Center for Rusmidler. En fælles, effektiv rusmiddelindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Rusmidler. En fælles, effektiv rusmiddelindsats 2015-2020"

Transkript

1 Center for Rusmidler En fælles, effektiv rusmiddelindsats Strategi for Unge- og Forebyggelsesindsatsen i Center for Rusmidler, Vordingborg Kommunen 2014 Udarbejdet af upnorr IVS 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Udgangspunkt for strategien Vision Mission Værdier UoF s målgruppe Strategiske mål... 5 Strategisk mål 1 samt delmål... 5 Strategisk mål 2 samt delmål... 7 Strategisk mål 3 samt delmål Udmøntning af strategien Eksekveringsprojekter oversigt Bilag Bilag 1: Kortlægning og analyse Bilag 2: Procesplan Bilag 3: Oversigt over interviewpersoner Forord Strategien for Unge- og Forebyggelsesindsatsen i Center for Rusmidler (UoF) hedder En fælles, effektiv rusmiddelindsats , fordi vi skal hjælpe flere unge i de kommende år. Samtidig skal vi arbejde med rusmiddelindsatsen på en ny og mere samarbejdsorienteret måde. Det skal vi, fordi vi kan blive bedre til at imødekomme unges behov for en rusmiddelrettet indsats, fordi der er et stigende fokus på at alle unge skal have en uddannelse, og fordi den bedste måde, vi kan hjælpe den unge på, er ved at samarbejde, tænke helhedsorienteret og tværfagligt. Med strategien skærper vi vores fremtidige kurs og styrker samtidig vores position i lokalområdet og sikrer således, at Vordingborg Kommune også i fremtiden kan tilbyde den bedst mulige rusmiddelindsats til kommunens unge. For at sikre, at vi anvender strategien som et aktivt dokument, vil UoF hvert halve år tage den op og sikre, at vi efterlever de mål, vi har sat. Samtidig udarbejder UoF hvert år handleplaner for, hvordan vi skal arbejde med strategien i det efterfølgende år. 2

3 2. Udgangspunkt for strategien Først og fremmest er et øget fokus på ungemålgruppen med til at sætte dagsordenen inden for dagens rusmiddelindsats. Brug for alle unge er et mantra, som høres over alt i den aktuelle, danske velfærdsdebat. Gennem de senere år er der etableret en lang række tiltag, som understreger den politiske prioritering af unge og særligt udsatte unge. Centralt står Kontanthjælpsreformen, som sigter på, at alle unge skal have en uddannelse uanset hvilke udfordringer, der står i vejen herfor. Parallelt hermed er opmærksomheden på forebyggelse steget markant. KL fokuserer på emnet i organisationens tolv anbefalinger til kommunernes indsats på misbrugsområdet. Sundhedsstyrelsen har i perioden 2012 til 2014 udmøntet en række forebyggelsespakker med fokus på bl.a. en reduktion af unges alkohol- og stofmisbrug samt udskydelse af alkohol- og stofdebuten. Lokalt har kommunerne gennem de senere år for alvor fået øjnene op for borgernes sundhed og velvære. Der er igangsat tiltag, der sætter spot på ernæring, motion og rygning og i denne sammenhæng særligt relevant - misbrug af rusmidler, herunder alkohol. Dette gør sig også gældende for Vordingborg Kommune. Kommunen sætter spot på rusmiddelproblematikken i Sundhedspolitikken Her lægges der op til, at kommunen efterlever bl.a. de anbefalinger, der nævnes ovenfor. Der er økonomisk smalhals i kommunerne, og midlerne til at udføre de mange velfærdsopgaver skal anvendes klogt og med omtanke. Dette gør sig også gældende inden for den lokale rusmiddelindsats uanset, at der er tilført ekstra midler til forebyggelsesindsatsen i 2014 og Vi skal nå flere, samarbejde bredere og mere struktureret, og vi skal i langt højere grad interessere os for, hvordan vores ydelser modtages, og hvilken effekt de har. Der er således en række udefrakommende faktorer, der skaber behovet for en klar kurs for UoF. For at styrke forebyggelsesindsatsen samt blive i stand til at nå den unge i de relevante miljøer, skal vi øge kendskabet og adgangen til UoF og UoF s ekspertise via en styrket samarbejdsindsats både internt og eksternt. For at fortsætte med at tilbyde den bedste hjælp til vores målgrupper og være en attraktiv samarbejdspartner, skal vi derfor have en høj faglighed og relevante tilbud til vores samarbejdspartnere og ikke mindst sætte service og professionalisme i centrum. For at fastholde og udvikle UoF som den toneangivende aktør inden for rådgivning, forebyggelse og behandling på rusmiddelområdet i Vordingborg Kommune, skal vi fortsat arbejde på at holde at være relevante, fornyende og ikke mindst i dialog med omverdenen. Strategien bygger på en kortlægning og analyse af UoF s interne såvel som eksterne forhold. Målet med kortlægningen og analysen har været at sikre, at vigtig viden fra praksis sammen med rækken af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, KL m.v. danner grundlaget for strategiens målsætninger. Analysen og kortlægningen har vist, at der er et betydeligt potentiale i UoF. Ligeledes indikerer omgivelsernes velvilje og interesse i UoF, at der er et godt fundament for at styrke samarbejdet med omgivelserne. Men uanset potentiale og velvillighed afhænger den fremtidige succes af, at vi formår at udfordre os selv og er parate til at forstå unge- og forebyggelsesindsatsen på en ny måde. En måde, hvor vi bl.a. i højere grad lader omgivelserne få en aktiv rolle. De følgende kapitler beskriver fundamentet for de udviklingstiltag, tilpasninger og ændringer, der skal til for at sikre de bedst mulige tilbud til flest mulige. For at sikre den bedst mulige ramme for realiseringen af de kommende forslag, er strategien udarbejdet med øje for, at den er: 3

4 Konsistent: Det vil sige, at der er en rød tråd i strategien (vision og mål). Realistisk: Strategien er forsøgt balanceret mellem en ambitiøs og en realistisk tilgang. Dynamisk: Også her er strategien udformet i en balance mellem at være præcis i sine angivelser / anbefalinger og på den anden side, at sikre tilstrækkelig fleksibilitet, så UoF hurtigt kan omstille sig til omverdenens krav. Fremtidssikrende: Strategien skal medvirke til at styrke UoF s konkurrenceevne og dermed sikre UoF s fremtid. 3. Vision UoF s vision er: UoF vil være kendt af flest mulige i Vordingborg Kommune som eksperten inden for rusmiddelindsatsen, der møder den unge dér, hvor den unge er. 4. Mission UoF s mission er: At tilbyde rusmiddelforebyggelse, rådgivning og behandling af høj kvalitet og med positiv virkning til unge under 30 år i Vordingborg Kommune. Gennem en professionel, kvalitets- og serviceorienteret samt dialogbaseret indsats lever UoF op til gældende lovgivning, centrale anbefalinger, lokale politikker samt faglige standarder. 5. Værdier - Vi yder de bedst mulige tilbud til flest mulige - Vi sætter den unge i centrum - Vi er i dialog - Vi er synlige - Vi udvikler os 6. UoF s målgruppe Unge under 30 år bosiddende i Vordingborg Kommune. 4

5 7. Strategiske mål UoF s strategi udgøres af tre strategiske mål, der hver udmøntes i tre undermål. Disse knyttes op på UoF s kerneydelser: forebyggelse, rådgivning og behandling. Målene er udarbejdet dels med øje for den forudgående kortlægning og analyse af UoF herunder de styrker og muligheder, der er identificeret i SWOT-analysen, og dels de oplistede anbefalinger fra bl.a. Sundhedsstyrelsen samt KL. Nedenfor redegøres for de tre strategiske mål samt delmålene. Tabel: Strategiske mål et overblik Strategisk mål 1: Bedre rusmiddelindsats også på nye måder ved at: 1.1. Forebyggelse - Tage udgangspunkt i, hvor den unge er 1.2. Rådgivning - Øge fokus på nye målgrupper, effektive redskaber og elektroniske og sociale medier 1.3. Behandling - Arbejde med de nyeste behandlings- og dokumentationsmetoder i behandlingsindsatsen Strategisk mål 2: Styrke UoF s rolle som samarbejdspartner og fortaler for de unge ved at: 2.1. Forebyggelse - Samarbejde strategisk og etablere aktive netværk mellem relevante interessenter, der har løbende kontakt til unge 2.2.Rådgivning - Inddrage unge, pårørende, uddannelsesaktører m.fl. i udviklingen af nye rådgivningsmetoder / Indsatser 2.3.Behandling - Sikre en helhedsorienteret indsats for den unge ift. uddannelse, familie m.v. Strategisk mål 3: Styrke UoF som en organisation med kompetencer og ressourcer, der understøtter strategien ved at: 3.1. Forebyggelse - Sikre tæt, struktureret samarbejde med andre frontaktører for effektiv udnyttelse af fælles ressourcer 3.2.Rådgivning - Sikre tværfaglig viden i og om kommunens rådgivningsinstanser 3.3.Behandling - Sikre at medarbejdere i UoF er uddannede i de nyeste behandlingsmetoder Strategisk mål 1: Bedre rusmiddelindsats også på nye måder Verden flytter sig, nye forebyggelses-, rådgivnings- og behandlingsformer vinder frem, ny viden spredes. Derfor skal vi være åbne for at gøre tingene på nye måder, samtidig med at vi holder fast i det, der allerede virker. Hvis UoF skal være eksperten inden for rusmiddelindsatsen i Vordingborg Kommune, skal vi hele tiden have fokus på den nyeste forskning, nationalt og internationalt, og vi skal lære af vores kolleger i andre kommuner. 1.1.Forebyggelse - Tage udgangspunkt i hvor den unge er Vi skal møde den unge, hvor den unge er. Og vi skal i forebyggelsesindsatsen møde den unge steder, der ikke opleves som stigmatiserende. Det betyder, at forebyggelsesindsatsen fokuseres omkring skoler og uddannelsesinstitutioner, ungetilbud m.v. Såvel sted som selve mødet med den unge skal ske med udgangs- 5

6 punkt i dennes adfærd og aktuelle forudsætninger. UoF skal i samarbejde med SSP-konsulenten, UU-vejledere, trivselscoaches m.fl. bl.a. afholde foredrag og fungere som gæsteunderviser i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Unge i dag kommunikerer i høj grad via sociale medier, og derfor skal UoF også kommunikere herigennem. Men kommunikationen skal planlægges, så den tager højde for eksempelvis tabuiseringen af det at have et misbrug. Særligt når der er tale om forebyggelse, skal den foregå på en sådan måde, at den ikke risikerer at udstille den enkelte unge, men derimod kan indeholdes i information om mere generelle tematikker. De unges helt nære miljø, forældrene, spiller en meget central rolle i rusmiddelforebyggelsen. Derfor skal der tages initiativ til oplysnings- og informationsindsatser målrettet forældrene. Som den unge, skal også forældrene mødes, hvor de er. Derfor vil det i strategiperioden blive undersøgt, hvordan arbejdspladserne kan inddrages konstruktivt i det forebyggende arbejde målrettet forældrene. Samtidig vil muligheden for eksempelvis at kommunikere med forældre via forældreintra / Lectio, på forældremøder mv. blive undersøgt. Forebyggelse handler også om at møde den unge, der vokser op i en misbrugsfamilie, så den unge ikke selv udvikler et misbrug. UoF skal derfor i strategiperioden i samarbejde med Børne- og Familieforvaltningen udvikle støtteindsatser til børn og unge, der vokser op i misbrugsfamilier. 1.2.Rådgivning - Øge fokus på nye målgrupper, effektive redskaber og elektroniske medier Hvis UoF i fremtiden skal være eksperten på misbrugsområdet, kræver det dels opmærksomhed på de nyeste redskaber, herunder nye medier til brug i rådgivningssammenhæng, og dels et fokus på, hvem der har behov for rådgivning. UoF skal derfor målrettet følge med i den nyeste forskning og viden om rådgivning, således at nye redskaber, der viser sig virkningsfulde, vil kunne implementeres i indsatserne for at sikre, at UoF tilbyder tidssvarende og målrettede ydelser. Fysiske mødesteder er i dag suppleret med Internettet og de sociale medier, som derfor er svære at komme uden om i kontakten med unge. Chat-formen anvendes i stigende grad i rådgivningssammenhænge og er særligt succesfuld, når det handler om tabubelagte ting, som f.eks. kærestevold og abort 1. Den anonymitet, der ligger i chatmediet, giver mulighed for at skabe kontakt til unge, der ellers ikke ville have henvendt sig. Denne kontakt kan være en vej ind til en ikke-anonym kontakt, herunder ansigt-til-ansigt rådgivning og behandling. Samtidig kan chatten sikre en større bredde, herunder at UoF når ud til flere unge. Det undersøges derfor i begyndelsen af strategiperioden, hvilke eksisterende chatkoncepter, der findes inden for rusmiddelrådgivning, som UoF kan koble sig på / købe medlemskab af. Et andet uundværligt kommunikationsmiddel er en tidssvarende, informativ og målrettet hjemmeside. Et godt eksempel på en sådan hjemmeside, som kommunikerer i øjenhøjde med de unge, men som samtidig er relevant for andre, centrale aktører, er Helsingung.dk, Helsingør Kommunes misbrugsindsats. UoF skal i strategiperioden videreudvikle hjemmesiden herunder vurdere, om der er behov for at foretage ændringer, tilpasninger m.v. På trods af, at kommunikationsformen ikke er ny, er rådgivning over telefonen stadig en meget effektiv rådgivningsform. Her kan den unge forblive anonym samtidig med, at kontakten er mere umiddelbar end ved 1 Se eksempler her: voldsomkærlighed.dk, bornsvilkar.dk samt moedrehjaelpen.dk. 6

7 chat, hvorfor man i højere grad har mulighed for at skabe en relation, der kan bygges videre på i en efterfølgende rådgivnings- eller behandlingsindsats. UoF skal i strategiperioden videreudvikle anonym telefonrådgivning med sigte på at nå flere i ungemålgruppen. UoF har i sin indsats også sit fokus på unge, der har et eksperimenterende brug af stoffer. Med udgangspunkt i en systematisering af indsatsen omkring tidlig opsporing skal disse unge tilbydes en kort rådgivende samtale for at sikre, at de ikke kommer ud i et egentligt misbrug. Også i rådgivningssammenhænge spiller forældre og pårørende en meget central rolle i fremtidens rusmiddelindsats. Derfor skal forældre og pårørende også være målgruppe for UoF s rådgivningstilbud. Og ligeledes her skal der ske en systematisering af indsatsen. Forældre skal kunne stille spørgsmål og få konkrete råd til, hvordan de eksempelvis håndterer en konkret mistanke om misbrug hos den unge såvel individuelt som i grupper. I forhold til både chat- og telefonrådgivning skal det overvejes, hvordan forældre også kan være målgruppe for denne indsats. Samtidig skal UoF i strategiperioden udvikle forældrekurser og forældreundervisning samt arrangere debataftner, oplæg på skoler, arbejdspladser mv., hvor forældre rådgives om, hvordan de bedst muligt hjælper deres børn. 1.3.Behandling - Arbejde med de nyeste behandlings- og dokumentationsmetoder i behandlingsindsatsen UoF skal også på behandlingsområdet sikre, at indsatsen tager afsæt i de nyeste og mest veldokumenterede og evidensbaseredede behandlingsmetoder. Derfor skal UoF tilegne sig viden om forskning blandt andre behandlingsindsatser, styrelser, forskningsinstitutioner m.v. Dokumentation af indsatsen er i stigende grad vigtig for at sikre, at den mest effektive og virkningsfulde indsats anvendes over for den enkelte unge. Dokumentationen er et vigtigt dialogværktøj i arbejdet med den unge, og samtidig er dokumentationen central i en politisk kontekst for at sikre ejerskab til indsatsen og dermed fortsat prioritering. UoF skal i strategiperioden systematisere arbejdet med at sikre en effektiv og meningsfuld dokumentation af indsatsen ved at anvende anbefalede og dokumentations- og effektmålingsredskaber i det daglige arbejde. Strategisk mål 2: Styrke UoF s rolle som samarbejdspartner og fortaler for de unge UoF kan ikke alene nå ud til alle unge i kommunen. Det er af gode grunde ikke muligt at være placeret på alle skoler, foreninger, gå-i-byen-steder m.v. Men UoF skal nå den unge, hvor den unge er, og vi bliver derfor nødt til at fokusere på de ressourcer og den kapacitet, vi kan mobilisere blandt vores omgivelser. Vi skal ud fra en work-smart tankegang arbejde med kapacitetsopbygning hos centrale interessenter i kommunen. Konkret vil vi uddelegere dele af den forebyggende og rådgivende indsats til den enkelte ungeaktør, og træde til, når vores ekspertise er nødvendig for det videre forløb. Det er UoF s mål, at omgivelserne ser UoF som Vordingborg Kommunes koordinerende, vidensekspert inden for rusmiddelforebyggelse, rådgivning og behandling, og som en attraktiv og serviceorienteret samarbejdspartner. Som et led heri skal UoF arbejde på, at der skabes et større kendskab til UoF, herunder UoF s ydelser i Vordingborg Kommune såvel blandt strategiske interessenter, som i den bredere befolkning, herunder forældre. 7

8 2.1. Forebyggelse Strategisk samarbejde og etablering af aktive netværk mellem relevante interessenter, der har løbende kontakt til unge UoF skal i den kommende strategiperiode strukturere og professionalisere sit samarbejde med omgivelserne. Det betyder, at UoF først og fremmest skal have et overblik over hvilke interessenter, der er af strategisk betydning for forebyggelsesindsatsen, herunder uddannelsesinstitutioner. Dernæst er det nødvendigt at undersøge behovet for viden og supplerende kompetencer hos disse, så den enkelte interessent kan føle sig klædt på til at arbejde med rusmiddelforebyggelse i egen organisation. Det kan handle om foredrag, informationsmateriale m.v. Uanset samarbejdsformen og typen af interessent tager UoF altid den unges perspektiv i samarbejdet. UoF samarbejder allerede tæt med en del af det frontpersonale, der møder den unge i det daglige. Dette samarbejde skal styrkes for i endnu højere grad at sikre tidlig opsporing, såvel som en effektiv og præcis formidling af UoF s forskellige tilbud og ydelser. Som et led i den eksterne kapacitetsopbygning skal UoF derfor udarbejde handlevejledninger, der gennem opkvalificering af frontpersonalet sikrer tidlig opsporing og sammenhæng i indsatsen. Ydermere skal UoF i løbet af strategiperioden som en del af kapacitetsopbygningen - påbegynde arbejdet med at klæde relevante interessenter på, så disse selv vil kunne rådgive den unge, når der opstår problemer med rusmidler. Der eksisterer i dag flere netværk blandt ungeaktører i Vordingborg Kommune. De netværk, der er relevante for forebyggelsesindsatsen, skal UoF være medlem af. Samtidig skal UoF selv etablere videns- og erfanetværk for at sikre dialog og erfaringsudveksling blandt relevante interessenter. UoF har et særligt øje for folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Det samme gør sig gældende med produktions- og ungdomsskoler. For folkeskolens vedkommende vil UoF sikre, at stoffer og alkohol indgår i de fremtidige udskolingssamtaler. På ungdomsuddannelserne, herunder de uddannelsesforberedende uddannelser (samt til andre relevante skoler og uddannelsesinstitutioner), udvikler UoF forebyggelseskoncepter, der klæder den enkelte institution på til langt hen ad vejen at kunne håndtere rusmiddelforebyggelsen. I forlængelse heraf skal der arbejdes på, at rusmiddelindsatsen herunder særligt forebyggelsen via kommunens SSP-samarbejde, indskrives i folkeskolens læseplan. Et nyt indsatsområde i den kommende strategiperiode er rusmiddelforebyggelse i festmiljøer herunder gåi-byen steder, Vordingborg Festuge m.v. Der skal i den kommende strategiperiode udarbejdes konkrete initiativer hertil. UoF udarbejder derudover løbende samarbejdsaftaler med relevante aktører. Samarbejdsaftalerne angiver gensidige forventninger, arbejdsgange m.v Rådgivning - Inddrage unge, pårørende, uddannelsesaktører m.fl. i udviklingen af nye rådgivningsmetoder / indsatser UoF skal i strategiperioden fokusere på at inddrage de unge i udviklingen af nye rådgivningstilbud. Dette kan eksempelvis ske gennem involvering af fokusgrupper, online surveys, interview med tidligere klienter m.v. Ligeledes skal UoF inddrage samarbejdspartnere (eksempelvis uddannelsesinstitutioner, kommunale forvaltninger m.v.) i udviklingen af rådgivningstilbud mv. 8

9 UoF udvikler i strategiperioden konkrete initiativer, der sikrer denne inddragelse Behandling - Sikre en helhedsorienteret indsats for den unge ift. familie, uddannelse, job m.v. Misbrug af rusmidler er sjældent isoleret til misbruget alene. I langt de fleste tilfælde er der andre problemstillinger, der behandles i andre instanser. UoF skal sikre, at rusmiddelbehandlingen dels sker med afsæt i en helhedsorienteret indsats, og dels at behandlingen sker i et samspil med jobcenter, socialforvaltning, familiebehandling, psykiatrien mv. Gravide og børnefamilier er et konkret eksempel på en målgruppe, som UoF skal udarbejde en procedure for i den kommende strategiperiode, hvilket kræver et tæt samarbejde på tværs af aktører, herunder med almen praksis, sygehuse, familieambulatorier m.v. Som en del af den helhedsorienterede tilgang og et led i en ny individuel og gruppebaseret behandlingsstruktur skal UoF sikre overblik over viften af differentierede alkohol- og stofbehandlingstilbud samt forældrekurser med henblik på at kunne tilbyde eller formidle kontakt til det bedst egnede tilbud til den enkelte unge. UoF skal anvende behandlingsplaner med stop-op hver tredje måned, så både behandlingsindsatsen og koordinering af samarbejdet med de, ofte mange eksterne aktører, sikres. Strategisk mål 3: Styrke UoF som en organisation med kompetencer, ressourcer og kultur, der understøtter strategien Realiseringen af de strategiske målsætninger forudsætter først og fremmest, at UoF repræsenterer de nødvendige kompetencer internt i organisationen. Vi skal kunne imødekomme de faglige og relationsmæssige udfordringer, vi møder i vores hverdag. Ud over de nødvendige kompetencer er det vigtigt, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed. Unge- og forebyggelsesindsatsen prioriteres i Vordingborg Kommune, og der er således afsat dedikerede ressourcer til at styrke området i Endelig er det centralt, at vi vedligeholder og videreudbygger en kultur, hvor det er helt naturligt, at vi ser vores omgivelser hvad enten det er skoler, andre kommunale forvaltninger, ungdomsinstitutioner mv. - som helt afgørende for vores ønske om at yde de bedst mulige tilbud til flest mulige Forebyggelse - Sikre en proaktiv, udadvendt og serviceorienteret kultur. UoF er afhængig af sine omgivelser for at nå den unge, hvor den unge er. En professionel tilgang til såvel opsøgning og vedligeholdelse af samarbejdet med omgivelserne er derfor en afgørende ingrediens i opskriften på effektiv forebyggelse. UoF skal i den kommende strategiperiode opbygge en udadvendt og serviceorienteret kultur, som skal sikre, at UoF fremadrettet opfattes som en kompetent og attraktiv samarbejdspartner. Dette indebærer, at der i UoF er de rette formidlingskompetencer (foredrag, oplæg) samt en professionel tilgang til servicering af og koordinering mellem samarbejdspartnere. Findes der ikke de rette kompetencer hertil, skal der arbejdes på tilvejebringelsen af disse. 9

10 3.2. Rådgivning - Sikre tværfaglig viden i og om kommunens rådgivningsinstanser Med afsæt i en work-smart tilgang, hvor UoF motiveret af en optimeret ressourceudnyttelse samarbejder med omgivelserne om at nå den unge, skal UoF i den kommende strategiperiode dels identificere kommunens centrale frontaktører, og dels udvikle en model, som sikrer et tæt og struktureret samarbejde med disse. Som et led i dette samarbejde udarbejder UoF en standardsamarbejdsaftale, der beskriver rollefordelingen i samarbejdet, konkrete aktiviteter mv. Endvidere giver samarbejdsaftalen et billede af, hvad man som samarbejdspartner kan forvente i samarbejdet med UoF, herunder responstid på kontakt, frister for tilbagemeldinger mv. 3.3.Behandling Sikre de fornødne ressourcer til kvalitet i behandlingen For at UoF kan være den lokale ekspert på rusmiddelområdet, skal UoF løbende følge med i den nyeste forskning og udvikling inden for rådgivnings- og behandlingsmetoder, viden om misbrug, sammenhænge med relaterede problemstillinger mv. Dette kræver et fortløbende fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne. Det tilsikres derfor i strategiperioden, at medarbejderne i UoF løbende kompetenceudvikles, således at UoF kan tilbyde effektive, tidssvarende og evidensbaserede medicinske og psykosociale behandlingsmetoder. 8. Udmøntning af strategien Strategien løber fra 2015 til For at sikre løbende operationalisering og udmøntning af de strategiske mål nedbrydes strategien i årlige eksekveringsprojekter 2, der konkretiserer hvilke indsatser, der iværksættes i det pågældende år. Arbejdet med disse eksekveringsprojekter sker parallelt med UoF s øvrige opgaver (driften), implementering af ny lovgivning mv. Eksekveringsprojekterne prioriteres efter vigtighed og relevans, og prioriteringen skal ske klart og synligt, så ingen er i tvivl om, hvad der er på dagsordenen. Samtidig laves medio 2017 en midtvejsstatus på strategien for at sikre, at der er den ønskede fremdrift i forhold til at opnå de strategiske mål. 9. Eksekveringsprojekter 2015 oversigt Følgende eksekveringsprojekter er valgt ud fra det kommende års (2015) særlige prioritering af forebyggelsesindsatsen på rusmiddelområdet i Vordingborg Kommune. Eksekveringsprojekterne nedenfor vises i overskriftsform. En uddybende beskrivelse af de enkelte projekter udarbejdes primo 2015: Etablering af referencegruppe/netværk mellem strategiske samarbejdspartnere Udvikling af standards-samarbejdskoncept Planlægning af oplæg og arrangementer i 2015 Udvikling af standardoplæg Nøglepersonuddannelse (undersøgelse af muligheder herfor) 2 Projektformen er valgt, da den skaber fleksibilitet og hurtig reaktionstid på de mange forandringsprocesser, som UoF er en del af. 10

11 Chatfunktion (undersøgelse af muligheder herfor) Beskrivelse af UoF s kerneydelser og øvrige tilbud i foldermateriale (Marianne) Synlighed og formidling (forskellige tiltag herunder sociale medier facebook) Overblik over status i projekt Primær forebyggelse til unge i Vordingborg Kommune Indskrivning af rusmidler i udskolingssamtale Indskrivning af rusmidler i folkeskolernes læseplan Oplysnings- og informationstiltag målrettet forældre og pårørende 11

12 10. Bilag Bilag 1: Kortlægning og analyse Kortlægning og analyse af UoF s strategiske situation Der skal udarbejdes en strategi for UoF s indsats på ungeområdet for 2015 og frem. Strategiarbejdet tager afsæt i en række kortlægninger og analyser, der skal skabe overblik over UoF s strategiske situation. Disse præsenteres i nærværende notat. Strategiarbejdet er opdelt i forskellige faser, der fremgår af bilag 1. Kortlægningen og analyserne skal skabe viden om, hvad der påvirker og vil påvirke UoF, og samtidig udvikle en forståelse for mulighederne for organisationen samt en forståelse af de trusler, som skal overvindes eller omgås, for at der kan udvikles en relevant og vedkommende strategi. Det primære formål med kortlægningen og analyserne er, at de vil styrke grundlaget for de kommende prioriteringer og beslutninger i det øvrige strategiarbejde. De spiller således en central rolle som baggrund for og input til den endelige strategiformulering og i det kommende arbejde med at forankre strategien. Kortlægninger og analyser deles op i 5 hovedområder samt en afsluttende konklusion: 1. Kerneydelser og indsatsområder 2. Ressourcer og kompetencer 3. Politikker, strategier og anbefalinger 4. Analyse af omgivelserne 5. SWOT-analyse 6. Konklusion Under de enkelte punkter behandles såvel UoF s interne som eksterne forhold. Disse forhold bindes efterfølgende sammen i en SWOT-analyse, som dels giver et her-og-nu billede af situationen i UoF samt kommer med et billede på hvilke styrker og svagheder, der skal tages højde for i en fremtidig strategi. De enkelte analyser og kortlægninger afsluttes med en delkonklusion. 1. Kerneydelser og indsatsområder Med udgangspunkt i områderne rådgivning, forebyggelse og behandling er UoF Vordingborg Kommunes primære indsats inden for rusmiddelområdet. Af tabel 1 nedenfor fremgår de eksisterende kerneydelser og indsatsområder. De identificerede kerneydelser vil indgå i strategiens fase nr. 2 Analyse af indsatser og prioritering. Tabel 1: UoF s kerneydelser Kerneydelse Indsatsområde Rådgivning Anonym rådgivning: Unge der ønsker samtale om deres aktuelle forbrug på en uformel måde. De tager typisk herefter selv stilling, hvad der evt. skal ske herefter. Der kan gives op til 3 samtaler. Der oprettes ikke journal ved samtalerne (under 5%) Der er indgået aftaler med eksterne samarbejdspartnere (bl.a. strømmen), om on-site rådgivning 3 mdr. / måneden. Rådgivning til forældre og pårørende: 12

13 Rådgivning om misbrugsproblematikker og forældre / pårørenderollen Involvering af forældre / pårørende er en del af et eventuelt kommende behandlingsforløb. Forældrene kan selv henvende sig i UoF. Ellers kontakter behandleren efter aftale med den unge dennes forældre / pårørende 3. Rådgivningen kan afholdes på gruppebasis. Rådgivning til samarbejdspartnere: Faglig sparring til samarbejdspartnere eks. uddannelsesinstitutioner ved både konkrete men også generelle problemstillinger, tendenser m.v. eksempelvis med henblik på en målrettet indsats for en specifik ung eller generel rådgivning om løsninger i forbindelse med håndtering af nye rusmidler. Information via hjemmeside Forebyggelse Der skelnes mellem følgende tre forebyggelsesindsatser: Primær: Generel oplysning om rusmidler til unge, pårørende, uddannelsesinstitutioner m.v. via foredrag, kampagner, sociale medier, intranet, hjemmeside m.v.: Der skydes med spredhagl Sekundær: Målrettet oplysning om rusmidler, deres konsekvenser m.v. til eksempelvis gymnasieklasser, forældregrupper, opholdssteder m.v.: Målrettet oplysning til risikogrupper. Tertiær: Meget målrettet indsats over for definerede misbrugergrupper med eksempelvis fokus på sundhed og ernæring, sikkerhed ved stofindtag m.v.: Oplysning med henblik på at undgå en yderligere udvikling af misbruget samt skadesreducering. Behandling Individuel- og / eller gruppebehandling Behandling kan ske i en kombination af terapi, coaching og psykoedukation / undervisning. Inddragelse af pårørende, netværk men også samarbejdspartnere i eksempelvis forbindelse med uddannelse, elevforløb m.v. 1.1.Delkonklusion UoF s kerneydelser og indsatsområder opdeles i rådgivning, forebyggelse, behandling og samarbejde. De dækker bredt og rummer en stor del af de misbrugsproblematikker, der ses hos unge-målgruppen i kommunen, men tager også hensyn til nødvendigheden af samarbejdet med omgivelserne. Kerneydelserne er endvidere dækkende i forhold til lovkravene inden for misbrugsområdet. Ud over kerneydelserne er der fokus på dokumentation af indsatsen og effekten heraf samt borgertilfredsheden. 2. Ressourcer og kompetencer Gennem kortlægningen af UoF s ressourcer og kompetencer fås et billede af, hvilke typer ressourcer organisationen besidder. Det giver et billede af, i hvilken udstrækning UoF har de kernekompetencer, der skal til for at udføre opgaverne. Kravene til UoF s kerneydelser er i høj grad politisk bestemt gennem lovgivningen, mens arbejdet med at sikre, at kernekompetencen er til stede, primært er et internt, strategisk anliggende. 3 Er den unge under 18 år, involveres forældre automatisk jf. gældende lovgivning. 13

14 Et overblik over UoF s interne ressourcer er endvidere relevant i forhold til UoF s omgivelser (jf. Omverdensanalysen afsnit 4), der i høj grad sætter rammerne for UoF s muligheder og begrænsninger. Via identifikation af UoF s ressourcer og kompetencer kan organisationens interne stærke og svage sider beskrives i en efterfølgende SWOT-analyse. Når kompetencerne er identificeret, kan de endvidere benyttes som baggrund for fremtidige strategiske valg, f.eks. samarbejde med attraktive eksterne interessenter. Tabel 2. Kortlægning af interne ressourcer i UoF Ressourcetype Økonomiske ressourcer Indsatsen i UoF er baseret på faste budgetter og ikke takstbetaling, hvilket skaber kontinuitet i det daglige arbejde, samt giver god mulighed for planlægning af kommende tiltag. Videre rådes der over økonomiske midler til døgnbehandling samt midler til dækning af svære problemstillinger i HHØ. Personale / normering Faste medarbejdere 2 ungebehandlere (fuldtid) Projektmedarbejder (unge og forebyggelsesindsatsen i perioden ) UoF s medarbejdere refererer til centerlederen i CFR Tilknyttede medarbejdere (inddrages efter behov) Faglig koordinator CFR Alkoholbehandler CFR Stofbehandler CFR Lægekonsulent eksternt tilknyttet, men bruges efter aftale Sygeplejerske Psykolog ved alkoholrelaterede problemer Menneskelige ressourcer Faglighed Videndeling Netværk UoF er kendetegnet ved en betydelig grad af specialistviden såvel uddannelsesmæssigt som ved mangeårig praksiserfaring inden for misbrugsbehandling / området. UoF deltager med oplag, sparring og rådgivning til at andre aktører herunder misbrugsindsatser i andre kommuner. Der er qua medarbejdernes mangeårige arbejde inden for misbrugsbehandling knyttet et stort, relevant netværk til UoF. Netværket, som breder sig over fagpersoner placeret i som udenfor Vordingborg Kommune, dækker misbrugsbehandling, psykiatriområdet, kriminalforsorgen, uddannelsesinstitutioner, sundhed, kost og ernæring, beskæftigelsesområder, unge- og familieindsatsen m.v. Organisatoriske ressourcer Kultur Kulturen i UoF er primært ressourcefokuseret og serviceorienteret Omdømme Ifølge medarbejderne i UoF har indsatsen et positivt omdømme. Både blandt unge-målgruppen, som blandt samarbejdspartnere. Processer og strukturer Der er indarbejdet en række administrative procedurer og metoder i det daglige arbejde. Formålet med disse er at sikre øget effektivitet og kvalitet i udførelsen af de enkelte opgaver i UoF. Fysiske ressourcer 14

15 Hjemmeside Sociale medier Informationsmateriale Borgervenlige faciliteter Medarbejdervenlige faciliteter Overvågning / sikkerhed Geografisk placering Værdier UoF s værdier Hjemmeside som informerer målrettet til centerets forskellige målgrupper herunder unge, pårørende og samarbejdspartnere. Siden oplyser i begrænset omfang om centerets ydelser og tilbud. Hjemmesiden hører under Vordingborg Kommunes, og indtrykket er således kommunalt, når siden besøges. En egentlig, selvstændig hjemmeside for UoF er under udarbejdelse. Med afsæt i projekt Primær forebyggelse til unge i Vordingborg Kommune, afdækkes kommunikationsvejene heriblandt de sociale medier med henblik på at formidle viden og information med det formål at påvirke alkoholkulturen blandt de unge i Vordingborg Kommune. Som følge af projektet er der oprettet en facebookside, der primært henvender sig til fagpersoner i lokalområdet. Der findes en en-sidet informationsfolder om UoF s tilbud. Folderen er placeret i hyldearrangement på CFR og er tiltænkt en placering på uddannelsesinstitutioner, ungetilbud m.v. Nyt informationsmateriale er under udarbejdelse. Herudover er der adgang til div. informations- og oplysningsmateriale fra div. styrelser, behandlingsinteressenter m.v. Der er lagt stor vægt på at gøre besøget i UoF så menneskeligt som muligt. Lokalernes indretning er designet ud fra, at den unge og dennes eventuelle pårørende skal føle sig velkommen og værdsat under besøget. Den personlige kontakt er respektfuld og imødekommende, og alle borgere, der henvender, sig bliver budt velkommen umiddelbart efter, de er kommet ind i centeret. Medarbejderne har store enkeltmandskontorer, adgang til gode møde-faciliteter og kan benytte centerets køkkenfaciliteter i forbindelse med frokost m.v. Der er gratis kaffe samt frugtordning. Der er opsat overvågningskameraer ved indgangsparti samt placeret panikknapper strategiske steder i organisationen. Endvidere er der udarbejdet en beredskabsplan, som detaljeret beskriver håndteringen af konfliktsituationer m. v. Endelig er der er en udpræget grad af passen-på-hinanden kultur i UoF / CFR. UoF / CFR ligger centralt i Vordingborg med gode adgangs- og parkeringsforhold. Endvidere er placeringen i umiddelbar nærhed af de fleste tilknyttede praktiserende læger i byen. UoF s værdier er identiske med Vordingborg Kommunes værdisæt: Vi er i dialog Vi er synlige Vi udvikler os Samt tilføjer: Bedst mulige tilbud til flest mulige Tabel 3. Kortlægning af eksterne ressourcer Ressourcetype Formidlingskanaler Lectio: Ungdomsuddannelsernes interne kommunikationskanal Intra: Folkeskolernes interne kommunikationskanal Forældreintra: Forældrenes interne netværk i skolesammenhæng 15

16 Tabel 4. Kortlægning af interne kompetencer i UoF Kompetencetype Kernekompetencer Komplementære kompetencer Ungebehandlerne i UoF har mange års erfaring inden for misbrugsbehandling af unge. Der lægges særligt fokus på samtaleteknik, serviceorientering, opgavefleksibilitet, relationsskabelse, handlingsorientering, formidling, problemidentificering og procesfacilitering. Der er i en tidsbegrænset periode tilknyttet journalistiske kompetencer til UoF med særligt fokus på sociale medier. Ydermere er der internt i CFR specialistkompetencer specifikt inden for alkohol- og stofbehandling. Endelig er der en koordinerende, administrativ funktion i CFR, som kan assistere i relevante sammenhænge Delkonklusion Ressourcer og kompetencer UoF råder generelt over relativt store personaleressourcer samt fleksible økonomiske rammer i det daglige arbejde. Uddannelses- og erfaringsniveauet blandt UoF s ungebehandlere vurderes tilstrækkeligt i forhold til at levere UoF s kerneydelser på et tilfredsstillende kvalitetsniveau jf. eksempelvis KL s anbefalinger på misbrugsområdet. Det er en styrke for indsatsen i UoF, at der er adgang til så mange fagressourcer internt i organisationen. Tilsvarende er UoF også godt dækket ind, hvad kernekompetencerne blandt ungebehandlerne angår. Behandlernes mangeårige erfaring inden for misbrugsbehandling af unge giver indsatsen et godt grundniveau. Dog bemærkes det, at der i forbindelse med afdækningen af kompetencerne er mest fokus på rådgivning og behandling og i mindre omfang forebyggelse. Dette vil kræve en særlig opmærksomhed i relation til den øgede, kommende prioritering af forebyggende indsats. UoF s relativt nye fokusering på sociale medier som middel til at nå unge-målgruppen er positivt og i tråd med praksis i andre, tilsvarende indsatser. Området skal dog udforskes yderligere i forhold til UoF s konkrete behov. Det bemærkes dog, at der i forbindelse med den aktuelle facebookside stort set ingen aktivitet er, og ligeledes er der meget få følgere. Med afsæt i de sociale medier og andre elektroniske kommunikationsformer findes der en række, endnu ikke anvendte, eksterne formidlingskanaler inden for uddannelses- og skoleområdet (Lectio, Intra m.v.). Disse kan med fordel søges benyttet i forbindelse med informationskampagner m.v. Endelig arbejdes der på en udvikling af UoF s fysiske (foldere, brochurer) og elektroniske (hjemmeside) formidlings- og oplysningskanaler, der vil bidrage med en mere målrettet og informativ kommunikation. 3. Politikker, strategier og anbefalinger De politiske og strategiske rammer er de rammer, der hierarkisk spænder fra de nationale politiske udmeldinger, herunder lovgivningen, og videre til de anbefalinger fra fx KL og Sundhedsstyrelsen, der følges af Vordingborg Kommune. Dernæst oplistes Vordingborg Kommunes egne politiskker og ledelsesmæssige beslutninger. 16

17 Tabel 5. Kortlægning af overordnede politiske forhold Ministerier og styrelser Kontanthjælpsreform 2014 Beskæftigelsesministeriet Den forebyggende indsats på stofmisbrugsområdet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft pr. 1. januar 2014, danner den overordnede ramme for en strategi for alle unge under 30 år herunder unge, der ikke er umiddelbart uddannelsesparate. Kontanthjælpsreformen sigter således både på de unge, der blot skal have et lille puf for at komme i gang med en uddannelse, og de unge, hvor vejen til en uddannelse er længere. Alle unge får et uddannelsespålæg. Uddannelse og beskæftigelse er nøgleord i enhver offentlig indsats, der retter sig mod en ung under 30 år. Dette sker i samarbejde med Jobcenteret. Med Kontanthjælpsreformen har den aktivitetsparate unge fået ret til en koordinerende sagsbehandler i Jobcenteret, der skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder. I forhold til UoF: Har den unge ikke fået en uddannelse eller er vedkommende uden arbejde, vil fokus altid være på, hvordan situationen kan ændres evt. gennem tilbud om mentorbistand, der også med kontanthjælpsreformen er blevet en rettighed. I forhold til UoF: Det koordinerende led stiller store krav til UoF om at arbejde tæt sammen med jobcenteret og andre involverede aktører. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ansvaret for de statslige opgaver vedrørende den forebyggende indsats på stofmisbrugsområdet. Kommunerne har efter sundhedsloven ansvaret for den konkrete forebyggelsesindsats. De 7 nationale råd for danskernes sundhed herunder pkt. 5: Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug, og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge 3.1. Delkonklusion - Kortlægning af overordnede politiske forhold Kontanthjælpsreformens klare fokus på uddannelse til alle unge og at ingen ung må glemmes - sætter en klar dagsorden for arbejdet med misbrug og unge i Vordingborg Kommune. Der er således en overordnet politisk interesse i at sikre, at heller ikke misbrug kommer til at stå i vejen for en uddannelse eller arbejde, da også unge med et misbrug får et uddannelsespålæg. Flankeret af Kontanthjælpsreformen står de 7 nationale råd for danskernes sundhed, som også behandler misbrugsproblematikkerne blandt unge. Det fremgår således med al tydelighed, at der er en klar central politisk opmærksomhed og prioritering inden for misbrugsproblematikker blandt unge, herunder nødvendigheden af forebyggelse. Samarbejdet med særligt Vordingborg Kommunes Jobcenter er centralt, da Jobcenteret er den umiddelbare myndighed, der har med unge-målgruppen at gøre (hvad angår uddannelsespålægget jf. Beskæftigelsesreformen). Ligeledes er samarbejdet med Vordingborg Kommune Sundhedsafdeling vigtigt, da den samlede sundheds- og behandlingsmæssige dimension ligger heri. Tabel 6. Kortlægning af anbefalinger 4 Ministerier og styrelser Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke - Stoffer 5 - anbefalinger: o Rammer: 4 Anbefalinger inden for misbrugsbehandling og -forebyggelse som Vordingborg Kommune ratificerer og implementerer jf. sundhedspolitik Sundhedsstyrelsen,

18 o Kommunalpolitik o Handleplan om stoffer på kommunens institutioner o Stofforebyggelse på lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og produktionsskoler o Stofforebyggelse i festmiljøer o Stofforebyggelse i udsatte boligmiljøer* 6 Tilbud: o o o o o Kort rådgivende samtale til unge med et eksperimenterende brug af stoffer Støtteindsats til børn og unge i familier med stofproblemer Støtteindsats til familier til unge med et stofbrug* Forældreuddannelse til teenageforældre* Forældreuddannelse til førstegangsforældre* Undervisning og information: o Undervisning i folkeskolen o Forældremøder og inddragelse af forældre o Frontpersonale informerer om kommunens tilbud o Undervisning på kommunens institutioner for unge, på ungdomsuddannelser og produktionsskoler* Tidlig opsporing ved: o Frontpersonale o Handlevejledninger til frontpersonale o Udskolingssamtale om stoffer o Samarbejde med ungdomsskoler og produktionsskoler o Samarbejde med almen praksis og sygehuse om gravide og børnefamilier Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke - Alkohol 7 - anbefalinger: Rammer o Kommunal alkoholpolitik o Alkoholpolitik på kommunens arbejdspladser og institutioner o Dialog mellem uddannelsesinstitutioner o Alkoholpolitik på private arbejdspladser* o Krav om alkoholpolitik ved leje af kommunens lokaler* o Ansvarlig udskænkning - o Alkohollovgivning håndhæves* o Alkoholreklamer i byrummet* Tilbud: o o Kort rådgivende samtale til borgere med et alkohol alkoholforbrug eller skadeligt forbrug, børn og unge Differentierede alkoholbehandlingstilbud 6 * = anbefaling på udviklingsniveau, hvor de øvrige anbefalinger er på grundniveau, hvilke kommunen implementerer som førsteprioritet 7 Sundhedsstyrelsen,

19 o o o o Samspil mellem alkoholbehandling, socialforvaltning og familiebehandling Information om regler om alkoholbehandling og tilbud Familieorienteret alkoholbehandling* Implementering af kvalitetssystem* Undervisning og information: o Nationale informationskampagner o Frontpersonale informerer om kommunens tilbud o Information til detailhandel o Forældremøder og inddragelse af forældre o Undervisning i folkeskolen o Udvidet indsats ved nationale kampagner* Tidlig opsporing: o Systematisk, tidlig opsporing ved frontpersonale o Handlevejledninger o Udskolingssamtale om alkohol o Samarbejde om gravide og børnefamilier o Samarbejde med det regionale sundhedsvæsen* KL KL Kl s 12 anbefalinger til kvalitetsløft i misbrugsbehandlingen i kommunerne: 1. Kommunerne skal tilbyde familieorienteret behandling 2. Kommunerne skal have en strategi for synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing 3. Der skal udarbejdes nationale retningslinjer for misbrugsbehandlingen 4. Der skal udarbejdes forløbsprogrammer for misbrugsbehandlingen 5. Kommunerne skal systematisk følge op på misbrugsbehandlingen 6. Grundlaget for den kommunale misbrugsbehandling er evidensbaserede metoder 7. Kommunerne skal dokumentere og evaluere deres indsatser på misbrugsområdet 8. Kommunerne skal kunne trække egne data fra de relevante databaser på misbrugsområdet 9. Det enkelte behandlingssted skal sikre medicinsk og psykosocial behandling 10. Kommunerne skal foretage en basisscreening 11. Regionerne skal løfte deres ansvar i forhold til udredning, diagnosticering og behandling af psykiske lidelser 12. Kommunerne skal sikre sammenhæng og helhed i misbrugsbehandlingen internt i kommunen 19

20 3.2. Delkonklusion Kortlægning af anbefalinger Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker (i dette tilfælde Stoffer og Alkohol ) er meget handlingsorienterede og vurderes for fleres vedkommende som relevante i forhold til UoF s ressourcer og kompetencer. Ligeledes er tilfældet med KL s 12 anbefalinger, der korresponderer med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Det skal bemærkes, at KL også fokuserer på behandling af eksisterende misbrugere, hvor Sundhedsstyrelsen fokuserer på forebyggelsesindsatsen i kommunerne. Anbefalingerne fra begge steder kan fungere som et godt inspirationskatalog til brug i planlægningen af den fremtidige indsats i UoF. Tabel 7. Lokale politikker og beslutninger Vordingborg Kommune Sundhedspolitik (udkast, politikken er i høring i skrivende stund) Kommissorium af Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Vordingborg Kommune I Vordingborg Kommunes kommende sundhedspolitik er følgende særligt centralt i forhold til rusmiddelområdet: Forebyggelse og fællesskab: Kommunen vil arbejde målrettet med forebyggelsesindsatser, når der tilrettelægges nye indsatser og tilbud Effektiv forebyggelse er forebyggelse alle steder. Det betyder, at forebyggelse er et ansvar, som vi skal løfte i fælleskab. Frivillige, private aktører, foreninger og ildsjæle: Vil spille en central rolle i den kommende sundhedspolitik. Kommunen vil prioritere: o At implementere nye, nationale og internationale standarder i den kommunale alkohol- og misbrugsbehandling o Alkoholscreening i Jobcentre (ÅSIT) o Screening for psykisk sygdom i forbindelse med rusmiddelbehandling Kommunens succeskriterier i (bl.a.) alkohol og misbrugsbehandlingen er: o Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker er implementeret på minimum grundniveau i 2018 o Gode behandlingsresultater o Høj brugertilfredshed Primærforebyggelse til unge i Vordingborg Kommune. Formål: Via afdækning af kommunikationsvejene heriblandt de sociale medier, at formidle viden og info med fokus på at påvirke alkoholkulturen blandt de unge i Vordingborg Kommune. Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug er udarbejdet efter 101 i Lov om Social Service, jævnfør 139 i lov nr. 573 af den 24. juni En ny lovbekendtgørelse vil træde i kraft inden sommer Kvalitets-standarden vil blive tilrettet, når lovbekendtgørelsen foreligger. Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for alkoholmisbrug er udarbejdet efter 101 i Lov om Social Service, jævnfør 139 i lov nr. 573 af den 24. juni En ny lovbekendtgørelse vil træde i kraft inden sommer Kvalitets-standarden vil blive tilrettet, når lovbekendtgørelsen foreligger. 20

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M.

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015 Lene Dørfler og Eva M. Burchard Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 2013 Asylgade 30 7700 Thisted tlf: 9917 1717 thistedkommune@thisted.dk www.thisted.dk Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte. Familieorienteret alkoholbehandling

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte. Familieorienteret alkoholbehandling Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik 2012-2013 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED National Alkoholkonference 19. januar 2016 Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis og adj. professor Syddansk Universitet Implementering Hvad handler det

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed, Svendborg Kommune, A.P. Møllersvej 37, stue-etagen, 5700 Svendborg

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 v/ formand for styregruppen, Marita Dalsgaard, Psykiatri og Handicapchef, Vordingborg Kommune Projektets formål og delmål Overordnet formål Medvirke

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge?

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Temadag for KKR og RBR 24. juni 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Hvad vil jeg komme ind på? Hvad kendetegner

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 211 Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen 1 Årsrapport 211 Alkoholrådgivningen Indhold 1. Indledning 2. Tal på alkoholbehandling i Faxe Kommune

Læs mere