Projektbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbestyrelsesmøde"

Transkript

1 REFERAT Projektbestyrelsesmøde 4. juni 2010 mst

2 Møde nr. 01 Fredag d. 4. juni 2010 kl ScionDTU, Diplomvej 381, 2800 Lyngby Fraværende - Thomas Bech Hansen (Delta) - Kim Høgh er udtrådt af styregruppen i forbindelse med en reorganisation i ScionDTU og har overladt såvel daglig sparring som pladsen i projektbestyrelsen til Torben Orla Nielsen, Business Development Manager, ScionDTU. Torben er kendt af de fleste i projektbestyrelsen og har stået fadder til projektet, hvorfor hans kvalifikationer og erfaringer åbenlyst vil komme projektbestyrelsen til gode. Bemærkninger til dagsordenen Formålet med projektbestyrelsesmøderne er at tage stilling til fremtidige strategiske og/eller taktiske tiltag. Daglig leder af Medico Innovation præsenterer sammen med formanden en række indstillinger, som bestyrelsen enten godkender eller forkaster. Daglig leder og formanden ser på basis af de første to måneders arbejde ikke grund til at ændre den oprindelige overordnede strategi, hvorfor nærværende dagsorden primært beskæftiger sig med tiltag på taktisk niveau, nærmere betegnet handlingsplaner for de fem hovedaktiviteter frem til udgangen af I forhold til det oprindelige projektkommissorium, der opererer med milepæle for hvert halve år, så er der en række praktiske periodiseringer, der skal tages hensyn til. Dels har EU en fast rapporteringscyklus, der opererer med to perioder; 1/3-31/8 og 1/9-28/2. Dernæst er projektet officielt startet den 1/ , mens daglig leder først tiltrådte 1/ Officielt er projektets første halvår derfor afsluttet pr 28/ og projektets andet halvår afsluttes 31/8 2010, mens de reelle aktiviteter først påbegyndes nu. Vi har afstemt denne uhensigtsmæssighed med Erhvervs- og Byggestyrelsen og enedes om at indhente det tabte per periode fire, jfr. nedenstående illustration Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug EU perioder MI officiel start Projektleder ansat Nye perioder Rapport/Best.møder B R B R B R B R B R 2

3 Dagsorden Præsentation af projektorganisation og arbejdsform Siden sidst Medico Innovation idégrundlag, strategi og budget Medico-teknisk Innovation handlingsplan Adgang til test- og laboratoriefaciliteter handlingsplan Kompetenceudvikling handlingsplan Netværk handlingsplan Generelle aktiviteter handlingsplan Projektafgrænsninger Eventuelt 3

4 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Præsentation af projektorganisation og arbejdsform Resumé Daglig leder til Medico Innovation er tiltrådt pr. 1. april 2010 og projektet afholder sit første bestyrelsesmøde. I den forbindelse præsenteres projektorganisationen og dets arbejdsform, herunder bestyrelsesarbejdet Indstillinger Punkt 1: Projektorganisation tages til efterretning Punkt 2: Skabelon og proces for bestyrelsesmøder godkendes Punkt 3: Rapporteringsform godkendes Punkt 4: Proces for afvigelser godkendes Punkt 5: Frekvens af bestyrelsesmøder godkendes Bilag Bilag 1.1a: Projektorganisation Bilag 1.1b: Projekts arbejdsform Sagsfremstilling 1) Daglig leder Martin Stenfeldt samarbejder med Stine Kruse (DTU) samt Susie Ruff (CSI) og forventer at ansætte en (allerede budgetteret) projektmedarbejder i andet halvår Derudover samarbejdes med DTU Business, følgegrupper på DTU (Nanotech, Informatik, Elektro samt Fotonik), Medicoindustrien, Delta samt 4

5 andre partnere. ScionDTU yder økonomisk-administrativ support til projektet. Se også bilag 1.1a Projektorganisation. 2) Dagsorden for bestyrelsesmøderne udsendes i passende tid inden de respektive møder. Dagsordenen indeholder indstillinger og sagsfremstilling af fremtidig strategisk eller taktisk karakter, som bestyrelsen skal forholde sig til. Dagsordenen er meget detaljeret således mødedeltagerne kan forberede sig bedst muligt hvormed møderne kan afholdes så effektivt som muligt. 3) Udover den EU-påkrævede halvårlige rapportering (på aktiviteter samt økonomi) udarbejder projektleder en månedlig aktivitetsrapportering inkl. aktivitetsplaner for den kommende måned. Bestyrelsen opfordres til at kommentere den månedlige aktivitetsrapport, især hvis man er uenig i de planlagte aktiviteter eller ønsker uddybende information. 4) I tilfælde af afvigelser fra planen (tids- eller ressourcemæssige) vil bestyrelsen modtage en Afvigelsesrapport med beskrivelse af afvigelsen samt forslag til handlingsalternativer. Det er bestyrelsesformanden, der på basis af dialog med bestyrelsen vedtager, hvilket handlingsalternativ, der i givet fald skal følges. 5) Der planlægges afholdt halvårlige bestyrelsesmøder, hvor de kommende handlingsplaner afstemmes og øvrige fremadrettede tiltag diskuteres. Beslutning 1) OK; Delta tilføjet i sagsfremstillingen om projekt-partnere 2) Godkendt med beslutning om at dagsorden udsendes mindst en uge før afholdelse af projektbestyrelsesmøde 3) Godkendt, dog med ønske om tydeligere kategorisering af hovedpunkter (beslutningspunkt, orienteringspunkt, drøftelse oppe i hovedfeltet) 4) Godkendt 5) Godkendt Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 5

6 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Siden sidst Resumé Dette punkt vil normalt være det første punkt på dagsordenen og vil kort opsummere projektets operationelle resultater, budgetstatus og aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde. Daglig leder er tiltrådt 1. april og har prioriteret at mødes med interessenter i de første to måneder for bedst muligt at kunne definere projektets taktiske og operationelle rammer. Indstillinger Punkt 1: Status på EU-ansøgning tages til efterretning Punkt 2: Statsstøtteproblematik tages til efterretning Punkt 3: Mødeaktiviteter tages til efterretning Punkt 4: Grafisk identitet tages til efterretning Bilag Bilag 1.2a: Mødeaktiviteter Bilag 1.2b: Grafisk identitet Sagsfremstilling 1) Erhvervs- og byggestyrelsen (EBST), der forvalter EU s regional og strukturfond projekter i Danmark, har over flere omgange udbedt sig uddybende materiale. Dette har bevirket, at projektet er blevet pålagt en række mindre ændringer og at vi stadig afventer den endelige, officielle godkendelse. På møde 25/5 mente EBST, at den kunne være klar medio juni. 6

7 2) EBST har gjort opmærksom på en række punkter, hvor vi skal forholde os til statsstøtteproblematikken (hvor det under de minimis forordningen er muligt at støtte enkelte virksomheder med ydelser til en værdi af maksimalt over en periode på tre regnskabsår). Således har vi redefineret hovedaktivitet 3 Kompetenceudvikling, således vi ikke længere udvikler deciderede uddannelsesforløb, men i stedet underbygger kompetenceudviklingen i de planlagte OPI samarbejder. Ligeledes er vi af støttemæssige hensyn blevet nødt til at underopdele aktiviteterne under hovedaktivitet 1A Konkrete Innovationsprojekter i hhv. Modeludvikling (en ren DTU og sekretariats aktivitet) samt Innovationsprojekter. 3) Daglig leder har afholdt møder med projektets interessenter samt aktører. Et overblik er gengivet i bilag 1.2a Mødeaktiviteter. 4) Kommunikations og reklamebureauet Cumuli er udvalgt som partner til såvel grafisk identitet og portaludvikling. På nuværende tidspunkt er der udarbejdet logo samt farvevalg, hvis linje nærmere præsenteres i bilag 1.2b Grafisk identitet. Beslutning Punkterne blev alle taget til efterretning. Henrik Kagenow oplyste, at han er fratrådt sin stilling som CEO for B&O Medicom, hvilket på sigt vil betyde at han forlader Medicoindustrien og dermed også Medico Innovations projektbestyrelse. Søren Hellener oplyste, at DTU er blevet tildelt netværksmidler på ca. 1,6 MDKK over en to-årig periode med henblik på at medico-teknik optaget i EU s rammeprogram. I styregruppen sidder bl.a. Lise-Lotte Højgaard, Jens Kr. Gøtrik og Anders Bjarklev (DTU Fotonik). Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 7

8 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Medico Innovation Idégrundlag, Strategi og Budget Resumé Med udgangspunkt i det oprindelige projektkommissorium er der defineret et simplificeret idégrundlag og en forenklet, handlingsorienteret strategi. Det foreløbige arbejde med projektets budget konkluderer, at budgettets sammensætning af en overvægt af timer versus frie midler vil have en begrænsende effekt på projektets ambitions-niveau. Indstillinger Punkt 1: Idegrundlag godkendes Punkt 2: Medico Innovations overordnede strategi godkendes Punkt 3: Budgetmæssige observationer tages til efterretning Punkt 4: Kommunikation af idégrundlag, strategi og mål drøftes Bilag Bilag 1.3a: Medico Innovations idégrundlag Bilag 1.3b: Medico Innovations strategi Bilag 1.3c: Opsummering af fastsatte mål 8

9 Sagsfremstilling 1) Medico Innovations idégrundlag er at dele viden, skabe vækst og facilitere netværk som grobund for nye innovationsaktiviteter indenfor medicobranchen i Danmark med henblik på skabelsen af nye arbejdspladser. 2) Medico Innovations strategi defineres som: Medico Innovation vil gennem fem definerede hovedaktiviteter optimere betingelserne for innovation i den danske medicobranche samt etablere en medico klynge med geografisk udgangspunkt i Region Hovedstaden. Aktiviteterne vil basere sig på et tæt samarbejde med øvrige innovations- og medico-initiativer i landets øvrige regioner og have et integreret internationalt udsyn. 3) Medico Innovations budget er bundet stærkt op på forbrug af timer hos projektets partnere og i mindre grad frie beløb. Dette vil i visse tilfælde have en begrænsende effekt på ambitionsniveauet (især portal og konsulentydelser). Således vil der i mange tilfælde skulle anvendes DTU ressourcer uanset om der måtte være mere egnede eller tilgængelige ressourcer udenfor projekts partnerskab. Ligeledes er der ikke afsat nok midler til udvikling af den planlagte portal, hvorfor det søges at opnå samme effekt på basis af en mere simpel hjemmeside samt brug af gratis, sociale medier. I fremtidige spin-off projekter, vil der blive søgt mere direkte finansiering. 4) Der er fra Medicoindustriens side udtrykt ønske om og behov for klar kommunikation omkring projektets strategi og mål. Der er mange muligheder herfor og inden det fastlægges hvilket format, der er det mest optimale ønskes en drøftelse i bestyrelsen omkring forventninger til denne kommunikation (skriftlig i en flyer, på hjemmesiden og/eller verbal ifm. pressemøde/kick-off etc.). Er der andre i projektbestyrelsen, der har behov for målrettet kommunikation om emnet? 9

10 Beslutning 1) Medico Innovations idégrundlag blev omformuleret til: skabe vækst og innovation gennem netværk og ved at dele viden indenfor medicobranchen i Danmark med henblik på skabelsen af nye arbejdspladser. 2) Godkendt med henstilling om at det ved fremtidig kommunikation omkring klyngens aktører tydeliggøres at forskere findes på såvel universiteterne som på hospitalerne. 3) Projektets generelle finansiering blev drøftet og det blev vedtaget, at Martin Stenfeldt indkalder til et arbejdsmøde med Søren Hellener, Jens Kr. Gøtrik og Kristian Johnsen med henblik på at identificere muligheder for at skaffe flere eksterne midler. Susie Ruff advokerede for at konsultere FIE omkring mulighederne ligesom hun også gerne ville stille CSI til rådighed herfor. 4) Det blev kraftigt anbefalet, at afstemme offentligt kick-off arrangement med regionen (Jens Chr. Sørensen) Ligeledes blev det vedtaget at afholde separate kick-off for DTU, Medicoindustrien/ScionDTU samt CSI/regionens hospitaler. Susie Ruff anbefaler at bruge praktiske cases til PR arbejdet. Gøtrik anbefaler at tage MVA med på råd, hvad angår brug af video-materiale. Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 10

11 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (å), lukket (l) Å Medico-teknisk Innovation - handlingsplan Resumé Hovedaktivitet 1: Medico-teknisk Innovation planlægges fuldført iht. oprindeligt fastsatte milepæle for periode 1 og 2 i projekt-kommissoriet. Som tidligere nævnt er vi blevet nødt til at underopdele aktivitet 1A Konkrete Innovationsprojekter i hhv. Modeludvikling og Innovationsprojekter. Konkrete handlingsplaner til opnåelse af disse er beskrevet nedenfor. Planerne vil kunne gennemføres indenfor de fastlagte og godkendte budgetter (se bilag 1.3). Aktiviteterne udføres af sekretariatet, DTU samt Delta jfr. bilag 1.4. Indstillinger Punkt 1: IPR koncept for-analyse godkendes Punkt 2: Samarbejde om fremtidige DTU Vision Days godkendes Punkt 3: Udvikling af innovationsworkshop koncept godkendes Punkt 4: Kortlægning og vurdering af relevante patenter godkendes Punkt 5: Motivationsanalyse på de tre generiske klyngeaktører godkendes Punkt 6: Igangsættelse af koncept for brugerdreven innovation på hospitaler i samarbejde med CSI godkendes Punkt 7: Nedsættelse af Technology Board godkendes Punkt 8: Afholdelse af innovationsmarkedsplads godkendes Punkt 9: Sourcing af innovationsidéer tages til efterretning 11

12 Bilag Bilag 1.4: Budget og timeforbrug for Medico-teknisk Innovation Sagsfremstilling 1. Det undersøges i hvilket omfang det er muligt at udvikle en for klyngens aktører fælles IPR model eller koncept (behov, format og muligheder) 2. Indlæg på DTU Vision Days 1 (medico dagen) samt aftale om fremadrettet samarbejde med Rasmus Larsen, DTU Informatik omkring afvikling af DTU Vision Days (Medico spor) 3. Udvikling af koncept i samarbejde med DTU, Medicoindustrien samt Delta for fremtidige innovations workshops samt afholdelse af brugerdreven og behovsstyret workshop til udvælgelse af første OPI samarbejde 4. Kortlægge eksisterende relevante opfindelser og patenter hos CSI, DTU, KU, TechTrans samt øvrige innovations initiativer (fortrinsvis indenfor region Hovedstaden) herunder udarbejdelse af business summaries for hvert patent 5. SWOT analyse på de tre generiske klyngeaktører (forskere, brugere og industri) for bedre at forstå deres motivation for at deltage aktivt i klynge-aktiviteterne (del af hovedaktivitet 4: Netværk også) 6. Igangsætte koncept for brugerdreven innovation på hospitalerne (indenfor region Hovedstaden) i samarbejde med CSI og evt. MDBC (www.mdbc.dk) også del af hovedaktivitet 4: Netværk 7. Nedsættelse af Technology Board, der skal bedømme og godkende indstillinger fra Medico Innovation til de fem planlagte Offentlige-Private Innovations samarbejder 8. Afholdelse af en innovationsmarkedsplads/teknologidag, hvor DTU s patenter promoveres (technology push) 9. Sourcing af idéer, behov, udfordringer etc. baseres på strategisk samarbejde med CSI, men projekter udenfor CSI-regi vil også kunne komme i betragtning såfremt de er relevante for et OPI samarbejde. 1 Se nærmere om DTU Vision Days på og klik på Medical for at se medico programmet for

13 Beslutning 1) Godkendt med ønske om at der udvikles ét samlet overblik over de eksisterende IPR modeller og at der arbejdes mod en entydig løsning. 2) Godkendt 3) Godkendt, det efterstræbes at igangsætte det første OPI inden udgangen af ) Godkendt 5) Godkendt 6) Godkendt 7) Technology Board skal ikke være en fast udvalg men nedsættes ad hoc og bemandes af på peer review basis. Der skal udnyttes velkendte peer-review metoder. Technology Board bedømmer indstillinger og videregiver deres anbefalinger til bestyrelsen, som herefter drøfter og godkender indstillingerne. 8) Godkendt 9) OK Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 13

14 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Adgang til test- og laboratoriefaciliteter - handlingsplan Resumé Hovedaktivitet 2: Adgang til test- og laboratoriefaciliteter handlingsplan har først milepæle defineret for periode 2, hvorfor punktet på nuværende tidspunkt indeholder begrænsede handlingsplaner. Aktiviteterne udføres af sekretariatet, DTU samt Delta jfr. bilag 1.5. Indstillinger Punkt 1: Milepæle information tages til efterretning Punkt 2: Handlingsplan godkendes Punkt 3: Potentiel forskydning af budget godkendes Bilag Bilag 1.5: Budget og timeforbrug for Adgang til test- og laboratoriefaciliteter Sagsfremstilling 1) Der er ikke planlagt milepæle for denne hovedaktivitet for periode 1 jfr. projektkommissorium. For periode 2 er følgende planlagt; Kortlægning af væsentlige forskningsfaciliteter og udstyr i relation til medico-området på relevante forskningsinstitutioner. 2) I forbindelse med vores arbejde med de øvrige fire hovedaktiviteter vil vi komme i berøring med aktører, der har relevans for ovennævnte kortlægning, hvorfor vi igangsætter kortlægningen i indeværende år, men først forventer at afslutte den i 14

15 første kvartal Kortlægningen ingen strategisk eller praktisk betydning før dette tidspunkt og det er præmaturt at kvalificere behovene før sidst i ) Det er ikke vores forventning, at vi udnytter det afsatte budget på hverken time eller økonomi delen. Overskydende timer og økonomi overføres til periode 3 og 4. Beslutning 1) OK 2) Godkendt men sekretariatet skal definere output format før igangsættelse af arbejdet. Industrien skal spørges omkring behov. Liselotte Højgaard anbefaler udnævnelse af kontaktpersoner på hospitaler og DTU til brug for virksomheders indgang til emnet. 3) Godkendt Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 15

16 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) L Kompetenceudvikling Resumé Hovedaktivitet 3 Kompetenceudvikling planlægges fuldført iht. oprindeligt fastsatte milepæle for periode 1 og 2 i projektkommissorium. Jfr. punkt /2 bemærkes, at vi er blevet nødt til at revidere visse aktiviteter og milepæle for bedst muligt at håndtere statsstøtteproblematikken. Derfor understøttes kompetenceudviklingen i de fem fremtidige OPI samarbejder frem for at udvikle deciderede uddannelsesforløb. De konkrete handlingsplaner er beskrevet nedenfor. Aktiviteterne udføres DTU jfr. bilag 1.6. Indstillinger Punkt 1: Kortlægning af kompetenceudviklingsudbud godkendes Punkt 2: Kortlægning af behov for kompetenceudvikling godkendes Punkt 3: Identifikation af kompetenceudviklingsmuligheder godkendes Punkt 4: Forberedelse af monitorering og kompetenceudviklingsforløb til OPI er godkendes Punkt 5: Udnyttelse af budget tages til efterretning Bilag Bilag 1.5a: Budget og timeforbrug for kompetenceudvikling Bilag 1.5b: Revision til projektkommissorium vedr. aktivitets-beskrivelse og milepæle for Aktivitet 3 16

17 Sagsfremstilling 1) Kortlægning af eksisterende udbud af relevans for innovationsarbejde indenfor medico branchen. Her tænkes ikke kun på hvad der findes indenfor DTU og KU regi, men også CBS, andre innovationsmiljøer samt almene kursus- og efteruddannelsesudbydere som f.eks. Mannaz. Det foreslås, at kortlægningen udvides til også at omfatte en kort Styrke/Svagheds bedømmelse af de konkrete udbud. Kortlægning vil i øvrigt være dynamisk, idet den vil blive tilbudt som database overfor klyngens aktører og derfor løbende skal opdateres (hvilket også er planlagt i projektkommissorium) 2) Kortlægge behov for kompetenceudvikling indenfor klyngen. Forventes gennemført på basis af spørgeskemaer kombineret med personlige interviews med repræsentative aktører indenfor klyngen. Denne kortlægning vil også blive genstand for kontinuerlig opdatering. 3) Identificere overordnede muligheder for kompetenceudvikling i en Gap og SWOT analyse. Denne aktivitet er ikke forudsat i projektkommissorium, men giver mening som konklusion på de i 1) og 2) nævnte aktiviteter. Planen er udviklet og aftalt med Søren Salomo fra DTU Business, som bliver den udførende kraft. 4) Forberedelse af monitorering og kompetenceudviklingsforløb til OPI er. De planlagte kompetenceudviklingsforløb er ikke traditionelle uddannelsesforløb men samarbejdsforløb i innovationsprojekter, som er startet og faciliteret af Medico Innovation. 5) Det er på nuværende tidspunkt svært at bedømme i hvilken udstrækning DTU kan udnytte de afsatte 800 timer indenfor årets udgang, idet den planlagte ressource endnu ikke er rekrutteret. Budgettet (timer og udgifter) vil IKKE blive overskredet, men i fald det ikke udnyttes fuldt ud, vil det blive overført til periode

18 Beslutning 1) Godkendt men punktet omformuleres til: Kortlægning af eksisterende udbud af relevans for innovationsarbejde indenfor medico branchen. Her tænkes ikke kun på hvad der findes indenfor DTU og KU regi, men også hos Medicoindustrien, Delta og CSI, andre innovationsmiljøer samt almene, private kursus- og efteruddannelsesudbydere som f.eks. Mannaz. Det foreslås, at kortlægningen udvides til også at omfatte en kort Styrke/Svagheds bedømmelse af de konkrete udbud. Kortlægning vil i øvrigt være dynamisk, idet den vil blive tilbudt som database overfor klyngens aktører og derfor løbende skal opdateres (hvilket også er planlagt i projektkommissorium) 2) Godkendt 3) Godkendt 4) Godkendt 5) OK Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 18

19 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Netværk Resumé Hovedaktivitet 4 Netværk planlægges fuldført iht. oprindeligt fastsatte milepæle i projektkommissorium. Konkrete handlingsplaner til opnåelse af disse er beskrevet nedenfor. På rejseomkostningsdelen vil der være visse budgetmæssige begrænsninger, der søges løst via periodeforskydning samt egenfinansiering fra projektpartnere. Aktiviteterne udføres af sekretariatet, DTU samt Delta jfr. bilag 1.7. Indstillinger Punkt 1: Udvikling af koncept for netværk godkendes Punkt 2: Udvikling af et DTU internt medico netværk godkendes Punkt 3: Kontakt med internationale relationer godkendes Punkt 4: Aktivering af DTU s følgegrupper godkendes Punkt 5: Samarbejde med andre danske medico-initiativer drøftes Punkt 6: Udarbejdelse af netværksevalueringsmodel godkendes Punkt 7: Budgetmæssige begrænsninger tages drøftes Bilag Bilag 1.7: Budget og timeforbrug for Netværk og internationalt udsyn 19

20 Sagsfremstilling 1) Kortlægge og brainstorme på temaer for fremtidige netværk (indhold, sigte, format, mødefrekvens, deltagere). Dette punkt vil løbende blive revideret i takt med at nye aktører aktiveres i klyngen og nye temaer bliver relevante 2) Etablere et DTU internt netværk med arbejdstitlen DTU Medico Forskning 3) International kontakt: a. Etablere og udbygge relationer til Udenrigsministeriets tre innovationscentre i München, Shanghai og Silicon Valley samt Medicon Valley Alliance s (MVA) tre ambassadører i Vancouver, Kobe og Seoul med henblik på at etablere adgang til relevante klynger, forskningsinstitutioner, hospitaler og virksomheder med relevans for den danske medico-klynge. Dette arbejde tænkes ydermere koordineret med TechTrans. b. Det påtænkes konkret at deltage i HealthCareVan i Californien i oktober ligesom der er planer om aktiviteter ifm Medica-messen i Düsseldorf, Tyskland i november. c. Fortsætte og udbygge dialog med CIMIT 2 og MIMIT 3 omkring innovation indenfor medico-klynger 4) Aktivere DTU s følgegruppe (Nanotech, Elektro, Fotonik og Informatik) med henblik på involvering i innovationsworkshops, OPI samarbejder og netværksaktiviteter 5) De danske regioner har stort set alle hver især igangsat innovationsprojekter indenfor medico/sundhedsområdet 4, hvilket giver mening fra et regionalt perspektiv. Ligeledes udbydes en række bredt formulerede vækstaktiviteter til industrien. En stor del af vores målgruppe oplever dette som forvirrende hvilket skaber uklarhed aktørerne imellem. Medico Innovation vil gerne afhjælpe denne uklarhed ved dels at lægge op til samarbejde med de forskellige initiativer dels at tage aktiv part i den fælles koordinering af sundhedsnetværkene (gennem det allerede etablerede regionale udvalg). Dette punkt er ikke indeholdt i projektkommissorium, men forventes at give en win-win effekt, hvorfor det anbefales at gennemføre det alligevel. Ressourceforbruget vil kunne indeholdes i nuværende budget. 6) Udarbejde evalueringsmodel for netværk 2 Center for Integration of Medicine and Innovative Technology; 3 Manchester Integrating Medicine and Innovative Technology; 4 MTIC, Idéklinikken, ICPH, CSI, Welfare Tech Region, Healthcare Innovation Lab, Lev Vel Robocluster, m.fl. 20

21 7) De ovennævnte aktiviteter falder alle (på nær punkt 6) indenfor projektkommissoriums oprindelige planer og kan indeholdes i det budgetterede timeforbrug. Derimod er det afsatte budget til rejseaktivitet meget stramt og der er ikke mulighed for at dække projektpartneres (eksempelvis DTU s) rejseaktivitet. EBST peger på egenfinansiering fra projektets partnere som den mest nærliggende løsning. Det er muligt at overføre beløb fra andre aktiviteter men kun hvis det kan sandsynliggøres, at milepælen vil kunne opnås for den tilbageblevne mængde ressourcer/penge. Beslutning 1) Godkendt 2) Godkendt 3) Punkt a) omformuleres således at der MVA s ambassadørprogram omtales generelt og ikke med specifikke lokaliteter 4) Godkendt, det understreges at Medico Innovation også skal holde sig ajour med BioPeople, FIE og Tektra. Desuden er det ønskværdigt med en oversigt over regionens og Danmarks innovationsinitiativer, hvor DI s aktiviteter især skulle mappes. 5) Godkendt 6) Godkendt 7) OK Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 21

22 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) L Generelle aktiviteter Resumé Hovedaktivitet 5 Generelle aktiviteter planlægges fuldført iht. oprindeligt fastsatte milepæle i projektkommissorium for periode 1 og 2. Konkrete handlingsplaner til opnåelse af disse er beskrevet nedenfor. Aktiviteterne kan alle afholdes indenfor det tidsmæssige budget. Opbygning af portal og kontaktdatabase forudsætter periodisering af udgifter fra periode tre også. Aktiviteterne udføres af sekretariatet, DTU, Delta samt ScionDTU jfr. bilag 1.8. Forslag Punkt 1: Opbygning af kontaktdatabase godkendes Punkt 2: Identifikation af MI ambassadører godkendes Punkt 3: Aktivering af nøgle-ceo s godkendes Punkt 4: Medico Innovation kick-off godkendes Punkt 5: Portaludvikling godkendes Punkt 6: Gennemførelse af nulpunktsanalyse godkendes Punkt 7: Rapportering til EBST tages til efterretning Punkt 8: Nyhedsbreve godkendes Punkt 9: Ansættelse af projektmedarbejder godkendes Punkt 10: Generel administration tages til efterretning Punkt 11: Budgetmæssige observationer tages til efterretning 22

23 Bilag Bilag 1.8: Budget og timeforbrug for Generelle aktiviteter Sagsfremstilling 1) Opbygge MI Intelligence Database indeholdende kontaktdata på klyngeaktører samt nationale som internationale relationer med mulighed for segmentering på relevante attributter. Der bliver muligvis behov for at periodisere nogle af udgifterne til denne opbygning fra periode 3. 2) Identificere MI ambassadører med henblik på aktivering i netværksaktiviteter og udarbejdelse af value proposition for de industrielle aktører. 3) Aktiverer nøgle-ceo s (Oticon, Widex, GN Resound, Radiometer, Ambu) mhp. endorsement af og aktivering i Medico Innovation projektarbejdet. 4) Medico Innovation kick-off (DTU intern, offentligt samt en kick-off for Medicoindustriens medlemmer og ScionDTU s kunder). Der er ikke i budgettet afsat midler hertil, hvorfor finansiering delvis forudsætter gratis lån af lokaler samt brug af budgetter fra andre mødeaktiviteter. 5) Udvikle og implementere koncept for design og portal herunder kravspecifikation på internetbaseret værktøjskasse for klyngens aktører. Budgettet er for dette punkt er meget begrænset og vil derfor blive gennemført vha. interaktiv brug af kontaktdatabase, hjemmeside samt gratis sociale medier. 6) Gennemførelse af nulpunkts analyse baseret på udvalgte nøgletal for medicoklyngen. 7) Rapportering til EBST skal foregå to gange årligt på to niveauer; økonomisk såvel som på aktivitetsniveau. Bestyrelsen vil modtage kopi af det indrapporterede materiale. 8) Udvikle koncept for nyhedsbreve (format, frekvens, distribution, redaktion) og udsende første nyhedsbrev. 9) Ansættelse af projektmedarbejder (herunder udvikling af job-beskrivelse). Der er budgetteret med ansættelsen af en projektmedarbejder, men denne er endnu 23

24 ikke ansat. Såfremt nærværende handlingsplaner godkendes af bestyrelsen vil arbejdet med at udvikle en jobbeskrivelse blive igangsat. 10) Generel administration jfr. projektkommissorium (s. 23) 11) Budgettet er time- og budgetmæssigt stramt. For sekretariatet såvel som ScionDTU er timebudgettet acceptabelt, men der er ikke meget plads til at involvere DTU og Delta i de generelle aktiviteter. På økonomidelen er det afsatte beløb til grafisk identitet og udvikling af portal et godt stykke under markedsprisen for disse ydelser. Det er derfor valgt at reducere ambitionsniveauet på portalen i den første tid, ligesom det er aftalt med EBST, at vi kan overføre midler fra andre konti, såfremt det ikke går ud over gennemførelsen af donor aktivitetens gennemførelse og i øvrigt i tæt koordinering med EBST. Beslutning 1) Godkendt 2) Godkendt 3) Godkendt idet målgruppen dog udvides til også at omfatte B-K Medical og DAKO. 4) Godkendt 5) Godkendt 6) Godkendt 7) OK 8) Godkendt 9) Godkendt 10) OK 11) OK Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 24

25 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Projektafgrænsninger Resumé Projektkommissorium har udstukket ganske vide rammer for Medico Innovation s aktiviteter. Det er derfor essentielt at afgrænse hvilke aktiviteter, der IKKE gennemføres indenfor rammerne af Medico Innovation. Forslag Punkt 1: Problemidentifikation tages til efterretning Punkt 2: Produktudvikling afgrænsning tages til efterretning Punkt 3: Tematisk fokus tages til efterretning Punkt 4: Afgrænsning ift. øvrige danske sundhedsinitiativer drøftes Bilag Bilag 1.9: Innovationsprocessen og Medico Innovations aktionsområde Sagsfremstilling 1) Problem-identifikation/scouting på hospitalerne. Dette arbejde er essentielt som fødekæden for bruger-dreven innovation, men forudsættes gennemført indenfor Center for Sundheds Innovations (CSI s) rammer. Der vil jfr. punkt blive etableret et formelt samarbejde med CSI. 2) Jfr. projektkommissorium vil der ikke blive udviklet konkrete produkter indenfor Medico Innovations nuværende rammer. Medico Innovation fokuserer på faserne frem til produktudviklingen, som forudsættes varetaget af industrien. I takt med at de fem OPI samarbejder udvikler sig vil det sandsynligvis komme på tale at 25

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Rapport - Kompetenceudvikling Hovedaktivitet 3

Rapport - Kompetenceudvikling Hovedaktivitet 3 Rapport - Kompetenceudvikling Hovedaktivitet 3 Medico Innovation 1 Indhold Baggrund... 3 Summary... 3 Målgrupper... 4 Behov for kompetenceudvikling... 4 Før start up virksomheden... 4 Start - up virksomheden...

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Resultatkontrakt Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015 Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 08-2010 22. september 2010 Telefonmøde kl. 19.00 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2010 3. Bestyrelsens siden sidst Bestyrelsens

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

1 Beskrivelse af opgaven

1 Beskrivelse af opgaven With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security Kravspecifikation Opgave: Forskningsprojekt om tilpasning af

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Dagsorden. 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst. 6:Fremadrettede dispositioner. 3: Immateriel værdi Underskrift af dokument til kassen

Dagsorden. 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst. 6:Fremadrettede dispositioner. 3: Immateriel værdi Underskrift af dokument til kassen Dagsorden 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst Antropologisk datarapport Innovationsprocessen 7 forbruger typer Råskitse til designstrategi Arrangementer Presse TV og film 6:Fremadrettede

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere