Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne:"

Transkript

1 Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne: Indhold Kommissorium for Styregruppen... 2 Kommunikationspolitik for ØSP-projektet:... 2 Mission og visioner... 3 Kerneværdier... 4 Pædagogisk statusgruppe... 6 ØSP procesforløbet... 7 ØSP-Litteraturliste:... 8 ØSP-SG 31/1-2006

2 Kommissorium for Styregruppen Overordnede opgaver Være overordnet koordinator og proces-ansvarlig. Skabe fælles forståelse for projektet i personale og skolekreds Sikre grundig information af skolekreds og personale gennem forløbet. Konkrete kendte opgaver pt. Sikre at baggrunden for at ØSP står klart og er kommunikeret ud til alle Finde referencer og baggrundsmaterialer fra tidl. arbejder med forældre- /skolekredsinvolvering så det historiske fundament er parat Sørge for annoncering af deltagere til de forskellige arbejdsgrupper i Olfert m.m. Opsamling i forbindelse med Kickstart-mødet i december dvs. opsamle og fastholde spørgsmål, der ønskes belyst gennem ØSP Opsamle de aktiviteter bestyrelsen har udsat under henvisning til at de skulle behandles i ØSP Sammensætte arbejdsgrupperne, under hensyntagen til fremsatte ønsker samt behov for bemanding af alle grupper Lave kommissorier for arbejdsgrupperne Lede Kickstartmødet Koordinere arbejdet mellem grupperne, så fx værdigrundlag og mål ikke strider mod hinanden! Opstille fælles skabelon for indrapportering af ØSP-elementer (fase 1), og sikre samling og udfyldelse af alle. (fase 2) Planlægge og lede den fælles workshop m.m. i forbindelse med fase 3 Kommunikationspolitik for ØSP-projektet: Bestyrelsen tilstræber, at skolekredsen og personalet løbende er fuldt informeret om ØSP-projektet, både hvad angår intentionerne, og hvad der aktuelt sker i processen. Styregruppen har det overordnede ansvar for kommunikationen og sørger for: at alle interesserede forældre bliver indkaldt til at deltage i processen at holde et kick-off-møde, hvor processen sættes i gang at grupperne skriver referater, og at de bliver hængt op på tavlen at referaterne bliver samlet på ét sted at anspore grupperne til at skrive i Olfert mere end én gang i processen at orientere om projektet og processen på generalforsamlingen Derudover tager styregruppen løbende initiativer, når vi skønner det nødvendigt: vi skriver selv artikler i Olfert om processen vi forsøger at få en debat i gang i Olfert, blandt andet ved at indføre en spørgsmål/svar-rubrik om ØSP i hvert nummer vi indkalder grupperne til fællesmøde vi interviewer relevante, udenforstående personer til Olfert Side 2 af 8

3 Kommissorium for gruppe 1: Mission og visioner Hvorfor? Formålet er at afklare og formulere mission, altså hvad er det for en opgave, skolen skal løse? Derudover skal gruppen afklare og formulere s visioner, altså hvad vil vi stræbe efter fremover? Hvad? Fase 1: Missionen og visionerne skal formuleres, så begge begreber umiddelbart kan fortælles og forstås såvel internt på skolen som ude i samfundet. Missionen og visionerne skal kunne vedtages af skolekredsen på en generalforsamling. Gruppen kommer med forslag til ØSP-elementer og til, hvordan man kan vurdere enkelte elementer i forhold til vores tolkning af og mening med begreberne mission og visioner. Fase 2: Gruppen vurderer de enkelte ØSP-elementer i forhold til skolens mission og visioner. Hvordan? Gruppen debatterer sig frem til formuleringerne. Som grundlag benyttes blandt andet skolens formålsparagraf samt materiale fra tidligere debatter om skolens mission og visioner. Gruppen vælger en tovholder, der er ansvarlig for kontakten til styregruppen. For at sikre, at alle på skolen kender gruppens arbejde, skal gruppen skrive referat fra møderne. Referaterne hænges op på opslagstavlen og afleveres til styregruppen. Derudover forpligter gruppen sig til at skrive mindst ét indlæg i Olfert i løbet af foråret 2006, der giver forældrekredsen et indblik i gruppens diskussioner. Hvornår? Gruppen bestemmer selv sin mødestruktur og -frekvens. Arbejdets første fase skal være færdig senest mandag 3. april, Side 3 af 8

4 Kommissorium for gruppe 2: Kerneværdier Hvorfor? Før vi kan vurdere de forskellige OLF-aktiviteters overensstemmelse med OLFs værdier, se på status og videreudvikle skolen, skal vi have s kerneværdier tydeliggjort og formuleret ordentligt. Hvad? Fase 1: Med baggrund i eksisterende materiale og praksis skal s kerneværdier formuleres, så skolens pædagogik og nuværende og fremtidige aktiviteter kan vurderes i forhold til disse. Samtidig skal værdierne kunne anvendes eksternt til at signalere hvad Odder lille Friskole står for. Værdigrundlaget skal endvidere kunne vedtages af skolekredsen på en generalforsamling. Gruppen kommer desuden med forslag til ØSP-elementer og hvordan man kan vurdere elementerne i forholder til værdierne. Fase 2: Gruppen vurderer de enkelte ØSP-elementer i forhold til værdigrundlaget Hvordan? Som grundlag benyttes tidligere udkast og udgaver af værdigrundlaget, samt materiale fra OLF-mappen, diverse cafemøder og pjecer. Gruppen vælger en tovholder, der er ansvarlig for kontakten til styregruppen. For at sikre, at alle på skolen kender gruppens arbejde, skal gruppen skrive referat fra møderne. Referaterne hænges op på opslagstavlen og afleveres til styregruppen. Derudover forpligter gruppen sig til at skrive mindst ét indlæg i Olfert i løbet af foråret 2006, der giver forældrekredsen et indblik i gruppens diskussioner. Hvornår? Gruppen bestemmer selv sin mødestruktur og -frekvens. Fase 1 skal være færdig senest d. 3/ Side 4 af 8

5 Kommissorium for gruppe 3: Regnecentralen Hvorfor? For at kunne dreje historiens hjul skal man kende hjulets aktuelle retning. Regnecentralen skal udrede omkostningerne ved de aktuelle aktiviteter på OLF, lave modeller for at udrede hvilke konsekvenser det har for økonomien, hvis vi ændrer vores praksis, samt komme med input til ændringer i praksis set ud fra en økonomisk forandring. Hvad? Regnecentralen lever op til dette formål igennem udførelse en af række forskellige primære og sekundære opgaver: Primære opgaver: At udvikle en metode til at sætte beløb på alle OLF aktiviteter (kartotekskort). Dvs. kunne svare på Hvad koster det? og Hvad koster de alternative løsninger? (fase 1 2) Opstilling af en model, der beregner de samlede konsekvenser af til/fravalg af kartotekskort (fase 1) At opstille/samle/udvikle økonomiske tommelfingerregler/retningslinier/målsætninger for OLF (fase 1) Og følgende sekundære opgaver: Kort beskrivelse af skolens historiske økonomiske udvikling (fase 1 eller 2) Økonomisk SWOT analyse (Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler). Dvs. en økonomisk sammenligning med de andre skoler i Odder by (fase 1) GAP analyse (forskel mellem aktuel tilstand og ønsket tilstand), for så vidt angår de økonomiske målsætninger for skolen (fase 2) Økonomisk benchmarking på udvalgte områder. Kan fx svare på spørgsmålet: Er OLF s administration dyr eller billig, sammenlignet med andre? (fase 1) Hvordan? Gruppen vælger en tovholder, der er ansvarlig for kontakten til styregruppen. For at sikre, at alle på skolen kender gruppens arbejde, skal gruppen skrive referat fra møderne. Referaterne hænges op på opslagstavlen og afleveres til styregruppen. Gruppens arbejde skal i så høj grad som muligt dokumenteres i værktøjer, som er generelt tilgængelige, dvs. Excel, Word eller lignende, af hensyn til mulighed for overdragelse. Derudover forpligter gruppen sig til at skrive mindst ét indlæg i Olfert i løbet af foråret 2006, der giver forældrekredsen et indblik i gruppens diskussioner, herunder bedst mulig forståelse for arbejdets karakter og fremdrift. Hvornår? Gruppen bestemmer selv sin mødestruktur og -frekvens. Fase 1 skal være færdig senest d. 3/ Side 5 af 8

6 Kommissorium for gruppe 4: Pædagogisk statusgruppe Hvorfor? Gruppen overordnede formål er at afklare og præcist formulere Odder Lille Friskoles nuværende pædagogiske status. Hvad? I fase 1: at redegøre for den overordnede pædagogik, hvad gør vi pædagogisk og hvilken historisk og samfundsmæssig udvikling har ført os hertil. at komme med forslag til hvordan skolens pædagogik kan tænkes ind i en GABanalyse. at opstille en model for, hvordan vi kan syreteste om noget kører godt eller skidt. at gennemføre en SWOT-analyse sammenligne vores skoletilbud med kommunens øvrige tilbud. (konkurrencesituationen) desuden med forslag til ØSP-elementer. I fase 2: at relatere den overordnede pædagogik til den daglige praksis, se på muligheder og betingelser i den pædagogiske praksis og analysere ud fra den i fase 1 udarbejdede model dvs. vurdere ØSP-elementerne efter hvad kører godt og hvad kører skidt. at relatere den overordnede pædagogik til en GAB-analyse, hvor er vi og hvor vil vi gerne hen Hvordan? Pædagogisk statusgruppe udpeger en tovholder som fungerer som kontaktperson til ØSPstyregruppen. For at sikre kommunikationen til forældrekreds, lærergruppe og bestyrelse skal grupperne udarbejde referat fra hvert møde, endvidere forpligter gruppen sig til at lave mindst ét oplæg til Olferst i løbet af processen. Når gruppen har opfyldt formålet, skal der foreligge et produkt, som skal opfylde krav om at kunne kommunikeres internt samt eksternt. Produktet skal være formuleret på en sådan måde, at det umiddelbart er muligt at forholde forskellige pædagogiske indsatser til den overordnede pædagogiske status. Mødeform, struktur og -frekvens er op til gruppen. Hvornår? Fase 1 skal være tilendebragt d. 3. april 2006, hvorefter der vil ske en vurdering af, hvornår vi forventer at kunne afslutte fase 2. Side 6 af 8

7 ØSP procesforløbet Processen er inddelt i tre faser, hvor den sidste fase ligesom den endelige tidsplan endnu ikke ligger helt fast. Det afhænger af, hvad vi finder frem til under processen. Men fase 1 starter d. 1/2 (når grupperne er nedsat) og løber frem til 3/4. Fase 1. Præ ØSP-element-fasen: Dataindsamling, metodevalg og -udvikling Fastlæggelse af OLF s mission og vision (Gruppe 1) Fastlæggelse af OLF s kerneværdier (Gruppe 2) Finde ud af hvordan der skal syretestes i forhold til mission/vision/værdier (Gruppe 1 og 2) Udvikle metode til at opgøre ressourceforbrug på ØSP-elementerne (Gruppe 3) Opstille en model, der beregner de samlede konsekvenser af til/fravalg af ØSP-elementer (Gruppe 3) Opstille/samle/udvikle økonomiske tommelfingerregler retningslinier/målsætninger for OLF. (Gruppe 3) Evt. benchmarking med andre skoler for at vurdere OLF s omkostninger (Gruppe 3) Beskrivelse af OLF s nuværende pædagogiske status, evt. inkl. historie (Gruppe 4) Finde ud af hvordan vi afgør vi hvad der kører godt og skidt (Gruppe 4) SWOT analyse af lokal konkurrence-situation (økonomisk og pædagogisk) (Gruppe 3 og 4) Overveje hvordan der skal foretages GAP-analyse (økonomisk og pædagogisk) (Gruppe 3 og 4) Alle grupper kommer med input til ØSP-elementer SG udvikler en ØSP-element skabelon (aka. kartotekskort) og finder ud af hvordan flowet af kartotekskort mellem grupperne skal styres dvs. dokumenthåndtering (Styregruppen) Præsentation og eller vedtagelse af værdigrundlag (mission/vision og kerneværdier (Gruppe 1 og 2) på generalforsamlingen. Måske også en konfirmering af de økonomiske målsætninger (Gruppe 3) Fase 2: ØSP-element- data -behandlingsfasen: Udfyldning af kartotekskort og vurdering af ØSP-elementer. De enkelte ØSP-element-kort oprettes af Styregruppen og sendes videre til grupperne, der så udfylder, beregner og vurderer deres egne områder på hvert kort. Dvs.: Vurdering af bidrag til opfyldelse af mission/vision udfyldes af Gruppe 1 Vurdering i forhold overensstemmelse med værdier udfyldes af Gruppe 2 Ressourceforbrug udfyldes af regnecentralen Gruppe 3 Kvaliteten (hvad kører godt/skidt) og pædagogisk status udfyldes af Gruppe 4 GAP-analyse af elementer (Gruppe 3 og 4) Fase 3: ØSP element samlet vurdering og videreudvikling: mulige ændringer/nye tiltag Temadag(e) med diskussion af ØSP-elementer. (bestyrelse, personale og skolekreds) Samlet vurdering af ØSP-elementerne Hvad skal der satses på, videreudvikles eller hvad kan laves/gøres bedre her og nu. De nye ideer og måder at gøre tingene på, vurderes og konsekvensberegnes af de relevante grupper? Opstart af diverse tiltag 2006/2007(personale/bestyrelse/skolekreds*) *OBS Der laves ikke større ændringer uden at skolekredsen er hørt på en generalforsamling. Side 7 af 8

8 ØSP-Litteraturliste: Ny pjece fra 2005 Kort Introduktion til udleveret * Referat fra arbejdsmøde mellem Bestyrelse og Medarbejdere d. 2/ * Ekstranummer af Olfert: Resultater af Temagruppernes arbejde efter fællesmødet d. 8. oktober 2002 * Opsamling fra samme arbejde efteråret 2002: Her og Nu indsatsområder (De ældste elever/forældrene/pr indadtil og udadtil) * Fremtiden: Idegrundlag, visioner og børnesyn. Kærlighed til livet. * Værdigrundlag vedtaget/diskuteret på GF 200x (eller hvornår var det lige) * s værdigrundlag et udkast til debat maj 2001 (grøn A5-folder - udarbejdet af lærerne/jørgen) OLF-mappen i forskellige udgaver Andet der kan være relevant: Gældende lovgivning på området: o Friskoleloven o Regnskabslovgivning Vedtægter: o Vejledninger mv. fra Friskoleforeningen o OLF s vedtægter - hjemmesiden Overenskomster: o FGL (FrieGrundskolersLærerforening) Aftaler: o Lønaftale (OLF NyLøn - FGL) Alle gældende politikker vedtaget af bestyrelsen igennem årene: o Informationspolitik o Lønpolitik Hertil det materiale som Lene I. har samlet i en 'ny' mappe, f.eks.: o Personalepolitik (ligger dog hos Lene I. - måske som en del af gammel OLFmappe og nyt tiltag fra Lene I. som bidrag til 'Virksomhedsprofil') De nødvendige papirer kan rekvireres via styregruppen, hvis ikke I kan skaffe dem selv. Side 8 af 8

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER 5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER Som bestyrelse for den selvejende eller private daginstitution er man som bestyrelse også arbejdsgiver for institutionen. Bestyrelsens primære opgave er at udstikke den

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter Procesvejledning til trivselsmålinger med Trivselmeter 1. Indledning 2. Hvorfor trivselsmåling? 3. Om Trivselmeter 4. Et overblik over processen i trivselsarbejdet 5. Fase 1: Planlægning 6. Fase 2: Måling

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere