Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP"

Transkript

1 Opslag 2013 Indkaldelse af ansøgninger Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport Det Strategiske Forskningsråd - DSF Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP Ansøgningsfrist: Fredag den 14. juni 2013 kl Styrelsen for Forskning og Innovation & Energistyrelsen 21. marts 2013

2 Indhold > 1. Introduktion 3 Ansøgningsfrist 4 2. Formål og prioriterede områder 5 Energieffektiv transport 5 3. Hvad kan der søges støtte til? 7 4. Vurderingskriterier 8 5. Udformning af ansøgningen 9 Oversigt over ansøgningens indhold 9 Generelle krav til ansøgningen 9 E-ansøgningsblanket og bilag Økonomi Projektets forskningsdel 22 Tilskudsberettigede omkostninger 22 Budgetlægning, herunder fordeling af omkostninger på delbudgetter 22 Budgetlægning af omkostninger 23 Overhead 23 Om medfinansiering 24 Vilkår for direkte støtte til virksomheder 25 Bevillinger under Det Strategiske forskningsråd Projektets udviklings- og demonstrationsdel 26 Tilskudsberettigede udgifter 26 Tilskudsprocent 27 Skat og afgift Indsendelse og behandling af ansøgningen 29 Den videre proces Ansvarsforhold, offentliggørelse mm Supplerende oplysninger 34 Dokumenter og information 34 E-ansøgningssystemet 34 Kontaktpersoner 35

3 1. Introduktion > På finanslovsaftalerne for 2013 besluttede regeringen og Enhedslisten at afsætte 25 mio. kr. til en særlig indsats for forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport, der skal gennemføres i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). DSF og EUDP åbner med dette fælles opslag for ansøgninger om støtte til samlede projekter om forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport. Opslaget giver mulighed for en hurtigere og sammenhængende behandling af ansøgninger vedr. projekter, der integrerer forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteterne i hele projektperioden. Der udbydes i alt 15 mio. kr. fra DSF og 10 mio. kr. fra EUDP. Midlerne udmøntes af DSF s programkomite for transport og infrastruktur og af EUDP s bestyrelse. Ansøgninger indsendes via Styrelsen for Forskning og Innovations ansøgningssystem. Ansøgningerne vedlægges følgende: Beskrivelse af sammenhængen mellem forskningsdel og udviklings- og demonstrationsdel Gantt-skema med tidsplan og beskrivelse af milepæle for det samlede projekt Projektbeskrivelse for forskningsdel Budget for projektets forskningsdel Projektbeskrivelse for udviklings- og demonstrationsdel Budget for projektets udviklings- og demonstrationsdel CV er Bilagsskabeloner kan findes på og de kan også downloades direkte fra e-ansøgningsblanketten i Styrelsen for Forskning og Innovations ansøgningssystem. Ansøgningerne vil blive vurderet efter de krav og vurderingskriterier, der fremgår af opslagets afsnit 4. Ansøgningernes forskningsfaglige aktiviteter vil blive vurderet af Det Strategiske Forskningsråds programkomite for transport og infrastruktur, og ansøgningernes udviklings- og demonstrationsfaglige aktiviteter vil blive vurderet af EUDP s bestyrelse. Herefter vil Det Strategiske Forskningsråds programkomité og EUDP s bestyrelse i fællesskab drøfte de støtteværdige ansøgninger med henblik på at vurdere, hvilke ansøgninger som giver bedst mulighed for at opnå den størst mulige effekt af de midler til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport, som opslås i dette opslag. De endelige bevillinger vil blive givet henholdsvis af Det Strategiske Forskningsråd (støtte til forskningsaktiviteter) og af EUDP (støtte til udviklings- og demonstrationsaktiviteter). I det omfang, der ikke er kvalificerede ansøgninger til samlede forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, eller hvor det ikke er muligt at give bevilling til samlede forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter inden for den samlede bevillingsramme, er der mulighed for, at DSF og EUDP kan give støtte til alene henholdsvis forskningsaktiviteter og udviklings- og demonstrationsaktiviteter. 3

4 Ansøgningsfrist Fristen for modtagelse af ansøgninger er: Fredag den 14. juni 2013 kl OBS: Ansøgerne opfordres til at holde sig løbende orienteret på og på EUDP s hjemmeside med henblik på oplysning om eventuelle præciseringer til opslaget og anden vigtig information. Dette opslag findes både på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske tekst er den danske gældende. Ansøgningen skal udarbejdes og indsendes elektronisk via Styrelsen for Forskning og Innovations e-ansøgningssystem. Se også afsnit 9 for information om, hvordan man får adgang til e- ansøgningssystemet, og hvor bilagsskabelon og øvrige dokumenter nævnt i dette opslag kan findes. 4

5 2. Formål og prioriterede områder > Energieffektiv transport Det er en målsætning, at det danske samfund er baseret på 100 pct. vedvarende energi i energi- og transportsektorerne i Det er derfor nødvendigt med forskning, udvikling og demonstration, der kan bidrage til en mere energieffektiv og klimavenlig transportsektor og samtidig tilgodeser samfundets behov for fortsat høj mobilitet for personer og varer som forudsætning for vækst og velfærd. Køretøjernes energieffektivitet er her central, men teknologien udvikles fortrinsvist uden for landets grænser. De danske forudsætninger for at påvirke teknologiudviklingen knytter sig bl.a. til komponent-virksomheder, systemløsninger, mobilitetsløsninger og lignende. Der er et særligt nationalt behov for forskning inden for, hvordan vi sikrer rammebetingelser for og incitamenter til energieffektive transportvalg. Det gælder f.eks. spørgsmålet om, hvordan det sikres, at nye miljøvenlige fremdriftsteknologier, bl.a. hybrid- og elbiler og natur/biogas kan få fodfæste på markedet, og at de integreres intelligent i energiforsyningen. Endvidere kan aktiviteterne med udgangspunkt i transportbrugernes behov, præferencer og adfærd bidrage til udvikling af nye mobilitets- og logistikløsninger, der kan tilvejebringe høj mobilitet og tilgængelighed bæredygtigt. Aktiviteterne kan også bidrage til at fremme kollektiv transport, cykler og andre potentielt energieffektive transportformer, hvor det er samfundsmæssigt mest hensigtsmæssigt. I tæt sammenhæng hermed ønskes igangsat udvikling og demonstration med et tydeligt kommercielt sigte, som tager udgangspunkt i udfordringerne ved omstillingen af transportsektoren til vedvarende energi (VE), og som kan bidrage med energiteknologiske løsninger til mere energieffektiv og klimavenlig transport. Udvikling og demonstration skal fortrinsvist være af nye energiteknologier til transportløsninger. Energiteknologi kan her omfatte samlede systemer, hvor flere teknologier indgår og løsninger, hvor eksisterende produkter bruges på nye måder. Demonstration skal foregå under virkelighedsnære forhold med henblik på efterfølgende markedsintroduktion til gavn for vækst og beskæftigelse. Aktiviteterne kan komplementere de innovationsaktiviteter, der er igangsat internationalt og nationalt, herunder innovationsaktiviteter igangsat af sektorministerierne. Forskning samt udviklings- og demonstrationsaktiviteterne kan eksempelvis inddrage et eller flere af følgende elementer: Energieffektive transportteknologier og -systemer, herunder anvendelse af alternative drivmidler i transportsektoren og transportbrugernes accept heraf Transportbrugernes adfærd og forskellige gruppers mobilitet i forhold til energieffektiv transport Transport, lokalisering og planlægning, for eksempel problemstillinger vedrørende kollektiv trafik, cyklisme og udkantsområder i forhold til energieffektiv transport Overvågning, drift, vedligeholdelse og optimering af infrastruktur, herunder intelligente transportsystemer (ITS) og Smart Grid-forberedelse 5

6 Samfundsøkonomiske analyser, beslutningsprocesser og regulering på transportområdet, herunder transportplanlægning og policy-instrumenter, bl.a. prognoser og modeller, trængselsafgifter, bilafgifter og delebilsordninger Godstransport- og logistiksystemer, herunder maritime transportformer Begrænsning af transportbehov (virtualitet) Med henblik på belysningen af udfordringerne på transportområdet henvises der til temaet Transport, logistik og livsrum, side i FORSK2020 Strategiske forskningshorisonter og Energistyrelsens drivmiddelrapport: Alternative drivmidler,

7 3. Hvad kan der søges støtte til? > Inden for temaet Energieffektiv transport kan der søges støtte til samlede projekter indeholdende både forskning, udvikling og demonstration. For de samlede projekter kan der søges støtte til dels en forskningsdel og dels en udviklings- og demonstrationsdel: - Forskningsdel Bevilling til et forløb på ca. 4 år Bevilling på 5-15 mio. kr. - Udviklings- og demonstrationsdel Tilsagn til et forløb på ca. 4 år Tilsagn på 5-10 mio. kr. De anførte beløbsstørrelser er alle inkl. overhead og administrationsbidrag. I det omfang, der ikke er kvalificerede ansøgninger til samlede forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, eller hvor det ikke er muligt at give bevilling til samlede forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter inden for den samlede bevillingsramme, er der mulighed for, at DSF og EUDP kan give støtte til alene henholdsvis forskningsaktiviteter og udviklings- og demonstrationsaktiviteter. Alle aktiviteter kan søges med forventet start ca. 1. januar

8 4. Vurderingskriterier > Alle ansøgninger vurderes af Det Strategiske Forskningsråd og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Forskningsdelen vurderes på baggrund af en international bedømmelse af Det Strategiske Forskningsråds programkomite for transport og infrastruktur ud fra: Forskningens relevans, forskningens potentielle effekt og forskningshøjde. De tre vurderingskriterier er beskrevet i Det Strategiske Forskningsråds notat: Strategisk forskning Principper og virkemidler af 1. januar 2013 Forskningsmiljøets kompetence og kontakter med internationalt anerkendte forskere, der kan styrke en global videnudvikling og videndeling inden for området Forskningslederens/-ledernes videnskabelige og ledelsesmæssige kompetencer og de øvrige nøglepersoners videnskabelige kompetencer Aktiviteternes bidrag til forskeruddannelse (ph.d. og post.doc) Udviklings- og demonstrationsdelen vurderes af EUDP s bestyrelse på baggrund af en ekstern faglig bedømmelse ud fra: Aktiviteternes relevans, faglige og erhvervsmæssige fokus og relevans i forhold til opslagets formål og potentielle bidrag til opfyldelse af strategimål, hvor sådanne foreligger. Se: Muligheden for at projektets løsninger kan replikeres og skaleres Et markedsmæssigt behov og et veldefineret kundesigte Økonomisk vækstpotentiale og muligheden for at udvikle et konkurrencedygtigt produkt Kommercielt potentiale, herunder potentiale for at skabe nye arbejdspladser i Danmark samt eksport til globale vækstmarkeder Inddragelse af industrielle og forretningsmæssige kompetencer Herudover vurderes ansøgningerne samlet af begge de udmøntende organer ud fra: Sammenhæng mellem forskning, udvikling og demonstration i forhold til organisation, ledelse og den konkrete plan for gennemførelse af projekterne Aktiviteternes gennemførlighed (herunder bl.a. ledelse og organisering, tidsplan, milepæle, ressourcer og teknisk gennemførlighed) Samspil mellem offentlig og privat forskning, udvikling og demonstration og synergien mellem de deltagende parter samt de deltagende parters ressourceforbrug (medfinansiering og engagement, deltagelse i projektledelsen og øvrige bidrag i form af faciliteter og knowhow) 8

9 5. Udformning af ansøgningen > Oversigt over ansøgningens indhold En ansøgning skal omfatte - En e-ansøgningsblanket - Bilag 1: Sammenhæng mellem forskningsdel og udviklings- og demonstrationsdel - Bilag 2: Gantt-skema med tidsplan og beskrivelse af milepæle for det samlede projekt - Bilag 3: Projektbeskrivelse for forskningsdelen - Bilag 4: Budget for projektets forskningsdel - Bilag 5: Projektbeskrivelse for udviklings- og demonstrationsdelen - Bilag 6: Budget for projektets udviklings- og demonstrationsdel - Bilag 7: CV er Generelle krav til ansøgningen Sprog Såvel blanket som bilag udarbejdes på engelsk, dog skal e-ansøgningsblanketten indeholde en populærvidenskabelig beskrivelse, der udformes på dansk. Den korte beskrivelse af udviklings- og demonstrationsdelens formål i bilag 5 pkt. 1 og projektresumeet for udviklings- og demonstrationsdelen i bilag 5 pkt. 3 skal desuden udformes på både engelsk og dansk. Skrifttype, -størrelse og linjeafstand - Teksten i projektbeskrivelserne (bilag 3 og 5) skal være i skrifttypen Verdana, 10 pkt. med mindst 2 cm. margen i både højre og venstre side og en linjeafstand på mindst 13 pkt. Dog accepteres det, at der i bilag 3 pkt. 12 (Key references) anvendes Verdana, 9 pkt. med en linjeafstand på mindst 11 pkt. samt at eventuelle tabeller og figurer udformes i en mindre skriftstørrelse, hvis dette kan fremme overblikket og ikke går ud over læsbarheden. - CV erne (bilag 7) skal anvende en skrifttype, der i størrelse mindst svarer til Verdana 9 pkt. - De øvrige bilag (1, 2, 4 og 6) udformes i særlige skabeloner. Ansøgningens titel (inkl. akronym) Ansøgningen skal have en engelsk titel på maks. 180 tegn inkl. mellemrum, der kort beskriver den aktivitet, der søges støtte til. Titlen bedes indledt med et passende, kort akronym (ord, der f.eks. er dannet af forbogstaver fra et eller flere af titlens ord). OBS: Af tekniske grunde må titlen ikke indeholde specialtegn som [ og %. 9

10 E-ansøgningsblanket og bilag E-ansøgningsblankettens indhold og brug E-ansøgningsblanketten findes på: Dansk: Engelsk: Information om e-ansøgningssystemets brug findes i dette opslags afsnit 9. Bilag Skabeloner til bilag 1, 2, 4 og 6 downloades fra siden og udfyldes. Bilag 3, 5 og 7 udarbejdes af ansøger efter retningslinjerne beskrevet nedenfor. For udviklings- og demonstrationsdelen kan øvrige, relevante bilag vedhæftes efter bilag 7. Bemærk: - Budgetskabelonerne for forskningsdelen (dvs. dsf1, dsf2, dsf3, dsf4 og dsf 5, der indgår i bilag 4) er samlet i én excel-fil benævnt DSF Total Forms. - Bilagene vedhæftes e-ansøgningsblanketten som beskrevet i selve e-ansøgningsblanketten. - Bilagene skal være i pdf-format og må ikke være passwordbeskyttede eller på anden måde låste. - Bilagene må tilsammen maksimalt fylde 25 MB. - Bilagene skal inden vedhæftningen navngives som anført nedenfor. - Bilagene kan vedhæftes efterhånden, som de bliver færdige. Deres rækkefølge kan efterfølgende ændres, ligesom de kan slettes og udskiftes med nyere udgaver. - Det er vigtigt, at bilagene før ansøgningens indsendelse placeres i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. Bilag 1 Relation between the research part and the development and demonstration part of the project (Sammenhæng mellem projektets forskningsdel og dets udviklings- og demonstrationsdel) Dette bilag skal indeholde: - Oplysninger om hovedansøger til DSF (projektets forskningsdel) og hovedansøger til EUDP, dvs. den projektansvarlige virksomhed samt kontaktperson (projektets udviklings- og demonstrationsdel) - Et samlet oversigtsbudget - En redegørelse for det samlede projekts formål samt sammenhængen mellem forskningsaktiviteterne og udviklings- og demonstrationsaktiviteterne 10

11 - En redegørelse for den organisatoriske og ledelsesmæssige sammenhæng mellem forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter Skabelon til bilag 1 kan downloades fra siden og fra e- ansøgningsblanketten, jf. informationen ovenfor. Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 1 Relation between R, D and D efterfulgt af ansøgningens akronym. Bilag 2 Gantt chart and a short description of milestones for the whole research, development and demonstration project (Gantt-skema og kort beskrivelse af milepæle for det samlede forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekt) - Projektdele: Projektet skal opdeles i arbejdspakker. Angiv den tidsmæssige placering og udstrækning af hver arbejdspakke i Gantt-diagrammet. - Milepæle: Der skal opstilles relevante milepæle i projektets forløb. Angiv milepælenes tidsmæssige placering i Gantt-diagrammet. En milepæl er en planlagt, målbar og synlig hændelse, som viser, at en opgave eller stor leverance fra projektet er afsluttet. Der skal være milepæle for forskningsaktiviteter såvel som udviklingsog demonstrationsaktiviteter, herunder tekniske og kommercielle aktiviteter. Kommercielle milepæle beskriver alle begivenheder, der hjælper til at introducere teknologien på det relevante marked. De skal være konkrete og præcise og indikere, hvordan den teknologi, som vil blive udviklet og demonstreret gennem projektet, kan overleve på markedet i fremtiden. - I faneblad nr. 2 i excel-filen beskrives helt kort indhold af milepælene. - Hvis projektet opnår støtte, vil milepælene blive brugt af DSF og EUDP til at vurdere fremskridtet i projektet. Skabelon til bilag 2 kan downloades fra siden og fra e- ansøgningsblanketten, jf. informationen ovenfor. Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 2 Gantt chart efterfulgt af ansøgningens akronym. Bilag 3 Project description for the research part of the project (Projektbeskrivelse for projektets forskningsdel) Projektbeskrivelsen skal udarbejdes under de nedenfor nævnte overskrifter. Alle overskrifter skal benyttes i den nævnte rækkefølge, og de anførte krav til tekstens maksimale længde skal overholdes. Bemærk kravene vedr. skrifttype mm. ovenfor. 1. Scientific summary (videnskabeligt resumé), maks. 20 linjer. Dette resumé benyttes blandt andet i forbindelse med den første kontakt til potentielle eksterne bedømmere. 11

12 2. Objective of the research project (Forskningsprojektets formål), maks. 15 linjer Videnskabeligt såvel som i relation til samfunds/erhvervsmæssige forhold. 3. The main results of the research project (Forskningsprojektets forventede hovedresultater), maks. ½ side. 4. Background and hypothesis/research questions of the research project (Forskningsprojektets baggrund og ide (hypotese)), maks. 1½ side Beskrivelse af projektbaggrund og hypotese/forskningsspørgsmål (ide) inkl. state of the art og med fokus på det teoretiske grundlag. 5. Innovative value, impact and relevance of the project (Projektets nyskabelsesværdi, effekt og relevans), maks. ½ side Både videnskabeligt og samfundsmæssigt/erhvervsmæssigt. 6. Project s methodology and results (Projektets metode og resultater), maks. 3 sider. Ud over beskrivelse af metode og resultater bør dette afsnit indeholde en beskrivelse af projektets usikkerhedselementer samt planerne for håndtering af disse, dvs. eventuelle alternative løsningsmodeller. 7. Project plan (Projektplan), maks. 2 sider. Herunder milepæle, tidsplan samt ressourceallokering fra de deltagende parter, inklusive oplysninger om involverede ph.d.-studerende og post docs. Antallet af ph.d.-stipendier og postdocs i forskningsaktiviteten (antal personer) og antallet af ph.d.- og postdoc-måneder i forskningsaktiviteten skal oplyses. 8. Project s international dimension (Projektets internationale dimension), maks. ½ side Beskrivelse af de internationale aktiviteter, der indgår i projektet, de internationale parter og samarbejdet med disse samt den forventede effekt af de internationale aktiviteter herunder betydningen for dansk forskning. 9. Legal and ethical aspects, etc. (Lovmæssige og etiske aspekter mv.), maks. ½ side Herunder behov for godkendelser (videnskabsetik, datasikkerhed, anvendelse af forsøgsdyr eller andet) og håndteringen af spørgsmål af sundhedsmæssig, miljømæssig og etisk karakter knyttet til projektet. 10. Publication and promotional strategy and exploitation of results (Publikations- og formidlingsstrategi og resultaternes forventede udnyttelse), maks.1 side Her gøres rede for - Forventningerne til videnskabelige og faglige publikationer. - Den bredt orienterede formidling - herunder også formidling af projektets resultater og potentiale for innovation. - Hvorledes projektets resultater forventes udbredt og udnyttet inkl. spørgsmål knyttet til Intellectual Property Rights (IPR). 11. The participating parties and project management (De deltagende parter og projektets ledelse), maks. 4 sider Herunder beskrives - Parternes ledelsesmæssige og faglige kompetencer og bidrag til projektet inkl. samarbejde og synergier, der sigter på at opfylde forskningsprogrammets formål. 12

13 - Projektets organisering inkl. ledelsesforhold knyttet til forskeruddannelse og samarbejde med nationale og internationale virksomheder, forskergrupper og netværk. 12. Key references (Centrale referencer) maks. 1 side. 13. Proposal for external referees (Forslag til eksterne bedømmere). - Angiv forslag til 3 eksterne, udenlandske bedømmere, som vil kunne bedømme ansøgningens forskningsdel. For hver af de foreslåede bedømmere skal der oplyses følgende: o Titel o Navn o Institution/virksomhed o adresse o Eventuelt også hjemmeside (www-adresse) Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 3 - Project description R-part of the project, efterfulgt af ansøgningens akronym. Bilag 4 Budget for the research part of the project (Budget for projektets forskningsdel) Dette bilag består af to dele: A) oversigtsbudgetter (skema dsf2, 3, 4 og 5) og B) detaljerede budgetter (skema dsf1). OBS: Budgettet i dette bilag skal alene omfatte budgettet for forskningsdelen af den samlede ansøgning. A Overview budgets for the research part of the project (Oversigtsbudgetter for projektets forskningsdel) Dette bilag skal rumme følgende fire oversigtsbudgetter i den nævnte rækkefølge: 1. A complete budget for the activity that also accounts for financing (Et samlet budget for aktiviteten, der samtidig redegør for finansieringen). Dette budget skal udformes på skema dsf2 (der er en del af DSF Total Forms ). 2. Overall summary of the DSF grant being applied for and of the co-financing broken down by expense type (En oversigt over den samlede ansøgte støtte og medfinansiering opdelt på udgiftsarter). Dette budget findes i skema dsf3 (der er en del af DSF Total Forms ). 3. List of PhD and postdoctoral grants in the activity (Oversigt over ph.d.- og postdoc-stipendier i aktiviteten). Denne oversigt skal udformes på skema dsf4 (der er en del af DSF Total Forms ). 4. List of other scientific/academic and tech/admin. staff participants in the activity (Oversigt over øvrig VIP- og TAP- deltagelse i aktiviteten) 13

14 Denne oversigt skal udformes på skema dsf5 (der er en del af DSF Total Forms ) B - Detailed budgets (detaljerede budgetter) Denne del af bilaget skal rumme følgende: - Statement concerning budgetary correlations (Redegørelse vedr. budgetmæssige sammenhænge) Redegørelse for særlige budgetmæssige forhold og sammenhænge (maks. 2 sider) - Detailed budgets (Detaljerede budgetter) En detaljeret oversigt over det økonomiske engagement i aktiviteten for hver institution/virksomhed, der indgår som partner eller tilknyttet (affiliated) partner. Der skal også vedlægges detaljerede budgetter for endnu ikke navngivne underleverandører. Budgetterne skal udformes på skema dsf1 (der er en del af DSF Total Forms ). Generel hjælp vedrørende udfyldelse af budgetskemaerne og udarbejdelsen af redegørelsen vedr. budgetmæssige sammenhænge kan findes i kapitel 6 8 i: DSF's ansøgningsvejledning, endelige ansøgninger, marts Budgetterne skal alene omfatte omkostninger knyttet til forskningsdelen af den aktivitet, der søges støtte til. Budgetterne til både del A og B skal indeholde indskannede underskrifter, jf. underskriftkravene på skemaerne. De underskrevne budgetter samles i én fil. Skabelonen, der skal anvendes til bilag 4, hedder DSF Total Forms. Skabelonen kan downloades fra siden og fra e-ansøgningsblanketten, jf. informationen ovenfor. Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 4 Overview and detailed budgets R-part of the project efterfulgt af ansøgningens akronym. Bilag 5 Project description for the development and demonstration part of the project (Projektbeskrivelse for udviklings- og demonstrationsdel) Projektbeskrivelsen skal udarbejdes under de nedenfor nævnte overskrifter. Alle overskrifter skal benyttes i den nævnte rækkefølge, og de anførte krav til tekstens maksimale længde skal overholdes. Bemærk kravene vedr. skrifttype mm. ovenfor. 1. The project (projektet) Project title in Danish and English (Projekttitel på dansk og engelsk) - Angiv kort, sigende og alment forståelig titel uden fagspecifikke forkortelser på henholdsvis dansk og engelsk Project type (Projekttype) - Angiv projekttype: udvikling og/eller demonstration 14

15 Short description of the objective of the project both in Danish and English for publication (Kort beskrivelse af udvikling- og demonstrationsdelens formål på dansk og engelsk til offentliggørelse), max 350 tegn - Beskriv kort udviklings- og demonstrationsprojektets formål i et ikke-teknisk og umiddelbart tilgængeligt sprog på hhv. dansk og engelsk (NB: Denne beskrivelse vil blive offentliggjort på EUDP s hjemmeside, hvis projektet får tilsagn om bevilling) The project budget (Projektets budget) - Angiv udviklings- og demonstrationsdelens samlede finansiering i mio. kr. i overensstemmelse med det oplyste i excel-budget-filen, jf. bilag 6 2. Applicants (Ansøgere) Main applicant, i.e. project manager enterprise/institution (Hovedansøger, dvs. projektansvarlig virksomhed/institution) - Angiv den virksomhed, der står for kontakten til DSF og EUDP på vegne af hele ansøgergruppen - Angiv en kontaktperson - Angiv organisationstype - Angiv virksomhedens størrelse ud fra EU s definition af små og mellemstore virksomheder, se evt. vejledning på EUDP s tilskudsportal eller EUDP/TILSKUD/Sider/Forside.aspx Professional project manager (Faglig projektleder) - Angiv den person, der varetager projektledelsen af udviklings- og demonstrationsdelen. Er ofte den samme person som kontaktpersonen fra den projektansvarlige virksomhed Other participating enterprises/institutions (Øvrige deltagende virksomheder/institutioner) - Angiv øvrige deltagende virksomheder/institutioner. Der redegøres for deltagende personer under afsnit 7 i projektbeskrivelsen for udviklings- og demonstrationsdelen - Angiv organisationstype - Angiv virksomhedsstørrelse ud fra EU s definition af små og mellemstore virksomheder, se evt. vejledning på tilskudsportalen eller DK/NYTEKNOLOGI/OM-EUDP/TILSKUD/Sider/Forside.aspx 15

16 3. Summary (Sammenfatning) Executive summary på engelsk og projektresumé på dansk, max 3000 tegn Sammenfat på maksimalt 3000 tegn på hhv. engelsk og dansk: - Udviklings- og demonstrationsprojektets formål - Udviklings- og demonstrationsprojektets hovedaktiviteter - Udviklings- og demonstrationsprojektets mål for det energiteknologiske og kommercielle udbytte NB: Disse tekster offentliggøres, hvis der opnås tilsagn. 4. Objective and content of the development and demonstration project (Udviklings- og demonstrationsprojektets formål og indhold) Description of the technology, its present level and its development towards the market (Beskrivelse af teknologien, dens nuværende stade og udvikling mod markedet), max tegn - Beskriv den energiteknologi, som projektet fokuserer på. Hvad er teknologiens nuværende udviklingsstade (state-of-the-art)? - Beskriv det innovative energifaglige og tekniske indhold i projektet. Hvorfor er det relevant? Hvorfor kan det forventes at få en tilstrækkelig kvalitet? Bygges der videre på tidligere offentligt støttede projekter? - Beskriv det ansøgte projekts modenhed og risiko - Beskriv den samlede proces frem til den endelige markedsintroduktion/kommercialisering af teknologien. Beskrivelsen af markedsrettede aktiviteter, markedsføring af teknologien, salg, samarbejde mv. sker under pkt. 6. Content and activities in the development and demonstration project (Udviklings- og demonstrationsprojektets indhold og aktiviteter), max tegn - Beskriv udviklings- og demonstrationsdelens hovedformål og de forskellige arbejdspakker, som er angivet i Gantt-diagrammet. Hvilke aktiviteter gennemføres i hver arbejdspakke? Hvem deltager i aktiviteten? Hvilket udstyr/eksterne leverancer skal leveres i de forskellige arbejdspakker? Hvilken type resultater forventes? - Beskriv det nærmere indhold af milepælene, som er angivet i Gantt-diagrammet. Allocation of rights in the development and demonstration project (Fordeling af rettigheder i udviklings- og demonstrationsprojektet), max tegn - Redegør for eventuelle planer for at patentere projektets resultater - Redegør for fordelingen af rettigheder i projektet, eventuelt i form af et udkast til aftale 16

17 - Endelig aftale om den juridiske afgrænsning mellem deltagerne i projektet samt af spørgsmål vedrørende eksisterende og fremtidige patentrettigheder skal foreligge, inden projektet kan påbegyndes. Aftalen skal afspejle deltagernes respektive interesser, arbejdsindsats og bidrag til projektet. Hvis projektet påbegyndes efter at have modtaget tilsagn uden, at aftale om rettigheder foreligger, udbetales der ikke tilskud til projektet, før der foreligger en aftale 5. Energy-policy goals (Energipolitiske mål) Contribution to energy-policy goals (Udviklings- og demonstrationsprojektets bidrag til energipolitiske mål), max tegn - Redegør for, på hvilken måde og i hvilken grad projektet bidrager til at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsyningssikkerhed, dansk uafhængighed af fossil energi, klima/renere miljø og omkostningseffektivitet - Redegør for hvordan teknologien kan indpasses i det danske energisystem - Projektets betydning for realiseringen af de energipolitiske mål skal så vidt muligt kvantificeres RD&D strategies in the energy field (FUD strategier på energiområdet), max tegn - Redegør for, hvordan udviklings- og demonstrationsprojektet relaterer sig til foreliggende teknologistrategier. Se Dessimination (Formidling), max tegn - Redegør for, hvordan udviklings- og demonstrationsprojektets resultater vil blive formidlet. Til hvem vil projektets resultater blive formidlet (målgrupper)? Hvordan vil projektets resultater blive formidlet (formidlingsprodukter og aktiviteter)? 6. Market (Marked) Target group and added value for users (Udviklings- og demonstrationsprojektets målgruppe og merværdi for brugerne), max tegn - Hvem er den endelige målgruppe for den teknologi, der udvikles i projektet? Forbrugere? Andre virksomheder? - Beskriv hvilke behov, teknologien efter endelig markedsintroduktion bidrager til at dække hos målgruppen (kan evt. opdeles i slutbrugere og mellemled) - Gør rede for hvilken merværdi (value proposition), teknologien bidrager med for målgruppen i forhold til eksisterende teknologier. Det kan være økonomisk merværdi, som lavere pris, eller ikke-økonomisk merværdi f.eks. komfort, design eller funktionalitet Analysis of competition (Konkurrentanalyse), max tegn - Beskriv konkurrencesituationen for den pågældende teknologi: 17

18 o o Hvem er konkurrenterne? Og de konkurrerende teknologier? Hvilke fordele og ulemper har projektets teknologi i forhold til konkurrenters teknologi? - Ansøgeren kan endvidere inkludere en SWOT-analyse (står for strengths/weaknesses, opportunities/threats). I form af en matrix giver denne en ramme for analysen af interne styrker og svagheder i en virksomhed, ligesom den kan illustrere muligheder og hindringer for markedsadgang. Market potential (Markedspotentiale), max tegn - Beskriv størrelsen af det forventede marked ved markedsintroduktion og potentialet senere hen (omfang og omsætning) - Angiv hvornår teknologien forventes at være konkurrencedygtig på markedet - Redegør kvalitativt og kvantitativt for udviklingstrends i efterspørgslen inden for teknologien - Redegør for teknologiens muligheder på de globale vækstmarkeder Marketing (Markedsføring), max tegn - Beskriv planen for arbejdet med teknologien efter projektets afslutning og frem til den endelige markedsintroduktion/kommercialisering - Redegør for, hvornår teknologien skal lanceres - Redegør for, hvor teknologien skal lanceres (lokalt/regionalt, nationalt/internationalt) - Redegør for, hvordan teknologien skal lanceres overfor den identificerede målgruppe ved markedsintroduktion. Inkludér afsætnings- og distributionskanaler mm. - Redegør for, hvilke(n) deltager(e), der efter projektafslutning skal kommercialisere projektresultaterne - Redegør for eksistensen af eventuelle adgangsbarrierer/afsætningsbarrierer og hvordan disse søges overvundet 7. Organisation and funding of the development and demonstration project (organisering og finansiering af udviklings- og demonstrationsprojektet) Organisation/management and professional competence (Organisering/ledelse og faglig kompetence), max tegn - Præsentér kort hver af de deltagende virksomheder og oplys hver deltagers hovedaktiviteter, omsætning og antal ansatte - Redegør for projektets organisering og de deltagende virksomheders ansvarsområder 18

19 - Redegør for projektdeltagernes faglige kompetencer herunder projektleders ledelseskompetence. Dokumentér ledelseserfaring for projektleder og evt. centrale projektdeltagere - Når der ansøges om støtte til udenlandske projektdeltagere, redegør ansøger særskilt for behovet for den udenlandske deltagelse i projektet Funding (Finansiering), max tegn - Redegør for den private egenfinansiering af projektet: o o Vedlæg en erklæring fra hver deltager om dennes finansieringsmæssige bidrag til projektet Forventes der medfinansiering fra 3. part? Er der indgået aftale herom? Vedlæg i så fald denne - Den endelige aftale om finansiering skal være indgået senest inden projektstart Public/private collaboration and researcher training (Offentligt/privat samarbejde og forskeruddannelse), max tegn - I hvilken grad bygger projektet på et samarbejde mellem private og offentlige aktører? - Indgår der forskeruddannelse (ph.d) i projektets udviklings- og demonstrationsdel? Capital expenditure and operating costs in the project period (Anlægs- og driftsøkonomi i projektperiode), max tegn - Redegør for anlægs- og driftsøkonomi for den projektperiode, der søges tilskud til. For udstyr kan medtages udgifter i projektbudgettet i forhold til det omfang, som udstyret skal anvendes i projektet. Opgørelsen baseres på forventet afskrivning i projektperioden. For demo-anlæg, der etableres i projektforløbet, skal den forventede værdi af anlægget ved projektets afslutning fratrækkes i de støtteberettigede omkostninger. Forudsætninger for opgørelse af afskrivninger for udstyr og for forventet værdi af demo-anlæg ved projektophør skal angives Conditions after the project period (Forhold efter projektperiode), max tegn - Redegør for anlæggets drift og eventuelle ud- og/eller ombygning efter projektperioden samt anlægsfaciliteternes eventuelle alternative anvendelsesmuligheder efter den ansøgte projektperiode Incentive effect (Tilskyndelsesvirkning), max tegn - Hver enkelt tilskudsmodtager skal redegøre for, hvorledes tilskud til det ansøgte projekt vil øge indsatsens omfang, udstrækning, tempo set i forhold til en situation, hvor der ikke opnås støtte. Hver deltager skal besvare disse spørgsmål i et faneblad i budgetfilen, jf. bilag 6 Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 5 Description of DD project efterfulgt af ansøgningens akronym. 19

20 Bilag 6 Budget for the development and demonstration part of the project (Budget for projektets udviklings- og demonstrationsdel) - Budgetskemaet til udviklings- og demonstrationsdelen hentes fra siden eller fra e-ansøgningsblanketten, jf. informationen ovenfor, og gemmes på eget drev. Når budgettet er udfyldt, tilknyttes det e- ansøningsblanketten som bilag - Der udfyldes et budget for hver deltager i projektets udviklings- og demonstraionsdel (kun de gule felter kan udfyldes). Budgettet kan omfatte op til 20 deltagere. Hvis der er flere end to deltagere, åbnes yderligere faneblade ved at højreklikke på et af fanebladsnavnene og vælge vis / unhide. De enkelte deltageres oplysninger samles automatisk på fanebladet projektbudget - Der skal redegøres for budgettallene i ansøgningens bilag 5 pkt. 7 og/eller i budgettets kommentarfelt og eventuelle bilag hertil - Tilskudsberettigede udgifter. Hvad dækker posterne i budgettet over? Hvilket udstyr anskaffes? Hvilke anlæg/konstruktioner ( plants ) eller fremmede tjenesteydelser er der tale om osv. Det skal desuden fremgå, hvor stor en del af budgettet, der bruges i de forskellige arbejdspakker - Oplysningerne i budgettet skal relateres til oplysningerne i bilag 5 pkt. 7 i afsnittet om forhold efter projektperiode - I budgetfilen indgår et faneblad om tilskyndelsesvirkning, jf. bilag 5 pkt. 7. I dette faneblad skal alle deltagere oplyse tilskyndelsesvirkning - Bemærk at skemaet er forberedt til registrering af afholdte udgifter, såfremt projektet bliver gennemført. Budgettets ansøgningsdel har lyseblå farve i kolonnenavne Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 6 Budget - DD-part of the project efterfulgt af ansøgningens akronym. Bilag 7 CVs (CV er) Bilagsfilen skal rumme: - Forrest en oversigt over CV erne anført i den rækkefølge, de optræder i bilaget. - CV er for ansøger og øvrige forskningsledere i projektets forskningsdel (maks. 2 sider pr. person). CV erne skal illustrere videnskabelige kvalifikationer og ledelsesmæssige kompetencer samt inkludere en liste over udvalgte internationale publikationer. - CV er for øvrige deltagende VIP-medarbejdere inklusive angivelse af de vigtigste publikationer inden for de seneste 5 år (maks. 1 side pr. person). Hvis der søges om støtte til navngivne ph.d.- eller postdoc-stipendiater skal cv er for disse inkluderes. 20

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 9. oktober 2015 Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Med satspuljeaftalen for 2015 afsatte satspuljepartierne en økonomisk ramme på 60,9 mio. kr. til at styrke

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program ENERGITEKNOLOGISK UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM VEJLEDNING TIL ANSØGNING Indhold I. GENEREL VEJLEDNING TIL ANSØGERE 2 II. VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program ENERGITEKNOLOGISK UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM VEJLEDNING TIL ANSØGNING Indhold I. GENEREL INTRODUKTION 2 II. VEJLEDNING TIL GRUNDDATA 3 III.

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2012-I. Januar 2012

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2012-I. Januar 2012 Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2012-I Januar 2012 EUDP, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.ens.dk/eudp Indhold INDKALDELSE

Læs mere

I forbindelse med ansøgningen skal der angives følgende stamdata for ansøgningen og ansøger:

I forbindelse med ansøgningen skal der angives følgende stamdata for ansøgningen og ansøger: Ansøgningsvejledning Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp til ansøger til, at udfylde udarbejde ansøgning til ForskEL og ForskVE. Vejledning er opdelt i følgende tre afsnit som hver består af flere

Læs mere

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram Ansøgningsvejledning udbud 2016 Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp for ansøger til at udfylde udarbejde ansøgning til ForskEL-programmet. Vejledning er opdelt i følgende tre afsnit som hver består

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I. Januar 2013

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I. Januar 2013 Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I Januar 2013 EUDP, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.ens.dk/eudp Indhold 1 INDKALDELSE

Læs mere

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009 Finansministeriet Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor Genopslag 2009 Ansøgningsfrist: Tirsdag den 8. december 2009 Finansministeriet Indhold 1. Introduktion 3 Temaer,

Læs mere

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram 1 Nyt fra EUDP og udbud 2017 Slide 2 Dagens emner EUDP-sekretariatet flytter til Esbjerg ForskEL-programmets ophør - nu EUDP EUDP s udbud 2017 Den gode ansøgning og nye effektmål/vurderingskriterier Indsendelse

Læs mere

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram Ansøgningsvejledning udbud 2015 Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp for ansøger til at udfylde udarbejde ansøgning til ForskEL og ForskVE. Vejledning er opdelt i følgende tre afsnit som hver består

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Vejledning - til PSO-ansøgning hos ELFORSK

Vejledning - til PSO-ansøgning hos ELFORSK Dok. ansvarlig: DLI Sekretær: 07-07-2016 Vejledning - til PSO-ansøgning hos ELFORSK Vejledning til PSO-ansøgning hos ELFORSK 2017 - side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Projektbeskrivelse...

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Den samlede ansøgningsproces 2012 Energi og miljø

Den samlede ansøgningsproces 2012 Energi og miljø Marts 2012 Side 1 Klaus Rosenfeldt Jakobsen, krja@fi.dk Sekretariatet for Det Strategiske Forskningsråd Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø Informationsmøde 21. marts 2012 Aarhus Universitet

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-I

Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-I JANUAR 2015 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-I 1 INDHOLD 1. Formål og ansøgningsfrist...

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET. Informationsmøde

DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET. Informationsmøde DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET 1 Oversigt VIGTIGSTE ÆNDRINGER I ANSØGNINGSMATERIALET FRA TIDLIGERE RUNDER PROJEKTVURDERING OG PRIORITERING (GUDP SPIDERWEB) EFFEKTSKEMA PROJEKTTYPER

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Satspuljeopslag: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser

Satspuljeopslag: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser Dato 18-08-2015 Sagsnr. 4-1613-58/1 Satspuljeopslag: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser Som led i satspuljeaftalen for 2014-17 er der afsat i alt 15 mio. kr. til en pulje til forskningsprojekter

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Lektor, cand.jur. & Ph.D. Michael Gøtze

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Lektor, cand.jur. & Ph.D. Michael Gøtze (EUDP) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Team JEL OVER EUDP-bestyrelsens afgørelse

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen

Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Ansøgningsfrist Ansøgninger Formål og prioriterede områder Vurderingskriterier

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Michael Gøtze

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Michael Gøtze (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA ARD-Fonden OVER EUDP s afgørelse af

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-II

Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-II JUNI 2015 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-II 1 INDHOLD 1. Formål og ansøgningsfrist...

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog

Energiteknologisk Udviklingsog Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) Indkaldelse af ansøgninger til EUDP 2017 Frist 29. marts 2017 kl. 12.00 1 INDHOLD 1. Indkaldelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017. Støtte til initiativer, der fremmer integration mellem forskellige forsyningssektorer Kontor/afdeling Energikontor II Dato 6. juli 2017 J nr. 2017-2254 /Mvi, Jawih Indkaldelse af ansøgninger til Smart

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Cleantechdag 2010 Væksthus Hovedstadsregionen 15. marts 2010 Nicolai Zarganis, sekretariatschef Side 1 EUDP s formål EUDP yder støtte til projekter

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010 Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2010-2011 Juni 2010 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) JANUAR 2016 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2016 1 INDHOLD 1. Formål og ansøgningsfrist...

Læs mere

Retningslinjer Grand Solutions Fase 2-ansøgninger 2016 maj 2016

Retningslinjer Grand Solutions Fase 2-ansøgninger 2016 maj 2016 Retningslinjer Grand Solutions Fase 2-ansøgninger 2016 maj 2016 Innovationsfonden, Østergade 26 A, 4., 1100 København K, Tlf: 6190 5000 - grandsolutions.dk Retningslinjer for Grand Solutions - fase 2 2016

Læs mere

EU s rammeprogram FP7

EU s rammeprogram FP7 EU s rammeprogram FP7 EU-tilskud til transportforskning Anders Bjerrum EU-konsulent EU-tilskud til transportforskning anders.bjerrum@fp7consult.dk 1 Disposition Oversigt over programmerne i EU s rammeprogram

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Oktober 2013 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter.

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

INFORMATIONSMØDE, AUGUST 2014. Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE, AUGUST 2014. Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet Oversigt Målrettede indsatser i GUDP ordningen Projektprioritering GUDP Spiderweb Effektskema Projekt- og aktivitetstyper Demonstration Projektoplysninger

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen 1 Formål Grøn Bioraffinering Formålet med indsatsen er, via etablering af

Læs mere

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved Søren Mayland soma@capnova.dk 60 62 37 79 Præsentation 23.11.16 Kapitaldag i Næstved Forretningsmodel 3 BUNDLINJER CAPNOVAs Virksomhedens Samfundets 3 INSTRUMENTER Kapital Fundraising Alliancer/netværk

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden).

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden). Betingelser for investeringer til danske deltagere i Eurostars, ECSEL, AAL JU, EUREKA Turbo og QuantERA godkendt efter 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 1260 København K Nedenstående bevillingsbetingelser

Læs mere

Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2

Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2 Notat Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2 Ansøgningsfrist mandag den 30. september 2013, kl. 12.00 Styrelsen for forskning og innovation har fået et elektronisk ansøgningssystem, (eansøgning)

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget Ansøgningsrunden Forår2017 OFFENTLIGGJORT 17. FEBRUAR 2017 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 23. JANUAR 7. APRIL 2017 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering til...

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden Maj 2016 OFFENTLIGGJORT 19. FEBRUAR 2016 SENEST REVIDERET 19. FEBRUAR 2016 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Vejledning i forbindelse med forskningsprojekter

Vejledning i forbindelse med forskningsprojekter Vejledning i forbindelse med forskningsprojekter Dette notat er et forsøg på at lave en (stikordsagtig) vejledning i forbindelse med ansøgninger om forskningsprojekter. Tanken er at vejledningen skal dække

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser September 2015, version 1.0 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?... 3 1.3 Støtte berettigede

Læs mere