Udviklingskontrakt mellem. Kolding Kommune. Trapholt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingskontrakt mellem. Kolding Kommune. Trapholt 2010-2012"

Transkript

1 Udviklingskontrakt mellem Kolding Kommune og Trapholt

2 INDHOLD 1. Indledning Kolding Kommunes forventninger Fra resultatkontrakt til udviklingskontrakt Fra dannelse til oplevelse: Trapholt nu og om 5 år Udstillingsstrategi flere gæster Koldings borgere 2. Udviklingsplan A. Strategisk analyse på baggrund af budgetnote B. Trapholt som statsanerkendt museum C. Trapholt i den fælles designsatsning 3. Budget og bevillingsforhold Bidrag for Kolding kommune Anlægsbudgetter Finansieringsplan 4. Andre driftsforhold Lokaler IKT Journal og arkiv Løn og personale 5. Kontraktforhold, resultatvurdering og revision Kontraktforhold Resultatvurdering og rapportering Kontraktrevision Appendiks: Kolding Kommunes brug af Trapholt Bilag 1: Trapholt Udviklingskontrakt med Kolding Kommune Individuelle mål for Bilag 2: Fælles Strategi Designskolen Trapholt og Museet på Koldinghus 2

3 1. Indledning Nærværende udviklingskontrakt mellem Kolding Kommune og den selvejende institution Trapholt er gældende for perioden 1. januar december 2012 for så vidt angår den økonomiske del af kontrakten, men rummer mål, som rækker ud over kontraktperioden. Kontrakten er den fjerde kontraktperiode mellem parterne. Kontrakten er et resultat af de forhandlinger, der er ført mellem Kolding Kommune og Trapholt om museets fremtidige aktiviteter. Den er således udtryk for dels de ønsker og forventninger til Trapholt, som kommunen stiller til museet i kraft af sin rolle som bidragyder til museets virke, dels de ønsker og input til den fremtidige virksomhed, som Trapholt har fremsat. I løbet af disse forhandlinger har parterne i fællesskab formuleret en række udviklingstemaer, dels for museets individuelle virksomhed, dels for museets samarbejde med Koldinghus og Designskolen Kolding om profilering af Kolding som Danmarks designby nr. 1. Kolding Kommunes forventninger I Museumsloven defineres fem hovedopgaver for danske museer; indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. De fire første udtrykker en alment anerkendt tilgang, hvor samlingen og den faglige legitimitet, herunder sikring af kunst- og kulturarven for eftertiden, prioriteres. Den femte hovedopgave - formidling - har borgeren og civilsamfundet som prioritet. I tider med mangel på kommunale ressourcer har kommunerne markant øget opmærksomhed på denne publikumsmæssige legitimitet. Selv om formidling på Koldings museer har haft øget fokus de senere år, er et overordnet mål i kontrakten markant forbedret og fornyet formidling til og kommunikation med publikum. Da formidling også foregår andre steder end på Trapholt, formuleres der et måleredskab til vurdering af øget borgertilfredshed og engagement i museets virke. Det er målet, at Trapholt fastholder besøgstallet i kontraktperioden på gæster. Fra resultatkontrakt til udviklingskontrakt Formålet med denne aftale mellem Kolding Kommune og Trapholt er at skabe et udviklings- og dialogredskab, der kan medvirke til at fremme museets egen udvikling, men også samarbejdet mellem museet, Kolding Kommune og øvrige relevante samarbejdspartnere. Aftalen er udtryk for et gensidigt ønske om en intensiveret, fortløbende kommunikation parterne imellem. Kontrakten er på ikke dækkende for hele museets virke, men har udpeget en række områder, som aftaleparterne er enige om skal udvikles i løbet af kontraktperioden. Byrådet har truffet beslutning om at udvikle kommunens designmæssige profil, bl.a. gennem et tværgående samarbejde mellem Trapholt, Museet på Koldinghus, Designskolen Kolding og andre designorienterede institutioner og kreative miljøer for at udbygge og styrke design som et brand for kommunen. Det er således Kolding Kommunes forventning, at de to museer indgår aktivt i den samlede designsatsning og specifikt udgør den dynamiske drivkraft indenfor kultursektoren. Fra dannelse til oplevelse. Trapholt nu og om 5 år. Museer var førhen videnscentre med store samlinger, hvor man kunne opleve historien, kulturen, kunsten og andre kulturer. I dag kan man fortsat se autentiske genstande fra samlingerne, men publikums behov har forandret sig og om 5 år vil de have forandret sig endnu mere. 3

4 Trapholt tager med sin udstillingsstrategi højde for publikums udvikling, deres nye forventniger til en museumsoplevelse, og hvilken type oplevelser de søger. Stadig flere søger oplevelser og rum til at være sociale, slappe af, nyde livet eller realisere deres eget potentiale. Samlingerne skal være vedkommende og væsentlige for deres livsprojekt. Gennemarbejdede oplevelser og ejerskab vil være væsentlige parametre at navigere efter i planlægningen af fremtidens museum, hvor der sker en forandring fra en faglig legitimering til en publikumslegitimering af museernes aktiviteter. Ud fra disse overvejelser er især to indsatsområder væsentlige for Trapholt i den kommende kontraktperiode: 1) At tiltrække flere gæster med en udstillingsstrategi, der tiltrækker gæster fra et større opland end Kolding 2) At sikre, at Trapholt fortsat er et sted, som borgerne i Kolding føler ejerskab til og er engageret i. Det opnås gennem en bevidst strategi, som tager højde for borgernes forskelligartede behov for oplevelser og inddragelse. Udstillingsstrategi flere gæster En traditionel indikator for succes er besøgstal. Oplevelser med café, butik, udstillinger, rumoplevelser, personalet og andre gæster er væsentlige elementer til en museumsoplevelse, hvor man føler sig godt tilpas, hvilket bidrager til gode besøgstal. Trapholt arbejder strategisk med fire veldefinerede publikumstyper, som man kender fra intern og publiceret forskning. Alt frontpersonale er desuden ved at blive omdefineret fra vogtere til værter af Trapholt. Dette arbejde styrker muligheden for at gæsterne kommer igen efter en god oplevelse. Trapholt er ligeledes i konkurrence med mange andre attraktioner om publikum. Kunstmuseets stærkeste våben i dette kapløb er store udstillingssatsninger af høj (international) standard, som giver genlyd over hele landet. Og skal gæsterne blive retur-gæster, skal de have lidt mere end de forventede. Der prioriteres mellem forskellige udstillingsstrategier for at tiltrække flere gæster, og afhængigt af den valgte strategi klargøres museets muligheder og udfordringer. Alle strategier kræver en grundlæggende forståelse for oplevelsesbaseret formidling, samtidsrelevans og iscenesættelse. Koldings borgere Ud over god udstillingsvirksomhed af høj kvalitet er det væsentligt for Trapholt at være solidt funderet blandt borgerne i Kolding Kommune. Føler borgerne, at Trapholt tilfører Kolding merværdi, vil de fungere som væsentlige støtter og ambassadører for museet. Metoder som stærk skoletjeneste, out-reach og brugerinvolvering er relevante og effektive. Denne form for aktivitet er omkostningstung og kvalifikationsafhængig vil kræve, at der skaffes økonomi ud over den nuværende. Trapholt er i dag relativt velfunderet blandt borgere i Kolding, men flere borgere ville kunne få glæde af museet ved at museets profil skærpes i forhold til ovenstående vurderinger. 2. Udviklingsplan Udviklingsplanen for Trapholt konkretiserer Trapholts bidrag til og andel i realisering af designsatsningen og beskriver planer for opfyldelse af andre forpligtelser som følge af 4

5 museumslov samt planer for egenindtjening. For Trapholt er udviklingsmålene samlet om to kerneopgaver: Trapholt som statsanerkendt museum Trapholt i designsatsningen. Disse kerneområder beskrives nedenfor kort i overordnet form, idet der henvises til Bilag 1 for en uddybende og detaljeret beskrivelse. Deruover vil Trapholt indgå i en analyse af muligheder for et muligt tættere samarbejde mellem Trapholt og Designskolen Kolding. A. Strategisk analyse på baggrund af budgetnote Kolding Kommune har ved budgetforliget for Budget 2010 vedtaget følgende budgetnote: "Note 3: For at optimere Koldings samlede indsats og muligheder inden for design ønsker Kolding Byråd at Kolding Kommune, Designskolen Kolding, Trapholtfonden og museet Trapholt inden 1. juni 2010 gennemfører en strategisk analyse (swot) af et muligt tættere samarbejde mellem Trapholt og Designskolen. Samtidig ønskes forslag til muligt fælles formål (vision og mission) for de to institutioner beskrevet. Overordnet vil den strategiske analyse inddrage følgende aspekter: Det juridiske grundlag af et muligt tættere samarbejde beskrives, herunder de to institutioners forskellige lovgrundlag som henholdsvis uddannelsesinstitution og kunstmuseum. Herefter beskrives såvel de nuværende som i øvrigt ønskelige og mulige aktivitetsområder, hvor de to instituioner har fælles dagsorden og virke. På den baggrund foretages en swot-analyse af et tættere organisatorisk samarbejde. Heri beskrives såvel rationaliseringsmuligheder (back-office m.m.) som potentielt forbedrede styrkepositioner (front-office, netværk m.m.). Endelig vurderes budgetnotens ordlyd om forslag til muligt fælles formål for de to institutioner, med såvel et kulturelt, et uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt perspektiv. Der udarbejdes et særskilt kommisorium for analysen, som godkendes hos såvel de involverede aktører som relevante myndigheder. Analysen udarbejdes eksternt, men med en styregruppe sammensat af repræsentanter fra de involverede parter. B. Trapholt som statsanerkendt museum Trapholt modtager statstilskud i henhold til Museumslovens 15 og 16. Statstilskuddet udgør 17 % af Trapholts samlede økonomi. I 2005 foretog Kulturarvsstyrelsen en gennemgribende kvalitetsvurdering af Trapholt. Anbefalinger fra denne rapport er siden besvaret med konkrete tiltag og museet er i forsat i dialog med Kulturarvsstyrelsen omkring fremtidige tiltag i henhold til kvalitetsvurderingen og øvrige krav og anbefalinger fra Styrelsen. Konklusion på rapporten var en opfording til, at Trapholt udarbejder en mere fokuseret strategi i forhold til museumslovens fem søjler og at der udarbejdes konkrete planer for indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling. Kulturarvsstyrelsen tillægger samlingen stor betydning, hvilket ville kunne understøtte en forskningsorienteret udstillingsstrategi og internationale samarbejder og udvekslinger. Det anbefales at Trapholts forskningsniveau øges. 5

6 1. Trapholt vil i 2010 udarbejde en overordnet strategi og handlingsplan som tilgodeser de statslige forpligtelser i samklang med de kommunale forventninger 2. Trapholt vil udarbejde en langsigtet udstillingsstrategi, hvor de statslige forpligtelser samstemmes med samarbejdet omkring Design Kolding. 3. Ud fra dette vil Trapholt udarbejde: a. en indsamlingsplan b. en forskningsplan c. en formidlingsplan d. en kommunikationsplan 4. Trapholt vil i kontraktperioden gennemgå en organisationsændring, således at der er overenstemmelse mellem arbejdsstruktur og målsætninger 5. Trapholt vil i kontraktperioden følge statslige retningslinier for registrering, bevaring og digitalisering af samlingen. C. Trapholt i den fælles designsatsning Kolding Kommune satser på design som byens brand. Derfor har Kolding Kommune i samarbejde med Designskolen, Koldinghus og Trapholt udarbejdet en fælles strategi for de tre institutioners bidrag til realisering af Kolding Kommunes vision for Design Kolding. Trapholt bidrager til den fælles designsatsning i følgende tværgående initiativer, med projektansvar for projektet vedr. formidling til skoler/uddannelsesinstitutioner om design: 1. Tværinstitutionelt samarbejde om ud- og afvikling af en Designfestival hvert andet år 2. Tværinstitutionel tilgang til erhvervslivet, udvikling af produktkatalog, etablering af forretningsenhed, øge samarbejdet med Koldinghus 3. Tværinstitutionelt forskningssamarbejde omkring design og designformidling 4. Tværinstitutionel ideudviklingsgruppe for Designsatsningen 5. Tværinstitutionelle initiativer, hvor Koldings borgere inddrages gennem out-reach projekter 6. Tværinstitutionelle initiativer med formidling til skoler og uddannelsesinstitutioner 7. Etablering af designfaglige og designdidaktiske netværk 8. Tværinstitutionelt kick-off arrangement Individuelt skal Trapholt som agent i designsatsningen fokusere på: 1. Store spektakulære udstillinger for målgruppen med henblik på at tiltrække flere gæster 2. For skoler og uddannelsesinstitutioner: Etablering af undervisningsforløb i design 3. For erhvervslivet: Udvikling og implementering af strategi for bedre kommunikation, flere produkter, bedre kontakt etc. Derudover er det skitseret, at Trapholt arbejder med tilgængelighed til samlinger, udstillinger og andre aktiviteter på Trapholt; medarbejderudvikling; økonomisk og organisatorisk effektivitet; samt udvidelse af strategiske samarbejder. 3. Budget- og bevillingsforhold Bidrag fra Kolding Kommune Til opfyldelse af kontraktens udviklingsmål og med det formål at sikre et stabilt grundlag for driften af Trapholt og skabe mulighed for museets fortsatte udvikling, yder Kolding Kommune et årligt driftstilskud til Trapholt. 6

7 Bidrag til museet for 2010 fastsættes til kr. (2010-niveau). Bidrag til museet for 2011 og fremad fastsættes til kr. (2010-niveau). Ud over dette er bidrages der med et årligt udviklingstilskud til Trapholtfonden på kr. (2010-niveau), et gavebrevet til Trapholtfonden på kr. (2010-niveau), samt et bidrag til bygningsvedligehold på (2010-niveau). Kolding Kommunes driftstilskud reguleres fra 2011 årligt med den af Kolding Kommune anvendte prisregulering af lønninger. Tilskud til Trapholtfonden, gavebrevet til Trapholtfonden og bidraget til bygningsvedligehold reguleres efter udviklingen i forbrugerprisindekset pr. oktober året før. Aftalen tilsigter budgetgaranti i hele aftaleperioden, men forhindrer ikke, at der i forbindelse med byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet med eventuelt deraf følgende konsekvensrettelse i de formulerede udviklingsmål. Ved eventuelle ændringer i tilskuddet udvises respekt for allerede indgåede aftaler. Ved indgåelse af større økonomisk bindende aftaler, som rækker ud over kontraktperioden inddrager Trapholt forvaltningen med henblik på at sikre, at det økonomiske fundament, som museet laver aftaler på, er reelt på det tidspunkt, hvor aftalen skal eksekveres. Parterne skal i videst muligt omfang støtte hinanden i bestræbelserne for at opnå ekstern finansiering til udviklingsplanens virkeliggørelse. Anlægsbudgetter Nærværende kontrakt indeholder ikke bevillinger til anlægsaktiviteter. Finansieringsplan Økonomien på Trapholt er sammensat af tilskud fra henholdsvis Stat Kommune Egenfinansiering: fondsmidler, entréindtægter, donationer/sponsorater Staten yder tilskud i henhold til gældende museumslov. Museet har andel i Fælleskonserveringen, som er en almennyttig forening af danske museer, og som rådgiver museerne omkring værkhåndtering og bevaring, konserverer værker løbende og udarbejder tilstandsrapporter i forbindelse med ind- og udtjek af indlånte værker til særudstillinger. Museet har andel i Fællesmagasinet i Vejle, som fungerer som museets fjernmagasin. Museet modtager konserveringsbistand fra Konserveringscentret i Vejle. Museets egenfinansiering stammer fra entréindtægter, renter, butiksdrift og forpagtningsafgift fra café, tilskud fra venneforening, erhvervsklub, fonde, samt sponsorater. Der skal arbejdes aktivt på forøgelse af museets egenindtjening som grundlag for en udvidet aktivitet. 4. Andre driftsforhold Lokaler Trapholt driver sin museumsdrift i lokaler ejet af Trapholtfonden, som stiller lokalerne 7

8 vederlagsfrit til rådighed for Trapholt. Trapholtfonden stiller vederlagsfrit lokaler i Trappergården til rådighed for Kolding Kommunes Kommunale Billedskole. Teknisk Forvaltning forestår vederlagsfri ren- og vedligeholdelse af parkanlæg og parkeringsplads, herunder snerydning. Teknisk Forvaltning assisterer Trapholts årlige gennemgang og vurdering af bygningerne. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) Kolding Kommune stiller uden beregning opkobling på det kommunale IT-net og telefonnet til rådighed på linie med øvrige institutioner under Kulturforvaltningen. Trapholt accepterer de standarder for IT- og telefonudstyr og for IT-programmer, som foreskrives af Kolding Kommune. Museet forpligter sig til at følge Kolding Kommunes IT-sikkerhedsregler. Journal og arkiv Museets journal- og arkivopgaver tilrettelægges i overensstemmelse med Kolding Kommunes regler for journal og arkiv. Tilrettelæggelsen sker i samarbejde med Kolding Stadsarkiv. Løn og personale Museets personaleadministration følger de principper, som fremgår af de til enhver tid gældende regler for kommunens Kultur- og fritidsforvaltning. Kompetencen til at meddele uansøgt afsked for disse medarbejdere er hos kommunens økonomiudvalg, medens kompetencen til ansøgt afsked er hos museumsdirektøren. For museets medarbejdere er lønog ansættelsesvilkår svarende til de for kommunalt ansatte gældende regler. Personalet vil ligeledes til enhver tid være omfattet af nuværende såvel som fremtidige lokale aftaler, der er/oprettes mellem de faglige organisationer og Kolding Kommune. Museet følger udviklingen i de kommunale lønninger. Løn- og personaleadministrative opgaver varetages uden beregning af Kolding Kommunes løn- og personaleafdeling i samarbejde med museet. Udlæg, som Kolding Kommune foretager i den anledning, kan til enhver tid modregnes i Kolding Kommunes tilskud til Trapholt. Museets ansatte er omfattet af Kolding Kommunes generelle arbejdsskade- og ansvarsforsikring. 5. Kontraktforhold, resultatvurdering og revision Kontraktforhold Denne kontrakt træder i kraft pr. 1. januar 2010 og løber til 31. december Resultatvurdering og rapportering Denne kontrakt er udtryk for gensidigt ønske om intensiveret, fortløbende dialog mellem Kolding Kommune og Trapholt. Udviklingskontrakten rummer større forventninger og mere vidtrækkende aftaler end hidtidige drifts- og resultatkontrakter. Derfor kræver den helt anderledes opfølgning og koordinering mellem aftalepartnerne, hhv. Trapholt og Kolding Kommune v. Kulturudvalget. Derfor anbefales som minimum følgende: I tillæg til årsberetning og årsregnskab rapporteres om udviklingen i de fastsatte udviklingsmål. For at relatere disse til mål og tiltag i indgået udviklingskontrakt 8

9 udarbejdes parterne imellem særskilt skabelon herfor. Beretning og regnskab fremsendes til Kolding Kommune i maj måned. Et årligt dialogmøde mellem bestyrelsen for Trapholt og Kulturudvalget. Her foretages en overordnet gennemgang af årsplaner for såvel det forgangne år som for den og de kommende år. Formålet med mødet er at følge op på resultater og eventuelle forskydninger i tidsplanerne for de enkelte projekter og tiltag, det være sig såvel fremskydninger som eventuelle udskydelser. Mødet afholdes i juni måned, og relevant materiale fremsendes til Kolding Kommune forud for mødet. Halv-årlige møder mellem bestyrelsesformænd / direktører for hhv. Trapholt, Museet på Koldinghus, Designskolen og kulturudvalgsformand / kultur- og fritidsdirektør. Disse møder har alene fokus på målopfyldelse indenfor den fælles designsatsning. Kontraktrevision Kontrakten skal genforhandles i første halvår 2012 og ny kontrakt skal indgås og underskrives inden 1. oktober Kolding Kommune Den... Trapholt Den Per Bødker Andersen Borgmester... Ole F. Rasmussen Formand... Ingemann Olsen Kommunaldirektør... Britta Tøndborg Museumsdirektør 9

10 Appendiks Kolding Kommunes brug af Trapholt Entré: Byråd og forvaltningsgrensdirektører: Gratis adgang med ledsager (adgangskort udstedt af Borgmesterkontoret). Kolding Kommunes officielle gæster: Gratis adgang efter forudanmeldelse eller rekvisition fra borgmesterkontoret eller en forvaltningsgrensdirektør. Medarbejdere i Kolding Kommune Kulturforvaltningen gives gratis adgang til museet og dets udstillinger mod fremvisning af et kort, udstedt af Kulturforvaltningen. Alle andre betaler normale takster. Repræsentation: Officielle Kolding Kommune-arrangementer: Intet lokalevederlag. Vagtudgifter faktureres. Kulturelle arrangementer: Andre kulturarrangementer: Intet lokalevederlag. Vagtudgifter faktureres. 10

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Analyse af Geografisk Have som selvejende institution

Analyse af Geografisk Have som selvejende institution Analyse af Geografisk Have som selvejende institution 1 Baggrund Udvalget pålagde forvaltningen på mødet d. 8.april 2014 på forslag fra Jesper Elkjær og Merete Due Paarup, at belyse muligheder og konsekvenser

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune.

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune. MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Giro: 584-7346 Internet: www.koldinghus.dk Vedtægt

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum Kultur- og Fritidsafdelingen, den 9. juni 2008, rev. 1. august 2008 Forslag til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Skabelon for virksomhedsplan til institutioner på kultur- og fritidsområdet i Frederikshavn Kommune

Skabelon for virksomhedsplan til institutioner på kultur- og fritidsområdet i Frederikshavn Kommune Skabelon for virksomhedsplan til institutioner på kultur- og fritidsområdet i Frederikshavn Kommune (godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget 21. ) Center for Kultur og Fritid Generel vejledning: Virksomhedsplanen

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen 3. september 2009 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. august 2009 kl. 15.00 17.00 Mødet blev afhold i det lille undervisningslokale, Aktivitetshuset på museumsøen Tilstede: Leo

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere