Strategi for SOSU Nykøbing Falster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for SOSU Nykøbing Falster 2011-14"

Transkript

1 Strategi for SOSU Nykøbing Falster

2 Strategi for SOSU Nykøbing Falster Det er SOSU Nykøbing Falsters overordnede strategiske målsætning at skabe en sammenhængende og udviklingsorienteret organisation med et attraktivt arbejds- og undervisningsmiljø, samt en velfungerende informations- og kommunikationsstruktur til glæde for såvel elever, kunder og medarbejdere. For at konkretisere de overordnede mål blev der i 2010 udarbejdet en SWOT analyse af den daværende ledelse og bestyrelsen har ud fra denne valgt at sætte fokus på og handling bag fire fokus områder i strategien for Endvidere har SOSU Nykøbings personale, på et internat i maj 2011, suppleret indsatsområderne. De fire fokusområder er følgende: 1. Undervisningsmiljø 2. PR & markedsføring 3. IT sammenhæng samt øget brug af IT i undervisningen 4. Ledelsesudvikling Ad.1 Undervisningsmiljø er opdelt i følgende undergrupper: Byggeri Åbent læringscenter Fredags Café Undervisningens gennemførsel og anvendelse af resurser Resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen Handleplanen for øget gennemførelse Arbejdsmiljø for personalet Tosprogede elever Virksomhedsforlagt undervisning Byggeri SOSU Nykøbing Falster står i 2011 overfor opstarten på en byggeproces, der skal samle institutionens aktiviteter på én adresse og dermed skabe/forbedre undervisningsmiljøet for elever og arbejdsmiljøet for personalet. Byggeriet forventes afsluttet medio Det prioriteres at alle erfaringer gjort ved SOSU Nykøbing Falster ift. undervisningsmiljø anvendes ved etableringen af den nye bygning og i den eksisterende bygning. Alt personale og alle personale grupper opfordres til at klæde, det nedsatte, byggeudvalgsmedlemmer på med relevante erfaringer, ideer og viden. I byggeudvalget er der repræsentation fra alle personalegrupper, da erfaringer fra disse grupper er uvurderlige. 2

3 Åbent læringscenter Åbent læringscenter har været en succes på mange områder, men samtidig været præget af elever der ikke alle var motiverede for at deltage. Derfor blev der fortaget en undersøgelse af elevernes brug af åbent læringscenter. Resultatet viste en oplevet mangel på sammenhæng mellem undervisningen og åbent læringscenter, ej heller var gruppen af elever der fandt det naturligt at benytte sig af åbent læringscenter så stor, som man kunne forvente. Endvidere er kontroldelen blevet en dominerende faktor, dermed udløses en risiko for at kontrollen overskygger læringsmålet. Samme undersøgelse viste at en gruppe elever bruger åbent læringscenter fast og disse har stort udbytte af dette. Ledelsen vil prioritere at åbent læringscenter retænkes og rekonstrueres med henblik på at sikre en højere grad af sammenhæng med undervisningen for den enkelte elev. De udleverede opgaver skal stemme overens med den enkelte elevs egen opfattelse af, hvor der er behov for faglig udvikling. Åbent læringscenter skal sikre et miljø hvor eleven verbalt og skriftligt kan præsentere sit læringsudbytte for underviser og andre elever. Åbningstiden i åbent læringscenter udvides i første omgang til to dage frem for én. Fredags Café For at styrke miljøet i og omkring undervisningen har elevrådet ønsket etablering af en Fredags Café der skal fungere som elevernes eget sted. Formodentligt kan et øget fokus på det sociale miljø også styrke rekrutteringsindsatsen overfor unge, der ønsker et studiemiljø. Caféen skal være ejet, bestyret og drevet af elever, mens SOSU Nykøbing F afsætter lokaler hertil. Det skal sikres at alle regler og love om udskænkning overholdes og at Caféen ikke forstyrrer undervisningen. Der afsættes økonomiske midler til elevrådets ønsker ift. udsmykning og etablering af en fredags Café, endvidere arbejdes der på rydning af et passende areal til formålet. Undervisningens gennemførsel og anvendelse af resurser For at forbedre undervisningsmiljøet og udligne arbejdsopgaverne vil ledelsen sikre at undervisere på SOSU Nykøbing Falster, via arbejdsfordelingen, i højere grad vil udføre opgaver på tværs af uddannelser, dermed kan vidensdeling og erfaringsudveksling blandt underviserne fremmes. Endvidere kan underviserresurserne bruges mere optimalt og en større sammenhæng mellem afdelingerne kan opnås. Derved sikres reduktion af over- og undertid, samt videreudvikling af eksisterende produkter. Samtidig påbegyndes arbejdet med en ensartet og systematisk evaluering af undervisningsforløb, for derigennem at kunne sikre en konstant tilpasning og udvikling af undervisningen. SOSU Nykøbing F får i 2011 uddannet en intern læsevejleder, i den forbindelse skal der udarbejdes en handleplan for implementering af denne i undervisningen for at de af vores elever der måtte have behovet, vil modtage tilbuddet om læsevejledning. Evt. søgning af projektmidler til implementering af læsevejleder, samt udvikling af fælles undervisningsmateriale, der også kan anvendes af underviserer generelt på SOSU Nykøbing F. 3

4 Resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen SOSU Nykøbing F vil fortsat arbejde med opgørelse og implementering af resultater herfra og samtidig arbejde med implementering af en systematisk evaluering af undervisningsforløbene. Handleplanen for øget gennemførelse Handleplanen indeholder flere elementer ift. forbedring af undervisningsmiljøet. Fx etablering af morgenmad til elever, motionsgrupper o.lign. Endvidere arbejdes der med et ønske om at tilbyde udvalgte fag på et højere niveau for at øge elevernes muligheder efter endt uddannelse på SOSU Nykøbing F. Arbejdsmiljø for personalet (emner fra internat maj 2011) For at kunne koncentrere undervisernes energi mod uddannelserne og dermed undervisningen, har der pågået en proces hvor der er stillet forslag om etablering af trivselsagenter, stillerum, supervision af undervisningen, en enklere registrering af arbejdsopgaver, øget bevidsthed om afgrænsede ansvarsområder og at forventninger vedr. en given arbejdsopgave er eksplicitte. Overblik over husets kompetencer skal etableres, dermed skabes grundlag for optimal brug af personale kompetencer, dette skal ske ifbm. implementering af medarbejderplan. Nye medarbejdere skal tilbydes et turbo kursus til huset for at fremme indkøringen. Tosprogede elever SOSU Nykøbing F må overordnet betragtes som en stor succes ift. uddannelse af tosprogede elever. Der har de sidste år været udfordringer omkring tosprogede elever både på skolen og i praktikken, primært ift. sproglige og kulturelle forskelle. Der skal arbejdes for at sikre at de pågældende hold har så højt et niveau, såvel fagligt som sprogligt, at de relativt gnidningsfrit kan indgå i deres praktikforløb. Samtidig skal der etableres og udvikles kurser til praktikken ift. takling af kulturelle og sproglige forskelle. Da målgruppen giver en anerledes pædagogiske udfordringer end f. eks. en grunduddannelse, er det væsentligt at sikre at motivationen og kvalifikationerne hos underviserene matcher den pædagogiske udfordringen. Virksomhedsforlagt undervisning Der er behov for at benytte resurser til virksomhedsforlagt undervisning mere hensigtsmæssigt, da praktikken i flere tilfælde oplever umotiverede elever, samt en svingende tilstedeværelse. De resurser praksis afsætter til dette arbejde er værdifuld for elever og for SOSU Nykøbing F, derfor skal samarbejdet styrkes. Anvendelse af virksomhedsforlagt undervisning er primært i Grundforløbsregi. Endvidere skal der sikres et øget samarbejde mellem virksomhedsforlagt undervisning og kursusafdelingen. Forstået på den måde at besøgene i fbm. virksomhedsforlagt undervisning, skal kombineres med information og materiale om arbejdsmarkedsuddannelserne tilbud. 4

5 Mål for undervisningsmiljø: Sikre rimelige undervisningsforhold under byggeriet Tilbygning etableres Afdelingen på Skovalleén afvikles (medio 2012) Pavilloner nedtages (uge ) Parkeringsområde etableres (inden udgangen af 2011) Personaleområde etableres (ved udgangen af første kvartal 2011) Alle kontorfaciliteter samles i eksisterende bygning (ved udgangen af første kvartal 2012) Nyt personalerum etableres (ved udgangen af første kvartal 2012) Optimere anvendelsen af eksisterende kvadratmeter (ved udgangen af første kvartal 2012) Etablering af undervisningslokaler og grupperum i eksisterende bygning (ved udgangen af første kvartal 2012) Åbent Læringscenter integreres i uddannelserne (inden udgangen af 2011) Åbent læringscenter udbydes 2-3 gange om ugen på tværs af uddannelserne Etablering af lokale til Fredags Café (inden udgangen af 2011) Etablering af midlertidigt lokale under byggeri (inden udgangen af 2011) Etablering af permanent lokale efter byggeproces (inden udgangen af første kvartal 2013) Afsætning af økonomiske resurser til indretning (inden udgangen af 2011) Undervisningens gennemførsel og anvendelse af resurser Sikre reduktion af over- og undertid (inden udgangen af 2012) Udvikling og implementering af systematiseret evalueringsværktøj (inden udgangen af første kvartal 2013) Implementering af læsevejleder i undervisningen (inden udgangen af første kvartal 2012) Målsætninger for Handleplan for øget gennemførelse implementeres (inden udgangen 2011) Morgenmad til elever tilbydes (inden udgangen 2011) Motionsgrupper tilbydes (inden udgangen 2011) Rygestopkurser el. lign. tilbydes (inden udgangen 2011) Øge overblik over SOSU Nykøbing F s nuværende personalekompetencer, for optimal anvendelse Alle underviseres kompetencer skal føres i medarbejderplan (inden udgangen af 2012) Medarbejderudviklingssamtaler skal struktureres i medarbejderplan (inden udgangen af 2012) Øge viden om arbejde med kulturelle og sproglig barriere ift. tosprogede elever Kurser skal udvikles til praktikken om kulturelle og sproglige forskelle (inden udgangen af 2012) Praktikkens indsats ved virksomhedsforlagt undervisning skal bevidstgøres hos relevante elever 5

6 Ad. 2 PR & markedsføring På trods af 20 års eksistens er SOSU Nykøbing Falster ikke etableret som et stærkt entydigt brand i dækningsområdet. PR & markedsføring har været sporadisk og præget af indkommende tilbud. Endvidere har behovet for direkte PR fremstød ikke være nærværende, da rekruttering ikke har været problematisk. Det seneste år har SOSU Nykøbing F registreret et faldende ansøgertal på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen. Sammenholdt med faldende ungdomsårgange er der nu et behov for at iværksætte en konkret kommunikationsstrategi. Som grundlag for en fremtidig strategi på dette område er det nødvendigt at udarbejde en målsætning for indsatsen, afdække målgruppen og udarbejde et budskab og herefter sætte specifikt ind på dette område. Ledelsen vil planlægge PR & markedsføringen for ét år ad gangen og vil udvikle strategien kontinuerligt. For 2011 vil SOSU Nykøbing Falster arbejde med følgende mål: Danne overblik over hvad vi har af markedsføringsmateriale og tiltag for nuværende Overblik kan være udarbejdet (inden udgangen af 2011) Udarbejde kommunikationsplan Formål, målsætning, budskab (inden udgangen af første kvartal 2012) Arbejde målrettet med at øge mængden af ansøgere på introforløb og brobygning og derved på sigt Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Systematiseret events og målrettet materiale rettet mod syvende til tiende klasse (inden udgangen 2012) Kvalitetssikring af materiale, der forlader SOSU Nykøbing F Udvikle standarder af kontrakter, mail, brevpapir o. lign(inden udgangen 2012) Udvikle Word skabelon så der sikres ensartethed i dokumenter SOSU Nykøbing F navnet og det grafiske udtryk stammer fra amtets tid og fra en tid hvor der var et fællesskab med de øvrige SOSU skoler i Region Sjælland. SOSU Nykøbing F er i dag en selvstændig institution og dermed er der behov for et eget grafisk udtryk og evt. navn. Nyt eller revideret grafisk udtryk, til afsløring sammen med den nye bygning (medio 2012) Hvis behovet er til stede nyt navn (medio 2012) Hjemmesiden skal tilpasses det grafiske udtryk, samt efterses og rettes igennem, der skal endvidere arbejdes med overskuelighed, logik og kommunikativt indhold (medio 2012) 6

7 Ad. 3. IT sammenhæng samt øget brug af IT i undervisningen SOSU Nykøbing Falster har i dag et bredt udvalg af forskellige programmer og servicesystemer erhvervet over en årrække. Men der er et mangelfuldt overblik over overlap i funktionsområder IT-strategi: Vi vil sikre, at skolens IT-udstyr og -systemer, såvel pædagogiske som administrative, er velfungerende og at de lever op til de krav og forventninger, man som elev, kunde og medarbejder med rimelighed kan have og til den gældende lovgivning. Teknik og administration: Det er ambitionen at sikre og til stadighed at udvikle og forbedre den tekniskadministrative service, som er vigtige støttefunktioner til kerneaktiviteten undervisning. Der er et stort behov for at data kan vandre i vores systemer, der bruges mange resurser på at taste samme data i forskellige systemer (Easy, Fronter, elevplan og bibliotek). Højeste prioritet er dog at danne overblik over hvilket programmer og systemer vi har i dag og hvilke af disse der kan sikrer de optimale administrative vilkår for elever, personale og kunder. Endvidere hvilke data der skal kunne genereres af vores systemer til resurseregnskab, elevadministration, skemalægning o. lign. Samtidig skal der arbejdes med den pædagogiske IT udvikling, der skal træffes beslutning om fremtidens LMS platform, samt afdække behovet for IT baseret kommunikation til vores elever (Mail, SMS, LMS). I forbindelse med udvikling af pædagogisk IT, er der behov for et tilbud til det pædagogiske personale i anvendelse af IT løsninger. Der er meget differentieret IT kompetencer i personalegruppen, derfor påtænkes det at etablere et IT værksted for alle medarbejdere én gang om måneden. Her vil én til to IT kompetente medarbejdere etablere et rum for erfaringsudveksling og rådgivning ift. pædagogisk IT. Derfor skal der kunne tilbydes støtte på meget forskellige niveauer og derved målrette indsatsen. IT i undervisningen bør tænkes bredere, end for nuværende. Vores IT platform bliver primært brugt til kommunikation mellem elever og underviserer, platformen rummer dog mulighed for brug af andre medier fx brug af mobiltelefoner eller filmmedier i undervisningen og som afleveringsmedie. Dette kræver øget kompetence hos det pædagogiske personale. Endvidere blev der etableret smartboards i mange lokaler 2010, kompetencerne ift. disse skal også udvikles i IT værkstedet. Udlån og brugen af PC til elever ønskes i fremtiden mere fleksibel. Der findes i dag store mængder af stationære PCére, men mange er af ældre dato og de fylder i dag tre klasselokaler, der kunne udnyttes bedre til undervisning. Derfor skal skolens udlånscomputere udskiftes med lap tops, sideløbende vil elever blive opfordret til anskaffe en lap top ved uddannelsesstart. Der er i EASY A mulighed for at registrere tjenestetid for underviserne, dette redskab skal afprøves og hvis muligt implementeres. 7

8 Mål: Samkørsel af elevadgang, Fronter, Elevplan, elevmail, skema, Easy (inden udgangen af første kvartal 2013) Etablering af IT værksted for personalet Ugentlige workshops hvor der tages emner efter behov (fx brugen af elevplan eller anvendelse af skoletube), resultatet skal kunne måles i en øget trafik på fronter samt en mulighed for at aflevering af opgaver og projekter via nye medier (inden udgangen 2012) Alle undervisere skal beherske Fronter, Elevplan samt smartboards (inden udgangen 2013) Etablering af laptop udlån På begge skolens adresser skal der være laptops til udlån til elever der ikke selv har adgang til IT udstyr (inden udgangen 2011) IT i undervisningen skal tænkes sammen med praktikken Praktikken skal have adgang til elevplan (inden udgangen 2012) Tjenestetidsregistrering for undervisere i EASY A Redskabet skal afprøves som redskab (pilotprojekt) (inden udgangen 2012) Hvis redskabet findes egnet skal det implementeres (inden udgangen 2013) Ad. 4. Ledelsesudvikling To tredjedele af ledelsen må stadig betragtes som relativ nye, derfor er der fortsat behov for at konsolidere gruppen som en samlet enhed. Dette arbejde er påbegyndt og skal betragtes som en fortløbende dynamisk proces, der altid er under udvikling. Formålet er at sikre en entydig og samlet ledelsesgruppe, der med et fællesgrundlag bedriver synlig og progressivledelse. Første del af dette arbejde er en revideret organisationsstruktur, som har til formål at styrke beslutningskompetencen tæt på medarbejderne, altså at mellemlederne skal kunne agere med større kompetence og råderum ud fra givne rammer. Dette for at styrke fleksibiliteten og manøvredygtigheden ved SOSU Nykøbing Falster. Med disse beføjelser øges behovet for sparring og derfor arbejdes der på at skabe rum i ledergruppe til erfaringsudveksling og tillid, så der altid er mulighed for sparring og støtte. Der arbejdes på en omlægning af mødestrukturen i ledergruppen, der tidligere har været præget af en fragmentering og etablering af subgrupper. Da behovet i dag peger i retning af en samlet ledergruppe skal frekvensen af ledermøder øges, mens mængden af submøder sænkes. Samlet set sænkes mødetiden i ledelsen. Dette vil sikre effektivitet og struktur ved møderne Ifbm. ledelsesudvikling skal SOSU Nykøbing F s administration, som helhed optimeres, administrationen arbejder effektivt, men fragmenteret, primært grundet fysisk adskillelse. Hvilket medfører at erfaringsudveksling og udvikling af standarder ikke er optimal. Der skal derfor arbejdes hen imod en fysisk samling af administrationen og gennemgang af opgaver samt fordeling af disse i administrationen. Endvidere skal ledelse fastholde det gode samarbejde, der i dag findes med aftagerfeltet dvs. Guldborgsund, Vordingborg og Lolland kommune samt Region Sjælland. Her er målsætningen at ledelsens 8

9 netværk fastholdes og på sigt udbygges. Netværket til aftagerfeltet er af afgørende betydning for kvaliteten og relevansen af de udbudte uddannelser, da aftagerfeltet er i en rivende udvikling og SOSU Nykøbing F. nød til at følge denne udvikling på nærmeste hånd. Formel uddannelse: Fremtiden vil stille krav om formaliseret uddannelse til SOSU Nykøbing Falsters ledelse. SOSU Nykøbing Falster manøvrerer i dag i et dynamisk og uforudsigeligt krydsfelt og kompetencer som forandringsledelse og processtyring er nødvendig for at sikre kvalitet i ledelsens arbejde. Derfor nedenstående plan for kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i ledergruppen frem til 2012: Uddannelsesleder Gitte Køhn færdiggør Diplomuddannelse i ledelse Økonomichef John Koldby Nielsen færdiggør Diplomuddannelse i ledelse Uddannelseschef Hanne Stilling (påbegyndes indenfor to år) Ledelse uddannelse (MA) Direktør Jeppe Rosengård Poulsen (påbegyndes indenfor to år) Ledelse uddannelse (MA) Uddannelsesleder Dorte Ellermann på sigt (påbegyndes indenfor to-fire år) Ledelse uddannelse (MA) 9

10 Organisationsdiagram

11 11

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere