Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017"

Transkript

1 Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod

2 2

3 Indhold Indledning... 3 Strategiprocessen... 3 Tilfredshedsundersøgelser... 3 Visions- og strategidag... 3 Medarbejdernes arbejde med visioner og strategier... 3 Mission... 4 Forpligtelse og mål... 4 Målgrupper... 5 Vision... 5 Samspil med omverdenen... 5 Kendetegn og styrker... 5 Værdigrundlag... 6 Pædagogisk profil... 6 Mangfoldighed af forskellige uddannelser... 6 Uddannelse skaber ny fremtid... 6 Tydelige, klare og prioriterede mål... 6 Høj faglighed i et inkluderende, kreativt miljø... 6 Udvikling af uddannelsestilbud... 7 Overordnet pædagogisk strategi... 7 Markedsføring og branding... 8 Skolens organisering... 8 Evaluering og kvalitetssikring... 8 Videndeling og samarbejde... 8 Skolens samarbejdskultur og ledelsesgrundlag... 8 En attraktiv arbejdsplads... 8 Dialog, medejerskab og medansvar... 9 Fysiske rammer... 9 Pædagogisk tidssvarende lokaler og udstyr... 9 Lærerarbejdspladser Administration Kantine Udearealer

4 IT som administrationsværktøj og som læringsredskab Administrationsværktøj Læringsredskab Videndeling og kompetenceudvikling Intranet Sociale og internationale relationer Sociale relationer Internationale relationer Konklusion Opfølgning Implementering af indsatsområder Strategiprocessen i oversigt

5 Indledning I januar 2007 blev Herning HF og VUC en selvejende institution under staten. Det øgede behovet for at tænke strategisk, og den daværende ledelse igangsatte en strategiproces som blev faciliteret af et konsulentfirma. Processen blev ikke afsluttet, og skolens nye ledelse besluttede, at der med store interne organisationsændringer i samt stor personaleudskiftning på alle niveauer var brug for nytænkning af mulige fremtidsscenarier og formulering af strategier for, hvordan fremtidsbilledet kan realiseres. Strategiprocessen er planlagt og gennemført uden brug af eksterne konsulenter. Medarbejdere, elever/kursister og bestyrelse har i foråret 2012 arbejdet med formulering af skolens fremtidsvisioner og strategi for Herning HF og VUC. Strategiprocessen Processen har taget afsæt i en status, et analysearbejde og endelig en beskrivelse af et fremtidsbillede Herning HF og VUC på vej mod Startskuddet til arbejdet med fremtidsvision var opfølgningsarbejdet på medarbejdertrivselsundersøgelsen (2011) og kursisttilfredshedsundersøgelsen (2010). Der er i en række samarbejdsfora arbejdet med analyser og anbefalinger til mulige indsatser, som definerer de kerneområder, skolen har behov for at styrke. Tilfredshedsundersøgelser To væsentlige temaer, som dominerede i både elevtilfredshedsundersøgelsen og medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, var skolens omdømme og employer brand. En arbejdsgruppe har i 2011 udarbejdet en uddybende rapport med analyser og anbefalinger til forbedring af disse to områder. Visions- og strategidag I efteråret 2011 har ledelsen arbejdet med den overordnede strategi og planlægning af processen. Strategiudvalget har herefter udarbejdet den konkrete proces og planlægning af en fælles visions- og strategidag for hele skolen den 1. februar Som oplæg til udvalgets arbejde er der afholdt et temamøde med alle faglige funktionsledere, som har udarbejdet SWOT-analyser, der efterfølgende er indgået i strategiudvalgets endelige planlægning af strategidagen. Samme proces er gennemført med elevrådet, som på baggrund af SWOT-analysen har formuleret deres vision om Herning HF og VUC MIO har løbende været inddraget i hele strategiprocessen. Medarbejdernes arbejde med visioner og strategier Alle medarbejdere på skolen deltog i strategidagen den 1. februar. Formiddagen indeholdt et kort oplæg fra arbejdsgruppen Omdømme og Employer brand, et oplæg fra ledelsen om deres fremtidsvision for skolen og herefter gruppearbejde med formuleringer af fremtidsvisioner ud fra 3 overordnede overskrifter: Hvilken skole vil medarbejderen se i 2017? Hvilken skole vil eleven/kursisten se i 2017 Hvilken skole vil eksterne samarbejdspartnere se i 2017? 3

6 Efterfølgende valgte den enkelte medarbejder et af følgende 5 indsatsområder: Pædagogisk profil rummelighed, fleksibilitet, mangfoldighed Fysiske rammer - bygninger, studiemiljø og arbejdsmiljø IT som administrationsværktøj og læringsredskab Videndeling og kompetenceudvikling Sociale relationer kollegialt samarbejde, sociale netværk på tværs af medarbejdergrupper Grupperne formulerede strategier og mulige udviklingstiltag inden for de forskellige temaer. Der blev i løbet af dagen produceret en række plancher, som strategiudvalget efterfølgende har koordineret og sammenskrevet. Rektor har stået for den endelige sammenskrivning af den samlede vision og strategi. Strategien er drøftet på et temamøde med MIO, de faglige funktionsledere og strategiudvalget, drøftet og godkendt på et fælles personalemøde i maj og fremlagt til drøftelse og endelig godkendelse for bestyrelsen i juni måned. Efter bestyrelsens godkendelse af strategiplanen vil der blive udarbejdet konkrete handleplaner og defineret arbejdskommissorier indenfor de enkelte indsatsområder. Vi har med denne strategiproces sat fokus på Herning HF og VUC frem til Vi har defineret de overordnede strategiske fokusområder for skolens målsætninger. Vi har formuleret retningen for, hvor vi vil hen, og hvordan vi kommer derhen. Mission Herning HF og VUC er en uddannelsesinstitution med et stort udbud af uddannelser og kurser, som tilsammen giver et bredt og sammenhængende udvalg af fag, niveauer og tilrettelæggelsesformer. Tilbuddet rækker fra helt grundlæggende undervisning til fag på højeste gymnasiale niveau. HF-kursus, der tilbyder unge en HF-eksamen i et toårigt forløb Studenterkursus, der tilbyder unge og voksne en studentereksamen i et 2-årigt forløb 2-årigt HF-forløb for unge med Aspergers syndrom Enkeltfags-HF, som kan føre frem til en hel HF-eksamen AVU (almen voksenuddannelse, der svarer til folkeskolens og 10. klasse) FVU (forberedende voksenuddannelse) kurser i grundlæggende stavning, læsning og regning for voksne OBU (ordblindeundervisning) Virksomhedsrettede kurser Forpligtelse og mål Skolen har en forpligtelse i forhold til regeringens uddannelsespolitiske mål om livslang læring og medvirker aktivt til, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 60 % skal gennemføre en videregående uddannelse. Skolens mål er at give unge og voksne kompetencegivende uddannelse, videreuddannelse, forbedring af skolekundskaber, styrkelse af arbejdsmarkedskvalifikationer, grundlæggende læse-/stave-/skrivefærdigheder og personlig udvikling. Med skolens mange uddannelsesretninger er vi i stand til at tilrettelægge samlede eller individuelle uddannelsesforløb for unge og voksne med udgangspunkt i den enkelte kursists forudsætninger og fremtidsmål. 4

7 Målgrupper Skolens målgruppe rækker fra den helt unge elev, der skal have en gymnasial uddannelse på to år for at komme videre med en universitetsuddannelse eller en mellemlang uddannelse til den voksne eller unge voksne, som har brug for et eller flere fag på grundlæggende niveau. En særlig målgruppe er medarbejdere på virksomheder, som har behov for styrkelse af almene kompetencer. Skolens eksterne virksomhedsafdeling varetager opkvalificeringskurser i FVU- og OBU undervisning som virksomhedsforlagt undervisning. Skolen er styringsmæssigt reguleret af institutionslovgivningen, regeringens uddannelsespolitik, faglige bekendtgørelser og til dels lovgivningen inden for beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik. Institutionens mange forskellige uddannelsestilbud er skolens styrke i forhold til en lokal selvstændig position i det samlede uddannelsesbillede. Vision Herning HF og VUC vil fremstå som et attraktivt, dynamisk og selvstændigt uddannelsessted, der er kendetegnet ved at rumme mangfoldighed og tæt samspil mellem udvikling, dannelse og uddannelse. Vi har tre overordnede visioner: Herning HF og VUC vil have et attraktivt uddannelsestilbud og et inkluderende pædagogisk miljø, så elever/kursister får lyst til at komme på skolen Herning HF og VUC vil have et omdømme, der er attraktivt for eksterne samarbejdspartnere Herning HF og VUC vil have et arbejdsmiljø, som tiltrækker og fastholder nuværende og nye medarbejdere. Samspil med omverdenen Herning HF og VUC vil kontinuerligt udvikle nye uddannelsesmuligheder i et tæt samspil med vores omverden både lokalt, regionalt og globalt. Vi vil være på forkant med de udviklingsmuligheder, der åbner sig i VUC-samarbejdet med VEU-centre, virksomheder og øvrige uddannelsesinstitutioner, og vi vil være den naturlige samarbejdspartner i almene opkvalificerings- og kompetenceudviklingsforløb i lokalområdet. Kendetegn og styrker Herning HF og VUC kendetegnes ved professionalisme, udviklingsparathed og proaktive medarbejdere. Vi er en skole med stor søgning og med sund økonomi. Vi har en unik sammensætning af uddannelsestilbud og en tilpas størrelse, som sikrer, at vi forbliver selvstændige og samtidig ikke mister nærheden i dagligdagen eller evnen til hurtigt at kunne omstille sig. Skolens styrke er kombinationen af formelle kompetencegivende uddannelser med henblik på videreuddannelse eller opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedet og det enkelte individs udvikling og dannelse i forhold til eget liv. 5 Herning HF og VUC uddanner elever/kursister til erhvervslivet og udvikler elever/kursister til livet.

8 Værdigrundlag Herning HF og VUC har som værdigrundlag i en engageret atmosfære at give mulighed for personlig og faglig udvikling i en dagligdag præget af åbenhed, samarbejde og respekt for den enkelte. Skolen kendetegnes ved, at vi har plads til forskelligheder. Vi møder vores kursister/elever i øjenhøjde, og vi praktiserer en anerkendende kommunikation i forhold til elever/kursister, kolleger og ledelse. Skolens samarbejdskultur er baseret på åbenhed og dialog, og skolens styrke er evnen til at respektere og værdsætte forskellige holdninger. Der skal være plads til konstruktiv kritik i en tryg atmosfære. Pædagogisk profil Herning HF og VUC er optaget af at skabe en god skole og gode uddannelsesmuligheder - både for de ressourcestærke elever/kursister og for dem, der har brug for en ekstra chance i uddannelsessystemet. Mangfoldighed af forskellige uddannelser Herning HF er kendetegnet ved mangfoldighed, rummelighed, faglighed og fleksibilitet. Mangfoldigheden bygger på mange forskellige uddannelsesretninger, niveauer, fag, målgrupper, kursistprofiler og lærerprofiler. Herning HF og VUC er en selvstændig mini-campus med lang tradition for livslang læring og kompetencegivende uddannelser. Vi vil være en skole, hvor ting kan lade sig gøre hvor unge vælger en HF-eksamen eller en SK-eksamen som deres første valg en chance til skole, fordi det aldrig er for sent at uddanne sig. Herning HF og VUC skal være kendt som den spændende lokale og internationale banegård, hvor en mangfoldighed af forskellige uddannelsesrejsende tilegner sig den faglige og personlige bagage, som gør dem klar til afgang mod videre uddannelsesdestinationer, større arbejdsmarkedsmuligheder og målrettet retning i livet. Uddannelse skaber ny fremtid Vi tager vores slogan: Uddannelse skaber ny fremtid alvorligt. Vi bidrager med viden, der gør en forskel og viden, der giver mulighed for at skabe ny fremtid. Alle medarbejdere på skolen gør sig umage for at nå hver enkelt kursist, der altid skal opleve sig taget alvorligt som en selvstændig person og aldrig kun som et nummer i rækken. Vores læringsmiljø afspejler, at skolen er et godt sted både at lære og at være. Tydelige, klare og prioriterede mål Herning HF og VUC er pædagogisk nyskabende. Vi kan, og vi vil noget ganske særligt. Vi vil videreudvikle vores særlige Herning HF og VUC-pædagogiske profil, hvor vi har fokus på mangfoldighed og den enkeltes behov. Vi vil være tydelige og have klare prioriterede mål for det pædagogiske arbejde. Vi vil fremme involvering i og samarbejde om kursister og elever i tæt dialog gennem et forpligtende tutorsamarbejde, teamsamarbejde og lærersamarbejde. Høj faglighed i et inkluderende, kreativt miljø Skolens kvaliteter er høj faglighed og et inkluderende, kreativt miljø. Skolens HF- og Studenterkursus er anerkendte alternativer til traditionelt gymnasium. Vi værdsætter mangfoldighed, og vi formår at navigere i 6

9 krydsfeltet mellem faglighed, rummelighed og relationer. Vi er tydelige i vores forventninger, og vi stiller krav til vores elever/kursister. Vi arbejder professionelt med skolens fastholdelsesstrategi og fraværsopfølgning, som både er konsekvent og inkluderende. Vi er handlekraftige, og vi gennemfører de projekter, vi udvikler og igangsætter. Udvikling af uddannelsestilbud Skolens 2-årige HF afdeling, HF-enkeltfag samt ordblindeundervisning har i de senere år været i god vækst, mens AVU og FVU har haft en stabil aktivitet. Studenterkurset har generelt haft en meget lille søgning, og skolen har i 2012 besluttet at intensivere markedsføringen med henblik på at øge optaget fra 2 til 3 klasser. Det er målet, at studenterkurset ved optag i 2013 skal have volumen nok til mindst 3 klasser for at sikre det faglige og pædagogiske SK-miljø. Alternativt skal skolen tage stilling til, om det er hensigtsmæssigt at opretholde SK-udbuddet, og det skal afklares, hvorvidt det 2-årige HF med fordel kan skærpe sin HF-profil ved en toning af HF-pakker i forlængelse af de nuværende toninger: HF-Kreativ, HF-A linje, HF-lektielet, international klasse. Ligeledes ønskes aktiviteten på AVU forøget ved en strategisk indsats i mulige udviklingspotentialer. Overordnet pædagogisk strategi Skolen har 5 overordnede pædagogiske strategier: At styrke skolens fastholdelsestiltag At styrke skolens evaluering og kvalitetssikring At styrke den pædagogiske udvikling At udvikle nye og fleksible undervisnings- og tilrettelæggelsesformer At styrke skolens aktive deltagelse i eksterne pædagogiske udviklingsfora og synliggøre Herning HF og VUC som et innovativt uddannelsessted Skolens pædagogiske profil kendetegnes ved, at vi tager hånd om elever/kursister og vi praktiserer et inkluderende menneskesyn i et rummeligt socialt fællesskab med plads til skævhed. Skolens pædagogiske udvikling medvirker til at give elever/kursister faglige og personlige kompetencer samt redskaber til at bryde den sociale arv. Drivkraften i denne udvikling er undervisere, som er pædagogisk nytænkende, og som har høj faglighed. Et vigtigt fremtidigt fokusområde vil være anvendelsesorientering, ud-af-huset aktiviteter og en større grad af samarbejde med lokalsamfundet. Herning HF og VUC skal opleves som en kompetent, fleksibel og attraktiv samarbejdspartner af lokale aktører. 7

10 Markedsføring og branding Skolens markedsføring profilerer Herning HF og VUC som kvalitetsudddannelse. Ny viden skaber indsigt og udsigt ny viden åbner døre til den store verden. Herning HF og VUC fremstår markedsføringsmæssigt som et vindue til verden en skole, hvor elever og kursister oplever afklaring, retning og får øget selvværd og mod til at kommer videre. Et tydeligt brand synliggør Herning HF og VUC s fleksible og innovative uddannelsesmiljø. Brandingkonceptet afspejler skolens rolle som vindue til verden. Markedsføringen udfordres af den samlede skoles profil med respekt for de enkelte afdelingers særlige profil. Målet er, at skolens profil markedsføringsmæssigt (hjemmeside, trykte materialer) bliver mere tydelig, både hvad angår den samlede skole og de enkelte afdelinger. Markedsføring gør det ikke alene. Vores elever/kursister skal opleve skolen som springbræt til verden. Den gode historie fra dagligdagen fra både elever/kursister og medarbejdere er den bedste branding. Vi skaber vores brand ved at fortælle de gode historier. Skolens organisering Herning HF og VUC vil være en velorganiseret skole med gennemskuelige retningslinjer og procedurer for alle arbejdsområder og arbejdsgange. Vi sikrer, at akkumuleret viden systematiseres og synliggøres. Skolens planlægning skaber overblik og tydelighed og muliggør dynamisk udvikling. Vi har en klar overordnet strategi for skolens udvikling. Vi ved, hvor vi vil hen, og vi ved, hvad der virker. Evaluering og kvalitetssikring Vi vil have systematiske, kontinuerlige evalueringer som en del af vores kvalitetssikring og som afsæt for videreudvikling af vores organisation. Videndeling og samarbejde Skolen vil have gode rammer for videndeling og veludviklede elektroniske kommunikations- og administrationssystemer. Vi vil fremstå som inspiration for andre skoler, fordi vores organisering muliggør en udviklingsminded og dynamisk samarbejdskultur. Skolens samarbejdskultur og ledelsesgrundlag Ledelsens fornemste opgave er at udvikle en attraktiv skole for elever/kursister og en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere. Herning HF og VUC skal være en skole, som man er stolt af at være en del af, og hvor trivsel, engagement og arbejdsglæde er i højsædet. En attraktiv arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads kendetegnes ved, at hverdagen opleves fagligt og personligt udfordrende, og medarbejderne har mulighed for at udvikle faglig stolthed og arbejde professionelt i en professionel organisation. Skolens samarbejdsform er baseret på en 8

11 anerkendende tilgang til hinanden og en gensidig respekt for hinandens arbejde på tværs af uddannelser, fag, afdelinger og funktioner. Herning HF og VUC er en organisation med mange forskellige kulturer, og respekten for forskelligheder er en grundlæggende værdi i skolens hele liv. Dialog, medejerskab og medansvar Herning HF og VUC ledes gennem dialog, medejerskab og medansvar i forhold til konkrete beslutninger og realisering af skolens visioner og værdier. Ledelsesformen er kendetegnet ved samarbejde og åben dialog. Den enkelte leder praktiserer i det daglige ledelsesarbejde tydelighed, troværdighed og rummelighed. Samtidig påtager lederen sig aktivt ansvaret for, at tingene følges til dørs, at der udvises handlekraft og rettidig omhu i en respektfuld dialog i alle sammenhænge. Fysiske rammer Gode fysiske rammer, velholdte bygninger og et inspirerende studiemiljø er en forudsætning for, at Herning HF og VUC opleves som en skole, hvor faglig kvalitet, kreativitet og pædagogik er i højsædet. De fysiske rammer skal afspejle et fleksibelt og pædagogisk tidssvarende studie- og uddannelsesmiljø, hvor unge og voksne uddanner sig og udvikler sig. Vi er en økonomisk og driftsmæssig, selvstændig institution, som har en klar strategi for skolens nuværende lejemål af bygninger på Brorsonsvej. Herning HF og VUC skal bevares som en selvstændig institution - en nær og god skole med en stor søgning og en sund økonomi. Der skal i 2012/2013 udarbejdes økonomiske modeller for skolens mulige fremtidsscenarier i forhold til bygninger. I disse scenarier skal indgå såvel økonomiske som pædagogiske overvejelser i relation til fortsat lejeaftale med Herning Kommune, eventuelt køb af bygninger på Brorsonsvej, køb af bygninger på andet matrikelnummer eller indgåelse af bygningsfællesskab i en campus konstruktion. Der træffes på dette grundlag en beslutning om, hvordan skolen i fremtiden bedst sikrer et fysisk og pædagogisk attraktivt uddannelsesmiljø med de givne ressourcer. Skolens økonomiske stabilitet i de seneste år betyder, at vi har mulighed til at realisere bygningsmæssige tiltag for at sikre kvaliteten i studiemiljøet og det pædagogiske arbejdsmiljø. Der hensættes løbende midler til nødvendige investeringer og vedligeholdelse. Pædagogisk tidssvarende lokaler og udstyr Skolens lokaler og udstyr skal være pædagogisk tidssvarende med mulighed for fleksibilitet og tilpasset de behov, som forskellige fag- og kursistgrupper har. Der vil være indrettet en FVU- og ordblindeafdeling, som fysisk afspejler disse målgruppers særlige undervisningsbehov. A-linjen vil have et undervisningsmiljø, som tilgodeser behovene inden for asperger-pædagogik. 9

12 Der vil være trådløst netværk og interaktive whiteboards i alle lokaler, og der vil være lokaler, som størrelsesmæssigt muliggør undervisning af store hold, gruppeundervisning og små øer til selvstændige studier. Lærerarbejdspladser Skolen har lærerarbejdspladser/lærerbibliotek med skriveborde og skabe, hvor den enkelte lærer eller grupper af lærere kan forberede sig, og skolens lærerværelse/personalerum er indrettet, så det fremstår lyst og venligt for alle medarbejdere. Administration Skolens reception, studieadministration og studievejledning er synlig og tilgængelig for alle, som besøger skolen. De fysiske omgivelser skal medvirke til, at det første møde med skolen opleves positivt og imødekommende, så man får lyst til at komme igen. Kantine Kantinen understøtter skolens sund-kostpolitik og fremstår som et venligt og rummeligt område, som anvendes til en række forskellige aktiviteter. Kantinen er skolens mødested for alle elever og kursister. Udearealer Skolens udearealer fremstår opryddelige og indbydende, og der vil være rekreative områder, hvor skolens elever/kursister har mulighed for fysiske aktiviteter i pauser og mellemtimer. IT som administrationsværktøj og som læringsredskab Skolen anvender it på mange forskellige måder. Som registrerings- og dokumentationsredskab og som læringsredskab i form af e-learning og integration af digitale medier i undervisningen. Driftsikkerheden i forhold til begge former for it-anvendelse er optimal. Administrationsværktøj Skolens it-set-up som administrationsværktøj er velfungerende, smidigt, stabilt og hurtigt. Det nuværende administrationssystem vil være udviklet til et overskueligt og funktionelt, hurtigt og nemt anvendeligt system for administrationen. Læringsredskab IT som læringsredskab er en integreret del af undervisningen. Der er udviklet undervisningsforløb med særlig brug af IT i form af e-learning i den ordinære undervisning samt fjernundervisningsforløb, mixed learning forløb og flex-undervisning, som matcher omverdenens krav til tidssvarende og relevant undervisning. Skolen sikrer gennem løbende udvikling og efteruddannelse af lærere inden for digitale undervisningsmuligheder at være på forkant med IT som læringsredskab. Videndeling og kompetenceudvikling Herning HF og VUC rummer kompetencer på mange forskellige områder og niveauer. Som led i skolens arbejde med videndeling og kompetenceudvikling er der udviklet en elektronisk platform for videndeling, hvor lærere kan erfaringsudveksle og videndele inden for fag, didaktik og pædagogik. Intranet Parallelt hermed skal det elektroniske intranet være med til at sikre organisationens interne videndeling og udvikling ved at være den informationsplatform, som formidler og ajourfører administrative procedurer og forretningsgange. 10

13 Med en digital adgang til informationer og orienteringer om administrative procedurer, er skolens organisering og struktur overskuelig og med til at sikre systematik og professionalisme i måden, vi arbejder på. Sociale og internationale relationer Herning HF og VUC har et tæt samarbejde i faggrupper og i tværfaglige teams i alle afdelinger. Sociale relationer Skolen er en attraktiv arbejdsplads på grund af det faglige samarbejdsmiljø. Det sociale netværk på tværs af medarbejdergrupper og afdelinger er på samme måde som faglige samarbejdsfora vigtigt at fastholde og udvikle, og skolens sociale miljø udvikles ved forskellige personalearrangementer for alle medarbejdere. Internationale relationer Herning HF og VUC har tradition for en åben og nysgerrig holdning til uddannelsessystemer i andre lande, og samarbejdsaftaler med skoler i udlandet samt udlandsrejser er fortsat en væsentlig del af skolens arbejdspladsprofil. Konklusion Strategiske mål frem mod 2017 De fysiske rammer afspejler et inspirerende uddannelsesmiljø og et attraktivt arbejdspladsmiljø Skolen er velorganiseret og arbejder professionelt i en dialogbaseret samarbejdskultur Skolens overordnede pædagogiske profil er kendt og anerkendt Skolens forskellige uddannelsesretninger er kendte og anerkendte Skolen er i front med pædagogisk udvikling Skolen har en stabil aktivitet og en sund økonomi Alle er stolte af at være en del af Herning HF og VUC, fordi vi kan og vil noget ganske særligt Opfølgning Strategien bliver årligt fulgt op gennem status på de strategiske fokusområder og løbende evalueringer af iværksatte udviklingstiltag. Udarbejdelsen af prioriterede handleplaner præsenteres årligt på pædagogiske rådsmøder henholdsvis TAP-møder. Ledelsen er ansvarlig for prioritering af indsatsområderne og ansvarlig for at sikre implementeringen. Uddannelsesleder på HF, afdelingsforstander på AVU og afministrationschef er i samspil med medarbejderne ansvarlige for at udarbejde og følge op på iværksatte handleplaner. 11

14 Implementering af indsatsområder Der er udvalgt 6 indsatsområder i perioden : Fysiske rammer udvikling af studiemiljø og arbejdsmiljø Pædagogiske fokusområder Videndeling og kompetenceudvikling Omverden og markedsføring Styrkelse af skolens uddannelsestilbud Organisering og kvalitetssikring De 6 indsatsområder defineres mere konkret i oversigten over Indsatsområder Hvert indsatsområde beskrives ud fra skabelonen: Indsatsområde Mål Delmål Handleplaner Der udarbejdes konkrete handleplaner for udvalgte mål og delmål. Hver handleplan beskrives ud fra skabelonen: Status (udfordringer) Formål Indhold Succeskriterier Tidsramme 12

15 Strategiprocessen i oversigt 13

16 14

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Konkrete indsatsområder 2012 2013

Konkrete indsatsområder 2012 2013 Konkrete indsatsområder 2012 2013 Implementering af indsatsområder Der er udvalgt 6 overordnede indsatsområder i perioden 2012-2017: Fysiske rammer udvikling af studiemiljø og arbejdsmiljø Pædagogiske

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Stillings- og personprofil Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Opdragsgiver VUC Roskilde Adresse Læderstræde 4 4000 Roskilde Telefon: 4630 8600 www.vucroskilde.dk Stilling Refererer

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 1 VUC Roskilde Indsatsområde 2015-2016 Udvikling af organisationen: med fokus på trivsel, effektive processer, kommunikation og markedsføring

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAG DAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGO ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Mission, vision, værdier, grundfortælling og pejlemærker

Mission, vision, værdier, grundfortælling og pejlemærker VUC Roskilde Strategisk styringsgrundlag for 2015-2018 Mission, vision, værdier, grundfortælling og pejlemærker 2014 L æ d e r s t r æ d e 4, 4 0 0 0 R o s k i l d e Indholdsfortegnelse 1 Mission, vision

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere