Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP"

Transkript

1 Opslag 2013 Indkaldelse af ansøgninger Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport Det Strategiske Forskningsråd - DSF Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP Ansøgningsfrist: Fredag den 14. juni 2013 kl Styrelsen for Forskning og Innovation & Energistyrelsen 21. marts 2013

2 Indhold > 1. Introduktion 3 Ansøgningsfrist 4 2. Formål og prioriterede områder 5 Energieffektiv transport 5 3. Hvad kan der søges støtte til? 7 4. Vurderingskriterier 8 5. Udformning af ansøgningen 9 Oversigt over ansøgningens indhold 9 Generelle krav til ansøgningen 9 E-ansøgningsblanket og bilag Økonomi Projektets forskningsdel 22 Tilskudsberettigede omkostninger 22 Budgetlægning, herunder fordeling af omkostninger på delbudgetter 22 Budgetlægning af omkostninger 23 Overhead 23 Om medfinansiering 24 Vilkår for direkte støtte til virksomheder 25 Bevillinger under Det Strategiske forskningsråd Projektets udviklings- og demonstrationsdel 26 Tilskudsberettigede udgifter 26 Tilskudsprocent 27 Skat og afgift Indsendelse og behandling af ansøgningen 29 Den videre proces Ansvarsforhold, offentliggørelse mm Supplerende oplysninger 34 Dokumenter og information 34 E-ansøgningssystemet 34 Kontaktpersoner 35

3 1. Introduktion > På finanslovsaftalerne for 2013 besluttede regeringen og Enhedslisten at afsætte 25 mio. kr. til en særlig indsats for forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport, der skal gennemføres i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). DSF og EUDP åbner med dette fælles opslag for ansøgninger om støtte til samlede projekter om forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport. Opslaget giver mulighed for en hurtigere og sammenhængende behandling af ansøgninger vedr. projekter, der integrerer forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteterne i hele projektperioden. Der udbydes i alt 15 mio. kr. fra DSF og 10 mio. kr. fra EUDP. Midlerne udmøntes af DSF s programkomite for transport og infrastruktur og af EUDP s bestyrelse. Ansøgninger indsendes via Styrelsen for Forskning og Innovations ansøgningssystem. Ansøgningerne vedlægges følgende: Beskrivelse af sammenhængen mellem forskningsdel og udviklings- og demonstrationsdel Gantt-skema med tidsplan og beskrivelse af milepæle for det samlede projekt Projektbeskrivelse for forskningsdel Budget for projektets forskningsdel Projektbeskrivelse for udviklings- og demonstrationsdel Budget for projektets udviklings- og demonstrationsdel CV er Bilagsskabeloner kan findes på og de kan også downloades direkte fra e-ansøgningsblanketten i Styrelsen for Forskning og Innovations ansøgningssystem. Ansøgningerne vil blive vurderet efter de krav og vurderingskriterier, der fremgår af opslagets afsnit 4. Ansøgningernes forskningsfaglige aktiviteter vil blive vurderet af Det Strategiske Forskningsråds programkomite for transport og infrastruktur, og ansøgningernes udviklings- og demonstrationsfaglige aktiviteter vil blive vurderet af EUDP s bestyrelse. Herefter vil Det Strategiske Forskningsråds programkomité og EUDP s bestyrelse i fællesskab drøfte de støtteværdige ansøgninger med henblik på at vurdere, hvilke ansøgninger som giver bedst mulighed for at opnå den størst mulige effekt af de midler til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport, som opslås i dette opslag. De endelige bevillinger vil blive givet henholdsvis af Det Strategiske Forskningsråd (støtte til forskningsaktiviteter) og af EUDP (støtte til udviklings- og demonstrationsaktiviteter). I det omfang, der ikke er kvalificerede ansøgninger til samlede forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, eller hvor det ikke er muligt at give bevilling til samlede forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter inden for den samlede bevillingsramme, er der mulighed for, at DSF og EUDP kan give støtte til alene henholdsvis forskningsaktiviteter og udviklings- og demonstrationsaktiviteter. 3

4 Ansøgningsfrist Fristen for modtagelse af ansøgninger er: Fredag den 14. juni 2013 kl OBS: Ansøgerne opfordres til at holde sig løbende orienteret på og på EUDP s hjemmeside med henblik på oplysning om eventuelle præciseringer til opslaget og anden vigtig information. Dette opslag findes både på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske tekst er den danske gældende. Ansøgningen skal udarbejdes og indsendes elektronisk via Styrelsen for Forskning og Innovations e-ansøgningssystem. Se også afsnit 9 for information om, hvordan man får adgang til e- ansøgningssystemet, og hvor bilagsskabelon og øvrige dokumenter nævnt i dette opslag kan findes. 4

5 2. Formål og prioriterede områder > Energieffektiv transport Det er en målsætning, at det danske samfund er baseret på 100 pct. vedvarende energi i energi- og transportsektorerne i Det er derfor nødvendigt med forskning, udvikling og demonstration, der kan bidrage til en mere energieffektiv og klimavenlig transportsektor og samtidig tilgodeser samfundets behov for fortsat høj mobilitet for personer og varer som forudsætning for vækst og velfærd. Køretøjernes energieffektivitet er her central, men teknologien udvikles fortrinsvist uden for landets grænser. De danske forudsætninger for at påvirke teknologiudviklingen knytter sig bl.a. til komponent-virksomheder, systemløsninger, mobilitetsløsninger og lignende. Der er et særligt nationalt behov for forskning inden for, hvordan vi sikrer rammebetingelser for og incitamenter til energieffektive transportvalg. Det gælder f.eks. spørgsmålet om, hvordan det sikres, at nye miljøvenlige fremdriftsteknologier, bl.a. hybrid- og elbiler og natur/biogas kan få fodfæste på markedet, og at de integreres intelligent i energiforsyningen. Endvidere kan aktiviteterne med udgangspunkt i transportbrugernes behov, præferencer og adfærd bidrage til udvikling af nye mobilitets- og logistikløsninger, der kan tilvejebringe høj mobilitet og tilgængelighed bæredygtigt. Aktiviteterne kan også bidrage til at fremme kollektiv transport, cykler og andre potentielt energieffektive transportformer, hvor det er samfundsmæssigt mest hensigtsmæssigt. I tæt sammenhæng hermed ønskes igangsat udvikling og demonstration med et tydeligt kommercielt sigte, som tager udgangspunkt i udfordringerne ved omstillingen af transportsektoren til vedvarende energi (VE), og som kan bidrage med energiteknologiske løsninger til mere energieffektiv og klimavenlig transport. Udvikling og demonstration skal fortrinsvist være af nye energiteknologier til transportløsninger. Energiteknologi kan her omfatte samlede systemer, hvor flere teknologier indgår og løsninger, hvor eksisterende produkter bruges på nye måder. Demonstration skal foregå under virkelighedsnære forhold med henblik på efterfølgende markedsintroduktion til gavn for vækst og beskæftigelse. Aktiviteterne kan komplementere de innovationsaktiviteter, der er igangsat internationalt og nationalt, herunder innovationsaktiviteter igangsat af sektorministerierne. Forskning samt udviklings- og demonstrationsaktiviteterne kan eksempelvis inddrage et eller flere af følgende elementer: Energieffektive transportteknologier og -systemer, herunder anvendelse af alternative drivmidler i transportsektoren og transportbrugernes accept heraf Transportbrugernes adfærd og forskellige gruppers mobilitet i forhold til energieffektiv transport Transport, lokalisering og planlægning, for eksempel problemstillinger vedrørende kollektiv trafik, cyklisme og udkantsområder i forhold til energieffektiv transport Overvågning, drift, vedligeholdelse og optimering af infrastruktur, herunder intelligente transportsystemer (ITS) og Smart Grid-forberedelse 5

6 Samfundsøkonomiske analyser, beslutningsprocesser og regulering på transportområdet, herunder transportplanlægning og policy-instrumenter, bl.a. prognoser og modeller, trængselsafgifter, bilafgifter og delebilsordninger Godstransport- og logistiksystemer, herunder maritime transportformer Begrænsning af transportbehov (virtualitet) Med henblik på belysningen af udfordringerne på transportområdet henvises der til temaet Transport, logistik og livsrum, side i FORSK2020 Strategiske forskningshorisonter og Energistyrelsens drivmiddelrapport: Alternative drivmidler,

7 3. Hvad kan der søges støtte til? > Inden for temaet Energieffektiv transport kan der søges støtte til samlede projekter indeholdende både forskning, udvikling og demonstration. For de samlede projekter kan der søges støtte til dels en forskningsdel og dels en udviklings- og demonstrationsdel: - Forskningsdel Bevilling til et forløb på ca. 4 år Bevilling på 5-15 mio. kr. - Udviklings- og demonstrationsdel Tilsagn til et forløb på ca. 4 år Tilsagn på 5-10 mio. kr. De anførte beløbsstørrelser er alle inkl. overhead og administrationsbidrag. I det omfang, der ikke er kvalificerede ansøgninger til samlede forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, eller hvor det ikke er muligt at give bevilling til samlede forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter inden for den samlede bevillingsramme, er der mulighed for, at DSF og EUDP kan give støtte til alene henholdsvis forskningsaktiviteter og udviklings- og demonstrationsaktiviteter. Alle aktiviteter kan søges med forventet start ca. 1. januar

8 4. Vurderingskriterier > Alle ansøgninger vurderes af Det Strategiske Forskningsråd og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Forskningsdelen vurderes på baggrund af en international bedømmelse af Det Strategiske Forskningsråds programkomite for transport og infrastruktur ud fra: Forskningens relevans, forskningens potentielle effekt og forskningshøjde. De tre vurderingskriterier er beskrevet i Det Strategiske Forskningsråds notat: Strategisk forskning Principper og virkemidler af 1. januar 2013 Forskningsmiljøets kompetence og kontakter med internationalt anerkendte forskere, der kan styrke en global videnudvikling og videndeling inden for området Forskningslederens/-ledernes videnskabelige og ledelsesmæssige kompetencer og de øvrige nøglepersoners videnskabelige kompetencer Aktiviteternes bidrag til forskeruddannelse (ph.d. og post.doc) Udviklings- og demonstrationsdelen vurderes af EUDP s bestyrelse på baggrund af en ekstern faglig bedømmelse ud fra: Aktiviteternes relevans, faglige og erhvervsmæssige fokus og relevans i forhold til opslagets formål og potentielle bidrag til opfyldelse af strategimål, hvor sådanne foreligger. Se: Muligheden for at projektets løsninger kan replikeres og skaleres Et markedsmæssigt behov og et veldefineret kundesigte Økonomisk vækstpotentiale og muligheden for at udvikle et konkurrencedygtigt produkt Kommercielt potentiale, herunder potentiale for at skabe nye arbejdspladser i Danmark samt eksport til globale vækstmarkeder Inddragelse af industrielle og forretningsmæssige kompetencer Herudover vurderes ansøgningerne samlet af begge de udmøntende organer ud fra: Sammenhæng mellem forskning, udvikling og demonstration i forhold til organisation, ledelse og den konkrete plan for gennemførelse af projekterne Aktiviteternes gennemførlighed (herunder bl.a. ledelse og organisering, tidsplan, milepæle, ressourcer og teknisk gennemførlighed) Samspil mellem offentlig og privat forskning, udvikling og demonstration og synergien mellem de deltagende parter samt de deltagende parters ressourceforbrug (medfinansiering og engagement, deltagelse i projektledelsen og øvrige bidrag i form af faciliteter og knowhow) 8

9 5. Udformning af ansøgningen > Oversigt over ansøgningens indhold En ansøgning skal omfatte - En e-ansøgningsblanket - Bilag 1: Sammenhæng mellem forskningsdel og udviklings- og demonstrationsdel - Bilag 2: Gantt-skema med tidsplan og beskrivelse af milepæle for det samlede projekt - Bilag 3: Projektbeskrivelse for forskningsdelen - Bilag 4: Budget for projektets forskningsdel - Bilag 5: Projektbeskrivelse for udviklings- og demonstrationsdelen - Bilag 6: Budget for projektets udviklings- og demonstrationsdel - Bilag 7: CV er Generelle krav til ansøgningen Sprog Såvel blanket som bilag udarbejdes på engelsk, dog skal e-ansøgningsblanketten indeholde en populærvidenskabelig beskrivelse, der udformes på dansk. Den korte beskrivelse af udviklings- og demonstrationsdelens formål i bilag 5 pkt. 1 og projektresumeet for udviklings- og demonstrationsdelen i bilag 5 pkt. 3 skal desuden udformes på både engelsk og dansk. Skrifttype, -størrelse og linjeafstand - Teksten i projektbeskrivelserne (bilag 3 og 5) skal være i skrifttypen Verdana, 10 pkt. med mindst 2 cm. margen i både højre og venstre side og en linjeafstand på mindst 13 pkt. Dog accepteres det, at der i bilag 3 pkt. 12 (Key references) anvendes Verdana, 9 pkt. med en linjeafstand på mindst 11 pkt. samt at eventuelle tabeller og figurer udformes i en mindre skriftstørrelse, hvis dette kan fremme overblikket og ikke går ud over læsbarheden. - CV erne (bilag 7) skal anvende en skrifttype, der i størrelse mindst svarer til Verdana 9 pkt. - De øvrige bilag (1, 2, 4 og 6) udformes i særlige skabeloner. Ansøgningens titel (inkl. akronym) Ansøgningen skal have en engelsk titel på maks. 180 tegn inkl. mellemrum, der kort beskriver den aktivitet, der søges støtte til. Titlen bedes indledt med et passende, kort akronym (ord, der f.eks. er dannet af forbogstaver fra et eller flere af titlens ord). OBS: Af tekniske grunde må titlen ikke indeholde specialtegn som [ og %. 9

10 E-ansøgningsblanket og bilag E-ansøgningsblankettens indhold og brug E-ansøgningsblanketten findes på: Dansk: Engelsk: Information om e-ansøgningssystemets brug findes i dette opslags afsnit 9. Bilag Skabeloner til bilag 1, 2, 4 og 6 downloades fra siden og udfyldes. Bilag 3, 5 og 7 udarbejdes af ansøger efter retningslinjerne beskrevet nedenfor. For udviklings- og demonstrationsdelen kan øvrige, relevante bilag vedhæftes efter bilag 7. Bemærk: - Budgetskabelonerne for forskningsdelen (dvs. dsf1, dsf2, dsf3, dsf4 og dsf 5, der indgår i bilag 4) er samlet i én excel-fil benævnt DSF Total Forms. - Bilagene vedhæftes e-ansøgningsblanketten som beskrevet i selve e-ansøgningsblanketten. - Bilagene skal være i pdf-format og må ikke være passwordbeskyttede eller på anden måde låste. - Bilagene må tilsammen maksimalt fylde 25 MB. - Bilagene skal inden vedhæftningen navngives som anført nedenfor. - Bilagene kan vedhæftes efterhånden, som de bliver færdige. Deres rækkefølge kan efterfølgende ændres, ligesom de kan slettes og udskiftes med nyere udgaver. - Det er vigtigt, at bilagene før ansøgningens indsendelse placeres i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. Bilag 1 Relation between the research part and the development and demonstration part of the project (Sammenhæng mellem projektets forskningsdel og dets udviklings- og demonstrationsdel) Dette bilag skal indeholde: - Oplysninger om hovedansøger til DSF (projektets forskningsdel) og hovedansøger til EUDP, dvs. den projektansvarlige virksomhed samt kontaktperson (projektets udviklings- og demonstrationsdel) - Et samlet oversigtsbudget - En redegørelse for det samlede projekts formål samt sammenhængen mellem forskningsaktiviteterne og udviklings- og demonstrationsaktiviteterne 10

11 - En redegørelse for den organisatoriske og ledelsesmæssige sammenhæng mellem forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter Skabelon til bilag 1 kan downloades fra siden og fra e- ansøgningsblanketten, jf. informationen ovenfor. Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 1 Relation between R, D and D efterfulgt af ansøgningens akronym. Bilag 2 Gantt chart and a short description of milestones for the whole research, development and demonstration project (Gantt-skema og kort beskrivelse af milepæle for det samlede forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekt) - Projektdele: Projektet skal opdeles i arbejdspakker. Angiv den tidsmæssige placering og udstrækning af hver arbejdspakke i Gantt-diagrammet. - Milepæle: Der skal opstilles relevante milepæle i projektets forløb. Angiv milepælenes tidsmæssige placering i Gantt-diagrammet. En milepæl er en planlagt, målbar og synlig hændelse, som viser, at en opgave eller stor leverance fra projektet er afsluttet. Der skal være milepæle for forskningsaktiviteter såvel som udviklingsog demonstrationsaktiviteter, herunder tekniske og kommercielle aktiviteter. Kommercielle milepæle beskriver alle begivenheder, der hjælper til at introducere teknologien på det relevante marked. De skal være konkrete og præcise og indikere, hvordan den teknologi, som vil blive udviklet og demonstreret gennem projektet, kan overleve på markedet i fremtiden. - I faneblad nr. 2 i excel-filen beskrives helt kort indhold af milepælene. - Hvis projektet opnår støtte, vil milepælene blive brugt af DSF og EUDP til at vurdere fremskridtet i projektet. Skabelon til bilag 2 kan downloades fra siden og fra e- ansøgningsblanketten, jf. informationen ovenfor. Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 2 Gantt chart efterfulgt af ansøgningens akronym. Bilag 3 Project description for the research part of the project (Projektbeskrivelse for projektets forskningsdel) Projektbeskrivelsen skal udarbejdes under de nedenfor nævnte overskrifter. Alle overskrifter skal benyttes i den nævnte rækkefølge, og de anførte krav til tekstens maksimale længde skal overholdes. Bemærk kravene vedr. skrifttype mm. ovenfor. 1. Scientific summary (videnskabeligt resumé), maks. 20 linjer. Dette resumé benyttes blandt andet i forbindelse med den første kontakt til potentielle eksterne bedømmere. 11

12 2. Objective of the research project (Forskningsprojektets formål), maks. 15 linjer Videnskabeligt såvel som i relation til samfunds/erhvervsmæssige forhold. 3. The main results of the research project (Forskningsprojektets forventede hovedresultater), maks. ½ side. 4. Background and hypothesis/research questions of the research project (Forskningsprojektets baggrund og ide (hypotese)), maks. 1½ side Beskrivelse af projektbaggrund og hypotese/forskningsspørgsmål (ide) inkl. state of the art og med fokus på det teoretiske grundlag. 5. Innovative value, impact and relevance of the project (Projektets nyskabelsesværdi, effekt og relevans), maks. ½ side Både videnskabeligt og samfundsmæssigt/erhvervsmæssigt. 6. Project s methodology and results (Projektets metode og resultater), maks. 3 sider. Ud over beskrivelse af metode og resultater bør dette afsnit indeholde en beskrivelse af projektets usikkerhedselementer samt planerne for håndtering af disse, dvs. eventuelle alternative løsningsmodeller. 7. Project plan (Projektplan), maks. 2 sider. Herunder milepæle, tidsplan samt ressourceallokering fra de deltagende parter, inklusive oplysninger om involverede ph.d.-studerende og post docs. Antallet af ph.d.-stipendier og postdocs i forskningsaktiviteten (antal personer) og antallet af ph.d.- og postdoc-måneder i forskningsaktiviteten skal oplyses. 8. Project s international dimension (Projektets internationale dimension), maks. ½ side Beskrivelse af de internationale aktiviteter, der indgår i projektet, de internationale parter og samarbejdet med disse samt den forventede effekt af de internationale aktiviteter herunder betydningen for dansk forskning. 9. Legal and ethical aspects, etc. (Lovmæssige og etiske aspekter mv.), maks. ½ side Herunder behov for godkendelser (videnskabsetik, datasikkerhed, anvendelse af forsøgsdyr eller andet) og håndteringen af spørgsmål af sundhedsmæssig, miljømæssig og etisk karakter knyttet til projektet. 10. Publication and promotional strategy and exploitation of results (Publikations- og formidlingsstrategi og resultaternes forventede udnyttelse), maks.1 side Her gøres rede for - Forventningerne til videnskabelige og faglige publikationer. - Den bredt orienterede formidling - herunder også formidling af projektets resultater og potentiale for innovation. - Hvorledes projektets resultater forventes udbredt og udnyttet inkl. spørgsmål knyttet til Intellectual Property Rights (IPR). 11. The participating parties and project management (De deltagende parter og projektets ledelse), maks. 4 sider Herunder beskrives - Parternes ledelsesmæssige og faglige kompetencer og bidrag til projektet inkl. samarbejde og synergier, der sigter på at opfylde forskningsprogrammets formål. 12

13 - Projektets organisering inkl. ledelsesforhold knyttet til forskeruddannelse og samarbejde med nationale og internationale virksomheder, forskergrupper og netværk. 12. Key references (Centrale referencer) maks. 1 side. 13. Proposal for external referees (Forslag til eksterne bedømmere). - Angiv forslag til 3 eksterne, udenlandske bedømmere, som vil kunne bedømme ansøgningens forskningsdel. For hver af de foreslåede bedømmere skal der oplyses følgende: o Titel o Navn o Institution/virksomhed o adresse o Eventuelt også hjemmeside (www-adresse) Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 3 - Project description R-part of the project, efterfulgt af ansøgningens akronym. Bilag 4 Budget for the research part of the project (Budget for projektets forskningsdel) Dette bilag består af to dele: A) oversigtsbudgetter (skema dsf2, 3, 4 og 5) og B) detaljerede budgetter (skema dsf1). OBS: Budgettet i dette bilag skal alene omfatte budgettet for forskningsdelen af den samlede ansøgning. A Overview budgets for the research part of the project (Oversigtsbudgetter for projektets forskningsdel) Dette bilag skal rumme følgende fire oversigtsbudgetter i den nævnte rækkefølge: 1. A complete budget for the activity that also accounts for financing (Et samlet budget for aktiviteten, der samtidig redegør for finansieringen). Dette budget skal udformes på skema dsf2 (der er en del af DSF Total Forms ). 2. Overall summary of the DSF grant being applied for and of the co-financing broken down by expense type (En oversigt over den samlede ansøgte støtte og medfinansiering opdelt på udgiftsarter). Dette budget findes i skema dsf3 (der er en del af DSF Total Forms ). 3. List of PhD and postdoctoral grants in the activity (Oversigt over ph.d.- og postdoc-stipendier i aktiviteten). Denne oversigt skal udformes på skema dsf4 (der er en del af DSF Total Forms ). 4. List of other scientific/academic and tech/admin. staff participants in the activity (Oversigt over øvrig VIP- og TAP- deltagelse i aktiviteten) 13

14 Denne oversigt skal udformes på skema dsf5 (der er en del af DSF Total Forms ) B - Detailed budgets (detaljerede budgetter) Denne del af bilaget skal rumme følgende: - Statement concerning budgetary correlations (Redegørelse vedr. budgetmæssige sammenhænge) Redegørelse for særlige budgetmæssige forhold og sammenhænge (maks. 2 sider) - Detailed budgets (Detaljerede budgetter) En detaljeret oversigt over det økonomiske engagement i aktiviteten for hver institution/virksomhed, der indgår som partner eller tilknyttet (affiliated) partner. Der skal også vedlægges detaljerede budgetter for endnu ikke navngivne underleverandører. Budgetterne skal udformes på skema dsf1 (der er en del af DSF Total Forms ). Generel hjælp vedrørende udfyldelse af budgetskemaerne og udarbejdelsen af redegørelsen vedr. budgetmæssige sammenhænge kan findes i kapitel 6 8 i: DSF's ansøgningsvejledning, endelige ansøgninger, marts Budgetterne skal alene omfatte omkostninger knyttet til forskningsdelen af den aktivitet, der søges støtte til. Budgetterne til både del A og B skal indeholde indskannede underskrifter, jf. underskriftkravene på skemaerne. De underskrevne budgetter samles i én fil. Skabelonen, der skal anvendes til bilag 4, hedder DSF Total Forms. Skabelonen kan downloades fra siden og fra e-ansøgningsblanketten, jf. informationen ovenfor. Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 4 Overview and detailed budgets R-part of the project efterfulgt af ansøgningens akronym. Bilag 5 Project description for the development and demonstration part of the project (Projektbeskrivelse for udviklings- og demonstrationsdel) Projektbeskrivelsen skal udarbejdes under de nedenfor nævnte overskrifter. Alle overskrifter skal benyttes i den nævnte rækkefølge, og de anførte krav til tekstens maksimale længde skal overholdes. Bemærk kravene vedr. skrifttype mm. ovenfor. 1. The project (projektet) Project title in Danish and English (Projekttitel på dansk og engelsk) - Angiv kort, sigende og alment forståelig titel uden fagspecifikke forkortelser på henholdsvis dansk og engelsk Project type (Projekttype) - Angiv projekttype: udvikling og/eller demonstration 14

15 Short description of the objective of the project both in Danish and English for publication (Kort beskrivelse af udvikling- og demonstrationsdelens formål på dansk og engelsk til offentliggørelse), max 350 tegn - Beskriv kort udviklings- og demonstrationsprojektets formål i et ikke-teknisk og umiddelbart tilgængeligt sprog på hhv. dansk og engelsk (NB: Denne beskrivelse vil blive offentliggjort på EUDP s hjemmeside, hvis projektet får tilsagn om bevilling) The project budget (Projektets budget) - Angiv udviklings- og demonstrationsdelens samlede finansiering i mio. kr. i overensstemmelse med det oplyste i excel-budget-filen, jf. bilag 6 2. Applicants (Ansøgere) Main applicant, i.e. project manager enterprise/institution (Hovedansøger, dvs. projektansvarlig virksomhed/institution) - Angiv den virksomhed, der står for kontakten til DSF og EUDP på vegne af hele ansøgergruppen - Angiv en kontaktperson - Angiv organisationstype - Angiv virksomhedens størrelse ud fra EU s definition af små og mellemstore virksomheder, se evt. vejledning på EUDP s tilskudsportal eller EUDP/TILSKUD/Sider/Forside.aspx Professional project manager (Faglig projektleder) - Angiv den person, der varetager projektledelsen af udviklings- og demonstrationsdelen. Er ofte den samme person som kontaktpersonen fra den projektansvarlige virksomhed Other participating enterprises/institutions (Øvrige deltagende virksomheder/institutioner) - Angiv øvrige deltagende virksomheder/institutioner. Der redegøres for deltagende personer under afsnit 7 i projektbeskrivelsen for udviklings- og demonstrationsdelen - Angiv organisationstype - Angiv virksomhedsstørrelse ud fra EU s definition af små og mellemstore virksomheder, se evt. vejledning på tilskudsportalen eller DK/NYTEKNOLOGI/OM-EUDP/TILSKUD/Sider/Forside.aspx 15

16 3. Summary (Sammenfatning) Executive summary på engelsk og projektresumé på dansk, max 3000 tegn Sammenfat på maksimalt 3000 tegn på hhv. engelsk og dansk: - Udviklings- og demonstrationsprojektets formål - Udviklings- og demonstrationsprojektets hovedaktiviteter - Udviklings- og demonstrationsprojektets mål for det energiteknologiske og kommercielle udbytte NB: Disse tekster offentliggøres, hvis der opnås tilsagn. 4. Objective and content of the development and demonstration project (Udviklings- og demonstrationsprojektets formål og indhold) Description of the technology, its present level and its development towards the market (Beskrivelse af teknologien, dens nuværende stade og udvikling mod markedet), max tegn - Beskriv den energiteknologi, som projektet fokuserer på. Hvad er teknologiens nuværende udviklingsstade (state-of-the-art)? - Beskriv det innovative energifaglige og tekniske indhold i projektet. Hvorfor er det relevant? Hvorfor kan det forventes at få en tilstrækkelig kvalitet? Bygges der videre på tidligere offentligt støttede projekter? - Beskriv det ansøgte projekts modenhed og risiko - Beskriv den samlede proces frem til den endelige markedsintroduktion/kommercialisering af teknologien. Beskrivelsen af markedsrettede aktiviteter, markedsføring af teknologien, salg, samarbejde mv. sker under pkt. 6. Content and activities in the development and demonstration project (Udviklings- og demonstrationsprojektets indhold og aktiviteter), max tegn - Beskriv udviklings- og demonstrationsdelens hovedformål og de forskellige arbejdspakker, som er angivet i Gantt-diagrammet. Hvilke aktiviteter gennemføres i hver arbejdspakke? Hvem deltager i aktiviteten? Hvilket udstyr/eksterne leverancer skal leveres i de forskellige arbejdspakker? Hvilken type resultater forventes? - Beskriv det nærmere indhold af milepælene, som er angivet i Gantt-diagrammet. Allocation of rights in the development and demonstration project (Fordeling af rettigheder i udviklings- og demonstrationsprojektet), max tegn - Redegør for eventuelle planer for at patentere projektets resultater - Redegør for fordelingen af rettigheder i projektet, eventuelt i form af et udkast til aftale 16

17 - Endelig aftale om den juridiske afgrænsning mellem deltagerne i projektet samt af spørgsmål vedrørende eksisterende og fremtidige patentrettigheder skal foreligge, inden projektet kan påbegyndes. Aftalen skal afspejle deltagernes respektive interesser, arbejdsindsats og bidrag til projektet. Hvis projektet påbegyndes efter at have modtaget tilsagn uden, at aftale om rettigheder foreligger, udbetales der ikke tilskud til projektet, før der foreligger en aftale 5. Energy-policy goals (Energipolitiske mål) Contribution to energy-policy goals (Udviklings- og demonstrationsprojektets bidrag til energipolitiske mål), max tegn - Redegør for, på hvilken måde og i hvilken grad projektet bidrager til at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsyningssikkerhed, dansk uafhængighed af fossil energi, klima/renere miljø og omkostningseffektivitet - Redegør for hvordan teknologien kan indpasses i det danske energisystem - Projektets betydning for realiseringen af de energipolitiske mål skal så vidt muligt kvantificeres RD&D strategies in the energy field (FUD strategier på energiområdet), max tegn - Redegør for, hvordan udviklings- og demonstrationsprojektet relaterer sig til foreliggende teknologistrategier. Se Dessimination (Formidling), max tegn - Redegør for, hvordan udviklings- og demonstrationsprojektets resultater vil blive formidlet. Til hvem vil projektets resultater blive formidlet (målgrupper)? Hvordan vil projektets resultater blive formidlet (formidlingsprodukter og aktiviteter)? 6. Market (Marked) Target group and added value for users (Udviklings- og demonstrationsprojektets målgruppe og merværdi for brugerne), max tegn - Hvem er den endelige målgruppe for den teknologi, der udvikles i projektet? Forbrugere? Andre virksomheder? - Beskriv hvilke behov, teknologien efter endelig markedsintroduktion bidrager til at dække hos målgruppen (kan evt. opdeles i slutbrugere og mellemled) - Gør rede for hvilken merværdi (value proposition), teknologien bidrager med for målgruppen i forhold til eksisterende teknologier. Det kan være økonomisk merværdi, som lavere pris, eller ikke-økonomisk merværdi f.eks. komfort, design eller funktionalitet Analysis of competition (Konkurrentanalyse), max tegn - Beskriv konkurrencesituationen for den pågældende teknologi: 17

18 o o Hvem er konkurrenterne? Og de konkurrerende teknologier? Hvilke fordele og ulemper har projektets teknologi i forhold til konkurrenters teknologi? - Ansøgeren kan endvidere inkludere en SWOT-analyse (står for strengths/weaknesses, opportunities/threats). I form af en matrix giver denne en ramme for analysen af interne styrker og svagheder i en virksomhed, ligesom den kan illustrere muligheder og hindringer for markedsadgang. Market potential (Markedspotentiale), max tegn - Beskriv størrelsen af det forventede marked ved markedsintroduktion og potentialet senere hen (omfang og omsætning) - Angiv hvornår teknologien forventes at være konkurrencedygtig på markedet - Redegør kvalitativt og kvantitativt for udviklingstrends i efterspørgslen inden for teknologien - Redegør for teknologiens muligheder på de globale vækstmarkeder Marketing (Markedsføring), max tegn - Beskriv planen for arbejdet med teknologien efter projektets afslutning og frem til den endelige markedsintroduktion/kommercialisering - Redegør for, hvornår teknologien skal lanceres - Redegør for, hvor teknologien skal lanceres (lokalt/regionalt, nationalt/internationalt) - Redegør for, hvordan teknologien skal lanceres overfor den identificerede målgruppe ved markedsintroduktion. Inkludér afsætnings- og distributionskanaler mm. - Redegør for, hvilke(n) deltager(e), der efter projektafslutning skal kommercialisere projektresultaterne - Redegør for eksistensen af eventuelle adgangsbarrierer/afsætningsbarrierer og hvordan disse søges overvundet 7. Organisation and funding of the development and demonstration project (organisering og finansiering af udviklings- og demonstrationsprojektet) Organisation/management and professional competence (Organisering/ledelse og faglig kompetence), max tegn - Præsentér kort hver af de deltagende virksomheder og oplys hver deltagers hovedaktiviteter, omsætning og antal ansatte - Redegør for projektets organisering og de deltagende virksomheders ansvarsområder 18

19 - Redegør for projektdeltagernes faglige kompetencer herunder projektleders ledelseskompetence. Dokumentér ledelseserfaring for projektleder og evt. centrale projektdeltagere - Når der ansøges om støtte til udenlandske projektdeltagere, redegør ansøger særskilt for behovet for den udenlandske deltagelse i projektet Funding (Finansiering), max tegn - Redegør for den private egenfinansiering af projektet: o o Vedlæg en erklæring fra hver deltager om dennes finansieringsmæssige bidrag til projektet Forventes der medfinansiering fra 3. part? Er der indgået aftale herom? Vedlæg i så fald denne - Den endelige aftale om finansiering skal være indgået senest inden projektstart Public/private collaboration and researcher training (Offentligt/privat samarbejde og forskeruddannelse), max tegn - I hvilken grad bygger projektet på et samarbejde mellem private og offentlige aktører? - Indgår der forskeruddannelse (ph.d) i projektets udviklings- og demonstrationsdel? Capital expenditure and operating costs in the project period (Anlægs- og driftsøkonomi i projektperiode), max tegn - Redegør for anlægs- og driftsøkonomi for den projektperiode, der søges tilskud til. For udstyr kan medtages udgifter i projektbudgettet i forhold til det omfang, som udstyret skal anvendes i projektet. Opgørelsen baseres på forventet afskrivning i projektperioden. For demo-anlæg, der etableres i projektforløbet, skal den forventede værdi af anlægget ved projektets afslutning fratrækkes i de støtteberettigede omkostninger. Forudsætninger for opgørelse af afskrivninger for udstyr og for forventet værdi af demo-anlæg ved projektophør skal angives Conditions after the project period (Forhold efter projektperiode), max tegn - Redegør for anlæggets drift og eventuelle ud- og/eller ombygning efter projektperioden samt anlægsfaciliteternes eventuelle alternative anvendelsesmuligheder efter den ansøgte projektperiode Incentive effect (Tilskyndelsesvirkning), max tegn - Hver enkelt tilskudsmodtager skal redegøre for, hvorledes tilskud til det ansøgte projekt vil øge indsatsens omfang, udstrækning, tempo set i forhold til en situation, hvor der ikke opnås støtte. Hver deltager skal besvare disse spørgsmål i et faneblad i budgetfilen, jf. bilag 6 Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 5 Description of DD project efterfulgt af ansøgningens akronym. 19

20 Bilag 6 Budget for the development and demonstration part of the project (Budget for projektets udviklings- og demonstrationsdel) - Budgetskemaet til udviklings- og demonstrationsdelen hentes fra siden eller fra e-ansøgningsblanketten, jf. informationen ovenfor, og gemmes på eget drev. Når budgettet er udfyldt, tilknyttes det e- ansøningsblanketten som bilag - Der udfyldes et budget for hver deltager i projektets udviklings- og demonstraionsdel (kun de gule felter kan udfyldes). Budgettet kan omfatte op til 20 deltagere. Hvis der er flere end to deltagere, åbnes yderligere faneblade ved at højreklikke på et af fanebladsnavnene og vælge vis / unhide. De enkelte deltageres oplysninger samles automatisk på fanebladet projektbudget - Der skal redegøres for budgettallene i ansøgningens bilag 5 pkt. 7 og/eller i budgettets kommentarfelt og eventuelle bilag hertil - Tilskudsberettigede udgifter. Hvad dækker posterne i budgettet over? Hvilket udstyr anskaffes? Hvilke anlæg/konstruktioner ( plants ) eller fremmede tjenesteydelser er der tale om osv. Det skal desuden fremgå, hvor stor en del af budgettet, der bruges i de forskellige arbejdspakker - Oplysningerne i budgettet skal relateres til oplysningerne i bilag 5 pkt. 7 i afsnittet om forhold efter projektperiode - I budgetfilen indgår et faneblad om tilskyndelsesvirkning, jf. bilag 5 pkt. 7. I dette faneblad skal alle deltagere oplyse tilskyndelsesvirkning - Bemærk at skemaet er forberedt til registrering af afholdte udgifter, såfremt projektet bliver gennemført. Budgettets ansøgningsdel har lyseblå farve i kolonnenavne Navngivning: Bilagsfilen skal navngives Appendix 6 Budget - DD-part of the project efterfulgt af ansøgningens akronym. Bilag 7 CVs (CV er) Bilagsfilen skal rumme: - Forrest en oversigt over CV erne anført i den rækkefølge, de optræder i bilaget. - CV er for ansøger og øvrige forskningsledere i projektets forskningsdel (maks. 2 sider pr. person). CV erne skal illustrere videnskabelige kvalifikationer og ledelsesmæssige kompetencer samt inkludere en liste over udvalgte internationale publikationer. - CV er for øvrige deltagende VIP-medarbejdere inklusive angivelse af de vigtigste publikationer inden for de seneste 5 år (maks. 1 side pr. person). Hvis der søges om støtte til navngivne ph.d.- eller postdoc-stipendiater skal cv er for disse inkluderes. 20

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010 Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2010-2011 Juni 2010 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 6. marts 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget kan

Læs mere

ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2. Rapporten kan downloades på: www.energinet.

ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2. Rapporten kan downloades på: www.energinet. ForskEL-udbud 2016 ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/da/forskning/ Foto: Jørgen Schytte 2 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist...

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vejledning til ansøgning 2013

Vejledning til ansøgning 2013 Vejledning til ansøgning 2013 I ansøgningsfasen skal du som ansøger arbejde med ansøgningsskema, budget (Excel-ark) og Gantt diagram. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Regler for ForskEL-programmet

Regler for ForskEL-programmet Juni 2007 Regler for ForskEL-programmet (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporteringer m.v.)

Læs mere

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net Håndbog Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A) i programmet Fehmarnbeltregion 2007-2013 Version nr. 4 22.08.2012

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 5 5. Afgørelse om ansøgning... 6

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning..

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning.. Kilde: http://innovationsfonden.dk/innobooster/ InnoBooster - vækst med viden! Få tilført ny viden til virksomheden i et 6-18 måneders forløb sammensat af Ansættelse af højtuddannede Vidensamarbejde Understøttende

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Privat Sektor Programmet

Privat Sektor Programmet Privat Sektor Programmet Vejledning til Virksomheden 2a Udarbejdelse af projektansøgning Privat Sektor Programmet Vejledning til Virksomheden 2a Udarbejdelse af projektansøgning Udenrigsministeriet Danida

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere