Udviklingskontrakt mellem. Kolding Kommune. Trapholt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingskontrakt mellem. Kolding Kommune. Trapholt 2010-2012"

Transkript

1 Udviklingskontrakt mellem Kolding Kommune og Trapholt

2 INDHOLD 1. Indledning Kolding Kommunes forventninger Fra resultatkontrakt til udviklingskontrakt Fra dannelse til oplevelse: Trapholt nu og om 5 år Udstillingsstrategi flere gæster Koldings borgere 2. Udviklingsplan A. Strategisk analyse på baggrund af budgetnote B. Trapholt som statsanerkendt museum C. Trapholt i den fælles designsatsning 3. Budget og bevillingsforhold Bidrag for Kolding kommune Anlægsbudgetter Finansieringsplan 4. Andre driftsforhold Lokaler IKT Journal og arkiv Løn og personale 5. Kontraktforhold, resultatvurdering og revision Kontraktforhold Resultatvurdering og rapportering Kontraktrevision Appendiks: Kolding Kommunes brug af Trapholt Bilag 1: Trapholt Udviklingskontrakt med Kolding Kommune Individuelle mål for Bilag 2: Fælles Strategi Designskolen Trapholt og Museet på Koldinghus 2

3 1. Indledning Nærværende udviklingskontrakt mellem Kolding Kommune og den selvejende institution Trapholt er gældende for perioden 1. januar december 2012 for så vidt angår den økonomiske del af kontrakten, men rummer mål, som rækker ud over kontraktperioden. Kontrakten er den fjerde kontraktperiode mellem parterne. Kontrakten er et resultat af de forhandlinger, der er ført mellem Kolding Kommune og Trapholt om museets fremtidige aktiviteter. Den er således udtryk for dels de ønsker og forventninger til Trapholt, som kommunen stiller til museet i kraft af sin rolle som bidragyder til museets virke, dels de ønsker og input til den fremtidige virksomhed, som Trapholt har fremsat. I løbet af disse forhandlinger har parterne i fællesskab formuleret en række udviklingstemaer, dels for museets individuelle virksomhed, dels for museets samarbejde med Koldinghus og Designskolen Kolding om profilering af Kolding som Danmarks designby nr. 1. Kolding Kommunes forventninger I Museumsloven defineres fem hovedopgaver for danske museer; indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. De fire første udtrykker en alment anerkendt tilgang, hvor samlingen og den faglige legitimitet, herunder sikring af kunst- og kulturarven for eftertiden, prioriteres. Den femte hovedopgave - formidling - har borgeren og civilsamfundet som prioritet. I tider med mangel på kommunale ressourcer har kommunerne markant øget opmærksomhed på denne publikumsmæssige legitimitet. Selv om formidling på Koldings museer har haft øget fokus de senere år, er et overordnet mål i kontrakten markant forbedret og fornyet formidling til og kommunikation med publikum. Da formidling også foregår andre steder end på Trapholt, formuleres der et måleredskab til vurdering af øget borgertilfredshed og engagement i museets virke. Det er målet, at Trapholt fastholder besøgstallet i kontraktperioden på gæster. Fra resultatkontrakt til udviklingskontrakt Formålet med denne aftale mellem Kolding Kommune og Trapholt er at skabe et udviklings- og dialogredskab, der kan medvirke til at fremme museets egen udvikling, men også samarbejdet mellem museet, Kolding Kommune og øvrige relevante samarbejdspartnere. Aftalen er udtryk for et gensidigt ønske om en intensiveret, fortløbende kommunikation parterne imellem. Kontrakten er på ikke dækkende for hele museets virke, men har udpeget en række områder, som aftaleparterne er enige om skal udvikles i løbet af kontraktperioden. Byrådet har truffet beslutning om at udvikle kommunens designmæssige profil, bl.a. gennem et tværgående samarbejde mellem Trapholt, Museet på Koldinghus, Designskolen Kolding og andre designorienterede institutioner og kreative miljøer for at udbygge og styrke design som et brand for kommunen. Det er således Kolding Kommunes forventning, at de to museer indgår aktivt i den samlede designsatsning og specifikt udgør den dynamiske drivkraft indenfor kultursektoren. Fra dannelse til oplevelse. Trapholt nu og om 5 år. Museer var førhen videnscentre med store samlinger, hvor man kunne opleve historien, kulturen, kunsten og andre kulturer. I dag kan man fortsat se autentiske genstande fra samlingerne, men publikums behov har forandret sig og om 5 år vil de have forandret sig endnu mere. 3

4 Trapholt tager med sin udstillingsstrategi højde for publikums udvikling, deres nye forventniger til en museumsoplevelse, og hvilken type oplevelser de søger. Stadig flere søger oplevelser og rum til at være sociale, slappe af, nyde livet eller realisere deres eget potentiale. Samlingerne skal være vedkommende og væsentlige for deres livsprojekt. Gennemarbejdede oplevelser og ejerskab vil være væsentlige parametre at navigere efter i planlægningen af fremtidens museum, hvor der sker en forandring fra en faglig legitimering til en publikumslegitimering af museernes aktiviteter. Ud fra disse overvejelser er især to indsatsområder væsentlige for Trapholt i den kommende kontraktperiode: 1) At tiltrække flere gæster med en udstillingsstrategi, der tiltrækker gæster fra et større opland end Kolding 2) At sikre, at Trapholt fortsat er et sted, som borgerne i Kolding føler ejerskab til og er engageret i. Det opnås gennem en bevidst strategi, som tager højde for borgernes forskelligartede behov for oplevelser og inddragelse. Udstillingsstrategi flere gæster En traditionel indikator for succes er besøgstal. Oplevelser med café, butik, udstillinger, rumoplevelser, personalet og andre gæster er væsentlige elementer til en museumsoplevelse, hvor man føler sig godt tilpas, hvilket bidrager til gode besøgstal. Trapholt arbejder strategisk med fire veldefinerede publikumstyper, som man kender fra intern og publiceret forskning. Alt frontpersonale er desuden ved at blive omdefineret fra vogtere til værter af Trapholt. Dette arbejde styrker muligheden for at gæsterne kommer igen efter en god oplevelse. Trapholt er ligeledes i konkurrence med mange andre attraktioner om publikum. Kunstmuseets stærkeste våben i dette kapløb er store udstillingssatsninger af høj (international) standard, som giver genlyd over hele landet. Og skal gæsterne blive retur-gæster, skal de have lidt mere end de forventede. Der prioriteres mellem forskellige udstillingsstrategier for at tiltrække flere gæster, og afhængigt af den valgte strategi klargøres museets muligheder og udfordringer. Alle strategier kræver en grundlæggende forståelse for oplevelsesbaseret formidling, samtidsrelevans og iscenesættelse. Koldings borgere Ud over god udstillingsvirksomhed af høj kvalitet er det væsentligt for Trapholt at være solidt funderet blandt borgerne i Kolding Kommune. Føler borgerne, at Trapholt tilfører Kolding merværdi, vil de fungere som væsentlige støtter og ambassadører for museet. Metoder som stærk skoletjeneste, out-reach og brugerinvolvering er relevante og effektive. Denne form for aktivitet er omkostningstung og kvalifikationsafhængig vil kræve, at der skaffes økonomi ud over den nuværende. Trapholt er i dag relativt velfunderet blandt borgere i Kolding, men flere borgere ville kunne få glæde af museet ved at museets profil skærpes i forhold til ovenstående vurderinger. 2. Udviklingsplan Udviklingsplanen for Trapholt konkretiserer Trapholts bidrag til og andel i realisering af designsatsningen og beskriver planer for opfyldelse af andre forpligtelser som følge af 4

5 museumslov samt planer for egenindtjening. For Trapholt er udviklingsmålene samlet om to kerneopgaver: Trapholt som statsanerkendt museum Trapholt i designsatsningen. Disse kerneområder beskrives nedenfor kort i overordnet form, idet der henvises til Bilag 1 for en uddybende og detaljeret beskrivelse. Deruover vil Trapholt indgå i en analyse af muligheder for et muligt tættere samarbejde mellem Trapholt og Designskolen Kolding. A. Strategisk analyse på baggrund af budgetnote Kolding Kommune har ved budgetforliget for Budget 2010 vedtaget følgende budgetnote: "Note 3: For at optimere Koldings samlede indsats og muligheder inden for design ønsker Kolding Byråd at Kolding Kommune, Designskolen Kolding, Trapholtfonden og museet Trapholt inden 1. juni 2010 gennemfører en strategisk analyse (swot) af et muligt tættere samarbejde mellem Trapholt og Designskolen. Samtidig ønskes forslag til muligt fælles formål (vision og mission) for de to institutioner beskrevet. Overordnet vil den strategiske analyse inddrage følgende aspekter: Det juridiske grundlag af et muligt tættere samarbejde beskrives, herunder de to institutioners forskellige lovgrundlag som henholdsvis uddannelsesinstitution og kunstmuseum. Herefter beskrives såvel de nuværende som i øvrigt ønskelige og mulige aktivitetsområder, hvor de to instituioner har fælles dagsorden og virke. På den baggrund foretages en swot-analyse af et tættere organisatorisk samarbejde. Heri beskrives såvel rationaliseringsmuligheder (back-office m.m.) som potentielt forbedrede styrkepositioner (front-office, netværk m.m.). Endelig vurderes budgetnotens ordlyd om forslag til muligt fælles formål for de to institutioner, med såvel et kulturelt, et uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt perspektiv. Der udarbejdes et særskilt kommisorium for analysen, som godkendes hos såvel de involverede aktører som relevante myndigheder. Analysen udarbejdes eksternt, men med en styregruppe sammensat af repræsentanter fra de involverede parter. B. Trapholt som statsanerkendt museum Trapholt modtager statstilskud i henhold til Museumslovens 15 og 16. Statstilskuddet udgør 17 % af Trapholts samlede økonomi. I 2005 foretog Kulturarvsstyrelsen en gennemgribende kvalitetsvurdering af Trapholt. Anbefalinger fra denne rapport er siden besvaret med konkrete tiltag og museet er i forsat i dialog med Kulturarvsstyrelsen omkring fremtidige tiltag i henhold til kvalitetsvurderingen og øvrige krav og anbefalinger fra Styrelsen. Konklusion på rapporten var en opfording til, at Trapholt udarbejder en mere fokuseret strategi i forhold til museumslovens fem søjler og at der udarbejdes konkrete planer for indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling. Kulturarvsstyrelsen tillægger samlingen stor betydning, hvilket ville kunne understøtte en forskningsorienteret udstillingsstrategi og internationale samarbejder og udvekslinger. Det anbefales at Trapholts forskningsniveau øges. 5

6 1. Trapholt vil i 2010 udarbejde en overordnet strategi og handlingsplan som tilgodeser de statslige forpligtelser i samklang med de kommunale forventninger 2. Trapholt vil udarbejde en langsigtet udstillingsstrategi, hvor de statslige forpligtelser samstemmes med samarbejdet omkring Design Kolding. 3. Ud fra dette vil Trapholt udarbejde: a. en indsamlingsplan b. en forskningsplan c. en formidlingsplan d. en kommunikationsplan 4. Trapholt vil i kontraktperioden gennemgå en organisationsændring, således at der er overenstemmelse mellem arbejdsstruktur og målsætninger 5. Trapholt vil i kontraktperioden følge statslige retningslinier for registrering, bevaring og digitalisering af samlingen. C. Trapholt i den fælles designsatsning Kolding Kommune satser på design som byens brand. Derfor har Kolding Kommune i samarbejde med Designskolen, Koldinghus og Trapholt udarbejdet en fælles strategi for de tre institutioners bidrag til realisering af Kolding Kommunes vision for Design Kolding. Trapholt bidrager til den fælles designsatsning i følgende tværgående initiativer, med projektansvar for projektet vedr. formidling til skoler/uddannelsesinstitutioner om design: 1. Tværinstitutionelt samarbejde om ud- og afvikling af en Designfestival hvert andet år 2. Tværinstitutionel tilgang til erhvervslivet, udvikling af produktkatalog, etablering af forretningsenhed, øge samarbejdet med Koldinghus 3. Tværinstitutionelt forskningssamarbejde omkring design og designformidling 4. Tværinstitutionel ideudviklingsgruppe for Designsatsningen 5. Tværinstitutionelle initiativer, hvor Koldings borgere inddrages gennem out-reach projekter 6. Tværinstitutionelle initiativer med formidling til skoler og uddannelsesinstitutioner 7. Etablering af designfaglige og designdidaktiske netværk 8. Tværinstitutionelt kick-off arrangement Individuelt skal Trapholt som agent i designsatsningen fokusere på: 1. Store spektakulære udstillinger for målgruppen med henblik på at tiltrække flere gæster 2. For skoler og uddannelsesinstitutioner: Etablering af undervisningsforløb i design 3. For erhvervslivet: Udvikling og implementering af strategi for bedre kommunikation, flere produkter, bedre kontakt etc. Derudover er det skitseret, at Trapholt arbejder med tilgængelighed til samlinger, udstillinger og andre aktiviteter på Trapholt; medarbejderudvikling; økonomisk og organisatorisk effektivitet; samt udvidelse af strategiske samarbejder. 3. Budget- og bevillingsforhold Bidrag fra Kolding Kommune Til opfyldelse af kontraktens udviklingsmål og med det formål at sikre et stabilt grundlag for driften af Trapholt og skabe mulighed for museets fortsatte udvikling, yder Kolding Kommune et årligt driftstilskud til Trapholt. 6

7 Bidrag til museet for 2010 fastsættes til kr. (2010-niveau). Bidrag til museet for 2011 og fremad fastsættes til kr. (2010-niveau). Ud over dette er bidrages der med et årligt udviklingstilskud til Trapholtfonden på kr. (2010-niveau), et gavebrevet til Trapholtfonden på kr. (2010-niveau), samt et bidrag til bygningsvedligehold på (2010-niveau). Kolding Kommunes driftstilskud reguleres fra 2011 årligt med den af Kolding Kommune anvendte prisregulering af lønninger. Tilskud til Trapholtfonden, gavebrevet til Trapholtfonden og bidraget til bygningsvedligehold reguleres efter udviklingen i forbrugerprisindekset pr. oktober året før. Aftalen tilsigter budgetgaranti i hele aftaleperioden, men forhindrer ikke, at der i forbindelse med byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet med eventuelt deraf følgende konsekvensrettelse i de formulerede udviklingsmål. Ved eventuelle ændringer i tilskuddet udvises respekt for allerede indgåede aftaler. Ved indgåelse af større økonomisk bindende aftaler, som rækker ud over kontraktperioden inddrager Trapholt forvaltningen med henblik på at sikre, at det økonomiske fundament, som museet laver aftaler på, er reelt på det tidspunkt, hvor aftalen skal eksekveres. Parterne skal i videst muligt omfang støtte hinanden i bestræbelserne for at opnå ekstern finansiering til udviklingsplanens virkeliggørelse. Anlægsbudgetter Nærværende kontrakt indeholder ikke bevillinger til anlægsaktiviteter. Finansieringsplan Økonomien på Trapholt er sammensat af tilskud fra henholdsvis Stat Kommune Egenfinansiering: fondsmidler, entréindtægter, donationer/sponsorater Staten yder tilskud i henhold til gældende museumslov. Museet har andel i Fælleskonserveringen, som er en almennyttig forening af danske museer, og som rådgiver museerne omkring værkhåndtering og bevaring, konserverer værker løbende og udarbejder tilstandsrapporter i forbindelse med ind- og udtjek af indlånte værker til særudstillinger. Museet har andel i Fællesmagasinet i Vejle, som fungerer som museets fjernmagasin. Museet modtager konserveringsbistand fra Konserveringscentret i Vejle. Museets egenfinansiering stammer fra entréindtægter, renter, butiksdrift og forpagtningsafgift fra café, tilskud fra venneforening, erhvervsklub, fonde, samt sponsorater. Der skal arbejdes aktivt på forøgelse af museets egenindtjening som grundlag for en udvidet aktivitet. 4. Andre driftsforhold Lokaler Trapholt driver sin museumsdrift i lokaler ejet af Trapholtfonden, som stiller lokalerne 7

8 vederlagsfrit til rådighed for Trapholt. Trapholtfonden stiller vederlagsfrit lokaler i Trappergården til rådighed for Kolding Kommunes Kommunale Billedskole. Teknisk Forvaltning forestår vederlagsfri ren- og vedligeholdelse af parkanlæg og parkeringsplads, herunder snerydning. Teknisk Forvaltning assisterer Trapholts årlige gennemgang og vurdering af bygningerne. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) Kolding Kommune stiller uden beregning opkobling på det kommunale IT-net og telefonnet til rådighed på linie med øvrige institutioner under Kulturforvaltningen. Trapholt accepterer de standarder for IT- og telefonudstyr og for IT-programmer, som foreskrives af Kolding Kommune. Museet forpligter sig til at følge Kolding Kommunes IT-sikkerhedsregler. Journal og arkiv Museets journal- og arkivopgaver tilrettelægges i overensstemmelse med Kolding Kommunes regler for journal og arkiv. Tilrettelæggelsen sker i samarbejde med Kolding Stadsarkiv. Løn og personale Museets personaleadministration følger de principper, som fremgår af de til enhver tid gældende regler for kommunens Kultur- og fritidsforvaltning. Kompetencen til at meddele uansøgt afsked for disse medarbejdere er hos kommunens økonomiudvalg, medens kompetencen til ansøgt afsked er hos museumsdirektøren. For museets medarbejdere er lønog ansættelsesvilkår svarende til de for kommunalt ansatte gældende regler. Personalet vil ligeledes til enhver tid være omfattet af nuværende såvel som fremtidige lokale aftaler, der er/oprettes mellem de faglige organisationer og Kolding Kommune. Museet følger udviklingen i de kommunale lønninger. Løn- og personaleadministrative opgaver varetages uden beregning af Kolding Kommunes løn- og personaleafdeling i samarbejde med museet. Udlæg, som Kolding Kommune foretager i den anledning, kan til enhver tid modregnes i Kolding Kommunes tilskud til Trapholt. Museets ansatte er omfattet af Kolding Kommunes generelle arbejdsskade- og ansvarsforsikring. 5. Kontraktforhold, resultatvurdering og revision Kontraktforhold Denne kontrakt træder i kraft pr. 1. januar 2010 og løber til 31. december Resultatvurdering og rapportering Denne kontrakt er udtryk for gensidigt ønske om intensiveret, fortløbende dialog mellem Kolding Kommune og Trapholt. Udviklingskontrakten rummer større forventninger og mere vidtrækkende aftaler end hidtidige drifts- og resultatkontrakter. Derfor kræver den helt anderledes opfølgning og koordinering mellem aftalepartnerne, hhv. Trapholt og Kolding Kommune v. Kulturudvalget. Derfor anbefales som minimum følgende: I tillæg til årsberetning og årsregnskab rapporteres om udviklingen i de fastsatte udviklingsmål. For at relatere disse til mål og tiltag i indgået udviklingskontrakt 8

9 udarbejdes parterne imellem særskilt skabelon herfor. Beretning og regnskab fremsendes til Kolding Kommune i maj måned. Et årligt dialogmøde mellem bestyrelsen for Trapholt og Kulturudvalget. Her foretages en overordnet gennemgang af årsplaner for såvel det forgangne år som for den og de kommende år. Formålet med mødet er at følge op på resultater og eventuelle forskydninger i tidsplanerne for de enkelte projekter og tiltag, det være sig såvel fremskydninger som eventuelle udskydelser. Mødet afholdes i juni måned, og relevant materiale fremsendes til Kolding Kommune forud for mødet. Halv-årlige møder mellem bestyrelsesformænd / direktører for hhv. Trapholt, Museet på Koldinghus, Designskolen og kulturudvalgsformand / kultur- og fritidsdirektør. Disse møder har alene fokus på målopfyldelse indenfor den fælles designsatsning. Kontraktrevision Kontrakten skal genforhandles i første halvår 2012 og ny kontrakt skal indgås og underskrives inden 1. oktober Kolding Kommune Den... Trapholt Den Per Bødker Andersen Borgmester... Ole F. Rasmussen Formand... Ingemann Olsen Kommunaldirektør... Britta Tøndborg Museumsdirektør 9

10 Appendiks Kolding Kommunes brug af Trapholt Entré: Byråd og forvaltningsgrensdirektører: Gratis adgang med ledsager (adgangskort udstedt af Borgmesterkontoret). Kolding Kommunes officielle gæster: Gratis adgang efter forudanmeldelse eller rekvisition fra borgmesterkontoret eller en forvaltningsgrensdirektør. Medarbejdere i Kolding Kommune Kulturforvaltningen gives gratis adgang til museet og dets udstillinger mod fremvisning af et kort, udstedt af Kulturforvaltningen. Alle andre betaler normale takster. Repræsentation: Officielle Kolding Kommune-arrangementer: Intet lokalevederlag. Vagtudgifter faktureres. Kulturelle arrangementer: Andre kulturarrangementer: Intet lokalevederlag. Vagtudgifter faktureres. 10

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Springeren Maritimt Oplevelsescenter for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Springeren Maritimt Oplevelsescenter for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune og Springeren Maritimt Oplevelsescenter for perioden 2013 2016 Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Forord: Formålet med denne aftale er at skabe et udviklings- og

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Aalborg Karneval for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Aalborg Karneval for perioden #BREVFLET# Aftale mellem Aalborg Kommune og Aalborg Karneval for perioden 1.- 1. 2014 31.12. 2017 Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen Forord Formålet med denne aftale er, at skabe et udviklings-

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Samarbejdsaftale Geografisk Have og Kolding Kommune

Samarbejdsaftale Geografisk Have og Kolding Kommune Samarbejdsaftale Geografisk Have og Kolding Kommune Gældende for perioden 1/1 2017 31/12 2020 Indhold Samarbejdsaftale mellem den selvejende institution Geografisk Have og Kolding Kommune... 1 Kolding

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN Samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN for perioden xx.xx.20xx xx.xx.20xx (institutionens logo) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord.

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Formål 2 Stk.1. Kunsthal Nord er

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden #BREVFLET# Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden 1.- 5. 2014 31.12. 2017 Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen Forord Formålet med denne aftale er at være et udviklings-

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Aftalens status og kontraktens opbygning

1. Aftalens parter. 2. Aftalens status og kontraktens opbygning 1. Aftalens parter Mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og er indgået følgende AFTALE om driften af 2. Aftalens status og kontraktens opbygning Nærværende dokument udgør en driftskontrakt mellem og Kultur-

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Resultatkontrakt. vedrørende samarbejde. mellem Herning Kommune og MCH A/S. Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer

Resultatkontrakt. vedrørende samarbejde. mellem Herning Kommune og MCH A/S. Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer Resultatkontrakt vedrørende samarbejde mellem Herning Kommune og MCH A/S Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer 1. Parterne Mellem Herning Kommune Adresse: Torvet, 7400 Herning EAN-nr.: 5798005510253

Læs mere

AFTALE. Holbæk i Pinsen.

AFTALE. Holbæk i Pinsen. AFTALE Om Holbæk i Pinsen. Holbæk Kommune og Fonden - Holbæk i Pinsen Kanalstræde 2 Kasernevej 6, st.tv 4300 Holbæk c/o ADVODAN CVR nr.: 29189447 Kanalstræde 10, 1.(CVR nr) (herefter kaldet Holbæk Kommune)

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 29. maj 2013 Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 1 Indledning Greve museum er et kommunalt statsanerkendt museum med lokalhistorisk arkiv med store nye udfordringer i den nærmeste

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og Den selvejende institution KUNSTEN. for perioden

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og Den selvejende institution KUNSTEN. for perioden Samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Den selvejende institution KUNSTEN for perioden 01.01.2017 31.12.2020 1 Indholdsfortegnelse 1. Aftalens rammer... 3 1.1. Aftaleparter... 3 1.2. Aftalens formål...

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune.

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune. , version 1.0 - august 2014 MASTERPLAN proces for etablering et nyt kommunalt museum. Aktivitet Opgave Startdato Slutdato Kommentar: Hvem gør det? 1.0 Fastsættelse dato for ophør den nuværende samdriftstale

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere

Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland

Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Baggrund og formål 1.1 Kommunalbestyrelserne i Randers,

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Den hidtidige proces Udkast til anbefalinger Den videre proces 1 Den hidtidige proces: Temamøder i april, maj, juni, oktober og december 2010. Referencegruppemøder

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og Den selvejende institution HUSET

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og Den selvejende institution HUSET Samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Den selvejende institution HUSET for perioden 01.06.2016 31.12.2019 1 Indholdsfortegnelse 1. Aftalens rammer... 3 1.1. Aftaleparter... 3 1.2. Aftalens formål...

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Samarbejdsaftaler på kulturområdet Arbejdsgruppe under Sundheds- og kulturforvaltningen

Samarbejdsaftaler på kulturområdet Arbejdsgruppe under Sundheds- og kulturforvaltningen Samarbejdsaftaler på kulturområdet Arbejdsgruppe under Sundheds- og kulturforvaltningen Oversigter, kulturpolitiske mål, forslag til nyt koncept og proces for implementering Januar 2015 2014-28266-10 1

Læs mere

Økonomiaftale. indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner

Økonomiaftale. indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner U D K A S T hfs 14. marts 2013 Økonomiaftale indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner Haderslev Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune Aabenraa Kommune

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere