DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00."

Transkript

1 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet Afbud fra: Leif Kloster Afbud fra: Anders Mortensen IF-Sekretariatet: Eksterne: Morten Møldrup Philip Hinrichsen (deltager punkt 4) Christina S. Hansen (deltager punkt 4) DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Onsdag d. 12. september 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl hos CP Kelco ApS Ved Banen Lille Skensved Aud. 2 Man skal melde sig i Porten, hvor man bliver registreret Der er mulighed for parkering uden for Porten Bilagsliste: Bilag 1: Udkast til ny Praktikvejledning til procesoperatør uddannelsen Bilag 2: Sekretariatets udkast til SWOT for Uddannelsesdækning af Procesindustrien Bilag 3: Evaluering af Procesoperatørkonferencen 2012 Side 1 af 13

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden og referat fra udvalgsmødet 29. juni Praktik uddannelsesarbejdet i CP Kelco 3. Udkast til ny Praktikvejledning 4. SWOT-analyse og handlingsplan 5. Diskussion af ny svendeprøve på Procesoperatørkonferencen 6. Status på udvalgets aktiviteter 7. Meddelelser 8. Mødeplanlægning Eventuelt Side 2 af 13

3 DAGSORDEN 1. Indledning EGNE NOTATER 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden og referat (referat fra mødet 29. juni findes bagerst i mødematerialerne) A. Godkendelse af dagsorden og referat 2. Praktik uddannelsesarbejdet i CP Kelco (diskussionspunkt) Kl Praktik uddannelsesarbejdet i CP Kelco (diskussionspunkt) FRA ansættelsesproces TIL udlært procesoperatør - Præsentation og diskussion af praktik uddannelsesarbejdet i CP Kelco v./kurt Thuesen 1-2 elever/ny-udlærte procesoperatører deltager i diskussionen Kurt giver et oplæg om CP Kelco med fokus på praktikuddannelsen og med udgangspunkt i nedenstående punkter vi stiller spørgsmål undervejs. Hvilke elever (voksne/unge), og hvor mange? Den praktikansvarliges ansvar/rolle? Hvordan sikrer virksomheden, at eleven lærer det han skal i praktikken -introduktion i virksomheden og anlæg -opgaver med stigende sværhedsgrad -turnusplan og ophold i værksteder mv. -er der (større) opgaver, som alle elever tilstræbes at deltage i? Hvordan samarbejdes med skolen undervejs (herunder sikring af, at eleven får mulighed for at bruge det, som han har lært på skolen i den foregående skoleperiode etc.) Hvordan planlægges praktikrapporter herunder finde emner, lave problemformulering, sikre at eleven har de rigtige ressourcer til rådighed, kommentere Afslutningsvist: Hvad er de største udfordringer med at få praktikuddannelsen til at fungere optimalt! 3. Udkast til ny Praktikvejledning (diskussionspunkt) Kl Udkast til ny Praktikvejledning (diskussionspunkt) Sekretariatet har på basis af forudgående diskussioner med skoler og udviklingsudvalg udarbejdet et udkast til en ny praktikvejledning (se bilag 1). Indstilling: Det indstilles, at udvalget med udgangspunkt i formid- Side 3 af 13

4 DAGSORDEN EGNE NOTATER dagens præsentation fra CP Kelco, egne erfaringer samt bilag 1 diskuterer udkast til praktikvejledningen og giver sekretariatet input til det videre arbejde. Det bemærkes, at der er tale om et første udkast, som ikke er gennemarbejdet. Alle ideer og kommentarer er velkomne. Udvalget bedes særligt vurdere, om: 1. Der overordnet er noget, som mangler i praktikvejledningen (afsnit/hovedemner) 2. Skemaet med titlen Praktikperioden efter grundforløbet (praktikperiode 2) er en gangbar måde at konkretisere/ operationalisere uddannelsens praktikmål Det bemærkes i øvrigt, at det videre arbejde kan: Medføre at der udarbejdes en light version af praktikvejledningen ( how-to-do med huskelister mv.) betyde, at der udarbejdes nye/reviderede praktikmål. Fx har vi i dag en opdeling ml. produktion på enkle procesanlæg (procesarbejder, trin 1) og produktion på procesanlæg (procesoperatør, trin 2). Dette kan være vanskeligt at håndtere på virksomhederne fx på virksomheder, som udelukkende har højt-automatiserede, komplekse anlæg. Jeg har lavet nogle hovedoverskrifter til praktikmål, som styrer arbejdet. I kan se dem i de skemaer for hver af praktikperioder i afsnittet Procesoperatøruddannelsens praktikperioder. Hovedoverskrifterne er: -Produktion på procesanlæg (inkl. arbejdsorganisering) -Kvalitet (prøveudtagning, analyse, registrering og dokumentation) -Vedligehold (fejlfinding/retning, reparation, periodisk og forebyggende vedligehold) -Logistik -Forbedringsarbejde og optimering Bemærk også, at jeg i disse skemaer vil lægge et stort fokus på at skabe progression i form af stigende sværhedsgrad (dybde i praktikuddannelsen) inden for hvert af de overordnede praktikmål samt at der fra den første til den sidste praktikperiode løbende fyldes nye opgaver på (bredde i praktikuddannelsen) Side 4 af 13

5 DAGSORDEN EGNE NOTATER Den videre proces (udkast): Okt Sekretariatet udarbejder revideret udkast på basis af mødet samt evt. andre praktikvejledninger (IOP) og udsender til kommentering og supplering hos udvalgte faglærere/skolerepræsentanter. Nov Sekretariatet udarbejder nyt udkast på basis af mødet og udsender til kommentering på førstkommende LUUmøder samt listen over uddannelses/praktikansvarlige på de godkendte praktikvirksomheder med opfordring til evt. intern diskussion i virksomheden (f.eks. i regi af virksomhedens SU/Uddannelsesudvalg) Dec Kort status på udvalgsmøde 6. dec. Der afholdes et arbejdsmøde med deltagelse af skolerepræsentanter og praktikansvarlige ultimo 2012, når praktikvejledningen er klar i en mere færdig version. Det forventes, at der til mødet deltager en repræsentant fra hver af de tre EUD skoler samt 4-5 praktikansvarlige. Jan/feb 2012 Praktikvejledning færdiggøres i sekretariatet og udsendes til de godkendte virksomheder samt LUU Frokost og rundvisning (kl ) Frokost og rundvisning (kl ) 4. SWOT-analyse og handlingsplan Kl (diskussions- og beslutningspunkt) Se bilag SWOT-analyse og handlingsplan Kl IF afholder seminar d. 1. november. Formålet med seminaret er at få vedtaget en overordnet, strategisk handlingsplan for IF udvalget. For at få det bedste beslutningsgrundlag for vedtagelsen af ny handlingsplan er det vigtigt at tage pulsen på, hvad der er på spil i de enkelte UU. Alle udviklingsudvalg skal derfor forud for IF seminaret identificere de væsentlige problemstillinger og udfordringer inden for eget udvalgsområde. Side 5 af 13

6 DAGSORDEN EGNE NOTATER Resultaterne heraf skal vi bruge til at få opstillet en række konkrete bud på udviklingsaktiviteter, som skal indgå i udvalgets fremadrettede handlingsplan for procesområdet. Desuden vil resultaterne indgå det samlede diskussionsog beslutningsgrundlag, som skal ligge til grund for drøftelse af strategisk handlingsplan den 1. november på IF seminaret. Vi skal med andre ord lave et servicetjek af vores område for at se om vi er på rette vej i forhold til fremtidens udfordringer? En måde at arbejde med dette er ved at lave en såkaldt SWOT-analyse. Bogstaverne i SWOT står for Strenghts (Styrker), Weaknesses (Svagheder), Opportunities (Muligheder) og Threats (Trusler). Når vi på mødet skal diskutere dette, tager vi udgangspunkt i vores Uddannelsesdækning af Procesindustrien. I kan i bilag 2 læse lidt mere om SWOT-analysen samt finde sekretariatets indledende bud på de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som kendetegner den måde, som vi pt. uddannelsesdækker procesindustrien på. Bilag 2 ridser også op, hvad vi konkret skal diskutere (se indstillingerne) 5. Diskussion af ny svendeprøve på Procesoperatørkonferencen (orienterings- og beslutningspunkt) Kl Den nye svendeprøve Modellen for den nye svendeprøve blev diskuteret på Procesoperatørkonferencen d. 22. august A. Den skriftlige prøve: Det ønskes, at den skriftlige prøve afholdes fredagen forud for svendeprøveuge (tirs-tors). Dermed får alle elever ens forudsætninger for at forberede sig til den mundtlige overhøring den følgende tirsdag (hvis den skriftlige prøve afholdes mandag i svendeprøveugen, vil de elever, der skal op tirsdag formiddag være stillet dårligere mht. forberedelsestid end de elever, der skal op om eftermiddagen) Side 6 af 13

7 DAGSORDEN EGNE NOTATER De nye opgavesæt skal efter implementering af den nye svendeprøve som i dag bestå af 25% multiple choice samt 75% problemløsningscase. Problemløsningscasen tager fortsat udgangspunkt i en case, hvor en konkret produktion beskrives. Det nye er, at: der kun skal være 4 delopgaver, hvor der i dag er en fælles case beskrivelse med 5-8 delspørgsmål. Baggrunden er, at de nye delopgaver bliver mere udfordrende at løse og tidsmæssigt mere krævende. Samtidig skal eleven have mulighed for at tage notater undervejs, som udgør en væsentlig del af elevens grundlag for at forberede sig til den mundtlige overhøring Alle 4 opgaver vægter ens, dvs. 18,75% af det samlede opgavesæt. For at sikre at den samlede problemløsningscase ikke får en faglig slagside og dermed ikke dækker/kommer rundt om alle uddannelsens kerneområder, skal hver delopgave tage udgangspunkt i et af de fire områdefag MEN det skal samtidig tilstræbes, at hver delopgave inddrager eller kombineres med et eller flere af de øvrige områdefag/ uddannelsesområder. Det fordrer, at faglærere med forskellige specialer laver delopgaver/opgavesæt i fællesskab og understøtter den tværfaglighed, som er et af procesoperatøruddannelsens særkender. Hver delopgave består af en kort tekst samt evt. diagrammer/tegninger, og formuleres som et 2-delt spørgsmål. Første del af spørgsmålet er styret/lukket, mens anden del af spørgsmålet er åbent. Dvs. en konkret kerne-del samt en åben del formuleret i eet spørgsmål. Eksempler herpå er: -Er du set ud fra et økonomisk og energimæssig virksomhedssynspunkt enig med reparatøren i, at det er motoren fra Moll der skal indkøbes og monteres, og er der noget du vil undersøge/kontrollere for at forebygge at den nye motor ikke brænder af igen? -Hvis der skal anvendes kalk Ca(OH)2 til fældningen af phosphat, hvor meget skal der så anvendes til fældning af PO4-3 pr. døgn i gennemsnit, og hvilke andre alternativer kunne være relevante? Der skal ikke indgå helt åbne spørgsmål som Side 7 af 13

8 DAGSORDEN EGNE NOTATER Foreslå en forbedring af vedligeholdelse, proces, produkt eller hygiejne og beskriv hvordan du som anvarlig for ændringen, dagligt ville sikre at der var tale om en forbedring? Forbedringselementet og forretningsforståelse koblet til proces og/eller anlæg skal indgå i en eller flere delopgaver Dele af selve case beskrivelsen kan være formuleret på engelsk, men sprog-elementet må ikke blokere for løsningen af delopgaverne Der var udbredt enighed om, at den nye type problemløsningscases er en styrkelse af svendeprøven, da: De i højere grad vil ligne procesoperatørens dagligdag Dækker bedre de tidligere kompetencemål (innovation og forretningsforståelse) Større fokus på elevens evne til at kvalificere/argumentere for forslag Der risiko for at opgaverne bliver matematikopgaver i forklædning reduceres - nogle underspørgsmål i problemløsningscasene i dag kan have karakter heraf ( hvis man kender den rigtige formel, kan man løse opgaven ) Huskepunkter: Der skal findes en god måde at indikere kvalitetsniveauet af delopgavebesvarelserne ( gøre regnskab ), så det samlede resultat af problemløsningscasen kan summeres op til f.eks. karakteren er ml. 4 og 7. B. Mundtlig overhøring: Flere skuemestre er bekymrede for om de bare bliver passive tilhørere til den mundtlige overhøring, da de ikke får mulighed for at få de skriftlige svendeprøver ind under huden Denne diskussion blev landet på, at skuemestrene dels deltager i stikprøvekontrollen, og dels har de første 5 min. af den mundtlige overhøring til at orientere sig i, hvor eleven har mangler i den skriftlige besvarelse (ud fra lærernes rettelser) og endelig, at skuemestrene jo også er med i tilblivelsen af opgavesættene. Endelig er det faglæreren, der er eksaminator og har førertrøjen på. Der var også et meget stort ønske om at afholde en prøveeksamen med frivillige elever. Dette skyldes også, at der er og ved ændringer altid vil være nogle usikkerheder, som er gode at få dækket af inden det er alvor. Og der skal opnås en fælles forstå- Side 8 af 13

9 DAGSORDEN EGNE NOTATER else af, hvordan det skal køre. Hvad gør man f.eks. hvis eleven finder informationer fra virksomheden/nettet, som er i modstrid med det, som der er undervist i og bringer det med til den mundtlige overhøring? Er 20 min. nok tid det kræver disciplin af eksaminator! C. Driftsprøve: Samtlige tilstedeværende skuemestre samt alle skoler ønsker at bevare 6 timers driftsprøve. Baggrunden er: Hvis kun 4 timer vil det ikke være muligt at få tjekket de elever, hvis teoretiske niveau man efter skriftlig og mundtlig prøve stadig er lidt usikker på. Dette vægtede højt hos skuemestrene. Der er af tidsmæssige årsager alligevel ikke mulighed for at køre et fejlfindingshold efter driftsprøven Ingen elev kan gemme sig i mere end 5 timer (men det kan han på fire) De 6 timer muliggør to forskellige produkter ved skift/overlevering Flere anlæg tager tid om nå starte op og nå stabil drift (kunne løses ved varm overlevering, så eleverne ikke selv starter op, men opstart af anlæg er en del af arbejdet) Ved en sammenhængende produktion, hvor produktet flytter ml. tre anlæg, kan det vanskeligt nås på 4 timer Der er forståelse for, at der kan være perioder, som er spildtid f.eks. ved opstart af anlæg (ultrafiltrering, destillationskolonne), men opgaven bør så her være at få udnyttet den bedst muligt til at udfordre eleverne Eleverne skal også udfordres efter opstart ved f.eks.: Omstilling til hasteordre Forstyrrelser f.eks. at der nu skal produceres 80% sprit og ikke længere 90% Simuleret pludselig sygdom Mv. Skolerne har allerede redskaberne i form af ad hoc opgaver mv. disse skal bringes mere i spil! Indstilling: Det indstilles, at driftsprøven fortsat har en varighed af 6 timer. D. Fejlfinding, fejlretning og vedligeholdelse: Side 9 af 13

10 DAGSORDEN EGNE NOTATER Max 2 krævende fejl og 1-2 mindre mekaniske fejl. Huskepunkter: Omgængere og industrioperatører der fortsætter som procesoperatørelever kommer hurtigere til at skulle til svendeprøve, som så ser anderledes ud (evt. undtagelsesbestemmelser) E. Den videre proces: 1) Skolerne kan allerede nu begynde at indfase den åbne del i form af, at eleverne bedes om en konklusion på beregningerne ( er det et rimeligt strømforbrug hvorfor/hvorfor ikke ) 2) Skolerne udarbejder ny version af opgavesættene, som fremadrettet tjener som eksemplariske sæt, som nye sæt skal ligne 3) Diverse spørgsmål afklares med MBU (paritet, ikrafttræden for elevhold optaget under tidligere ordninger mv.) 4) Der aftales tidspunkt for prøveeksamen evt. som temaet på Procesoperatørkonferencen 2014 (afhænger af, om elever med start august 2010 eller 2011 skal til den nye svendeprøve, eller om det først bliver relevant med senere hold). Prøveeksamen bør ligge tidligst 3-6 mdr før det går løs for alvor, så det er i frisk erindring, men der stadigvæk er tid til at justere ind Indstilling: Det indstilles, at udvalget beslutter, om svendeprøveændringerne ønskes at træde i kraft for elever optaget fra august 2010 eller august 2011? Indstilling: Det indstilles, at udvalget støtter ønsket om afholdelse af prøveeksamen. Der vil være tale om aflønning af op til 12 skuemestre i 1 dag samt forplejning. 6. Status på udvalgets aktiviteter Kl Nye AMU-kurser Energiforbedringer og beregninger i procesind. godkendt. Se AMUkurs.dk for udbudsdatoer Ønsker UU kurset som del af kataloget over valgfrie specialefag? Side 10 af 13

11 DAGSORDEN EGNE NOTATER Håndtering af uheld og ulykker (3 dage) er godkendt. Se AMUkurs.dk for udbudsdatoer Nedenstående 2 kurser forventes godkendt september Begge kurser er som følge af tidligere diskussioner i udviklingsudvalget beskrevet mere åbent - dermed forstået, at f.eks. kursus kan tilrettelægges med fokus på de specifikke afvigelser og relevante regler og procedurer, som deltagerne på et givet hold og dermed også virksomhederne har mest nytte af. Det er ligeledes tanken, at kurserne kan kombineres med eksisterende 2 dages kurser (til en fuld uge). Det gælder f.eks.: Anvendelse af 5-S modellen for operatører Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører Systematisk problemløsning for operatører Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere Miljø- og energiforbedringer i industrien Montage og justering af sensorer i procesindustri Produktionskemi for operatører Identifikation i procesindustriel produktion Produktion for operatører i procesindustrien (3 dage) Kursusbeskrivelse Deltageren kan med baggrund i viden om produktionsflow og -processer samt tilhørende produktionsudstyr i procesindustrien producere de planlagte produktionsordrer samt gribe ind ved afvigelser fra normal drift (for eksempel afvigelser på flow, temperatur, tryk, niveau, kvalitet, produktionstekniske nøgletal m.v.). Endvidere kan deltageren ved drift af produktionsanlæg arbejde efter gældende regler og procedurer for eksempelvis produktion, kvalitet, sikkerhed, hygiejne, miljø og energi samt registrere/dokumentere produktionsdata. Endelig kan deltageren kommunikere fagligt om produktionsmæssige forhold med kollegaer, driftsledelse og andre faggrupper. Målgruppe AMU-kurset henvender sig primært mod ufaglærte operatører, der har - eller søger - arbejde inden for procesindustrien. Side 11 af 13

12 DAGSORDEN EGNE NOTATER Effektivisering for operatører i procesindustrien (3 dage) Deltageren kan, med baggrund i teoretisk viden og praktisk erfaring med produktionsflow, -processer og - udstyr samt enkelt komponenter i procesindustrien, effektivisere den daglige produktion med hensyn til eksempelvis spild, materiale- og energiforbrug, miljøbelastning og kapacitetsudnyttelse m.v. Endvidere kan deltageren observere, identificere og vurdere typiske produktions-/procesfejl med hensyn til for eksempel kvalitet, mængde, tidsforbrug, differencer i målinger, afvigelser i råvare og tilsætningsmaterialer, fejl i recepter/forskrifter m.v.. Endelig kan deltageren afhjælpe produktions-/procesfejl direkte ved anlægget og/eller rapportere videre samt efterfølgende indgå i dialog med driftsledelse, andre faggrupper og specialister m.v. om løsning og forebyggelse af problemet, så situationen/fejlen ikke gentages/genopstår. Målgruppe AMU-kurset henvender sig primært mod erfarne, ufaglærte operatører inden for procesindustrien. For øvrige kurser under udvikling henvises til referat fra 29/ Procesoperatørkonferencen Vi afholdt den årlige Procesoperatørkonference d. 22. august med deltagelse af 6 ud af 11 skuemestre samt repræsentanter fra de tre EUD-skoler. Claus Eskesen deltog som repræsentant for Udviklingsudvalget. Se Evaluering af konferencen som bilag 3. Supplering af skuemesterkorpset 3F har udpeget procesoperatør Rasmus Winther, som er ansat på Pronova i Kalundborg. Dermed har vi i dag 6 skuemestre fra DI hhv. 3F 7. Meddelelser 7. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Det er regeringens mål at styrke kvaliteten i erhvervsuddannelserne, skærpe uddannelsesgarantien og sikre praktikpladser til de unge, der gerne vil gennemføre en erhvervsuddannelse. Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra sekretariatet Der er derfor nedsat et erhvervsuddannelsesudvalg, der skal finde løsninger i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Desuden ønsker regeringen at videreføre midler, der især skal gå til at styrke kvaliteten af uddannelserne. Side 12 af 13

13 DAGSORDEN EGNE NOTATER Kommissorium for udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser på faglært niveau i voksen- og efteruddannelsessystemet findes her: DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2012/Aug/~/media/UV M/Filer/Udd/Erhverv/PDF12/120827%20Kommissorium %20for%20udvalg%20om%20erhvervsuddannelser.ash x Formandskabet orienterer om ovenstående, herunder hvad dette arbejde får / kan få for IF s uddannelser. Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra sekretariatet 8. Mødeplanlægning Mødeplanlægning 2012 A. Næste ordinære møde Sidste udvalgsmøde 2012 afholdes 6. december fra kl i Industriens Uddannelser. Der er bestilt julefrokostbord på Husmanns Vinstue kl Mødeaktivitet 2013 Der planlægges med 4 møder i 2013 datoer fremsendes ultimo Eventuelt 9. Eventuelt Side 13 af 13

14 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Claus Eskesen (formand) Kurt Thuesen Flemming Kristensen Anne Jensen Afbud fra: Leif Kloster David Jensen Afbud fra: Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet IF-Sekretariatet: Morten Møldrup Anders Mortensen DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Fredag d. 29. juni 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 1780 København V Mødelokale 1, 5. sal Kl. ca. 13 kører vi til: Amagerforbrændingen, Kraftværksvej 31, 2300 København S Henvendelse i receptionen Frank Ove Jensen Bilagsliste: Bilag 1: Ny svendeprøve for Procesoperatøruddannelsen endelig model Bilag 2: Uddannelsesordningens indhold vedr praktikuddannelsen Bilag 3: Eksempler på praktikopgaver Bilag 4: Notat om produktion af biobrændstoffer Bilag 5: Fakta om RENEscience Bilag 6: Artikler om Amagerforbrændingens RENEscience anlæg Bilag 7: AER Bevilling 2012 Procesoperatør EUC Lillebælt Side 1 af 11

15 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden og referat fra udvalgsmødet 19. april 2012 B. Velkomst til nyt udvalgsmedlem Anne Jensen (Lundbeck) og kort præsentationsrunde 2. Godkendelse af ny svendeprøve 3. Procesoperatør i praktik 4. Introduktion til ny AMU portal 5. Status på udvalgets aktiviteter 6. Meddelelser 7. Mødeplanlægning Eventuelt 9. Besøg på Amagerforbrændingens REnescience anlæg Side 2 af 11

16 DAGSORDEN 1. Indledning EGNE NOTATER 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden og referat (referat fra mødet 19. april findes bagerst i mødematerialerne) A. Godkendelse af dagsorden og referat Referatet fra sidst og dagsorden for dagens møde godkendes uden bemærkninger. B. Velkomst til nyt udvalgsmedlem Anne Jensen (Lundbeck) og kort præsentationsrunde B. Velkomst til nyt udvalgsmedlem Anne Jensen (Lundbeck) og kort præsentationsrunde Lundbeck har tabletproduktion og steril produktion i Valby og kemisk produktion i Lumsås. Anne har tidligere arbejdet i Lumsås, hvor der er ca. 200 medarbejdere, og Anne arbejder med uddannelse og træning. Lundbeck uddanner pt. ikke Procesoperatører el. Industrioperatører, men bruger AMU-kurser/IKUF-midler. Har tidligere diskuteret opkvalificering fra IOP til procesoperatør. Der er i alt overenskomstansatte inkl. laboranter. 2. Godkendelse af ny svendeprøve (indstillingspunkt) Kl Godkendelse af ny svendeprøve (indstillingspunkt) Udviklingsudvalget og sekretariatet har det seneste år og i samarbejde med skuemestre, skoleledere og LUU er udviklet en ny model for Procesoperatør svendeprøven. Udvalget udtrykker stor tilfredshed med den nye model, som giver et bedre samlet bedømmelsesgrundlag og deraf følgende retvisende resultat - herunder styrkede muligheder for en individuel bedømmelse. Modellen er senest diskuteret på et møde d. 12. april ml. Udviklingsudvalgets formandskab, skolelederne fra de 3 EUD skoler samt sekretariatet, hvor vi bl.a. diskuterede de forslag og opmærksomhedsområder, som Udviklingsudvalget diskuterede på mødet d. 12. januar Den endelige model findes om bilag 1 Tilbagemelding fra censorer har været god, og modellen gennemgås til Procesoperatørkonferencen 22. august Udvalgets øvrige bemærkninger: Stikprøvekontrollen af opgavesættene skal ikke nødvendigvis være afgrænset til yderkarakterer. Fokus skal være på opgavesæt, som er på vippen ml. 2 karakterer. Indstilling: Det indstilles, at udvalget godkender modellen for den nye svendeprøve med evt. bemærkninger. Handlingsplan: Den mundtlige overhøring kan betyde, at den samlede teori karakter flytter sig enten op eller ned. Udvalget ønsker en samlet prøvetid på 4 timer for driftsprøven. OPGAVE Skoler udvikler nye opgavesæt, hvor et antal åbne spørgsmål indgår i problemløsningscase(s). De åbne spørgsmål skal ikke fylde mere end maksimum halvdelen af DEADLINE 10. august Vedr. paritet udtrykker udvalget ikke bekymringer for at afprøve dette. Det anføres dog, at tilstedeværelse af 2 skuemestre til den mundtlige overhøring giver bedre mulighed for en bredere faglig diskussion, da forskellige skuemestre har forskellige faglige styrker. Endvidere skal det undersøges, om det kan få betydning ift klagesager. Øvrig diskussion under punkt 2: Side 3 af 11

17 DAGSORDEN de resterende 75% (25% går til multiple choice) Sekretariat udvikler procesbeskrivelse for mundtlig overhøring Sekretariatet undersøger, om ny svendeprøve kan idriftsættes, så den får virkning for igangværende elever enten august 2013 el KTS og EUC Nordvestsjælland udarbejder drejebog til fejlfindingsdagen Bedømmelsesskema til skuemestre revideres. 10. august 11. juli Forud for svendeprøveafholdelse 11. juli EGNE NOTATER Elever som åbenlyst ikke har kompetencen til at bestå svendeprøven skal være identificeret af skolerne før svendeprøven. Det er ikke et mål, at alle skal bestå. Der skal være respekt om uddannelsen. Herunder vejledning til, hvor i svendeprøven uddannelsens kompetencemål kan genfindes ( denne del af svendeprøven orienterer sig primært mod disse kompetencemål ) Diskuteres til Procesoperatørkonferencen 2012 Sekretariat undersøger mulighed for, at paritet/ikke-paritet ved mundtlig overhøring kan aftales fra svendeprøve til svendeprøve Procesoperatørkonferencen 2012 Juli august EUC Nordvestsjælland 3. Procesoperatør i praktik (diskussions- og orienteringspunkt) Kl Procesoperatør i praktik (diskussions- og orienteringspunkt) Se bilag 2 Uddannelsesordningens indhold vedr praktikuddannelsen (baggrundsmateriale til udvalgsdiskussion) Emnet er på udvalgets dagsorden grundet ønske om at sikre, at elever og virksomheder for øget deres udbytte af praktikopgaverne. Side 4 af 11

18 DAGSORDEN D. 12. april ml. Udviklingsudvalgets formandskab, skolelederne fra de 3 EUD skoler samt sekretariatet et møde, hvor vi også diskuterede, hvordan vi i fællesskab kan styrke praktik uddannelsen. Det blev besluttet, at revidere praktikvejledningen, herunder: Opdeling og af praktikmål i hovedkategorier (produktion/laboratorium/reparation mv.) som underliggende udfoldes i del-praktikmål dette for at gøre dem mere virksomhedsnære og håndterbare Udarbejde slutkompetencemål på stikordsform med det formål at give virksomhedernes elev/praktik ansvarlige et mere konkret billede af, hvad de har lært på skolen i de respektive skoleperioder ( kender en induktiv føler, kender den type lejer mv.) Udarbejde et idekatalog til elever og virksomheder vise bredden i, hvad praktikopgaver kan bruges til Evt. udarbejdelse af en vejledende skabelon til skriftlige praktikopgaver Det blev derudover diskuteret, at: Ved større projektopgaver kan problemformulering udgøre en opgave, løsningen en anden. Dvs. at større opgaver efter skolens vurdering kan tælle som 2 praktikopgaver. Udvalget på mødet d. 12/9 skal overveje, om en tilsvarende større praktikopgave kan løses af 2 elever. Praktikopgaver ikke partout skal dokumenteres gennem en skriftlig opgave/rapport. Andre muligheder kan være: Revision af arbejdsprocedurer Udarbejdelse af anlægsdokumentation Ppt-præsentation til produktionsmøde af forbedringsforslag Video eks. arbejdsinstruktion som operatøren har adgang til ved anlægget (skærm, smartphone) Det er virksomhedernes ansvar, at eleverne udarbejder og afleverer praktikopgaver. Virksomhederne kvitterer på praktikerklæringen for, at eleven har lavet dem. Sidste rapport skal vise elevens overblik fra helhed til detalje. EGNE NOTATER Udvalget besluttede, at det i praktikvejledningen: præciseres, at det er virksomhederne der har ansvaret for, at alle praktikrapporter afleveres forud for svendeprøven beskrives at virksomheden stiller opgaven i samarbejde med eleven beskrives hvad formålet med rapporterne er eleverne skal lære at formulere sig og skrive mindre rapporter i et sprog, så andre forstår det det er også en væsentlig del af procesoperatørens arbejde at kunne dokumentere skriftligt beskrives for virksomhederne, hvad de fagligt kan forvente af eleven ift rapport omfang og indhold indgår en vejledende skabelon til praktikrapporters opbygning fremgår at praktikrapporterne bør have en stigende sværhedsgrad fra rapport 1 til 6 fremgår hvad der undervises i på hvilke skoleforløb, så det kan matches med praktikken i form af en god oplæringsplan fremgår hvilke it/sro-systemer, der anvendes på skolerne evt. en udstyrsliste muligheden for at udveksle elever findes, og at det ofte er en lærerig oplevelse for en elev at opleve, hvordan procesoperatører arbejder i andre virksomheder fremgår hvorfor det er vigtigt at deltage i informationsmøder og midtvejsevalueringer undervejs i skoleperioderne og at det virker godt, hvis eleverne selv fremlægger, hvad de har lært/arbejdet med på skolen fremgår at praktikken med fordel kan organiseres gennem elevens deltagelse i arbejdet i værksteder og laboratorier ( han skal følge med smeden rundt 14 dage ) Øvrig diskussion: Forretningsforståelse herunder virksomhedens markedssituation kan indgå i rapporter, når det er relevant ift opgaven f.eks. ift. opgaver med fokus på anlægsoptimering ( hvorfor er det vigtigt at optimere ) og/eller som del af en perspektivering af opgaven Hos CP Kelco skriver eleverne dagbog i praktikken hvad har du brugt tiden på i dag. Det kan være en anbefaling i praktikvejledningen. Det skal overvejes, om de mere bløde ting med fordel kan indgå i praktikvejledningen herunder, hvordan man Side 5 af 11

19 DAGSORDEN Indstilling: Det indstilles, at udviklingsudvalget på basis af egne erfaringer indledningsvist drøfter, hvad en praktikvejledning til Procesoperatøruddannelsen bør indeholde for at sikre, at den er så brugbar som mulig i virksomhederne. Vi starter med en runde, hvor udvalgsmedlemmer fortæller om, hvordan praktikarbejdet gribes an i dag. Hvis du ikke er involveret i praktikarbejde ift. procesoperatørelever kan du forestille dig, at din virksomhed er blevet godkendt til at uddanne procesoperatører, og at du er blevet elev/praktik ansvarlig. Hvad har du så brug for at vide? Udvalg og skoler ønsker et større fokus på, at eleverne bruger praktikopgaverne til at løse konkrete problemstillinger, som skaber værdi for virksomheden i form af forbedringer. Det kan være skuffeprojekter, som er relevante at få gennemført, men som typisk bliver nedprioriteret ift. den daglige drift. EGNE NOTATER som praktikansvarlig modtager og introducerer unge elever til arbejdspladsen samt vejleder dem ift. virksomhedskulturen ( hvad gør man/gør man ikke ) og hvad vi forventer af hinanden Elever må gerne udarbejde praktikrapporter sammen, så længe det er specificeret, hvem der er ansvarlig for hvad. Det er også tilladt, at en praktikrapport er en specifikation af et givet problem herunder indledningsvis dataindsamling etc., mens den næste praktikrapport er løsningen En praktikrapport kan også være en drejebog til en film/videoklip + selve videoen (f.eks. en instruktionsvideo til betjening af maskine/udstyr). Skolerne må gerne opmuntre til at praktikrapporter bliver mere visuelle, men det skal beskrives, hvad udfordringen er Det er vigtigt, at virksomhederne ser praktikopgaverne som en mulighed for at få løst et givet problem, og dermed ikke som et nødvendigt onde. Det vil også betyde, at eleverne i større omfang ser praktikopgaverne som meningsfulde og motiverende ( jeg kan være med til at gøre en forskel ). David Jensen ligger for og øvrige udvalgsmedlemmer supplerer: Hvordan arbejder de uddannelses/praktikansvarlige og eleverne om at formulere og løse praktikrapporter i min virksomhed? Gør praktikrapporter en forskel for virksomheden ( hvad kommer der ud af det? ) Se bilag 3: Eksempler på praktikopgaver Indstilling: Det indstilles, at udvalget på basis af ovenstående diskussion samt bilag 3: Eksempler på praktikopgaver diskuterer og giver sekretariatet input til, hvad praktikopgaver konkret kan/bør indeholde, og hvilke typer praktikopgaver, som er meningsfulde først i uddannelsen, midtvejs i uddannelsen og ved uddannelsens afslutning (den sjette og sidste praktikrapport) Hvilke krav ønsker vi som udvalg at stille til Side 6 af 11

20 DAGSORDEN EGNE NOTATER praktikrapporter (stigende sværhedsgrad, skal/bør der f.eks. indgå beregninger for de afsluttende praktikrapporter, bør de rapport 5 og 6 være fokuseret på forbedring/optimering og have en perspektivering etc.) Hvilke andre emner/temaer kan man forestille sig end i de bilag 3 angivne? Bør konklusion indeholde elevens overvejelser ift. hvad blev jeg klogere på / aha-oplevelser (f.eks. skriver en elev, at det er utroligt hvor meget vand der skal bruges for at hæve ph fra 0 til 4) en slags perspektivering Hvad skal/kan/bør en vejledende skabelon for rapporterne indeholde? Bør der sættes et max antal sider (ekskl. diagrammer, skemaer og tegninger)? Etc. Andre eksempler på temaer for praktikrapporter kunne være: En revideret driftsvejledning til et anlæg skrevet i et sprog, som de selv forstår ( de jordnære opgaver er en succes ). Eleven beskriver en reklamationssag fra start til slut. God læring i at se, hvor mange ressourcer der bruges på reklamationer. En beskrivelse af arbejdet i en anden afdeling med tilknytning til produktionen Opgave om vandspild 4. Introduktion til ny AMU portal Kl Industriens Uddannelser lancerer i dag den nye AMUportal, 4. Introduktion til ny AMU portal Udvalget ser amukurs som et godt redskab! AMUkurs giver virksomheder og medarbejdere et samlet overblik over samtlige AMU-kurser inden for industriens område. AMU-portalen gør det let og enkelt at få et hurtigt overblik over aktuelle kurser, samt hvor og hvornår kurserne udbydes i virksomhedens/medarbejderens lokalområde. Oplysningerne vises i en kursuskalender, som er lige til at printe ud. Se video på youtube.com søg efter amukurs 5. Status på udvalgets aktiviteter (orienteringspunkt) Kl Nye AMU-kurser Håndtering af uheld og ulykker (3 dage) er 5. Status på udvalgets aktiviteter (orienteringspunkt) Udvalget havde ingen bemærkninger Side 7 af 11

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00. DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Leif Kloster Kurt Thuesen David Jensen LEDIG Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet Anders Mortensen Afbud fra: Niels Henning Holm

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster Kurt Thuesen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD idekatalog til arbejdet med i AMU og EUD Invitation til samarbejde om De store forandringer, som foregår i industrien lige nu, kræver at vi går nye veje for at forny og udvikle industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør BEK nr 498 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.7IT.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK DAGSORDEN FOR MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere