Center for Rusmidler. En fælles, effektiv rusmiddelindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Rusmidler. En fælles, effektiv rusmiddelindsats 2015-2020"

Transkript

1 Center for Rusmidler En fælles, effektiv rusmiddelindsats Strategi for Unge- og Forebyggelsesindsatsen i Center for Rusmidler, Vordingborg Kommunen 2014 Udarbejdet af upnorr IVS 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Udgangspunkt for strategien Vision Mission Værdier UoF s målgruppe Strategiske mål... 5 Strategisk mål 1 samt delmål... 5 Strategisk mål 2 samt delmål... 7 Strategisk mål 3 samt delmål Udmøntning af strategien Eksekveringsprojekter oversigt Bilag Bilag 1: Kortlægning og analyse Bilag 2: Procesplan Bilag 3: Oversigt over interviewpersoner Forord Strategien for Unge- og Forebyggelsesindsatsen i Center for Rusmidler (UoF) hedder En fælles, effektiv rusmiddelindsats , fordi vi skal hjælpe flere unge i de kommende år. Samtidig skal vi arbejde med rusmiddelindsatsen på en ny og mere samarbejdsorienteret måde. Det skal vi, fordi vi kan blive bedre til at imødekomme unges behov for en rusmiddelrettet indsats, fordi der er et stigende fokus på at alle unge skal have en uddannelse, og fordi den bedste måde, vi kan hjælpe den unge på, er ved at samarbejde, tænke helhedsorienteret og tværfagligt. Med strategien skærper vi vores fremtidige kurs og styrker samtidig vores position i lokalområdet og sikrer således, at Vordingborg Kommune også i fremtiden kan tilbyde den bedst mulige rusmiddelindsats til kommunens unge. For at sikre, at vi anvender strategien som et aktivt dokument, vil UoF hvert halve år tage den op og sikre, at vi efterlever de mål, vi har sat. Samtidig udarbejder UoF hvert år handleplaner for, hvordan vi skal arbejde med strategien i det efterfølgende år. 2

3 2. Udgangspunkt for strategien Først og fremmest er et øget fokus på ungemålgruppen med til at sætte dagsordenen inden for dagens rusmiddelindsats. Brug for alle unge er et mantra, som høres over alt i den aktuelle, danske velfærdsdebat. Gennem de senere år er der etableret en lang række tiltag, som understreger den politiske prioritering af unge og særligt udsatte unge. Centralt står Kontanthjælpsreformen, som sigter på, at alle unge skal have en uddannelse uanset hvilke udfordringer, der står i vejen herfor. Parallelt hermed er opmærksomheden på forebyggelse steget markant. KL fokuserer på emnet i organisationens tolv anbefalinger til kommunernes indsats på misbrugsområdet. Sundhedsstyrelsen har i perioden 2012 til 2014 udmøntet en række forebyggelsespakker med fokus på bl.a. en reduktion af unges alkohol- og stofmisbrug samt udskydelse af alkohol- og stofdebuten. Lokalt har kommunerne gennem de senere år for alvor fået øjnene op for borgernes sundhed og velvære. Der er igangsat tiltag, der sætter spot på ernæring, motion og rygning og i denne sammenhæng særligt relevant - misbrug af rusmidler, herunder alkohol. Dette gør sig også gældende for Vordingborg Kommune. Kommunen sætter spot på rusmiddelproblematikken i Sundhedspolitikken Her lægges der op til, at kommunen efterlever bl.a. de anbefalinger, der nævnes ovenfor. Der er økonomisk smalhals i kommunerne, og midlerne til at udføre de mange velfærdsopgaver skal anvendes klogt og med omtanke. Dette gør sig også gældende inden for den lokale rusmiddelindsats uanset, at der er tilført ekstra midler til forebyggelsesindsatsen i 2014 og Vi skal nå flere, samarbejde bredere og mere struktureret, og vi skal i langt højere grad interessere os for, hvordan vores ydelser modtages, og hvilken effekt de har. Der er således en række udefrakommende faktorer, der skaber behovet for en klar kurs for UoF. For at styrke forebyggelsesindsatsen samt blive i stand til at nå den unge i de relevante miljøer, skal vi øge kendskabet og adgangen til UoF og UoF s ekspertise via en styrket samarbejdsindsats både internt og eksternt. For at fortsætte med at tilbyde den bedste hjælp til vores målgrupper og være en attraktiv samarbejdspartner, skal vi derfor have en høj faglighed og relevante tilbud til vores samarbejdspartnere og ikke mindst sætte service og professionalisme i centrum. For at fastholde og udvikle UoF som den toneangivende aktør inden for rådgivning, forebyggelse og behandling på rusmiddelområdet i Vordingborg Kommune, skal vi fortsat arbejde på at holde at være relevante, fornyende og ikke mindst i dialog med omverdenen. Strategien bygger på en kortlægning og analyse af UoF s interne såvel som eksterne forhold. Målet med kortlægningen og analysen har været at sikre, at vigtig viden fra praksis sammen med rækken af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, KL m.v. danner grundlaget for strategiens målsætninger. Analysen og kortlægningen har vist, at der er et betydeligt potentiale i UoF. Ligeledes indikerer omgivelsernes velvilje og interesse i UoF, at der er et godt fundament for at styrke samarbejdet med omgivelserne. Men uanset potentiale og velvillighed afhænger den fremtidige succes af, at vi formår at udfordre os selv og er parate til at forstå unge- og forebyggelsesindsatsen på en ny måde. En måde, hvor vi bl.a. i højere grad lader omgivelserne få en aktiv rolle. De følgende kapitler beskriver fundamentet for de udviklingstiltag, tilpasninger og ændringer, der skal til for at sikre de bedst mulige tilbud til flest mulige. For at sikre den bedst mulige ramme for realiseringen af de kommende forslag, er strategien udarbejdet med øje for, at den er: 3

4 Konsistent: Det vil sige, at der er en rød tråd i strategien (vision og mål). Realistisk: Strategien er forsøgt balanceret mellem en ambitiøs og en realistisk tilgang. Dynamisk: Også her er strategien udformet i en balance mellem at være præcis i sine angivelser / anbefalinger og på den anden side, at sikre tilstrækkelig fleksibilitet, så UoF hurtigt kan omstille sig til omverdenens krav. Fremtidssikrende: Strategien skal medvirke til at styrke UoF s konkurrenceevne og dermed sikre UoF s fremtid. 3. Vision UoF s vision er: UoF vil være kendt af flest mulige i Vordingborg Kommune som eksperten inden for rusmiddelindsatsen, der møder den unge dér, hvor den unge er. 4. Mission UoF s mission er: At tilbyde rusmiddelforebyggelse, rådgivning og behandling af høj kvalitet og med positiv virkning til unge under 30 år i Vordingborg Kommune. Gennem en professionel, kvalitets- og serviceorienteret samt dialogbaseret indsats lever UoF op til gældende lovgivning, centrale anbefalinger, lokale politikker samt faglige standarder. 5. Værdier - Vi yder de bedst mulige tilbud til flest mulige - Vi sætter den unge i centrum - Vi er i dialog - Vi er synlige - Vi udvikler os 6. UoF s målgruppe Unge under 30 år bosiddende i Vordingborg Kommune. 4

5 7. Strategiske mål UoF s strategi udgøres af tre strategiske mål, der hver udmøntes i tre undermål. Disse knyttes op på UoF s kerneydelser: forebyggelse, rådgivning og behandling. Målene er udarbejdet dels med øje for den forudgående kortlægning og analyse af UoF herunder de styrker og muligheder, der er identificeret i SWOT-analysen, og dels de oplistede anbefalinger fra bl.a. Sundhedsstyrelsen samt KL. Nedenfor redegøres for de tre strategiske mål samt delmålene. Tabel: Strategiske mål et overblik Strategisk mål 1: Bedre rusmiddelindsats også på nye måder ved at: 1.1. Forebyggelse - Tage udgangspunkt i, hvor den unge er 1.2. Rådgivning - Øge fokus på nye målgrupper, effektive redskaber og elektroniske og sociale medier 1.3. Behandling - Arbejde med de nyeste behandlings- og dokumentationsmetoder i behandlingsindsatsen Strategisk mål 2: Styrke UoF s rolle som samarbejdspartner og fortaler for de unge ved at: 2.1. Forebyggelse - Samarbejde strategisk og etablere aktive netværk mellem relevante interessenter, der har løbende kontakt til unge 2.2.Rådgivning - Inddrage unge, pårørende, uddannelsesaktører m.fl. i udviklingen af nye rådgivningsmetoder / Indsatser 2.3.Behandling - Sikre en helhedsorienteret indsats for den unge ift. uddannelse, familie m.v. Strategisk mål 3: Styrke UoF som en organisation med kompetencer og ressourcer, der understøtter strategien ved at: 3.1. Forebyggelse - Sikre tæt, struktureret samarbejde med andre frontaktører for effektiv udnyttelse af fælles ressourcer 3.2.Rådgivning - Sikre tværfaglig viden i og om kommunens rådgivningsinstanser 3.3.Behandling - Sikre at medarbejdere i UoF er uddannede i de nyeste behandlingsmetoder Strategisk mål 1: Bedre rusmiddelindsats også på nye måder Verden flytter sig, nye forebyggelses-, rådgivnings- og behandlingsformer vinder frem, ny viden spredes. Derfor skal vi være åbne for at gøre tingene på nye måder, samtidig med at vi holder fast i det, der allerede virker. Hvis UoF skal være eksperten inden for rusmiddelindsatsen i Vordingborg Kommune, skal vi hele tiden have fokus på den nyeste forskning, nationalt og internationalt, og vi skal lære af vores kolleger i andre kommuner. 1.1.Forebyggelse - Tage udgangspunkt i hvor den unge er Vi skal møde den unge, hvor den unge er. Og vi skal i forebyggelsesindsatsen møde den unge steder, der ikke opleves som stigmatiserende. Det betyder, at forebyggelsesindsatsen fokuseres omkring skoler og uddannelsesinstitutioner, ungetilbud m.v. Såvel sted som selve mødet med den unge skal ske med udgangs- 5

6 punkt i dennes adfærd og aktuelle forudsætninger. UoF skal i samarbejde med SSP-konsulenten, UU-vejledere, trivselscoaches m.fl. bl.a. afholde foredrag og fungere som gæsteunderviser i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Unge i dag kommunikerer i høj grad via sociale medier, og derfor skal UoF også kommunikere herigennem. Men kommunikationen skal planlægges, så den tager højde for eksempelvis tabuiseringen af det at have et misbrug. Særligt når der er tale om forebyggelse, skal den foregå på en sådan måde, at den ikke risikerer at udstille den enkelte unge, men derimod kan indeholdes i information om mere generelle tematikker. De unges helt nære miljø, forældrene, spiller en meget central rolle i rusmiddelforebyggelsen. Derfor skal der tages initiativ til oplysnings- og informationsindsatser målrettet forældrene. Som den unge, skal også forældrene mødes, hvor de er. Derfor vil det i strategiperioden blive undersøgt, hvordan arbejdspladserne kan inddrages konstruktivt i det forebyggende arbejde målrettet forældrene. Samtidig vil muligheden for eksempelvis at kommunikere med forældre via forældreintra / Lectio, på forældremøder mv. blive undersøgt. Forebyggelse handler også om at møde den unge, der vokser op i en misbrugsfamilie, så den unge ikke selv udvikler et misbrug. UoF skal derfor i strategiperioden i samarbejde med Børne- og Familieforvaltningen udvikle støtteindsatser til børn og unge, der vokser op i misbrugsfamilier. 1.2.Rådgivning - Øge fokus på nye målgrupper, effektive redskaber og elektroniske medier Hvis UoF i fremtiden skal være eksperten på misbrugsområdet, kræver det dels opmærksomhed på de nyeste redskaber, herunder nye medier til brug i rådgivningssammenhæng, og dels et fokus på, hvem der har behov for rådgivning. UoF skal derfor målrettet følge med i den nyeste forskning og viden om rådgivning, således at nye redskaber, der viser sig virkningsfulde, vil kunne implementeres i indsatserne for at sikre, at UoF tilbyder tidssvarende og målrettede ydelser. Fysiske mødesteder er i dag suppleret med Internettet og de sociale medier, som derfor er svære at komme uden om i kontakten med unge. Chat-formen anvendes i stigende grad i rådgivningssammenhænge og er særligt succesfuld, når det handler om tabubelagte ting, som f.eks. kærestevold og abort 1. Den anonymitet, der ligger i chatmediet, giver mulighed for at skabe kontakt til unge, der ellers ikke ville have henvendt sig. Denne kontakt kan være en vej ind til en ikke-anonym kontakt, herunder ansigt-til-ansigt rådgivning og behandling. Samtidig kan chatten sikre en større bredde, herunder at UoF når ud til flere unge. Det undersøges derfor i begyndelsen af strategiperioden, hvilke eksisterende chatkoncepter, der findes inden for rusmiddelrådgivning, som UoF kan koble sig på / købe medlemskab af. Et andet uundværligt kommunikationsmiddel er en tidssvarende, informativ og målrettet hjemmeside. Et godt eksempel på en sådan hjemmeside, som kommunikerer i øjenhøjde med de unge, men som samtidig er relevant for andre, centrale aktører, er Helsingung.dk, Helsingør Kommunes misbrugsindsats. UoF skal i strategiperioden videreudvikle hjemmesiden herunder vurdere, om der er behov for at foretage ændringer, tilpasninger m.v. På trods af, at kommunikationsformen ikke er ny, er rådgivning over telefonen stadig en meget effektiv rådgivningsform. Her kan den unge forblive anonym samtidig med, at kontakten er mere umiddelbar end ved 1 Se eksempler her: voldsomkærlighed.dk, bornsvilkar.dk samt moedrehjaelpen.dk. 6

7 chat, hvorfor man i højere grad har mulighed for at skabe en relation, der kan bygges videre på i en efterfølgende rådgivnings- eller behandlingsindsats. UoF skal i strategiperioden videreudvikle anonym telefonrådgivning med sigte på at nå flere i ungemålgruppen. UoF har i sin indsats også sit fokus på unge, der har et eksperimenterende brug af stoffer. Med udgangspunkt i en systematisering af indsatsen omkring tidlig opsporing skal disse unge tilbydes en kort rådgivende samtale for at sikre, at de ikke kommer ud i et egentligt misbrug. Også i rådgivningssammenhænge spiller forældre og pårørende en meget central rolle i fremtidens rusmiddelindsats. Derfor skal forældre og pårørende også være målgruppe for UoF s rådgivningstilbud. Og ligeledes her skal der ske en systematisering af indsatsen. Forældre skal kunne stille spørgsmål og få konkrete råd til, hvordan de eksempelvis håndterer en konkret mistanke om misbrug hos den unge såvel individuelt som i grupper. I forhold til både chat- og telefonrådgivning skal det overvejes, hvordan forældre også kan være målgruppe for denne indsats. Samtidig skal UoF i strategiperioden udvikle forældrekurser og forældreundervisning samt arrangere debataftner, oplæg på skoler, arbejdspladser mv., hvor forældre rådgives om, hvordan de bedst muligt hjælper deres børn. 1.3.Behandling - Arbejde med de nyeste behandlings- og dokumentationsmetoder i behandlingsindsatsen UoF skal også på behandlingsområdet sikre, at indsatsen tager afsæt i de nyeste og mest veldokumenterede og evidensbaseredede behandlingsmetoder. Derfor skal UoF tilegne sig viden om forskning blandt andre behandlingsindsatser, styrelser, forskningsinstitutioner m.v. Dokumentation af indsatsen er i stigende grad vigtig for at sikre, at den mest effektive og virkningsfulde indsats anvendes over for den enkelte unge. Dokumentationen er et vigtigt dialogværktøj i arbejdet med den unge, og samtidig er dokumentationen central i en politisk kontekst for at sikre ejerskab til indsatsen og dermed fortsat prioritering. UoF skal i strategiperioden systematisere arbejdet med at sikre en effektiv og meningsfuld dokumentation af indsatsen ved at anvende anbefalede og dokumentations- og effektmålingsredskaber i det daglige arbejde. Strategisk mål 2: Styrke UoF s rolle som samarbejdspartner og fortaler for de unge UoF kan ikke alene nå ud til alle unge i kommunen. Det er af gode grunde ikke muligt at være placeret på alle skoler, foreninger, gå-i-byen-steder m.v. Men UoF skal nå den unge, hvor den unge er, og vi bliver derfor nødt til at fokusere på de ressourcer og den kapacitet, vi kan mobilisere blandt vores omgivelser. Vi skal ud fra en work-smart tankegang arbejde med kapacitetsopbygning hos centrale interessenter i kommunen. Konkret vil vi uddelegere dele af den forebyggende og rådgivende indsats til den enkelte ungeaktør, og træde til, når vores ekspertise er nødvendig for det videre forløb. Det er UoF s mål, at omgivelserne ser UoF som Vordingborg Kommunes koordinerende, vidensekspert inden for rusmiddelforebyggelse, rådgivning og behandling, og som en attraktiv og serviceorienteret samarbejdspartner. Som et led heri skal UoF arbejde på, at der skabes et større kendskab til UoF, herunder UoF s ydelser i Vordingborg Kommune såvel blandt strategiske interessenter, som i den bredere befolkning, herunder forældre. 7

8 2.1. Forebyggelse Strategisk samarbejde og etablering af aktive netværk mellem relevante interessenter, der har løbende kontakt til unge UoF skal i den kommende strategiperiode strukturere og professionalisere sit samarbejde med omgivelserne. Det betyder, at UoF først og fremmest skal have et overblik over hvilke interessenter, der er af strategisk betydning for forebyggelsesindsatsen, herunder uddannelsesinstitutioner. Dernæst er det nødvendigt at undersøge behovet for viden og supplerende kompetencer hos disse, så den enkelte interessent kan føle sig klædt på til at arbejde med rusmiddelforebyggelse i egen organisation. Det kan handle om foredrag, informationsmateriale m.v. Uanset samarbejdsformen og typen af interessent tager UoF altid den unges perspektiv i samarbejdet. UoF samarbejder allerede tæt med en del af det frontpersonale, der møder den unge i det daglige. Dette samarbejde skal styrkes for i endnu højere grad at sikre tidlig opsporing, såvel som en effektiv og præcis formidling af UoF s forskellige tilbud og ydelser. Som et led i den eksterne kapacitetsopbygning skal UoF derfor udarbejde handlevejledninger, der gennem opkvalificering af frontpersonalet sikrer tidlig opsporing og sammenhæng i indsatsen. Ydermere skal UoF i løbet af strategiperioden som en del af kapacitetsopbygningen - påbegynde arbejdet med at klæde relevante interessenter på, så disse selv vil kunne rådgive den unge, når der opstår problemer med rusmidler. Der eksisterer i dag flere netværk blandt ungeaktører i Vordingborg Kommune. De netværk, der er relevante for forebyggelsesindsatsen, skal UoF være medlem af. Samtidig skal UoF selv etablere videns- og erfanetværk for at sikre dialog og erfaringsudveksling blandt relevante interessenter. UoF har et særligt øje for folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Det samme gør sig gældende med produktions- og ungdomsskoler. For folkeskolens vedkommende vil UoF sikre, at stoffer og alkohol indgår i de fremtidige udskolingssamtaler. På ungdomsuddannelserne, herunder de uddannelsesforberedende uddannelser (samt til andre relevante skoler og uddannelsesinstitutioner), udvikler UoF forebyggelseskoncepter, der klæder den enkelte institution på til langt hen ad vejen at kunne håndtere rusmiddelforebyggelsen. I forlængelse heraf skal der arbejdes på, at rusmiddelindsatsen herunder særligt forebyggelsen via kommunens SSP-samarbejde, indskrives i folkeskolens læseplan. Et nyt indsatsområde i den kommende strategiperiode er rusmiddelforebyggelse i festmiljøer herunder gåi-byen steder, Vordingborg Festuge m.v. Der skal i den kommende strategiperiode udarbejdes konkrete initiativer hertil. UoF udarbejder derudover løbende samarbejdsaftaler med relevante aktører. Samarbejdsaftalerne angiver gensidige forventninger, arbejdsgange m.v Rådgivning - Inddrage unge, pårørende, uddannelsesaktører m.fl. i udviklingen af nye rådgivningsmetoder / indsatser UoF skal i strategiperioden fokusere på at inddrage de unge i udviklingen af nye rådgivningstilbud. Dette kan eksempelvis ske gennem involvering af fokusgrupper, online surveys, interview med tidligere klienter m.v. Ligeledes skal UoF inddrage samarbejdspartnere (eksempelvis uddannelsesinstitutioner, kommunale forvaltninger m.v.) i udviklingen af rådgivningstilbud mv. 8

9 UoF udvikler i strategiperioden konkrete initiativer, der sikrer denne inddragelse Behandling - Sikre en helhedsorienteret indsats for den unge ift. familie, uddannelse, job m.v. Misbrug af rusmidler er sjældent isoleret til misbruget alene. I langt de fleste tilfælde er der andre problemstillinger, der behandles i andre instanser. UoF skal sikre, at rusmiddelbehandlingen dels sker med afsæt i en helhedsorienteret indsats, og dels at behandlingen sker i et samspil med jobcenter, socialforvaltning, familiebehandling, psykiatrien mv. Gravide og børnefamilier er et konkret eksempel på en målgruppe, som UoF skal udarbejde en procedure for i den kommende strategiperiode, hvilket kræver et tæt samarbejde på tværs af aktører, herunder med almen praksis, sygehuse, familieambulatorier m.v. Som en del af den helhedsorienterede tilgang og et led i en ny individuel og gruppebaseret behandlingsstruktur skal UoF sikre overblik over viften af differentierede alkohol- og stofbehandlingstilbud samt forældrekurser med henblik på at kunne tilbyde eller formidle kontakt til det bedst egnede tilbud til den enkelte unge. UoF skal anvende behandlingsplaner med stop-op hver tredje måned, så både behandlingsindsatsen og koordinering af samarbejdet med de, ofte mange eksterne aktører, sikres. Strategisk mål 3: Styrke UoF som en organisation med kompetencer, ressourcer og kultur, der understøtter strategien Realiseringen af de strategiske målsætninger forudsætter først og fremmest, at UoF repræsenterer de nødvendige kompetencer internt i organisationen. Vi skal kunne imødekomme de faglige og relationsmæssige udfordringer, vi møder i vores hverdag. Ud over de nødvendige kompetencer er det vigtigt, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed. Unge- og forebyggelsesindsatsen prioriteres i Vordingborg Kommune, og der er således afsat dedikerede ressourcer til at styrke området i Endelig er det centralt, at vi vedligeholder og videreudbygger en kultur, hvor det er helt naturligt, at vi ser vores omgivelser hvad enten det er skoler, andre kommunale forvaltninger, ungdomsinstitutioner mv. - som helt afgørende for vores ønske om at yde de bedst mulige tilbud til flest mulige Forebyggelse - Sikre en proaktiv, udadvendt og serviceorienteret kultur. UoF er afhængig af sine omgivelser for at nå den unge, hvor den unge er. En professionel tilgang til såvel opsøgning og vedligeholdelse af samarbejdet med omgivelserne er derfor en afgørende ingrediens i opskriften på effektiv forebyggelse. UoF skal i den kommende strategiperiode opbygge en udadvendt og serviceorienteret kultur, som skal sikre, at UoF fremadrettet opfattes som en kompetent og attraktiv samarbejdspartner. Dette indebærer, at der i UoF er de rette formidlingskompetencer (foredrag, oplæg) samt en professionel tilgang til servicering af og koordinering mellem samarbejdspartnere. Findes der ikke de rette kompetencer hertil, skal der arbejdes på tilvejebringelsen af disse. 9

10 3.2. Rådgivning - Sikre tværfaglig viden i og om kommunens rådgivningsinstanser Med afsæt i en work-smart tilgang, hvor UoF motiveret af en optimeret ressourceudnyttelse samarbejder med omgivelserne om at nå den unge, skal UoF i den kommende strategiperiode dels identificere kommunens centrale frontaktører, og dels udvikle en model, som sikrer et tæt og struktureret samarbejde med disse. Som et led i dette samarbejde udarbejder UoF en standardsamarbejdsaftale, der beskriver rollefordelingen i samarbejdet, konkrete aktiviteter mv. Endvidere giver samarbejdsaftalen et billede af, hvad man som samarbejdspartner kan forvente i samarbejdet med UoF, herunder responstid på kontakt, frister for tilbagemeldinger mv. 3.3.Behandling Sikre de fornødne ressourcer til kvalitet i behandlingen For at UoF kan være den lokale ekspert på rusmiddelområdet, skal UoF løbende følge med i den nyeste forskning og udvikling inden for rådgivnings- og behandlingsmetoder, viden om misbrug, sammenhænge med relaterede problemstillinger mv. Dette kræver et fortløbende fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne. Det tilsikres derfor i strategiperioden, at medarbejderne i UoF løbende kompetenceudvikles, således at UoF kan tilbyde effektive, tidssvarende og evidensbaserede medicinske og psykosociale behandlingsmetoder. 8. Udmøntning af strategien Strategien løber fra 2015 til For at sikre løbende operationalisering og udmøntning af de strategiske mål nedbrydes strategien i årlige eksekveringsprojekter 2, der konkretiserer hvilke indsatser, der iværksættes i det pågældende år. Arbejdet med disse eksekveringsprojekter sker parallelt med UoF s øvrige opgaver (driften), implementering af ny lovgivning mv. Eksekveringsprojekterne prioriteres efter vigtighed og relevans, og prioriteringen skal ske klart og synligt, så ingen er i tvivl om, hvad der er på dagsordenen. Samtidig laves medio 2017 en midtvejsstatus på strategien for at sikre, at der er den ønskede fremdrift i forhold til at opnå de strategiske mål. 9. Eksekveringsprojekter 2015 oversigt Følgende eksekveringsprojekter er valgt ud fra det kommende års (2015) særlige prioritering af forebyggelsesindsatsen på rusmiddelområdet i Vordingborg Kommune. Eksekveringsprojekterne nedenfor vises i overskriftsform. En uddybende beskrivelse af de enkelte projekter udarbejdes primo 2015: Etablering af referencegruppe/netværk mellem strategiske samarbejdspartnere Udvikling af standards-samarbejdskoncept Planlægning af oplæg og arrangementer i 2015 Udvikling af standardoplæg Nøglepersonuddannelse (undersøgelse af muligheder herfor) 2 Projektformen er valgt, da den skaber fleksibilitet og hurtig reaktionstid på de mange forandringsprocesser, som UoF er en del af. 10

11 Chatfunktion (undersøgelse af muligheder herfor) Beskrivelse af UoF s kerneydelser og øvrige tilbud i foldermateriale (Marianne) Synlighed og formidling (forskellige tiltag herunder sociale medier facebook) Overblik over status i projekt Primær forebyggelse til unge i Vordingborg Kommune Indskrivning af rusmidler i udskolingssamtale Indskrivning af rusmidler i folkeskolernes læseplan Oplysnings- og informationstiltag målrettet forældre og pårørende 11

12 10. Bilag Bilag 1: Kortlægning og analyse Kortlægning og analyse af UoF s strategiske situation Der skal udarbejdes en strategi for UoF s indsats på ungeområdet for 2015 og frem. Strategiarbejdet tager afsæt i en række kortlægninger og analyser, der skal skabe overblik over UoF s strategiske situation. Disse præsenteres i nærværende notat. Strategiarbejdet er opdelt i forskellige faser, der fremgår af bilag 1. Kortlægningen og analyserne skal skabe viden om, hvad der påvirker og vil påvirke UoF, og samtidig udvikle en forståelse for mulighederne for organisationen samt en forståelse af de trusler, som skal overvindes eller omgås, for at der kan udvikles en relevant og vedkommende strategi. Det primære formål med kortlægningen og analyserne er, at de vil styrke grundlaget for de kommende prioriteringer og beslutninger i det øvrige strategiarbejde. De spiller således en central rolle som baggrund for og input til den endelige strategiformulering og i det kommende arbejde med at forankre strategien. Kortlægninger og analyser deles op i 5 hovedområder samt en afsluttende konklusion: 1. Kerneydelser og indsatsområder 2. Ressourcer og kompetencer 3. Politikker, strategier og anbefalinger 4. Analyse af omgivelserne 5. SWOT-analyse 6. Konklusion Under de enkelte punkter behandles såvel UoF s interne som eksterne forhold. Disse forhold bindes efterfølgende sammen i en SWOT-analyse, som dels giver et her-og-nu billede af situationen i UoF samt kommer med et billede på hvilke styrker og svagheder, der skal tages højde for i en fremtidig strategi. De enkelte analyser og kortlægninger afsluttes med en delkonklusion. 1. Kerneydelser og indsatsområder Med udgangspunkt i områderne rådgivning, forebyggelse og behandling er UoF Vordingborg Kommunes primære indsats inden for rusmiddelområdet. Af tabel 1 nedenfor fremgår de eksisterende kerneydelser og indsatsområder. De identificerede kerneydelser vil indgå i strategiens fase nr. 2 Analyse af indsatser og prioritering. Tabel 1: UoF s kerneydelser Kerneydelse Indsatsområde Rådgivning Anonym rådgivning: Unge der ønsker samtale om deres aktuelle forbrug på en uformel måde. De tager typisk herefter selv stilling, hvad der evt. skal ske herefter. Der kan gives op til 3 samtaler. Der oprettes ikke journal ved samtalerne (under 5%) Der er indgået aftaler med eksterne samarbejdspartnere (bl.a. strømmen), om on-site rådgivning 3 mdr. / måneden. Rådgivning til forældre og pårørende: 12

13 Rådgivning om misbrugsproblematikker og forældre / pårørenderollen Involvering af forældre / pårørende er en del af et eventuelt kommende behandlingsforløb. Forældrene kan selv henvende sig i UoF. Ellers kontakter behandleren efter aftale med den unge dennes forældre / pårørende 3. Rådgivningen kan afholdes på gruppebasis. Rådgivning til samarbejdspartnere: Faglig sparring til samarbejdspartnere eks. uddannelsesinstitutioner ved både konkrete men også generelle problemstillinger, tendenser m.v. eksempelvis med henblik på en målrettet indsats for en specifik ung eller generel rådgivning om løsninger i forbindelse med håndtering af nye rusmidler. Information via hjemmeside Forebyggelse Der skelnes mellem følgende tre forebyggelsesindsatser: Primær: Generel oplysning om rusmidler til unge, pårørende, uddannelsesinstitutioner m.v. via foredrag, kampagner, sociale medier, intranet, hjemmeside m.v.: Der skydes med spredhagl Sekundær: Målrettet oplysning om rusmidler, deres konsekvenser m.v. til eksempelvis gymnasieklasser, forældregrupper, opholdssteder m.v.: Målrettet oplysning til risikogrupper. Tertiær: Meget målrettet indsats over for definerede misbrugergrupper med eksempelvis fokus på sundhed og ernæring, sikkerhed ved stofindtag m.v.: Oplysning med henblik på at undgå en yderligere udvikling af misbruget samt skadesreducering. Behandling Individuel- og / eller gruppebehandling Behandling kan ske i en kombination af terapi, coaching og psykoedukation / undervisning. Inddragelse af pårørende, netværk men også samarbejdspartnere i eksempelvis forbindelse med uddannelse, elevforløb m.v. 1.1.Delkonklusion UoF s kerneydelser og indsatsområder opdeles i rådgivning, forebyggelse, behandling og samarbejde. De dækker bredt og rummer en stor del af de misbrugsproblematikker, der ses hos unge-målgruppen i kommunen, men tager også hensyn til nødvendigheden af samarbejdet med omgivelserne. Kerneydelserne er endvidere dækkende i forhold til lovkravene inden for misbrugsområdet. Ud over kerneydelserne er der fokus på dokumentation af indsatsen og effekten heraf samt borgertilfredsheden. 2. Ressourcer og kompetencer Gennem kortlægningen af UoF s ressourcer og kompetencer fås et billede af, hvilke typer ressourcer organisationen besidder. Det giver et billede af, i hvilken udstrækning UoF har de kernekompetencer, der skal til for at udføre opgaverne. Kravene til UoF s kerneydelser er i høj grad politisk bestemt gennem lovgivningen, mens arbejdet med at sikre, at kernekompetencen er til stede, primært er et internt, strategisk anliggende. 3 Er den unge under 18 år, involveres forældre automatisk jf. gældende lovgivning. 13

14 Et overblik over UoF s interne ressourcer er endvidere relevant i forhold til UoF s omgivelser (jf. Omverdensanalysen afsnit 4), der i høj grad sætter rammerne for UoF s muligheder og begrænsninger. Via identifikation af UoF s ressourcer og kompetencer kan organisationens interne stærke og svage sider beskrives i en efterfølgende SWOT-analyse. Når kompetencerne er identificeret, kan de endvidere benyttes som baggrund for fremtidige strategiske valg, f.eks. samarbejde med attraktive eksterne interessenter. Tabel 2. Kortlægning af interne ressourcer i UoF Ressourcetype Økonomiske ressourcer Indsatsen i UoF er baseret på faste budgetter og ikke takstbetaling, hvilket skaber kontinuitet i det daglige arbejde, samt giver god mulighed for planlægning af kommende tiltag. Videre rådes der over økonomiske midler til døgnbehandling samt midler til dækning af svære problemstillinger i HHØ. Personale / normering Faste medarbejdere 2 ungebehandlere (fuldtid) Projektmedarbejder (unge og forebyggelsesindsatsen i perioden ) UoF s medarbejdere refererer til centerlederen i CFR Tilknyttede medarbejdere (inddrages efter behov) Faglig koordinator CFR Alkoholbehandler CFR Stofbehandler CFR Lægekonsulent eksternt tilknyttet, men bruges efter aftale Sygeplejerske Psykolog ved alkoholrelaterede problemer Menneskelige ressourcer Faglighed Videndeling Netværk UoF er kendetegnet ved en betydelig grad af specialistviden såvel uddannelsesmæssigt som ved mangeårig praksiserfaring inden for misbrugsbehandling / området. UoF deltager med oplag, sparring og rådgivning til at andre aktører herunder misbrugsindsatser i andre kommuner. Der er qua medarbejdernes mangeårige arbejde inden for misbrugsbehandling knyttet et stort, relevant netværk til UoF. Netværket, som breder sig over fagpersoner placeret i som udenfor Vordingborg Kommune, dækker misbrugsbehandling, psykiatriområdet, kriminalforsorgen, uddannelsesinstitutioner, sundhed, kost og ernæring, beskæftigelsesområder, unge- og familieindsatsen m.v. Organisatoriske ressourcer Kultur Kulturen i UoF er primært ressourcefokuseret og serviceorienteret Omdømme Ifølge medarbejderne i UoF har indsatsen et positivt omdømme. Både blandt unge-målgruppen, som blandt samarbejdspartnere. Processer og strukturer Der er indarbejdet en række administrative procedurer og metoder i det daglige arbejde. Formålet med disse er at sikre øget effektivitet og kvalitet i udførelsen af de enkelte opgaver i UoF. Fysiske ressourcer 14

15 Hjemmeside Sociale medier Informationsmateriale Borgervenlige faciliteter Medarbejdervenlige faciliteter Overvågning / sikkerhed Geografisk placering Værdier UoF s værdier Hjemmeside som informerer målrettet til centerets forskellige målgrupper herunder unge, pårørende og samarbejdspartnere. Siden oplyser i begrænset omfang om centerets ydelser og tilbud. Hjemmesiden hører under Vordingborg Kommunes, og indtrykket er således kommunalt, når siden besøges. En egentlig, selvstændig hjemmeside for UoF er under udarbejdelse. Med afsæt i projekt Primær forebyggelse til unge i Vordingborg Kommune, afdækkes kommunikationsvejene heriblandt de sociale medier med henblik på at formidle viden og information med det formål at påvirke alkoholkulturen blandt de unge i Vordingborg Kommune. Som følge af projektet er der oprettet en facebookside, der primært henvender sig til fagpersoner i lokalområdet. Der findes en en-sidet informationsfolder om UoF s tilbud. Folderen er placeret i hyldearrangement på CFR og er tiltænkt en placering på uddannelsesinstitutioner, ungetilbud m.v. Nyt informationsmateriale er under udarbejdelse. Herudover er der adgang til div. informations- og oplysningsmateriale fra div. styrelser, behandlingsinteressenter m.v. Der er lagt stor vægt på at gøre besøget i UoF så menneskeligt som muligt. Lokalernes indretning er designet ud fra, at den unge og dennes eventuelle pårørende skal føle sig velkommen og værdsat under besøget. Den personlige kontakt er respektfuld og imødekommende, og alle borgere, der henvender, sig bliver budt velkommen umiddelbart efter, de er kommet ind i centeret. Medarbejderne har store enkeltmandskontorer, adgang til gode møde-faciliteter og kan benytte centerets køkkenfaciliteter i forbindelse med frokost m.v. Der er gratis kaffe samt frugtordning. Der er opsat overvågningskameraer ved indgangsparti samt placeret panikknapper strategiske steder i organisationen. Endvidere er der udarbejdet en beredskabsplan, som detaljeret beskriver håndteringen af konfliktsituationer m. v. Endelig er der er en udpræget grad af passen-på-hinanden kultur i UoF / CFR. UoF / CFR ligger centralt i Vordingborg med gode adgangs- og parkeringsforhold. Endvidere er placeringen i umiddelbar nærhed af de fleste tilknyttede praktiserende læger i byen. UoF s værdier er identiske med Vordingborg Kommunes værdisæt: Vi er i dialog Vi er synlige Vi udvikler os Samt tilføjer: Bedst mulige tilbud til flest mulige Tabel 3. Kortlægning af eksterne ressourcer Ressourcetype Formidlingskanaler Lectio: Ungdomsuddannelsernes interne kommunikationskanal Intra: Folkeskolernes interne kommunikationskanal Forældreintra: Forældrenes interne netværk i skolesammenhæng 15

16 Tabel 4. Kortlægning af interne kompetencer i UoF Kompetencetype Kernekompetencer Komplementære kompetencer Ungebehandlerne i UoF har mange års erfaring inden for misbrugsbehandling af unge. Der lægges særligt fokus på samtaleteknik, serviceorientering, opgavefleksibilitet, relationsskabelse, handlingsorientering, formidling, problemidentificering og procesfacilitering. Der er i en tidsbegrænset periode tilknyttet journalistiske kompetencer til UoF med særligt fokus på sociale medier. Ydermere er der internt i CFR specialistkompetencer specifikt inden for alkohol- og stofbehandling. Endelig er der en koordinerende, administrativ funktion i CFR, som kan assistere i relevante sammenhænge Delkonklusion Ressourcer og kompetencer UoF råder generelt over relativt store personaleressourcer samt fleksible økonomiske rammer i det daglige arbejde. Uddannelses- og erfaringsniveauet blandt UoF s ungebehandlere vurderes tilstrækkeligt i forhold til at levere UoF s kerneydelser på et tilfredsstillende kvalitetsniveau jf. eksempelvis KL s anbefalinger på misbrugsområdet. Det er en styrke for indsatsen i UoF, at der er adgang til så mange fagressourcer internt i organisationen. Tilsvarende er UoF også godt dækket ind, hvad kernekompetencerne blandt ungebehandlerne angår. Behandlernes mangeårige erfaring inden for misbrugsbehandling af unge giver indsatsen et godt grundniveau. Dog bemærkes det, at der i forbindelse med afdækningen af kompetencerne er mest fokus på rådgivning og behandling og i mindre omfang forebyggelse. Dette vil kræve en særlig opmærksomhed i relation til den øgede, kommende prioritering af forebyggende indsats. UoF s relativt nye fokusering på sociale medier som middel til at nå unge-målgruppen er positivt og i tråd med praksis i andre, tilsvarende indsatser. Området skal dog udforskes yderligere i forhold til UoF s konkrete behov. Det bemærkes dog, at der i forbindelse med den aktuelle facebookside stort set ingen aktivitet er, og ligeledes er der meget få følgere. Med afsæt i de sociale medier og andre elektroniske kommunikationsformer findes der en række, endnu ikke anvendte, eksterne formidlingskanaler inden for uddannelses- og skoleområdet (Lectio, Intra m.v.). Disse kan med fordel søges benyttet i forbindelse med informationskampagner m.v. Endelig arbejdes der på en udvikling af UoF s fysiske (foldere, brochurer) og elektroniske (hjemmeside) formidlings- og oplysningskanaler, der vil bidrage med en mere målrettet og informativ kommunikation. 3. Politikker, strategier og anbefalinger De politiske og strategiske rammer er de rammer, der hierarkisk spænder fra de nationale politiske udmeldinger, herunder lovgivningen, og videre til de anbefalinger fra fx KL og Sundhedsstyrelsen, der følges af Vordingborg Kommune. Dernæst oplistes Vordingborg Kommunes egne politiskker og ledelsesmæssige beslutninger. 16

17 Tabel 5. Kortlægning af overordnede politiske forhold Ministerier og styrelser Kontanthjælpsreform 2014 Beskæftigelsesministeriet Den forebyggende indsats på stofmisbrugsområdet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft pr. 1. januar 2014, danner den overordnede ramme for en strategi for alle unge under 30 år herunder unge, der ikke er umiddelbart uddannelsesparate. Kontanthjælpsreformen sigter således både på de unge, der blot skal have et lille puf for at komme i gang med en uddannelse, og de unge, hvor vejen til en uddannelse er længere. Alle unge får et uddannelsespålæg. Uddannelse og beskæftigelse er nøgleord i enhver offentlig indsats, der retter sig mod en ung under 30 år. Dette sker i samarbejde med Jobcenteret. Med Kontanthjælpsreformen har den aktivitetsparate unge fået ret til en koordinerende sagsbehandler i Jobcenteret, der skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder. I forhold til UoF: Har den unge ikke fået en uddannelse eller er vedkommende uden arbejde, vil fokus altid være på, hvordan situationen kan ændres evt. gennem tilbud om mentorbistand, der også med kontanthjælpsreformen er blevet en rettighed. I forhold til UoF: Det koordinerende led stiller store krav til UoF om at arbejde tæt sammen med jobcenteret og andre involverede aktører. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ansvaret for de statslige opgaver vedrørende den forebyggende indsats på stofmisbrugsområdet. Kommunerne har efter sundhedsloven ansvaret for den konkrete forebyggelsesindsats. De 7 nationale råd for danskernes sundhed herunder pkt. 5: Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug, og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge 3.1. Delkonklusion - Kortlægning af overordnede politiske forhold Kontanthjælpsreformens klare fokus på uddannelse til alle unge og at ingen ung må glemmes - sætter en klar dagsorden for arbejdet med misbrug og unge i Vordingborg Kommune. Der er således en overordnet politisk interesse i at sikre, at heller ikke misbrug kommer til at stå i vejen for en uddannelse eller arbejde, da også unge med et misbrug får et uddannelsespålæg. Flankeret af Kontanthjælpsreformen står de 7 nationale råd for danskernes sundhed, som også behandler misbrugsproblematikkerne blandt unge. Det fremgår således med al tydelighed, at der er en klar central politisk opmærksomhed og prioritering inden for misbrugsproblematikker blandt unge, herunder nødvendigheden af forebyggelse. Samarbejdet med særligt Vordingborg Kommunes Jobcenter er centralt, da Jobcenteret er den umiddelbare myndighed, der har med unge-målgruppen at gøre (hvad angår uddannelsespålægget jf. Beskæftigelsesreformen). Ligeledes er samarbejdet med Vordingborg Kommune Sundhedsafdeling vigtigt, da den samlede sundheds- og behandlingsmæssige dimension ligger heri. Tabel 6. Kortlægning af anbefalinger 4 Ministerier og styrelser Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke - Stoffer 5 - anbefalinger: o Rammer: 4 Anbefalinger inden for misbrugsbehandling og -forebyggelse som Vordingborg Kommune ratificerer og implementerer jf. sundhedspolitik Sundhedsstyrelsen,

18 o Kommunalpolitik o Handleplan om stoffer på kommunens institutioner o Stofforebyggelse på lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og produktionsskoler o Stofforebyggelse i festmiljøer o Stofforebyggelse i udsatte boligmiljøer* 6 Tilbud: o o o o o Kort rådgivende samtale til unge med et eksperimenterende brug af stoffer Støtteindsats til børn og unge i familier med stofproblemer Støtteindsats til familier til unge med et stofbrug* Forældreuddannelse til teenageforældre* Forældreuddannelse til førstegangsforældre* Undervisning og information: o Undervisning i folkeskolen o Forældremøder og inddragelse af forældre o Frontpersonale informerer om kommunens tilbud o Undervisning på kommunens institutioner for unge, på ungdomsuddannelser og produktionsskoler* Tidlig opsporing ved: o Frontpersonale o Handlevejledninger til frontpersonale o Udskolingssamtale om stoffer o Samarbejde med ungdomsskoler og produktionsskoler o Samarbejde med almen praksis og sygehuse om gravide og børnefamilier Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke - Alkohol 7 - anbefalinger: Rammer o Kommunal alkoholpolitik o Alkoholpolitik på kommunens arbejdspladser og institutioner o Dialog mellem uddannelsesinstitutioner o Alkoholpolitik på private arbejdspladser* o Krav om alkoholpolitik ved leje af kommunens lokaler* o Ansvarlig udskænkning - o Alkohollovgivning håndhæves* o Alkoholreklamer i byrummet* Tilbud: o o Kort rådgivende samtale til borgere med et alkohol alkoholforbrug eller skadeligt forbrug, børn og unge Differentierede alkoholbehandlingstilbud 6 * = anbefaling på udviklingsniveau, hvor de øvrige anbefalinger er på grundniveau, hvilke kommunen implementerer som førsteprioritet 7 Sundhedsstyrelsen,

19 o o o o Samspil mellem alkoholbehandling, socialforvaltning og familiebehandling Information om regler om alkoholbehandling og tilbud Familieorienteret alkoholbehandling* Implementering af kvalitetssystem* Undervisning og information: o Nationale informationskampagner o Frontpersonale informerer om kommunens tilbud o Information til detailhandel o Forældremøder og inddragelse af forældre o Undervisning i folkeskolen o Udvidet indsats ved nationale kampagner* Tidlig opsporing: o Systematisk, tidlig opsporing ved frontpersonale o Handlevejledninger o Udskolingssamtale om alkohol o Samarbejde om gravide og børnefamilier o Samarbejde med det regionale sundhedsvæsen* KL KL Kl s 12 anbefalinger til kvalitetsløft i misbrugsbehandlingen i kommunerne: 1. Kommunerne skal tilbyde familieorienteret behandling 2. Kommunerne skal have en strategi for synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing 3. Der skal udarbejdes nationale retningslinjer for misbrugsbehandlingen 4. Der skal udarbejdes forløbsprogrammer for misbrugsbehandlingen 5. Kommunerne skal systematisk følge op på misbrugsbehandlingen 6. Grundlaget for den kommunale misbrugsbehandling er evidensbaserede metoder 7. Kommunerne skal dokumentere og evaluere deres indsatser på misbrugsområdet 8. Kommunerne skal kunne trække egne data fra de relevante databaser på misbrugsområdet 9. Det enkelte behandlingssted skal sikre medicinsk og psykosocial behandling 10. Kommunerne skal foretage en basisscreening 11. Regionerne skal løfte deres ansvar i forhold til udredning, diagnosticering og behandling af psykiske lidelser 12. Kommunerne skal sikre sammenhæng og helhed i misbrugsbehandlingen internt i kommunen 19

20 3.2. Delkonklusion Kortlægning af anbefalinger Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker (i dette tilfælde Stoffer og Alkohol ) er meget handlingsorienterede og vurderes for fleres vedkommende som relevante i forhold til UoF s ressourcer og kompetencer. Ligeledes er tilfældet med KL s 12 anbefalinger, der korresponderer med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Det skal bemærkes, at KL også fokuserer på behandling af eksisterende misbrugere, hvor Sundhedsstyrelsen fokuserer på forebyggelsesindsatsen i kommunerne. Anbefalingerne fra begge steder kan fungere som et godt inspirationskatalog til brug i planlægningen af den fremtidige indsats i UoF. Tabel 7. Lokale politikker og beslutninger Vordingborg Kommune Sundhedspolitik (udkast, politikken er i høring i skrivende stund) Kommissorium af Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Vordingborg Kommune I Vordingborg Kommunes kommende sundhedspolitik er følgende særligt centralt i forhold til rusmiddelområdet: Forebyggelse og fællesskab: Kommunen vil arbejde målrettet med forebyggelsesindsatser, når der tilrettelægges nye indsatser og tilbud Effektiv forebyggelse er forebyggelse alle steder. Det betyder, at forebyggelse er et ansvar, som vi skal løfte i fælleskab. Frivillige, private aktører, foreninger og ildsjæle: Vil spille en central rolle i den kommende sundhedspolitik. Kommunen vil prioritere: o At implementere nye, nationale og internationale standarder i den kommunale alkohol- og misbrugsbehandling o Alkoholscreening i Jobcentre (ÅSIT) o Screening for psykisk sygdom i forbindelse med rusmiddelbehandling Kommunens succeskriterier i (bl.a.) alkohol og misbrugsbehandlingen er: o Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker er implementeret på minimum grundniveau i 2018 o Gode behandlingsresultater o Høj brugertilfredshed Primærforebyggelse til unge i Vordingborg Kommune. Formål: Via afdækning af kommunikationsvejene heriblandt de sociale medier, at formidle viden og info med fokus på at påvirke alkoholkulturen blandt de unge i Vordingborg Kommune. Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug er udarbejdet efter 101 i Lov om Social Service, jævnfør 139 i lov nr. 573 af den 24. juni En ny lovbekendtgørelse vil træde i kraft inden sommer Kvalitets-standarden vil blive tilrettet, når lovbekendtgørelsen foreligger. Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for alkoholmisbrug er udarbejdet efter 101 i Lov om Social Service, jævnfør 139 i lov nr. 573 af den 24. juni En ny lovbekendtgørelse vil træde i kraft inden sommer Kvalitets-standarden vil blive tilrettet, når lovbekendtgørelsen foreligger. 20

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Virksomhedsplan. Center for Misbrugsbehandling 2012-2014

Virksomhedsplan. Center for Misbrugsbehandling 2012-2014 Virksomhedsplan Center for Misbrugsbehandling 2012-2014 1 Velkommen til virksomhedsplan Center for misbrugsbehandling 2012-2014 Tak til medarbejdere og afdelingsledere for atter en gang at have langt energi

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014 Klynge Øst og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Samlet Klyngerapport, side 1 Individuelt kommunesvar, side 12 Tilbagemelding på klyngeorganisering og arbejdsform, side 25 Klynge Øst, Samlet klyngerapport

Læs mere

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde - Afsluttende rapport Januar 2012 Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, maj 2005 1. udgave,

Læs mere