DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00."

Transkript

1 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet Afbud fra: Leif Kloster Afbud fra: Anders Mortensen IF-Sekretariatet: Eksterne: Morten Møldrup Philip Hinrichsen (deltager punkt 4) Christina S. Hansen (deltager punkt 4) DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Onsdag d. 12. september 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl hos CP Kelco ApS Ved Banen Lille Skensved Aud. 2 Man skal melde sig i Porten, hvor man bliver registreret Der er mulighed for parkering uden for Porten Bilagsliste: Bilag 1: Udkast til ny Praktikvejledning til procesoperatør uddannelsen Bilag 2: Sekretariatets udkast til SWOT for Uddannelsesdækning af Procesindustrien Bilag 3: Evaluering af Procesoperatørkonferencen 2012 Side 1 af 13

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden og referat fra udvalgsmødet 29. juni Praktik uddannelsesarbejdet i CP Kelco 3. Udkast til ny Praktikvejledning 4. SWOT-analyse og handlingsplan 5. Diskussion af ny svendeprøve på Procesoperatørkonferencen 6. Status på udvalgets aktiviteter 7. Meddelelser 8. Mødeplanlægning Eventuelt Side 2 af 13

3 DAGSORDEN 1. Indledning EGNE NOTATER 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden og referat (referat fra mødet 29. juni findes bagerst i mødematerialerne) A. Godkendelse af dagsorden og referat 2. Praktik uddannelsesarbejdet i CP Kelco (diskussionspunkt) Kl Praktik uddannelsesarbejdet i CP Kelco (diskussionspunkt) FRA ansættelsesproces TIL udlært procesoperatør - Præsentation og diskussion af praktik uddannelsesarbejdet i CP Kelco v./kurt Thuesen 1-2 elever/ny-udlærte procesoperatører deltager i diskussionen Kurt giver et oplæg om CP Kelco med fokus på praktikuddannelsen og med udgangspunkt i nedenstående punkter vi stiller spørgsmål undervejs. Hvilke elever (voksne/unge), og hvor mange? Den praktikansvarliges ansvar/rolle? Hvordan sikrer virksomheden, at eleven lærer det han skal i praktikken -introduktion i virksomheden og anlæg -opgaver med stigende sværhedsgrad -turnusplan og ophold i værksteder mv. -er der (større) opgaver, som alle elever tilstræbes at deltage i? Hvordan samarbejdes med skolen undervejs (herunder sikring af, at eleven får mulighed for at bruge det, som han har lært på skolen i den foregående skoleperiode etc.) Hvordan planlægges praktikrapporter herunder finde emner, lave problemformulering, sikre at eleven har de rigtige ressourcer til rådighed, kommentere Afslutningsvist: Hvad er de største udfordringer med at få praktikuddannelsen til at fungere optimalt! 3. Udkast til ny Praktikvejledning (diskussionspunkt) Kl Udkast til ny Praktikvejledning (diskussionspunkt) Sekretariatet har på basis af forudgående diskussioner med skoler og udviklingsudvalg udarbejdet et udkast til en ny praktikvejledning (se bilag 1). Indstilling: Det indstilles, at udvalget med udgangspunkt i formid- Side 3 af 13

4 DAGSORDEN EGNE NOTATER dagens præsentation fra CP Kelco, egne erfaringer samt bilag 1 diskuterer udkast til praktikvejledningen og giver sekretariatet input til det videre arbejde. Det bemærkes, at der er tale om et første udkast, som ikke er gennemarbejdet. Alle ideer og kommentarer er velkomne. Udvalget bedes særligt vurdere, om: 1. Der overordnet er noget, som mangler i praktikvejledningen (afsnit/hovedemner) 2. Skemaet med titlen Praktikperioden efter grundforløbet (praktikperiode 2) er en gangbar måde at konkretisere/ operationalisere uddannelsens praktikmål Det bemærkes i øvrigt, at det videre arbejde kan: Medføre at der udarbejdes en light version af praktikvejledningen ( how-to-do med huskelister mv.) betyde, at der udarbejdes nye/reviderede praktikmål. Fx har vi i dag en opdeling ml. produktion på enkle procesanlæg (procesarbejder, trin 1) og produktion på procesanlæg (procesoperatør, trin 2). Dette kan være vanskeligt at håndtere på virksomhederne fx på virksomheder, som udelukkende har højt-automatiserede, komplekse anlæg. Jeg har lavet nogle hovedoverskrifter til praktikmål, som styrer arbejdet. I kan se dem i de skemaer for hver af praktikperioder i afsnittet Procesoperatøruddannelsens praktikperioder. Hovedoverskrifterne er: -Produktion på procesanlæg (inkl. arbejdsorganisering) -Kvalitet (prøveudtagning, analyse, registrering og dokumentation) -Vedligehold (fejlfinding/retning, reparation, periodisk og forebyggende vedligehold) -Logistik -Forbedringsarbejde og optimering Bemærk også, at jeg i disse skemaer vil lægge et stort fokus på at skabe progression i form af stigende sværhedsgrad (dybde i praktikuddannelsen) inden for hvert af de overordnede praktikmål samt at der fra den første til den sidste praktikperiode løbende fyldes nye opgaver på (bredde i praktikuddannelsen) Side 4 af 13

5 DAGSORDEN EGNE NOTATER Den videre proces (udkast): Okt Sekretariatet udarbejder revideret udkast på basis af mødet samt evt. andre praktikvejledninger (IOP) og udsender til kommentering og supplering hos udvalgte faglærere/skolerepræsentanter. Nov Sekretariatet udarbejder nyt udkast på basis af mødet og udsender til kommentering på førstkommende LUUmøder samt listen over uddannelses/praktikansvarlige på de godkendte praktikvirksomheder med opfordring til evt. intern diskussion i virksomheden (f.eks. i regi af virksomhedens SU/Uddannelsesudvalg) Dec Kort status på udvalgsmøde 6. dec. Der afholdes et arbejdsmøde med deltagelse af skolerepræsentanter og praktikansvarlige ultimo 2012, når praktikvejledningen er klar i en mere færdig version. Det forventes, at der til mødet deltager en repræsentant fra hver af de tre EUD skoler samt 4-5 praktikansvarlige. Jan/feb 2012 Praktikvejledning færdiggøres i sekretariatet og udsendes til de godkendte virksomheder samt LUU Frokost og rundvisning (kl ) Frokost og rundvisning (kl ) 4. SWOT-analyse og handlingsplan Kl (diskussions- og beslutningspunkt) Se bilag SWOT-analyse og handlingsplan Kl IF afholder seminar d. 1. november. Formålet med seminaret er at få vedtaget en overordnet, strategisk handlingsplan for IF udvalget. For at få det bedste beslutningsgrundlag for vedtagelsen af ny handlingsplan er det vigtigt at tage pulsen på, hvad der er på spil i de enkelte UU. Alle udviklingsudvalg skal derfor forud for IF seminaret identificere de væsentlige problemstillinger og udfordringer inden for eget udvalgsområde. Side 5 af 13

6 DAGSORDEN EGNE NOTATER Resultaterne heraf skal vi bruge til at få opstillet en række konkrete bud på udviklingsaktiviteter, som skal indgå i udvalgets fremadrettede handlingsplan for procesområdet. Desuden vil resultaterne indgå det samlede diskussionsog beslutningsgrundlag, som skal ligge til grund for drøftelse af strategisk handlingsplan den 1. november på IF seminaret. Vi skal med andre ord lave et servicetjek af vores område for at se om vi er på rette vej i forhold til fremtidens udfordringer? En måde at arbejde med dette er ved at lave en såkaldt SWOT-analyse. Bogstaverne i SWOT står for Strenghts (Styrker), Weaknesses (Svagheder), Opportunities (Muligheder) og Threats (Trusler). Når vi på mødet skal diskutere dette, tager vi udgangspunkt i vores Uddannelsesdækning af Procesindustrien. I kan i bilag 2 læse lidt mere om SWOT-analysen samt finde sekretariatets indledende bud på de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som kendetegner den måde, som vi pt. uddannelsesdækker procesindustrien på. Bilag 2 ridser også op, hvad vi konkret skal diskutere (se indstillingerne) 5. Diskussion af ny svendeprøve på Procesoperatørkonferencen (orienterings- og beslutningspunkt) Kl Den nye svendeprøve Modellen for den nye svendeprøve blev diskuteret på Procesoperatørkonferencen d. 22. august A. Den skriftlige prøve: Det ønskes, at den skriftlige prøve afholdes fredagen forud for svendeprøveuge (tirs-tors). Dermed får alle elever ens forudsætninger for at forberede sig til den mundtlige overhøring den følgende tirsdag (hvis den skriftlige prøve afholdes mandag i svendeprøveugen, vil de elever, der skal op tirsdag formiddag være stillet dårligere mht. forberedelsestid end de elever, der skal op om eftermiddagen) Side 6 af 13

7 DAGSORDEN EGNE NOTATER De nye opgavesæt skal efter implementering af den nye svendeprøve som i dag bestå af 25% multiple choice samt 75% problemløsningscase. Problemløsningscasen tager fortsat udgangspunkt i en case, hvor en konkret produktion beskrives. Det nye er, at: der kun skal være 4 delopgaver, hvor der i dag er en fælles case beskrivelse med 5-8 delspørgsmål. Baggrunden er, at de nye delopgaver bliver mere udfordrende at løse og tidsmæssigt mere krævende. Samtidig skal eleven have mulighed for at tage notater undervejs, som udgør en væsentlig del af elevens grundlag for at forberede sig til den mundtlige overhøring Alle 4 opgaver vægter ens, dvs. 18,75% af det samlede opgavesæt. For at sikre at den samlede problemløsningscase ikke får en faglig slagside og dermed ikke dækker/kommer rundt om alle uddannelsens kerneområder, skal hver delopgave tage udgangspunkt i et af de fire områdefag MEN det skal samtidig tilstræbes, at hver delopgave inddrager eller kombineres med et eller flere af de øvrige områdefag/ uddannelsesområder. Det fordrer, at faglærere med forskellige specialer laver delopgaver/opgavesæt i fællesskab og understøtter den tværfaglighed, som er et af procesoperatøruddannelsens særkender. Hver delopgave består af en kort tekst samt evt. diagrammer/tegninger, og formuleres som et 2-delt spørgsmål. Første del af spørgsmålet er styret/lukket, mens anden del af spørgsmålet er åbent. Dvs. en konkret kerne-del samt en åben del formuleret i eet spørgsmål. Eksempler herpå er: -Er du set ud fra et økonomisk og energimæssig virksomhedssynspunkt enig med reparatøren i, at det er motoren fra Moll der skal indkøbes og monteres, og er der noget du vil undersøge/kontrollere for at forebygge at den nye motor ikke brænder af igen? -Hvis der skal anvendes kalk Ca(OH)2 til fældningen af phosphat, hvor meget skal der så anvendes til fældning af PO4-3 pr. døgn i gennemsnit, og hvilke andre alternativer kunne være relevante? Der skal ikke indgå helt åbne spørgsmål som Side 7 af 13

8 DAGSORDEN EGNE NOTATER Foreslå en forbedring af vedligeholdelse, proces, produkt eller hygiejne og beskriv hvordan du som anvarlig for ændringen, dagligt ville sikre at der var tale om en forbedring? Forbedringselementet og forretningsforståelse koblet til proces og/eller anlæg skal indgå i en eller flere delopgaver Dele af selve case beskrivelsen kan være formuleret på engelsk, men sprog-elementet må ikke blokere for løsningen af delopgaverne Der var udbredt enighed om, at den nye type problemløsningscases er en styrkelse af svendeprøven, da: De i højere grad vil ligne procesoperatørens dagligdag Dækker bedre de tidligere kompetencemål (innovation og forretningsforståelse) Større fokus på elevens evne til at kvalificere/argumentere for forslag Der risiko for at opgaverne bliver matematikopgaver i forklædning reduceres - nogle underspørgsmål i problemløsningscasene i dag kan have karakter heraf ( hvis man kender den rigtige formel, kan man løse opgaven ) Huskepunkter: Der skal findes en god måde at indikere kvalitetsniveauet af delopgavebesvarelserne ( gøre regnskab ), så det samlede resultat af problemløsningscasen kan summeres op til f.eks. karakteren er ml. 4 og 7. B. Mundtlig overhøring: Flere skuemestre er bekymrede for om de bare bliver passive tilhørere til den mundtlige overhøring, da de ikke får mulighed for at få de skriftlige svendeprøver ind under huden Denne diskussion blev landet på, at skuemestrene dels deltager i stikprøvekontrollen, og dels har de første 5 min. af den mundtlige overhøring til at orientere sig i, hvor eleven har mangler i den skriftlige besvarelse (ud fra lærernes rettelser) og endelig, at skuemestrene jo også er med i tilblivelsen af opgavesættene. Endelig er det faglæreren, der er eksaminator og har førertrøjen på. Der var også et meget stort ønske om at afholde en prøveeksamen med frivillige elever. Dette skyldes også, at der er og ved ændringer altid vil være nogle usikkerheder, som er gode at få dækket af inden det er alvor. Og der skal opnås en fælles forstå- Side 8 af 13

9 DAGSORDEN EGNE NOTATER else af, hvordan det skal køre. Hvad gør man f.eks. hvis eleven finder informationer fra virksomheden/nettet, som er i modstrid med det, som der er undervist i og bringer det med til den mundtlige overhøring? Er 20 min. nok tid det kræver disciplin af eksaminator! C. Driftsprøve: Samtlige tilstedeværende skuemestre samt alle skoler ønsker at bevare 6 timers driftsprøve. Baggrunden er: Hvis kun 4 timer vil det ikke være muligt at få tjekket de elever, hvis teoretiske niveau man efter skriftlig og mundtlig prøve stadig er lidt usikker på. Dette vægtede højt hos skuemestrene. Der er af tidsmæssige årsager alligevel ikke mulighed for at køre et fejlfindingshold efter driftsprøven Ingen elev kan gemme sig i mere end 5 timer (men det kan han på fire) De 6 timer muliggør to forskellige produkter ved skift/overlevering Flere anlæg tager tid om nå starte op og nå stabil drift (kunne løses ved varm overlevering, så eleverne ikke selv starter op, men opstart af anlæg er en del af arbejdet) Ved en sammenhængende produktion, hvor produktet flytter ml. tre anlæg, kan det vanskeligt nås på 4 timer Der er forståelse for, at der kan være perioder, som er spildtid f.eks. ved opstart af anlæg (ultrafiltrering, destillationskolonne), men opgaven bør så her være at få udnyttet den bedst muligt til at udfordre eleverne Eleverne skal også udfordres efter opstart ved f.eks.: Omstilling til hasteordre Forstyrrelser f.eks. at der nu skal produceres 80% sprit og ikke længere 90% Simuleret pludselig sygdom Mv. Skolerne har allerede redskaberne i form af ad hoc opgaver mv. disse skal bringes mere i spil! Indstilling: Det indstilles, at driftsprøven fortsat har en varighed af 6 timer. D. Fejlfinding, fejlretning og vedligeholdelse: Side 9 af 13

10 DAGSORDEN EGNE NOTATER Max 2 krævende fejl og 1-2 mindre mekaniske fejl. Huskepunkter: Omgængere og industrioperatører der fortsætter som procesoperatørelever kommer hurtigere til at skulle til svendeprøve, som så ser anderledes ud (evt. undtagelsesbestemmelser) E. Den videre proces: 1) Skolerne kan allerede nu begynde at indfase den åbne del i form af, at eleverne bedes om en konklusion på beregningerne ( er det et rimeligt strømforbrug hvorfor/hvorfor ikke ) 2) Skolerne udarbejder ny version af opgavesættene, som fremadrettet tjener som eksemplariske sæt, som nye sæt skal ligne 3) Diverse spørgsmål afklares med MBU (paritet, ikrafttræden for elevhold optaget under tidligere ordninger mv.) 4) Der aftales tidspunkt for prøveeksamen evt. som temaet på Procesoperatørkonferencen 2014 (afhænger af, om elever med start august 2010 eller 2011 skal til den nye svendeprøve, eller om det først bliver relevant med senere hold). Prøveeksamen bør ligge tidligst 3-6 mdr før det går løs for alvor, så det er i frisk erindring, men der stadigvæk er tid til at justere ind Indstilling: Det indstilles, at udvalget beslutter, om svendeprøveændringerne ønskes at træde i kraft for elever optaget fra august 2010 eller august 2011? Indstilling: Det indstilles, at udvalget støtter ønsket om afholdelse af prøveeksamen. Der vil være tale om aflønning af op til 12 skuemestre i 1 dag samt forplejning. 6. Status på udvalgets aktiviteter Kl Nye AMU-kurser Energiforbedringer og beregninger i procesind. godkendt. Se AMUkurs.dk for udbudsdatoer Ønsker UU kurset som del af kataloget over valgfrie specialefag? Side 10 af 13

11 DAGSORDEN EGNE NOTATER Håndtering af uheld og ulykker (3 dage) er godkendt. Se AMUkurs.dk for udbudsdatoer Nedenstående 2 kurser forventes godkendt september Begge kurser er som følge af tidligere diskussioner i udviklingsudvalget beskrevet mere åbent - dermed forstået, at f.eks. kursus kan tilrettelægges med fokus på de specifikke afvigelser og relevante regler og procedurer, som deltagerne på et givet hold og dermed også virksomhederne har mest nytte af. Det er ligeledes tanken, at kurserne kan kombineres med eksisterende 2 dages kurser (til en fuld uge). Det gælder f.eks.: Anvendelse af 5-S modellen for operatører Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører Systematisk problemløsning for operatører Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere Miljø- og energiforbedringer i industrien Montage og justering af sensorer i procesindustri Produktionskemi for operatører Identifikation i procesindustriel produktion Produktion for operatører i procesindustrien (3 dage) Kursusbeskrivelse Deltageren kan med baggrund i viden om produktionsflow og -processer samt tilhørende produktionsudstyr i procesindustrien producere de planlagte produktionsordrer samt gribe ind ved afvigelser fra normal drift (for eksempel afvigelser på flow, temperatur, tryk, niveau, kvalitet, produktionstekniske nøgletal m.v.). Endvidere kan deltageren ved drift af produktionsanlæg arbejde efter gældende regler og procedurer for eksempelvis produktion, kvalitet, sikkerhed, hygiejne, miljø og energi samt registrere/dokumentere produktionsdata. Endelig kan deltageren kommunikere fagligt om produktionsmæssige forhold med kollegaer, driftsledelse og andre faggrupper. Målgruppe AMU-kurset henvender sig primært mod ufaglærte operatører, der har - eller søger - arbejde inden for procesindustrien. Side 11 af 13

12 DAGSORDEN EGNE NOTATER Effektivisering for operatører i procesindustrien (3 dage) Deltageren kan, med baggrund i teoretisk viden og praktisk erfaring med produktionsflow, -processer og - udstyr samt enkelt komponenter i procesindustrien, effektivisere den daglige produktion med hensyn til eksempelvis spild, materiale- og energiforbrug, miljøbelastning og kapacitetsudnyttelse m.v. Endvidere kan deltageren observere, identificere og vurdere typiske produktions-/procesfejl med hensyn til for eksempel kvalitet, mængde, tidsforbrug, differencer i målinger, afvigelser i råvare og tilsætningsmaterialer, fejl i recepter/forskrifter m.v.. Endelig kan deltageren afhjælpe produktions-/procesfejl direkte ved anlægget og/eller rapportere videre samt efterfølgende indgå i dialog med driftsledelse, andre faggrupper og specialister m.v. om løsning og forebyggelse af problemet, så situationen/fejlen ikke gentages/genopstår. Målgruppe AMU-kurset henvender sig primært mod erfarne, ufaglærte operatører inden for procesindustrien. For øvrige kurser under udvikling henvises til referat fra 29/ Procesoperatørkonferencen Vi afholdt den årlige Procesoperatørkonference d. 22. august med deltagelse af 6 ud af 11 skuemestre samt repræsentanter fra de tre EUD-skoler. Claus Eskesen deltog som repræsentant for Udviklingsudvalget. Se Evaluering af konferencen som bilag 3. Supplering af skuemesterkorpset 3F har udpeget procesoperatør Rasmus Winther, som er ansat på Pronova i Kalundborg. Dermed har vi i dag 6 skuemestre fra DI hhv. 3F 7. Meddelelser 7. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Det er regeringens mål at styrke kvaliteten i erhvervsuddannelserne, skærpe uddannelsesgarantien og sikre praktikpladser til de unge, der gerne vil gennemføre en erhvervsuddannelse. Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra sekretariatet Der er derfor nedsat et erhvervsuddannelsesudvalg, der skal finde løsninger i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Desuden ønsker regeringen at videreføre midler, der især skal gå til at styrke kvaliteten af uddannelserne. Side 12 af 13

13 DAGSORDEN EGNE NOTATER Kommissorium for udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser på faglært niveau i voksen- og efteruddannelsessystemet findes her: DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2012/Aug/~/media/UV M/Filer/Udd/Erhverv/PDF12/120827%20Kommissorium %20for%20udvalg%20om%20erhvervsuddannelser.ash x Formandskabet orienterer om ovenstående, herunder hvad dette arbejde får / kan få for IF s uddannelser. Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra sekretariatet 8. Mødeplanlægning Mødeplanlægning 2012 A. Næste ordinære møde Sidste udvalgsmøde 2012 afholdes 6. december fra kl i Industriens Uddannelser. Der er bestilt julefrokostbord på Husmanns Vinstue kl Mødeaktivitet 2013 Der planlægges med 4 møder i 2013 datoer fremsendes ultimo Eventuelt 9. Eventuelt Side 13 af 13

14 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Claus Eskesen (formand) Kurt Thuesen Flemming Kristensen Anne Jensen Afbud fra: Leif Kloster David Jensen Afbud fra: Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet IF-Sekretariatet: Morten Møldrup Anders Mortensen DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Fredag d. 29. juni 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 1780 København V Mødelokale 1, 5. sal Kl. ca. 13 kører vi til: Amagerforbrændingen, Kraftværksvej 31, 2300 København S Henvendelse i receptionen Frank Ove Jensen Bilagsliste: Bilag 1: Ny svendeprøve for Procesoperatøruddannelsen endelig model Bilag 2: Uddannelsesordningens indhold vedr praktikuddannelsen Bilag 3: Eksempler på praktikopgaver Bilag 4: Notat om produktion af biobrændstoffer Bilag 5: Fakta om RENEscience Bilag 6: Artikler om Amagerforbrændingens RENEscience anlæg Bilag 7: AER Bevilling 2012 Procesoperatør EUC Lillebælt Side 1 af 11

15 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden og referat fra udvalgsmødet 19. april 2012 B. Velkomst til nyt udvalgsmedlem Anne Jensen (Lundbeck) og kort præsentationsrunde 2. Godkendelse af ny svendeprøve 3. Procesoperatør i praktik 4. Introduktion til ny AMU portal 5. Status på udvalgets aktiviteter 6. Meddelelser 7. Mødeplanlægning Eventuelt 9. Besøg på Amagerforbrændingens REnescience anlæg Side 2 af 11

16 DAGSORDEN 1. Indledning EGNE NOTATER 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden og referat (referat fra mødet 19. april findes bagerst i mødematerialerne) A. Godkendelse af dagsorden og referat Referatet fra sidst og dagsorden for dagens møde godkendes uden bemærkninger. B. Velkomst til nyt udvalgsmedlem Anne Jensen (Lundbeck) og kort præsentationsrunde B. Velkomst til nyt udvalgsmedlem Anne Jensen (Lundbeck) og kort præsentationsrunde Lundbeck har tabletproduktion og steril produktion i Valby og kemisk produktion i Lumsås. Anne har tidligere arbejdet i Lumsås, hvor der er ca. 200 medarbejdere, og Anne arbejder med uddannelse og træning. Lundbeck uddanner pt. ikke Procesoperatører el. Industrioperatører, men bruger AMU-kurser/IKUF-midler. Har tidligere diskuteret opkvalificering fra IOP til procesoperatør. Der er i alt overenskomstansatte inkl. laboranter. 2. Godkendelse af ny svendeprøve (indstillingspunkt) Kl Godkendelse af ny svendeprøve (indstillingspunkt) Udviklingsudvalget og sekretariatet har det seneste år og i samarbejde med skuemestre, skoleledere og LUU er udviklet en ny model for Procesoperatør svendeprøven. Udvalget udtrykker stor tilfredshed med den nye model, som giver et bedre samlet bedømmelsesgrundlag og deraf følgende retvisende resultat - herunder styrkede muligheder for en individuel bedømmelse. Modellen er senest diskuteret på et møde d. 12. april ml. Udviklingsudvalgets formandskab, skolelederne fra de 3 EUD skoler samt sekretariatet, hvor vi bl.a. diskuterede de forslag og opmærksomhedsområder, som Udviklingsudvalget diskuterede på mødet d. 12. januar Den endelige model findes om bilag 1 Tilbagemelding fra censorer har været god, og modellen gennemgås til Procesoperatørkonferencen 22. august Udvalgets øvrige bemærkninger: Stikprøvekontrollen af opgavesættene skal ikke nødvendigvis være afgrænset til yderkarakterer. Fokus skal være på opgavesæt, som er på vippen ml. 2 karakterer. Indstilling: Det indstilles, at udvalget godkender modellen for den nye svendeprøve med evt. bemærkninger. Handlingsplan: Den mundtlige overhøring kan betyde, at den samlede teori karakter flytter sig enten op eller ned. Udvalget ønsker en samlet prøvetid på 4 timer for driftsprøven. OPGAVE Skoler udvikler nye opgavesæt, hvor et antal åbne spørgsmål indgår i problemløsningscase(s). De åbne spørgsmål skal ikke fylde mere end maksimum halvdelen af DEADLINE 10. august Vedr. paritet udtrykker udvalget ikke bekymringer for at afprøve dette. Det anføres dog, at tilstedeværelse af 2 skuemestre til den mundtlige overhøring giver bedre mulighed for en bredere faglig diskussion, da forskellige skuemestre har forskellige faglige styrker. Endvidere skal det undersøges, om det kan få betydning ift klagesager. Øvrig diskussion under punkt 2: Side 3 af 11

17 DAGSORDEN de resterende 75% (25% går til multiple choice) Sekretariat udvikler procesbeskrivelse for mundtlig overhøring Sekretariatet undersøger, om ny svendeprøve kan idriftsættes, så den får virkning for igangværende elever enten august 2013 el KTS og EUC Nordvestsjælland udarbejder drejebog til fejlfindingsdagen Bedømmelsesskema til skuemestre revideres. 10. august 11. juli Forud for svendeprøveafholdelse 11. juli EGNE NOTATER Elever som åbenlyst ikke har kompetencen til at bestå svendeprøven skal være identificeret af skolerne før svendeprøven. Det er ikke et mål, at alle skal bestå. Der skal være respekt om uddannelsen. Herunder vejledning til, hvor i svendeprøven uddannelsens kompetencemål kan genfindes ( denne del af svendeprøven orienterer sig primært mod disse kompetencemål ) Diskuteres til Procesoperatørkonferencen 2012 Sekretariat undersøger mulighed for, at paritet/ikke-paritet ved mundtlig overhøring kan aftales fra svendeprøve til svendeprøve Procesoperatørkonferencen 2012 Juli august EUC Nordvestsjælland 3. Procesoperatør i praktik (diskussions- og orienteringspunkt) Kl Procesoperatør i praktik (diskussions- og orienteringspunkt) Se bilag 2 Uddannelsesordningens indhold vedr praktikuddannelsen (baggrundsmateriale til udvalgsdiskussion) Emnet er på udvalgets dagsorden grundet ønske om at sikre, at elever og virksomheder for øget deres udbytte af praktikopgaverne. Side 4 af 11

18 DAGSORDEN D. 12. april ml. Udviklingsudvalgets formandskab, skolelederne fra de 3 EUD skoler samt sekretariatet et møde, hvor vi også diskuterede, hvordan vi i fællesskab kan styrke praktik uddannelsen. Det blev besluttet, at revidere praktikvejledningen, herunder: Opdeling og af praktikmål i hovedkategorier (produktion/laboratorium/reparation mv.) som underliggende udfoldes i del-praktikmål dette for at gøre dem mere virksomhedsnære og håndterbare Udarbejde slutkompetencemål på stikordsform med det formål at give virksomhedernes elev/praktik ansvarlige et mere konkret billede af, hvad de har lært på skolen i de respektive skoleperioder ( kender en induktiv føler, kender den type lejer mv.) Udarbejde et idekatalog til elever og virksomheder vise bredden i, hvad praktikopgaver kan bruges til Evt. udarbejdelse af en vejledende skabelon til skriftlige praktikopgaver Det blev derudover diskuteret, at: Ved større projektopgaver kan problemformulering udgøre en opgave, løsningen en anden. Dvs. at større opgaver efter skolens vurdering kan tælle som 2 praktikopgaver. Udvalget på mødet d. 12/9 skal overveje, om en tilsvarende større praktikopgave kan løses af 2 elever. Praktikopgaver ikke partout skal dokumenteres gennem en skriftlig opgave/rapport. Andre muligheder kan være: Revision af arbejdsprocedurer Udarbejdelse af anlægsdokumentation Ppt-præsentation til produktionsmøde af forbedringsforslag Video eks. arbejdsinstruktion som operatøren har adgang til ved anlægget (skærm, smartphone) Det er virksomhedernes ansvar, at eleverne udarbejder og afleverer praktikopgaver. Virksomhederne kvitterer på praktikerklæringen for, at eleven har lavet dem. Sidste rapport skal vise elevens overblik fra helhed til detalje. EGNE NOTATER Udvalget besluttede, at det i praktikvejledningen: præciseres, at det er virksomhederne der har ansvaret for, at alle praktikrapporter afleveres forud for svendeprøven beskrives at virksomheden stiller opgaven i samarbejde med eleven beskrives hvad formålet med rapporterne er eleverne skal lære at formulere sig og skrive mindre rapporter i et sprog, så andre forstår det det er også en væsentlig del af procesoperatørens arbejde at kunne dokumentere skriftligt beskrives for virksomhederne, hvad de fagligt kan forvente af eleven ift rapport omfang og indhold indgår en vejledende skabelon til praktikrapporters opbygning fremgår at praktikrapporterne bør have en stigende sværhedsgrad fra rapport 1 til 6 fremgår hvad der undervises i på hvilke skoleforløb, så det kan matches med praktikken i form af en god oplæringsplan fremgår hvilke it/sro-systemer, der anvendes på skolerne evt. en udstyrsliste muligheden for at udveksle elever findes, og at det ofte er en lærerig oplevelse for en elev at opleve, hvordan procesoperatører arbejder i andre virksomheder fremgår hvorfor det er vigtigt at deltage i informationsmøder og midtvejsevalueringer undervejs i skoleperioderne og at det virker godt, hvis eleverne selv fremlægger, hvad de har lært/arbejdet med på skolen fremgår at praktikken med fordel kan organiseres gennem elevens deltagelse i arbejdet i værksteder og laboratorier ( han skal følge med smeden rundt 14 dage ) Øvrig diskussion: Forretningsforståelse herunder virksomhedens markedssituation kan indgå i rapporter, når det er relevant ift opgaven f.eks. ift. opgaver med fokus på anlægsoptimering ( hvorfor er det vigtigt at optimere ) og/eller som del af en perspektivering af opgaven Hos CP Kelco skriver eleverne dagbog i praktikken hvad har du brugt tiden på i dag. Det kan være en anbefaling i praktikvejledningen. Det skal overvejes, om de mere bløde ting med fordel kan indgå i praktikvejledningen herunder, hvordan man Side 5 af 11

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00. DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Leif Kloster Kurt Thuesen David Jensen LEDIG Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet Anders Mortensen Afbud fra: Niels Henning Holm

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD:

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: BILAG 1 Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: Input fra Gruppe 2, bestående af UG 2 - Smede og svejseteknik, UU Svejse-, skibsbygning-og støberiindustri, UU Plastindustri, UU Produktør

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen

Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen 45543 Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og

Læs mere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Randers Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever,

Læs mere

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område Udarbejdet for Industriens Uddannelser Kubix Mette Semey Juli 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk www.kubix.dk

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Den afsluttende prøve på grundforløbet

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere