Årsrapportering ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapportering 2012. ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen"

Transkript

1 Årsrapportering 2012 ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen

2 Årsrapportering SOS 2012 I 2011 blev ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen søsat. Formålet har været at styrke den danske vagtbranche via IKT-løsninger. Projektet er et samarbejde mellem Alexandra Instituttet og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og støttes af Rådet for Teknologi og Innovation. Den 31. december 2012 afsluttes SOS-projektet og i denne årsrapportering, giver vi et indblik i vores arbejdsmetoder, de nye teknologier vi har udviklet og den viden, som er kommet ud af projektet. Ud over vores årsrapporter, er det blevet til fem rapporter om alt fra vækstbarrierer til syn på serviceinnovation blandt smv ere rapporter, som kan findes på vores hjemmesider. De vigtigste indsigter Vi har lært meget undervejs. Inden vi gik i gang, havde vi mange ideer og hypoteser om, hvordan verden ser ud i sikkerhedsbranchen. Vi har fået bekræftet nogle og afkræftet andre helt i tråd med rammerne for et godt forskningsprojekt. Nu står vi tilbage med meget mere viden end da vi begyndte, og med gode ideer til hvordan vi kan hjælpe sikkerhedsbranchen i Danmark med at lave nye værdiskabende ydelser til kunderne. Vi har bl.a. lært, at: branchen, vi og andre kan drive udvikling via IKT (information- og kommunikationsteknologi) og brugerinddragelse. en hel branche kan ikke løftes, uden også at arbejde med innovation på tværs af branchens værdikæde. det er en stor udfordring, at identificere den teknologiske overligger i en branche præget af hård konkurrence. Branchen deler næsten ikke viden, og vores viden var, langt ind i projektperioden, knyttet til vores case-virksomheder. de teknologiske serviceydelser, vi beskrev i projektansøgningen, ikke alle havde et solidt nok forretningsgrundlag. Vi har til gengæld set andre behov og målrettet vores forretningsudvikling efter disse. mange virksomheder i branchen allerede er godt i gang med at digitalisere. Brugen af Alexandra Instituttets teknologier kan understøtte den udvikling. Kontakt: Anne Vorre Hansen, projektleder Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut: 2 Forsknings- og innovationsspecialist Tejs Scharling Alexandra Instituttet:

3 Projektopdraget og forretningsudvikling Èt af de primære fokusområder for SOS-projektet var at udforske om brugen af IKT og systematisk innovation flytter mulighederne for hvilke ydelser, vagtbranchen kan udbyde. Vores eksperimenter med IKT og forskellige metoder til forretningsudvikling viste en klar forkærlighed for at arbejde med forbedringer af processer via brug af ny teknologi. Og case-virksomhederne tog godt imod vores demonstratorer. På den anden side efterspurgte vores case-virksomheder, at værdien af deres ydelse blev mere synlig for kunden, så de kunne konkurrere på andre parametre end pris. Trods dette behov så var fokus på de sikre gevinster i mere effektive processer. Vi har selv set innovation i virksomhedernes forretningsmodel, som den store mulighed for at skabe ny værdi. Men vores forskning har lært os, at ændringer i forretningsmodellen for en vagtvirksomhed kræver en indsats i sikkerhedsbranchen samlede værdikæde og det ligger uden for projektets opdrag. En tak til branchen Tak til HH Vagt, VASIK, Furesø Servicevagt, Dansk Vagt og Statens Museum for Kunst for at de har lagt timer og engagement i projektet. Uden dem var vi ikke kommet i land. Og tak til de mange andre virksomheder fra vagtbranchen og den øvrige operationelle servicesektor, som har været vores sparringspartnere, eller som har deltaget i et af vores arrangementer, hvor vi har delt viden. De har givet os mulighed for at teste vores tanker og teknologier, få feedback og forfine vores udviklingsarbejde. Tak til jer alle sammen. Hvad så nu? Vores ambition har fra starten været, at den nye viden, teknologier og relationer lever videre. Derfor fortsætter vi. DBI og AI vil i fællesskab udvikle nye ydelser, som kan hjælpe sikkerhedsbranchen med at udvikle nye løsninger. Og DBI forsker i de næste 3 år endnu mere i sikringsområdet, så vi kan tilbyde adgang til den nyeste viden og varetage danske virksomheders interesser internationalt. Vi vil inddrage og udvikle de relationer til vagtbranchen, som SOS-projektet har lagt grobunden for. God læselyst og på gensyn i Anne og Tejs 3

4 PROJEKTETS LEVERANCER Projektet har genereret viden på flere niveauer; viden om vagtbranchen, viden om den operationelle servicesektor og viden om danske smv ere generelt. Det har udmøntet sig i en række leverancer, der adresserer disse tre niveauer. Smv ere generelt Interviewbog: Fra viden til værdi 11 syn på serviceinnovation blandt smv ere Publiceret artikel i ISPIM Magazine: When the innovation theory falls short Matchmaking mellem DI Innovation og innovationsnetværket Service Platform Den operationelle servicesektor Delstudie Barriere for vækst blandt danske smv ere Rapport: Kan den manuelle servicesektor innovere? Forskningsartikel publiceret i Ledelse og Erhvervsøkonomi Academic Paper præsenteret på ISPIM konference ILLSS ansøgning til EUs phd program EID Vagtbranchen Fem teknologiske demonstratorer med tilhørende forretningsmodeller Læringsforløb Innovationsfremme (20 virksomhedsbesøg) Der er udviklet et roadmap til teknologiske serviceydelser Opsummerende artikel til vagbranchen: Sådan skabes succesfuld innovation i vagtvirksomheder Kommunikation og vidensformidling Projektets kommunikationsplan er løbende blevet opdateret, og følgende er et overblik over den samlede kommunikation og videnspredning projektet har udført: Vi har afholdt ni oplæg på arrangementer med eksterne deltagere Vi har deltaget på ni konferencer Vi har afholdt møder med 13 virksomheder fra vagtbranchen Vi har afholdt møder med 10 virksomheder uden for vagtbranchen Vi har etableret samarbejde med 12 virksomheder og organisationer Vi har fået publiceret seks artikler samt to artikler, der publiceres i 2013 Vi har skrevet og publiceret fem rapporter Vi har kommunikeret direkte med næsten 200 personer uden for egne organisationer Vi har via massekommunikation formidlet viden fra vores projekt til ca modtagere 4 Viden om projektet ligger på følgende hjemmesider: serviceplatform.dk dbi-net.dk serviceinno.dk sikkerhedsbranchen.dk teknologiportalen.dk alexandra.dk hvr.dk securityworldhotel.com

5 milepæle 2012 SOS-projektet har fra starten kørt i flere parallelle spor med forskellige fokusområder og målsætninger. Her følger en oversigt over de forskellige delprojekter samt de milepæle, der i den forbindelse er nået. Delprojekt 1 - Behovsafdækning og rekruttering Brugere fra seks virksomheder (og fra andre relevante virksomheder) er aktivt involveret i test af de udviklede modeller og metoder til serviceinnovation og brugerinddragelse. De tre teknologispor har siden efteråret 2011 arbejdet tæt sammen med case-virksomhederne; Dansk vagt, Furesø Servicevagt, HH vagt og DVAS. Derudover er der gennemført feltarbejde hos Novo Nordisk, og Statens Museum for Kunst er blevet inddraget som ny case-virksomhed. Dansikring har vagttjenesten hos SMK, så ad bagveje er de ligeledes blevet inddraget i SOS. En gruppe relevante aktører fra den operationelle sektor identificeret og involveret i at validere generaliserbarhed af behovene. De fem teknologiske koncepter er løbende blevet præsenteret for projektets referencegruppe. Gruppen finder teknologierne interessante og flere kan se synergi til eget arbejdsområde, særligt politiet. Der er afholdt to møder med referencegruppen i Derudover er der gennemført et kvantitativt studie med afsæt i DBI s og AI s innovationsagentrapporter. Konklusionen er, at de behov og udfordringer SOS-projektet har identificeret i vagtbranchen i høj grad også gør sig gældende for danske smv er generelt. Delprojekt 2 - Teknologiske demonstratorer Minimum fem forskningsbaserede modeller for forretningsudvikling i vagt- og sikringsbranchen udviklet. I projektets første del blev der fremsat et kompendium af modeller taget fra litteraturen. Modellerne blev udvalgt med henblik på at supplere hinanden og således tilsammen give et dækkende billede af vagtbranchens vilkår. 5

6 Disse var: 7P Beskriver virksomhedens forretningssystem PEST Beskriver makromarkedet Porters five forces Beskriver mikromarkedet SWOT Styrker Svagheder, Muligheder, Trusler Business model canvas (Osterwalder & Pigneur) Strategy Canvas (Blue ocean) EFG Model til vurdering af innovation (egenskaber, fordele og gevinster) Strategien var på daværende tidspunkt at tilpasse disse modeller vagtbranchens særlige domæne med en efterfølgende generalisering til den øvrige branche. Det stod imidlertid hurtigt klart, at effekten ved at kommunikere diverse modeller til branchen i from af websider eller artikler ville være begrænset. Projektet fandt det derfor hensigtsmæssigt at vægte arbejde med innovation i vagtbranchen ud fra to overordnede perspektiver. 1. Casehistorier hvor vagtvirksomheder arbejder med innovation har stor gennemslagskraft i branchen. Innovation i vagtbranchen skal eksemplificeres for at virke overbevisende. 2. Relationsopbygning mellem personer i GTS institutter og enkelte virksomhedsejer er den mest givtige måde at introducere innovative praksisser på. Procesmodel Markedsundersøgelse Brugertest Design fase Prototyping Idégenerering Moch up BMC 6 Kundeindsigt

7 Brugerstudier i forhold til de valgte teknologisk udviklingsforløb afsluttet. Samarbejdet med case-virksomhederne er afsluttet hvad angår teknologiudvikling. Minimum fem teknologiske løsninger - software og komponenter, som kan anvendes af virksomheder til service-innovation, udviklet. De fem demonstratorer er følgende: WIFI rundering + WIFI rundering med scanning via smartphone: Mange af de nuværende kontrolbrikker kan erstattes, også selvom der ikke er oversigtskort til rådighed. Præcisionen er 5-10 meter med flere målinger, nok til at vide, om man har været i et rum eller ej. Hvis man skal være helt sikker kan suppleres med NFC-tags (lignende teknologi som kontrolbrikker, men læses af telefonen). Værdien ligger overvejende i dokumentation og det efterfølgende arbejde. Registrering af hændelser i centre: Vi ønskede at undersøge værdien i mobil adgang til streamet video i forbindelse med hændelser fx om en videosekvens med nogle sekunder før og efter en hændelse kunne være til gavn, hvis en mistænkt blev pågrebet. Mens disse koncepter har vist sig teknologisk mulige, har det vist sig at være svært at få centerledelsen til at åbne deres systemer. Da teknologien er vidt forskellig og meget specifik for det enkelte center har det derfor ikke været muligt at undersøge koncepterne i egentlige brugerstudier. Koble alarm med vægterens position: Automatisk registrering og logning af medarbejdernes position er særligt brugbart på større steder, fx museer, hvor det er nødvendigt at kunne danne sig overblik over, hvor medarbejderne er hvis en hændelse opstår eller i det efterfølgende udredningsarbejde. Konstant opdateret kortbaseret overbliksbillede over medarbejderes position giver mulighed for at foretage hurtigere beslutninger baseret på bedre information. Digitaliseret rapportskabelon: I stedet for at lade informationen bevæge sig mellem to aktører gemmes den på et sted. Dette udføres ved, at informationen gemmes på en server, og bliver gjort tilgængelig, når den er relevant. Eksempel: Når vagten nærmer sig gemt information vibrerer telefonen, og vagten kan nu trykke for at se/høre et klip, læse en instruktion eller indsende en rapport. 7

8 Deltagelse i minimum 2 eksterne videnspredningsarrangementer. Repræsentanter for projektteamet har holdt oplæg om SOS og indendørs positionering på et kunde arrangement i regi af vagtselskabet DVAS. Der var stor interesse for teknologien. Repræsentanter for projektteamet har den 7. juni 2012 fortalt om SOS og den udviklede teknologi på et Installatørmøde for 60 ABA-installatører. Repræsentanter for projektteamet har holdt oplæg om SOS og de udviklede teknologier på et seminar for vagtlærere afholdt af Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat den 28. august Delprojekt 3 - Udvikling af værktøjer modeller og koncepter Minimum tre evalueringsmodeller, der kan bruges af virksomheder til at prioritere og støtte beslutning om anvendelse af ny teknologi udviklet. Der er tale om tre evalueringsmodeller som virksomhederne selv kan tage i anvendelse. Men de kan i ligeså høj grad anvendes i samarbejde med eksterne partere som fx GTS instituttet eller andre konsulentvirksomheder der arbejder med teknologiske løsninger. Evalueringsmodellerne er tæt forbundne med de kritiske succesfaktorer som fungerer som målepunkter for modellerne. Evalueringsmodellerne er: Evaluering af case-scenarier med case-virksomhederne. Evaluering af case-scenarier og demonstratorer gennem præsentationer af udviklede koncepter og demonstratorer for branchens øvrige virksomheder. Kortlægning af kritiske succesfaktorer ved anvendelse af ny teknologi. Evaluering af virksomhedens parathed i forhold til teknologianvendelsen. Erfaringsbaserede kritiske succesfaktorer for anvendelse af ny teknologi i vagt- og sikkerhedsbranchen formuleret. På baggrund af Osterwalders Business Model Canvas har projektet udarbejdet en semistruktureret interviewguide til kortlægning af kritiske succesfaktorer i forhold til teknologianvendelse indenfor branchen. Ordet kritisk betyder i denne sammenhæng: (1) at faktorens vigtighed er afgørende for resultatet, (2) at faktoren beskriver et område med en kritisk sværhedsgrad, dvs. det er problematisk at udføre elementet succesfuldt. 8

9 De udviklede modeller, redskaber, koncepter og metoder til serviceinnovation og brugerinddragelse er testet og eftervist under realistiske vilkår og i samarbejde med brugere fra vagt- og sikkerhedsbranchen. Projektet har arbejdet med og udviklet følgende koncepter og metoder for brugerinddragelse: Semistrukturerede interviews med ledelse, medarbejdere og vagtbranchens kunder. De semistrukturerede interviews har været af stor betydning for projektet fordi de naturligt har opbygget en fortrolig relation til virksomhedernes ejere og ansatte. Respondenterne har i flere omgange udtalt sig uden for referat hvilket har givet projektet et andet indblik i branchen end det man kunne forvente af en spørgeskemaundersøgelse. Endvidere har interviewene ofte antaget en idéudviklende karakter i forhold til spørgsmålet om hvordan man møder vagtbranchens udfordringer. Designworkshop (DBI-Alexandra): Service blueprint Scenarieudvikling: Tidligt i projektet blev der afholdt en service blueprint workshop. Et service blueprint beskriver en serviceopgave fra start til slut, og består af et case-scenarie - en tegneserie som beskriver en vagts forskellige rutiner samt hændelser undervejs i udførelsen af serviceopgaven. Scenarierne har været værdifulde i kommunikationssammenhænge gennem hele projektet og var samtidig teknologiudviklernes foretrukne repræsentation gennem hele udviklingsprocessen. Kontekstuelle interviews med teknologiudvikling: Metoden er en variation over feltarbejde. I stedet for en antropolog der har fokus på beskrivelser af behov, udfordringer i forhold til arbejdsrutinerne er det en teknologiudvikler, der kører ud sammen med servicemedarbejderen. Teknologiudviklere er eminente til at se teknologiske løsninger på tekniske problemer. De kan med deres tekniske bag grundsviden let identificere problemstillinger og samtidig estimere omfanget af en mulig løsning. I flere sammenhænge kunne teknologiudvikleren påpege en række enkelte løsninger på problemer som kunne realiseres med de allerede ibrugtagne systemer. Fordelen for projektet er samtidig, at teknologiudvikleren får et førstehåndskendskab til domænet, som han skal designe og udvikle til. Persona-modellen: Er blevet brugt i udviklingen af læringsforløb til vagtbranchen. Se eksempler på side Business Model Canvas: Modellen kan bruges som et intuitivt visuelt redskab i workshopsammenhænge og som baggrundsmodel i virksomhedsinterviews. Alexandra Instituttet og DBI har generelt arbejdet med canvaset i deres interne forretningsudvikling og vil benytte den i et fremadrettet perspektiv indenfor salg og indenfor fremtidige resultatkontrakter. 9

10 Deltagelse i minimum 2 eksterne videnspredningsarrangementer. Oplæg for innovationsnetværk i regi af DI Innovation den 13. november. I netværket sidder flere innovationschefer fra en række store danske produktionsvirksomheder. Repræsentanter for projektteamet har holdt oplæg på The 5th Innovation Symposium - Stimulating Innovation: Challenges for Management, Science & Technology i Seoul den 11. december fokus var på anvendelse af teknologi og brugerstudier i modellering af nye forretningsplaner. Publikationen Fra viden til værdi 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder er blevet trykt i 7000 eksemplarer og distribueret til København Universitet og til DBI s kunder. Derudover er den tilgængelig på teknologiportalen.dk, samt på TI, AI og DBIs hjemmesider. Delprojekt 4 - Udvikling af ydelser og aktiviteter til videnspredning Business case / forretningsplan for teknologiske serviceydelser (rådgivning, uddannelse, forlag ) udarbejdet og godkendt af styregruppen. Forretningsudviklingssporet har analyseret markedet for vagt- og sikkerhedsydelser ud fra en tredelt model. De to første niveauer analyserer henholdsvis makro- og brancheniveau og det sidste filtrerer markedet ud fra de kompetenceområder, som ligger inden for DBI og Alexandra Instituttets interessefelt nu og i fremtiden. Analysen har vist en kraftig stigning i behovet for vagt- og sikkerhedsydelser, som branchen i lille grad har omsat til lønsomme forretninger. Ud fra et fokus på købsmotiv, har vi skitseret en premiummodel af ydelser med fokus på infrastruktur, som kan forbedre lønsomheden i markedet for vagt- og sikkerhedsydelser, og placere DBI s og AI s kompetencer centralt i denne udvikling. Minimum 10 virksomheder har benyttet sig af de udviklede teknologiske serviceydelser med henblik på at lave serviceinnovation for deres kunder heraf mindst tre fra den operationelle sektor generelt. Deltagende virksomheder identificeret og besøgene er i gang. Sikringsrådgiverne fra DBI vil i samarbejde med udviklerne fra AI tage på besøg to og to. Der er udviklet en skabelon for afrapportering med udgangspunkt i EFGerne. Nogle virksomheder har afprøvet et helt teknisk set-up, mens vi med andre har lavet en vurdering af teknologiens relevans. 10

11 Samarbejdsaftale mellem DBI og Alexandra Instituttet indgået med henblik på at videreudvikle teknologiske serviceydelser efter resultatkontraktens afslutning. Begge institutter har skrevet aktivitetsplaner, der inddrager aktiviteter på tværs af institutter. Derudover har begge Institutter underskrevet en handlingsplan for fremtidigt samarbejde på følgende områder: teknologiske serviceydelser og forskning. Minimum 10 virksomhedsbesøg gennemført hos SMV - der laves diagnosticering og indledende rådgivning. Deltagende virksomheder identificeret og besøgene er gennemført. Sikringsrådgiverne fra DBI har i samarbejde med udviklerne fra AI været på besøg to og to. Der er udviklet en skabelon for afrapportering på baggrund af EFG erne. Værdikæde-eksempel 1: Almindelig rundering (uden alarmkørsel) Opgaverne: Almindelige runderinger (indvendige og udvendige) Lukkerunder (døre, porte mv.) Kunde Vagtselskab 1. Kunden bestiller en ydelse hos vagtselskabet 2. Vagtselskabet udfører opgaverne 3. Vagtselskabet informerer om status vedrunderingerne mv. 4. Vagtselskabet sender regninger(typisk månedligt) 5. Kunden betaler for ydelserne 11

12 Værdikæde-eksempel 2: Alarm (AIA automatisk indbrudsalarm) Opgaverne: Kørsel til - og årsagsafdækning af alarmer Dialog med KC om problemet Dialog med kunden om udbedring Kundens repræsentant overfor politi mv. Kunde KC Politi Skadeservice Håndværkere Installatører Vagtselskab 1. Kunden bestiller et sæt alarmer med tilhørendevagtservice hos en installatør 2. Installatøren entrerer med en KC og et vagtselskab 3. Ved en aktivering af alarm går info til KC som adviserer vagtselskabet / alarmpatruljen som tager relevant aktion- KC kan evt. rekvirere politi. 4. Hvis det er nødvendigt kan vagten rekvirere politi, håndværkere, skadeservice etc.- De kommercielle af disse vil typisk sende en regning til kunden. 5. Vagtselskabet sender regning til installatør 6. KC sender regning til installatør (abonnement og evt. pr event) 7. Installatør sender regning til kunde (abonnement og pr event) Sikringsniveauer 10-60: 12

13 Minimum et fælles projekt med Innovationsnetværket Service Platform gennemført. I samarbejde med Service Platform gennemføres en række oplæg for DI Innovation under temaet; Innovationsmålinger. Vi har sammen været til møde i DI Innovation og fået skitseret projektet. Målgruppen er innovationschefer og F&U-direktører i dansk erhvervsliv. SOS-projektets bidrag baseres på det kvantitative delstudie. Udvikling af udkast til kursusindhold for de tre definerede kurser - serviceinnovation for vagter, teknologibaserede servicekomponenter og serviceinnovationsorganisation. Det blev tidligt i projektet tydeligt, at de definerede kurser beskrevet i projektansøgningen ikke er efterspurgte i branchen, og at det generelt er en udfordring at få ledere og medarbejdere på undervisningsforløb. Vi besluttede derfor at gennemføre et innovationsforløb, hvor vi udviklede seks koncepter baseret på identificerede behov i branchen og formidlet via personas. De seks konceptbeskrivelser for læringsforløb blev præsenteret for repræsentanter fra vagtbranchen i september 2012 og feedback fra målgruppen er inddraget i udviklingen af det endelige læringsforløb. Koncepterne målrettet ledere er følgende: Vagtplatformen, Ledere i vagtbranchen, Fasthold din medarbejder. Koncepterne målrettet medarbejdere er følgende: Autoritets- og selvtillidsforløb, Kend din kundes sikring, Skab øget værdi for kunden. 13

14 PERSONA, EKSEMPEL 1 John: Chef i vagtbranchen Altså når der kommer nogen med noget nytænkning, nogle nye måder at gøre tingene på, så bliver det jo modtaget med klapsalver. Vi vil jo alle sammen gerne være dem der klarer sig bedst og gør tingene først. Intro: John er 48 år og har tre børn. Han har arbejdet i vagtbranchen siden han som ung var nattevagt. Efterfølgende har han arbejdet med alle typer vagtfunktioner, og blev for 15 år siden leder først for driften og efterfølgende for udvikling. I en periode af sit liv hvor det brændte på derhjemme, tog han en efteruddannelse som psykoterapeut. Han bruger ikke uddannelsen konkret, men har tænkt nogle af teknikkerne ind i sin ledelse. At udvikle sig er vigtigt for John. På opslagstavlen bag John skrivebord hænger diplomer og kursusbeviser fra de kurser han har deltaget i. Motivation At udvikle sig selv og sine kompetencer og blive en bedre leder. 14

15 Arbejde John har mange forskellige opgaver i løbet ad en arbejdsdag. Men generelt har han stor fokus på driften, og selvom han er leder tager han indimellem en tørn som vægter, når det brænder på. Han er meget optaget af at se på hvordan han kan optimere arbejdsgangene i virksomheden, men erfaringen har lært John at han ikke kan introducere nye tiltag uden at have medarbejderne med. Han har derfor valgt nogle ambassadører blandt medarbejderne som han inddrager i processen, når en ny idé skal afprøves. I virksomheden er der ikke langt fra tanke til handling og John er ikke bange for at prøve nye ting af, eller justere vagtservicen i forhold til kundens behov. Inspiration John bliver inspireret mange steder fra det kan være i en samtale med en anden leder, eller når konen fortæller om hvordan de arbejder med udvikling i rejsebranchen. Han søger bredt og orienterer sig flere steder; både via netværksgrupper og officielle kanaler. John får diverse nyhedsbreve og abonnerer på brancheblade. Læring John efterspørger læring. Han er interesseret i kompetenceopbygning, både for sig selv, men også for sine medarbejdere. John har ikke prøvet e-learning, men kunne godt tænke sig det, da han på den ene side gerne vil spare med andre, men på den anden side gerne vil have muligheden for at være fleksibel og tilpasse læring hans travle dagligdag. Selvom læring og uddannelse er vigtig for John, lægger han vægt på at vælge forløb, hvor han kan se en tydelig økonomisk gevinst for virksomheden. Og derfor skal den nye viden kunne integreres i arbejdet med det samme Teknologiske platforme John bruger både smartphone og tablet, som sikrer en vis bevægelighed i løbet af en arbejdsdag. Hans tablet er dog mest til arbejdsbrug. Og han anerkender, at hans unge medarbejdere og store børn er skarpere teknologisk end ham selv. Medieplatforme John orienterer sig på facebook om hvad der sker både i branchen og i sit netværk. Men han bidrager ikke selv med inputs i online debatter. John prioriterer at se nyhederne hver aften og er særligt interesseret i finans. Data SOS, spor 1 - Afrapportering af indledende brugerstudier i vagtbranchen DBI 2011, SOS, spor 1 videndeling, DBI 2011, Branchestatistik - Vagt- og sikkerhedsbranchen 2011, DI Service. Dybdeinterviews med ejer/ledere i vagtbranchen, Jan Broch juli

16 PERSONA, EKSEMPEL 2 Patrick: Medarbejder i vagtbranchen Jeg kan blive nervøs, men hvis man er bange for mørket og synes det hele er sådan lidt uhuu, så er det altså den forkerte branche... Intro: Patrick er 24 år og har været i branchen siden han var 18. Han kan godt lide at være med til at passe på kundernes ejendomme og at der Ikke er to ens dage, når han er på rundering. Han oplever vagtarbejdet som spændende, og lidt stressende når der er mange alarmer men det får også tiden til at gå hurtigere. Patrick har dyrket Jiu-Jitsu i mange år og er netop startet som frivillig lærer på holdene for drengene på 8-12 år. Han kommer selv fra en stor søskende flok og kan godt lide arbejdet med børn. Motivation At have frihed i sit arbejde og ikke føle sig kikket over skulderen af sin leder. 16

17 Arbejde Patrick kører alarm- og patruljevagt, som både dækker over alarmkørsel og tilsynskørsel. Når han kører tilsyn laver han daglig kontrol af flere virksomheder i en kreds: der skal tjekkes kontrolpunkter, lukkes vinduer og døre, slukkes kaffemaskiner og ses efter, om der er noget, der afviger fra normalen. Patrick møder ind på centralen klokken og henter nøgleboks og lygte. Nogle nætter arbejder han mere end planlagt det afhænger af hvor mange alarmer der er gået og hvor langt hans kolleger er nået på deres ruter. Ingen kører hjem før alle kredse er gennemført. Patrick kan køre i alle kredse, og sætter en ære i at kunne huske alle alarmsystemerne, Han hjælper tit nye kolleger over telefonen, hvis de ringer og er i tvivl. Patrick har tidligere arbejdet som receptionsvagt, men det blev for kedeligt. Inspiration Patrick får primært information fra andre kollegaer, enten når de mødes eller på sms. Derudover får han information om tiltag i selskabet fra chefen. Han er ikke tilmeldt nogle nyhedsbreve og er ikke opsøgende i forhold til at orientere sig omkring vagtbranchen. Læring Patrick tænker ikke på at efteruddanne sig og søger ikke læring selv. Hvis han skal indoptage ny viden, skal det være direkte overførbart til hans dagligdag. Som da han var på et køreteknisk kursus forud for en opgave som patruljevagt. Han foretrækker at være sammen med andre for at kunne spare med dem. Men kan godt blive lidt pinligt berørt hvis han skal sige noget i en forsamling, med folk han ikke kender. Teknologiske platforme Patrick har en smartphone som han altid har med sig også på arbejde. Han har et stort netværk og prioriterer at være så tilgængelig som muligt, både via sociale medier og sms. Han elsker ny teknologi og nye features, og holder sig opdateret på det sidste nye. Medieplatforme Patrick er med i forskellige grupper på Facebook og deltager aktivt i debatter, og særligt når det drejer sig om kampsport. Han har tidligere fulgt med på og men synes altid det er de samme der kommer med indlæg, så han har mistet interessen. Ellers læser han B.T på sin smartphone. Data SOS, spor 1 - Afrapportering af indledende brugerstudier i vagtbranchen DBI 2011, SOS, spor 1 videndeling, DBI 2011, Branchestatistik - Vagt- og sikkerhedsbranchen 2011, DI Service. Dybdeinterviews med vægtere gennemført august

18 Minimum et kursus for SMV i målgruppen afholdt baseret på pilotkursus. På baggrund af et innovationsforløb og en inspirationstur til IBC Kolding og Grundfos i august, er der udviklet et læringsforløb til vagtbranchen med fokus på professionel håndtering af kunderelationer. Læringsforløbet er afholdt for ca. 10 vægtere. Kursusafdelingen i DBI arbejder videre med at forfine læringsforløbet. Delprojekt 5 -Videnspredning Workshop sammen med DI-Service gennemført for at informere branchen om service-innovation og nye teknologiske serviceydelser. Den 6. september 2012 afholdte projektteamet et morgenseminar om serviceinnovation i samarbejde med DI Service. Til arrangementet var der repræsentanter fra både hjemmeplejen, rengøring og konsulentbranchen, og der var stor debat om de repræsenterede teknologier samt debat om fokus på serviceinnovation generelt. Temamøde for udstyrsproducenter, der udvikler og leverer løsninger til sikkerhedsbranchen, gennemført. Temamødet skule adressere både Vagtbranchen og den operationelle sektor generelt. Der blev afholdt et tema-møde i DBI den 7. juni 2012, hvor Kasper Skov Mikkelsen fra Sikkerhedsbranchen, Bo Larsen fra DVAS og SOS-repræsentanter holdt oplæg. Der var både repræsentanter for vagtbranchen samt producenter til stede. Derudover har tre projektdeltagere været med en gruppe udstyrsproducenter på den årlige IFSEC-messe i Birmingham. SOS blev præsenteret og teknologier diskuteret. Efterfølgende har projektdeltagerne afrapporteret messen både via oplæg, teknologisk state-of-the art oversigt og virksomhedskontakter. Casebaseret effektmåling af serviceinnovationer formidlet til case-virksomheder og til målgruppen. Der er blevet publiceret en artikel med specifikt fokus på vagtbranchen. Artiklen formidler hvilke serviceinnovationer der er udviklet i samarbejde med case-virksomhederne, og derudover gives anbefalinger til hvordan branchen kan arbejde med innovation fremadrettet. Artiklen er publiceret via Sikkerhedsbranchen. 18

19 Spin-off aktiviteter: En ansøgning om et innovationskonsortium med minimum fem deltagere og et teknologiprojekt med henblik på direkte produktudvikling. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at søge midler til innovationskonsortier. Men der er gennemført tiltag, så en eventuel ansøgning kan skrives, når der åbnes op for midler: vi har i de tyve virksomhedsbesøg screenet virksomhederne for deltagelse i et eventuelt innovationskonsortium. Vi arbejder med følgende temaer for et konsortium: sensornetværk, simulering af brandudvikling og værdikædeinnovation. Øvrigt spin-off: Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder videre med de skitserede problematikker i Fra viden til værdi 11 syn på serviceinnovation. I arbejdsgruppen sidder repræsentanter for GTS, Håndværksrådet, RUC og ServicePlatform, og arbejdet fortsætter ind i Der er sendt en EU-ansøgning, under Da Vinci programmet, om to erhvervs phd ere med følgende titel: Innovation in Low Skilled Services. Ansøgning er sendt slut november Der er sendt en ansøgning til Højteknologifonden med fokus på First Responders. Minimum to videnskabelige artikler publiceret. Anne Vorre Hansen, Jørn Kjølseth og Luise Li Langergaard: The service squeeze in small and mediumsized firms in the security service industry er til review i Ledelse og Erhvervsøkonomi. Anne Vorre Hansen: When the innovation theory falls short optaget i The Ispim Magazine, vil blive publiceret januar Peter Carstensen, Peter Nielsen og Anne Vorre Hansen: Prototyping the business development of SMEs in the Security Industry publiceret i forbindelse med 5th ISPIM Innovation Symposium i Seoul, Korea (9-12 December 2012). Minimum to artikler publiceret i relevante fagmedier læst af målgruppen. Når telefonen bipper har vagten været der.. publiceret i Brand og Sikring. Serviceinnovation og moderne IKT skaber nye muligheder i vagtbranchen Serviceplatform.dk. Sådan skabes succesfuld innovation i vagtvirksomheder publiceret på sikkerhedsbranchen.dk og tilsendt Sikkerhedsbranchens vagtudvalg. Succesfuld innovation i vagtvirksomheder. Indstik i temaavis om Forskning og Innovation, bilag til Berlingske og Århus Stiftstidende. 19

20 ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen er et forsknings- og udviklingsprojekt, der gennemføres af DBI i samarbejde med Alexandra Instituttet. Projektet er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og afsluttes ved udgangen af Formålet er at hjælpe den danske vagtbranche med at udvikle IKT-baserede serviceydelser for at skabe vækst og nye forretningsområder samtidig med, at vagtbranchens kunder oplever en værdiforøgelse.

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Trafikkonference 2011

Trafikkonference 2011 Trafikkonference 2011 Jacob Rolf Jensen Innovationsnetværket Service Platform Alexandra Instituttet A/S jacob.r.jensen@alexandra.dk 1 Brugerdrevet innovation hvad er det? Hvorfor involvere brugerne i innovation?

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Årsrapportering 2011. ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen

Årsrapportering 2011. ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen Årsrapportering 2011 ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen Årsafrapportering SOS 2011 Projektet er godt på vej og særligt i december 2011 faldt flere aftaler med case-virksomhederne på plads. Overordnet

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? KØBENHAVN D. 8. OKTOBER 2014 Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser Aktivitetsplan (titel): Resumé 1) Målgruppen og behov Dataanvendelse i praksis for handels- og servicevirksomheder kompetenceløft via efteruddannelse

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektleder Jens Dolin, Institutleder, Institut for Naturfagenes Didaktik, SCIENCE Øster Voldgade 3 1350 København K Telefon: +45 353-20420 Telefon

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Skabeloner for forretningsmodellering

Skabeloner for forretningsmodellering Skabeloner for forretningsmodellering En kreativ proces for generering af forretningsmodeller Søren Eskildsen, Forretningsudvikler, Alexandra Instituttet A/S Hvad er en forretningsmodel? En beskrivelse

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Online Markedsføring // 2015

Online Markedsføring // 2015 Din virksomhed har tre medier 1. Medier som I ejer 2. Medier som I betaler for 3. Medier som I gør jer fortjent til Hvilken kategori tilhører de sociale medier? 3 faktorer er fælles for de sociale medier

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013

Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013 Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013 Kontakt DBI Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut Anders Dragsted and@dbi-net.dk Tlf. 51 80 01

Læs mere

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering.

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering. Shadowing Designerne observerer real life situationer gennem et stykke tid for at få indsigt i brugeroplevelsen på biblioteket ( Discover ). Herunder forstå, hvordan brugerne reagerer i en given kontekst.

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Positionering effektiviserer kvalitetskontrol og inspektion

Positionering effektiviserer kvalitetskontrol og inspektion Positionering effektiviserer kvalitetskontrol og inspektion Tejs Scharling, Lab Manager, Pervasive Positioning Alexandra Institute Alexandra Innovationsprojekter Instituttet Laser D iffus S pejl B eam

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Kundernes syn på bilen forandrer sig

Kundernes syn på bilen forandrer sig Fast Track-løsning Thomas Møller Sørensen Kundernes syn på bilen forandrer sig 2 De nye spillere i branchen Over 1,700 Start-Ups Are Disrupting The Automotive Industry 3 Den traditionelle værdikæde Fra

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Makers. Business. Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO

Makers. Business. Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO Makers + Business Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO KULTURRING ØSTJYLLAND FREMMER TVÆRKOMMUNALT NETVÆRK OG FORRETNINGSUDVIKLING

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid.

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. Henning Daverne Ejer af kursusvirksomheden Lotusheart Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. T E B B JO På Magasinet for Medarbejdernes Trivsel, Sundhed og Velvære

Læs mere