Strategi for SOSU Nykøbing Falster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for SOSU Nykøbing Falster 2011-14"

Transkript

1 Strategi for SOSU Nykøbing Falster

2 Strategi for SOSU Nykøbing Falster Det er SOSU Nykøbing Falsters overordnede strategiske målsætning at skabe en sammenhængende og udviklingsorienteret organisation med et attraktivt arbejds- og undervisningsmiljø, samt en velfungerende informations- og kommunikationsstruktur til glæde for såvel elever, kunder og medarbejdere. For at konkretisere de overordnede mål blev der i 2010 udarbejdet en SWOT analyse af den daværende ledelse og bestyrelsen har ud fra denne valgt at sætte fokus på og handling bag fire fokus områder i strategien for Endvidere har SOSU Nykøbings personale, på et internat i maj 2011, suppleret indsatsområderne. De fire fokusområder er følgende: 1. Undervisningsmiljø 2. PR & markedsføring 3. IT sammenhæng samt øget brug af IT i undervisningen 4. Ledelsesudvikling Ad.1 Undervisningsmiljø er opdelt i følgende undergrupper: Byggeri Åbent læringscenter Fredags Café Undervisningens gennemførsel og anvendelse af resurser Resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen Handleplanen for øget gennemførelse Arbejdsmiljø for personalet Tosprogede elever Virksomhedsforlagt undervisning Byggeri SOSU Nykøbing Falster står i 2011 overfor opstarten på en byggeproces, der skal samle institutionens aktiviteter på én adresse og dermed skabe/forbedre undervisningsmiljøet for elever og arbejdsmiljøet for personalet. Byggeriet forventes afsluttet medio Det prioriteres at alle erfaringer gjort ved SOSU Nykøbing Falster ift. undervisningsmiljø anvendes ved etableringen af den nye bygning og i den eksisterende bygning. Alt personale og alle personale grupper opfordres til at klæde, det nedsatte, byggeudvalgsmedlemmer på med relevante erfaringer, ideer og viden. I byggeudvalget er der repræsentation fra alle personalegrupper, da erfaringer fra disse grupper er uvurderlige. 2

3 Åbent læringscenter Åbent læringscenter har været en succes på mange områder, men samtidig været præget af elever der ikke alle var motiverede for at deltage. Derfor blev der fortaget en undersøgelse af elevernes brug af åbent læringscenter. Resultatet viste en oplevet mangel på sammenhæng mellem undervisningen og åbent læringscenter, ej heller var gruppen af elever der fandt det naturligt at benytte sig af åbent læringscenter så stor, som man kunne forvente. Endvidere er kontroldelen blevet en dominerende faktor, dermed udløses en risiko for at kontrollen overskygger læringsmålet. Samme undersøgelse viste at en gruppe elever bruger åbent læringscenter fast og disse har stort udbytte af dette. Ledelsen vil prioritere at åbent læringscenter retænkes og rekonstrueres med henblik på at sikre en højere grad af sammenhæng med undervisningen for den enkelte elev. De udleverede opgaver skal stemme overens med den enkelte elevs egen opfattelse af, hvor der er behov for faglig udvikling. Åbent læringscenter skal sikre et miljø hvor eleven verbalt og skriftligt kan præsentere sit læringsudbytte for underviser og andre elever. Åbningstiden i åbent læringscenter udvides i første omgang til to dage frem for én. Fredags Café For at styrke miljøet i og omkring undervisningen har elevrådet ønsket etablering af en Fredags Café der skal fungere som elevernes eget sted. Formodentligt kan et øget fokus på det sociale miljø også styrke rekrutteringsindsatsen overfor unge, der ønsker et studiemiljø. Caféen skal være ejet, bestyret og drevet af elever, mens SOSU Nykøbing F afsætter lokaler hertil. Det skal sikres at alle regler og love om udskænkning overholdes og at Caféen ikke forstyrrer undervisningen. Der afsættes økonomiske midler til elevrådets ønsker ift. udsmykning og etablering af en fredags Café, endvidere arbejdes der på rydning af et passende areal til formålet. Undervisningens gennemførsel og anvendelse af resurser For at forbedre undervisningsmiljøet og udligne arbejdsopgaverne vil ledelsen sikre at undervisere på SOSU Nykøbing Falster, via arbejdsfordelingen, i højere grad vil udføre opgaver på tværs af uddannelser, dermed kan vidensdeling og erfaringsudveksling blandt underviserne fremmes. Endvidere kan underviserresurserne bruges mere optimalt og en større sammenhæng mellem afdelingerne kan opnås. Derved sikres reduktion af over- og undertid, samt videreudvikling af eksisterende produkter. Samtidig påbegyndes arbejdet med en ensartet og systematisk evaluering af undervisningsforløb, for derigennem at kunne sikre en konstant tilpasning og udvikling af undervisningen. SOSU Nykøbing F får i 2011 uddannet en intern læsevejleder, i den forbindelse skal der udarbejdes en handleplan for implementering af denne i undervisningen for at de af vores elever der måtte have behovet, vil modtage tilbuddet om læsevejledning. Evt. søgning af projektmidler til implementering af læsevejleder, samt udvikling af fælles undervisningsmateriale, der også kan anvendes af underviserer generelt på SOSU Nykøbing F. 3

4 Resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen SOSU Nykøbing F vil fortsat arbejde med opgørelse og implementering af resultater herfra og samtidig arbejde med implementering af en systematisk evaluering af undervisningsforløbene. Handleplanen for øget gennemførelse Handleplanen indeholder flere elementer ift. forbedring af undervisningsmiljøet. Fx etablering af morgenmad til elever, motionsgrupper o.lign. Endvidere arbejdes der med et ønske om at tilbyde udvalgte fag på et højere niveau for at øge elevernes muligheder efter endt uddannelse på SOSU Nykøbing F. Arbejdsmiljø for personalet (emner fra internat maj 2011) For at kunne koncentrere undervisernes energi mod uddannelserne og dermed undervisningen, har der pågået en proces hvor der er stillet forslag om etablering af trivselsagenter, stillerum, supervision af undervisningen, en enklere registrering af arbejdsopgaver, øget bevidsthed om afgrænsede ansvarsområder og at forventninger vedr. en given arbejdsopgave er eksplicitte. Overblik over husets kompetencer skal etableres, dermed skabes grundlag for optimal brug af personale kompetencer, dette skal ske ifbm. implementering af medarbejderplan. Nye medarbejdere skal tilbydes et turbo kursus til huset for at fremme indkøringen. Tosprogede elever SOSU Nykøbing F må overordnet betragtes som en stor succes ift. uddannelse af tosprogede elever. Der har de sidste år været udfordringer omkring tosprogede elever både på skolen og i praktikken, primært ift. sproglige og kulturelle forskelle. Der skal arbejdes for at sikre at de pågældende hold har så højt et niveau, såvel fagligt som sprogligt, at de relativt gnidningsfrit kan indgå i deres praktikforløb. Samtidig skal der etableres og udvikles kurser til praktikken ift. takling af kulturelle og sproglige forskelle. Da målgruppen giver en anerledes pædagogiske udfordringer end f. eks. en grunduddannelse, er det væsentligt at sikre at motivationen og kvalifikationerne hos underviserene matcher den pædagogiske udfordringen. Virksomhedsforlagt undervisning Der er behov for at benytte resurser til virksomhedsforlagt undervisning mere hensigtsmæssigt, da praktikken i flere tilfælde oplever umotiverede elever, samt en svingende tilstedeværelse. De resurser praksis afsætter til dette arbejde er værdifuld for elever og for SOSU Nykøbing F, derfor skal samarbejdet styrkes. Anvendelse af virksomhedsforlagt undervisning er primært i Grundforløbsregi. Endvidere skal der sikres et øget samarbejde mellem virksomhedsforlagt undervisning og kursusafdelingen. Forstået på den måde at besøgene i fbm. virksomhedsforlagt undervisning, skal kombineres med information og materiale om arbejdsmarkedsuddannelserne tilbud. 4

5 Mål for undervisningsmiljø: Sikre rimelige undervisningsforhold under byggeriet Tilbygning etableres Afdelingen på Skovalleén afvikles (medio 2012) Pavilloner nedtages (uge ) Parkeringsområde etableres (inden udgangen af 2011) Personaleområde etableres (ved udgangen af første kvartal 2011) Alle kontorfaciliteter samles i eksisterende bygning (ved udgangen af første kvartal 2012) Nyt personalerum etableres (ved udgangen af første kvartal 2012) Optimere anvendelsen af eksisterende kvadratmeter (ved udgangen af første kvartal 2012) Etablering af undervisningslokaler og grupperum i eksisterende bygning (ved udgangen af første kvartal 2012) Åbent Læringscenter integreres i uddannelserne (inden udgangen af 2011) Åbent læringscenter udbydes 2-3 gange om ugen på tværs af uddannelserne Etablering af lokale til Fredags Café (inden udgangen af 2011) Etablering af midlertidigt lokale under byggeri (inden udgangen af 2011) Etablering af permanent lokale efter byggeproces (inden udgangen af første kvartal 2013) Afsætning af økonomiske resurser til indretning (inden udgangen af 2011) Undervisningens gennemførsel og anvendelse af resurser Sikre reduktion af over- og undertid (inden udgangen af 2012) Udvikling og implementering af systematiseret evalueringsværktøj (inden udgangen af første kvartal 2013) Implementering af læsevejleder i undervisningen (inden udgangen af første kvartal 2012) Målsætninger for Handleplan for øget gennemførelse implementeres (inden udgangen 2011) Morgenmad til elever tilbydes (inden udgangen 2011) Motionsgrupper tilbydes (inden udgangen 2011) Rygestopkurser el. lign. tilbydes (inden udgangen 2011) Øge overblik over SOSU Nykøbing F s nuværende personalekompetencer, for optimal anvendelse Alle underviseres kompetencer skal føres i medarbejderplan (inden udgangen af 2012) Medarbejderudviklingssamtaler skal struktureres i medarbejderplan (inden udgangen af 2012) Øge viden om arbejde med kulturelle og sproglig barriere ift. tosprogede elever Kurser skal udvikles til praktikken om kulturelle og sproglige forskelle (inden udgangen af 2012) Praktikkens indsats ved virksomhedsforlagt undervisning skal bevidstgøres hos relevante elever 5

6 Ad. 2 PR & markedsføring På trods af 20 års eksistens er SOSU Nykøbing Falster ikke etableret som et stærkt entydigt brand i dækningsområdet. PR & markedsføring har været sporadisk og præget af indkommende tilbud. Endvidere har behovet for direkte PR fremstød ikke være nærværende, da rekruttering ikke har været problematisk. Det seneste år har SOSU Nykøbing F registreret et faldende ansøgertal på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen. Sammenholdt med faldende ungdomsårgange er der nu et behov for at iværksætte en konkret kommunikationsstrategi. Som grundlag for en fremtidig strategi på dette område er det nødvendigt at udarbejde en målsætning for indsatsen, afdække målgruppen og udarbejde et budskab og herefter sætte specifikt ind på dette område. Ledelsen vil planlægge PR & markedsføringen for ét år ad gangen og vil udvikle strategien kontinuerligt. For 2011 vil SOSU Nykøbing Falster arbejde med følgende mål: Danne overblik over hvad vi har af markedsføringsmateriale og tiltag for nuværende Overblik kan være udarbejdet (inden udgangen af 2011) Udarbejde kommunikationsplan Formål, målsætning, budskab (inden udgangen af første kvartal 2012) Arbejde målrettet med at øge mængden af ansøgere på introforløb og brobygning og derved på sigt Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Systematiseret events og målrettet materiale rettet mod syvende til tiende klasse (inden udgangen 2012) Kvalitetssikring af materiale, der forlader SOSU Nykøbing F Udvikle standarder af kontrakter, mail, brevpapir o. lign(inden udgangen 2012) Udvikle Word skabelon så der sikres ensartethed i dokumenter SOSU Nykøbing F navnet og det grafiske udtryk stammer fra amtets tid og fra en tid hvor der var et fællesskab med de øvrige SOSU skoler i Region Sjælland. SOSU Nykøbing F er i dag en selvstændig institution og dermed er der behov for et eget grafisk udtryk og evt. navn. Nyt eller revideret grafisk udtryk, til afsløring sammen med den nye bygning (medio 2012) Hvis behovet er til stede nyt navn (medio 2012) Hjemmesiden skal tilpasses det grafiske udtryk, samt efterses og rettes igennem, der skal endvidere arbejdes med overskuelighed, logik og kommunikativt indhold (medio 2012) 6

7 Ad. 3. IT sammenhæng samt øget brug af IT i undervisningen SOSU Nykøbing Falster har i dag et bredt udvalg af forskellige programmer og servicesystemer erhvervet over en årrække. Men der er et mangelfuldt overblik over overlap i funktionsområder IT-strategi: Vi vil sikre, at skolens IT-udstyr og -systemer, såvel pædagogiske som administrative, er velfungerende og at de lever op til de krav og forventninger, man som elev, kunde og medarbejder med rimelighed kan have og til den gældende lovgivning. Teknik og administration: Det er ambitionen at sikre og til stadighed at udvikle og forbedre den tekniskadministrative service, som er vigtige støttefunktioner til kerneaktiviteten undervisning. Der er et stort behov for at data kan vandre i vores systemer, der bruges mange resurser på at taste samme data i forskellige systemer (Easy, Fronter, elevplan og bibliotek). Højeste prioritet er dog at danne overblik over hvilket programmer og systemer vi har i dag og hvilke af disse der kan sikrer de optimale administrative vilkår for elever, personale og kunder. Endvidere hvilke data der skal kunne genereres af vores systemer til resurseregnskab, elevadministration, skemalægning o. lign. Samtidig skal der arbejdes med den pædagogiske IT udvikling, der skal træffes beslutning om fremtidens LMS platform, samt afdække behovet for IT baseret kommunikation til vores elever (Mail, SMS, LMS). I forbindelse med udvikling af pædagogisk IT, er der behov for et tilbud til det pædagogiske personale i anvendelse af IT løsninger. Der er meget differentieret IT kompetencer i personalegruppen, derfor påtænkes det at etablere et IT værksted for alle medarbejdere én gang om måneden. Her vil én til to IT kompetente medarbejdere etablere et rum for erfaringsudveksling og rådgivning ift. pædagogisk IT. Derfor skal der kunne tilbydes støtte på meget forskellige niveauer og derved målrette indsatsen. IT i undervisningen bør tænkes bredere, end for nuværende. Vores IT platform bliver primært brugt til kommunikation mellem elever og underviserer, platformen rummer dog mulighed for brug af andre medier fx brug af mobiltelefoner eller filmmedier i undervisningen og som afleveringsmedie. Dette kræver øget kompetence hos det pædagogiske personale. Endvidere blev der etableret smartboards i mange lokaler 2010, kompetencerne ift. disse skal også udvikles i IT værkstedet. Udlån og brugen af PC til elever ønskes i fremtiden mere fleksibel. Der findes i dag store mængder af stationære PCére, men mange er af ældre dato og de fylder i dag tre klasselokaler, der kunne udnyttes bedre til undervisning. Derfor skal skolens udlånscomputere udskiftes med lap tops, sideløbende vil elever blive opfordret til anskaffe en lap top ved uddannelsesstart. Der er i EASY A mulighed for at registrere tjenestetid for underviserne, dette redskab skal afprøves og hvis muligt implementeres. 7

8 Mål: Samkørsel af elevadgang, Fronter, Elevplan, elevmail, skema, Easy (inden udgangen af første kvartal 2013) Etablering af IT værksted for personalet Ugentlige workshops hvor der tages emner efter behov (fx brugen af elevplan eller anvendelse af skoletube), resultatet skal kunne måles i en øget trafik på fronter samt en mulighed for at aflevering af opgaver og projekter via nye medier (inden udgangen 2012) Alle undervisere skal beherske Fronter, Elevplan samt smartboards (inden udgangen 2013) Etablering af laptop udlån På begge skolens adresser skal der være laptops til udlån til elever der ikke selv har adgang til IT udstyr (inden udgangen 2011) IT i undervisningen skal tænkes sammen med praktikken Praktikken skal have adgang til elevplan (inden udgangen 2012) Tjenestetidsregistrering for undervisere i EASY A Redskabet skal afprøves som redskab (pilotprojekt) (inden udgangen 2012) Hvis redskabet findes egnet skal det implementeres (inden udgangen 2013) Ad. 4. Ledelsesudvikling To tredjedele af ledelsen må stadig betragtes som relativ nye, derfor er der fortsat behov for at konsolidere gruppen som en samlet enhed. Dette arbejde er påbegyndt og skal betragtes som en fortløbende dynamisk proces, der altid er under udvikling. Formålet er at sikre en entydig og samlet ledelsesgruppe, der med et fællesgrundlag bedriver synlig og progressivledelse. Første del af dette arbejde er en revideret organisationsstruktur, som har til formål at styrke beslutningskompetencen tæt på medarbejderne, altså at mellemlederne skal kunne agere med større kompetence og råderum ud fra givne rammer. Dette for at styrke fleksibiliteten og manøvredygtigheden ved SOSU Nykøbing Falster. Med disse beføjelser øges behovet for sparring og derfor arbejdes der på at skabe rum i ledergruppe til erfaringsudveksling og tillid, så der altid er mulighed for sparring og støtte. Der arbejdes på en omlægning af mødestrukturen i ledergruppen, der tidligere har været præget af en fragmentering og etablering af subgrupper. Da behovet i dag peger i retning af en samlet ledergruppe skal frekvensen af ledermøder øges, mens mængden af submøder sænkes. Samlet set sænkes mødetiden i ledelsen. Dette vil sikre effektivitet og struktur ved møderne Ifbm. ledelsesudvikling skal SOSU Nykøbing F s administration, som helhed optimeres, administrationen arbejder effektivt, men fragmenteret, primært grundet fysisk adskillelse. Hvilket medfører at erfaringsudveksling og udvikling af standarder ikke er optimal. Der skal derfor arbejdes hen imod en fysisk samling af administrationen og gennemgang af opgaver samt fordeling af disse i administrationen. Endvidere skal ledelse fastholde det gode samarbejde, der i dag findes med aftagerfeltet dvs. Guldborgsund, Vordingborg og Lolland kommune samt Region Sjælland. Her er målsætningen at ledelsens 8

9 netværk fastholdes og på sigt udbygges. Netværket til aftagerfeltet er af afgørende betydning for kvaliteten og relevansen af de udbudte uddannelser, da aftagerfeltet er i en rivende udvikling og SOSU Nykøbing F. nød til at følge denne udvikling på nærmeste hånd. Formel uddannelse: Fremtiden vil stille krav om formaliseret uddannelse til SOSU Nykøbing Falsters ledelse. SOSU Nykøbing Falster manøvrerer i dag i et dynamisk og uforudsigeligt krydsfelt og kompetencer som forandringsledelse og processtyring er nødvendig for at sikre kvalitet i ledelsens arbejde. Derfor nedenstående plan for kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i ledergruppen frem til 2012: Uddannelsesleder Gitte Køhn færdiggør Diplomuddannelse i ledelse Økonomichef John Koldby Nielsen færdiggør Diplomuddannelse i ledelse Uddannelseschef Hanne Stilling (påbegyndes indenfor to år) Ledelse uddannelse (MA) Direktør Jeppe Rosengård Poulsen (påbegyndes indenfor to år) Ledelse uddannelse (MA) Uddannelsesleder Dorte Ellermann på sigt (påbegyndes indenfor to-fire år) Ledelse uddannelse (MA) 9

10 Organisationsdiagram

11 11

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg Vidensdelingsmodellen for Sundhed & Omsorg 2011 1 Indhold Forord... 3 Teoretisk udgangspunkt... 4 Kvalitetscirklen... 4 Formål... 5 Organisering af vidensdelingen i Sundhed & Omsorg... 6 Kvalitetssikring

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

At SOSU Nykøbing Falster, via professionel undervisning og praktik, udvikler elevernes faglige og personlige kompetencer.

At SOSU Nykøbing Falster, via professionel undervisning og praktik, udvikler elevernes faglige og personlige kompetencer. 19. december 2013 Strategi for SOSU Nykøbing Falster 2014-2017 SOSU Nykøbing Falsters vision, mission, værdier samt input fra SOSU Nykøbing Falsters bestyrelse, ledelse og personale i medio 2013 danner

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2014 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2013... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2013 Erhvervsuddannelserne Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2012... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Selvevaluering - VID Gymnasier

Selvevaluering - VID Gymnasier Selvevaluering - VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa, Handelsgymnasium Rønde og Teknisk Gymnasium Grenaa Medarbejdere og ledere på VID Gymnasier har for skoleåret 2015/16 valgt at arbejde med en række

Læs mere

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2014

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering og handleplan for forbedringer. HHX Nykøbing EUC Nordvest

Undervisningsmiljøvurdering og handleplan for forbedringer. HHX Nykøbing EUC Nordvest Undervisningsmiljøvurdering og handleplan for forbedringer HHX Nykøbing EUC Nordvest EUC Nordvest værdier EUC Nordvests værdier betyder, at eleven og kursisten er i centrum. Alle elever og kursister på

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere Handlingsplanen for HG Ballerup (niveau 2) er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handlingsplan for 2012 2013 (niveau 1), som har følgende overordnede indsatsområder: - Undervisningens kvalitet -

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Videndelingsmodellen Sundhed & Omsorg marts 2012 Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Det er afgørende for en dynamisk organisation som Sundhed & Omsorg hele tiden at være i stand til at opsamle og dele viden.

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Indsatsområde Mål/intention Indikator Vægt Målopfyldelse A: Basis indsatsområder 66,7 % A1: Den pædagogiske tilgang i uddannelserne Praktisk

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( )

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( ) Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( 2014-2018) Dette papir skal ses i sammenhæng med skolens virksomhedsplan, og betragtes som supplement, udvidelse og præcisering af bestyrelsens mål

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2011 Erhvervsuddannelserne Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2010... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Skjold de la Motte, Kirsten Madsen, Flemming Jørgensen, Bodil Pedersen, Grete Breinhild, John Koldby

Læs mere

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING Succes-plan 2015-16 Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING BEHOVSAFKLARING OG DATAANALYSE Hvad kan vi konkludere på den baggrund? Elevernes faglige resultater: Gode karakterer

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Opfølgningsplan 2016 Elevtrivsel Virksomheds tilfredshed Kvalitet i undervisningen Indledning Skovskolens opfølgningsplan udformes og revideres

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

Hotel- & Restaurantskolen Opfølgningsplan 2016

Hotel- & Restaurantskolen Opfølgningsplan 2016 Der udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2015 (ESB tilfredshedsmåling, HF Q-målinger, Audit, Fokusgruppeinterview,

Læs mere

House of Technology Opfølgningsplan 2014

House of Technology Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere