Udviklingskontrakt mellem. Kolding Kommune. Trapholt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingskontrakt mellem. Kolding Kommune. Trapholt 2010-2012"

Transkript

1 Udviklingskontrakt mellem Kolding Kommune og Trapholt

2 INDHOLD 1. Indledning Kolding Kommunes forventninger Fra resultatkontrakt til udviklingskontrakt Fra dannelse til oplevelse: Trapholt nu og om 5 år Udstillingsstrategi flere gæster Koldings borgere 2. Udviklingsplan A. Strategisk analyse på baggrund af budgetnote B. Trapholt som statsanerkendt museum C. Trapholt i den fælles designsatsning 3. Budget og bevillingsforhold Bidrag for Kolding kommune Anlægsbudgetter Finansieringsplan 4. Andre driftsforhold Lokaler IKT Journal og arkiv Løn og personale 5. Kontraktforhold, resultatvurdering og revision Kontraktforhold Resultatvurdering og rapportering Kontraktrevision Appendiks: Kolding Kommunes brug af Trapholt Bilag 1: Trapholt Udviklingskontrakt med Kolding Kommune Individuelle mål for Bilag 2: Fælles Strategi Designskolen Trapholt og Museet på Koldinghus 2

3 1. Indledning Nærværende udviklingskontrakt mellem Kolding Kommune og den selvejende institution Trapholt er gældende for perioden 1. januar december 2012 for så vidt angår den økonomiske del af kontrakten, men rummer mål, som rækker ud over kontraktperioden. Kontrakten er den fjerde kontraktperiode mellem parterne. Kontrakten er et resultat af de forhandlinger, der er ført mellem Kolding Kommune og Trapholt om museets fremtidige aktiviteter. Den er således udtryk for dels de ønsker og forventninger til Trapholt, som kommunen stiller til museet i kraft af sin rolle som bidragyder til museets virke, dels de ønsker og input til den fremtidige virksomhed, som Trapholt har fremsat. I løbet af disse forhandlinger har parterne i fællesskab formuleret en række udviklingstemaer, dels for museets individuelle virksomhed, dels for museets samarbejde med Koldinghus og Designskolen Kolding om profilering af Kolding som Danmarks designby nr. 1. Kolding Kommunes forventninger I Museumsloven defineres fem hovedopgaver for danske museer; indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. De fire første udtrykker en alment anerkendt tilgang, hvor samlingen og den faglige legitimitet, herunder sikring af kunst- og kulturarven for eftertiden, prioriteres. Den femte hovedopgave - formidling - har borgeren og civilsamfundet som prioritet. I tider med mangel på kommunale ressourcer har kommunerne markant øget opmærksomhed på denne publikumsmæssige legitimitet. Selv om formidling på Koldings museer har haft øget fokus de senere år, er et overordnet mål i kontrakten markant forbedret og fornyet formidling til og kommunikation med publikum. Da formidling også foregår andre steder end på Trapholt, formuleres der et måleredskab til vurdering af øget borgertilfredshed og engagement i museets virke. Det er målet, at Trapholt fastholder besøgstallet i kontraktperioden på gæster. Fra resultatkontrakt til udviklingskontrakt Formålet med denne aftale mellem Kolding Kommune og Trapholt er at skabe et udviklings- og dialogredskab, der kan medvirke til at fremme museets egen udvikling, men også samarbejdet mellem museet, Kolding Kommune og øvrige relevante samarbejdspartnere. Aftalen er udtryk for et gensidigt ønske om en intensiveret, fortløbende kommunikation parterne imellem. Kontrakten er på ikke dækkende for hele museets virke, men har udpeget en række områder, som aftaleparterne er enige om skal udvikles i løbet af kontraktperioden. Byrådet har truffet beslutning om at udvikle kommunens designmæssige profil, bl.a. gennem et tværgående samarbejde mellem Trapholt, Museet på Koldinghus, Designskolen Kolding og andre designorienterede institutioner og kreative miljøer for at udbygge og styrke design som et brand for kommunen. Det er således Kolding Kommunes forventning, at de to museer indgår aktivt i den samlede designsatsning og specifikt udgør den dynamiske drivkraft indenfor kultursektoren. Fra dannelse til oplevelse. Trapholt nu og om 5 år. Museer var førhen videnscentre med store samlinger, hvor man kunne opleve historien, kulturen, kunsten og andre kulturer. I dag kan man fortsat se autentiske genstande fra samlingerne, men publikums behov har forandret sig og om 5 år vil de have forandret sig endnu mere. 3

4 Trapholt tager med sin udstillingsstrategi højde for publikums udvikling, deres nye forventniger til en museumsoplevelse, og hvilken type oplevelser de søger. Stadig flere søger oplevelser og rum til at være sociale, slappe af, nyde livet eller realisere deres eget potentiale. Samlingerne skal være vedkommende og væsentlige for deres livsprojekt. Gennemarbejdede oplevelser og ejerskab vil være væsentlige parametre at navigere efter i planlægningen af fremtidens museum, hvor der sker en forandring fra en faglig legitimering til en publikumslegitimering af museernes aktiviteter. Ud fra disse overvejelser er især to indsatsområder væsentlige for Trapholt i den kommende kontraktperiode: 1) At tiltrække flere gæster med en udstillingsstrategi, der tiltrækker gæster fra et større opland end Kolding 2) At sikre, at Trapholt fortsat er et sted, som borgerne i Kolding føler ejerskab til og er engageret i. Det opnås gennem en bevidst strategi, som tager højde for borgernes forskelligartede behov for oplevelser og inddragelse. Udstillingsstrategi flere gæster En traditionel indikator for succes er besøgstal. Oplevelser med café, butik, udstillinger, rumoplevelser, personalet og andre gæster er væsentlige elementer til en museumsoplevelse, hvor man føler sig godt tilpas, hvilket bidrager til gode besøgstal. Trapholt arbejder strategisk med fire veldefinerede publikumstyper, som man kender fra intern og publiceret forskning. Alt frontpersonale er desuden ved at blive omdefineret fra vogtere til værter af Trapholt. Dette arbejde styrker muligheden for at gæsterne kommer igen efter en god oplevelse. Trapholt er ligeledes i konkurrence med mange andre attraktioner om publikum. Kunstmuseets stærkeste våben i dette kapløb er store udstillingssatsninger af høj (international) standard, som giver genlyd over hele landet. Og skal gæsterne blive retur-gæster, skal de have lidt mere end de forventede. Der prioriteres mellem forskellige udstillingsstrategier for at tiltrække flere gæster, og afhængigt af den valgte strategi klargøres museets muligheder og udfordringer. Alle strategier kræver en grundlæggende forståelse for oplevelsesbaseret formidling, samtidsrelevans og iscenesættelse. Koldings borgere Ud over god udstillingsvirksomhed af høj kvalitet er det væsentligt for Trapholt at være solidt funderet blandt borgerne i Kolding Kommune. Føler borgerne, at Trapholt tilfører Kolding merværdi, vil de fungere som væsentlige støtter og ambassadører for museet. Metoder som stærk skoletjeneste, out-reach og brugerinvolvering er relevante og effektive. Denne form for aktivitet er omkostningstung og kvalifikationsafhængig vil kræve, at der skaffes økonomi ud over den nuværende. Trapholt er i dag relativt velfunderet blandt borgere i Kolding, men flere borgere ville kunne få glæde af museet ved at museets profil skærpes i forhold til ovenstående vurderinger. 2. Udviklingsplan Udviklingsplanen for Trapholt konkretiserer Trapholts bidrag til og andel i realisering af designsatsningen og beskriver planer for opfyldelse af andre forpligtelser som følge af 4

5 museumslov samt planer for egenindtjening. For Trapholt er udviklingsmålene samlet om to kerneopgaver: Trapholt som statsanerkendt museum Trapholt i designsatsningen. Disse kerneområder beskrives nedenfor kort i overordnet form, idet der henvises til Bilag 1 for en uddybende og detaljeret beskrivelse. Deruover vil Trapholt indgå i en analyse af muligheder for et muligt tættere samarbejde mellem Trapholt og Designskolen Kolding. A. Strategisk analyse på baggrund af budgetnote Kolding Kommune har ved budgetforliget for Budget 2010 vedtaget følgende budgetnote: "Note 3: For at optimere Koldings samlede indsats og muligheder inden for design ønsker Kolding Byråd at Kolding Kommune, Designskolen Kolding, Trapholtfonden og museet Trapholt inden 1. juni 2010 gennemfører en strategisk analyse (swot) af et muligt tættere samarbejde mellem Trapholt og Designskolen. Samtidig ønskes forslag til muligt fælles formål (vision og mission) for de to institutioner beskrevet. Overordnet vil den strategiske analyse inddrage følgende aspekter: Det juridiske grundlag af et muligt tættere samarbejde beskrives, herunder de to institutioners forskellige lovgrundlag som henholdsvis uddannelsesinstitution og kunstmuseum. Herefter beskrives såvel de nuværende som i øvrigt ønskelige og mulige aktivitetsområder, hvor de to instituioner har fælles dagsorden og virke. På den baggrund foretages en swot-analyse af et tættere organisatorisk samarbejde. Heri beskrives såvel rationaliseringsmuligheder (back-office m.m.) som potentielt forbedrede styrkepositioner (front-office, netværk m.m.). Endelig vurderes budgetnotens ordlyd om forslag til muligt fælles formål for de to institutioner, med såvel et kulturelt, et uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt perspektiv. Der udarbejdes et særskilt kommisorium for analysen, som godkendes hos såvel de involverede aktører som relevante myndigheder. Analysen udarbejdes eksternt, men med en styregruppe sammensat af repræsentanter fra de involverede parter. B. Trapholt som statsanerkendt museum Trapholt modtager statstilskud i henhold til Museumslovens 15 og 16. Statstilskuddet udgør 17 % af Trapholts samlede økonomi. I 2005 foretog Kulturarvsstyrelsen en gennemgribende kvalitetsvurdering af Trapholt. Anbefalinger fra denne rapport er siden besvaret med konkrete tiltag og museet er i forsat i dialog med Kulturarvsstyrelsen omkring fremtidige tiltag i henhold til kvalitetsvurderingen og øvrige krav og anbefalinger fra Styrelsen. Konklusion på rapporten var en opfording til, at Trapholt udarbejder en mere fokuseret strategi i forhold til museumslovens fem søjler og at der udarbejdes konkrete planer for indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling. Kulturarvsstyrelsen tillægger samlingen stor betydning, hvilket ville kunne understøtte en forskningsorienteret udstillingsstrategi og internationale samarbejder og udvekslinger. Det anbefales at Trapholts forskningsniveau øges. 5

6 1. Trapholt vil i 2010 udarbejde en overordnet strategi og handlingsplan som tilgodeser de statslige forpligtelser i samklang med de kommunale forventninger 2. Trapholt vil udarbejde en langsigtet udstillingsstrategi, hvor de statslige forpligtelser samstemmes med samarbejdet omkring Design Kolding. 3. Ud fra dette vil Trapholt udarbejde: a. en indsamlingsplan b. en forskningsplan c. en formidlingsplan d. en kommunikationsplan 4. Trapholt vil i kontraktperioden gennemgå en organisationsændring, således at der er overenstemmelse mellem arbejdsstruktur og målsætninger 5. Trapholt vil i kontraktperioden følge statslige retningslinier for registrering, bevaring og digitalisering af samlingen. C. Trapholt i den fælles designsatsning Kolding Kommune satser på design som byens brand. Derfor har Kolding Kommune i samarbejde med Designskolen, Koldinghus og Trapholt udarbejdet en fælles strategi for de tre institutioners bidrag til realisering af Kolding Kommunes vision for Design Kolding. Trapholt bidrager til den fælles designsatsning i følgende tværgående initiativer, med projektansvar for projektet vedr. formidling til skoler/uddannelsesinstitutioner om design: 1. Tværinstitutionelt samarbejde om ud- og afvikling af en Designfestival hvert andet år 2. Tværinstitutionel tilgang til erhvervslivet, udvikling af produktkatalog, etablering af forretningsenhed, øge samarbejdet med Koldinghus 3. Tværinstitutionelt forskningssamarbejde omkring design og designformidling 4. Tværinstitutionel ideudviklingsgruppe for Designsatsningen 5. Tværinstitutionelle initiativer, hvor Koldings borgere inddrages gennem out-reach projekter 6. Tværinstitutionelle initiativer med formidling til skoler og uddannelsesinstitutioner 7. Etablering af designfaglige og designdidaktiske netværk 8. Tværinstitutionelt kick-off arrangement Individuelt skal Trapholt som agent i designsatsningen fokusere på: 1. Store spektakulære udstillinger for målgruppen med henblik på at tiltrække flere gæster 2. For skoler og uddannelsesinstitutioner: Etablering af undervisningsforløb i design 3. For erhvervslivet: Udvikling og implementering af strategi for bedre kommunikation, flere produkter, bedre kontakt etc. Derudover er det skitseret, at Trapholt arbejder med tilgængelighed til samlinger, udstillinger og andre aktiviteter på Trapholt; medarbejderudvikling; økonomisk og organisatorisk effektivitet; samt udvidelse af strategiske samarbejder. 3. Budget- og bevillingsforhold Bidrag fra Kolding Kommune Til opfyldelse af kontraktens udviklingsmål og med det formål at sikre et stabilt grundlag for driften af Trapholt og skabe mulighed for museets fortsatte udvikling, yder Kolding Kommune et årligt driftstilskud til Trapholt. 6

7 Bidrag til museet for 2010 fastsættes til kr. (2010-niveau). Bidrag til museet for 2011 og fremad fastsættes til kr. (2010-niveau). Ud over dette er bidrages der med et årligt udviklingstilskud til Trapholtfonden på kr. (2010-niveau), et gavebrevet til Trapholtfonden på kr. (2010-niveau), samt et bidrag til bygningsvedligehold på (2010-niveau). Kolding Kommunes driftstilskud reguleres fra 2011 årligt med den af Kolding Kommune anvendte prisregulering af lønninger. Tilskud til Trapholtfonden, gavebrevet til Trapholtfonden og bidraget til bygningsvedligehold reguleres efter udviklingen i forbrugerprisindekset pr. oktober året før. Aftalen tilsigter budgetgaranti i hele aftaleperioden, men forhindrer ikke, at der i forbindelse med byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet med eventuelt deraf følgende konsekvensrettelse i de formulerede udviklingsmål. Ved eventuelle ændringer i tilskuddet udvises respekt for allerede indgåede aftaler. Ved indgåelse af større økonomisk bindende aftaler, som rækker ud over kontraktperioden inddrager Trapholt forvaltningen med henblik på at sikre, at det økonomiske fundament, som museet laver aftaler på, er reelt på det tidspunkt, hvor aftalen skal eksekveres. Parterne skal i videst muligt omfang støtte hinanden i bestræbelserne for at opnå ekstern finansiering til udviklingsplanens virkeliggørelse. Anlægsbudgetter Nærværende kontrakt indeholder ikke bevillinger til anlægsaktiviteter. Finansieringsplan Økonomien på Trapholt er sammensat af tilskud fra henholdsvis Stat Kommune Egenfinansiering: fondsmidler, entréindtægter, donationer/sponsorater Staten yder tilskud i henhold til gældende museumslov. Museet har andel i Fælleskonserveringen, som er en almennyttig forening af danske museer, og som rådgiver museerne omkring værkhåndtering og bevaring, konserverer værker løbende og udarbejder tilstandsrapporter i forbindelse med ind- og udtjek af indlånte værker til særudstillinger. Museet har andel i Fællesmagasinet i Vejle, som fungerer som museets fjernmagasin. Museet modtager konserveringsbistand fra Konserveringscentret i Vejle. Museets egenfinansiering stammer fra entréindtægter, renter, butiksdrift og forpagtningsafgift fra café, tilskud fra venneforening, erhvervsklub, fonde, samt sponsorater. Der skal arbejdes aktivt på forøgelse af museets egenindtjening som grundlag for en udvidet aktivitet. 4. Andre driftsforhold Lokaler Trapholt driver sin museumsdrift i lokaler ejet af Trapholtfonden, som stiller lokalerne 7

8 vederlagsfrit til rådighed for Trapholt. Trapholtfonden stiller vederlagsfrit lokaler i Trappergården til rådighed for Kolding Kommunes Kommunale Billedskole. Teknisk Forvaltning forestår vederlagsfri ren- og vedligeholdelse af parkanlæg og parkeringsplads, herunder snerydning. Teknisk Forvaltning assisterer Trapholts årlige gennemgang og vurdering af bygningerne. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) Kolding Kommune stiller uden beregning opkobling på det kommunale IT-net og telefonnet til rådighed på linie med øvrige institutioner under Kulturforvaltningen. Trapholt accepterer de standarder for IT- og telefonudstyr og for IT-programmer, som foreskrives af Kolding Kommune. Museet forpligter sig til at følge Kolding Kommunes IT-sikkerhedsregler. Journal og arkiv Museets journal- og arkivopgaver tilrettelægges i overensstemmelse med Kolding Kommunes regler for journal og arkiv. Tilrettelæggelsen sker i samarbejde med Kolding Stadsarkiv. Løn og personale Museets personaleadministration følger de principper, som fremgår af de til enhver tid gældende regler for kommunens Kultur- og fritidsforvaltning. Kompetencen til at meddele uansøgt afsked for disse medarbejdere er hos kommunens økonomiudvalg, medens kompetencen til ansøgt afsked er hos museumsdirektøren. For museets medarbejdere er lønog ansættelsesvilkår svarende til de for kommunalt ansatte gældende regler. Personalet vil ligeledes til enhver tid være omfattet af nuværende såvel som fremtidige lokale aftaler, der er/oprettes mellem de faglige organisationer og Kolding Kommune. Museet følger udviklingen i de kommunale lønninger. Løn- og personaleadministrative opgaver varetages uden beregning af Kolding Kommunes løn- og personaleafdeling i samarbejde med museet. Udlæg, som Kolding Kommune foretager i den anledning, kan til enhver tid modregnes i Kolding Kommunes tilskud til Trapholt. Museets ansatte er omfattet af Kolding Kommunes generelle arbejdsskade- og ansvarsforsikring. 5. Kontraktforhold, resultatvurdering og revision Kontraktforhold Denne kontrakt træder i kraft pr. 1. januar 2010 og løber til 31. december Resultatvurdering og rapportering Denne kontrakt er udtryk for gensidigt ønske om intensiveret, fortløbende dialog mellem Kolding Kommune og Trapholt. Udviklingskontrakten rummer større forventninger og mere vidtrækkende aftaler end hidtidige drifts- og resultatkontrakter. Derfor kræver den helt anderledes opfølgning og koordinering mellem aftalepartnerne, hhv. Trapholt og Kolding Kommune v. Kulturudvalget. Derfor anbefales som minimum følgende: I tillæg til årsberetning og årsregnskab rapporteres om udviklingen i de fastsatte udviklingsmål. For at relatere disse til mål og tiltag i indgået udviklingskontrakt 8

9 udarbejdes parterne imellem særskilt skabelon herfor. Beretning og regnskab fremsendes til Kolding Kommune i maj måned. Et årligt dialogmøde mellem bestyrelsen for Trapholt og Kulturudvalget. Her foretages en overordnet gennemgang af årsplaner for såvel det forgangne år som for den og de kommende år. Formålet med mødet er at følge op på resultater og eventuelle forskydninger i tidsplanerne for de enkelte projekter og tiltag, det være sig såvel fremskydninger som eventuelle udskydelser. Mødet afholdes i juni måned, og relevant materiale fremsendes til Kolding Kommune forud for mødet. Halv-årlige møder mellem bestyrelsesformænd / direktører for hhv. Trapholt, Museet på Koldinghus, Designskolen og kulturudvalgsformand / kultur- og fritidsdirektør. Disse møder har alene fokus på målopfyldelse indenfor den fælles designsatsning. Kontraktrevision Kontrakten skal genforhandles i første halvår 2012 og ny kontrakt skal indgås og underskrives inden 1. oktober Kolding Kommune Den... Trapholt Den Per Bødker Andersen Borgmester... Ole F. Rasmussen Formand... Ingemann Olsen Kommunaldirektør... Britta Tøndborg Museumsdirektør 9

10 Appendiks Kolding Kommunes brug af Trapholt Entré: Byråd og forvaltningsgrensdirektører: Gratis adgang med ledsager (adgangskort udstedt af Borgmesterkontoret). Kolding Kommunes officielle gæster: Gratis adgang efter forudanmeldelse eller rekvisition fra borgmesterkontoret eller en forvaltningsgrensdirektør. Medarbejdere i Kolding Kommune Kulturforvaltningen gives gratis adgang til museet og dets udstillinger mod fremvisning af et kort, udstedt af Kulturforvaltningen. Alle andre betaler normale takster. Repræsentation: Officielle Kolding Kommune-arrangementer: Intet lokalevederlag. Vagtudgifter faktureres. Kulturelle arrangementer: Andre kulturarrangementer: Intet lokalevederlag. Vagtudgifter faktureres. 10

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Vurdering af potentialer og proces for fusion af billedkunstinstitutioner

Vurdering af potentialer og proces for fusion af billedkunstinstitutioner ARBEJDSNOTAT By- og Kulturforvaltningen Kultur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 6613 3222 E-mail kultur@odense.dk Vurdering af potentialer og proces

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Arken Museum for Moderne Kunst

Kvalitetsvurdering af. Arken Museum for Moderne Kunst Kvalitetsvurdering af Arken Museum for Moderne Kunst 2006 Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver og bibliotek 5

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Det danske Kunstindustrimuseum

Kvalitetsvurdering af. Det danske Kunstindustrimuseum Kvalitetsvurdering af Det danske Kunstindustrimuseum 2005 Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver og bibliotek 5

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere