DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2"

Transkript

1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2

2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION 1)... 6 GENERELT FOR HANSENBERGS ERHVERVSUDDANNELSER... 6 Praktiske oplysninger... 6 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser... 7 Overordnet bedømmelsesplan... 9 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer... 9 Eksamensregler DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (SEKTION 2) Grundforløb 2 og Hovedforløb Praktiske oplysninger Didaktiske og metodiske overvejelser Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger Undervisningen i grundforløbets andet del (GF 2) og hovedforløb Bedømmelsesplan Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse af skolepraktik Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelse og skolepraktik med adgangsbegrænsning Skolepraktik (hovedforløb) Eksamensregler Samarbejde med virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Overgangsordninger Ov Overgangsordninger for elever, som er begyndt på en erhvervsuddannelse før 1. august DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (SEKTION 3) Læringselementer (projekter/kurser) Visuel oversigt over skoleperiodens opbygning; herunder faglige mål, læringselementer (projekter/kurser) og bedømmelser Oversigt over skoleperiodens placering af fag og faglige mål for Grundforløb 2 - Frisør Oversigt over skoleperiodens bedømmelser Bedømmelsesoversigt Det uddannelsesspecifikke fag Fagets formål og profil Fagets formål Fagets profil Faglige mål og fagligt indhold Faglige mål Fagligt indhold

3 Tilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsformer Samspil med andre fag Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget Dokumentation Krav til elevens dokumentation Evaluering og bedømmelse Løbende evaluering Afsluttende standpunktsbedømmelse Afsluttende prøve Eksaminationsgrundlag Bedømmelsesgrundlag Bedømmelseskriterier Grundfag Dansk niveau E Titel Elevrettet beskrivelse Varighed Elevens arbejdstid Elevforudsætninger Læringselementer Læringsmiljø Undervisningsmaterialer Bedømmelser Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr Grundfag Design niveau E Titel Elevrettet beskrivelse Varighed Elevens arbejdstid Elevforudsætninger Læringselementer Undervisningsmaterialer Bedømmelser Systematisk feedback Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr Grundfag Afsætning niveau F Elevrettet beskrivelse Varighed Elevens arbejdstid Elevforudsætninger

4 Læringselementer Læringsmiljø Undervisningsmaterialer Bedømmelser Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr Valgfag Valgfag (bonusfag, støttefag og grundfag for GF 2) Elevrettet beskrivelse Varighed Elevens arbejdstid Elevforudsætninger Læringselementer Læringsmiljø Undervisningsmaterialer Bedømmelser Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr Højere niveauer og talentspor... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4

5 Udarbejdelse af de lokale undervisningsplaner Skolerne skal udarbejde lokale undervisningsplaner, jf. 45 og 46 kapitel 6 i hovedbekendtgørelsen. Planerne, der skal udarbejdes for henholdsvis grund- og hovedforløb, skal fastsættes i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Planerne er skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, der finder sted. Det er centralt, at hver enkelt skole beskriver sin praksis ud fra de lokale forhold, der har betydning for undervisningens gennemførelse. Skabelonen er udarbejdet således, at den omfatter alle de stillede krav i hovedbekendtgørelsens 41, og den kan betragtes som et eksempel på en struktur, der kan anvendes direkte eller i tilpasset form. Det er den enkelte skole, der beslutter, hvorledes de lokale undervisningsplaner konkret beskrives, så længe reglerne herom er overholdt. Der findes tre niveauer i den udarbejdede skabelon: Et skoleniveau, hvor der beskrives forhold, der er ens for alle skolens uddannelser. Et indgangs- eller uddannelsesniveau, der er specifikt for de enkelte indgange eller uddannelser. Et niveau med beskrivelser af den konkrete undervisning udformet efter den skabelon, der foreligger i Elevplan. Strukturen i skabelonen er tilpasset det værktøj og den struktur, der er under udvikling i Elevplan til beskrivelse af lokale undervisningsplaner. Under hvert punkt i skabelonen er det angivet, hvilket bekendtgørelsesmæssigt krav punktet dækker, ligesom der er knyttet yderligere vejledende bemærkninger dertil. 5

6 Den lokale uddannelsesplan (sektion 1) Generelt for HANSENBERGS erhvervsuddannelser HANSENBERG er et moderne center for erhverv og uddannelse. Et kreativt fællesskab med masser af muligheder for den enkelte elev. På HANSENBERG handler uddannelse og karriere om personality. Om at turde følge sit hjerte. Om at dyrke det, man brænder for. Om at blive sig selv. Mission: At give lærelyst og erhvervskompetence Lærelyst og erhvervskompetence er udgangspunktet for de læringsforløb, vi udvikler for vores elever. De grundlæggende tanker og ideer er i detaljer beskrevet i den lokale undervisningsplan, som er udarbejdet i henhold til "Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr af 22.september Vision: Vi frigør vores indre energi og kreativitet i et værdiskabende fællesskab med vores brugere Det som billedligt forbinder missionen og visionen, og som skal være drivkraften i vores arbejde, er et fælles værdigrundlag. Værdierne skal gennemsyre alt, hvad vi arbejder med og føre os hen imod vores vision. Værdiskabelse Generøsitet Lærelyst Passion Vi lægger vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence. Det har vi fastholdt i nogle overordnede mål for det pædagogiske arbejde på HANSENBERG. Praktiske oplysninger Skolens navn: HANSENBERG Institutionsnummer: HANSENBERG danner rammen om fem brancheskoler: Organia, Vitia, Teknia og Designia, der udbyder en lang række erhvervsuddannelser, samt HANSENBERG GYMNASIUM, hvor eleverne kan tage htx-uddannelsen inden for seks studieretninger. Hertil kommer omfattende kursusvirksom- 6

7 hed og efteruddannelse (AMU- og virksomhedstilpassede kurser). Skolen har dagligt over 1700 elever. HANSENBERG har 3 adresser. På Skovvangen 28 finder du brancheskolerne Vitia og HANSENBERG GYMNASIUM. På C.F. Tietgensvej 5, 9 og 11 har Designia, Teknia og X-House har til huse. Lidt uden for Kolding - nærmere bestemt i Vranderup - ligger brancheskolen Organia, der udbyder skolens uddannelser inden for Dyr og Jordbrug. På alle tre adresser har vi erstattet de traditionelle klasseværelser med åbne læringsrum, auditorier og fleksible mødelokaler. Pære-, Æble-, Kirsebær- og Blommegården er navnene på de fire bygninger, der tilsammen udgør erhvervskostskolen med 120 enkeltværelser og 40 dobbeltværelser. Erhvervskostskolen ligger i nær tilknytning til undervisningsbygningen på Skovvangen, hvor eleverne frem til klokken frit kan benytte sig af skolens forskellige faciliteter. Formålet med den lokale undervisningsplan er at give skolens elever, forældre og mestre viden og indsigt i uddannelsens opbygning samt undervisningens organisering og gennemførelse på vores skole. Denne lokale undervisningsplan er udarbejdet efter bestemmelserne i: Erhvervsuddannelsesloven (LOV nr. 634 af 16/06/2014), Bekendtgørelse nr af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr af 23. september 2014 om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr af 22. september 2014 om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser BKG nr. 539 af 19/06/1996. Den lokale undervisningsplan revideres løbende i forhold til evalueringer og kvalitetsmålinger. Revisioner drøftes med de lokale uddannelsesudvalg og indarbejdes i Elevplan. Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder uddannelsen efter den 1. august For at den enkelte elev til enhver tid får den senest opdaterede uddannelse, er hovedreglen ved ændringer, at den nye uddannelsesplan er gældende. Hvis ændringen medfører, at eleven får ringere mulighed for at opnå den ønskede uddannelse, er den oprindelige plan gældende for eleven, indtil eleven er færdiguddannet. Den lokale undervisningsplans to første sektioner er tilgængelig på skolens hjemmeside. Sektion 3 (uddannelsesspecifikke) er tilgængelig i Elevplan. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence. Det har vi fastholdt i nogle overordnede mål for det pædagogiske arbejde. 7

8 Pædagogiske mål: Eleverne kender og arbejder bevidst med egne styrker og talenter og får løbende vejledning af kompetente lærere, der vil den enkelte elev. Eleverne udfordres i et stimulerende læringsmiljø, som er kendetegnet ved faglig professionalisme, nysgerrighed og engagement. Eleverne bidrager til et godt læringsklima ved at tage ansvar for hinanden og for en god social omgangstone. Eleverne gennemfører undervisningsaktiviteter tilpasset individuelle læringsformer, fokus, behov og niveau. Eleverne oplever skole og praktik som en helhed, hvor den ene er den andens forudsætning og berettigelse. Eleverne opbygger en stærk faglighed gennem anerkendende og lærende feedback og skaber derved lærelyst og trivsel. Målene tager deres afsæt i HANSENBERGs Kodeks for god pædagogik. Samme kodeks sætter retning og indhold på centrale elementer i det pædagogiske arbejde på skolen. Kodeks for god pædagogik findes på skolens hjemmeside. For at de pædagogiske mål kan nyde fremme, står dialog og samtale om skoleforløb og læringsmål centralt i HANSENBERGs pædagogiske tænkning. Derudover har skolen udmøntet en række pædagogiske styringsværktøjer, som skal være omdrejningspunkt for ovennævnte samtaler. Styringsværktøjerne består af følgende : Elevplan Lokal undervisningsplan placeret i Elevplan Visuelle oversigter for skoleperiodernes opbygning Lektionsplaner Fælles undervisningsmaterialer for lærerteam Indholdet af ovennævnte samtaler om skoleforløb og læringsmål fastholdes i elevens personlige uddannelsesplan i Elevplan. Dette for at sikre kontinuitet og udvikling omkring elevens læring. En elev starter enten på Grundforløb 1 (GF1) eller Grundforløb 2 (GF2). På grundforløbene handler det primært om, at eleven får lejlighed til at afprøve egne evner og drømme i forhold til de faglige discipliner og uddannelsernes almene krav, således at eleven har et faktuelt grundlag at vælge hovedforløb ud fra. Læringselementerne på både GF1 og GF2 er tilrettelagt praksisorienteret og helhedsorienteret med stor grad af elevinvolvering i de enkelte aktiviteter. Læringselementer er alle bygget op omkring projekter med en vifte af faglige udfordringer på forskellige niveauer, for derigennem at sikre variationsmulighederne for eleverne i deres opgaveløsning og samtidig bevare helheden. Skolen anvender programmet Elevplan gennem hele elevens tid på skolen. Det er i Elevplan, at de første samtaler henholdsvis kompetenceafklarende og indslusning indskrives, og det er i Elevplan den afsluttende praktikerklæring fra virksomheden kan ses. Skolen lægger stor vægt på, at alle aktører omkring eleven anvender Elevplan, som det kommunikative redskab, der skaber helhed og retning for elevens læring og kompetenceudvikling. Elevplan rummer elevens egen Uddannelsesplan/-bog, hvor eleven lægger billeder, tegninger og egne refleksioner vedrørende opgaveløsning og målsætninger for fremtiden. 8

9 Overordnet bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen. Bedømmelsesplanen fungerer som kommunikationsredskab ved evaluering og bedømmelse. Bedømmelser der efterfølgende danner baggrund for samtaler mellem skole og virksomhed og mellem skole og elev. Bedømmelsesplanen er med til: at eleven får viden om eget niveau og egne potentialer gennem feedback samtaler og prøver at danne grundlag for præcisering af særlige indsatsfelter, herunder mål for arbejdet på træningsbanen at danne grundlag for kommunikation mellem elev, praktiksted og skole Bedømmelsesplanen er desuden kommunikations- og dokumentationsredskab ved eventuelt skoleskift og dokumentationsredskab ved eventuelle tvistigheder i relation til karaktergivning. Skolebedømmelsesplanen består af tre (3) dele, som er beskrevet på indgangsniveau eller uddannelsesniveau: Den løbende evaluering Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer) Eksamen Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer Ved begyndelsen af uddannelsesforløbet påbegynder skolen en personlig Uddannelsesplan/-bog for eleven. Til brug for udarbejdelsen af den individuelle Uddannelsesplan/-plan gennemføres en kompetencevurdering af eleven. Kompetencevurderingen foretages almindeligvis inden 2 uger fra påbegyndelse af undervisningen og omfatter en vurdering af elevens forudsætninger i forhold til den ønskede uddannelse. I kompetencevurderingen indgår elevens: 9

10 Formelle og reelle kompetencer De formelle kompetencer er de kompetencer, eleven har papir på fra tidligere undervisning og uddannelse. De reelle kompetencer er kompetencer, eleven har opnået på anden vis, fx gennem arbejdserfaring, hobby, interesser mv. Vurderingen af formelle og reelle kompetencer anvendes fortrinsvis til fastsættelse af eventuel merit og afkortning af uddannelsesforløbet. Forudsætninger for gennemførelse Herunder vurderes, om eleven har de fornødne forudsætninger for gennemførelse af den ønskede uddannelse. Eventuelle særlige krav der er gældende for uddannelsen medtages i vurderingen. Gennem vurdering af forudsætninger for gennemførelse er målet at sikre, at valget af uddannelse er det rette for eleven. Vurdering af behov for særlige tiltag Herunder vurderes, om eleven har behov for særlig støtte eller supplerende undervisning. Se endvidere vejledningsflow og kompetenceafklaring for Grundforløb 1 https://hbinfo.hansenberg.dk/sites/paedagogik/vejledningscenter/sider/default.aspx Eksamensregler Skolens eksamensreglement Eksamenshåndbog https://hbinfo.hansenberg.dk/sites/paedagogik/paedagogiskestyringsredskaber/elevplan/sider/eksamensvejledning.aspx 10

11 Den lokale undervisningsplan (sektion 2) Grundforløb 2 og Hovedforløb Nedenstående er en oversigt, der viser, hvilke uddannelser, der er på HANSENBERG Undervisningen inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport og dækker uddannelserne i brancheskolerne Designia og Teknia Uddannelser (Grundforløb 2) Mediegrafiker Web-integrator Data- og kommunikationsuddannelsen Automatik og procesuddannelsen Elektriker Tømrer VVS Smed Teknisk designer Beslagsmed Industrioperatør Personvognsmekaniker Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Karosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Lager og terminaluddannelsen Lufthavnsuddannelsen Personbefordringsuddannelsen Vejgodstransportuddannelsen. Uddannelser (Hovedforløb) Mediegrafiker Tømrer VVS Smed Teknisk designer Personvognsmekaniker Undervisningen på brancheskolen Vitia omfatter 2 hovedområder: 1. Omsorg, Sundhed og Pædagogik 2. Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser Uddannelser (Grundforløb 2) Gastronom Tjener Frisør Fitness instruktør Tandklinikassistent Uddannelser (Hovedforløb) Gastronom Tjener Frisør Fitness instruktør Tandklinikassistent Serviceassistent 11

12 Undervisningen inden for hovedområdet Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser, dækker uddannelserne på Brancheskolen Organia Uddannelser (Grundforløb 2) Dyrepasser Landbrugsuddannelsen Veterinærsygeplejerske Anlægsgartner og greenkeeper Uddannelser (Hovedforløb) Dyrepasser Landbrugsuddannelsen Veterinærsygeplejerske Det overordnede formål for undervisningen er, at flere elever bliver i stand til at fuldføre deres uddannelse gennem et stimulerende læringsmiljø. Lærerne fokuserer på den enkelte elevs styrker og behov ved hjælp af lærende feedback i en gensidig, forpligtende og fastholdende dialog. Alle elever bliver, så dygtige de kan, ved at møde individuelt tilpassede læringsaktiviteter, hvor elever, lærere og praktiksted samarbejder om elevens læringsprogression. Eleverne bidrager til et godt læringsklima ved at tage ansvar for hinanden og for en god social omgangstone. Eleverne opbygger en stærk faglighed gennem anerkendende og lærende feedback og skaber derved lærelyst og trivsel. Praktiske oplysninger Den lokale undervisningsplan er udarbejdet af den pædagogiske chef, de pædagogiske ledere og faglærergruppen, som underviser på grundforløbet. Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Den bliver præsenteret og kommenteret af det lokale uddannelsesudvalg løbende dvs. når der foretages ændringer. Undervisningsplanen er skolens dokumentation af undervisningen og skal foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse. Den lokale undervisningsplan beskriver de faktiske læringsaktiviteter og tilpasses løbende af faglærergruppen i Elevplan (https://www.elevplan.dk). Eleverne skal gøres bekendt med undervisningsplanen, og den skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Den lokale undervisningsplan revideres, i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, såfremt behovet opstår på baggrund af ændringer i relevant lovgivning, bekendtgørelser eller elevernes evalueringer. Den lokale undervisningsplan skal omfatte skolens eventuelle udbud af eux-forløb. Den lokale undervisningsplan beskriver uddannelsens formål og kravene til skoleundervisningen, som det fremgår af bekendtgørelse nr af 22. september I øvrigt henvises til Didaktiske og metodiske overvejelser På HANSENBERG er undervisning tilrettelagt med udgangspunkt i Kodeks for god pædagogik. https://sites.google.com/site/livoglaering/laeringsmiljoe/kodeks-for-god-paedagogik 12

13 Vi lægger vægt på, at undervisningen er meningsfuld og udbytterig kort sagt giver lærelyst og erhvervskompetence. Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven bliver fagligt udfordret i emner knyttet til den valgte fagretning eller uddannelse. Gennem praktiske eksperimenter og undersøgelser lærer eleven at planlægge eget arbejde og samarbejde med andre. HANSENBERGs Bon mot Der er altid noget du er god til. Du skal bare finde ud af hvad? Kort sagt er målet, at eleverne gennem deres uddannelse oplever: Forberedelse/tilrettelæggelse af undervisning Eleverne oplever lærerteams med dyb forståelse på tværs af faglige skel, hvor lærerne naturligt går ind over hinandens undervisning/område. Eleven har overblik over uddannelsens samlede undervisningsaktiviteter og kendskab til de opstillede mål. 13

14 Undervisningens praksis / Ledelse og organisering Eleverne oplever et stimulerende læringsmiljø, med stor faglig professionalisme, nysgerrighed og engagement, respekt for den enkelte og et godt psykisk arbejdsmiljø. Eleverne oplever krav om at tage ansvar for hinanden og for at skabe et godt læringsklima og en god social omgangstone. Undervisningens praksis /Læringsrummet Eleverne oplever altid at kunne lade sig inspirere/lære og få faglig viden. Eleverne har i og udenfor undervisning adgang til kernestof og andre fagligt inspirerende materialer via fagsites og fronter. HANSENBERGs rammer fordrer elever til ansvarlighed og ordentlighed samt fysisk aktivitet. Undervisningens praksis/medier og it Eleverne oplever høj grad af differentiering i forhold til såvel medietyper, undervisningstyper, organiseringsformer og faglig læring såvel på som uden for skolen. Trivsel og relationer Eleverne oplever lærere, som vil dem både i ord og handlinger, og som aktivt bidrager til at skabe lærelyst og trivsel. Eleverne oplever værdien i at tage ansvar for holdkammerater ved at fejre hinandens sejre og bidrage til løsning af spørgsmål og udfordringer. Eleven kender og arbejder bevidst med egne styrker og talent. Feedback Eleverne har kendskab til kriterierne, de bliver vurderet i forhold til og hvornår. Eleverne opnår gennem feedback overblik over egen progression, som de gennemgår, frem mod at indfri uddannelsens mål. Generelt Undervisningen gennemføres helhedsorienteret, tværfagligt og projektorganiseret, således at eleverne arbejder med praktiske arbejdsopgaver inden for det hovedområde, de har valgt. Traditionelle klasseværelser er suppleret med åbne læringsrum, auditorier og fleksible mødelokaler. 14

15 Organisering af undervisningen Undervisningen er primært praktisk og med et anvendelsesorienterende fokus. Det betyder, at værkstedsundervisning er omdrejningspunktet for elevens tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer. Fagets metodelære udgør fundamentet for tilrettelæggelse af den praktiske undervisning i de forskellige projekter. Samtale og dialog omkring elevens uddannelse skaber forståelse og indsigt omkring de krav og forventninger, der lovgivningsmæssigt er indlejret i erhvervsuddannelserne. Undervisningen skal tilrettelægges helhedsorienteret på GF 1 og GF 2, så eleverne kan se meningen med de forløb, de arbejder med. Derfor skal de almene fag og de fagfaglige fag bidrage med hver deres fokus i elevernes projektarbejder. Eleverne skal opleve, at teori og praksis er hinandens forudsætning, når en faglig problemstilling skal løses. Lærerstyret undervisning Lærerstyret undervisning betyder, at læreren tilrettelægger en undervisning, hvor læreren indgår aktivt. I erhvervsuddannelserne indgår læreren almindeligvis aktivt i følgende tre former for undervisningsaktiviteter: Formidling af fagligt stof, demonstration af en færdighed, vejledning og løbende evaluering i forbindelse med elevernes selvstændige opgave- eller problemløsning. Disse aktiviteter kan udføres for større eller mindre elevgrupper og for enkelte elever. Lærerstyret undervisning skal være skemalagt, elevens deltagelse er obligatorisk, og læreren er til stede eller umiddelbart tilgængelig. Der vil centralt blive fastlagt nærmere rammer for, hvad lærerstyret undervisning indeholder. Øget brug af undervisningsdifferentiering Aftalepartierne er enige om, at skolerne er forpligtet til at implementere og anvende metoder til undervisningsdifferentiering. En styrket undervisningsdifferentiering kan fx dreje sig om, at lærerne udvikler forskellige metoder til at formidle og forklare fagligt stof for eleverne, der tager udgangspunkt i elevernes forskellige måder at lære på og deres faglige forudsætninger. For at kunne tilrettelægge en differentieret undervisning skal lærerne systematisk anvende deres viden om elevernes forudsætninger og interesser fx til at vurdere, hvilke elever, der bedst lærer gennem praktisk og/eller teoretisk opgaveløsning. Skolens mål for udvikling af metoder til undervisningsdifferentiering, samt implementeringen af dette arbejde, skal være et strategisk fokusområde og fremgå af den enkelte skoles didaktiske og pædagogiske grundlag, der indgår i de årlige handlingsplaner for øget gennemførelse. Elevindflydelse Lærerne sikrer elevens indflydelse på egen uddannelse ved, at det er den enkelte elevs opgave at udforme sin egen uddannelsesplan/-bog inden for de givne rammer og i tæt samarbejde med læreren. Herigennem sikres, at uddannelsen bliver så individuel, som eleven har behov for. Eleven har i de enkelte undervisningsaktiviteter mulighed for at vælge forskellige opgavetyper alt efter sine kompetencer. Eksempelvis kan der vælges mellem større projekter eller mere lærerstyrede opgaver. Det endelige valg tager udgangspunkt i elevens formåen og foretrukne læringsstrategi. Undervisningen på erhvervsuddannelserne gennemføres som fuldtidsundervisning inklusiv elevernes selvstændige opgaveløsning, hjemmearbejde, forberedelse, mv. Det vil sige, at elevens arbejde med uddannelsen samlet set skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget - 37 timer om ugen. Reformen ændrer ikke på dette krav. 15

16 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger Kompetencer, som ønskes udviklet hos eleven, kan deles i tre hovedgrupper, de personlige kompetencer, de generelle faglige kompetencer og de specifikke faglige kompetencer. Udvikling af personlige kompetencer Eleven: lærer at tage ansvar for sig selv og sine holdkammerater lærer at samarbejde lærer at være studerende lærer at evaluere sit arbejde ved selvevaluering og ved selvkritik lærer at vurdere egne stærke og svage sider lærer at tage initiativ lærer at være innovative lærer at være ambitiøse lærer at være fleksibel lærer selvstændighed lærer at se nye muligheder Udvikling af generelle faglige kvalifikationer og kompetencer Eleven: lærer at beslutte og planlægge eget arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre lærer at organisere arbejdet selvstændigt og i samarbejde med andre lærer at tilrettelægge effektive arbejdsgange lærer gode arbejdsrutiner som også omfatter orden omkring arbejdet lærer at udføre arbejdet selvstændigt og i samarbejde med andre lærer at kontrollere og fejlrette eget arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre lærer at evaluere eget og andres arbejde lærer at anvende informationsteknologi lærer at være omstillingsparate Udvikling af specifikke faglige kompetencer Eleven tilegner sig de faglige mål i den pågældende uddannelsesbekendtgørelse. De personlige kompetencer og de specifikke faglige kvalifikationer og kompetencer benævnes samlet som tilegnelseskompetencer, eller de værktøjer der sætter eleven i stand til at lære at lære. Det er lærerteamet, der definerer såvel undervisningsmålene som vægtningen af kvalifikationer og kompetencer i den enkelte undervisningsaktivitet. 16

17 Informationsteknologi Informationsteknologi (It) anvendes alle steder i undervisningen, hvor den kan inddrages funktionelt og autentisk. Elevernes medbestemmelse Undervisningen vil gennem hele forløbet blive tilrettelagt i samarbejde med eleven, der gennem praktisk og teoretisk arbejde skal have mulighed for at opnå forståelse for betydningen af medansvar for egen læring. Personlig Uddannelsesplan Alle elever har en personlig Uddannelsesplan. Denne plan udarbejdes i Elevplan. Formålet med uddannelsesplanen er at sikre overensstemmelse mellem elevens ønsker, interesser og evner og det faktiske uddannelsesforløb. Elevens personlige Uddannelsesplan/ er et redskab for eleven, læreren og senere praktikværten til at sikre, at elevens uddannelsesforløb imødekommer og understøtter elevens almene, faglige og personlige forudsætninger og mål. Ved det første møde mellem elev og lærer udarbejdes elevens personlige uddannelsesplan/-bog i fællesskab. Denne evalueres og revideres kontinuerligt gennem elevens skole- og praktikforløb, sådan at den til enhver tid dokumenterer elevens uddannelsesforløb. Personlig Uddannelsesbog Alle elever har en Uddannelsesbog. Uddannelsesbogen, der indeholder Uddannelsesplanen, skal sammen med skolevejledninger og opnået merit beskrive de kvalifikationer og kompetencer eleven opnår under skole og praktikophold. Uddannelsesbogen omfatter både uddannelsens grund- og hovedforløb samt praktikuddannelsen. Ligeledes skal Uddannelsesbogen anvendes under eventuel skolepraktik samt under praktik i en virksomhed. Uddannelsesplanen og Uddannelsesbogen er omdrejningspunktet i elevens samarbejde med læreren og i elevens arbejde med personlige kvalifikationer. Undervisningen i grundforløbets andet del (GF 2) og hovedforløb Undervisningen i Grundforløb 1 (GF1) er for de unge, der kommer direkte fra folkeskolen og undervisningen i Grundforløb 2 (GF2) er for de elever, der har gennemført grundforløb 1 og for de elever, der har begyndende erhvervskompetencer eller supplerende grunduddannelse. Undervisning i Grundforløb 1 og Grundforløb 2 er kendetegnet ved, at teori og praksis kombineres i anvendelsesorienteret, værkstedsbaseret undervisning i projekter, hvor undervisningen er differentieret, så den enkelte elev bliver udfordret på egne evner og interesser i udviklingen af relevante kompetencer. For at fremme læring og dannelse indgår Motion og Bevægelse som et naturlig del af hverdagen. Det centrale i tilrettelæggelse af undervisning er at stimulere elevens nysgerrighed og skabe rum til refleksion og fordybelse. Grundforløb 2 17

18 Undervisningen i Grundforløb 2 består af 20 ugers fagspecifik undervisning kombineret med en række obligatoriske grundfag, som er målrettet en konkret uddannelse. Undervisningen er organiseret omkring forskellige praksisnære og anvendelsesorienterede projekter, hvor eleverne lærer at anvende metodiske og processuelle discipliner i en praktisk, faglig kontekst. Der etableres et fagfagligt fællesskab med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Det overordnede mål med Grundforløb 2 er at gøre eleverne kvalificerede, motiverede og afklarede til at fortsætte på et hovedforløb og dermed gennemføre en erhvervsuddannelse. Undervisningen i Grundforløb2 tager udgangspunkt i uddannelsens generelle kompetencekrav, herunder en række almenkompetencer, hvor en række krav skal opnås, for at eleven kan påbegynde undervisningen på et hovedforløb. Grundforløbets 2. del afsluttes med Grundforløbsprøven samt grundfagseksamen. Alle grundforløb starter med en afdækning af elevens forventninger til og mål med det kommende grundforløb. Det er også i indslusningssamtalen, der sker en afstemning af forventningerne omkring fremmøde, arbejdsindsats, medindflydelse og sidst men ikke mindst forholdet mellem teori og praksis. For ganske mange elever vil der være en del alment stof, der skal arbejdes med under grundforløbet. Alment stof, som er nødvendigt for at kunne klare sig på hovedforløbet. Samtalens indhold fastholdes i elevens Uddannelsesplan/-bog. GF2 slutter med Grundforløbsprøven, som skal bestås for at komme ind på hovedforløbet. Skoleundervisningen på hovedforløbet For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb skal eleverne have bestået Grundforløbsprøven, samt eksamen i et eller flere grundfag. Skoleundervisningen på hovedforløbet består af bundne og valgfri specialefag, grundfag, områdefag samt valgfag. Der er til praktikperioderne en række praktikmål, som ligeledes skal opnås. Fagenes mål, niveau og varighed fremgår af den efterfølgende sektion 3. Alle skoleophold starter med en afdækning af elevens faglige udvikling gennem den seneste praktikperiode. Det danner rammen for en individuel samtale med den enkelte, hvor skoleperiodens mål holdes op mod elevens faglige standpunkt. Undervisningen på skolen er tilrettelagt med en række undervisningsaktiviteter, der giver mulighed for forskellige veje til at indfri de faglige mål. Den enkelte elev har minimum to feedbacksamtaler på en skoleperiode af 10 ugers varighed. Under samtalen tager eleven notater, som efterfølgende skrives ind i elevens Uddannelsesbog. Fokusfelterne fra feedbacksamtaler er væsentlige bidrag til indholdet i skoleerklæringen, som lærerteamet har ansvaret for at udfylde. Alle skoleperioder af 10 ugers varighed indeholder en trepartssamtale, hvor eleven fremlægger egne opgaveløsninger i form af produkter og billeder. Trepartssamtalen sætter fokus på elevens udvikling, udviklingsbehov og - ønsker. Naturlige elementer i en trepartssamtale vil være en drøftelse af de muligheder som skolens talentsprogram og træningsbane rummer for faglig fordybelse og udvikling. Talentakademiet På HANSENBERG tror vi på dig og dit potentiale, og derfor har vi designet et program til at udvikle vores talentfulde elever og deres potentiale. Vi tror på, at alle har et talent. Måske ved du allerede, hvad det er, eller måske skal du først nu til at finde det, men når man først har fundet det, som giver dig glæde og gør dig til et helt menneske, er det som om, ens verden falder i hak, og du kan fortsætte ud af det spor, som kan udvikle dig bedst både fagligt og menneskeligt. Elever, som vil det ekstra, kan i løbet af deres uddannelse blive udfordret fagligt på Talentakademiet. Det er stedet for ambitiøse elever på tværs af uddannelser og interesser det, der giver samhørigheden, er intens interesse i at udvikle egne evner. EUX 18

19 Du kan få fag på gymnasieniveau og erhvervsuddannelse på én gang EUX giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Dermed opnår du det, man kalder generel studiekompetence, og du har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen. Et EUX-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, og du vil derfor skulle have fag på gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddannelse. Bagefter kan du enten arbejde som faglært eller læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen. Hvis du har evnerne, energien og modet, og er du klar til at gøre en ekstra indsats med lektier og hjemmeopgaver, så har HANSENBERG nu EUXlinjen på uddannelsen til dyrepasser, personvognsmekaniker, tømrer, datatekniker, elektriker, smed og VVS. På 4 år og 1 måned kan du tage både fag på gymnasieniveau og uddannelsen dyrepasser, personvognsmekaniker, tømrer, datatekniker, elektriker, smed og VVS - det giver dig helt nye muligheder. I skoleperioderne får du fagenes teoretiske del og fag på gymnasieniveau i praktikken lærer du håndværket. Træningsbanen på HANSENBERG Hvordan skabes spillefelter til forskellige lærings- og undervisningsformer? Beskrivelse af træningsbanen Træningsbanen er et tilbud til såvel den stærke elev som til den elev, der har brug for mere træning igennem hele uddannelsen. Træningsbanen støtter bl.a. op om emner der er fokus på ved trepartssamtalerne og elevens egne ønsker. Derfor starter alle skoleophold med en praktisk og teoretisk kompetenceafklaring af den enkelte elev. Efterfølgende afklares hvilke emner der arbejdes med på træningsbanen. Emnerne skrives ind i elevens uddannelsesplan i Elevplan af eleven. For den stærke elev kan træningsbanen rumme mulighed for høj faglig udvikling, dyrkelse at særlige områder/discipliner eller eksperimenter inden for et fag. For nogle kan det være at nå det excellente niveau. For andre elever er træningsbanen en mulighed at arbejde med det, som de ikke har nået eller kunnet i den almindelige undervisning. Træningsbanen giver eleverne mulighed for at få stoffet forklaret igen og med andre ord og at få ekstra træning i de enkelte discipliner. Der er altid en eller flere lærere, som er tilknyttet aktiviteterne på træningsbanen, hvor der primært fokuseres på at træne elevernes faglige færdigheder. Der er ikke selvstændige mål for træningsbanen. De undervisningsrelaterede aktiviteter, der finder sted på træningsbanen, skal understøtte opfyldelsen af bekendtgørelsen generelt og målene for de enkelte fag. Det vil sige, at det er den enkelte lærer med ansvar for faget, der i samarbejde med den enkelte elev matcher materialer og opgaver i forhold til de færdigheder/faglige mål, der skal opnås på træningsbanen samt dokumenterer læringstilvæksten for den enkelte elev. Formålet med træningsbanen Træningsbanens formål er at supplere og støtte undervisningen i fagene og/eller tage afsæt i elevens interesser/behov inden for et relevant fag. Træningsbanen skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse. Den skal bidrage til at hæve elevernes faglige niveau. 19

20 Det mere uformelle rum giver eleverne mulighed for og bedre tid til at stille flere dumme spørgsmål. Træningsbanen kan dermed aflaste underviseren både i forhold til at skulle gentage forklaringer og bruge ekstra undervisningstid på regulær træning. Eleverne får tid til at afprøve, træne og udvikle de færdigheder og kompetencer, de får i den obligatoriske undervisning. Det vil sige, at træningsbanen og den obligatoriske undervisning skal ses som en enhed og ikke som to uafhængige spillefelter. Bedømmelsesplan Bedømmelsesplan Alle uddannelser på HANSENBERG er omfattet af nedenstående principper for bedømmelser. Grundlag: De fastlagte mål i bekendtgørelserne for de respektive uddannelser danner udgangspunktet for enhver bedømmelse. Formål: Formålet med bedømmelserne er at vejlede eleven gennem uddannelsen og øge elevens kendskab til kriterier og bedømmelsesgrundlag. Dette med henblik på at give eleven de bedst mulige betingelser for at optimere egen læring. Afsluttende prøver/svendeprøver skal sikre en individuel bedømmelse af eksaminandens opnåede faglige og almene kompetencer i overensstemmelse med den pågældende uddannelses mål. Bedømmelseskriterier/grundlag Der foretages bedømmelser af erhvervsfaglige og almene (inklusiv personlige og sociale) kompetencer, som eleven skal erhverve sig via uddannelsen: - Erhvervsfaglige kompetencer: bedømmes som beskrevet i den enkelte læringselementer i Elevplan, hvor det fremgår, hvad der bedømmes, og hvordan bedømmelsen foregår. - Almene kompetencer: bedømmes via elevens selvevaluering og lærergruppens løbende bedømmelse af eleven i undervisningen. Kompetencerne bedømmes via en faglig vurdering af, hvordan eleven optræder i professionsmæssig sammenhæng, samarbejder med kolleger samt udviser nødvendig ansvarlighed i relation til materiel og sikkerhed. Det er vigtigt at bemærke, at eleven i grundforløbet erhverver grundlæggende almene, faglige kompetencer og færdigheder og at bedømmelsen foretages i forhold til dette niveau. Summative standpunktskarakter for erhvervsfaglige kompetencer gives efter 7-trins-skalaen. Der gives en standpunktskarakter efter hver læringselement. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse bedømmes med bestået eller ikke bestået. 20

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP)

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser: Dyrepasseruddannelsen Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 7 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP)

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) HOVEDFORLØB HANSENBERG Personvognsmekaniker Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 4 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION 1)... 5 GENERELT

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Teknologi, Byggeri og Transport: Data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser: Fagretning Dyr Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Teknologi, Byggeri og Transport: Fagretning Medier, Data og Kommunikation Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER...

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP)

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser: Dyrepasseruddannelsen Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 7 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP)

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) HOVEDFORLØB HANSENBERG Landbrugsuddannelsen med speciale husdyr Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 8 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) HOVEDFORLØB (gammel ordning)

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) HOVEDFORLØB (gammel ordning) DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) HOVEDFORLØB (gammel ordning) HANSENBERG Landbrugsuddannelsen med speciale husdyr Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 Lisbeth Graff Fødevarer, jordbrug og oplevelser: Veterinærsygeplejerske Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 3 DEN LOKALE

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon:

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon: Viden Djurs - Den lokale undervisningsplan niveau I Det første niveau af den lokale undervisningsplan er gældende for alle skolens erhvervsuddannelser. 1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet på vvs-energiuddannelsen

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet på vvs-energiuddannelsen Lokal undervisningsplan for hovedforløbet på vvs-energiuddannelsen 6. oktober 2016 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Side 1 af 10 10/21/2013 infonyt Uddannelsen til personvognsmekaniker Efterår 2013 Indledning Mekanikeruddannelsen vil gerne knytte tættere kontakt til branchen, og derfor vil vi fremover udsende et nyhedsbrev

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Øget differentiering og specialisering i Erhvervsuddannelserne EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Uddannelsesforbundets TR-kursus Odense 10. Marts 2016 To greb til at styrke kvaliteten i EUD 1)

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger Undervisningen i grundforløbet Grundforløbspakker Undervisningen på grundforløbet sigter mod at eleven vælger landmandsuddannelsen til landmand på hovedforløbet. Vi tilbyder 3 grundforløbspakker på Nordjyllands

Læs mere

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Indhold Intentionerne bag EUD-reformen... 2 Præstationsstandarder... 2 Avanceret niveau... 2 Ekspertniveau... 2 Randers Social- og Sundhedsskoles

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Lokal undervisningsplan for grundforløb 1

Lokal undervisningsplan for grundforløb 1 Lokal undervisningsplan for grundforløb 1 Version 1, 27. januar 2016 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35 52 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017)

Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017) Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017) Generel information om skolen Praktiske oplysninger Nærværende lokale undervisningsplan er gældende for erhvervsuddannelsernes

Læs mere

General beskrivelse. Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb

General beskrivelse. Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb General beskrivelse Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen 3 1.1 Praktiske oplysninger 3 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 3 1.3 Overordnet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet på elektrikeruddannelsen

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet på elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan for hovedforløbet på elektrikeruddannelsen 6. oktober 2016 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 49829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35

Læs mere

Grundforløb 1 for EUD og EUX. Tradium, Vester Alle 26, Randers

Grundforløb 1 for EUD og EUX. Tradium, Vester Alle 26, Randers Grundforløb 1 for EUD og EUX Tradium, Vester Alle 26, Randers Er en erhvervsuddannelse noget for dig? Her har du mulighed for en vekseluddannelse mellem skole og virksomhed, hvor både hoved og hænder bliver

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Hovedforløbet Godschauffør LUP

Hovedforløbet Godschauffør LUP Hovedforløbet Godschauffør LUP EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk Undervisningsplanen er fastsat

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Elevplankonference marts 2015

Elevplankonference marts 2015 Elevplankonference marts 2015 Reform, IT og pædagogisk tilrettelæggelse v/ læringskonsulent Jeppe Egendal, UVM og elevplankonsulent Pia Kristofferen, STIL Side 1 IT i undervisningen på grundforløb 1 og

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

TALENTARBEJDE PÅ HOVEDFORLØB PÅ SOSU STV

TALENTARBEJDE PÅ HOVEDFORLØB PÅ SOSU STV TALENTARBEJDE PÅ HOVEDFORLØB PÅ SOSU STV Talentspor SOSU/PAU Nærværende notat tager udgangspunkt i erfaringerne og anbefalingerne fra projektet Talentvejen (www.talentvejen.nu). Et projekt, som er udarbejdet

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole Skoledel IT-Supporter-, Frontline PC-Supporterog Datateknikeruddannelsen Hovedforløb

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole Skoledel IT-Supporter-, Frontline PC-Supporterog Datateknikeruddannelsen Hovedforløb Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole Skoledel IT-Supporter-, Frontline PC-Supporterog Datateknikeruddannelsen Hovedforløb Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknologi og kommunikation LBK nr. 183 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere