen, til rådighed. Opgaver som har været anvendt ved tidligere eksaminer må ikke medtages. Prøven består af et antal skriftlige spørgsmål inden for grundfag og områdefag Den skriftlige prøve omfatter et opgavesæt, der indeholder 25 opgaver fordelt som henholdsvis 20 generelle og 5 problemorienterede opgaver. De generelle opgaver inddeles i hovedgrupper. Der skal normalt være en afkrydsningsopgave med 4 svarmuligheder og en opgave med formuleringssvar i hver hovedgruppe. Bedømmelse Lærer og censorer gennemser og bedømmer sammen de skriftlige prøver inden de mundtlige prøver påbegyndes. Læreren har rettet de skriftlige opgaver og pointgivet de enkelte opgaver i eksaminandens besvarelse. Læreren har gjort notater i besvarelserne, så censorerne kan se baggrunden for lærernes pointafgivelse. Censorerne kontrollerer de rettede opgaver og vurderer de givne point. Censorerne kan med fordel starte med de opgaver, der ligger i grænseområderne mellem to karakterer. Læreren har lavet et overskueligt skema, hvor censorerne kan se lærerens karakterer og fordeling. Karaktergivning Der anvendes et pointsystem, hvor 100 point sammenlagt er maksimum. Der gives point for hver opgave og disse lægges sammen og der gives én samlet karakter for den skriftlige prøve efter følgende pointtabel: Point Karakter % % % % % % % - 3 Side 5 af 12

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Svendeprøvevejledning industrioperatør

Svendeprøvevejledning industrioperatør Svendeprøvevejledning industrioperatør (Censorvejledning) Oktober 2012 Formål med vejledningen... 3 Udarbejdelse og godkendelse af opgaver... 4 Den skriftlige prøve... 4 Den praktiske prøve... 4 Retningslinjer

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør BEK nr 498 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.7IT.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it (Ændring af uddannelserne til elektronikoperatør og teater-, udstillings-

Læs mere

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjsmager. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjsmager. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. December 2008 Skuemestervejledning Værktøjsmager Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjstekniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjstekniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. December 2008 Skuemestervejledning Værktøjstekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK DAGSORDEN FOR MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Udstedelsesdato: 14. december 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Transportuddannelserne

Transportuddannelserne Transportuddannelserne Vejledning for censorer ved svendeprøver under transportuddannelserne Lager og terminal Transporterhvervets Uddannelser Bygmestervej 5, 1. 2400 København NV Redigeret den 23. november

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Invitation til udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 22. februar kl. 10.00 14.00 På Skive tekniske skole, Kongsvingervej 1, 7800 Skive Mødet holdes sammen med LUU for Forsyning

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk Information til dig, der skal til caseeksamen Casevirksomhed DT Group 2011-2012 www.dtgroup.dk Indhold Caseeksamen i de merkantile grundfag... 3 Casevirksomheden... 3 Casehistorien... 3 Casearbejdsdagen...

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder.

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder. Oplæg til SWOT-analyse Udviklingsudvalg for Svejse, Skibsbygnings og Støberiindustri Indledning og baggrund Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning...

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning... Fagprøvevejledning Indholdsfortegnelse 1. Mål for fagprøven... 3 2. Fagprøveperioden... 3 Skrivefasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder og censor på fagprøven... 3 Vejledning... 3 Censor...

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere