Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011"

Transkript

1 Børn og ungesekretariatet Juni /42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard Antal børnehuse 4 Antal pædagogiske ledere 4 Antal børn (enheder) 343 børn (503 enheder) Bestyrelsesformand, navn, mail Thomas Gaunø Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt 2011

2 Indhold Formål 1. Bestyrelsens udtalelse om den samlede kvalitet i distriktets børnehuse 2. Opsamling og vurdering af evalueringerne af de pædagogiske læreplaner 3. Opsamling af data vedrørende børnehusenes arbejde med sprogindsats og sprogvurdering 4. Opsamling af data vedrørende børnehusenes arbejde med overgang til skole og SFO 5. Orientering om medarbejderes uddannelsesmæssige baggrund. 6. Orientering om uddannelsesniveauet for ledere i distriktet 7. Beskrivelse af distriktets fælles indsatser 8. Beskrivelse af styrker og kommende fælles udfordringer i distriktets/ institutionen/ enhedsinstitutionen 2

3 Formål Formålet med udarbejdelsen af en kvalitetsrapport er at udvikle et redskab, der kan fungere som et dialogog udviklingsredskab mellem dagtilbud, administrationen og byrådet til drøftelse af såvel status som udvikling og fastsættelse af mål på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten vil i sammenhæng med tilsynsrapporterne udgøre grundbestanddelen i det kommunale pædagogiske tilsyn, som kvalificeres yderligere af en dialog. Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, og det er hensigten, at kvalitetsrapporten skal opsamle resultater og tilkendegive retning for den grundlæggende udvikling på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten udkommer hvert andet år i løbet af 1. kvartal. Kvalitetsrapporten er et samlende redskab. De faglige resultater bygger på detaljerede rapporter fra de enkelte dagtilbud, herunder dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner. De øvrige oplysninger er oplysninger, som administrationen genererer. Kvalitetsrapporten skal imødekommer krav på tre niveauer: Politisk -, bestyrelses - og børnehusniveau. Kvalitetsrapporten til politiske niveau skal gøre det muligt for kommunen at sammenligne egne resultater og oplysninger med andre kommuners. Oplysningerne kan tillige være udgangspunkt for, hvordan kommunen opstiller kvalitetsmål i forhold til, hvad der er brug for lokalt. Kvalitetsrapport til bestyrelsesniveau: Hensigten er, at distriktet opsamler resultater og tilkendegiver, hvordan distriktet samlet set arbejder indenfor dagtilbudslovens rammer og målsætninger. Derudover suppleres med oplysninger om distriktets egne mål og resultater, og de indsatser som distriktet har prioriteret. Oplysningerne kan tillige være udgangspunkt for at opstille kvalitetsmål i forhold til, hvad der er brug for lokalt. Kvalitetsrapport fra et børnehusniveau: Hensigten er, at rapporten skal opsamle resultater og tilkendegive, hvordan børnehuset arbejder inden for dagtilbudslovens rammer og målsætninger. Derudover supplerer børnehuset med egne mål og resultater og de indsatser, som prioriteres. Kommunen er forpligtet i kvalitetsrapporten at oplyse data inden for nedenstående temaer. Formålet er at gøre det muligt for kommunen at sammenligne egne resultater og oplysninger med andre kommuners. Oplysningerne kan tillige være udgangspunkt for, hvordan kommunen opstiller kvalitetsmål i forhold til, hvad der lokalt er brug for. Temaerne er: Faglige resultater Ressourcer Medarbejdere Ledelse Lokale indsatser 3

4 Bestyrelsens udtalelse om den samlede kvalitet i distriktets børnehuse Den samlede kvalitet i distriktets børnehuse Pædagogiske læreplaner: Alle arbejder godt med de pædagogiske læreplaner. Det vurderes at der skal mere fokus på planlægningsdelen og evalueringsdelen. Bestyrelsen anbefaler synliggørelsen af læreplanskonceptet i de enkelte huse. Det er synligt for bestyrelsen at der foregår et kvalitativt arbejde med læreplanerne. Fagligt niveau: Bestyrelsen vurderer at der er et højt fagligt niveau i alle husene. Styrker: Det vurderes at der i alle børnehuse og dagplejen arbejdes med: Et højt fagligt niveau og engagement. En god energi og forandringsparathed. Vilje til at få dagligdagen til at fungere. Derudover foregår der vidensdeling i lederteam, Med udvalg og på tværs af husene. Udfordringer: Normeringerne har nået et bekymrende niveau som har konsekvenser direkte i dagligdagen. 4

5 De pædagogiske læreplaner 1 Her beskrives dagtilbuddenes evalueringer af de pædagogiske læreplaner, herunder også det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov. Der skal i beskrivelsen lægges vægt på resultater og effekter, frem for metoder og processer. Oplysningerne hentes fra det enkelte dagtilbuds læreplan og evaluering, hvori det pædagogiske arbejde indgår. Måned og årstal for seneste evaluering: Dagplejen: nov. dec Skovhuset: Karensminde: Folkebørnehaven: nov Beskrivelse af evalueringsværktøj Dagplejen: Fælles for dagplejen midt og vest: Læreplansarbejdet foregår i temaer som er af 1 til 6 måneders varighed. Ved samtlige af dagplejegruppernes møder er der det faste punkt på dagsorden, hvor samtlige børn gennemgås, og derfor også de indsatser, der er sat i gang. Dette gøres mundtligt. Hvis det er børnesager, hvor der enten er lavet samarbejdsskema eller andre skriftlige foranstaltninger, gøres evalueringen skriftligt. På de ugentlige legestuedage gennemgås børnene også sammen med pædagogisk leder og dagplejepædagog, samt på de 3-4 årlige tilsyn i dagplejens hjem. Lige nu arbejdes der med at al evaluering skal gøres skriftligt, som også skal implementeres i de nye læreplansskemaer, som såvel Dagplejen Midt og som Dagplejen Vest har udviklet i Her vil evalueringsspørgsmålene være bl.a. hvem der er ansvarlig, hvordan der evalueres og hvornår der evalueres. Skovhuset: Drøftelser på personalemøde ud fra Marte meo elementerne Karensminde: Vi har på baggrund af pædagogisk tilsyn fået bedre overblik over arbejdet med læreplanerne som en del af vores daglige arbejde. Vi er ud fra børnehusets værdigrundlag i gang med at beskrive pædagogiske principper og læringsforståelse. Dette er endnu ikke færdig bearbejdet og godkendt af forældrerådet. Der anvendes SMTTE model som evalueringsværktøj S = Sammenhæng M =Mål T = tiltag T = Tegn E = Evaluering 1 Dagtilbudsloven 8, 9 og 10. 5

6 Folkebørnehaven: I Folkebørnehaven tager den pædagogiske planlægning sit udspring i årstiderne. I løbet af året er der fire projektperioder, der følger disse. De voksne må til stadighed udfordre sig selv, få nye idéer og tage initiativer, som man ikke vidste man havde i sig. Der arbejdes efter handleplan. Planlægningen inddrager strategiplanens beskrivelse af projekttænkning og udviklingsplan for børnene og følgende inddrages: Kreativitet, musik, teater Natur Krop, sjæl og sundhed Elementerne Himmel og hav Højtider og traditioner Vi evaluerer på de pædagogiske møder, hvor vi bruger samtale, vidensdeling, dannet erfaring og læring. Vi bruger eget evalueringsværktøj (skemaer). Vi arbejder med tre-måneders interval med et af de pædagogiske læreplaners områder. I 2011 har vi arbejdet med følgende overordnede temaer: 1. kvartal Tema: Krop 2. kvartal Tema: Natur 3. kvartal Tema: Elementerne 4. kvartal Tema: Kreativitet og traditioner Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat Udvikling Dagplejen: De mål der var sat mht. at gøre barnet tryg ved dagplejeren, at barnet udvikler sig til at blive et selvstændigt individ, samt at barnet får lyst til at udforske omgivelserne, er for ca. 98 % af børnene opnået. De børn hvor resultatet ikke er opfyldt er dem som der overflyttes til vuggestue hvor de bare ikke trives i dagplejen. Skovhuset: Godt ud fra de givne rammer. Personalets anerkendende, respektfulde og ansvarlige tilgang til børnene understøtter alsidig personlig udvikling Karensminde: Vi arbejder med DMI (de mange intelligenser) i det daglige og dermed også alle fokusområder i Læreplanerne, men vi har ikke i 2010 lavet en egentlig evaluering ved SMTTE-modellen. Folkebørnehaven: Vi har overblik over det enkelte barns og gruppens behov for videre udvikling. Minimum en gang årligt gennemgås alle børnegrupper og der iværksættes indsats, hvor dette findes relevant. Dagplejen: Fortsætte med lave 11/2 års screening på børnene, da vi efterfølgende ved denne screening kan sætte personlige udfordringer/udviklingsforløb for det enkelte barn Skovhuset: Fin. Karensminde: Udvikling forløber som planlagt. Folkebørnehaven: Udvikling forløber som planlagt. 6

7 Sociale kompetencer Evalueringsresultat Dagplejen: De mål der er sat mht. at barnet kan være sammen med andre børn og voksne, at barnet er en del af et fællesskab, samt at barnet lærer at vente på tur, er for ca. 90 % af børnene opnået. De resterende børn er dem hvor der af mange årsager som fx sociale baggrund, ikke er alderssvarende udviklingsmæssigt, børn der møder stabilt op og for tidligt fødte børn Skovhuset: Godt ud fra de givne rammer. Personalet benævner alle de begivenheder det er muligt at skaffe rum og tid til. Støtten til at udvikle sociale kompetencer er stærkt afhængig af at der er voksne rollemodeller der har tid til at indgå i at skabe relationer børn imellem. Uden relationer ingen læring. Karensminde: Vi arbejder med DMI i det daglige og dermed også alle fokusområder i Læreplanerne, men vi har ikke i 2010 lavet en egentlig evaluering ved SMTTE-modellen. Folkebørnehaven: Vi har, på basis af vores evaluering, besluttet at tage trin for trin i brug. Arbejdet starter i begyndelsen af Vi arbejder med at børnene tager personligt ansvar og viser interesse og omsorg for hinanden. Udvikling Dagplejen: Se ovenover. At dagplejen har endnu mere fokus på netop de grupper af børn, hvor vi ikke er i mål. Skovhuset: Fin i de tidsrum der er mere end 1 voksen til 11 vug/bh børn. Karensminde: Udvikling forløber som planlagt. Folkebørnehaven: Udvikling forløber som planlagt. Sproglig udvikling Evaluerings- Resultat Udvikling Dagplejen: Målet er at børnene skal få et aktivt ordforråd og en sprogforståelse svarende til deres alder, er for ca. 97 % af børnene nået. Fælles for både Vest og Midt, er at det sproglige område er nok et af de læreplanstemaer, hvor børnene udvikles mest(tydeligst kan måles) mens de er i dagplejen. Skovhuset: Godt ud fra de givne rammer. Når der er særlige behov har vi stor hjælp i vores talepædagog som er tilknyttet Midt. Karensminde: Vi arbejder med DMI i det daglige og dermed også alle fokusområder i Læreplanerne, men vi har ikke i 2010 lavet en egentlig evaluering ved SMTTE-modellen. Folkebørnehaven: Vi har sprogscreenet alle tre-årige der er indsats på alle børn med behov. Vi har haft besøg af sprogkonsulent Erik Andersen, som har inspireret medarbejderne til at bruge nye sprogværktøj er i hverdagen. Vi har arbejdet med talepædagogisk indsats på de børn der har haft behov. Alle børn med behov er velbeskrevne og der foreligger handleplaner. Dagplejen: Her skal personalet fra Vest vidensdele til Midt så 1 ½ års screeningen bliver implementeret hos dagplejerne her. 7

8 Fælles for både Vest og midt: Sprogpakken skal spredes ud til personalet efter 4 kursusdage i feb. og marts. Grunden til så gode resultater er helt sikket at dagplejen har mulighed for et godt læringsmiljø, hvor dagplejer med daglige fastlagte strukturer kan være fokuseret på børnenes forskelligheder og kan give det enkelte barn ekstra støtte. Skovhuset: Fin. Karensminde: Fortsætter og udvikler det arbejde der er gang i. Folkebørnehaven: Vi ønsker at arbejde med babytegn i vuggestuen. Krop og bevægelse Evalueringsresultat Udvikling Dagplejen: De mål der var sat mht. at barnet finder glæde ved at bruge sin krop såvel inde som ude svarende til alder, her er resultatet ca. 98 %. Dette læreplanstema er også, hvor vi tydeligst ser at børnene udvikler sig mest. Skovhuset: Godt ud fra de givne rammer. Personalet er meget motiveret for at være ude og giver herigennem børnene naturlig lyst til udeaktiviteter. Karensminde: Vi arbejder med DMI i det daglige og dermed også alle fokusområder i Læreplanerne, men vi har ikke i 2010 lavet en egentlig evaluering ved SMTTE-modellen. Folkebørnehaven: Vi observerer og støtter børn med behov og stiller tilpassede udfordringer til alle børn. Børnene stimuleres med glæde ved at bruge deres kroppe og ved at bevægelse og udfordring bliver en god og integreret del af hverdagen. Dagplejen: Alle dagplejere skal deltage i DGI-forløbet her i foråret 2012 og dermed bliver certificeret som DGI-dagpleje. Grunden til så gode resultater er helt sikket at dagplejen har mulighed for et godt læringsmiljø, hvor dagplejer med daglige fastlagte strukturer kan være fokuseret på børnenes forskelligheder og kan give det enkelte barn ekstra støtte. Skovhuset: Fin. Skovhuset har de bedst mulige udendørs rammer for bevægelse samt motorikbaner til indendørs brug. Karensminde: Fortsætter og udvikler det arbejde der er gang i Folkebørnehaven: Udvikling forløber som planlagt. Naturen og naturfænomener Evalueringsresultat Dagplejen: De mål der var sat mht. at barnet lærer årstiderne at kende, får kendskab til naturen og lærer om lys og mørke, er resultatet at alle børn opnår dette. Udelivet er en stor del af dagplejens liv. Børnene er ude langt de fleste dage, hvor der på gåture ved vand, strand, skov legepladser har meget stor fokus på omgivelserne og natur, og i talesætte dette. Skovhuset: Her er natur ved årstider, dyr og blomster mere brugt end naturfænomener og vil blive søgt inddraget. Karensminde: Vi arbejder med DMI i det daglige og dermed også alle fokusområder i Læreplanerne, men vi har ikke i 2010 lavet en egentlig evaluering 8

9 ved SMTTE-modellen. Folkebørnehaven: Det har været meget synligt i hele huset, at der blev arbejdet med naturfænomener det har sydet og boblet og der har været jord, vand og dyr i alle kroge og hjørner. Udvikling Dagplejen: Fortsætte det gode tiltag. Skovhuset: Tilfredsstillende. Karensminde: Fortsætter og udvikler det arbejde der er gang i. Folkebørnehaven: Udvikling forløber som planlagt. Kulturelle udtryksformer og værdier Evalueringsresultat Udvikling Dagplejen: De mål der er sat mht. at barnet får kendskab til traditioner, så som jul, påske, fastelavn og fødselsdage, kulturelle arrangementer på fx Murerpladser, diverse arrangementer som Dagplejens Dag, Bedsteforældre/julearrangement og forældrekaffe i legestuen, her er der endnu ikke evalueret. Skovhuset: Hilser med navn, taler pænt, ingen øgenavne, ingen mobberi, takker for hjælp, hjælper, traditioner, fællesskab, ansvarlighed og respekt er daglige emner og aktiviteter. Al undren over opførelse og udtale kollegaer imellem benævnes uden tabu som legalisere at man optræder utilstedeligt. Karensminde: Vi arbejder med DMI i det daglige og dermed også alle fokusområder i Læreplanerne, men vi har ikke i 2010 lavet en egentlig evaluering ved SMTTE-modellen. Folkebørnehaven: Vi arbejder efter handleplan også med dette område. I Folkebørnehaven er der mange, gamle traditioner der skal holdes i hævd, men også nye dukker op, efterhånden som der kommer ny inspiration til. Vi har respekt for vores gamle huse og vores omgivelser. Murerpladsen indtager en central rolle i vores traditioner og danner blandt andet rammen for Lygtefest og Idrætsdag. Dagplejen: Udvikling forløber som planlagt. Skovhuset: Tilfredsstillende. Karensminde: Fortsætter og udvikler det arbejde der er gang i Folkebørnehaven: Udvikling forløber som planlagt. Børnehusenes forebyggende og støttende indsats i forhold til børn med særlige behov 2 Evaluerings- Dagplejen: resultat Skovhuset: Deltager i TUF med efterfølgende UM en gang pr måned med kompetent psykolog i distrikt Midt. Karensminde: Vi arbejder opmærksomt og støttende med børnenes særlige 2 Dagtilbudsloven 1 9

10 Udvikling behov. Vi arbejder med handleplaner for de enkelte børn, der udarbejdes profilark på alle børn og der er samarbejdsskemaer hvor dette er relevant. Vi arbejder med underretninger og vi har et udbygget samarbejde med Familiecenterets afdelinger. Folkebørnehaven: Vi arbejder opmærksomt og støttende med børnenes særlige behov. Vi arbejder med handleplaner for de enkelte børn, der udarbejdes profilark på alle børn og der er samarbejdsskemaer hvor dette er relevant. Vi arbejder med underretninger og vi har et udbygget samarbejde med Familiecenterets afdelinger. Dagplejen: Fælles for Vest og Midt: Der er mange børn i udsatte positioner hvilket er ressourcekrævende for dagplejerne. Derfor er der i dagplejen ønske om, at der gives kompensation(økonomisk), når børn tæller for to. Skovhuset: Fin. Karensminde: Fortsætter og udvikler det arbejde der er gang i. Folkebørnehaven: Vi forsøger at gøre alting så godt som muligt, men vi mangler ressourcer. Det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov indenfor de pædagogiske læreplaner Evalueringsresultat Udvikling Dagplejen: Når der laves læreplaner så det pædagogiske arbejde med børn med særligt behov tænkt ind i disse. Skovhuset: Tilfredsstillende. Karensminde: Udvikling forløber som planlagt. Folkebørnehaven: Der arbejdes inkluderende og anerkendende med de enkelte børn og familierne medinddrages i møder, overvejelser og udvikling indenfor den budgetramme der er til rådighed. Dagplejen: I 2012 er udfordringen at få koblet DGI forløbet sammen med sprogpakken, som også skal være en del af læreplansarbejdet Skovhuset: Tilfredsstillende. Karensminde: Børnene inkluderes i et anerkendende og udviklende miljø i tæt samarbejde med familie og eksterne samarbejdspartnere. Folkebørnehaven: Vi støder på en barriere, idet den økonomiske ramme er skrumpet vi har ikke de fornødne ressourcer til rådighed. Arbejdet med et godt børnemiljø 3 som en integreret del af det pædagogiske arbejde Evaluerings- Dagplejen: Lige nu arbejdes der med at børnemiljøet bliver en integreret del af de resultat pædagogiske læreplaner. Skovhuset: En af pædagogerne laver jævnligt børnemiljøvurderinger. Karensminde: Der er i vuggestuegrupperne målt på om det enkelte barn har haft en god og nærværende kontakt med en voksen i løbet af en dag. (Der er på grund af omstrukturering ikke målt på alle områder af børnemiljøet) 3 Dagtilbudsloven 8, stk. 5 10

11 Folkebørnehaven: Vi støder på en barriere, idet den økonomiske ramme er skrumpet vi har ikke de fornødne ressourcer til rådighed Udvikling Dagplejen: I 2012 skal et iagttagelsesskema fra dcum. implementeres i dagplejens arbejde. Disse iagttagelsesskemaer kan være med til at frembringe endnu mere viden om børns hverdagsliv, fordi man giver fuld opmærksomhed til de situationer, man ellers ikke ville lægge så meget mærke til. Skovhuset: Tilfredsstillende. Karensminde: Fortsætter og udvikler det arbejde der er gang i. Folkebørnehaven: Udarbejdelse af profilark med børneinddragelse. Samlet vurdering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner i distriktets børnehuse De 6 læreplanstemaer er en del af dagligdagen i alle husene. Der er periodevis tilrettelagt forskellige planlagte læreplansforløb af temaerne. Vi har skærpet fokus på planlægningen af forløb så de struktureres i alle huse, samt fokus på vigtigheden af evalueringsdelen så bedste praksis viderebringes. Der er i distriktet videns delt vedr. ideer/indhold til læreplanstemaerne. Sprogindsats og sprogvurdering af 3-årige 4 Her beskriver distriktet børnehusenes plan for mål og rammer for sprogvurdering og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats. Resultaterne af sprogvurderingerne beskrives og antallet af børn, der har taget imod tilbuddet, gøres op. Oplysningerne hentes hos det enkelte dagtilbud. Plan for mål og rammer for sprogvurdering Hvilket materiale anvendes? Hvordan organiseres sprogvurderingerne? Dagplejen: Der laves sprogscreening når barnet er 1 ½ år. Her anvendes Projekt Rygsæks skema fra De mange intelligenser. Skovhuset: Sprogogleg.dk kuffert. Karensminde: Materialet som er udviklet af ministeriet, sprogvurderingsskema og kuffert. Folkebørnehaven: Sprogscreening Dagplejen: Dagplejepædagog/leder udarbejder i samarbejde med dagplejer dette skema. Efterfølgende laves der en profil på barnet og der afholdes en forældresamtale. 4 Dagtilbudsloven 11 11

12 Hvem udfører sprogvurderingerne? Beskrivelse af den sprogunderstøttende indsats? Skovhuset: Der er to uddannede sprogpædagoger der tager sig af alle de indstillede børn omkring 2.9 år når der er indgået aftale med forældrene. Karensminde: Alle børn som har behov bliver sprogvurderet i samarbejde med forældrene. Folkebørnehaven: Vi uddanner vores sprogpædagoger og de er kompetente til at varetage opgaven med overblik og lydhørhed. Dagplejen: Se ovenover Skovhuset: Se ovenstående. Karensminde: Sprogpædagogerne superviserer stuepædagogerne Folkebørnehaven: De pædagoger i børnehaven som har gennemgået kurset. Generel indsats Skovhuset: Benævnelse af det barnet, vi selv og hinanden gør, Skal, kan og må. Karensminde: Vi arbejder med sprogstimulering i det daglige via samlinger, dialog, sange, rytmik osv. Fokuseret indsats Skovhuset: Puste, suge og mund, læbe, tunge lege. Karensminde: I børnehaven har vi en særlig sproggruppe for de børn som har brug for en fokuseret indsats. Særlig indsats Skovhuset: Indgået efter aftale med talepædagog. Karensminde: Hvis der er børn som har brug for en særlig indsats tilrettelægges denne i samarbejde med den tilknyttede talepædagog. Dato for opgørelse af sprogvurderingerne: Dagplejen: Skovhuset: Karensminde: Folkebørnehaven: Sprogvurdering Indsats Antal børn Antal af sprogvurderede 3- årige, der er blevet anbefalet: Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats 18børn 7børn 3børn 12

13 Overgang til skole og SFO Her beskriver distriktet, hvordan arbejdet og organiseringen med børns overgang til skole og SFO sker. Distriktets organisering af og arbejde med børns overgang Skovhuset: Besøg på skolen og overlevering af profilark efter aftale med forældre. Indbydelse til besøg i Skovhuset 2 mdr. efter skolestart sidste år 34 på nær et barn som er flyttet til Canada. Karensminde: Fra vuggestueafdeling til børnehaveafdeling: Vi har etableret en mini-børnehave i vuggestueafdelingen i 2019 for at styrke overgangen mellem vuggestue og børnehave. Der er et tæt samarbejde mellem minibørnehave og børnehave. Ordningen er evalueret. Resultatet: Børnene har en naturlig overgang med gode kammeratskabs relationer og kendte voksne. Børn der ikke ønsker vores egen børnehave kommer på besøg i deres kommende institution, så vidt det er muligt. Fra børnehave til Skole/SFO Der er lavet en aftale om et forpligtende samarbejde med distriktsskolen, som forældrene er informeret om. Kommende skolebørn besøger deres kommende skole med en el. flere kammerater samt en voksen fra børnehaven En medarbejder mødes med kommende børnehaveklasse pædagoger/lærer. Barnets kompetenceprofil/udviklingsplan videregives med forældrenes samtykke og underskrift til skole /SFO. Børn med særlige behov afholdes overleveringsmøde med forældre, børnehave og kommende skole. Folkebørnehaven: Vi har et tæt samarbejde med de skoler der skal modtage vores børn. Alle børn kommer på besøg på deres skole inden start og der er overlevering mellem pædagoger og skole for hvert enkelt barn. Vi arbejder bevidst med forberedelse af børnene til overgangen. Der arbejdes med: Sociale kompetencer: Vente på tur Tage hensyn/vise medfølelse Konflikthåndtering Medbestemmelse Tålmodighed Deltagelse Selvværd: Sikkerhed/tryghed i nye omgivelser Styrke personlighed Sige til og fra Turtagning/være på Selvhjulpenhed: Mærke egne behov Garderobe Toilet 13

14 Tøj Motorik: Grov passende udviklet alderssvarende Fin alderssvarende udviklet Struktur og disciplin: Madpakker at spise maden indenfor den tid der er til rådighed orden og oprydning Skoletasken - at kunne have overblik og holde orden på egne ting Træne rækkefølge Metoder 06-gruppen: Teater/drama Trin for trin Regellege Samlinger Rim og remser Bogen om mig Opgørelser over antal skoleudsættelser i det kalenderår, hvor børnene bliver seks år. Kalenderår: 2011 Skoleudsættelser Antal Drenge 1 Piger I alt 1 1 Dagtilbudsloven 7 stk

15 Medarbejdere Dette afsnit fokuserer på de pædagogiske medarbejderes uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne levere ydelser og service i forhold til de mål dagtilbuddene har. Kommunens udfordringer er blandt andet at skabe balance mellem dagtilbuddets behov og den enkelte medarbejders ønsker og at sikre et godt arbejdsmiljø. Det pædagogiske personales uddannelsesniveau Personale med en pædagoguddannelse Antal fuldtidsstillinger 11 fuldtid 23 deltid. Fuldtidsstillinger i % af det samlede pædagogiske personale 32 % Personale med en kortere pædagogisk uddannelse (PGU/PAU) 6 deltid. 0 % Personale uden en pædagogisk uddannelse 5 Personale med relevant diplomuddannelse Personale, der er i gang med relevant diplomuddannelse 17 fuldtid 9 deltid % Ledelse Dette afsnit fokuserer på ledelsens uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne omsætte kommunens visioner, mål og rammer for opgaveløsningen af daglig drift og handlingsplaner i dagtilbuddet. Dato for opgørelse: Ledelsens uddannelsesniveau Dagplejen: Pædagogisk uddannelse 1987 Afsluttet PD i 1999 Projektlederuddannelse i fra jan. til april 2010 Ledere med diplomuddannelse eller med minimum tilsvarende uddannelse (minimum 60 ECTS) Pædagogisk leder med masteruddannelse (VPÅ) i voksenpædagogik og uddannelse fra RUC Ledere, der er i gang med diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende uddannelse Pædagogisk leder i gang med LEO Ledere uden diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende uddannelse 5 Elever tæller som ikke uddannet personale. 15

16 Arbejdsmiljø udd. Ledelses- og organisationsudvikling start og med slutdato d Skovhuset: Pædagogisk uddannelse. Marte Meo uddannet. Grunduddannelse i ledelse. Arbejdsmiljø udd. Påbegyndt diplom i ledelse Karensminde: Pædagogisk uddannelse 1985 Metodedel (DLH) Arbejdsmiljøuddannelse. Ledelses og organisationsudvikling December 2011 til maj 2012 Folkebørnehaven: Pædagoguddannet fra Seminariet for Småbørnspædagoger i 1978 Arbejdsmiljøudd. Grunduddannelse i ledelse. Masteruddannelse fra RUC/AAU/KU/DPU som VPÅ på RUC afsluttet i 1996 Påbegyndt ledelses og organisationsudvikling i 2011 sammen med distriktets lederteam Distriktsleder: Pædagogisk uddannelse 1997 Arbejdsmiljø udd. Psykoterapeut 2001 Grunduddannelse ledelse div. kurser ledelse / kommunikation. Projekts lederuddannelse 2010 Ledelses - organisationsudvikling (90 ECTS) 16

17 Lokale indsatser Her beskrives resultaterne af arbejdet med de kommunale mål og indsatser samt egne lokale mål og indsatser. Resultat af arbejdet med kommunens indsatser Politisk handleplan 2011 og Den politiske handleplan er løbende på ledermøderne, samt i bestyrelsen. Der er nedsat arbejdsgrupper som pt. er på stand by på grund af den kommende nye struktur. Inklusion: Er en løbende daglig proces se indsatser i husene. Pædagogiske læreplaner: Vi haft Vidensdeling på tværs i distriktet og der arbejdes i dagligdagen med dem. Pædagogisk tilsyn: Er lavet i alle huse, samt opsamling. Tiltag er sat i værk vedr. retningslinjer når et barn forlader børnehuset i utide, samt om børn og seksualitet. Fokus på evalueringsredskab vedr. pæd. læreplaner. Certificering af legepladserne. Kostpolitik: Er udarbejdet i husene. Overgang til skole: Der er i samarbejdet med Østre skole udarbejdet aftaler for overgang. Der samarbejdes også med overgangen til de andre skoler som børnene besøger inden opstart. Proceduren vedr. arbejdsgange og udvikling for børn med særlige behov bruges i samarbejdet på tværs. Så vi sikre den bedste start for barnet. Ved indskrivning sikrer plads i bestemt børnehus: I børnehusene er der garanti for plads. I dagplejen har vi nedsat en arbejdsgruppe som er i gang med denne proces så målet kan efterkommes. Garanti plads. I et integreret børnehus skal børnene garanteres plads indtil skole eller ønske om flytning. I Karensminde har vi skabt balance i børnetallet, så børnene kan forblive i Karensminde. Der er i 2011 skabt en bedre balance i børnetallet. Der er nedlagt 16 vuggestuepladser. Der er nu 2 vuggestuegrupper med 16 børn i hver gruppe. Der er en minibørnehave, som kan rumme fra 12 vuggestuebørn op til 24 børnehavebørn. Resultat af arbejdet med distriktets egne lokale mål Vidensdeling: I distrikt Midt er Vidensdeling et lokalt mål. Kompetenceprofiler på medarbejderne/lederne. I samarbejde med HR-arbejdsmiljø blev der udarbejdet en skabelon til kompetenceprofiler. Alle har to og to interviewet hinanden og efterfølgende udfyldt deres kompetenceprofil. Formålet er kendskab / viden om hinandens kompetencer i distriktet og intentionen var at danne Vidensgrupper på tværs i distriktet. Fællesdag pædagogisk læreplaner. Alle medarbejder har deltaget i en fællesdag hvor de på tværs af husene har givet hinanden inspiration vedr. ideer/ indhold til de 6 læreplanstemaer og viden om hvordan der arbejdes med de pædagogiske læreplaner. Der er udarbejdet en folder med ideerne. Bestyrelsen: Vidensdeling er et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Der bidrages med de gode pædagogiske tiltag og ideer som løbende sker i husene. Lederteamet og MED-udvalg: I distriktet er Vidensdeling en del af lederteamet MED-udvalget. Derudover har vi på tværs god erfaring med at dele viden om dagligdagens vilkår og udfordringer. Social Kapital: I 2011 har distriktet haft en fællesaften med deltagelse fra HR arbejdsmiljø vedr. organisationen og Social Kapital. Dagplejen: På grund af faldende børnetal har vi tilpasset medarbejderressourcerne til børnetallet og haft et ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Skovhuset: Skovhuset har færdiggjort arbejdet med værdigrundlaget og arbejder med fokus på hinandens kompetencer via enneagrammer. 17

18 Det har været en udfordrende proces med afskedigelser af medarbejdere, sideløbende med en periode med besparelser. Der har hele året været arbejdet med implementering af den nye struktur, som har indbefattet ændrede fysiske rammer, rokeringer blandt børn og personale. Fra fravær til fremmøde: Vi har i Distrikt Midt deltaget i kommunens projekter Fra Fravær til fremmøde og arbejder med det for at medvirke til nedbringelse af personalets sygefravær i kommunen. Social Kapital: Vi arbejder med Social Kapital hvor der lokalt er sat forskellige indsatser i gang. Trivselsundersøgelse: Der er lavet trivselsundersøgelse i husene og i distriktet. I samarbejde med MED- udvalg planlagt videre forløb med fokus på hvad der fungerer og hvor der er behov for indsats. Folkebørnehaven: I Folkebørnehaven arbejder vi med Strategiplan for Et projekt som er faciliteret og sat i gang i samarbejde mellem distriktsleder Pia Moustgaard, Folkebørnehaven og HR-afdelingen i Projektet omfatter mission, vision og strategi for udvikling af ledelse, det pædagogiske arbejde og driften af institutionen. Hver enkel medarbejder bidrager til arbejdet med planen og der arbejdes løbende med udvikling af egne redskaber til planlægning, afvikling og evaluering af planlagte og gennemtænkte pædagogiske processer. Der er desuden udarbejdet MUS redskab og procedurer og strategier for pædagogik, udvikling, ledelse og drift. Modellen er aftalebaseret og hver enkelt medarbejder har forpligtet sig til at arbejde efter de mål vi har sat op. Processen foregår løbende igennem de fem år. Lederteamet: Der er udarbejdet Thomas personprofiler på lederne i lederteamet. Formål at få bedre kendskab til hinanden og fokus på større udbytte af hinandens kompetencer. HR-arbejdsmiljø inddraget i processen med løbende opfølgning. Lederteamet påbegyndt LEO og forløb om ledernes arbejdsmiljø er valgt som en opgave. Her beskrives distriktets vurdering af børnehusenes faglige niveau Helhedsvurdering af det faglige niveau Dagplejen: der er et et højt fagligt niveau, hvor der arbejdes med udvikling på såvel voksenplan som børneplan. Der arbejdes fokuseret på, at få forældrene mere deltagende og involverende. Arbejdet med læreplaner er hele tiden i gang og læreplanerne er en implementeret del af alt arbejde. Forældrene oplever, at Styrker Dagplejen: Dagplejens styrke er arbejdet med børn med særlige behov som fx for tidligt fødte børn, sensitive børn, børn fra socialt belastede hjem m.m. For alle dagplejehjem gælder det overordnet, at der tages udgangspunkt i den tætte voksenkontakt, hvor tryghed og omsorg prioriteres højest. Vi ønsker, at give børnene en oplevelse af at tiden er vores egen at have tid til store og små Udfordringer Dagplejen: Fortsat profilering af dagplejen Rekrutere flere børn Synliggørelse af dagplejens berettigelse, samt synliggørelse af mulige nicher i dagplejen, som fx at kunne varetage for tidligt fødte børn og børn med særlige behov. 18

19 aktiviteter og indsatser udføres for børnenes skyld og at det giver stor tryghed ved dagplejen. Skovhuset: 1. inkluderende og anerkendende miljø 2. arbejdes med skoleparathed. 3. konkrete handlinger der understøtter de 6 læreplanstemaer. 4. tilsyn modtaget og taget til efteretning. 5. slikpolitik er gennemført. Alle børn oplevelser sammen med børnene. Kendetegnet ved dagplejen er den lille enhed med 1 voksen og 4-5 børn i et privat hjem. Der arbejdes med fokuserede indsatser på børns sprog og begrebsudvikling. Dette arbejde foregår både i det enkelte hjem og i legestuen. Der arbejdes meget med sang, benævnelser af alle ting og aktiviteter m.m. At samarbejdet med såvel TUF som med sundhedsplejerskerne er velfungerende, som er med til at højne det faglige niveau i dagplejernes arbejde med udsatte børn. Skovhuset: Erfarent og kompetent personale i Skovhuset Økonomien eller manglen på samme, når et barn skal tælle for to. Det fremtidige samarbejde mellem dagplejedistrikterne. Dagplejen Midt: At dagplejere rent arbejdsmæssigt få den fornødne ro og stabilitet. Kvalitetshøjne legestuens legeplads Fortsat profilering af dagplejen Rekruttere flere børn Synliggørelse af dagplejens berettigelse, samt synliggørelse af mulige nicher i dagplejen, som fx at kunne varetage for tidligt fødte børn og børn med særlige behov. Økonomien eller manglen på samme, når et barn skal tælle for to. Det fremtidige samarbejde mellem dagplejedistrikterne. Skovhuset: At personaletimer er reduceret i bekymrende grad og opgaver som tilsyn med sovende børn hvert 5 minut er uforenelige i respekten for de børn som er vågne. Tid tid og atter tid til sparring og evaluering samt refleksion. 19

20 har madpakker med som er forældreansvar. 6. alderssvarende aktiviteter i muligt omfang, søskende på samme institution og respekt for forældrevalg. Karensminde: På trods af årets mange opgaver og udfordringer. Folkebørnehaven: Herunder har vi indsat en SWOT som vi udarbejdede i forbindelse med udarbejdelsen af Strategiplanen. Vurderingen er at det faglige niveau har udviklet sig, at der er kommet nye kompetencer til at der er en god udvikling i gang. Personalegruppen vil meget gerne arbejde i et højt fagligt niveau og når det ikke altid lykkes, kan en god forklaring være, at rammen har rykket sig. Vi har ikke den normering vi havde engang og det kan mærkes i hverdagen. Børnene må vente på at pædagogen får tid til at løse hvad der nu er. Denne frustration påvirker det faglige niveau, men viljen og kompetencen til at lave et gedigent stykke pædagogisk arbejde er til stede og det er meget sjældent at planlagte pædagogiske processer eller aktiviteter må aflyses. Karensminde: En kompetent og ansvarlig personalegruppe. Folkebørnehaven: Der er udarbejdet pædagogisk grundlag for vuggestue og børnehaveafdeling. Der er meget stor loyalitet, meget stabilt fremmøde og meget stort pædagogisk engagement. Karensminde: At give børnene de bedste betingelser for trivsel og udvikling i en organisation med dårlig normering. Folkebørnehaven: Mange af de elementer der indgår i analysens svage sider er der arbejdet med og der er bragt orden på det meste af det der manglede. Den stramme økonomiske ramme er en stor udfordring i hverdagen. Vi løber meget hurtigt, hvis der er sygdom eller kursus. I hverdagen betyder hver time noget, det vil sige, at når der skal sættes timer af til DGIcertificering, sprogpakke, LEO og andre aktiviteter, så kommer det til at påvirke det pædagogiske arbejde. Skabelonen er udarbejdet i 2009/2010 i kvalitetsprojektet God kvalitet og høj faglighed i da gtilbud, som var et partnerskab mellem 35 kommuner og KL. 20

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Pædagogisk leder, mail. Tlf. Antal fastansatte medarbejder Antal børn (enheder) Idrætsbørnehuset Troldhøjen

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Regstrup for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Regstrup for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Regstrup for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Regstrup Leder, mail, tlf. Dorte Hansen, dhan@holb.dk; tlf 7236 5547

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Svinninge for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikts Svinninge Leder, mail, tlf. Winnie Høgly, wh@holb.dk, 7236

Læs mere

Kvalitetsrapport fra distrikt/børneinstitution/ Enhedsinstitution for 2011

Kvalitetsrapport fra distrikt/børneinstitution/ Enhedsinstitution for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra distrikt/børneinstitution/ Enhedsinstitution for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Børnegården Elletoften Leder, mail, tlf.

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Orø Enhedsinstitution for 2011

Kvalitetsrapport fra Orø Enhedsinstitution for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Orø Enhedsinstitution for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Orø skole og Børnehus Leder, mail, tlf. Bjarne Kyhnauv, bjk@holb.dk,

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Hagested Skole og Børnehus Enhedsinstitution for 2011

Kvalitetsrapport fra Hagested Skole og Børnehus Enhedsinstitution for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Hagested Skole og Børnehus Enhedsinstitution for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Hagested Skole og Børnehus Leder, mail,

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Knabstrup Enhedsinstitution for 2011

Kvalitetsrapport fra Knabstrup Enhedsinstitution for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Knabstrup Enhedsinstitution for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Enhedsinstitution Leder, mail, tlf. Lars P. Jensen, lapj@holb.dk.

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børneinstitution for 2011

Kvalitetsrapport fra børneinstitution for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra børneinstitution for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Troldemosen Leder, mail, tlf. Bente Staack-Petersen bestp@holb.dk 7236

Læs mere

Formål. Kvalitetsrapporterne udarbejdes hvert andet år indenfor 1. kvartal.

Formål. Kvalitetsrapporterne udarbejdes hvert andet år indenfor 1. kvartal. KVALITETSRAPPORT 2013 FOR: JÆGERHUSET Formål Kvalitetsrapporten for det enkelte dagtilbud henvender sig - sammen med kvalitetsrapporten for hele dagtilbudsområdet - til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet I Hørsholm Kommune FOR:

kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet I Hørsholm Kommune FOR: kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet I Hørsholm Kommune FOR: kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet Formål Formålet med udarbejdelse af kvalitetsrapporter i de enkelte dagtilbud og udarbejdelse af en fælles

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Stestrup Børnegård - Stestrup Pædagogisk leder, mail. Tlf. Louise Wolter low@holb.dk - 72366086

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Kvalitetsrapport fra KundbyEnhedsinstitution Kundby Børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra KundbyEnhedsinstitution Kundby Børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra KundbyEnhedsinstitution Kundby Børnehus for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Leder, mail, tlf. Enhedsinstitution Kundby, Kvalitetsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET K O M M U N E K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børneinstitution for 2011

Kvalitetsrapport fra børneinstitution for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra børneinstitution for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Idrætsinstitutionen Tusenfryd Leder, mail, tlf. Anna Granqvist, angrq@holb.dk,

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014

Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014 Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014 Dagtilbud: Spjellerup Børnehave Anmeldt besøg: X Uanmeldt besøg: Fra institutionen: Henriette, leder, og Dennis, souschef Tilsynsførende konsulent: Anette Nygaard

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014

Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014 TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014 1 Kære Pædagogisk Leder I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapport for 2014, har vi valgt at bruge de lovpligtige tilsyn med alle børnehuse,

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.09.10 Institutionens navn: Fjordtoppen Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Deltagere ved tilsynet: Leder Trine Enemark

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Drøftelse af daginstitutionens pædagogiske læreplan, herunder mål, evalueringspraksis, dokumentationspraksis samt udviklingsplan.

Drøftelse af daginstitutionens pædagogiske læreplan, herunder mål, evalueringspraksis, dokumentationspraksis samt udviklingsplan. Tilsynsrapport Institutionens navn: Skovtroldene. Adresse: Skovgyden 60 Normeret børnetal: Pt. 8. Vuggestue/ 46 børnhavebørn. Norm: 45? Dato for tilsynsbesøget: 9. oktober 2014 Deltagere fra forvaltningen:

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat Faglige resultater De pædagogiske læreplaner Her beskrives dagtilbuddenes evalueringer i forhold til de pædagogiske læreplaner herunder også det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov: Metode til

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Område Slangerup omfatter: Børnehuset Troldhøj Børnehuset Kroghøj Børnehuset Strandstræde Specialbørnehaven Stjernen Børnehuset Bakkebo Børnehaven Øparken Børnehuset

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET.

RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET. 2012 Rammerne for det pædagogiske arbejde i Daginstitutionen Kernehuset. RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET. Indhold Kernehusets grundlæggende opgave:... 3 Kernehusets opbygning:...

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø.

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø. 1 Evaluering af de pædagogiske læreplaner: BØRNEHUSET GALAKSEN 1) landvindinger børnehuset galaksen har foretaget, i processen med implementering af de pædagogiske læreplaner: - Vi oplever, at vi som personalegruppe

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Side 1 af 6 Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Indledning: DBA aftale 2009 Dagtilbudsområdet arbejder udfra Den fælles børne- og ungepolitik, herunder de politiske delmål. Der er desuden vedtaget

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune 2012 Pædagogisk læreplan Dagplejen 1 Kolding kommune Dagtilbudsloven 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 3 TIL 6 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 3 TIL 6 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 3 TIL 6 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

D a g tilbud 2 0 1 2

D a g tilbud 2 0 1 2 K v a litetsrapport D a g tilbud 2 0 1 2 Dagtilbuddets navn E v e n t y r s k o v e n F r e d e r i k s d a l Adresse F r e d e r i k s d a l s v e j 2 2 Telefonnummer 2 2 7 4 1 8 2 5 Mailadresse Leder

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere