Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017"

Transkript

1 Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod

2 2

3 Indhold Indledning... 3 Strategiprocessen... 3 Tilfredshedsundersøgelser... 3 Visions- og strategidag... 3 Medarbejdernes arbejde med visioner og strategier... 3 Mission... 4 Forpligtelse og mål... 4 Målgrupper... 5 Vision... 5 Samspil med omverdenen... 5 Kendetegn og styrker... 5 Værdigrundlag... 6 Pædagogisk profil... 6 Mangfoldighed af forskellige uddannelser... 6 Uddannelse skaber ny fremtid... 6 Tydelige, klare og prioriterede mål... 6 Høj faglighed i et inkluderende, kreativt miljø... 6 Udvikling af uddannelsestilbud... 7 Overordnet pædagogisk strategi... 7 Markedsføring og branding... 8 Skolens organisering... 8 Evaluering og kvalitetssikring... 8 Videndeling og samarbejde... 8 Skolens samarbejdskultur og ledelsesgrundlag... 8 En attraktiv arbejdsplads... 8 Dialog, medejerskab og medansvar... 9 Fysiske rammer... 9 Pædagogisk tidssvarende lokaler og udstyr... 9 Lærerarbejdspladser Administration Kantine Udearealer

4 IT som administrationsværktøj og som læringsredskab Administrationsværktøj Læringsredskab Videndeling og kompetenceudvikling Intranet Sociale og internationale relationer Sociale relationer Internationale relationer Konklusion Opfølgning Implementering af indsatsområder Strategiprocessen i oversigt

5 Indledning I januar 2007 blev Herning HF og VUC en selvejende institution under staten. Det øgede behovet for at tænke strategisk, og den daværende ledelse igangsatte en strategiproces som blev faciliteret af et konsulentfirma. Processen blev ikke afsluttet, og skolens nye ledelse besluttede, at der med store interne organisationsændringer i samt stor personaleudskiftning på alle niveauer var brug for nytænkning af mulige fremtidsscenarier og formulering af strategier for, hvordan fremtidsbilledet kan realiseres. Strategiprocessen er planlagt og gennemført uden brug af eksterne konsulenter. Medarbejdere, elever/kursister og bestyrelse har i foråret 2012 arbejdet med formulering af skolens fremtidsvisioner og strategi for Herning HF og VUC. Strategiprocessen Processen har taget afsæt i en status, et analysearbejde og endelig en beskrivelse af et fremtidsbillede Herning HF og VUC på vej mod Startskuddet til arbejdet med fremtidsvision var opfølgningsarbejdet på medarbejdertrivselsundersøgelsen (2011) og kursisttilfredshedsundersøgelsen (2010). Der er i en række samarbejdsfora arbejdet med analyser og anbefalinger til mulige indsatser, som definerer de kerneområder, skolen har behov for at styrke. Tilfredshedsundersøgelser To væsentlige temaer, som dominerede i både elevtilfredshedsundersøgelsen og medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, var skolens omdømme og employer brand. En arbejdsgruppe har i 2011 udarbejdet en uddybende rapport med analyser og anbefalinger til forbedring af disse to områder. Visions- og strategidag I efteråret 2011 har ledelsen arbejdet med den overordnede strategi og planlægning af processen. Strategiudvalget har herefter udarbejdet den konkrete proces og planlægning af en fælles visions- og strategidag for hele skolen den 1. februar Som oplæg til udvalgets arbejde er der afholdt et temamøde med alle faglige funktionsledere, som har udarbejdet SWOT-analyser, der efterfølgende er indgået i strategiudvalgets endelige planlægning af strategidagen. Samme proces er gennemført med elevrådet, som på baggrund af SWOT-analysen har formuleret deres vision om Herning HF og VUC MIO har løbende været inddraget i hele strategiprocessen. Medarbejdernes arbejde med visioner og strategier Alle medarbejdere på skolen deltog i strategidagen den 1. februar. Formiddagen indeholdt et kort oplæg fra arbejdsgruppen Omdømme og Employer brand, et oplæg fra ledelsen om deres fremtidsvision for skolen og herefter gruppearbejde med formuleringer af fremtidsvisioner ud fra 3 overordnede overskrifter: Hvilken skole vil medarbejderen se i 2017? Hvilken skole vil eleven/kursisten se i 2017 Hvilken skole vil eksterne samarbejdspartnere se i 2017? 3

6 Efterfølgende valgte den enkelte medarbejder et af følgende 5 indsatsområder: Pædagogisk profil rummelighed, fleksibilitet, mangfoldighed Fysiske rammer - bygninger, studiemiljø og arbejdsmiljø IT som administrationsværktøj og læringsredskab Videndeling og kompetenceudvikling Sociale relationer kollegialt samarbejde, sociale netværk på tværs af medarbejdergrupper Grupperne formulerede strategier og mulige udviklingstiltag inden for de forskellige temaer. Der blev i løbet af dagen produceret en række plancher, som strategiudvalget efterfølgende har koordineret og sammenskrevet. Rektor har stået for den endelige sammenskrivning af den samlede vision og strategi. Strategien er drøftet på et temamøde med MIO, de faglige funktionsledere og strategiudvalget, drøftet og godkendt på et fælles personalemøde i maj og fremlagt til drøftelse og endelig godkendelse for bestyrelsen i juni måned. Efter bestyrelsens godkendelse af strategiplanen vil der blive udarbejdet konkrete handleplaner og defineret arbejdskommissorier indenfor de enkelte indsatsområder. Vi har med denne strategiproces sat fokus på Herning HF og VUC frem til Vi har defineret de overordnede strategiske fokusområder for skolens målsætninger. Vi har formuleret retningen for, hvor vi vil hen, og hvordan vi kommer derhen. Mission Herning HF og VUC er en uddannelsesinstitution med et stort udbud af uddannelser og kurser, som tilsammen giver et bredt og sammenhængende udvalg af fag, niveauer og tilrettelæggelsesformer. Tilbuddet rækker fra helt grundlæggende undervisning til fag på højeste gymnasiale niveau. HF-kursus, der tilbyder unge en HF-eksamen i et toårigt forløb Studenterkursus, der tilbyder unge og voksne en studentereksamen i et 2-årigt forløb 2-årigt HF-forløb for unge med Aspergers syndrom Enkeltfags-HF, som kan føre frem til en hel HF-eksamen AVU (almen voksenuddannelse, der svarer til folkeskolens og 10. klasse) FVU (forberedende voksenuddannelse) kurser i grundlæggende stavning, læsning og regning for voksne OBU (ordblindeundervisning) Virksomhedsrettede kurser Forpligtelse og mål Skolen har en forpligtelse i forhold til regeringens uddannelsespolitiske mål om livslang læring og medvirker aktivt til, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 60 % skal gennemføre en videregående uddannelse. Skolens mål er at give unge og voksne kompetencegivende uddannelse, videreuddannelse, forbedring af skolekundskaber, styrkelse af arbejdsmarkedskvalifikationer, grundlæggende læse-/stave-/skrivefærdigheder og personlig udvikling. Med skolens mange uddannelsesretninger er vi i stand til at tilrettelægge samlede eller individuelle uddannelsesforløb for unge og voksne med udgangspunkt i den enkelte kursists forudsætninger og fremtidsmål. 4

7 Målgrupper Skolens målgruppe rækker fra den helt unge elev, der skal have en gymnasial uddannelse på to år for at komme videre med en universitetsuddannelse eller en mellemlang uddannelse til den voksne eller unge voksne, som har brug for et eller flere fag på grundlæggende niveau. En særlig målgruppe er medarbejdere på virksomheder, som har behov for styrkelse af almene kompetencer. Skolens eksterne virksomhedsafdeling varetager opkvalificeringskurser i FVU- og OBU undervisning som virksomhedsforlagt undervisning. Skolen er styringsmæssigt reguleret af institutionslovgivningen, regeringens uddannelsespolitik, faglige bekendtgørelser og til dels lovgivningen inden for beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik. Institutionens mange forskellige uddannelsestilbud er skolens styrke i forhold til en lokal selvstændig position i det samlede uddannelsesbillede. Vision Herning HF og VUC vil fremstå som et attraktivt, dynamisk og selvstændigt uddannelsessted, der er kendetegnet ved at rumme mangfoldighed og tæt samspil mellem udvikling, dannelse og uddannelse. Vi har tre overordnede visioner: Herning HF og VUC vil have et attraktivt uddannelsestilbud og et inkluderende pædagogisk miljø, så elever/kursister får lyst til at komme på skolen Herning HF og VUC vil have et omdømme, der er attraktivt for eksterne samarbejdspartnere Herning HF og VUC vil have et arbejdsmiljø, som tiltrækker og fastholder nuværende og nye medarbejdere. Samspil med omverdenen Herning HF og VUC vil kontinuerligt udvikle nye uddannelsesmuligheder i et tæt samspil med vores omverden både lokalt, regionalt og globalt. Vi vil være på forkant med de udviklingsmuligheder, der åbner sig i VUC-samarbejdet med VEU-centre, virksomheder og øvrige uddannelsesinstitutioner, og vi vil være den naturlige samarbejdspartner i almene opkvalificerings- og kompetenceudviklingsforløb i lokalområdet. Kendetegn og styrker Herning HF og VUC kendetegnes ved professionalisme, udviklingsparathed og proaktive medarbejdere. Vi er en skole med stor søgning og med sund økonomi. Vi har en unik sammensætning af uddannelsestilbud og en tilpas størrelse, som sikrer, at vi forbliver selvstændige og samtidig ikke mister nærheden i dagligdagen eller evnen til hurtigt at kunne omstille sig. Skolens styrke er kombinationen af formelle kompetencegivende uddannelser med henblik på videreuddannelse eller opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedet og det enkelte individs udvikling og dannelse i forhold til eget liv. 5 Herning HF og VUC uddanner elever/kursister til erhvervslivet og udvikler elever/kursister til livet.

8 Værdigrundlag Herning HF og VUC har som værdigrundlag i en engageret atmosfære at give mulighed for personlig og faglig udvikling i en dagligdag præget af åbenhed, samarbejde og respekt for den enkelte. Skolen kendetegnes ved, at vi har plads til forskelligheder. Vi møder vores kursister/elever i øjenhøjde, og vi praktiserer en anerkendende kommunikation i forhold til elever/kursister, kolleger og ledelse. Skolens samarbejdskultur er baseret på åbenhed og dialog, og skolens styrke er evnen til at respektere og værdsætte forskellige holdninger. Der skal være plads til konstruktiv kritik i en tryg atmosfære. Pædagogisk profil Herning HF og VUC er optaget af at skabe en god skole og gode uddannelsesmuligheder - både for de ressourcestærke elever/kursister og for dem, der har brug for en ekstra chance i uddannelsessystemet. Mangfoldighed af forskellige uddannelser Herning HF er kendetegnet ved mangfoldighed, rummelighed, faglighed og fleksibilitet. Mangfoldigheden bygger på mange forskellige uddannelsesretninger, niveauer, fag, målgrupper, kursistprofiler og lærerprofiler. Herning HF og VUC er en selvstændig mini-campus med lang tradition for livslang læring og kompetencegivende uddannelser. Vi vil være en skole, hvor ting kan lade sig gøre hvor unge vælger en HF-eksamen eller en SK-eksamen som deres første valg en chance til skole, fordi det aldrig er for sent at uddanne sig. Herning HF og VUC skal være kendt som den spændende lokale og internationale banegård, hvor en mangfoldighed af forskellige uddannelsesrejsende tilegner sig den faglige og personlige bagage, som gør dem klar til afgang mod videre uddannelsesdestinationer, større arbejdsmarkedsmuligheder og målrettet retning i livet. Uddannelse skaber ny fremtid Vi tager vores slogan: Uddannelse skaber ny fremtid alvorligt. Vi bidrager med viden, der gør en forskel og viden, der giver mulighed for at skabe ny fremtid. Alle medarbejdere på skolen gør sig umage for at nå hver enkelt kursist, der altid skal opleve sig taget alvorligt som en selvstændig person og aldrig kun som et nummer i rækken. Vores læringsmiljø afspejler, at skolen er et godt sted både at lære og at være. Tydelige, klare og prioriterede mål Herning HF og VUC er pædagogisk nyskabende. Vi kan, og vi vil noget ganske særligt. Vi vil videreudvikle vores særlige Herning HF og VUC-pædagogiske profil, hvor vi har fokus på mangfoldighed og den enkeltes behov. Vi vil være tydelige og have klare prioriterede mål for det pædagogiske arbejde. Vi vil fremme involvering i og samarbejde om kursister og elever i tæt dialog gennem et forpligtende tutorsamarbejde, teamsamarbejde og lærersamarbejde. Høj faglighed i et inkluderende, kreativt miljø Skolens kvaliteter er høj faglighed og et inkluderende, kreativt miljø. Skolens HF- og Studenterkursus er anerkendte alternativer til traditionelt gymnasium. Vi værdsætter mangfoldighed, og vi formår at navigere i 6

9 krydsfeltet mellem faglighed, rummelighed og relationer. Vi er tydelige i vores forventninger, og vi stiller krav til vores elever/kursister. Vi arbejder professionelt med skolens fastholdelsesstrategi og fraværsopfølgning, som både er konsekvent og inkluderende. Vi er handlekraftige, og vi gennemfører de projekter, vi udvikler og igangsætter. Udvikling af uddannelsestilbud Skolens 2-årige HF afdeling, HF-enkeltfag samt ordblindeundervisning har i de senere år været i god vækst, mens AVU og FVU har haft en stabil aktivitet. Studenterkurset har generelt haft en meget lille søgning, og skolen har i 2012 besluttet at intensivere markedsføringen med henblik på at øge optaget fra 2 til 3 klasser. Det er målet, at studenterkurset ved optag i 2013 skal have volumen nok til mindst 3 klasser for at sikre det faglige og pædagogiske SK-miljø. Alternativt skal skolen tage stilling til, om det er hensigtsmæssigt at opretholde SK-udbuddet, og det skal afklares, hvorvidt det 2-årige HF med fordel kan skærpe sin HF-profil ved en toning af HF-pakker i forlængelse af de nuværende toninger: HF-Kreativ, HF-A linje, HF-lektielet, international klasse. Ligeledes ønskes aktiviteten på AVU forøget ved en strategisk indsats i mulige udviklingspotentialer. Overordnet pædagogisk strategi Skolen har 5 overordnede pædagogiske strategier: At styrke skolens fastholdelsestiltag At styrke skolens evaluering og kvalitetssikring At styrke den pædagogiske udvikling At udvikle nye og fleksible undervisnings- og tilrettelæggelsesformer At styrke skolens aktive deltagelse i eksterne pædagogiske udviklingsfora og synliggøre Herning HF og VUC som et innovativt uddannelsessted Skolens pædagogiske profil kendetegnes ved, at vi tager hånd om elever/kursister og vi praktiserer et inkluderende menneskesyn i et rummeligt socialt fællesskab med plads til skævhed. Skolens pædagogiske udvikling medvirker til at give elever/kursister faglige og personlige kompetencer samt redskaber til at bryde den sociale arv. Drivkraften i denne udvikling er undervisere, som er pædagogisk nytænkende, og som har høj faglighed. Et vigtigt fremtidigt fokusområde vil være anvendelsesorientering, ud-af-huset aktiviteter og en større grad af samarbejde med lokalsamfundet. Herning HF og VUC skal opleves som en kompetent, fleksibel og attraktiv samarbejdspartner af lokale aktører. 7

10 Markedsføring og branding Skolens markedsføring profilerer Herning HF og VUC som kvalitetsudddannelse. Ny viden skaber indsigt og udsigt ny viden åbner døre til den store verden. Herning HF og VUC fremstår markedsføringsmæssigt som et vindue til verden en skole, hvor elever og kursister oplever afklaring, retning og får øget selvværd og mod til at kommer videre. Et tydeligt brand synliggør Herning HF og VUC s fleksible og innovative uddannelsesmiljø. Brandingkonceptet afspejler skolens rolle som vindue til verden. Markedsføringen udfordres af den samlede skoles profil med respekt for de enkelte afdelingers særlige profil. Målet er, at skolens profil markedsføringsmæssigt (hjemmeside, trykte materialer) bliver mere tydelig, både hvad angår den samlede skole og de enkelte afdelinger. Markedsføring gør det ikke alene. Vores elever/kursister skal opleve skolen som springbræt til verden. Den gode historie fra dagligdagen fra både elever/kursister og medarbejdere er den bedste branding. Vi skaber vores brand ved at fortælle de gode historier. Skolens organisering Herning HF og VUC vil være en velorganiseret skole med gennemskuelige retningslinjer og procedurer for alle arbejdsområder og arbejdsgange. Vi sikrer, at akkumuleret viden systematiseres og synliggøres. Skolens planlægning skaber overblik og tydelighed og muliggør dynamisk udvikling. Vi har en klar overordnet strategi for skolens udvikling. Vi ved, hvor vi vil hen, og vi ved, hvad der virker. Evaluering og kvalitetssikring Vi vil have systematiske, kontinuerlige evalueringer som en del af vores kvalitetssikring og som afsæt for videreudvikling af vores organisation. Videndeling og samarbejde Skolen vil have gode rammer for videndeling og veludviklede elektroniske kommunikations- og administrationssystemer. Vi vil fremstå som inspiration for andre skoler, fordi vores organisering muliggør en udviklingsminded og dynamisk samarbejdskultur. Skolens samarbejdskultur og ledelsesgrundlag Ledelsens fornemste opgave er at udvikle en attraktiv skole for elever/kursister og en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere. Herning HF og VUC skal være en skole, som man er stolt af at være en del af, og hvor trivsel, engagement og arbejdsglæde er i højsædet. En attraktiv arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads kendetegnes ved, at hverdagen opleves fagligt og personligt udfordrende, og medarbejderne har mulighed for at udvikle faglig stolthed og arbejde professionelt i en professionel organisation. Skolens samarbejdsform er baseret på en 8

11 anerkendende tilgang til hinanden og en gensidig respekt for hinandens arbejde på tværs af uddannelser, fag, afdelinger og funktioner. Herning HF og VUC er en organisation med mange forskellige kulturer, og respekten for forskelligheder er en grundlæggende værdi i skolens hele liv. Dialog, medejerskab og medansvar Herning HF og VUC ledes gennem dialog, medejerskab og medansvar i forhold til konkrete beslutninger og realisering af skolens visioner og værdier. Ledelsesformen er kendetegnet ved samarbejde og åben dialog. Den enkelte leder praktiserer i det daglige ledelsesarbejde tydelighed, troværdighed og rummelighed. Samtidig påtager lederen sig aktivt ansvaret for, at tingene følges til dørs, at der udvises handlekraft og rettidig omhu i en respektfuld dialog i alle sammenhænge. Fysiske rammer Gode fysiske rammer, velholdte bygninger og et inspirerende studiemiljø er en forudsætning for, at Herning HF og VUC opleves som en skole, hvor faglig kvalitet, kreativitet og pædagogik er i højsædet. De fysiske rammer skal afspejle et fleksibelt og pædagogisk tidssvarende studie- og uddannelsesmiljø, hvor unge og voksne uddanner sig og udvikler sig. Vi er en økonomisk og driftsmæssig, selvstændig institution, som har en klar strategi for skolens nuværende lejemål af bygninger på Brorsonsvej. Herning HF og VUC skal bevares som en selvstændig institution - en nær og god skole med en stor søgning og en sund økonomi. Der skal i 2012/2013 udarbejdes økonomiske modeller for skolens mulige fremtidsscenarier i forhold til bygninger. I disse scenarier skal indgå såvel økonomiske som pædagogiske overvejelser i relation til fortsat lejeaftale med Herning Kommune, eventuelt køb af bygninger på Brorsonsvej, køb af bygninger på andet matrikelnummer eller indgåelse af bygningsfællesskab i en campus konstruktion. Der træffes på dette grundlag en beslutning om, hvordan skolen i fremtiden bedst sikrer et fysisk og pædagogisk attraktivt uddannelsesmiljø med de givne ressourcer. Skolens økonomiske stabilitet i de seneste år betyder, at vi har mulighed til at realisere bygningsmæssige tiltag for at sikre kvaliteten i studiemiljøet og det pædagogiske arbejdsmiljø. Der hensættes løbende midler til nødvendige investeringer og vedligeholdelse. Pædagogisk tidssvarende lokaler og udstyr Skolens lokaler og udstyr skal være pædagogisk tidssvarende med mulighed for fleksibilitet og tilpasset de behov, som forskellige fag- og kursistgrupper har. Der vil være indrettet en FVU- og ordblindeafdeling, som fysisk afspejler disse målgruppers særlige undervisningsbehov. A-linjen vil have et undervisningsmiljø, som tilgodeser behovene inden for asperger-pædagogik. 9

12 Der vil være trådløst netværk og interaktive whiteboards i alle lokaler, og der vil være lokaler, som størrelsesmæssigt muliggør undervisning af store hold, gruppeundervisning og små øer til selvstændige studier. Lærerarbejdspladser Skolen har lærerarbejdspladser/lærerbibliotek med skriveborde og skabe, hvor den enkelte lærer eller grupper af lærere kan forberede sig, og skolens lærerværelse/personalerum er indrettet, så det fremstår lyst og venligt for alle medarbejdere. Administration Skolens reception, studieadministration og studievejledning er synlig og tilgængelig for alle, som besøger skolen. De fysiske omgivelser skal medvirke til, at det første møde med skolen opleves positivt og imødekommende, så man får lyst til at komme igen. Kantine Kantinen understøtter skolens sund-kostpolitik og fremstår som et venligt og rummeligt område, som anvendes til en række forskellige aktiviteter. Kantinen er skolens mødested for alle elever og kursister. Udearealer Skolens udearealer fremstår opryddelige og indbydende, og der vil være rekreative områder, hvor skolens elever/kursister har mulighed for fysiske aktiviteter i pauser og mellemtimer. IT som administrationsværktøj og som læringsredskab Skolen anvender it på mange forskellige måder. Som registrerings- og dokumentationsredskab og som læringsredskab i form af e-learning og integration af digitale medier i undervisningen. Driftsikkerheden i forhold til begge former for it-anvendelse er optimal. Administrationsværktøj Skolens it-set-up som administrationsværktøj er velfungerende, smidigt, stabilt og hurtigt. Det nuværende administrationssystem vil være udviklet til et overskueligt og funktionelt, hurtigt og nemt anvendeligt system for administrationen. Læringsredskab IT som læringsredskab er en integreret del af undervisningen. Der er udviklet undervisningsforløb med særlig brug af IT i form af e-learning i den ordinære undervisning samt fjernundervisningsforløb, mixed learning forløb og flex-undervisning, som matcher omverdenens krav til tidssvarende og relevant undervisning. Skolen sikrer gennem løbende udvikling og efteruddannelse af lærere inden for digitale undervisningsmuligheder at være på forkant med IT som læringsredskab. Videndeling og kompetenceudvikling Herning HF og VUC rummer kompetencer på mange forskellige områder og niveauer. Som led i skolens arbejde med videndeling og kompetenceudvikling er der udviklet en elektronisk platform for videndeling, hvor lærere kan erfaringsudveksle og videndele inden for fag, didaktik og pædagogik. Intranet Parallelt hermed skal det elektroniske intranet være med til at sikre organisationens interne videndeling og udvikling ved at være den informationsplatform, som formidler og ajourfører administrative procedurer og forretningsgange. 10

13 Med en digital adgang til informationer og orienteringer om administrative procedurer, er skolens organisering og struktur overskuelig og med til at sikre systematik og professionalisme i måden, vi arbejder på. Sociale og internationale relationer Herning HF og VUC har et tæt samarbejde i faggrupper og i tværfaglige teams i alle afdelinger. Sociale relationer Skolen er en attraktiv arbejdsplads på grund af det faglige samarbejdsmiljø. Det sociale netværk på tværs af medarbejdergrupper og afdelinger er på samme måde som faglige samarbejdsfora vigtigt at fastholde og udvikle, og skolens sociale miljø udvikles ved forskellige personalearrangementer for alle medarbejdere. Internationale relationer Herning HF og VUC har tradition for en åben og nysgerrig holdning til uddannelsessystemer i andre lande, og samarbejdsaftaler med skoler i udlandet samt udlandsrejser er fortsat en væsentlig del af skolens arbejdspladsprofil. Konklusion Strategiske mål frem mod 2017 De fysiske rammer afspejler et inspirerende uddannelsesmiljø og et attraktivt arbejdspladsmiljø Skolen er velorganiseret og arbejder professionelt i en dialogbaseret samarbejdskultur Skolens overordnede pædagogiske profil er kendt og anerkendt Skolens forskellige uddannelsesretninger er kendte og anerkendte Skolen er i front med pædagogisk udvikling Skolen har en stabil aktivitet og en sund økonomi Alle er stolte af at være en del af Herning HF og VUC, fordi vi kan og vil noget ganske særligt Opfølgning Strategien bliver årligt fulgt op gennem status på de strategiske fokusområder og løbende evalueringer af iværksatte udviklingstiltag. Udarbejdelsen af prioriterede handleplaner præsenteres årligt på pædagogiske rådsmøder henholdsvis TAP-møder. Ledelsen er ansvarlig for prioritering af indsatsområderne og ansvarlig for at sikre implementeringen. Uddannelsesleder på HF, afdelingsforstander på AVU og afministrationschef er i samspil med medarbejderne ansvarlige for at udarbejde og følge op på iværksatte handleplaner. 11

14 Implementering af indsatsområder Der er udvalgt 6 indsatsområder i perioden : Fysiske rammer udvikling af studiemiljø og arbejdsmiljø Pædagogiske fokusområder Videndeling og kompetenceudvikling Omverden og markedsføring Styrkelse af skolens uddannelsestilbud Organisering og kvalitetssikring De 6 indsatsområder defineres mere konkret i oversigten over Indsatsområder Hvert indsatsområde beskrives ud fra skabelonen: Indsatsområde Mål Delmål Handleplaner Der udarbejdes konkrete handleplaner for udvalgte mål og delmål. Hver handleplan beskrives ud fra skabelonen: Status (udfordringer) Formål Indhold Succeskriterier Tidsramme 12

15 Strategiprocessen i oversigt 13

16 14

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

ZBC Strategi 2012 2014

ZBC Strategi 2012 2014 ZBC Strategi 2012 2014 ZBC strategi 2012-2014 - side 1-13 ZBC strategiske mål 2012-2014 - side 14-15 Strategi 2012-2014 Side 1 ZBC Strategi 2012-2014 ZBC har, som én skole med 3 veletablerede uddannelsessteder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Indledning Virksomhedsplanen er udarbejdet på et ændret grundlag, idet bestyrelsen med udgangspunkt i en solid og velkonsolideret drift, har ønsket et længere sigte på skoleudviklingen. På den baggrund

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg CAMPUS FAABORG What Moves You? 1 CAMPUS FAABORG Indholdsfortegnelse Side 03 Hvad er en Campus - Et spring for Faaborg Side 04 Skolen som ikke findes Side 05 Sammenhænge finder vi på tværs Side 06 Vision

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere