Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)"

Transkript

1 Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 6 Sikker montering af apparatet... 6 Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig... 6 Reparer ikke selv... 7 Sikker håndtering af batterier... 7 Korrekt brug... 8 Forberedelse... 8 Kontroller pakkens indhold... 8 Oversigt over apparatet... 9 Montering (hængende)... 9 Placering (stående) Indsætning af backup-batteriet BETJENING Ibrugtagning/brugens ophør Grundlæggende betjening Indstilling af uret Indstilling af datoen Indstilling af displayets lysstyrke Indstilling af en mærkedag (SDA) Indstilling af klokkeslætformatet Radiofunktion Antenne Vælg kanal Lagring af en sender Automatisk lagring af kanaler Valg af en kanal fra hukommelsen Valg af mono-/stereolyd Timerfunktion Indstilling af timertiden Timertidens slutning Sleep Timer-funktion Alarmfunktion Indstil alarmtiden: Slut på alarmtiden

3 Deaktivering af alarm RENGØRING BORTSKAFFELSE TEKNISKE DATA

4 SIKKERHEDSANVISNINGER Om denne vejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt før ibrugtagning og overhold frem for alt sikkerhedsanvisningerne! Opbevar derfor denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Hvis du giver apparatet videre til en anden, skal denne betjeningsvejledning følge med. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning Fare! Advarsel om umiddelbar livsfare! Advarsel! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! Forsigtig! Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader! Bemærk! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! Advarsel! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød! Bemærk Yderligere oplysninger om brugen af apparatet. 5

5 Elektriske apparater er ikke legetøj Lad aldrig børn bruge dette apparat uden opsyn for at sikre, at de ikke leger med det. Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, med mindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed eller som giver dem anvisninger for, hvordan apparatet skal bruges. Sikker montering af apparatet Apparatet skal placeres under en vandret monteringsplade. Monter aldrig apparatet over kogeplader eller andre varme- eller dampkilder (f.eks. en elkedel osv.). Lad heller ikke netledningen hænge over en kogeplade eller en anden varmekilde. Ved monteringen skal du også sørge for, at ventilationsåbningerne ikke er dækket til, så der altid er sikret tilstrækkelig ventilation. apparatet ikke påvirkes af direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater); apparatet ikke udsættes for direkte sollys; apparatet ikke kommer i kontakt med fugt, vand eller sprøjtende vand, og at der ikke placeres genstande fyldt med vand som f.eks. vaser, på apparatet: apparatet ikke udsættes for vandsprøjt eller vandstænk. apparatet ikke står i nærheden af magnetfelter (f.eks. et fjernsyn eller andre højttalere); apparatet ikke står i nærheden af brandkilder (f.eks. brændende stearinlys). Power cable ikke er under trækspænding eller bliver bøjet. Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig Tilslut kun apparatet til en let tilgængelig stikkontakt (230 V AC, 50 Hz), der befinder sig i nærheden af opstillingsstedet. 6

6 Stikkontakten skal være frit tilgængelig, så stikket kan trækkes ud straks, hvis det bliver nødvendigt. I tilfælde af tordenvejr eller hvis apparatet ikke benyttes i længere tid, skal det frakobles nettet. Reparer ikke selv Advarsel! Forsøg under ingen omstændigheder selv at åbne og/eller reparere apparatet. Der er fare for elektrisk stød! Træk straks stikket ud af stikkontakten, hvis tilslutningsledningen eller apparatet er beskadiget. Ved fejlfunktion bør du henvende dig til vores Medion Service Center eller til et andet egnet fagværksted. I tilfælde af beskadigelse af apparatets forbindelsesledning skal du bestille en ny hos producenten, dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person, for at forhindre farlige situationer. Sikker håndtering af batterier Du kan sætte et 3 volt møntcellebatteri (CR2032) i apparatet, så klokkeslættet ikke går tabt ved strømsvigt. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende forholdsregler: Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Hvis nogen sluger et batteri, skal du omgående søge lægehjælp. Før du lægger batterierne i, skal du kontrollere, om kontakterne i apparatet og på batterierne er rene, og rengøre dem om nødvendigt. Som udgangspunkt bør du kun indsætte nye batterier. Anvend aldrig gamle og nye batterier sammen. Bland ikke forskellige batterityper. Vær opmærksom på polariteten (+/ ), når du sætter batterierne i. Udskift kun batterierne med batterier af samme eller tilsvarende type. Forsøg aldrig at genoplade batterier. Der er eksplosionsfare! 7

7 Forsigtig! Ved forkert udskiftning af batterierne er der eksplosionsfare! Opbevar batterierne på et køligt og tørt sted. Direkte kraftig varme kan beskadige batterierne, eller batterisyren kan lække. Udsæt derfor ikke apparatet for kraftige varmekilder som f.eks. sollys, ild eller lignende. Kortslut ikke batterierne. Kast ikke batterierne ind i åben ild. Tag straks opbrugte batterier ud af apparatet. Rengør kontakterne, inden du lægger nye batterier i. Der er fare for ætsning på grund af batterisyre! Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Ved kontakt med batterisyre skal du med det samme vaske de ramte steder af med rigeligt rent vand og omgående søge læge. Fjern desuden tomme batterier fra apparatet. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid. Korrekt brug Apparatet bruge til gengivelse af radiosignaler. Benyt ikke apparatet til andre formål. FORBEREDELSE Kontroller pakkens indhold Fare! Lad ikke små børn lege med folie. Der er kvælningsfare. Fjern al emballage, og kontroller ved udpakningen, at pakken indeholder følgende dele: Køkkenradio Lysnetadapter Fai Shing Ind. Ltd., model: EW35V A Beslag/fod Denne betjeningsvejledning og garantikort 8

8 OVERSIGT OVER APPARATET 1 Display 2 Station-/AL1 / Station+/AL2: 3 AOT/Bass: Mærkedag, Sleep Timer, Bass til/fra 4 Volume /Snooze: Indstil lydstyrken, gentagelse af vækningen 5 Timer: Aktivering/deaktivering af timeren 6 MEM Set/AMS: Gem radiokanaler, lagring af kanaler 7 Mod/ : Funktionsvalgknap (radio, ur, vælg indstillinger), knapspærring til/fra 8 Frequency : Frekvensvalgknap, indstil kanal 9 On/Off: Tænd/sluk knappen; mono/stereo i radiotilstand Montering (hængende) Køkkenradioen er beregnet til at fastgøres på undersiden af et hængende skab eller en hyldeplade. Du skal bruge 4 skruer til fastgørelsen. Skruernes størrelse og længde skal passe til monteringspladen og beslaget. Vælg en placering i nærheden af en stikkontakt. Tegn borehullerne ved hjælp af holderen. Bor på de tegnede steder på hyldepladens underside 4 passende huller til fastgørelse af skruerne. Skru beslaget direkte på skabet eller hylden. Sæt nu apparatet på beslagets holdetapper, og skub forsigtigt apparatet bagud, indtil det klikker på plads. Bemærk! Monter aldrig apparatet over kogeplader eller andre varme- eller dampkilder. Lad heller ikke netledningen hænge over en varmekilde. 9

9 Placering (stående) Foruden monteringen på et skab/en hylde kan du også stille apparatet på et bord eller et skab uden at fastgøre det permanent. I så fald skal du placere beslaget som følger: Sæt beslagets holdetapper på fordybningerne på apparatets underside, og skub forsigtigt apparatet bagud, indtil det klikker på plads. Indsætning af backup-batteriet For at uret kan fortsætte med at gå, fortsætte når apparatet kobles fra lysnettet, kan du sætte et batteri (type CR 2032; medfølger ikke) i. Tag netstikket ud. Drej batterirummets låg mod urets retning ved hjælp af en mønt, og tag låget af. Læg batteriet i batterirummet med den påtrykte side opad. Sørg for, at batteriernes poler vender rigtigt! Sæt batteriet i, og luk batterirummet. Indstil uret, når batteriet er sat i, så klokkeslættet bevares i hukommelsen, når strømmen afbrydes. BETJENING Ibrugtagning/brugens ophør Når du vil tage apparatet i brug, skal du tilslut den medfølgende lysnetadapter til lysnetstikket på apparatets bagside. Forsigtig! Brug kun den medfølgende lysnetadapter af typen Fai Shing Ind. Ltd., model: EW35V A Sæt strømstikket i en stikkontakt med 230 V AC, 50 Hz. Klokkeslættet vises på displayet. Så længe klokkeslættet ikke er indstillet, blinker 00:00. Fjern lysnetstikket, hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid. 10

10 Grundlæggende betjening Du kan slukke radioen ved at trykke på knappen ON/OFF. Med knappen VOLUME / kan du justere lydstyrken trinløst. Hold knappen ON/OFF nede for at slukke radioen. Indstilling af uret Du kan også slukke radioen ved at trykke på ON/OFF. Hvis du vil indstille klokkeslættet, skal du holde knappen MODE nede, indtil klokkeslættet blinker. Tryk på knappen Frequency / for at indstille det ønskede klokkeslæt. Hold knappen nede for at gå hurtigt frem/tilbage. Når det ønskede klokkeslæt er indstillet, skal du vente et øjeblik, indtil displayet vender tilbage til grundpositionen eller trykke på MODE for at indstille datoen. Indstilling af datoen Du kan også slukke radioen ved at trykke på ON/OFF. Tryk på knappen MODE flere gange, indtil datoen blinker på displayet. Indstil datoen med knappen Frequency /. Hold knappen nede for at gå hurtigt frem/tilbage. Når den ønskede dato er indstillet, skal du vente et øjeblik, indtil displayet vender tilbage til grundpositionen eller trykke på MODE for at indstille displayets lysstyrke. Indstilling af displayets lysstyrke Du kan også slukke radioen ved at trykke på ON/OFF. Tryk flere gange på knappen MODE, indtil der vises "H" eller "L". Brug knappen FREQENCY / til at indstille displayets lysstyrke til høj "H" eller lav "L". Når den ønskede dato er indstillet, skal du vente et øjeblik, indtil displayet vender tilbage til grundpositionen eller trykke på MODE for at indstille funktionen SDA. 11

11 Indstilling af en mærkedag (SDA) Funktionen SDA (mærkedag) gør det muligt at gemme op til 6 påmindelser, som signaleres hvert år på samme dato. Påmindelsen finder sted i form af signallyde klokken 8.00 på den pågældende dag. Du kan også slukke radioen ved at trykke på ON/OFF. Tryk på knappen MODE flere gange, indtil "SDA" blinker på displayet. Vælg med STATION-/AL1 eller STATION+/AL2 det ønskede SDA-punkt (1-6). Når punktet er deaktiveret, vises på displayet "----". Hvis der vises en dato, er punktet aktiveret. Tryk eventuelt på AOT/Bass for at aktivere eller deaktivere et SDA-punkt. Indstil datoen med tasten Frequency /. Hold knappen nede for at gå hurtigt frem/tilbage. Når den ønskede dato er indstillet, skal du vente et øjeblik, indtil displayet vender tilbage til grundpositionen eller trykke på MODE for at indstille klokkeslætformatet. Indstilling af klokkeslætformatet Du kan også slukke radioen ved at trykke på ON/OFF. Tryk flere gange på knappen MODE, indtil der vises "24" eller "12". Indstil med knappen FREQUENCY / klokkeslætformatet til 24-timersformatet "24" eller 12- timersformatet "12". Når det ønskede klokkeslætformat er indstillet, skal du vente et øjeblik eller trykke på MODE. Displayet vender tilbage til grundpositionen. 12

12 Radiofunktion 1 Valgt lydstyrke 2 Der modtages et stereosignal 3 Valgt radiofrekvens i MHz 4 hhv. den gemte kanals hukommelsesplads Antenne Apparatet er udstyret med en antenne til modtagelse af FMradio. Fold antennen helt ud, og placer den, så modtagelsen bliver optimal. Vælg kanal Sluk radioen ved at trykke på ON/OFF. Tryk på knappen FREQUENCY / for at indstille den ønskede frekvens. Lagring af en sender Brug knappen FREQUENCY / til at vælge en sender, som du vil gemme. Tryk på knappen MEM Set/AMS. "MEM" blinker på displayet. Brug nu knapperne Sender-/AL1 eller Sender+/AL2 til at vælge den ønskede hukommelsesplads. På displayet vises den hukommelsesplads (01, 02, 03 osv.), der er valgt i øjeblikket. Når du har valgt hukommelsespladsen, skal du trykke på MEM Set/AMS for at gemme frekvensen. Automatisk lagring af kanaler Den automatiske kanallagring (AMS) gør det muligt at gemme de kanaler, der kan modtages, automatisk. Hold i,radiotilstand, knappen MEM Set/AMS nede, indtil kanalsøgningen starter. De fundne kanaler vises efter 13

13 hinanden på de hukommelsespladser, der er til rådighed. Eksisterende kanaler overskrives. Valg af en kanal fra hukommelsen Med knappen STATION-/AL1 eller STATION+/AL2 kan du vælge den næste højere eller lavere hukommelsesplads. Tryk, når radioen er tændt, flere gange på en af knapperne for at komme til den ønskede hukommelsesplads. Den hukommelsesplads, der er valgt i øjeblikket, vises på displayet (01, 02, 03 osv.). Valg af mono-/stereolyd Tryk i,radiotilstand, kort på knappen TÆND/SLUK for at skifte mellem mono- og stereolyd. På displayet vises/slukkes stereosymbolet. 14

14 Timerfunktion Apparatet har en timerfunktion. Kort før og efter at en indstillet tid er gået (maks. 23 timer, 59 minutter) høres signallydene. Illustrationen viser en igangværende timer med 3.58 minutter tilbage. Indstilling af timertiden Tryk på knappen TIMER for at indstille timeren. Med knappen FREQUENCY / kan du indstille alarmtiden. På displayet vises den forløbne tid. Tryk, når tiden er indstillet, igen på knappen TIMER. Timeren starter. Hvis du trykker på knappen TIMER, mens tiden løber, stopper timeren, og tiden på displayet blinker. Timertidens slutning Timertidens slutning annonceres med signallyde 30 sekunder i forvejen, og de skifter frekvens, når nedtællingen er færdig. Når timertiden er forløbet, skal du trykke på knappen TIMER for at slå timerfunktionen fra. Hvis du slår timerfunktionen til, mens radioen er tændt, slukkes radioen også 30 sekunder før funktionens afslutning. 15

15 Sleep Timer-funktion Med Sleep Timer kann radioen tændes indenfor et bestemt tidsrum (max. 120 minutter), og hvorefter det slukkes. Illustrationen viser en igangværende timer med 105 minutter tilbage. Den aktiverede Sleep Timer vises på displayet med symbolet "AOT". Tryk på knappen AOT/Bass. Radioen tændes. Tryk flere gange på knappen, og vælg den resterende tid, inden radioen skal slukkes. Alarmfunktion Apparatet har to alarmtider (AL1 og AL2), som indstilles uafhængigt af hinanden. Indstil alarmtiden: Tryk i slukket tilstand på knappen AL1 eller AL2 for at aktivere Alarm 1 eller Alarm 2. Med knappen FREQUENCY / kan du indstille den ønskede alarmtid. Tryk igen på STATION-/AL1 hhv. STATION+/AL2, og vælg, om radioen eller en signallyd skal aktiveres på alarmtidspunktet. Illustrationen viser en aktiveret alarm 2 i radiotilstand (1) og en aktiveret Alarm 1 med signallyd (2). Tryk på AOT/Bass en eller flere gange, og vælg, om alarmen skal gentages mandag-fredag, i weekender eller dagligt. De aktiverede dage vises på displayet. Tryk på knappen MODE for at gå tilbage til grundtilstanden. Slut på alarmtiden Når det indstillede vækningstidspunkt nås, tændes radioen, eller der høres en signallyd. Tryk på knappen AL1 hhv. AL2 for at stoppe alarmen. 16

16 Tryk på SNOOZE, hvis vækkesignalet skal gentages efter et par minutter. Deaktivering af alarm Tryk på AL1 hhv. AL2, og vælg den alarm, som du vil stoppe helt. Tryk på AL1 hhv. AL2 flere gange, indtil det pågældende alarmsymbol slukkes. RENGØRING Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring. Brug en tør, blød klud til rengøringen. Undgå at anvende kemiske opløsnings- og rengøringsmidler, da de kan beskadige overfladen og/eller påskrifter på maskinen. 17

17 BORTSKAFFELSE Emballage Apparatet er lagt i en emballage for at beskytte det mod transportskader. Emballagen er lavet af råstoffer og kan således genbruges eller bringes tilbage i råstofkredsløbet. Apparat Når apparatet er nået til slutningen af dets levetid, må du under ingen omstændigheder smide det ud som almindeligt husholdningsaffald. Forhør dig hos de lokale myndigheder om, hvordan du skal bortskaffe apparatet på en miljømæssigt korrekt måde. Batterier Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet. Batterierne skal bortskaffes på de dertil beregnede indsamlingssteder for brugte batterier. 18

18 TEKNISKE DATA Lysnetadapter: EW35V A Backup-Batteri: (medfølger ikke) Everway Industries Ltd., Modell: Input: AC 230V ~ 50Hz, 25mA Output: AC 9V ~ 400mA 3.6A 1 x 3V CR2032 Radiofrekvens Kortbølgefrekvens (FM): 87,5 108 MHz (kun lysnetadapter) Der kan forekomme tekniske ændringer. 19

19 Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) Fax: (+45) /18/12 Internet Support

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com VIGTIGT Brug kun Pleo i tørre indendørs omgivelser. For at undgå elektrisk stød, må hverken Pleo eller batteriladeren nedsænkes eller placeres i vand eller andre

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY XT Brugsvejledning + ChargePAK READY Garantioplysninger er ikke produkt dette at slutbrugeren, for over garanterer Ltd. Technologies Imagination brug normal ved udførelse håndværksmæssig og materialer

Læs mere

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere