Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse"

Transkript

1 R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. juni kl Sted Sundhedsstyrelsen, Primula Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef Preben Cramon (Region Øst) Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region Nord) Jens Peter Steensen (Region Syd) Praktiserende læge, lektor Roar Maagard (LVS) Marie Krabbe (LVS) 1. Reservelæge, Mads Skipper (LF) Reservelæge Helle Søholm (YL) Lars Aagaard Olsen (PLO) Overlæge, Vibeke Ersbak (FAS) Professor, Doris Østergaard (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser) Kontorchef Jakob Krogh (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) Chefrådgiver Thomas I. Jensen (Danske Regioner) Vicedirektør Lars Juhl Petersen (Danske Regioner) Kontorchef, overlæge Birte Obel (Sundhedsstyrelsen) Specialkonsulent, Anders Haahr (Sundhedsstyrelsen) Tandlæge Karen Geismar, (Sundhedsstyrelsen) Direktør Vagn Nielsen, (Sundhedsstyrelsen) Helene Probst (Sundhedsstyrelsen) Afbud John Michael Hasenkam (Universiteterne) Kontorchef, Søren Brostrøm, (Sundhedsstyrelsen) Lægefaglig direktør Morten Noreng (Danske Regioner) Professor Peter Schwarz (LVS) Overlæge, Bente Malling (LVS) Læge Henning Beck (Sundhedsstyrelsen) Overlæge, Susanne Vinther Nielsen (Sundhedsstyrelsen) Bo Rahbek (YL) Sagsnr /1/ Reference AAH T E Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (Bilag NR 6-14) Dagsordenen blev. Punkt 2. Tema: Gennemgang af inspektorordningen Oplæg ved Sundhedsstyrelsen Oplæg ved Lars Juhl Petersen, vicedirektør Gentofte Hospital Oplæg ved Niels Dieter Röck, Ledende Overlæge Odense Universitets hospital Oplæg ved Randi Beier-Holgersen, Inspektor Oplæg ved Mads Skipper, Lægeforeningen

2 Sagsfremstilling: På baggrund af oplæggene ønskes en drøftelse af inspektorordningen, så Sundhedsstyrelsen herigennem kan få inputs til den igangsatte gennemgang af inspektorordningen. Sundhedsstyrelsen vil som led i gennemgangen udfærdige en rapport indeholdende eventuelle anbefalinger til justeringer af inspektorordningen. Denne rapport forelægges for det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse i december. Oplæg ved Karen Geismar, Sundhedsstyrelsen Karen Geismar præsenterede den overordnede proces for arbejdet med gennemgangen af inspektorordningen. Oplægget er vedlagt referatet. I oplægget blev det blandt andet fremhævet at: Der vil mistes sammenlignelighed, hvis der justeres for meget i temaerne Der er mangel på inspektorer, hvilket medfører færre besøg, end der bør være Det kan være en driftsudfordring for visse afdelinger, hvis de har mange ansatte, der er inspektorer Gennemgangen skal vise, om der er behov for justeringer af ordningen. Oplæg ved Lars Juhl Petersen Oplægget er vedlagt referatet. Lars Juhl Petersen fokuserede i oplægget blandt andet på at: Det er vigtigt at fastholde ordningens formål med at kvalitetsudvikle og kvalitetssikre Der ikke skal udvikles en helt ny ordning Ordningen lever en isoleret tilværelse. Dette på trods af, at uddannelse er en del af en større sammenhæng og dermed svær at isolere fra eksempelvis den daglige produktion Det af og til savnes, at inspektorerne kan levere konkrete bud på, hvordan afdelingen kan komme videre Man i større grad bør bruge rapporterne på tværs af afdelinger Ordningen ikke kan bruges til at se, hvordan det går på afdelingen mellem besøg, så der er også behov for, at sygehusene selv løbende monitorerer uddannelsen Det kan være en ide, hvis ordningen går mere på tværs af specialer Man i stedet for at inspicere en enkelt afdeling kan inspicere hele hospitalet. Oplæg Niels Dieter Röck Side 2

3 Oplægget er vedlagt referatet. Niels Dieter Röck fokuserede i sit oplæg blandt andet på at: Selvevalueringen er et godt redskab Ikke alle inspektorernes forslag er realiserbare Der er det sædvanlige dilemma mellem uddannelse og produktion/drift Der kan være meget lang tid mellem besøgene, hvilket betyder, at afdelingen kan se markant anerledes ud ved næste besøg Det kan overvejes om begge inspektorer skal være læger, eller om der er andre, der er bedre uddannet i forhold til at vurdere og rådgive om pædagogiske tiltag Ordningen skal ses i sammenhæng med evaluer.dk Oplæg Randi Beier-Holgersen Oplægget er vedlagt referatet. Randi Beier-Holgersen fokuserede i sit oplæg blandt andet på at: Der er en del logistisk arbejde forbundet med at få besøget fastlagt Det sker, at de uddannelsessøgende ikke har været involveret i udarbejdelsen af selvevalueringen Der kan være ret divergerende meninger mellem de yngre læger og ledelsen i forhold til kvaliteten af uddannelsen Der af og til er meget få læger, som deltager i mødet, hvilket medfører en dårligere samlet viden om afdelingen Der kan være problemer i forhold til at få rapporten godkendt, da afdelingen ikke altid vil acceptere inspektorernes syn Hvis en inspektor besøger samme afdeling mange gange, kan det være svært at se afdelingen med nye øjne og dermed at forholde sig uvildigt Mange afdelinger har muligheden for at levere god uddannelse, de ved bare ikke, hvordan det skal gribes an Der er behov for, at ordningen i højere grad kobles op på PKL funktionen Oplæg Mads Skipper Oplægget er vedlagt referatet. Mads Skipper fokuserede i sit oplæg blandt andet på at: Almen praksis også bør inkluderes i ordningen Kvaliteten af rapporterne er svingende, særligt i forhold til den kvalitative del Side 3

4 Rapporterne kan have svært ved at håndtere, at de dækker mange uddannelseslæger på forskelligt uddannelsesniveau Formålet er, at alle deltager i interviewet, men der er eksempler på, at de kritiske ikke er til stede Uddannelsesøgende i høj grad involveres i opfølgningen på besøgene Det kan være en god ide at bruge inspektorer fra andre specialer Generel drøftelse På baggrund af oplæggene var der en efterfølgende drøftelse. Grundlæggende var opfattelsen, at det er en god ordning, men at der kan være behov for justeringer. Det blev i den sammenhæng blandt andet fremhævet at: Det kan være en ide at se på, om inspektorer skal have en særlig profil o Begge inspektorer behøver ikke være læger. Én kunne måske være en person, med særlige pædagogiske forudsætninger o Inspektorerne behøver ikke nødvendigvis være inden for eget speciale Det ikke kan forventes, at specialerne kan stille med mange flere inspektorer PKL erne i højere grad kan tænkes ind i ordningen Der er behov for, at det tydeliggøres, hvem der er afsender af rapporten Dårlige inspektorrapporter rygtes hurtigt og kan have betydning for rekrutteringen på den pågældende afdeling Der er behov for større ensartethed i kvaliteten af inspektorrapporterne Det kan være en ide, hvis rapporterne drøftes i uddannelsesrådene Der bør ses på, om der kan hentes inspiration fra andre uddannelsesområder i forhold til, hvordan ordningen kan benyttes Ordningen kunne/bør tænkes ind i survey af hospitalet) som helhed: o På den måde vil der blive udviklet mål, som der kan inspiceres efter o Hvis der tænkes i survey modeller er det vigtigt, at ordningens faciliterende rolle (den formative funktion) ikke bliver tabt o Det er vigtigt at ordningen ikke udvikler sig til at blive for summativ. Det formative aspekt er vigtigt o Inspektorbesøgene kan eventuelt tænkes ind i de Den Dansk Kvalitetsmodel retningslinjer som sygehusene laver Afdelingerne kan lave en selvevaluering hvert 2. år selvom der ikke skal være inspektorbesøg Besøgene giver et rimeligt rammende øjebliksbillede af hverdagen Side 4

5 o Det kan overvejes, om nogen af besøgene skal være uanmeldte for på den måde at få et mere reelt billede af hverdagen Det bør gå hurtigere fra et besøg er bestilt, til det er arrangeret Der kan være behov for at målrette besøgene mod de afdelinger, hvor der er udfordringer Det kan overvejes at inspicere et helt hospital af gangen i stedet for kun en enkelt afdeling Eventuelt kan man inspicere et helt speciale af gangen Punkt 3. Fra 4-årsreglen til 5-årsfrist - Opfølgning på ministeriets arbejdsgruppe (Bilag NR7-14, Bilag NR8-14, Bilag NR9-14 og Bilag NR10-14) Sagsfremstilling: 4-årsreglen er på baggrund af anbefalinger fra ministeriets arbejdsgruppe med virkning fra 1. april 2014 blevet ændret til en 5-årsfrist. Sundhedsstyrelsen har på baggrund af den ny regel revideret styrelsens administrationsnotat og FAQ, som er vedlagt til orientering. Arbejdsgruppens rapport indeholder en række andre anbefalinger, som rådet skal drøfte, hvordan der kan arbejdes videre med. Rådet drøftede kort håndteringen af rapportens øvrige anbefalinger. Lempelse af dispensationspraksis Der er en indledende drøftelse af dispensationspraksis på det kommende møde i VUSAM den 17. juni. Herudover indkalder Sundhedsstyrelsen relevante parter til et møde efter sommerferien Individuelle uddannelsesplaner Drøftelsen blev skubbet til dagsordenens punkt 4. Dimensionering af hoveduddannelsesforløb Er blevet drøftet i prognose- og dimensioneringsudvalget, hvor der er lagt op til, at den nuværende praksis fortsætter. Det betyder, at en region eller et speciale, som ønsker en ændret dimensionering, skal sende en ansøgning til Sundhedsstyrelsen. I behandlingen af ansøgningen inddrager Sundhedsstyrelsen udvalgets medlemmer. Dimensionering af introduktionsstillinger: Er blevet drøftet i prognose- og dimensioneringsudvalget og det er på den baggrund besluttet, at Videreuddannelsesregionerne kan øge antallet af introdukti- Side 5

6 onsstillinger ud over det fastsatte maksimum uden at Sundhedsstyrelsen skal godkende det. Øgningen skal have et rekrutteringsmæssigt sigte og det forventes, at regionerne koordinerer med hinanden og selv sikrer økonomien. Karrierevejledning Det blev aftalt, at de tre videreuddannelsessekretariater ser på, om der er noget, der kan justeres i forhold til karrierevejledningen. Punkt 4. Rammer for den individuelle uddannelsesplan og for den uddannelsesansvarlige overlæges opgaver Sagsfremstilling: Af handlingsplanen for status og perspektivering fremgår to anbefalinger vedrørende rammerne for den individuelle uddannelsesplan og den uddannelsesansvarlige overlæge. 1. Der udarbejdes fælles rammer for den individuelle uddannelsesplan eventuelt med inddragelse af samtaleskema. Både samtaleskema og skabelon for uddannelsesplan bør kunne tilrettes det enkelte speciale 2. Der udarbejdes en overordnet ramme for den uddannelsesansvarlige overlæges opgaver i relation til den lægelige videreuddannelse Danske Regioner giver på mødet en status på hvordan der er arbejdet videre med rådets input på mødet den 12. marts til en fælles ramme for den uddannelsesansvarlige overlæge. Indstilling: Til drøftelse Den individuelle uddannelsesplan Der var i rådet enighed om, at det store problem ikke var at få udfærdiget skabeloner for den individuelle uddannelsesplan, men derimod at få uddannelsesplanerne implementeret i hverdagen. Både de uddannelsessøgende og afdelingerne spiller i den sammenhæng en væsentlig rolle. For at gøre implementeringen af planerne lettere blev det dog alligevel foreslået, at der udfærdiges et katalog med skabeloner på forskellige uddannelsesplaner. Ramme for uddannelsesansvarlige overlæger. Danske Regioner har ikke udfærdiget en overordnet ramme for de uddannelsesansvarlige lægers opgaver. De enkelte sygehuse har dog i vid udstrækning udfærdiget deres egne beskrivelser. Der blev i drøftelserne derfor i stedet taget udgangspunkt i beskrivelsen fra målbeskrivelsens generelle del. Rådet fandt i den sammenhæng, at beskrivelsen i målbeskrivelsen kan bruges som et udgangspunkt for regionerne, som så selv kan udbygge beskrivelsen efter behov. Det blev i den sammenhæng ønsket, at det i beskrivelsen synliggøres at: Side 6

7 UAO udgør en væsentlig funktion, der skal tænkes ind i ledelsessystemet UAO spiller en væsentlig rolle på den proaktive bane og derfor bør inddrages/deltage aktivt ved ændringer af organisationen/afdelingen Punkt 5. Revision af den generelle del af målbeskrivelsen for speciallægeuddannelserne (Bilag NR11-14). Sagsfremstilling: Efter udgivelsen af rapporten om lægeroller har Sundhedsstyrelsen foretaget en revision af den generelle del af målbeskrivelsen. Sundhedsstyrelsen ønsker bidrag fra Rådet til det foreliggende udkast. Indstilling: Til drøftelse Sundhedsstyrelsen opfordrede til, at mere tekstnære kommentarer sendes til Sundhedsstyrelsen. I drøftelserne af det mere principielle blev det blandt andet fremhævet at: Uddannelseslægen bør skrives ind som en nøgleperson i punkt 7. I forhold til punkt 7.3 så vil det være svært for visse praksis er at leve op til formuleringen om, at der skal være mere end én person involveret i vejledningen. Beskrivelsen af de uddannelsesansvarlige overlæger også bør adressere tutorlægerne Der er behov for, at almen praksis skrives ind. På nuværende tidspunkt forholder den generelle del sig mest til afdelinger og hospitaler I forhold til punkt 3.1 kan det være en ide at skrive, at i-stillingen blandt andet bruges til at vurdere lægens egnethed til specialet. Ikke alle målbeskrivelser forholder sig til de nye roller, hvilket kan skabe frustration for de yngre læger. LVS tilbød at kontakte specialer, hvor de nye lægeroller ikke var en del af målbeskrivelsen. Sundhedsstyrelsen skal i den sammenhæng levere en oversigt, der viser hvilke af specialerne, der ikke har indarbejdet de nye lægeroller og hvilke som samtidig ikke er opdateret til den nye målbeskrivelsesskabelon. Punkt 6. Orientering Orientering fra Sundhedsstyrelsen Inspektorårsmøde Der har været afholdt inspektorårsmøde, hvor inspektorerne blandt andet udfærdigede en SWOT analyse, som skal indgå i Sundhedsstyrelsens gennemgang af ordningen. Specialespecifikke kurser Side 7

8 Der blev afholdt årsmøde den 27. marts. Sundhedsstyrelsen fik på årsmødet en række inputs til håndbogen for hovedkursusledere, som der nu arbejdes videre med. Det er forventningen at håndbogen vil ligge klar kort efter sommer. Arbejdsgruppe evaluer.dk Arbejdet er ikke som ellers planlagt færdigt. Blandt andet har valideringsprocessen taget længere tid end forventet. Næste og forventeligt sidste møde afholdes den 16. juni. Møde i Nordisk gruppe for helsepersonell maj Styrelsen har været vært for mødet i gruppen, der pt. arbejder med at få udfaset den nordiske overenskomst, da den indeholder uhensigtsmæssige overlap med EU-direktivet om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Nedlæggelsen af overenskomsten er indstillet til ministerrådet, som skulle have drøftet problemstillingen på et møde den 14. juni. Mødet er blevet aflyst og der iværksættes i stedet en skriftlig proces i forhold til nedlæggelsen. Formandsskabet for gruppen overgår nu til Danmark, som skal varetage posten det næste år. Lægeprognose På baggrund af drøftelserne i prognose- og dimensioneringsudvalget den 24. marts har styrelsen besluttet at indkalde teknikkergruppen, som i løbet af året skal se nærmere på, hvorvidt der skal foretages ændringer i modellen for lægeprognoser. Blandt andet vil ændringen til en 5-årsfrist medføre behov for ændringer. Orientering fra Videreuddannelsesregionerne Videreuddannelsesregion Syd: Ikke noget til orientering Videreuddannelsesregion nord Professorat er nu i opslag Der har været afholdt landsdækkende PUF-seminar maj 2014 i Horsens (temaet var Faculty Development = uddannelse og udvikling af de uddannelsesgivende) Der har været afholdt regionalt rådsmøde den 27. maj o Tema om uddannelse i akutafdelingerne og vedtagelse af vision om lægelig uddannelse i akutafdelingerne/-hospitalerne o Godkendelse af lægefaglige indstillinger, bl.a. samfundsmedicin. Side 8

9 o Drøftelse af rapport fra arbejdsgruppe under ministeriet herunder hvordan de mere fleksible rammer for dimensionering af i-stillinger skal håndteres. Videreuddannelsesregionen opfordrede til, at kommuner og staten gøres mere forpligtet i forhold til at sikre tilstrækkeligt med uddannelsesstillinger i samfundsmedicin. Videreuddannelsesregion Øst Drøftet mulighed for udvidelse af i-stillinger og h-stillinger Arbejdsgruppe, der ser nærmere på kompetencevurdering, klinisk uddannelse, simulationsområdet og ledelse af uddannelse er ved at have færdiggjort sit arbejde Der har været afholdt Yngre Læge dag i Roskilde. Orientering fra andre medlemmer af rådet Lægeforeningen Medlemmer oplever, at ansættelsesudvalgene ikke er bevidste om de ændringer, der er sket i forhold til eksempelvis femårsfristen og de nye lægeroller. Videreuddannelsesregionerne bør sikre, at udvalgene modtager den nødvendige information. Herudover blev styrelsen opfordret til at rejse problemstillingen i VUSAM. Punkt 7. Intet til punktet. Eventuelt Side 9

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 22. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 30. april 2014 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tid

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 5. august 2014 /SUBERG Refer fra møde i åben dagsorden Deltagere: Koncerndirektør Ole Thomsen, Koncerndirektør Anne Jastrup, Vicedirektør Per Grønbech,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse... 5 1. Indledning... 6 1.1 Baggrund og formål... 6 1.1 Strategiske

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere