Projektbestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbestyrelsesmøde"

Transkript

1 REFERAT Projektbestyrelsesmøde 4. juni 2010 mst

2 Møde nr. 01 Fredag d. 4. juni 2010 kl ScionDTU, Diplomvej 381, 2800 Lyngby Fraværende - Thomas Bech Hansen (Delta) - Kim Høgh er udtrådt af styregruppen i forbindelse med en reorganisation i ScionDTU og har overladt såvel daglig sparring som pladsen i projektbestyrelsen til Torben Orla Nielsen, Business Development Manager, ScionDTU. Torben er kendt af de fleste i projektbestyrelsen og har stået fadder til projektet, hvorfor hans kvalifikationer og erfaringer åbenlyst vil komme projektbestyrelsen til gode. Bemærkninger til dagsordenen Formålet med projektbestyrelsesmøderne er at tage stilling til fremtidige strategiske og/eller taktiske tiltag. Daglig leder af Medico Innovation præsenterer sammen med formanden en række indstillinger, som bestyrelsen enten godkender eller forkaster. Daglig leder og formanden ser på basis af de første to måneders arbejde ikke grund til at ændre den oprindelige overordnede strategi, hvorfor nærværende dagsorden primært beskæftiger sig med tiltag på taktisk niveau, nærmere betegnet handlingsplaner for de fem hovedaktiviteter frem til udgangen af I forhold til det oprindelige projektkommissorium, der opererer med milepæle for hvert halve år, så er der en række praktiske periodiseringer, der skal tages hensyn til. Dels har EU en fast rapporteringscyklus, der opererer med to perioder; 1/3-31/8 og 1/9-28/2. Dernæst er projektet officielt startet den 1/ , mens daglig leder først tiltrådte 1/ Officielt er projektets første halvår derfor afsluttet pr 28/ og projektets andet halvår afsluttes 31/8 2010, mens de reelle aktiviteter først påbegyndes nu. Vi har afstemt denne uhensigtsmæssighed med Erhvervs- og Byggestyrelsen og enedes om at indhente det tabte per periode fire, jfr. nedenstående illustration Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug EU perioder MI officiel start Projektleder ansat Nye perioder Rapport/Best.møder B R B R B R B R B R 2

3 Dagsorden Præsentation af projektorganisation og arbejdsform Siden sidst Medico Innovation idégrundlag, strategi og budget Medico-teknisk Innovation handlingsplan Adgang til test- og laboratoriefaciliteter handlingsplan Kompetenceudvikling handlingsplan Netværk handlingsplan Generelle aktiviteter handlingsplan Projektafgrænsninger Eventuelt 3

4 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Præsentation af projektorganisation og arbejdsform Resumé Daglig leder til Medico Innovation er tiltrådt pr. 1. april 2010 og projektet afholder sit første bestyrelsesmøde. I den forbindelse præsenteres projektorganisationen og dets arbejdsform, herunder bestyrelsesarbejdet Indstillinger Punkt 1: Projektorganisation tages til efterretning Punkt 2: Skabelon og proces for bestyrelsesmøder godkendes Punkt 3: Rapporteringsform godkendes Punkt 4: Proces for afvigelser godkendes Punkt 5: Frekvens af bestyrelsesmøder godkendes Bilag Bilag 1.1a: Projektorganisation Bilag 1.1b: Projekts arbejdsform Sagsfremstilling 1) Daglig leder Martin Stenfeldt samarbejder med Stine Kruse (DTU) samt Susie Ruff (CSI) og forventer at ansætte en (allerede budgetteret) projektmedarbejder i andet halvår Derudover samarbejdes med DTU Business, følgegrupper på DTU (Nanotech, Informatik, Elektro samt Fotonik), Medicoindustrien, Delta samt 4

5 andre partnere. ScionDTU yder økonomisk-administrativ support til projektet. Se også bilag 1.1a Projektorganisation. 2) Dagsorden for bestyrelsesmøderne udsendes i passende tid inden de respektive møder. Dagsordenen indeholder indstillinger og sagsfremstilling af fremtidig strategisk eller taktisk karakter, som bestyrelsen skal forholde sig til. Dagsordenen er meget detaljeret således mødedeltagerne kan forberede sig bedst muligt hvormed møderne kan afholdes så effektivt som muligt. 3) Udover den EU-påkrævede halvårlige rapportering (på aktiviteter samt økonomi) udarbejder projektleder en månedlig aktivitetsrapportering inkl. aktivitetsplaner for den kommende måned. Bestyrelsen opfordres til at kommentere den månedlige aktivitetsrapport, især hvis man er uenig i de planlagte aktiviteter eller ønsker uddybende information. 4) I tilfælde af afvigelser fra planen (tids- eller ressourcemæssige) vil bestyrelsen modtage en Afvigelsesrapport med beskrivelse af afvigelsen samt forslag til handlingsalternativer. Det er bestyrelsesformanden, der på basis af dialog med bestyrelsen vedtager, hvilket handlingsalternativ, der i givet fald skal følges. 5) Der planlægges afholdt halvårlige bestyrelsesmøder, hvor de kommende handlingsplaner afstemmes og øvrige fremadrettede tiltag diskuteres. Beslutning 1) OK; Delta tilføjet i sagsfremstillingen om projekt-partnere 2) Godkendt med beslutning om at dagsorden udsendes mindst en uge før afholdelse af projektbestyrelsesmøde 3) Godkendt, dog med ønske om tydeligere kategorisering af hovedpunkter (beslutningspunkt, orienteringspunkt, drøftelse oppe i hovedfeltet) 4) Godkendt 5) Godkendt Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 5

6 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Siden sidst Resumé Dette punkt vil normalt være det første punkt på dagsordenen og vil kort opsummere projektets operationelle resultater, budgetstatus og aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde. Daglig leder er tiltrådt 1. april og har prioriteret at mødes med interessenter i de første to måneder for bedst muligt at kunne definere projektets taktiske og operationelle rammer. Indstillinger Punkt 1: Status på EU-ansøgning tages til efterretning Punkt 2: Statsstøtteproblematik tages til efterretning Punkt 3: Mødeaktiviteter tages til efterretning Punkt 4: Grafisk identitet tages til efterretning Bilag Bilag 1.2a: Mødeaktiviteter Bilag 1.2b: Grafisk identitet Sagsfremstilling 1) Erhvervs- og byggestyrelsen (EBST), der forvalter EU s regional og strukturfond projekter i Danmark, har over flere omgange udbedt sig uddybende materiale. Dette har bevirket, at projektet er blevet pålagt en række mindre ændringer og at vi stadig afventer den endelige, officielle godkendelse. På møde 25/5 mente EBST, at den kunne være klar medio juni. 6

7 2) EBST har gjort opmærksom på en række punkter, hvor vi skal forholde os til statsstøtteproblematikken (hvor det under de minimis forordningen er muligt at støtte enkelte virksomheder med ydelser til en værdi af maksimalt over en periode på tre regnskabsår). Således har vi redefineret hovedaktivitet 3 Kompetenceudvikling, således vi ikke længere udvikler deciderede uddannelsesforløb, men i stedet underbygger kompetenceudviklingen i de planlagte OPI samarbejder. Ligeledes er vi af støttemæssige hensyn blevet nødt til at underopdele aktiviteterne under hovedaktivitet 1A Konkrete Innovationsprojekter i hhv. Modeludvikling (en ren DTU og sekretariats aktivitet) samt Innovationsprojekter. 3) Daglig leder har afholdt møder med projektets interessenter samt aktører. Et overblik er gengivet i bilag 1.2a Mødeaktiviteter. 4) Kommunikations og reklamebureauet Cumuli er udvalgt som partner til såvel grafisk identitet og portaludvikling. På nuværende tidspunkt er der udarbejdet logo samt farvevalg, hvis linje nærmere præsenteres i bilag 1.2b Grafisk identitet. Beslutning Punkterne blev alle taget til efterretning. Henrik Kagenow oplyste, at han er fratrådt sin stilling som CEO for B&O Medicom, hvilket på sigt vil betyde at han forlader Medicoindustrien og dermed også Medico Innovations projektbestyrelse. Søren Hellener oplyste, at DTU er blevet tildelt netværksmidler på ca. 1,6 MDKK over en to-årig periode med henblik på at medico-teknik optaget i EU s rammeprogram. I styregruppen sidder bl.a. Lise-Lotte Højgaard, Jens Kr. Gøtrik og Anders Bjarklev (DTU Fotonik). Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 7

8 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Medico Innovation Idégrundlag, Strategi og Budget Resumé Med udgangspunkt i det oprindelige projektkommissorium er der defineret et simplificeret idégrundlag og en forenklet, handlingsorienteret strategi. Det foreløbige arbejde med projektets budget konkluderer, at budgettets sammensætning af en overvægt af timer versus frie midler vil have en begrænsende effekt på projektets ambitions-niveau. Indstillinger Punkt 1: Idegrundlag godkendes Punkt 2: Medico Innovations overordnede strategi godkendes Punkt 3: Budgetmæssige observationer tages til efterretning Punkt 4: Kommunikation af idégrundlag, strategi og mål drøftes Bilag Bilag 1.3a: Medico Innovations idégrundlag Bilag 1.3b: Medico Innovations strategi Bilag 1.3c: Opsummering af fastsatte mål 8

9 Sagsfremstilling 1) Medico Innovations idégrundlag er at dele viden, skabe vækst og facilitere netværk som grobund for nye innovationsaktiviteter indenfor medicobranchen i Danmark med henblik på skabelsen af nye arbejdspladser. 2) Medico Innovations strategi defineres som: Medico Innovation vil gennem fem definerede hovedaktiviteter optimere betingelserne for innovation i den danske medicobranche samt etablere en medico klynge med geografisk udgangspunkt i Region Hovedstaden. Aktiviteterne vil basere sig på et tæt samarbejde med øvrige innovations- og medico-initiativer i landets øvrige regioner og have et integreret internationalt udsyn. 3) Medico Innovations budget er bundet stærkt op på forbrug af timer hos projektets partnere og i mindre grad frie beløb. Dette vil i visse tilfælde have en begrænsende effekt på ambitionsniveauet (især portal og konsulentydelser). Således vil der i mange tilfælde skulle anvendes DTU ressourcer uanset om der måtte være mere egnede eller tilgængelige ressourcer udenfor projekts partnerskab. Ligeledes er der ikke afsat nok midler til udvikling af den planlagte portal, hvorfor det søges at opnå samme effekt på basis af en mere simpel hjemmeside samt brug af gratis, sociale medier. I fremtidige spin-off projekter, vil der blive søgt mere direkte finansiering. 4) Der er fra Medicoindustriens side udtrykt ønske om og behov for klar kommunikation omkring projektets strategi og mål. Der er mange muligheder herfor og inden det fastlægges hvilket format, der er det mest optimale ønskes en drøftelse i bestyrelsen omkring forventninger til denne kommunikation (skriftlig i en flyer, på hjemmesiden og/eller verbal ifm. pressemøde/kick-off etc.). Er der andre i projektbestyrelsen, der har behov for målrettet kommunikation om emnet? 9

10 Beslutning 1) Medico Innovations idégrundlag blev omformuleret til: skabe vækst og innovation gennem netværk og ved at dele viden indenfor medicobranchen i Danmark med henblik på skabelsen af nye arbejdspladser. 2) Godkendt med henstilling om at det ved fremtidig kommunikation omkring klyngens aktører tydeliggøres at forskere findes på såvel universiteterne som på hospitalerne. 3) Projektets generelle finansiering blev drøftet og det blev vedtaget, at Martin Stenfeldt indkalder til et arbejdsmøde med Søren Hellener, Jens Kr. Gøtrik og Kristian Johnsen med henblik på at identificere muligheder for at skaffe flere eksterne midler. Susie Ruff advokerede for at konsultere FIE omkring mulighederne ligesom hun også gerne ville stille CSI til rådighed herfor. 4) Det blev kraftigt anbefalet, at afstemme offentligt kick-off arrangement med regionen (Jens Chr. Sørensen) Ligeledes blev det vedtaget at afholde separate kick-off for DTU, Medicoindustrien/ScionDTU samt CSI/regionens hospitaler. Susie Ruff anbefaler at bruge praktiske cases til PR arbejdet. Gøtrik anbefaler at tage MVA med på råd, hvad angår brug af video-materiale. Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 10

11 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (å), lukket (l) Å Medico-teknisk Innovation - handlingsplan Resumé Hovedaktivitet 1: Medico-teknisk Innovation planlægges fuldført iht. oprindeligt fastsatte milepæle for periode 1 og 2 i projekt-kommissoriet. Som tidligere nævnt er vi blevet nødt til at underopdele aktivitet 1A Konkrete Innovationsprojekter i hhv. Modeludvikling og Innovationsprojekter. Konkrete handlingsplaner til opnåelse af disse er beskrevet nedenfor. Planerne vil kunne gennemføres indenfor de fastlagte og godkendte budgetter (se bilag 1.3). Aktiviteterne udføres af sekretariatet, DTU samt Delta jfr. bilag 1.4. Indstillinger Punkt 1: IPR koncept for-analyse godkendes Punkt 2: Samarbejde om fremtidige DTU Vision Days godkendes Punkt 3: Udvikling af innovationsworkshop koncept godkendes Punkt 4: Kortlægning og vurdering af relevante patenter godkendes Punkt 5: Motivationsanalyse på de tre generiske klyngeaktører godkendes Punkt 6: Igangsættelse af koncept for brugerdreven innovation på hospitaler i samarbejde med CSI godkendes Punkt 7: Nedsættelse af Technology Board godkendes Punkt 8: Afholdelse af innovationsmarkedsplads godkendes Punkt 9: Sourcing af innovationsidéer tages til efterretning 11

12 Bilag Bilag 1.4: Budget og timeforbrug for Medico-teknisk Innovation Sagsfremstilling 1. Det undersøges i hvilket omfang det er muligt at udvikle en for klyngens aktører fælles IPR model eller koncept (behov, format og muligheder) 2. Indlæg på DTU Vision Days 1 (medico dagen) samt aftale om fremadrettet samarbejde med Rasmus Larsen, DTU Informatik omkring afvikling af DTU Vision Days (Medico spor) 3. Udvikling af koncept i samarbejde med DTU, Medicoindustrien samt Delta for fremtidige innovations workshops samt afholdelse af brugerdreven og behovsstyret workshop til udvælgelse af første OPI samarbejde 4. Kortlægge eksisterende relevante opfindelser og patenter hos CSI, DTU, KU, TechTrans samt øvrige innovations initiativer (fortrinsvis indenfor region Hovedstaden) herunder udarbejdelse af business summaries for hvert patent 5. SWOT analyse på de tre generiske klyngeaktører (forskere, brugere og industri) for bedre at forstå deres motivation for at deltage aktivt i klynge-aktiviteterne (del af hovedaktivitet 4: Netværk også) 6. Igangsætte koncept for brugerdreven innovation på hospitalerne (indenfor region Hovedstaden) i samarbejde med CSI og evt. MDBC (www.mdbc.dk) også del af hovedaktivitet 4: Netværk 7. Nedsættelse af Technology Board, der skal bedømme og godkende indstillinger fra Medico Innovation til de fem planlagte Offentlige-Private Innovations samarbejder 8. Afholdelse af en innovationsmarkedsplads/teknologidag, hvor DTU s patenter promoveres (technology push) 9. Sourcing af idéer, behov, udfordringer etc. baseres på strategisk samarbejde med CSI, men projekter udenfor CSI-regi vil også kunne komme i betragtning såfremt de er relevante for et OPI samarbejde. 1 Se nærmere om DTU Vision Days på og klik på Medical for at se medico programmet for

13 Beslutning 1) Godkendt med ønske om at der udvikles ét samlet overblik over de eksisterende IPR modeller og at der arbejdes mod en entydig løsning. 2) Godkendt 3) Godkendt, det efterstræbes at igangsætte det første OPI inden udgangen af ) Godkendt 5) Godkendt 6) Godkendt 7) Technology Board skal ikke være en fast udvalg men nedsættes ad hoc og bemandes af på peer review basis. Der skal udnyttes velkendte peer-review metoder. Technology Board bedømmer indstillinger og videregiver deres anbefalinger til bestyrelsen, som herefter drøfter og godkender indstillingerne. 8) Godkendt 9) OK Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 13

14 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Adgang til test- og laboratoriefaciliteter - handlingsplan Resumé Hovedaktivitet 2: Adgang til test- og laboratoriefaciliteter handlingsplan har først milepæle defineret for periode 2, hvorfor punktet på nuværende tidspunkt indeholder begrænsede handlingsplaner. Aktiviteterne udføres af sekretariatet, DTU samt Delta jfr. bilag 1.5. Indstillinger Punkt 1: Milepæle information tages til efterretning Punkt 2: Handlingsplan godkendes Punkt 3: Potentiel forskydning af budget godkendes Bilag Bilag 1.5: Budget og timeforbrug for Adgang til test- og laboratoriefaciliteter Sagsfremstilling 1) Der er ikke planlagt milepæle for denne hovedaktivitet for periode 1 jfr. projektkommissorium. For periode 2 er følgende planlagt; Kortlægning af væsentlige forskningsfaciliteter og udstyr i relation til medico-området på relevante forskningsinstitutioner. 2) I forbindelse med vores arbejde med de øvrige fire hovedaktiviteter vil vi komme i berøring med aktører, der har relevans for ovennævnte kortlægning, hvorfor vi igangsætter kortlægningen i indeværende år, men først forventer at afslutte den i 14

15 første kvartal Kortlægningen ingen strategisk eller praktisk betydning før dette tidspunkt og det er præmaturt at kvalificere behovene før sidst i ) Det er ikke vores forventning, at vi udnytter det afsatte budget på hverken time eller økonomi delen. Overskydende timer og økonomi overføres til periode 3 og 4. Beslutning 1) OK 2) Godkendt men sekretariatet skal definere output format før igangsættelse af arbejdet. Industrien skal spørges omkring behov. Liselotte Højgaard anbefaler udnævnelse af kontaktpersoner på hospitaler og DTU til brug for virksomheders indgang til emnet. 3) Godkendt Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 15

16 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) L Kompetenceudvikling Resumé Hovedaktivitet 3 Kompetenceudvikling planlægges fuldført iht. oprindeligt fastsatte milepæle for periode 1 og 2 i projektkommissorium. Jfr. punkt /2 bemærkes, at vi er blevet nødt til at revidere visse aktiviteter og milepæle for bedst muligt at håndtere statsstøtteproblematikken. Derfor understøttes kompetenceudviklingen i de fem fremtidige OPI samarbejder frem for at udvikle deciderede uddannelsesforløb. De konkrete handlingsplaner er beskrevet nedenfor. Aktiviteterne udføres DTU jfr. bilag 1.6. Indstillinger Punkt 1: Kortlægning af kompetenceudviklingsudbud godkendes Punkt 2: Kortlægning af behov for kompetenceudvikling godkendes Punkt 3: Identifikation af kompetenceudviklingsmuligheder godkendes Punkt 4: Forberedelse af monitorering og kompetenceudviklingsforløb til OPI er godkendes Punkt 5: Udnyttelse af budget tages til efterretning Bilag Bilag 1.5a: Budget og timeforbrug for kompetenceudvikling Bilag 1.5b: Revision til projektkommissorium vedr. aktivitets-beskrivelse og milepæle for Aktivitet 3 16

17 Sagsfremstilling 1) Kortlægning af eksisterende udbud af relevans for innovationsarbejde indenfor medico branchen. Her tænkes ikke kun på hvad der findes indenfor DTU og KU regi, men også CBS, andre innovationsmiljøer samt almene kursus- og efteruddannelsesudbydere som f.eks. Mannaz. Det foreslås, at kortlægningen udvides til også at omfatte en kort Styrke/Svagheds bedømmelse af de konkrete udbud. Kortlægning vil i øvrigt være dynamisk, idet den vil blive tilbudt som database overfor klyngens aktører og derfor løbende skal opdateres (hvilket også er planlagt i projektkommissorium) 2) Kortlægge behov for kompetenceudvikling indenfor klyngen. Forventes gennemført på basis af spørgeskemaer kombineret med personlige interviews med repræsentative aktører indenfor klyngen. Denne kortlægning vil også blive genstand for kontinuerlig opdatering. 3) Identificere overordnede muligheder for kompetenceudvikling i en Gap og SWOT analyse. Denne aktivitet er ikke forudsat i projektkommissorium, men giver mening som konklusion på de i 1) og 2) nævnte aktiviteter. Planen er udviklet og aftalt med Søren Salomo fra DTU Business, som bliver den udførende kraft. 4) Forberedelse af monitorering og kompetenceudviklingsforløb til OPI er. De planlagte kompetenceudviklingsforløb er ikke traditionelle uddannelsesforløb men samarbejdsforløb i innovationsprojekter, som er startet og faciliteret af Medico Innovation. 5) Det er på nuværende tidspunkt svært at bedømme i hvilken udstrækning DTU kan udnytte de afsatte 800 timer indenfor årets udgang, idet den planlagte ressource endnu ikke er rekrutteret. Budgettet (timer og udgifter) vil IKKE blive overskredet, men i fald det ikke udnyttes fuldt ud, vil det blive overført til periode

18 Beslutning 1) Godkendt men punktet omformuleres til: Kortlægning af eksisterende udbud af relevans for innovationsarbejde indenfor medico branchen. Her tænkes ikke kun på hvad der findes indenfor DTU og KU regi, men også hos Medicoindustrien, Delta og CSI, andre innovationsmiljøer samt almene, private kursus- og efteruddannelsesudbydere som f.eks. Mannaz. Det foreslås, at kortlægningen udvides til også at omfatte en kort Styrke/Svagheds bedømmelse af de konkrete udbud. Kortlægning vil i øvrigt være dynamisk, idet den vil blive tilbudt som database overfor klyngens aktører og derfor løbende skal opdateres (hvilket også er planlagt i projektkommissorium) 2) Godkendt 3) Godkendt 4) Godkendt 5) OK Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 18

19 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Netværk Resumé Hovedaktivitet 4 Netværk planlægges fuldført iht. oprindeligt fastsatte milepæle i projektkommissorium. Konkrete handlingsplaner til opnåelse af disse er beskrevet nedenfor. På rejseomkostningsdelen vil der være visse budgetmæssige begrænsninger, der søges løst via periodeforskydning samt egenfinansiering fra projektpartnere. Aktiviteterne udføres af sekretariatet, DTU samt Delta jfr. bilag 1.7. Indstillinger Punkt 1: Udvikling af koncept for netværk godkendes Punkt 2: Udvikling af et DTU internt medico netværk godkendes Punkt 3: Kontakt med internationale relationer godkendes Punkt 4: Aktivering af DTU s følgegrupper godkendes Punkt 5: Samarbejde med andre danske medico-initiativer drøftes Punkt 6: Udarbejdelse af netværksevalueringsmodel godkendes Punkt 7: Budgetmæssige begrænsninger tages drøftes Bilag Bilag 1.7: Budget og timeforbrug for Netværk og internationalt udsyn 19

20 Sagsfremstilling 1) Kortlægge og brainstorme på temaer for fremtidige netværk (indhold, sigte, format, mødefrekvens, deltagere). Dette punkt vil løbende blive revideret i takt med at nye aktører aktiveres i klyngen og nye temaer bliver relevante 2) Etablere et DTU internt netværk med arbejdstitlen DTU Medico Forskning 3) International kontakt: a. Etablere og udbygge relationer til Udenrigsministeriets tre innovationscentre i München, Shanghai og Silicon Valley samt Medicon Valley Alliance s (MVA) tre ambassadører i Vancouver, Kobe og Seoul med henblik på at etablere adgang til relevante klynger, forskningsinstitutioner, hospitaler og virksomheder med relevans for den danske medico-klynge. Dette arbejde tænkes ydermere koordineret med TechTrans. b. Det påtænkes konkret at deltage i HealthCareVan i Californien i oktober ligesom der er planer om aktiviteter ifm Medica-messen i Düsseldorf, Tyskland i november. c. Fortsætte og udbygge dialog med CIMIT 2 og MIMIT 3 omkring innovation indenfor medico-klynger 4) Aktivere DTU s følgegruppe (Nanotech, Elektro, Fotonik og Informatik) med henblik på involvering i innovationsworkshops, OPI samarbejder og netværksaktiviteter 5) De danske regioner har stort set alle hver især igangsat innovationsprojekter indenfor medico/sundhedsområdet 4, hvilket giver mening fra et regionalt perspektiv. Ligeledes udbydes en række bredt formulerede vækstaktiviteter til industrien. En stor del af vores målgruppe oplever dette som forvirrende hvilket skaber uklarhed aktørerne imellem. Medico Innovation vil gerne afhjælpe denne uklarhed ved dels at lægge op til samarbejde med de forskellige initiativer dels at tage aktiv part i den fælles koordinering af sundhedsnetværkene (gennem det allerede etablerede regionale udvalg). Dette punkt er ikke indeholdt i projektkommissorium, men forventes at give en win-win effekt, hvorfor det anbefales at gennemføre det alligevel. Ressourceforbruget vil kunne indeholdes i nuværende budget. 6) Udarbejde evalueringsmodel for netværk 2 Center for Integration of Medicine and Innovative Technology; 3 Manchester Integrating Medicine and Innovative Technology; 4 MTIC, Idéklinikken, ICPH, CSI, Welfare Tech Region, Healthcare Innovation Lab, Lev Vel Robocluster, m.fl. 20

21 7) De ovennævnte aktiviteter falder alle (på nær punkt 6) indenfor projektkommissoriums oprindelige planer og kan indeholdes i det budgetterede timeforbrug. Derimod er det afsatte budget til rejseaktivitet meget stramt og der er ikke mulighed for at dække projektpartneres (eksempelvis DTU s) rejseaktivitet. EBST peger på egenfinansiering fra projektets partnere som den mest nærliggende løsning. Det er muligt at overføre beløb fra andre aktiviteter men kun hvis det kan sandsynliggøres, at milepælen vil kunne opnås for den tilbageblevne mængde ressourcer/penge. Beslutning 1) Godkendt 2) Godkendt 3) Punkt a) omformuleres således at der MVA s ambassadørprogram omtales generelt og ikke med specifikke lokaliteter 4) Godkendt, det understreges at Medico Innovation også skal holde sig ajour med BioPeople, FIE og Tektra. Desuden er det ønskværdigt med en oversigt over regionens og Danmarks innovationsinitiativer, hvor DI s aktiviteter især skulle mappes. 5) Godkendt 6) Godkendt 7) OK Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 21

22 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) L Generelle aktiviteter Resumé Hovedaktivitet 5 Generelle aktiviteter planlægges fuldført iht. oprindeligt fastsatte milepæle i projektkommissorium for periode 1 og 2. Konkrete handlingsplaner til opnåelse af disse er beskrevet nedenfor. Aktiviteterne kan alle afholdes indenfor det tidsmæssige budget. Opbygning af portal og kontaktdatabase forudsætter periodisering af udgifter fra periode tre også. Aktiviteterne udføres af sekretariatet, DTU, Delta samt ScionDTU jfr. bilag 1.8. Forslag Punkt 1: Opbygning af kontaktdatabase godkendes Punkt 2: Identifikation af MI ambassadører godkendes Punkt 3: Aktivering af nøgle-ceo s godkendes Punkt 4: Medico Innovation kick-off godkendes Punkt 5: Portaludvikling godkendes Punkt 6: Gennemførelse af nulpunktsanalyse godkendes Punkt 7: Rapportering til EBST tages til efterretning Punkt 8: Nyhedsbreve godkendes Punkt 9: Ansættelse af projektmedarbejder godkendes Punkt 10: Generel administration tages til efterretning Punkt 11: Budgetmæssige observationer tages til efterretning 22

23 Bilag Bilag 1.8: Budget og timeforbrug for Generelle aktiviteter Sagsfremstilling 1) Opbygge MI Intelligence Database indeholdende kontaktdata på klyngeaktører samt nationale som internationale relationer med mulighed for segmentering på relevante attributter. Der bliver muligvis behov for at periodisere nogle af udgifterne til denne opbygning fra periode 3. 2) Identificere MI ambassadører med henblik på aktivering i netværksaktiviteter og udarbejdelse af value proposition for de industrielle aktører. 3) Aktiverer nøgle-ceo s (Oticon, Widex, GN Resound, Radiometer, Ambu) mhp. endorsement af og aktivering i Medico Innovation projektarbejdet. 4) Medico Innovation kick-off (DTU intern, offentligt samt en kick-off for Medicoindustriens medlemmer og ScionDTU s kunder). Der er ikke i budgettet afsat midler hertil, hvorfor finansiering delvis forudsætter gratis lån af lokaler samt brug af budgetter fra andre mødeaktiviteter. 5) Udvikle og implementere koncept for design og portal herunder kravspecifikation på internetbaseret værktøjskasse for klyngens aktører. Budgettet er for dette punkt er meget begrænset og vil derfor blive gennemført vha. interaktiv brug af kontaktdatabase, hjemmeside samt gratis sociale medier. 6) Gennemførelse af nulpunkts analyse baseret på udvalgte nøgletal for medicoklyngen. 7) Rapportering til EBST skal foregå to gange årligt på to niveauer; økonomisk såvel som på aktivitetsniveau. Bestyrelsen vil modtage kopi af det indrapporterede materiale. 8) Udvikle koncept for nyhedsbreve (format, frekvens, distribution, redaktion) og udsende første nyhedsbrev. 9) Ansættelse af projektmedarbejder (herunder udvikling af job-beskrivelse). Der er budgetteret med ansættelsen af en projektmedarbejder, men denne er endnu 23

24 ikke ansat. Såfremt nærværende handlingsplaner godkendes af bestyrelsen vil arbejdet med at udvikle en jobbeskrivelse blive igangsat. 10) Generel administration jfr. projektkommissorium (s. 23) 11) Budgettet er time- og budgetmæssigt stramt. For sekretariatet såvel som ScionDTU er timebudgettet acceptabelt, men der er ikke meget plads til at involvere DTU og Delta i de generelle aktiviteter. På økonomidelen er det afsatte beløb til grafisk identitet og udvikling af portal et godt stykke under markedsprisen for disse ydelser. Det er derfor valgt at reducere ambitionsniveauet på portalen i den første tid, ligesom det er aftalt med EBST, at vi kan overføre midler fra andre konti, såfremt det ikke går ud over gennemførelsen af donor aktivitetens gennemførelse og i øvrigt i tæt koordinering med EBST. Beslutning 1) Godkendt 2) Godkendt 3) Godkendt idet målgruppen dog udvides til også at omfatte B-K Medical og DAKO. 4) Godkendt 5) Godkendt 6) Godkendt 7) OK 8) Godkendt 9) Godkendt 10) OK 11) OK Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 24

25 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Projektafgrænsninger Resumé Projektkommissorium har udstukket ganske vide rammer for Medico Innovation s aktiviteter. Det er derfor essentielt at afgrænse hvilke aktiviteter, der IKKE gennemføres indenfor rammerne af Medico Innovation. Forslag Punkt 1: Problemidentifikation tages til efterretning Punkt 2: Produktudvikling afgrænsning tages til efterretning Punkt 3: Tematisk fokus tages til efterretning Punkt 4: Afgrænsning ift. øvrige danske sundhedsinitiativer drøftes Bilag Bilag 1.9: Innovationsprocessen og Medico Innovations aktionsområde Sagsfremstilling 1) Problem-identifikation/scouting på hospitalerne. Dette arbejde er essentielt som fødekæden for bruger-dreven innovation, men forudsættes gennemført indenfor Center for Sundheds Innovations (CSI s) rammer. Der vil jfr. punkt blive etableret et formelt samarbejde med CSI. 2) Jfr. projektkommissorium vil der ikke blive udviklet konkrete produkter indenfor Medico Innovations nuværende rammer. Medico Innovation fokuserer på faserne frem til produktudviklingen, som forudsættes varetaget af industrien. I takt med at de fem OPI samarbejder udvikler sig vil det sandsynligvis komme på tale at 25

OS2 årshjul Forretningsledelsen

OS2 årshjul Forretningsledelsen OS2 årshjul Forretningsledelsen Governance workshop Leverandør workshop Bestyrelsesseminar Governance workshop Leverandør workshop Generalforsamling Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Medlemsnyhedsbrev

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Workshop: Smarte Kompetencer

Workshop: Smarte Kompetencer Workshop: Smarte Kompetencer Hvilke smarte kompetencer er der behov for i en kommune? Maja Yhde, Gate 21 Bjarke Kovshøj, CLEAN Program Intro Præsentation af for-analysen: Data hub og Kompetencecenter Workshop:

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT 1. Hvorfor er konkurrencen igangsat? Som en del af en koncernfælles strategiske indsats styrkelse af innovation og forskning gennemfører Center for

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016.

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 har bestyrelsens mål for 2016, samt foreningens formål som udgangspunkt. Foreningens

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 3. marts 2014.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 3. marts 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. marts 2014 Anlægsbevilling til et ReUseCenter i midtbyen Aarhus Kommune Teknik og Miljø Midlertidig, eksperimenterende genbrugsstation

Læs mere

Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg

Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg Referat den 9. september 2014 Formand Jens Termansen bød velkommen

Læs mere

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 Formål KU s Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser beskriver processen frem til, at

Læs mere

Torben Kyed Larsen (Psykiatriens Anlægssekretariat)

Torben Kyed Larsen (Psykiatriens Anlægssekretariat) Referat Projekt: Nyt Byggeteknisk Paradigme Mødetype: Styregruppemøde Dato: 04.11.2014 Sted: SDSI, Forskerparken 10 H, 5230 Odense M Deltagere Frank Jensen (Søren Jensen), Lars Nielsen (Søren Jensen),

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

BRUGERINDDRAGELSE I PSYKIATRISK SYGEHUS I VEJLE, OPP DEN 24. maj 2012

BRUGERINDDRAGELSE I PSYKIATRISK SYGEHUS I VEJLE, OPP DEN 24. maj 2012 BRUGERINDDRAGELSE I PSYKIATRISK SYGEHUS I VEJLE, OPP DEN 24. maj 2012 MILEPÆLE OG RESSOURCER, præsenteret på sidste møde 2012 2013 Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec Handleplan godkendt Brugergrupper

Læs mere

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Baggrund Ønsket om feedback fra borgere i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af sektorer

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite lancering Agenda Baggrund Vision Målgruppe www.medicoapp.dk Indhold Muligheder Community Flere spørgsmål og

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsen

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål FORRETNINGSORDEN Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Bestyrelsen 2.1 Bestyrelsens sammensætning 2.2 Krav til bestyrelsen 2.3 Bestyrelsens beslutningsdygtighed 2.4 Evaluering af bestyrelsen 2.5 Udtrædelse af

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole MØDEREFERAT GODKENDT 24. JANUAR 2007 Forum: Bestyrelsesmøde i Dansk Juridisk Forskerskole Møde

Læs mere

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER Lancering den 19. november 2014 Jørgen Bardenfleth, styregruppeformand 20-11-2014 1 COPENHAGEN SKAL VÆRE ET GLOBALT CENTRUM FOR UDVIKLING OG TEST AF INNOVATIVE

Læs mere

- GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

- GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Dagens Program 13:00 13:10 Velkomst og introduktion ved Gunhild Sander Garsdal 13:10 13:30 Muligheder i Horizon2020 inden for sundhed og velfærd v/ Kim Kryger,

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

REFERAT. Mødeforum Visionsstyregruppe. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 14. december Tid Kl. 9.00

REFERAT. Mødeforum Visionsstyregruppe. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 14. december Tid Kl. 9.00 REFERAT Mødeforum Visionsstyregruppe Sagsnr. 2010-61022 Dokumentnr. 2010-450278 Mødedato 14. december 2010 Tid Kl. 9.00 Sted Jens Chr. Birchs kontor, 1. salen, Teatergade 8 Deltagere Henning Jensen Carsten

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley)

Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) Side 1 Grønt Center den 5. februar 2009 Erhvervs og byggestyrelsen Att.: Anette Mogensen Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) Rapport

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Sagsnr. 15.04.10-P20-1-15 Godkendt dato 30-01-2015 Dato 08-01-2015 Revideret dato 03-02-2015 Sagsbehandler Thomas Rosenfeldt

Sagsnr. 15.04.10-P20-1-15 Godkendt dato 30-01-2015 Dato 08-01-2015 Revideret dato 03-02-2015 Sagsbehandler Thomas Rosenfeldt Sagsnr. 15.04.10-P20-1-15 Godkendt dato 30-01-2015 Dato 08-01-2015 Revideret dato 03-02-2015 Sagsbehandler Thomas Rosenfeldt Projektaftale Projekt Ansvarlig enhed Projektejer Projektleder Iværksætteri

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Procesplan for cykelhandlingsplan

Procesplan for cykelhandlingsplan Procesplan for cykelhandlingsplan Formålet med cykelhandlingsplanen Cykelhandlingsplanen er det instrument, der skal sikre, at de målsætninger og resultatmål, som er vedtaget i forbindelse med cykelpolitikken,

Læs mere

MedTech Innovation!Center. Kick"off møde!18!november!2008 v.!trine!winterø

MedTech Innovation!Center. Kickoff møde!18!november!2008 v.!trine!winterø MedTech Innovation!Center Kick"off møde!18!november!2008 v.!trine!winterø Forudsætning for MTIC Region Midtjylland er et kraftcenter på sundhedsområdet Høj kvalitet af forskningen!! Stort kommercialiseringspotentiale,

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks 2193 117 København K Statusrapport for projekt samt anmodning om udbetaling af tilskud Projektdata: Projektnummer og titel: 91627 Bred anvendelse af teletolkning

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Notat Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Formålet med projektet er at skabe et overblik over, hvordan institutionerne indhenter viden om fremtidens

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Tids- og handleplan for etablering af en professionel ejendomsadministration i Ringkøbing-Skjern Kommune

Tids- og handleplan for etablering af en professionel ejendomsadministration i Ringkøbing-Skjern Kommune Tids- og handleplan for etablering af en professionel ejendomsadministration i Ringkøbing-Skjern Kommune Tids- og handleplan Aktiviteter Direktionsmøde: Oplæg til proces og sagsfremstilling drøftes Formandsskabet

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 2 AAU Matchmaking Formål At mindske gabet mellem universitet og erhvervslivet Synliggøre samarbejdsmulighederne på AAU Universitetet

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune Bolig for Alle. Idegrundlag og Vision og Formålsbeskrivelse

Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune Bolig for Alle. Idegrundlag og Vision og Formålsbeskrivelse Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune Bolig for Alle Idegrundlag og Vision og Formålsbeskrivelse Indholdsfortegnelse IDEGRUNDLAG OG PROJEKTGPLAN... 3 IDEGRUNDLAG OG PROJEKTETS FORMÅL... 4 MÅLGRUPPER

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

Søren Hyldgaard, kommunalbestyrelsesmedlem Rudersdal Kommune Henrik Nord, observatør, medlem af borgerrepræsentationen, Københavns Kommune

Søren Hyldgaard, kommunalbestyrelsesmedlem Rudersdal Kommune Henrik Nord, observatør, medlem af borgerrepræsentationen, Københavns Kommune Referat 20. januar 2016 Bestyrelse 4-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tidspunkt: Sted: Torsdag den 10. december Kl. 10.00 12.00 og efterfølgende frokost Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 6. maj 2015 M: E:

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 6. maj 2015 M: E: Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 6. maj 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsesmøde

Læs mere