Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark"

Transkript

1 Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark 1

2 Indhold Indhold Programstrategi Fra to INTERREG 4A-Programmer til et stort fælles dansk-tysk INTERREG 5A-Program Programregionens geografi og demografi Behov og udfordringer Styrker og svagheder muligheder og trusler Begrundelse for valg af tematiske mål Begrundelse for fordeling af støttemidler mellem de tematiske mål Beskrivelse af prioritetsakserne Generelle principper for projekter under alle prioritetsakser Prioritetsakse 1: Grænseoverskridende innovation Baggrund og udfordringer: Etablerede og udviklede grænseoverskridende netværk og klynger inden for programområdets styrkepositioner Prioritetsakse 2: Bæredygtig udvikling Baggrund/ udfordringer: Udvikle grønne løsninger til optimeret ressourceanvendelse og bedre energiudnyttelse Forbedre og øge antallet af produkter indenfor bæredygtig kultur- og naturturisme Prioritetsakse 3: Beskæftigelse Baggrund/udfordringer Forbedrede muligheder for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft Udviklede og afprøvede uddannelsestiltag som styrker de grænseoverskridende kompetencer Prioritetsakse 4: Velfungerende samarbejde Baggrund og udfordringer

3 Øget samarbejde mellem offentlige institutioner og bedre rammevilkår for det grænseoverskridende samarbejde Forbedret grænseoverskridende interesse for og kendskab til hinanden Prioritetsakse 5: Teknisk, administrativ bistand Baggrund og udfordringer Eksempler på tiltag (ikke udtømmende) Integreret tilgang til territoriel udvikling Lokal udvikling under ansvar af befolkningen Bæredygtig byudvikling Integrerede Territoriale Investeringer (ITI) Bidrag til makroregionale strategier Bidrag til Østersø-Strategien (EUSBSR) Programorganer (art. 7 stk. 2 g i-iv) Relevante Programorganer Fremgangsmåde til implementering af det fælles sekretariat Sammenfattende beskrivelse af aftale om forvaltning og kontrol Overordnet fordeling af opgaver mellem forvaltningsmyndighed og sekretariat Forvaltningsmyndighedens opgaver Sekretariatets opgaver Vurdering og udvalg af projekter Fremgangsmåde for indgåelse af Leadpartnerkontrakt og Partnerskabsaftale jf. art. 12, ETC-forordning Forvaltningsrevision og -kontrol jf. art. i ETC-forordningen og art. 125, nr. 4 og 5 i Generalforordningen Forvaltningskontrol niveau kontrol niveau kontrol

4 Fordeling af erstatningsansvar mellem medlemsstaterne i forbindelse med finansielle korrekturer pålagt af forvaltningsmyndigheden eller EU-Kommissionen Anvendelse af euro Involvering af partnere jf. artikel 8 afsnit 4c (ETC-forordningen) og artikel 23, afsnit 2 (Generalforordningen) Programforberedelse Programmeringsprocessen Involvering af partnerne INTERREG-udvalget (Overvågningsudvalget) Koordination med andre programmer Tilgrænsende programmer og fonde Tiltag til at forhindre overlap Reducering af forvaltningsbyrderne og nedbrydning af de administrative byrder for støttemodtagere Overblik over de administrative byrder Horisontale principper Bæredygtig udvikling Lige muligheder og bekæmpelse af diskrimination Ligestilling mellem kønnene Ordliste

5 1. Programstrategi 1.1. Fra to INTERREG 4A-Programmer til et stort fælles dansk-tysk INTERREG 5A-Program I støtteperioden 2007 til 2013 har der eksisteret to separate INTERREG 4A-programmer: INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-KERN og INTERREG IV A Fehmarnbeltregion. Begge bidrager til udviklingen af det dansk-tyske samarbejde gennem støtte til grænseoverskridende projekter. De programbærende parter i INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-KERN er på dansk side Region Syddanmark og på tysk side kredsene Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Rendsburg-Eckernförde samt byerne Kiel, Flensburg og Neumünster. De programbærende parter i INTERREG IV A Fehmarnbeltregion er på dansk side Region Sjælland og på tysk side kredsene Ostholstein og Plön samt Hansestadt Lübeck. Forud for den nye programperiode har den Europæiske Kommission sat rammerne for indholdet i EU s strukturfondspolitik efter For at undgå målkonflikter og opnå størst mulig synergi lægges der vægt på at sikre indholdsmæssig sammenhæng mellem europæiske, nationale og regionale strategier. Et vigtigt udviklingsmål i den forbindelse er at leve op til strategien for Europa 2020, herunder de 5 udviklingsmål, som skal opnås inden 2020 og som skal implementeres i regionerne. Målene omhandler beskæftigelse, forskning og innovation, klimabeskyttelse og energi samt uddannelse og fattigdomsbekæmpelse. Følgende tre gensidigt forstærkende prioriteter spiller her en central rolle: Intelligent vækst Bæredygtig vækst Inkluderende vækst. For at understøtte de ovennævnte prioriteter har EU identificeret et katalog på 11 tematiske mål, hvorfra de grænseoverskridende programmer kan vælge op til 5. På baggrund af ovenstående rammer for strukturfondsperioden , koblet med gældende strategier på nationalt og regionalt niveau, besluttede parterne i de to nuværende INTERREG 4Aprogrammer på et tidligt tidspunkt at drøfte mulighederne for at gå sammen i et stort fælles dansktysk INTERREG 5A-program. Målet for en sådan sammenlægning er at drage nytte af hinandens erfaringer og at opnå synergi mellem lignende strukturer og strategiske fokusområder i de to nuværende INTERREG-programmer. Ved at udnytte fælles strukturelle og strategiske fokusområder til at positionere region bedre hhv. til at etablere nye samarbejder og partnerskaber, kan der etableres fælles projekter på tværs af de to tidligere INTERREG 4A-programmer, som kan bidrage positivt til udviklingen af den fælles dansk-tyske grænseregion. Samtidig vil en sammenlægning af de to tidligere programområder betyde, at etableringen af den faste Femern Bælt forbindelse, som er en af de største anlægsinvesteringer i Europa og som etableres i programgeografien i indeværende programperiode, kan udnyttes optimalt til at skabe sammenhængskraft og vækstmuligheder i hele programgeografien. Det kan f.eks. ske ved, at de transportpolitiske og logistiske sammenhænge mellem Femern Bælt korridoren og Jyllandskorridoren foldes ud og tænkes helhedsorienterede, samt ved at den viden og de 5

6 erhvervspotentialer, der følger med etableringen, bredes ud i hele geografien gennem grænseoverskridende projekter. Fordelen ved den store programregion vil desuden være, at kravene om at reducere de administrative byrder og yde en højere service over for projektparterne bedre kan sikres. Samtidigt med de fælles projekter på tværs af programregionerne skal der stadig være mulighed for at tilgodese specifikke sub-regionale temaer. Dermed skal der også kunne gennemføres projekter, hvor parterne kun dækker en del af programregionen af Programregionens geografi og demografi På dansk side omfatter programregionen Region Syddanmark og Region Sjælland og på tysk side kredsene Nordfriesland, Ostholstein, Plön, Rendsburg-Eckernförde og Schleswig-Flensburg og byerne Flensburg, Kiel, Lübeck og Neumünster. Programområdet har en udstrækning på km 2, hvoraf km 2 ligger på dansk side. Den vestlige del af programområdet 1 - den såkaldte Jyllandsrute er den traditionelle trafik og handelsakse mellem Tyskland hhv. Schleswig-Holstein og Danmark. Den østlige del af programområdet 2 - den såkaldte Femernrute er den korteste forbindelse mellem Hamburg og København/Sydsverige. Bæltet udgør i øjeblikket en maritim grænse mellem den tyske og danske del af denne grænseregion, men med realiseringen af Femernbælt-forbindelsen (bygning af en tunnel mellem Fehmarn og Lolland) forventes regionen i 2021 at få en gennemgående trafikåre (vej og skinner), som vil bidrage til øget integration i denne del af grænseregionen. 1 Den vestlige del af programområdet svarer til den geografiske udstrækning af INTERREG 4A-programmet Syddanmark-Schleswig-KERN. 2 Den østlige del af programområdet svarer til den geografiske udstrækning af INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion. 6

7 Figur 1-1 Kort over den fælles INTERREG 5A-programregion Programregionen havde i 2012 i alt 3,6 mio. indbyggere, heraf ca. 2 millioner på dansk side og ca. 1,6 mio. på tysk side. Med godt 170 indbyggere pr. km 2 udviser den tyske del af programområdet en højere befolkningstæthed end den danske med knapt 104 indbyggere pr. km 2. Som følge af den demografiske udvikling vil befolkningsforskellene mellem programområdets delregioner forstærkes betydeligt de kommende år. Mens indbyggertallet i nogle dele af programregionen forventes at stige med fire procent frem til 2025, vil det tilsvarende falde med ca. to procent i andre dele af programregionen (begge dele sammenlignet med 2013). Indtil 2025 vil andelen af 65-årige stige betydeligt i begge delregioner. Samlet står programregionen i de kommende år således over for en række demografiske udfordringer. 7

8 Behov og udfordringer Som det fremgår af kapitel består programregionen af forskellige områder, hvor der i forhold til geografi og demografi er både ligheder og forskelle hvad angår udfordringer, behov og indsatsområder. Mens nogle områder er primært landlige og samlet set struktursvage, er andre at karakterisere som bymæssige centre med et bredspektret erhvervs- og uddannelseslandskab. Områderne ved den landbaserede grænse har andre forudsætninger for et borgernært grænseoverskridende samarbejde end de områder, der er adskilt af en havbaseret grænse, hvilket dog i de kommende år vil blive forenklet via den faste Femern Bælt forbindelse. Alene på grund af programområdets heterogenitet opstår der udfordringer, som INTERREGprogrammet må imødekomme. På trods af disse forskelle findes der dog også en række fælles temaer og problemstillinger. Netop dette særlige sammenspil af både ligheder, men også geografisk og kulturelt betingede forskelligheder, rummer en række potentialer og udviklingsmuligheder, som dette program vil forsøge at udnytte Styrker og svagheder muligheder og trusler For at afklare mulighederne ved, og den konkrete udformning af, en sammenlægning blev der på baggrund af eksisterende regionale analyser og strategier først gennemført en ekstern for-analyse. Med udgangspunkt i for-analysen samt en uddybende analyse af de regionale strategier og analyse blev der gennemført en ekstern SWOT-analyse. SWOT-analysen tog afsæt i følgende 10 på forhånd definerede udviklingsområder: Geografi og demografi, Erhvervsudvikling og konkurrenceevne, Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse, Innovation og forskning, Energi, Turisme og oplevelsesøkonomi, Sundhedsøkonomi og velfærdsteknologi, Mobilitet og logistik, Kultur og sprog. Disse 10 indsatsområder, som blev undersøgt i SWOT-analysen, blev efterfølgende drøftet af programparterne i styregruppen og sammenlagt til 5 indsatsområder, som sammenfatter emnerne indholdsmæssigt. De fem indsatsområder, som ifølge SWOT-analysen og programparternes vurdering, bedst var i overensstemmelse med de regionale prioriteringer for perioden , var: 1. Innovation 2. Konkurrence og SMV er 3. Miljø og energi 4. Arbejdsmarked og kompetenceudvikling 5. Kultur 8

9 Disse indsatsområder (sammenfattet som nye SWOTs) blev verificeret og suppleret af partnere og aktører fra hele programregionen på en konference den 12. december 2012 i Kolding. De fem sammenfattede SWOTS blev diskuteret af konferencedeltagerne i parallelle workshops. Desuden blev deltagerne opfordret til at supplere de identificerede mulige indsatsområder og udvikle projektideer. De fem SWOTS, som denne proces resulterede i og som tager hensyn til resultaterne fra workshopsene, fremgår af nedenstående oversigter. 3 Tabel 1-1 SWOT: Innovation S Klynger af universiteter og forskningsinstitutioner med internationalt ry (som Fraunhofer, Max- Planck og DTU Risø) Interesse og villighed til yderligere samarbejde hos universiteterne på begge sider Attraktive universiteter med et bredt spektrum af fakulteter O Potentialer for symbiose mellem forsknings- og erhvervsinteresser inden for områderne: vedvarende energi og energieffektivitet, miljø, maritime erhverv og sundhed/velfærdsøkonomi/life science Kraftig netværksdannelse og viden-udveksling ved etablering af bridging organisationer og fora International profilering gennem excellence-klynger og fælles Ph.D.-skoler Samarbejde i videnregionen Samarbejde mellem universitetssygehusene i området Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. W T Forskning er for meget orienteret mod få store regionale virksomheder og formår ikke at tiltrække nye, innovative virksomheder Videnudveksling mellem forskning og erhvervsliv er præget af (for) mange forskellige aktører og projekter samt mangel på (gode) muligheder for netværksdannelse Mangel på karrieremuligheder for højtuddannede Grænseoverskridende samarbejder strander på politiske barrierer (frygt for at miste konkurrenceevne/- fordele) Private investeringer i F&U ligger under gennemsnittet i forhold til det nationale Mangel på højtkvalificeret arbejdskraft Mangel på højt innovative arbejdspladser Mangel på innovative virksomheder, som bruger penge på F&U og påtager sig en aktiv rolle 3 For et detaljeret indblik i den samlede SWOT-analyse henvises til slutrapporten, som er vedhæftet som bilag. 9

10 Tabel 1-2 SWOT: Konkurrenceevne og SMV er S O God performance (transport/logistik, uddannelse/viden, sundhed og velfærd, landbrug/fødevarer, turisme) Eksisterende klyngeinitiativer på områder som transport og logistik, medico, fødevarer og energi Specifikke kompetencer (grøn teknologi, miljø og vedvarende energi) Nærhed til store centre en styrke for nøglesektorer (turisme, transport, energi og placering af virksomheder) Adgang til havet tiltrækker turister til hele programområdet Verdensnaturarv Vadehavet DK + DE + NL Grænseoverskridende klyngeudvikling Forbedret adgang til kapital og støtte til SMV er med henblik på øgede etableringer og overlevelseschancer Forbedrede kompetencer på områder som energi, sundhed, miljø Videncentre øger samarbejdet mellem forskning og virksomheder Ikke udnyttet vækstpotentiale/værditilvækstkæder i nøglesektorer Udnytte geografiske fordele (fx logistik/transport) Er det muligt at danne turismeklynger? Forbedring af infrastrukturen og transportmulighederne for at støtte erhvervslivet Identifikation af komplementariteter i SMV er DK og DE (værditilvækstkæder forbindes) Fødevarekvalitet og ikke mindst -sikkerhed kan fremover blive til en vigtig eksportvare Bedre netværksdannelse mellem klyngerne og regionalmanagement og erhvervsfremmeinstitutioner med henblik på bæredygtige værditilvækstkæder Fødevarebranchenetværk for bedre at implementere potentialer og innovationer Cross innovation ( related varieties ) på grænsefladerne mellem brancher og teknologier W T Kommercialisering af forskningsresultater tit for ringe/for langsom Lav eksportandel og internationalisering (fx energi og sundhed) Lav produktivitet i dele af regionen Lav rate af iværksættere (i forhold til det nationale gennemsnit) Bureaukratiske og sproglige barrierer Mangel på kvalificeret arbejdskraft og problemer med hensyn til at holde kvalificeret arbejdskraft i regionen Konkurrence kan være en barriere for grænseoverskridende samarbejde (5) Programområdet meget heterogent Lav værditilvækst (fx turisme) 10

11 Valuta barriere Mobilitet i landlige områder (kollektiv trafik Fordomme mellem danskere og tyskere Tabel 1-3 SWOT: Energi og miljø S W Omfattende knowhow, viden, forskning og kvalificeret arbejdskraft især med hensyn til offshorevindenergi og biobrændstof samt grønne teknologier og e-mobilitet Kompetencer på området effektelektronik Eksisterende samarbejdsstrukturer og gensidigt supplerende kompetencer og behov med hensyn til vindenergi og biobrændstof Meget stort lokalt marked for vindenergi og biobrændstof (ledende marked) Biodiversitet stadig under pres Gensidig mangel på viden om virksomheder på den anden side af grænsen Samarbejdsniveau på virksomhedsniveau for lavt indenfor vindenergi og biobrændstof O T Omfattende knowhow, viden, forskning og kvalificeret arbejdskraft især med hensyn til offshorevindenergi og biobrændstof samt grønne teknologier og e-mobilitet Kompetencer på området effektelektronik Eksisterende samarbejdsstrukturer og gensidigt supplerende kompetencer og behov med hensyn til vindenergi og biobrændstof Meget stort lokalt marked for vindenergi og biobrændstof (ledende marked) Tab af biodiversitet og naturkapital tab af attraktivitet for turister Tab af konkurrenceevne på det globale marked (energi og miljøteknologi) Risici ved kysterne på grund af havstigning 11

12 Tabel 1-4 SWOT: Arbejdsmarked og kompetenceudvikling S W Særlig betydning af servicesektoren Høj fleksibilitet på det danske arbejdsmarked Faldende ledighed og stigende antal erhvervsaktive God basis af arbejdskraft Manglende gensidig anerkendelse af afsluttede uddannelser Sprogbarriere: Barrierer for videntransfer Manglende viden om beskæftigelsesmuligheder Mangel på kvalificeret arbejdskraft, fx i energibranchen O T Grænseoverskridende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner Internationale uddannelser skal udvikles Integration af arbejdsmarkederne Etablering af Femern Bælt-forbindelsen skaber arbejdspladser i byggefasen og efterfølgende Færre unge, flere ældre og aldrende arbejdsstyrke Stigende vanskeligheder for lavt kvalificeret arbejdskraft med at finde arbejde Konkurrence med Hamburg og København fraflytning af kvalificeret arbejdskraft Tabel 1-5 SWOT: Kultur S Historiske forbindelser og fælles identitet Mange grænseoverskridende aktiviteter Et stort antal bæredygtige people-to-people kontakter Fælles Østersø-identitet Åbenhed over for naboen O Udvekslingsprogrammer for elever, studerende, medarbejdere Etablering af fyrtårne Forskningssamarbejde Anvendelse af ambassadører Lignende fremtidsudfordringer Femern Bælt som mental bro W T Manglende kontinuitet i samarbejdet Mangel på information om partnerregionen Sprogbarriere Lavt niveau af fælles institutioner Image: transitområde og rand-område Manglende kontinuitet i samarbejdet Mangel på information om partnerregionen Sprogbarriere Lavt niveau af fælles institutioner Image: transitområde og rand-område 12

13 Med grundlag i SWOT-analysen kan programområdets fælles hovedudfordringer opsummeres til følgende opgaver: Forsknings- og udviklingsaktiviteterne skal øges specielt inden for områder med stor erhvervsmæssig betydning for regionen Forskningsresultater genereret i regionen skal kommercialiseres stærkere Vækstpotentialet i erhvervslivet og regionens etablerede og potentielle klynger skal udnyttes bedre Regionens styrker inden for området Green Economy skal udnyttes bedre Følgerne af klimaforandringer, herunder især i forhold til faren for oversvømmelser, skal imødegås Eksisterende styrker inden for turisme, kultur og oplevelsesøkonomi skal udnyttes bedre Barrierer for et grænseoverskridende arbejdsmarked skal fjernes, ligesom kvalificeret arbejdskraft skal uddannes og rekrutteres Den generelle grænseoverskridende mobilitet skal styrkes Sammenvoksningen og synliggørelsen af den nye INTERREG 5A-region skal understøttes Ændringerne som følge af de demografiske udfordringer skal imødegås. Disse afledte opgaver danner grundlag for udvælgelsen af programmets 4 tematiske mål, som begrundes nærmere i næste kapitel. Den indholdsmæssige udformning af programmet i henhold til programmets mål og tiltag blev yderligere kvalificeret gennem flere strategiske workshops og en offentlig høring. Den nedenstående figur giver et overblik over, hvilket grundlag udviklingen af programindholdet baseres på. Programparternes mål Strategisk analyse: foranalyse og SWOT Resultater fra stakeholdekonferencen og strategiske workshops EUs strategiske mål Tematiske mål og investeringsprioritet er af INTERREG 5A-programmet D- DK Konsultationer En mere detaljeret gennemgang af processen for udformningen af programmet og involveringen af stakeholderne fremgår af kapitel

14 Begrundelse for valg af tematiske mål Selvom de ovenfor beskrevne opgaver er for store til alene at kunne overvindes af dette INTERREG-program, kan programmet via målrettede projekttiltag yde et vigtigt bidrag hertil. Sammen med andre støtteprogrammer samt øvrige regionale og nationale tiltag forventes INTERREG-projekterne at kunne styrke og give positive impulser og dermed yde et væsentligt bidrag til udviklingen af regionen. Tilgangen til INTERREG-programmets løsning af udfordringerne kommer til udtryk gennem valget af tematiske mål. Som ovenfor nævnt fastlægger EU s katalog 11 tematiske mål, som udgør rammerne for valg heraf. I tillæg til de indholdsmæssige overvejelser, der følger af SWOT-analysen, som er beskrevet i kapitel 1.1.2, påvirkes valget af tematiske mål også af programmets finansielle formåen. Dette gælder især, når programmet i overensstemmelse med Kommissionens prioriteter tilstræber et højt niveau af resultat- og effektopnåelse. Programmet forventes at få stillet 89,6 mio. Euro fra EFRU til rådighed, hvilket i national og europæisk sammenligning er et relativt lille beløb og derfor sætter begrænsning for opnåelsen af visse mål. Dette gør en tydelig fokusering af programtiltagene nødvendig. Videre skal de valgte tematiske mål passe i en INTERREG-specifik kontekst, hvilket bl.a. medfører, at udfordringer, som kun lader sig løse via store investeringer, ikke giver mening for et INTERREG-program. Dertil kommer, at der også skal være projektpartnere til stede på begge sider af grænsen, som forventes at være interesserede i at stå til rådighed for at behandle de givne problemstillinger i en grænseoverskridende sammenhæng. Sammenholdes de indholdsmæssige og de ovenfor nævnte rammebetingelser for udvælgelse, synes især nedenstående tematiske mål (TO = thematic objectives) egnede til at opnå en effekt for regionen: Det tematiske mål TO 1 (Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation) er af stor betydning for programregionen. Inden for dette mål kan der ydes bidrag til at øge regionens innovationsgrad gennem yderligere styrkelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter og gennem en endnu bedre udnyttelse af forskningsresultaterne. Det gælder f.eks. indenfor bæredygtig vækst gennem eksempelvis vedvarende energi, men også indenfor en række af regionens øvrige styrkepositioner. Stærke universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner giver basis for et større potentiale og en højere attraktivitet i forhold til at tiltrække højtkvalificeret personale og studerende. Flere aktiviteter inden for udvikling af grænseoverskridende netværk og klynger vil kunne virke positivt på væksten og forbedre det erhvervsmæssige udgangspunkt. Det samme gælder udviklingen af fælles test faciliteter og platforme. Aktiviteter under dette tematiske mål blev i SWOT-analysen identificeret som værende vigtige indsatsområder for flere af programområdets styrkepositioner. Det tematiske mål TO 6 (bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet ) kan støtte strategiske aktiviteter inden for områderne vedvarende energi, energieffektivisering og bæredygtighed. Dette tematiske mål vedrører miljø og ressourceoptimering i bred forstand og kan derfor bruges til at behandle en række forskellige temaer. F.eks. kan det omfatte nye 14

15 energieffektive løsninger inden for regionale styrkepositioner såsom logistik, sundhedsøkonomi m.v., der kan bidrage til at øge virksomhedernes konkurrenceevne. Ligeledes tillader dette tematiske mål udviklingen af natur- og kulturturistiske aktiviteter med fokus på kultur- og naturarven, der kan yde bidrag til styrkelse af en bæredygtig turisme. Dette er særligt relevant, da regionens turisme er stærkt afhængig af en høj naturmæssig kvalitet, herunder et varieret og rent landskab. Via særlig fokus på miljøbeskyttelse og bæredygtighed kan der ydes vigtige synergieffekter til turismeområdet og til bevarelse af regionens stærke brand på turismeområdet. Samlet øger bæredygtighed samt beskyttelse af natur- og kulturarven regionens attraktivitet for både indbyggere og besøgende. Det tematiske mål TO 8 (fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens mobilitet) har især til formål at understøtte uddannelse og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til regionen, herunder at øge mobiliteten og uddannelsen af den grænseoverskridende arbejdskraft. Aktiviteter inden for dette mål skal videre bidrage til, at unge højtuddannede bliver i regionen og at flere kan tiltrækkes. Derved ydes også et bidrag til at imødegå den demografiske udvikling. I forhold til aktiviteter på arbejdsmarkedsområdet kan både det tematiske mål 8 og 10 (investeringer i uddannelse og livslang læring) være relevante, men samlet set synes det bredere definerede tematiske mål 8 i højere grad at modsvare de regionale behov, idet der herigennem både kan relateres til udfordringer inden for geografi og demografi, erhvervsudvikling og konkurrenceevne, arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse samt kultur og sprog. Det tematiske mål TO 11 (styrkelse af institutionel kapacitet for offentlige myndigheder og interesseparter og effektiv offentlig forvaltning) er oplagt at benytte i en situation, hvor to tidligere programregioner sammenlægges og hvor der kun eksisterer begrænset grundlæggende kendskab og struktureret samarbejde på tværs af de to tidligere programområder. Det tematiske mål 11 giver en egnet ramme for at skabe platforme, hvor aktørerne på tværs af de to tidligere programområder kan mødes og danne netværk. Samtidig muliggør det tematiske mål 11 projekter til fremme af regional integration og people-to-people aktiviteter, der kan bidrage til et øget mellemfolkeligt samarbejde og en bedre synliggørelse af regionen overfor befolkningen. Under dette mål kan ligeledes iværksættes aktiviteter til et øget og endnu bedre administrativt samarbejde, f.eks. inden for lovgivning og markedsføring af regionen. Herigennem kan der nedbrydes nogle af de barrierer, som SWOT-analysen har identificeret inden for flere forskellige områder, ligesom regionens grænseoverskridende attraktivitet kan øges og forskellige tiltag i relation til sprog og kultur kan sættes i værk. Samlet set synes de ovenfor nævnte tematiske mål at være egnede til at imødegå en række af de beskrevne udfordringer og deraf udledte indsatsområder, samt at bruge de styrker der allerede eksisterer i programregionen til fordel for virksomheder, institutioner og borgere i programregionen. En oversigt over de valgte tematiske mål og investeringsprioriteter samt begrundelse for udvælgelse fremgår nedenfor. 15

16 Tabel 1-6 Overblik over kriterierne ved udvælgelsen af de tematiske mål og investeringsprioriteter TO IP Begrundelse 1 IP 1b IP 6f Se ovenfor Se ovenfor 6 Se ovenfor IP 6c 8 11 IP ETZa (i) IP ETZ a(iv) Se ovenfor Se ovenfor 1.2. Begrundelse for fordeling af støttemidler mellem de tematiske mål I INTERREG 5A-programmet er der begrænsede midler til rådighed. Med henblik på at finde en passende fordeling af støttemidlerne, skal der finde en prioritering sted af de valgte tematiske mål. Udgangspunktet for prioriteringen har været en vurdering af, inden for hvilke tematiske mål der kan opnås den største, merværdi-skabende effekt. Det tematiske mål 1 Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation udgør den strategisk mest bredtfavnende og vækstorienterede indsats i programmet og skal derfor udstyres med den største del af de til rådighed stående midler. Programmets indholdsmæssige fokus forventes at være på forskning, teknologisk udvikling og innovation inden for regionens styrkepositioner, herunder især energi og velfærdsteknologi, men også oplevelsesøkonomi. Der forventes iværksat (fyrtårns)projekter med stor finansiel volumen og deltagelse af regionens vigtigste aktører, herunder private virksomheder. For at understrege programmets vækstorienterede sigte og store strategiske fokus vil det tematiske mål 1 blive udstyret med mio. Euro. Det tematiske mål 6 Bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressource-effektivitet udgør en anden vigtig indsats i programmet. Indholdsmæssigt forventes målet at rumme to delmål: a) Ressourceoptimering og b) bevarelse af natur- og kulturarven. Der forventes iværksat dels tværgående, dels sub-regionale projekter, hvor sidstnævnte i særlig grad forventes at være bæredygtige turismeprojekter, som relaterer sig til natur- og kulturarv. Målgruppen vil være offentlige aktører og private virksomheder. Det tematiske mål 6 vil blive udstyret med mio. Euro. 16

17 Det tematiske mål 8 Fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens mobilitet er en indsats som tilsigter etablering af bedre betingelser for, at virksomhedernes jobtilbud hhv. efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft bliver mere synlig og at arbejdskraftens mulighed for at søge job på den anden side af grænsen forbedres. Desuden forventes en række uddannelsestiltag, som skal sikre kvalificeret arbejdskraft til regionen og øge de unge og uddannelsessøgendes grænseoverskridende kompetencer. Målgruppen forventes især at være offentlige myndigheder og virksomheder samt uddannelsesinstitutioner, der samlet kan bidrage til et mere transparent og effektivt grænseoverskridende arbejdsmarked. Da der under de eksisterende dansk-tyske INTERREG 4A-programmer allerede er ydet væsentlige forarbejder inden for dette tema, udstyres det tematiske mål 8 med Euro. Det tematiske mål 11 Styrkelse af institutionel kapacitet for offentlige myndigheder og interesseparter og effektiv offentlig forvaltning har dels til formål at styrke kendskabet til hinanden i to hidtil adskilte programregioner og dels at fremme den interkulturelle forståelse bl.a. gennem mellemfolkelige aktiviteter og ved at styrke regionens attraktivitet og mangfoldighed. Endvidere skal den grænseoverskridende region udvikles gennem samarbejde mellem institutioner og organisationer samt markedsføring af regionens styrkepositionerer. Målgruppen forventes især at være kulturelle institutioner, foreninger og offentlige myndigheder. TO 11 udstyres med 15 mio. Euro. 17

18 Prioritetsakse Tematisk mål Investeringsprioritet Specifkt mål Resultatindikator 1. Grænseoverskridende innovation 2. Bæredygtig udvikling 1: Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation 6: Bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffekti vitet EFRE Art. 5, stk. 1, litra b): Fremme erhvervslivets investeringer i forskning og innovation, udvikle forbindelser og synergier mellem virksomheder, forsknings- og udviklingscentre og sektoren for videregående uddannelser, navnlig fremme af investering i produkt- og tjenesteydelsesudvikling, teknologioverførsel, social innovation, miljøinnovation, public service-applikationer, stimulering af efterspørgsel, netværkssamarbejde, klynger og åben innovation ved hjælp af intelligent specialisering, samt støtte til teknologisk og anvendt forskning, pilotlinjer, aktioner med henblik på hurtig produktvalidering, avanceret produktionskapacitet og første produktion, navnlig inden for centrale nøgleteknologier og formidling af teknologier til anvendelse inden for alle områder. EFRU art. 5, stk. 6, litra g): Støtte en industriel overgang til en ressourceeffektiv økonomi og fremme grøn vækst, miljøinnovation og forvaltning af miljøfremmeforanstaltninger i den offentlige og private sektor. EFRU art. 5, stk. 6, litra c): Bevare, beskytte, fremme og udvikle natur- og kulturarven Øget innovationsgrad i programområdet Optimeret udnyttelse af ressourcer og energikilder Øget omsætning i turisme-området Total intramural R&D expenditure CO 2 - udledning Omsætning i turisme- ERDF støtte i Euro Andel af EUstøtten til progra mmet

19 3. Beskæftigelse 8: Fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens mobilitet 4. Velfungerende samarbejde 5. Tekniskadministrativ bistand 11: Styrkelse af institutionelkapa citet for offentlige myndigheder og interesseparter og effektiv offentlig forvaltning ETS art. 7, litra a), nr. i): Integration af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, herunder mobilitet på tværs af grænserne, fælles lokale beskæftigelsesinitiativer, informations- og rådgivningstjenester og fælles uddannelse. ETS art. 7, litra a), nr. iv) Fremme retsligt og administrativt samarbejde og samarbejdet mellem borgere og institutioner. indenfor kultur- og naturarvsområdet Øget integration på det grænseoverskridende arbejdsmarked Flere grænseoverskridende uddannelsestiltag Øget grænseoverskridende institutionel kapacitet Øget interkulturel forståelse n/a n/a Maksimere bidrag til opfyldelse af programmets mål via en effektiv og virksom styring fra administrationen sektoren Øget integration på arbejdsmar kedet Øget integration på uddannelse sområdet Øget institutionel integration Øget kulturel integration

20 2. Beskrivelse af prioritetsakserne 2.1. Generelle principper for projekter under alle prioritetsakser Følgende generelle støtteprincipper giver et første overblik over, under hvilke rammer projekter kan gennemføres. Støtteprincipperne vil blive videreudviklet som en del af programsystemets implementering og udgøre en central del af retningslinjerne for støtte samt programmets håndbog. Grænseoverskridende merværdi Programmet støtter kun projekter som har en tydelig grænseoverskridende merværdi for programområdet. Merværdi kan f.eks. skabes ved at: Finde løsninger på fælles udfordringer, som løses bedre, hurtigere eller billigere gennem et grænseoverskridende samarbejde. Skabe kritisk masse ved at sammenlægge ressourcer med henblik på at skabe et større fælles potentiale end det der findes indenfor den enkelte region eller det enkelte land. Skabe varige administrative og institutionelle strukturer for samarbejde og samhørighed. Læring gennem overførsel af metoder, modeller, data, viden, idéer og visioner. Resultatorientering og målbare effekter Alle projekter skal have en klar interventionslogik (effektkæde). Det indebærer, at et projekt målbart skal bidrage til at indfri det specifikke mål for den respektive investeringsprioritet. Hvert projekt skal derfor vælge én prioritet og ét specifikt mål, som det ønsker at yde et bidrag til. Alle projektpartnere skal beskrive deres bidrag til projektets effektkæde, dvs. sammenhængen mellem projektets aktiviteter, output (umiddelbare resultater) og effekter. Effektkæden skal være klar og logisk samt indeholde en beskrivelse af de kritiske antagelser for, om projektet rent faktisk kommer til at virke efter hensigten. Om muligt skal de kritiske antagelser være evidensbaserede og foreligge i form af en risikoanalyse. Indikatorer Programmet indeholder indikatorer, som alle projekter under det samme tematiske mål vil blive målt på. Det kan være nødvendigt at supplere disse programindikatorer med projektspecifikke indikatorer, som er tilpasset det enkelte projekts konkrete aktiviteter, output og effekter. Også de projektspecifikke indikatorer skal være målbare, så projektets reelle effekter kan dokumenteres. Fremdriften i projekternes aktiviteter, output og effekter vil blive opgjort løbende, dog mindst én gang om året. Bæredygtige strukturer og vedvarende effekter Der vil i programperioden blive lagt særlig vægt på, at projekterne opnår vedvarende effekter, som ikke ophører ved projektets afslutning. I den forbindelse vil der blive lagt vægt på, at projekterne bidrager til at etablere og opbygge bæredygtige strukturer, som kan videreføres efter støtteperiodens udløb. 20

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet...5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 11 2.1 Resultater

Læs mere

2007-2014 2007CB163PO057

2007-2014 2007CB163PO057 2007-2014 2007CB163PO057 Årsrapport 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 10 2.1 Resultater

Læs mere

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 4 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 9 2.1 Resultater

Læs mere

Høringsversion. Program for europæisk territorialt samarbejde Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020

Høringsversion. Program for europæisk territorialt samarbejde Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Høringsversion Program for europæisk territorialt samarbejde Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Europas grønne hjerte, blå lunger og skarpe hjerne høringsversion 1 (15) Indholdsfortegnelse Forberedelse

Læs mere

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 29.marts 2006 /ebst Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 0. Forord EU's samhørighedspolitik og det strategiske dokument 1. Strategisk fokus I

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net Håndbog Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A) i programmet Fehmarnbeltregion 2007-2013 Version nr. 4 22.08.2012

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere