Projektbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbestyrelsesmøde"

Transkript

1 REFERAT Projektbestyrelsesmøde 4. juni 2010 mst

2 Møde nr. 01 Fredag d. 4. juni 2010 kl ScionDTU, Diplomvej 381, 2800 Lyngby Fraværende - Thomas Bech Hansen (Delta) - Kim Høgh er udtrådt af styregruppen i forbindelse med en reorganisation i ScionDTU og har overladt såvel daglig sparring som pladsen i projektbestyrelsen til Torben Orla Nielsen, Business Development Manager, ScionDTU. Torben er kendt af de fleste i projektbestyrelsen og har stået fadder til projektet, hvorfor hans kvalifikationer og erfaringer åbenlyst vil komme projektbestyrelsen til gode. Bemærkninger til dagsordenen Formålet med projektbestyrelsesmøderne er at tage stilling til fremtidige strategiske og/eller taktiske tiltag. Daglig leder af Medico Innovation præsenterer sammen med formanden en række indstillinger, som bestyrelsen enten godkender eller forkaster. Daglig leder og formanden ser på basis af de første to måneders arbejde ikke grund til at ændre den oprindelige overordnede strategi, hvorfor nærværende dagsorden primært beskæftiger sig med tiltag på taktisk niveau, nærmere betegnet handlingsplaner for de fem hovedaktiviteter frem til udgangen af I forhold til det oprindelige projektkommissorium, der opererer med milepæle for hvert halve år, så er der en række praktiske periodiseringer, der skal tages hensyn til. Dels har EU en fast rapporteringscyklus, der opererer med to perioder; 1/3-31/8 og 1/9-28/2. Dernæst er projektet officielt startet den 1/ , mens daglig leder først tiltrådte 1/ Officielt er projektets første halvår derfor afsluttet pr 28/ og projektets andet halvår afsluttes 31/8 2010, mens de reelle aktiviteter først påbegyndes nu. Vi har afstemt denne uhensigtsmæssighed med Erhvervs- og Byggestyrelsen og enedes om at indhente det tabte per periode fire, jfr. nedenstående illustration Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug EU perioder MI officiel start Projektleder ansat Nye perioder Rapport/Best.møder B R B R B R B R B R 2

3 Dagsorden Præsentation af projektorganisation og arbejdsform Siden sidst Medico Innovation idégrundlag, strategi og budget Medico-teknisk Innovation handlingsplan Adgang til test- og laboratoriefaciliteter handlingsplan Kompetenceudvikling handlingsplan Netværk handlingsplan Generelle aktiviteter handlingsplan Projektafgrænsninger Eventuelt 3

4 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Præsentation af projektorganisation og arbejdsform Resumé Daglig leder til Medico Innovation er tiltrådt pr. 1. april 2010 og projektet afholder sit første bestyrelsesmøde. I den forbindelse præsenteres projektorganisationen og dets arbejdsform, herunder bestyrelsesarbejdet Indstillinger Punkt 1: Projektorganisation tages til efterretning Punkt 2: Skabelon og proces for bestyrelsesmøder godkendes Punkt 3: Rapporteringsform godkendes Punkt 4: Proces for afvigelser godkendes Punkt 5: Frekvens af bestyrelsesmøder godkendes Bilag Bilag 1.1a: Projektorganisation Bilag 1.1b: Projekts arbejdsform Sagsfremstilling 1) Daglig leder Martin Stenfeldt samarbejder med Stine Kruse (DTU) samt Susie Ruff (CSI) og forventer at ansætte en (allerede budgetteret) projektmedarbejder i andet halvår Derudover samarbejdes med DTU Business, følgegrupper på DTU (Nanotech, Informatik, Elektro samt Fotonik), Medicoindustrien, Delta samt 4

5 andre partnere. ScionDTU yder økonomisk-administrativ support til projektet. Se også bilag 1.1a Projektorganisation. 2) Dagsorden for bestyrelsesmøderne udsendes i passende tid inden de respektive møder. Dagsordenen indeholder indstillinger og sagsfremstilling af fremtidig strategisk eller taktisk karakter, som bestyrelsen skal forholde sig til. Dagsordenen er meget detaljeret således mødedeltagerne kan forberede sig bedst muligt hvormed møderne kan afholdes så effektivt som muligt. 3) Udover den EU-påkrævede halvårlige rapportering (på aktiviteter samt økonomi) udarbejder projektleder en månedlig aktivitetsrapportering inkl. aktivitetsplaner for den kommende måned. Bestyrelsen opfordres til at kommentere den månedlige aktivitetsrapport, især hvis man er uenig i de planlagte aktiviteter eller ønsker uddybende information. 4) I tilfælde af afvigelser fra planen (tids- eller ressourcemæssige) vil bestyrelsen modtage en Afvigelsesrapport med beskrivelse af afvigelsen samt forslag til handlingsalternativer. Det er bestyrelsesformanden, der på basis af dialog med bestyrelsen vedtager, hvilket handlingsalternativ, der i givet fald skal følges. 5) Der planlægges afholdt halvårlige bestyrelsesmøder, hvor de kommende handlingsplaner afstemmes og øvrige fremadrettede tiltag diskuteres. Beslutning 1) OK; Delta tilføjet i sagsfremstillingen om projekt-partnere 2) Godkendt med beslutning om at dagsorden udsendes mindst en uge før afholdelse af projektbestyrelsesmøde 3) Godkendt, dog med ønske om tydeligere kategorisering af hovedpunkter (beslutningspunkt, orienteringspunkt, drøftelse oppe i hovedfeltet) 4) Godkendt 5) Godkendt Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 5

6 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Siden sidst Resumé Dette punkt vil normalt være det første punkt på dagsordenen og vil kort opsummere projektets operationelle resultater, budgetstatus og aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde. Daglig leder er tiltrådt 1. april og har prioriteret at mødes med interessenter i de første to måneder for bedst muligt at kunne definere projektets taktiske og operationelle rammer. Indstillinger Punkt 1: Status på EU-ansøgning tages til efterretning Punkt 2: Statsstøtteproblematik tages til efterretning Punkt 3: Mødeaktiviteter tages til efterretning Punkt 4: Grafisk identitet tages til efterretning Bilag Bilag 1.2a: Mødeaktiviteter Bilag 1.2b: Grafisk identitet Sagsfremstilling 1) Erhvervs- og byggestyrelsen (EBST), der forvalter EU s regional og strukturfond projekter i Danmark, har over flere omgange udbedt sig uddybende materiale. Dette har bevirket, at projektet er blevet pålagt en række mindre ændringer og at vi stadig afventer den endelige, officielle godkendelse. På møde 25/5 mente EBST, at den kunne være klar medio juni. 6

7 2) EBST har gjort opmærksom på en række punkter, hvor vi skal forholde os til statsstøtteproblematikken (hvor det under de minimis forordningen er muligt at støtte enkelte virksomheder med ydelser til en værdi af maksimalt over en periode på tre regnskabsår). Således har vi redefineret hovedaktivitet 3 Kompetenceudvikling, således vi ikke længere udvikler deciderede uddannelsesforløb, men i stedet underbygger kompetenceudviklingen i de planlagte OPI samarbejder. Ligeledes er vi af støttemæssige hensyn blevet nødt til at underopdele aktiviteterne under hovedaktivitet 1A Konkrete Innovationsprojekter i hhv. Modeludvikling (en ren DTU og sekretariats aktivitet) samt Innovationsprojekter. 3) Daglig leder har afholdt møder med projektets interessenter samt aktører. Et overblik er gengivet i bilag 1.2a Mødeaktiviteter. 4) Kommunikations og reklamebureauet Cumuli er udvalgt som partner til såvel grafisk identitet og portaludvikling. På nuværende tidspunkt er der udarbejdet logo samt farvevalg, hvis linje nærmere præsenteres i bilag 1.2b Grafisk identitet. Beslutning Punkterne blev alle taget til efterretning. Henrik Kagenow oplyste, at han er fratrådt sin stilling som CEO for B&O Medicom, hvilket på sigt vil betyde at han forlader Medicoindustrien og dermed også Medico Innovations projektbestyrelse. Søren Hellener oplyste, at DTU er blevet tildelt netværksmidler på ca. 1,6 MDKK over en to-årig periode med henblik på at medico-teknik optaget i EU s rammeprogram. I styregruppen sidder bl.a. Lise-Lotte Højgaard, Jens Kr. Gøtrik og Anders Bjarklev (DTU Fotonik). Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 7

8 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Medico Innovation Idégrundlag, Strategi og Budget Resumé Med udgangspunkt i det oprindelige projektkommissorium er der defineret et simplificeret idégrundlag og en forenklet, handlingsorienteret strategi. Det foreløbige arbejde med projektets budget konkluderer, at budgettets sammensætning af en overvægt af timer versus frie midler vil have en begrænsende effekt på projektets ambitions-niveau. Indstillinger Punkt 1: Idegrundlag godkendes Punkt 2: Medico Innovations overordnede strategi godkendes Punkt 3: Budgetmæssige observationer tages til efterretning Punkt 4: Kommunikation af idégrundlag, strategi og mål drøftes Bilag Bilag 1.3a: Medico Innovations idégrundlag Bilag 1.3b: Medico Innovations strategi Bilag 1.3c: Opsummering af fastsatte mål 8

9 Sagsfremstilling 1) Medico Innovations idégrundlag er at dele viden, skabe vækst og facilitere netværk som grobund for nye innovationsaktiviteter indenfor medicobranchen i Danmark med henblik på skabelsen af nye arbejdspladser. 2) Medico Innovations strategi defineres som: Medico Innovation vil gennem fem definerede hovedaktiviteter optimere betingelserne for innovation i den danske medicobranche samt etablere en medico klynge med geografisk udgangspunkt i Region Hovedstaden. Aktiviteterne vil basere sig på et tæt samarbejde med øvrige innovations- og medico-initiativer i landets øvrige regioner og have et integreret internationalt udsyn. 3) Medico Innovations budget er bundet stærkt op på forbrug af timer hos projektets partnere og i mindre grad frie beløb. Dette vil i visse tilfælde have en begrænsende effekt på ambitionsniveauet (især portal og konsulentydelser). Således vil der i mange tilfælde skulle anvendes DTU ressourcer uanset om der måtte være mere egnede eller tilgængelige ressourcer udenfor projekts partnerskab. Ligeledes er der ikke afsat nok midler til udvikling af den planlagte portal, hvorfor det søges at opnå samme effekt på basis af en mere simpel hjemmeside samt brug af gratis, sociale medier. I fremtidige spin-off projekter, vil der blive søgt mere direkte finansiering. 4) Der er fra Medicoindustriens side udtrykt ønske om og behov for klar kommunikation omkring projektets strategi og mål. Der er mange muligheder herfor og inden det fastlægges hvilket format, der er det mest optimale ønskes en drøftelse i bestyrelsen omkring forventninger til denne kommunikation (skriftlig i en flyer, på hjemmesiden og/eller verbal ifm. pressemøde/kick-off etc.). Er der andre i projektbestyrelsen, der har behov for målrettet kommunikation om emnet? 9

10 Beslutning 1) Medico Innovations idégrundlag blev omformuleret til: skabe vækst og innovation gennem netværk og ved at dele viden indenfor medicobranchen i Danmark med henblik på skabelsen af nye arbejdspladser. 2) Godkendt med henstilling om at det ved fremtidig kommunikation omkring klyngens aktører tydeliggøres at forskere findes på såvel universiteterne som på hospitalerne. 3) Projektets generelle finansiering blev drøftet og det blev vedtaget, at Martin Stenfeldt indkalder til et arbejdsmøde med Søren Hellener, Jens Kr. Gøtrik og Kristian Johnsen med henblik på at identificere muligheder for at skaffe flere eksterne midler. Susie Ruff advokerede for at konsultere FIE omkring mulighederne ligesom hun også gerne ville stille CSI til rådighed herfor. 4) Det blev kraftigt anbefalet, at afstemme offentligt kick-off arrangement med regionen (Jens Chr. Sørensen) Ligeledes blev det vedtaget at afholde separate kick-off for DTU, Medicoindustrien/ScionDTU samt CSI/regionens hospitaler. Susie Ruff anbefaler at bruge praktiske cases til PR arbejdet. Gøtrik anbefaler at tage MVA med på råd, hvad angår brug af video-materiale. Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 10

11 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (å), lukket (l) Å Medico-teknisk Innovation - handlingsplan Resumé Hovedaktivitet 1: Medico-teknisk Innovation planlægges fuldført iht. oprindeligt fastsatte milepæle for periode 1 og 2 i projekt-kommissoriet. Som tidligere nævnt er vi blevet nødt til at underopdele aktivitet 1A Konkrete Innovationsprojekter i hhv. Modeludvikling og Innovationsprojekter. Konkrete handlingsplaner til opnåelse af disse er beskrevet nedenfor. Planerne vil kunne gennemføres indenfor de fastlagte og godkendte budgetter (se bilag 1.3). Aktiviteterne udføres af sekretariatet, DTU samt Delta jfr. bilag 1.4. Indstillinger Punkt 1: IPR koncept for-analyse godkendes Punkt 2: Samarbejde om fremtidige DTU Vision Days godkendes Punkt 3: Udvikling af innovationsworkshop koncept godkendes Punkt 4: Kortlægning og vurdering af relevante patenter godkendes Punkt 5: Motivationsanalyse på de tre generiske klyngeaktører godkendes Punkt 6: Igangsættelse af koncept for brugerdreven innovation på hospitaler i samarbejde med CSI godkendes Punkt 7: Nedsættelse af Technology Board godkendes Punkt 8: Afholdelse af innovationsmarkedsplads godkendes Punkt 9: Sourcing af innovationsidéer tages til efterretning 11

12 Bilag Bilag 1.4: Budget og timeforbrug for Medico-teknisk Innovation Sagsfremstilling 1. Det undersøges i hvilket omfang det er muligt at udvikle en for klyngens aktører fælles IPR model eller koncept (behov, format og muligheder) 2. Indlæg på DTU Vision Days 1 (medico dagen) samt aftale om fremadrettet samarbejde med Rasmus Larsen, DTU Informatik omkring afvikling af DTU Vision Days (Medico spor) 3. Udvikling af koncept i samarbejde med DTU, Medicoindustrien samt Delta for fremtidige innovations workshops samt afholdelse af brugerdreven og behovsstyret workshop til udvælgelse af første OPI samarbejde 4. Kortlægge eksisterende relevante opfindelser og patenter hos CSI, DTU, KU, TechTrans samt øvrige innovations initiativer (fortrinsvis indenfor region Hovedstaden) herunder udarbejdelse af business summaries for hvert patent 5. SWOT analyse på de tre generiske klyngeaktører (forskere, brugere og industri) for bedre at forstå deres motivation for at deltage aktivt i klynge-aktiviteterne (del af hovedaktivitet 4: Netværk også) 6. Igangsætte koncept for brugerdreven innovation på hospitalerne (indenfor region Hovedstaden) i samarbejde med CSI og evt. MDBC (www.mdbc.dk) også del af hovedaktivitet 4: Netværk 7. Nedsættelse af Technology Board, der skal bedømme og godkende indstillinger fra Medico Innovation til de fem planlagte Offentlige-Private Innovations samarbejder 8. Afholdelse af en innovationsmarkedsplads/teknologidag, hvor DTU s patenter promoveres (technology push) 9. Sourcing af idéer, behov, udfordringer etc. baseres på strategisk samarbejde med CSI, men projekter udenfor CSI-regi vil også kunne komme i betragtning såfremt de er relevante for et OPI samarbejde. 1 Se nærmere om DTU Vision Days på og klik på Medical for at se medico programmet for

13 Beslutning 1) Godkendt med ønske om at der udvikles ét samlet overblik over de eksisterende IPR modeller og at der arbejdes mod en entydig løsning. 2) Godkendt 3) Godkendt, det efterstræbes at igangsætte det første OPI inden udgangen af ) Godkendt 5) Godkendt 6) Godkendt 7) Technology Board skal ikke være en fast udvalg men nedsættes ad hoc og bemandes af på peer review basis. Der skal udnyttes velkendte peer-review metoder. Technology Board bedømmer indstillinger og videregiver deres anbefalinger til bestyrelsen, som herefter drøfter og godkender indstillingerne. 8) Godkendt 9) OK Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 13

14 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Adgang til test- og laboratoriefaciliteter - handlingsplan Resumé Hovedaktivitet 2: Adgang til test- og laboratoriefaciliteter handlingsplan har først milepæle defineret for periode 2, hvorfor punktet på nuværende tidspunkt indeholder begrænsede handlingsplaner. Aktiviteterne udføres af sekretariatet, DTU samt Delta jfr. bilag 1.5. Indstillinger Punkt 1: Milepæle information tages til efterretning Punkt 2: Handlingsplan godkendes Punkt 3: Potentiel forskydning af budget godkendes Bilag Bilag 1.5: Budget og timeforbrug for Adgang til test- og laboratoriefaciliteter Sagsfremstilling 1) Der er ikke planlagt milepæle for denne hovedaktivitet for periode 1 jfr. projektkommissorium. For periode 2 er følgende planlagt; Kortlægning af væsentlige forskningsfaciliteter og udstyr i relation til medico-området på relevante forskningsinstitutioner. 2) I forbindelse med vores arbejde med de øvrige fire hovedaktiviteter vil vi komme i berøring med aktører, der har relevans for ovennævnte kortlægning, hvorfor vi igangsætter kortlægningen i indeværende år, men først forventer at afslutte den i 14

15 første kvartal Kortlægningen ingen strategisk eller praktisk betydning før dette tidspunkt og det er præmaturt at kvalificere behovene før sidst i ) Det er ikke vores forventning, at vi udnytter det afsatte budget på hverken time eller økonomi delen. Overskydende timer og økonomi overføres til periode 3 og 4. Beslutning 1) OK 2) Godkendt men sekretariatet skal definere output format før igangsættelse af arbejdet. Industrien skal spørges omkring behov. Liselotte Højgaard anbefaler udnævnelse af kontaktpersoner på hospitaler og DTU til brug for virksomheders indgang til emnet. 3) Godkendt Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 15

16 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) L Kompetenceudvikling Resumé Hovedaktivitet 3 Kompetenceudvikling planlægges fuldført iht. oprindeligt fastsatte milepæle for periode 1 og 2 i projektkommissorium. Jfr. punkt /2 bemærkes, at vi er blevet nødt til at revidere visse aktiviteter og milepæle for bedst muligt at håndtere statsstøtteproblematikken. Derfor understøttes kompetenceudviklingen i de fem fremtidige OPI samarbejder frem for at udvikle deciderede uddannelsesforløb. De konkrete handlingsplaner er beskrevet nedenfor. Aktiviteterne udføres DTU jfr. bilag 1.6. Indstillinger Punkt 1: Kortlægning af kompetenceudviklingsudbud godkendes Punkt 2: Kortlægning af behov for kompetenceudvikling godkendes Punkt 3: Identifikation af kompetenceudviklingsmuligheder godkendes Punkt 4: Forberedelse af monitorering og kompetenceudviklingsforløb til OPI er godkendes Punkt 5: Udnyttelse af budget tages til efterretning Bilag Bilag 1.5a: Budget og timeforbrug for kompetenceudvikling Bilag 1.5b: Revision til projektkommissorium vedr. aktivitets-beskrivelse og milepæle for Aktivitet 3 16

17 Sagsfremstilling 1) Kortlægning af eksisterende udbud af relevans for innovationsarbejde indenfor medico branchen. Her tænkes ikke kun på hvad der findes indenfor DTU og KU regi, men også CBS, andre innovationsmiljøer samt almene kursus- og efteruddannelsesudbydere som f.eks. Mannaz. Det foreslås, at kortlægningen udvides til også at omfatte en kort Styrke/Svagheds bedømmelse af de konkrete udbud. Kortlægning vil i øvrigt være dynamisk, idet den vil blive tilbudt som database overfor klyngens aktører og derfor løbende skal opdateres (hvilket også er planlagt i projektkommissorium) 2) Kortlægge behov for kompetenceudvikling indenfor klyngen. Forventes gennemført på basis af spørgeskemaer kombineret med personlige interviews med repræsentative aktører indenfor klyngen. Denne kortlægning vil også blive genstand for kontinuerlig opdatering. 3) Identificere overordnede muligheder for kompetenceudvikling i en Gap og SWOT analyse. Denne aktivitet er ikke forudsat i projektkommissorium, men giver mening som konklusion på de i 1) og 2) nævnte aktiviteter. Planen er udviklet og aftalt med Søren Salomo fra DTU Business, som bliver den udførende kraft. 4) Forberedelse af monitorering og kompetenceudviklingsforløb til OPI er. De planlagte kompetenceudviklingsforløb er ikke traditionelle uddannelsesforløb men samarbejdsforløb i innovationsprojekter, som er startet og faciliteret af Medico Innovation. 5) Det er på nuværende tidspunkt svært at bedømme i hvilken udstrækning DTU kan udnytte de afsatte 800 timer indenfor årets udgang, idet den planlagte ressource endnu ikke er rekrutteret. Budgettet (timer og udgifter) vil IKKE blive overskredet, men i fald det ikke udnyttes fuldt ud, vil det blive overført til periode

18 Beslutning 1) Godkendt men punktet omformuleres til: Kortlægning af eksisterende udbud af relevans for innovationsarbejde indenfor medico branchen. Her tænkes ikke kun på hvad der findes indenfor DTU og KU regi, men også hos Medicoindustrien, Delta og CSI, andre innovationsmiljøer samt almene, private kursus- og efteruddannelsesudbydere som f.eks. Mannaz. Det foreslås, at kortlægningen udvides til også at omfatte en kort Styrke/Svagheds bedømmelse af de konkrete udbud. Kortlægning vil i øvrigt være dynamisk, idet den vil blive tilbudt som database overfor klyngens aktører og derfor løbende skal opdateres (hvilket også er planlagt i projektkommissorium) 2) Godkendt 3) Godkendt 4) Godkendt 5) OK Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 18

19 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Netværk Resumé Hovedaktivitet 4 Netværk planlægges fuldført iht. oprindeligt fastsatte milepæle i projektkommissorium. Konkrete handlingsplaner til opnåelse af disse er beskrevet nedenfor. På rejseomkostningsdelen vil der være visse budgetmæssige begrænsninger, der søges løst via periodeforskydning samt egenfinansiering fra projektpartnere. Aktiviteterne udføres af sekretariatet, DTU samt Delta jfr. bilag 1.7. Indstillinger Punkt 1: Udvikling af koncept for netværk godkendes Punkt 2: Udvikling af et DTU internt medico netværk godkendes Punkt 3: Kontakt med internationale relationer godkendes Punkt 4: Aktivering af DTU s følgegrupper godkendes Punkt 5: Samarbejde med andre danske medico-initiativer drøftes Punkt 6: Udarbejdelse af netværksevalueringsmodel godkendes Punkt 7: Budgetmæssige begrænsninger tages drøftes Bilag Bilag 1.7: Budget og timeforbrug for Netværk og internationalt udsyn 19

20 Sagsfremstilling 1) Kortlægge og brainstorme på temaer for fremtidige netværk (indhold, sigte, format, mødefrekvens, deltagere). Dette punkt vil løbende blive revideret i takt med at nye aktører aktiveres i klyngen og nye temaer bliver relevante 2) Etablere et DTU internt netværk med arbejdstitlen DTU Medico Forskning 3) International kontakt: a. Etablere og udbygge relationer til Udenrigsministeriets tre innovationscentre i München, Shanghai og Silicon Valley samt Medicon Valley Alliance s (MVA) tre ambassadører i Vancouver, Kobe og Seoul med henblik på at etablere adgang til relevante klynger, forskningsinstitutioner, hospitaler og virksomheder med relevans for den danske medico-klynge. Dette arbejde tænkes ydermere koordineret med TechTrans. b. Det påtænkes konkret at deltage i HealthCareVan i Californien i oktober ligesom der er planer om aktiviteter ifm Medica-messen i Düsseldorf, Tyskland i november. c. Fortsætte og udbygge dialog med CIMIT 2 og MIMIT 3 omkring innovation indenfor medico-klynger 4) Aktivere DTU s følgegruppe (Nanotech, Elektro, Fotonik og Informatik) med henblik på involvering i innovationsworkshops, OPI samarbejder og netværksaktiviteter 5) De danske regioner har stort set alle hver især igangsat innovationsprojekter indenfor medico/sundhedsområdet 4, hvilket giver mening fra et regionalt perspektiv. Ligeledes udbydes en række bredt formulerede vækstaktiviteter til industrien. En stor del af vores målgruppe oplever dette som forvirrende hvilket skaber uklarhed aktørerne imellem. Medico Innovation vil gerne afhjælpe denne uklarhed ved dels at lægge op til samarbejde med de forskellige initiativer dels at tage aktiv part i den fælles koordinering af sundhedsnetværkene (gennem det allerede etablerede regionale udvalg). Dette punkt er ikke indeholdt i projektkommissorium, men forventes at give en win-win effekt, hvorfor det anbefales at gennemføre det alligevel. Ressourceforbruget vil kunne indeholdes i nuværende budget. 6) Udarbejde evalueringsmodel for netværk 2 Center for Integration of Medicine and Innovative Technology; 3 Manchester Integrating Medicine and Innovative Technology; 4 MTIC, Idéklinikken, ICPH, CSI, Welfare Tech Region, Healthcare Innovation Lab, Lev Vel Robocluster, m.fl. 20

21 7) De ovennævnte aktiviteter falder alle (på nær punkt 6) indenfor projektkommissoriums oprindelige planer og kan indeholdes i det budgetterede timeforbrug. Derimod er det afsatte budget til rejseaktivitet meget stramt og der er ikke mulighed for at dække projektpartneres (eksempelvis DTU s) rejseaktivitet. EBST peger på egenfinansiering fra projektets partnere som den mest nærliggende løsning. Det er muligt at overføre beløb fra andre aktiviteter men kun hvis det kan sandsynliggøres, at milepælen vil kunne opnås for den tilbageblevne mængde ressourcer/penge. Beslutning 1) Godkendt 2) Godkendt 3) Punkt a) omformuleres således at der MVA s ambassadørprogram omtales generelt og ikke med specifikke lokaliteter 4) Godkendt, det understreges at Medico Innovation også skal holde sig ajour med BioPeople, FIE og Tektra. Desuden er det ønskværdigt med en oversigt over regionens og Danmarks innovationsinitiativer, hvor DI s aktiviteter især skulle mappes. 5) Godkendt 6) Godkendt 7) OK Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 21

22 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) L Generelle aktiviteter Resumé Hovedaktivitet 5 Generelle aktiviteter planlægges fuldført iht. oprindeligt fastsatte milepæle i projektkommissorium for periode 1 og 2. Konkrete handlingsplaner til opnåelse af disse er beskrevet nedenfor. Aktiviteterne kan alle afholdes indenfor det tidsmæssige budget. Opbygning af portal og kontaktdatabase forudsætter periodisering af udgifter fra periode tre også. Aktiviteterne udføres af sekretariatet, DTU, Delta samt ScionDTU jfr. bilag 1.8. Forslag Punkt 1: Opbygning af kontaktdatabase godkendes Punkt 2: Identifikation af MI ambassadører godkendes Punkt 3: Aktivering af nøgle-ceo s godkendes Punkt 4: Medico Innovation kick-off godkendes Punkt 5: Portaludvikling godkendes Punkt 6: Gennemførelse af nulpunktsanalyse godkendes Punkt 7: Rapportering til EBST tages til efterretning Punkt 8: Nyhedsbreve godkendes Punkt 9: Ansættelse af projektmedarbejder godkendes Punkt 10: Generel administration tages til efterretning Punkt 11: Budgetmæssige observationer tages til efterretning 22

23 Bilag Bilag 1.8: Budget og timeforbrug for Generelle aktiviteter Sagsfremstilling 1) Opbygge MI Intelligence Database indeholdende kontaktdata på klyngeaktører samt nationale som internationale relationer med mulighed for segmentering på relevante attributter. Der bliver muligvis behov for at periodisere nogle af udgifterne til denne opbygning fra periode 3. 2) Identificere MI ambassadører med henblik på aktivering i netværksaktiviteter og udarbejdelse af value proposition for de industrielle aktører. 3) Aktiverer nøgle-ceo s (Oticon, Widex, GN Resound, Radiometer, Ambu) mhp. endorsement af og aktivering i Medico Innovation projektarbejdet. 4) Medico Innovation kick-off (DTU intern, offentligt samt en kick-off for Medicoindustriens medlemmer og ScionDTU s kunder). Der er ikke i budgettet afsat midler hertil, hvorfor finansiering delvis forudsætter gratis lån af lokaler samt brug af budgetter fra andre mødeaktiviteter. 5) Udvikle og implementere koncept for design og portal herunder kravspecifikation på internetbaseret værktøjskasse for klyngens aktører. Budgettet er for dette punkt er meget begrænset og vil derfor blive gennemført vha. interaktiv brug af kontaktdatabase, hjemmeside samt gratis sociale medier. 6) Gennemførelse af nulpunkts analyse baseret på udvalgte nøgletal for medicoklyngen. 7) Rapportering til EBST skal foregå to gange årligt på to niveauer; økonomisk såvel som på aktivitetsniveau. Bestyrelsen vil modtage kopi af det indrapporterede materiale. 8) Udvikle koncept for nyhedsbreve (format, frekvens, distribution, redaktion) og udsende første nyhedsbrev. 9) Ansættelse af projektmedarbejder (herunder udvikling af job-beskrivelse). Der er budgetteret med ansættelsen af en projektmedarbejder, men denne er endnu 23

24 ikke ansat. Såfremt nærværende handlingsplaner godkendes af bestyrelsen vil arbejdet med at udvikle en jobbeskrivelse blive igangsat. 10) Generel administration jfr. projektkommissorium (s. 23) 11) Budgettet er time- og budgetmæssigt stramt. For sekretariatet såvel som ScionDTU er timebudgettet acceptabelt, men der er ikke meget plads til at involvere DTU og Delta i de generelle aktiviteter. På økonomidelen er det afsatte beløb til grafisk identitet og udvikling af portal et godt stykke under markedsprisen for disse ydelser. Det er derfor valgt at reducere ambitionsniveauet på portalen i den første tid, ligesom det er aftalt med EBST, at vi kan overføre midler fra andre konti, såfremt det ikke går ud over gennemførelsen af donor aktivitetens gennemførelse og i øvrigt i tæt koordinering med EBST. Beslutning 1) Godkendt 2) Godkendt 3) Godkendt idet målgruppen dog udvides til også at omfatte B-K Medical og DAKO. 4) Godkendt 5) Godkendt 6) Godkendt 7) OK 8) Godkendt 9) Godkendt 10) OK 11) OK Fraværende Thomas Bech Hansen (Delta) 24

25 Bestyrelsen Punkt nr Mødedato Åben (Å), lukket (L) Å Projektafgrænsninger Resumé Projektkommissorium har udstukket ganske vide rammer for Medico Innovation s aktiviteter. Det er derfor essentielt at afgrænse hvilke aktiviteter, der IKKE gennemføres indenfor rammerne af Medico Innovation. Forslag Punkt 1: Problemidentifikation tages til efterretning Punkt 2: Produktudvikling afgrænsning tages til efterretning Punkt 3: Tematisk fokus tages til efterretning Punkt 4: Afgrænsning ift. øvrige danske sundhedsinitiativer drøftes Bilag Bilag 1.9: Innovationsprocessen og Medico Innovations aktionsområde Sagsfremstilling 1) Problem-identifikation/scouting på hospitalerne. Dette arbejde er essentielt som fødekæden for bruger-dreven innovation, men forudsættes gennemført indenfor Center for Sundheds Innovations (CSI s) rammer. Der vil jfr. punkt blive etableret et formelt samarbejde med CSI. 2) Jfr. projektkommissorium vil der ikke blive udviklet konkrete produkter indenfor Medico Innovations nuværende rammer. Medico Innovation fokuserer på faserne frem til produktudviklingen, som forudsættes varetaget af industrien. I takt med at de fem OPI samarbejder udvikler sig vil det sandsynligvis komme på tale at 25

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS-07-0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1 22 fif til projekter November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne

Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne Evaluering af resultater og effekter af udviklingsprojekt gennemført af Bornholms Regionskommune i 2011-2013.

Læs mere