I handlingsplanen for lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning"

Transkript

1 Titel Samværets betydning på højskolen Relation til s Handlingsplan (Mål og indsatsområde) I handlingsplanen for lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning Gennem et udviklingsarbejde, der har fokus på samværet, er det ønsket at kaste lys over det pædagogiske indhold og den pædagogiske praksis, som traditionelt praktiseres på højskolerne, og som anses for at være den helt unikke base for at udfolde lovens hovedsigte: Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Derfor skal et udviklingsarbejde Sætte fokus på de rammer, højskolerne sætter for samværsdelen, og gennem udviklingsarbejde afdække højskolernes konkrete samværsformer, beskrive deres indhold, skolens formål og elevernes udbytte heraf Igangsætte udviklingsarbejde for at undersøge og udvikle praksis inden for samvær. Undersøge, hvordan kombinationen af undervisning og samvær bidrager til at løfte hovedsigtet: Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Formål Formålet er: - Gennem viden at skabe bedre grobund for at arbejde med samværets betydning på højskolerne - at afdække eksisterende samværsformer på skolerne med henblik på pædagogisk udviklingsarbejde - at udvikle et fælles sprog for, hvad samvær er, det vil sige en terminologi der passer til beskrivelse af skoleformens praksis - at udvikle nye samværsformer Målsætninger Der skal gennemføres en analyse af samværets betydning og indhold som det aktuelt praktiseres på seks til otte forskellige skoletyper Der gennemføres lokalt et udviklingsarbejde på hver skole, som bidrager til større pædagogisk værdi i både tilrettelagt og uformelt samvær Der et medlemsmøde om samværets betydning. Der skal udarbejdes et hæfte om god praksis for samvær, der kan inspirere og udvikle skolerne til at sikre overensstemmelse mellem aktuelle samværsformer og skoleformens hovedsigte Der udarbejdes en tidsskriftartikel om samværets betydning på højskolerne Der udarbejdes journalistisk artikel om samværets betydning 1/5

2 Arbejdsspørgsmål Gennem det kombinerede udviklings- og analysearbejde skal, bl.a. følgende spørgsmål besvares. Hvad betyder det fysiske rum for samværets karakter? Hvilke aktører (leder, lærer, elev, køkkenpersonale, pedel, lokale borgere osv.) indgår i samværet, og hvilken rolle indtager de her? Hvordan prioriteres og organiseres samværet ressourcemæssigt? Hvordan sikrer højskolerne bedst muligt udbytte af vekselvirkningen mellem undervisning og samvær? Hvilke didaktiske overvejelser er forbundet med samværet på højskolen Hvad er højskolelærernes forståelse af kostskolearbejdet i dag. Hvordan lever samværet på højskolerne op til det fælles hovedsigte anskuet ud fra et institutionelt perspektiv? Hvorfor og baggrund Da de frie kostskoler, herunder højskolerne, er den eneste skoleform, som er lovmæssigt forpligtet til at tilbyde elever samvær, er det værd at overveje, hvordan samværet egentlig udfolder sig i relation til skolernes hovedsigte livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Man kan anskue samværets betydning på højskolerne ud fra forskellige perspektiver: 1) Ud fra et perspektiv som sætter højskolelærerens liv og arbejde i centrum. Det er bl.a. gjort i Ulla Ambrosius Madsens arbejde om Højskolelærerliv fra ) Man kan også anskue samværet ud fra elevernes oplevelse af at være på højskole, ligesom man 3) kan anskue samværet ud fra de enkelte højskolers ideologiske grundlang bl.a. om samværets pædagogiske betydning for højskoleopholdet. Med hovedvægten på samværsdelen vil dette projekt samle disse tre nævnte perspektiver ved at anskue højskolen som et pædagogisk dannelsesprojekt, der forsøger at leve op til sit hovedsigte ved at få skoleformens tre pædagogiske praksisformer eller sfærer (Undervisning, Pædagogisk Tilrettelagt Samvær og Øvrigt Samvær) til at spille sammen op en måde, som er unik for højskoleformen. I hvilke sfærer udspiller højskolelivet sig i dag? Under hvilke vilkår udfoldes fælleslivet på højskolerne? Har lærernes syn på det at være højskolelærer udviklet sig? Er det stadig en livsform med bolig på skolen og involvering af familien? Hvilken vægt tillægger eleverne samværet på højskolerne? Hvordan anskuer de enkelte skoler samværet og dets pædagogiske betydning? Det hævdes ofte, at de almindelige samværsformer ændrer sig, og at de i takt med globaliseringen fortsat vil blive udfordret i fremtiden. Hvordan ser det ud med samværsformerne på højskolerne? Da alle samværsformer set ud fra et pædagogisk synspunkt ikke er lige frugtbare, er der så meget desto større grund til kritisk eftersyn af de samværsformer, som gennem en pædagogisk praksis videreformidles til eleverne på højskolerne. Korresponderer de med samværsformerne i det øvrige samfund og kan læringsudbyttet af samværet på 2/5

3 højskolerne overføres til gavn for socialt liv efter højskoleopholdets ende? Projektstruktur Der er tale om et flerårigt udviklingsarbejde, der giver mulighed for at sammenholde nye tiltag med deres faktiske effekt. s repræsentanter fungerer i sparring med PU som styregruppe og formulerer projektets hovedmål. Desuden varetager den overordnede projektledelse. NVFS fungerer som tovholder på den empiriske og vidensproducerende del af projektet. I alt involveres fire til otte skoler, som vil være ansvarlige for lokale udviklingsprojekter Der etableres et udviklingsnetværk bestående af: 2 tovholdere fra (Rasmus Kjær og Gorm Hansen) 1 koordinator fra NVFS (Annette Wilhelmsen) 2 vidensmedarbejdere fra NVFS/UC Syd: Alexander Öettingen og Niels Buur Hansen 4-8 lærere 4-8 forstandere Netværket koordineres af. Netværket udgør forum for erfaringsudveksling og idéudvikling. Bestyrelsesrepræsentanter fra PU inviteres til netværksmøderne. Netværksrepræsentanterne fra hver skole igangsætter på baggrund af netværksdrøftelser og et analysenotat fra NVFS lokale udviklingsprojekter under sparring fra netværket. bistår de enkelte udviklingsprojekter med rådgivning og sparring (se i øvrigt tids- og aktivitetsplan nedenfor. Foruden det primære netværk etableres et vidensnetværk på tværs af og NVFS. Her sidder: 2 tovholdere fra (Rasmus Kjær og Gorm Hansen) 2 vidensmedarbejdere fra NVFS/UC Syd: Alexander Öettingen og Niels Buur 1 kvalitetssikringskonsulent fra UC syd: Jøregen Gleerup 3/5

4 Dette netværk har til formål at formidle udviklingsarbejdets resultater gennem diverse skriftlige produkter. Organisering Styregruppe Projektansvarlig chef Projektleder Projektdeltagere Niels Glahn Gorm Hansen/Rasmus Kjær Foreløbig oversigt over milepæle for leverancer, deadline etc. (start/slut) Fase Tid Indhold Udfører 1.Forberedelsesfase Maj Projektplan sendes til PU. Møde mellem NVFS og (NG, RK, GH) Mødet blev afholdt d. 28. maj Juni Projektplan og økonomisk udspil fra NVFS kommenteres via mail NVFS, Annette September Kontrakt skrives under,nvfs 2.Projektudviklingsf ase september Skoler og projektledere udpeges 4 8 skoler GH og RK 3.Empirisk fase 4.Udviklingsfase 5.Implementeringsf ase decemberl jan 2011 jan 2011 marts 2011 marts november 2011 december april 2012 juni 2012 Oktober 2012 Oktobernovember December 2012 Opstartsmøde i netværket Netværket består af en lærer og en forstander fra hver deltagende skole. En tovholder fra NVFS samt to repræsentanter fra. Bestyrelsesrep. Fra PU inviteres til alle netværksmøder. Oplæg teoretisk baggrund og perspektiv Endelig fastlæggelse af projektforløbet i bestyrelsen. NVFS indkaldes evt. til bestyrelsesmødet. Undersøgelse og analyse på skoler i samarbejde m. projektledere. Højskolernes bud ud fra skabelon Elektronisk spørgeskema Fokusinterviews m lærere og elever. Alexander og/eller Niels fra UC syd Analysenotat fra NVFS om udfordringer til samvær på højskoler gennemgås i netværk. Møde i netværk om lokalisering af udviklingsområder m. input fra medlemsmøde. Undersøgelsesdesign, refleksioner, succeskriterier m.m. Kursus for at klæde skolerne på til projektarbejdet Projektplan for hver enkelt skole afleveres til og formidles til netværksgruppen Udviklingsarbejde gennemføres i samråd med NVFS. Dokumentations-møder. (metoder aftales) Udarbejdelse af inspirationshæfte, tidsskriftsartikel og journalistisk artikel Workshop årsmøde Opfølgningsmøde i netværk Skolebesøg Opfølgningsnotat indkalder AVØ + NBH AVØ, NBH, AVØ + NBH udarbejder notat omfang max 5 A4 sider forestår indsamling og formidling til netværksgruppe Der fastlægges: Metoder Faser Succeskriterier m.m. NVFS og NVFS opfølgning 4/5

5 Projektets største udfordringer. (lav evt. SWOT og interessentanalyse) (udarbejdes sammen med skolerne og bruges altså også som analyse materiale) Intern involvering: Hvem: Gorm Hansen og Rasmus Kjær Mediekontakt Webkommunikation Andreas Harbsmeier Thomas Kofoed Mediestrategi: 5/5

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE

GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE OPSAMLING PÅ 5 WORKSHOPS PÅ FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE 2012 Sammen om bedre velfærd En del af Projekt Sæt Værdien Fri INDHOLD RESUMÉ ANBEFALINGERNE PÅ DE 5 OMRÅDER I STIKORD INDLEDNING

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne 1. Baggrund Projekt 1 er en sammenlægning af det oprindelige projekt 1 God ledelse er en forudsætning og 2 Lederudvikling. Projektet

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Samværets betydning på højskolen. Oplæg til debat og udvikling på skolerne

Samværets betydning på højskolen. Oplæg til debat og udvikling på skolerne Samværets betydning på højskolen Oplæg til debat og udvikling på skolerne Introduktion På disse slides finder I ideer til, hvordan I på højskolen kan tage fat på drøftelser og udvikling vedrørende samværet

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Institutionsoplysninger Ressortministerium Undervisningsministeriet

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen Sundheds- og seksualundervisning Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen ISBN 978-87-7104-472-0 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Anette Schulz & Ulla Pedersen Videncenter for Sundhedsfremme

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

En folkeskole for alle

En folkeskole for alle En folkeskole for alle Dannelse og uddannelse i inkluderende fællesskaber Udviklingsaktiviteter i skoleåret 2008-09 Ringsted Kommune Cito, jucunde et solide Tidssvarende, elskværdigt og grundigt Pampædia.

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere