VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse"

Transkript

1 VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009

2 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i arbejdet med Helhedsplanen for Vorbasse. Ideen med kataloget er at: Lokalrådet får beskrevet nogle af de arbejdsprocesser, som man har været igennem, så det bliver muligt at genanvende værktøjer enten i eget regi eller med bistand fra Billund Kommune eller andre. andre lokalråd i Billund Kommune kan blive inspireret til at benytte værktøjerne Mange af værktøjerne er lige til at gå til og kan anvendes af Lokalrådet selv og af andre lokale arbejdsgrupper i det videre arbejde med planens forslag. Andre værktøjer kræver bistand til f.eks. analyse og opsamling. Kataloget giver et indtryk af hvilke værktøjer, man kan bruge i forskellige faser. Vi har opdelt kataloget efter de faser, vi har gennemgået, og beskrevet hvorfor og hvordan de enkelte værktøjer er anvendt. Værktøjskataloget er udarbejdet af: Vorbasse Lokalråd i samarbejde med Billund Kommune med bistand fra Kuben Management A/S Kontaktpersoner: Frits Simmelsgaard Kristensen, Vorbasse Lokalråd Tove Bajsgaard, Kommunaldirektør Billund Kommune Anders Fihl, Udviklingskonsulent Billund Kommune Maj

3 FASE 1. UNDERSØGELSE Borgerinterview 8 Fokusgrupper 12 SUMO 13 Ungekontakt 14 Opsamling 16 FASE 2. DIALOG OG PRIORITERING AF TEMAER Borgerworkshop 18 Fremtidsdrømme 19 Ressourcer i spil 20 FASE 2. HANDLING Handlingsplaner 21 3

4 INDLEDNING Helhedsplanen blev gennemført i 3 faser: Fase 1: Undersøgelse Fase 2: Dialog og prioritering af temaer Fase 3: Handling I undersøgelsesfasen skaffede vi os viden om, hvordan borgere i Vorbasse så på styrker og udviklingsmuligheder. Vi lavede en første kortlægning af Vorbasses historie og startede med en byvandring sammen med Vorbasses museumsinspektør. Vi opsøgte dernæst Vorbasses borgere. Lokalrådet udførte en række borgerinterviews, og Kuben Management udførte to fokusgruppeinterviews. Et bredt udsnit af borgere i Vorbasse er blevet interviewet. Til sammen fik vi et første billede af Vorbasses mange ressourcer og Vorbasses særlige identitet. Billund Kommunes kulturkonsulent udførte i samme periode en íde-cirkel med 7., 8., og 9. klasserne i Vorbasse Skole. 40 unge meldte sig ind i en facebook-gruppe, som kørte i en uge. Det gav et godt indblik i ungegruppens opfattelse af styrker og udfordringer i Vorbasse. Den 25. april 2009 gennemførte vi en Borgerworkshop, som havde til hensigt at diskutere og prioritere udviklingsindsatser, som vi vil arbejde med i de kommende år. Den 18. maj 2009 var Lokalrådet vært for et Tema-møde, hvor der blev lavet konkrete forslag til handlingsplaner til de indsatser, vi allerførst ønsker at tage fat i: Indsatserne Bosætning og Foreningssamarbejde blev valgt. Overfor viser figuren, hvilke værktøjer vi har anvendt i de 3 faser. Værktøjskataloget præsenterer herefter værktøjerne i den viste rækkefølge. 4

5 INDLEDNING Helhedsplanen bliver til: FASE 1 FASE 2 FASE 3 Borger - interviews Fokus - grupper Borger - workshop Tema - grupper Undersøge: styrker borgernes fokus udviklingsmuligheder Dialog om og prioritering af udviklingstemaer Handleplaner Værktøjer, som blev anvendt i de 3 faser: Værktøjer undersøgelsesfasen: Borgerinterviews Fokusgrupper Sumo Roterende ide udvikling for unge Facebook for unge Værktøjer i dialogfasen Fremtidsdrømme Ressourcer i spil Værktøjer til handling Handlingsplaner 5

6 HVORDAN KAN VI ARBEJDE MED HELHEDSPLANEN FORBERE- DELSE ARBEJDET MED HELHEDSPLANEN - HVORDAN Hvordan Lokalrådet kunne arbejde med helhedsplanen blev aftalt med Billund Kommune. Helhedsplanen skulle sætte rammerne for udvikling i Vorbasse, og Helhedsplanen skulle derfor også fungere som en udviklingsplan, der kunne tage hånd om fysiske, sociale og kulturelle udfordringer og pege på perspektiverne for fremtiden. Helhedsplanen skulle indeholde en strategi for en langsigtet udvikling af Vorbasse og samtidig konkret pege på en række handlinger, som man kunne gå i gang med umiddelbart. Man skulle så at sige kunne gå i gang i det små med forskellige aktiviteter, uden at det ville komme til at gå ud over helheden og de mål, man ønskede at sætte for fremtiden. Arbejdet med planen skulle ske med en høj grad af borgerinddragelse. Der skulle igangsættes et tæt samarbejde mellem borgerne i Vorbasse, erhverv, kulturliv og kommunens medarbejdere gennem hele processen. HELHEDSPLANEN BYGGER PÅ: LOKALE RESSOURCER LOKAL IDENTITET LOKAL DELTAGELSE Målet var at skabe et lokalt ejerskab til den fremtidige udvikling i Vorbasse. Samtidig skulle der udvikles et generelt koncept for lokalt samarbejde om helhedsplaner, som kan benyttes af andre lokalråd i Billund kommune. Helhedsplanen for Vorbasse skulle således kunne fungere som model-plan for andre lokalråd. PRINCIPPER FOR ARBEJDET MED HELHEDSPLANEN I arbejdet med helhedsplanen er vi gået ud fra nogle enkle principper: Fokusér på det der, der går godt Påskøn egen og andres indsats Find ind til det, der giver liv Lav en handlingsplan oversæt idealerne til handling Vi tror på, at udvikling handler om at tage udgangspunkt i borgernes positive forestillinger om fremtiden. Vi har derfor søgt at skabe en proces, som har fokus på det ønskede resultat, frem for det der umiddelbart fremstår som problemer. Der tages udgangspunkt i borgernes gode erfaringer og der lægges op til, at de fremtidige indsatser skal bæres igennem af de lokale borgere, som efterfølgende skal leve med resultaterne. Processen er gennemført i 5 trin, som vil har valgt at kalde 5- trinsmodellen. HELHEDSPLANENS RØDE TRÅD 5-TRINSMODELLEN HANDLING 5. Handlingsplaner FOKUS 1. Hvad vil vi satse på? ERFARINGER 2. Hvilke gode erfaringer kan vi trække på? BYG VIDERE PÅ DET VORBASSE ALLEREDE HAR, OG DET DER GÅR GODT Det er afgørende at bygge på det, der allerede lykkes i lokalsamfundet. Dels finder man i de gode eksempler ting, der virkelig virker lokalt, dels giver det selvtillid, motivation og tro på fremtiden, når succesen genopdages. TAG ALTID UDGANGSPUNKT I VIDEN OM LOKALSAMFUNDETS HISTORIE. Historien siger meget om lokalsamfundets identitet og Vorbasse har endda en ganske særlig historie, som kan spores flere tusinde år tilbage. Derfor startede vi arbejdet med Helhedsplanen på Vorbasse Museum og fik en grundig indføring af museumsinspektøren John Rendboe. MÅL 4. Hvad er vores mål? FREMTID 3. Hvad vil vi opnå? De historiske input har givet vigtige data til Helhedsplanen. 6

7 HVORDAN KAN VI ARBEJDE MED HELHEDSPLANEN PLANLÆGNING OG STYRING Når man skal i gang med at arbejde med helhedsplanen, må der nedsættes en projektgruppe, som kan stå for den overordnede planlægning og styring af projektet. Det skal overvejes: Hvem er vigtige at have med? Hvem sætter arbejdet i gang? Hvem er tovholdere? Hvem er ansvarlige for iværksættelse af planen? Ressourcer? Der skal laves en tidsplan og fastlægges væsentlige møder og milepæle: Lav en samlet tidsplan fra begyndelsen og fastsæt eks. dato på workshop/borgermøder, så datoerne kan formidles ud i god tid. TIDSPLAN HELHEDSPLAN VORBASSE 2009 Januar Februar Marts April Maj Juni Deadline 2 FORKUSGRUPPE 2 2 borgerinterviews 2 Evt justeringer Annoncering borgerworkshop Temagruppemøder Indbydelse fokusgrupper Temagruppemøder Projektgrupemøde 2 13 Resultat borgerinterviews Resultat temagrupper Resultat fokusgrupper Borgerinterviews Projektgruppemøde Udarbejdelse helhedsplan 18 Pressemedelelse om arbejdet med helhedsplanen 20 Møde spørgeramme Borgerinterviews FOKUSGRUPPE 1 - lokalråd BORGERWORKSHOP Helhedsplan i udkast Deadline helhedsplan Resultat borgerworkshop asdkflj Spørgeramme afklaret møde med lokalråd afholdt Datagrundlag under afklaring Borgerinterviews gennemført Opsamling borgerinterviews Fokusgruppeinterview 1 gennemført Samlet opsamling på borgerinterviews og fokusgrupper Borgerworkshop gennemført Udarbejde koncept temagrupper Temagruppermøder gennemført Helhedsplan Evt justeringer først i juni Aftal hvornår pressen skal informeres, og hvem der skal stå for pressemeddelelser: FORBERE- DELSE I Vorbasse bestod projektgruppen af 3 personer fra Billund Kommune (kommunaldirektør, udviklingskonsulent og museumsinspektør), formanden for Lokalrådet deltog samt ekstern konsulent. Vægten på kommunal deltagelse i Vorbasse hang sammen med, at Vorbasse er den første by i kommunen, som arbejder med helhedsplanen, og derfor er en model til inspiration for de øvrige lokalbyer i kommunen. Lokalrådsformanden var tovholder i forhold til Lokalrådet, som sørgede for at samle op og inddrage Lokalrådet løbende bl.a. på lokalrådsmøder. To af lokalrådsmøderne i forløbet blev udvidet til arbejdsgruppemøder, herunder træning af borgerinterview og udarbejdelse af handlingsplaner. 7

8 BORGERINTERVIEW FASE 1 UNDERSØGELSE HVORFOR Vi ville have borgene med fra start, og udviklingen skulle tage udgangspunkt i Vorbasses særlige identitet. Derfor ville Lokalrådet gerne træne interview som et værktøj, vi kan anvende fremover, når vi skal have belyst forskellige temaer i Vorbasse. Formålet med interviewene var at få belyst Vorbasses styrker og udviklingsmuligheder inden for temaerne byen og omgivelser, sociale forhold og kultur og få belyst Vorbasses ressourcer og særlige identitet ( det, som vi alle ved, men som måske er vanskeligt at sætte ord på ). Vi ønskede at: alle i Lokalrådet skulle få ejerskab til arbejdet med helhedsplanen, få input til helhedsplanen, skabe dialog og involvering og skabe ambassadører for helhedsplanen HVORDAN Lokalrådet brugte en aften på at træne, og derefter blev man enige om, hvem der skulle interviewes og fordelte interviewopgaven. Museumsinspektøren og en udviklingskonsulent fra Billund Kommune deltog og lavede enkelte interviews. 14 personer i alt blev interviewet. Billund Kommune stod for opsamling af samtlige interviews PROGRAM træning borgerinterviews Tirsdag, den 20. januar kl i Vorbasse Fritidscenter Kl Spørgsmål og spørgsmålstyper Præsentation af en udviklingsmodel i 5trin, der binder forløbet sammen og skaber den røde tråd fra borgerinterviews fokusgruppeinterview borgermøde temagrupper. Følgende forhold skal belyses i interviewene: de fysiske, sociale og kulturelle udfordringer værdier og menneskelige ressourcer. KL Træning af interview grupper á 3 personer - at lytte nysgerrigt - at erfare, hvilke spørgsmål der virker bedst - at træne i at notere/opsummere fra interviewet. KL Formulering af 5 10 spørgsmål til spørgerammen KL Aftaler om interview - hvem kan deltage som interviewere - aftale om respondenter fordeling mellem lokalråd og Billund Kommune - aftale om deadline for, hvornår interviewene skal være gennemført. Træningsprogram Borgerinterviews 8

9 BORGERINTERVIEW FASE 1 UNDERSØGELSE Træning i spørgsmål og spørgsmålstyper: Når man ønsker at skabe en positiv udvikling i Vorbasse, er det afgørende at stille spørgsmål, der fremmer den positive forestilling hos den, man interviewer. Vi tog udgangspunkt i en fremgangsmåde som: udforsker det emne, vi taler om peger på ting, der skaber succes giver mulighed for at forestille sig fremtiden giver mulighed for at drøfte, hvad vi skal satse på giver forslag til det første skridt Lokalrådet trænede 5-trins modellen Vi ville især se på, hvilke drømme borgerne har i Vorbasse, og hvilke gode erfaringer de har at trække på. Vi kalder fremgangsmåden 5-trins modellen. 5 trin modellen til interview: 1. Hvor skal vi have fokus Hvilket område er det vigtigst at skabe udvikling inden for: Byen og omgivelserne? Det sociale område? Det kulturelle område? Hvad tror du: 1. borgerne, 2: erhvervslivet, 3: børnene, 4: folk udefra vil pege på? Hvor kan vi skabe størst effekt? FOKUS 2. Undersøge vores erfaringer - Hvornår lykkes det? Hvad er de bedste erfaringer med en positiv udvikling i Vorbasse? (socialt/kulturelt/fysisk) Hvad er de bedste erfaringer med et positivt samarbejde omkring Vorbasse? Hvad er det, vi gør der? Hvad skete der? Hvad gjorde det til noget særligt? (f.eks. organiseringen, samarbejdet, resultatet???) Er der erfaringer, der kan bruges andre steder? ERFARINGER FREMTID 3. Forestil dig fremtiden - Hvor vil vi gerne hen? Når der om 5 år er sket en positiv udvikling i Vorbasse - hvad er der så sket? - Hvordan ser det ud? Beskriv så konkret som muligt: Hvem gør hvad? Hvilke forbedringer er der sket? - For borgerne For andre? 4. Hvad er vores målsætninger? Hvad skal vi satse på? Hvad er realistisk? Hvad får vi mest ud af? MÅL 5. Tal om handlinger - Hvad skal være det næste skridt (socialt/kulturelt/fysisk)? Hvad skal der gøres? Hvilke handlinger? Af hvem? HANDLING 9

10 BORGERINTERVIEW FASE 1 UNDERSØGELSE Lokalrådet udarbejdede deres egen spørge-guide med udgangspunkt i 5-trinsmodellen. LOKALRÅDETS SPØRGE-GUIDE Fysiske forhold: Natur Kulturarv - bygninger Trafik Stisystemer Erhverv Hvordan her ser ud? Når vi taler om den fysiske udvikling i Vorbasse hvad synes du så det er rigtig vigtigt at sætte fokus på? Hvad er du rigtig stolt af i Vorbasse? Hvad gør Vorbasse til noget særligt - og kan vi bruge det i forhold til den fremtidige udvikling? Hvad er det første skridt? Andre kommentarer Sociale forhold F.eks: Sociale netværk uformelle netværk: kommer man hinanden ved kan man låne en trailer ved naboen, kan nytilflyttere komme med, er der god trivsel Sociale netværk formelle netværk f.eks. foreningslivet Social service er der hvad man skal bruge i Vorbasse for alle aldersgrupper? Når vi taler om de sociale forhold i Vorbasse hvad synes du der er vigtigt at sætte fokus på? Hvad er du rigtig stolt af omkring trivslen i Vorbasse? Hvad er det vi gør? Hvad gør det til noget særligt? Når vi efter 5 år har opnået en positiv udvikling omkring de sociale forhold (trivslen, service, netværk) hvad er der så sket? Beskriv det så konkret som muligt.. Hvor vil vi få mest ud af indsatsen? Hvad skal vil satse på? Er det noget i vores erfaringer vi kan bruge til at opnå det? Hvad er det første skridt? Andre kommentarer Kulturelle forhold f.eks: Værdierne i Vorbasse: vaner, handlemåder, særpræg det lokale kit. (Det som alle i Vorbasse ved, men som er vanskeligt at se.. eks. Kampvalg til Menighedsrådet det er noget særligt hvorfor det? ELLER eks. Dobbeltheden i det løsslupne liv omkring markedet helt tilbage til middelalderen og den strenge religiøsitet er der noget om det? ELLER udtalelsen Det er vigtigt med medejerskab i Vorbasse med vægt på ejerskab er det noget man kan genkende). De lokale Interviewere har måske andre eksempler som kan bruges. Nævn Events/særlige begivenheder? Når vi taler om kulturen i Vorbasse hvad synes du der er vigtigt at sætte fokus på? Hvad er du rigtig stolt af omkring kulturen i Vorbasse? Hvad er det vi gør? Hvad gør det til noget særligt? Hvad er vigtigt at bygge videre på? Når vi efter 5 år har opnået en positiv udvikling omkring kulturen hvad er der så sket? Beskriv det så konkret som muligt.. Hvor vil vi gerne hen? Hvor vil vi få mest ud af? Hvad skal vil satse på? Er det noget i vores erfaringer vi kan bruge til at opnå det? Hvad er det første skridt? Andre kommentarer Træning i interviewmodellen skete ud fra 5- trinsmodellen, hvorefter spørge-guiden blev udformet i samarbejde med Lokalrådets medlemmer. Spørgeguiden er et hjælperedskab til at huske at få stillet spørgsmål i alle de fem trin: Skemaet blev ikke fulgt slavisk, da personerne, som blev interviewet, havde forskellige interesser og baggrund. Interviewerne blev opfordret til at opsummere interviewet sammen med interview-personen, så begge parter kunne være sikre på at, det, som var blevet noteret, var rigtigt forstået. Generelt Hvad synes du Vorbasse skal være kendt for? den største attraktion/succes i Vorbasse Hvad tror du andre (besøgende) synes Vorbasse skal være kendt for? Hvad vil de nævne som den største succes i Vorbasse? Hvad tror du besøgende ville foreslå som en positiv udvikling i Vorbasse Hvad vil der så være sket om 5 år? 10

11 BORGERINTERVIEW FASE 1 UNDERSØGELSE Lokalrådets brev til interviewpersonerne Hvad skal Vorbasse være kendt for? Hvad er det bedste ved at bo i Vorbasse? Når der er sket en positiv udvikling i Vorbasse om 5 år hvad er der så sket? Disse og mange andre spørgsmål vil Lokalrådet gerne tale med en række borgere i Vorbasse om og tak for at du har sagt ja til at være én af dem. Udviklingen af byen er sat på dagsorden, og startskuddet er ca. 20 interviews á ca. 2 timers varighed som Lokalrådet gennemfører. Formålet er at høre borgernes umiddelbare tanker om, hvad udviklingen af Vorbasse skal bygge på, men også at inddrage så mange som muligt og gøre flere interesserede i byudviklingen. Hvad drømmer du om for Vorbasse? Spørgsmålene vil være opdelt i 3 dele: - den fysiske udvikling (hvordan ser her ud) - den sociale udvikling (trivsel, netværk, service) - udvikling af kulturen (værdierne i Vorbasse, arrangementer) Interviewet vil være som en forhåbentlig hyggelig men struktureret samtale. Du behøver ikke forberede dig, men du er naturligvis velkommen til at gøre dig nogle tanker på forhånd. Efter hvert emne vil intervieweren lave en opsamling i stikord sammen med dig. Det er vigtigt, at det er dine synspunkter og forslag, der kommer frem. Lokalrådet indgår i en anden interviewrunde, så det handler ikke om at blive enig med den, man bliver interviewet af. Hvis der er emner, du ikke har så meget at sige om, kan I lade være med at gå i dybden med det emne. Brug af udtalelser fra interviewene vil blive anonymiseret, så ingen kan vide, hvem der har sagt hvad. Alle interviewene vil til sidst blive samlet og anvendt i det videre forløb på et åbent borgermøde i marts. Du vil sammen med alle borgere i Vorbasse blive inviteret. Endnu engang tak for din interesse i at være med! Vi glæder os. Med venlig hilsen Lokalrådet Lokalrådsmedlemmerne aftalte selv interviewene med deres interviewpersoner. Som supplement til den mundtlige indkaldelse blev der sendt et brev til deltagerne, som forklarede lidt om interviewets udformning, og hvad det ville blive brugt til. For at engagere deltagerne i det efterfølgende arbejde er det vigtigt at fortælle deltagerne om sammenhængen i forløbet og gøre opmærksom på datoer for workshop eller andre møder med borgerdeltagelse. 11

12 FOKUSGRUPPER FASE 1 UNDERSØGELSE HVORFOR Vi har i Vorbasse valgt at gennemføre to gruppeinterviews eller såkaldte fokusgruppeinterviews. Fokusgruppeinterviewene er afholdt efter de individuelle borgerinterviews og havde til formål at samle op på eventuelle huller i borgerinterviewene. Derfor er spørgsmålene udformet ud fra samme 5-trins-model, som er nævnt i værktøjet Borgerinterviews. Spørgeskabelonen for møderne ses her til højre. I Fokusgrupperne har vi haft mulighed for at spørge dybere ind til nogle af de holdninger, der er blevet fremsat i de individuelle interviews. HVORDAN En fokusgruppe fungerer som en struktureret samtale omkring forskellige emner. Det er muligt at udveksle synspunkter på tværs, hvorfor vi får en anden type informationer end i de individuelle interviews. Vi har fået mulighed for at nuancere vores forståelse af de temaer, vi satte til diskussion i Vorbasse. Vi har gennemført to typer fokusgrupper: En gruppe bestod af Lokalrådet En gruppe var bredt sammensat med beboere i og uden for Vorbasse by, deltagere i foreninger, erhvervsrepræsentant, tilflytter mv. I Vorbasse blev fokusgrupperne styret af en eksterne konsulent, og som bisidder deltog en udviklingsmedarbejder fra Billund kommune. Bisidderen fulgte med i samtalen og var på den måde garant for, at spørgsmål ikke blev glemt. Samtidig sørgede kommunens medarbejder for den skriftlige opsamling. Udover det skriftlige referat blev samtalen optaget digitalt, således at det var muligt at lytte en ekstra gang, og få helt fat i de vigtige pointer. VÆR OPMÆRKSOM PÅ En fokusgruppe kræver høj grad af styring, samtidig med at der skal udvises stor fleksibilitet. Man skal nå omkring alle de temaer, man ønsker at berøre, man skal sørge for, at alle bliver hørt, og man skal også sørge for, at forskellige holdninger opfanges og drøftes. Samtidig skal intervieweren ikke blande sig for meget, for ikke at dominere en samtale eller bremse en mening, der dannes hos deltageren. Det anbefales, at fokus-gruppeinterviews gennemføres med professionel bistand. KØREPLAN FOR FOKUS- GRUPPER 2 timer Indledning Resultater fra individuelle borgerinterviews (20 min) Fysisk udvikling: (30min) natur, kulturarv, trafik, stisystemer, erhverv m.v. Hvad er I stolte af? Hvordan kan vi bruge det I har i en fremtidig udvikling? Hvor ligger udfordringen? Første skridt Social og kulturel udvikling: (1 time) sociale netværk, kommer man hinanden ved, social service, værdier og traditioner i Vorbasse religion og marked Hvad gør Vorbasse til noget særligt i det vi gør? Hvad er der sket om 5 år? Hvilke erfaringer kan vi bygge videre på? Første skridt Opsamling (10 min) 12

13 SUMO FASE 1 UNDERSØGELSE HVORFOR SUMO-analyse (Styrker, Udviklingspotentialer, Muligheder, Observationspunkter) er en anerkendende udgave af det, vi kender som en SWOT- analyse (styrker, svagheder, observationspunkter, trusler). Vores grundlæggende antagelse om, at udvikling kræver en anerkendende tilgang betyder, at vi ønsker en positiv metode til at systematisere udsagn. HVORDAN Vi har præsenteret modellen for borgere, som er blevet interviewet, og vi har fået skemaer retur, som har suppleret resultaterne fra interviewrunden. Vi har også brugt skemaerne til at systematisere resultaterne fra borgerinterviewene. Det vil sige, at vi har ordnet udsagnene i forhold til overskrifterne i SUMO-skemaet. SUMO Styrker Udviklingspotentialer Muligheder Observationspunkter Eksempler på skemaer udfyldt af borgere i Vorbasse Styrker Fællesskab / Sammenhold Marked Fritidscenter Skolen Busforbindelser ( endnu) Muligheder Arbejdspladser By forskønnelse Flere butikker af forskellige slags Special klinikker / Fritidscenter Udviklingspotentialer Erhverv Fritidscenter Stier Observationspunkter Park og stier Pænere by Styrker Godt sammenhold Fritidscenter Skolen Dag institutioner Udviklingspotentialer Gøre det bedre for unge og ældre Muligheder Observationspunkter Vi har mange gode fysiske muligheder Pænere hovedgade Så det er bare at benytte dem Flere arbejdspladser / Virksomheder Tandlæge og frisør 13

14 UNGEKONTAKT - ROTERENDE IDÉUDVIKLING OG FACEBOOK FASE 1 UNDERSØGELSE HVORFOR Vi ønskede at få de unge i tale og høre deres stemme. Vi ønskede at møde de unge, hvor de har deres gang og på en måde, som skaber kontakt. Billund Kommunes kulturkonsulent Charlotte Popp stod for kontakten og gjorde det klart, at kontakten skulle ske på to præmisser: Hurtigt, spontant og overstået Uden omveje, altså i de unges egen hverdag Der blev gennemført to metoder: Ide-cirkel og facebook HVORDAN Roterende idéudvikling en workshop Eleverne deltog klassevis i en workshop med brug af metoden: roterende idéudvikling. Ca. 100 elever deltog fra klasse. Der er direkte kontakt med de unge og temperaturen kan tages mere direkte. Metoden er tidskrævende - 1 skolelektion pr. deltagende klasse. Vorbasse PLUS, Metoden er super god til at få de unge på banen hurtigt. De indsamlede data bliver noteret i stikordsform som konkrete forslag til aktiviteter og ting - samt en liste over det dårlige og det gode. Metoden viste sig at være meget anvendelig til hurtigt at få nedfældet nogle synspunkter og ideer. Der var 6 borde med hver et emne og en hvid papirsdug på. De 6 emner var ens for alle tre årgange, men dugen blev skiftet ud for hver årgang. Alle deltog - nogle indslag var ikke så seriøse, men der var dog ikke tale om sabotage. Vorbasse MINUS Metodens svaghed kan generelt være, at de spagfærdige kan blive tromlet ned af de toneangivende unge. Dette skete kun i ringe grad ved denne seance. En anden svaghed er, at alle de gentagelser, der laves på dugen, ikke kommer med i fuldt omfang ved resultatudskrivningen. Gentagelser er jo med til at give et emne valeur i forhold til det øvrige. Facebook Der blev oprettet en lukket gruppe i Facebook: UNG I VORBASSE. Her kunne klasserne inviteres ind og bidrage i debatten om: 1. Vorbasse DRØMMEN Hvordan tror du Vorbasse bliver i fremtiden? 2. Vorbasse MARERIDTET VorbassePLUS, Hvordan tror du Vorbasse bliver i fremtiden? 3. Vorbasse Future Vi leger: Om 5 år er Vorbasse blevet et fantastisk sted. Hvad er det, der er sket så det endte sådan: Vorbasse FUNNY. Facebookgruppens debatter blev styrede af Billund Kommunes kulturmedarbejder. Det er nødvendigt med styring for at holde fokus på facebookens formål. Mere information: Charlotte Popp. Kulturkonsulent, Billund Kommune. 40 unge meldte sig ind i gruppen Ung i Vorbasse på Facebook. De var fordelt på alle 3 klassetrin. Metoden viste sig at været utrolig god til at opsamle de refleksioner, som den roterende idéudvikling efterlod. På Facebook sidder den enkelte unge alene eller i meget små grupper omkring en computer og bliver derfor ikke forstyrret eller forledt af andre med divergerende holdninger. 14

15 UNGEKONTAKT - ROTERENDE IDÉUDVIKLING OG FACEBOOK FASE 1 UNDERSØGELSE Der kom i det afsatte tidsrum (ca. en uge) 78 indlæg (kommentarer, ideer, billeder og holdninger). Heraf blev de 9 sat uden for konkurrencen fordi de enten havde karakter af interne kommentarer de unge imellem eller var rettelser af egne indlæg (staverettelser o.s.v.). Samt enkelte useriøse. Der var forsøg med en billeddel. Den virkede desværre ikke. Dels var det teknisk for vanskeligt at lægge billederne i de albums, som var lavet på forhånd, dels tændte de unge ikke på ideen. Alternativt kunne man i samarbejde med skolen sende eleverne på fotojagt. Resultater fra Ungeinvolveringen i Vorbasse Samarbejdet med Vorbasse Skole var fantastisk. Alle var åbne og samarbejdsvillige hele vejen igennem. Dette gælder både ledelse, medarbejdere og elever. Samlet set er det Vorbasse Marked, der fylder mest i de unges karakteristik af Vorbasse. En ung nævner direkte at markedet er Vorbasses varemærke. De elsker selvfølgelig den årlige fest, men de er også stolte af, at man som så lille en by kan stable det på benene år efter år. En skriver direkte, at mareridtet for ham er: Vorbasse Marked må bare ikke gå ned, det ska` vi unge sørge for. Derudover er mange optaget af forholdene for sporten. De roser de frivillige voksne, men er klar over, at ting lukker ned, hvis de voksne ikke gider mere. Svømmehallen bliver også nævnt meget tit. Den trænger til at blive renoveret, mener de fleste. De håber den kan blive så meget bedre, at udefrakommende vil bruge den. Det gamle plejehjem er også genstand for opmærksomhed. Der er tilsyneladende et tilflugtssted for de unge. De antyder, at der handles med stoffer på stedet. En kalder den direkte for pusher-borgen. Nogle unge ønskede, at bygningen blev lukket eller direkte revet ned. Ellers er det kedsomheden, der præger de unge - nok mest dem, der ikke dyrker sport. En pige kom på facebook med en konkret ide: Det er fedt, der er så mange frivillige, som hjælper til ved alle mulige sportsgrene, men jeg synes, vi kunne bruge et "råd" af voksne. De skulle mødes og finde på nogle aktiviteter, som vi unge kunne tage til om aftenen hvis vi har lyst. Det behøver ikke være noget stort. Måske sætte nogle poster op rundt i byen, og så kunne vi tage på løb. Eller måske bare tage en fodbold i hånden og tage os med ned på fodboldbanen. Det ville være super fedt, hvis der kom sådan et "råd".. Skolen er de generelt glade for, men mange er voldsomt indigneret over, at der ikke er penge til ordentlige skolebøger, og at der generelt er for få ressourcer. Dette er gentaget både på dugene og i facebookgruppen. En kantine på skolen står også på ønskelisten. Anbefaling: Det kan overvejes at lade gruppen fortsætte som åbent kommunikationsforum for de unge i Vorbasse, samt som PLAKATSØJLE for arrangementer og tiltag i byen for, med og af de unge. 15

16 OPSAMLING INTERVIEWS OPSAMLING FASE 1 UNDERSØGELSE Til brug for borgerworkshoppen var det nødvendigt at systematisere og forenkle resultaterne fra borgerinterviews, fokusgrupper og ungeundersøgelsen. DOKUMENTATION: Lokalrådet og Billund Kommune er i besiddelse af den samlede dokumentationen, som består af: o Notat bearbejdning af borgerinterviews (udarbejdet af Billund Kommune) o Notat resultat af ungedialogen (udarbejdet af Billund Kommune) o Notat sammenfatning af interviews (udarbejdet af Kuben Management) o Lydfiler fra 2 fokusgruppeinterviews samt notater (udarbejdet af Billund Kommune) Materialet er ikke offentligt tilgængeligt, da interviewpersonerne skal sikres anonymitet Borgerne om Vorbasses værdier Ord og vendinger, som går igen når borgerne er blevet interviewet 16

17 OPSAMLING INTERVIEWS OPSAMLING FASE 1 UNDERSØGELSE OVERBLIK TEMAER Som et redskab til at skabe overblik over temaer og underemner, opstillede vi et skema med de overordnende temaer: sociale og kulturelle forhold - samt temaet byen og byens omgivelser (de fysiske rammer). Herefter opdelte vi igen efter underemner og fyldte ord ind i skemaet, som gik igen i interviewene. Skemaet blev udarbejdet i forbindelse med planlægning af borgerworkshoppen og blev ligeledes anvendt i workshoppen dels til at få overblik over, hvor underemnerne hørte til under de overordnede temaer, dels til at prioritere temaer. SOCIALE OG KULTURELLE FORHOLD Det sociale Kulturen Fritiden Sammenhold Foreninger Fritidscentret God service skoler, Skoler, daginstitutioner Daginstitutioner m.v Ildsjæle Knudepunkt Udvikle Netv æ rk Byliv fritidscentret Yde for at nyde Markedet Skaterbane Familevenlig by Bykontor til foreninger De unge Naboskab 1- dagsturisme BYEN OG BYENS OMGIVELSER Erhverv & Bymiljøet Naturen handel Dialog med Hovedgade Skoven Brugsen Noget at stoppe op for Stisystemer Udbygge handel Trafik Camping Erhvervsgrunde Forskønnelsesudvalg Pusterum Kroen Byggegrunde Noget for at få liv Turforslag bosætning Bosætning i tomme lejemål Holde liv i små- P-pladser erhverv Samlingssted for unge Velkomstfest Opkøbe huse Branding Belysning VÆR OPMÆRKSOM PÅ Det er et stort arbejde at bearbejde resultaterne fra interviews. I Vorbasse varetog Billund Kommunes udviklingskonsulent det meste af dette arbejde, men det er under opsamlingen, at Vorbasses identitet toner frem, og mange AHA- oplevelser dukker op. Efterhånden opdager man mønstre og sammenhænge i de mange forskellige interviews. 17

18 BORGERWORKHSOP FASE 3 HVORFOR Lørdag den 25. april kl inviterede Vorbasse Lokalråd borgere i Vorbasse til at deltage i borgerworkshoppen om Vorbasses fremtid. Mødet blev holdt på Fritidscentret. Formålet var at trække trådende fra Vorbasses unikke historie til nutiden og arbejde med de ideer, der skal bringe Vorbasse ind i fremtiden. DIALOG OG PRIORITERING AF TEMAER Lokalrådet ønskede at præsentere resultaterne fra interview og fokusgruppemøder og ønskede at komme i dialog med alle de borgere, som havde lyst til at drøfte, hvordan vi kunne komme videre med udviklingen af vores by - på kort og på langt sigt. HVORDAN Indledning: Frits Simmelsgaard Kristensen, Vorbasse Lokalråd, fortalte om, hvordan Lokalrådet arbejdede med helhedsplanen. Tove Baisgaard, Billund Kommune, fortalte om formålet med helhedsplaner for landsbyer i Billund Kommune John Rendboe, Museet i Vorbasse, fortalte om Vorbasses historiske spor. Tenna Tychsen, Kuben Management, fortalte om, hvad Lokalrådet har fået at vide om Vorbasse i interviews og fokusgrupper, som blev gennemført i foråret Workshoppen bestod af 3 dele: Del 1: Drømme og ønsker til fremtiden: Deltagerne pegede på mange gode ønsker, som Vorbasse kan arbejde med i årene fremover. F.eks.: Fokus på naturoplevelser eller Særlig indsats over for unge eller Etablering af et Hærvejscenter SPØRGSMÅL TIL BORGERNE PÅ WORKHSHOPPEN: HVAD ER VORES SÆRLIGE VÆRDIER? HVAD ER VORES FYRTÅRNE? HVAD HAR VI AT GØRE GODT MED? - OG HVORDAN KAN VI BRUGE VORES RESSOURCER TIL AT GØRE VORBASSE TIL ET END- NU BEDRE STED AT VÆRE, BE- SØGE OG FLYTTE TIL? (Igen stilles spørgsmålene med udgangspunkt i 5-trinsmodellen) Del 2: Fokus på temaer: Deltagerne pegede på de temaer, som man synes var vigtige at arbejde med i nærmeste fremtid f.eks. Bosætning, Fælles foreningsbase, Hovedgaden, Cykelstier, Unge, Skole- og institutioner, Bred vifte af tilbud og Bredere anvendelse af Fritidscentret. Del 3: Ressourcer i Vorbasse: Deltagerne valgte de temaer, som man synes var vigtige at starte med, og foreslog, hvilke ressourcer man kunne bringe i spil på området. Deltagerne så nærmere på temaerne Foreningsindsats og Bosætning. Afslutning på workshop: Hvordan kommer vi videre? Deltagerne pegede på muligheden for et første skridt og fik tilbuddet om at arbejde videre med de valgte temaer på et tema-møde den 18. maj Velkomst og orientering om initiativet Frits Simmelsgaard Kristensen, Lokalrådet Om helhedsplaner for landsbyer i Billund Tove Baisgaard, Billund Kommune De historiske spor i Vorbasse John Rendboe, Vorbasse Museum Hvad siger borgerne? Tenna Tychsen, Kuben Management WORKSHOP FROKOST PROGRAM - Vorbasse om 5 år? - Valg af temaer for udvikling i Vorbasse WORKSHOP FORTSAT - Vorbasses ressourcer - Hvordan kommer vi i gang Hvordan kommer vi videre Afslutning og tak for i dag 18

19 FREMTIDSDRØMME AVIS HVORFOR På workshoppens del 1 arbejdede deltagerne med fremtidsdrømme. Formålet var at skabe energi og få kortlagt deltagernes ønsker til fremtiden i Vorbasse. Formålet var også at se, om borgerne på mødet kunne supplerende ønsker og drømme i forhold til det, vi kunne uddrage af borgerinterviews og fokusgrupper. FASE 2 DIALOG OG PRIORI- TERING AF TEMAER HVORDAN Som værktøj anvendte vi en skabelon til en avisartikel til Jyske Vestkysten Deltagerne blev bedt om at forestille sig, at de skulle skrive en avisartikel til bladet om 5 år. Deltagerne skulle fortælle, hvad Vorbasse ville have sucdes med om 5 år: Hvad vil i være stolte af er lykkedes om 5 år? Deltagerne arbejdede med opgaven i grupper og skrev stikord til fremtiden. Ofte starter et udviklingsprojekt med, at man taler om alt det, der burde gøres. Det kan sagtens være gode forslag og idéer, som kommer på bordet, men der dukker let en følelse frem af, at noget har været forsømt, og at det er en overvældende opgave, som foregår. Journalisten fra Jyske Vestkysten noterer, hvad deltagerne har skrevet på artikelbladet 2014 Hvis deltagerne i stedet fortæller om fremtiden som et sted, man allerede er, bliver det hele på en gang mere nærværende og inspirerende. Så snart noget er fortalt som om det er virkeligt, så tænker vi på det som virkeligt og på den måde bliver historien på en vis måde selvopfyldende. Alle som prøver det, bliver overrasket over, hvor megen energi og tro på fremtiden en historie kan give. 19

20 RESSOURCER I SPIL HVORFOR På workshoppens del 3 arbejdede deltagerne med ressourcekortlægning. Det handler om at se muligheder! Man kender sin by, men det viser sig ofte, at man i fællesskab kan finde ressourcer, som man slet ikke kendte til i forvejen, eller som man ikke havde tænkt på som ressource. FASE 2 DIALOG OG PRIORI- TERING AF TEMAER Ressourceværktøjet hjælper til at få kortlagt ressourcer og få sat ressourcerne i system. Der er nemlig flere typer af ressourcer: grønne, gule og røde. De grønne er de lokale, som man selv råder over i Vorbasse, og som man umiddelbart kan involvere. De gule er ressourcer, der findes i området, men som kræver godkendelse af eksterne parter. De røde er ressourcer, der befinder sig uden for Vorbasse, men alligevel kan bidrage til udviklingen i Vorbasse. Det er en god ide at have overblik over sine ressourcer, så man f.eks. hurtigt kan se, hvor mange lokale/- grønne ressourcer, der kan involveres i de forskellige indsatser. Hvis man vil gøre noget ved samarbejdet mellem foreninger, handler det primært om at få de grønne ressourcer i spil. Hvis man vil ændre på trafikken på hovedgaden, skal man søge samarbejde med de røde ressourcer - f.eks. myndigheder over tid. Grønne ressourcer Grønne eller primære ressourcer, er ressourcer der findes i lokalområdet og som umiddelbart kan involveres, fx.: DEN ENKELTE BEBOER EN FORENING ELLER INTERESSEGRUPPE I OMRÅDET ET FÆLLESAREAL KIRKEN LOKALE FORRETNINGER LOKALE ERHVERVSDRIVENDE SKOLEINSPEKTØREN SOM PRIVATPERSON Gule ressourcer Gule eller sekundære ressourcer, er ressourcer der findes i lokalområdet, men som det kræver godkendelse fra eksterne parter at anvende: SKOLEN OFFENTLIGE ANLÆG BIBLIOTEKET KOMMUNALT ANSATTE Røde ressourcer Røde eller potentielle ressourcer, er ressourcer der befinder sig udenfor lokalområdet fx.: EN FORENING ELLER RESSOURCE I ET ANDET LOKALOMRÅDE KOMMUNEN FONDE VIRKSOMHEDER UDENFOR LOKALOMRÅDET LANDSDÆKKENDE FORENINGER HVORDAN På workshoppen blev deltagerne inddelt i grupper efter de temaer, man ønskede at arbejde videre med. Dernæst gennemførte grupperne en brainstorm og fik kortlagt grønne, gule og røde ressourcer. Når man kigger på de grønne ressourcer, kan man hurtigt vurdere, om der er er lavthængende frugter og om der er ting, man umiddelbart kan gå i gang med. F.eks. mente deltagerne, at man relativt hurtigt kunne komme i gang med at gøre en indsats for øget bosætning med anvendelse af bl.a. følgende ressourcer: Grønne: Vorbasse.dk, Lokalråd, lokalguider og samarbejde med foreninger og borgerne. Gule: Museum, skole, bibliotek. Røde: Kommune, erhverv 20

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne:

Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne: Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne: Indhold Kommissorium for Styregruppen... 2 Kommunikationspolitik for ØSP-projektet:... 2 Mission og visioner... 3 Kerneværdier... 4 Pædagogisk statusgruppe...

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

VÆRDIER OG SAMARBEJDE I BYFORNYELSEN

VÆRDIER OG SAMARBEJDE I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE VÆRDIER OG SAMARBEJDE I BYFORNYELSEN PROCESSER OG METODER ANVENDT I BYGNINGSFORNYELSE OMRÅDEFORNYELSE UDVIKLING AF LOKALSAMFUND Værdier og samarbejde i byfornyelsen Indhold: FORORD Værdier

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Indhold 3 Forord Frugtbart arbejdsmiljø 4 Hvad er AI? Anerkendende undersøgelse Faserne i AI 5 Sådan gjorde vi i Horserød

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde nogle visioner for fremtidens seniorområde.

Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde nogle visioner for fremtidens seniorområde. Notatark Sagsnr. 27.35.00-P05-1-13 Sagsbehandler Kim B. Rosenkilde marts.2013 Temadag fremtidens seniorområde. Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Vision, indsatsområder og værdier

Vision, indsatsområder og værdier Vision, indsatsområder og værdier vandre mod samme mål Visdomsord I en mands hjerte er der mange planer, men det er Herrens beslutning, der står fast. (Ordsp 19,21) At få en vision noget bliver lagt på

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Fremtidsbilleder Proces

Fremtidsbilleder Proces Fra Kreta og Chicago En En idé idé Sallingsund og Imagine Chicago Brainstorm og projektudvikling Flowdesign Foreløbig projektgodkendelse Kommunens ledelse Økonomiudvalget Grundlaget for borgerinddragelse

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere