Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011"

Transkript

1 Børn og ungesekretariatet Juni /42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard Antal børnehuse 4 Antal pædagogiske ledere 4 Antal børn (enheder) 343 børn (503 enheder) Bestyrelsesformand, navn, mail Thomas Gaunø Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt 2011

2 Indhold Formål 1. Bestyrelsens udtalelse om den samlede kvalitet i distriktets børnehuse 2. Opsamling og vurdering af evalueringerne af de pædagogiske læreplaner 3. Opsamling af data vedrørende børnehusenes arbejde med sprogindsats og sprogvurdering 4. Opsamling af data vedrørende børnehusenes arbejde med overgang til skole og SFO 5. Orientering om medarbejderes uddannelsesmæssige baggrund. 6. Orientering om uddannelsesniveauet for ledere i distriktet 7. Beskrivelse af distriktets fælles indsatser 8. Beskrivelse af styrker og kommende fælles udfordringer i distriktets/ institutionen/ enhedsinstitutionen 2

3 Formål Formålet med udarbejdelsen af en kvalitetsrapport er at udvikle et redskab, der kan fungere som et dialogog udviklingsredskab mellem dagtilbud, administrationen og byrådet til drøftelse af såvel status som udvikling og fastsættelse af mål på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten vil i sammenhæng med tilsynsrapporterne udgøre grundbestanddelen i det kommunale pædagogiske tilsyn, som kvalificeres yderligere af en dialog. Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, og det er hensigten, at kvalitetsrapporten skal opsamle resultater og tilkendegive retning for den grundlæggende udvikling på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten udkommer hvert andet år i løbet af 1. kvartal. Kvalitetsrapporten er et samlende redskab. De faglige resultater bygger på detaljerede rapporter fra de enkelte dagtilbud, herunder dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner. De øvrige oplysninger er oplysninger, som administrationen genererer. Kvalitetsrapporten skal imødekommer krav på tre niveauer: Politisk -, bestyrelses - og børnehusniveau. Kvalitetsrapporten til politiske niveau skal gøre det muligt for kommunen at sammenligne egne resultater og oplysninger med andre kommuners. Oplysningerne kan tillige være udgangspunkt for, hvordan kommunen opstiller kvalitetsmål i forhold til, hvad der er brug for lokalt. Kvalitetsrapport til bestyrelsesniveau: Hensigten er, at distriktet opsamler resultater og tilkendegiver, hvordan distriktet samlet set arbejder indenfor dagtilbudslovens rammer og målsætninger. Derudover suppleres med oplysninger om distriktets egne mål og resultater, og de indsatser som distriktet har prioriteret. Oplysningerne kan tillige være udgangspunkt for at opstille kvalitetsmål i forhold til, hvad der er brug for lokalt. Kvalitetsrapport fra et børnehusniveau: Hensigten er, at rapporten skal opsamle resultater og tilkendegive, hvordan børnehuset arbejder inden for dagtilbudslovens rammer og målsætninger. Derudover supplerer børnehuset med egne mål og resultater og de indsatser, som prioriteres. Kommunen er forpligtet i kvalitetsrapporten at oplyse data inden for nedenstående temaer. Formålet er at gøre det muligt for kommunen at sammenligne egne resultater og oplysninger med andre kommuners. Oplysningerne kan tillige være udgangspunkt for, hvordan kommunen opstiller kvalitetsmål i forhold til, hvad der lokalt er brug for. Temaerne er: Faglige resultater Ressourcer Medarbejdere Ledelse Lokale indsatser 3

4 Bestyrelsens udtalelse om den samlede kvalitet i distriktets børnehuse Den samlede kvalitet i distriktets børnehuse Pædagogiske læreplaner: Alle arbejder godt med de pædagogiske læreplaner. Det vurderes at der skal mere fokus på planlægningsdelen og evalueringsdelen. Bestyrelsen anbefaler synliggørelsen af læreplanskonceptet i de enkelte huse. Det er synligt for bestyrelsen at der foregår et kvalitativt arbejde med læreplanerne. Fagligt niveau: Bestyrelsen vurderer at der er et højt fagligt niveau i alle husene. Styrker: Det vurderes at der i alle børnehuse og dagplejen arbejdes med: Et højt fagligt niveau og engagement. En god energi og forandringsparathed. Vilje til at få dagligdagen til at fungere. Derudover foregår der vidensdeling i lederteam, Med udvalg og på tværs af husene. Udfordringer: Normeringerne har nået et bekymrende niveau som har konsekvenser direkte i dagligdagen. 4

5 De pædagogiske læreplaner 1 Her beskrives dagtilbuddenes evalueringer af de pædagogiske læreplaner, herunder også det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov. Der skal i beskrivelsen lægges vægt på resultater og effekter, frem for metoder og processer. Oplysningerne hentes fra det enkelte dagtilbuds læreplan og evaluering, hvori det pædagogiske arbejde indgår. Måned og årstal for seneste evaluering: Dagplejen: nov. dec Skovhuset: Karensminde: Folkebørnehaven: nov Beskrivelse af evalueringsværktøj Dagplejen: Fælles for dagplejen midt og vest: Læreplansarbejdet foregår i temaer som er af 1 til 6 måneders varighed. Ved samtlige af dagplejegruppernes møder er der det faste punkt på dagsorden, hvor samtlige børn gennemgås, og derfor også de indsatser, der er sat i gang. Dette gøres mundtligt. Hvis det er børnesager, hvor der enten er lavet samarbejdsskema eller andre skriftlige foranstaltninger, gøres evalueringen skriftligt. På de ugentlige legestuedage gennemgås børnene også sammen med pædagogisk leder og dagplejepædagog, samt på de 3-4 årlige tilsyn i dagplejens hjem. Lige nu arbejdes der med at al evaluering skal gøres skriftligt, som også skal implementeres i de nye læreplansskemaer, som såvel Dagplejen Midt og som Dagplejen Vest har udviklet i Her vil evalueringsspørgsmålene være bl.a. hvem der er ansvarlig, hvordan der evalueres og hvornår der evalueres. Skovhuset: Drøftelser på personalemøde ud fra Marte meo elementerne Karensminde: Vi har på baggrund af pædagogisk tilsyn fået bedre overblik over arbejdet med læreplanerne som en del af vores daglige arbejde. Vi er ud fra børnehusets værdigrundlag i gang med at beskrive pædagogiske principper og læringsforståelse. Dette er endnu ikke færdig bearbejdet og godkendt af forældrerådet. Der anvendes SMTTE model som evalueringsværktøj S = Sammenhæng M =Mål T = tiltag T = Tegn E = Evaluering 1 Dagtilbudsloven 8, 9 og 10. 5

6 Folkebørnehaven: I Folkebørnehaven tager den pædagogiske planlægning sit udspring i årstiderne. I løbet af året er der fire projektperioder, der følger disse. De voksne må til stadighed udfordre sig selv, få nye idéer og tage initiativer, som man ikke vidste man havde i sig. Der arbejdes efter handleplan. Planlægningen inddrager strategiplanens beskrivelse af projekttænkning og udviklingsplan for børnene og følgende inddrages: Kreativitet, musik, teater Natur Krop, sjæl og sundhed Elementerne Himmel og hav Højtider og traditioner Vi evaluerer på de pædagogiske møder, hvor vi bruger samtale, vidensdeling, dannet erfaring og læring. Vi bruger eget evalueringsværktøj (skemaer). Vi arbejder med tre-måneders interval med et af de pædagogiske læreplaners områder. I 2011 har vi arbejdet med følgende overordnede temaer: 1. kvartal Tema: Krop 2. kvartal Tema: Natur 3. kvartal Tema: Elementerne 4. kvartal Tema: Kreativitet og traditioner Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat Udvikling Dagplejen: De mål der var sat mht. at gøre barnet tryg ved dagplejeren, at barnet udvikler sig til at blive et selvstændigt individ, samt at barnet får lyst til at udforske omgivelserne, er for ca. 98 % af børnene opnået. De børn hvor resultatet ikke er opfyldt er dem som der overflyttes til vuggestue hvor de bare ikke trives i dagplejen. Skovhuset: Godt ud fra de givne rammer. Personalets anerkendende, respektfulde og ansvarlige tilgang til børnene understøtter alsidig personlig udvikling Karensminde: Vi arbejder med DMI (de mange intelligenser) i det daglige og dermed også alle fokusområder i Læreplanerne, men vi har ikke i 2010 lavet en egentlig evaluering ved SMTTE-modellen. Folkebørnehaven: Vi har overblik over det enkelte barns og gruppens behov for videre udvikling. Minimum en gang årligt gennemgås alle børnegrupper og der iværksættes indsats, hvor dette findes relevant. Dagplejen: Fortsætte med lave 11/2 års screening på børnene, da vi efterfølgende ved denne screening kan sætte personlige udfordringer/udviklingsforløb for det enkelte barn Skovhuset: Fin. Karensminde: Udvikling forløber som planlagt. Folkebørnehaven: Udvikling forløber som planlagt. 6

7 Sociale kompetencer Evalueringsresultat Dagplejen: De mål der er sat mht. at barnet kan være sammen med andre børn og voksne, at barnet er en del af et fællesskab, samt at barnet lærer at vente på tur, er for ca. 90 % af børnene opnået. De resterende børn er dem hvor der af mange årsager som fx sociale baggrund, ikke er alderssvarende udviklingsmæssigt, børn der møder stabilt op og for tidligt fødte børn Skovhuset: Godt ud fra de givne rammer. Personalet benævner alle de begivenheder det er muligt at skaffe rum og tid til. Støtten til at udvikle sociale kompetencer er stærkt afhængig af at der er voksne rollemodeller der har tid til at indgå i at skabe relationer børn imellem. Uden relationer ingen læring. Karensminde: Vi arbejder med DMI i det daglige og dermed også alle fokusområder i Læreplanerne, men vi har ikke i 2010 lavet en egentlig evaluering ved SMTTE-modellen. Folkebørnehaven: Vi har, på basis af vores evaluering, besluttet at tage trin for trin i brug. Arbejdet starter i begyndelsen af Vi arbejder med at børnene tager personligt ansvar og viser interesse og omsorg for hinanden. Udvikling Dagplejen: Se ovenover. At dagplejen har endnu mere fokus på netop de grupper af børn, hvor vi ikke er i mål. Skovhuset: Fin i de tidsrum der er mere end 1 voksen til 11 vug/bh børn. Karensminde: Udvikling forløber som planlagt. Folkebørnehaven: Udvikling forløber som planlagt. Sproglig udvikling Evaluerings- Resultat Udvikling Dagplejen: Målet er at børnene skal få et aktivt ordforråd og en sprogforståelse svarende til deres alder, er for ca. 97 % af børnene nået. Fælles for både Vest og Midt, er at det sproglige område er nok et af de læreplanstemaer, hvor børnene udvikles mest(tydeligst kan måles) mens de er i dagplejen. Skovhuset: Godt ud fra de givne rammer. Når der er særlige behov har vi stor hjælp i vores talepædagog som er tilknyttet Midt. Karensminde: Vi arbejder med DMI i det daglige og dermed også alle fokusområder i Læreplanerne, men vi har ikke i 2010 lavet en egentlig evaluering ved SMTTE-modellen. Folkebørnehaven: Vi har sprogscreenet alle tre-årige der er indsats på alle børn med behov. Vi har haft besøg af sprogkonsulent Erik Andersen, som har inspireret medarbejderne til at bruge nye sprogværktøj er i hverdagen. Vi har arbejdet med talepædagogisk indsats på de børn der har haft behov. Alle børn med behov er velbeskrevne og der foreligger handleplaner. Dagplejen: Her skal personalet fra Vest vidensdele til Midt så 1 ½ års screeningen bliver implementeret hos dagplejerne her. 7

8 Fælles for både Vest og midt: Sprogpakken skal spredes ud til personalet efter 4 kursusdage i feb. og marts. Grunden til så gode resultater er helt sikket at dagplejen har mulighed for et godt læringsmiljø, hvor dagplejer med daglige fastlagte strukturer kan være fokuseret på børnenes forskelligheder og kan give det enkelte barn ekstra støtte. Skovhuset: Fin. Karensminde: Fortsætter og udvikler det arbejde der er gang i. Folkebørnehaven: Vi ønsker at arbejde med babytegn i vuggestuen. Krop og bevægelse Evalueringsresultat Udvikling Dagplejen: De mål der var sat mht. at barnet finder glæde ved at bruge sin krop såvel inde som ude svarende til alder, her er resultatet ca. 98 %. Dette læreplanstema er også, hvor vi tydeligst ser at børnene udvikler sig mest. Skovhuset: Godt ud fra de givne rammer. Personalet er meget motiveret for at være ude og giver herigennem børnene naturlig lyst til udeaktiviteter. Karensminde: Vi arbejder med DMI i det daglige og dermed også alle fokusområder i Læreplanerne, men vi har ikke i 2010 lavet en egentlig evaluering ved SMTTE-modellen. Folkebørnehaven: Vi observerer og støtter børn med behov og stiller tilpassede udfordringer til alle børn. Børnene stimuleres med glæde ved at bruge deres kroppe og ved at bevægelse og udfordring bliver en god og integreret del af hverdagen. Dagplejen: Alle dagplejere skal deltage i DGI-forløbet her i foråret 2012 og dermed bliver certificeret som DGI-dagpleje. Grunden til så gode resultater er helt sikket at dagplejen har mulighed for et godt læringsmiljø, hvor dagplejer med daglige fastlagte strukturer kan være fokuseret på børnenes forskelligheder og kan give det enkelte barn ekstra støtte. Skovhuset: Fin. Skovhuset har de bedst mulige udendørs rammer for bevægelse samt motorikbaner til indendørs brug. Karensminde: Fortsætter og udvikler det arbejde der er gang i Folkebørnehaven: Udvikling forløber som planlagt. Naturen og naturfænomener Evalueringsresultat Dagplejen: De mål der var sat mht. at barnet lærer årstiderne at kende, får kendskab til naturen og lærer om lys og mørke, er resultatet at alle børn opnår dette. Udelivet er en stor del af dagplejens liv. Børnene er ude langt de fleste dage, hvor der på gåture ved vand, strand, skov legepladser har meget stor fokus på omgivelserne og natur, og i talesætte dette. Skovhuset: Her er natur ved årstider, dyr og blomster mere brugt end naturfænomener og vil blive søgt inddraget. Karensminde: Vi arbejder med DMI i det daglige og dermed også alle fokusområder i Læreplanerne, men vi har ikke i 2010 lavet en egentlig evaluering 8

9 ved SMTTE-modellen. Folkebørnehaven: Det har været meget synligt i hele huset, at der blev arbejdet med naturfænomener det har sydet og boblet og der har været jord, vand og dyr i alle kroge og hjørner. Udvikling Dagplejen: Fortsætte det gode tiltag. Skovhuset: Tilfredsstillende. Karensminde: Fortsætter og udvikler det arbejde der er gang i. Folkebørnehaven: Udvikling forløber som planlagt. Kulturelle udtryksformer og værdier Evalueringsresultat Udvikling Dagplejen: De mål der er sat mht. at barnet får kendskab til traditioner, så som jul, påske, fastelavn og fødselsdage, kulturelle arrangementer på fx Murerpladser, diverse arrangementer som Dagplejens Dag, Bedsteforældre/julearrangement og forældrekaffe i legestuen, her er der endnu ikke evalueret. Skovhuset: Hilser med navn, taler pænt, ingen øgenavne, ingen mobberi, takker for hjælp, hjælper, traditioner, fællesskab, ansvarlighed og respekt er daglige emner og aktiviteter. Al undren over opførelse og udtale kollegaer imellem benævnes uden tabu som legalisere at man optræder utilstedeligt. Karensminde: Vi arbejder med DMI i det daglige og dermed også alle fokusområder i Læreplanerne, men vi har ikke i 2010 lavet en egentlig evaluering ved SMTTE-modellen. Folkebørnehaven: Vi arbejder efter handleplan også med dette område. I Folkebørnehaven er der mange, gamle traditioner der skal holdes i hævd, men også nye dukker op, efterhånden som der kommer ny inspiration til. Vi har respekt for vores gamle huse og vores omgivelser. Murerpladsen indtager en central rolle i vores traditioner og danner blandt andet rammen for Lygtefest og Idrætsdag. Dagplejen: Udvikling forløber som planlagt. Skovhuset: Tilfredsstillende. Karensminde: Fortsætter og udvikler det arbejde der er gang i Folkebørnehaven: Udvikling forløber som planlagt. Børnehusenes forebyggende og støttende indsats i forhold til børn med særlige behov 2 Evaluerings- Dagplejen: resultat Skovhuset: Deltager i TUF med efterfølgende UM en gang pr måned med kompetent psykolog i distrikt Midt. Karensminde: Vi arbejder opmærksomt og støttende med børnenes særlige 2 Dagtilbudsloven 1 9

10 Udvikling behov. Vi arbejder med handleplaner for de enkelte børn, der udarbejdes profilark på alle børn og der er samarbejdsskemaer hvor dette er relevant. Vi arbejder med underretninger og vi har et udbygget samarbejde med Familiecenterets afdelinger. Folkebørnehaven: Vi arbejder opmærksomt og støttende med børnenes særlige behov. Vi arbejder med handleplaner for de enkelte børn, der udarbejdes profilark på alle børn og der er samarbejdsskemaer hvor dette er relevant. Vi arbejder med underretninger og vi har et udbygget samarbejde med Familiecenterets afdelinger. Dagplejen: Fælles for Vest og Midt: Der er mange børn i udsatte positioner hvilket er ressourcekrævende for dagplejerne. Derfor er der i dagplejen ønske om, at der gives kompensation(økonomisk), når børn tæller for to. Skovhuset: Fin. Karensminde: Fortsætter og udvikler det arbejde der er gang i. Folkebørnehaven: Vi forsøger at gøre alting så godt som muligt, men vi mangler ressourcer. Det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov indenfor de pædagogiske læreplaner Evalueringsresultat Udvikling Dagplejen: Når der laves læreplaner så det pædagogiske arbejde med børn med særligt behov tænkt ind i disse. Skovhuset: Tilfredsstillende. Karensminde: Udvikling forløber som planlagt. Folkebørnehaven: Der arbejdes inkluderende og anerkendende med de enkelte børn og familierne medinddrages i møder, overvejelser og udvikling indenfor den budgetramme der er til rådighed. Dagplejen: I 2012 er udfordringen at få koblet DGI forløbet sammen med sprogpakken, som også skal være en del af læreplansarbejdet Skovhuset: Tilfredsstillende. Karensminde: Børnene inkluderes i et anerkendende og udviklende miljø i tæt samarbejde med familie og eksterne samarbejdspartnere. Folkebørnehaven: Vi støder på en barriere, idet den økonomiske ramme er skrumpet vi har ikke de fornødne ressourcer til rådighed. Arbejdet med et godt børnemiljø 3 som en integreret del af det pædagogiske arbejde Evaluerings- Dagplejen: Lige nu arbejdes der med at børnemiljøet bliver en integreret del af de resultat pædagogiske læreplaner. Skovhuset: En af pædagogerne laver jævnligt børnemiljøvurderinger. Karensminde: Der er i vuggestuegrupperne målt på om det enkelte barn har haft en god og nærværende kontakt med en voksen i løbet af en dag. (Der er på grund af omstrukturering ikke målt på alle områder af børnemiljøet) 3 Dagtilbudsloven 8, stk. 5 10

11 Folkebørnehaven: Vi støder på en barriere, idet den økonomiske ramme er skrumpet vi har ikke de fornødne ressourcer til rådighed Udvikling Dagplejen: I 2012 skal et iagttagelsesskema fra dcum. implementeres i dagplejens arbejde. Disse iagttagelsesskemaer kan være med til at frembringe endnu mere viden om børns hverdagsliv, fordi man giver fuld opmærksomhed til de situationer, man ellers ikke ville lægge så meget mærke til. Skovhuset: Tilfredsstillende. Karensminde: Fortsætter og udvikler det arbejde der er gang i. Folkebørnehaven: Udarbejdelse af profilark med børneinddragelse. Samlet vurdering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner i distriktets børnehuse De 6 læreplanstemaer er en del af dagligdagen i alle husene. Der er periodevis tilrettelagt forskellige planlagte læreplansforløb af temaerne. Vi har skærpet fokus på planlægningen af forløb så de struktureres i alle huse, samt fokus på vigtigheden af evalueringsdelen så bedste praksis viderebringes. Der er i distriktet videns delt vedr. ideer/indhold til læreplanstemaerne. Sprogindsats og sprogvurdering af 3-årige 4 Her beskriver distriktet børnehusenes plan for mål og rammer for sprogvurdering og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats. Resultaterne af sprogvurderingerne beskrives og antallet af børn, der har taget imod tilbuddet, gøres op. Oplysningerne hentes hos det enkelte dagtilbud. Plan for mål og rammer for sprogvurdering Hvilket materiale anvendes? Hvordan organiseres sprogvurderingerne? Dagplejen: Der laves sprogscreening når barnet er 1 ½ år. Her anvendes Projekt Rygsæks skema fra De mange intelligenser. Skovhuset: Sprogogleg.dk kuffert. Karensminde: Materialet som er udviklet af ministeriet, sprogvurderingsskema og kuffert. Folkebørnehaven: Sprogscreening Dagplejen: Dagplejepædagog/leder udarbejder i samarbejde med dagplejer dette skema. Efterfølgende laves der en profil på barnet og der afholdes en forældresamtale. 4 Dagtilbudsloven 11 11

12 Hvem udfører sprogvurderingerne? Beskrivelse af den sprogunderstøttende indsats? Skovhuset: Der er to uddannede sprogpædagoger der tager sig af alle de indstillede børn omkring 2.9 år når der er indgået aftale med forældrene. Karensminde: Alle børn som har behov bliver sprogvurderet i samarbejde med forældrene. Folkebørnehaven: Vi uddanner vores sprogpædagoger og de er kompetente til at varetage opgaven med overblik og lydhørhed. Dagplejen: Se ovenover Skovhuset: Se ovenstående. Karensminde: Sprogpædagogerne superviserer stuepædagogerne Folkebørnehaven: De pædagoger i børnehaven som har gennemgået kurset. Generel indsats Skovhuset: Benævnelse af det barnet, vi selv og hinanden gør, Skal, kan og må. Karensminde: Vi arbejder med sprogstimulering i det daglige via samlinger, dialog, sange, rytmik osv. Fokuseret indsats Skovhuset: Puste, suge og mund, læbe, tunge lege. Karensminde: I børnehaven har vi en særlig sproggruppe for de børn som har brug for en fokuseret indsats. Særlig indsats Skovhuset: Indgået efter aftale med talepædagog. Karensminde: Hvis der er børn som har brug for en særlig indsats tilrettelægges denne i samarbejde med den tilknyttede talepædagog. Dato for opgørelse af sprogvurderingerne: Dagplejen: Skovhuset: Karensminde: Folkebørnehaven: Sprogvurdering Indsats Antal børn Antal af sprogvurderede 3- årige, der er blevet anbefalet: Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats 18børn 7børn 3børn 12

13 Overgang til skole og SFO Her beskriver distriktet, hvordan arbejdet og organiseringen med børns overgang til skole og SFO sker. Distriktets organisering af og arbejde med børns overgang Skovhuset: Besøg på skolen og overlevering af profilark efter aftale med forældre. Indbydelse til besøg i Skovhuset 2 mdr. efter skolestart sidste år 34 på nær et barn som er flyttet til Canada. Karensminde: Fra vuggestueafdeling til børnehaveafdeling: Vi har etableret en mini-børnehave i vuggestueafdelingen i 2019 for at styrke overgangen mellem vuggestue og børnehave. Der er et tæt samarbejde mellem minibørnehave og børnehave. Ordningen er evalueret. Resultatet: Børnene har en naturlig overgang med gode kammeratskabs relationer og kendte voksne. Børn der ikke ønsker vores egen børnehave kommer på besøg i deres kommende institution, så vidt det er muligt. Fra børnehave til Skole/SFO Der er lavet en aftale om et forpligtende samarbejde med distriktsskolen, som forældrene er informeret om. Kommende skolebørn besøger deres kommende skole med en el. flere kammerater samt en voksen fra børnehaven En medarbejder mødes med kommende børnehaveklasse pædagoger/lærer. Barnets kompetenceprofil/udviklingsplan videregives med forældrenes samtykke og underskrift til skole /SFO. Børn med særlige behov afholdes overleveringsmøde med forældre, børnehave og kommende skole. Folkebørnehaven: Vi har et tæt samarbejde med de skoler der skal modtage vores børn. Alle børn kommer på besøg på deres skole inden start og der er overlevering mellem pædagoger og skole for hvert enkelt barn. Vi arbejder bevidst med forberedelse af børnene til overgangen. Der arbejdes med: Sociale kompetencer: Vente på tur Tage hensyn/vise medfølelse Konflikthåndtering Medbestemmelse Tålmodighed Deltagelse Selvværd: Sikkerhed/tryghed i nye omgivelser Styrke personlighed Sige til og fra Turtagning/være på Selvhjulpenhed: Mærke egne behov Garderobe Toilet 13

14 Tøj Motorik: Grov passende udviklet alderssvarende Fin alderssvarende udviklet Struktur og disciplin: Madpakker at spise maden indenfor den tid der er til rådighed orden og oprydning Skoletasken - at kunne have overblik og holde orden på egne ting Træne rækkefølge Metoder 06-gruppen: Teater/drama Trin for trin Regellege Samlinger Rim og remser Bogen om mig Opgørelser over antal skoleudsættelser i det kalenderår, hvor børnene bliver seks år. Kalenderår: 2011 Skoleudsættelser Antal Drenge 1 Piger I alt 1 1 Dagtilbudsloven 7 stk

15 Medarbejdere Dette afsnit fokuserer på de pædagogiske medarbejderes uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne levere ydelser og service i forhold til de mål dagtilbuddene har. Kommunens udfordringer er blandt andet at skabe balance mellem dagtilbuddets behov og den enkelte medarbejders ønsker og at sikre et godt arbejdsmiljø. Det pædagogiske personales uddannelsesniveau Personale med en pædagoguddannelse Antal fuldtidsstillinger 11 fuldtid 23 deltid. Fuldtidsstillinger i % af det samlede pædagogiske personale 32 % Personale med en kortere pædagogisk uddannelse (PGU/PAU) 6 deltid. 0 % Personale uden en pædagogisk uddannelse 5 Personale med relevant diplomuddannelse Personale, der er i gang med relevant diplomuddannelse 17 fuldtid 9 deltid % Ledelse Dette afsnit fokuserer på ledelsens uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne omsætte kommunens visioner, mål og rammer for opgaveløsningen af daglig drift og handlingsplaner i dagtilbuddet. Dato for opgørelse: Ledelsens uddannelsesniveau Dagplejen: Pædagogisk uddannelse 1987 Afsluttet PD i 1999 Projektlederuddannelse i fra jan. til april 2010 Ledere med diplomuddannelse eller med minimum tilsvarende uddannelse (minimum 60 ECTS) Pædagogisk leder med masteruddannelse (VPÅ) i voksenpædagogik og uddannelse fra RUC Ledere, der er i gang med diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende uddannelse Pædagogisk leder i gang med LEO Ledere uden diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende uddannelse 5 Elever tæller som ikke uddannet personale. 15

16 Arbejdsmiljø udd. Ledelses- og organisationsudvikling start og med slutdato d Skovhuset: Pædagogisk uddannelse. Marte Meo uddannet. Grunduddannelse i ledelse. Arbejdsmiljø udd. Påbegyndt diplom i ledelse Karensminde: Pædagogisk uddannelse 1985 Metodedel (DLH) Arbejdsmiljøuddannelse. Ledelses og organisationsudvikling December 2011 til maj 2012 Folkebørnehaven: Pædagoguddannet fra Seminariet for Småbørnspædagoger i 1978 Arbejdsmiljøudd. Grunduddannelse i ledelse. Masteruddannelse fra RUC/AAU/KU/DPU som VPÅ på RUC afsluttet i 1996 Påbegyndt ledelses og organisationsudvikling i 2011 sammen med distriktets lederteam Distriktsleder: Pædagogisk uddannelse 1997 Arbejdsmiljø udd. Psykoterapeut 2001 Grunduddannelse ledelse div. kurser ledelse / kommunikation. Projekts lederuddannelse 2010 Ledelses - organisationsudvikling (90 ECTS) 16

17 Lokale indsatser Her beskrives resultaterne af arbejdet med de kommunale mål og indsatser samt egne lokale mål og indsatser. Resultat af arbejdet med kommunens indsatser Politisk handleplan 2011 og Den politiske handleplan er løbende på ledermøderne, samt i bestyrelsen. Der er nedsat arbejdsgrupper som pt. er på stand by på grund af den kommende nye struktur. Inklusion: Er en løbende daglig proces se indsatser i husene. Pædagogiske læreplaner: Vi haft Vidensdeling på tværs i distriktet og der arbejdes i dagligdagen med dem. Pædagogisk tilsyn: Er lavet i alle huse, samt opsamling. Tiltag er sat i værk vedr. retningslinjer når et barn forlader børnehuset i utide, samt om børn og seksualitet. Fokus på evalueringsredskab vedr. pæd. læreplaner. Certificering af legepladserne. Kostpolitik: Er udarbejdet i husene. Overgang til skole: Der er i samarbejdet med Østre skole udarbejdet aftaler for overgang. Der samarbejdes også med overgangen til de andre skoler som børnene besøger inden opstart. Proceduren vedr. arbejdsgange og udvikling for børn med særlige behov bruges i samarbejdet på tværs. Så vi sikre den bedste start for barnet. Ved indskrivning sikrer plads i bestemt børnehus: I børnehusene er der garanti for plads. I dagplejen har vi nedsat en arbejdsgruppe som er i gang med denne proces så målet kan efterkommes. Garanti plads. I et integreret børnehus skal børnene garanteres plads indtil skole eller ønske om flytning. I Karensminde har vi skabt balance i børnetallet, så børnene kan forblive i Karensminde. Der er i 2011 skabt en bedre balance i børnetallet. Der er nedlagt 16 vuggestuepladser. Der er nu 2 vuggestuegrupper med 16 børn i hver gruppe. Der er en minibørnehave, som kan rumme fra 12 vuggestuebørn op til 24 børnehavebørn. Resultat af arbejdet med distriktets egne lokale mål Vidensdeling: I distrikt Midt er Vidensdeling et lokalt mål. Kompetenceprofiler på medarbejderne/lederne. I samarbejde med HR-arbejdsmiljø blev der udarbejdet en skabelon til kompetenceprofiler. Alle har to og to interviewet hinanden og efterfølgende udfyldt deres kompetenceprofil. Formålet er kendskab / viden om hinandens kompetencer i distriktet og intentionen var at danne Vidensgrupper på tværs i distriktet. Fællesdag pædagogisk læreplaner. Alle medarbejder har deltaget i en fællesdag hvor de på tværs af husene har givet hinanden inspiration vedr. ideer/ indhold til de 6 læreplanstemaer og viden om hvordan der arbejdes med de pædagogiske læreplaner. Der er udarbejdet en folder med ideerne. Bestyrelsen: Vidensdeling er et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Der bidrages med de gode pædagogiske tiltag og ideer som løbende sker i husene. Lederteamet og MED-udvalg: I distriktet er Vidensdeling en del af lederteamet MED-udvalget. Derudover har vi på tværs god erfaring med at dele viden om dagligdagens vilkår og udfordringer. Social Kapital: I 2011 har distriktet haft en fællesaften med deltagelse fra HR arbejdsmiljø vedr. organisationen og Social Kapital. Dagplejen: På grund af faldende børnetal har vi tilpasset medarbejderressourcerne til børnetallet og haft et ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Skovhuset: Skovhuset har færdiggjort arbejdet med værdigrundlaget og arbejder med fokus på hinandens kompetencer via enneagrammer. 17

18 Det har været en udfordrende proces med afskedigelser af medarbejdere, sideløbende med en periode med besparelser. Der har hele året været arbejdet med implementering af den nye struktur, som har indbefattet ændrede fysiske rammer, rokeringer blandt børn og personale. Fra fravær til fremmøde: Vi har i Distrikt Midt deltaget i kommunens projekter Fra Fravær til fremmøde og arbejder med det for at medvirke til nedbringelse af personalets sygefravær i kommunen. Social Kapital: Vi arbejder med Social Kapital hvor der lokalt er sat forskellige indsatser i gang. Trivselsundersøgelse: Der er lavet trivselsundersøgelse i husene og i distriktet. I samarbejde med MED- udvalg planlagt videre forløb med fokus på hvad der fungerer og hvor der er behov for indsats. Folkebørnehaven: I Folkebørnehaven arbejder vi med Strategiplan for Et projekt som er faciliteret og sat i gang i samarbejde mellem distriktsleder Pia Moustgaard, Folkebørnehaven og HR-afdelingen i Projektet omfatter mission, vision og strategi for udvikling af ledelse, det pædagogiske arbejde og driften af institutionen. Hver enkel medarbejder bidrager til arbejdet med planen og der arbejdes løbende med udvikling af egne redskaber til planlægning, afvikling og evaluering af planlagte og gennemtænkte pædagogiske processer. Der er desuden udarbejdet MUS redskab og procedurer og strategier for pædagogik, udvikling, ledelse og drift. Modellen er aftalebaseret og hver enkelt medarbejder har forpligtet sig til at arbejde efter de mål vi har sat op. Processen foregår løbende igennem de fem år. Lederteamet: Der er udarbejdet Thomas personprofiler på lederne i lederteamet. Formål at få bedre kendskab til hinanden og fokus på større udbytte af hinandens kompetencer. HR-arbejdsmiljø inddraget i processen med løbende opfølgning. Lederteamet påbegyndt LEO og forløb om ledernes arbejdsmiljø er valgt som en opgave. Her beskrives distriktets vurdering af børnehusenes faglige niveau Helhedsvurdering af det faglige niveau Dagplejen: der er et et højt fagligt niveau, hvor der arbejdes med udvikling på såvel voksenplan som børneplan. Der arbejdes fokuseret på, at få forældrene mere deltagende og involverende. Arbejdet med læreplaner er hele tiden i gang og læreplanerne er en implementeret del af alt arbejde. Forældrene oplever, at Styrker Dagplejen: Dagplejens styrke er arbejdet med børn med særlige behov som fx for tidligt fødte børn, sensitive børn, børn fra socialt belastede hjem m.m. For alle dagplejehjem gælder det overordnet, at der tages udgangspunkt i den tætte voksenkontakt, hvor tryghed og omsorg prioriteres højest. Vi ønsker, at give børnene en oplevelse af at tiden er vores egen at have tid til store og små Udfordringer Dagplejen: Fortsat profilering af dagplejen Rekrutere flere børn Synliggørelse af dagplejens berettigelse, samt synliggørelse af mulige nicher i dagplejen, som fx at kunne varetage for tidligt fødte børn og børn med særlige behov. 18

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev Center for Børn & Familie Skabelon Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år Version 0 Regnbuen Lindeparken 33 Haslev 1 1.Præsentation Regnbuen er en kommunal 0-6 institution i Faxe kommune. Institutionen

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Center for Skole og Dagtilbud, efterår 2011 1 indholdsfortegnelse 1. FAKTA OM DAGTILBUDDET... 3 2. LEDELSE...7 3. VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1.RAMMESÆTNING... 4 2.VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK OG VISIONER... 4 DAGTILBUDDETS

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Børn skal ses med hjertet og udfordres med hjernen. Børnehuset BakkeToppen Vestergade 41 8464 Galten Tlf.: 8794 2990 E-Mail: dorte.holst.rafn@skanderborg.dk Hjemmeside:

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere