Miljøhensyn ved udvikling af fødevareprodukter. Arla Foods amba, Koncenrmiljø og COWI A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøhensyn ved udvikling af fødevareprodukter. Arla Foods amba, Koncenrmiljø og COWI A/S"

Transkript

1 Miljøhensyn ved udvikling af fødevareprodukter Arla Foods amba, Koncenrmiljø og COWI A/S Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMAY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING GENERELLE TENDENSER PROJEKTBESKRIVELSE, AFGRÆNSNING OG METODER 15 2 MILJØ I ARLA FOODS LIVSCYKLUSVURDERINGER - "JORD TIL BORD" MILJØPOLITIK MILJØMÅLSÆTNINGER OPSAMLING 22 3 MILJØ I PRODUKTUDVIKLINGEN PRODUKTUDVIKLINGSFORLØBET Stage Gate-modellen Organisering af produktudviklingsprojekter INDDRAGELSE AF MILJØ I PROCESSEN Miljøkonsekvensbeskrivelsen Miljøvurdering af emballager Varekalkulation OPSAMLING 29 4 AKTØR- OG SWOT-ANALYSE DE INTERNE AKTØRERS SYN PÅ MILJØINTEGRATION SWOT-ANALYSE 32 5 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN MÅL OG RAMMER FOR HANDLINGSPLAN PRODUKTORIENTEREDE MILJØMÅL Mælkeleverandører Emballage Andre leverandører MILJØHENSYN I PRODUKTUDVIKLINGSFORLØBET Miljø i risiko-analysen Miljøcheckliste INFORMATION OG UDDANNELSE MILJØ OG AKTØRER I PRODUKTUDVIKLINGSPROCESSEN IMPLEMENTERING AF HANDLINGSPLAN Integrering af miljøhensyn i produktudviklingen Produktorienterede Koncernmiljømål 42 6 REFERENCELISTE 43 3

4 4 Bilag A: Stage Gate-modellen Bilag B: Miljøkonsekvensbeskrivelsen Bilag C: Alternative værktøjer Bilag D: Checkliste - miljø

5 Forord Denne rapport omhandler, hvorledes miljøhensyn kan integreres i produktudviklingen hos Arla Foods - primært inden for divisionerne Arla Foods Sverige og Arla Foods Danmark. Projektet er udført af COWI A/S i samarbejde med Arla Foods a.m.b.a. og er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsens progran for Renere produkter. Projekttemaet bestod af: Carsten Fricke, Arla Foods a.m.b.a Ole Sinkjær, COWI A/S Lisbeth Skytte, COWI A/S Panelet på landbrugsområdet fungerer som følgegruppe for projektet. Målgruppen for projektet er landbrugssektoren som helhed. Projektet er primært rettet mod produktudviklere inden for produktforædling og sekundært produktions-, indkøbs-, salg-/marketingsafdelinger og miljøafdelinger. Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2004 til 31. december

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Gennem det sidste år har Arla Foods i samarbejde med COWI A/S arbejdet med at integrere miljø i deres produktudvikling. På baggrund af en analyse af Arla Foods produktudviklingsforløb og af muligheder for at integrere værdiskabende miljøhensyn, er der udarbejdet en handlingsplan. Implementeringen af handlingsplanen forventer Arla Foods vil bevirke, at bl.a produktudviklerne bedre kan vurdere produkternes miljøbelastning. Der er i projektet foreslået simple værktøjer til at vurderer elementer af produkters miljøbelastning. Baggrund og formål Projektet blev initieret af en intern spørgeskemaundersøgelse i Arla Foods. Den viste bl.a., at miljøovervejelser ikke systematisk inddrages som et naturlig parameter i produktudviklingen. Samtidig arbejder en del af koncernen med en model til miljøkonsekvensbeskrivelse, hvor man var usikker på om denne var egnet til effektivt og værdiskabende at integrere miljøhensyn i produktudviklingen. Formålet med projektet blev derfor at vurdere, hvorledes miljøhensynet kunne integreres i den eksisterende produktudviklingsproces - uden at blive en hæmsko og en unødig tids- og ressourcerøver i denne sammenhæng. Dette skulle ske med det overordnede mål at skabe:? bæredygtige og etiske forsvarlige produkter og derved også mindre miljøbelastende produkter? understøtte et eventuelt markedstræk baseret på produktets miljøprofil? risikominimering ved dokumentation af produktets miljøprofil i forhold til kundernes og forbrugernes forventninger? minimering og forebyggelse af driftsomkostninger ved at gennemtænke produktets sammensætning og produktionens indretning. Projektet Indledningsvist blev projektet afgrænset til en analyse af erfaringerne primært inden for Arla Foods Sverige (AFS) og Arla Foods Danmark (AFD). Dette betød, at der blev fokuseret på konsumprodukter som mælk, yoghurt, fløde, saucer og desserter, men ikke oste- og pulverprodukter. På baggrund af denne afgrænsning blev kortlægningsforløbet i projektet påbegyndt. Ved at gennemgå Arla Foods' skriftlige dokumentation af mål, politikker etc. samt deres håndbog for produktudvikling "Stage Gatemodellen" blev der gjort status over Arla Foods' formelle håndtering af miljø generelt og integration af miljø i produktudviklingen pt. Denne kortlægning synliggjorde, at der var et gab mellem Arla Foods' produktorienterede miljøpolitik og de produktionsorienterede miljømålsætninger, som var opstillet. Konklusionen er, at der er behov for at opstille nogle produkt-orienterede mål for de miljøforhold, der er væsentlige og værdiskabende for Arla Foods. De indebar at der stilles krav til: mælkeleverandører, som kan påvirke miljøbelastningen på gården; leverandørerne af kemikalier, som kan påvirke miljøbelastningen af kemikalierne; leverandører af maskiner, som kan påvirke 7

8 arbejdsmiljøbelastningen i forbindelse med brug af maskinerne og leverandører af emballage, som kan påvirke miljøbelastningen af emballagerne, der anvendes. Der er endvidere identificeret forskellige værktøjer Arla Foods allerede anvender i forbindelse med produktudviklingen på nogle markedsområder: Miljøkonsekvensbeskrivelse, varekalkulationer og livscyklusscreening af emballager. Udover denne kortlægning blev der gennemført en interviewundersøgelse af udvalgte medarbejdere på forskellige dele af organisationen i Arla Foods Danmark og Sverige. Interviewene gav et billede af medarbejdernes holdninger til og erfaringer med integration af miljø i produktudviklingen. På baggrund af kortlægnings- og interviewundersøgelsen blev der udarbejdet en SWOT-analyse. Herved identificeredes, hvilke styrker og svagheder samt muligheder og trusler, der lå i den eksisterende måde Arla Foods håndterede integration af miljø i produktudviklingen. Essensen i analysen var, at der var behov for yderligere forankring samt supplerende viden og spredning af den produktorienterede miljøindsats i Arla Foods. De konkrete indsatsområder, der skulle til for at imødegå disse forhold, blev diskuteret og en del af dem blev herefter udvalgt til at indgå i den handlingsplan, som afslutningsvist blev udarbejdet. Projektresultater Handlingsplanen, der er udarbejdet, er i princippet opdelt i to spor:? Integrering af miljøhensyn i produktudviklingen. Innovation har planlagt en opdatering af produktudviklingsmanualen R&D Project Checklist. I forbindelse med integrering af miljøhensyn foreslås det, at der gennemføres følgende aktiviteter: Innovation, Marketing og Koncernmiljø udformer spørgsmål, som kan anvendes til afdækning af miljømæssige risici. Koncernmiljø, Innovation, Marketing og Produktion udarbejder en endelig Miljøcheckliste, der kan indgå i den opdaterede produktudviklingsmanual. I forbindelse med frigivelsen af den opdaterede produktudviklingsmanual foreslås det, at Koncernmiljø udarbejder og gennemfører et informationsog uddannelsesprogram vedrørende værdiskabelse i forbindelse med integrering af miljøhensyn i produktudviklingen.? Produktorienterede Koncernmiljømål Med henblik på at understøtte produktorienteringen i Arla Foods' miljøarbejde foreslås det i første omgang, at gennemføre en nøjere afklaring af værdien ved at opstille koncernmiljømål rettet mod leverandørerne: Koncernmiljø, Div. Medlemmer og Marketing afklarer værdien af at fastsætte produktorienterede miljømål i forhold til mælkeleverandørerne. Koncernmiljø, Innovation og Marketing afklarer værdien af at fastsætte produktorienterede krav på emballageområdet. Koncernmiljø og Globalt Indkøb afklarer værdien af at fastsætte generelle leverandørkrav. 8

9 Det forventes at implementeringen af handlingsplanen kan igangsættes primo

10 10

11 Summay and conclusions During the last year, Arla Foods, in co-operation with COWI A/S, has been working with integration of environment in their product development. On the basis of an analysis of Arla Foods' product development process and the possibilities of integrating productive environmental issues in this process, an action plan was developed. Arla Foods expects the implementation of the action plan to affect the product developers' ability to assess the products' environmental impact in a positive direction. It is expected that the action plan will be implemented in the beginning of Background and purpose The project was initiated by an internal inquiry in Arla Foods. Among other things, it showed that environmental considerations were not systematically incorporated in the product development process. Furthermore, it was not quite certain whether the so-called "environmental consequence descriptions" prepared in some Arla Foods divisions were in fact effective and productive in the process of integrating the environment in the product development. Therefore, the purpose of the project was to assess how the environment could be integrated in the existing development process without hampering the process and without being a major time and resource consumer. The general aims of the project were to:? produce sustainable and ethical products and thereby environmentally sound products? support a possible market pressure based on the environmental impact of the product.? minimize risks by documenting the environmental impact of the product, taking into account the customers' and clients' expectations.? minimize and prevent operating costs by paying full consideration to the composition and design of the product. The Project The initial scope of the project was to analyse the experience gained, primarily within Arla Foods Sweden (AFS) and Arla Foods Denmark (AFD). Therefore, the project focussed on products like milk, yoghurt, cream, sauces and desserts, but not on cheese and powder products. However, it is expected that the results of the project can be used in most divisions of Arla Foods. On the basis of this scope for the project, the data collection was initiated. By examining Arla Foods written documentation of targets, policies etc. as well as their product development manual, the "Stage Gate-model", a status survey of Arla Foods' formal handling of the environment in general and the integration of environment in the product development was made. This survey showed a gap between Arla Foods' product-oriented environmental policies and Arla Foods' production-oriented targets. The conclusion was that essential and productive product-oriented targets were needed. The targets should focus on setting up demands for a number of actors: demands on milk suppliers which can affect the environmental impact from handling the milk on the farm; demands on suppliers of chemicals which can affect the environmental impact from the chemicals; demands on suppliers of machines 11

12 which can affect the working environment in connection with the use of machines; demands on suppliers of packaging which can affect the environmental impact of the packaging. Furthermore, different tools which Arla Foods already use in the product development process have been identified. Beside this data collection process, interviews with a selection of employees from different parts of the Arla Foods group in Denmark and Sweden were conducted. The interviews gave an impression of the employees' attitude towards and experience with integration of environment in product development in Arla Foods. On the basis of the data collection and the interviews, a SWOT analysis was carried out, thus exposing all strengths, weaknesses, opportunities and threats concerning the way Arla Foods was handling integration of the environment in the product development. The conclusion of the analysis was that there was a need for additional embedding of the approach within the company, and for knowledge and a wider implementation of the product-oriented environmental work in Arla Foods. A number of initiatives were proposed in order to handle these challenges, and on the basis of discussions, some of the initiatives were selected to form a part of an action plan, which was finally elaborated. Project results The action plan consists of the following two tracks:? Integration of environment in the product development The department of innovation has planned an update of the product development manual "R&D project checklist". In connection with the integration of environment in the process, the following activities are proposed: The departments for innovation, marketing and environment prepare a number of questions which can be used to identify the environmental risks a new product can have. The departments for innovation, marketing, environment and production elaborate a final environmental checklist, which can form part of the updated product development manual. In connection with the launching of the updated product development manual, it is proposed that the environmental department elaborate and carry out an "Information and education program" concerning productivity enhancement created by the integration of environment in the product development.? Product-oriented targets for the Arla Foods Group In order to support the integration of environment in the product development it is proposed to clarify the value of establishing environmental targets concerning Arla Foods suppliers. The following should be involved in this clarification process: The Environmental section, Division Member and Marketing clarify the value of setting up product-oriented environmental targets for the milk suppliers. 12

13 The departments for environment, Innovation and Marketing clarify the value of setting up product-oriented environmental targets for packaging. The department for the environment and Global Purchase clarify the value of setting up general product-oriented environmental targets for all suppliers. It is expected that the action plan will be implemented in the beginning of

14 1 Indledning 1.1 Generelle tendenser For at sikre en bæredygtig udvikling er det både EU s og dansk miljøpolitik s målsætning at minimere miljøpåvirkninger pr. produkt i et livscyklusforløb. I EU er dette formuleret som en Integrated product policy. Produktorienteringen indgår i dag i flere virksomheders miljøpolitik. Dette gælder ligeledes for Arla Foods. Produktorienteringen inden for landbrugssektoren omfatter produktkæden fra primærproduktion, fremstilling af fødevareproduktet, forbrug af produktet, transport og den endelige bortskaffelse af produktet som affald. Et livscyklusforløb "fra jord til jord". I regi af produktpanelet for landbrugsområdet foreligger der to rapporter henholdsvis Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger / Lis Thodberg et. al., 2004a/ og Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - fremsyn / Lis Thodberg et. al., 2004b/. Rapporterne giver et overblik over eksisterende viden, der er relevant for en produktorienteret indsats og giver pejlinger for nye initiativer. For forarbejdningsindustrien har der igennem de seneste år været fokus på at få nedbragt ressourceforbruget (primært energi og vand), og midlerne har primært været renere teknologi i form af procesudstyr og miljøledelse. Der har således været fokuseret mere på processerne end produkterne. Den stigende produktorientering sigter mod at reducere miljøpåvirkningen pr. produkt i et livscyklusforløb. Forarbejdningsindustriens produktudvikling fokuserer på at imødekomme forbrugernes behov for både convenience og lavpris. Tendensen er, at der sker en øget forædling, således at produkterne indeholder en større grad af "service". I forædlingsindustrien kan en øget forædling skabe større miljøpåvirkninger i en livscyklusfase, men i et livscyklusforløb kan den samlede miljøpåvirkning i nogle tilfælde reduceres. Det er ønskeligt, at værditilvæksten ved forædlingen sker uden en øget miljøpåvirkning (afkoblet vækst). Samtidig skal miljøhensynet prioriteres med andre forhold som kvalitet, fødevaresikkerhed og hygiejne. For landmændene og forarbejdningsindustrien er det afgørende, at der er motiverende faktorer for, at en videre udbredelse af den produktorienterede miljøindsats kan finde sted. Det kan være merpriser på produkter, markedsadgang eller reducerede produktionsomkostninger:? Fastholde eller øge markedsandele f.eks. via markedsføring af produkt eller imageafsmitning på virksomhed (branding).? Direkte besparelser ved f.eks. reduceret emballageafgift ved valg af materialer for emballager eller forebyggelse af arbejdsmiljørelaterede omkostninger.? Øget effektivitet ved f.eks. at reducere spild i produktion. 14

15 Der har fra forbrugernes side gennem en del år været fokuseret på nogle få parametre, når det gælder produkters påvirkning af miljøet. Pesticid- og gødningsforbrug har således indgået via Ø-mærket. Herudover er der endnu kun få eksempler på, at miljøhensyn efterspørges af forarbejdningsindustriens kunder og dermed forbrugerne. Arla Foods deltager i et projekt sammen med andre fødevareproducerende virksomheder, som skal pejle fremtidens forventninger til miljø-/etikprofilen ved fødeproducenterne fra nogle af verdens største supermarkedskæder/casa-projektet, 2004/. Fødevareprodukters miljøpåvirkning i et livscyklusforløb har været undersøgt i forskellige sammenhænge. Forarbejdningsindustrien har således i enkelte tilfælde oplevet specifikke krav til udarbejdelse af livscyklusvurderinger for produkter (markedstræk), og i andre sammenhænge alene for at opnå intern dokumentation for livscykluseffekter. Projektet Livscyklusvurdering af basislevnedsmidler /LCA-food, 2004/ i regi af bl.a. Fødevaredirektoratet er det seneste initiativ med henblik på at integrere livscyklusvurderinger i forbindelse med produktudviklingen i industrien. Produktudviklingen gennemføres ofte i forskellige faser: Idé, Analyse, Mål, Koncept, Detaljer, Etablering, Drift. Integration af miljøhensyn bør således tilrettelægges i forhold til udviklingsforløbets konkrete faser og involvere de relevante interne og eksterne aktører. F.eks. vil der ved et tidligt valg af emballagetype allerede blive valgt en del af produktets "miljøprofil". Dette kan endvidere afføde en række konsekvenser i forbindelse med produktionen i relation til spild, kassering, energiforbrug, risiko for uheld m.m. samt brug og bortskaffelsen af emballagen ved forbrugeren. 1.2 Projektbeskrivelse, afgrænsning og metoder I Arla Foods gennemføres produktudviklingen efter et defineret projektforløb fra ide til hand over i produktionen. Håndbogen - R&D Project Checklist from Idea to Product, /R&D Project Checklist, 2002/ indeholder checklister fordelt på udviklingsforløbets stadier og milepæle, og henviser desuden til en række vejledninger. I princippet er håndbogen og vejledningerne gældende for alle produkter og markedsområder. Håndbogen indeholder direkte og indirekte elementer i forbindelse med afdækning af miljøforhold. Det er dog kun for produkter, der udvikles inden for Arla Foods Division Sverige, hvor der er krav om udarbejdelse af en skriftlig miljøkonsekvensvurdering baseret på 12 udvalgte emner. Denne vurdering blev implementeret i Sverige i forbindelse med at Arla Foods Sverige blev ISO certificeret. Produktudviklernes kendskab til sammenhængen mellem produkternes sammensætning og miljøprofil har været undersøgt ved en intern barometerundersøgelse i efteråret Barometerundersøgelsen viser, at miljøhensyn ikke systematisk inddrages i produktudviklingsforløbet. Arla Foods ønsker derfor, at miljøhensyn i koncernens produktudvikling inddrages systematisk med det overordnede mål at skabe:? bæredygtige og etisk forsvarlige produkter og derved også mindre miljøbelastende produkter. 15

16 ? understøtte et eventuelt markedstræk baseret på produktets miljøprofil, hvis dette er muligt og relevant.? risikominimering ved dokumentation af produktets miljøprofil i forhold til kundernes og forbrugernes forventninger.? minimering og forebyggelse af driftsomkostninger ved at gennemtænke produktets sammensætning og produktionens indretning. Minimering og forebyggelse af driftsomkostninger kan f.eks. være relateret til spild af råvare og produkt, vand- og energiforbrug, intern og ekstern støj, arbejdspladsers indretning i forhold til tunge løft og ensidigt gentaget arbejde. På denne baggrund er dette projekt defineret. Det har til formål at vurdere, hvorledes et mere helhedsorienteret miljøhensyn kan integreres i den eksisterende produktudviklingsproces - uden at blive en hæmsko og en unødig tids- og ressourcerøver i denne sammenhæng. Resultatet af projektet er, at:? Muligheder og barrierer i forbindelse med integration af miljøhensyn i innovationsforløbet er identificeret.? Der er givet konkrete forslag til metoder til implementering af miljøhensyn i det eksisterende innovationsforløb.? Det videre implementeringsforløb er skitseret. Projektet er i første omgang afgrænset til en analyse af erfaringerne primært inden for Arla Foods Sverige (AFS) og Arla Foods Danmark (AFD), jf. organisationsdiagram i Figur 1.1 Dette betyder, at der primært fokuseres på konsumprodukter og ikke oste- og pulverprodukter. Det skal derfor efter en gennemførelse af dette projekt, afklares om konklusioner og anbefalinger er generelt anvendelige for de øvrige forretningsområder. Endvidere skal det afklares, om der er behov for, at alle anbefalinger og tiltag skal implementeres i såvel AFS som AFD. Koncernledelse Stabe Ikke mejerivirksomhed Div. DK (AFD) Div. S (AFS) Div. UK Div. Eur. Div. Oversø Div. Ing. Div. Prod. Div. Medl. Figur 1.1 Organisationsdiagram for Arla Foods Konsumprodukterne omfatter mælk, yoghurt, fløde, saucer og desserter. I Figur 1.2 er organiseringen af produktudviklingen præsenteret. For konsumprodukter sker udviklingen i Innovationcenter Stockholm, som Robert Svanberg har ansvaret for. Innovation Support har ansvaret for vedligeholdelse af Håndbogen - R&D Project Checklist from Idea to Product, som ledes af Anette Holm. 16

17 Innovation Research Innovation support Innovationscenter Brabrand Innovationscenter Stockholm Innovationscenter Nr. Vium Ost, smør m.m. Mælk, fløde, saucer, desserter m.m. Pulverprodukter Figur 1.2. Produktudviklingen er organiseret på tre innovationscentre I projektet er der gennemført en analyse af de nuværende erfaringer med integration af miljø i produktudviklingen. Analysen er gennemført ved indsamling af skriftlig dokumentation, interviews af interne aktører der er involveret i produktudviklingen samt afklaringsmøder. Der er gennemført interviews med følgende personer fra henholdsvis Innovation og Koncernmiljø samt repræsentanter for produktionen og marketing: Robert Svanberg, Innovation Stefan Albertson, Innovation Åke Lundquist, Marketing i AFS Karsten Jeppesen Marketing i AFD Klaus Nybro, (Produktion-Emballage) i AFP Kirsten Buchbjerg, Global Indkøb (GP) Sjur Fitje, Produktion (Brabrand Mejeri) Interviewene har haft til formål at få afdækket holdninger og praksis i forhold til eksisterende målsætninger, politikker, procedurer og værktøjer til integration af miljø i produktudviklingen i Arla Foods. Interviewene er gennemført efter interviewguides og efterfølgende refereret og godkendt af den interviewede. Herudover er der gennemført afklaringsmøder med: Anette Holm, Innovation Lars Moberger, Innovation Stephan Andersen, Produktion (Brabrand Mejeri) Peter Sinding, Innovation Jens Szabo, Økonomi i AFD. Inger Larsson, Koncernmiljø Jan Johannesen, Koncernmiljø 17

18 2 Miljø i Arla Foods I kapitlet gennemgås de vigtigste miljøpåvirkninger ved mejeriaktiviteter baseret på gennemførte livscyklusvurderinger. Endvidere præsenteres og kommenteres Arla Foods' politik og målsætninger på miljøområdet i sammenhæng med produktorienteringen. 2.1 Livscyklusvurderinger - "jord til bord" Arla Foods har arbejdet med livscyklusvurderinger (LCA) og - screeninger siden Der er gennemført 2 komplette LCA er for hhv. mælk og mellemhård ost, hvor miljøpåvirkningerne i livscyklusfaserne for de to produkter blev kortlagt og vurderet. Erfaringerne herfra og fra andre gennemførte livscyklusanalyser/-screeninger for mælke- og osteprodukter er, at miljøpåvirkningerne overordnet set vil knytte sig til følgende aktiviteter: Livscyklusfaser Mælkeleverandøren Transport til mejeri Fremstilling af produkt på mejeri Emballering af produkt Transport til butik og fra butik til forbruger Bortskaffelse af emballage Aktiviteter Foder og brugen af pesticider til sprøjtning af foder, gødning fra koen. Transport af mælk i tank vogne. Spild af mælk og valle samt forbrug af energi og vand. Forbrug af kemikalier ved rengøring etc. Valg af emballagemateriale f.eks. pap, plastik og aluminium. Transport af mælk og ost til hjemmet. Bortskaffelse af emballage til recirkulering, forbrænding eller deponering. Tabel 2.1: Miljøbelastninger for mælk og ost /Inger larsson, 2001/, /Inger larsson, 2003/ Arbejdsmiljøpåvirkninger i alle livscyklusfaser for mælke- og osteprodukter samt anvendelse af rengøringskemikalier er væsentlige miljøpåvirkninger, men er ofte enten udeladt eller ufuldstændigt behandlet i livscyklusanalyser grundet manglende data. Ud over arbejdsmiljø og kemikalier er følgende miljøpåvirkninger væsentlige i mælke- og osteprodukters livscyklus /Inger Larssons, 2003/ 1 :? Fremstillingen af mælken inkl. produktionen af foder, gødning og pesticider er uden tvivl den væsentligste miljøbelastning for mælkebaserede produkter 2. 1 I den forbindelse henvises til 4 komplette LCA er gennemført for mælk og osteprodukter i Norden, Arla Foods har deltaget i gennemførelsen af 2 af dem. /Inger Larsson, 2003/. Yderligere 5 LCA'er er blevet gennemført for mælk, smør og osteprodukter i forbindelse med projektet "Lifecycle Assessment of Basic Food" /LCAFood, 2004/. Konklusionerne herfra er anderledes, da man gør brug af en vurderingsmetode, hvor miljøbelastninger allokeres efter markedstræk - se på 2 Erfaringer fra LCA'en "Mjölkens miljöpåverkan", udarbejdet i af den svenske mejeriforening /Mjölkens miljöpåverkan, 1999/ viser flg. nøgletal for mælkeleverandørens bidrag til mælkens miljøbelastning: Forsuring - over 90 % af det 18

19 ? Den væsentligste miljøbelastning på konsum- og ostemejerierne er spild af mælk. Herefter kommer forbruget af energi og vand. Forbruget af energi er en af de væsentligste miljøbelastninger ved produktion af mælkepulver. Den mest energikrævende proces er tørringen.? Valg af emballage har en væsentlig indflydelse på produktets miljøbelastning. Pap giver en lavere miljøpåvirkning end plastik, som igen giver en lavere miljøpåvirkning end aluminium.? Transport af mælk og ost til hjemmet udgør en stor miljøbelastning. Figur 2.1: Skitse af livscyklus for et Arla Foods produkt 2.2 Miljøpolitik Arla Foods mission er: At tilbyde moderne forbrugere mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Arla Foods miljøpolitik er som følger: Arla Foods ønsker at imødekomme ønsker fra samfundet, kunder og forbrugere på en miljømæssig bæredygtig måde ved at opstille miljømålsætninger fra jord til bord. Det er Arla Foods politik at producere og levere produkter i et sundt og sikkert arbejdsmiljø og løbende forbedre ressourceudnyttelsen samt minimere den påvirkning vore aktiviteter giver anledning til i det omgivende miljø. Konkret betyder det, at Arla Foods vil: -stadig forbedre miljø og arbejdsmiljø i forbindelse med produkter og aktiviteter -effektivt udnytte energi og råvarer, reducere affald samt undersøge mulighederne for genbrug og genanvendelse - minimere potentielle miljø- og arbejdsmiljøeffekter ved udvikling af nye produkter og ved planlægning af nye projekter - aktivt samarbejde med myndighederne og andre relevante interessenter samlede bidrag, Næringssaltbelastning - over 90 % af det samlede bidrag, Drivhuseffekt - ca. 87% af det samlede bidrag, Energiforbrug - ca. 50% af det samlede bidrag, emission af pesticider/insektisider - 100% af det samlede bidrag. 19

20 - via samarbejde og ved at stille krav til underleverandører sikre, at de leverer produkter og serviceydelser, som er i overensstemmelse med vores miljø og arbejdsmiljøpolitik - sikre, at vore medarbejdere har kendskab til Arla Foods miljø- og arbejdsmiljøpolitik og gennem uddannelse og information motivere vore medarbejdere til at leve op til politikken - planlægge, forbedre og løbende tilpasse koncernens målsætning i forhold til mål og aktiviteter på miljø og arbejdsmiljøområdet. - løbende evaluere og kommunikere vore miljø- og arbejdsmiljøaktiviteter i forhold til de opstillede mål både internt og eksternt. Arla Foods miljøpolitik kan karakteriseres som produktorienteret i og med at den omfatter faserne fra jord til bord. 2.3 Miljømålsætninger Ifølge Arla Foods' folder "Miljø, politik og målsætninger" /Arla Målsætninger, 2001/ har Arla Foods opstillet følgende koncernmiljømål: Emne Parameter Koncernmål pr. kg Milepæl indvejet råvare Energi Energiforbrug 5% reduktion 2005/06 Luftemissioner CO2-mængde 5% reduktion 2005/06 (produktion og transport) NOx-mængde 10% reduktion 2005/06 Kemikalier Risikovurdering 100% 2005/06 Vandforbrug Vandforbrug 7,5% reduktion 2005/06 Spildevand Der er ikke opstillet et konkret mål på koncern niveau. Emballage Der er ikke opstillet et konkret mål på koncern niveau. Affald/spild Der er ikke opstillet et konkret mål på koncern niveau. Tunge løft/ega Der er ikke opstillet et konkret mål. Intern støj Der er ikke opstillet et konkret mål. Arbejdsulykker Antal ulykker 25% reduktion 2005/06 ISO14001 Driftssteder+div. 100% 2005/06 Tabel 2.2: Referenceåret for målene er 2000/01 En række af Arla Foods driftssteder er i dag certificeret efter ISO (ca. 50 %), og inden udgangen af 2005/06 er det målsætningen, at alle driftssteder og divisioner er certificeret efter ISO For divisionernes vedkommende vil det betyde, at der kan opstilles procedurer for integration af miljø i produktudviklingen for: salg, marketing, innovation, indkøb etc. Pt. er AFS certificeret efter ISO Arla Foods har i en årrække haft fokus på at optimere energi- og vandforbrug i produktionen. Implementering af maskiner og udstyr med højere virkningsgrad har givet resultater. Arla Foods udvikler og producerer i dag flere produkter, der i større udstrækning er forædlet. En stigende grad af produktforædling medfører alt andet lige et større energi- og vandforbrug. Et større energiforbrug betyder en større mængde af luftemissioner. Emissionerne afhænger dog af, hvilke filtre der anvendes på luftafkast og udstødning i forbindelse med transport. På divionsniveau afspejler indsatsen sig i følgende mål for AFS: "Det relative energiforbrug for division Sverige skal mindskes med 3,5% i perioden 2000/ /06. Hvert mejeri skal reducere med 5%." Specifik for transport er målet for AFS følgende: "Den relative NO x emission fra transport skal mindskes med 15% fra 2000/ /06. 20

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

GAB-ANALYSE I FORSYNINGSBRANCHEN

GAB-ANALYSE I FORSYNINGSBRANCHEN DANSK VAND KONFERENCE DEN 18. NOVEMBER 2015 GAB-ANALYSE I FORSYNINGSBRANCHEN KLAUS ROSENDAL AFDELINGSCHEF SWECO DANMARK 1 2015-11-19 Den meget hurtige introduktion Navn: Klaus Rosendal Sweco (tidligere

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion

Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion 19. februar 2012 Præsentationens indhold Arlas foranderlige verden Arlas Strategiske fokusområder og udviklingsprojekter Status mælkekvalitet 2011 Planer for

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Synergier mellem fødevaresikkerhed og bæredygtighed. Mejeritekniskselskab 26. maj 2016 Mejeriingeniør, Karin Hansen

Synergier mellem fødevaresikkerhed og bæredygtighed. Mejeritekniskselskab 26. maj 2016 Mejeriingeniør, Karin Hansen Synergier mellem fødevaresikkerhed og bæredygtighed Mejeritekniskselskab 26. maj 2016 Mejeriingeniør, Karin Hansen Om Karin Hansen MSc Dairy Science & Technology (Thesis: Microfiltration of cheese milk,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Minimering af emballage-forbruget

Minimering af emballage-forbruget Minimering af emballage-forbruget Prof. Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljø Agentur EEA s formål er at understøtte bæredygtig udvikling og at bidrage til væsentlige og målbare forbedringer i

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Pilotforløb(eksempel): Idea Management Tool. Aftalen. Ansvarlig. Modtager. info@sputnik5.com www.sputnik5.com

Pilotforløb(eksempel): Idea Management Tool. Aftalen. Ansvarlig. Modtager. info@sputnik5.com www.sputnik5.com TELEFON MAIL WEB 52 30 20 55 info@sputnik5.com www.sputnik5.com Pilotforløb(eksempel): Idea Management Tool Modtager Ansvarlig Fornavn: Efternavn: Stilling: Virksomhed: Kontakt info: Martin Schorling Overgård

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

ISO Environmental

ISO Environmental ISO-14001 Environmental Management System Bedlinen: 7004 Chopin Q-500 Col.: 506 Gold indholdsfortegnelse ukontents Miljøpolitik 5 Beirholms Højtydende Tekstiler 7 3 Tablecloth: 6003 Stockholm Q-503 Col.:

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab 1 Vandeffektive mejerier Projekter mellem Arla Foods og Ecolab Optimisation of TCO (Total Cost of Operations) 2 3 TCO Project Model TASK FORCE ANALYSIS OPTIMIZATION VALIDATION Prioritization of projects

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Tendenser i miljølovgivningen Hvilke udfordringer står I over for? Overblik over miljøvaredeklarationer Overblik

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Carbon Footprint en strategisk faktor for danske virksomheder, men hvordan?

Carbon Footprint en strategisk faktor for danske virksomheder, men hvordan? >>> KONFERENCE - 8. OKTOBER - Pyramiden, DI H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 Kbh. V. KL. 09:30-15:30 - DEADLINE tilmelding 1. oktober PROGRAM >>> TILMELDING >>> DEADLINE >>> Undgå at spilde kostbare ressourcer

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål (BGORJ) Anders Bredmose, Sekretariatsleder

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål (BGORJ) Anders Bredmose, Sekretariatsleder Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske (BGORJ) Anders Bredmose, Sekretariatsleder Silkeborg, Onsdag den 5. september 2007 Overskudsslam affald eller ressource? Tak til Thomas og til Ferskvandcentret

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2017 I 2010 blev Center for Miljø og Energis ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2016 blev Center for Miljø og Energi

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

FOODWAVES - et projekt støttet af GUDP

FOODWAVES - et projekt støttet af GUDP ISO17025 accreditation FOODWAVES - et projekt støttet af GUDP We strive to protect food against unwanted microorganisms w w w. i s i f o o d p r o t e c t i o n. c o m Historien bag: - hvordan idéen opstod

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr.

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr. Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 (Sag. nr. 727-2009-72461 Dok. nr. 727-2009-687873, senest revideret 28.06.2010 af AMA) Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær Succesfuld Problem management 2. December 2015 Laurine Halkjær 1 TDC s IT organisation Sidst opdateret 1. dec 2015 NB. TDC Servicedesk er organiseret i Channels divisionen for at være tæt på forretningen.

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Trafikdage, Michael Bruhn Barfod Adjunkt, DTU Transport Introduktion Beslutningstagning

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer Hovedrapport MORTEN JUEL SKOVRUP Dokument version 1.00 Dato 2007-01-04 Kontakt mjs@ipu.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

LEGAL RISK MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT LEGAL RISK MANAGEMENT GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER September 2017 Jens Blomgren-Hansen Partner Mobil: +45 24 86 00 76 Direkte: +45 38 77 43 09 jbh@kromannreumert.com Do you have a proactive approach

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning v/ Thomas Løvholt, COWI Indledning Vare- og godstransport bidrager væsentligt til transportsektorens samlede energiforbrug og miljøbelastning. Der arbejdes på mange fronter med at ændre transportstrukturen,

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere