VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse"

Transkript

1 VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009

2 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i arbejdet med Helhedsplanen for Vorbasse. Ideen med kataloget er at: Lokalrådet får beskrevet nogle af de arbejdsprocesser, som man har været igennem, så det bliver muligt at genanvende værktøjer enten i eget regi eller med bistand fra Billund Kommune eller andre. andre lokalråd i Billund Kommune kan blive inspireret til at benytte værktøjerne Mange af værktøjerne er lige til at gå til og kan anvendes af Lokalrådet selv og af andre lokale arbejdsgrupper i det videre arbejde med planens forslag. Andre værktøjer kræver bistand til f.eks. analyse og opsamling. Kataloget giver et indtryk af hvilke værktøjer, man kan bruge i forskellige faser. Vi har opdelt kataloget efter de faser, vi har gennemgået, og beskrevet hvorfor og hvordan de enkelte værktøjer er anvendt. Værktøjskataloget er udarbejdet af: Vorbasse Lokalråd i samarbejde med Billund Kommune med bistand fra Kuben Management A/S Kontaktpersoner: Frits Simmelsgaard Kristensen, Vorbasse Lokalråd Tove Bajsgaard, Kommunaldirektør Billund Kommune Anders Fihl, Udviklingskonsulent Billund Kommune Maj

3 FASE 1. UNDERSØGELSE Borgerinterview 8 Fokusgrupper 12 SUMO 13 Ungekontakt 14 Opsamling 16 FASE 2. DIALOG OG PRIORITERING AF TEMAER Borgerworkshop 18 Fremtidsdrømme 19 Ressourcer i spil 20 FASE 2. HANDLING Handlingsplaner 21 3

4 INDLEDNING Helhedsplanen blev gennemført i 3 faser: Fase 1: Undersøgelse Fase 2: Dialog og prioritering af temaer Fase 3: Handling I undersøgelsesfasen skaffede vi os viden om, hvordan borgere i Vorbasse så på styrker og udviklingsmuligheder. Vi lavede en første kortlægning af Vorbasses historie og startede med en byvandring sammen med Vorbasses museumsinspektør. Vi opsøgte dernæst Vorbasses borgere. Lokalrådet udførte en række borgerinterviews, og Kuben Management udførte to fokusgruppeinterviews. Et bredt udsnit af borgere i Vorbasse er blevet interviewet. Til sammen fik vi et første billede af Vorbasses mange ressourcer og Vorbasses særlige identitet. Billund Kommunes kulturkonsulent udførte i samme periode en íde-cirkel med 7., 8., og 9. klasserne i Vorbasse Skole. 40 unge meldte sig ind i en facebook-gruppe, som kørte i en uge. Det gav et godt indblik i ungegruppens opfattelse af styrker og udfordringer i Vorbasse. Den 25. april 2009 gennemførte vi en Borgerworkshop, som havde til hensigt at diskutere og prioritere udviklingsindsatser, som vi vil arbejde med i de kommende år. Den 18. maj 2009 var Lokalrådet vært for et Tema-møde, hvor der blev lavet konkrete forslag til handlingsplaner til de indsatser, vi allerførst ønsker at tage fat i: Indsatserne Bosætning og Foreningssamarbejde blev valgt. Overfor viser figuren, hvilke værktøjer vi har anvendt i de 3 faser. Værktøjskataloget præsenterer herefter værktøjerne i den viste rækkefølge. 4

5 INDLEDNING Helhedsplanen bliver til: FASE 1 FASE 2 FASE 3 Borger - interviews Fokus - grupper Borger - workshop Tema - grupper Undersøge: styrker borgernes fokus udviklingsmuligheder Dialog om og prioritering af udviklingstemaer Handleplaner Værktøjer, som blev anvendt i de 3 faser: Værktøjer undersøgelsesfasen: Borgerinterviews Fokusgrupper Sumo Roterende ide udvikling for unge Facebook for unge Værktøjer i dialogfasen Fremtidsdrømme Ressourcer i spil Værktøjer til handling Handlingsplaner 5

6 HVORDAN KAN VI ARBEJDE MED HELHEDSPLANEN FORBERE- DELSE ARBEJDET MED HELHEDSPLANEN - HVORDAN Hvordan Lokalrådet kunne arbejde med helhedsplanen blev aftalt med Billund Kommune. Helhedsplanen skulle sætte rammerne for udvikling i Vorbasse, og Helhedsplanen skulle derfor også fungere som en udviklingsplan, der kunne tage hånd om fysiske, sociale og kulturelle udfordringer og pege på perspektiverne for fremtiden. Helhedsplanen skulle indeholde en strategi for en langsigtet udvikling af Vorbasse og samtidig konkret pege på en række handlinger, som man kunne gå i gang med umiddelbart. Man skulle så at sige kunne gå i gang i det små med forskellige aktiviteter, uden at det ville komme til at gå ud over helheden og de mål, man ønskede at sætte for fremtiden. Arbejdet med planen skulle ske med en høj grad af borgerinddragelse. Der skulle igangsættes et tæt samarbejde mellem borgerne i Vorbasse, erhverv, kulturliv og kommunens medarbejdere gennem hele processen. HELHEDSPLANEN BYGGER PÅ: LOKALE RESSOURCER LOKAL IDENTITET LOKAL DELTAGELSE Målet var at skabe et lokalt ejerskab til den fremtidige udvikling i Vorbasse. Samtidig skulle der udvikles et generelt koncept for lokalt samarbejde om helhedsplaner, som kan benyttes af andre lokalråd i Billund kommune. Helhedsplanen for Vorbasse skulle således kunne fungere som model-plan for andre lokalråd. PRINCIPPER FOR ARBEJDET MED HELHEDSPLANEN I arbejdet med helhedsplanen er vi gået ud fra nogle enkle principper: Fokusér på det der, der går godt Påskøn egen og andres indsats Find ind til det, der giver liv Lav en handlingsplan oversæt idealerne til handling Vi tror på, at udvikling handler om at tage udgangspunkt i borgernes positive forestillinger om fremtiden. Vi har derfor søgt at skabe en proces, som har fokus på det ønskede resultat, frem for det der umiddelbart fremstår som problemer. Der tages udgangspunkt i borgernes gode erfaringer og der lægges op til, at de fremtidige indsatser skal bæres igennem af de lokale borgere, som efterfølgende skal leve med resultaterne. Processen er gennemført i 5 trin, som vil har valgt at kalde 5- trinsmodellen. HELHEDSPLANENS RØDE TRÅD 5-TRINSMODELLEN HANDLING 5. Handlingsplaner FOKUS 1. Hvad vil vi satse på? ERFARINGER 2. Hvilke gode erfaringer kan vi trække på? BYG VIDERE PÅ DET VORBASSE ALLEREDE HAR, OG DET DER GÅR GODT Det er afgørende at bygge på det, der allerede lykkes i lokalsamfundet. Dels finder man i de gode eksempler ting, der virkelig virker lokalt, dels giver det selvtillid, motivation og tro på fremtiden, når succesen genopdages. TAG ALTID UDGANGSPUNKT I VIDEN OM LOKALSAMFUNDETS HISTORIE. Historien siger meget om lokalsamfundets identitet og Vorbasse har endda en ganske særlig historie, som kan spores flere tusinde år tilbage. Derfor startede vi arbejdet med Helhedsplanen på Vorbasse Museum og fik en grundig indføring af museumsinspektøren John Rendboe. MÅL 4. Hvad er vores mål? FREMTID 3. Hvad vil vi opnå? De historiske input har givet vigtige data til Helhedsplanen. 6

7 HVORDAN KAN VI ARBEJDE MED HELHEDSPLANEN PLANLÆGNING OG STYRING Når man skal i gang med at arbejde med helhedsplanen, må der nedsættes en projektgruppe, som kan stå for den overordnede planlægning og styring af projektet. Det skal overvejes: Hvem er vigtige at have med? Hvem sætter arbejdet i gang? Hvem er tovholdere? Hvem er ansvarlige for iværksættelse af planen? Ressourcer? Der skal laves en tidsplan og fastlægges væsentlige møder og milepæle: Lav en samlet tidsplan fra begyndelsen og fastsæt eks. dato på workshop/borgermøder, så datoerne kan formidles ud i god tid. TIDSPLAN HELHEDSPLAN VORBASSE 2009 Januar Februar Marts April Maj Juni Deadline 2 FORKUSGRUPPE 2 2 borgerinterviews 2 Evt justeringer Annoncering borgerworkshop Temagruppemøder Indbydelse fokusgrupper Temagruppemøder Projektgrupemøde 2 13 Resultat borgerinterviews Resultat temagrupper Resultat fokusgrupper Borgerinterviews Projektgruppemøde Udarbejdelse helhedsplan 18 Pressemedelelse om arbejdet med helhedsplanen 20 Møde spørgeramme Borgerinterviews FOKUSGRUPPE 1 - lokalråd BORGERWORKSHOP Helhedsplan i udkast Deadline helhedsplan Resultat borgerworkshop asdkflj Spørgeramme afklaret møde med lokalråd afholdt Datagrundlag under afklaring Borgerinterviews gennemført Opsamling borgerinterviews Fokusgruppeinterview 1 gennemført Samlet opsamling på borgerinterviews og fokusgrupper Borgerworkshop gennemført Udarbejde koncept temagrupper Temagruppermøder gennemført Helhedsplan Evt justeringer først i juni Aftal hvornår pressen skal informeres, og hvem der skal stå for pressemeddelelser: FORBERE- DELSE I Vorbasse bestod projektgruppen af 3 personer fra Billund Kommune (kommunaldirektør, udviklingskonsulent og museumsinspektør), formanden for Lokalrådet deltog samt ekstern konsulent. Vægten på kommunal deltagelse i Vorbasse hang sammen med, at Vorbasse er den første by i kommunen, som arbejder med helhedsplanen, og derfor er en model til inspiration for de øvrige lokalbyer i kommunen. Lokalrådsformanden var tovholder i forhold til Lokalrådet, som sørgede for at samle op og inddrage Lokalrådet løbende bl.a. på lokalrådsmøder. To af lokalrådsmøderne i forløbet blev udvidet til arbejdsgruppemøder, herunder træning af borgerinterview og udarbejdelse af handlingsplaner. 7

8 BORGERINTERVIEW FASE 1 UNDERSØGELSE HVORFOR Vi ville have borgene med fra start, og udviklingen skulle tage udgangspunkt i Vorbasses særlige identitet. Derfor ville Lokalrådet gerne træne interview som et værktøj, vi kan anvende fremover, når vi skal have belyst forskellige temaer i Vorbasse. Formålet med interviewene var at få belyst Vorbasses styrker og udviklingsmuligheder inden for temaerne byen og omgivelser, sociale forhold og kultur og få belyst Vorbasses ressourcer og særlige identitet ( det, som vi alle ved, men som måske er vanskeligt at sætte ord på ). Vi ønskede at: alle i Lokalrådet skulle få ejerskab til arbejdet med helhedsplanen, få input til helhedsplanen, skabe dialog og involvering og skabe ambassadører for helhedsplanen HVORDAN Lokalrådet brugte en aften på at træne, og derefter blev man enige om, hvem der skulle interviewes og fordelte interviewopgaven. Museumsinspektøren og en udviklingskonsulent fra Billund Kommune deltog og lavede enkelte interviews. 14 personer i alt blev interviewet. Billund Kommune stod for opsamling af samtlige interviews PROGRAM træning borgerinterviews Tirsdag, den 20. januar kl i Vorbasse Fritidscenter Kl Spørgsmål og spørgsmålstyper Præsentation af en udviklingsmodel i 5trin, der binder forløbet sammen og skaber den røde tråd fra borgerinterviews fokusgruppeinterview borgermøde temagrupper. Følgende forhold skal belyses i interviewene: de fysiske, sociale og kulturelle udfordringer værdier og menneskelige ressourcer. KL Træning af interview grupper á 3 personer - at lytte nysgerrigt - at erfare, hvilke spørgsmål der virker bedst - at træne i at notere/opsummere fra interviewet. KL Formulering af 5 10 spørgsmål til spørgerammen KL Aftaler om interview - hvem kan deltage som interviewere - aftale om respondenter fordeling mellem lokalråd og Billund Kommune - aftale om deadline for, hvornår interviewene skal være gennemført. Træningsprogram Borgerinterviews 8

9 BORGERINTERVIEW FASE 1 UNDERSØGELSE Træning i spørgsmål og spørgsmålstyper: Når man ønsker at skabe en positiv udvikling i Vorbasse, er det afgørende at stille spørgsmål, der fremmer den positive forestilling hos den, man interviewer. Vi tog udgangspunkt i en fremgangsmåde som: udforsker det emne, vi taler om peger på ting, der skaber succes giver mulighed for at forestille sig fremtiden giver mulighed for at drøfte, hvad vi skal satse på giver forslag til det første skridt Lokalrådet trænede 5-trins modellen Vi ville især se på, hvilke drømme borgerne har i Vorbasse, og hvilke gode erfaringer de har at trække på. Vi kalder fremgangsmåden 5-trins modellen. 5 trin modellen til interview: 1. Hvor skal vi have fokus Hvilket område er det vigtigst at skabe udvikling inden for: Byen og omgivelserne? Det sociale område? Det kulturelle område? Hvad tror du: 1. borgerne, 2: erhvervslivet, 3: børnene, 4: folk udefra vil pege på? Hvor kan vi skabe størst effekt? FOKUS 2. Undersøge vores erfaringer - Hvornår lykkes det? Hvad er de bedste erfaringer med en positiv udvikling i Vorbasse? (socialt/kulturelt/fysisk) Hvad er de bedste erfaringer med et positivt samarbejde omkring Vorbasse? Hvad er det, vi gør der? Hvad skete der? Hvad gjorde det til noget særligt? (f.eks. organiseringen, samarbejdet, resultatet???) Er der erfaringer, der kan bruges andre steder? ERFARINGER FREMTID 3. Forestil dig fremtiden - Hvor vil vi gerne hen? Når der om 5 år er sket en positiv udvikling i Vorbasse - hvad er der så sket? - Hvordan ser det ud? Beskriv så konkret som muligt: Hvem gør hvad? Hvilke forbedringer er der sket? - For borgerne For andre? 4. Hvad er vores målsætninger? Hvad skal vi satse på? Hvad er realistisk? Hvad får vi mest ud af? MÅL 5. Tal om handlinger - Hvad skal være det næste skridt (socialt/kulturelt/fysisk)? Hvad skal der gøres? Hvilke handlinger? Af hvem? HANDLING 9

10 BORGERINTERVIEW FASE 1 UNDERSØGELSE Lokalrådet udarbejdede deres egen spørge-guide med udgangspunkt i 5-trinsmodellen. LOKALRÅDETS SPØRGE-GUIDE Fysiske forhold: Natur Kulturarv - bygninger Trafik Stisystemer Erhverv Hvordan her ser ud? Når vi taler om den fysiske udvikling i Vorbasse hvad synes du så det er rigtig vigtigt at sætte fokus på? Hvad er du rigtig stolt af i Vorbasse? Hvad gør Vorbasse til noget særligt - og kan vi bruge det i forhold til den fremtidige udvikling? Hvad er det første skridt? Andre kommentarer Sociale forhold F.eks: Sociale netværk uformelle netværk: kommer man hinanden ved kan man låne en trailer ved naboen, kan nytilflyttere komme med, er der god trivsel Sociale netværk formelle netværk f.eks. foreningslivet Social service er der hvad man skal bruge i Vorbasse for alle aldersgrupper? Når vi taler om de sociale forhold i Vorbasse hvad synes du der er vigtigt at sætte fokus på? Hvad er du rigtig stolt af omkring trivslen i Vorbasse? Hvad er det vi gør? Hvad gør det til noget særligt? Når vi efter 5 år har opnået en positiv udvikling omkring de sociale forhold (trivslen, service, netværk) hvad er der så sket? Beskriv det så konkret som muligt.. Hvor vil vi få mest ud af indsatsen? Hvad skal vil satse på? Er det noget i vores erfaringer vi kan bruge til at opnå det? Hvad er det første skridt? Andre kommentarer Kulturelle forhold f.eks: Værdierne i Vorbasse: vaner, handlemåder, særpræg det lokale kit. (Det som alle i Vorbasse ved, men som er vanskeligt at se.. eks. Kampvalg til Menighedsrådet det er noget særligt hvorfor det? ELLER eks. Dobbeltheden i det løsslupne liv omkring markedet helt tilbage til middelalderen og den strenge religiøsitet er der noget om det? ELLER udtalelsen Det er vigtigt med medejerskab i Vorbasse med vægt på ejerskab er det noget man kan genkende). De lokale Interviewere har måske andre eksempler som kan bruges. Nævn Events/særlige begivenheder? Når vi taler om kulturen i Vorbasse hvad synes du der er vigtigt at sætte fokus på? Hvad er du rigtig stolt af omkring kulturen i Vorbasse? Hvad er det vi gør? Hvad gør det til noget særligt? Hvad er vigtigt at bygge videre på? Når vi efter 5 år har opnået en positiv udvikling omkring kulturen hvad er der så sket? Beskriv det så konkret som muligt.. Hvor vil vi gerne hen? Hvor vil vi få mest ud af? Hvad skal vil satse på? Er det noget i vores erfaringer vi kan bruge til at opnå det? Hvad er det første skridt? Andre kommentarer Træning i interviewmodellen skete ud fra 5- trinsmodellen, hvorefter spørge-guiden blev udformet i samarbejde med Lokalrådets medlemmer. Spørgeguiden er et hjælperedskab til at huske at få stillet spørgsmål i alle de fem trin: Skemaet blev ikke fulgt slavisk, da personerne, som blev interviewet, havde forskellige interesser og baggrund. Interviewerne blev opfordret til at opsummere interviewet sammen med interview-personen, så begge parter kunne være sikre på at, det, som var blevet noteret, var rigtigt forstået. Generelt Hvad synes du Vorbasse skal være kendt for? den største attraktion/succes i Vorbasse Hvad tror du andre (besøgende) synes Vorbasse skal være kendt for? Hvad vil de nævne som den største succes i Vorbasse? Hvad tror du besøgende ville foreslå som en positiv udvikling i Vorbasse Hvad vil der så være sket om 5 år? 10

11 BORGERINTERVIEW FASE 1 UNDERSØGELSE Lokalrådets brev til interviewpersonerne Hvad skal Vorbasse være kendt for? Hvad er det bedste ved at bo i Vorbasse? Når der er sket en positiv udvikling i Vorbasse om 5 år hvad er der så sket? Disse og mange andre spørgsmål vil Lokalrådet gerne tale med en række borgere i Vorbasse om og tak for at du har sagt ja til at være én af dem. Udviklingen af byen er sat på dagsorden, og startskuddet er ca. 20 interviews á ca. 2 timers varighed som Lokalrådet gennemfører. Formålet er at høre borgernes umiddelbare tanker om, hvad udviklingen af Vorbasse skal bygge på, men også at inddrage så mange som muligt og gøre flere interesserede i byudviklingen. Hvad drømmer du om for Vorbasse? Spørgsmålene vil være opdelt i 3 dele: - den fysiske udvikling (hvordan ser her ud) - den sociale udvikling (trivsel, netværk, service) - udvikling af kulturen (værdierne i Vorbasse, arrangementer) Interviewet vil være som en forhåbentlig hyggelig men struktureret samtale. Du behøver ikke forberede dig, men du er naturligvis velkommen til at gøre dig nogle tanker på forhånd. Efter hvert emne vil intervieweren lave en opsamling i stikord sammen med dig. Det er vigtigt, at det er dine synspunkter og forslag, der kommer frem. Lokalrådet indgår i en anden interviewrunde, så det handler ikke om at blive enig med den, man bliver interviewet af. Hvis der er emner, du ikke har så meget at sige om, kan I lade være med at gå i dybden med det emne. Brug af udtalelser fra interviewene vil blive anonymiseret, så ingen kan vide, hvem der har sagt hvad. Alle interviewene vil til sidst blive samlet og anvendt i det videre forløb på et åbent borgermøde i marts. Du vil sammen med alle borgere i Vorbasse blive inviteret. Endnu engang tak for din interesse i at være med! Vi glæder os. Med venlig hilsen Lokalrådet Lokalrådsmedlemmerne aftalte selv interviewene med deres interviewpersoner. Som supplement til den mundtlige indkaldelse blev der sendt et brev til deltagerne, som forklarede lidt om interviewets udformning, og hvad det ville blive brugt til. For at engagere deltagerne i det efterfølgende arbejde er det vigtigt at fortælle deltagerne om sammenhængen i forløbet og gøre opmærksom på datoer for workshop eller andre møder med borgerdeltagelse. 11

12 FOKUSGRUPPER FASE 1 UNDERSØGELSE HVORFOR Vi har i Vorbasse valgt at gennemføre to gruppeinterviews eller såkaldte fokusgruppeinterviews. Fokusgruppeinterviewene er afholdt efter de individuelle borgerinterviews og havde til formål at samle op på eventuelle huller i borgerinterviewene. Derfor er spørgsmålene udformet ud fra samme 5-trins-model, som er nævnt i værktøjet Borgerinterviews. Spørgeskabelonen for møderne ses her til højre. I Fokusgrupperne har vi haft mulighed for at spørge dybere ind til nogle af de holdninger, der er blevet fremsat i de individuelle interviews. HVORDAN En fokusgruppe fungerer som en struktureret samtale omkring forskellige emner. Det er muligt at udveksle synspunkter på tværs, hvorfor vi får en anden type informationer end i de individuelle interviews. Vi har fået mulighed for at nuancere vores forståelse af de temaer, vi satte til diskussion i Vorbasse. Vi har gennemført to typer fokusgrupper: En gruppe bestod af Lokalrådet En gruppe var bredt sammensat med beboere i og uden for Vorbasse by, deltagere i foreninger, erhvervsrepræsentant, tilflytter mv. I Vorbasse blev fokusgrupperne styret af en eksterne konsulent, og som bisidder deltog en udviklingsmedarbejder fra Billund kommune. Bisidderen fulgte med i samtalen og var på den måde garant for, at spørgsmål ikke blev glemt. Samtidig sørgede kommunens medarbejder for den skriftlige opsamling. Udover det skriftlige referat blev samtalen optaget digitalt, således at det var muligt at lytte en ekstra gang, og få helt fat i de vigtige pointer. VÆR OPMÆRKSOM PÅ En fokusgruppe kræver høj grad af styring, samtidig med at der skal udvises stor fleksibilitet. Man skal nå omkring alle de temaer, man ønsker at berøre, man skal sørge for, at alle bliver hørt, og man skal også sørge for, at forskellige holdninger opfanges og drøftes. Samtidig skal intervieweren ikke blande sig for meget, for ikke at dominere en samtale eller bremse en mening, der dannes hos deltageren. Det anbefales, at fokus-gruppeinterviews gennemføres med professionel bistand. KØREPLAN FOR FOKUS- GRUPPER 2 timer Indledning Resultater fra individuelle borgerinterviews (20 min) Fysisk udvikling: (30min) natur, kulturarv, trafik, stisystemer, erhverv m.v. Hvad er I stolte af? Hvordan kan vi bruge det I har i en fremtidig udvikling? Hvor ligger udfordringen? Første skridt Social og kulturel udvikling: (1 time) sociale netværk, kommer man hinanden ved, social service, værdier og traditioner i Vorbasse religion og marked Hvad gør Vorbasse til noget særligt i det vi gør? Hvad er der sket om 5 år? Hvilke erfaringer kan vi bygge videre på? Første skridt Opsamling (10 min) 12

13 SUMO FASE 1 UNDERSØGELSE HVORFOR SUMO-analyse (Styrker, Udviklingspotentialer, Muligheder, Observationspunkter) er en anerkendende udgave af det, vi kender som en SWOT- analyse (styrker, svagheder, observationspunkter, trusler). Vores grundlæggende antagelse om, at udvikling kræver en anerkendende tilgang betyder, at vi ønsker en positiv metode til at systematisere udsagn. HVORDAN Vi har præsenteret modellen for borgere, som er blevet interviewet, og vi har fået skemaer retur, som har suppleret resultaterne fra interviewrunden. Vi har også brugt skemaerne til at systematisere resultaterne fra borgerinterviewene. Det vil sige, at vi har ordnet udsagnene i forhold til overskrifterne i SUMO-skemaet. SUMO Styrker Udviklingspotentialer Muligheder Observationspunkter Eksempler på skemaer udfyldt af borgere i Vorbasse Styrker Fællesskab / Sammenhold Marked Fritidscenter Skolen Busforbindelser ( endnu) Muligheder Arbejdspladser By forskønnelse Flere butikker af forskellige slags Special klinikker / Fritidscenter Udviklingspotentialer Erhverv Fritidscenter Stier Observationspunkter Park og stier Pænere by Styrker Godt sammenhold Fritidscenter Skolen Dag institutioner Udviklingspotentialer Gøre det bedre for unge og ældre Muligheder Observationspunkter Vi har mange gode fysiske muligheder Pænere hovedgade Så det er bare at benytte dem Flere arbejdspladser / Virksomheder Tandlæge og frisør 13

14 UNGEKONTAKT - ROTERENDE IDÉUDVIKLING OG FACEBOOK FASE 1 UNDERSØGELSE HVORFOR Vi ønskede at få de unge i tale og høre deres stemme. Vi ønskede at møde de unge, hvor de har deres gang og på en måde, som skaber kontakt. Billund Kommunes kulturkonsulent Charlotte Popp stod for kontakten og gjorde det klart, at kontakten skulle ske på to præmisser: Hurtigt, spontant og overstået Uden omveje, altså i de unges egen hverdag Der blev gennemført to metoder: Ide-cirkel og facebook HVORDAN Roterende idéudvikling en workshop Eleverne deltog klassevis i en workshop med brug af metoden: roterende idéudvikling. Ca. 100 elever deltog fra klasse. Der er direkte kontakt med de unge og temperaturen kan tages mere direkte. Metoden er tidskrævende - 1 skolelektion pr. deltagende klasse. Vorbasse PLUS, Metoden er super god til at få de unge på banen hurtigt. De indsamlede data bliver noteret i stikordsform som konkrete forslag til aktiviteter og ting - samt en liste over det dårlige og det gode. Metoden viste sig at være meget anvendelig til hurtigt at få nedfældet nogle synspunkter og ideer. Der var 6 borde med hver et emne og en hvid papirsdug på. De 6 emner var ens for alle tre årgange, men dugen blev skiftet ud for hver årgang. Alle deltog - nogle indslag var ikke så seriøse, men der var dog ikke tale om sabotage. Vorbasse MINUS Metodens svaghed kan generelt være, at de spagfærdige kan blive tromlet ned af de toneangivende unge. Dette skete kun i ringe grad ved denne seance. En anden svaghed er, at alle de gentagelser, der laves på dugen, ikke kommer med i fuldt omfang ved resultatudskrivningen. Gentagelser er jo med til at give et emne valeur i forhold til det øvrige. Facebook Der blev oprettet en lukket gruppe i Facebook: UNG I VORBASSE. Her kunne klasserne inviteres ind og bidrage i debatten om: 1. Vorbasse DRØMMEN Hvordan tror du Vorbasse bliver i fremtiden? 2. Vorbasse MARERIDTET VorbassePLUS, Hvordan tror du Vorbasse bliver i fremtiden? 3. Vorbasse Future Vi leger: Om 5 år er Vorbasse blevet et fantastisk sted. Hvad er det, der er sket så det endte sådan: Vorbasse FUNNY. Facebookgruppens debatter blev styrede af Billund Kommunes kulturmedarbejder. Det er nødvendigt med styring for at holde fokus på facebookens formål. Mere information: Charlotte Popp. Kulturkonsulent, Billund Kommune. 40 unge meldte sig ind i gruppen Ung i Vorbasse på Facebook. De var fordelt på alle 3 klassetrin. Metoden viste sig at været utrolig god til at opsamle de refleksioner, som den roterende idéudvikling efterlod. På Facebook sidder den enkelte unge alene eller i meget små grupper omkring en computer og bliver derfor ikke forstyrret eller forledt af andre med divergerende holdninger. 14

15 UNGEKONTAKT - ROTERENDE IDÉUDVIKLING OG FACEBOOK FASE 1 UNDERSØGELSE Der kom i det afsatte tidsrum (ca. en uge) 78 indlæg (kommentarer, ideer, billeder og holdninger). Heraf blev de 9 sat uden for konkurrencen fordi de enten havde karakter af interne kommentarer de unge imellem eller var rettelser af egne indlæg (staverettelser o.s.v.). Samt enkelte useriøse. Der var forsøg med en billeddel. Den virkede desværre ikke. Dels var det teknisk for vanskeligt at lægge billederne i de albums, som var lavet på forhånd, dels tændte de unge ikke på ideen. Alternativt kunne man i samarbejde med skolen sende eleverne på fotojagt. Resultater fra Ungeinvolveringen i Vorbasse Samarbejdet med Vorbasse Skole var fantastisk. Alle var åbne og samarbejdsvillige hele vejen igennem. Dette gælder både ledelse, medarbejdere og elever. Samlet set er det Vorbasse Marked, der fylder mest i de unges karakteristik af Vorbasse. En ung nævner direkte at markedet er Vorbasses varemærke. De elsker selvfølgelig den årlige fest, men de er også stolte af, at man som så lille en by kan stable det på benene år efter år. En skriver direkte, at mareridtet for ham er: Vorbasse Marked må bare ikke gå ned, det ska` vi unge sørge for. Derudover er mange optaget af forholdene for sporten. De roser de frivillige voksne, men er klar over, at ting lukker ned, hvis de voksne ikke gider mere. Svømmehallen bliver også nævnt meget tit. Den trænger til at blive renoveret, mener de fleste. De håber den kan blive så meget bedre, at udefrakommende vil bruge den. Det gamle plejehjem er også genstand for opmærksomhed. Der er tilsyneladende et tilflugtssted for de unge. De antyder, at der handles med stoffer på stedet. En kalder den direkte for pusher-borgen. Nogle unge ønskede, at bygningen blev lukket eller direkte revet ned. Ellers er det kedsomheden, der præger de unge - nok mest dem, der ikke dyrker sport. En pige kom på facebook med en konkret ide: Det er fedt, der er så mange frivillige, som hjælper til ved alle mulige sportsgrene, men jeg synes, vi kunne bruge et "råd" af voksne. De skulle mødes og finde på nogle aktiviteter, som vi unge kunne tage til om aftenen hvis vi har lyst. Det behøver ikke være noget stort. Måske sætte nogle poster op rundt i byen, og så kunne vi tage på løb. Eller måske bare tage en fodbold i hånden og tage os med ned på fodboldbanen. Det ville være super fedt, hvis der kom sådan et "råd".. Skolen er de generelt glade for, men mange er voldsomt indigneret over, at der ikke er penge til ordentlige skolebøger, og at der generelt er for få ressourcer. Dette er gentaget både på dugene og i facebookgruppen. En kantine på skolen står også på ønskelisten. Anbefaling: Det kan overvejes at lade gruppen fortsætte som åbent kommunikationsforum for de unge i Vorbasse, samt som PLAKATSØJLE for arrangementer og tiltag i byen for, med og af de unge. 15

16 OPSAMLING INTERVIEWS OPSAMLING FASE 1 UNDERSØGELSE Til brug for borgerworkshoppen var det nødvendigt at systematisere og forenkle resultaterne fra borgerinterviews, fokusgrupper og ungeundersøgelsen. DOKUMENTATION: Lokalrådet og Billund Kommune er i besiddelse af den samlede dokumentationen, som består af: o Notat bearbejdning af borgerinterviews (udarbejdet af Billund Kommune) o Notat resultat af ungedialogen (udarbejdet af Billund Kommune) o Notat sammenfatning af interviews (udarbejdet af Kuben Management) o Lydfiler fra 2 fokusgruppeinterviews samt notater (udarbejdet af Billund Kommune) Materialet er ikke offentligt tilgængeligt, da interviewpersonerne skal sikres anonymitet Borgerne om Vorbasses værdier Ord og vendinger, som går igen når borgerne er blevet interviewet 16

17 OPSAMLING INTERVIEWS OPSAMLING FASE 1 UNDERSØGELSE OVERBLIK TEMAER Som et redskab til at skabe overblik over temaer og underemner, opstillede vi et skema med de overordnende temaer: sociale og kulturelle forhold - samt temaet byen og byens omgivelser (de fysiske rammer). Herefter opdelte vi igen efter underemner og fyldte ord ind i skemaet, som gik igen i interviewene. Skemaet blev udarbejdet i forbindelse med planlægning af borgerworkshoppen og blev ligeledes anvendt i workshoppen dels til at få overblik over, hvor underemnerne hørte til under de overordnede temaer, dels til at prioritere temaer. SOCIALE OG KULTURELLE FORHOLD Det sociale Kulturen Fritiden Sammenhold Foreninger Fritidscentret God service skoler, Skoler, daginstitutioner Daginstitutioner m.v Ildsjæle Knudepunkt Udvikle Netv æ rk Byliv fritidscentret Yde for at nyde Markedet Skaterbane Familevenlig by Bykontor til foreninger De unge Naboskab 1- dagsturisme BYEN OG BYENS OMGIVELSER Erhverv & Bymiljøet Naturen handel Dialog med Hovedgade Skoven Brugsen Noget at stoppe op for Stisystemer Udbygge handel Trafik Camping Erhvervsgrunde Forskønnelsesudvalg Pusterum Kroen Byggegrunde Noget for at få liv Turforslag bosætning Bosætning i tomme lejemål Holde liv i små- P-pladser erhverv Samlingssted for unge Velkomstfest Opkøbe huse Branding Belysning VÆR OPMÆRKSOM PÅ Det er et stort arbejde at bearbejde resultaterne fra interviews. I Vorbasse varetog Billund Kommunes udviklingskonsulent det meste af dette arbejde, men det er under opsamlingen, at Vorbasses identitet toner frem, og mange AHA- oplevelser dukker op. Efterhånden opdager man mønstre og sammenhænge i de mange forskellige interviews. 17

18 BORGERWORKHSOP FASE 3 HVORFOR Lørdag den 25. april kl inviterede Vorbasse Lokalråd borgere i Vorbasse til at deltage i borgerworkshoppen om Vorbasses fremtid. Mødet blev holdt på Fritidscentret. Formålet var at trække trådende fra Vorbasses unikke historie til nutiden og arbejde med de ideer, der skal bringe Vorbasse ind i fremtiden. DIALOG OG PRIORITERING AF TEMAER Lokalrådet ønskede at præsentere resultaterne fra interview og fokusgruppemøder og ønskede at komme i dialog med alle de borgere, som havde lyst til at drøfte, hvordan vi kunne komme videre med udviklingen af vores by - på kort og på langt sigt. HVORDAN Indledning: Frits Simmelsgaard Kristensen, Vorbasse Lokalråd, fortalte om, hvordan Lokalrådet arbejdede med helhedsplanen. Tove Baisgaard, Billund Kommune, fortalte om formålet med helhedsplaner for landsbyer i Billund Kommune John Rendboe, Museet i Vorbasse, fortalte om Vorbasses historiske spor. Tenna Tychsen, Kuben Management, fortalte om, hvad Lokalrådet har fået at vide om Vorbasse i interviews og fokusgrupper, som blev gennemført i foråret Workshoppen bestod af 3 dele: Del 1: Drømme og ønsker til fremtiden: Deltagerne pegede på mange gode ønsker, som Vorbasse kan arbejde med i årene fremover. F.eks.: Fokus på naturoplevelser eller Særlig indsats over for unge eller Etablering af et Hærvejscenter SPØRGSMÅL TIL BORGERNE PÅ WORKHSHOPPEN: HVAD ER VORES SÆRLIGE VÆRDIER? HVAD ER VORES FYRTÅRNE? HVAD HAR VI AT GØRE GODT MED? - OG HVORDAN KAN VI BRUGE VORES RESSOURCER TIL AT GØRE VORBASSE TIL ET END- NU BEDRE STED AT VÆRE, BE- SØGE OG FLYTTE TIL? (Igen stilles spørgsmålene med udgangspunkt i 5-trinsmodellen) Del 2: Fokus på temaer: Deltagerne pegede på de temaer, som man synes var vigtige at arbejde med i nærmeste fremtid f.eks. Bosætning, Fælles foreningsbase, Hovedgaden, Cykelstier, Unge, Skole- og institutioner, Bred vifte af tilbud og Bredere anvendelse af Fritidscentret. Del 3: Ressourcer i Vorbasse: Deltagerne valgte de temaer, som man synes var vigtige at starte med, og foreslog, hvilke ressourcer man kunne bringe i spil på området. Deltagerne så nærmere på temaerne Foreningsindsats og Bosætning. Afslutning på workshop: Hvordan kommer vi videre? Deltagerne pegede på muligheden for et første skridt og fik tilbuddet om at arbejde videre med de valgte temaer på et tema-møde den 18. maj Velkomst og orientering om initiativet Frits Simmelsgaard Kristensen, Lokalrådet Om helhedsplaner for landsbyer i Billund Tove Baisgaard, Billund Kommune De historiske spor i Vorbasse John Rendboe, Vorbasse Museum Hvad siger borgerne? Tenna Tychsen, Kuben Management WORKSHOP FROKOST PROGRAM - Vorbasse om 5 år? - Valg af temaer for udvikling i Vorbasse WORKSHOP FORTSAT - Vorbasses ressourcer - Hvordan kommer vi i gang Hvordan kommer vi videre Afslutning og tak for i dag 18

19 FREMTIDSDRØMME AVIS HVORFOR På workshoppens del 1 arbejdede deltagerne med fremtidsdrømme. Formålet var at skabe energi og få kortlagt deltagernes ønsker til fremtiden i Vorbasse. Formålet var også at se, om borgerne på mødet kunne supplerende ønsker og drømme i forhold til det, vi kunne uddrage af borgerinterviews og fokusgrupper. FASE 2 DIALOG OG PRIORI- TERING AF TEMAER HVORDAN Som værktøj anvendte vi en skabelon til en avisartikel til Jyske Vestkysten Deltagerne blev bedt om at forestille sig, at de skulle skrive en avisartikel til bladet om 5 år. Deltagerne skulle fortælle, hvad Vorbasse ville have sucdes med om 5 år: Hvad vil i være stolte af er lykkedes om 5 år? Deltagerne arbejdede med opgaven i grupper og skrev stikord til fremtiden. Ofte starter et udviklingsprojekt med, at man taler om alt det, der burde gøres. Det kan sagtens være gode forslag og idéer, som kommer på bordet, men der dukker let en følelse frem af, at noget har været forsømt, og at det er en overvældende opgave, som foregår. Journalisten fra Jyske Vestkysten noterer, hvad deltagerne har skrevet på artikelbladet 2014 Hvis deltagerne i stedet fortæller om fremtiden som et sted, man allerede er, bliver det hele på en gang mere nærværende og inspirerende. Så snart noget er fortalt som om det er virkeligt, så tænker vi på det som virkeligt og på den måde bliver historien på en vis måde selvopfyldende. Alle som prøver det, bliver overrasket over, hvor megen energi og tro på fremtiden en historie kan give. 19

20 RESSOURCER I SPIL HVORFOR På workshoppens del 3 arbejdede deltagerne med ressourcekortlægning. Det handler om at se muligheder! Man kender sin by, men det viser sig ofte, at man i fællesskab kan finde ressourcer, som man slet ikke kendte til i forvejen, eller som man ikke havde tænkt på som ressource. FASE 2 DIALOG OG PRIORI- TERING AF TEMAER Ressourceværktøjet hjælper til at få kortlagt ressourcer og få sat ressourcerne i system. Der er nemlig flere typer af ressourcer: grønne, gule og røde. De grønne er de lokale, som man selv råder over i Vorbasse, og som man umiddelbart kan involvere. De gule er ressourcer, der findes i området, men som kræver godkendelse af eksterne parter. De røde er ressourcer, der befinder sig uden for Vorbasse, men alligevel kan bidrage til udviklingen i Vorbasse. Det er en god ide at have overblik over sine ressourcer, så man f.eks. hurtigt kan se, hvor mange lokale/- grønne ressourcer, der kan involveres i de forskellige indsatser. Hvis man vil gøre noget ved samarbejdet mellem foreninger, handler det primært om at få de grønne ressourcer i spil. Hvis man vil ændre på trafikken på hovedgaden, skal man søge samarbejde med de røde ressourcer - f.eks. myndigheder over tid. Grønne ressourcer Grønne eller primære ressourcer, er ressourcer der findes i lokalområdet og som umiddelbart kan involveres, fx.: DEN ENKELTE BEBOER EN FORENING ELLER INTERESSEGRUPPE I OMRÅDET ET FÆLLESAREAL KIRKEN LOKALE FORRETNINGER LOKALE ERHVERVSDRIVENDE SKOLEINSPEKTØREN SOM PRIVATPERSON Gule ressourcer Gule eller sekundære ressourcer, er ressourcer der findes i lokalområdet, men som det kræver godkendelse fra eksterne parter at anvende: SKOLEN OFFENTLIGE ANLÆG BIBLIOTEKET KOMMUNALT ANSATTE Røde ressourcer Røde eller potentielle ressourcer, er ressourcer der befinder sig udenfor lokalområdet fx.: EN FORENING ELLER RESSOURCE I ET ANDET LOKALOMRÅDE KOMMUNEN FONDE VIRKSOMHEDER UDENFOR LOKALOMRÅDET LANDSDÆKKENDE FORENINGER HVORDAN På workshoppen blev deltagerne inddelt i grupper efter de temaer, man ønskede at arbejde videre med. Dernæst gennemførte grupperne en brainstorm og fik kortlagt grønne, gule og røde ressourcer. Når man kigger på de grønne ressourcer, kan man hurtigt vurdere, om der er er lavthængende frugter og om der er ting, man umiddelbart kan gå i gang med. F.eks. mente deltagerne, at man relativt hurtigt kunne komme i gang med at gøre en indsats for øget bosætning med anvendelse af bl.a. følgende ressourcer: Grønne: Vorbasse.dk, Lokalråd, lokalguider og samarbejde med foreninger og borgerne. Gule: Museum, skole, bibliotek. Røde: Kommune, erhverv 20

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

De frivilliges dag. Referat fra en aktiv dag. Til inspiration for andre. Kontakt evt.:

De frivilliges dag. Referat fra en aktiv dag. Til inspiration for andre. Kontakt evt.: De frivilliges dag Referat fra en aktiv dag Til inspiration for andre Kontakt evt.: osternykirkeweb@gmail.com Formål med dagen var at få fokus på frivillighed Dagen var arrangeret af ministeriet for by,

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen Samarbejde Fokusgruppeinterview Forbedringsafdelingen Drejebog til lederen og intervieweren Fakta Mål: Varighed: At få et mere dybtgående kendskab til et tema og evt. ideer til forbedringer At få synliggjort

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Kort sammenfatning af interviewene med borgerne i Hejnsvig

Kort sammenfatning af interviewene med borgerne i Hejnsvig Notat Kort sammenfatning af interviewene med borgerne i Hejnsvig Der er gennemført 12 vokseninterviews, hvoraf 10 er repræsenteret af par Profiler: Mellem 22 og 65 år Indfødte Tilflyttere I erhverv Selvstændige

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

StÆrke fællesskaber. Skab stærke fællesskaber. Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1.

StÆrke fællesskaber. Skab stærke fællesskaber. Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1. 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1 StÆrke fællesskaber Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? Skab stærke fællesskaber Indhold I denne øvelsesrække får deltagerne opgaven: Hvad vil I gøre for

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

Hvor var det nu vi kom fra?

Hvor var det nu vi kom fra? Hvor var det nu vi kom fra? Korte møder: Sidste gang arbejdede vi med den professionelle samtale samtalens faser og spørgeteknik. Hvilke refleksioner har det givet dig efterfølgende? Har du anvendt nogen

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Hvad er... Det gode skolelederliv. Introduktion til selvevaluering

Hvad er... Det gode skolelederliv. Introduktion til selvevaluering Hvad er... Det gode skolelederliv Introduktion til selvevaluering Det gode skolelederliv Skoleledere møder mange og store forventninger fra politikere, forvaltninger, forældre, elever og medarbejdere.

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Karise, 14. november 2016 Resumé af dialogmødet Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Borgmester Knud Erik Hansen bød velkommen til aftenens dialogmøde, som er en del af Faxe Kommunes dialogprojekt.

Læs mere

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune.

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune. Projektkontrakt Dato og versionsnr.: 3-2 juni 2015 Socialpsykiatrisk Center Syd Socialpsykiatrisk Center Nord Projekt: Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast- Brande kommune 2015 Projektejer: Claus Hejlskov

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Indhold 1. Introduktion og formål 3 2. Faserne i en evaluering af borgerinddragelsen 4

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

Appetitvækker !VISIONS!SPILLET!

Appetitvækker !VISIONS!SPILLET! Ressourcer 1 fælles spilleplade som facilitator styrer. Helst stor. 1 spilleplade til hver deltager i A4. 32 brikker til stor spilleplade eller 32 kortnåle til A4/A3 på pap. 3 flag 3-5 hoveder - gerne

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6 Fortælledage 7 Kom rundt

Læs mere