Handlingsplan for øget gennemførelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: Journalnr.: K jf. Regler om kvalitetsarbejdet i uddannelserne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr 1010 af 22/09/2014), 7, stk. 3 og 4 1

2 1. Opnåede resultater i 2014 og målsætning for Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling måltal for 2015 og 2016 (jf. handlingsplanen for 2014) og resultatet for 2014 Tabel 1.1. Opnåede resultater i 2014 og målsætning for Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling Mål og resultat Fremtidige mål måltal 2014 Resultat 2015 måltal 2015 evt. rev. måltal 2016 måltal Grundforløb under ét Hovedforløb under ét 25,9 21,7 21,4 22,0 21, ,8 15,7 18,1 17,5 19,0 16, ,5 Som det fremgår af tabel 1.1, er afbrud uden omvalg steget ganske lidt på grundforløbet fra 21.7 % i til 22 % i På hovedforløbet er afbrud uden omvalg steget fra 18,1 % i til 19 % i Måltallet er blevet nedjusteret for begge forløb i 2014, men resultaterne for begge uddannelsesforløb viser, at skolen ikke nåede sin målsætning for 2014, hverken for grundforløbet og hovedforløb. Tabel 1.3. Udviklingen i tilgangen Tilgang: 2012/ / / /16 UNI-C data UNI-C data (eget skøn) (eget skøn) Grundforløb under ét Hovedforløbet under ét På grundforløbet er der, jf. tabel 1.3, kommet flere elever til i løbet af sammenlignet med , idet der var 492 elever mod 351 elever året før. På hovedforløbet under ét er der, jf. tabel 1.3, i løbet af blevet lidt færre elever, idet der var 1229 elever sammenlignet med 1248 elever i

3 2. Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2014 I dette afsnit redegøres for, i hvilket omfang skolen har opfyldt sin målsætning for handlingsplanen 2014 ift. de obligatoriske indsatsområder og det valgfri indsatsområde. Skema 2.2: Evaluering af arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) Hvordan er FPDG udfoldet i skolens strategi, målsætning og undervisning? I det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag skal det bl.a. fremgå, hvordan skolen sikrer, at der etableres en undervisning, der passer den enkelte elev. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) på SOSU C er foldet ind i nedenstående model, som bygger videre på den model, skolen udarbejdede i Handlingsplan Af modellen fremgår de konkrete tiltag, der blev arbejdet med i Eksterne krav og forventninger til kvalitet i undervisningen Hvad skal indgå i den gode undervisning? Hvordan kan der læres? Teorier om god undervisning Forberedelse til implementering af EUD-reform Evaluering (SWOT-analyse) på grundforløbet i efteråret Evaluering (SWOT-analyse) på pædagogisk assistent i efteråret Evaluering af den reviderede sosuuddannelse fra jan Udarbejdelse af nye lokale undervisningsplaner (LUP) Udviklings- og implementeringsplan /gældende for Strategi for kvalitet i undervisningen /et arbejdspapir HP 2014 gruppen Hvordan kan god undervisning planlægges? Underviseres og lederes deltagelse i Hattie konferencen Synlig læring /begreberne Feed-up - Feed-back - Feed-forward Kursus i Motivationspædagogik /deltagelse af undervisere fra grundforløbet Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, /modul 2. Undervisningsplanlægning og didaktik Efter- og videreuddannelse /masteruddannelser og øvrig efteruddannelse Erhvervsfaglig differentiering /oplæg v. ph.d. studerende Jan Bisgaard Kendetegn ved god undervisning /oplæg v. professor Per Fibæk Laursen Eksperimentmetoden fra UddX Den eksperimenterende tilgang som en metode til udvikling af undervisningen Følgegruppe til Handlingsplan 2014 / fokus på styrket differentiering / fokus på kobling skoledel - praktikdel Eksperimenthjulet som den metode, vi anvender Uddannelseseksperimenter gennemført Udpegning af ambassadører fra hver udd.enhed Skolen følger den strategi, der er præsenteret med den forrige handlingsplan. Fra at have stået på kanten af opgaven, er vi i 2014 kommet videre med løsninger på nogle af udfordringerne, jf. modellen ovenfor. Indsatserne for FPDG er indenfor 4 områder: Hvad skal indgå i den gode undervisning? I tilrettelæggelsen af implementeringen af EUD-reform 2015 har skolen valgt at evaluere udvalgte dele af de nuværende lokale undervisningsplaner (LUP) på både grundforløbet, pædagogisk assistent uddannelse og på sosu-uddannelserne. Sosu-uddannelserne blev revideret i jan. 2013, derfor var hensigten med evaluerin- 3

4 gen at undersøge, hvordan nogle af de nye uddannelsesmæssige tiltag fungerer, bl.a. den tydeligere fagprofil og styrkelsen af praksisnærhed i undervisningen. På grundforløbet og pædagogisk assistent skulle underviserne diskutere og vurdere styrker, svagheder, muligheder og forhindringer i de nugældende undervisningsplaner og i dagligdagen i undervisningen. SOSU C har valgt at tone sin 2 årige udviklings- og implementeringsplan for , således, at det lokale udviklingsarbejde omfatter og matcher de nye krav fra handlingsplan for øget gennemførelse og de 4 nye kvalitetsmål fra eud-reformen. Der er blevet udarbejdet et nyt redskab på SOSU C benævnt Strategiske overvejelser over kvalitet i undervisningen et arbejdspapir. Afsenderen af papiret er skolens ledelse. Hensigten med papiret var at tilvejebringe et fælles udgangspunkt og en fælles forståelse af undervisningsopgaven på SOSU C igennem en fælles referenceramme. Arbejdspapiret skal understøtte systematiske dialoger blandt undervisere og ledere ift., hvad der forstås ved god undervisning. Skolens Tutorkatalog, som blev udviklet i er blevet taget i brug og benyttes nu i introduktionen af nye undervisere på SOSU C. Der er blevet arbejdet med at sætte eleven i centrum og dermed få et tydeligere elevperspektiv tænkt med i praksis. Elevernes stemme, fra elevtrivselsundersøgelsen kan i denne henseende hjælpe os med at afgøre, hvad der er god undervisning. FPDG er også blevet understøttet af skolens nye organisatoriske tiltag, herunder undervisernes nye mødestrukturer, den nye ledelsesorganisering med pædagogiske ledere samt team- og fagstrukturer. Det har muliggjort bedre koordinering på tværs af hele organisationen samt sat nogle rammer omkring arbejdet, der faciliterer de mål, skolen ønsker at opnå pædagogisk og didaktisk. Hvordan kan der læres? Nogle af underviserne og uddannelseslederne fra skolen har deltaget i konferencen Synlig læring. Det har givet viden om feedbackbegrebet og ideer til, hvordan denne læringsforståelse kan indarbejdes i den daglige undervisning og planlægningen. 22 undervisere har i 2014 gennemført modul 2. Undervisningsplanlægning og didaktik i diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, mens andre undervisere er i gang med masteruddannelser og lignende efter- og videreuddannelsesforløb. 5 undervisere fra grundforløbet deltager i et udviklingsforløb om Motivationspædagogik. Det er et af de værktøjer, som FastholdelsesTaskforce arbejder sammen med erhvervsskoler om at implementere. Undervisningen skal motivere og skabe større lyst til læring hos eleverne. Der har i løbet af 2014 været afholdt pædagogiske oplæg for skolens medarbejdere med eksterne oplægsholdere indenfor emner som differentiering og kendetegn ved god undervisning. HP 2014 gruppen Der blev etableret en følgegruppe til handlingsplanarbejdet med undervisere fra hver enhed. I regi af følgegruppen blev der udviklet to tiltag i 2014, hhv. rettet mod indsatsområdet styrket differentiering og koblingen mellem skoledel og praktikdel. Eksperimentmetoder fra det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium (UddX) Der er blevet udviklet et såkaldt eksperimenthjul i regi af UddX, som er et værktøj, der sikrer systematik og fremdrift i måden, der kan arbejdes med eksperimenter på. Dette eksperimenthjul søges tænkt med i forhold til relevante udviklingsopgaver- og spørgsmål på SOSU C, idet der er gode erfaringer med at benytte hjulets logik. Flere UddX eksperimenter er relevante ift. indsatsområderne i handlingsplanen. 4

5 Hvordan formidles FPDG til bestyrelse, lærere og elever? Der tiltrådte en ny bestyrelse i 2014, som er blevet orienteret om handlingsplanen i deres introduktion til bestyrelsesarbejdet på SOSU C. Underviserne har forholdt sig til handlingsplanen i læst og diskuteret den. Følgegruppen til handlingsplanen er undervisere fra hver enhed, som gennem diskussioner har vurderet forskellige tilgange til indsatsarbejdet og aktivt medvirket i udførelsen. Hvad har evalueringen vist? Der er gode erfaringer med at inddrage eleverne på SOSU C i forhold til elevtrivselstiltag og elevdemokrati: Med afsæt i skolens elevtrivselsteam blev der taget initiativ til en elev- og medarbejderworkshop i efteråret 2014 med fokus på den gode undervisning. Elever og undervisere samt enkelte repræsentanter fra praktikken afprøvede i fællesskab kreative undervisningsmetoder og diskuterede, hvad den gode undervisning indeholder. Som nævnt er skolen i løbet af 2014 kommet videre med løsninger på sine udfordringer. Men netop i denne sammenhæng skal nævnes, at opgaveløsningen - bredt betragtet - har været præget af implementeringen af lov 409. Evalueringen af skolens fokus på et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag kan ses ud fra to overskrifter: Det pædagogiske-didaktiske fokus og eud-reformen Skolen afsatte tid og ressourcer til at evaluere de eksisterende læringsaktiviteter - ud fra forståelsen: at man først skal sige farvel til det gamle, før vi kan sige goddag til det nye. Skolens design af processen med at forberede EUD-reformen har sit afsæt i skolens strategi og toårige udviklings- og implementeringsplan ift. to udviklingsplanområder: - En indsats, der beskriver evalueringsprocessen ift. den reviderede sosuuddannelse (vedrører sosu-hjælper/sosu-assistent) - En indsats, der beskriver, hvordan vi tilrettelægger implementeringsprocessen henimod den nye EUD-reform (vedrører alle uddannelserne) Alle uddannelser fik i efteråret 2014 arbejdet med evaluering af eksisterende læringsaktiviteter. På sosu-området undersøgte evalueringen bl.a. den tydeligere fagprofil og styrkelsen af praksisnærhed i undervisningen. Evalueringen viste undervisernes erfaringer med og vurderinger af, hvordan de nye elevrettede og visuelle beskrivelser fungerer i dagligdagen, herunder læringstemaers titler, indhold, længde og brugen af helhedsorientering og tværfaglighed for blot at nævne nogle af evalueringens resultater. På grundforløbet og pædagogisk assistent gav SWOT analysen mange informationer, som sammen med en aktivitet, hvor deltagerne skabte fremtidsbilleder af den nye hverdag i EUD-reformen, blev bragt ind i arbejdsgrupper, der er i gang med udarbejdelsen af nye undervisningsplaner. Evalueringen viste også, at arbejdspapiret til drøftelser af kvalitet i undervisningen endnu ikke er kommet tydeligt i spil i forhold til det pædagogiske og didaktiske planlægningsarbejde. Planen er, at opdatere arbejdspapiret og få beskrevet elevperspektivet og elevernes ønsker til undervisningen tydeligere. Målet er, at arbejdspapiret bliver et aktivt redskab i enhedernes pædagogiske drøftelser og planlægningsarbejde. Det elevorienterede fokus Skolens aktive fokus på at fastholde og bruge resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen i udviklingen af undervisningen set sammen med det nye nationale mål om generelt at styrke elevtilfredshed på eud-området betyder, at vi er godt på vej mod at sætte eleven i centrum. Analysen af resultaterne fra ETU en og det efterfølgende 5

6 opfølgningsarbejde i enhederne har været et trin på vejen mod at få et fælles fokus på opgaven og et trin på vejen ift. et elevorienteret pædagogisk grundlag. Data fra Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) fra 2014 indeholder interessante resultater, som er relevante at tage med i vurderingen af indsatsområdet med etableringen af FPDG. Det fremgår af tabellen nedenfor: Elevtrivsel I hvilken grad vil du anbefale udd. til andre Hvordan vurderer du skolen som helhed Hvordan vurderer du undervisningen Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen Skolen interesserer sig for at jeg gennemfører ETU 2014 ETU 2012 Hvordan vil skolen følge op på erfaringerne? Undersøgelsen viste, at eleverne overordnet set trives godt på SOSU C: Det overordnede trivselsresultat fra ETU 2014 viser (god tilfredshed på 71), hvilket er 3 point bedre sammenlignet det tilsvarende resultat fra ETU De fleste af resultaterne fra de 6 spørgsmål i denne tabel viser en lille stigning i elevernes tilfredshed. Det gælder spørgsmålene om, hvorvidt eleverne vil anbefale uddannelsen til andre (74), og hvordan de vurderer skolen som helhed (67), og hvorvidt skolen interesserer sig for at de gennemfører (81) samt elevernes vurdering af egen indsats i undervisningen (75). Resultatet af spørgsmålet om elevernes vurdering af undervisningen er faldet med 2 point, men det ligger stadig indenfor vurderingsområdet god (tilfredshed på 72). Ved løbende information og opfølgning på reform-implementeringsarbejdet: Der blev afholdt to lokale konferencer med repræsentanter fra PASS, som informerede om reformens intentioner og betydningen for pau-og sosu-uddannelserne. Derudover informeres der gennem interne nyhedsbreve og møder i enhederne. Der skal også gennemføres workshopdage i foråret 2015, hvor udkast til de nye lokale undervisningsplaner præsenteres for underviserne. Gennem indarbejdelsen af et elevorienteret pædagogisk grundlag: Elevindflydelsen og andre af resultaterne fra ETU en drøftes på møder i uddannelsesenhederne. 6

7 Skema 2.3: Evaluering af arbejdet med styrket differentiering På hvilken måde og med hvilke metoder differentierer skolen undervisningen? Med styrket differentiering skal der systematisk tages udgangspunkt i elevernes forudsætninger i tilrettelæggelsen af de aktiviteter, der indgår i undervisningen. På SOSU C har der været et fælles afsæt i forhold til at styrke metoderne med differentiering i Der er udarbejdet en baseline i form af en Avis med fokus på Styrket differentiering. Avisen indeholder artikler med eksempler på differentiering fra alle uddannelsesretninger: Grundforløb, pau, kursusenhed samt sosu-området. En af artiklerne vedrører fx brugen af it som et redskab i forbindelse med differentiering: - Nærtransfer og praksisnær læring via digitale teknologier og forskellige læringsstile. Kursister på et AMU kursus om forflytningsteknik brugte digitale teknologier til at understøtte den enkeltes læring. Undervisernes mål var at fremme mere nærtransfer ved hjælp at it-hjælpemidler og med et eksplicit fokus på de enkelte kursisters læringsstile. Denne pædagogiske setting understøttedes af differentieringsmetoder. It bliver anvendt i undervisningen og i et vist omfang også i forbindelse med differentiering. Der bliver eksempelvis udviklet undervisningsmaterialer, der skal deles via Fronter, og nogle undervisere benytter apps i forbindelse med gennemførelsen af undervisningsforløb, fx i forbindelse med motion og bevægelsesopgaver. Der er også blevet udviklet metoder til differentiering igennem skolens deltagelse i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium (UddX) indenfor eksperimentet om sommercamp: Sommercamp (grundforløb, sosu-assistent), hvor deltagernes refleksion og diskussion om differentiering tog afsæt i avisen om differentiering. Deltagerne skulle finde frem til på hvilke måder, der kunne differentieres. Det vil sige udforske egen praksis og hvilke udfordringer, de oplevede at stå med i undervisningen. Hvilken effekt har de valgte aktiviteter haft på elevernes præstationer, fastholdelse og evt. tilfredshed? Skolen har også haft fokus på den organisatoriske differentiering af undervisningen, hvor differentiering optræder i forbindelse med: Etableringen af valgfag, og valgfri specialefag, brugen af Skills-metoder ved konkurrencedeltagelse og ved udmøntning af Skills-metodik i undervisningen. Effekten af skolens fokus på differentiering kan ses på forskellige måder: Avisen har - som et redskab i sig selv - ikke givet et målbart output hvad angår eleverne. Den har dog skabt mere opmærksomhed om selve begrebet differentiering. Indsatsen med differentiering skal fortsat udvikles, førend effekterne er tydelige, hvad angår øget elevgennemførelse (output), og elevernes resultater, tilfredshed samt læringsudbytte gennem øget brug af differentiering (outcome). Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) fra 2014 peger på nogle interessante resultater og data hvad angår elevernes vurdering af undervisningen, som også er relevante at tage med i vurderingen af indsatsområdet. Det fremgår af tabellen på næste side: Eleverne på SOSU C efterspørger, dels mere indflydelse på undervisningen (middel tilfredshed på 66), dels mere tilbagemelding på deres indsats fra lærerne (middel tilfredshed på 65). - I en nærmere analyse af tallene vedr. spørgsmålet: lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats påviser analysefirmaet Ennova, at der er en 7

8 sammenhæng med de mere overordnede resultatmål som trivsel, egen motivation og lyst til at anbefale uddannelsen til andre. Konklusionerne er interessante! - De elever, som vurderer feedback med lav tilfredshed, er samtidigt de elever, som vurderer de overordnede mål lavest. - Samme tendens ses, når det gælder spørgsmålet til eleverne om, hvordan de selv oplever, at de klarer sig fagligt krydset med feedback spørgsmålet. Her er resultatet det samme som ovenfor. De elever, der vurderer feedback lavt, er samtidig de elever, som selv vurderer, at de klarer sig fagligt dårligt. Disse to områder vil blive nærmere belyst under afsnit 4. 2 i rapporten, som tiltag, skolen vil arbejde videre med i De øvrige resultater fra ETU en viser, at der forventes noget af eleven i undervisningen (særdeles god tilfredshed på 81), mens der er et fald i elevernes tilfredshed med lærergruppens evne at forklare tingene, så eleverne forstår dem (god tilfredshed på 74). Lærerne er gode til at give tilbagemelding på min indsats Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Der forventes noget af mig i undervisningen Vi har indflydelse på undervisningen Hvordan vurderer du lærergrp. evne til at forklare tingene, så du forstår dem ETU 2014 ETU 2012 Hvad har virket / ikke virket? Erfaringerne med at få fokus på begrebet differentiering, og hvordan man kan styrke metoderne til differentiering og gøre metoderne mere synlige i hverdagen på SOSU C, er blandede: Begrebet differentiering fremstår umiddelbart som et område, underviserne på SOSU C har erfaring med og viden om. Differentiering forbindes bl.a. med gruppedannelsesprocesser og vejledningssituationer med eleverne, og når eleverne arbejder projektorganiseret samt ved udarbejdelsen af opgaver tilrettet forskellige elevgrupper. Der er også en lang tradition for de åbne mappers princip på skolen, hvor lærerne deler undervisningsmaterialer og viden. Det kan samtidigt konstateres, at indsatsen med differentiering kan styrkes, men at der også er interesse for det. Flere undervisere har fx haft fokus på styrket differentiering i forbindelse med deres afsluttende opgave på modul 2 Undervisningsplanlægning og didaktik på diplomuddannelsen, ultimo Styrkelsen af differentiering er fortsat et indsatsområde på SOSU C. Det handler om den systematiske brug af varierede metoder i undervisningen. Dvs. at undervisere i højere grad skal gøre brug af forskellige metoder og arbejdsformer, der tilgodeser de forskellige elevgruppers behov. 8

9 Hvordan følges der op på erfaringerne? Erfaringerne fra UddX viser, at der tillige er kommet en eksperimenterende tilgang til opgaveløsningen, som vedrører differentiering. Eksperimenternes hovedfokus har fortrinsvis været på selve det eksperimentelle og kreative islæt, men der er også blevet afprøvet metoder til differentiering og planlægningen har også indeholdt variation i arbejdsformerne mv. Uddannelsesenhedernes egne elevtrivselsresultater er blevet drøftet i alle afdelinger på SOSU C: Opfølgningsarbejdet på de mest interessante af resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen fra 2014 vedrører spørgsmål om indflydelse på undervisningen og tilbagemelding fra lærerne på min indsats (feedback). Der skal findes pædagogiske og didaktiske løsninger på det, eleverne efterspørger mere af. Avisen med fokus på styrket differentiering har indgået i flere sammenhæng i løbet af 2014: På pædagogiske møder i flere, men ikke alle af skolens uddannelsesenheder. Avisen Styrket differentiering blev præsenteret og diskuteret i forbindelse med et oplæg om differentiering og den efterfølgende lokale drøftelse i enheden. Avisen er også blevet præsenteret i forbindelse med en projektbazar i okt. 2014, som afrundede skolens deltagelse i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium (UddX), og hvor alle underviserne på SOSU C var samlet. Begrebet differentiering er desuden blevet belyst og diskuteret ved: Oplæg med lektor og ph.d. studerende Jan Bisgaard om Erhvervsfaglig differentiering ved et gå-hjem arrangement på SOSU C i dec Skema 2.4: Evaluering af arbejdet med stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel Hvilke konkrete aktiviteter har skolen iværksat for at styrke lærernes, virksomhedernes og praktikvejledernes samarbejde om det fælles uddannelsesansvar over for den enkelte elev? Undervisere og praktikvejledere skal samarbejde løbende om det fælles uddannelsesansvar. Underviserne skal gennem virksomhedsophold have indblik i praksis. Som udgangspunkt er der allerede gode strukturer omkring vekseluddannelsen på SOSU C. Skolen har en kontaktlærerordning, midtvejssamtaler i praktikken, fælles kompetencemål med praktikken, bevidsthed om praktikmål og en generel stærk lærings- og udviklingskultur i både skoledelen og praktikdelen. Skole-praktikopgaver er det projekt, som følgegruppen til handlingsplanarbejdet tog initiativ til at afprøve som et pilotprojekt med elever fra to hold fra hhv. sosu-hjælper og sosu-assistentuddannelsen. Pilotprojektet tog afsæt i et nyt materiale Lærebog i praktikken samt i Håndbog i praktikuddannelsen, som en arbejdsgruppe under det lokale uddannelsesudvalg (LUU) har udarbejdet. Projektet er gennemført over to praktikperioder i Eleverne arbejdede med opgaver i skoledelen, som skulle forberede dem på den efterfølgende praktik samt parallelopgaver, som eleven udarbejdede undervejs i praktikforløbet. Opgaverne udsprang af målene for praktikken. Formålet var, - at der kunne komme en glidende overgang mellem skole og praktik, så eleverne oplevede en bedre kobling mellem skole-praktik-skole - at eleverne blev bekendt med praktikmålene i løbet af skoledelen, og derved bedre kunne se sammenhængen. I pilotprojektet var der også fokus på samarbejdsdimensionen mellem undervisere og praktikvejledere. Hver for sig har begge læringsarenaer gode strukturer. Udfordringen er at få et fælles blik på indholdet sammen. Det vil sige at hjælpe eleverne med at få kittet teori og praksis sammen - i fællesskab. 9

10 Der er også været fokus på koblingen mellem skole- og praktikdel igennem skolens deltagelse i i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium (UddX): - Jobswop eksperimentet har sat fokus på koblingen mellem teori og praksis. Rammen var et projekt på skolen, hvor et hold sosu-assistentelever skulle arbejde med emnet psykiatri, førend de skulle i praktik i psykiatrien. Elevernes undervisere og praktikvejledere har været på gensidig jobswop. Målet for underviserne var bedre at kunne støtte elever, som kun havde lidt eller ingen viden om psykiatri, ved at underviserne bragte deres viden fra praksis i spil i projekterne. Praktikvejlederne blev inviteret ind i vejledningen på skolen for på den måde at give eleverne nogle nuancerede og relevante billeder at arbejde med i deres projektarbejde. - Kompetencer der matcher, hvor undervisere fra pædagogisk assistent uddannelsen undersøgte hvilke kompetencer, der efterspørges hos eleverne på pæd. specialinstitutioner, og hvordan disse kompetencer herefter kan omsættes til læring i undervisningen. For at indhente denne viden fulgte tre undervisere en pæd. medarbejder fra en specialinstitution og observerede arbejdsgange og opgaver. Kursusenheden (AMU-aktiviteter) har i 2014 haft ca. 150 praktikvejledere fordelt på 6 hold på et kursusforløb. Tre af kursusforløbene har et særligt connect til indsatsområdet mht. at styrke koblingen mellem skole- og praktikdele. På de nævnte kurser har forløbet haft særlig fokus på praktikmål. Kursisterne, der til daglig er vejledere for skolens elever i praktik satte fokus på sammenhængen mellem daglige arbejdsopgaver på praktikstedet og koblingen til elevernes praktikmål og hvordan målene kan indgå i deres vejledning af eleverne. Udbyttet af kurserne var, at vejlederne gav udtryk for, at det var blevet lettere for dem at evaluere eleverne ud fra praktikmålene. Der er nedsat en arbejdsgruppe i regi af det lokale uddannelsesudvalg. På baggrund af resultater fra Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU 2014) (se næste kasse om effekt) fremgår det, at samarbejdspartnerne fra praktikken efterspørger mere viden om eleven, mens eleven er på skolen. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolen og praktikken, som sammen skal finde løsningsforslag ift. de efterspurgte behov om informationer mv. - Indsatserne vil blive belyst nærmere under pkt. 4.3 i rapporten. Kompetenceudviklingen blandt undervisere er også rettet mod indsatsområdet for koblingen mellem skole og praktik. Skolens samarbejdsudvalg har udarbejdet en ny ansøgningsprocedure, hvor kompetenceudviklingsforløb fremover også kan indeholde en virksomhedspraktik ift. underviserne. Hvilken effekt har aktiviteterne haft på elevernes præstationer, fastholdelse og evt. tilfredshed? Kontakten mellem skole og praktikdel er også blevet understøttet via flg. tiltag: 15 undervisere har været på virksomhedsophold i løbet af Åbent hus arrangement på sosu-hjælper uddannelsen, hvor vejledere fra praksis blev inviteret ind på skolen for at få en fornemmelse af lokaler, materialer mv. Afholdelse af Mulighedernes markedsdag, som er en karrieremesse for skolens elever, og hvor bl.a. Region Hovedstaden, og Metropol/sygeplejerskestudiet var inviteret til at præsentere deres uddannelsestilbud mv. Der er gennemført en Skills-stafet for skoleelever fra vestegnens 8. klasser. Eleverne konkurrerede med Skills-lignede opgaver på en skoledag på SOSU C. Effekten af skolens fokus på kobling skoledel-praktikdel kan ses på forskellige måder: Skole-praktikopgave projektet skønnes at have givet et delvist positivt output hvad angår elevernes udbytte. Evalueringen viste, at ca. 40 % af eleverne fra de to pilotklasser, der medvirkede, havde fået udarbejdet de skriftlige praktikopgaver. 10

11 Af de elever, der havde arbejdet med opgaven, gav de fleste positiv feedback på, at det havde støttet dem som forberedelse til praktikken. Det hjalp dem også med at søge viden om/bringe teori med ind ift. de faglige udfordringer, de kom til at stå overfor i praktikforløbet. Evalueringen viste også, at eleverne ikke altid fik mulighed for at arbejde med praktikopgaven. Enten pga. manglende information om projektet, eller fordi praktikken selv stillede egne opgaver til eleverne. UddX eksperimentet skønnes at have givet et positivt output både hvad angår eleverne, undervisere og praktikvejledere. - Evalueringen fra Jobswop viste, at elevernes forståelse for praksis er blevet større, og de er blevet mere trygge ift. den kommende praktik i psykiatrien. Underviserne og vejlederne har også fået større indblik i hinandens verdener og læringsrum samt et styrket blik for, hvordan de hver især og i fællesskab kan skabe transfermuligheder for eleverne. - Evalueringen fra Kompetencer der matcher viste, at eleverne vurderer, at brugen af situationsbeskrivelser og praksisnære fortællinger har øget undervisningens kvalitet og en oplevelse af sammenhæng mellem teori og praksis. Der har været gennemført en virksomhedstilfredsundersøgelse (VTU) i 2014, hvor der spørges til samarbejdspartnernes oplevelse af og tilfredshed med skolen. Udvalgte resultater fra undersøgelsen fremgår af tabellen nedenfor: Hvor tilfreds er du alt i alt med samarbejdet med SOSU C Jeg har den nødvendige info om hvad hvad eleven arbejder med i skoleperioderne Jrg har den nødvendige info om elevens resultater i skoleperioderne Elevens praktiske færdigheder er tilfredsstillende VTU 2014 VTU 2012 Elevens teoretiske færdigheder om fagområdet er tilfredsstillende Skoleperioderne supplerer praktikperioderne godt Som det fremgår af resultaterne er samarbejdspartnerne tilfredse med samarbejdet med skolen (god tilfredshed på 74), hvilket er 6 point bedre sammenlignet med resultatet på samme spørgsmål i VTU Ligeledes var der god tilfredshed med strukturen/opbygningen af vekseluddannelsen ud fra spørgsmålet om skoleperioderne supplerer praktikperioderne godt (middel til god tilfredshed 68) samt middel tilfredshed med informationen om, hvad eleverne arbejder med i skoleperioderne (60). Det sidstnævnte resultat tilskriver vi, at der bl.a. har været afholdt flere informationsmøder ifm. den reviderede sosu- 11

12 Hvad har virket/ikke virket? Hvordan følges der op på erfaringerne? uddannelse, som blev godt besøgt af uddannelsesansvarlige og vejledere fra praktikken. Det fremgår dog også af tabellerne, at samarbejdspartnerne er mindre tilfredse med de informationer, de får ift. spørgsmålet om elevernes resultater i skoleperioderne (lav tilfredshed på 46). Endelig er oplevelsen af elevens teoretiske færdigheder også faldet en smule i tilfredshed (lav til middel tilfredshed på 55). Erfaringerne med at sætte fokus på koblingen mellem skoledel og praktikdel gennem de ovenfor beskrevne aktiviteter er tydelige: Pilotprojektet med skole-praktikopgaverne har givet erfaringer med hensyn til at forberede elever til den efterfølgende vekslen af læringsrum. Det skal vurderes, hvorvidt praktikopgaverne er relevante for hele elevgruppen, eller om opgaven kun skal tilbydes til elever, der har faglige udfordringer. Der er elever, for hvem opgaverne angiveligt er overflødige, idet eleverne klarer sig fagligt fint i de læringsrum (skole og praktik), der tilbydes. Der er også andre elever, som bevidst selv fravælger at arbejde ekstra med opgaven. Måske fordi de har nok at gøre med at klare praktik, skoleliv og hjemmeliv og ikke har ressourcer til at bære det igennem. På baggrund af ovennævnte evalueringserfaringer kalder det alt i alt på en differentieret tilgang til at bruge praktikopgaver som læringselement fremover. Det virker positivt mht. at styrke samarbejdet og koblingen mellem skole- og praktikdel gennem aktiviteterne virksomhedsbesøg og jobswop. Det muliggør, at undervisningen opleves mere autentisk og praksisnær, hvad enten det er elevernes lærer, der kan bringe eksempler ind i undervisningen, eller inviterede vejledere fra praksisfeltet, som gør det samme. Erfaringerne med pilotprojektet med skole-praktikopgaver er præsenteret i flere sammenhænge: - på forsker-praktikernetværkets temadag om Kvalitet i praktikken i eftersommeren på EFVET konferencen afholdt i Porto i efteråret Der skal arbejdes videre med erfaringerne fra det overordnede indsatsområde med praktikopgaver, styrket kobling skole-praktik mm. i 2015, - indsatsen skal bl.a. foregå i regi af en ny sammensat følgegruppe til handlingsplanarbejdet. Der skal også arbejdes videre med de dele af indsatsområdet, der vedrører det organisatoriske og mere formaliserede samarbejde med praktikken, herunder med elevernes ansættende arbejdsgivere: - indsatsen skal foregå i regi af skolens lokale uddannelsesudvalg. Skolen har fokus på kompetenceudvikling blandt underviserne i 2015: - underviserne skal på linje med andre kompetenceudviklingstiltag som eksempelvis deltagelse i diplomuddannelse tilbydes mulighed for at komme i virksomhedspraktik mellem 1-3 dage i elevernes praktikområder. Skolen vil gentage erfaringerne med Skills-stafetten for skoleelever fra 8. klassetrin fra vestegnens folkeskoler: - Målet er også at profilere EUD og SOSU C i forhold til rekrutteringsgrundlaget. 12

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb Set fra elevperspektiv på IT-support- og chaufførgrundforløb på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium November

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Teamarbejde blandt lærere og undervisere

Teamarbejde blandt lærere og undervisere Teamarbejde blandt lærere og undervisere En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 2 Teamarbejde blandt lærere og undervisere En baseline-analyse

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Handlingsplaner 2013 Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Erhvervsskolerne har siden 2008 været forpligtet til at udarbejde årlige handlingsplaner for øget

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Tjørnelyskolen for dygtige børn

Tjørnelyskolen for dygtige børn Tjørnelyskolen for dygtige børn Et udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-2010 1 Tjørnelyskolen for dygtige børn Udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-10 Oktober 2010 Redaktionsudvalg: Vinie Hansen, pædagogisk

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere