Strategi for SOSU Nykøbing Falster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for SOSU Nykøbing Falster 2011-14"

Transkript

1 Strategi for SOSU Nykøbing Falster

2 Strategi for SOSU Nykøbing Falster Det er SOSU Nykøbing Falsters overordnede strategiske målsætning at skabe en sammenhængende og udviklingsorienteret organisation med et attraktivt arbejds- og undervisningsmiljø, samt en velfungerende informations- og kommunikationsstruktur til glæde for såvel elever, kunder og medarbejdere. For at konkretisere de overordnede mål blev der i 2010 udarbejdet en SWOT analyse af den daværende ledelse og bestyrelsen har ud fra denne valgt at sætte fokus på og handling bag fire fokus områder i strategien for Endvidere har SOSU Nykøbings personale, på et internat i maj 2011, suppleret indsatsområderne. De fire fokusområder er følgende: 1. Undervisningsmiljø 2. PR & markedsføring 3. IT sammenhæng samt øget brug af IT i undervisningen 4. Ledelsesudvikling Ad.1 Undervisningsmiljø er opdelt i følgende undergrupper: Byggeri Åbent læringscenter Fredags Café Undervisningens gennemførsel og anvendelse af resurser Resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen Handleplanen for øget gennemførelse Arbejdsmiljø for personalet Tosprogede elever Virksomhedsforlagt undervisning Byggeri SOSU Nykøbing Falster står i 2011 overfor opstarten på en byggeproces, der skal samle institutionens aktiviteter på én adresse og dermed skabe/forbedre undervisningsmiljøet for elever og arbejdsmiljøet for personalet. Byggeriet forventes afsluttet medio Det prioriteres at alle erfaringer gjort ved SOSU Nykøbing Falster ift. undervisningsmiljø anvendes ved etableringen af den nye bygning og i den eksisterende bygning. Alt personale og alle personale grupper opfordres til at klæde, det nedsatte, byggeudvalgsmedlemmer på med relevante erfaringer, ideer og viden. I byggeudvalget er der repræsentation fra alle personalegrupper, da erfaringer fra disse grupper er uvurderlige. 2

3 Åbent læringscenter Åbent læringscenter har været en succes på mange områder, men samtidig været præget af elever der ikke alle var motiverede for at deltage. Derfor blev der fortaget en undersøgelse af elevernes brug af åbent læringscenter. Resultatet viste en oplevet mangel på sammenhæng mellem undervisningen og åbent læringscenter, ej heller var gruppen af elever der fandt det naturligt at benytte sig af åbent læringscenter så stor, som man kunne forvente. Endvidere er kontroldelen blevet en dominerende faktor, dermed udløses en risiko for at kontrollen overskygger læringsmålet. Samme undersøgelse viste at en gruppe elever bruger åbent læringscenter fast og disse har stort udbytte af dette. Ledelsen vil prioritere at åbent læringscenter retænkes og rekonstrueres med henblik på at sikre en højere grad af sammenhæng med undervisningen for den enkelte elev. De udleverede opgaver skal stemme overens med den enkelte elevs egen opfattelse af, hvor der er behov for faglig udvikling. Åbent læringscenter skal sikre et miljø hvor eleven verbalt og skriftligt kan præsentere sit læringsudbytte for underviser og andre elever. Åbningstiden i åbent læringscenter udvides i første omgang til to dage frem for én. Fredags Café For at styrke miljøet i og omkring undervisningen har elevrådet ønsket etablering af en Fredags Café der skal fungere som elevernes eget sted. Formodentligt kan et øget fokus på det sociale miljø også styrke rekrutteringsindsatsen overfor unge, der ønsker et studiemiljø. Caféen skal være ejet, bestyret og drevet af elever, mens SOSU Nykøbing F afsætter lokaler hertil. Det skal sikres at alle regler og love om udskænkning overholdes og at Caféen ikke forstyrrer undervisningen. Der afsættes økonomiske midler til elevrådets ønsker ift. udsmykning og etablering af en fredags Café, endvidere arbejdes der på rydning af et passende areal til formålet. Undervisningens gennemførsel og anvendelse af resurser For at forbedre undervisningsmiljøet og udligne arbejdsopgaverne vil ledelsen sikre at undervisere på SOSU Nykøbing Falster, via arbejdsfordelingen, i højere grad vil udføre opgaver på tværs af uddannelser, dermed kan vidensdeling og erfaringsudveksling blandt underviserne fremmes. Endvidere kan underviserresurserne bruges mere optimalt og en større sammenhæng mellem afdelingerne kan opnås. Derved sikres reduktion af over- og undertid, samt videreudvikling af eksisterende produkter. Samtidig påbegyndes arbejdet med en ensartet og systematisk evaluering af undervisningsforløb, for derigennem at kunne sikre en konstant tilpasning og udvikling af undervisningen. SOSU Nykøbing F får i 2011 uddannet en intern læsevejleder, i den forbindelse skal der udarbejdes en handleplan for implementering af denne i undervisningen for at de af vores elever der måtte have behovet, vil modtage tilbuddet om læsevejledning. Evt. søgning af projektmidler til implementering af læsevejleder, samt udvikling af fælles undervisningsmateriale, der også kan anvendes af underviserer generelt på SOSU Nykøbing F. 3

4 Resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen SOSU Nykøbing F vil fortsat arbejde med opgørelse og implementering af resultater herfra og samtidig arbejde med implementering af en systematisk evaluering af undervisningsforløbene. Handleplanen for øget gennemførelse Handleplanen indeholder flere elementer ift. forbedring af undervisningsmiljøet. Fx etablering af morgenmad til elever, motionsgrupper o.lign. Endvidere arbejdes der med et ønske om at tilbyde udvalgte fag på et højere niveau for at øge elevernes muligheder efter endt uddannelse på SOSU Nykøbing F. Arbejdsmiljø for personalet (emner fra internat maj 2011) For at kunne koncentrere undervisernes energi mod uddannelserne og dermed undervisningen, har der pågået en proces hvor der er stillet forslag om etablering af trivselsagenter, stillerum, supervision af undervisningen, en enklere registrering af arbejdsopgaver, øget bevidsthed om afgrænsede ansvarsområder og at forventninger vedr. en given arbejdsopgave er eksplicitte. Overblik over husets kompetencer skal etableres, dermed skabes grundlag for optimal brug af personale kompetencer, dette skal ske ifbm. implementering af medarbejderplan. Nye medarbejdere skal tilbydes et turbo kursus til huset for at fremme indkøringen. Tosprogede elever SOSU Nykøbing F må overordnet betragtes som en stor succes ift. uddannelse af tosprogede elever. Der har de sidste år været udfordringer omkring tosprogede elever både på skolen og i praktikken, primært ift. sproglige og kulturelle forskelle. Der skal arbejdes for at sikre at de pågældende hold har så højt et niveau, såvel fagligt som sprogligt, at de relativt gnidningsfrit kan indgå i deres praktikforløb. Samtidig skal der etableres og udvikles kurser til praktikken ift. takling af kulturelle og sproglige forskelle. Da målgruppen giver en anerledes pædagogiske udfordringer end f. eks. en grunduddannelse, er det væsentligt at sikre at motivationen og kvalifikationerne hos underviserene matcher den pædagogiske udfordringen. Virksomhedsforlagt undervisning Der er behov for at benytte resurser til virksomhedsforlagt undervisning mere hensigtsmæssigt, da praktikken i flere tilfælde oplever umotiverede elever, samt en svingende tilstedeværelse. De resurser praksis afsætter til dette arbejde er værdifuld for elever og for SOSU Nykøbing F, derfor skal samarbejdet styrkes. Anvendelse af virksomhedsforlagt undervisning er primært i Grundforløbsregi. Endvidere skal der sikres et øget samarbejde mellem virksomhedsforlagt undervisning og kursusafdelingen. Forstået på den måde at besøgene i fbm. virksomhedsforlagt undervisning, skal kombineres med information og materiale om arbejdsmarkedsuddannelserne tilbud. 4

5 Mål for undervisningsmiljø: Sikre rimelige undervisningsforhold under byggeriet Tilbygning etableres Afdelingen på Skovalleén afvikles (medio 2012) Pavilloner nedtages (uge ) Parkeringsområde etableres (inden udgangen af 2011) Personaleområde etableres (ved udgangen af første kvartal 2011) Alle kontorfaciliteter samles i eksisterende bygning (ved udgangen af første kvartal 2012) Nyt personalerum etableres (ved udgangen af første kvartal 2012) Optimere anvendelsen af eksisterende kvadratmeter (ved udgangen af første kvartal 2012) Etablering af undervisningslokaler og grupperum i eksisterende bygning (ved udgangen af første kvartal 2012) Åbent Læringscenter integreres i uddannelserne (inden udgangen af 2011) Åbent læringscenter udbydes 2-3 gange om ugen på tværs af uddannelserne Etablering af lokale til Fredags Café (inden udgangen af 2011) Etablering af midlertidigt lokale under byggeri (inden udgangen af 2011) Etablering af permanent lokale efter byggeproces (inden udgangen af første kvartal 2013) Afsætning af økonomiske resurser til indretning (inden udgangen af 2011) Undervisningens gennemførsel og anvendelse af resurser Sikre reduktion af over- og undertid (inden udgangen af 2012) Udvikling og implementering af systematiseret evalueringsværktøj (inden udgangen af første kvartal 2013) Implementering af læsevejleder i undervisningen (inden udgangen af første kvartal 2012) Målsætninger for Handleplan for øget gennemførelse implementeres (inden udgangen 2011) Morgenmad til elever tilbydes (inden udgangen 2011) Motionsgrupper tilbydes (inden udgangen 2011) Rygestopkurser el. lign. tilbydes (inden udgangen 2011) Øge overblik over SOSU Nykøbing F s nuværende personalekompetencer, for optimal anvendelse Alle underviseres kompetencer skal føres i medarbejderplan (inden udgangen af 2012) Medarbejderudviklingssamtaler skal struktureres i medarbejderplan (inden udgangen af 2012) Øge viden om arbejde med kulturelle og sproglig barriere ift. tosprogede elever Kurser skal udvikles til praktikken om kulturelle og sproglige forskelle (inden udgangen af 2012) Praktikkens indsats ved virksomhedsforlagt undervisning skal bevidstgøres hos relevante elever 5

6 Ad. 2 PR & markedsføring På trods af 20 års eksistens er SOSU Nykøbing Falster ikke etableret som et stærkt entydigt brand i dækningsområdet. PR & markedsføring har været sporadisk og præget af indkommende tilbud. Endvidere har behovet for direkte PR fremstød ikke være nærværende, da rekruttering ikke har været problematisk. Det seneste år har SOSU Nykøbing F registreret et faldende ansøgertal på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen. Sammenholdt med faldende ungdomsårgange er der nu et behov for at iværksætte en konkret kommunikationsstrategi. Som grundlag for en fremtidig strategi på dette område er det nødvendigt at udarbejde en målsætning for indsatsen, afdække målgruppen og udarbejde et budskab og herefter sætte specifikt ind på dette område. Ledelsen vil planlægge PR & markedsføringen for ét år ad gangen og vil udvikle strategien kontinuerligt. For 2011 vil SOSU Nykøbing Falster arbejde med følgende mål: Danne overblik over hvad vi har af markedsføringsmateriale og tiltag for nuværende Overblik kan være udarbejdet (inden udgangen af 2011) Udarbejde kommunikationsplan Formål, målsætning, budskab (inden udgangen af første kvartal 2012) Arbejde målrettet med at øge mængden af ansøgere på introforløb og brobygning og derved på sigt Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Systematiseret events og målrettet materiale rettet mod syvende til tiende klasse (inden udgangen 2012) Kvalitetssikring af materiale, der forlader SOSU Nykøbing F Udvikle standarder af kontrakter, mail, brevpapir o. lign(inden udgangen 2012) Udvikle Word skabelon så der sikres ensartethed i dokumenter SOSU Nykøbing F navnet og det grafiske udtryk stammer fra amtets tid og fra en tid hvor der var et fællesskab med de øvrige SOSU skoler i Region Sjælland. SOSU Nykøbing F er i dag en selvstændig institution og dermed er der behov for et eget grafisk udtryk og evt. navn. Nyt eller revideret grafisk udtryk, til afsløring sammen med den nye bygning (medio 2012) Hvis behovet er til stede nyt navn (medio 2012) Hjemmesiden skal tilpasses det grafiske udtryk, samt efterses og rettes igennem, der skal endvidere arbejdes med overskuelighed, logik og kommunikativt indhold (medio 2012) 6

7 Ad. 3. IT sammenhæng samt øget brug af IT i undervisningen SOSU Nykøbing Falster har i dag et bredt udvalg af forskellige programmer og servicesystemer erhvervet over en årrække. Men der er et mangelfuldt overblik over overlap i funktionsområder IT-strategi: Vi vil sikre, at skolens IT-udstyr og -systemer, såvel pædagogiske som administrative, er velfungerende og at de lever op til de krav og forventninger, man som elev, kunde og medarbejder med rimelighed kan have og til den gældende lovgivning. Teknik og administration: Det er ambitionen at sikre og til stadighed at udvikle og forbedre den tekniskadministrative service, som er vigtige støttefunktioner til kerneaktiviteten undervisning. Der er et stort behov for at data kan vandre i vores systemer, der bruges mange resurser på at taste samme data i forskellige systemer (Easy, Fronter, elevplan og bibliotek). Højeste prioritet er dog at danne overblik over hvilket programmer og systemer vi har i dag og hvilke af disse der kan sikrer de optimale administrative vilkår for elever, personale og kunder. Endvidere hvilke data der skal kunne genereres af vores systemer til resurseregnskab, elevadministration, skemalægning o. lign. Samtidig skal der arbejdes med den pædagogiske IT udvikling, der skal træffes beslutning om fremtidens LMS platform, samt afdække behovet for IT baseret kommunikation til vores elever (Mail, SMS, LMS). I forbindelse med udvikling af pædagogisk IT, er der behov for et tilbud til det pædagogiske personale i anvendelse af IT løsninger. Der er meget differentieret IT kompetencer i personalegruppen, derfor påtænkes det at etablere et IT værksted for alle medarbejdere én gang om måneden. Her vil én til to IT kompetente medarbejdere etablere et rum for erfaringsudveksling og rådgivning ift. pædagogisk IT. Derfor skal der kunne tilbydes støtte på meget forskellige niveauer og derved målrette indsatsen. IT i undervisningen bør tænkes bredere, end for nuværende. Vores IT platform bliver primært brugt til kommunikation mellem elever og underviserer, platformen rummer dog mulighed for brug af andre medier fx brug af mobiltelefoner eller filmmedier i undervisningen og som afleveringsmedie. Dette kræver øget kompetence hos det pædagogiske personale. Endvidere blev der etableret smartboards i mange lokaler 2010, kompetencerne ift. disse skal også udvikles i IT værkstedet. Udlån og brugen af PC til elever ønskes i fremtiden mere fleksibel. Der findes i dag store mængder af stationære PCére, men mange er af ældre dato og de fylder i dag tre klasselokaler, der kunne udnyttes bedre til undervisning. Derfor skal skolens udlånscomputere udskiftes med lap tops, sideløbende vil elever blive opfordret til anskaffe en lap top ved uddannelsesstart. Der er i EASY A mulighed for at registrere tjenestetid for underviserne, dette redskab skal afprøves og hvis muligt implementeres. 7

8 Mål: Samkørsel af elevadgang, Fronter, Elevplan, elevmail, skema, Easy (inden udgangen af første kvartal 2013) Etablering af IT værksted for personalet Ugentlige workshops hvor der tages emner efter behov (fx brugen af elevplan eller anvendelse af skoletube), resultatet skal kunne måles i en øget trafik på fronter samt en mulighed for at aflevering af opgaver og projekter via nye medier (inden udgangen 2012) Alle undervisere skal beherske Fronter, Elevplan samt smartboards (inden udgangen 2013) Etablering af laptop udlån På begge skolens adresser skal der være laptops til udlån til elever der ikke selv har adgang til IT udstyr (inden udgangen 2011) IT i undervisningen skal tænkes sammen med praktikken Praktikken skal have adgang til elevplan (inden udgangen 2012) Tjenestetidsregistrering for undervisere i EASY A Redskabet skal afprøves som redskab (pilotprojekt) (inden udgangen 2012) Hvis redskabet findes egnet skal det implementeres (inden udgangen 2013) Ad. 4. Ledelsesudvikling To tredjedele af ledelsen må stadig betragtes som relativ nye, derfor er der fortsat behov for at konsolidere gruppen som en samlet enhed. Dette arbejde er påbegyndt og skal betragtes som en fortløbende dynamisk proces, der altid er under udvikling. Formålet er at sikre en entydig og samlet ledelsesgruppe, der med et fællesgrundlag bedriver synlig og progressivledelse. Første del af dette arbejde er en revideret organisationsstruktur, som har til formål at styrke beslutningskompetencen tæt på medarbejderne, altså at mellemlederne skal kunne agere med større kompetence og råderum ud fra givne rammer. Dette for at styrke fleksibiliteten og manøvredygtigheden ved SOSU Nykøbing Falster. Med disse beføjelser øges behovet for sparring og derfor arbejdes der på at skabe rum i ledergruppe til erfaringsudveksling og tillid, så der altid er mulighed for sparring og støtte. Der arbejdes på en omlægning af mødestrukturen i ledergruppen, der tidligere har været præget af en fragmentering og etablering af subgrupper. Da behovet i dag peger i retning af en samlet ledergruppe skal frekvensen af ledermøder øges, mens mængden af submøder sænkes. Samlet set sænkes mødetiden i ledelsen. Dette vil sikre effektivitet og struktur ved møderne Ifbm. ledelsesudvikling skal SOSU Nykøbing F s administration, som helhed optimeres, administrationen arbejder effektivt, men fragmenteret, primært grundet fysisk adskillelse. Hvilket medfører at erfaringsudveksling og udvikling af standarder ikke er optimal. Der skal derfor arbejdes hen imod en fysisk samling af administrationen og gennemgang af opgaver samt fordeling af disse i administrationen. Endvidere skal ledelse fastholde det gode samarbejde, der i dag findes med aftagerfeltet dvs. Guldborgsund, Vordingborg og Lolland kommune samt Region Sjælland. Her er målsætningen at ledelsens 8

9 netværk fastholdes og på sigt udbygges. Netværket til aftagerfeltet er af afgørende betydning for kvaliteten og relevansen af de udbudte uddannelser, da aftagerfeltet er i en rivende udvikling og SOSU Nykøbing F. nød til at følge denne udvikling på nærmeste hånd. Formel uddannelse: Fremtiden vil stille krav om formaliseret uddannelse til SOSU Nykøbing Falsters ledelse. SOSU Nykøbing Falster manøvrerer i dag i et dynamisk og uforudsigeligt krydsfelt og kompetencer som forandringsledelse og processtyring er nødvendig for at sikre kvalitet i ledelsens arbejde. Derfor nedenstående plan for kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i ledergruppen frem til 2012: Uddannelsesleder Gitte Køhn færdiggør Diplomuddannelse i ledelse Økonomichef John Koldby Nielsen færdiggør Diplomuddannelse i ledelse Uddannelseschef Hanne Stilling (påbegyndes indenfor to år) Ledelse uddannelse (MA) Direktør Jeppe Rosengård Poulsen (påbegyndes indenfor to år) Ledelse uddannelse (MA) Uddannelsesleder Dorte Ellermann på sigt (påbegyndes indenfor to-fire år) Ledelse uddannelse (MA) 9

10 Organisationsdiagram

11 11

At SOSU Nykøbing Falster, via professionel undervisning og praktik, udvikler elevernes faglige og personlige kompetencer.

At SOSU Nykøbing Falster, via professionel undervisning og praktik, udvikler elevernes faglige og personlige kompetencer. 19. december 2013 Strategi for SOSU Nykøbing Falster 2014-2017 SOSU Nykøbing Falsters vision, mission, værdier samt input fra SOSU Nykøbing Falsters bestyrelse, ledelse og personale i medio 2013 danner

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Skjold de la Motte, Kirsten Madsen, Flemming Jørgensen, Bodil Pedersen, Grete Breinhild, John Koldby

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Aftalens parter Adresse/post nr. FKBvej 13, 9299 Kompetencerup Tremmevej 11 9992 Den lukkede By Kontaktperson Aftalens formål og indgår et uddannelsessamarbejde

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Pædagogisk Ledelse p.t.

Pædagogisk Ledelse p.t. Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats

TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats TRIVSELSFREMME DER VIRKER Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats TRIVSELSREMME OG FOKUS PÅ NEDSÆTTELSE AF SYGEFRAVÆR Projektet Trivsel som forebyggende indsats er forløbet over

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014 Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Strategi for samarbejde med virksomheder Virksomhederne og Aarhus Kommune har Danmarks stærkeste

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Profil: 30 indkomne besvarelser fordelt på 17 kvinder og 13 mænd. Hovedparten af lederne er mellem 46-55 år (14) og 56 65 år (10).

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat Skole-praktikforum møde D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen TILSTEDE: GITTE SCHJØTLER, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE HØYRUP, KAREN M LUND, TOVE HUSUM, RUTH

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Torben V. Jensen Konsulent, itai a/s Min baggrund Økonomi- og personalechef på Fredericia-Middelfart Tekniske Skole

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere