Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP"

Transkript

1 Opslag 2013 Indkaldelse af ansøgninger Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport Det Strategiske Forskningsråd - DSF Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP Ansøgningsfrist: Fredag den 14. juni 2013 kl Styrelsen for Forskning og Innovation & Energistyrelsen 21. marts 2013

2 Indhold > 1. Introduktion 3 Ansøgningsfrist 4 2. Formål og prioriterede områder 5 Energieffektiv transport 5 3. Hvad kan der søges støtte til? 7 4. Vurderingskriterier 8 5. Udformning af ansøgningen 9 Oversigt over ansøgningens indhold 9 Generelle krav til ansøgningen 9 E-ansøgningsblanket og bilag Økonomi Projektets forskningsdel 22 Tilskudsberettigede omkostninger 22 Budgetlægning, herunder fordeling af omkostninger på delbudgetter 22 Budgetlægning af omkostninger 23 Overhead 23 Om medfinansiering 24 Vilkår for direkte støtte til virksomheder 25 Bevillinger under Det Strategiske forskningsråd Projektets udviklings- og demonstrationsdel 26 Tilskudsberettigede udgifter 26 Tilskudsprocent 27 Skat og afgift Indsendelse og behandling af ansøgningen 29 Den videre proces Ansvarsforhold, offentliggørelse mm Supplerende oplysninger 34 Dokumenter og information 34 E-ansøgningssystemet 34 Kontaktpersoner 35

3 1. Introduktion > På finanslovsaftalerne for 2013 besluttede regeringen og Enhedslisten at afsætte 25 mio. kr. til en særlig indsats for forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport, der skal gennemføres i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). DSF og EUDP åbner med dette fælles opslag for ansøgninger om støtte til samlede projekter om forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport. Opslaget giver mulighed for en hurtigere og sammenhængende behandling af ansøgninger vedr. projekter, der integrerer forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteterne i hele projektperioden. Der udbydes i alt 15 mio. kr. fra DSF og 10 mio. kr. fra EUDP. Midlerne udmøntes af DSF s programkomite for transport og infrastruktur og af EUDP s bestyrelse. Ansøgninger indsendes via Styrelsen for Forskning og Innovations ansøgningssystem. Ansøgningerne vedlægges følgende: Beskrivelse af sammenhængen mellem forskningsdel og udviklings- og demonstrationsdel Gantt-skema med tidsplan og beskrivelse af milepæle for det samlede projekt Projektbeskrivelse for forskningsdel Budget for projektets forskningsdel Projektbeskrivelse for udviklings- og demonstrationsdel Budget for projektets udviklings- og demonstrationsdel CV er Bilagsskabeloner kan findes på og de kan også downloades direkte fra e-ansøgningsblanketten i Styrelsen for Forskning og Innovations ansøgningssystem. Ansøgningerne vil blive vurderet efter de krav og vurderingskriterier, der fremgår af opslagets afsnit 4. Ansøgningernes forskningsfaglige aktiviteter vil blive vurderet af Det Strategiske Forskningsråds programkomite for transport og infrastruktur, og ansøgningernes udviklings- og demonstrationsfaglige aktiviteter vil blive vurderet af EUDP s bestyrelse. Herefter vil Det Strategiske Forskningsråds programkomité og EUDP s bestyrelse i fællesskab drøfte de støtteværdige ansøgninger med henblik på at vurdere, hvilke ansøgninger som giver bedst mulighed for at opnå den størst mulige effekt af de midler til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport, som opslås i dette opslag. De endelige bevillinger vil blive givet henholdsvis af Det Strategiske Forskningsråd (støtte til forskningsaktiviteter) og af EUDP (støtte til udviklings- og demonstrationsaktiviteter). I det omfang, der ikke er kvalificerede ansøgninger til samlede forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, eller hvor det ikke er muligt at give bevilling til samlede forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter inden for den samlede bevillingsramme, er der mulighed for, at DSF og EUDP kan give støtte til alene henholdsvis forskningsaktiviteter og udviklings- og demonstrationsaktiviteter. 3

4 Ansøgningsfrist Fristen for modtagelse af ansøgninger er: Fredag den 14. juni 2013 kl OBS: Ansøgerne opfordres til at holde sig løbende orienteret på og på EUDP s hjemmeside med henblik på oplysning om eventuelle præciseringer til opslaget og anden vigtig information. Dette opslag findes både på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske tekst er den danske gældende. Ansøgningen skal udarbejdes og indsendes elektronisk via Styrelsen for Forskning og Innovations e-ansøgningssystem. Se også afsnit 9 for information om, hvordan man får adgang til e- ansøgningssystemet, og hvor bilagsskabelon og øvrige dokumenter nævnt i dette opslag kan findes. 4

5 2. Formål og prioriterede områder > Energieffektiv transport Det er en målsætning, at det danske samfund er baseret på 100 pct. vedvarende energi i energi- og transportsektorerne i Det er derfor nødvendigt med forskning, udvikling og demonstration, der kan bidrage til en mere energieffektiv og klimavenlig transportsektor og samtidig tilgodeser samfundets behov for fortsat høj mobilitet for personer og varer som forudsætning for vækst og velfærd. Køretøjernes energieffektivitet er her central, men teknologien udvikles fortrinsvist uden for landets grænser. De danske forudsætninger for at påvirke teknologiudviklingen knytter sig bl.a. til komponent-virksomheder, systemløsninger, mobilitetsløsninger og lignende. Der er et særligt nationalt behov for forskning inden for, hvordan vi sikrer rammebetingelser for og incitamenter til energieffektive transportvalg. Det gælder f.eks. spørgsmålet om, hvordan det sikres, at nye miljøvenlige fremdriftsteknologier, bl.a. hybrid- og elbiler og natur/biogas kan få fodfæste på markedet, og at de integreres intelligent i energiforsyningen. Endvidere kan aktiviteterne med udgangspunkt i transportbrugernes behov, præferencer og adfærd bidrage til udvikling af nye mobilitets- og logistikløsninger, der kan tilvejebringe høj mobilitet og tilgængelighed bæredygtigt. Aktiviteterne kan også bidrage til at fremme kollektiv transport, cykler og andre potentielt energieffektive transportformer, hvor det er samfundsmæssigt mest hensigtsmæssigt. I tæt sammenhæng hermed ønskes igangsat udvikling og demonstration med et tydeligt kommercielt sigte, som tager udgangspunkt i udfordringerne ved omstillingen af transportsektoren til vedvarende energi (VE), og som kan bidrage med energiteknologiske løsninger til mere energieffektiv og klimavenlig transport. Udvikling og demonstration skal fortrinsvist være af nye energiteknologier til transportløsninger. Energiteknologi kan her omfatte samlede systemer, hvor flere teknologier indgår og løsninger, hvor eksisterende produkter bruges på nye måder. Demonstration skal foregå under virkelighedsnære forhold med henblik på efterfølgende markedsintroduktion til gavn for vækst og beskæftigelse. Aktiviteterne kan komplementere de innovationsaktiviteter, der er igangsat internationalt og nationalt, herunder innovationsaktiviteter igangsat af sektorministerierne. Forskning samt udviklings- og demonstrationsaktiviteterne kan eksempelvis inddrage et eller flere af følgende elementer: Energieffektive transportteknologier og -systemer, herunder anvendelse af alternative drivmidler i transportsektoren og transportbrugernes accept heraf Transportbrugernes adfærd og forskellige gruppers mobilitet i forhold til energieffektiv transport Transport, lokalisering og planlægning, for eksempel problemstillinger vedrørende kollektiv trafik, cyklisme og udkantsområder i forhold til energieffektiv transport Overvågning, drift, vedligeholdelse og optimering af infrastruktur, herunder intelligente transportsystemer (ITS) og Smart Grid-forberedelse 5

6 Samfundsøkonomiske analyser, beslutningsprocesser og regulering på transportområdet, herunder transportplanlægning og policy-instrumenter, bl.a. prognoser og modeller, trængselsafgifter, bilafgifter og delebilsordninger Godstransport- og logistiksystemer, herunder maritime transportformer Begrænsning af transportbehov (virtualitet) Med henblik på belysningen af udfordringerne på transportområdet henvises der til temaet Transport, logistik og livsrum, side i FORSK2020 Strategiske forskningshorisonter og Energistyrelsens drivmiddelrapport: Alternative drivmidler,

7 3. Hvad kan der søges støtte til? > Inden for temaet Energieffektiv transport kan der søges støtte til samlede projekter indeholdende både forskning, udvikling og demonstration. For de samlede projekter kan der søges støtte til dels en forskningsdel og dels en udviklings- og demonstrationsdel: - Forskningsdel Bevilling til et forløb på ca. 4 år Bevilling på 5-15 mio. kr. - Udviklings- og demonstrationsdel Tilsagn til et forløb på ca. 4 år Tilsagn på 5-10 mio. kr. De anførte beløbsstørrelser er alle inkl. overhead og administrationsbidrag. I det omfang, der ikke er kvalificerede ansøgninger til samlede forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, eller hvor det ikke er muligt at give bevilling til samlede forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter inden for den samlede bevillingsramme, er der mulighed for, at DSF og EUDP kan give støtte til alene henholdsvis forskningsaktiviteter og udviklings- og demonstrationsaktiviteter. Alle aktiviteter kan søges med forventet start ca. 1. januar

8 4. Vurderingskriterier > Alle ansøgninger vurderes af Det Strategiske Forskningsråd og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Forskningsdelen vurderes på baggrund af en international bedømmelse af Det Strategiske Forskningsråds programkomite for transport og infrastruktur ud fra: Forskningens relevans, forskningens potentielle effekt og forskningshøjde. De tre vurderingskriterier er beskrevet i Det Strategiske Forskningsråds notat: Strategisk forskning Principper og virkemidler af 1. januar 2013 Forskningsmiljøets kompetence og kontakter med internationalt anerkendte forskere, der kan styrke en global videnudvikling og videndeling inden for området Forskningslederens/-ledernes videnskabelige og ledelsesmæssige kompetencer og de øvrige nøglepersoners videnskabelige kompetencer Aktiviteternes bidrag til forskeruddannelse (ph.d. og post.doc) Udviklings- og demonstrationsdelen vurderes af EUDP s bestyrelse på baggrund af en ekstern faglig bedømmelse ud fra: Aktiviteternes relevans, faglige og erhvervsmæssige fokus og relevans i forhold til opslagets formål og potentielle bidrag til opfyldelse af strategimål, hvor sådanne foreligger. Se: Muligheden for at projektets løsninger kan replikeres og skaleres Et markedsmæssigt behov og et veldefineret kundesigte Økonomisk vækstpotentiale og muligheden for at udvikle et konkurrencedygtigt produkt Kommercielt potentiale, herunder potentiale for at skabe nye arbejdspladser i Danmark samt eksport til globale vækstmarkeder Inddragelse af industrielle og forretningsmæssige kompetencer Herudover vurderes ansøgningerne samlet af begge de udmøntende organer ud fra: Sammenhæng mellem forskning, udvikling og demonstration i forhold til organisation, ledelse og den konkrete plan for gennemførelse af projekterne Aktiviteternes gennemførlighed (herunder bl.a. ledelse og organisering, tidsplan, milepæle, ressourcer og teknisk gennemførlighed) Samspil mellem offentlig og privat forskning, udvikling og demonstration og synergien mellem de deltagende parter samt de deltagende parters ressourceforbrug (medfinansiering og engagement, deltagelse i projektledelsen og øvrige bidrag i form af faciliteter og knowhow) 8

9 5. Udformning af ansøgningen > Oversigt over ansøgningens indhold En ansøgning skal omfatte - En e-ansøgningsblanket - Bilag 1: Sammenhæng mellem forskningsdel og udviklings- og demonstrationsdel - Bilag 2: Gantt-skema med tidsplan og beskrivelse af milepæle for det samlede projekt - Bilag 3: Projektbeskrivelse for forskningsdelen - Bilag 4: Budget for projektets forskningsdel - Bilag 5: Projektbeskrivelse for udviklings- og demonstrationsdelen - Bilag 6: Budget for projektets udviklings- og demonstrationsdel - Bilag 7: CV er Generelle krav til ansøgningen Sprog Såvel blanket som bilag udarbejdes på engelsk, dog skal e-ansøgningsblanketten indeholde en populærvidenskabelig beskrivelse, der udformes på dansk. Den korte beskrivelse af udviklings- og demonstrationsdelens formål i bilag 5 pkt. 1 og projektresumeet for udviklings- og demonstrationsdelen i bilag 5 pkt. 3 skal desuden udformes på både engelsk og dansk. Skrifttype, -størrelse og linjeafstand - Teksten i projektbeskrivelserne (bilag 3 og 5) skal være i skrifttypen Verdana, 10 pkt. med mindst 2 cm. margen i både højre og venstre side og en linjeafstand på mindst 13 pkt. Dog accepteres det, at der i bilag 3 pkt. 12 (Key references) anvendes Verdana, 9 pkt. med en linjeafstand på mindst 11 pkt. samt at eventuelle tabeller og figurer udformes i en mindre skriftstørrelse, hvis dette kan fremme overblikket og ikke går ud over læsbarheden. - CV erne (bilag 7) skal anvende en skrifttype, der i størrelse mindst svarer til Verdana 9 pkt. - De øvrige bilag (1, 2, 4 og 6) udformes i særlige skabeloner. Ansøgningens titel (inkl. akronym) Ansøgningen skal have en engelsk titel på maks. 180 tegn inkl. mellemrum, der kort beskriver den aktivitet, der søges støtte til. Titlen bedes indledt med et passende, kort akronym (ord, der f.eks. er dannet af forbogstaver fra et eller flere af titlens ord). OBS: Af tekniske grunde må titlen ikke indeholde specialtegn som [ og %. 9

10 E-ansøgningsblanket og bilag E-ansøgningsblankettens indhold og brug E-ansøgningsblanketten findes på: Dansk: Engelsk: Information om e-ansøgningssystemets brug findes i dette opslags afsnit 9. Bilag Skabeloner til bilag 1, 2, 4 og 6 downloades fra siden og udfyldes. Bilag 3, 5 og 7 udarbejdes af ansøger efter retningslinjerne beskrevet nedenfor. For udviklings- og demonstrationsdelen kan øvrige, relevante bilag vedhæftes efter bilag 7. Bemærk: - Budgetskabelonerne for forskningsdelen (dvs. dsf1, dsf2, dsf3, dsf4 og dsf 5, der indgår i bilag 4) er samlet i én excel-fil benævnt DSF Total Forms. - Bilagene vedhæftes e-ansøgningsblanketten som beskrevet i selve e-ansøgningsblanketten. - Bilagene skal være i pdf-format og må ikke være passwordbeskyttede eller på anden måde låste. - Bilagene må tilsammen maksimalt fylde 25 MB. - Bilagene skal inden vedhæftningen navngives som anført nedenfor. - Bilagene kan vedhæftes efterhånden, som de bliver færdige. Deres rækkefølge kan efterfølgende ændres, ligesom de kan slettes og udskiftes med nyere udgaver. - Det er vigtigt, at bilagene før ansøgningens indsendelse placeres i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. Bilag 1 Relation between the research part and the development and demonstration part of the project (Sammenhæng mellem projektets forskningsdel og dets udviklings- og demonstrationsdel) Dette bilag skal indeholde: - Oplysninger om hovedansøger til DSF (projektets forskningsdel) og hovedansøger til EUDP, dvs. den projektansvarlige virksomhed samt kontaktperson (projektets udviklings- og demonstrationsdel) - Et samlet oversigtsbudget - En redegørelse for det samlede projekts formål samt sammenhængen mellem forskningsaktiviteterne og udviklings- og demonstrationsaktiviteterne 10

11 - En redegørelse for den organisatoriske og ledelsesmæssige sammenhæng mellem forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter Skabelon til bilag 1 kan downloades fra siden og fra e- ansøgningsblanketten, jf. informationen ovenfor. Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 1 Relation between R, D and D efterfulgt af ansøgningens akronym. Bilag 2 Gantt chart and a short description of milestones for the whole research, development and demonstration project (Gantt-skema og kort beskrivelse af milepæle for det samlede forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekt) - Projektdele: Projektet skal opdeles i arbejdspakker. Angiv den tidsmæssige placering og udstrækning af hver arbejdspakke i Gantt-diagrammet. - Milepæle: Der skal opstilles relevante milepæle i projektets forløb. Angiv milepælenes tidsmæssige placering i Gantt-diagrammet. En milepæl er en planlagt, målbar og synlig hændelse, som viser, at en opgave eller stor leverance fra projektet er afsluttet. Der skal være milepæle for forskningsaktiviteter såvel som udviklingsog demonstrationsaktiviteter, herunder tekniske og kommercielle aktiviteter. Kommercielle milepæle beskriver alle begivenheder, der hjælper til at introducere teknologien på det relevante marked. De skal være konkrete og præcise og indikere, hvordan den teknologi, som vil blive udviklet og demonstreret gennem projektet, kan overleve på markedet i fremtiden. - I faneblad nr. 2 i excel-filen beskrives helt kort indhold af milepælene. - Hvis projektet opnår støtte, vil milepælene blive brugt af DSF og EUDP til at vurdere fremskridtet i projektet. Skabelon til bilag 2 kan downloades fra siden og fra e- ansøgningsblanketten, jf. informationen ovenfor. Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 2 Gantt chart efterfulgt af ansøgningens akronym. Bilag 3 Project description for the research part of the project (Projektbeskrivelse for projektets forskningsdel) Projektbeskrivelsen skal udarbejdes under de nedenfor nævnte overskrifter. Alle overskrifter skal benyttes i den nævnte rækkefølge, og de anførte krav til tekstens maksimale længde skal overholdes. Bemærk kravene vedr. skrifttype mm. ovenfor. 1. Scientific summary (videnskabeligt resumé), maks. 20 linjer. Dette resumé benyttes blandt andet i forbindelse med den første kontakt til potentielle eksterne bedømmere. 11

12 2. Objective of the research project (Forskningsprojektets formål), maks. 15 linjer Videnskabeligt såvel som i relation til samfunds/erhvervsmæssige forhold. 3. The main results of the research project (Forskningsprojektets forventede hovedresultater), maks. ½ side. 4. Background and hypothesis/research questions of the research project (Forskningsprojektets baggrund og ide (hypotese)), maks. 1½ side Beskrivelse af projektbaggrund og hypotese/forskningsspørgsmål (ide) inkl. state of the art og med fokus på det teoretiske grundlag. 5. Innovative value, impact and relevance of the project (Projektets nyskabelsesværdi, effekt og relevans), maks. ½ side Både videnskabeligt og samfundsmæssigt/erhvervsmæssigt. 6. Project s methodology and results (Projektets metode og resultater), maks. 3 sider. Ud over beskrivelse af metode og resultater bør dette afsnit indeholde en beskrivelse af projektets usikkerhedselementer samt planerne for håndtering af disse, dvs. eventuelle alternative løsningsmodeller. 7. Project plan (Projektplan), maks. 2 sider. Herunder milepæle, tidsplan samt ressourceallokering fra de deltagende parter, inklusive oplysninger om involverede ph.d.-studerende og post docs. Antallet af ph.d.-stipendier og postdocs i forskningsaktiviteten (antal personer) og antallet af ph.d.- og postdoc-måneder i forskningsaktiviteten skal oplyses. 8. Project s international dimension (Projektets internationale dimension), maks. ½ side Beskrivelse af de internationale aktiviteter, der indgår i projektet, de internationale parter og samarbejdet med disse samt den forventede effekt af de internationale aktiviteter herunder betydningen for dansk forskning. 9. Legal and ethical aspects, etc. (Lovmæssige og etiske aspekter mv.), maks. ½ side Herunder behov for godkendelser (videnskabsetik, datasikkerhed, anvendelse af forsøgsdyr eller andet) og håndteringen af spørgsmål af sundhedsmæssig, miljømæssig og etisk karakter knyttet til projektet. 10. Publication and promotional strategy and exploitation of results (Publikations- og formidlingsstrategi og resultaternes forventede udnyttelse), maks.1 side Her gøres rede for - Forventningerne til videnskabelige og faglige publikationer. - Den bredt orienterede formidling - herunder også formidling af projektets resultater og potentiale for innovation. - Hvorledes projektets resultater forventes udbredt og udnyttet inkl. spørgsmål knyttet til Intellectual Property Rights (IPR). 11. The participating parties and project management (De deltagende parter og projektets ledelse), maks. 4 sider Herunder beskrives - Parternes ledelsesmæssige og faglige kompetencer og bidrag til projektet inkl. samarbejde og synergier, der sigter på at opfylde forskningsprogrammets formål. 12

13 - Projektets organisering inkl. ledelsesforhold knyttet til forskeruddannelse og samarbejde med nationale og internationale virksomheder, forskergrupper og netværk. 12. Key references (Centrale referencer) maks. 1 side. 13. Proposal for external referees (Forslag til eksterne bedømmere). - Angiv forslag til 3 eksterne, udenlandske bedømmere, som vil kunne bedømme ansøgningens forskningsdel. For hver af de foreslåede bedømmere skal der oplyses følgende: o Titel o Navn o Institution/virksomhed o adresse o Eventuelt også hjemmeside (www-adresse) Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 3 - Project description R-part of the project, efterfulgt af ansøgningens akronym. Bilag 4 Budget for the research part of the project (Budget for projektets forskningsdel) Dette bilag består af to dele: A) oversigtsbudgetter (skema dsf2, 3, 4 og 5) og B) detaljerede budgetter (skema dsf1). OBS: Budgettet i dette bilag skal alene omfatte budgettet for forskningsdelen af den samlede ansøgning. A Overview budgets for the research part of the project (Oversigtsbudgetter for projektets forskningsdel) Dette bilag skal rumme følgende fire oversigtsbudgetter i den nævnte rækkefølge: 1. A complete budget for the activity that also accounts for financing (Et samlet budget for aktiviteten, der samtidig redegør for finansieringen). Dette budget skal udformes på skema dsf2 (der er en del af DSF Total Forms ). 2. Overall summary of the DSF grant being applied for and of the co-financing broken down by expense type (En oversigt over den samlede ansøgte støtte og medfinansiering opdelt på udgiftsarter). Dette budget findes i skema dsf3 (der er en del af DSF Total Forms ). 3. List of PhD and postdoctoral grants in the activity (Oversigt over ph.d.- og postdoc-stipendier i aktiviteten). Denne oversigt skal udformes på skema dsf4 (der er en del af DSF Total Forms ). 4. List of other scientific/academic and tech/admin. staff participants in the activity (Oversigt over øvrig VIP- og TAP- deltagelse i aktiviteten) 13

14 Denne oversigt skal udformes på skema dsf5 (der er en del af DSF Total Forms ) B - Detailed budgets (detaljerede budgetter) Denne del af bilaget skal rumme følgende: - Statement concerning budgetary correlations (Redegørelse vedr. budgetmæssige sammenhænge) Redegørelse for særlige budgetmæssige forhold og sammenhænge (maks. 2 sider) - Detailed budgets (Detaljerede budgetter) En detaljeret oversigt over det økonomiske engagement i aktiviteten for hver institution/virksomhed, der indgår som partner eller tilknyttet (affiliated) partner. Der skal også vedlægges detaljerede budgetter for endnu ikke navngivne underleverandører. Budgetterne skal udformes på skema dsf1 (der er en del af DSF Total Forms ). Generel hjælp vedrørende udfyldelse af budgetskemaerne og udarbejdelsen af redegørelsen vedr. budgetmæssige sammenhænge kan findes i kapitel 6 8 i: DSF's ansøgningsvejledning, endelige ansøgninger, marts Budgetterne skal alene omfatte omkostninger knyttet til forskningsdelen af den aktivitet, der søges støtte til. Budgetterne til både del A og B skal indeholde indskannede underskrifter, jf. underskriftkravene på skemaerne. De underskrevne budgetter samles i én fil. Skabelonen, der skal anvendes til bilag 4, hedder DSF Total Forms. Skabelonen kan downloades fra siden og fra e-ansøgningsblanketten, jf. informationen ovenfor. Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 4 Overview and detailed budgets R-part of the project efterfulgt af ansøgningens akronym. Bilag 5 Project description for the development and demonstration part of the project (Projektbeskrivelse for udviklings- og demonstrationsdel) Projektbeskrivelsen skal udarbejdes under de nedenfor nævnte overskrifter. Alle overskrifter skal benyttes i den nævnte rækkefølge, og de anførte krav til tekstens maksimale længde skal overholdes. Bemærk kravene vedr. skrifttype mm. ovenfor. 1. The project (projektet) Project title in Danish and English (Projekttitel på dansk og engelsk) - Angiv kort, sigende og alment forståelig titel uden fagspecifikke forkortelser på henholdsvis dansk og engelsk Project type (Projekttype) - Angiv projekttype: udvikling og/eller demonstration 14

15 Short description of the objective of the project both in Danish and English for publication (Kort beskrivelse af udvikling- og demonstrationsdelens formål på dansk og engelsk til offentliggørelse), max 350 tegn - Beskriv kort udviklings- og demonstrationsprojektets formål i et ikke-teknisk og umiddelbart tilgængeligt sprog på hhv. dansk og engelsk (NB: Denne beskrivelse vil blive offentliggjort på EUDP s hjemmeside, hvis projektet får tilsagn om bevilling) The project budget (Projektets budget) - Angiv udviklings- og demonstrationsdelens samlede finansiering i mio. kr. i overensstemmelse med det oplyste i excel-budget-filen, jf. bilag 6 2. Applicants (Ansøgere) Main applicant, i.e. project manager enterprise/institution (Hovedansøger, dvs. projektansvarlig virksomhed/institution) - Angiv den virksomhed, der står for kontakten til DSF og EUDP på vegne af hele ansøgergruppen - Angiv en kontaktperson - Angiv organisationstype - Angiv virksomhedens størrelse ud fra EU s definition af små og mellemstore virksomheder, se evt. vejledning på EUDP s tilskudsportal eller EUDP/TILSKUD/Sider/Forside.aspx Professional project manager (Faglig projektleder) - Angiv den person, der varetager projektledelsen af udviklings- og demonstrationsdelen. Er ofte den samme person som kontaktpersonen fra den projektansvarlige virksomhed Other participating enterprises/institutions (Øvrige deltagende virksomheder/institutioner) - Angiv øvrige deltagende virksomheder/institutioner. Der redegøres for deltagende personer under afsnit 7 i projektbeskrivelsen for udviklings- og demonstrationsdelen - Angiv organisationstype - Angiv virksomhedsstørrelse ud fra EU s definition af små og mellemstore virksomheder, se evt. vejledning på tilskudsportalen eller DK/NYTEKNOLOGI/OM-EUDP/TILSKUD/Sider/Forside.aspx 15

16 3. Summary (Sammenfatning) Executive summary på engelsk og projektresumé på dansk, max 3000 tegn Sammenfat på maksimalt 3000 tegn på hhv. engelsk og dansk: - Udviklings- og demonstrationsprojektets formål - Udviklings- og demonstrationsprojektets hovedaktiviteter - Udviklings- og demonstrationsprojektets mål for det energiteknologiske og kommercielle udbytte NB: Disse tekster offentliggøres, hvis der opnås tilsagn. 4. Objective and content of the development and demonstration project (Udviklings- og demonstrationsprojektets formål og indhold) Description of the technology, its present level and its development towards the market (Beskrivelse af teknologien, dens nuværende stade og udvikling mod markedet), max tegn - Beskriv den energiteknologi, som projektet fokuserer på. Hvad er teknologiens nuværende udviklingsstade (state-of-the-art)? - Beskriv det innovative energifaglige og tekniske indhold i projektet. Hvorfor er det relevant? Hvorfor kan det forventes at få en tilstrækkelig kvalitet? Bygges der videre på tidligere offentligt støttede projekter? - Beskriv det ansøgte projekts modenhed og risiko - Beskriv den samlede proces frem til den endelige markedsintroduktion/kommercialisering af teknologien. Beskrivelsen af markedsrettede aktiviteter, markedsføring af teknologien, salg, samarbejde mv. sker under pkt. 6. Content and activities in the development and demonstration project (Udviklings- og demonstrationsprojektets indhold og aktiviteter), max tegn - Beskriv udviklings- og demonstrationsdelens hovedformål og de forskellige arbejdspakker, som er angivet i Gantt-diagrammet. Hvilke aktiviteter gennemføres i hver arbejdspakke? Hvem deltager i aktiviteten? Hvilket udstyr/eksterne leverancer skal leveres i de forskellige arbejdspakker? Hvilken type resultater forventes? - Beskriv det nærmere indhold af milepælene, som er angivet i Gantt-diagrammet. Allocation of rights in the development and demonstration project (Fordeling af rettigheder i udviklings- og demonstrationsprojektet), max tegn - Redegør for eventuelle planer for at patentere projektets resultater - Redegør for fordelingen af rettigheder i projektet, eventuelt i form af et udkast til aftale 16

17 - Endelig aftale om den juridiske afgrænsning mellem deltagerne i projektet samt af spørgsmål vedrørende eksisterende og fremtidige patentrettigheder skal foreligge, inden projektet kan påbegyndes. Aftalen skal afspejle deltagernes respektive interesser, arbejdsindsats og bidrag til projektet. Hvis projektet påbegyndes efter at have modtaget tilsagn uden, at aftale om rettigheder foreligger, udbetales der ikke tilskud til projektet, før der foreligger en aftale 5. Energy-policy goals (Energipolitiske mål) Contribution to energy-policy goals (Udviklings- og demonstrationsprojektets bidrag til energipolitiske mål), max tegn - Redegør for, på hvilken måde og i hvilken grad projektet bidrager til at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsyningssikkerhed, dansk uafhængighed af fossil energi, klima/renere miljø og omkostningseffektivitet - Redegør for hvordan teknologien kan indpasses i det danske energisystem - Projektets betydning for realiseringen af de energipolitiske mål skal så vidt muligt kvantificeres RD&D strategies in the energy field (FUD strategier på energiområdet), max tegn - Redegør for, hvordan udviklings- og demonstrationsprojektet relaterer sig til foreliggende teknologistrategier. Se Dessimination (Formidling), max tegn - Redegør for, hvordan udviklings- og demonstrationsprojektets resultater vil blive formidlet. Til hvem vil projektets resultater blive formidlet (målgrupper)? Hvordan vil projektets resultater blive formidlet (formidlingsprodukter og aktiviteter)? 6. Market (Marked) Target group and added value for users (Udviklings- og demonstrationsprojektets målgruppe og merværdi for brugerne), max tegn - Hvem er den endelige målgruppe for den teknologi, der udvikles i projektet? Forbrugere? Andre virksomheder? - Beskriv hvilke behov, teknologien efter endelig markedsintroduktion bidrager til at dække hos målgruppen (kan evt. opdeles i slutbrugere og mellemled) - Gør rede for hvilken merværdi (value proposition), teknologien bidrager med for målgruppen i forhold til eksisterende teknologier. Det kan være økonomisk merværdi, som lavere pris, eller ikke-økonomisk merværdi f.eks. komfort, design eller funktionalitet Analysis of competition (Konkurrentanalyse), max tegn - Beskriv konkurrencesituationen for den pågældende teknologi: 17

18 o o Hvem er konkurrenterne? Og de konkurrerende teknologier? Hvilke fordele og ulemper har projektets teknologi i forhold til konkurrenters teknologi? - Ansøgeren kan endvidere inkludere en SWOT-analyse (står for strengths/weaknesses, opportunities/threats). I form af en matrix giver denne en ramme for analysen af interne styrker og svagheder i en virksomhed, ligesom den kan illustrere muligheder og hindringer for markedsadgang. Market potential (Markedspotentiale), max tegn - Beskriv størrelsen af det forventede marked ved markedsintroduktion og potentialet senere hen (omfang og omsætning) - Angiv hvornår teknologien forventes at være konkurrencedygtig på markedet - Redegør kvalitativt og kvantitativt for udviklingstrends i efterspørgslen inden for teknologien - Redegør for teknologiens muligheder på de globale vækstmarkeder Marketing (Markedsføring), max tegn - Beskriv planen for arbejdet med teknologien efter projektets afslutning og frem til den endelige markedsintroduktion/kommercialisering - Redegør for, hvornår teknologien skal lanceres - Redegør for, hvor teknologien skal lanceres (lokalt/regionalt, nationalt/internationalt) - Redegør for, hvordan teknologien skal lanceres overfor den identificerede målgruppe ved markedsintroduktion. Inkludér afsætnings- og distributionskanaler mm. - Redegør for, hvilke(n) deltager(e), der efter projektafslutning skal kommercialisere projektresultaterne - Redegør for eksistensen af eventuelle adgangsbarrierer/afsætningsbarrierer og hvordan disse søges overvundet 7. Organisation and funding of the development and demonstration project (organisering og finansiering af udviklings- og demonstrationsprojektet) Organisation/management and professional competence (Organisering/ledelse og faglig kompetence), max tegn - Præsentér kort hver af de deltagende virksomheder og oplys hver deltagers hovedaktiviteter, omsætning og antal ansatte - Redegør for projektets organisering og de deltagende virksomheders ansvarsområder 18

19 - Redegør for projektdeltagernes faglige kompetencer herunder projektleders ledelseskompetence. Dokumentér ledelseserfaring for projektleder og evt. centrale projektdeltagere - Når der ansøges om støtte til udenlandske projektdeltagere, redegør ansøger særskilt for behovet for den udenlandske deltagelse i projektet Funding (Finansiering), max tegn - Redegør for den private egenfinansiering af projektet: o o Vedlæg en erklæring fra hver deltager om dennes finansieringsmæssige bidrag til projektet Forventes der medfinansiering fra 3. part? Er der indgået aftale herom? Vedlæg i så fald denne - Den endelige aftale om finansiering skal være indgået senest inden projektstart Public/private collaboration and researcher training (Offentligt/privat samarbejde og forskeruddannelse), max tegn - I hvilken grad bygger projektet på et samarbejde mellem private og offentlige aktører? - Indgår der forskeruddannelse (ph.d) i projektets udviklings- og demonstrationsdel? Capital expenditure and operating costs in the project period (Anlægs- og driftsøkonomi i projektperiode), max tegn - Redegør for anlægs- og driftsøkonomi for den projektperiode, der søges tilskud til. For udstyr kan medtages udgifter i projektbudgettet i forhold til det omfang, som udstyret skal anvendes i projektet. Opgørelsen baseres på forventet afskrivning i projektperioden. For demo-anlæg, der etableres i projektforløbet, skal den forventede værdi af anlægget ved projektets afslutning fratrækkes i de støtteberettigede omkostninger. Forudsætninger for opgørelse af afskrivninger for udstyr og for forventet værdi af demo-anlæg ved projektophør skal angives Conditions after the project period (Forhold efter projektperiode), max tegn - Redegør for anlæggets drift og eventuelle ud- og/eller ombygning efter projektperioden samt anlægsfaciliteternes eventuelle alternative anvendelsesmuligheder efter den ansøgte projektperiode Incentive effect (Tilskyndelsesvirkning), max tegn - Hver enkelt tilskudsmodtager skal redegøre for, hvorledes tilskud til det ansøgte projekt vil øge indsatsens omfang, udstrækning, tempo set i forhold til en situation, hvor der ikke opnås støtte. Hver deltager skal besvare disse spørgsmål i et faneblad i budgetfilen, jf. bilag 6 Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 5 Description of DD project efterfulgt af ansøgningens akronym. 19

20 Bilag 6 Budget for the development and demonstration part of the project (Budget for projektets udviklings- og demonstrationsdel) - Budgetskemaet til udviklings- og demonstrationsdelen hentes fra siden eller fra e-ansøgningsblanketten, jf. informationen ovenfor, og gemmes på eget drev. Når budgettet er udfyldt, tilknyttes det e- ansøningsblanketten som bilag - Der udfyldes et budget for hver deltager i projektets udviklings- og demonstraionsdel (kun de gule felter kan udfyldes). Budgettet kan omfatte op til 20 deltagere. Hvis der er flere end to deltagere, åbnes yderligere faneblade ved at højreklikke på et af fanebladsnavnene og vælge vis / unhide. De enkelte deltageres oplysninger samles automatisk på fanebladet projektbudget - Der skal redegøres for budgettallene i ansøgningens bilag 5 pkt. 7 og/eller i budgettets kommentarfelt og eventuelle bilag hertil - Tilskudsberettigede udgifter. Hvad dækker posterne i budgettet over? Hvilket udstyr anskaffes? Hvilke anlæg/konstruktioner ( plants ) eller fremmede tjenesteydelser er der tale om osv. Det skal desuden fremgå, hvor stor en del af budgettet, der bruges i de forskellige arbejdspakker - Oplysningerne i budgettet skal relateres til oplysningerne i bilag 5 pkt. 7 i afsnittet om forhold efter projektperiode - I budgetfilen indgår et faneblad om tilskyndelsesvirkning, jf. bilag 5 pkt. 7. I dette faneblad skal alle deltagere oplyse tilskyndelsesvirkning - Bemærk at skemaet er forberedt til registrering af afholdte udgifter, såfremt projektet bliver gennemført. Budgettets ansøgningsdel har lyseblå farve i kolonnenavne Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 6 Budget - DD-part of the project efterfulgt af ansøgningens akronym. Bilag 7 CVs (CV er) Bilagsfilen skal rumme: - Forrest en oversigt over CV erne anført i den rækkefølge, de optræder i bilaget. - CV er for ansøger og øvrige forskningsledere i projektets forskningsdel (maks. 2 sider pr. person). CV erne skal illustrere videnskabelige kvalifikationer og ledelsesmæssige kompetencer samt inkludere en liste over udvalgte internationale publikationer. - CV er for øvrige deltagende VIP-medarbejdere inklusive angivelse af de vigtigste publikationer inden for de seneste 5 år (maks. 1 side pr. person). Hvis der søges om støtte til navngivne ph.d.- eller postdoc-stipendiater skal cv er for disse inkluderes. 20

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program ENERGITEKNOLOGISK UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM VEJLEDNING TIL ANSØGNING Indhold I. GENEREL VEJLEDNING TIL ANSØGERE 2 II. VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I. Januar 2013

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I. Januar 2013 Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I Januar 2013 EUDP, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.ens.dk/eudp Indhold 1 INDKALDELSE

Læs mere

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram Ansøgningsvejledning udbud 2015 Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp for ansøger til at udfylde udarbejde ansøgning til ForskEL og ForskVE. Vejledning er opdelt i følgende tre afsnit som hver består

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010 Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2010-2011 Juni 2010 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

5 mio. kr. pulje - ansøgning

5 mio. kr. pulje - ansøgning 5 mio. kr. pulje - ansøgning I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter,

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning I dette opslag indkalder Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) ansøgninger

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Ansøgningsfrist: 22. april 2014 kl. 12.00 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Februar 2014 Ph.d. om etnicitet og handicap

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

1. Trin for trin vejledning til e-grant... 1

1. Trin for trin vejledning til e-grant... 1 Vejledning til e-grant Ansøgninger om store projekter - fase 2-2015 Indhold 1. Trin for trin vejledning til e-grant... 1 1.1 Adgang til e-grant... 1 1.2 Brugeroprettelse... 2 1.3 Velkomstsiden (Home) Find

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 RÅD, REGLER OG RETNINGSLINIER FOR FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF CENTER FOR IT-FORSKNING (CIT) Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 Status: Endelig Ansvarlig: Niels Damgaard Hansen

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 5 5. Afgørelse om ansøgning... 6

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK. Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK. Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs. Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2014 Juni 2014 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på. Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet. Introduktion

Invitation til at afgive tilbud på. Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet. Introduktion 4. marts 2013 J.nr. 5010/5026-0004 Ref. Mcb Invitation til at afgive tilbud på Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Introduktion Et bredt flertal i Folketinget ønsker at fremtidssikre

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Revideret den 24. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 1 yde støtte til følgende formål...3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Regler for ForskEL-programmet

Regler for ForskEL-programmet Juni 2007 Regler for ForskEL-programmet (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporteringer m.v.)

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Indkaldelse af ansøgninger 2015 (7. tilskudsrunde) 1. September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail:

Læs mere